SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ"

Transkript

1 SBORNÍK MUZEJNÍ SPOLEČNOSTI VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Číslo

2 SLEZSKÁ UNIVERSITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Seminář ikonografie pro památkovou péči Jan Matyáš SEMINÁRNÍ PRÁCE OLTÁŘ SV. OTÝLIE V KOSTELE NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE V ZAŠOVÉ 2009

3 OBSAH Úvod Stručná historie poutního místa Historie oltáře sv. Otýlie Legenda o sv. Otýlii Atributy Ikonologie Popis oltáře Popis obrazu Místa zasvěcená sv. Otýlii na našem území Závěr Seznam použité literatury a internetových zdrojů Přílohy...147

4 ÚVOD Pro svou práci jsem si vybral oltář sv. Otýlie na epištolní straně kostela Navštívení Panny Marie v Zašové. Oltář je na venkovské poměry mistrovskou prací barokního malířství. Prvně jsem chtěl zpracovávat hlavní oltář s obrazem Panny Marie Zašovské, avšak po konzultaci s panem farářem jsme dospěli k závěru, že bude lepší zpracovat rozbor některého z bočních oltářů, protože k nim neexistuje žádné pojednání. STRUČNÁ HISTORIE POUTNÍHO MÍSTA Celá historie zašovského poutního místa je spjata s Milostným obrazem Panny Marie Zašovské. V dnešní době je již známo, že obraz pochází přibližně z poloviny 15. st. O vzniku poutního místa a obrazu známe několik pověstí. Jedna z nejrozšířenějších klade původ malby k roku 1241, kdy docházelo k tatarským vpádům na Moravu. Uvádí ji i František Šigut ve své knize Poutní místo Zašová. Zde je její znění: Vypravuje se, že kterýsi křesťanský rytíř, pronásledovaný od pohanů, zabloudil v hlubokých lesích. Tři dny a tři noci prý bloudil a přece se nemohl z neproniknutelných lesů vyprostiti. Na smrt zemdlen, klekl a sepnuv ruce, vroucně prosil Pannu Marii o pomoc ve své nesnázi. V hlubokém spánku, do kterého únavou upadl, viděl Bohorodičku s děťátkem na ruce, která mu spouští levou rukou šňůru, aby se jejího konce uchopil a kráčel za ní. Rytíř uposlechl a šel, kam jej Panna Maria vedla. A když se probudil, viděl, že jest v neznámé krajině, kde uprostřed lesíků a močálů se pásli čápi a jiné vodní ptactvo. Tu a tam bylo vidět také chaloupku. Vznikající vesnička prý se nazývala Šášová podle množství rákosí, jemuž se na Valašsku říká šáší. Rozradostněný rytíř z vděčnosti za zachránění učinil slib, že zde postaví kapličku a daruje do ní obraz Panny Marie té podoby, v jaké se mu v jeho nesnázi zjevila. Slibu svému dostál, postavil kapličku a v ní dal umístiti obraz Panny Marie s Ježíškem, jež spouští záchrannou šňůru rytíři, který klečí u jejich nohou. V pozadí obrazu dal vymalovati lesnatou krajinu s čápy. 1) Nejstarší prokazatelné zprávy o farnosti v Zašové pochází z roku 1580, kdy byl na zdejší faru dosazen protestantský farář Kryštof Počanovský. Starších zpráv o farnosti není, nicméně na základě pověstí se lze domnívat, že zde fara stála již ve 14. st. Za husitských válek však byla zřejmě zničena a znovu obnovena jako protestantská až někdy v 16. st. Počanovský, původem ze Slezska nebo Polska, je v Zašové uváděn ještě v letech 1596 a 1602 v souvislosti s odvodem pšenice a žita jeho osobě sedlákem Matějem Drlíkem z Hrubé Lhoty (dnes Velká Lhota). Po roce 1621 nebyla fara obnovena a Zašová byla přifařena k Valašskému Mezříčí, později k Rožnovu. Posledním protestantským farářem byl nějaký Jan, zmiňovaný ještě k roku Byl však brzy vypuzen na základě císařských patentů. V té době byl kostel zasvěcený svaté Anně a jak se můžeme dočíst ve farní Pamětní knize, byl nepatrný, dřevěný, měl jen dva oltáře a majetku skoro žádného. Důvod k výstavbě nového kostela byl prostý: Nepatrný kostelíček nestačoval pro četné poutníky, a také duchovním potřebám nemohlo býti vždy jak náleží vyhověno, jelikož v Zašové kněz nebydlil a jen občas z Rožnova docházel. Těmto potřebám bylo brzy učiněno zadost stavbou nového kostela. 1) Šigut František: Poutní místo Zašová, Valašské Meziříčí, 1941, str

