890 let 1315 Nejstarší písemný záznam o Čánce, která tehdy patřila k opočenskému hradu. 700 let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "890 let 1315 Nejstarší písemný záznam o Čánce, která tehdy patřila k opočenskému hradu. 700 let"

Transkript

1 21. října 1125 Zemřel děkan svatovítské kapituly v Praze a kronikář Kosmas (nar. asi 1035), autor první písemné zmínky o Opočně k roku Nejstarší písemný záznam o Čánce, která tehdy patřila k opočenskému hradu. 700 let 1. listopadu 1415 Jan Městecký z Opočna a Otto z Bergova přepadli a vyplenili benediktinské opatství sv. Vavřince v Opatovicích u Hradce Králové a umučili jeho opata Petra Lacura. 600 let 12. srpna 1425 Po delším obléhání hrad a město Opočno dobyli, vypálili a pobořili královéhradečtí husité. Tím přišel Jan Městecký o své hlavní sídlo - zůstal mu však ještě Frymburk; později nakrátko držel další hrady, kupř. Žampach, Lanšperk, Lichnici Po dobytí Opočna husity se zdejší farní kostel Nanebevzetí Panny Marie zřejmě stal utrakvistickým - přijímalo se zde pod obojí způsobou. Asi tehdy Opočno získal a spravoval Jiří Berka z Dubé a na Vízmburku (zemřel 1450) Zemřel Půta mladší z Častolovic, někdejší majitel Opočna května 1455 Král Ladislav Pohrobek připsal Opočno Jiřímu z Poděbrad a Kunštátu ( , zemským správcem , králem ). Tomu odpírali Dorota Suchanová z Libáně rozená z Vlkova, vdova po Mikuláši, hájící své věno a Jan z Bergova, dovolávajíce se nějakého, snad dlužního listu. Odporu zanechali, když Jiří z Poděbrad spravedlnosti neodporoval. 560 let 29. července 1455 Jiří z Poděbrad postoupil Opočno podkomořímu Václavu Valečovskému z Valečova (zemřel 1472). 560 let 4. srpna 1455 Václav Valečovský z Valečova dvorským soudem uveden na Opočno. Byl mu uložen poplatek 1500 kop grošů. 560 let 1465 Na pražské univerzitě se stal mistrem svobodných umění Jan z Opočna, později kněz podobojí (zemřel 1509). 550 let 1495 Jan Jenec z Janovic a Petršpurku prodal za zlatých Opočno a spolu s ním vsi Kamenice, Křovice, Miličany, Pohoří, Příčno, Pulice, Radliště, Semechnice a Trnov, dále pak městečko Dobrušku s vsí Domašín Mikuláši mladšímu Trčkovi z Lípy ( ). Ten nedlouho poté panství podstatně rozšířil přikoupením vsí Čánka, Deštné, Dobré, Dobříkovec, Hlohov, Jesenice, Lázec, Městec, Meziříčí, Mokré, Přepychy, Rohenice, Rychnovek, Slavětín, Stěnkov, Šestajovice, Veselice a městečka Třebechovic Farář Václav dal ulít od zvonaře v Hradci Králové zvon Svatý Václav pro opočenský farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Jan Jetřich ze Žerotína jako památku na svého zesnulého syna pořídil nejstarší na Opočně namalovaný obraz, tzv. Žerotínský epitaf. Jan Jetřich ze Žerotína spolu s manželkou Barborou rozenou z Bibrštejna jsou zde vyobrazeni několikrát. Toto dílo neznámého autora bylo původně umístěno na čelní stěně kostela Nejsvětější Trojice na dnešním Trčkově náměstí, později bylo zařazeno do zámeckých sbírek listopadu 1585 Narodil se Rudolf Colloredo z Wallsee, pozdější majitel Opočna (zemřel 1657) Král a císař Rudolf II. ( , českým králem ) daroval Čánku dědičně Jaroslavu Trčkovi z Lípy. Ves se tak natrvalo, až do roku 1848, stala součástí opočenského panství Jiří Dykast Miřkovský ( ) v Opočně vychovatelem dětí Jana Rudolfa Trčky z Lípy. Později jako administrátor 4. listopadu 1619 v pražském chrámu sv. Víta vykonal korunovaci zimního krále Fridricha Falckého ( ; česká emigrace jej uznávala za českého krále i poté, co opustil Čechy a ztratil rodové državy) a o tři dny později i jeho manželky Alžběty Stuartovny (zemřela 1662). Posléze se stal nejvyšším duchovním správcem Jednoty bratrské; zemřel jako emigrant v Žitavě. 410 let 1615 Stará obora - tehdy značně rozsáhlá, zasahující až k (Českému) Meziříčí rozšířena začleněním původně poddanské půdy. Nová část byla oplocena a vyhrazena pěstování speciálních druhů zvěře. 400 let 19. ledna 1635 Sestaven popis a inventář opočenského zámku. Byl v něm zapsán velký zámek s táflovanými stropy, okny, v nichž byly tabulky prohlédací, a velký sál - palác. Dále je uveden pivovar, maštale, kovárna, lusthauz (letohrádek) přístupný krytou chodbou, nedostavěná míčovna; v letohrádku byla palírna, kolem něj kořenná zahrádka. 3 léto 1635 Správou trčkovských statků pověřeni dva císařští inspektoři srpna 1635 Opočenské trčkovské statky odhadnuty Mikulášem starším Talackem z Ještětic na Uhřínovicích a Janem Davidem Ditrichem ze Schlieselecku. Od opočenského panství odděleny a k panství rychnovskému připojeny Deštné, Dobré, Hlinné, Lomy, Mnichová a Osečnice Král a císař Ferdinand II. ( , českým králem od 1619) potvrdil Opočnu městská privilegia; dal také právo vybírat po jednom krejcaru z každého korce obilí prodaného na městském trhu prosince 1635 Jeronym starší Colloredo ( ) a Rudolf Colloredo ( ), hrabata z Wallsee dostali opočenské panství do zástavy za zlatých. Jako správci zde působili Zikmund Jindřich Kordule ze Sloupna a na Vřešťově, Mikuláš starší Talacko z Ještětic na Uhřínovicích a Linhart Kůrka Chotovský z Korkyně. Z původního trčkovského panství byly vyčleněny a k Černíkovicím připojeny obce Dobré, Rovné, Hlinné, Deštné, Mnichov, Lom a Osečnice října -14. listopadu 1645 Opočno znovu obsazeno Švédy února 1675 Byla uzavřena smlouva s italským stavitelem Bernardem Minelli z Hořic na stavbu kapucínského konventu v Opočně května 1695 Jeronym mladší Colloredo hrabě z Wallsee povolil založení řeznického cechu Zámek byl postižen požárem, který zničil střechu a druhé poschodí. Při barokních úpravách byla odstraněna věž nad hlavním křídlem, renesanční štíty nad průčelími, arkády ve druhém poschodí dostaly rovný architráv. Podle cihlově červeného nátěru zbarokizované fasády se zámku a často i městu začalo říkat Červený Opočen Na dnešním Trčkově náměstí vyhořela řada domů spolu s radnicí, vrchnostenským domem, městským archivem a písemnostmi z doby Trčků z Lípy. 310 let 1705 Nad skladem dřeva Ellegon zřízen hříběcí dvůr. Sloužil do roku 1723, pak byl přebudován na myslivnu; posléze se stal obydlím skladníka dřeva. 310 let 7. února 1720 Od tohoto dne počala velká zima, jež trvala až přes svátky velikonoční. 295 let

