Farní zpravodaj. země blahem zachvěla se, z přírody Bůh smutek sňal: vlastní mocí v plné kráse z hrobu slavně Kristus vstal, aleluja, Kristus vstal.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. země blahem zachvěla se, z přírody Bůh smutek sňal: vlastní mocí v plné kráse z hrobu slavně Kristus vstal, aleluja, Kristus vstal."

Transkript

1 byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník XI 2 velikonoce 2010 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Střezimíř Deskový obraz Kristus Vítězný, 17. stol., olej na dřevě Rozleťte se, zpěvy, vzhůru, zajásejte mocně v dál! Vystřídala radost chmuru, na východě úsvit vzplál; země blahem zachvěla se, z přírody Bůh smutek sňal: vlastní mocí v plné kráse z hrobu slavně Kristus vstal, aleluja, Kristus vstal. z Kancionálu, Č. Tomíško 1943

2 Možná vám také občas přijde elektronickou poštou nějaký ten hromadný mail. Nedávno jsem dostal prezentaci obsahující kromě vtipných obrázků ještě tento text: V roce 2010 neber život příliš vážně! Tanči! Odpočívej! Choď na procházky! Taky trochu spi! Hodně líbej! Relaxuj v přírodě! O vše se zajímej! Hodně se směj! Najdi si nové přátele! Věnuj se vaření! Nenech si nic líbit! Dej si občas pěnu do koupele! A hlavně... buď šťastný(á)! Autor se pravděpodobně snažil dát čtenářům několik rad, jak v klidu (pro) či (pře)žít další rok života. Rady jsou to jistě pěkné a povzbuzující, ale dokáže to člověk (vlastní silou, pílí, snahou) vůbec? Zvláště poslední věta vede k zamyšlení: A hlavně... buď šťastný(á)! Stále se však vrací otázka: Ale jak? Jde to vůbec? A počítají tyto rady vůbec s Pánem Bohem? Čím a kde však končí život člověka bez Boha? Smrtí v nesmyslném nebytí? A tak se možná hodí připomenout slova sv. apoštola Pavla: Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Vždyť přece věříme, že Pán Ježíš vpravdě z mrtvých vstal. Náš Pán přemohl našeho největšího nepřítele - smrt. On dal smysl našemu životu i když je zatím spojen se smrtí. A tak: V roce 2010 neber život příliš vážně! Tanči! Odpočívej! Choď na procházky! Taky trochu spi! Hodně líbej! Relaxuj v přírodě! O vše se zajímej! Hodně se směj! Najdi si nové přátele! Věnuj se vaření! Nenech si nic líbit! Dej si občas pěnu do koupele! A hlavně... to vše dělej s vědomím, že Tě vůbec nic stvořeného nebude moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. P. Stanislav Brožka Svatý Stanislav z Krakova, biskup a mučedník Stanislav se narodil kolem roku 1030, blízko Krakova a když vystudoval, byl vysvěcen na kněze. V r byl jmenován krakovským biskupem. Stanislav napomínal vládnoucího polského krále Boleslava II., aby 11. dubna zachovával věrnost své manželce a aby lépe všeobecně zacházel s ženami. Král také upíral biskupovi církevní majetek. Biskup Stanislav krále za nemorální chování nakonec exkomunikoval. Královou odpovědí bylo, že nad

