Výuka chemie a příbuzných předmětů na středních školách a odborných učilištích. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka chemie a příbuzných předmětů na středních školách a odborných učilištích. Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Výuka chemie a příbuzných předmětů na středních školách a odborných učilištích Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. Vypracovala: Marta Veselková Brno 2015

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově Univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne 26. března 2015 Marta Veselková

3 PODĚKOVÁNÍ: Ráda bych poděkovala Mgr. Petru Ptáčkovi, Ph.D., vedoucímu mé bakalářské práce, za odborné vedení, cenné připomínky, odborné rady a trpělivost při tvorbě bakalářské práce.

4 ANOTACE Bakalářská práce pod názvem Výuka chemie a příbuzných předmětů na středních školách a odborných učilištích je zaměřena na výzkum úrovně výuky a zjištění obsahové a odborné úrovně učebnic používaných pro chemii a příbuzné předměty několika vybraných škol. Práce obsahuje rozdělení všech studijních oborů podle délky studia a hodinovou dotaci chemie a příbuzných předmětů v délce tohoto studia. Hlavní částí práce bylo zjištění učebnic používaných všemi obory pro předmět chemie a příbuzné předměty a zpracování přehledných tabulek obsahujících specifikaci a charakteristiku těchto učebnic. Klíčová slova: studijní literatura, učebnice, chemie, hodinová dotace, specifikace, charakteristika ABSTRACT The Bachelor thesis called Teaching Chemistry and related subjects at secondary schools and secondary vocational schools focuses on the research of education s level and on the content and the technical level of the school books used in Chemistry and in similar subjects in a group of chosen schools. The thesis is divided according to the fields of study, length of study and number of Chemistry classes and similar subjects during the study. The main aim of the work was to define the study and classes materials used by all fields of study in Chemistry and similar subjects and to elaborate clearly arranged charts containing the specific characteristics of these school books. Key words: academic literature, school books, Chemistry, number of classes, specification, characteristics

5 OBSAH 1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE Úvod Cíle práce PŘEDSTAVENÍ ŠKOL Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova HODINOVÁ DOTACE CHEMIE A PŘÍBUZNÝCH PŘEDMĚTŮ V DÉLCE STUDIA Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská Sekce potravinářská Charbulova Sekce služeb Charbulova Sekce obchodu Jánská Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova SPECIFIKACE A CHARAKTERISTIKA CHEMICKÉ STUDIJNÍ LITERATURY PRO JEDNOTLIVÉ ŠKOLY A OBORY Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská Sekce potravinářská Charbulova Předmět: Základy přírodních věd Předmět: Nauka o výživě a Výživa Sekce služeb Charbulova Předmět: Základy přírodních věd Předmět: Chemie Předmět: Kosmetika Předmět: Materiály Předmět: Technologie Předmět: Suroviny (cukrář) Předmět: Suroviny (pekař) Předmět: Materiály Předmět: Technologie Sekce obchodu Jánská Předmět: Základy přírodních věd Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova Předmět: Chemie a ekologie Předmět: Materiály a technologie Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Předmět: Chemie Předmět: Materiály (příp. Stavební materiály)... 54

6 4.4 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova Předmět: Základy přírodních věd a Chemie Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova Předmět: Chemie VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova Porovnání shodných oborů různých středních škol Ekonomika a podnikání Informační technologie Elektrikář silnoproud, Silnoproudá elektrotechnika a Elektrikář Elektromechanik pro zařízení a přístroje DISKUZE ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM ZKRATEK... 88

