SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ"

Transkript

1 SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Číslo

2 SLEZSKÁ UNIVERSITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Seminář ikonografie pro památkovou péči Jan Matyáš SEMINÁRNÍ PRÁCE OLTÁŘ SV. OTÝLIE V KOSTELE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V ZAŠOVÉ 2009

3 OBSAH Úvod Stručná historie poutního místa Historie oltáře sv. Otýlie Legenda o sv. Otýlii Atributy Ikonologie Popis oltáře Popis obrazu Místa zasvěcená sv. Otýlii na našem území Závěr Seznam použité literatury a internetových zdrojů Přílohy...147

4 ÚVOD Pro svou práci jsem si vybral oltář sv. Otýlie na epištolní straně kostela Navštívení Panny Marie v Zašové. Oltář je na venkovské poměry mistrovskou prací barokního malířství. Prvně jsem chtěl zpracovávat hlavní oltář s obrazem Panny Marie Zašovské, avšak po konzultaci s panem farářem jsme dospěli k závěru, že bude lepší zpracovat rozbor některého z bočních oltářů, protože k nim neexistuje žádné pojednání. STRUČNÁ HISTORIE POUTNÍHO MÍSTA Celá historie zašovského poutního místa je spjata s Milostným obrazem Panny Marie Zašovské. V dnešní době je již známo, že obraz pochází přibližně z poloviny 15. st. O vzniku poutního místa a obrazu známe několik pověstí. Jedna z nejrozšířenějších klade původ malby k roku 1241, kdy docházelo k tatarským vpádům na Moravu. Uvádí ji i František Šigut ve své knize Poutní místo Zašová. Zde je její znění: Vypravuje se, že kterýsi křesťanský rytíř, pronásledovaný od pohanů, zabloudil v hlubokých lesích. Tři dny a tři noci prý bloudil a přece se nemohl z neproniknutelných lesů vyprostiti. Na smrt zemdlen, klekl a sepnuv ruce, vroucně prosil Pannu Marii o pomoc ve své nesnázi. V hlubokém spánku, do kterého únavou upadl, viděl Bohorodičku s děťátkem na ruce, která mu spouští levou rukou šňůru, aby se jejího konce uchopil a kráčel za ní. Rytíř uposlechl a šel, kam jej Panna Maria vedla. A když se probudil, viděl, že jest v neznámé krajině, kde uprostřed lesíků a močálů se pásli čápi a jiné vodní ptactvo. Tu a tam bylo vidět také chaloupku. Vznikající vesnička prý se nazývala Šášová podle množství rákosí, jemuž se na Valašsku říká šáší. Rozradostněný rytíř z vděčnosti za zachránění učinil slib, že zde postaví kapličku a daruje do ní obraz Panny Marie té podoby, v jaké se mu v jeho nesnázi zjevila. Slibu svému dostál, postavil kapličku a v ní dal umístiti obraz Panny Marie s Ježíškem, jež spouští záchrannou šňůru rytíři, který klečí u jejich nohou. V pozadí obrazu dal vymalovati lesnatou krajinu s čápy. 1) Nejstarší prokazatelné zprávy o farnosti v Zašové pochází z roku 1580, kdy byl na zdejší faru dosazen protestantský farář Kryštof Počanovský. Starších zpráv o farnosti není, nicméně na základě pověstí se lze domnívat, že zde fara stála již ve 14. st. Za husitských válek však byla zřejmě zničena a znovu obnovena jako protestantská až někdy v 16. st. Počanovský, původem ze Slezska nebo Polska, je v Zašové uváděn ještě v letech 1596 a 1602 v souvislosti s odvodem pšenice a žita jeho osobě sedlákem Matějem Drlíkem z Hrubé Lhoty (dnes Velká Lhota). Po roce 1621 nebyla fara obnovena a Zašová byla přifařena k Valašskému Mezříčí, později k Rožnovu. Posledním protestantským farářem byl nějaký Jan, zmiňovaný ještě k roku Byl však brzy vypuzen na základě císařských patentů. V té době byl kostel zasvěcený svaté Anně a jak se můžeme dočíst ve farní Pamětní knize, byl nepatrný, dřevěný, měl jen dva oltáře a majetku skoro žádného. Důvod k výstavbě nového kostela byl prostý: Nepatrný kostelíček nestačoval pro četné poutníky, a také duchovním potřebám nemohlo býti vždy jak náleží vyhověno, jelikož v Zašové kněz nebydlil a jen občas z Rožnova docházel. Těmto potřebám bylo brzy učiněno zadost stavbou nového kostela. 1) Šigut František: Poutní místo Zašová, Valašské Meziříčí, 1941, str