3 Je to den nabitý událostmi. Jeho večerem začíná nejdramatičtější část církevního roku a také největší a nejdůležitější liturgie. Liturgie Zeleného čtvrtku je ve vnějším uspořádání podobná Květné neděli. První část: slavnost, druhá část bolest. A to všechno spojuje láska Boží v nejúchvatnějším projevu své lásky v eucharistii. Je to den plný událostí a jakoby církev nevěděla, co dříve slavit: Večeři Páně vůbec, pokoru mytí nohou, ustanovení Nejsvětštější Svátosti oltářní a svátosti kněžství a počátek utrpení Pána. Prvá část je ale slavností. A protože církev v tento den v této slavnosti duchovně nesetrvá, byl k tomu účelu ustanoven svátek Těla a Krve Páně (Božího Těla) slavený později. Zvony, varhany, nadšený zpěv doprovází počátek mše svaté. Slavné GLORIA doznívá spolu se zvony, které odlétají do Říma a s varhanami (je sice dovoleno, aby varhany slabě doprovázely lidový zpěv, ale v našich krajinách se to většinou drží postaru: varhany mlčí). Ve vstupní modlitbě jsou slova, která celou tuto večerní slavnost uvádějí a charakterizují: Bože, slavíme svatou hostinu, kterou nám Tvůj Zelený čtvrtek biskupem vynesl rozsudek smrti. Když se královi rytíři zdráhali provést rozsudek, král sám zabil biskupa při mši svaté v kostele sv. Michala v Krakově. Rozzuřený a truchlící lid pak vyhnal Boleslava II. ze země. Úmrtní den biskupa Stanislava byl 11. duben Biskup Stanislav byl svatořečen roku 1254 papežem Inocencem IV. Sv. Stanislav je národním světcem Polska a patronem krakovského arcibiskupství. J. Nolč Syn odkázal na znamení své lásky a radost z eucharistie už je mlčením varhan a zvonů převedena na hořkost začínajícího Umučení. Mešní texty jsou voleny k ustanovení eucharistie: čtení z druhé knihy Mojžíšovy o beránkově krvi, žalm 116 je uveden zvoláním, že kalich požehnání je společenství Krve Kristovy. Konečně druhé čtení: Pavel ke Korinťanům připomíná ustanovení eucharistie. Evangelium však vypráví o mytí nohou Po homilii se někde vkládá obřad mytí nohou. To není jen obřad pokory. V tom je více naznačeno skrze Boží lásku. Jako je symbolem počátku postu popelec, ale pouhým symbolem, je tímto symbolem Boží lásky v tento den nejen eucharistie, ale i tento skutek milosrdné služby. Samozřejmě, že právě on má člověka v tomto uvažování vést dál. Nové přikázání vám dávám, abyste se

4 milovali vespolek, jako jsem Já miloval vás. Mše svatá je pak opravdovou hostinou v bratrské lásce. Po mši svaté následuje přenášení Nejsvětštějšího Těla do připravené Getsemanské zahrady. To je ten noční pochod Ježíše Krista a apoštolů setmělými uličkami Jeruzaléma do Getsemanské zahrady. Pochod smrti. Tento jedinečný na celém světě bude napodoben v tisíci hrůzných lidských obměnách. Getsemane to je agonie Vykupitele. Vyjadřujeme svou lásku aspoň tím, že ještě nějaký čas setrváme s Vykupitelem v adoraci. Po skončení mše svaté se z oltáře sundá plátno, zahalí se kříže černou nebo fialovou rouškou. Z nádob u kostelních vchodů se odstraní svěcená voda a nalije se teprve z křestního pramene při slavení velikonoční vigilie. Převzato: AVE z Lomečku Proč křesťané slaví Velikonoce? Před dvěma tisíci lety o Velikonocích vstal z mrtvých Boží Syn Ježíš Kristus. Zvítězil nad smrtí a stal se tak Spasitelem lidstva. Událo se to v izraelské zemi, ve městě Jeruzalémě. Mají Velikonoce pro nás význam? Každé Velikonoce jsou důkazem Boží lásky a věrnosti k nám lidem. Bůh nás stvořil a velmi nás všechny miluje. V průběhu dějin několikrát ústy proroků oznámil, že v příhodný čas pošle lidem svého Zachránce Spasitele. Přesně předpověděl jeho narození, život i jakým způsobem nás zachrání. A tak se před dvěma tisíci lety v Betlémě narodil Ježíš Kristus. Byl to Boží Syn. Bůh jej poslal na naši zem v lidském těle, abychom mu rozuměli. O Velikonocích si připomínáme, že Ježíš zemřel na kříži, aby svou smrtí zaplatil za naše hříchy. Velikonoce jsou důkazem, že Bůh své sliby plní. Je věrným Bohem, kterému můžeme důvěřovat. Potřebuje člověk 21. století Spasitele? Určitě potřebuje. Každý člověk se totiž rodí na svět s infekcí zla, která proniká naše lidské myšlení, naši řeč i naše činy. Nikdo z lidí nemá sílu ani prostředky k odstranění zla na světě. Naopak, často vidíme, do jaké agresivity se dokáže zlo vystupňovat. Kolik sobectví, lži podvodů, nevěrností, bezohledností a násilí je kolem nás. Infekce zla komplikuje život a vztahy mezi lidmi a nakonec i život celé společnosti. V minulosti si někteří lidé mysleli, že zlo odstraní vzdělání. Neodstranilo. Existuje vůbec nějaké východisko? Jediným, kdo má moc přemáhat infekci zla v člověku, je Ježíš Kristus. To není fráze. To je skutečnost. Před nedávnem se uvádělo, že v hlavním městě Norska je velmi nízká kriminalita. Tajemství je v tom, že norský národ byl v posledních staletích vychováván učením Ježíše Krista. Ježíš a jeho učení má totiž zvláštní moc, která přemáhá infekci zla v člověku a dává sílu k uskutečňování dobra. Také u nás jsou lidé, kteří se řídí Ježíšovým učením a dosvědčují to svým životem. I moderní lidé potřebují Ježíše a jeho učení jako jediný zdroj nadpřirozené síly k přemáhání zla v sobě. Převzato z letáčku Brněnské tiskové misie