2 1725 Kostel Nejsvětější Trojice povýšen na farní - až dosud byl kostelem filiálním k Přepychům Dokončena stavba nového dvora Podzámčí u rybníka Bezděku července 1735 Z Kladska směrem k Plzni táhly přes Opočno plukové moskevští - pluk kyjevský a pluk Archangela Gorodského. Ruské vojsko čítající 6459 mužů a 650 vozů projíždělo Opočnem směrem natřebechovice. Část vojska byla ubytována v Dobrušce; chléb pro ně se pekl v Opočně Dokončena obnova požárem zničeného konventu ( kláštera ) Menších bratří kapucínů na dnešním Kupkově náměstí ledna 1745 Zemřel P. Jiří Merten, první farář znovuzřízené opočenské farnosti. Po něm v Opočně administroval P. Mikuláš Jindra. 2 červen 1745 Do Opočna přitáhlo na pět tisíc rakouských hulánů a husarů během tří dnů svého pobytu zničili většinu obilí na polích, takže většina sousedů téměř nic nesklidila Jiřímu Novákovi, opočenskému primátorovi, skončilo funkční období. 2 polovina září 1755 Farář P. Václav Haugvitz z Biskupic odešel do Chocně. Na jeho místo nastoupil do Opočna jako farář dobrušský rodák P. Josef Jan Řehák (nar. 1719) z Olešnice. 260 let 21. března 1775 Do Opočna přišel batalion Colloredova pluku s rozkazem nezasahovat proti poddaným března 1775 Asi 600 ozbrojených poddaných žádalo v Opočně zmírnění roboty - požadovali, aby sedlák robotoval jeden den měsíčně se dvěma koni, chalupník dva dny ruční roboty za rok. Byli odkázáni na pozdější dobu. Přítomnost oddílu Colloredova pluku zajistila pořádek dubna 1775 Poddaní byli donuceni odpřisáhnout poslušnost před vrchností a důstojníky, rozvinutým praporem, krucifixem a svícemi listopadu 1775 Byla uzavřena rodinná dohoda o spojení rodů Colloredo a Mansfeld prosince 1775 Správce opočenského panství Antonín Herzig byl rozhodnutím Marie Terezie povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Herzfeldu prosince 1775 Marie Terezie potvrdila smlouvu o spojení rodů Colloredo a Mansfeld ledna 1785 Proti pochovávání v plátěných pytlích a zasypávání nehašeným vápnem se lid bouřil a prchal za hranice - proto byl císařský patent nařizující tento způsob pohřbů odvolán března 1785 Konala se první zkouška dětí ve škole po zlepšení vyučování. Přestože byli pozváni jejich rodiče, žádný z nich se k ní nedostavil července 1785 Jako císařský dekret byl vydán Požární řád pro Království české Dvorským příkazem byl početřeholníků kapucínského konventu ( kláštera ) u kostela Narození Páně snížen z osmnácti na dvanáct Na místo vedoucího opočenského colloredo-mannsfeldského velkostatku po Václavu Wankem znovu nastoupil Jan Oplt; zůstal jím do roku let 25. září 1825 František de Paula Gundakar hrabě z Mannsfeldu ( ) se oženil s Kristinou, hraběnkou Clam- Gallasovou ( ) Colloredo-Mannsfeldům udělen titul Jasnost. 1 srpen 1825 Kdesi v Opočně nalezen poklad mincí Leopolda I., Josefa I., Karla VI., Františka II. a olomouckého arcibiskupství dubna 1835 Poprvé se připomíná činnost opočenských divadelních ochotníků, jimž bylo povoleno sehrát ve prospěch zakládané nemocnice sedm představení v české řeči. Byly to hry Hastroš, Já se nikdy nemýlím, Štěkavec, Král a uhlíř, Hrad Kunětice aneb Jaroslava Blažena, Klicperův Divotvorný klobouk a Hrabě Beňovský aneb Spiknutí na Kamčatce od Kotzebue. Všechny režíroval Šimon Tichý, praporečník na odpočinku. Členy výboru opočenských divadelních ochotníků byli pasíř Antonín Kim a krejčí Ludvík Draeger. K ochotníkům dále patřili praktikant u vrchního úřadu František Černý, truhlářova dcera Kateřina Kinzlová, soused Jó Klimeš, vrchnostenský sluha Josef Klimeš, kupec Josef Kyllar, vrchnostens soudní aktuár Antonín Meisner, lesní praktikant Karel Ubel a vrchnostens soudní aktuár Jan Urban srpna 1835 Výnosem c. k. zemského gubernia, podepsaným nejvyšší purkrabím v Čechách Karlem hrabětem Chotkem ( ), nařízer vést od 1. ledna 1836 pamětní, časové nebo vzpomínkové knihy, také kroniky zvané října 1835 Pro údržbu silnice na Opočně byl ustanoven prvním městský cestářem Antonín Šmída. Město jej vybavilo palicí, kolečkem, železný škrabákem a železnými hráběmi. Měl roční mzdu 20 zlatých a navíc třetinu z pokut vybraných od těch, kdo neměli vozy řádně opatřené brzdami pro jízdu z kopce. Jedním z jeho úkolů bylo seškrabávání bláta - to se mě loprodávat na uhrazení nákladů na cestáře. 1 březen 1845 Ve čtrnácti vesnicích na Opočensku došlo k dalšímu povstání sedláků proti robotě; to bylo do srpna 1846 za přítomnosti vojska opět krutě potlačeno a trestáno července 1845 Vrchnost nařídila odstranění hnojiště z veřejného místa - tj. hnoje, ukládaného při konventní zdi před rozvezením na pole Vrchnost často poukazovala na špatný stav některých budov v Opočně. Z tohoto důvodu nařídila, aby se obyvatelé domku čp. 84 na Švamberku vystěhovali a aby budova byla do osmi dnů rozbořena prosince 1845 Vrchnost obnovila zákaz kouření na veřejných místech. Od toho, kdo by byl přistižen, měl městský policajt vybrat pokutu 30 krejcarů Tohoto roku bylo v opočenské nemocnici léčeno 117 nemocných; 113 jich bylo propuštěno domů, 4 v nemocnici zemřeli. Nutno mít na paměti, že se tehdy umíralo doma Od tohoto roku připadlo Opočno do nově zřízeného Hradeckého kraje - krajský úřad sídlil v Hradci Králové. Stalo se tak na základě císařského patentu z 31. prosince 1851 o reformě státní správy. 160 let 1855 Opočenští ochotníci sehráli Moliérova Lakomce. 160 let 1855 Podobně jako v jiných letech, i na zimu bylo z daru knížete Colloredo-Mannsfelda rozděleno chudým dřevo na topení. 160 let

