890 let 1315 Nejstarší písemný záznam o Čánce, která tehdy patřila k opočenskému hradu. 700 let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "890 let 1315 Nejstarší písemný záznam o Čánce, která tehdy patřila k opočenskému hradu. 700 let"

Transkript

1 21. října 1125 Zemřel děkan svatovítské kapituly v Praze a kronikář Kosmas (nar. asi 1035), autor první písemné zmínky o Opočně k roku Nejstarší písemný záznam o Čánce, která tehdy patřila k opočenskému hradu. 700 let 1. listopadu 1415 Jan Městecký z Opočna a Otto z Bergova přepadli a vyplenili benediktinské opatství sv. Vavřince v Opatovicích u Hradce Králové a umučili jeho opata Petra Lacura. 600 let 12. srpna 1425 Po delším obléhání hrad a město Opočno dobyli, vypálili a pobořili královéhradečtí husité. Tím přišel Jan Městecký o své hlavní sídlo - zůstal mu však ještě Frymburk; později nakrátko držel další hrady, kupř. Žampach, Lanšperk, Lichnici Po dobytí Opočna husity se zdejší farní kostel Nanebevzetí Panny Marie zřejmě stal utrakvistickým - přijímalo se zde pod obojí způsobou. Asi tehdy Opočno získal a spravoval Jiří Berka z Dubé a na Vízmburku (zemřel 1450) Zemřel Půta mladší z Častolovic, někdejší majitel Opočna května 1455 Král Ladislav Pohrobek připsal Opočno Jiřímu z Poděbrad a Kunštátu ( , zemským správcem , králem ). Tomu odpírali Dorota Suchanová z Libáně rozená z Vlkova, vdova po Mikuláši, hájící své věno a Jan z Bergova, dovolávajíce se nějakého, snad dlužního listu. Odporu zanechali, když Jiří z Poděbrad spravedlnosti neodporoval. 560 let 29. července 1455 Jiří z Poděbrad postoupil Opočno podkomořímu Václavu Valečovskému z Valečova (zemřel 1472). 560 let 4. srpna 1455 Václav Valečovský z Valečova dvorským soudem uveden na Opočno. Byl mu uložen poplatek 1500 kop grošů. 560 let 1465 Na pražské univerzitě se stal mistrem svobodných umění Jan z Opočna, později kněz podobojí (zemřel 1509). 550 let 1495 Jan Jenec z Janovic a Petršpurku prodal za zlatých Opočno a spolu s ním vsi Kamenice, Křovice, Miličany, Pohoří, Příčno, Pulice, Radliště, Semechnice a Trnov, dále pak městečko Dobrušku s vsí Domašín Mikuláši mladšímu Trčkovi z Lípy ( ). Ten nedlouho poté panství podstatně rozšířil přikoupením vsí Čánka, Deštné, Dobré, Dobříkovec, Hlohov, Jesenice, Lázec, Městec, Meziříčí, Mokré, Přepychy, Rohenice, Rychnovek, Slavětín, Stěnkov, Šestajovice, Veselice a městečka Třebechovic Farář Václav dal ulít od zvonaře v Hradci Králové zvon Svatý Václav pro opočenský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Jan Jetřich ze Žerotína jako památku na svého zesnulého syna pořídil nejstarší na Opočně namalovaný obraz, tzv. Žerotínský epitaf. Jan Jetřich ze Žerotína spolu s manželkou Barborou rozenou z Bibrštejna jsou zde vyobrazeni několikrát. Toto dílo neznámého autora bylo původně umístěno na čelní stěně kostela Nejsvětější Trojice na dnešním Trčkově náměstí, později bylo zařazeno do zámeckých sbírek listopadu 1585 Narodil se Rudolf Colloredo z Wallsee, pozdější majitel Opočna (zemřel 1657) Král a císař Rudolf II. ( , českým králem ) daroval Čánku dědičně Jaroslavu Trčkovi z Lípy. Ves se tak natrvalo, až do roku 1848, stala součástí opočenského panství Jiří Dykast Miřkovský ( ) v Opočně vychovatelem dětí Jana Rudolfa Trčky z Lípy. Později jako administrátor 4. listopadu 1619 v pražském chrámu sv. Víta vykonal korunovaci zimního krále Fridricha Falckého ( ; česká emigrace jej uznávala za českého krále i poté, co opustil Čechy a ztratil rodové državy) a o tři dny později i jeho manželky Alžběty Stuartovny (zemřela 1662). Posléze se stal nejvyšším duchovním správcem Jednoty bratrské; zemřel jako emigrant v Žitavě. 410 let 1615 Stará obora - tehdy značně rozsáhlá, zasahující až k (Českému) Meziříčí rozšířena začleněním původně poddanské půdy. Nová část byla oplocena a vyhrazena pěstování speciálních druhů zvěře. 400 let 19. ledna 1635 Sestaven popis a inventář opočenského zámku. Byl v něm zapsán velký zámek s táflovanými stropy, okny, v nichž byly tabulky prohlédací, a velký sál - palác. Dále je uveden pivovar, maštale, kovárna, lusthauz (letohrádek) přístupný krytou chodbou, nedostavěná míčovna; v letohrádku byla palírna, kolem něj kořenná zahrádka. 3 léto 1635 Správou trčkovských statků pověřeni dva císařští inspektoři srpna 1635 Opočenské trčkovské statky odhadnuty Mikulášem starším Talackem z Ještětic na Uhřínovicích a Janem Davidem Ditrichem ze Schlieselecku. Od opočenského panství odděleny a k panství rychnovskému připojeny Deštné, Dobré, Hlinné, Lomy, Mnichová a Osečnice Král a císař Ferdinand II. ( , českým králem od 1619) potvrdil Opočnu městská privilegia; dal také právo vybírat po jednom krejcaru z každého korce obilí prodaného na městském trhu prosince 1635 Jeronym starší Colloredo ( ) a Rudolf Colloredo ( ), hrabata z Wallsee dostali opočenské panství do zástavy za zlatých. Jako správci zde působili Zikmund Jindřich Kordule ze Sloupna a na Vřešťově, Mikuláš starší Talacko z Ještětic na Uhřínovicích a Linhart Kůrka Chotovský z Korkyně. Z původního trčkovského panství byly vyčleněny a k Černíkovicím připojeny obce Dobré, Rovné, Hlinné, Deštné, Mnichov, Lom a Osečnice října -14. listopadu 1645 Opočno znovu obsazeno Švédy února 1675 Byla uzavřena smlouva s italským stavitelem Bernardem Minelli z Hořic na stavbu kapucínského konventu v Opočně května 1695 Jeronym mladší Colloredo hrabě z Wallsee povolil založení řeznického cechu Zámek byl postižen požárem, který zničil střechu a druhé poschodí. Při barokních úpravách byla odstraněna věž nad hlavním křídlem, renesanční štíty nad průčelími, arkády ve druhém poschodí dostaly rovný architráv. Podle cihlově červeného nátěru zbarokizované fasády se zámku a často i městu začalo říkat Červený Opočen Na dnešním Trčkově náměstí vyhořela řada domů spolu s radnicí, vrchnostenským domem, městským archivem a písemnostmi z doby Trčků z Lípy. 310 let 1705 Nad skladem dřeva Ellegon zřízen hříběcí dvůr. Sloužil do roku 1723, pak byl přebudován na myslivnu; posléze se stal obydlím skladníka dřeva. 310 let 7. února 1720 Od tohoto dne počala velká zima, jež trvala až přes svátky velikonoční. 295 let

