Výuka chemie a příbuzných předmětů na středních školách a odborných učilištích. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka chemie a příbuzných předmětů na středních školách a odborných učilištích. Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Výuka chemie a příbuzných předmětů na středních školách a odborných učilištích Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. Vypracovala: Marta Veselková Brno 2015

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově Univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne 26. března 2015 Marta Veselková

3 PODĚKOVÁNÍ: Ráda bych poděkovala Mgr. Petru Ptáčkovi, Ph.D., vedoucímu mé bakalářské práce, za odborné vedení, cenné připomínky, odborné rady a trpělivost při tvorbě bakalářské práce.

4 ANOTACE Bakalářská práce pod názvem Výuka chemie a příbuzných předmětů na středních školách a odborných učilištích je zaměřena na výzkum úrovně výuky a zjištění obsahové a odborné úrovně učebnic používaných pro chemii a příbuzné předměty několika vybraných škol. Práce obsahuje rozdělení všech studijních oborů podle délky studia a hodinovou dotaci chemie a příbuzných předmětů v délce tohoto studia. Hlavní částí práce bylo zjištění učebnic používaných všemi obory pro předmět chemie a příbuzné předměty a zpracování přehledných tabulek obsahujících specifikaci a charakteristiku těchto učebnic. Klíčová slova: studijní literatura, učebnice, chemie, hodinová dotace, specifikace, charakteristika ABSTRACT The Bachelor thesis called Teaching Chemistry and related subjects at secondary schools and secondary vocational schools focuses on the research of education s level and on the content and the technical level of the school books used in Chemistry and in similar subjects in a group of chosen schools. The thesis is divided according to the fields of study, length of study and number of Chemistry classes and similar subjects during the study. The main aim of the work was to define the study and classes materials used by all fields of study in Chemistry and similar subjects and to elaborate clearly arranged charts containing the specific characteristics of these school books. Key words: academic literature, school books, Chemistry, number of classes, specification, characteristics

5 OBSAH 1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE Úvod Cíle práce PŘEDSTAVENÍ ŠKOL Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova HODINOVÁ DOTACE CHEMIE A PŘÍBUZNÝCH PŘEDMĚTŮ V DÉLCE STUDIA Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská Sekce potravinářská Charbulova Sekce služeb Charbulova Sekce obchodu Jánská Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova SPECIFIKACE A CHARAKTERISTIKA CHEMICKÉ STUDIJNÍ LITERATURY PRO JEDNOTLIVÉ ŠKOLY A OBORY Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská Sekce potravinářská Charbulova Předmět: Základy přírodních věd Předmět: Nauka o výživě a Výživa Sekce služeb Charbulova Předmět: Základy přírodních věd Předmět: Chemie Předmět: Kosmetika Předmět: Materiály Předmět: Technologie Předmět: Suroviny (cukrář) Předmět: Suroviny (pekař) Předmět: Materiály Předmět: Technologie Sekce obchodu Jánská Předmět: Základy přírodních věd Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova Předmět: Chemie a ekologie Předmět: Materiály a technologie Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Předmět: Chemie Předmět: Materiály (příp. Stavební materiály)... 54

6 4.4 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova Předmět: Základy přírodních věd a Chemie Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova Předmět: Chemie VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova Porovnání shodných oborů různých středních škol Ekonomika a podnikání Informační technologie Elektrikář silnoproud, Silnoproudá elektrotechnika a Elektrikář Elektromechanik pro zařízení a přístroje DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM ZKRATEK... 88

