Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka /2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 2009/2010"

Transkript

1 Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka Úvodní identifikační údaje / Název školy a adresa školy, zřizovatel Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP Profil absolventa Identifikační údaje Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané kompetence absolventa... 13

2 2.3.1 Občanské kompetence Klíčové kompetence Odborné kompetence Další výsledky vzdělávání Specifické výsledky vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Popis celkového pojetí vzdělávání Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Pokrytí průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a svět práce Člověk a životní prostředí Informační a komunikační technologie Organizace výuky Způsob hodnocení žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončování vzdělávání Učební plán Tabulka Poznámky k učebnímu plánu Přehled využití týdnů ve školním roce Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební osnova Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Personální podmínky Vedení školy Přehled kvalifikace učitelů SPŠ a VOŠ Písek: Materiální podmínky... 62

3 Budovy a pozemky Materiálně technické vybavení školy Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Nejvýznamnější firmy Úřad práce Vysoké školy a vyšší odborné školy Rodiče, žáci a jiné subjekty Inovace ŠVP 70

4 1. Úvodní identifikační údaje SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 4

5 1.1 Název školy a adresa školy, zřizovatel Název školy: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Adresa školy: Karla Čapka 402, Písek Kontakty: tel , Zřizovatel: Jihočeský kraj Adresa zřizovatele: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 5

6 1.2 Název školního vzdělávacího programu: Elektrotechnika SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 6

7 1.3 Kód a název oboru vzdělání: M/01 Elektrotechnika SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 7

8 1.4 Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 8

9 1.5 Délka a forma vzdělávání: Délka vzdělávání: 4 roky Forma vzdělávání: denní SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 9

10 1.6 Platnost ŠVP Od: Podpis ředitelky:... Za školskou radu:... Razítko školy: 2. Profil absolventa SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 10

11 2.1 Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Karla Čapka 402, Písek Zřizovatel: Jihočeský kraj Název ŠVP: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: M/01 Elektrotechnika Platnost ŠVP: Od SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 11

12 2.2 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolventi vzdělávacího programu M/01 Elektrotechnika se uplatní zejména ve středních technickohospodářských funkcích, zejména v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení, v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky. Uplatní se také v oblasti aplikací výpočetní techniky při zpracování dat a při řízení technologických procesů, v oblastech měření a regulace, programování počítačů nebo mikropočítačů, při řízení procesů a při programování průmyslových automatů, při řízení a obsluze robotizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. Mohou se uplatnit i jako projektanti, energetici, dispečeři, techničtí manažeři při řízení provozu v elektrotechnických i jiných podnicích. SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 12

13 2.3 Očekávané kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující občanské, klíčové a odborné kompetence: Občanské kompetence Vzdělání směřuje k tomu, aby absolventi: jednali odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i pro zájem veřejný dbali na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovali práva a osobnost jiných lidí, vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jednali v souladu s morálními principy, přispívali k uplatňování demokratických hodnot uvědomovali si v rámci plurality a multikulturního soužití vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovali s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí aktivně se zajímali o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje byli hrdí na tradice a hodnoty svého národa, chápali jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, ctili život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovali si odpovědnost za vlastní život a byli připraveni řešit své osobní a sociální problémy uměli myslet kriticky tj. dokázali zkoumat věrohodnost informací, nenechávali sebou manipulovat, tvořili si vlastní úsudek a byli schopni o něm diskutovat s jinými lidmi Klíčové kompetence Komunikativní kompetence, tzn., aby absolventi byli schopni: vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 13

14 aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování Personální kompetence, tj. aby absolventi byli připraveni: reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností přijímat hodnocení svých výsledků a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví Sociální kompetence, tj. aby absolventi byli schopni: adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem Kompetence řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, tj. aby absolventi byli schopni: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 14

15 uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické, heuristické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi, tj. aby absolventi uměli: pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením učit se používat nový aplikační software naprogramovat jednočipové mikropočítače komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií Kompetence aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů, tj. aby absolventi uměli: správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení správně používat a převádět jednotky nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a využít pro konkrétní řešení provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků Kompetence k pracovnímu uplatnění, tj. aby absolventi: měli přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání měli reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 15