5 Tehdejší majitel panství hrabě Karel Jindřich ze Žerotína se zavázal slibem, že v Zašové nechá vystavit nový kostel, bude-li vyslyšena jeho prosba. Tak se i stalo a 2. srpna 1714 přistoupil ke stavbě. Základní kámen byl položen 14. srpna Nový barokní kostel měl být 35 m dlouhý, 17 m široký a 16 m vysoký, tím se stal největším kostelem v okolí. Stavitelským mistrem byl Jiří Kocourek z Kroměříže a vrchní dozor prováděl Václav Rosenzweig, arendator mezříčského panství. Stavba pokračovala velmi pomalu, tak se stalo, že se dokončení stavby její zakladatel nedočkal. Hrabě Karel Jindřich ze Žerotína zemřel 27. února Po něm převzal stavbu jeho bratr František Ludvík ze Žerotína, který ji také dokončil. 15. července 1725 byl kostel slavnostně vysvěcen hrabětem Janem Matějem z Thurnu a Vallesasina, tehdejším kanovníkem olomouckým a infulovaným proboštem brněnským. 22. října 1722, po mnohých peripetiích, byla sepsána hrabětem Žerotínem a P. Michalem z pražského kláštera od Nanebevzetí zakládací listina o zřízení trinitářského kláštera v Zašové. Císař Karel VI. povolil založení kláštera až 24. listopadu 1724, a to za určitých podmínek. Řád nesměl mít více jak třináct bratří, musel se zdržet veškerých peněžních sbírek v zemi a kněží museli být dostatečně znalí moravské řeči, aby tak byli schopni lépe vyučovat lid katechismu, pravdám náboženským a aby byli ku pomoci na tamějších farnostech. Trinitáři byli do Zašové slavnostně uvedeni během svěcení nového kostela (1725). Základní kámen ke stavbě kláštera byl položen 4. října Svěcení prováděl opět hrabě Thurn a zúčastnili se ho také šlechtici z okolí, kteří se zasloužili o uvedení řádu, především hrabě František Ludvík ze Žerotína, Rudolf Magnus Podstatský svobodný pán z Prusinovic a rytíř Antonín Zeno z Dannhausen. Do koncem roku 1728 bylo postaveno nejdelší křídlo kláštera, kam se mohli trinitáři nastěhovat. Zbytek kláštera byl dokončován v dalších letech. Toho roku byla residence zašovských trinitářů prohlášena za klášter v čele s ministrem, kterým se stal P. Ambrož od sv. Ignáce. 29. července 1742 byl kostel slavnostně konsekrován olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna. Hlavní oltář byl posvěcen ke cti svaté Trojice a byly do něho vloženy ostatky sv. Jukundina, Klementa a sv. Viktorie, dva boční oltáře ke cti sv. Otýlie a Všech svatých. Vedle toho byly zde ještě dva další oltáře a to: sv. Kříže a sv. Jana Nepomuckého. 2) Pamětní kniha farní o tom říká: Dne 29. července 1742 v neděli 11. po svatém Duchu byl nový kostel zašovský a v něm tři oltáře, a to hlavní ke cti Nejsvětější Trojici Boží nejdůstojnějším knížetem biskupem Jakobem Arnoštem Liechtensteinem slavnostně konsekrován. Konsekrace trvala úplné 4 hodiny. Roku 1768 byl ke kostelu přistavěny dvě věže u hlavního vstupu (západní průčelí) a daly mu tak nynější podobu. Nástupem Josefa II. na trůn nastaly zašovským trinitářům zlé časy. 8. května 1781 byla zakázána hlavní činnost trinitářů a to vykupování otroků. Zdůvodněním byl vývoz peněz ze země. Nejhorší rána však přišla 21. listopadu 1783, kdy byl klášter zrušen. Zrušení kláštera osobně provedl hrabě Karel Vincenc ze Salmu a Neuburku, komisař pro rušení klášterů. 3) Řeholníci měli klášter opustit do 15. března příštího roku. 21. dubna 1784 došlo i na slavné zašovské poutě. Císař vydal zákaz chození na pouť a pokutou měli být stíháni všichni, kteří se zúčastní průvodu. 