Farní zpravodaj. země blahem zachvěla se, z přírody Bůh smutek sňal: vlastní mocí v plné kráse z hrobu slavně Kristus vstal, aleluja, Kristus vstal.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. země blahem zachvěla se, z přírody Bůh smutek sňal: vlastní mocí v plné kráse z hrobu slavně Kristus vstal, aleluja, Kristus vstal."

Transkript

1 byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník XI 2 velikonoce 2010 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Střezimíř Deskový obraz Kristus Vítězný, 17. stol., olej na dřevě Rozleťte se, zpěvy, vzhůru, zajásejte mocně v dál! Vystřídala radost chmuru, na východě úsvit vzplál; země blahem zachvěla se, z přírody Bůh smutek sňal: vlastní mocí v plné kráse z hrobu slavně Kristus vstal, aleluja, Kristus vstal. z Kancionálu, Č. Tomíško 1943

2 Možná vám také občas přijde elektronickou poštou nějaký ten hromadný mail. Nedávno jsem dostal prezentaci obsahující kromě vtipných obrázků ještě tento text: V roce 2010 neber život příliš vážně! Tanči! Odpočívej! Choď na procházky! Taky trochu spi! Hodně líbej! Relaxuj v přírodě! O vše se zajímej! Hodně se směj! Najdi si nové přátele! Věnuj se vaření! Nenech si nic líbit! Dej si občas pěnu do koupele! A hlavně... buď šťastný(á)! Autor se pravděpodobně snažil dát čtenářům několik rad, jak v klidu (pro) či (pře)žít další rok života. Rady jsou to jistě pěkné a povzbuzující, ale dokáže to člověk (vlastní silou, pílí, snahou) vůbec? Zvláště poslední věta vede k zamyšlení: A hlavně... buď šťastný(á)! Stále se však vrací otázka: Ale jak? Jde to vůbec? A počítají tyto rady vůbec s Pánem Bohem? Čím a kde však končí život člověka bez Boha? Smrtí v nesmyslném nebytí? A tak se možná hodí připomenout slova sv. apoštola Pavla: Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Vždyť přece věříme, že Pán Ježíš vpravdě z mrtvých vstal. Náš Pán přemohl našeho největšího nepřítele - smrt. On dal smysl našemu životu i když je zatím spojen se smrtí. A tak: V roce 2010 neber život příliš vážně! Tanči! Odpočívej! Choď na procházky! Taky trochu spi! Hodně líbej! Relaxuj v přírodě! O vše se zajímej! Hodně se směj! Najdi si nové přátele! Věnuj se vaření! Nenech si nic líbit! Dej si občas pěnu do koupele! A hlavně... to vše dělej s vědomím, že Tě vůbec nic stvořeného nebude moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. P. Stanislav Brožka Svatý Stanislav z Krakova, biskup a mučedník Stanislav se narodil kolem roku 1030, blízko Krakova a když vystudoval, byl vysvěcen na kněze. V r byl jmenován krakovským biskupem. Stanislav napomínal vládnoucího polského krále Boleslava II., aby 11. dubna zachovával věrnost své manželce a aby lépe všeobecně zacházel s ženami. Král také upíral biskupovi církevní majetek. Biskup Stanislav krále za nemorální chování nakonec exkomunikoval. Královou odpovědí bylo, že nad