2 1725 Kostel Nejsvětější Trojice povýšen na farní - až dosud byl kostelem filiálním k Přepychům Dokončena stavba nového dvora Podzámčí u rybníka Bezděku července 1735 Z Kladska směrem k Plzni táhly přes Opočno plukové moskevští - pluk kyjevský a pluk Archangela Gorodského. Ruské vojsko čítající 6459 mužů a 650 vozů projíždělo Opočnem směrem natřebechovice. Část vojska byla ubytována v Dobrušce; chléb pro ně se pekl v Opočně Dokončena obnova požárem zničeného konventu ( kláštera ) Menších bratří kapucínů na dnešním Kupkově náměstí ledna 1745 Zemřel P. Jiří Merten, první farář znovuzřízené opočenské farnosti. Po něm v Opočně administroval P. Mikuláš Jindra. 2 červen 1745 Do Opočna přitáhlo na pět tisíc rakouských hulánů a husarů během tří dnů svého pobytu zničili většinu obilí na polích, takže většina sousedů téměř nic nesklidila Jiřímu Novákovi, opočenskému primátorovi, skončilo funkční období. 2 polovina září 1755 Farář P. Václav Haugvitz z Biskupic odešel do Chocně. Na jeho místo nastoupil do Opočna jako farář dobrušský rodák P. Josef Jan Řehák (nar. 1719) z Olešnice. 260 let 21. března 1775 Do Opočna přišel batalion Colloredova pluku s rozkazem nezasahovat proti poddaným března 1775 Asi 600 ozbrojených poddaných žádalo v Opočně zmírnění roboty - požadovali, aby sedlák robotoval jeden den měsíčně se dvěma koni, chalupník dva dny ruční roboty za rok. Byli odkázáni na pozdější dobu. Přítomnost oddílu Colloredova pluku zajistila pořádek dubna 1775 Poddaní byli donuceni odpřisáhnout poslušnost před vrchností a důstojníky, rozvinutým praporem, krucifixem a svícemi listopadu 1775 Byla uzavřena rodinná dohoda o spojení rodů Colloredo a Mansfeld prosince 1775 Správce opočenského panství Antonín Herzig byl rozhodnutím Marie Terezie povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Herzfeldu prosince 1775 Marie Terezie potvrdila smlouvu o spojení rodů Colloredo a Mansfeld ledna 1785 Proti pochovávání v plátěných pytlích a zasypávání nehašeným vápnem se lid bouřil a prchal za hranice - proto byl císařský patent nařizující tento způsob pohřbů odvolán března 1785 Konala se první zkouška dětí ve škole po zlepšení vyučování. Přestože byli pozváni jejich rodiče, žádný z nich se k ní nedostavil července 1785 Jako císařský dekret byl vydán Požární řád pro Království české Dvorským příkazem byl početřeholníků kapucínského konventu ( kláštera ) u kostela Narození Páně snížen z osmnácti na dvanáct Na místo vedoucího opočenského colloredo-mannsfeldského velkostatku po Václavu Wankem znovu nastoupil Jan Oplt; zůstal jím do roku let 25. září 1825 František de Paula Gundakar hrabě z Mannsfeldu ( ) se oženil s Kristinou, hraběnkou Clam- Gallasovou ( ) Colloredo-Mannsfeldům udělen titul Jasnost. 1 srpen 1825 Kdesi v Opočně nalezen poklad mincí Leopolda I., Josefa I., Karla VI., Františka II. a olomouckého arcibiskupství dubna 1835 Poprvé se připomíná činnost opočenských divadelních ochotníků, jimž bylo povoleno sehrát ve prospěch zakládané nemocnice sedm představení v české řeči. Byly to hry Hastroš, Já se nikdy nemýlím, Štěkavec, Král a uhlíř, Hrad Kunětice aneb Jaroslava Blažena, Klicperův Divotvorný klobouk a Hrabě Beňovský aneb Spiknutí na Kamčatce od Kotzebue. Všechny režíroval Šimon Tichý, praporečník na odpočinku. Členy výboru opočenských divadelních ochotníků byli pasíř Antonín Kim a krejčí Ludvík Draeger. K ochotníkům dále patřili praktikant u vrchního úřadu František Černý, truhlářova dcera Kateřina Kinzlová, soused Jó Klimeš, vrchnostenský sluha Josef Klimeš, kupec Josef Kyllar, vrchnostens soudní aktuár Antonín Meisner, lesní praktikant Karel Ubel a vrchnostens soudní aktuár Jan Urban srpna 1835 Výnosem c. k. zemského gubernia, podepsaným nejvyšší purkrabím v Čechách Karlem hrabětem Chotkem ( ), nařízer vést od 1. ledna 1836 pamětní, časové nebo vzpomínkové knihy, také kroniky zvané října 1835 Pro údržbu silnice na Opočně byl ustanoven prvním městský cestářem Antonín Šmída. Město jej vybavilo palicí, kolečkem, železný škrabákem a železnými hráběmi. Měl roční mzdu 20 zlatých a navíc třetinu z pokut vybraných od těch, kdo neměli vozy řádně opatřené brzdami pro jízdu z kopce. Jedním z jeho úkolů bylo seškrabávání bláta - to se mě loprodávat na uhrazení nákladů na cestáře. 1 březen 1845 Ve čtrnácti vesnicích na Opočensku došlo k dalšímu povstání sedláků proti robotě; to bylo do srpna 1846 za přítomnosti vojska opět krutě potlačeno a trestáno července 1845 Vrchnost nařídila odstranění hnojiště z veřejného místa - tj. hnoje, ukládaného při konventní zdi před rozvezením na pole Vrchnost často poukazovala na špatný stav některých budov v Opočně. Z tohoto důvodu nařídila, aby se obyvatelé domku čp. 84 na Švamberku vystěhovali a aby budova byla do osmi dnů rozbořena prosince 1845 Vrchnost obnovila zákaz kouření na veřejných místech. Od toho, kdo by byl přistižen, měl městský policajt vybrat pokutu 30 krejcarů Tohoto roku bylo v opočenské nemocnici léčeno 117 nemocných; 113 jich bylo propuštěno domů, 4 v nemocnici zemřeli. Nutno mít na paměti, že se tehdy umíralo doma Od tohoto roku připadlo Opočno do nově zřízeného Hradeckého kraje - krajský úřad sídlil v Hradci Králové. Stalo se tak na základě císařského patentu z 31. prosince 1851 o reformě státní správy. 160 let 1855 Opočenští ochotníci sehráli Moliérova Lakomce. 160 let 1855 Podobně jako v jiných letech, i na zimu bylo z daru knížete Colloredo-Mannsfelda rozděleno chudým dřevo na topení. 160 let