3 1865 Byla otevřena nová nemocnice, dostavěná v předchozím roce. Jejím prvním primářem se stal Med. et Chir. Dr. Ignác Teuner (zemřel 1906). Stará nemocniční budova čp. 168 (stávala v dnešní Nádražní ulici) přestala být používána; zde dosud hospitalizovaní nemocní byli přeloženi do nové nemocnice Byly zrušeny jatky na Velkém, dnes Kupkově náměstí. Řezníci již nové jatky nevybudovali; místo toho pro porážení dobytka koupili kolnu od Terezie Duchačové. 29. dubna 1865 Jeronym Ferdinand Rudolt hrabě z Mannsfeldu ( ) se v Praze oženil s hraběnkou Aglajou Festeticsovou z Tolny (nar. 2. února 1840, t 1. června 1897). 30. dubna 1865 Slavnostně vysvěcena novostavba školy na dnešním Trčkově náměstí. Školu postavil zednický mistr Václav Hrubý. Stavba stála zlatých, přičemž 9160 zlatých přispěl Josef František Jeronym kníže Colloredo- Mannsfeld, občané poplatníci uhradili 2578 a přiškolená Čánka 715 zlatých Vyučování v dřevěném domku čp. 28 (Hradební ulice) bylo ukončeno. 19. července 1865 Na Švamberku vyhořely domky čp. 89, 90 a října 1865 Stará školní budova čp. 28 v Hradební ulici prodána Josefu Weberovi za 1304 zlatých. 7. listopadu 1865 Pro dluh 1660 zlatých byl na žádost věřitele Jiřího Jaruše z Bolehoště v nucené dražbě za 5020 zlatých prodán Broumarský mlýn čp. 228, který patřil manželům Františkovi a Anně Kneifelovým. Jeho novým majitelem se stal Jan Peisker. 25. července 1875 Společnost státní dráhy (St. E. G.) zahájila provoz na železniční trati Choceň -Meziměstí. Prvním přednostou železniční stanice v Opočně se stal Karel Langswert prosince 1875 Zemřel Ignác Zohorna, bývalý opočenský purkmistr a zakladatel významné kupecké rodiny V zámeckém parku postaven čínský pavilon. 1 duben 1885 Zemřel Antonín Bohutínský, bývalý ředitel dobříšského panství, čestný občan města Opočna září 1885 Konala se slavnost svěcení praporu Jednoty vojenských vysloužilců na Opočně, který zhotovila pražská firma Trenkwald listopadu 1885 Z Opočna do Dobrušky odešel farář P. Josef Mnohoslav Roštlapil ( ) Po Františku Růžičkovi se stal okresním starostou Martin Oplt; funkci vykonával do roku Do chrámu Nejsvětější Trojice byla umístěna socha Jeronyma Ferdinanda Rudolfa hraběte Mannsfelda ( ), rakouského ministra orby v letech Podle návrhu prof. Zumbusche ji zhotovil italský sochař Pellegrinetti Založeno Družstvo pro postavení Kodymova domu V Opočně založen místní odbor Národní jednoty severočeské Byla založena mužská pěvecká a hudební jednota Vorel Založena Opočenská družstevní mlékárna v Pohoří u Opočna, první mlékárenský družstevní podnik v Českých zemích. 1 leden 1895 V Opočně napadlo takové množství sněhu, že to nepamatovali ani nejstarší občané února 1895 Zemřel Jiří Pitka, bývalý ředitel panství dubna 1895 V Opočně se konala národopisná výstava. Vystavené starožitnosti si přišlo prohlédnout asi 800 návštěvníků dubna 1895 Ve Vídni zemřel Josef František Jeronym, pátý kníže Colloredo-Mannsfeld. Josef Jeronym Rudolf, šestý kníže Colloredo-Mannsfeld (17. února února 1957) se stal držitelem opočenského panství července 1895 Cyklistický klub Kmit uspořádal výlet do semechnických lesů července 1895 V Dobrušce zemřel a je tam i pohřben děkan P. Antonín Flesar (nar. 1828), autor knihy Popis historickoarcheologicko-statistický Okresu Opočenského, která v témže roce vyšla v Hradci Králové září 1895 Cyklistický klub Kmit pořádal v Opočně první národní cyklistické silniční závody Čestným občanem města jmenován Jur. Dr. František Rossler, zemský advokát Opočenským purkmistrem se stal JUDr. Václav Pohl, ve funkci do roku Do dvou sálů prvního patra opočenského zámku byla z pražského colloredo-mannsfeldského paláce přemístěna rodová obrazárna Na obecní náklady započalo budování dlážděných chodníků dubna 1905 Zemská školní rada vyslovila souhlas se zahájením vyučování na dívčí měšťanské škole v Opočně. 10. května 1905 Jiří Kristian kníže z Lobkowicz ( ), nejvyšší maršálek Království českého, byl u příležitosti 70. narozenin zvolen čestným občanem Opočna. 28. května 1905 Konala se výstava hospodářských zvířat, pořádaná hospodářským družstvem okresu opočenského ku zvelebení chovu vepřového a hovězího dobytka. Na výstavě bylo vystaveno celkem 169 kusu zvířat a uděleno 10 medailí; 26 vystavovatelů dostalo peněžité odměny. 28. září 1905 V budově hospodářské školy Hospodářský spolek okresu opočenského uspořádal První výstavu ovocnictví. 27. řijna 1905 Ve věku 79 let zemřel Eduard Lábler, správce knížecí obory. 4. listopadu 1905 Cestovatel Enrique Stanko Vráz ) přednášel v Opočně o střední Africe, o poměru ženy a muže ve střední a severní Americe a o našich krajanech v cizině Po JUDr. Antonínu Lepařovi se přednostou okresního soudu v Opočně stal Hugo Schlindenbuch V Opočně byly postaveny domy čp. 186 na místě zbořného domku v Krehanově ulici, čp. 131 na místě zbořeniště v Krehanove Ulici, čp. 327 v ulici Dobrušské a čp. 328 v ulici Nádražní vedle tehdejší lékárny V Nádražní ulici byla postavena nová obecní váha, přičemž kamenný kříž, původně stojící na tomto místě, byl posunut k domu čp. 285 v dnešní Pitkově ulici. Až dosud bývala obecní váha u domu čp. 312 v Nadražní ulici. 6. května 1915 Byla slavnostně vysvěcena nová rozšířená část hřbitova. Její ohrazení zdí bylo jednou z akcí nouzových prací pro nezaměstnané stavební dělníky, proto se jí říkalo Hladová zeď.