3 Je to den nabitý událostmi. Jeho večerem začíná nejdramatičtější část církevního roku a také největší a nejdůležitější liturgie. Liturgie Zeleného čtvrtku je ve vnějším uspořádání podobná Květné neděli. První část: slavnost, druhá část bolest. A to všechno spojuje láska Boží v nejúchvatnějším projevu své lásky v eucharistii. Je to den plný událostí a jakoby církev nevěděla, co dříve slavit: Večeři Páně vůbec, pokoru mytí nohou, ustanovení Nejsvětštější Svátosti oltářní a svátosti kněžství a počátek utrpení Pána. Prvá část je ale slavností. A protože církev v tento den v této slavnosti duchovně nesetrvá, byl k tomu účelu ustanoven svátek Těla a Krve Páně (Božího Těla) slavený později. Zvony, varhany, nadšený zpěv doprovází počátek mše svaté. Slavné GLORIA doznívá spolu se zvony, které odlétají do Říma a s varhanami (je sice dovoleno, aby varhany slabě doprovázely lidový zpěv, ale v našich krajinách se to většinou drží postaru: varhany mlčí). Ve vstupní modlitbě jsou slova, která celou tuto večerní slavnost uvádějí a charakterizují: Bože, slavíme svatou hostinu, kterou nám Tvůj Zelený čtvrtek biskupem vynesl rozsudek smrti. Když se královi rytíři zdráhali provést rozsudek, král sám zabil biskupa při mši svaté v kostele sv. Michala v Krakově. Rozzuřený a truchlící lid pak vyhnal Boleslava II. ze země. Úmrtní den biskupa Stanislava byl 11. duben Biskup Stanislav byl svatořečen roku 1254 papežem Inocencem IV. Sv. Stanislav je národním světcem Polska a patronem krakovského arcibiskupství. J. Nolč Syn odkázal na znamení své lásky a radost z eucharistie už je mlčením varhan a zvonů převedena na hořkost začínajícího Umučení. Mešní texty jsou voleny k ustanovení eucharistie: čtení z druhé knihy Mojžíšovy o beránkově krvi, žalm 116 je uveden zvoláním, že kalich požehnání je společenství Krve Kristovy. Konečně druhé čtení: Pavel ke Korinťanům připomíná ustanovení eucharistie. Evangelium však vypráví o mytí nohou Po homilii se někde vkládá obřad mytí nohou. To není jen obřad pokory. V tom je více naznačeno skrze Boží lásku. Jako je symbolem počátku postu popelec, ale pouhým symbolem, je tímto symbolem Boží lásky v tento den nejen eucharistie, ale i tento skutek milosrdné služby. Samozřejmě, že právě on má člověka v tomto uvažování vést dál. Nové přikázání vám dávám, abyste se

4 milovali vespolek, jako jsem Já miloval vás. Mše svatá je pak opravdovou hostinou v bratrské lásce. Po mši svaté následuje přenášení Nejsvětštějšího Těla do připravené Getsemanské zahrady. To je ten noční pochod Ježíše Krista a apoštolů setmělými uličkami Jeruzaléma do Getsemanské zahrady. Pochod smrti. Tento jedinečný na celém světě bude napodoben v tisíci hrůzných lidských obměnách. Getsemane to je agonie Vykupitele. Vyjadřujeme svou lásku aspoň tím, že ještě nějaký čas setrváme s Vykupitelem v adoraci. Po skončení mše svaté se z oltáře sundá plátno, zahalí se kříže černou nebo fialovou rouškou. Z nádob u kostelních vchodů se odstraní svěcená voda a nalije se teprve z křestního pramene při slavení velikonoční vigilie. Převzato: AVE z Lomečku Proč křesťané slaví Velikonoce? Před dvěma tisíci lety o Velikonocích vstal z mrtvých Boží Syn Ježíš Kristus. Zvítězil nad smrtí a stal se tak Spasitelem lidstva. Událo se to v izraelské zemi, ve městě Jeruzalémě. Mají Velikonoce pro nás význam? Každé Velikonoce jsou důkazem Boží lásky a věrnosti k nám lidem. Bůh nás stvořil a velmi nás všechny miluje. V průběhu dějin několikrát ústy proroků oznámil, že v příhodný čas pošle lidem svého Zachránce Spasitele. Přesně předpověděl jeho narození, život i jakým způsobem nás zachrání. A tak se před dvěma tisíci lety v Betlémě narodil Ježíš Kristus. Byl to Boží Syn. Bůh jej poslal na naši zem v lidském těle, abychom mu rozuměli. O Velikonocích si připomínáme, že Ježíš zemřel na kříži, aby svou smrtí zaplatil za naše hříchy. Velikonoce jsou důkazem, že Bůh své sliby plní. Je věrným Bohem, kterému můžeme důvěřovat. Potřebuje člověk 21. století Spasitele? Určitě potřebuje. Každý člověk se totiž rodí na svět s infekcí zla, která proniká naše lidské myšlení, naši řeč i naše činy. Nikdo z lidí nemá sílu ani prostředky k odstranění zla na světě. Naopak, často vidíme, do jaké agresivity se dokáže zlo vystupňovat. Kolik sobectví, lži podvodů, nevěrností, bezohledností a násilí je kolem nás. Infekce zla komplikuje život a vztahy mezi lidmi a nakonec i život celé společnosti. V minulosti si někteří lidé mysleli, že zlo odstraní vzdělání. Neodstranilo. Existuje vůbec nějaké východisko? Jediným, kdo má moc přemáhat infekci zla v člověku, je Ježíš Kristus. To není fráze. To je skutečnost. Před nedávnem se uvádělo, že v hlavním městě Norska je velmi nízká kriminalita. Tajemství je v tom, že norský národ byl v posledních staletích vychováván učením Ježíše Krista. Ježíš a jeho učení má totiž zvláštní moc, která přemáhá infekci zla v člověku a dává sílu k uskutečňování dobra. Také u nás jsou lidé, kteří se řídí Ježíšovým učením a dosvědčují to svým životem. I moderní lidé potřebují Ježíše a jeho učení jako jediný zdroj nadpřirozené síly k přemáhání zla v sobě. Převzato z letáčku Brněnské tiskové misie