7 1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 1.1 Úvod Již v antickém Řecku a Římě a dalších starověkých kulturách byly ke studiu využívány učebnice. Velký rozvoj učebnic nastal v 15. století po vynálezu knihtisku a obecně uznávaným teoretikem a tvůrcem moderních školních učebnic byl Jan Amos Komenský. I v současnosti, kdy dochází k velkému rozmachu elektronických učebnic a prostředků, klasické učebnice ze škol nezmizely, naopak dochází ke stálému vzestupu a vznikají nové rozmanité studijní texty. Předložená bakalářská práce se zabývá výzkumem úrovně výuky chemie a příbuzných předmětů na středních odborných školách a učilištích. Hlavním cílem této práce je odhalení obsahové a odborné úrovně učebnic a studijní literatury používané školami pro výuku chemie a příbuzných předmětů. Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol. Po úvodním představení škol následují dvě kapitoly, které uvádí studijní obory a jejich rozdělení podle délky studia a hodinovou dotaci výuky chemie a příbuzných předmětů v délce studia těchto oborů a samotnou specifikaci a charakteristiku učebnic používaných pro jednotlivé obory. V této části je uvedeno, jaké se ve zkoumaných učebnicích nacházejí oblasti chemie a čím se konkrétněji zabývají. Čtvrtou kapitolou je stručné vyhodnocení výsledků výzkumného šetření. Práce tedy obsahuje pouze praktickou část, která má za úkol zjištění používané studijní literatury na jednotlivých školách a její následnou přehlednou charakteristiku. Metodou výzkumu byla ústní a písemná komunikace s vedením škol a samotnými učiteli. Téma této bakalářské práce je řešeno z důvodu plánu vytvoření nového kvalitního studijního materiálu pro tento typ škol, který by lépe odpovídal oborovému zaměření jednotlivých oborů. Práce by tedy měla sloužit budoucím autorům jako zmapování požadavků jednotlivých studijních oborů pro nový učební materiál. 7

8 1.2 Cíle práce Zjištění všech studijních a učebních oborů škol Zjištění hodinové dotace chemie a příbuzných předmětů v délce studia všech oborů Zjištění používaných učebnic školami pro jednotlivé obory a předměty Specifikace a charakteristika těchto učebnic a zjištění obsahové a odborné úrovně učebnic 8

9 2 PŘEDSTAVENÍ ŠKOL V této kapitole jsou představeny všechny školy, na kterých byl proveden výzkum. Jedná se o šest brněnských středních odborných škol a učilišť: Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 (Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodní Brno, Jánská 22) Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97 Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská 22 Střední škola potravinářská, obchodu a služeb se nachází v Brně, v ulici Charbulova 106. Vznikla sloučením několika škol. V roce 1994 se Střední odborné učiliště sloučilo se Středním odborným učilištěm místního hospodářství a vznikla tak Střední odborná škola a střední odborné učiliště potravinářské a služeb. V roce 1997 se tato škola sloučila se Středním odborným učilištěm oděvním a Středním odborným učilištěm textilním a konečně v roce 2012 došlo k poslednímu sloučení, a to se Střední odbornou školou obchodní na Jánské 22, která byla také součástí mého výzkumu. Nyní má tato škola dvě pracoviště, jedno v ulici Charbulova 106, kde se nachází sekce potravinářská a sekce služeb, a druhé v ulici Jánská 22, kde se nachází sekce obchodu. Škola se účastní projektu Vzdělávání pro dospělé realizovaného Střední školou polytechnickou Brno, Jílová 36g, která je také součástí výzkumu. V bakalářské práci budou tyto školy, pro větší přehlednost, uváděny jako jedna škola. Ve škole se vyučuje 18 oborů, z toho 10 tříletých oborů s výučním listem, 7 čtyřletých oborů s maturitní zkouškou, 1 nástavbový tříletý obor s maturitní zkouškou v dálkové formě studia, 1 nástavbový dvouletý obor s maturitní zkouškou v denní formě studia 9

