890 let 1315 Nejstarší písemný záznam o Čánce, která tehdy patřila k opočenskému hradu. 700 let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "890 let 1315 Nejstarší písemný záznam o Čánce, která tehdy patřila k opočenskému hradu. 700 let"

Transkript

1 21. října 1125 Zemřel děkan svatovítské kapituly v Praze a kronikář Kosmas (nar. asi 1035), autor první písemné zmínky o Opočně k roku Nejstarší písemný záznam o Čánce, která tehdy patřila k opočenskému hradu. 700 let 1. listopadu 1415 Jan Městecký z Opočna a Otto z Bergova přepadli a vyplenili benediktinské opatství sv. Vavřince v Opatovicích u Hradce Králové a umučili jeho opata Petra Lacura. 600 let 12. srpna 1425 Po delším obléhání hrad a město Opočno dobyli, vypálili a pobořili královéhradečtí husité. Tím přišel Jan Městecký o své hlavní sídlo - zůstal mu však ještě Frymburk; později nakrátko držel další hrady, kupř. Žampach, Lanšperk, Lichnici Po dobytí Opočna husity se zdejší farní kostel Nanebevzetí Panny Marie zřejmě stal utrakvistickým - přijímalo se zde pod obojí způsobou. Asi tehdy Opočno získal a spravoval Jiří Berka z Dubé a na Vízmburku (zemřel 1450) Zemřel Půta mladší z Častolovic, někdejší majitel Opočna května 1455 Král Ladislav Pohrobek připsal Opočno Jiřímu z Poděbrad a Kunštátu ( , zemským správcem , králem ). Tomu odpírali Dorota Suchanová z Libáně rozená z Vlkova, vdova po Mikuláši, hájící své věno a Jan z Bergova, dovolávajíce se nějakého, snad dlužního listu. Odporu zanechali, když Jiří z Poděbrad spravedlnosti neodporoval. 560 let 29. července 1455 Jiří z Poděbrad postoupil Opočno podkomořímu Václavu Valečovskému z Valečova (zemřel 1472). 560 let 4. srpna 1455 Václav Valečovský z Valečova dvorským soudem uveden na Opočno. Byl mu uložen poplatek 1500 kop grošů. 560 let 1465 Na pražské univerzitě se stal mistrem svobodných umění Jan z Opočna, později kněz podobojí (zemřel 1509). 550 let 1495 Jan Jenec z Janovic a Petršpurku prodal za zlatých Opočno a spolu s ním vsi Kamenice, Křovice, Miličany, Pohoří, Příčno, Pulice, Radliště, Semechnice a Trnov, dále pak městečko Dobrušku s vsí Domašín Mikuláši mladšímu Trčkovi z Lípy ( ). Ten nedlouho poté panství podstatně rozšířil přikoupením vsí Čánka, Deštné, Dobré, Dobříkovec, Hlohov, Jesenice, Lázec, Městec, Meziříčí, Mokré, Přepychy, Rohenice, Rychnovek, Slavětín, Stěnkov, Šestajovice, Veselice a městečka Třebechovic Farář Václav dal ulít od zvonaře v Hradci Králové zvon Svatý Václav pro opočenský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Jan Jetřich ze Žerotína jako památku na svého zesnulého syna pořídil nejstarší na Opočně namalovaný obraz, tzv. Žerotínský epitaf. Jan Jetřich ze Žerotína spolu s manželkou Barborou rozenou z Bibrštejna jsou zde vyobrazeni několikrát. Toto dílo neznámého autora bylo původně umístěno na čelní stěně kostela Nejsvětější Trojice na dnešním Trčkově náměstí, později bylo zařazeno do zámeckých sbírek listopadu 1585 Narodil se Rudolf Colloredo z Wallsee, pozdější majitel Opočna (zemřel 1657) Král a císař Rudolf II. ( , českým králem ) daroval Čánku dědičně Jaroslavu Trčkovi z Lípy. Ves se tak natrvalo, až do roku 1848, stala součástí opočenského panství Jiří Dykast Miřkovský ( ) v Opočně vychovatelem dětí Jana Rudolfa Trčky z Lípy. Později jako administrátor 4. listopadu 1619 v pražském chrámu sv. Víta vykonal korunovaci zimního krále Fridricha Falckého ( ; česká emigrace jej uznávala za českého krále i poté, co opustil Čechy a ztratil rodové državy) a o tři dny později i jeho manželky Alžběty Stuartovny (zemřela 1662). Posléze se stal nejvyšším duchovním správcem Jednoty bratrské; zemřel jako emigrant v Žitavě. 410 let 1615 Stará obora - tehdy značně rozsáhlá, zasahující až k (Českému) Meziříčí rozšířena začleněním původně poddanské půdy. Nová část byla oplocena a vyhrazena pěstování speciálních druhů zvěře. 400 let 19. ledna 1635 Sestaven popis a inventář opočenského zámku. Byl v něm zapsán velký zámek s táflovanými stropy, okny, v nichž byly tabulky prohlédací, a velký sál - palác. Dále je uveden pivovar, maštale, kovárna, lusthauz (letohrádek) přístupný krytou chodbou, nedostavěná míčovna; v letohrádku byla palírna, kolem něj kořenná zahrádka. 3 léto 1635 Správou trčkovských statků pověřeni dva císařští inspektoři srpna 1635 Opočenské trčkovské statky odhadnuty Mikulášem starším Talackem z Ještětic na Uhřínovicích a Janem Davidem Ditrichem ze Schlieselecku. Od opočenského panství odděleny a k panství rychnovskému připojeny Deštné, Dobré, Hlinné, Lomy, Mnichová a Osečnice Král a císař Ferdinand II. ( , českým králem od 1619) potvrdil Opočnu městská privilegia; dal také právo vybírat po jednom krejcaru z každého korce obilí prodaného na městském trhu prosince 1635 Jeronym starší Colloredo ( ) a Rudolf Colloredo ( ), hrabata z Wallsee dostali opočenské panství do zástavy za zlatých. Jako správci zde působili Zikmund Jindřich Kordule ze Sloupna a na Vřešťově, Mikuláš starší Talacko z Ještětic na Uhřínovicích a Linhart Kůrka Chotovský z Korkyně. Z původního trčkovského panství byly vyčleněny a k Černíkovicím připojeny obce Dobré, Rovné, Hlinné, Deštné, Mnichov, Lom a Osečnice října -14. listopadu 1645 Opočno znovu obsazeno Švédy února 1675 Byla uzavřena smlouva s italským stavitelem Bernardem Minelli z Hořic na stavbu kapucínského konventu v Opočně května 1695 Jeronym mladší Colloredo hrabě z Wallsee povolil založení řeznického cechu Zámek byl postižen požárem, který zničil střechu a druhé poschodí. Při barokních úpravách byla odstraněna věž nad hlavním křídlem, renesanční štíty nad průčelími, arkády ve druhém poschodí dostaly rovný architráv. Podle cihlově červeného nátěru zbarokizované fasády se zámku a často i městu začalo říkat Červený Opočen Na dnešním Trčkově náměstí vyhořela řada domů spolu s radnicí, vrchnostenským domem, městským archivem a písemnostmi z doby Trčků z Lípy. 310 let 1705 Nad skladem dřeva Ellegon zřízen hříběcí dvůr. Sloužil do roku 1723, pak byl přebudován na myslivnu; posléze se stal obydlím skladníka dřeva. 310 let 7. února 1720 Od tohoto dne počala velká zima, jež trvala až přes svátky velikonoční. 295 let