4 12. července 1915 V Opočně se na veřejných prostranstvích i v domácnostech přestalo svítit elektrickým proudem. Jeho dosavadnímu dodavateli, továrníku Václavu Zimovi, město totiž odepřelo proplatit několik neoprávněných účtů. Proto se rozhodl nadále nedodávat městu elektřinu; rozvodnou síť ve městě dal strhnout a prodal. 1. srpna 1915 V Opočně se na některých veřejných místech opět svítilo elektrickým proudem - prozatímní rozvodnou síť napájela knížecí elektrárna v pivovaře. 29. srpna 1915 Bouře s krupobitím nadělala značné škody na stromoví i na střechách opočenských domů. 14. listopadu 1915 V Paříži vydané Prohlášení Českého komitétu zahraničního (vznikl koncem října 1915 jako politický orgán zahraničního odboje) deklarovalo požadavek samostatného československého státu. Mezi podepsanými byl i opočenský rodák František Kupka z Paříže. 23. listopadu 1915 Rozpuštěním České obce sokolské skončila i činnost opočenské sokolské jednoty. 30. prosince 1915 Místodržitelským rozhodnutím bylo zakázáno používat jako úřední řeč češtinu u zemské a okresní správy Colloredo-mannsfeldský velkostatek vrátil opočenskému hasičskému sboru čtyřkolovou stříkačku, kterou mu v roce 1912 na příkaz Josefa Jeronyma Rudolfa knížete Colloredo-Mannsfelda odebral lesmistr Josef Bohutínský Protože mnozí muži byli nuceni odejít na frontu, a byl tudíž nedostatek pracovních sil, pracovali v Opočně na dvoře v Podzámčí první váleční zajatci, vesměs Rusové a Tataři ze zajateckého tábora v Josefově. Zajatci byli využíváni po celou válku k nejrůznějším pracím; jeden z nich, Vasilij Markov, se v Opočně dokonce oženil s Češkou a domů do Ruska se navrátil teprve v roce dubna 1925 Došlo k dohodě o zrušení colloredo-mannsfeldského fideikomisu - svěřenského majetku děditelného nejstarším synem. Jeho vlastníkem v Opočně se stal nezletilý Josef Leopold Jeronym hrabě z Mannsfeldu ( ), od roku 1957 sedmý kníže Colloredo-Mannsfeld (dále bude psán Colloredo-Mannsfeld). 19. dubna 1925 Voleb do obecních zastupitelstev se v Opočně zúčastnilo 1297 voličů. Ti odevzdali své hlasy celkem devíti politickým stranám, jimž bylo rozděleno 30 mandátů, takto: 7 mandátů strana lidová, 5 sociální demokraté, 5 živnostníci, 4 nepolitičtí občané, 3 národní demokraté, 2 komunisté, 2 malozemědělci a po jednom republikáni-malozemědělci a čeští socialisté. 7. května 1925 Na první schůzi nově zvoleného městského zastupitelstva byl starostou zvolen krejčí Cyril Vaníček (tuto funkci zastával až do své smrti v roce 1944). Náměstky starosty se stali lékař MUDr. Josef Mervart a drogista Cyril Ondrák. Do rady zastupitelstva byli zvoleni: správce Měšťanské záložny Václav Hájek, dělník František Hruška, obuvník Daniel Petr, ředitel škol Jan Smola, důchodce Josef Šebek, mlynářský Josef Šnajdr a lékárník Ph. Mg. Josef Tvrdík. 24. května 1925 V hotelu Holub se ustavila Selská jízda okresu opočenského. 7. července 1925 Opočenští hasiči zlikvidovali požár dehtu u Josefa Ryšavého. 10. července 1925 Městozakoupilo od akciové společnosti, dřívějšího colloredomannsfeldského velkostatku les, Lišťovinu za Kč. Dřevní zásoba dubů a jasanů byla odhadnuta na 1530 m řijna 1925 Opočenský majetek Colloredo-Mannsfeldů převzal Josef Leopold Jeronym hrabě Colloredo-Mannsfeld. 8. prosince 1925 Svému účelu byla předána nová budova chirurgického pavilonu (čp. 431) opočenské okresní nemocnice s 90 lůžky, postavená nákladem Kč v letech podle plánů architekta J. D. Medka z Pardubic Dosavadní poštmistr Eduard Hofman odešel do výslužby; novým poštmistrem v Opočně se stal Josef Středa Válečný poškozenec Josef Duka si zřídil kiosk na rohu dnešního Kupkova náměstía Zámecké ulice, poškozenectrnovský postavil kiosk před budovou mateřské školy (dům čp. 134 na dnešním Kupkově náměstí) Byly dostavěny rodinné domy čp. 204 (dnes Nádražní ulice), 430 (Palackého), 432 (Tyršova) a 433 (za opočenským nádražím) Vedoucím berního úřadu v Opočně se stal Bohumil Štorkán; ten v této funkci nahradil Václava Paďoura. 6. ledna V Opočně - v Kodymově národním domě - se poprvé hrál zvukový film. Bylo rozhodnuto o vybudování urnového háje u hřbitova podle projektu Ing. Jaroslava Blažka z Prahy. Stavba byla zadána opočenskému staviteli Janu Pavlíkovi. březen U příležitosti 85. narozenin bylo presidentu RČS, prof. Tomáši Garrigue Masarykovi (nar. 7. března 1850, zem. 14. září 1937) uděleno čestné občanství města Opočna. 2. června Slavnostně otevřeno sokolské cvičiště za Kodymovým národním domem v místě bývalých colloredomannsfeldských lomů. Současně byl odhalen památník zakladatele Sokola, prof. Phil. Dr. Miroslava Tyrše ( ). Vedení městské kroniky převzal Vladimír Endt, ředitel Městské spořitelny. Důvodem bylo onemocnění dosavadního kronikáře, Adolfa Wolfa. 10. a 11. srpna Opočno přivítalo 52. dělostřelecký pluk z Jaroměře. Na plukovní standartu bylo při této příležitosti připnuto 15 stuh, darovaných školami, spolky, korporacemi i obcemi z Opočna a blízkého okolí. 20. řijna Slavnostně byl otevřen urnový háj u hřbitova. 14. listopadu Bylo zahájeno společné jednání zástupců politických stran o společné kandidátce pro volby do obecního zastupitelstva - pro úsporu volebních nákladů, které hradily obce; úspora měla být věnována péči o nezaměstnané. 20. listopadu Byla dohodnuta společná kandidátka do obecního zastupitelstva - přestože se volby nekonaly, byla okresnímu úřadu ohlášena jako výsledek voleb. Takto bylo ve volbách (které se nekonaly) zvoleno 30 členů městského zastupitelstva; starostou zůstal Cyril Vaníček, jeho náměstky se stali Vojtěch Schejbal a Bohuslav Zavadil, členy rady městského zastupitelstva Karel Čížek, Ing. Jan Forman, Ing. Josef Knížka, Václav Rathouský, František Ryšavý, Jan Sedláček a Josef Šnajdr. Městská spořitelna v přízemí svého domu čp. 247 na dnešním Kupkově náměstí poskytla prostory pro Městský úřad - ten se sem přestěhoval z budovy čp. 11 v Hradební ulici.