5 Tehdejší majitel panství hrabě Karel Jindřich ze Žerotína se zavázal slibem, že v Zašové nechá vystavit nový kostel, bude-li vyslyšena jeho prosba. Tak se i stalo a 2. srpna 1714 přistoupil ke stavbě. Základní kámen byl položen 14. srpna Nový barokní kostel měl být 35 m dlouhý, 17 m široký a 16 m vysoký, tím se stal největším kostelem v okolí. Stavitelským mistrem byl Jiří Kocourek z Kroměříže a vrchní dozor prováděl Václav Rosenzweig, arendator mezříčského panství. Stavba pokračovala velmi pomalu, tak se stalo, že se dokončení stavby její zakladatel nedočkal. Hrabě Karel Jindřich ze Žerotína zemřel 27. února Po něm převzal stavbu jeho bratr František Ludvík ze Žerotína, který ji také dokončil. 15. července 1725 byl kostel slavnostně vysvěcen hrabětem Janem Matějem z Thurnu a Vallesasina, tehdejším kanovníkem olomouckým a infulovaným proboštem brněnským. 22. října 1722, po mnohých peripetiích, byla sepsána hrabětem Žerotínem a P. Michalem z pražského kláštera od Nanebevzetí zakládací listina o zřízení trinitářského kláštera v Zašové. Císař Karel VI. povolil založení kláštera až 24. listopadu 1724, a to za určitých podmínek. Řád nesměl mít více jak třináct bratří, musel se zdržet veškerých peněžních sbírek v zemi a kněží museli být dostatečně znalí moravské řeči, aby tak byli schopni lépe vyučovat lid katechismu, pravdám náboženským a aby byli ku pomoci na tamějších farnostech. Trinitáři byli do Zašové slavnostně uvedeni během svěcení nového kostela (1725). Základní kámen ke stavbě kláštera byl položen 4. října Svěcení prováděl opět hrabě Thurn a zúčastnili se ho také šlechtici z okolí, kteří se zasloužili o uvedení řádu, především hrabě František Ludvík ze Žerotína, Rudolf Magnus Podstatský svobodný pán z Prusinovic a rytíř Antonín Zeno z Dannhausen. Do koncem roku 1728 bylo postaveno nejdelší křídlo kláštera, kam se mohli trinitáři nastěhovat. Zbytek kláštera byl dokončován v dalších letech. Toho roku byla residence zašovských trinitářů prohlášena za klášter v čele s ministrem, kterým se stal P. Ambrož od sv. Ignáce. 29. července 1742 byl kostel slavnostně konsekrován olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna. Hlavní oltář byl posvěcen ke cti svaté Trojice a byly do něho vloženy ostatky sv. Jukundina, Klementa a sv. Viktorie, dva boční oltáře ke cti sv. Otýlie a Všech svatých. Vedle toho byly zde ještě dva další oltáře a to: sv. Kříže a sv. Jana Nepomuckého. 2) Pamětní kniha farní o tom říká: Dne 29. července 1742 v neděli 11. po svatém Duchu byl nový kostel zašovský a v něm tři oltáře, a to hlavní ke cti Nejsvětější Trojici Boží nejdůstojnějším knížetem biskupem Jakobem Arnoštem Liechtensteinem slavnostně konsekrován. Konsekrace trvala úplné 4 hodiny. Roku 1768 byl ke kostelu přistavěny dvě věže u hlavního vstupu (západní průčelí) a daly mu tak nynější podobu. Nástupem Josefa II. na trůn nastaly zašovským trinitářům zlé časy. 8. května 1781 byla zakázána hlavní činnost trinitářů a to vykupování otroků. Zdůvodněním byl vývoz peněz ze země. Nejhorší rána však přišla 21. listopadu 1783, kdy byl klášter zrušen. Zrušení kláštera osobně provedl hrabě Karel Vincenc ze Salmu a Neuburku, komisař pro rušení klášterů. 3) Řeholníci měli klášter opustit do 15. března příštího roku. 21. dubna 1784 došlo i na slavné zašovské poutě. Císař vydal zákaz chození na pouť a pokutou měli být stíháni všichni, kteří se zúčastní průvodu. 