V OBCI VŠEMYSLICE A ČÁSTI OBCE NEZNAŠOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V OBCI VŠEMYSLICE A ČÁSTI OBCE NEZNAŠOV"

Transkript

1 OBNOVA KRAJINNÝCH STRUKTUR PROJEKT REVITALIZACE STROMOŘADÍ V OBCI VŠEMYSLICE A ČÁSTI OBCE NEZNAŠOV OBJEDNATEL: OBEC VŠEMYSLICE, NEZNAŠOV ČP. 9, VŠEMYSLICE ZHOTOVITEL: SPOLEK PRO ROZVOJ REGIONU, JIRÁSKOVA 84, , TÝN NAD VLTAVOU

2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ ÚDAJE Objednatel: Obec Všemyslice, Neznašov čp. 9, Všemyslice tel/fax: IČO: Zastoupený: Hana Bartušková starostka obce Zpracovatel: Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou IČO: tel: , mob: Zastoupený: Ing. Kateřina Novotná Autorský tým: Ing. Kateřina Novotná V Týně nad Vltavou dne

3 PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Předmětem plnění projektové dokumentace je zpracování inventarizace dřevin a projektů sadových úprav, jejichž cílem je stanovit pěstební opatření k obnově krajinných struktur. Liniová zeleň je odedávna nedílnou součástí rozptýlené zeleně v krajině. Jednou z hlavních funkcí zeleně podél komunikací je propojení sídla a krajiny. Toto stromořadí, má tím větší důležitost, že vede k sakrální stavbě ke kostelu Nejsvětejší Trojice, kolem něhož se nachází hřbitov, kde se uchovaly kapličky s lidovými malbami. Za kostelem Nejsvětejší Trojice stojí nad srázem k Vltavě barokní kaple z 18. století - hrobka rodu Berchtoldů v Neznašově. Snahou je obnovit, dosadit či prodloužit toto stromořadí k oběma zmíněným sakrálním stavbám a tím zpříjemnit lidem častý vycházkový okruh, vedoucí z obce Neznašov až k vyhlídce na soutok Lužnice s Vltavou. Samozřejmě liniová zeleň plní i řadu dalších funkcí jako například kompoziční, mikroklimatickou, biologickou, hygienickou, estetickou a řadu dalších. Další prioritou je obnova kompozice a zachování druhové skladby, důležitou součástí regenerace tohoto stromořadí je ošetření stávajících vzrostlých stromů, které byli dlouhou dobu téměř bez údržby. Místem plnění projektu jsou plochy na pozemcích parcelních čísel 35/5, 1051/1, 176/1, 175/75, 186/6, 63/70, 181/1, 179/2, v katastrálním území Všemyslice. Všechny tyto pozemky jsou v majetku obce a nejsou evidována žádná omezení týkající se vlastnictví. Jako podklad pro budoucí realizaci byla zpracována průvodní zpráva a inventarizace dřevin, dále výkresová část inventarizace a návrh obnovy stromořadí, vše je doplněno o výkaz výměr včetně položkového rozpočtu. V budoucnu by měly tyto plochy zeleně ještě lépe plnit všechny své funkce a potřeby občanů. Nově vysazené lípy, by se mohli stát stromořadím narozených dětí v obci. U každého nově vysazeného stromu, by do budoucna mohla být cedulka se jménem nově narozeného dítěte v obci, což by prohlubovalo vztah místních obyvatel k tomuto místu. Zároveň by tato alej kontrastovalo s blízkým hřbitovem a dotvářelo fakt, že v životě každého z nás jsou dvě neměnné události a to narození a smrt. Realizace navržených pěstebních opatření je v souladu s funkčním vymezením ploch dle platného územního plánu obce Všemyslice.

4 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Kraj: Jihočeský Okres : České Budějovice Obec: Všemyslice Širší vztahy řešeného území Vymezení lokality v rámci obce

5 SEZNAM DOTČENÝCH PARCEL parcelní číslo: 175/75 výměra (m 2 ): 1476 druh pozemku: vlastnické právo: způsob ochrany: orná půda obec Všemyslice zemědělský půdní fond parcelní číslo: 35/5 výměra (m 2 ): 181 způsob využití: druh pozemku: vlastnické právo: způsob ochrany: neplodná půda ostatní plocha obec Všemyslice nejsou evidována žádná omezení parcelní číslo: 1051/1 výměra (m 2 ): 3118 způsob využití: druh pozemku: vlastnické právo: způsob ochrany: ostatní komunikace ostatní plocha obec Všemyslice nejsou evidována žádná omezení parcelní číslo: 176/1 výměra (m 2 ): 3347 způsob využití: druh pozemku: vlastnické právo: způsob ochrany: jiná plocha ostatní plocha obec Všemyslice nejsou evidována žádná omezení

6 parcelní číslo: 186/6 výměra (m 2 ): druh pozemku: vlastnické právo: název: lesní pozemek obec Všemyslice pozemky určené k plnění funkce lesa parcelní číslo: 63/70 výměra (m 2 ): 620 způsob využití: druh pozemku: vlastnické právo: způsob ochrany: neplodná půda ostatní plocha obec Všemyslice nejsou evidována žádná omezení parcelní číslo: 181/1 výměra (m 2 ): 3131 druh pozemku: vlastnické právo: název: orná půda obec Všemyslice zemědělský půdní fond parcelní číslo: 179/2 výměra (m 2 ): 942 způsob využití: druh pozemku: vlastnické právo: způsob ochrany: hřbitov, urnový háj ostatní plocha Obec Vššemyslice nejsou evidována žádná omezení

7 HISTORICKÉ PODKLADY Neznašov je malá ves ležící v okrese České Budějovice asi 3 km západně od Týna nad Vltavou nad soutokem řek Lužnice a Vltavy v nadmořské výšce 426 m. První zmínky o vsi pocházejí z roku Po roce 1541 zde byla postavena tvrz, která však nezůstala zachována. Na jejím místě (na dnešní návsi) byl okolo roku 1800 postaven empírový zámeček. Zajímavostí je zdejší hřbitov u kostela Nejsvětejší Trojice, kde se uchovaly kapličky s lidovými malbami podobné kapličkám v nedalekých Albrechticích nad Vltavou. Za kostelem Nejsvětejší Trojice stojí nad srázem k Vltavě barokní kaple z 18. století - hrobka rodu Berchtoldů v Neznašově. Stojí asi 200 m za místním hřbitovem, nad srázem vyhlídky na soutok řek Vltavy a Lužnice. Jde o novobarokní stavbu z roku 1930, která byla postavena nákladem rodiny JUDr. Schnöblinga. Má podobu rozměrné kaple. Složitý půdorys stavby má podobu řeckého kříže. Východní část tvoří polokruhové kněžiště. Výrazným prvkem stavby je vysoký volutový štít se železným křížem, ukotveným na vrcholu. Nad dveřmi je nápis: "V náruči Boží, z které jsme vyšli, se navečer všichni sejdeme zas". Hrobka se postupně dostala do velmi špatného stavu a byla značně zdevastována. Přechází do vlastnictví České republiky a ta ji bezúplatně v roce 1996 předává Obci Všemyslice. Obec v letech provádí nákladnou rekonstrukci. Smuteční plastika v interiéru hrobky rodů Berchtoldů v Neznašově je umístěna vpravo za vchodem do hrobky. Ze skalní plošiny pod kaplí je pěkný výhled na soutok Vltavy s Lužnicí. Zdroj:

8 I. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ JOSEFSKÉ Proběhlo v letech a (rektifikace). Jeho podkladem se stala Müllerova mapa zvětšená do měřítka 1: mapování probíhalo tak, že důstojníci vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali metodou "a la vue" "od oka", tj. pouhým pozorováním v terénu. Před mapováním nebyla z finančních a časových důvodů vybudována síť přesně a astronomicky určených trigonometrických bodů., skončily neúspěšně. Kresba nešla jednoznačně napojit, bortila se, či překrývala. (Dostupné z Na mapě I. vojenského mapování je dobře patrné místo kostela Nejsvětější trojice, v té době St. Trinit. Je zde zakreslena i cesta vedoucí z Neznašov, kolem kostela na Kořensko, Tato cesta vede téměř v nezměněném tvaru krajinou dodnes.

9 II. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ FRANTIŠKOVO Proběhlo v letech Jeho vzniku předcházela vojenská triangulace, která sloužila jako geodetický základ tohoto díla. Oproti I. vojenskému mapování můžeme tedy sledovat zvýšenou míru přesnosti. Podkladem byly mapy Stabilního katastru v měřítku1 : 2 880, což mělo také pozitivní vliv na přesnost map. Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu. (Dostupné z Na mapě II. vojenského mapování je hlavní změnou osázení všech příjezdových cest do obce. Osazení cest, je typickým rysem barokizace krajiny v Čechách. Je zde patrné i osázení kolem kostela.

10 III. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ - FRANTIŠKO-JOSEFSKÉ Proběhlo v letech (Morava a Slezsko) a (Čechy) Jelikož Františkovo mapování již nestačilo požadavkům armády rakouské monarchie na přesné a hlavně aktuální mapy, r rakouské ministerstvo války rozhodlo o mapování novém. Jeho podkladem se opět staly katastrální mapy, oproti II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami. (Dostupné z Mapa III. vojenského mapování zobrazuje zájmovou lokalitu v prakticky stejném stavu- z hlediska zeleně. Důležité je zakreslení cesty k barokní kapli a vyhlídce.

11 STÁVAJÍCÍ STAV Jedná se o porosty kolem pozemní komunikace vedoucí severně od obce směrem na vodní dílo Kořensko. Část přímo u obce je tvořena oboustrannou alejí lip srdčitých. Většina z nich jsou dospělý jedinci velkého staří. Vzhledem k bezpečnosti byl již dříve u některých jedinců proveden sesazovací řez- tudíž některé stromy mají sekundární korunu. Dále navazuje část jednostranného stromořadí též tvořená lípou srdčitou. Alej pokračuje až na cestě vedoucí ke kostelu Nejsvětější trojice. Druhově je zde opět dominantní lípa srdčitá, ale místy je doplněna dubem letním, či javorem mléčem. Velmi dominantní dřevinou s výborným zimním efektem je akát bílý, který působí jako dominanta, především při pohledu přímo od vchodu ke kostelu. Pod tímto akátem se nachází křížek. Zajímavým faktem je, že většina starších stromů má dutinu v kmeni z jižní strany, příčina tohoto jevu zatím není známa. Obec se snaží o zachování a dosadbu této lokality. V některých částech jsou vysazeny mladé stromy a lípa přímo u vchodu ke kostelu a zároveň na hřbitov je již zpevněna bezpečnostní vazbou. V současné době je zájem protáhnout stromořadí až ke kapli a tím vytvořit zajímavou vycházkovou trasu, kterou by se dala ještě lépe propojit obec a sakrální stavby v blízkém okolí. Toto nově vysazené stromořadí, by mělo být ještě alejí Narozených dětí- jak již bylo posláno v úvodu. Kromě toho toto nově vysazené stromořadí vhodně doplní krajinný ráz, odcloní rozrůstající se zástavbu rodinných domů od hřbitova a dotvoří tak klidovou část obce. Fotografie dokládají současný stav lipové aleje. Jedná se převážně o dospělé jedince, místy již se sekundární korunou. Alej je místy již obnovena a dosazena. Celkově je zdravotní stav poměrně dobrý, i když řada stromů má dutiny v kmeni či nebezpečné vidlicovité větvení. Alej je pozitivní dominantou spojující obec s kostelem a hřbitovem.

12 NÁVRH OPATŘENÍ Návrh opatření se zabývá především lipovou alejí, která je velmi cenné díky množství vzrostlých lip a tím, že propojuje sídlo a krajinu. Alej přirozeně tvoří velmi frekventovaný vycházkový okruh ve stínu strom. Stromořadí dává možnost pozorování krajiny jako jednotlivých obrazů mezi kmeny. V současné době se počítá s tím, že alej bude ošetřena dle inventarizace dřevin, nově dosázena a protažena. Dále pak se projekt zabývá právě nově vysazeným stromořadím, které by vhodně doplňovalo krajinný ráz a zároveň funkčně i opticky odcloní rozrůstající se zástavbu a tím napomůže k dotvoření klidové část obce. V dané lokalitě je zájem protáhnout stromořadí až ke kapli a tím vytvořit zajímavou vycházkovou trasu. Tudíž zde bude alej dosázena, ale již jen ve formě lipového stromořadí a bude směřovat až ke kapli (hrobce rodu Berchtoldů), čímž zároveň propojí obě sakrální stavby. Nově vysazené stromořadí- by se mělo stát stromy Narozených dětí. Každé dítě které by se v obci narodilo, by dostalo cedulku k jedné z lip, což by tvořilo vhodný protiklad hřbitova a prohlubovalo vztah obyvatel k místu. Dále by zde měla vzniknout parkově upravená plocha, která by oddělovala silnici od klidové zóny kolem kostela, což by bylo zajištěno výsadbou keřů podél silnice a to tavolníku Van Houtteova. V této části je potřeba dotvořit vhodné pozadí pro křížek pod akátem, které již nyní tvoří jednu z hlavních dominant. Jako keř vhodný pro pozadí sochy byl zvolen tis červený, který je jednou z nejtmavších dřevin u nás. Tento parčík by měl být místem pro zastavení a posezení, s výhled do zeleně, možností obdivování krásy starých stromů a s jedinečným výhledem na kostel. Pole jsou od parčíku oddělena skupinou stávajících keřů, mezi nimiž je pár stromů dorůstajících velikosti dospělého jedince a to především lípa srdčitá, javor klen, dub letní a akát bílý. V návrhu se počítá s jejich ponecháním a vytvořením předsazené skupiny keřů, před keře stávající. Jako vhodná dřevina byla zvolena růže šípková, neboť je naší původní dřevinou, typickou pro český venkov a ještě je cenná svým jarním a podzimním akcentem. Vstup od vesnice do parku by byl též doplněn skupinou kvetoucích keřů a to druhem trnky obecné, která má stejné vlastnosti a efekt jako popsaná růže šípková.