5 Trhové Sviny poutní kostel Nejsvětější Trojice Asi 2,5 km jižně od Trhových Svinů se u osady Svatá Trojice nachází barokní skvost, jedno z nejkrásnějších poutních míst Jižních Čech chrám Nejsvětější Trojice. Počátky poutního místa sahají již do 16. století a snad ještě hlouběji. Pověst vztahující se ke vzniku poutního místa, praví, že se v těchto místech zjevovaly tři dětské postavičky v bílém rouše, nebo také tři světla. Svinovský občan Vaněk pak zde viděl tři skvostně oděné mládence, kteří zpívali verš Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů. Podle dalšího podání tu měl rolník při orbě zaslechnout zpěv a poté mu tři mládenci, kteří se mu zjevili, přikázali aby zde vystavil kapli. Když se zdráhal, že nemá materiál, odpověděli, že má vše připravené doma v kůlně. Když se vrátil domů, bylo to skutečně tak, a tak se pustil do stavby kaple. Další tradice vypráví, že když se vozil materiál na stavbu, spadlo malé dítě pod kola vozu, ale nic se mu nestalo. Původně zde stála malá dřevěná kaple, roku 1599 je při této kapli či kostelíku připomínána poustevna. V letech byl na gruntu mlynáře a kostelníka Ondřeje Fixla vystavěn malý kostelík ze sbírek věřících. Při něm se též nacházely lázně, což svědčí o tom, že zde vyvěrající voda měla léčebné účinky. V letech proběhla nákladem Vojtěcha Buquoye výstavba do malebné podoby, jak ji známe dnes. Architekt této stavby není znám, je doložen pouze polír stavby M. Pils. Tato centrální barokní stavba je vybudována na šestiúhelníkovém půdorysu se střídavě polokruhovými a pravoúhlými výklenky na obvodu. Její centrální prostor je sklenut kopulí s dvanáctibokou lucernou, zatímco půlkruhové výklenky jsou zaklenuty konchami a pravoúhle valené. Výklenky jsou z vnějšku zakončeny střídavě třemi vížkami a třemi atikovými štíty. Číselná symbolika stavby tak odráží její zasvěcení. Kolem kostela je vybudován šestiboký ambit s hranolovými věžičkami nad západním, severovýchodním a jihovýchodním křídlem. Působivé vnitřní zařízení je částečně původní a částečně novodobé. Hlavní oltář spolu s kazatelnou je z roku 1718 z dílny M. V. Jackela. Zdobí ho sochy andělů a českých patronů sv. Václava a Vojtěcha. Protějškové boční oltáře jsou zasvěceny Panně Marii a sv. Floriánovi. Kazatelna je zdobená soškami evangelistů, andílků a figurálními reliéfy. Po roce 1989 byl kostel více než 10x vykraden, a proto musely být zbylé části mobiliáře uschovány. A tak z uvedeného bohatého zařízení je zde pouze očesaný hlavní oltář a torza bočních oltářů i kazatelny. I přesto vše se kostel postupně opravuje. V blízkosti kostela je nad pramenem trojúhelníková kaplička, ve které býval obraz Nejsvětější Trojice malovaný na plechu z roku Hlavní pouť je zde na slavnost Nejsvětější Trojice, jinak je kostel využíván příležitostně dle rozpisu bohoslužeb duchovní správy v Trhových Svinech. Také se zde pořádá několik koncertů ročně. J. Bartoň - 5 -