1. srpna 1785 byl tento zákaz ještě zpřísněn. 17. prosince 1783 podal rožnovský farář Karel Kayl žádost o zřízení samostatné duchovní správy v Zašové. Odůvodňoval to počtem obyvatel rožnovské farnosti (tehdy kolem ) a velkou rozlehlostí valašských obcí, pro které zbylo pouze 9 kněží, a z toho pramenící nebezpečí odpadu od víry katolické. Avšak i přes tyto naléhání byla fara zřízena až v roce Pohromou pro kostel byl rok 1871, a to 1. června stihlo Zašovou, najmě kostel a fara hrozné neštěstí. K 11. hodině v noci vzňala se chaloupka daleko pod Marianským kostelem stojící; vítr rozmetl samohaše 4) směrem ke kostelu a tak vyhořel kostel i s farou. Vše zničeno i farní archiv. Pojištěno nebylo nic. Tak se stalo za faráře Františka Svobody. HISTORIE OLTÁŘE SV. OTÝLIE Proč se ryze německá světice vyskytuje v obci ryze české? Může to být zapříčiněno tím, že k poutnímu místu patří i Stračka, pramen s údajně léčivými schopnostmi, který se nalézá asi 15 minut chůze od poutního kostela a jelikož je sv. Otýlie patronka slepých, očních a ušních nemocí a také nemocí hlavy, bývá často spjata s léčivými prameny, např. kaple sv. Otýlie na Staroměstské ulici ve Frýdku Místku nebo pramen na Odilienbergu. Je zaznamenáno i několik uzdravení, ovšem z pozdějších let, než kdy je prvně zmiňován oltář této světice. Tak například roku 1852 nabyl zraku Jan Fridrich, tříletý chlapec z rožnovských Dolních pasek. Rodiče ho vzali na pouť do Zašové, kde mu umyli oči vodou ze Stračky a modlili se k Panně Marii, při zpáteční cestě se dítě uzdravilo. Roku 1870 trpěla Barbora Graclíková z Valalašské Bystřice velikými bolestmi hlavy, které náhle přestaly po umývání vodou ze Stračky. Kolem r onemocněla, po požití nějakého léku, Barbora Janíková na pravé oko, jež se posunulo z pravého místa a velmi bolelo. Lékařská pomoc byla marná. V Zašové umýváním vodou ze Stračky však se její bolest i nemoc ztratila. Roku 1903 uzdravil se po koupeli ve vodě ze Stračky chlapec Michal Indrák, který měl zastaralý otok na hlavě. 5) Případů zázračných vyléčení bylo zaznamenáno více a nejen u problémů s očima. To mě vede k názoru, že se tyto zázračná uzdravení očí děly i ve starších dobách, proto byl z vděku pořízen tento boční oltář. O oltáři není mnoho dochovaných písemných zmínek. Poprvé se připomíná v roce 1742 při slavnostní konsekraci. I samotný autor oltářního obrazu není znám. Mohl jím být fráter Viktor, kterého zmiňuje ve své Kronice Jan Bartoloměj Vranečka k roku Bohužel jsem se při návštěvě archivu nic víc o této domněnce nedozvěděl, jelikož Vranečkova kronika se nedochovala v kompletním stavu. Po požáru roku 1871 byl interiér dosti poničen. Celý kostel poté opravil farář Josef Odstrčil. Roku 1908 přistoupil farář Jan Jandásek k znovuobnovení a úpravě oltáře sv. Otýlie. V roce 1916 dostal kostel darem od paní Krejčiříkové z Přerova sochu sv. Josefa, která byla umístěna na oltáři sv. Otýlie a 27. srpna odpoledne byla slavnostně posvěcena farářem Josefem Stančákem. Poslední oprava oltářů proběhla v roce 1942, prováděl ji p. Petrák. Bylo opraveno zlacení, výmalba, nátěr varhan atd., nákladem K ) Šigut František: Poutní místo Zašová, Valašské Meziříčí, 1941, str ) T.j. hořící došky ) Bližší podrobnosti o zrušení kláštera lze nalézt ve výše zmiňované publikaci Františka Šiguta. 5) Šigut František: Poutní místo Zašová, Valašské Meziříčí, 1941, str. 27.