2 1725 Kostel Nejsvětější Trojice povýšen na farní - až dosud byl kostelem filiálním k Přepychům Dokončena stavba nového dvora Podzámčí u rybníka Bezděku července 1735 Z Kladska směrem k Plzni táhly přes Opočno plukové moskevští - pluk kyjevský a pluk Archangela Gorodského. Ruské vojsko čítající 6459 mužů a 650 vozů projíždělo Opočnem směrem natřebechovice. Část vojska byla ubytována v Dobrušce; chléb pro ně se pekl v Opočně Dokončena obnova požárem zničeného konventu ( kláštera ) Menších bratří kapucínů na dnešním Kupkově náměstí ledna 1745 Zemřel P. Jiří Merten, první farář znovuzřízené opočenské farnosti. Po něm v Opočně administroval P. Mikuláš Jindra. 2 červen 1745 Do Opočna přitáhlo na pět tisíc rakouských hulánů a husarů během tří dnů svého pobytu zničili většinu obilí na polích, takže většina sousedů téměř nic nesklidila Jiřímu Novákovi, opočenskému primátorovi, skončilo funkční období. 2 polovina září 1755 Farář P. Václav Haugvitz z Biskupic odešel do Chocně. Na jeho místo nastoupil do Opočna jako farář dobrušský rodák P. Josef Jan Řehák (nar. 1719) z Olešnice. 260 let 21. března 1775 Do Opočna přišel batalion Colloredova pluku s rozkazem nezasahovat proti poddaným března 1775 Asi 600 ozbrojených poddaných žádalo v Opočně zmírnění roboty - požadovali, aby sedlák robotoval jeden den měsíčně se dvěma koni, chalupník dva dny ruční roboty za rok. Byli odkázáni na pozdější dobu. Přítomnost oddílu Colloredova pluku zajistila pořádek dubna 1775 Poddaní byli donuceni odpřisáhnout poslušnost před vrchností a důstojníky, rozvinutým praporem, krucifixem a svícemi listopadu 1775 Byla uzavřena rodinná dohoda o spojení rodů Colloredo a Mansfeld prosince 1775 Správce opočenského panství Antonín Herzig byl rozhodnutím Marie Terezie povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Herzfeldu prosince 1775 Marie Terezie potvrdila smlouvu o spojení rodů Colloredo a Mansfeld ledna 1785 Proti pochovávání v plátěných pytlích a zasypávání nehašeným vápnem se lid bouřil a prchal za hranice - proto byl císařský patent nařizující tento způsob pohřbů odvolán března 1785 Konala se první zkouška dětí ve škole po zlepšení vyučování. Přestože byli pozváni jejich rodiče, žádný z nich se k ní nedostavil července 1785 Jako císařský dekret byl vydán Požární řád pro Království české Dvorským příkazem byl početřeholníků kapucínského konventu ( kláštera ) u kostela Narození Páně snížen z osmnácti na dvanáct Na místo vedoucího opočenského colloredo-mannsfeldského velkostatku po Václavu Wankem znovu nastoupil Jan Oplt; zůstal jím do roku let 25. září 1825 František de Paula Gundakar hrabě z Mannsfeldu ( ) se oženil s Kristinou, hraběnkou Clam- Gallasovou ( ) Colloredo-Mannsfeldům udělen titul Jasnost. 1 srpen 1825 Kdesi v Opočně nalezen poklad mincí Leopolda I., Josefa I., Karla VI., Františka II. a olomouckého arcibiskupství dubna 1835 Poprvé se připomíná činnost opočenských divadelních ochotníků, jimž bylo povoleno sehrát ve prospěch zakládané nemocnice sedm představení v české řeči. Byly to hry Hastroš, Já se nikdy nemýlím, Štěkavec, Král a uhlíř, Hrad Kunětice aneb Jaroslava Blažena, Klicperův Divotvorný klobouk a Hrabě Beňovský aneb Spiknutí na Kamčatce od Kotzebue. Všechny režíroval Šimon Tichý, praporečník na odpočinku. Členy výboru opočenských divadelních ochotníků byli pasíř Antonín Kim a krejčí Ludvík Draeger. K ochotníkům dále patřili praktikant u vrchního úřadu František Černý, truhlářova dcera Kateřina Kinzlová, soused Jó Klimeš, vrchnostenský sluha Josef Klimeš, kupec Josef Kyllar, vrchnostens soudní aktuár Antonín Meisner, lesní praktikant Karel Ubel a vrchnostens soudní aktuár Jan Urban srpna 1835 Výnosem c. k. zemského gubernia, podepsaným nejvyšší purkrabím v Čechách Karlem hrabětem Chotkem ( ), nařízer vést od 1. ledna 1836 pamětní, časové nebo vzpomínkové knihy, také kroniky zvané října 1835 Pro údržbu silnice na Opočně byl ustanoven prvním městský cestářem Antonín Šmída. Město jej vybavilo palicí, kolečkem, železný škrabákem a železnými hráběmi. Měl roční mzdu 20 zlatých a navíc třetinu z pokut vybraných od těch, kdo neměli vozy řádně opatřené brzdami pro jízdu z kopce. Jedním z jeho úkolů bylo seškrabávání bláta - to se mě loprodávat na uhrazení nákladů na cestáře. 1 březen 1845 Ve čtrnácti vesnicích na Opočensku došlo k dalšímu povstání sedláků proti robotě; to bylo do srpna 1846 za přítomnosti vojska opět krutě potlačeno a trestáno července 1845 Vrchnost nařídila odstranění hnojiště z veřejného místa - tj. hnoje, ukládaného při konventní zdi před rozvezením na pole Vrchnost často poukazovala na špatný stav některých budov v Opočně. Z tohoto důvodu nařídila, aby se obyvatelé domku čp. 84 na Švamberku vystěhovali a aby budova byla do osmi dnů rozbořena prosince 1845 Vrchnost obnovila zákaz kouření na veřejných místech. Od toho, kdo by byl přistižen, měl městský policajt vybrat pokutu 30 krejcarů Tohoto roku bylo v opočenské nemocnici léčeno 117 nemocných; 113 jich bylo propuštěno domů, 4 v nemocnici zemřeli. Nutno mít na paměti, že se tehdy umíralo doma Od tohoto roku připadlo Opočno do nově zřízeného Hradeckého kraje - krajský úřad sídlil v Hradci Králové. Stalo se tak na základě císařského patentu z 31. prosince 1851 o reformě státní správy. 160 let 1855 Opočenští ochotníci sehráli Moliérova Lakomce. 160 let 1855 Podobně jako v jiných letech, i na zimu bylo z daru knížete Colloredo-Mannsfelda rozděleno chudým dřevo na topení. 160 let