6 Májová píseň Adolf Gajdoš V stříbrných šlépějích Tvých nohou nejsvětějších Rozkvetly lány Lilií nejbělejších: Panno Maria. Růženec královský Země Ti uvila, Jsi v smutné vlasti mé Jitřenka spanilá: Panno Maria. Ve vichřicích hněvu, Kněžno milostivá, Naplň láskou srdce, Touho věčně živá: Panno Maria. Květe nejkrásnější Modrých krajin ráje, S Tebou na rtech usnu Na věčnost se ubíraje: Panno Maria. Zajímavé knihy Tomáš Špidlík Vnitřně zakoušet (Eseje pro duchovní cvičení). Knihu vydalo nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad Roma s.r.o. Olomouc v roce Název této knihy vychází z přesvědčení Ignáce z Loyoly: Člověk nenasycuje a neuspokojuje duši, jestliže mnoho ví, nýbrž pociťuje-li a zakouší-li věci vnitřně. Doba duchovních cvičení je příhodná pro vnímání vnitřních podnětů a objevování realizovatelných myšlenek. Často si ani dostatečně neuvědomujeme pravdivost tohoto tvrzení. Při duchovních cvičeních totiž vystupujeme na horu, abychom se sjednotili s Pánem. Špidlíkův průvodce je neocenitelnou pomocí pro všechny, kdo se na exercicie vydávají a chtějí se učit rozpoznávat Boží působení ve svém životě, aby se mohli vracet z hory občerstveni podobně jako apoštolové. Obsah knihy vystihují názvy hlavních kapitol: I. Věřím v jednoho Boha Otce, II. Člověk před Bohem, III. Hřích a pokání, IV. Spasitel, V. Osvíceni Duchem, VI. Modlitba, VII. Mé srdce jásá v Hospodinu (1 Sam 2,1) VIII. Na cestě k věčnosti. Tomáš Špidlík se narodil v Boskovicích. Studoval filosofii a teologii na různých evropských univerzitách. Od roku 1954 vyučoval patristickou a východní spirituální teologii na Papežském orientálním ústavu, rovněž na Papežské univerzitě Gregoriána a na dalších univerzitách. Od roku 1991 žije a pracuje v římském centru Aletti. V říjnu roku 2004 byl O. Špidlík pro své nasazení ve službě církvi jmenován kardinálem. Jan Dobraczyński je autorem knihy Stín Otce. Příběh o Josefovi z Nazaretu. Kniha vyšla v nakladatelství Paulínky v roce