5 Veřejná lidová knihovna se z Kodymova národního domu na dnešním Kupkově náměstí přestěhovala do domu čp. 10 na Trčkově náměstí. V domě čp. 10 na Trčkově náměstí byly uvolněny místnosti pro místní středisko Junáka. Během roku byly dokončeny obě stavby průmyslových podniků u Jordánku: továrny na zbraně firmy František Dušek a mlékárny Mlékařského a hospodářského družstva v Opočně. Byly dostavěny a kolaudovány rodinné domy čp. 483 (Družstevní ulice), 484 (Hradecká), 485 (Družstevní) a 486 (dnes Nádražní). Dělnická tělocvičná jednota pro nečinnost vyškrtnuta ze spolkového rejstříku. 19. ledna 1945 V Čánce byli gestapem pozatýkáni členové odbojové skupiny Barium: Jan Baše, František Duška, Josef Hvězda, Jan Mráz, Jan Samek, Václav Střihavka, Jan Vachek a V. Zemánek; v návaznosti byli zatčeni Jan Bohata, Josef Marek a František Šrámek z Opočna. únor 1945 Všechny opočenské školy zabrala Wehrmacht. 19. března 1945 V Opočně rozpustili nacisté městské zastupitelstvo a jmenovali tzv. správní komisi. 9. dubna 1945 Předsedou tzv. správní komise v Opočněbyl jmenován poštmistr Karel Hubáček. 15. dubna 1945 Zemřel Ph. Mg. Josef Tvrdík, od roku 1912 majitel lékárny v domě čp. 164 v Opočně. 28. dubna 1945 Na následky věznění zemřel Jan Samek z Čánky (nar. 15. března 1892), zatčený 19. ledna 1945, vězněný v Hradci Králové a v Terezíně. konec dubna 1945 Němci se v Opočně připravovali k boji: na přístupových silnicích od nádraží a od Dobrušky byly budovány protitankové zátarasy, v postranních ulicích kamenné zdi, na vyvýšených místech kulometná hnízda, u cest okopy pro střelce pancéřovými pěstmi. Jako pracovní povinnost se pod dozorem Němců musili na opevňování města podílet opočenští občané. 5. května 1945 Po prvých zprávách o povstání v Praze se opočenští občané shromaždovali na veřejných prostranstvích, byly strhávány či jinak likvidovány německé nápisy. Německá posádka v hospodářské škole dostala posilu z Nového Města nad Metují. V Opočně bylo vyhlášeno stanné právo se zákazem shromažďování více než dvou osob. 5. května 1945 V Opočněbyl vytvořen Revolučnínárodní výbor; jeho předsedou se stal komisař okresní politické expozitury Jan Langer, jeho náměstky bývalý ředitel školy Jan Mlada, dělnice Antonie Hrušovská a Alois Říha ml., který se vrátil z koncentračního tábora v Bayreuthu. Z bývalých vojáků a záložních důstojníků byl sestaven strážní oddíl. 6. května 1945 Pokus o odzbrojení německé posádky v hospodářské škole se nesetkal s úspěchem. Němci během odpoledne na zahradě spálili svůj archiv a v noci Opočno opustili. 7. května 1945 V Němčicích padl Miroslav Hájek z Opočna. Městem procházeli němečtí vojáci prchající před Rudou armádou; tento ústup trval až do 9. května. 8. května 1945 V Praze padl Václav Krupička z Opočna (nar. 28. října 1908 v Praze). 10. května 1945 Do Opočna přijely první jednotky Rudé armády. Byli to příslušníci 1. ukrajinského frontu, jemuž velel maršál SSSR Ivan Stěpanovič Koněv ( ). Přímo na osvobození Opočna se podílela 59. armáda pod velením generál-poručíka I. T. Korovnikova spolu s 21. armádou, které velel generál-plukovník D. N. Gusev. 11. května 1945 Opočno navštívil generál Igor Rodjanov se svým štábem; jednal o možnostech ubytování sovětských jednotek. květen 1945 Tělocvičná jednota Sokol Opočno, Junák, tělocvičná jednota Orel, Sportovní klub obnovily činnost. 28. května 1945 Obnoveno vyučování ve školách, v únoru zabraných německou brannou mocí. 30. května 1945 Na následky věznění zemřel Josef Bulíček z Opočna (nar. 17. května 1903), zatčený gestapem 15. prosince 1944 a vězněný v Terezíně. Týž den zemřel Josef Hvězda z Čánky (nar. 23. března 1899), zatčený 19. ledna 1945 a vězněný v Hradci Králové a v Terezíně. květen - červen 1945 V Opočně ustaven místní Národní tělovýchovný výbor. květen - červen 1945 V opočenské nemocnici zemřeli rudoarmějci Fedor Vladimirovič Charlentin, Fedor Nikolajevič Kobiljev, Ivan Vasiljevič Korobkin a Nikolaj Nikolajevič Mazur; jsou pochování v Opočně. 11. června 1945 V Opočně ustaven Svaz české mládeže. 27. června 1945 Bývalý majetek Colloredo-Mannsfeldů - včetně akciové společnosti vlastnící velkostatek - byl konfiskován jako německý majetek. 13. července 1945 Ke své první schůzi se sešel reorganizovaný Revoluční národní výbor: Místní národní výbor v Opočně; jeho předsedou byl zvolen Vladimír Endt, ředitel Městské spořitelny. 11. srpna 1945 Soukromá hudební škola Josefa V. Kratochvíla, sídlící v domě čp. 10 na Trčkově náměstí se stala městským zařízením; od 1. září byla přejmenována na Městskou hudební školu Františka Zdeňka Skuherského. září 1945 Na svá místa se vrátili učitelé Jaroslav Klimeš, Stanislav Kroupa, František Kuchař a Jan Mlada, kteří nesměli v době okupace vyučovat. 11. října 1945 Okresní soud, z rozhodnutí okupantů za tzv. Protektorátu Čechy a Morava přeložený do Dobrušky, se opět vrátil do Opočna. 30. listopadu 1945 Josef V. Kratochvíl, dosavadní ředitel Městské hudební školy Františka Zdeňka Skuherského, odešel z Opočna do Vrchlabí. 23. prosince 1945 V Opočně t lékař opočenské nemocnice, Polák MUDr. Filip Eisner (nar. 11. března 1892); po návratu z koncentračních táborů zemřel na následky tam prožitých útrap Stát převzal opočenský zámek Na knížecí lesy uvalena národní správa Československých státních lesů; jejím vedením pověřen Hugo Konias (1. července května 1954) Byl zřízen politický okres Dobruška, do něhož Opočno do roku 1946 patřilo. 15. května 1955 V Opočně na sokolské zahradě se konala první místní spartakiáda. 60 let