3 1865 Byla otevřena nová nemocnice, dostavěná v předchozím roce. Jejím prvním primářem se stal Med. et Chir. Dr. Ignác Teuner (zemřel 1906). Stará nemocniční budova čp. 168 (stávala v dnešní Nádražní ulici) přestala být používána; zde dosud hospitalizovaní nemocní byli přeloženi do nové nemocnice Byly zrušeny jatky na Velkém, dnes Kupkově náměstí. Řezníci již nové jatky nevybudovali; místo toho pro porážení dobytka koupili kolnu od Terezie Duchačové. 29. dubna 1865 Jeronym Ferdinand Rudolt hrabě z Mannsfeldu ( ) se v Praze oženil s hraběnkou Aglajou Festeticsovou z Tolny (nar. 2. února 1840, t 1. června 1897). 30. dubna 1865 Slavnostně vysvěcena novostavba školy na dnešním Trčkově náměstí. Školu postavil zednický mistr Václav Hrubý. Stavba stála zlatých, přičemž 9160 zlatých přispěl Josef František Jeronym kníže Colloredo- Mannsfeld, občané poplatníci uhradili 2578 a přiškolená Čánka 715 zlatých Vyučování v dřevěném domku čp. 28 (Hradební ulice) bylo ukončeno. 19. července 1865 Na Švamberku vyhořely domky čp. 89, 90 a října 1865 Stará školní budova čp. 28 v Hradební ulici prodána Josefu Weberovi za 1304 zlatých. 7. listopadu 1865 Pro dluh 1660 zlatých byl na žádost věřitele Jiřího Jaruše z Bolehoště v nucené dražbě za 5020 zlatých prodán Broumarský mlýn čp. 228, který patřil manželům Františkovi a Anně Kneifelovým. Jeho novým majitelem se stal Jan Peisker. 25. července 1875 Společnost státní dráhy (St. E. G.) zahájila provoz na železniční trati Choceň -Meziměstí. Prvním přednostou železniční stanice v Opočně se stal Karel Langswert prosince 1875 Zemřel Ignác Zohorna, bývalý opočenský purkmistr a zakladatel významné kupecké rodiny V zámeckém parku postaven čínský pavilon. 1 duben 1885 Zemřel Antonín Bohutínský, bývalý ředitel dobříšského panství, čestný občan města Opočna září 1885 Konala se slavnost svěcení praporu Jednoty vojenských vysloužilců na Opočně, který zhotovila pražská firma Trenkwald listopadu 1885 Z Opočna do Dobrušky odešel farář P. Josef Mnohoslav Roštlapil ( ) Po Františku Růžičkovi se stal okresním starostou Martin Oplt; funkci vykonával do roku Do chrámu Nejsvětější Trojice byla umístěna socha Jeronyma Ferdinanda Rudolfa hraběte Mannsfelda ( ), rakouského ministra orby v letech Podle návrhu prof. Zumbusche ji zhotovil italský sochař Pellegrinetti Založeno Družstvo pro postavení Kodymova domu V Opočně založen místní odbor Národní jednoty severočeské Byla založena mužská pěvecká a hudební jednota Vorel Založena Opočenská družstevní mlékárna v Pohoří u Opočna, první mlékárenský družstevní podnik v Českých zemích. 1 leden 1895 V Opočně napadlo takové množství sněhu, že to nepamatovali ani nejstarší občané února 1895 Zemřel Jiří Pitka, bývalý ředitel panství dubna 1895 V Opočně se konala národopisná výstava. Vystavené starožitnosti si přišlo prohlédnout asi 800 návštěvníků dubna 1895 Ve Vídni zemřel Josef František Jeronym, pátý kníže Colloredo-Mannsfeld. Josef Jeronym Rudolf, šestý kníže Colloredo-Mannsfeld (17. února února 1957) se stal držitelem opočenského panství července 1895 Cyklistický klub Kmit uspořádal výlet do semechnických lesů července 1895 V Dobrušce zemřel a je tam i pohřben děkan P. Antonín Flesar (nar. 1828), autor knihy Popis historickoarcheologicko-statistický Okresu Opočenského, která v témže roce vyšla v Hradci Králové září 1895 Cyklistický klub Kmit pořádal v Opočně první národní cyklistické silniční závody Čestným občanem města jmenován Jur. Dr. František Rossler, zemský advokát Opočenským purkmistrem se stal JUDr. Václav Pohl, ve funkci do roku Do dvou sálů prvního patra opočenského zámku byla z pražského colloredo-mannsfeldského paláce přemístěna rodová obrazárna Na obecní náklady započalo budování dlážděných chodníků dubna 1905 Zemská školní rada vyslovila souhlas se zahájením vyučování na dívčí měšťanské škole v Opočně. 10. května 1905 Jiří Kristian kníže z Lobkowicz ( ), nejvyšší maršálek Království českého, byl u příležitosti 70. narozenin zvolen čestným občanem Opočna. 28. května 1905 Konala se výstava hospodářských zvířat, pořádaná hospodářským družstvem okresu opočenského ku zvelebení chovu vepřového a hovězího dobytka. Na výstavě bylo vystaveno celkem 169 kusu zvířat a uděleno 10 medailí; 26 vystavovatelů dostalo peněžité odměny. 28. září 1905 V budově hospodářské školy Hospodářský spolek okresu opočenského uspořádal První výstavu ovocnictví. 27. řijna 1905 Ve věku 79 let zemřel Eduard Lábler, správce knížecí obory. 4. listopadu 1905 Cestovatel Enrique Stanko Vráz ) přednášel v Opočně o střední Africe, o poměru ženy a muže ve střední a severní Americe a o našich krajanech v cizině Po JUDr. Antonínu Lepařovi se přednostou okresního soudu v Opočně stal Hugo Schlindenbuch V Opočně byly postaveny domy čp. 186 na místě zbořného domku v Krehanově ulici, čp. 131 na místě zbořeniště v Krehanove Ulici, čp. 327 v ulici Dobrušské a čp. 328 v ulici Nádražní vedle tehdejší lékárny V Nádražní ulici byla postavena nová obecní váha, přičemž kamenný kříž, původně stojící na tomto místě, byl posunut k domu čp. 285 v dnešní Pitkově ulici. Až dosud bývala obecní váha u domu čp. 312 v Nadražní ulici. 6. května 1915 Byla slavnostně vysvěcena nová rozšířená část hřbitova. Její ohrazení zdí bylo jednou z akcí nouzových prací pro nezaměstnané stavební dělníky, proto se jí říkalo Hladová zeď.