13 V neposlední řadě byla navrhnuta úprava kolem hrobka rodu Berchtoldů, která zvýrazní osovost, tím že budou doplněny dominantní stromy, keřové skupiny i upraven prostoru ke shromažďování. Doplňující částí projektu je modelové ztvárnění hřbitova a urnového háje, který by na dané parcele měl vzniknout dle územního plánu. Návrh vychází ze stávajícího členění a historických podkladů. Snaží se navázat na stávající a též doplnit vchody ve spodní části. Ale jedná se jen o modelové ztvárnění, vlastní rozvržení musí udělat a posoudit urbanista. Zde byl hřbitov dokreslen jen pro dotvoření smyslu celé kompozice. Celkové počty vysazených dřevin. Osazovací plán- Neznašov český latinský počet kusů počet název název m2 na m2 kusů celkem ks lípa srdčitá Tilia cordata líska obecná Corylus avellana 22, ptačí zob Ligustrum vulgare 22, tis červený Taxus baccata růže šípková Rosa canina 22, trnka obecná Prunus spinosa 22, celkem kusů keřů 208 celkem kusů stromů 50

14 TECHNOLOGIE ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ VÝBĚR DŘEVIN Použitý rostlinný materiál musí kvalitativně odpovídat normě ČSN DIN , Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. Použit může být jen materiál z fytopatologického hlediska nezávadný, případné náklady spojené s použitím napadeného rostlinného materiálu hradí dodavatel. Velikostně musí materiál odpovídat požadavkům projektu. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ PŘED VÝSADBOU DŘEVIN Příprava stanoviště se provádí před vlastní výsadbou. Nejprve je nutné, odstranit nevhodné porosty (v tomto případě především vytrvalé plevele v bezprostřední blízkosti výsadby stromu a to buď mechanicky, nebo chemicky) a vyfrézovat pařezy (těch se zde vyskytuje několik, po odstraněných starých jedinců lip srdčitých, některé z těchto pařezů bohatě obrůstají a v budoucnu by konkurovali nové výsadbě, proto je potřeba, aby došlo k jejich odfrézování). Též je vhodné upravit strukturu půdy například rytím a pozemek celkově před přípravou půdy přihnojit vícesložkovými hnojivy. U dlouhověkých dřevin je ještě lepší dávat dlouhodobě působící hnojiva přímo do výsadbových jam. Podle ekologických nároků jednotlivých dřevin je možno upravit strukturu půdy, obsah humusu, půdní reakci, zásobu živin atd. Ve většině případů jsou zvoleny takové dřeviny, které se pro dané stanoviště vhodné a nevyžadují výrazné úpravy půdy. VÝSADBA DŘEVIN Všeobecně nejvhodnější dobou pro výsadbu především vzrostlých stromů je podzimní období od poloviny října do zámrazu. Dřeviny pro časné podzimní výsadby jsou dobývány ve školce před opadem listů a je tedy třeba, aby pro transport a další manipulaci byly bezpodmínečně zbaveny listů a uchráněny tak před nežádoucí transpiraci (výparu vody). Druhým obdobím je jaro, pokud možno ne dlouho před rašením. Doba výsadby je závislá na tom, jaký výsadbový materiál máme (prostokořený, s balem, v kontejnerech). Důležité je, aby sazenice nebyla napadena, nebyly poškozeny kořeny, kmen ani kosterní větve. Veškeré práce, spojené s realizací sadovnických úprav budou prováděny podle platných norem a zákonů pro obor sadovnictví a krajinářství.

15 ZÁSADY, JEŽ BY MĚLI BÝT DODRŽOVÁNY PŘI VÝSADBĚ a) Vysazujeme do přiměřeně vlhké půdy. b) Výsadbové jámy musí být adekvátní velikostí kořenovému balu, zde v zásadě platí pravidlo, že jáma v kvalitní půdě má být tak veliká, aby její průměr a hloubka činili minimálně dvoj násobek velikosti kořenového balu. Ve zhoršených podmínkách musí být jámy přiměřeně větší. Doporučuje se vysazovat stromy o velikosti cm do jam o velikosti 0,7 m 3. Při vysazování provádíme výměnu substrátu a t o většinou úplnou, nebo z 1/2 až 2/3. c) Při výsadbě vzrostlých stromů především v městském prostředí je důležité vytvořit drenážní a separační vrstvu. Nad těmito vrstvami bude vrstva substrátu, ten musí být vododržný a vzdušný zároveň. Důležité je dřevinu vhodně přihnojit, nejlépe dlouhodobými, postupně rozpustnými hnojivy. (Například tabletová hnojiva- ke stromům 4 až 6 kusů.) d) Velmi vhodné u nových výsadeb je umístění závlahových gravitačních sond, vedoucím ke kořenům dřeviny. Nejsou-li umístěny tyto sondy, je potřeba zajistit důkladnou pravidelnou závlahu jiným způsobem. Nově vysazené dřeviny řádně zavlažíme a zálivku pravidelně opakujeme. e) V případě potřeby provedeme řez kořenů či úpravu zemního balu. Kořeny řežeme těsně před výsadbou. Při řezu odstraníme především poškozené, napadené a zaschlé kořeny, až do zdravého dřeva. Ostatní zakracujeme tak, aby kořenová soustava byla pokud možno rovnoměrná a také tak, aby se kořeny při výsadbě do připravené jámy neohýbaly. Řežeme silnější kořeny, slabší, pokud nejsou zaschlé nebo poškozené, ponecháme bez řezu. Délka kořenů je většinou dána již při dobývání ve školce. Řez provádíme zásadně ostrým, nejlépe desinfikovaným nářadím, nůžkami či nožem. Řez vedeme kolmo nebo mírně šikmo na osu kořene. U dřevin vysazovaných s baly, nebo kontejnerovaných řez neprovádíme, s výjimkou odstranění přečnívajících kořenů. f) Dřeviny vysazujeme zpravidla vysazujeme tak hluboko, jak byly vysázeny na dřívějším stanovišti, či ve školce. Původní hloubka výsadby je u prostokořených stromů dobře patrná na kořenovém krčku, u dřevin vysazovaných s balem určuje správnou hloubku výsadby vrchní plocha balu, která má tvořit při výsadbě jednu rovinu s terénem.