6 1955 Na dnešním Kupkově náměstí odhalen pomník Sbratření dělnické a rolnické třídy od akad. sochaře Josefa Bílka z Hořic a akad. architekta Bohumila Holého z Prahy (v roce 1992 přemístěný na nádvoří cukrovaru v Českém Meziříčí). 60 let 1955 Ustaven oddíl tenisu DSO Slovan Opočno při OÚNZ Dobruška. 60 let 1. ledna 1975 Dosavadní Městský stavební podnik v Opočně byl přeměněn na Krajský podnik pro obnovu a údržbu památek Opočno. 23. ledna 1975 V Přepychách se konala ustavující schůze sloučených jednotných zemědělských družstev Přepychy a Čánka. Nové, sloučené družstvo přijalo název JZD Jiskra Přepychy. To hospodařilo na celkové výměře půdy 1541 hektarů, z toho 1402 ha orné půdy. Podstatná část této výměry ležela na katastru města Opočna. 3. února 1975 Jako samostatné hudební těleso se ustavila Malá dechová hudba Opočenka. Jejím kapelníkem byl Petr Ryšavý, uměleckým vedoucím Jan Bořek - oba z Opočna. Toto nové hudební těleso bylo začleněno do Jednotného závodního klubu pracujících (JZKP) Opočno. 27. února 1975 Rada Okresního národního výboru v Rychnově nad Kněžnou schválila sloučení Jednotných zemědělských družstev Přepychy a Čánka. 1. dubna 1975 Komunální služby města Opočna byly začleněnydo Komunálních služeb města Dobrušky. 1. srpna 1975 Požárníci z Opočna uhasili v Čánce hořící kravín. 24. září 1975 Opočenští požárníci zasahovali na hořící skládce popela u lesní správy Dokončena úprava domu čp. 169 v Nádražní ulici na Obvodní zdravotní středisko - s ordinacemi lékařů obvodních i odborných. Současně zde bylo zřízeno středisko administrativy nemocnice Kotelny nemocnice přebudovány na topení topnými oleji namísto nedostatkovým koksem Dokončena výstavba služebny místního oddělení Sboru národní bezpečnosti (SNB) v Tyršově ulici čp Postaven nový skleník pro množení rostlin pro potřebu zámeckého parku Při Odborném učilišti zemědělském v Opočně bylo započato s výstavbou nové tělocvičny Tělovýchovná jednota Spartak založila oddíl lyžování. 1. května 1985 Na dnešním Kupkově náměstí byl otevřen nově rekonstruovaný hotel Holub. Opravy provedly Krajský podnik pro obnovu a údržbu památek Opočno nákladem 8 milionů Kčs června 1985 Po několikaleté odmlce sehráli opočenští divadelní ochotníci na zámeckém nádvoří pohádkovou hru Aloise Jiráska Lucerna ve společné režii Růženy Valáškové (nar. 1925), Vladimíra Petra (1927-) a Václava Rathouského (nar. 1922). Přestože po oba dva dny počasí divadlu pod širým nebem nepřálo, herci i diváci vydrželi až do konce července 1985 Malá dechová hudba Opočenka se ve Ferlachu (Rakousko) zúčastnila městských hudebních slavností. 4. srpna 1985 Porcinkule - tradiční opočenská pouť - se tentokráte nekonala na dnešním Kupkově náměstí, ale na hřišti v Lišťovině. Náměstí totiž bylo rozkopané - obnovovalo se kanalizační potrubí pod vozovkou od Zámecké ulice po ulici Nádražní a současně se budovala nová vozovka září 1985 Setkání Klubu rodáků a přátel Opočna se poprvé konalo v Opočně. Pro jeho účastníky byl připraven bohatý program, zahrnující kromě promítání historických pohlednic v přeplněném sále hotelu Holub i řadu exkurzí po historických i nově upravených místech Opočna Započala stavba čistící stanice na Vodětíně Zahájena rozsáhlá rekonstrukce Kodymova národního domu; skončila v roce Pro nedostatek učeben byla zahájena přestavba a přístavba školní budovy čp. 313 v Nádražní ulici. 1. ledna Bez udání důvodu nový nájemce dočasně uzavřel hotel Holub. Přestože po rekonstrukci nemá Kodymův národní dům vhodné prostory, musilo tam být přesunuto konání plesů. 19. ledna Rozhodnutím poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 21 bylo městu Opočnu povoleno užívat městský prapor: obdélník poměru stran 2:3, dělený na tři stejně široké podélné pruhy v barvách blankytně modré, zlaté (žluté) a zelené. O udělení práva na prapor informoval městské zastupitelstvo předseda poslanecké sněmovny dr. Milan Uhde dopisem z 1. února. 28. února Václav Rathouský, městský kronikář, předal v Národním filmovém archivu v Praze do rukou filmového historika Karla Čáslavského film o návštěvě presidenta Tomáše G. Masaryka v Opočně dne 13. července Film byl kdysi uložen v promítací kabině sokolského kina; někdy v sedmdesátých letech se z kabiny ztratil a pátrání po něm bylo marné. Náhodně byl nalezen až během generální opravy budovy čp. 247 ( radnice ) na Kupkově náměstí. Nejspíše jej tam před svým komunistickým nástupcem ukryl Jaroslav Fábera, sokolský správce kina. 2. dubna Na zahájení turistické sezony se na zámeckém nádvořív Opočně uskutečnil sraz příznivců turistiky. Část účastníků si prohlédla město a zámek, další se vydali po turistických stezkách v okolí. polovina dubna duben 6. května 6. května 11. května Bylo započato s opravami v konventním kostele Narození Páně, které trvaly do konce července. Během nich bylo restaurováno všech čtrnáct obrazů křížové cesty, opraveny varhany a rekonstrukcí prošla i střecha na kapli Svatého Kříže. Navíc při malování interiérů byly objeveny zajímavé malby na původní omítce. Na místním hřbitově byly vykáceny přestárlé duby a převislé jasany, které padajícími suchými větvemi poškozovaly pomníky. U památníku obětí druhé světové války na Kupkově náměstí uspořádalo město spolu s místní organizací Bojovníci za svobodu vzpomínku na 50. výročí ukončení války a na její oběti, na které promluvil starosta města Zdeněk Filip. Opočenští sokolové vystoupili na cvičení u příležitosti oslav 50. výročí osvobození Plzně americkou armádou. V Opočně koncertoval pěvecký sbor Vysoké školy pedagogické z Hradce Králové, řízený svým sbormistrem, opočenským rodákem PhDr. Lubošem Klimešem.