3 1865 Byla otevřena nová nemocnice, dostavěná v předchozím roce. Jejím prvním primářem se stal Med. et Chir. Dr. Ignác Teuner (zemřel 1906). Stará nemocniční budova čp. 168 (stávala v dnešní Nádražní ulici) přestala být používána; zde dosud hospitalizovaní nemocní byli přeloženi do nové nemocnice Byly zrušeny jatky na Velkém, dnes Kupkově náměstí. Řezníci již nové jatky nevybudovali; místo toho pro porážení dobytka koupili kolnu od Terezie Duchačové. 29. dubna 1865 Jeronym Ferdinand Rudolt hrabě z Mannsfeldu ( ) se v Praze oženil s hraběnkou Aglajou Festeticsovou z Tolny (nar. 2. února 1840, t 1. června 1897). 30. dubna 1865 Slavnostně vysvěcena novostavba školy na dnešním Trčkově náměstí. Školu postavil zednický mistr Václav Hrubý. Stavba stála zlatých, přičemž 9160 zlatých přispěl Josef František Jeronym kníže Colloredo- Mannsfeld, občané poplatníci uhradili 2578 a přiškolená Čánka 715 zlatých Vyučování v dřevěném domku čp. 28 (Hradební ulice) bylo ukončeno. 19. července 1865 Na Švamberku vyhořely domky čp. 89, 90 a října 1865 Stará školní budova čp. 28 v Hradební ulici prodána Josefu Weberovi za 1304 zlatých. 7. listopadu 1865 Pro dluh 1660 zlatých byl na žádost věřitele Jiřího Jaruše z Bolehoště v nucené dražbě za 5020 zlatých prodán Broumarský mlýn čp. 228, který patřil manželům Františkovi a Anně Kneifelovým. Jeho novým majitelem se stal Jan Peisker. 25. července 1875 Společnost státní dráhy (St. E. G.) zahájila provoz na železniční trati Choceň -Meziměstí. Prvním přednostou železniční stanice v Opočně se stal Karel Langswert prosince 1875 Zemřel Ignác Zohorna, bývalý opočenský purkmistr a zakladatel významné kupecké rodiny V zámeckém parku postaven čínský pavilon. 1 duben 1885 Zemřel Antonín Bohutínský, bývalý ředitel dobříšského panství, čestný občan města Opočna září 1885 Konala se slavnost svěcení praporu Jednoty vojenských vysloužilců na Opočně, který zhotovila pražská firma Trenkwald listopadu 1885 Z Opočna do Dobrušky odešel farář P. Josef Mnohoslav Roštlapil ( ) Po Františku Růžičkovi se stal okresním starostou Martin Oplt; funkci vykonával do roku Do chrámu Nejsvětější Trojice byla umístěna socha Jeronyma Ferdinanda Rudolfa hraběte Mannsfelda ( ), rakouského ministra orby v letech Podle návrhu prof. Zumbusche ji zhotovil italský sochař Pellegrinetti Založeno Družstvo pro postavení Kodymova domu V Opočně založen místní odbor Národní jednoty severočeské Byla založena mužská pěvecká a hudební jednota Vorel Založena Opočenská družstevní mlékárna v Pohoří u Opočna, první mlékárenský družstevní podnik v Českých zemích. 1 leden 1895 V Opočně napadlo takové množství sněhu, že to nepamatovali ani nejstarší občané února 1895 Zemřel Jiří Pitka, bývalý ředitel panství dubna 1895 V Opočně se konala národopisná výstava. Vystavené starožitnosti si přišlo prohlédnout asi 800 návštěvníků dubna 1895 Ve Vídni zemřel Josef František Jeronym, pátý kníže Colloredo-Mannsfeld. Josef Jeronym Rudolf, šestý kníže Colloredo-Mannsfeld (17. února února 1957) se stal držitelem opočenského panství července 1895 Cyklistický klub Kmit uspořádal výlet do semechnických lesů července 1895 V Dobrušce zemřel a je tam i pohřben děkan P. Antonín Flesar (nar. 1828), autor knihy Popis historickoarcheologicko-statistický Okresu Opočenského, která v témže roce vyšla v Hradci Králové září 1895 Cyklistický klub Kmit pořádal v Opočně první národní cyklistické silniční závody Čestným občanem města jmenován Jur. Dr. František Rossler, zemský advokát Opočenským purkmistrem se stal JUDr. Václav Pohl, ve funkci do roku Do dvou sálů prvního patra opočenského zámku byla z pražského colloredo-mannsfeldského paláce přemístěna rodová obrazárna Na obecní náklady započalo budování dlážděných chodníků dubna 1905 Zemská školní rada vyslovila souhlas se zahájením vyučování na dívčí měšťanské škole v Opočně. 10. května 1905 Jiří Kristian kníže z Lobkowicz ( ), nejvyšší maršálek Království českého, byl u příležitosti 70. narozenin zvolen čestným občanem Opočna. 28. května 1905 Konala se výstava hospodářských zvířat, pořádaná hospodářským družstvem okresu opočenského ku zvelebení chovu vepřového a hovězího dobytka. Na výstavě bylo vystaveno celkem 169 kusu zvířat a uděleno 10 medailí; 26 vystavovatelů dostalo peněžité odměny. 28. září 1905 V budově hospodářské školy Hospodářský spolek okresu opočenského uspořádal První výstavu ovocnictví. 27. řijna 1905 Ve věku 79 let zemřel Eduard Lábler, správce knížecí obory. 4. listopadu 1905 Cestovatel Enrique Stanko Vráz ) přednášel v Opočně o střední Africe, o poměru ženy a muže ve střední a severní Americe a o našich krajanech v cizině Po JUDr. Antonínu Lepařovi se přednostou okresního soudu v Opočně stal Hugo Schlindenbuch V Opočně byly postaveny domy čp. 186 na místě zbořného domku v Krehanově ulici, čp. 131 na místě zbořeniště v Krehanove Ulici, čp. 327 v ulici Dobrušské a čp. 328 v ulici Nádražní vedle tehdejší lékárny V Nádražní ulici byla postavena nová obecní váha, přičemž kamenný kříž, původně stojící na tomto místě, byl posunut k domu čp. 285 v dnešní Pitkově ulici. Až dosud bývala obecní váha u domu čp. 312 v Nadražní ulici. 6. května 1915 Byla slavnostně vysvěcena nová rozšířená část hřbitova. Její ohrazení zdí bylo jednou z akcí nouzových prací pro nezaměstnané stavební dělníky, proto se jí říkalo Hladová zeď.