16 g) Důležité je dokonalé spojení s kořenovými baly a kořeny a to tím, že půdu důkladně přišlápneme, u dřevin s balem však zásadně nešlapeme na bal, ale kolem něj. h) Řez nadzemní části vysazovaných dřevin provádíme hlavně u prostokořenných keřů, kde zakrátíme nadzemní část zhruba o 1/3. U opadavých listnáčů s baly, řez podstatně omezujeme. Důležitou zásadou při řezu před výsadbou je zachování vzájemného poměru mezi nadzemní a podzemní částí rostliny. ch) Prostokořené stromy vysazujeme tak, že je přidržujeme nad nakypřeným dnem jámy, tak vysoko, aby kořenový krček byl 2-5 cm nad úrovní terénu, neboť se počítá se slehnutím nakypřené půdy. Před výsadbou stromů zatlučeme na dno jámy kůl impregnovaný proti hnilobě. Při dodatečném zatloukání, by se mohli poškodit kořeny. Postupným zasypáváním a potřásáním a lehkým přišlápnutím dosáhneme pevného spojení kořenů se zeminou. Dbáme při tom na to, aby kořeny nebyly ohýbány ani jinak deformovány. Jámu zpravidla naplníme jen asi ze dvou třetin. Potom zeminu důkladně prolijeme vodou a zbytek zeminy dáme na povrch. i) Stromy vysazované se zemními baly se rozbalují až přímo na místě v připravené jámě. Úvazek, který bývá zpravidla upevněn ke kořenovému krčku se uvolní, balicí materiál, pokud je snadno tlející ( sláma, juta, a pod.), se rozloží na dno jámy a postupně zasypává zeminou. Další postup je v podstatě shodný s výsadbou dřevin prostokořených, je však třeba opatrnosti při usazování zemního balu. Bez potřásání jej uložíme do jámy, zasypeme a citlivě přišlápneme, aby se nepoškodil, nebo nerozpadl. Kůly zatloukám vždy před výsadbou. j) Pro upevňování a kotvení vysázených dřevin platí níže uvedené zásady: Kůly se zatloukají do jámy zásadně před výsadbou, nejméně do hloubky 0,3 m do rostlé půdy. Délka kůlů se řídí výškou kmene, výškový odstup mezi koncem kůlu a korunkou má činit přibližně 10 až 15 cm. Upevnění dřevin ke kůlům musí být provedeno tak, aby nedošlo při výsadbě a v prvních letech po výsadbě k poškození kůry vodivých pletiv. Úvazky musí být zabezpečeny proti sklouznutípřibitím ke kůlu.

17 OŠETŘENÍ PO VÝSADBĚ Po ukončení výsadby následuje úprava výsadbové plochy. K tomu patří urovnání povrchu, nakypření půdy, odstranění kamenů, plevelů, zejména vytrvalých a všech zbytků po výsadbě. Způsobem udržení bezplevelného stavu je nastýlání mulčovací kůrou o síle mm, která současně chrání půdu před vysycháním. Mezi substrát a mulčovací kůru, můžeme umístit černou mulčovací folii, které tuto funkci ještě podpoří. K důležitým opatřením u čerstvě vysázených dřevin patří upevnění a zakotvení v půdě. Tato opatření mají za cíl zabránit vyvracení dřevin a ochránit kořenový systém od zbytečného pohybu působením větru nebo jinými vlivy na nadzemní část a umožnit tak rychlý vývoj nového kořenového vlášení a řádné zakořenění. Dřevinu vyvazujeme k dřevěným impregnovaným kůlům, zatlučeným před výsadbou pomocí vázacího materiálu. Vázací materiál musí být především dostatečně široký, aby nezpůsoboval zářezy do kmene dřeviny. Úvazy jsou potřeba zabezpečit proti posunu a pravidelně je kontrolovat. Dle potřeby povolovat, či utahovat. O vysazené stromy je nezbytné se pravidelně starat a provádět všechna potřebná opatření ještě nejméně 3 roky. K těmto opatřením patří především zajištění závlahy, kontrola a obnova vázaní a stability stromu, výchovné, zdravotní řezy a další opatření. Případné uhynulé stromy je potřeba doplnit novou výsadbou.

18 INVENTARIZACE- TEXTOVÁ ČÁST Některé staré stromy v okolí kostela jsou na svůj věk v celkem dobrém zdravotním stavu. Základním problémem zájmové plochy je stejnověkost většiny dřevin, většina jedinců se nachází ve fyziologickém stádiu dospělého jedince s projevy stagnace růstu. Přičemž zdravotní stav je u většiny stromů dobrý až zhoršený, vitalita mírně snížená či zhoršená a koruna u některých jedinců začíná prosychat. Stabilita a pravděpodobnost zlomu u většiny má mírné narušení statických poměrů (nutné další sledování) až významnější narušení stability stromu (nutná častá kontrola 1-2x ročně, příp. sanace). Stromy jsou nejčastěji perspektivní dlouhodobě. Typickým jevem těchto lokalit je tvorba nebezpečných úžlabí kosterních větví, které je nutné řešit bezpečnostní vazbou. Mezi nejnutnějším pěstebním opatřením inventarizace je zařazen bezpečnostní, zdravotní řez a bezpečnostní vazba korun. Perspektiva kosterních dřevin je sice v současné době dlouhodobá, ale v některých místech je velmi vhodná dosadba a propojení sakrálních místech pomocí výsadby. Místy zhoršený zdravotní stav u dřevin především v blízkosti cest může ohrožovat bezpečnost návštěvníků, proto je potřeba tyto porosty ošetřit prioritně. Na některých místech je patrná zanedbaná údržba a především neošetřené řezné rány a dutiny. Ošetření dutin je nezbytné u většiny stromů. Důraz by měl být kladem především na to, aby do dutin nemohla zatékat voda, ale zároveň aby k nim byl zajištěn dostatečný přístup proudícího vzduchu. Musí se zabránit šíření hnilob, houbových patogenů a ostatních chorob a škůdců. Cílem je realizovat taková pěstebních opatření, která povedou ke zvýšení vitality a zlepšení zdravotního stavu, je potřeba především odstranit suché větve, ošetřit rány, dutiny, pahýly a napadené části stromu. Důležitá je i ohleduplnost k stávajícím dřevinám. POSTUP NÁVRHU TECHNOLOGIE PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ Před započetím odborných zásahů na dřevinách je nutné zohlednit všechny významné faktory, ovlivňující následně typ a rozsah zvoleného ošetření. Postup rozhodování rozdělujeme do čtyř kroků: - Efekt ošetření (co je účelem realizovaného ošetření) - Aktuální stav stromu (podrobné zhodnocení celkového stavu jedince) - Stabilita stromu po zásahu (zajištění provozní bezpečnosti) - Technologie ošetření (výběr operací, které budou na dřevině prováděny)