7 června Tělocvičná jednota Spartak Opočno pořádala Tenisový turnaj osobností za účasti osob známých z televize, rozhlasu či z divadla. Zúčastnili se ho Antonín Bubeník, Martin Dejdar, Zbyněk Merunka, Josef Náhlovský, Antonín Panenka, Pavel Richter, Jan Rosák, Petr Salava, Karel Šíp a další. Všem se v Opočně líbilo a přislíbili svou účast i na dalším ročníku turnaje. 23. června Z Opočna v okrese Pardubice, ježje částí obce Trusnov ( Opočno nad Loučnou ), přijela návštěva zástupců. Jejím výsledkem byla nabídka k navázání družebních styků - zejména hasičských sborů Opočna malého s Opočnem velkým. konec června Opočenští fotbaloví staří páni v městě Rogatz u Magdeburku sehráli několik přátelských utkání se staršími fotbalisty ze Spolkové republiky Německo. léto Sociální odbor Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou zřídil v Kodymově ulici čp. 130 svou úřadovnu, aby naši občané nemuseli pro vyřizování svých záležitostí dojíždět do okresního města. 6. srpna U příležitosti opočenské porcinkule sloužil v kostele Narození Páně na Kupkově náměstí slavnou mši královéhradecký biskup P. Karel Otčenášek. srpen Po generální opravě byla městská plovárna u Broumaru znovu otevřena pro veřejnost. Byly nejen opraveny oba bazény, ale zejména nalezen a využit nový zdroj kvalitní vody, takže odpadla nutnost odebírat vodu ze znečistěného Zlatého potoka. 3. září Ve zdejší nemocnici zemřel Vladimír Petr (nar. 23. listopadu 1927), opočenský rodák, dlouholetý divadelní ochotník a režisér, funkcionář střediska Junáka a pořadatel jeho letních táborů. 29. září V odsvěceném kostelíku Nanebevzetí Panny Marie byla za účasti řady významných osobností otevřena koncertní síň. Veřejnosti ji svým projevem předal starosta města Zdeněk Filip, poté následoval koncert souboru Gioia della musica z Prahy řijna V Kupkově výstavní síni zámeckého letohrádku vystavoval své malby a grafiky zdejší občan Miroslav Polák, bývalý učitel. 11. řijna Zemřel MUDr. Miloslav Muhlstein, bývalý starosta města Opočna v letech 1990 až Narodil se 5. ledna 1931 v Červeném Kostelci, v Opočně pracoval dlouhá léta jako dětský lékař. V roce 1989 byl jedním z iniciátorů vzniku Občanského fóra a jeho mluvčím. Posledního rozloučení se účastnila i řada jeho zahraničních přátel listopadu Po dvou letech byl firmou nájemce opět vyloven rybník Broumar. listopad Městskézastupitelstvo souhlasilo se zřízením tzv. archivní komise, která by se zabývala soustřeďováním písemných, obrazových i zvukových dokumentů z minulosti města. Pro tento účel byla uvolněna a vybavena jedna místnost v Kodymově národním domě. Do komise byli jmenováni PhMr. Zdena Bouzová, Jarmila Gruntová, Ing. Theodor Lokvenc, CSc, Ing. Václav Mareš, Václav Rathouský a Bohuslav Tymich. 23. listopadu Na veřejném zasedání městského zastupitelstva byl projednáván nový územní plán města, navržený Ing. arch. Emilem Králíkem z Hradce Králové. polovina prosince Podobně jako na mnoha místech našeho státu, také v Opočně byly uzavřeny školy, aby se zabránilo dalšímu šíření chřipkové epidemie, největší v posledním čtvrtstoletí. 24. prosince emřel Ladislav Černík (nar. 1924), dlouholetý funkcionář Tělocvičné jednoty Spartak Opočno. Zasloužil se o rozvoj tzv. socialistické tělovýchovy v Opočně a o vybudování zimního stadionu. Opočenské skautky ustavily divadelní soubor Veselá kupa, který dvakrát v Opočně a jednou v Českém Meziříčí sehrál fantazii na ruskou pohádku Mrazík. Městské zastupitelstvo opakovaně jednalo o prodeji městských bytů, odhlasovaném v minulém roce. Zájemci o koupi byli zklamáni výší prodejních cen, zejména u bytů ve starých domech, jejichž opravy a údržbu by noví majitelé museli financovat. Přitom jde o nákladné akce - opravy střech, vodovodů, odpadů, elektroinstalace apod., které byly v dobách totality zcela zanedbávány a řešily se jen havarijní situace. Akci prodeje městských bytů zadalo městské zastupitelstvo firmě Mračík - Jelínek, Dobruška. Pro zamezení Živelného prodeje stánkového zboží, povolilo městské zastupitelstvo prodej na Kupkově náměstí pouze ve čtvrtek - s výjimkou ovoce a zeleniny. Stánkaři, především Vietnamci, mohou v ostatních dnech prodávat jen v Pohořské ulici. V domě čp. 208 na Kupkově náměstí otevřela paní Štěpánová z Dobrušky holičství a kadeřnictví. Zimní počasí začalo již během listopadu - trvalo do poloviny března roku Podle meteorologů to byla nejdelší zima od roku 1775.