7 V románovém příběhu o svatém Josefovi z Nazaretu se autor pokouší převyprávět životní příběh významného světce. Snaží se také přiblížit kulturní pozadí, na němž se Josefův život odehrával. Poznáváme nesnáze rodinného prostředí i napjatou atmosféru, ve které židé očekávali příchod Mesiáše. Sledujeme politické události na dvoře Heroda Velikého, vládcovy intriky, zvrácenosti a zločiny. Autor vychází z biblických kořenů i z rozsáhlých literárních pramenů tehdejší doby. Kniha vypráví o skromném, pracovitém a hluboce věřícím člověku. Čteme o opravdovém a vše překonávající lásce mezi Josefem a Marií (Miriam) a o lásce i respektu k Bohu a k Božímu dítěti, Ježíši. Jan Dobraczyński, narozený ve Varšavě roku 1910, psal pro katolický tisk. Působil v odbojovém hnutí a podílel se na Varšavském povstání za 2. světové války. Byl vězněn v koncentračním táboře. Řada jeho románů, dramat a esejů byla přeložena do mnoha světových jazyků. V knize Já tě snad přetrhnu francouzského autora Denise Soneta najdeme mnoho praktických podnětů a rad, jak vychovávat dospívající děti. Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství Kostelní Vydří v roce Autor nám stručně, srozumitelně a často i s humorem poradí způsob řešení typických problémů, které přináší puberta. Dozvíme se: Jak řešit konflikty s dětmi? Jak dosáhnout poslušnosti mladých bez přílišné přísnosti? Jak usměrňovat jejich přebývání u televize nebo u internetu? Jak s nimi mluvit o přátelství a lásce? Situace v každé rodině je sice něčím jiná originální, ale přesto se v mnohém podobá tisícům jiných rodin. Proč se tedy neinspirovat zkušenostmi jedinců, kteří některé z našich problémů už dávno řešili, a co více i vyřešili? Denis Sonet je knězem diecéze Troyes ve Francii. Léta se věnuje poradenství a duchovnímu doprovázení manželských párů. Je stálým dopisovatelem časopisu Křesťanská rodina. František Hobizal napsal knihu Humor v církvi dovolen. Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. Poslechněme si, co říká O. Hobizal: Pramenem humoru v církvi je opravdová radost. Říkám-li opravdová, tedy to znamená: radost a veselost nikoli posměvačná, nikoli ponižující, nikoli arogantní, ironická a agresivní. Pramenem radosti je čisté svědomí a úplně za vším je láska. Láska, která je schopna se opravdově radovat. A jejím kořenem je Bůh a sám Bůh je láska. Proto ve své knize uvádím humor všeho druhu, i ten na tělo, a nepředpokládám, že by byl přijat bez porozumění. Jenom škarohlíd a mrzout by v něm hledal a možná i našel to, co se nezdá být dobré, říká pater František. Veselé příběhy ze života O. Hobizala oplývají humorem a dobromyslností. Z knih vybírala M. Skopcová - 7 -