7 1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 1.1 Úvod Již v antickém Řecku a Římě a dalších starověkých kulturách byly ke studiu využívány učebnice. Velký rozvoj učebnic nastal v 15. století po vynálezu knihtisku a obecně uznávaným teoretikem a tvůrcem moderních školních učebnic byl Jan Amos Komenský. I v současnosti, kdy dochází k velkému rozmachu elektronických učebnic a prostředků, klasické učebnice ze škol nezmizely, naopak dochází ke stálému vzestupu a vznikají nové rozmanité studijní texty. Předložená bakalářská práce se zabývá výzkumem úrovně výuky chemie a příbuzných předmětů na středních odborných školách a učilištích. Hlavním cílem této práce je odhalení obsahové a odborné úrovně učebnic a studijní literatury používané školami pro výuku chemie a příbuzných předmětů. Práce je členěna do čtyř hlavních kapitol. Po úvodním představení škol následují dvě kapitoly, které uvádí studijní obory a jejich rozdělení podle délky studia a hodinovou dotaci výuky chemie a příbuzných předmětů v délce studia těchto oborů a samotnou specifikaci a charakteristiku učebnic používaných pro jednotlivé obory. V této části je uvedeno, jaké se ve zkoumaných učebnicích nacházejí oblasti chemie a čím se konkrétněji zabývají. Čtvrtou kapitolou je stručné vyhodnocení výsledků výzkumného šetření. Práce tedy obsahuje pouze praktickou část, která má za úkol zjištění používané studijní literatury na jednotlivých školách a její následnou přehlednou charakteristiku. Metodou výzkumu byla ústní a písemná komunikace s vedením škol a samotnými učiteli. Téma této bakalářské práce je řešeno z důvodu plánu vytvoření nového kvalitního studijního materiálu pro tento typ škol, který by lépe odpovídal oborovému zaměření jednotlivých oborů. Práce by tedy měla sloužit budoucím autorům jako zmapování požadavků jednotlivých studijních oborů pro nový učební materiál. 7

8 1.2 Cíle práce Zjištění všech studijních a učebních oborů škol Zjištění hodinové dotace chemie a příbuzných předmětů v délce studia všech oborů Zjištění používaných učebnic školami pro jednotlivé obory a předměty Specifikace a charakteristika těchto učebnic a zjištění obsahové a odborné úrovně učebnic 8

9 2 PŘEDSTAVENÍ ŠKOL V této kapitole jsou představeny všechny školy, na kterých byl proveden výzkum. Jedná se o šest brněnských středních odborných škol a učilišť: Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 (Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodní Brno, Jánská 22) Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97 Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská 22 Střední škola potravinářská, obchodu a služeb se nachází v Brně, v ulici Charbulova 106. Vznikla sloučením několika škol. V roce 1994 se Střední odborné učiliště sloučilo se Středním odborným učilištěm místního hospodářství a vznikla tak Střední odborná škola a střední odborné učiliště potravinářské a služeb. V roce 1997 se tato škola sloučila se Středním odborným učilištěm oděvním a Středním odborným učilištěm textilním a konečně v roce 2012 došlo k poslednímu sloučení, a to se Střední odbornou školou obchodní na Jánské 22, která byla také součástí mého výzkumu. Nyní má tato škola dvě pracoviště, jedno v ulici Charbulova 106, kde se nachází sekce potravinářská a sekce služeb, a druhé v ulici Jánská 22, kde se nachází sekce obchodu. Škola se účastní projektu Vzdělávání pro dospělé realizovaného Střední školou polytechnickou Brno, Jílová 36g, která je také součástí výzkumu. V bakalářské práci budou tyto školy, pro větší přehlednost, uváděny jako jedna škola. Ve škole se vyučuje 18 oborů, z toho 10 tříletých oborů s výučním listem, 7 čtyřletých oborů s maturitní zkouškou, 1 nástavbový tříletý obor s maturitní zkouškou v dálkové formě studia, 1 nástavbový dvouletý obor s maturitní zkouškou v denní formě studia 9