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Stříkačka FORDSON br. Mervartových

Stříkačka FORDSON br. Mervartových Hasiči v Meziříčí Úvodem Ze zápisu schůze obecního zastupitelstva dne 27. června 1880 je zapsáno: Předmětem bylo projednání o opravě obecní kůlny, by se tato kůlna zvětšila, aby se obě stříkačky obecní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená

Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená Kronika Roudnice Obsah: 1) Název Roudnice Roudnické tvrze 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513 Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená 3) Zajímavá data 1897-2012 orientační doložená 4) Osobnosti v

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci

Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Počátky tělovýchovné činnosti v Kolinci Vzpomínka Fr. Nováka u příležitosti výročí 50. let trvání oddílu kopané v Kolinci r. 1984 Vážení přátelé! V úvodu svého diskusního příspěvku, dovolte mně, abych

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Minulost školy a školství v obci Vrbici

Minulost školy a školství v obci Vrbici Minulost školy a školství v obci Vrbici První školní budova byla postavena v místech, kde stojí škola nynější a vydržela zde až do roku 1833. Ve školním sklepě bylo v této době umístěno obecní vězení.

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Havlík, Hruška, Jurička, Kruliš, Kunt, ing. Louda,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Datum: 28. ledna 2014 Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, Miloslav Nerad, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr. Miloš Rejchrt, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr.

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Č.P. 54 bývalá škola.

Č.P. 54 bývalá škola. Č.P. 54 bývalá škola. Než 15.5.1838 byl posvěcen základní kámen této budovy dokončené 15.7.1839, proběhla do té doby mnohá jednání, pří a intrik které popisuji ve Školství ve Voděradech. My se nyní soustřeďme

Více