8 Krátké zprávy Sbírka na Svatopetrský haléř vynesla: v Táboře 7.000,- Kč v Sezimově Ústí 6.000,- Kč v Pohnání 1.800,- Kč v Ratibořských Horách 1.100,- Kč Pán Bůh zaplať za vaše dary. V neděli 2. května se uskuteční sbírka na TV NOE Vikariátní katechetické středisko pořádá na Zelený čtvrtek 1. dubna 2010 od 9.00 do hod. v poutním domě Emauzy na Klokotech velikonoční dílnu, při které je možné si vyrobit nejrůznější předměty k velikonoční výzdobě. Budeme společně vyrábět ozdoby na velikonoční stůl, malovat kraslice, zdobit svíčky, velikonoční přání, plést pomlázky. Po skončení dílny bude uspořádán malý trh výrobků, výtěžek bude použit na pomoc misiím. Adorační den (osadní svátek) Tyto dny zavedl již otec biskup Jan Valerián Jirsík (českobudějovickým biskupem byl v letech ) proto, aby se sešli farníci, společně se modlili a adorovali za diecézi. Tuto tradici obnovil otec biskup Antonín Liška v roce Sezimovo Ústí neděle mše svatá s požehnáním adorace Tábor pondělí adorace mše svatá s požehnáním Pohnání čtvrtek výstav Nejsvětější svátosti mše svatá s požehnáním Hlasivo úterý svátost smíření mše svatá adorace Hoštice pátek svátost smíření mše svatá adorace Poutě: Ratibořské Hory kostel sv. Vojtěcha Neděle v hod. po mši svaté se uskuteční sbírka na opravu vnitřních omítek v kostele sv. Vojtěcha Dolní Hrachovice kaple sv. Jana Nep. Sobota v hod. Rodná kaple sv. Jana Nepomuckého Neděle ve hod. Chotoviny: kaple u Jezera (s o. biskupem Pavlem Posádem) Pondělí mše svatá v 17:00 Borotín: kostel Nanebevstoupení Páně (se sborem Exodus) Neděle mše svatá v 10:00 Hlasivo: kaple sv. Jana Nepomuckého Neděle mše svatá v 11:30 Střezimíř: kaple sv. Vojtěcha Neděle mše svatá v 12:00 V sobotu 1. května oslavíme výročí posvěcení kostela Proměnění Páně v Táboře. Slavnostní mše svatá bude sloužena v hod. První májový den zakončíme v hod. májovou pobožností. V pondělí 3. května na svátek apoštolů Filipa a Jakuba bude v hod. mše svatá v kostele zasvěceném těmto světcům na bývalém hřbitově pod Kotnovem

9 V neděli 16. května se ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Chotovinách bude v 8.15 hod. slavit mše sv. s dětmi a se souborem J&J Band. Vikariátní dětská pouť s názvem Naše rodinná oslava, který je zároveň tématem 13. ročníku Projektu do škol, je zaměřená na rodiny a tentokrát se uskuteční v pondělí 17. května v Mladé Vožici. Výročí posvěcení kostela Povýšení svatého Kříže v Sezimově Ústí oslavíme mší svatou v úterý 25. května od hod. Aktuální zprávy z farností Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Střezimíř vč. změn programu akcí a proseb o finanční pomoc najdete na webových stránkách chotoviny.farnost.cz Obláti Panny Marie Neposkvrněné a Vikariátní katechetické středisko Tábor zvou na: Velikonoční Setkání dětí na Klokotech ve dnech v poutním domě Emauzy. - začínáme v pátek v 18 hod. - končíme v sobotu v 17 hod. Cena: 150 Kč (nocleh, večeře,snídaně, svačina, oběd, svačina) S sebou: spacák, přezůvky, věci osobní potřeby kontakt: Marcela Samcová ( ) Janka Pecherová ( ) P. Jiří Můčka, OMI ( ) - 9 -

10 Potká kamarád Pepu. Tak co, už ses konečně oženil nebo si ještě pořád vaříš sám? ptá se první. Obojí. V letadle oznamuje letuška do mikrofonu: Milí cestující, náš pilot mě požádal, abych se zeptala, jestli mezi vámi není jeden hluboce věřící křesťan? Pastor Müller, který se vydal na misie, je hrdý na to, že může svědčit o své víře. Proto pozvedne ruku. Máte opravdu pevnou víru? ptá se znovu letuška. Nemějte obavy, slečno! odpovídá pastor Müller. Tak to máme vyřešen velký problém. Letadlo totiž hoří a chybí nám jeden padák. Dvě prodavačky se baví za regálama. Přiběhne třetí a povídá: Holky, v obchodě jsou zákazníci! Tak buďme potichu, oni zase odejdou! Dáma se v ordinaci ptá: Pane doktore, co byste mi poradil na vrásky na krku? No, myslím, že nejlepší bude rolák! K Novákům přijde podomní prodavač vysavačů. Na zem vysype spoustu odpadků a povídá: Všechno, co tento vysavač nevysaje, tak sním. Hm, zabručí pan Novák, tak to přeji dobrou chuť, od včerejška nám nejde el. proud. Povídá velitel vojákovi: Věříte na posmrtný život? Nevěřím. Tak to tedy budete muset. Ten strýc, kterému jste byl minulý týden na pohřbu, vás přišel navštívit a čeká před bránou. Host v restauraci volá na vrchního: Prosím vás, je tohle pravdu rybí polévka? Má nějakou divnou chuť. Samozřejmě že je, pane, odpovídá vrchní, na vlastní oči jsem viděl, jak do ní kuchař lil vodu z akvária. Hosté odešli a manželka říká manželovi: Ukradli nám dvě lžíce. A jaké?, ptá se manžel. Ty s nápisem Hotel Savoj. Šéfe, můj plat neodpovídá mým znalostem. Jistě, rozumím. Hned jej snížíme. Matka telefonuje učitelce: Prosím vás, nedávejte úlohy z matematiky, ve kterých stojí láhev piva 1,80 Kč. Manžel nemohl celou noc usnout. Moše a Chaim se procházejí u Tiberiadského jezera a chtějí se dostat na druhou stranu. Nakonec narazí na křesťanského rybáře, který je ochoten je převézt. Chce však padesát dolarů. Moše a Chaim se rozčílí: Zbláznil jste se? Takových peněz! Ale pánové, toto je slavné jezero. Náš Pán ho přešel po hladině. Ani se nedivím, jestli po něm chtěli tolik za převoz! Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce. Redakce: Tábor, Děkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu: Náklad 500 výtisků. Bezplatné