10 a ve zkrácené denní formě studia škola nabízí 1 dvouletý obor s maturitní zkouškou a 5 jednoletých oborů s výučním listem. Kromě denního a dálkového studia škola poskytuje také večerní studium, dále rekvalifikační kurzy a služby pro veřejnost Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 Střední škola strojírenská a elektrotechnická se nachází v Brně, v ulici Trnkova 113. Nabízí velké množství oborů, 7 čtyřletých oborů s maturitní zkouškou, 5 tříletých oborů s výučním listem, 4 nástavbové obory pro absolventy učebních oborů k získání maturitní zkoušky, z toho 2 obory dvouleté a 2 obory tříleté a 6 oborů zkráceného denního studia pro absolventy střední školy nebo učiliště k získání výučního listu, 5 těchto oborů je jednoletých a jeden dvouletý. Škola dále poskytuje rekvalifikační kurzy, možnost získání profesní kvalifikace a široké služby veřejnosti Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Střední škola polytechnická se nachází v Brně, v ulici Jílová 36g. Tak jak školu dnes můžeme poznat, vznikla v roce 1998, kdy se po sloučení několika škol dohromady, přestěhovala do komplexu budov na ulici Jílová 36g. Tato škola poskytuje 8 tříletých oborů s výučním listem v denní i dálkové formě studia, 3 čtyřleté obory s maturitní zkouškou v denní formě studia, 2 nástavbové obory s maturitní zkouškou v denní dvouleté formě studia a večerní tříleté formě studia a 10 oborů zkráceného studia, jako jednoleté denní studium nebo dvouleté dálkové studium. Pro mnoho oborů škola poskytuje i praktickou výuku na třech odloučených pracovištích. Škola realizuje projekt Vzdělávání pro dospělé, kterého se mimo jiné účastní i školy z následujícího výzkumu Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15 a Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova

11 Mimo to poskytuje profesní kvalifikaci a různá školení a poradenství v oblasti dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97 Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií se nachází v Brně, v ulici Purkyňova 97. Od doby svého vzniku, prošla škola několikerým sloučením s dalšími školami a v dnešní době škola nabízí tři oblasti vzdělávání, jsou to informační technologie, elektrotechnika a sociální činnost. Celkem škola poskytuje 9 oborů, z toho 7 čtyřletých oborů s maturitní zkouškou a 2 tříleté obory s výučním listem Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15 Integrovaná střední škola automobilní se nachází v Brně, v ulici Křižíkova 15. První počátky této školy se datují od roku 1946, kdy probíhala první výuka učňů v automobilní oblasti, pod záštitou AZNP Mladá Boleslav, závod Brno. První Odborné učiliště státních pracovních záloh, které řídilo výuku dělnických profesí, vzniklo roku V průběhu dalších let prošla škola mnoha organizačními změnami a po několikeré změně zřizovatelů skončila v roce 1996 pod záštitou MŠMT ČR. Od roku 1997 je ISŠA jedinou školou, která v Brně vyučuje automobilové obory. Škola nabízí 4 tříleté obory s výučním listem, 3 dvouleté nástavbové obory s maturitní zkouškou, 1 tříletý nástavbový obor s maturitní zkouškou v dálkové formě studia a 2 čtyřleté obory s maturitní zkouškou. Škola provozuje Centrum dopravního vzdělávání, kde nabízí autoškolu nejen pro žáky ISŠA, ale i pro veřejnost a mnoho dalších kurzů 7. 11

12 3 HODINOVÁ DOTACE CHEMIE A PŘÍBUZNÝCH PŘEDMĚTŮ V DÉLCE STUDIA 3.1 Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská Sekce potravinářská Charbulova 106 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Hotelnictví Cestovní ruch Gastronomie Tabulka 1 Hodinová dotace pro obor Hotelnictví Hotelnictví Základy přírodních věd Nauka o výživě Celkem Tabulka 2 Hodinová dotace pro obor Cestovní ruch Cestovní ruch Základy přírodních věd Celkem Tabulka 3 Hodinová dotace pro obor Gastronomie Gastronomie Základy přírodních věd Celkem

13 Obory s výučním listem tříleté denní studium Kuchař, číšník ŠVP Kuchař číšník, ŠVP Kuchař, ŠVP Číšník Řezník, uzenář Tabulka 4 Hodinová dotace pro obor ŠVP Kuchař - číšník ŠVP Kuchař - Číšník Základy přírodních věd Celkem Tabulka 5 Hodinová dotace pro obor ŠVP Kuchař ŠVP Kuchař Základy přírodních věd Celkem Tabulka 6 Hodinová dotace pro obor ŠVP Číšník ŠVP Číšník Základy přírodních věd Celkem Tabulka 7 Hodinová dotace pro obor Řezník, uzenář Řezník, uzenář Základy přírodních věd Výživa Celkem