4 12. července 1915 V Opočně se na veřejných prostranstvích i v domácnostech přestalo svítit elektrickým proudem. Jeho dosavadnímu dodavateli, továrníku Václavu Zimovi, město totiž odepřelo proplatit několik neoprávněných účtů. Proto se rozhodl nadále nedodávat městu elektřinu; rozvodnou síť ve městě dal strhnout a prodal. 1. srpna 1915 V Opočně se na některých veřejných místech opět svítilo elektrickým proudem - prozatímní rozvodnou síť napájela knížecí elektrárna v pivovaře. 29. srpna 1915 Bouře s krupobitím nadělala značné škody na stromoví i na střechách opočenských domů. 14. listopadu 1915 V Paříži vydané Prohlášení Českého komitétu zahraničního (vznikl koncem října 1915 jako politický orgán zahraničního odboje) deklarovalo požadavek samostatného československého státu. Mezi podepsanými byl i opočenský rodák František Kupka z Paříže. 23. listopadu 1915 Rozpuštěním České obce sokolské skončila i činnost opočenské sokolské jednoty. 30. prosince 1915 Místodržitelským rozhodnutím bylo zakázáno používat jako úřední řeč češtinu u zemské a okresní správy Colloredo-mannsfeldský velkostatek vrátil opočenskému hasičskému sboru čtyřkolovou stříkačku, kterou mu v roce 1912 na příkaz Josefa Jeronyma Rudolfa knížete Colloredo-Mannsfelda odebral lesmistr Josef Bohutínský Protože mnozí muži byli nuceni odejít na frontu, a byl tudíž nedostatek pracovních sil, pracovali v Opočně na dvoře v Podzámčí první váleční zajatci, vesměs Rusové a Tataři ze zajateckého tábora v Josefově. Zajatci byli využíváni po celou válku k nejrůznějším pracím; jeden z nich, Vasilij Markov, se v Opočně dokonce oženil s Češkou a domů do Ruska se navrátil teprve v roce dubna 1925 Došlo k dohodě o zrušení colloredo-mannsfeldského fideikomisu - svěřenského majetku děditelného nejstarším synem. Jeho vlastníkem v Opočně se stal nezletilý Josef Leopold Jeronym hrabě z Mannsfeldu ( ), od roku 1957 sedmý kníže Colloredo-Mannsfeld (dále bude psán Colloredo-Mannsfeld). 19. dubna 1925 Voleb do obecních zastupitelstev se v Opočně zúčastnilo 1297 voličů. Ti odevzdali své hlasy celkem devíti politickým stranám, jimž bylo rozděleno 30 mandátů, takto: 7 mandátů strana lidová, 5 sociální demokraté, 5 živnostníci, 4 nepolitičtí občané, 3 národní demokraté, 2 komunisté, 2 malozemědělci a po jednom republikáni-malozemědělci a čeští socialisté. 7. května 1925 Na první schůzi nově zvoleného městského zastupitelstva byl starostou zvolen krejčí Cyril Vaníček (tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1944). Náměstky starosty se stali lékař MUDr. Josef Mervart a drogista Cyril Ondrák. Do rady zastupitelstva byli zvoleni: správce Měšťanské záložny Václav Hájek, dělník František Hruška, obuvník Daniel Petr, ředitel škol Jan Smola, důchodce Josef Šebek, mlynářský Josef Šnajdr a lékárník Ph. Mg. Josef Tvrdík. 24. května 1925 V hotelu Holub se ustavila Selská jízda okresu opočenského. 7. července 1925 Opočenští hasiči zlikvidovali požár dehtu u Josefa Ryšavého. 10. července 1925 Městozakoupilo od akciové společnosti, dřívějšího colloredomannsfeldského velkostatku les, Lišťovinu za Kč. Dřevní zásoba dubů a jasanů byla odhadnuta na 1530 m řijna 1925 Opočenský majetek Colloredo-Mannsfeldů převzal Josef Leopold Jeronym hrabě Colloredo-Mannsfeld. 8. prosince 1925 Svému účelu byla předána nová budova chirurgického pavilonu (čp. 431) opočenské okresní nemocnice s 90 lůžky, postavená nákladem Kč v letech podle plánů architekta J. D. Medka z Pardubic Dosavadní poštmistr Eduard Hofman odešel do výslužby; novým poštmistrem v Opočně se stal Josef Středa Válečný poškozenec Josef Duka si zřídil kiosk na rohu dnešního Kupkova náměstía Zámecké ulice, poškozenectrnovský postavil kiosk před budovou mateřské školy (dům čp. 134 na dnešním Kupkově náměstí) Byly dostavěny rodinné domy čp. 204 (dnes Nádražní ulice), 430 (Palackého), 432 (Tyršova) a 433 (za opočenským nádražím) Vedoucím berního úřadu v Opočně se stal Bohumil Štorkán; ten v této funkci nahradil Václava Paďoura. 6. ledna V Opočně - v Kodymově národním domě - se poprvé hrál zvukový film. Bylo rozhodnuto o vybudování urnového háje u hřbitova podle projektu Ing. Jaroslava Blažka z Prahy. Stavba byla zadána opočenskému staviteli Janu Pavlíkovi. březen U příležitosti 85. narozenin bylo presidentu RČS, prof. Tomáši Garrigue Masarykovi (nar. 7. března 1850, zem. 14. září 1937) uděleno čestné občanství města Opočna. 2. června Slavnostně otevřeno sokolské cvičiště za Kodymovým národním domem v místě bývalých colloredomannsfeldských lomů. Současně byl odhalen památník zakladatele Sokola, prof. Phil. Dr. Miroslava Tyrše ( ). Vedení městské kroniky převzal Vladimír Endt, ředitel Městské spořitelny. Důvodem bylo onemocnění dosavadního kronikáře, Adolfa Wolfa. 10. a 11. srpna Opočno přivítalo 52. dělostřelecký pluk z Jaroměře. Na plukovní standartu bylo při této příležitosti připnuto 15 stuh, darovaných školami, spolky, korporacemi i obcemi z Opočna a blízkého okolí. 20. řijna Slavnostně byl otevřen urnový háj u hřbitova. 14. listopadu Bylo zahájeno společné jednání zástupců politických stran o společné kandidátce pro volby do obecního zastupitelstva - pro úsporu volebních nákladů, které hradily obce; úspora měla být věnována péči o nezaměstnané. 20. listopadu Byla dohodnuta společná kandidátka do obecního zastupitelstva - přestože se volby nekonaly, byla okresnímu úřadu ohlášena jako výsledek voleb. Takto bylo ve volbách (které se nekonaly) zvoleno 30 členů městského zastupitelstva; starostou zůstal Cyril Vaníček, jeho náměstky se stali Vojtěch Schejbal a Bohuslav Zavadil, členy rady městského zastupitelstva Karel Čížek, Ing. Jan Forman, Ing. Josef Knížka, Václav Rathouský, František Ryšavý, Jan Sedláček a Josef Šnajdr. Městská spořitelna v přízemí svého domu čp. 247 na dnešním Kupkově náměstí poskytla prostory pro Městský úřad - ten se sem přestěhoval z budovy čp. 11 v Hradební ulici.