10 a ve zkrácené denní formě studia škola nabízí 1 dvouletý obor s maturitní zkouškou a 5 jednoletých oborů s výučním listem. Kromě denního a dálkového studia škola poskytuje také večerní studium, dále rekvalifikační kurzy a služby pro veřejnost Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 Střední škola strojírenská a elektrotechnická se nachází v Brně, v ulici Trnkova 113. Nabízí velké množství oborů, 7 čtyřletých oborů s maturitní zkouškou, 5 tříletých oborů s výučním listem, 4 nástavbové obory pro absolventy učebních oborů k získání maturitní zkoušky, z toho 2 obory dvouleté a 2 obory tříleté a 6 oborů zkráceného denního studia pro absolventy střední školy nebo učiliště k získání výučního listu, 5 těchto oborů je jednoletých a jeden dvouletý. Škola dále poskytuje rekvalifikační kurzy, možnost získání profesní kvalifikace a široké služby veřejnosti Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Střední škola polytechnická se nachází v Brně, v ulici Jílová 36g. Tak jak školu dnes můžeme poznat, vznikla v roce 1998, kdy se po sloučení několika škol dohromady, přestěhovala do komplexu budov na ulici Jílová 36g. Tato škola poskytuje 8 tříletých oborů s výučním listem v denní i dálkové formě studia, 3 čtyřleté obory s maturitní zkouškou v denní formě studia, 2 nástavbové obory s maturitní zkouškou v denní dvouleté formě studia a večerní tříleté formě studia a 10 oborů zkráceného studia, jako jednoleté denní studium nebo dvouleté dálkové studium. Pro mnoho oborů škola poskytuje i praktickou výuku na třech odloučených pracovištích. Škola realizuje projekt Vzdělávání pro dospělé, kterého se mimo jiné účastní i školy z následujícího výzkumu Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15 a Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova

11 Mimo to poskytuje profesní kvalifikaci a různá školení a poradenství v oblasti dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií se nachází v Brně, v ulici Purkyňova 97. Od doby svého vzniku, prošla škola několikerým sloučením s dalšími školami a v dnešní době škola nabízí tři oblasti vzdělávání, jsou to informační technologie, elektrotechnika a sociální činnost. Celkem škola poskytuje 9 oborů, z toho 7 čtyřletých oborů s maturitní zkouškou a 2 tříleté obory s výučním listem Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15 Integrovaná střední škola automobilní se nachází v Brně, v ulici Křižíkova 15. První počátky této školy se datují od roku 1946, kdy probíhala první výuka učňů v automobilní oblasti, pod záštitou AZNP Mladá Boleslav, závod Brno. První Odborné učiliště státních pracovních záloh, které řídilo výuku dělnických profesí, vzniklo roku V průběhu dalších let prošla škola mnoha organizačními změnami a po několikeré změně zřizovatelů skončila v roce 1996 pod záštitou MŠMT ČR. Od roku 1997 je ISŠA jedinou školou, která v Brně vyučuje automobilové obory. Škola nabízí 4 tříleté obory s výučním listem, 3 dvouleté nástavbové obory s maturitní zkouškou, 1 tříletý nástavbový obor s maturitní zkouškou v dálkové formě studia a 2 čtyřleté obory s maturitní zkouškou. Škola provozuje Centrum dopravního vzdělávání, kde nabízí autoškolu nejen pro žáky ISŠA, ale i pro veřejnost a mnoho dalších kurzů 7. 11

12 3 HODINOVÁ DOTACE CHEMIE A PŘÍBUZNÝCH PŘEDMĚTŮ V DÉLCE STUDIA 3.1 Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská Sekce potravinářská Charbulova 106 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Hotelnictví Cestovní ruch Gastronomie Tabulka 1 Hodinová dotace pro obor Hotelnictví Hotelnictví Základy přírodních věd Nauka o výživě Celkem Tabulka 2 Hodinová dotace pro obor Cestovní ruch Cestovní ruch Základy přírodních věd Celkem Tabulka 3 Hodinová dotace pro obor Gastronomie Gastronomie Základy přírodních věd Celkem

13 Obory s výučním listem tříleté denní studium Kuchař, číšník ŠVP Kuchař číšník, ŠVP Kuchař, ŠVP Číšník Řezník, uzenář Tabulka 4 Hodinová dotace pro obor ŠVP Kuchař - číšník ŠVP Kuchař - Číšník Základy přírodních věd Celkem Tabulka 5 Hodinová dotace pro obor ŠVP Kuchař ŠVP Kuchař Základy přírodních věd Celkem Tabulka 6 Hodinová dotace pro obor ŠVP Číšník ŠVP Číšník Základy přírodních věd Celkem Tabulka 7 Hodinová dotace pro obor Řezník, uzenář Řezník, uzenář Základy přírodních věd Výživa Celkem