16 profesní kariéry, znali požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a byli schopni srovnávat je se svými předpoklady, byli připraveni přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám dokázali získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb uměli vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli znali práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků osvojili si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Odborné kompetence Kompetence uplatňovat zásady normalizace, řídit se platnými technickými normami a graficky komunikovat, tj. aby absolventi: uplatňovali zásady technické normalizace a standardizace při tvorbě technické dokumentace pohotově a správně využívali při řešení elektrotechnických úloh normy a další zdroje informací četli a vytvářeli elektrotechnická schémata, grafickou dokumentaci desek plošných spojů aj. a produkty grafické technické komunikace používané v elektrotechnice tvořili jednoduché výkresy součástí a sestavení používali a upravovali jednoduché stavební výkresy vytvářeli technickou dokumentaci s ohledem na normy v oblasti technického zobrazování, kótování atd. Kompetence provádět elektrotechnické výpočty a uplatňovat grafické metody řešení úloh s využitím základních elektrotechnických zákonů, vztahů a pravidel, tj. aby absolventi: určovali hlavní veličiny proudového pole zjištění napětí, odporu, měrného odporu, elektrické práce aj. a tyto znalosti aplikovali při řešení praktických problémů (např. při zjišťování příkonu spotřebiče, zjišťování ztrát ve vedení, výběru vhodného vodiče aj.) řešili obvody stejnosměrného proudu a uplatnili tyto znalosti např. při zjišťování proudů ve členech obvodu, zvětšování měřícího rozsahu ampérmetru a voltmetru, při řízení proudu a napětí na elektrospotřebiči aj. určovali elektrický indukční tok, elektrickou indukci a intenzitu elektrického pole (lze využít při výběru vhodného kondenzátoru, výběru dielektrika k oddělení vodivých ploch SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 16

17 aj.) a zjišťovali základní veličiny magnetického pole (určování počtu závitů cívky, zjišťování působení síly mezi vodiči, nosnost elektromagnetu aj.) řešili obvody střídavého proudu a vytvářeli jejich fázorové diagramy stanovovali elektrické veličiny jednoduchých trojfázových soustav při zapojení do hvězdy a do trojúhelníku a byli seznámeni s problematikou točivého magnetického pole Kompetence provádět elektroinstalační práce, zapojovat jistící prvky, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje a provádět ruční a základní strojní obrábění různých materiálů, tj. aby absolventi: zapojovali vodiče, elektrické rozvody, zásuvky apod. projektovali a zapojovali světelné obvody s různými přepínači, zářivková a výbojková svítidla zapojovali jistící prvky (tzn. stykače, jističe, pojistky apod.) navrhovali, zapojovali a sestavovali jednoduché elektronické obvody vybírali součástky z katalogu elektronických součástek navrhovali plošné spoje včetně využití výpočetní techniky zhotovovali desky s plošnými spoji včetně osazení součástek a oživení desky vybírali transformátor do konkrétní aplikace zhotovovali součásti podle výkresu ručním a strojním obráběním Kompetence měřit elektrotechnické veličiny, tj. aby absolventi: používali měřicí přístroje k měření elektrických parametrů a charakteristik elektrotechnických prvků a zařízení analyzovali a vyhodnocovali výsledky uskutečněných měření a přehledně o nich zpracovávali záznamy využívali výsledků měření pro kontrolu, diagnostiku a zprovoznění elektrotechnických strojů a zařízení plánovali revize a údržbu elektrotechnických strojů a zařízení a navrhovali způsob odstraňování případných závad. Kompetence usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tj. aby absolventi: chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) Kompetence jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, tj. aby absolventi: SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 17

18 znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady; nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Kompetence dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu, tj. aby absolventi: chápali bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i klientů a zákazníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem dodržovali příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, hygienické předpisy a zásady používali osobní ochranné pracovní prostředky podle platných předpisů pro jednotlivé činnosti byli připraveni spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbali na používání pracovních nástrojů, pomůcek a technického vybavení odpovídajícího bezpečnostním a protipožárním předpisům uměli uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním úrazu Další výsledky vzdělávání mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce rozumět mechanismu tržní ekonomiky, získat předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit mít základní představu o lidském organismu jako celku z hlediska stavby a funkce chápat důležitost tělesné zdatnosti a aktivního zdraví SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 18