5 Veřejná lidová knihovna se z Kodymova národního domu na dnešním Kupkově náměstí přestěhovala do domu čp. 10 na Trčkově náměstí. V domě čp. 10 na Trčkově náměstí byly uvolněny místnosti pro místní středisko Junáka. Během roku byly dokončeny obě stavby průmyslových podniků u Jordánku: továrny na zbraně firmy František Dušek a mlékárny Mlékařského a hospodářského družstva v Opočně. Byly dostavěny a kolaudovány rodinné domy čp. 483 (Družstevní ulice), 484 (Hradecká), 485 (Družstevní) a 486 (dnes Nádražní). Dělnická tělocvičná jednota pro nečinnost vyškrtnuta ze spolkového rejstříku. 19. ledna 1945 V Čánce byli gestapem pozatýkáni členové odbojové skupiny Barium: Jan Baše, František Duška, Josef Hvězda, Jan Mráz, Jan Samek, Václav Střihavka, Jan Vachek a V. Zemánek; v návaznosti byli zatčeni Jan Bohata, Josef Marek a František Šrámek z Opočna. únor 1945 Všechny opočenské školy zabrala Wehrmacht. 19. března 1945 V Opočně rozpustili nacisté městské zastupitelstvo a jmenovali tzv. správní komisi. 9. dubna 1945 Předsedou tzv. správní komise v Opočněbyl jmenován poštmistr Karel Hubáček. 15. dubna 1945 Zemřel Ph. Mg. Josef Tvrdík, od roku 1912 majitel lékárny v domě čp. 164 v Opočně. 28. dubna 1945 Na následky věznění zemřel Jan Samek z Čánky (nar. 15. března 1892), zatčený 19. ledna 1945, vězněný v Hradci Králové a v Terezíně. konec dubna 1945 Němci se v Opočně připravovali k boji: na přístupových silnicích od nádraží a od Dobrušky byly budovány protitankové zátarasy, v postranních ulicích kamenné zdi, na vyvýšených místech kulometná hnízda, u cest okopy pro střelce pancéřovými pěstmi. Jako pracovní povinnost se pod dozorem Němců musili na opevňování města podílet opočenští občané. 5. května 1945 Po prvých zprávách o povstání v Praze se opočenští občané shromaždovali na veřejných prostranstvích, byly strhávány či jinak likvidovány německé nápisy. Německá posádka v hospodářské škole dostala posilu z Nového Města nad Metují. V Opočně bylo vyhlášeno stanné právo se zákazem shromažďování více než dvou osob. 5. května 1945 V Opočněbyl vytvořen Revolučnínárodní výbor; jeho předsedou se stal komisař okresní politické expozitury Jan Langer, jeho náměstky bývalý ředitel školy Jan Mlada, dělnice Antonie Hrušovská a Alois Říha ml., který se vrátil z koncentračního tábora v Bayreuthu. Z bývalých vojáků a záložních důstojníků byl sestaven strážní oddíl. 6. května 1945 Pokus o odzbrojení německé posádky v hospodářské škole se nesetkal s úspěchem. Němci během odpoledne na zahradě spálili svůj archiv a v noci Opočno opustili. 7. května 1945 V Němčicích padl Miroslav Hájek z Opočna. Městem procházeli němečtí vojáci prchající před Rudou armádou; tento ústup trval až do 9. května. 8. května 1945 V Praze padl Václav Krupička z Opočna (nar. 28. října 1908 v Praze). 10. května 1945 Do Opočna přijely první jednotky Rudé armády. Byli to příslušníci 1. ukrajinského frontu, jemuž velel maršál SSSR Ivan Stěpanovič Koněv ( ). Přímo na osvobození Opočna se podílela 59. armáda pod velením generál-poručíka I. T. Korovnikova spolu s 21. armádou, které velel generál-plukovník D. N. Gusev. 11. května 1945 Opočno navštívil generál Igor Rodjanov se svým štábem; jednal o možnostech ubytování sovětských jednotek. květen 1945 Tělocvičná jednota Sokol Opočno, Junák, tělocvičná jednota Orel, Sportovní klub obnovily činnost. 28. května 1945 Obnoveno vyučování ve školách, v únoru zabraných německou brannou mocí. 30. května 1945 Na následky věznění zemřel Josef Bulíček z Opočna (nar. 17. května 1903), zatčený gestapem 15. prosince 1944 a vězněný v Terezíně. Týž den zemřel Josef Hvězda z Čánky (nar. 23. března 1899), zatčený 19. ledna 1945 a vězněný v Hradci Králové a v Terezíně. květen - červen 1945 V Opočně ustaven místní Národní tělovýchovný výbor. květen - červen 1945 V opočenské nemocnici zemřeli rudoarmějci Fedor Vladimirovič Charlentin, Fedor Nikolajevič Kobiljev, Ivan Vasiljevič Korobkin a Nikolaj Nikolajevič Mazur; jsou pochování v Opočně. 11. června 1945 V Opočně ustaven Svaz české mládeže. 27. června 1945 Bývalý majetek Colloredo-Mannsfeldů - včetně akciové společnosti vlastnící velkostatek - byl konfiskován jako německý majetek. 13. července 1945 Ke své první schůzi se sešel reorganizovaný Revoluční národní výbor: Místní národní výbor v Opočně; jeho předsedou byl zvolen Vladimír Endt, ředitel Městské spořitelny. 11. srpna 1945 Soukromá hudební škola Josefa V. Kratochvíla, sídlící v domě čp. 10 na Trčkově náměstí se stala městským zařízením; od 1. září byla přejmenována na Městskou hudební školu Františka Zdeňka Skuherského. září 1945 Na svá místa se vrátili učitelé Jaroslav Klimeš, Stanislav Kroupa, František Kuchař a Jan Mlada, kteří nesměli v době okupace vyučovat. 11. října 1945 Okresní soud, z rozhodnutí okupantů za tzv. Protektorátu Čechy a Morava přeložený do Dobrušky, se opět vrátil do Opočna. 30. listopadu 1945 Josef V. Kratochvíl, dosavadní ředitel Městské hudební školy Františka Zdeňka Skuherského, odešel z Opočna do Vrchlabí. 23. prosince 1945 V Opočně t lékař opočenské nemocnice, Polák MUDr. Filip Eisner (nar. 11. března 1892); po návratu z koncentračních táborů zemřel na následky tam prožitých útrap Stát převzal opočenský zámek Na knížecí lesy uvalena národní správa Československých státních lesů; jejím vedením pověřen Hugo Konias (1. července května 1954) Byl zřízen politický okres Dobruška, do něhož Opočno do roku 1946 patřilo. 15. května 1955 V Opočně na sokolské zahradě se konala první místní spartakiáda. 60 let