6 LEGENDA O SV. OTÝLII 6) Legenda o jejím životě (kol. r. 660 kol. r. 720) není nikde věrohodně doložena, ale existují různé verze, které se mnoho neliší. Podle nich byli Otýliini rodiče Adalrik a Bereswinda šlechtického původu a pocházeli z Alsaska. Když se jim narodilo dítě, zjistili hned po porodu, že holčička je slepá. Matka s tím byla smířená, ale pro otce tato situace představovala společensky neúnosný problém, protože očekával syna. Velmi se zlobil, že je dítě špatného pohlaví a navíc díky slepotě neprovdatelné. Chtěl ji nechat zabít, což mu manželka rozmlouvala. Trval na svém, že dítě musí za každou cenu pryč, aby nikdo nevěděl, kdo byli jeho rodiče. Bereswinda se nechtěla se smrtí dítěte srovnat, tak dala novorozenou holčičku staré chůvě, aby ji odnesla ze zámku a vzala si ji na vychování. Ale bylo to obtížné, mezi vesničany se šuškalo o slepém dítěti. Ze strachu, že by se historky mohly donést až k Adalricovi, nechala matka dítě odnést do provincie Franche-Comte. Zde byla přijata do kláštera v městečku Baume-les-Dammes, kde byla abatyší její teta. Děvčátko žilo v klášteře a nikdy nemělo být pokřtěno, mělo zde jen dožít svůj, podle nich, krátký život. Když jí bylo dvanáct let, měl řezenský biskup sv. Erhard sen, že se má z Německa vydat do provincie Franche-Comte do kláštera, kde musí pokřtít dívku, která se narodila slepá. Uposlechl svého snu a vydal se na cestu do kláštera. Když pak ponořil dívenku do svěcené vody, pomazal jí hlavu a dotkl se jejích očí se slovy: Ve jménu Ježíše Krista, ať oči tvého těla i oči tvé duše obdrží světlo, dívka prozřela. Dostala pak jméno Otýlie, což znamená dcera světla. Po nabytí zraku zůstávala Otýlie stále v klášteře a učila se. Její zázračné uzdravení a vynikající výsledky při učení vyvolaly závist u ostatních členek řádu, a tak ji pronásledovaly, kde mohly. Otýlie si v dopisech stěžovala bratrovi Hugovi, který ji posléze odvedl domů. Otec se na Huga rozzlobil, že si dovolil Otýlii přivést domů. Tloukl ho holí tak dlouho, dokud nepadl mrtvý k zemi. Otýlie ho však znovu vzkřísila, ale sama musela před zuřícím otcem uprchnout. V poslední chvíli se před ní otevřela jeskyně ve skále, která jí poskytla úkryt. Úlomky kamenů padající ze skály zranily a zastavily jejího otce, to mělo zásadní vliv na změnu jeho povahy. Po letech otec onemocněl a povolal ji k sobě, aby se usmířili. Jako dar na smířenou jí nabídl svůj hrad Hohenburg u Strassburgu, ten se dnes nazývá Odilienberg. Otýlie zde nalezla vhodné místo pro založení kláštera, stala se jeho představenou a zde také dožili její rodiče. Rozsáhlý ženský klášter zřídila kolem r. 690 a zavedla zde řeholní pravidla sv. Benedikta. V době největšího rozkvětu kláštera zde bylo 130 jeptišek. Sestry konaly milosrdné skutky, krmily hladové a ošetřovaly nemocné. Otýlie sama žila velmi skromný život, jedla pouze zeleninu a chleba, pila jen vodu a trávila mnoho nocí na motlitbách. Při jedné z modliteb se jí zjevil sv. Jan Křtitel a ona na jeho počest postavila pod kopcem ještě jeden klášter - Niedermünster, který měl sloužit jako hospic pro chudé a potřebné. Vypráví se o ní, že dokázala dělat zázraky. Jednou zaklepal na bránu chudý pocestný, který byl pokryt vředy. Otýlie ho ošetřila, modlila se za jeho uzdravení a pocestný se najednou uzdravil. Mezi další zázraky patří vysvobození duše jejího otce z očistce, kam se za své činy dostal a přes její modlitby došel odpuštění. Jednomu chudému tesaři zachránila život tím, že vztyčila zpět strom, který omylem porazil a hrozila mu za to smrt. Celý život prohlašovala, že by nikdo neměl být diskriminován za barvu kůže, tělesné i duševní nedostatky, lidé, kteří to dělají, jsou slepí na duši. Legenda také vypráví, jak umírající Otýlie poslala své sestry, aby se šly pomodlit do kostela. Po návratu ji našly mrtvou a protože se nemohly smířit s jejím odchodem, prosily ji o návrat do života. Ta se skutečně probudila a řekla: Proč se znepokojujete? Byla u mě sv. Lucie a já jsem viděla a slyšela co člověk nemůže vidět ani slyšet, jen srdcem přijmout. Potom přijala kalich z rukou anděla, napila se z něj a zemřela. Byla pohřbena na Odilienbergu a její hrob se stal nejznámějším poutním místem. Tryská zde zázračný pramen, který má léčivé účinky. Přicházejí sem hlavně nemocní s očními chorobami a omývají si zde oči. Z úcty ke světici byly na četných kopcích a u mnoha pramenů zřizovány její kaple, protože se místa pokládala za léčivá. Sláva jejích dvou klášterů pronikla daleko za hranice Alsaska a sv. Otýlie se stala jednou z nejznámějších světic středověku. Hrob sv. Otýlie a pozůstatky jejího kláštera se nakonec dostaly do vlastnictví štrasburské diecéze a od poloviny 19.stol. se hora sv. Otýlie stala opět velmi navštěvovaným poutním místem. Její pozůstatky jsou uchovány ve středověké kapli sv. Jana Křtitele. Je patronkou všech slepých a špatně vidících lidí, očních a ušních chorob, nemocí hlavy a jako svoji patronku ji mají i optici. ATRIBUTY Sv. Otýlie bývá zobrazována v řádovém černobílém rouchu benediktýnek, někdy také augustiniánek nebo v oděvu cisterciáckého řádu. Někdy mívá také hermelínový plášť nebo korunku jako symboly urozenosti. Jakožto zakladatelka kláštera a abatyše mívá na prsou pektorál a v ruce zlatou berlu. Jako světice mívá nad hlavou svatozář a někdy v rukou drží palmovou ratolest. Hlavním atributem jsou však dvě oči položené na knize nebo kalichu. Podle legendy, když sestry v klášteře nalezly sv. Otýlii mrtvou, vzkřísily ji modlitbami. Ona k nim jen promluvila, pak přijala eucharistii a kalich z rukou anděla a zemřela. Proto se kalich objevuje jako symbol její smrti. 7) Jako na zakladatelku kláštera a řádu ukazuje kniha v jejích rukou. Tato kniha představuje základní řeholní pravidla a regule, které ustanovila. Spolu s knihou se v jejích rukou objevuje také kohout, sedící na zavřené knize, na které jsou rovněž umístěny i oči. V křesťanské ikonografii kohout znamená nositele světla a slunce, zvěstovatele jeho východu a příchodu rána. V souvislosti s touto světicí je kohout nositelem světla do jejích nevidoucích očí a symbolizuje nabytí zraku po provedeném křtu. 8) IKONOLOGIE Sv. Otýlie bývá zobrazována buď jako světice se svými atributy (např. kostel Navštívení Panny Marie v Jakartovicích-Deštné) nebo v různých výjevech ze svého života, ke kterým nejčastěji patří křest sv. Otýlie. Křest je pojat mnoha různými způsoby. Do 17. století se spíše používalo zobrazení, které je užito i na reliéfu ze 16. století z Muzea Nazionale Bavarese v Monacu. Na něm je mladá dívka se sepnutýma rukama stojící do pasu ponořená v křtitelnici. Vedle ní stojí křtící biskup sv. Erhard 138 6) Klocová Andrea: Kaple sv. Otýlie ve Vyškově. Malířská a štuková výzdoba, bakalářská práce, 7) Klocová Andrea: Kaple sv. Otýlie ve Vyškově. Malířská a štuková výzdoba, bakalářská práce, 139 Brno, 2007, str Brno, 2007, str. 8. 8) Tamtéž.