19 2.3.5 Specifické výsledky vzdělávání Školní vzdělávací program Elektrotechnika má zvolenou náplň a uspořádání tak, aby v žácích byl rozvíjen zájem o elektrotechniku a elektroniku, aby během studia žáci získali takové kognitivní, psychomotorické i postojové kompetence umožňující jejich plnohodnotné profesní i občanské zapojení do demokratické společnosti. Náplň odborných předmětů je volena průřezově, aby po absolvování studia mohl žák dále profilovat svoji odbornost, a byl tak připraven na měnící se podmínky trhu pracovních sil. Obsah předmětů odpovídá požadavkům sociálních partnerů. Všeobecně vzdělávací předměty i teoretické odborné předměty připravují žáky i pro úspěšné studium na vysokých školách technického zaměření. SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 19

20 2.4 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou, absolvent získá vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou. Vykonaná maturitní zkouška je dokladem o dosažení středního vzdělání a je doložena vysvědčením o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 20

21 3. Charakteristika vzdělávacího programu SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 21

22 3.1. Identifikační údaje oboru Název a adresa školy: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402; Karla Čapka 402, Písek Název ŠVP: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: M/01 Elektrotechnika Platnost ŠVP: Od Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní Stupeň poskytovaného Střední vzdělání s maturitní zkouškou vzdělání: SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 22

23 3.2. Popis celkového pojetí vzdělávání Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno na osvojování teoretických poznatků, na získávání a rozvíjení technického myšlení, na získání a uplatnění psychomotorických dovedností potřebných pro praktické řešení úloh, na dovednost analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Součástí vzdělávacího obsahu jsou základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil absolventa daného oboru. Učivo oboru umožňuje absolventovi i možnost studovat na vysoké škole. a) stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování V oboru elektrotechnika jsou preferovány takové metody výuky, které kladou důraz na motivaci žáků a učí žáky technikám samostatného učení. Vzhledem k nadstandardnímu vybavení školy výpočetní technikou je zřejmá převažující orientace na výuku s využitím počítače ve všech předmětech. Pro teoretické předměty je používána informačně receptivní metoda v podobě přednášky a výkladu, využívající pro obrazové informace technologií ICT. Žák je veden i k práci s odbornou literaturou, internetem a e-learningem jako metodou celoživotního vzdělávání. V praktických předmětech a cvičeních žáci pracují samostatně pod vedením vyučujícího, který používá demonstračně výukových metod, jako jsou řešení problémových úloh, problémový výklad a samostatná, skupinová nebo týmová práce. Tyto prvky výuky jsou uplatňovány zejména v rámci praktických cvičení, která jsou realizována jak v učebnách, tak v laboratořích nebo v učebnách s výpočetní technikou. Žák řeší logické úlohy s využitím svých poznatků z výuky, vyhledává další potřebné informace z tabulek, literatury a internetu. Seznamuje se s matematickými a grafickými metodami řešení úkolů včetně využití počítačů. Nadaní žáci s vysokým zájmem jsou individuálně podporováni a svůj zájem a schopnosti mohou využít v soutěžích a olympiádách. V průběhu studia žáci zpracovávají seminární práce, protokoly. Během studia žáci navštíví formou exkurze vybrané podniky s cílem získat představu o praxi. b) způsoby rozvoje občanských a klíčových kompetencí ve výuce Metody výuky a aktivity školy jsou voleny tak, aby v maximální míře podpořily motivaci žáka, jeho kreativitu a vlastní aktivitu. Na oboru elektrotechnika je pak přednostně důležité vyvolat u žáka zájem o předmět studia, vybavit ho kompetencemi umožňujícími jeho další celoživotní vzdělávání. Žáci by měli být vybaveni komunikativními, personálními a sociálními kompetencemi. Měli by být schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, naučit se využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, efektivně pracovat s informacemi a získat přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v ČR a EU. Žáci by měli srozumitelně a souvisle formulovat své myšlenky, aktivně se účastnit diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých. Žáci budou vedeni k práci, důslednosti, pečlivosti, k samostatnému studiu i spolupráci s ostatními. Měli by být schopni využívat informační technologie internet (informační a vzdělávací servery), využívat aplikací při samostatné práci (prezentační programy, textové a tabulkové editory apod.). Budou zpracovávat seminární práce, zprávy z exkurzí, protokoly z laboratorních měření. SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 23