6 1955 Na dnešním Kupkově náměstí odhalen pomník Sbratření dělnické a rolnické třídy od akad. sochaře Josefa Bílka z Hořic a akad. architekta Bohumila Holého z Prahy (v roce 1992 přemístěný na nádvoří cukrovaru v Českém Meziříčí). 60 let 1955 Ustaven oddíl tenisu DSO Slovan Opočno při OÚNZ Dobruška. 60 let 1. ledna 1975 Dosavadní Městský stavební podnik v Opočně byl přeměněn na Krajský podnik pro obnovu a údržbu památek Opočno. 23. ledna 1975 V Přepychách se konala ustavující schůze sloučených jednotných zemědělských družstev Přepychy a Čánka. Nové, sloučené družstvo přijalo název JZD Jiskra Přepychy. To hospodařilo na celkové výměře půdy 1541 hektarů, z toho 1402 ha orné půdy. Podstatná část této výměry ležela na katastru města Opočna. 3. února 1975 Jako samostatné hudební těleso se ustavila Malá dechová hudba Opočenka. Jejím kapelníkem byl Petr Ryšavý, uměleckým vedoucím Jan Bořek - oba z Opočna. Toto nové hudební těleso bylo začleněno do Jednotného závodního klubu pracujících (JZKP) Opočno. 27. února 1975 Rada Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou schválila sloučení Jednotných zemědělských družstev Přepychy a Čánka. 1. dubna 1975 Komunální služby města Opočna byly začleněnydo Komunálních služeb města Dobrušky. 1. srpna 1975 Požárníci z Opočna uhasili v Čánce hořící kravín. 24. září 1975 Opočenští požárníci zasahovali na hořící skládce popela u lesní správy Dokončena úprava domu čp. 169 v Nádražní ulici na Obvodní zdravotní středisko - s ordinacemi lékařů obvodních i odborných. Současně zde bylo zřízeno středisko administrativy nemocnice Kotelny nemocnice přebudovány na topení topnými oleji namísto nedostatkovým koksem Dokončena výstavba služebny místního oddělení Sboru národní bezpečnosti (SNB) v Tyršově ulici čp Postaven nový skleník pro množení rostlin pro potřebu zámeckého parku Při Odborném učilišti zemědělském v Opočně bylo započato s výstavbou nové tělocvičny Tělovýchovná jednota Spartak založila oddíl lyžování. 1. května 1985 Na dnešním Kupkově náměstí byl otevřen nově rekonstruovaný hotel Holub. Opravy provedly Krajský podnik pro obnovu a údržbu památek Opočno nákladem 8 milionů Kčs června 1985 Po několikaleté odmlce sehráli opočenští divadelní ochotníci na zámeckém nádvoří pohádkovou hru Aloise Jiráska Lucerna ve společné režii Růženy Valáškové (nar. 1925), Vladimíra Petra (1927-) a Václava Rathouského (nar. 1922). Přestože po oba dva dny počasí divadlu pod širým nebem nepřálo, herci i diváci vydrželi až do konce července 1985 Malá dechová hudba Opočenka se ve Ferlachu (Rakousko) zúčastnila městských hudebních slavností. 4. srpna 1985 Porcinkule - tradiční opočenská pouť - se tentokráte nekonala na dnešním Kupkově náměstí, ale na hřišti v Lišťovině. Náměstí totiž bylo rozkopané - obnovovalo se kanalizační potrubí pod vozovkou od Zámecké ulice po ulici Nádražní a současně se budovala nová vozovka září 1985 Setkání Klubu rodáků a přátel Opočna se poprvé konalo v Opočně. Pro jeho účastníky byl připraven bohatý program, zahrnující kromě promítání historických pohlednic v přeplněném sále hotelu Holub i řadu exkurzí po historických i nově upravených místech Opočna Započala stavba čistící stanice na Vodětíně Zahájena rozsáhlá rekonstrukce Kodymova národního domu; skončila v roce Pro nedostatek učeben byla zahájena přestavba a přístavba školní budovy čp. 313 v Nádražní ulici. 1. ledna Bez udání důvodu nový nájemce dočasně uzavřel hotel Holub. Přestože po rekonstrukci nemá Kodymův národní dům vhodné prostory, musilo tam být přesunuto konání plesů. 19. ledna Rozhodnutím poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 21 bylo městu Opočnu povoleno užívat městský prapor: obdélník poměru stran 2:3, dělený na tři stejně široké podélné pruhy v barvách blankytně modré, zlaté (žluté) a zelené. O udělení práva na prapor informoval městské zastupitelstvo předseda poslanecké sněmovny dr. Milan Uhde dopisem z 1. února. 28. února Václav Rathouský, městský kronikář, předal v Národním filmovém archivu v Praze do rukou filmového historika Karla Čáslavského film o návštěvě presidenta Tomáše G. Masaryka v Opočně dne 13. července Film byl kdysi uložen v promítací kabině sokolského kina; někdy v sedmdesátých letech se z kabiny ztratil a pátrání po něm bylo marné. Náhodně byl nalezen až během generální opravy budovy čp. 247 ( radnice ) na Kupkově náměstí. Nejspíše jej tam před svým komunistickým nástupcem ukryl Jaroslav Fábera, sokolský správce kina. 2. dubna Na zahájení turistické sezony se na zámeckém nádvořív Opočně uskutečnil sraz příznivců turistiky. Část účastníků si prohlédla město a zámek, další se vydali po turistických stezkách v okolí. polovina dubna duben 6. května 6. května 11. května Bylo započato s opravami v konventním kostele Narození Páně, které trvaly do konce července. Během nich bylo restaurováno všech čtrnáct obrazů křížové cesty, opraveny varhany a rekonstrukcí prošla i střecha na kapli Svatého Kříže. Navíc při malování interiérů byly objeveny zajímavé malby na původní omítce. Na místním hřbitově byly vykáceny přestárlé duby a převislé jasany, které padajícími suchými větvemi poškozovaly pomníky. U památníku obětí druhé světové války na Kupkově náměstí uspořádalo město spolu s místní organizací Bojovníci za svobodu vzpomínku na 50. výročí ukončení války a na její oběti, na které promluvil starosta města Zdeněk Filip. Opočenští sokolové vystoupili na cvičení u příležitosti oslav 50. výročí osvobození Plzně americkou armádou. V Opočně koncertoval pěvecký sbor Vysoké školy pedagogické z Hradce Králové, řízený svým sbormistrem, opočenským rodákem PhDr. Lubošem Klimešem.