7 z Řezna, který jí pokládá ruku na hlavu. Na fresce pocházející ze 14. století, dochované v kostele v Kirchheimu, i na relikviáři v Museu Storici v Basilei z roku 1443 je stejný výjev, jen při křtu dopadá proud světla jako nejvyšší Boží moci na dívčiny oči. Malíř Jonas Drentwett vytvořil v roce 1692 pro kapli sv. Otýlie ve Vyškově fresky s náměty ze života této světice, mezi nimiž je i křest sv. Otýlie. Středem výjevu je klečící dívka, nad níž stojí křtící biskup Erhard. Dívka má pootevřené oči, čímž chtěl umělec zachytit tu chvíli, kdy sv. Otýlie po křtu nabyla zrak a poprvé vidí. Kromě ústředních postav se zde vyskytuje i stará chůva, která dívku zachránila a teď žasne nad tím zázrakem. Součástí obrazu jsou také Otýliini rodiče, čímž se celý výjev stává mnohem konkrétnějším. Svůj postoj k dceři dává otec najevo zamračeným výrazem, zatímco matka se mírně usmívá z radosti nad zázračným uzdravením. Další Drentwettovou freskou ze stejné kaple je Zjevení sv. Jana Křtitele sv. Otýlii, která dlí v klášterní cele na modlitbách. Strop cely je otevřený do nebes a tam na oblaku sedí sv. Jan Křtitel. Žehná sv. Otýlii, která se k němu vždy vroucně modlila a uctívala ho, protože za svého života křtil všechny, kteří k němu s pokorou přišli a ona při křtu nabyla zrak. K zobrazovaným výjevům z jejího života patří i zázraky, které učinila. Jedním z nich je vyvedení duše jejího otce z očistce. Ten se za své špatné skutky dostal po smrti do očistce, odkud ho vysvobodily její modlitby a odpuštění. Na kolorované kresbě (kolem roku 1450) z kostela sv. Johana Babtisty ve Feistritzu klečí sv. Otýlie ve své klášterní cele před oltářem, na kterém je Panna Marie s Ježíšem Kristem v náručí a modlí se za odpuštění a vysvobození otcovy duše. Ve spodní části výjevu stojí otec v plamenech očistce a vzpíná ruce k přilétajícímu andělu, který mu přináší odpuštění. Na vitráži z 15. století z kostela v Thannu kráčí světice za doprovodu anděla pro otcovu duši, která již došla odpuštění. Otec se na pozadí výjevu vaří v kotli. Další ze zobrazovaných zázraků je vztyčení padlého stromu. Tento výjev se nachází na obraze z 15. století v Muzeo Nazionale Bavarese v Monacu a podle Angela Maria Raggiho je tato malba popsaná v cestopise malíře Hanse Holbeina. Sv. Otýlie bývá zobrazována také jako mladá dívka ukrývající se ve skále, kde se po svém příjezdu z kláštera schovávala před otcem rozzuřeným jejím návratem domů. Sv. Otýlie celý svůj život pečovala o nemocné, krmila hladové a starala se o nemohoucí, proto se na některých výjevech objevuje spolu s vyhublým odraným člověkem, který představuje její milosrdné skutky. Na oltářním obraze v hlavní lodi farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově je zobrazena matka s dítětem v náručí, které má pásku na očích a vztahuje ruce ke sv. Otýlii. Ta stojí nad nimi, natahuje k dítěti pomocnou ruku a druhou mu žehná. Mezi náměty fresek vytvořených Jonasem Drentwettem roku 1692 pro kapli sv. Otýlie patří i smrt sv. Otýlie. Zobrazuje mrtvou světici ležící na posteli v klášterní cele. Kolem ní stojí několik plačících a modlících se řádových sester. Nad postelí visí oblak, z něhož proudí světlo na tvář zesnulé. Jde opět o snahu umělce zachytit konkrétní okamžik, kdy Ježíš Kristus v podobě světla přijímá duši sv. Otýlie na nebesa. Na deskové malbě (kolem roku 1500) ze Salzburgu je vyobrazen okamžik, kdy po svém vzkříšení sestrami přijímá klečící světice eucharistii z rukou anděla, aby mohla v klidu zemřít. Podobný výjev s klečící sv. Otýlií, jež přijímá od anděla eucharistii a kalich, se objevuje na vitráži z roku 1504 ve farním kostele ve Weilenu nad Rýnem. Vzhledem k tomu, že pocházejí ze stejného období, je i jejich způsob zobrazení velmi obdobný. 9) Na mědirytině z 18. století lze vidět sv. Otýlii i v prostém šatu s palmovou ratolestí v ruce a s očima na misce. Na hlavu se svatozáří ji dopadají paprsky z nebe a v pozadí lze vidět klášter nebo kostel. Podle těchto atributů se dá usuzovat na sv. Lucii, avšak popisek mědirytiny praví, že se jedná o sv. Otýlii. Podobně s očima na misce je sv. Otýlie zobrazena i na dalším mědirytu, zde patrně v augustiniánském rouchu, se svatozáří a korunkou na hlavě. Taktéž na její hlavu dopadají paprsky světla a v okenním průhledu lze spatřit stojící kostel nebo klášter. 10) Sv. Otýlie s očima na misce je i námětem sochy Václava Borovce nebo Václava Ondřeje Herschera u kostela sv. Jana Křtitele v Manětíně z roku POPIS OLTÁŘE Celodřevěný barokní oltář sv. Otýlie se nachází na jižní (epištolní) straně kostela Navštívení Panny Marie v Zašové. Před samotnou oltářní mensou se nalézají dva stupně, první kamenný a druhý dřevěný. Půdorys je konkávní. Kamenná hranolovitá mensa je kryta dřevěným antependiem se zlaceným monogramem MARIA ve vyřezaném kruhu. Na mensu nasedá malý podstavec, na kterém stojí dva bohatě zdobené relikviáře jehlancového tvaru, které obsahují medailony a ostatky světců. Mezi nimi stojí malá soška s výjevem ukřižování Ježíše Krista a v malých kartuších, umístěných na podstavci, je zobrazeno jeho snímání z kříže. Na mensu navazuje dvoukřídlé dřevěné retabulum se sloupy, pilastry a kladím. Na jednoduše prolomeném postamentu je nasazen sloup s jednoduchou zlacenou patkou na plintu, dříkem bez kanelování a zlacenou kompozitní hlavicí. Sloup předstupuje před pilastr, který je taktéž na podstavci, se zlacenou patkou na plintu, na dříku je zobrazen zlacený řetěz ze svazků listů, který vede od zlacené kompozitní hlavice téměř až k patce. Sloup střídá sdružený rohový pilastr se stejným motivem a zdobením. Na sloup a pilastr nasedá třikrát odstupněný architráv s kladím, které je uzavřeno korunní římsičkou. Obě křídla uzavírají dvě voluty, které nesou na své širší části andělíčky se stříbrnými křídly a zužují se pod římsu, na jejímž konci jsou ještě dvě malé voluty. Římsu akcentuje trůnící andělíček na volutovém podstavci. V prostřed retabula je ve zlaceném profilovaném rámu s listovým motivem na vnitřní a vnější liště zasazen oltářní obraz, nad ním je ve zlacené kartuši, připomínající rozprostřený baldachýn, sděleno jméno světice. Celý oltář je zpracován od šedé až po světle hnědou barvu a má imitovat mramor. Takto byl oltář upraven asi při opravách v roce POPIS OBRAZU Ústřední postavou je sv. Otýlie v prosebném pokleku se sepjatýma rukama, oblečena v řádové roucho augustiniánek, tj. v černém hábitu s černým pláštěm a přes hlavu přehozeným černým závojem s bílým rubem, pod kterým má bílý čepec. Nad hlavou má svatozář. Domnívám se, že klečí na stupni před oltářem. Na stupni se nachází mensa krytá červeným antependiem v podobě ubrusu. Na něm je otevřená kniha, možná Bible, a podstavec s krucifixem, knihou a svícnem. Hlavu má natočenou doleva a její pohled se upírá na baldachýnem dekorovaný oltářní obraz, kde 140 9) Tamtéž, str ) Obrázky z tzv. Braunova archivu, Umělecko historický archiv Slezského zemského muzea, 141 karton 306.