1. srpna 1785 byl tento zákaz ještě zpřísněn. 17. prosince 1783 podal rožnovský farář Karel Kayl žádost o zřízení samostatné duchovní správy v Zašové. Odůvodňoval to počtem obyvatel rožnovské farnosti (tehdy kolem ) a velkou rozlehlostí valašských obcí, pro které zbylo pouze 9 kněží, a z toho pramenící nebezpečí odpadu od víry katolické. Avšak i přes tyto naléhání byla fara zřízena až v roce Pohromou pro kostel byl rok 1871, a to 1. června stihlo Zašovou, najmě kostel a fara hrozné neštěstí. K 11. hodině v noci vzňala se chaloupka daleko pod Marianským kostelem stojící; vítr rozmetl samohaše 4) směrem ke kostelu a tak vyhořel kostel i s farou. Vše zničeno i farní archiv. Pojištěno nebylo nic. Tak se stalo za faráře Františka Svobody. HISTORIE OLTÁŘE SV. OTÝLIE Proč se ryze německá světice vyskytuje v obci ryze české? Může to být zapříčiněno tím, že k poutnímu místu patří i Stračka, pramen s údajně léčivými schopnostmi, který se nalézá asi 15 minut chůze od poutního kostela a jelikož je sv. Otýlie patronka slepých, očních a ušních nemocí a také nemocí hlavy, bývá často spjata s léčivými prameny, např. kaple sv. Otýlie na Staroměstské ulici ve Frýdku Místku nebo pramen na Odilienbergu. Je zaznamenáno i několik uzdravení, ovšem z pozdějších let, než kdy je prvně zmiňován oltář této světice. Tak například roku 1852 nabyl zraku Jan Fridrich, tříletý chlapec z rožnovských Dolních pasek. Rodiče ho vzali na pouť do Zašové, kde mu umyli oči vodou ze Stračky a modlili se k Panně Marii, při zpáteční cestě se dítě uzdravilo. Roku 1870 trpěla Barbora Graclíková z Valalašské Bystřice velikými bolestmi hlavy, které náhle přestaly po umývání vodou ze Stračky. Kolem r onemocněla, po požití nějakého léku, Barbora Janíková na pravé oko, jež se posunulo z pravého místa a velmi bolelo. Lékařská pomoc byla marná. V Zašové umýváním vodou ze Stračky však se její bolest i nemoc ztratila. Roku 1903 uzdravil se po koupeli ve vodě ze Stračky chlapec Michal Indrák, který měl zastaralý otok na hlavě. 5) Případů zázračných vyléčení bylo zaznamenáno více a nejen u problémů s očima. To mě vede k názoru, že se tyto zázračná uzdravení očí děly i ve starších dobách, proto byl z vděku pořízen tento boční oltář. O oltáři není mnoho dochovaných písemných zmínek. Poprvé se připomíná v roce 1742 při slavnostní konsekraci. I samotný autor oltářního obrazu není znám. Mohl jím být fráter Viktor, kterého zmiňuje ve své Kronice Jan Bartoloměj Vranečka k roku Bohužel jsem se při návštěvě archivu nic víc o této domněnce nedozvěděl, jelikož Vranečkova kronika se nedochovala v kompletním stavu. Po požáru roku 1871 byl interiér dosti poničen. Celý kostel poté opravil farář Josef Odstrčil. Roku 1908 přistoupil farář Jan Jandásek k znovuobnovení a úpravě oltáře sv. Otýlie. V roce 1916 dostal kostel darem od paní Krejčiříkové z Přerova sochu sv. Josefa, která byla umístěna na oltáři sv. Otýlie a 27. srpna odpoledne byla slavnostně posvěcena farářem Josefem Stančákem. Poslední oprava oltářů proběhla v roce 1942, prováděl ji p. Petrák. Bylo opraveno zlacení, výmalba, nátěr varhan atd., nákladem K ) Šigut František: Poutní místo Zašová, Valašské Meziříčí, 1941, str ) T.j. hořící došky ) Bližší podrobnosti o zrušení kláštera lze nalézt ve výše zmiňované publikaci Františka Šiguta. 5) Šigut František: Poutní místo Zašová, Valašské Meziříčí, 1941, str. 27.