7 června Tělocvičná jednota Spartak Opočno pořádala Tenisový turnaj osobností za účasti osob známých z televize, rozhlasu či z divadla. Zúčastnili se ho Antonín Bubeník, Martin Dejdar, Zbyněk Merunka, Josef Náhlovský, Antonín Panenka, Pavel Richter, Jan Rosák, Petr Salava, Karel Šíp a další. Všem se v Opočně líbilo a přislíbili svou účast i na dalším ročníku turnaje. 23. června Z Opočna v okrese Pardubice, ježje částí obce Trusnov ( Opočno nad Loučnou ), přijela návštěva zástupců. Jejím výsledkem byla nabídka k navázání družebních styků - zejména hasičských sborů Opočna malého s Opočnem velkým. konec června Opočenští fotbaloví staří páni v městě Rogatz u Magdeburku sehráli několik přátelských utkání se staršími fotbalisty ze Spolkové republiky Německo. léto Sociální odbor Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou zřídil v Kodymově ulici čp. 130 svou úřadovnu, aby naši občané nemuseli pro vyřizování svých záležitostí dojíždět do okresního města. 6. srpna U příležitosti opočenské porcinkule sloužil v kostele Narození Páně na Kupkově náměstí slavnou mši královéhradecký biskup P. Karel Otčenášek. srpen Po generální opravě byla městská plovárna u Broumaru znovu otevřena pro veřejnost. Byly nejen opraveny oba bazény, ale zejména nalezen a využit nový zdroj kvalitní vody, takže odpadla nutnost odebírat vodu ze znečistěného Zlatého potoka. 3. září Ve zdejší nemocnici zemřel Vladimír Petr (nar. 23. listopadu 1927), opočenský rodák, dlouholetý divadelní ochotník a režisér, funkcionář střediska Junáka a pořadatel jeho letních táborů. 29. září V odsvěceném kostelíku Nanebevzetí Panny Marie byla za účasti řady významných osobností otevřena koncertní síň. Veřejnosti ji svým projevem předal starosta města Zdeněk Filip, poté následoval koncert souboru Gioia della musica z Prahy řijna V Kupkově výstavní síni zámeckého letohrádku vystavoval své malby a grafiky zdejší občan Miroslav Polák, bývalý učitel. 11. řijna Zemřel MUDr. Miloslav Muhlstein, bývalý starosta města Opočna v letech 1990 až Narodil se 5. ledna 1931 v Červeném Kostelci, v Opočně pracoval dlouhá léta jako dětský lékař. V roce 1989 byl jedním z iniciátorů vzniku Občanského fóra a jeho mluvčím. Posledního rozloučení se účastnila i řada jeho zahraničních přátel listopadu Po dvou letech byl firmou nájemce opět vyloven rybník Broumar. listopad Městskézastupitelstvo souhlasilo se zřízením tzv. archivní komise, která by se zabývala soustřeďováním písemných, obrazových i zvukových dokumentů z minulosti města. Pro tento účel byla uvolněna a vybavena jedna místnost v Kodymově národním domě. Do komise byli jmenováni PhMr. Zdena Bouzová, Jarmila Gruntová, Ing. Theodor Lokvenc, CSc, Ing. Václav Mareš, Václav Rathouský a Bohuslav Tymich. 23. listopadu Na veřejném zasedání městského zastupitelstva byl projednáván nový územní plán města, navržený Ing. arch. Emilem Králíkem z Hradce Králové. polovina prosince Podobně jako na mnoha místech našeho státu, také v Opočně byly uzavřeny školy, aby se zabránilo dalšímu šíření chřipkové epidemie, největší v posledním čtvrtstoletí. 24. prosince emřel Ladislav Černík (nar. 1924), dlouholetý funkcionář Tělocvičné jednoty Spartak Opočno. Zasloužil se o rozvoj tzv. socialistické tělovýchovy v Opočně a o vybudování zimního stadionu. Opočenské skautky ustavily divadelní soubor Veselá kupa, který dvakrát v Opočně a jednou v Českém Meziříčí sehrál fantazii na ruskou pohádku Mrazík. Městské zastupitelstvo opakovaně jednalo o prodeji městských bytů, odhlasovaném v minulém roce. Zájemci o koupi byli zklamáni výší prodejních cen, zejména u bytů ve starých domech, jejichž opravy a údržbu by noví majitelé museli financovat. Přitom jde o nákladné akce - opravy střech, vodovodů, odpadů, elektroinstalace apod., které byly v dobách totality zcela zanedbávány a řešily se jen havarijní situace. Akci prodeje městských bytů zadalo městské zastupitelstvo firmě Mračík - Jelínek, Dobruška. Pro zamezení Živelného prodeje stánkového zboží, povolilo městské zastupitelstvo prodej na Kupkově náměstí pouze ve čtvrtek - s výjimkou ovoce a zeleniny. Stánkaři, především Vietnamci, mohou v ostatních dnech prodávat jen v Pohořské ulici. V domě čp. 208 na Kupkově náměstí otevřela paní Štěpánová z Dobrušky holičství a kadeřnictví. Zimní počasí začalo již během listopadu - trvalo do poloviny března roku Podle meteorologů to byla nejdelší zima od roku 1775.