8 je zobrazena Panna Marie s dítětem. To mě vedlo k myšlence, že výjev by mohl odkazovat na slavný Milostný obraz Panny Marie Zašovské na hlavním oltáři anebo je to narážka na její zázrak, kdy vysvobodila duši svého otce z očistce. Takovýto výjev je znám již kolem roku 1450 z kolorované kresby z Freistritzu, z kostela sv. Johana Baptisty (viz. Kapitola Ikonologie). Oltář v poutním kostele v Zašové se jmenuje Svatá Otilie oroduj za nás, takže Otýlie se v tomto případě nepřimlouvá za svého otce, ale za nás ostatní. Na výjevu je Pana Marie v modrém plášti a červeném šatu. Její hlava je natočena mírně doprava a její pohled směřuje na obličej sv. Otýlie. V pravé ruce drží dítě Ježíše, který svými koleny svírá černou kouli, možnou součást zátiší. V levé ruce svírá věc podobnou žezlu jako symbol královny nebes nebo se může jednat o jeden z prvků zátiší. Na tento obraz odkazuje Otýlii i malý putto za jejím ramenem, který má přes rameno přehozen kus modré látky. V levém dolním rohu, u Otýliiných nohou, sedí na stupni andělíček s rozevřenou knihou, na které jsou položeny oči, další z atributů sv. Otýlie. Andělíček s bílými křídly a bílou látkou přehozenou přes svá stehna se opírá nohama o kouli, taktéž černou. Koule by mohla opět odkazovat k zátiší, jelikož hned vedle ní je položen jakoby věnec květin. Předměty, o kterých se domnívám, že symbolizují zátiší (žezlo, koule, věnec květin), obsahují buďto nějakou skrytou alegorii nebo odkazují na pomíjivost věcí tohoto světa a nevyhnutelnost smrti (téma vanitas ), nebo rozšiřují alegorie křesťanského umučení a vzkříšení. 11) V pravé části obrazu, za Otýliiny zády, je zobrazen výjev křtu. Otýlie je zobrazena jako novorozeně, které drží její matka s údivem na tváři. Usuzuji tak dle růžových šatů se závojem a bohatě provedeného účesu. Křest u křtitelnice provádí řezenský biskup Erhard. Sklání se nad Otýlii a pravou rukou jí žehná. Je oděn ve zlatém pluviálu, pod který má albu utaženou cingulem, na hlavě má zlatou mitrou a v levé ruce zlatou berlu. Za jeho zády by mohl stát Otýliin otec, který dává svou nelibost najevo jednak tím, že stojí za jeho zády a jednak zamračeným pohledem. Křtu přihlíží také chůva v prostém šatě, se zkříženýma rukama na prsou a hlavou v mírném náklonu na levé rameno. Za ní stojí neznámá postava muže držící svíčku, symbol světla víry. 12) Podobné zobrazení křtu, avšak s obměnami, je známo i z fresek v kapli sv. Otýlie ve Vyškově od malíře Jonase Drentwetta z roku Křest se odehrává v interiéru kostela, tak usuzuji podle dvou třičtvrtě sloupů s profilovanou náběžní římsou, křtitelnice a v pozadí hůře viditelném termálním okně. Okno může symbolizovat pronikání božího světla a její následné vyléčení ze slepoty. Výjev křtu je symbolicky oddělen od ústředního motivu orodující Otýlie balustrádou. Obraz je akcentován ve své horní části Ježíšem Kristem sedícím na oblacích a držícím kříž. Pravou rukou ukazuje na oltář s Pannou Marií. na Staroměstské ulici ve Frýdku-Místku z konce 19. století, stojící na místě pramenu, který pomáhal při očních nemocech anebo hřbitov sv. Otýlie v Českých Budějovicích a jí zasvěcenou hřbitovní kaplí. Dále kaple sv. Erharda a sv. Otýlie (též Vlašimská kaple) v chrámu sv. Víta v Praze, kde je umístěna i část jejích ostatků, přivezených Karlem IV. Menší barokní kaplička se nalézá i v Čechůvkách u Prostějova nebo v Boskovicích z 18. století, vystavěna na místě vyvěrajícího pramene. Na oltářích je sv. Otýlie zobrazena kupříkladu na bočním oltáři v kostele Navštívení Panny Marie v Zašové, oltáři v kostele Nejsvětější Trojice v Horním Jelení nebo oltáři v kostele Navštívení Panny Marie v Deštné (Jakartovice-Deštná). Sochy se sv. Otýlií se vyskytují například v Radkovicích u Hrotovic, sousoší Jana z Boha a Otýlie v Dubu Nad Moravou anebo barokní zlacená socha sv. Otýlie v muzeu v Kladně od sochaře J. Hiernleho. ZÁVĚR Cílem mé práce bylo popsat oltář a oltářní obraz a shromáždit o nich co nejvíce informací z historických pramenů. To se nedařilo takovou měrou, jakou jsem si představoval. Vždy jsem se dozvěděl jen kusé informace a například autora obrazu se mi nepodařilo vypátrat vůbec. Avšak i přes tyto nedostatky se mi snad povedlo napsat základní pomůcku k osvětlení historie a ikonologie tohoto oltáře. Svá tvrzení a domněnky si nechám rád vyvrátit nebo doplnit od budoucích badatelů. MÍSTA ZASVĚCENÁ SV. OTÝLII NA NAŠEM ÚZEMÍ Míst spjatých se sv. Otýlii u nás není mnoho, jelikož se jedná spíše o německou světici, ale i tak se dají najít stavby, sochy nebo oltáře této světici zasvěcené. Proto uvedu mimo známější i ty, které se mi podařilo vypátrat. Nejznámějšími místy jsou bezpochyby kaple sv. Otýlie v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově s freskami z jejího života od Jonase Drentwetta z konce 17. století, kaple sv. Otýlie ) Hall James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha, 1991, str ) Hall James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha, 1991, str. 431.