14 3.1.2 Sekce služeb Charbulova 106 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Kosmetické služby ŠVP Kosmetička vizážistka Fotograf Podnikání nástavbové studijní programy nevyučují chemii, ani žádné příbuzné předměty Tabulka 8 Hodinová dotace pro obor ŠVP Kosmetička - vizážistka ŠVP Kosmetička - vizážistka Základy přírodních věd Chemie Kosmetika Materiály Celkem Tabulka 9 Hodinová dotace pro obor Fotograf Fotograf Základy přírodních věd Celkem Obory s výučním listem tříleté denní studium Aranžér Cukrář Pekař Kadeřník Tabulka 10 Hodinová dotace pro obor Aranžér Aranžér Základy přírodních věd Celkem

15 Tabulka 11 Hodinová dotace pro obor Cukrář Cukrář Základy přírodních věd Technologie Suroviny 1,5 1,5 2 5 Celkem 5,5 5, Tabulka 12 Hodinová dotace pro obor Pekař Pekař Základy přírodních věd Suroviny 1,5 2,5 2 6 Celkem 3,5 3,5 2 9 Tabulka 13 Hodinová dotace pro obor Kadeřník Kadeřník Základy přírodních věd Materiály 1, ,5 Technologie 1,5 1,5 2 5 Celkem 5 3,5 3 11, Sekce obchodu Jánská 22 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Ekonomika a podnikání Tabulka 14 Hodinová dotace pro obor Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání Základy přírodních věd Celkem

16 Obory s výučním listem tříleté denní studium Prodavač Tabulka 15 Hodinová dotace pro obor Prodavač Prodavač Základy přírodních věd Celkem Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Elektrotechnika zaměření na elektroenergetiku od 3. ročníku Elektrotechnika zaměření na informační technologii od 3. ročníku Mechanik elektrotechnik zaměření na digitální řízení a automatizaci od 3. ročníku Mechanik elektrotechnik zaměření na inteligentní a komfortní elektroinstalaci od 3. ročníku Mechanik seřizovač zaměření na programování a obsluhu CNC strojů od 3. ročníku Mechanik seřizovač zaměření na mechatroniku od 3. ročníku Mechanik strojů a zařízení zaměření na programování a servis CNC strojů od 3. ročníku Tabulka 16 Hodinová dotace pro obor Elektrotechnika Elektrotechnika zaměření na elektroenergetiku od 3. ročníku Chemie a ekologie Materiály a technologie Celkem

17 Tabulka 17 Hodinová dotace pro obor Elektrotechnika Elektrotechnika zaměření na informační technologii od 3. ročníku Chemie a ekologie Materiály a technologie Celkem Tabulka 18 Hodinová dotace pro obor Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik zaměření na digitální řízení a automatizaci od 3. ročníku Chemie a ekologie Materiály a technologie Celkem Tabulka 19 Hodinová dotace pro obor Mechanik elektrotechnik Mechanik elektrotechnik zaměření na inteligentní a komfortní elektroinstalaci od 3. ročníku Chemie a ekologie Materiály a technologie Celkem Tabulka 20 Hodinová dotace pro obor Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač zaměření na programování a obsluhu CNC strojů od 3. ročníku Chemie a ekologie Celkem Tabulka 21 Hodinová dotace pro obor Mechanik seřizovač Mechanik seřizovač zaměření na mechatroniku od 3. ročníku Chemie a ekologie Celkem

18 Tabulka 22 Hodinová dotace pro obor Mechanik strojů a zařízení Mechanik strojů a zařízení zaměření na programování a servis CNC strojů od 3. ročníku Chemie a ekologie Celkem Obory s výučním listem tříleté denní studium Elektrikář silnoproud Elektromechanik pro zařízení a přístroje Strojní mechanik Nástrojář Obráběč kovů Tabulka 23 Hodinová dotace pro obor Elektrikář - silnoproud Elektrikář - Silnoproud Chemie a ekologie Materiály a techologie Celkem Tabulka 24 Hodinová dotace pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje Chemie a ekologie Materiály a techologie Celkem Tabulka 25 Hodinová dotace pro obor Strojní mechanik Strojní mechanik Chemie a ekologie Celkem