6 LEGENDA O SV. OTÝLII 6) Legenda o jejím životě (kol. r. 660 kol. r. 720) není nikde věrohodně doložena, ale existují různé verze, které se mnoho neliší. Podle nich byli Otýliini rodiče Adalrik a Bereswinda šlechtického původu a pocházeli z Alsaska. Když se jim narodilo dítě, zjistili hned po porodu, že holčička je slepá. Matka s tím byla smířená, ale pro otce tato situace představovala společensky neúnosný problém, protože očekával syna. Velmi se zlobil, že je dítě špatného pohlaví a navíc díky slepotě neprovdatelné. Chtěl ji nechat zabít, což mu manželka rozmlouvala. Trval na svém, že dítě musí za každou cenu pryč, aby nikdo nevěděl, kdo byli jeho rodiče. Bereswinda se nechtěla se smrtí dítěte srovnat, tak dala novorozenou holčičku staré chůvě, aby ji odnesla ze zámku a vzala si ji na vychování. Ale bylo to obtížné, mezi vesničany se šuškalo o slepém dítěti. Ze strachu, že by se historky mohly donést až k Adalricovi, nechala matka dítě odnést do provincie Franche-Comte. Zde byla přijata do kláštera v městečku Baume-les-Dammes, kde byla abatyší její teta. Děvčátko žilo v klášteře a nikdy nemělo být pokřtěno, mělo zde jen dožít svůj, podle nich, krátký život. Když jí bylo dvanáct let, měl řezenský biskup sv. Erhard sen, že se má z Německa vydat do provincie Franche-Comte do kláštera, kde musí pokřtít dívku, která se narodila slepá. Uposlechl svého snu a vydal se na cestu do kláštera. Když pak ponořil dívenku do svěcené vody, pomazal jí hlavu a dotkl se jejích očí se slovy: Ve jménu Ježíše Krista, ať oči tvého těla i oči tvé duše obdrží světlo, dívka prozřela. Dostala pak jméno Otýlie, což znamená dcera světla. Po nabytí zraku zůstávala Otýlie stále v klášteře a učila se. Její zázračné uzdravení a vynikající výsledky při učení vyvolaly závist u ostatních členek řádu, a tak ji pronásledovaly, kde mohly. Otýlie si v dopisech stěžovala bratrovi Hugovi, který ji posléze odvedl domů. Otec se na Huga rozzlobil, že si dovolil Otýlii přivést domů. Tloukl ho holí tak dlouho, dokud nepadl mrtvý k zemi. Otýlie ho však znovu vzkřísila, ale sama musela před zuřícím otcem uprchnout. V poslední chvíli se před ní otevřela jeskyně ve skále, která jí poskytla úkryt. Úlomky kamenů padající ze skály zranily a zastavily jejího otce, to mělo zásadní vliv na změnu jeho povahy. Po letech otec onemocněl a povolal ji k sobě, aby se usmířili. Jako dar na smířenou jí nabídl svůj hrad Hohenburg u Strassburgu, ten se dnes nazývá Odilienberg. Otýlie zde nalezla vhodné místo pro založení kláštera, stala se jeho představenou a zde také dožili její rodiče. Rozsáhlý ženský klášter zřídila kolem r. 690 a zavedla zde řeholní pravidla sv. Benedikta. V době největšího rozkvětu kláštera zde bylo 130 jeptišek. Sestry konaly milosrdné skutky, krmily hladové a ošetřovaly nemocné. Otýlie sama žila velmi skromný život, jedla pouze zeleninu a chleba, pila jen vodu a trávila mnoho nocí na motlitbách. Při jedné z modliteb se jí zjevil sv. Jan Křtitel a ona na jeho počest postavila pod kopcem ještě jeden klášter - Niedermünster, který měl sloužit jako hospic pro chudé a potřebné. Vypráví se o ní, že dokázala dělat zázraky. Jednou zaklepal na bránu chudý pocestný, který byl pokryt vředy. Otýlie ho ošetřila, modlila se za jeho uzdravení a pocestný se najednou uzdravil. Mezi další zázraky patří vysvobození duše jejího otce z očistce, kam se za své činy dostal a přes její modlitby došel odpuštění. Jednomu chudému tesaři zachránila život tím, že vztyčila zpět strom, který omylem porazil a hrozila mu za to smrt. Celý život prohlašovala, že by nikdo neměl být diskriminován za barvu kůže, tělesné i duševní nedostatky, lidé, kteří to dělají, jsou slepí na duši. Legenda také vypráví, jak umírající Otýlie poslala své sestry, aby se šly pomodlit do kostela. Po návratu ji našly mrtvou a protože se nemohly smířit s jejím odchodem, prosily ji o návrat do života. Ta se skutečně probudila a řekla: Proč se znepokojujete? Byla u mě sv. Lucie a já jsem viděla a slyšela co člověk nemůže vidět ani slyšet, jen srdcem přijmout. Potom přijala kalich z rukou anděla, napila se z něj a zemřela. Byla pohřbena na Odilienbergu a její hrob se stal nejznámějším poutním místem. Tryská zde zázračný pramen, který má léčivé účinky. Přicházejí sem hlavně nemocní s očními chorobami a omývají si zde oči. Z úcty ke světici byly na četných kopcích a u mnoha pramenů zřizovány její kaple, protože se místa pokládala za léčivá. Sláva jejích dvou klášterů pronikla daleko za hranice Alsaska a sv. Otýlie se stala jednou z nejznámějších světic středověku. Hrob sv. Otýlie a pozůstatky jejího kláštera se nakonec dostaly do vlastnictví štrasburské diecéze a od poloviny 19.stol. se hora sv. Otýlie stala opět velmi navštěvovaným poutním místem. Její pozůstatky jsou uchovány ve středověké kapli sv. Jana Křtitele. Je patronkou všech slepých a špatně vidících lidí, očních a ušních chorob, nemocí hlavy a jako svoji patronku ji mají i optici. ATRIBUTY Sv. Otýlie bývá zobrazována v řádovém černobílém rouchu benediktýnek, někdy také augustiniánek nebo v oděvu cisterciáckého řádu. Někdy mívá také hermelínový plášť nebo korunku jako symboly urozenosti. Jakožto zakladatelka kláštera a abatyše mívá na prsou pektorál a v ruce zlatou berlu. Jako světice mívá nad hlavou svatozář a někdy v rukou drží palmovou ratolest. Hlavním atributem jsou však dvě oči položené na knize nebo kalichu. Podle legendy, když sestry v klášteře nalezly sv. Otýlii mrtvou, vzkřísily ji modlitbami. Ona k nim jen promluvila, pak přijala eucharistii a kalich z rukou anděla a zemřela. Proto se kalich objevuje jako symbol její smrti. 7) Jako na zakladatelku kláštera a řádu ukazuje kniha v jejích rukou. Tato kniha představuje základní řeholní pravidla a regule, které ustanovila. Spolu s knihou se v jejích rukou objevuje také kohout, sedící na zavřené knize, na které jsou rovněž umístěny i oči. V křesťanské ikonografii kohout znamená nositele světla a slunce, zvěstovatele jeho východu a příchodu rána. V souvislosti s touto světicí je kohout nositelem světla do jejích nevidoucích očí a symbolizuje nabytí zraku po provedeném křtu. 8) IKONOLOGIE Sv. Otýlie bývá zobrazována buď jako světice se svými atributy (např. kostel Navštívení Panny Marie v Jakartovicích-Deštné) nebo v různých výjevech ze svého života, ke kterým nejčastěji patří křest sv. Otýlie. Křest je pojat mnoha různými způsoby. Do 17. století se spíše používalo zobrazení, které je užito i na reliéfu ze 16. století z Muzea Nazionale Bavarese v Monacu. Na něm je mladá dívka se sepnutýma rukama stojící do pasu ponořená v křtitelnici. Vedle ní stojí křtící biskup sv. Erhard 138 6) Klocová Andrea: Kaple sv. Otýlie ve Vyškově. Malířská a štuková výzdoba, bakalářská práce, 7) Klocová Andrea: Kaple sv. Otýlie ve Vyškově. Malířská a štuková výzdoba, bakalářská práce, 139 Brno, 2007, str Brno, 2007, str. 8. 8) Tamtéž.