9 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A INTERNETOVÝCH ZDROJŮ Obr. č. 1 Celkový pohled na oltář sv. Otýlie Zdroj: Autor Domluvil E.:Vlastivěda Moravská. Valašsko-Meziříčský okres, Brno, Hall James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha, Klocová Andrea: Kaple sv. Otýlie ve Vyškově. Malířská a štuková výzdoba, bakalářská práce, Brno, Künstle Karl: Ikonographie der Heiligen, Freiburg, Šigut František: Poutní místo Zašová, Valašské Meziříčí, Vranečka Jan Bartoloměj: Kronika, SokA Vsetín, inv. č. 25 a PŘÍLOHY Obr. č. 1 Celkový pohled na oltář sv. Otýlie Obr. č. 2 Oltářní obraz Obr. č. 3 Ježíš Kristus na nebesích Obr. č. 4 Orodující sv. Otýlie před oltářem s Pannou Marií Obr. č. 5 Andělíček s atributy sv. Otýlie Obr. č. 6 Křest sv. Otýlie Obr. č. 7 Horní část kompozice obrazu Obr. č. 8 Sv. Otýlie z kostela Navštívení Panny Marie v Jakartovicích-Deštné 144

10 Obr. č. 2 Oltářní obraz Zdroj: Autor Obr. č. 3 Ježíš Kristus na nebesích Zdroj: Autor Obr. č. 4 Orodující sv. Otýlie před oltářem s Pannou Marií Zdroj: Autor