14 3.1.2 Sekce služeb Charbulova 106 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Kosmetické služby ŠVP Kosmetička vizážistka Fotograf Podnikání nástavbové studijní programy nevyučují chemii, ani žádné příbuzné předměty Tabulka 8 Hodinová dotace pro obor ŠVP Kosmetička - vizážistka ŠVP Kosmetička - vizážistka Základy přírodních věd Chemie Kosmetika Materiály Celkem Tabulka 9 Hodinová dotace pro obor Fotograf Fotograf Základy přírodních věd Celkem Obory s výučním listem tříleté denní studium Aranžér Cukrář Pekař Kadeřník Tabulka 10 Hodinová dotace pro obor Aranžér Aranžér Základy přírodních věd Celkem

15 Tabulka 11 Hodinová dotace pro obor Cukrář Cukrář Základy přírodních věd Technologie Suroviny 1,5 1,5 2 5 Celkem 5,5 5, Tabulka 12 Hodinová dotace pro obor Pekař Pekař Základy přírodních věd Suroviny 1,5 2,5 2 6 Celkem 3,5 3,5 2 9 Tabulka 13 Hodinová dotace pro obor Kadeřník Kadeřník Základy přírodních věd Materiály 1, ,5 Technologie 1,5 1,5 2 5 Celkem 5 3,5 3 11, Sekce obchodu Jánská 22 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Ekonomika a podnikání Tabulka 14 Hodinová dotace pro obor Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání Základy přírodních věd Celkem

16 Obory s výučním listem tříleté denní studium Prodavač Tabulka 15 Hodinová dotace pro obor Prodavač Prodavač Základy přírodních věd Celkem Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Elektrotechnika zaměření na elektroenergetiku od 3. ročníku Elektrotechnika zaměření na informační technologii od 3. ročníku Mechanik elektrotechnik zaměření na digitální řízení a automatizaci od 3. ročníku Mechanik elektrotechnik zaměření na inteligentní a komfortní elektroinstalaci od 3. ročníku Mechanik seřizovač zaměření na programování a obsluhu CNC strojů od 3. ročníku Mechanik seřizovač zaměření na mechatroniku od 3. ročníku Mechanik strojů a zařízení zaměření na programování a servis CNC strojů od 3. ročníku Tabulka 16 Hodinová dotace pro obor Elektrotechnika Elektrotechnika zaměření na elektroenergetiku od 3. ročníku Chemie a ekologie Materiály a technologie Celkem

17 Tabulka 17 Hodinová dotace pro obor Elektrotechnika Elektrotechnika zaměření na informační technologii od 3. ročníku Chemie a ekologie Materiály a technologie Celkem Tabulka 18 Hodinová dotace pro obor Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik zaměření na digitální řízení a automatizaci od 3. ročníku Chemie a ekologie Materiály a technologie Celkem Tabulka 19 Hodinová dotace pro obor Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik zaměření na inteligentní a komfortní elektroinstalaci od 3. ročníku Chemie a ekologie Materiály a technologie Celkem Tabulka 20 Hodinová dotace pro obor Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač zaměření na programování a obsluhu CNC strojů od 3. ročníku Chemie a ekologie Celkem Tabulka 21 Hodinová dotace pro obor Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač zaměření na mechatroniku od 3. ročníku Chemie a ekologie Celkem

18 Tabulka 22 Hodinová dotace pro obor Mechanik strojů a zařízení Mechanik strojů a zařízení zaměření na programování a servis CNC strojů od 3. ročníku Chemie a ekologie Celkem Obory s výučním listem tříleté denní studium Elektrikář silnoproud Elektromechanik pro zařízení a přístroje Strojní mechanik Nástrojář Obráběč kovů Tabulka 23 Hodinová dotace pro obor Elektrikář - silnoproud Elektrikář - Silnoproud Chemie a ekologie Materiály a techologie Celkem Tabulka 24 Hodinová dotace pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje Chemie a ekologie Materiály a techologie Celkem Tabulka 25 Hodinová dotace pro obor Strojní mechanik Strojní mechanik Chemie a ekologie Celkem