7 z Řezna, který jí pokládá ruku na hlavu. Na fresce pocházející ze 14. století, dochované v kostele v Kirchheimu, i na relikviáři v Museu Storici v Basilei z roku 1443 je stejný výjev, jen při křtu dopadá proud světla jako nejvyšší Boží moci na dívčiny oči. Malíř Jonas Drentwett vytvořil v roce 1692 pro kapli sv. Otýlie ve Vyškově fresky s náměty ze života této světice, mezi nimiž je i křest sv. Otýlie. Středem výjevu je klečící dívka, nad níž stojí křtící biskup Erhard. Dívka má pootevřené oči, čímž chtěl umělec zachytit tu chvíli, kdy sv. Otýlie po křtu nabyla zrak a poprvé vidí. Kromě ústředních postav se zde vyskytuje i stará chůva, která dívku zachránila a teď žasne nad tím zázrakem. Součástí obrazu jsou také Otýliini rodiče, čímž se celý výjev stává mnohem konkrétnějším. Svůj postoj k dceři dává otec najevo zamračeným výrazem, zatímco matka se mírně usmívá z radosti nad zázračným uzdravením. Další Drentwettovou freskou ze stejné kaple je Zjevení sv. Jana Křtitele sv. Otýlii, která dlí v klášterní cele na modlitbách. Strop cely je otevřený do nebes a tam na oblaku sedí sv. Jan Křtitel. Žehná sv. Otýlii, která se k němu vždy vroucně modlila a uctívala ho, protože za svého života křtil všechny, kteří k němu s pokorou přišli a ona při křtu nabyla zrak. K zobrazovaným výjevům z jejího života patří i zázraky, které učinila. Jedním z nich je vyvedení duše jejího otce z očistce. Ten se za své špatné skutky dostal po smrti do očistce, odkud ho vysvobodily její modlitby a odpuštění. Na kolorované kresbě (kolem roku 1450) z kostela sv. Johana Babtisty ve Feistritzu klečí sv. Otýlie ve své klášterní cele před oltářem, na kterém je Panna Marie s Ježíšem Kristem v náručí a modlí se za odpuštění a vysvobození otcovy duše. Ve spodní části výjevu stojí otec v plamenech očistce a vzpíná ruce k přilétajícímu andělu, který mu přináší odpuštění. Na vitráži z 15. století z kostela v Thannu kráčí světice za doprovodu anděla pro otcovu duši, která již došla odpuštění. Otec se na pozadí výjevu vaří v kotli. Další ze zobrazovaných zázraků je vztyčení padlého stromu. Tento výjev se nachází na obraze z 15. století v Muzeo Nazionale Bavarese v Monacu a podle Angela Maria Raggiho je tato malba popsaná v cestopise malíře Hanse Holbeina. Sv. Otýlie bývá zobrazována také jako mladá dívka ukrývající se ve skále, kde se po svém příjezdu z kláštera schovávala před otcem rozzuřeným jejím návratem domů. Sv. Otýlie celý svůj život pečovala o nemocné, krmila hladové a starala se o nemohoucí, proto se na některých výjevech objevuje spolu s vyhublým odraným člověkem, který představuje její milosrdné skutky. Na oltářním obraze v hlavní lodi farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově je zobrazena matka s dítětem v náručí, které má pásku na očích a vztahuje ruce ke sv. Otýlii. Ta stojí nad nimi, natahuje k dítěti pomocnou ruku a druhou mu žehná. Mezi náměty fresek vytvořených Jonasem Drentwettem roku 1692 pro kapli sv. Otýlie patří i smrt sv. Otýlie. Zobrazuje mrtvou světici ležící na posteli v klášterní cele. Kolem ní stojí několik plačících a modlících se řádových sester. Nad postelí visí oblak, z něhož proudí světlo na tvář zesnulé. Jde opět o snahu umělce zachytit konkrétní okamžik, kdy Ježíš Kristus v podobě světla přijímá duši sv. Otýlie na nebesa. Na deskové malbě (kolem roku 1500) ze Salzburgu je vyobrazen okamžik, kdy po svém vzkříšení sestrami přijímá klečící světice eucharistii z rukou anděla, aby mohla v klidu zemřít. Podobný výjev s klečící sv. Otýlií, jež přijímá od anděla eucharistii a kalich, se objevuje na vitráži z roku 1504 ve farním kostele ve Weilenu nad Rýnem. Vzhledem k tomu, že pocházejí ze stejného období, je i jejich způsob zobrazení velmi obdobný. 9) Na mědirytině z 18. století lze vidět sv. Otýlii i v prostém šatu s palmovou ratolestí v ruce a s očima na misce. Na hlavu se svatozáří ji dopadají paprsky z nebe a v pozadí lze vidět klášter nebo kostel. Podle těchto atributů se dá usuzovat na sv. Lucii, avšak popisek mědirytiny praví, že se jedná o sv. Otýlii. Podobně s očima na misce je sv. Otýlie zobrazena i na dalším mědirytu, zde patrně v augustiniánském rouchu, se svatozáří a korunkou na hlavě. Taktéž na její hlavu dopadají paprsky světla a v okenním průhledu lze spatřit stojící kostel nebo klášter. 10) Sv. Otýlie s očima na misce je i námětem sochy Václava Borovce nebo Václava Ondřeje Herschera u kostela sv. Jana Křtitele v Manětíně z roku POPIS OLTÁŘE Celodřevěný barokní oltář sv. Otýlie se nachází na jižní (epištolní) straně kostela Navštívení Panny Marie v Zašové. Před samotnou oltářní mensou se nalézají dva stupně, první kamenný a druhý dřevěný. Půdorys je konkávní. Kamenná hranolovitá mensa je kryta dřevěným antependiem se zlaceným monogramem MARIA ve vyřezaném kruhu. Na mensu nasedá malý podstavec, na kterém stojí dva bohatě zdobené relikviáře jehlancového tvaru, které obsahují medailony a ostatky světců. Mezi nimi stojí malá soška s výjevem ukřižování Ježíše Krista a v malých kartuších, umístěných na podstavci, je zobrazeno jeho snímání z kříže. Na mensu navazuje dvoukřídlé dřevěné retabulum se sloupy, pilastry a kladím. Na jednoduše prolomeném postamentu je nasazen sloup s jednoduchou zlacenou patkou na plintu, dříkem bez kanelování a zlacenou kompozitní hlavicí. Sloup předstupuje před pilastr, který je taktéž na podstavci, se zlacenou patkou na plintu, na dříku je zobrazen zlacený řetěz ze svazků listů, který vede od zlacené kompozitní hlavice téměř až k patce. Sloup střídá sdružený rohový pilastr se stejným motivem a zdobením. Na sloup a pilastr nasedá třikrát odstupněný architráv s kladím, které je uzavřeno korunní římsičkou. Obě křídla uzavírají dvě voluty, které nesou na své širší části andělíčky se stříbrnými křídly a zužují se pod římsu, na jejímž konci jsou ještě dvě malé voluty. Římsu akcentuje trůnící andělíček na volutovém podstavci. V prostřed retabula je ve zlaceném profilovaném rámu s listovým motivem na vnitřní a vnější liště zasazen oltářní obraz, nad ním je ve zlacené kartuši, připomínající rozprostřený baldachýn, sděleno jméno světice. Celý oltář je zpracován od šedé až po světle hnědou barvu a má imitovat mramor. Takto byl oltář upraven asi při opravách v roce POPIS OBRAZU Ústřední postavou je sv. Otýlie v prosebném pokleku se sepjatýma rukama, oblečena v řádové roucho augustiniánek, tj. v černém hábitu s černým pláštěm a přes hlavu přehozeným černým závojem s bílým rubem, pod kterým má bílý čepec. Nad hlavou má svatozář. Domnívám se, že klečí na stupni před oltářem. Na stupni se nachází mensa krytá červeným antependiem v podobě ubrusu. Na něm je otevřená kniha, možná Bible, a podstavec s krucifixem, knihou a svícnem. Hlavu má natočenou doleva a její pohled se upírá na baldachýnem dekorovaný oltářní obraz, kde 140 9) Tamtéž, str ) Obrázky z tzv. Braunova archivu, Umělecko historický archiv Slezského zemského muzea, 141 karton 306.