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

OBEC OTICE Z historie Počátky školství

OBEC OTICE Z historie Počátky školství OBEC OTICE Otice leží 3,5 km jihozápadně od středu města Opavy v nadmořské výšce 262 m n. m.. Katastrální výměra obce je 721 ha. Nejvyšším bodem obce je Kamenná hora (311m n.m.). Za zhlédnutí jistě stojí

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko)

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) ROK: UDÁLOST: 1073 Zmíňka o poustce Mikulcově 1086 založen klášter za Vratislava II. 1163 klášter navštívil král Vladislav 1227 v klášteře pochován

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

MĚSTO OPOČNO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města

MĚSTO OPOČNO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města (Jj) fhiaoif M f S T O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 Požární řád města Zastupitelstvo města Opočno se na svém zasedání konaném dne 22. 6. 2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

průměr. teplota -10,9 C, déšť a sníh 19,6mm, nejvyš. sněh. pokr.

průměr. teplota -10,9 C, déšť a sníh 19,6mm, nejvyš. sněh. pokr. Rok 1940 11. ledna bylo -22,8 C 14. ledna uspořádány v Počátkách sokolské okrskové závody lyžařské. Dopoledne závody v běhu na lyžích na trati 12 km dlouhé, odpoledne závody ve sjezdu na lyžích s vrchu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev.

Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev. Jaro roku 2000 bylo velmi příznivé pro chov včel. Včely měly brzký prolet, všude plno květenství. K zazimování bylo nahlášeno 469 včelstev. Do výboru spolku byli zvoleni: František Barvínek (pokladník),

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

ŠKVORECKÝ ZÁMEK Tìším se dovnitø, já ve Škvorci vyrostla, ale teï poprvé mám možnost do zámku se podívat, nechala se slyšet jedna sedmdesátiletá dáma. Bylo to v sobotu 18. záøí, v rámci Škvoreckého jarmarku,

Více

Restituce šlechtického majetku: Colloredo-Mansfeldové

Restituce šlechtického majetku: Colloredo-Mansfeldové Restituce šlechtického majetku: Colloredo-Mansfeldové vydáno: 21.01.2004, 12:00 aktualizace: 26.01.2004 15:18 Historie rodu: Původně italský rod pocházející z 11. století. Do Čech se Colloredové dostali

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny

Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny Mnichovo Hradiště - kapucínský klášter a kaple sv. Anny V roce 1690 byla na popud majitele mnichovohradišťského panství, hraběte Arnošta Josefa z Valdštejna, při severním okraji zámeckého parku započata

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Počasí. rampouchy, sněhové koule, vločky

Počasí. rampouchy, sněhové koule, vločky 1929 Klimatické poměry v roce 1929: Nejvyšší a nejnižší Měsíc Srážky v mm Jasné dny Zamračeno Prům. teplota teplota C Leden 7,4 9 22-6,40 1. +4,2 11. -17,2 Únor 48,7 8 20-11,64 26. +6,5 11. -30,2 Březen

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Chotěbořští profesionální hasiči. Chotěbořští profesionální hasiči

Chotěbořští profesionální hasiči. Chotěbořští profesionální hasiči ští ští profesionální hasiči hasiči ští profesionální a dobrovolní a dobrovolní hasiči hasiči v druhé v druhé polovině polovině 70. let 70. let ští profesionální a dobrovolní a dobrovolní hasiči hasiči

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008

Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Broumova ze dne 9. 4. 2008 ZM volí 2/1 Návrhovou komisi ve složení: paní Hana Židová, Ing. Radomír Roško, paní D.Nosková (zapisovatelka). 3/1 Bc.Lubomíra

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Šlechtický rod Strachwitzů

Šlechtický rod Strachwitzů ZDOUNKY historie a současnost 2010 Obsah Předmluva 4 Z dávné historie 9 Zdounecký zámek 12 Šlechtický rod Strachwitzů 13 Zdounky 1945 2000 16 Osobnosti 20 Válka 25 Ochotnické divadlo 31 Místní knihovna

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více