5 Trhové Sviny poutní kostel Nejsvětější Trojice Asi 2,5 km jižně od Trhových Svinů se u osady Svatá Trojice nachází barokní skvost, jedno z nejkrásnějších poutních míst Jižních Čech chrám Nejsvětější Trojice. Počátky poutního místa sahají již do 16. století a snad ještě hlouběji. Pověst vztahující se ke vzniku poutního místa, praví, že se v těchto místech zjevovaly tři dětské postavičky v bílém rouše, nebo také tři světla. Svinovský občan Vaněk pak zde viděl tři skvostně oděné mládence, kteří zpívali verš Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů. Podle dalšího podání tu měl rolník při orbě zaslechnout zpěv a poté mu tři mládenci, kteří se mu zjevili, přikázali aby zde vystavil kapli. Když se zdráhal, že nemá materiál, odpověděli, že má vše připravené doma v kůlně. Když se vrátil domů, bylo to skutečně tak, a tak se pustil do stavby kaple. Další tradice vypráví, že když se vozil materiál na stavbu, spadlo malé dítě pod kola vozu, ale nic se mu nestalo. Původně zde stála malá dřevěná kaple, roku 1599 je při této kapli či kostelíku připomínána poustevna. V letech byl na gruntu mlynáře a kostelníka Ondřeje Fixla vystavěn malý kostelík ze sbírek věřících. Při něm se též nacházely lázně, což svědčí o tom, že zde vyvěrající voda měla léčebné účinky. V letech proběhla nákladem Vojtěcha Buquoye výstavba do malebné podoby, jak ji známe dnes. Architekt této stavby není znám, je doložen pouze polír stavby M. Pils. Tato centrální barokní stavba je vybudována na šestiúhelníkovém půdorysu se střídavě polokruhovými a pravoúhlými výklenky na obvodu. Její centrální prostor je sklenut kopulí s dvanáctibokou lucernou, zatímco půlkruhové výklenky jsou zaklenuty konchami a pravoúhle valené. Výklenky jsou z vnějšku zakončeny střídavě třemi vížkami a třemi atikovými štíty. Číselná symbolika stavby tak odráží její zasvěcení. Kolem kostela je vybudován šestiboký ambit s hranolovými věžičkami nad západním, severovýchodním a jihovýchodním křídlem. Působivé vnitřní zařízení je částečně původní a částečně novodobé. Hlavní oltář spolu s kazatelnou je z roku 1718 z dílny M. V. Jackela. Zdobí ho sochy andělů a českých patronů sv. Václava a Vojtěcha. Protějškové boční oltáře jsou zasvěceny Panně Marii a sv. Floriánovi. Kazatelna je zdobená soškami evangelistů, andílků a figurálními reliéfy. Po roce 1989 byl kostel více než 10x vykraden, a proto musely být zbylé části mobiliáře uschovány. A tak z uvedeného bohatého zařízení je zde pouze očesaný hlavní oltář a torza bočních oltářů i kazatelny. I přesto vše se kostel postupně opravuje. V blízkosti kostela je nad pramenem trojúhelníková kaplička, ve které býval obraz Nejsvětější Trojice malovaný na plechu z roku Hlavní pouť je zde na slavnost Nejsvětější Trojice, jinak je kostel využíván příležitostně dle rozpisu bohoslužeb duchovní správy v Trhových Svinech. Také se zde pořádá několik koncertů ročně. J. Bartoň - 5 -