11 Vybrané bohoslužby o Svatém týdnu a o Velikonocích ve farnostech Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Střezimíř bohoslužby Květné neděle sobota :30 Borotín mše svatá s průvodem s ratolestmi neděle :15 Chotoviny mše svatá s průvodem s ratolestmi 11:00 Hlasivo mše svatá s průvodem s ratolestmi 12:00 Střezimíř mše svatá s průvodem s ratolestmi (o. Stanislav) 14:00 Hoštice mše svatá s průvodem s ratolestmi 1.4. Zelený čtvrtek 17:30 Hlasivo mše svatá na památku Večeře Páně 19:00 Chotoviny mše svatá na památku Večeře Páně 2.4. Velký pátek 17:30 Borotín velkopáteční obřady 17:30 Hlasivo velkopáteční obřady (J. Hubenka) 19:00 Chotoviny velkopáteční obřady 3.4. Bílá sobota bez obřadů 3.4. (večer) 4.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Vigilie :00 Chotoviny obřady Velikonoční vigilie Den slavnosti :15 Chotoviny mše svatá 10:00 Borotín mše svatá 11:30! Hlasivo mše svatá 12:00 Střezimíř mše svatá /?/ 14:00 Hoštice mše svatá (o. Václav) 5.4. Pondělí Velikonoční. 9:00 Chotoviny mše svatá s dětmi 13:30 Mezno, ekumenická bohoslužba hřbitovní kaple 15:00 Kostelec mše svatá, při níž zpívá sbor Exodus (ze Sedlce Prčice) Změna programu vyhrazena. Bližší informace : P. Jan Kuník, Lipová 2, Chotoviny; tel ; mobil 731/402866; internetové stránky : chotoviny.farnost.cz

12 Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2010 Děkanský 28. března 5. dubna 2010 kostel TA Květná (pašijová) neděle - ranní chvály a svěcení ratolestí: - mše svatá: hod. Svátost smíření ve Svatém týdnu přede mší Klášterní kostel TA 8.00 Tábor Klokoty Sezimovo Ústí Pohnání Ratibořské Hory hod. přede mší Pondělí Svatého týdne - mše svatá hod. přede mší Úterý Svatého týdne - mše svatá Středa Svatého týdne - mše svatá Zelený čtvrtek 9.00 ČB katedrála: mše svatá se svěcením olejů 9.00 Klokoty-Emauzy velikonoční dílna pro děti - mše na památku Večeře Páně 18.00* Velký pátek - velká křížová cesta v přírodě - velkopáteční obřady 16.00* Bílá sobota - modlitby u Božího hrobu 8.00 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie sobota obřady velikonoční vigilie 21.00* den slavnosti neděle mše sv. se žehnáním pokrmů 8.30* Pondělí velikonoční - mše svatá Ratibořice * tučná kurzíva bohoslužby vede pomocný českobudějovický biskup mons. Pavel Posád Pán vstal z mrtvých, jak řekl. Radujme se všichni a jásejme, neboť on kraluje navěky. Aleluja. Požehnané velikonoční svátky přejí všem farníkům P. Václav Hes, P. ing. Jan Kuník, P. Stanislav Brožka, P. Kryštof Henriko OMI a redakční rada Farního zpravodaje: Tereza Horváthová, Miloslava Skopcová, Jaroslav Nolč, Jiří Vančata a Petr Svoboda