19 Tabulka 26 Hodinová dotace pro obor Nástrojář Nástrojář Chemie a ekologie Celkem Tabulka 27 Hodinová dotace pro obor Obráběč kovů Obráběč kovů Chemie a ekologie Celkem Nástavbové obory s maturitní zkouškou Provozní elektrotechnika (2 roky) Provozní elektrotechnika (3 roky) dálkové studium Provozní technika (2 roky) nevyučuje se chemie, ani příbuzné předměty Provozní technika (3 roky) dálkové studium nevyučuje se chemie, ani příbuzné předměty Tabulka 28 Hodinová dotace pro obor Provozní elektrotechnika Provozní elektrotechnika Materiály a techologie Celkem Tabulka 29 Hodinová dotace pro obor Provozní elektrotechnika Provozní elektrotechnika Počet hodin konzultací v ročníku Materiály a techologie Celkem

20 Zkrácené studium pro absolventy SOŠ nebo SOU k získání výučního listu Elektrikář silnoproud (1 rok) Elektrikář silnoproud (2 roky) dálkové studium Elektromechanik pro zařízení a přístroje (1 rok) Strojní mechanik (1 rok) nevyučuje se chemie, ani příbuzné předměty Nástrojář (1 rok) nevyučuje se chemie, ani příbuzné předměty Obráběč kovů (1 rok) nevyučuje se chemie, ani příbuzné předměty Tabulka 30 Hodinová dotace pro obor Elektrikář - silnoproud Elektrikář - silnoproud 1. Materiály a techologie 1 1 Celkem 1 1 Tabulka 31 Hodinová dotace pro obor Elektrikář - silnoproud Elektrikář - silnoproud Počet hodin konzultací v ročníku Materiály a techologie Celkem Tabulka 32 Hodinová dotace pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje 1. Materiály a techologie 1 1 Celkem

21 3.3 Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Nábytkářská a dřevařská výroba Dřevostavby Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Technická zařízení budov Tabulka 33 Hodinová dotace pro obor Nábytkářská a dřevařská výroba - Dřevostavby Chemie Materiály Nábytkářská a dřevařská výroba Dřevostavby Celkem Tabulka 34 Hodinová dotace pro obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Chemie Celkem Tabulka 35 Hodinová dotace pro obor Technická zařízení budov Technická zařízení budov Chemie Celkem

22 Obory s výučním listem tříleté denní studium Elektromechanik pro zařízení a přístroje Instalatér nevyučuje se chemie Malíř a lakýrník Montér suchých staveb Podlahář Sklenář Truhlář Zedník Tabulka 36 Hodinová dotace pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje Materiály a techologie Celkem Tabulka 37 Hodinová dotace pro obor Instalatér Instalatér Materiály Celkem Tabulka 38 Hodinová dotace pro obor Malíř a lakýrník Malíř a lakýrník Chemie Materiály 1, ,5 Celkem 3, ,5 Tabulka 39 Hodinová dotace pro obor Montér suchých staveb Chemie Stavební materiály Celkem

23 Tabulka 40 Hodinová dotace pro obor Podlahář Chemie Materiály Podlahář ,5 0 4,5 Celkem 4 2,5 0 6,5 Tabulka 41 Hodinová dotace pro obor Sklenář Chemie Materiály Sklenář Celkem Tabulka 42 Hodinová dotace pro obor Truhlář Chemie Materiály Truhlář Celkem Tabulka 43 Hodinová dotace pro obor Zedník Chemie Materiály 5 Zedník ,5 0,5 4 Celkem 3 1,5 0,5 5 23