19 METODIKA PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A INVENTARIZACE ZELENĚ Pro připravovaný odborný sadovnický a krajinářský zásah do stávajících porostů a jejich kompozice je naprosto nezbytné dané prvky dostatečně dobře poznat. V rámci dendrologického hodnocení a návrhu pěstebních opatření byl proveden terénní průzkum v dané lokalitě a to v průběhu června Aby bylo možno hodnocené dřeviny odborně ošetřit, byl proveden dendrologický průzkum, který zhodnotil celkový stav dřevin a jejich biomechanické vlastnosti jako například (fyziologické staří, vitalita, perspektiva, stabilita a zdravotní stav). Na základě inventarizace a posouzení pěstebního stavu bylo možno navrhnout příslušná pěstební opatření, včetně stanovení dřevin určených k odstranění. ODSTRANĚNÍ DŘEVIN JE URČOVÁNO JEDNAK NA ZÁKLADĚ - Aktuálního zdravotního stavu, stability, vitality a perspektivy. - Rizikovosti a nebezpečnosti vůči okolí. - Zvoleného kompozičního záměru. ZVOLENÁ METODIKA Jako podklad pro tvorbu inventarizace byly použity podklady od českého certifikovaného arboristy Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. a firmy Safe Trees, s.r.o.

20 IDENTIFIKACE DŘEVIN Soliterní stromy - Číslo pořadové číslo exempláře v textové i mapové části vyjádřeno arabskou číslicí. - Vědecký název dřeviny a národní (Český) název dřeviny. Dendrometrické veličiny - Obvod kmene (cm) měřeno pásmem ve výšce 130 cm od paty kmene, případně dle umístění jednotlivých kmenů - Výška (m) měřeno odhadem - Šířka (m) měřena kolmým průmětem koruny na zem - Nasazení koruny (m) za nasazení koruny se počítají zemi nejblíže se nacházející živé výhony, či místo nasedání nejníže postavené větve, či první rozvětvení kmene - Stromy k pokácení jsou v grafické části vyjádřeny barevnou značkou METODIKA INVENTARIZACE: - Determinace taxonu- Při určování druhu hodnocených stromů byla použita botanická nomenklatura dle publikace Květena ČR (1.-5. díl). - Průměr kmene byl měřený ve výšce 1,3 m s přesností 2 cm. Fyziologické stáří- Jedná se o zařazení stromu do kategorie podle vývojového stádia jedince. 1 výsadba ve stádiu aklimatizace 2 aklimatizovaná výsadba, jedinec v období dynamického růstu 3 mladý strom dorůstající rozměrů dospělého jedince 4 dospělý strom, projevuje se stagnace růstu 5 starý jedinec, ústup koruny Perspektiva- Odhad perspektivy jedince na základě jeho zdravotního stavu a vitality. a dlouhodobě perspektivní (nad 10 let) b krátkodobě perspektivní (odhadovaná doba dožití do 10 let) c neperspektivní

21 Stabilita- Odhad možného ohrožení provozní bezpečnosti jedincem na základě pozorovatelných defektů větvení, infikace kmene, výskytu dutin či trhlin v kmenové i korunové části, příp. v důsledku viditelného narušení kořenového systému. Hodnotí se především odolnost proti zlomu, v oblasti odolnosti proti vyvrácení pouze vizuálně patrné symptomy. 0 bez zjištěných symptomů narušení statických poměrů 1 mírné narušení statických poměrů (nutné další sledování) 2 významnější narušení stability stromu (nutná častá kontrola 1-2x ročně, příp. sanace) 3 riziko pádu kosterních větví, rozsáhlý defekt (pokud není možná sanace defektu, nutné odstranění stromu) 4 havarijní stav, rozpadající se koruna či kmen Zdravotní stav- Souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu. 0 zdravotní stav výborný 1 zdravotní stav dobrý 2 zdravotní stav zhoršený 3 zdravotní stav výrazně zhoršený 4 zdravotní stav silně narušený 5 havarijní jedinec Vitalita- Souhrnná charakteristika popisující životaschopnost (dynamiku průběhu fyziologických funkcí) stromu jako živého organismu. Zhoršení vitality může být způsobeno nevhodnými stanovištními poměry, napadením škůdci, příp. vlivem okolního porostu. 0 vitalita výborná 1 vitalita mírně snížená 2 vitalita zhoršená, koruna začíná prosychat 3 vitalita výrazně zhoršená, prosychání dynamicky pokračuje 4 vitalita zbytková 5 suchý strom Naléhavost- Navrhovaná naléhavost realizace zásahu. 0 akutní zásah hrozí riziko z prodlení 1 naléhavý zásah realizovat v první etapě prací 2 střední naléhavost realizovat ve druhé etapě prací 3 malá naléhavost realizovat ve třetí etapě prací

22 TECHNOLOGIE OŠETŘENÍ Navrhovaná technologie ošetření stromu. Kácení stromů Pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20 m se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek. Je doporučené, aby kácení stromů rostoucích mimo les vždy realizovala odborná arboristická firma pomocí proškolených pracovníků. Kód Subkód Popis položky Číslo ceníkové položky SK Směrové kácení SP Směrové kácení s přetažením stromu KS PK Postupné kácení bez nutnosti spouštění kmene a částí koruny ZP Postupné kácení ve ztížených podmínkách s nutností spouštění částí kmene a koruny Odstranění pařezu Odstranění pařezu pokáceného stromu odfrézováním až do hloubky 100 mm. Bez zasypání jámy vzniklé frézováním. Kód Subkód Popis položky Číslo ceníkové položky OP -- Odstranění pařezu frézováním

23 Řez stromů Řez stromů realizovaný s využitím výškové techniky (hydraulická plošina či stromolezecká technika) spolu s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m a složením na hromady. Kód Subkód Popis položky RV -- Výchovný řez - řez mladého stromu za účelem zapěstování jeho koruny. Cílem je založení tvarově charakteristické koruny pro daný druh či kultivar a přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úpravou podchodné, podjezdné výšky, redukcí koruny směrem k budovám, veřejnému osvětlení či jiným překážkám.) Číslo ceníkové položky RZ -- SP RR OR SR PV RB -- Zdravotní řez - řez zaměřený na řešení zdravotního stavu stromu. Odstraňují se především větve suché, vitalitně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované či napadené škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti. To vše při zachování charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotní řez primárně řeší cíle řezu bezpečnostního. Redukční řez řez zmenšující objem koruny nebo zakracující větve. Nezahrnuje řez zdravotní. Zásah musí být proveden citlivě při zachování druhově charakteristického habitu ošetřovaného jedince a maximálním přizpůsobení velikosti a tvaru koruny funkčním požadavkům stanoviště Redukční řez směrem k překážce Redukční řez obvodový za účelem snížení těžiště koruny za účelem stabilizace stromu Sesazovací řez (hluboký řez kosterního větvením který výrazně převyšuje obvodovou redukci možné realizovat výhradně u krátkověkých dřevin s výbornou kmenovou výmladností vrby, topoly) úprava podchodné/podjezdné výšky Bezpečnostní řez odstraňování suchých větví s průměrem nad (3) 5 cm vč., (stabilizace) odlehčení větví se zřetelnými staticky významnými defekty, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost. Odstraňování větví zavěšených či zlomených. Neřeší komplexní statické poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene či velkých kosterních větvení). Tvarovací řez korun stromů (účelem tohoto typu řezu je pravidelná redukce celého objemu sekundární koruny) RT HL CP Pravidelný řez na hlavu Pravidelný řez na čípek -- ZZ Znovuzapěstování přerostlého tvarovacího řezu (se selektivním ponecháním delších výhonů nad původní úrovní tvarování) RPB -- Přírodě blízké ošetření koruny stromů speciální zásah do korun senescentních stromů zaměřený nejen na stabilizaci stromu a podporu jeho regenerace, ale i na podporu jeho kolonizace doprovodnými organismy (hmyz, houby apod.). Realizaci je nutné svěřit kompetentní arboristické firmě. --