19 Tabulka 26 Hodinová dotace pro obor Nástrojář Nástrojář Chemie a ekologie Celkem Tabulka 27 Hodinová dotace pro obor Obráběč kovů Obráběč kovů Chemie a ekologie Celkem Nástavbové obory s maturitní zkouškou Provozní elektrotechnika (2 roky) Provozní elektrotechnika (3 roky) dálkové studium Provozní technika (2 roky) nevyučuje se chemie, ani příbuzné předměty Provozní technika (3 roky) dálkové studium nevyučuje se chemie, ani příbuzné předměty Tabulka 28 Hodinová dotace pro obor Provozní elektrotechnika Provozní elektrotechnika Materiály a techologie Celkem Tabulka 29 Hodinová dotace pro obor Provozní elektrotechnika Provozní elektrotechnika Počet hodin konzultací v ročníku Materiály a techologie Celkem

20 Zkrácené studium pro absolventy SOŠ nebo SOU k získání výučního listu Elektrikář silnoproud (1 rok) Elektrikář silnoproud (2 roky) dálkové studium Elektromechanik pro zařízení a přístroje (1 rok) Strojní mechanik (1 rok) nevyučuje se chemie, ani příbuzné předměty Nástrojář (1 rok) nevyučuje se chemie, ani příbuzné předměty Obráběč kovů (1 rok) nevyučuje se chemie, ani příbuzné předměty Tabulka 30 Hodinová dotace pro obor Elektrikář - silnoproud Elektrikář - silnoproud 1. Materiály a techologie 1 1 Celkem 1 1 Tabulka 31 Hodinová dotace pro obor Elektrikář - silnoproud Elektrikář - silnoproud Počet hodin konzultací v ročníku Materiály a techologie Celkem Tabulka 32 Hodinová dotace pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje 1. Materiály a techologie 1 1 Celkem

21 3.3 Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Nábytkářská a dřevařská výroba Dřevostavby Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Technická zařízení budov Tabulka 33 Hodinová dotace pro obor Nábytkářská a dřevařská výroba - Dřevostavby Chemie Materiály Nábytkářská a dřevařská výroba Dřevostavby Celkem Tabulka 34 Hodinová dotace pro obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Chemie Celkem Tabulka 35 Hodinová dotace pro obor Technická zařízení budov Technická zařízení budov Chemie Celkem

22 Obory s výučním listem tříleté denní studium Elektromechanik pro zařízení a přístroje Instalatér nevyučuje se chemie Malíř a lakýrník Montér suchých staveb Podlahář Sklenář Truhlář Zedník Tabulka 36 Hodinová dotace pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje Materiály a techologie Celkem Tabulka 37 Hodinová dotace pro obor Instalatér Instalatér Materiály Celkem Tabulka 38 Hodinová dotace pro obor Malíř a lakýrník Malíř a lakýrník Chemie Materiály 1, ,5 Celkem 3, ,5 Tabulka 39 Hodinová dotace pro obor Montér suchých staveb Chemie Stavební materiály Celkem

23 Tabulka 40 Hodinová dotace pro obor Podlahář Chemie Materiály Podlahář ,5 0 4,5 Celkem 4 2,5 0 6,5 Tabulka 41 Hodinová dotace pro obor Sklenář Chemie Materiály Sklenář Celkem Tabulka 42 Hodinová dotace pro obor Truhlář Chemie Materiály Truhlář Celkem Tabulka 43 Hodinová dotace pro obor Zedník Chemie Materiály 5 Zedník ,5 0,5 4 Celkem 3 1,5 0,5 5 23