24 Zkrácené studium s výučním listem Čalouník (1 rok) nevyučuje se chemie ani příbuzné předměty Elektrikář silnoproud (1 rok) nevyučuje se chemie ani příbuzné předměty Elektromechanik pro zařízení a přístroje (1 i 2 roky) Instalatér (1 rok) Malíř a lakýrník (1 rok) Montér suchých staveb (1 rok) Podlahář (1 i 2 roky) Sklenář (1 rok) Truhlář (1 i 2 roky) Zedník (1 i 2 roky) Tyto obory jsou určené uchazečům, kteří již dosáhli středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou, proto již nemusí plnit předmět Chemie a mají ho uznaný. Tabulka 44 Hodinová dotace pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje 1. Materiály a technologie 2 2 Celkem 2 2 Tabulka 45 Hodinová dotace pro obor Instalatér Instalatér 1. Materiály 1 1 Celkem 1 1 Tabulka 46 Hodinová dotace pro obor Malíř a lakýrník Malíř a lakýrník Chemie Materiály 1. uznána 3,5 3,5 Celkem 3,5 3,5 24

25 Tabulka 47 Hodinová dotace pro obor Montér suchých staveb Montér suchých staveb 1. Chemie Stavební materiály uznána 3,5 3,5 Celkem 3,5 3,5 Tabulka 48 Hodinová dotace pro obor Podlahář Podlahář 1. Chemie Materiály uznána 3,5 3,5 Celkem 3,5 3,5 Tabulka 49 Hodinová dotace pro obor Sklenář Chemie Materiály Sklenář 1. uznána 2 2 Celkem 2 2 Tabulka 50 Hodinová dotace pro obor Truhlář Chemie Materiály Truhlář 1. uznána 2 2 Celkem 2 2 Tabulka 51 Hodinová dotace pro obor Zedník Zedník 1. Chemie Materiály uznána 3,5 3,5 Celkem 3,5 3,5 5 25

26 Nástavbové studium s maturitní zkouškou Nábytkářská a dřevařská výroba (2 roky) Stavební provoz Tabulka 52 Hodinová dotace pro obor Nábytkářská a dřevařská výroba Nábytkářská a dřevařská výroba Nauka o materiálu Celkem Tabulka 53 Hodinová dotace pro obor Stavební provoz Stavební provoz Stavební materiály Celkem Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Informační technologie ŠVP Informační technologie Sociální činnost ŠVP Sociálněsprávní činnost Ekonomika a podnikání ŠVP Ekonomika a podnikání Průmyslová ekologie ŠVP Průmyslová ekologie Mechanik elektrotechnik ŠVP Elektrotechnik pro výpočetní techniku Elektrotechnika ŠVP Slaboproudá elektrotechnika Elektrotechnika ŠVP Silnoproudá elektrotechnika 26

27 Tabulka 54 Hodinová dotace pro obor Informační technologie Informační technologie Základy přírodních věd Celkem Tabulka 55 Hodinová dotace pro obor Sociální činnost Sociální činnost Základy přírodních věd Celkem Tabulka 56 Hodinová dotace pro obor Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání Základy přírodních věd Celkem Tabulka 57 Hodinová dotace pro obor Průmyslová ekologie Průmyslová ekologie Chemie Celkem Tabulka 58 Elektrotechnik pro obor Elektrotechnik pro výpočetní techniku Elektrotechnik pro výpočetní techniku Základy přírodních věd Celkem Tabulka 59 Hodinová dotace pro obor Slaboproudá elektrotechnika Slaboproudá elektrotechnika Základy přírodních věd Celkem

28 Tabulka 60 Hodinová dotace pro obor Silnoproudá elektrotechnika Silnoproudá elektrotechnika Základy přírodních věd Celkem Obory s výučním listem tříleté denní studium Elektrikář ŠVP Elektrikář Elektromechanik pro zřízení a přístroje ŠVP Elektromechanik pro výpočetní a zabezpečovací techniku Tabulka 61 Hodinová dotace pro obor Elektrikář Elektrikář Základy přírodních věd (chemie) Celkem Tabulka 62 Hodinová dotace pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje Základy přírodních věd (chemie) Celkem