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov

Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov SEZNAM LOKALIT SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ SOUBOR OSTATNÍCH PLOCH 1 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...3 A.1 Identifikace stavby...3 Objednatel:...3 Projektant:...3 Název stavby:...3 Místo stavby:...3

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová

Integrated System for Assessing Trees. Andrea Szórádová Integrated System for Assessing Trees Andrea Szórádová ISAT Efektivní správa dat z velkých populací stromů Provádění kontrol a aktualizací Možnost zohlednění disponibilních prostředků Postup Rozdělení

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 180-2 020/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-2 020/4 Předmět : Znalecký posudek byl zpracován za účelem zhodnocení aktuálního stavu stromů, rostoucích v oboustranném stromořadí v obci Horní Újezd. Objednatel posudku : Krajská

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace VELKÉ MEZIŘÍČÍ - REGENERACE ZELENĚ Projektová dokumentace Prosinec 2011. ÚDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI: Zadavatel: Město Velké Meziříčí Radnická

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A

POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A POSOUZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI STROMŮ A NÁVRH OŠETŘENÍ ZADAVATEL: Obec Uhřice ZHOTOVITEL: Ing. Tomáš Minx, PhD. Suchý 93, 680 01 Boskovice Telefon: +420 603 313 265 Email: arbo.les@seznam.cz Číslo projektu:

Více

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice

Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Obnova krajinných struktur Doplnění zeleně podél komunikace jižně od obce Hartmanice Objednatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 22, 373 65 Dolní Bukovsko Zhotovitel: Spolek pro rozvoj regionu, Jiráskova 84,

Více

Obnova "Aleje filosofů"

Obnova Aleje filosofů Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli Obnova "Aleje filosofů" TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Inventarizace stromů a kvalitativní hodnocení... 3 1.1 Charakteristika území a rostoucích dřevin... 3 1.2 Metodika

Více

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích

Revitalizace zeleně na židovském hřbitově v Brně - Židenicích Obsah A Průvodní zpráva...1 Identifikační údaje...1 Cíl dokumentace...2 Údaje o parcelách a majetkoprávních vztazích... 2 Průzkumy a podklady... 2 Lokalizace a popis řešeného území... 2 Stručná historie

Více

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice

Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice Obnova VKP lipová alej Vrchotovy Janovice OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 3. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 4. GRAFICKÁ ČÁST 4.1. SOUČASNÝ STAV S NÁVRHEM PĚSTEBNÍCH

Více

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE

REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE HRABYŇSKÉ ALEJE ZADAVATEL: OBEC HRABYNĚ ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. PROJEKT DUBEN 2014 EKOTOXA s.r.o. Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle

Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území. Táborská 350/32, Praha 4. Praha 4, k.ú. Michle Ing. MARCELA BITTNEROVÁ, Ph.D. Zahradní a krajinářská tvorba marcela.bittnerova@seznam.cz Veltruská 532/11 190 00 Praha 9 Základní škola Na Líše 936/16, Praha 4, Michle Dendrologický průzkum území INVESTOR

Více

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4

V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 V E G E T AČNÍ ÚPRAVY A K T U A L I Z A C E 0 8 / 2 0 1 4 E D O K U M E N T A C E P R O P R O V E D E N Í S T A V B Y Investor : OBEC ŽANDOV, NÁMĚSTÍ ČP. 82 471 07 Akce : REVITALIZACE ALEJÍ NA POZEMCÍCH

Více

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista

Řez stromů. David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace. European Tree Worker. Evropský arborista Řez stromů David Hora, DiS. Předcertifikační školení certifikace European Tree Worker Evropský arborista Vztah: lidé stromy - lidé stromy dokáží žít bez nás my bez nich ne, doprovází nás celou historií

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým): Název památného stromu (stromů): Javor u barokní brány Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím): Vyhlášeno (kdy): Obec: Pověřený

Více

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči

Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Revitalizace stromů ve starém centrálním parku v Praze Dubči Dokumentace k ukončení, převzetí a vyhodnocení akce realizovanou s finančním přispěním Hlavního města Prahy a M.Č. Dubeč Občanským sdružením

Více

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP

města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Stavba: města Lovosice Etapa II. stupeň DSP Číslo zakázky: 1710-12/Hr Stavební objekt: Sadové úpravy Oddíl dokumentace: SO 01.05. Sadové úpravy O B S A H: TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY

Více

Místa hlavních zásahů v Mařížském parku:

Místa hlavních zásahů v Mařížském parku: Arboristika v praxi Arboristika přesahuje od péče o jednotlivé stromy až na úroveň komplexního pohledu na celkovou péči o zeleň se zvláštním důrazem na dřevinné vegetační prvky. V anglicky mluvících zemích

Více

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka

Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka Revitalizace sídelní zeleně v obci Lhotka 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Charakteristika pozemku Projekt Revitalizaci sídelní zeleně v obci Lhotka bude probíhat v intravilánu obce, na katastrálním

Více

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí

radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM návrhy zeleně ke kácení při revitalizaci Letňanské lentilky Lokalita: ulice Jančova, Místecká, Krausova, Malkovského, Kuželova Praha 18 Letňany Objednatel: Úřad městské části Praha

Více

Řez dřevin. Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Řez dřevin. Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Řez dřevin Základy arboristiky Základní biologické limity Každý řez je poraněním a poškozením stromu sensu stricto Strom musí vynaložit energii, aby tento zásah sanoval Obranu stromu definuje systém CODIT

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015

SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU ARBORISTICKÉ STANDARDY ŘADA A HODNOCENÍ STAVU STROMŮ SPPK A01 001:2015 Tree assesssment Baumkontrolle Tento standard je určen pro definici

Více

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V

Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V Tabulka individuálního ošetření stromů č. Rod Pěstební Poznámka, návrh opatření: opatření (zásah) ZŘ I ZŘ II ZŘ III V 6. lípa RB, RR-OR Poznámka: 1 3 VDH instalace Doporučuji instalaci bezpečnostních vazeb