8 je zobrazena Panna Marie s dítětem. To mě vedlo k myšlence, že výjev by mohl odkazovat na slavný Milostný obraz Panny Marie Zašovské na hlavním oltáři anebo je to narážka na její zázrak, kdy vysvobodila duši svého otce z očistce. Takovýto výjev je znám již kolem roku 1450 z kolorované kresby z Freistritzu, z kostela sv. Johana Baptisty (viz. Kapitola Ikonologie). Oltář v poutním kostele v Zašové se jmenuje Svatá Otilie oroduj za nás, takže Otýlie se v tomto případě nepřimlouvá za svého otce, ale za nás ostatní. Na výjevu je Pana Marie v modrém plášti a červeném šatu. Její hlava je natočena mírně doprava a její pohled směřuje na obličej sv. Otýlie. V pravé ruce drží dítě Ježíše, který svými koleny svírá černou kouli, možnou součást zátiší. V levé ruce svírá věc podobnou žezlu jako symbol královny nebes nebo se může jednat o jeden z prvků zátiší. Na tento obraz odkazuje Otýlii i malý putto za jejím ramenem, který má přes rameno přehozen kus modré látky. V levém dolním rohu, u Otýliiných nohou, sedí na stupni andělíček s rozevřenou knihou, na které jsou položeny oči, další z atributů sv. Otýlie. Andělíček s bílými křídly a bílou látkou přehozenou přes svá stehna se opírá nohama o kouli, taktéž černou. Koule by mohla opět odkazovat k zátiší, jelikož hned vedle ní je položen jakoby věnec květin. Předměty, o kterých se domnívám, že symbolizují zátiší (žezlo, koule, věnec květin), obsahují buďto nějakou skrytou alegorii nebo odkazují na pomíjivost věcí tohoto světa a nevyhnutelnost smrti (téma vanitas ), nebo rozšiřují alegorie křesťanského umučení a vzkříšení. 11) V pravé části obrazu, za Otýliiny zády, je zobrazen výjev křtu. Otýlie je zobrazena jako novorozeně, které drží její matka s údivem na tváři. Usuzuji tak dle růžových šatů se závojem a bohatě provedeného účesu. Křest u křtitelnice provádí řezenský biskup Erhard. Sklání se nad Otýlii a pravou rukou jí žehná. Je oděn ve zlatém pluviálu, pod který má albu utaženou cingulem, na hlavě má zlatou mitrou a v levé ruce zlatou berlu. Za jeho zády by mohl stát Otýliin otec, který dává svou nelibost najevo jednak tím, že stojí za jeho zády a jednak zamračeným pohledem. Křtu přihlíží také chůva v prostém šatě, se zkříženýma rukama na prsou a hlavou v mírném náklonu na levé rameno. Za ní stojí neznámá postava muže držící svíčku, symbol světla víry. 12) Podobné zobrazení křtu, avšak s obměnami, je známo i z fresek v kapli sv. Otýlie ve Vyškově od malíře Jonase Drentwetta z roku Křest se odehrává v interiéru kostela, tak usuzuji podle dvou třičtvrtě sloupů s profilovanou náběžní římsou, křtitelnice a v pozadí hůře viditelném termálním okně. Okno může symbolizovat pronikání božího světla a její následné vyléčení ze slepoty. Výjev křtu je symbolicky oddělen od ústředního motivu orodující Otýlie balustrádou. Obraz je akcentován ve své horní části Ježíšem Kristem sedícím na oblacích a držícím kříž. Pravou rukou ukazuje na oltář s Pannou Marií. na Staroměstské ulici ve Frýdku-Místku z konce 19. století, stojící na místě pramenu, který pomáhal při očních nemocech anebo hřbitov sv. Otýlie v Českých Budějovicích a jí zasvěcenou hřbitovní kaplí. Dále kaple sv. Erharda a sv. Otýlie (též Vlašimská kaple) v chrámu sv. Víta v Praze, kde je umístěna i část jejích ostatků, přivezených Karlem IV. Menší barokní kaplička se nalézá i v Čechůvkách u Prostějova nebo v Boskovicích z 18. století, vystavěna na místě vyvěrajícího pramene. Na oltářích je sv. Otýlie zobrazena kupříkladu na bočním oltáři v kostele Navštívení Panny Marie v Zašové, oltáři v kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení nebo oltáři v kostele Navštívení Panny Marie v Deštné (Jakartovice-Deštná). Sochy se sv. Otýlií se vyskytují například v Radkovicích u Hrotovic, sousoší Jana z Boha a Otýlie v Dubu Nad Moravou anebo barokní zlacená socha sv. Otýlie v muzeu v Kladně od sochaře J. Hiernleho. ZÁVĚR Cílem mé práce bylo popsat oltář a oltářní obraz a shromáždit o nich co nejvíce informací z historických pramenů. To se nedařilo takovou měrou, jakou jsem si představoval. Vždy jsem se dozvěděl jen kusé informace a například autora obrazu se mi nepodařilo vypátrat vůbec. Avšak i přes tyto nedostatky se mi snad povedlo napsat základní pomůcku k osvětlení historie a ikonologie tohoto oltáře. Svá tvrzení a domněnky si nechám rád vyvrátit nebo doplnit od budoucích badatelů. MÍSTA ZASVĚCENÁ SV. OTÝLII NA NAŠEM ÚZEMÍ Míst spjatých se sv. Otýlii u nás není mnoho, jelikož se jedná spíše o německou světici, ale i tak se dají najít stavby, sochy nebo oltáře této světici zasvěcené. Proto uvedu mimo známější i ty, které se mi podařilo vypátrat. Nejznámějšími místy jsou bezpochyby kaple sv. Otýlie v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově s freskami z jejího života od Jonase Drentwetta z konce 17. století, kaple sv. Otýlie ) Hall James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha, 1991, str ) Hall James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha, 1991, str. 431.