29 3.5 Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Autotronik Dopravní prostředky ŠVP Technik autoservisu Tabulka 63 Hodinová dotace pro obor Autotronik Autotronik Chemie Celkem Tabulka 64 Hodinová dotace pro obor ŠVP Technik autoservisu ŠVP Technik autoservisu Chemie Celkem Obory s výučním listem tříleté denní studium Mechanik opravář motorových vozidel ŠVP Automechanik, ŠVP Mechanik jednostopých vozidel Karosář ŠVP Autoklempíř Autolakýrník Tabulka 65 Hodinová dotace pro obor ŠVP Automechanik ŠVP Automechanik Chemie Celkem

30 Tabulka 66 Hodinová dotace pro obor ŠVP Mechanik jednostopých vozidel ŠVP Mechanik jednostopých vozidel Chemie Celkem Tabulka 67 Hodinová dotace pro obor ŠVP Autoklempíř ŠVP Autoklempíř Chemie Celkem Tabulka 68 Hodinová dotace pro obor ŠVP Autolakýrník ŠVP Autolakýrník Chemie Celkem

31 4 SPECIFIKACE A CHARAKTERISTIKA CHEMICKÉ STUDIJNÍ LITERATURY PRO JEDNOTLIVÉ ŠKOLY A OBORY Tato kapitola je zaměřená na přiřazení jednotlivých učebnic ke školám a ke konkrétním oborům. Ke každé učebnici je uvedena její specifikace název, autor, nakladatelství, rok vydání, počet stran a ISBN. Dále kapitola obsahuje stručnou charakteristiku učebnic. Tedy, na které oblasti chemie se učebnice zaměřuje a v těchto konkrétních oblastech, na která se zaměřuje témata. 4.1 Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská Sekce potravinářská Charbulova 106 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Hotelnictví Cestovní ruch Gastronomie Obory s výučním listem tříleté denní studium Kuchař, číšník ŠVP Kuchař číšník, ŠVP Kuchař, ŠVP Číšník Řezník, uzenář 31

32 Předmět: Základy přírodních věd Studijní obor: Všechny obory čtyřletého a tříletého studia této školy. Z tabulek z kapitoly vyplývá, že všechny obory potravinářské sekce zakončené maturitní zkouškou i výučním listem, mají společný předmět Základy přírodních věd, který se dělí na chemii a ekologii. Pro tento předmět používají tyto učební obory následující učebnici chemie. Specifikace učebnice: Název učebnice: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření Autor: Jaroslav Blažek, Ján Fabini Nakladatelství: Státní pedagogické nakladatelství Praha Rok: 1999 Počet stran: 334 ISBN: Charakteristika učebnice: Tabulka 69 Charakteristika učebnice Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření Oblast chemie Zaměření oblasti Úvod do studia základní informace potřebné ke studiu chemie chemie disciplíny chemie, chemické látky, chcemické rovnice, základní chemické výpočty Obecná chemie stavba atomů, periodická soustava prvků, chemické vazby, názvosloví anorganických sloučenin, chemické děje podrobnější rozbor periodické soustavy prvků, klasifikace prvků, charakteristika a Anorganická přehled nepřechodných prvků nekovového i kovového charakteru i prvků chemie přechodných základní informace o organických sloučeninách Organická chemie uhlovodíky a jejich deriváty, přírodní látky (např. lipidy, sacharidy a bílkoviny), syntetické látky (např. plasty, léčiva) Laboratorní práce návody a pracovní postupy k úlohám v laboratoři - doplňující učivo z učebnice Na konci každé kapitoly i podkapitoly této učebnice jsou umístěny otázky a úkoly, které studentům umožní zopakování a lepší zapamatování učiva. 32

33 Předmět: Nauka o výživě a Výživa Studijní obor: Čtyřletý studijní obor Hotelnictví a tříletý učební obor Řezník, uzenář. Jak uvádí Tabulka 1 a 7, obor Hotelnictví má předmět Nauka o výživě a obor Řezník, uzenář má předmět Výživa. Pro tyto předměty využívají oba studijní obory stejnou učebnici. Specifikace učebnice: Název učebnice: Základy výživy Autor: Marie Rumíšková Nakladatelství: Ivan Straka, Brno Rok: 2002 Počet stran: 141 ISBN: Charakteristika učebnice: Tato učebnice využívá poznatky získané v předmětu Základy přírodních věd z oblasti chemie. Dále tyto poznatky rozšiřuje v souvislosti s výživou. Jedná se o přeměnu látek, bílkoviny, sacharidy, tuky, minerální látky, stopové prvky a vitaminy. 33