6 Májová píseň Adolf Gajdoš V stříbrných šlépějích Tvých nohou nejsvětějších Rozkvetly lány Lilií nejbělejších: Panno Maria. Růženec královský Země Ti uvila, Jsi v smutné vlasti mé Jitřenka spanilá: Panno Maria. Ve vichřicích hněvu, Kněžno milostivá, Naplň láskou srdce, Touho věčně živá: Panno Maria. Květe nejkrásnější Modrých krajin ráje, S Tebou na rtech usnu Na věčnost se ubíraje: Panno Maria. Zajímavé knihy Tomáš Špidlík Vnitřně zakoušet (Eseje pro duchovní cvičení). Knihu vydalo nakladatelství Centra Aletti Refugium Velehrad Roma s.r.o. Olomouc v roce Název této knihy vychází z přesvědčení Ignáce z Loyoly: Člověk nenasycuje a neuspokojuje duši, jestliže mnoho ví, nýbrž pociťuje-li a zakouší-li věci vnitřně. Doba duchovních cvičení je příhodná pro vnímání vnitřních podnětů a objevování realizovatelných myšlenek. Často si ani dostatečně neuvědomujeme pravdivost tohoto tvrzení. Při duchovních cvičeních totiž vystupujeme na horu, abychom se sjednotili s Pánem. Špidlíkův průvodce je neocenitelnou pomocí pro všechny, kdo se na exercicie vydávají a chtějí se učit rozpoznávat Boží působení ve svém životě, aby se mohli vracet z hory občerstveni podobně jako apoštolové. Obsah knihy vystihují názvy hlavních kapitol: I. Věřím v jednoho Boha Otce, II. Člověk před Bohem, III. Hřích a pokání, IV. Spasitel, V. Osvíceni Duchem, VI. Modlitba, VII. Mé srdce jásá v Hospodinu (1 Sam 2,1) VIII. Na cestě k věčnosti. Tomáš Špidlík se narodil v Boskovicích. Studoval filosofii a teologii na různých evropských univerzitách. Od roku 1954 vyučoval patristickou a východní spirituální teologii na Papežském orientálním ústavu, rovněž na Papežské univerzitě Gregoriána a na dalších univerzitách. Od roku 1991 žije a pracuje v římském centru Aletti. V říjnu roku 2004 byl O. Špidlík pro své nasazení ve službě církvi jmenován kardinálem. Jan Dobraczyński je autorem knihy Stín Otce. Příběh o Josefovi z Nazaretu. Kniha vyšla v nakladatelství Paulínky v roce