4 12. července 1915 V Opočně se na veřejných prostranstvích i v domácnostech přestalo svítit elektrickým proudem. Jeho dosavadnímu dodavateli, továrníku Václavu Zimovi, město totiž odepřelo proplatit několik neoprávněných účtů. Proto se rozhodl nadále nedodávat městu elektřinu; rozvodnou síť ve městě dal strhnout a prodal. 1. srpna 1915 V Opočně se na některých veřejných místech opět svítilo elektrickým proudem - prozatímní rozvodnou síť napájela knížecí elektrárna v pivovaře. 29. srpna 1915 Bouře s krupobitím nadělala značné škody na stromoví i na střechách opočenských domů. 14. listopadu 1915 V Paříži vydané Prohlášení Českého komitétu zahraničního (vznikl koncem října 1915 jako politický orgán zahraničního odboje) deklarovalo požadavek samostatného československého státu. Mezi podepsanými byl i opočenský rodák František Kupka z Paříže. 23. listopadu 1915 Rozpuštěním České obce sokolské skončila i činnost opočenské sokolské jednoty. 30. prosince 1915 Místodržitelským rozhodnutím bylo zakázáno používat jako úřední řeč češtinu u zemské a okresní správy Colloredo-mannsfeldský velkostatek vrátil opočenskému hasičskému sboru čtyřkolovou stříkačku, kterou mu v roce 1912 na příkaz Josefa Jeronyma Rudolfa knížete Colloredo-Mannsfelda odebral lesmistr Josef Bohutínský Protože mnozí muži byli nuceni odejít na frontu, a byl tudíž nedostatek pracovních sil, pracovali v Opočně na dvoře v Podzámčí první váleční zajatci, vesměs Rusové a Tataři ze zajateckého tábora v Josefově. Zajatci byli využíváni po celou válku k nejrůznějším pracím; jeden z nich, Vasilij Markov, se v Opočně dokonce oženil s Češkou a domů do Ruska se navrátil teprve v roce dubna 1925 Došlo k dohodě o zrušení colloredo-mannsfeldského fideikomisu - svěřenského majetku děditelného nejstarším synem. Jeho vlastníkem v Opočně se stal nezletilý Josef Leopold Jeronym hrabě z Mannsfeldu ( ), od roku 1957 sedmý kníže Colloredo-Mannsfeld (dále bude psán Colloredo-Mannsfeld). 19. dubna 1925 Voleb do obecních zastupitelstev se v Opočně zúčastnilo 1297 voličů. Ti odevzdali své hlasy celkem devíti politickým stranám, jimž bylo rozděleno 30 mandátů, takto: 7 mandátů strana lidová, 5 sociální demokraté, 5 živnostníci, 4 nepolitičtí občané, 3 národní demokraté, 2 komunisté, 2 malozemědělci a po jednom republikáni-malozemědělci a čeští socialisté. 7. května 1925 Na první schůzi nově zvoleného městského zastupitelstva byl starostou zvolen krejčí Cyril Vaníček (tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1944). Náměstky starosty se stali lékař MUDr. Josef Mervart a drogista Cyril Ondrák. Do rady zastupitelstva byli zvoleni: správce Měšťanské záložny Václav Hájek, dělník František Hruška, obuvník Daniel Petr, ředitel škol Jan Smola, důchodce Josef Šebek, mlynářský Josef Šnajdr a lékárník Ph. Mg. Josef Tvrdík. 24. května 1925 V hotelu Holub se ustavila Selská jízda okresu opočenského. 7. července 1925 Opočenští hasiči zlikvidovali požár dehtu u Josefa Ryšavého. 10. července 1925 Městozakoupilo od akciové společnosti, dřívějšího colloredomannsfeldského velkostatku les, Lišťovinu za Kč. Dřevní zásoba dubů a jasanů byla odhadnuta na 1530 m řijna 1925 Opočenský majetek Colloredo-Mannsfeldů převzal Josef Leopold Jeronym hrabě Colloredo-Mannsfeld. 8. prosince 1925 Svému účelu byla předána nová budova chirurgického pavilonu (čp. 431) opočenské okresní nemocnice s 90 lůžky, postavená nákladem Kč v letech podle plánů architekta J. D. Medka z Pardubic Dosavadní poštmistr Eduard Hofman odešel do výslužby; novým poštmistrem v Opočně se stal Josef Středa Válečný poškozenec Josef Duka si zřídil kiosk na rohu dnešního Kupkova náměstía Zámecké ulice, poškozenectrnovský postavil kiosk před budovou mateřské školy (dům čp. 134 na dnešním Kupkově náměstí) Byly dostavěny rodinné domy čp. 204 (dnes Nádražní ulice), 430 (Palackého), 432 (Tyršova) a 433 (za opočenským nádražím) Vedoucím berního úřadu v Opočně se stal Bohumil Štorkán; ten v této funkci nahradil Václava Paďoura. 6. ledna V Opočně - v Kodymově národním domě - se poprvé hrál zvukový film. Bylo rozhodnuto o vybudování urnového háje u hřbitova podle projektu Ing. Jaroslava Blažka z Prahy. Stavba byla zadána opočenskému staviteli Janu Pavlíkovi. březen U příležitosti 85. narozenin bylo presidentu RČS, prof. Tomáši Garrigue Masarykovi (nar. 7. března 1850, zem. 14. září 1937) uděleno čestné občanství města Opočna. 2. června Slavnostně otevřeno sokolské cvičiště za Kodymovým národním domem v místě bývalých colloredomannsfeldských lomů. Současně byl odhalen památník zakladatele Sokola, prof. Phil. Dr. Miroslava Tyrše ( ). Vedení městské kroniky převzal Vladimír Endt, ředitel Městské spořitelny. Důvodem bylo onemocnění dosavadního kronikáře, Adolfa Wolfa. 10. a 11. srpna Opočno přivítalo 52. dělostřelecký pluk z Jaroměře. Na plukovní standartu bylo při této příležitosti připnuto 15 stuh, darovaných školami, spolky, korporacemi i obcemi z Opočna a blízkého okolí. 20. řijna Slavnostně byl otevřen urnový háj u hřbitova. 14. listopadu Bylo zahájeno společné jednání zástupců politických stran o společné kandidátce pro volby do obecního zastupitelstva - pro úsporu volebních nákladů, které hradily obce; úspora měla být věnována péči o nezaměstnané. 20. listopadu Byla dohodnuta společná kandidátka do obecního zastupitelstva - přestože se volby nekonaly, byla okresnímu úřadu ohlášena jako výsledek voleb. Takto bylo ve volbách (které se nekonaly) zvoleno 30 členů městského zastupitelstva; starostou zůstal Cyril Vaníček, jeho náměstky se stali Vojtěch Schejbal a Bohuslav Zavadil, členy rady městského zastupitelstva Karel Čížek, Ing. Jan Forman, Ing. Josef Knížka, Václav Rathouský, František Ryšavý, Jan Sedláček a Josef Šnajdr. Městská spořitelna v přízemí svého domu čp. 247 na dnešním Kupkově náměstí poskytla prostory pro Městský úřad - ten se sem přestěhoval z budovy čp. 11 v Hradební ulici.