Více

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ

PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ OBEC ŽLUNICE PLÁN PÉČE O STROMOVOU ZELEŇ (2/205 2/2020) (INVENTARIZACE, ANALÝZA A PLÁN PÉČE) Zadavatel: Adresa: Obec Žlunice Obecní úřad Žlunice, Žlunice 38, 507 34 Žlunice IČO: 0027245 Emailová schránka:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY

Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč. DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč. živý plot: CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY etapa I - ošetření a výsadba stromů ROZPOČET SOUHRNNÁ TABULKA počet j. Cena (bez DPH) OŠETŘENÍ STROMŮ 62 ks 185 587 Kč DRCENÍ DŘEVNÍ HMOTY 20 m3 31 575 Kč VÝSADBA DŘEVIN A ZALOŽENÍ TRAVNATÝCH PLOCH stromy:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

ZÁKLADY ARBORISTIKY. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. ZÁKLADY ARBORISTIKY Proč ochrana při stavební činnosti Legislativní souvislosti Co je součástí Projektová příprava Ochranná opatření Kontrola Skutečnost x teorie Park x stavba Standard o přírodu a krajinu

Více

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových

Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových Černošice Ing. Radek Dastych www.skea.info skea@email.cz 03/2008 01 Návrh řešení zeleného retardéru před domem manželů Dvořákových, Černošice

Více

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES. (metodika AOPK ČR - v. 2013)

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES. (metodika AOPK ČR - v. 2013) OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES (metodika AOPK ČR - v. 2013) Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. DŮVODY PRO OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN Oceňování majetku Občansko-právní odpovědnost za škodu Stanovení hmotné škody

Více

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno

Ateliér zahradní a krajinářské architektury Wanklova 6 602 00 Brno 1. Základní údaje 1.1. Objednatel: Objednatel: Město Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí 57 580 61 Havlíčkův Brod 1.2. Zhotovitel: Zhotovitel: zastoupený: IČO: 12189391 DIČ: CZ 5612042469 Ateliér zahradní

Více

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic

Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic Projektová dokumentace IP 8, k. ú.hrabůvka u Hranic (pozemky parc. č. 828, 834) NEVYČÍSLENÝ ROZPOČET Objednatel: Vypracoval: Zak. číslo: 29-2012 Datum: říjen 2012 Česká republika Ministerstvo zemědělství,

Více

REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ

REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ REVITALIZACE ZELENĚ V OSTRAVĚ PORUBĚ Projekt skutečného provedení stavby SADOVÝCH ÚPRAV PRŮVODNÍ ZPRÁVA Ing. Pavla Miklová, sadovnické úpravy návrh a realizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV

DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV DOKUMENTACE SADOVÝCH ÚPRAV SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY A PĚŠÍ KOMUNIKACE D.3.1 Situace D.3.2 Vypracoval : Jan Slabihoudek Datum : 5/2015 str.1/10 OBSAH : I. VŠEOBECNÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3.

Více

Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013

Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013 Samospráva - činnost a náplň přednáška 31.10.2013 Ing. Martina Brandová Tato akce se koná v rámci projektu: Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (Registrační číslo

Více

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí

PŘÍPRAVNÁ STUDIE. Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí PŘÍPRAVNÁ STUDIE Společná rozvojová strategie pro obnovu původního krajinného rázu v česko-saském příhraničí OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...4 1.1. VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA POPISOVANÉ OBLASTI...4 1.1.1.

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy

Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy Úprava veřejného prostranství na parcele 1333/1 a 1346/1 v k. ú. Nové Heřminovy ČÁST D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 01 - krajinářské úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DZS (DOKUMENTACE

Více

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH

REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY REVITALIZACE DŘEVIN ZÁMECKÉHO PARKU A OBECNÍ ZELENĚ V LITULTOVICÍCH PROJEKT ZADAVATEL: MĚSTYS LITULTOVICE ZPRACOVATEL: EKOTOXA s.r.o. LISTOPAD 2013 EKOTOXA

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

OBNOVA ZELENĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA ING.JAN HABR I 04 I 2014

OBNOVA ZELENĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA ING.JAN HABR I 04 I 2014 OBNOVA ZELENĚ 2014 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ING.JAN HABR I 04 I 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o řešeném území... 3 2.1. Obecné charakteristiky... 4 2.2. Charakteristiky zeleně. 4 3. Charakteristika

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Dotčené pozemky. 2.b Širší vztahy. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy

OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Dotčené pozemky. 2.b Širší vztahy. 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy OBSAH: 1. Identifikační údaje: 2. Širší vztahy: 2.a Dotčené pozemky 2.b Širší vztahy 3. Navrhovaný stav: 3.a Princip obnovy 4. Vlastní provádění prací: 4.a Normy 4.b Harmonogram prací 4.c Sítě technické

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6230/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.2 Zápis z jednání komise pro životní

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Změna: 222/2014 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV

POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV POSOUZENÍ PROVOZNÍ PEZPEČNOSTI VYBRANÝCH DŘEVIN OBEC VRÁTKOV prosinec 2014 Lokalita Vrátkov 17 282 01 Český Brod Zhotovitel Ing. Václav Bažant Ph.D. Přehvozdí 13 281 63 Kostelec nad Černými lesy Tel.:

Více

Zpracoval: Ing. Radislav Fikejs soudní znalec v oboru ochrana přírody

Zpracoval: Ing. Radislav Fikejs soudní znalec v oboru ochrana přírody Klient: Lysin lyská iniciativa 9.května 1484 289 22 Lysá nad Labem Z N A L E C K Ý P O S U D E K Zpracoval: Ing. Radislav Fikejs soudní znalec v oboru ochrana přírody Únor 2008 Znalecký posudek Ve věci

Více

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno

Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Dílo: Inventarizace a návrh ošetření vzrostlých dřevin rostoucích v okolí vodního díla Mšeno Stupeň dokumentace: Realizační,

Více

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY. Vegetace, výsadba, údržba VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY Vegetace, výsadba, údržba Plánování výsadeb - literatura LITERATURA Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů, Příloha

Více

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6

Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip' v ul. Thákurova v Praze 6 Ing. Luboš Fendrych znalec se specializací na oceňování zeleně a škod Baarova 27 140 00 Praha 4 Technická správa komunikací hl.m. Prahy Štefánkova 23 Praha 5 Znalecký posudek - posouzení stavu 39 lip'

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE

OBSAH: PŘÍLOHA: INVENTARIZAČNÍ TABULKY FOTODOKUMENTACE OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3 1.2. Cesta na Havaji 1.3. Liemrová cesta 1.4. Parčík v centru obce 1.5. Ošetření významných dřevin 2. PODKLADY 3. NÁVRH 3.1. Výsadby na cestě ppč.1397/3