7 V románovém příběhu o svatém Josefovi z Nazaretu se autor pokouší převyprávět životní příběh významného světce. Snaží se také přiblížit kulturní pozadí, na němž se Josefův život odehrával. Poznáváme nesnáze rodinného prostředí i napjatou atmosféru, ve které židé očekávali příchod Mesiáše. Sledujeme politické události na dvoře Heroda Velikého, vládcovy intriky, zvrácenosti a zločiny. Autor vychází z biblických kořenů i z rozsáhlých literárních pramenů tehdejší doby. Kniha vypráví o skromném, pracovitém a hluboce věřícím člověku. Čteme o opravdovém a vše překonávající lásce mezi Josefem a Marií (Miriam) a o lásce i respektu k Bohu a k Božímu dítěti, Ježíši. Jan Dobraczyński, narozený ve Varšavě roku 1910, psal pro katolický tisk. Působil v odbojovém hnutí a podílel se na Varšavském povstání za 2. světové války. Byl vězněn v koncentračním táboře. Řada jeho románů, dramat a esejů byla přeložena do mnoha světových jazyků. V knize Já tě snad přetrhnu francouzského autora Denise Soneta najdeme mnoho praktických podnětů a rad, jak vychovávat dospívající děti. Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství Kostelní Vydří v roce Autor nám stručně, srozumitelně a často i s humorem poradí způsob řešení typických problémů, které přináší puberta. Dozvíme se: Jak řešit konflikty s dětmi? Jak dosáhnout poslušnosti mladých bez přílišné přísnosti? Jak usměrňovat jejich přebývání u televize nebo u internetu? Jak s nimi mluvit o přátelství a lásce? Situace v každé rodině je sice něčím jiná originální, ale přesto se v mnohém podobá tisícům jiných rodin. Proč se tedy neinspirovat zkušenostmi jedinců, kteří některé z našich problémů už dávno řešili, a co více i vyřešili? Denis Sonet je knězem diecéze Troyes ve Francii. Léta se věnuje poradenství a duchovnímu doprovázení manželských párů. Je stálým dopisovatelem časopisu Křesťanská rodina. František Hobizal napsal knihu Humor v církvi dovolen. Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. Poslechněme si, co říká O. Hobizal: Pramenem humoru v církvi je opravdová radost. Říkám-li opravdová, tedy to znamená: radost a veselost nikoli posměvačná, nikoli ponižující, nikoli arogantní, ironická a agresivní. Pramenem radosti je čisté svědomí a úplně za vším je láska. Láska, která je schopna se opravdově radovat. A jejím kořenem je Bůh a sám Bůh je láska. Proto ve své knize uvádím humor všeho druhu, i ten na tělo, a nepředpokládám, že by byl přijat bez porozumění. Jenom škarohlíd a mrzout by v něm hledal a možná i našel to, co se nezdá být dobré, říká pater František. Veselé příběhy ze života O. Hobizala oplývají humorem a dobromyslností. Z knih vybírala M. Skopcová - 7 -

8 Krátké zprávy Sbírka na Svatopetrský haléř vynesla: v Táboře 7.000,- Kč v Sezimově Ústí 6.000,- Kč v Pohnání 1.800,- Kč v Ratibořských Horách 1.100,- Kč Pán Bůh zaplať za vaše dary. V neděli 2. května se uskuteční sbírka na TV NOE Vikariátní katechetické středisko pořádá na Zelený čtvrtek 1. dubna 2010 od 9.00 do hod. v poutním domě Emauzy na Klokotech velikonoční dílnu, při které je možné si vyrobit nejrůznější předměty k velikonoční výzdobě. Budeme společně vyrábět ozdoby na velikonoční stůl, malovat kraslice, zdobit svíčky, velikonoční přání, plést pomlázky. Po skončení dílny bude uspořádán malý trh výrobků, výtěžek bude použit na pomoc misiím. Adorační den (osadní svátek) Tyto dny zavedl již otec biskup Jan Valerián Jirsík (českobudějovickým biskupem byl v letech ) proto, aby se sešli farníci, společně se modlili a adorovali za diecézi. Tuto tradici obnovil otec biskup Antonín Liška v roce Sezimovo Ústí neděle mše svatá s požehnáním adorace Tábor pondělí adorace mše svatá s požehnáním Pohnání čtvrtek výstav Nejsvětější svátosti mše svatá s požehnáním Hlasivo úterý svátost smíření mše svatá adorace Hoštice pátek svátost smíření mše svatá adorace Poutě: Ratibořské Hory kostel sv. Vojtěcha Neděle v hod. po mši svaté se uskuteční sbírka na opravu vnitřních omítek v kostele sv. Vojtěcha Dolní Hrachovice kaple sv. Jana Nep. Sobota v hod. Rodná kaple sv. Jana Nepomuckého Neděle ve hod. Chotoviny: kaple u Jezera (s o. biskupem Pavlem Posádem) Pondělí mše svatá v 17:00 Borotín: kostel Nanebevstoupení Páně (se sborem Exodus) Neděle mše svatá v 10:00 Hlasivo: kaple sv. Jana Nepomuckého Neděle mše svatá v 11:30 Střezimíř: kaple sv. Vojtěcha Neděle mše svatá v 12:00 V sobotu 1. května oslavíme výročí posvěcení kostela Proměnění Páně v Táboře. Slavnostní mše svatá bude sloužena v hod. První májový den zakončíme v hod. májovou pobožností. V pondělí 3. května na svátek apoštolů Filipa a Jakuba bude v hod. mše svatá v kostele zasvěceném těmto světcům na bývalém hřbitově pod Kotnovem