11 Obr. č. 5 Andělíček s atributy sv. Otýlie Zdroj: Autor Obr. č. 6 Křest sv. Otýlie Zdroj: Autor

12 Obr. č. 7 Horní část kompozice obrazu Zdroj: Autor Obr. č. 8 Sv. Otýlie z kostela Navštívení Panny Marie v Jakartovicích-Deštné Zdroj: Markéta Lattonová

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367.

Rtyně v Podkrkonoší. - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Rtyně v Podkrkonoší - od roku 1978 město, které má přes 3 tisíce obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1367. Farní kostel svatého Jana Křtitele na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída Moravské zemské muzeum Železné meteority Věstonická venuše Hlava keltského héroa 7.třída 1 NÁVŠTĚVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V BRNĚ Dne 24. 9. 2014 jsme se s celou sedmou třídou vydali na exkurzi do muzea

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Socha sv. Antonína ve Slaném

Socha sv. Antonína ve Slaném Socha sv. Antonína ve Slaném Památky Slaného a Slánska (2) Památky Slaného a Slánska (2) ekonstruovaný most nad rybníkem Brod při vstupu do Slaného získal první cenu v soutěži Stavba roku Středočeského

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum zahájení: 17. září 2013 Kontrolovaný objekt: Kalvárie v Bohuňovicích, místní části Moravská Loděnice Kontrolu provedl: Jiří Baťa,

Více

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC

SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC SVATOJÁNSKÁ SOCHA ZE ZLONIC Památky Slaného a Slánska (7) Památky Slaného a Slánska (7) S postavou hlavního světce českého baroku sv. Janem Nepomuckým (svatořečen v roce 1729) se setkáváme na mnoha místech,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí Staroměstské náměstí Obsah: 1) Staroměstská radnice 2) Orloj 3) Dům U Kamenného zvonu 4) Dům U Bílého jednorožce 5) Názory na postavení Země ve vesmíru 6) Týnský palác 7) Otázky 8) Obrázky Staroměstská

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Želešice Prvni historicka zminka o Zelesic V diplomatari Ceskeho kralovstvi Gustava Friedrich v roce 1912 je na stranach 315-319 prepsana s p K ozrejmeni historicke udalosti uveme nasledujici str N ejstarsi

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

Sochy svatých v Jindřichově Hradci

Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy svatých v Jindřichově Hradci Sochy Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 14. Rozvoj

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více