Více

Výsadba městské zeleně a její úskalí

Výsadba městské zeleně a její úskalí Výsadba městské zeleně a její úskalí JAKÁ JE ÚLOHA MĚSTSKÉ ZELENĚ V KONCEPCI TRALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SÍDEL? 1. odpověď: UTVÁŘENÍ KRAJINNÉHO OBRAZU SÍDLA Proměny městské struktury a proces suburbanizace

Více

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě

Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení bezpečnosti půdy a lesnictví Zpráva o testu dřevin na pozemku ve Stachách na Šumavě Průběžná zpráva Zpracoval : Dr.Ing. Přemysl Fiala Ing. Dušan

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH

REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH REVITALIZACE PARKU PETRA BEZRUČE V KLIMKOVICÍCH SO 10 Vegetační úpravy PROSINEC 2008. ZAK.Č. VA/08/07. OBJEDNATEL: MĚSTO KLIMKOVICE ZHOTOVITEL: ING. ALENA VAVŘÍKOVÁ Obsah: 1. Identifikační údaje stavby

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY zadávaná v otevřeném řízení Regenerace zeleně vybraných lokalit v Pacově IDENTIFIKACE ZADAVATELE Město Pacov se sídlem: náměstí

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Zadavatel: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zadavatel: Husova 490 46802, Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcelních čísel: LV 10001 Vlastník: město Rychnov u Jablonce nad Nisou Seznam parcel : 35,34 Okres : Jablonec nad

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR.

Rozmístění památných stromů a alejí s památnými stromy. Zdroj: Drusop AOPK ČR. Památné stromy správního obvodu Čelákovic Čelákovice jako pověřený obecní úřad zajišťují na svém správním území (zahrnujícím Čelákovice, Lázně Toušeň, Mochov, Nehvizdy, Svémyslice, Vyšehořovice a Zeleneč)

Více

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A

D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV. Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín. index D_1. Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A D.4 NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA Úpravy areálu Nekvasilova 625/2 Praha 8 - Karlín index D_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Červen 201 D.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Návrh výsadeb Není

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 1. U HŘBITOVA OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 2.1 FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

Zahradní architektura

Zahradní architektura Zahradní architektura Zelená zahrada Osadní 403/8, Liberec http://www.zelena-zahrada.cz PRÁCE A DODÁVKY Jednotka Cena za jednotku ÚPRAVA ZÁHONŮ - PLETÍ, ODSTRAŃOVÁNÍ Vypletí s naložením odpadu na dopravní

Více

Obsah: A: Průvodní zpráva 1. Základní údaje 2. Výchozí podklady 3. Přehled uspořádání projektu 4. Území výstavby

Obsah: A: Průvodní zpráva 1. Základní údaje 2. Výchozí podklady 3. Přehled uspořádání projektu 4. Území výstavby 1 Obsah: A: Průvodní zpráva 1. Základní údaje 2. Výchozí podklady 3. Přehled uspořádání projektu 4. Území výstavby B: Výkresy B1: Inventarizace zeleně, návrh na kácení B2: Osazovací plán C: Rozpočet SO

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy

Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Technická zpráva Výsadba zeleně na Chabovci ve Vřesině u Opavy Investor: město Vřesina u Hlučína, 21.dubna 247/1, 747 20 Vřesina Projektoval: Ing. Ivan Tachezy, Plzeńská 17, Ostrava 3 Datum: 9.4. 2014

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektant SO 05 : Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno SO 05 REKONSTRUKCE DVORA STARÉ RADNICE DPS, 11/2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA Základní údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: ZELEŇ PRO BROD Dokončení pasportu zeleně města a obnova vybraných ploch sídelní zeleně města Havlíčkův Brod Investor: Město Havlíčkův Brod Místo stavby: Havlíčkův

Více

Vrtané vazby. Petr Masařík

Vrtané vazby. Petr Masařík Vrtané vazby Petr Masařík Vázání korun stromů Bezpečnostní vazby Podstatná součást zajištění oslabené biomechanické vitality stromů. Statické zajištění korun stromů Dynamické zajištění korun stromů Biomechanická

Více

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ

SO.02 REKONSTRUKCE ALEJE V ULICI PRAŽSKÁ Irena Dundychová Npor. J. Lašky 3095, 580 01 Havlíčkův Brod, soudní znalec v oboru ochrana přírody-dendrologie e-mail: dundychova@green-art.cz, www.green-art.cz, Tel.: +420 603857955 Akce : ZELEŇ DO BRODU

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky

1. Obsah zpracovávaného projektu. 2. Řešené území. 3. Dendrologický průzkum. Grafická část. Textová část. 3.1 Inventarizace dřevin a použité metodiky 1. Obsah zpracovávaného projektu Grafická část 1. Situace řešeného území m 1:1000 2. Inventarizace, plán kácení m 1:500 3. Situace návrh m 1:250 4. Chodníky vytyčovací plán m 1:250 Textová část 5. Tabulky

Více

Vitríny budou umístěné podél této budovy.

Vitríny budou umístěné podél této budovy. ÚPRAVA PARKU U MACÍKŮ v BUŠTĚHRADĚ I. etapa Ing. arch. Jan Červený, 4 / 2014 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE akce Úprava parku U Macíků v Buštěhradě místo Buštěhrad, okres Kladno, kraj Středočeský křížení ulic Kladenská

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ

PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ ŘEŠENÍ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY SE ZAMĚŘENÍM NA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU PŘÍRODNÍ ZAHRADA MŠ VĚTRNÁ VĚTRNÍKOVA ZAHRADA PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava- Městský obvod Poruba Adresa: Klimkovická

Více

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče) Seminář: Dřeviny mimo les III, EKOMONITOR, Hradec Králové, 2015 VÝSADBA STROMŮ V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče)

Více

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1.

Technická zpráva. Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby. Příloha č.1. Příloha č.1 Technická zpráva Dodávka stromů a provedení odborného dozoru nad jejich výsadbou, případně o provedení jejich výsadby Zpracoval: odbor životního prostředí Magistrátu města opavy Příloha č.1

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy

D. PROPOČET NÁKLADŮ NA REALIZACI OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY Vegetační úpravy D. OBNOVA PALACKÉHO SADŮ - SEMILY REKAPITULACE FINANČNÍCH NÁKLADŮ I. PARKOVÁ ČÁST PROSTOR HŘBITOVA II. STŘEDNÍ ČÁST - LESOPARK III. LESNÍ ČÁST Povinná rezerva ve výši Pamětní deska rozměry 300 x 400 mm,

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 14. UL. POD KAŠTANY

PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 14. UL. POD KAŠTANY PRŮVODNÍ ZPRÁVA REVITALIZACE PARKŮ, ZELENĚ A STROMOŘADÍ V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM 14. UL. POD KAŠTANY OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. SOUČASNÝ STAV... 4 Fotodokumentace současného

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ČÁST A Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY v územním řízení ve zjednodušeném územním řízení podle

Více