24 Zkrácené studium s výučním listem Čalouník (1 rok) nevyučuje se chemie ani příbuzné předměty Elektrikář silnoproud (1 rok) nevyučuje se chemie ani příbuzné předměty Elektromechanik pro zařízení a přístroje (1 i 2 roky) Instalatér (1 rok) Malíř a lakýrník (1 rok) Montér suchých staveb (1 rok) Podlahář (1 i 2 roky) Sklenář (1 rok) Truhlář (1 i 2 roky) Zedník (1 i 2 roky) Tyto obory jsou určené uchazečům, kteří již dosáhli středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou, proto již nemusí plnit předmět Chemie a mají ho uznaný. Tabulka 44 Hodinová dotace pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje 1. Materiály a technologie 2 2 Celkem 2 2 Tabulka 45 Hodinová dotace pro obor Instalatér Instalatér 1. Materiály 1 1 Celkem 1 1 Tabulka 46 Hodinová dotace pro obor Malíř a lakýrník Malíř a lakýrník Chemie Materiály 1. uznána 3,5 3,5 Celkem 3,5 3,5 24

25 Tabulka 47 Hodinová dotace pro obor Montér suchých staveb Montér suchých staveb 1. Chemie Stavební materiály uznána 3,5 3,5 Celkem 3,5 3,5 Tabulka 48 Hodinová dotace pro obor Podlahář Podlahář 1. Chemie Materiály uznána 3,5 3,5 Celkem 3,5 3,5 Tabulka 49 Hodinová dotace pro obor Sklenář Chemie Materiály Sklenář 1. uznána 2 2 Celkem 2 2 Tabulka 50 Hodinová dotace pro obor Truhlář Chemie Materiály Truhlář 1. uznána 2 2 Celkem 2 2 Tabulka 51 Hodinová dotace pro obor Zedník Zedník 1. Chemie Materiály uznána 3,5 3,5 Celkem 3,5 3,5 5 25

26 Nástavbové studium s maturitní zkouškou Nábytkářská a dřevařská výroba (2 roky) Stavební provoz Tabulka 52 Hodinová dotace pro obor Nábytkářská a dřevařská výroba Nábytkářská a dřevařská výroba Nauka o materiálu Celkem Tabulka 53 Hodinová dotace pro obor Stavební provoz Stavební provoz Stavební materiály Celkem Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 97 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Informační technologie ŠVP Informační technologie Sociální činnost ŠVP Sociálněsprávní činnost Ekonomika a podnikání ŠVP Ekonomika a podnikání Průmyslová ekologie ŠVP Průmyslová ekologie Mechanik elektrotechnik ŠVP Elektrotechnik pro výpočetní techniku Elektrotechnika ŠVP Slaboproudá elektrotechnika Elektrotechnika ŠVP Silnoproudá elektrotechnika 26

27 Tabulka 54 Hodinová dotace pro obor Informační technologie Informační technologie Základy přírodních věd Celkem Tabulka 55 Hodinová dotace pro obor Sociální činnost Sociální činnost Základy přírodních věd Celkem Tabulka 56 Hodinová dotace pro obor Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání Základy přírodních věd Celkem Tabulka 57 Hodinová dotace pro obor Průmyslová ekologie Průmyslová ekologie Chemie Celkem Tabulka 58 Elektrotechnik pro obor Elektrotechnik pro výpočetní techniku Elektrotechnik pro výpočetní techniku Základy přírodních věd Celkem Tabulka 59 Hodinová dotace pro obor Slaboproudá elektrotechnika Slaboproudá elektrotechnika Základy přírodních věd Celkem

28 Tabulka 60 Hodinová dotace pro obor Silnoproudá elektrotechnika Silnoproudá elektrotechnika Základy přírodních věd Celkem Obory s výučním listem tříleté denní studium Elektrikář ŠVP Elektrikář Elektromechanik pro zřízení a přístroje ŠVP Elektromechanik pro výpočetní a zabezpečovací techniku Tabulka 61 Hodinová dotace pro obor Elektrikář Elektrikář Základy přírodních věd (chemie) Celkem Tabulka 62 Hodinová dotace pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektromechanik pro zařízení a přístroje Základy přírodních věd (chemie) Celkem