9 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A INTERNETOVÝCH ZDROJŮ Obr. č. 1 Celkový pohled na oltář sv. Otýlie Zdroj: Autor Domluvil E.:Vlastivěda Moravská. Valašsko-Meziříčský okres, Brno, Hall James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha, Klocová Andrea: Kaple sv. Otýlie ve Vyškově. Malířská a štuková výzdoba, bakalářská práce, Brno, Künstle Karl: Ikonographie der Heiligen, Freiburg, Šigut František: Poutní místo Zašová, Valašské Meziříčí, Vranečka Jan Bartoloměj: Kronika, SokA Vsetín, inv. č. 25 a PŘÍLOHY Obr. č. 1 Celkový pohled na oltář sv. Otýlie Obr. č. 2 Oltářní obraz Obr. č. 3 Ježíš Kristus na nebesích Obr. č. 4 Orodující sv. Otýlie před oltářem s Pannou Marií Obr. č. 5 Andělíček s atributy sv. Otýlie Obr. č. 6 Křest sv. Otýlie Obr. č. 7 Horní část kompozice obrazu Obr. č. 8 Sv. Otýlie z kostela Navštívení Panny Marie v Jakartovicích-Deštné 144

10 Obr. č. 2 Oltářní obraz Zdroj: Autor Obr. č. 3 Ježíš Kristus na nebesích Zdroj: Autor Obr. č. 4 Orodující sv. Otýlie před oltářem s Pannou Marií Zdroj: Autor