5 Veřejná lidová knihovna se z Kodymova národního domu na dnešním Kupkově náměstí přestěhovala do domu čp. 10 na Trčkově náměstí. V domě čp. 10 na Trčkově náměstí byly uvolněny místnosti pro místní středisko Junáka. Během roku byly dokončeny obě stavby průmyslových podniků u Jordánku: továrny na zbraně firmy František Dušek a mlékárny Mlékařského a hospodářského družstva v Opočně. Byly dostavěny a kolaudovány rodinné domy čp. 483 (Družstevní ulice), 484 (Hradecká), 485 (Družstevní) a 486 (dnes Nádražní). Dělnická tělocvičná jednota pro nečinnost vyškrtnuta ze spolkového rejstříku. 19. ledna 1945 V Čánce byli gestapem pozatýkáni členové odbojové skupiny Barium: Jan Baše, František Duška, Josef Hvězda, Jan Mráz, Jan Samek, Václav Střihavka, Jan Vachek a V. Zemánek; v návaznosti byli zatčeni Jan Bohata, Josef Marek a František Šrámek z Opočna. únor 1945 Všechny opočenské školy zabrala Wehrmacht. 19. března 1945 V Opočně rozpustili nacisté městské zastupitelstvo a jmenovali tzv. správní komisi. 9. dubna 1945 Předsedou tzv. správní komise v Opočněbyl jmenován poštmistr Karel Hubáček. 15. dubna 1945 Zemřel Ph. Mg. Josef Tvrdík, od roku 1912 majitel lékárny v domě čp. 164 v Opočně. 28. dubna 1945 Na následky věznění zemřel Jan Samek z Čánky (nar. 15. března 1892), zatčený 19. ledna 1945, vězněný v Hradci Králové a v Terezíně. konec dubna 1945 Němci se v Opočně připravovali k boji: na přístupových silnicích od nádraží a od Dobrušky byly budovány protitankové zátarasy, v postranních ulicích kamenné zdi, na vyvýšených místech kulometná hnízda, u cest okopy pro střelce pancéřovými pěstmi. Jako pracovní povinnost se pod dozorem Němců musili na opevňování města podílet opočenští občané. 5. května 1945 Po prvých zprávách o povstání v Praze se opočenští občané shromaždovali na veřejných prostranstvích, byly strhávány či jinak likvidovány německé nápisy. Německá posádka v hospodářské škole dostala posilu z Nového Města nad Metují. V Opočně bylo vyhlášeno stanné právo se zákazem shromažďování více než dvou osob. 5. května 1945 V Opočněbyl vytvořen Revolučnínárodní výbor; jeho předsedou se stal komisař okresní politické expozitury Jan Langer, jeho náměstky bývalý ředitel školy Jan Mlada, dělnice Antonie Hrušovská a Alois Říha ml., který se vrátil z koncentračního tábora v Bayreuthu. Z bývalých vojáků a záložních důstojníků byl sestaven strážní oddíl. 6. května 1945 Pokus o odzbrojení německé posádky v hospodářské škole se nesetkal s úspěchem. Němci během odpoledne na zahradě spálili svůj archiv a v noci Opočno opustili. 7. května 1945 V Němčicích padl Miroslav Hájek z Opočna. Městem procházeli němečtí vojáci prchající před Rudou armádou; tento ústup trval až do 9. května. 8. května 1945 V Praze padl Václav Krupička z Opočna (nar. 28. října 1908 v Praze). 10. května 1945 Do Opočna přijely první jednotky Rudé armády. Byli to příslušníci 1. ukrajinského frontu, jemuž velel maršál SSSR Ivan Stěpanovič Koněv ( ). Přímo na osvobození Opočna se podílela 59. armáda pod velením generál-poručíka I. T. Korovnikova spolu s 21. armádou, které velel generál-plukovník D. N. Gusev. 11. května 1945 Opočno navštívil generál Igor Rodjanov se svým štábem; jednal o možnostech ubytování sovětských jednotek. květen 1945 Tělocvičná jednota Sokol Opočno, Junák, tělocvičná jednota Orel, Sportovní klub obnovily činnost. 28. května 1945 Obnoveno vyučování ve školách, v únoru zabraných německou brannou mocí. 30. května 1945 Na následky věznění zemřel Josef Bulíček z Opočna (nar. 17. května 1903), zatčený gestapem 15. prosince 1944 a vězněný v Terezíně. Týž den zemřel Josef Hvězda z Čánky (nar. 23. března 1899), zatčený 19. ledna 1945 a vězněný v Hradci Králové a v Terezíně. květen - červen 1945 V Opočně ustaven místní Národní tělovýchovný výbor. květen - červen 1945 V opočenské nemocnici zemřeli rudoarmějci Fedor Vladimirovič Charlentin, Fedor Nikolajevič Kobiljev, Ivan Vasiljevič Korobkin a Nikolaj Nikolajevič Mazur; jsou pochování v Opočně. 11. června 1945 V Opočně ustaven Svaz české mládeže. 27. června 1945 Bývalý majetek Colloredo-Mannsfeldů - včetně akciové společnosti vlastnící velkostatek - byl konfiskován jako německý majetek. 13. července 1945 Ke své první schůzi se sešel reorganizovaný Revoluční národní výbor: Místní národní výbor v Opočně; jeho předsedou byl zvolen Vladimír Endt, ředitel Městské spořitelny. 11. srpna 1945 Soukromá hudební škola Josefa V. Kratochvíla, sídlící v domě čp. 10 na Trčkově náměstí se stala městským zařízením; od 1. září byla přejmenována na Městskou hudební školu Františka Zdeňka Skuherského. září 1945 Na svá místa se vrátili učitelé Jaroslav Klimeš, Stanislav Kroupa, František Kuchař a Jan Mlada, kteří nesměli v době okupace vyučovat. 11. října 1945 Okresní soud, z rozhodnutí okupantů za tzv. Protektorátu Čechy a Morava přeložený do Dobrušky, se opět vrátil do Opočna. 30. listopadu 1945 Josef V. Kratochvíl, dosavadní ředitel Městské hudební školy Františka Zdeňka Skuherského, odešel z Opočna do Vrchlabí. 23. prosince 1945 V Opočně t lékař opočenské nemocnice, Polák MUDr. Filip Eisner (nar. 11. března 1892); po návratu z koncentračních táborů zemřel na následky tam prožitých útrap Stát převzal opočenský zámek Na knížecí lesy uvalena národní správa Československých státních lesů; jejím vedením pověřen Hugo Konias (1. července května 1954) Byl zřízen politický okres Dobruška, do něhož Opočno do roku 1946 patřilo. 15. května 1955 V Opočně na sokolské zahradě se konala první místní spartakiáda. 60 let