9 V neděli 16. května se ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Chotovinách bude v 8.15 hod. slavit mše sv. s dětmi a se souborem J&J Band. Vikariátní dětská pouť s názvem Naše rodinná oslava, který je zároveň tématem 13. ročníku Projektu do škol, je zaměřená na rodiny a tentokrát se uskuteční v pondělí 17. května v Mladé Vožici. Výročí posvěcení kostela Povýšení svatého Kříže v Sezimově Ústí oslavíme mší svatou v úterý 25. května od hod. Aktuální zprávy z farností Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Střezimíř vč. změn programu akcí a proseb o finanční pomoc najdete na webových stránkách chotoviny.farnost.cz Obláti Panny Marie Neposkvrněné a Vikariátní katechetické středisko Tábor zvou na: Velikonoční Setkání dětí na Klokotech ve dnech v poutním domě Emauzy. - začínáme v pátek v 18 hod. - končíme v sobotu v 17 hod. Cena: 150 Kč (nocleh, večeře,snídaně, svačina, oběd, svačina) S sebou: spacák, přezůvky, věci osobní potřeby kontakt: Marcela Samcová ( ) Janka Pecherová ( ) P. Jiří Můčka, OMI ( ) - 9 -

10 Potká kamarád Pepu. Tak co, už ses konečně oženil nebo si ještě pořád vaříš sám? ptá se první. Obojí. V letadle oznamuje letuška do mikrofonu: Milí cestující, náš pilot mě požádal, abych se zeptala, jestli mezi vámi není jeden hluboce věřící křesťan? Pastor Müller, který se vydal na misie, je hrdý na to, že může svědčit o své víře. Proto pozvedne ruku. Máte opravdu pevnou víru? ptá se znovu letuška. Nemějte obavy, slečno! odpovídá pastor Müller. Tak to máme vyřešen velký problém. Letadlo totiž hoří a chybí nám jeden padák. Dvě prodavačky se baví za regálama. Přiběhne třetí a povídá: Holky, v obchodě jsou zákazníci! Tak buďme potichu, oni zase odejdou! Dáma se v ordinaci ptá: Pane doktore, co byste mi poradil na vrásky na krku? No, myslím, že nejlepší bude rolák! K Novákům přijde podomní prodavač vysavačů. Na zem vysype spoustu odpadků a povídá: Všechno, co tento vysavač nevysaje, tak sním. Hm, zabručí pan Novák, tak to přeji dobrou chuť, od včerejška nám nejde el. proud. Povídá velitel vojákovi: Věříte na posmrtný život? Nevěřím. Tak to tedy budete muset. Ten strýc, kterému jste byl minulý týden na pohřbu, vás přišel navštívit a čeká před bránou. Host v restauraci volá na vrchního: Prosím vás, je tohle pravdu rybí polévka? Má nějakou divnou chuť. Samozřejmě že je, pane, odpovídá vrchní, na vlastní oči jsem viděl, jak do ní kuchař lil vodu z akvária. Hosté odešli a manželka říká manželovi: Ukradli nám dvě lžíce. A jaké?, ptá se manžel. Ty s nápisem Hotel Savoj. Šéfe, můj plat neodpovídá mým znalostem. Jistě, rozumím. Hned jej snížíme. Matka telefonuje učitelce: Prosím vás, nedávejte úlohy z matematiky, ve kterých stojí láhev piva 1,80 Kč. Manžel nemohl celou noc usnout. Moše a Chaim se procházejí u Tiberiadského jezera a chtějí se dostat na druhou stranu. Nakonec narazí na křesťanského rybáře, který je ochoten je převézt. Chce však padesát dolarů. Moše a Chaim se rozčílí: Zbláznil jste se? Takových peněz! Ale pánové, toto je slavné jezero. Náš Pán ho přešel po hladině. Ani se nedivím, jestli po něm chtěli tolik za převoz! Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce. Redakce: Tábor, Děkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu: Náklad 500 výtisků. Bezplatné