11 Obr. č. 5 Andělíček s atributy sv. Otýlie Zdroj: Autor Obr. č. 6 Křest sv. Otýlie Zdroj: Autor

12 Obr. č. 7 Horní část kompozice obrazu Zdroj: Autor Obr. č. 8 Sv. Otýlie z kostela Navštívení Panny Marie v Jakartovicích-Deštné Zdroj: Markéta Lattonová

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie

Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ PAKA, HUSITSKÁ 1695 ročníková práce Historie Novopackého kláštera Nanebevzetí Panny Marie Nikola Vagenknechtová Vedoucí ročníkové práce: Mgr. Zdeňka Holá Předmět: Dějepis Školní rok:

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

SKŘIVÁNEK M.: FARNÍ ÚŘAD JEVÍČKO, 1689-1958. Inventář, 1987, s. 41, ev.č. 212

SKŘIVÁNEK M.: FARNÍ ÚŘAD JEVÍČKO, 1689-1958. Inventář, 1987, s. 41, ev.č. 212 Výsledky vyhledávání Název fondu (sbírky): Augustiniáni Jevíčko Uloženo v archivu: Moravský zemský archiv v Brně Časový rozsah: 1342-1784 Metráž: 0,81 bm (vše je zpracováno a inventarizováno) Původce fondu

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Zajímavosti v obci a okolí

Zajímavosti v obci a okolí Zajímavosti v obci a okolí Zámek Kolštejn Zámek se zbytky hradu - více najdete na stránkách www.icbranna.cz v historii obce. Zámek je v rekonstrukci a je možno po dohodě s kastelánem prohlídka hradu. Kastelán:

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR THEODORIK EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky MISTR THEODORIK Theo = Bůh => božský mistr první český umělec, kterého známe

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez Nejstarší kulturní památkou Kochánova je smírčí kámen. Jeho vznik spadá do období Napoleonských válek kolem roku 1810. K tomuto kameni se váže pověst, že v době Napoleonských válek zde byli pochováni dva

Více

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková

Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Neptunova kašna v Olomouci Iva Orálková Historický snímek Neptunovy kašny v Olomouci, Fotoarchiv Vlastivědného muzea v Olomouci, sign: BV000731. Kašny, které byly jako účelová zařízení nádrže na vodu určeny

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Březí Kokořov. Čepinec

Březí Kokořov. Čepinec ŽINKOVY HISTORIE OBLASTI V SOUVISLOSTECH Žinkovy jsou poprvé v pramenech zmiňovány roku 1176 (MCLXXVI). Jedná o období, kdy členové panovnického rodu Přemyslovců bojovali mezi sebou o moc. V době, kdy

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_08_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 10. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 17.

Více

Neděle 27. (14.) prosince

Neděle 27. (14.) prosince Neděle 27. (14.) prosince Otázky na opakování 1. Ve kterém městě žili Josef a Marie? 2. Proč se Ježíš Kristus narodil v jeskyni? 3. Jakou píseň slyšeli pastýři od andělů? 4. Proč se Boží Syn narodil jako

Více

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ

TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ TŘI SLÁNSKÁ BAROKNÍ ZASTAVENÍ Barokní památky stále pohledově dotvářejí naši českou krajinu a města, Slaný nevyjímaje. Barok na Slánsku a ve Slaném to však není jen monumentální architektura, ale i malba

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána

500 let v městském špitále pečovali o chudé nemocné a staré lidi. Dnes je z něho restaurace. Žatecká brána Město Ohře Povídání o Lounech Středověké město bylo postaveno vedle malé vesničky, která se jmenovala Lúně. Snad její název souvisel s luňákem, dravým ptákem, který v řece lovil ryby. Po založení města

Více

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter

Adéla Šmilauerová. Claus Sluter Adéla Šmilauerová Claus Sluter Sochař Claus Sluter se narodil kolem roku 1360 v Haarlemu, kde pravděpodobně získal i své sochařské vzdělání v rámci rodinné dílny. Jeho jméno je poprvé uvedeno roku 1379

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Farní pouť Slapy 14. května 2016 Jednotlivé trasy : Trasa 1 Praha Slapy parníkem Trasa 2 Bojanovice žst. - Slapy - délka 9,5 km

Farní pouť Slapy 14. května 2016 Jednotlivé trasy : Trasa 1 Praha Slapy parníkem Trasa 2 Bojanovice žst. - Slapy - délka 9,5 km Farní pouť Slapy 14. května 2016 Letošní farní pouť nás zavede na Slapy do kostela sv. Petra a Pavla. Poutní mše bude začínat ve 13:30 a bude jí sloužit P.Václav Snětina OSB. Dále je uvedeno několik tras,

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

SOCHA PANNY MARIE KARLOVSKÉ VE VELVARECH. Památky Slaného a Slánska (6)

SOCHA PANNY MARIE KARLOVSKÉ VE VELVARECH. Památky Slaného a Slánska (6) SOCHA PANNY MARIE KARLOVSKÉ VE VELVARECH Památky Slaného a Slánska (6) Památky Slaného a Slánska (6) Z velkého počtu barokních soch, které zdobily město Velvary v 18. století, dnes zůstal pouhý zlomek.

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více