6 1955 Na dnešním Kupkově náměstí odhalen pomník Sbratření dělnické a rolnické třídy od akad. sochaře Josefa Bílka z Hořic a akad. architekta Bohumila Holého z Prahy (v roce 1992 přemístěný na nádvoří cukrovaru v Českém Meziříčí). 60 let 1955 Ustaven oddíl tenisu DSO Slovan Opočno při OÚNZ Dobruška. 60 let 1. ledna 1975 Dosavadní Městský stavební podnik v Opočně byl přeměněn na Krajský podnik pro obnovu a údržbu památek Opočno. 23. ledna 1975 V Přepychách se konala ustavující schůze sloučených jednotných zemědělských družstev Přepychy a Čánka. Nové, sloučené družstvo přijalo název JZD Jiskra Přepychy. To hospodařilo na celkové výměře půdy 1541 hektarů, z toho 1402 ha orné půdy. Podstatná část této výměry ležela na katastru města Opočna. 3. února 1975 Jako samostatné hudební těleso se ustavila Malá dechová hudba Opočenka. Jejím kapelníkem byl Petr Ryšavý, uměleckým vedoucím Jan Bořek - oba z Opočna. Toto nové hudební těleso bylo začleněno do Jednotného závodního klubu pracujících (JZKP) Opočno. 27. února 1975 Rada Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou schválila sloučení Jednotných zemědělských družstev Přepychy a Čánka. 1. dubna 1975 Komunální služby města Opočna byly začleněnydo Komunálních služeb města Dobrušky. 1. srpna 1975 Požárníci z Opočna uhasili v Čánce hořící kravín. 24. září 1975 Opočenští požárníci zasahovali na hořící skládce popela u lesní správy Dokončena úprava domu čp. 169 v Nádražní ulici na Obvodní zdravotní středisko - s ordinacemi lékařů obvodních i odborných. Současně zde bylo zřízeno středisko administrativy nemocnice Kotelny nemocnice přebudovány na topení topnými oleji namísto nedostatkovým koksem Dokončena výstavba služebny místního oddělení Sboru národní bezpečnosti (SNB) v Tyršově ulici čp Postaven nový skleník pro množení rostlin pro potřebu zámeckého parku Při Odborném učilišti zemědělském v Opočně bylo započato s výstavbou nové tělocvičny Tělovýchovná jednota Spartak založila oddíl lyžování. 1. května 1985 Na dnešním Kupkově náměstí byl otevřen nově rekonstruovaný hotel Holub. Opravy provedly Krajský podnik pro obnovu a údržbu památek Opočno nákladem 8 milionů Kčs června 1985 Po několikaleté odmlce sehráli opočenští divadelní ochotníci na zámeckém nádvoří pohádkovou hru Aloise Jiráska Lucerna ve společné režii Růženy Valáškové (nar. 1925), Vladimíra Petra (1927-) a Václava Rathouského (nar. 1922). Přestože po oba dva dny počasí divadlu pod širým nebem nepřálo, herci i diváci vydrželi až do konce července 1985 Malá dechová hudba Opočenka se ve Ferlachu (Rakousko) zúčastnila městských hudebních slavností. 4. srpna 1985 Porcinkule - tradiční opočenská pouť - se tentokráte nekonala na dnešním Kupkově náměstí, ale na hřišti v Lišťovině. Náměstí totiž bylo rozkopané - obnovovalo se kanalizační potrubí pod vozovkou od Zámecké ulice po ulici Nádražní a současně se budovala nová vozovka září 1985 Setkání Klubu rodáků a přátel Opočna se poprvé konalo v Opočně. Pro jeho účastníky byl připraven bohatý program, zahrnující kromě promítání historických pohlednic v přeplněném sále hotelu Holub i řadu exkurzí po historických i nově upravených místech Opočna Započala stavba čistící stanice na Vodětíně Zahájena rozsáhlá rekonstrukce Kodymova národního domu; skončila v roce Pro nedostatek učeben byla zahájena přestavba a přístavba školní budovy čp. 313 v Nádražní ulici. 1. ledna Bez udání důvodu nový nájemce dočasně uzavřel hotel Holub. Přestože po rekonstrukci nemá Kodymův národní dům vhodné prostory, musilo tam být přesunuto konání plesů. 19. ledna Rozhodnutím poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 21 bylo městu Opočnu povoleno užívat městský prapor: obdélník poměru stran 2:3, dělený na tři stejně široké podélné pruhy v barvách blankytně modré, zlaté (žluté) a zelené. O udělení práva na prapor informoval městské zastupitelstvo předseda poslanecké sněmovny dr. Milan Uhde dopisem z 1. února. 28. února Václav Rathouský, městský kronikář, předal v Národním filmovém archivu v Praze do rukou filmového historika Karla Čáslavského film o návštěvě presidenta Tomáše G. Masaryka v Opočně dne 13. července Film byl kdysi uložen v promítací kabině sokolského kina; někdy v sedmdesátých letech se z kabiny ztratil a pátrání po něm bylo marné. Náhodně byl nalezen až během generální opravy budovy čp. 247 ( radnice ) na Kupkově náměstí. Nejspíše jej tam před svým komunistickým nástupcem ukryl Jaroslav Fábera, sokolský správce kina. 2. dubna Na zahájení turistické sezony se na zámeckém nádvořív Opočně uskutečnil sraz příznivců turistiky. Část účastníků si prohlédla město a zámek, další se vydali po turistických stezkách v okolí. polovina dubna duben 6. května 6. května 11. května Bylo započato s opravami v konventním kostele Narození Páně, které trvaly do konce července. Během nich bylo restaurováno všech čtrnáct obrazů křížové cesty, opraveny varhany a rekonstrukcí prošla i střecha na kapli Svatého Kříže. Navíc při malování interiérů byly objeveny zajímavé malby na původní omítce. Na místním hřbitově byly vykáceny přestárlé duby a převislé jasany, které padajícími suchými větvemi poškozovaly pomníky. U památníku obětí druhé světové války na Kupkově náměstí uspořádalo město spolu s místní organizací Bojovníci za svobodu vzpomínku na 50. výročí ukončení války a na její oběti, na které promluvil starosta města Zdeněk Filip. Opočenští sokolové vystoupili na cvičení u příležitosti oslav 50. výročí osvobození Plzně americkou armádou. V Opočně koncertoval pěvecký sbor Vysoké školy pedagogické z Hradce Králové, řízený svým sbormistrem, opočenským rodákem PhDr. Lubošem Klimešem.