29 3.5 Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Autotronik Dopravní prostředky ŠVP Technik autoservisu Tabulka 63 Hodinová dotace pro obor Autotronik Autotronik Chemie Celkem Tabulka 64 Hodinová dotace pro obor ŠVP Technik autoservisu ŠVP Technik autoservisu Chemie Celkem Obory s výučním listem tříleté denní studium Mechanik opravář motorových vozidel ŠVP Automechanik, ŠVP Mechanik jednostopých vozidel Karosář ŠVP Autoklempíř Autolakýrník Tabulka 65 Hodinová dotace pro obor ŠVP Automechanik ŠVP Automechanik Chemie Celkem

30 Tabulka 66 Hodinová dotace pro obor ŠVP Mechanik jednostopých vozidel ŠVP Mechanik jednostopých vozidel Chemie Celkem Tabulka 67 Hodinová dotace pro obor ŠVP Autoklempíř ŠVP Autoklempíř Chemie Celkem Tabulka 68 Hodinová dotace pro obor ŠVP Autolakýrník ŠVP Autolakýrník Chemie Celkem

31 4 SPECIFIKACE A CHARAKTERISTIKA CHEMICKÉ STUDIJNÍ LITERATURY PRO JEDNOTLIVÉ ŠKOLY A OBORY Tato kapitola je zaměřená na přiřazení jednotlivých učebnic ke školám a ke konkrétním oborům. Ke každé učebnici je uvedena její specifikace název, autor, nakladatelství, rok vydání, počet stran a ISBN. Dále kapitola obsahuje stručnou charakteristiku učebnic. Tedy, na které oblasti chemie se učebnice zaměřuje a v těchto konkrétních oblastech, na která se zaměřuje témata. 4.1 Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 a Jánská Sekce potravinářská Charbulova 106 Obory s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Hotelnictví Cestovní ruch Gastronomie Obory s výučním listem tříleté denní studium Kuchař, číšník ŠVP Kuchař číšník, ŠVP Kuchař, ŠVP Číšník Řezník, uzenář 31

32 Předmět: Základy přírodních věd Studijní obor: Všechny obory čtyřletého a tříletého studia této školy. Z tabulek z kapitoly vyplývá, že všechny obory potravinářské sekce zakončené maturitní zkouškou i výučním listem, mají společný předmět Základy přírodních věd, který se dělí na chemii a ekologii. Pro tento předmět používají tyto učební obory následující učebnici chemie. Specifikace učebnice: Název učebnice: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření Autor: Jaroslav Blažek, Ján Fabini Nakladatelství: Státní pedagogické nakladatelství Praha Rok: 1999 Počet stran: 334 ISBN: Charakteristika učebnice: Tabulka 69 Charakteristika učebnice Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření Oblast chemie Zaměření oblasti Úvod do studia základní informace potřebné ke studiu chemie chemie disciplíny chemie, chemické látky, chcemické rovnice, základní chemické výpočty Obecná chemie stavba atomů, periodická soustava prvků, chemické vazby, názvosloví anorganických sloučenin, chemické děje podrobnější rozbor periodické soustavy prvků, klasifikace prvků, charakteristika a Anorganická přehled nepřechodných prvků nekovového i kovového charakteru i prvků chemie přechodných základní informace o organických sloučeninách Organická chemie uhlovodíky a jejich deriváty, přírodní látky (např. lipidy, sacharidy a bílkoviny), syntetické látky (např. plasty, léčiva) Laboratorní práce návody a pracovní postupy k úlohám v laboratoři - doplňující učivo z učebnice Na konci každé kapitoly i podkapitoly této učebnice jsou umístěny otázky a úkoly, které studentům umožní zopakování a lepší zapamatování učiva. 32