11 Vybrané bohoslužby o Svatém týdnu a o Velikonocích ve farnostech Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Střezimíř bohoslužby Květné neděle sobota :30 Borotín mše svatá s průvodem s ratolestmi neděle :15 Chotoviny mše svatá s průvodem s ratolestmi 11:00 Hlasivo mše svatá s průvodem s ratolestmi 12:00 Střezimíř mše svatá s průvodem s ratolestmi (o. Stanislav) 14:00 Hoštice mše svatá s průvodem s ratolestmi 1.4. Zelený čtvrtek 17:30 Hlasivo mše svatá na památku Večeře Páně 19:00 Chotoviny mše svatá na památku Večeře Páně 2.4. Velký pátek 17:30 Borotín velkopáteční obřady 17:30 Hlasivo velkopáteční obřady (J. Hubenka) 19:00 Chotoviny velkopáteční obřady 3.4. Bílá sobota bez obřadů 3.4. (večer) 4.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Vigilie :00 Chotoviny obřady Velikonoční vigilie Den slavnosti :15 Chotoviny mše svatá 10:00 Borotín mše svatá 11:30! Hlasivo mše svatá 12:00 Střezimíř mše svatá /?/ 14:00 Hoštice mše svatá (o. Václav) 5.4. Pondělí Velikonoční. 9:00 Chotoviny mše svatá s dětmi 13:30 Mezno, ekumenická bohoslužba hřbitovní kaple 15:00 Kostelec mše svatá, při níž zpívá sbor Exodus (ze Sedlce Prčice) Změna programu vyhrazena. Bližší informace : P. Jan Kuník, Lipová 2, Chotoviny; tel ; mobil 731/402866; internetové stránky : chotoviny.farnost.cz

12 Bohoslužby Svatého týdne a o Velikonocích 2010 Děkanský 28. března 5. dubna 2010 kostel TA Květná (pašijová) neděle - ranní chvály a svěcení ratolestí: - mše svatá: hod. Svátost smíření ve Svatém týdnu přede mší Klášterní kostel TA 8.00 Tábor Klokoty Sezimovo Ústí Pohnání Ratibořské Hory hod. přede mší Pondělí Svatého týdne - mše svatá hod. přede mší Úterý Svatého týdne - mše svatá Středa Svatého týdne - mše svatá Zelený čtvrtek 9.00 ČB katedrála: mše svatá se svěcením olejů 9.00 Klokoty-Emauzy velikonoční dílna pro děti - mše na památku Večeře Páně 18.00* Velký pátek - velká křížová cesta v přírodě - velkopáteční obřady 16.00* Bílá sobota - modlitby u Božího hrobu 8.00 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie sobota obřady velikonoční vigilie 21.00* den slavnosti neděle mše sv. se žehnáním pokrmů 8.30* Pondělí velikonoční - mše svatá Ratibořice * tučná kurzíva bohoslužby vede pomocný českobudějovický biskup mons. Pavel Posád Pán vstal z mrtvých, jak řekl. Radujme se všichni a jásejme, neboť on kraluje navěky. Aleluja. Požehnané velikonoční svátky přejí všem farníkům P. Václav Hes, P. ing. Jan Kuník, P. Stanislav Brožka, P. Kryštof Henriko OMI a redakční rada Farního zpravodaje: Tereza Horváthová, Miloslava Skopcová, Jaroslav Nolč, Jiří Vančata a Petr Svoboda

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Oslava tzv. "Svatého týdne", který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho

Oslava tzv. Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí, vyžaduje slavnostní vstup, v němž se symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho Vítáme vás Svatý týden Květná neděle Květná neděle je poslední postní nedělí, po níž začíná "Svatý týden". Označení "květná" připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma před židovskými velikonočními svátky

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41 3. neděle velikonoční Farní minizpravodaj 18.4.2010 VSTUPNÍ MODLITBA Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014

pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN KVĚTEN 2014 Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti)

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti) Milí přátelé! Měsíc květen, který je tradičně zasvěcený Panně Marii, je letos celý součástí Velikonoční doby. Rozlévá se do něj velikonoční radost ze zmrtvýchvstání: z nového života, ke kterému mám všem

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve květen 2009 3. ročník / 5. číslo Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, velikonoční doba, kterou prožíváme po celý měsíc květen, je jedním velikým svátkem

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více