Farní zpravodaj. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou.

Farní zpravodaj. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou. byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník X 1 doba postní 2009 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 10 Číslo 53 Duben SLOVO OTCE MARIUSZE Velikonoce oslavou Božího milosrdenství Moji milí, vstupujeme do liturgické oslavy Svatého týdne, jenž začíná Květnou

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Vlachovo Březí. 25 Kč

Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Vlachovo Březí. 25 Kč Číslo 9 Květen Ročník 2012 2013 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Vlachovo Březí Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Viditelná příroda

Více

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV.

J P. rachatický DOLNÍ VLTAVICE. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. J P ČÍSLO 7 BŘEZEN ROČNÍK 2013 2014 sv. a n rachatický VIKARIÁTNÍ MĚSÍČNÍK REGIONU SV. JANA NEUMANNA Cena 25 Kč Zaniklé kostely Šumavy DOLNÍ VLTAVICE Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Hle, s králem průvod korouhví, kříž vpředu tajemně se skví, vždyť na něm v mukách s tělem pněl, našeho těla Stvořitel. Neměl podoby ani krásy, neměl vzhled, abychom po něm

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. Cena 20,-Kč L A Ž I Š T Ě EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Cena 20,-Kč ilustrační foto Joswf Hora Z MYŠLENEK P. JOSEFA DOUBRAVY KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Z obsahu

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2015 Program přípravy a liturgických oslav Ze života farností Velikonoční různočtení Irská modlitba Nepřeji Ti, abys zůstal ušetřen nějakého utrpení,

Více

Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra

Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra 1. ročník / č. 2 Sondernummer der Zeitung Die Minoritenkirche für Tschechien Duben 2015 Verlagspostamt: 4040 Linz; P.b.b. 02Z032336 M Klíč Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra Vážení čtenáři, kdyby naše

Více

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová

2 / 2014 Společenství. Společenství 2/14. Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová Společenství 2/14 Květnonedělní Radost je znamením, že světlo je blízko. - sv. Edita Steinová OBSAH: VELIKONOČNÍ VÍTĚZSTVÍ 2 PLÁNOVANÉ AKCE V NAŠÍ FARNOSTI.3 BŮH MŮŽE VZKŘÍSIT I MRTVÉ MANŽELSTVÍ 8 WEB

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Duben 2011 Číslo 4 Ročník 17 Úvodník Liturgický kalendář Svatohostýnská bazilika Putování na významná i méně známá poutní místa - Žarošice Rosteme ve víře Liturgika Kristus

Více

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 5 květen 2013 ročník XXIII. Mons. Pavel Posád se zdraví se Svatým otcem Františkem. Více o pouti katechetů najdete

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady

Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa. Reportáž z biskupského svěcení. Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Mons. Jan Vokál se ujal úřadu biskupa Reportáž z biskupského svěcení Cestou vikariátem Kutná Hora-Poděbrady Zaměstnavatel: biskupství Administrátorka

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Číslo 1 Září Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč.

Číslo 1 Září Ročník 2013 2014. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Zaniklé kostely Šumavy. Cena 25 Kč. Číslo 1 Září Ročník 2013 2014 sv. Jan Prachatický Zaniklé kostely Šumavy Strážný vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování)

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více