7 června Tělocvičná jednota Spartak Opočno pořádala Tenisový turnaj osobností za účasti osob známých z televize, rozhlasu či z divadla. Zúčastnili se ho Antonín Bubeník, Martin Dejdar, Zbyněk Merunka, Josef Náhlovský, Antonín Panenka, Pavel Richter, Jan Rosák, Petr Salava, Karel Šíp a další. Všem se v Opočně líbilo a přislíbili svou účast i na dalším ročníku turnaje. 23. června Z Opočna v okrese Pardubice, ježje částí obce Trusnov ( Opočno nad Loučnou ), přijela návštěva zástupců. Jejím výsledkem byla nabídka k navázání družebních styků - zejména hasičských sborů Opočna malého s Opočnem velkým. konec června Opočenští fotbaloví staří páni v městě Rogatz u Magdeburku sehráli několik přátelských utkání se staršími fotbalisty ze Spolkové republiky Německo. léto Sociální odbor Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou zřídil v Kodymově ulici čp. 130 svou úřadovnu, aby naši občané nemuseli pro vyřizování svých záležitostí dojíždět do okresního města. 6. srpna U příležitosti opočenské porcinkule sloužil v kostele Narození Páně na Kupkově náměstí slavnou mši královéhradecký biskup P. Karel Otčenášek. srpen Po generální opravě byla městská plovárna u Broumaru znovu otevřena pro veřejnost. Byly nejen opraveny oba bazény, ale zejména nalezen a využit nový zdroj kvalitní vody, takže odpadla nutnost odebírat vodu ze znečistěného Zlatého potoka. 3. září Ve zdejší nemocnici zemřel Vladimír Petr (nar. 23. listopadu 1927), opočenský rodák, dlouholetý divadelní ochotník a režisér, funkcionář střediska Junáka a pořadatel jeho letních táborů. 29. září V odsvěceném kostelíku Nanebevzetí Panny Marie byla za účasti řady významných osobností otevřena koncertní síň. Veřejnosti ji svým projevem předal starosta města Zdeněk Filip, poté následoval koncert souboru Gioia della musica z Prahy řijna V Kupkově výstavní síni zámeckého letohrádku vystavoval své malby a grafiky zdejší občan Miroslav Polák, bývalý učitel. 11. řijna Zemřel MUDr. Miloslav Muhlstein, bývalý starosta města Opočna v letech 1990 až Narodil se 5. ledna 1931 v Červeném Kostelci, v Opočně pracoval dlouhá léta jako dětský lékař. V roce 1989 byl jedním z iniciátorů vzniku Občanského fóra a jeho mluvčím. Posledního rozloučení se účastnila i řada jeho zahraničních přátel listopadu Po dvou letech byl firmou nájemce opět vyloven rybník Broumar. listopad Městskézastupitelstvo souhlasilo se zřízením tzv. archivní komise, která by se zabývala soustřeďováním písemných, obrazových i zvukových dokumentů z minulosti města. Pro tento účel byla uvolněna a vybavena jedna místnost v Kodymově národním domě. Do komise byli jmenováni PhMr. Zdena Bouzová, Jarmila Gruntová, Ing. Theodor Lokvenc, CSc, Ing. Václav Mareš, Václav Rathouský a Bohuslav Tymich. 23. listopadu Na veřejném zasedání městského zastupitelstva byl projednáván nový územní plán města, navržený Ing. arch. Emilem Králíkem z Hradce Králové. polovina prosince Podobně jako na mnoha místech našeho státu, také v Opočně byly uzavřeny školy, aby se zabránilo dalšímu šíření chřipkové epidemie, největší v posledním čtvrtstoletí. 24. prosince emřel Ladislav Černík (nar. 1924), dlouholetý funkcionář Tělocvičné jednoty Spartak Opočno. Zasloužil se o rozvoj tzv. socialistické tělovýchovy v Opočně a o vybudování zimního stadionu. Opočenské skautky ustavily divadelní soubor Veselá kupa, který dvakrát v Opočně a jednou v Českém Meziříčí sehrál fantazii na ruskou pohádku Mrazík. Městské zastupitelstvo opakovaně jednalo o prodeji městských bytů, odhlasovaném v minulém roce. Zájemci o koupi byli zklamáni výší prodejních cen, zejména u bytů ve starých domech, jejichž opravy a údržbu by noví majitelé museli financovat. Přitom jde o nákladné akce - opravy střech, vodovodů, odpadů, elektroinstalace apod., které byly v dobách totality zcela zanedbávány a řešily se jen havarijní situace. Akci prodeje městských bytů zadalo městské zastupitelstvo firmě Mračík - Jelínek, Dobruška. Pro zamezení Živelného prodeje stánkového zboží, povolilo městské zastupitelstvo prodej na Kupkově náměstí pouze ve čtvrtek - s výjimkou ovoce a zeleniny. Stánkaři, především Vietnamci, mohou v ostatních dnech prodávat jen v Pohořské ulici. V domě čp. 208 na Kupkově náměstí otevřela paní Štěpánová z Dobrušky holičství a kadeřnictví. Zimní počasí začalo již během listopadu - trvalo do poloviny března roku Podle meteorologů to byla nejdelší zima od roku 1775.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