33 Předmět: Nauka o výživě a Výživa Studijní obor: Čtyřletý studijní obor Hotelnictví a tříletý učební obor Řezník, uzenář. Jak uvádí Tabulka 1 a 7, obor Hotelnictví má předmět Nauka o výživě a obor Řezník, uzenář má předmět Výživa. Pro tyto předměty využívají oba studijní obory stejnou učebnici. Specifikace učebnice: Název učebnice: Základy výživy Autor: Marie Rumíšková Nakladatelství: Ivan Straka, Brno Rok: 2002 Počet stran: 141 ISBN: Charakteristika učebnice: Tato učebnice využívá poznatky získané v předmětu Základy přírodních věd z oblasti chemie. Dále tyto poznatky rozšiřuje v souvislosti s výživou. Jedná se o přeměnu látek, bílkoviny, sacharidy, tuky, minerální látky, stopové prvky a vitaminy. 33

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice

VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE. HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b. 2. Základní a střední školy v České republice VÝUKA CHEMIE SOUČASNÉ ŠKOLSTVÍ A VÝUKA CHEMIE V ČESKÉ REPUBLICE HANA ČTRNÁCTOVÁ a a JIŘÍ ZAJÍČEK b a Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra anorganické chemie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Názvosloví anorganické chemie ve výuce na základních a středních školách v ČR. Autor: Lenka Jedličková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Milan Ošťádal TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ ŽÍHÁNÍ, ZPŮSOB PRÁCE S UČEBNICÍ NA SIGMUNDOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE

Více

Toxické látky v potravinách

Toxické látky v potravinách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Toxické látky v potravinách Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.. Vypracovala: Bc. Vendula Havlenová Prohlašuji,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

2005-2008 IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

2005-2008 IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 2005-2008 IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA IMPULS PRO UČŇOVSKÉ ŠKOLSTVÍ NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Tato publikace vznikla v rámci systémového projektu Kvalita I Nová závěrečná zkouška, na

Více

Technické lyceum. Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 78-42-M/01

Technické lyceum. Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 78-42-M/01 Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. Hana Srbová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Průmyslový management Studijní obor:

Více

TVORBA UČEBNÍCH OSNOV

TVORBA UČEBNÍCH OSNOV Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iveta Cerulová 3. ročník kombinované studium Obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku TVORBA UČEBNÍCH

Více

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie

Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Projekt Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie Zpracovatel: VVV MOST spol. s r.o. Topolová 1234 434 01 Most Počet stránek: 68 O B S A H 1. Úvod... 4 2. Představení Ústeckého

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku?

Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Co je nového v oblasti didaktik odborných předmětů a odborného výcviku? Sborník příspěvků z 8. konference partnerství TTnet ČR Konference se konala 14. 15. října 2009 v Kostelci nad Černými lesy Editorka:

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU

STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADU učební text Jiří FRIES Ostrava 2007 Recenze: prof. Ing. Josef JURMAN, CSc. Miroslav LIŠKA Název: Stroje pro zpracování odpadu

Více

Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů

Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Výukový materiál pro praktické vyučování oboru Kadeřník, tematický celek Barvení vlasů Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce:

Více

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM

TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM T E N T O P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM ELEKTROENERGETIKA

Více

Texturní vlastnosti analogů tavených sýrů vyrobených s použitím tuků s různým zastoupením mastných. Bc. Kateřina Horáková

Texturní vlastnosti analogů tavených sýrů vyrobených s použitím tuků s různým zastoupením mastných. Bc. Kateřina Horáková Texturní vlastnosti analogů tavených sýrů vyrobených s použitím tuků s různým zastoupením mastných kyselin Bc. Kateřina Horáková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce bylo porovnat

Více

Profesní příprava žáků s lehkou mentální retardací v Jihočeském kraji

Profesní příprava žáků s lehkou mentální retardací v Jihočeském kraji Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Bakalářská práce Profesní příprava žáků s lehkou mentální retardací v Jihočeském kraji Vypracoval: Radka Lujcová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Moderní trendy rozvoje chemie

Moderní trendy rozvoje chemie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 vydává v rámci projektu Moderní trendy rozvoje chemie

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz PROFESNÍ ROZCESTNÍK www.impulsprokarieru.cz JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY STANOVENÍ VYBRANÝCH

Více

Charakteristika studijních oborů

Charakteristika studijních oborů Charakteristika studijních oborů Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Bc. Zbyněk Lukáš II. NMgr. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Problematika

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více