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. obor: Aranžér obor: Aranžér 1076 Přijat(a) 1150 Přijat(a) 1104 Přijat(a) 1016 Přijat(a) 1097 Přijat(a) 1122 Přijat(a) 1195 Přijat(a) 1019 Přijat(a) 1181 Přijat(a) 1127 Přijat(a) 1120 Přijat(a) 1220 Přijat(a) 1219 Přijat(a)

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.

Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1. Výkony středních a vyšší odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem ve šk. roce 2011/12 poslední změny schváleny Radou JMK 20.1.2011 Škola Kód oboru Název oboru Délka Forma Výkony 2011/12 Gymnázium,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků - úvod Halogenderiváty

Více

Střední odborná školy a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Střední odborná školy a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná školy a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 29 54-H/01 Cukrář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Suroviny Ročník: III. Téma: Ověřování gastronomických

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Tercie Studenti budou za klasifikační období psát pět kontrolních písemných prací, které se budou skládat z teoretické a praktické části. Součástí prověřování

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku Chemie Samostatný předmět v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda. Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107

Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Seznam nebezpečných odpadů podle Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů u kterých bude prováděn sběr a výkup - vozidlo MAN TGA-4, SPZ 7T2 7107 Katalogové číslo odpadu Název odpadu 040219 Kaly z čištění odpadních

Více

Chemie nižší gymnázium

Chemie nižší gymnázium Chemie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Tento předmět zasahuje také do vzdělávacích oblastí Člověk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

2. Karbonylové sloučeniny

2. Karbonylové sloučeniny 2. Karbonylové sloučeniny Karbonylové sloučeniny jsou deriváty uhlovodíků, které obsahují karbonylovou skupinu: Tyto sloučeniny dělíme na aldehydy a ketony. Aldehydy Aldehydy jsou deriváty uhlovodíků,

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají)

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) Kyseliny Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) ve vodných roztocích pak vznikají kationty H 3 O +

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor INOVACE_32_Sur. 1,3/xx/01 Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY2_18 Název materiálu: TUKY, ROSTLINNÉ OLEJE Tematická oblast: Suroviny, 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE

Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE Tématický plán chemie pro sextu (2, 5 + 0, 5 hodin) 8-letého, 3. ročník (3 + 1) 4-letého a 5. ročník (3 + 1 hodin) 6-letého gymnázia 1. Opakování uhlovodíků září 2. Halogenderiváty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů

311/2009 Mechanik opravář motorových vozidel. 485/2009 Elektrotechnika. 363/2009 Opravář zemědělských strojů STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NYMBURK Seznam žáků, kteří splnili podmínky 1. kola přijímacího řízení a kterým bude po termínu 1. kola přijímacího řízení zasláno rozhodnutí o přijetí

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Chemie poskytuje žákům prostředky

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Lipidy příručka pro učitele. Obecné informace:

Lipidy příručka pro učitele. Obecné informace: Obecné informace: Lipidy příručka pro učitele Téma Lipidy se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Výklad je možno doplnit žákovskými referáty, pro SZŠ doporučujeme: Steroidy, Lipofilní vitamíny event.

Více

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách Učební osnova předmětu Chemie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 1.ročník: 5 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 4

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s dotací týdně. Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností a využití získaných vědomostí v praktickém životě. Poskytuje žákům

Více

I. Sekaniny1804 Chemie

I. Sekaniny1804 Chemie II Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu 0bsahové, organizační a časové vymezení Výuka Chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které mají vztah k praxi nebo dějům, které

Více

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

DUM VY_52_INOVACE_12CH32 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH32 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více