KRONIKA OBCE LUKOVÁ. Opis díl 1.

KRONIKA OBCE LUKOVÁ. Opis díl 1. KRONIKA OBCE LUKOVÁ Opis díl 1. 1 PŘEHLED DĚJIN OBCE Podle různých záznamů, ponejvíce v německých kronikách obecních, farních a školních je zřejmé, že Němci, kteří do našeho kraje přišli při kolonizaci

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

Obsah zápisu za rok 2004.

Obsah zápisu za rok 2004. Rok 2004 Na prvém místě z letošních událostí nutno uvést vstup našeho státu do Evropské unie s platností od 1.5.2004, dále pak volby do Evropského parlamentu a volby do krajského zastupitelstva kraje Vysočina.

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ Proměny venkovské školy v letech 1869-1948 Macková Eva Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 4 I. Prolog... 5 1. Obecný vývoj školství do r. 1869... 5 2. První zprávy

Více

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005

Kronika obce Bělá pod Bezdězem. Bělá pod Bezdězem. Kronika r. 2005 Bělá pod Bezdězem Kronika r. 2005 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvod Současné události Každodenní život Zajímavosti Volný čas Spolky - Tělovýchova a sport Korfbalový oddíl Oddíl házené Spolek amatérských cyklistů,

Více

Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice

Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice Památník Vydaný k 120. výročí založení Tělocvičné jednoty Sokol Moravské Budějovice 1889-2009 SOUČASNÝ SOKOLSKÝ PRAPOR Přední strana Zadní strana Dámy a pánové, vážení sportovní přátelé, bratři a sestry.

Více

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ Historie od založení po současnost Vladimír Stehno ERG 2. ročník 2007/2008 Obsah Úvod... 3 Počátky Chotěboře... 4 Město královské... 4 Za vlády Trčků z Lípy... 6 Třicetiletá válka

Více

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva obrany České republiky Kolektiv autorů Historie a současnost Komorního Hrádku Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva

Více

slovo starostky 8. ledna 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 OPOČENSKÉ NOVINY V ROCE 2015

slovo starostky 8. ledna 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 OPOČENSKÉ NOVINY V ROCE 2015 8. ledna 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 1 Plesová sezóna je tady. Jak vidno, účesy řešili i naši předkové. Inzerát byl promítán v opočenském kině, jemuž se věnuje dnešní kalendárium. slovo starostky OPOČENSKÉ

Více

měsíčník městského úřadu říjen 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu říjen 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu říjen 2004 cena 10,- Kč Z obsahu Schůze rady................. str. 2-3 Svoz odpadu...................str. 2 Zasedání zastupitelstva.................. str. 4 Otazníky kolem kostela...................str.

Více

Strana Zpravodaj Štěpánovska Srpen 2007

Strana Zpravodaj Štěpánovska Srpen 2007 Strana Číslo 4 SRPEN 2007 Pojedete-li po silnici od Tehova do Kácova, za osadou Licoměrsko se najednou otevře krajina doširoka i do dáli. Jistě si přitom pomyslíte, že je to krásný kus České země, jak

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ do roku 1950 Hostivice, březen 2011 Učitelé do roku 1950 2 Sestavil Jiří Kučera Při zpracování podkladů spolupracovali Josef Kučera a Alena Kučerová Stránky jsou upraveny pro

Více

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem

MÍSTO PRO ROZHOVOR. Rozhovor devátý Se zastupitelem Josefem Kudláčkem 4/2008 Pane zastupiteli, náš rozhovor probíhá v posledním měsíci osmičkového roku, v němž jsme vzpomněli řadu významných výročí celostátního významu, ale i těch našich, zdejších, jako byla letošní oslava

Více

Zpravodaj V SLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Zpravodaj V SLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE www.dobra.cz Obec Dobrá 14. prosince 2004 Zpravodaj ZVEME NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA, které proběhne ve středu 29. prosince 2004 v 17.00 hodin v budově obecního úřadu, obřadní síň. Program jednání bude

Více

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N Hasičská kronika Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N autor: Bruno Němec Dolní Kounice / 2012 1 Vážený čtenáři. Spis, do kterého jsi právě nahlédl, je výsledkem několikaletého střádání,

Více

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Městská část Praha-Kunratice Praha 2006 1 Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006)

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 1 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 Obsah Z historie obce...6 Z historie Sboru dobrovolných hasičů... 11 Hasičské zbrojnice...

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH 140 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PŘEŠTICÍCH ZALOŽENO 1867 - 2 - ÚVODNÍ SLOVO Zdeněk Mráz starosta Sboru dobrovolných hasičů v Přešticích Vážení spoluobčané, hasiči Uplynulo už mnoho let od vzniku našeho

Více