24 c) způsoby začlenění průřezových témat do výuky Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Je realizován jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu předmětů, např. chemie, občanská nauka apod., nebo je obsahem dalších aktivit školy, jako jsou sportovní kurzy, besedy, exkurze, společenské akce (ples, návštěva divadla), soutěže, akce třídních kolektivů atd. Tyto aktivity jsou uvedeny v ročním plánu práce školy. Další formou realizace začlenění průřezových témat je simulace reálných činností organizací, např. školní parlament, zapojení některých žáků do kontaktů s jinými školami v rámci projektů republikových i mezinárodních a akcí charitativních organizací. SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 24

25 3.3 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Pokrytí předmětem: Dějepis, Tělesná výchova, Občanská nauka, Německý jazyk, Anglický jazyk, Ekonomika, Matematika, Český jazyk a literatura, Další ruský jazyk, Elektronika, Automatizační cvičení, Mikroprocesorová technika, Fyzika, Chemie, Další anglický jazyk, Další německý jazyk, Základy elektrotechniky, Seminář anglického jazyka, Digitální komunikace, Seminář německého jazyka, Seminář ruského jazyka, Automatizační a komunikační systémy 1. ročník Český jazyk a literatura Práce s textem, Literární teorie, Literární historie Anglický jazyk Unit 1 Další anglický jazyk Unit 1 Německý jazyk Tematické okruhy a komunikační situace Další německý jazyk Tematické okruhy a komunikační situace Další ruský jazyk Lekce 1 Dějepis Člověk v dějinách, Novověk st., Novověk 1. pol. 20. st., Člověk v dějinách II svět v blocích Fyzika Mechanika, Molekulová fyzika a termika Chemie obecná chemie Matematika Shrnutí a prohloubení učiva ZŠ, Matice, Lineární rovnice, nerovnice a soustavy, Kvadratické rovnice, nerovnice a soustavy Tělesná výchova Péče o zdraví Základy elektrotechniky Základní pojmy, Proudové pole 2. Český jazyk a literatura 4 Tematický okruh č SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 25

26 ročník Literární historie Anglický jazyk Unit 4 Další anglický jazyk Unit 3 Další německý jazyk Tematické okruhy a komunikační situace Další ruský jazyk Lekce 3 Občanská nauka Člověk jako občan, Člověk a právo Fyzika Mechanické kmitání a vlnění Matematika Goniometrie ostrého úhlu, řešení pravoúhlého trojúhelníka, Goniometrie obecného úhlu, řešení obecného trojúhelníka, Komplexní čísla, Základní funkce, Obsahy a obvody rovinných útvarů Mikroprocesorová technika Logické obvody, Sekvenční logické obvody, Základní pojmy mikroprocesorové techniky Elektronika Lineární součástky elektronických obvodů , 8 6 1, ročník Základy elektrotechniky Střídavé proudy, Symbolicko-komplexní metoda řeš. obvodů se stř. proudem, Trojfázová soustava Český jazyk a literatura Komunikace a sloh, Práce s textem Anglický jazyk Unit 7 Seminář anglického jazyka Unit 5 Německý jazyk Tematické okruhy a komunikační situace Seminář ruského jazyka Lekce 5 Občanská nauka Člověk v lidském společenství, Člověk jako občan , 2, 3, 5, 6 SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 26

27 Matematika Posloupnosti, Stereometrie, Kombinatorika, Pravděpodobnost, Základy statistiky, Geometrická zobrazení, Limita funkce Tělesná výchova Tělesná výchova Mikroprocesorová technika Práce na projektu Digitální komunikace Moderní účastnické terminály Automatizační cvičení Ovládací technika a logické řízení, Programovatelné automaty Elektronika Pasivní lineární komplexní jednobrany a dvojbrany 2, 3, ročník Český jazyk a literatura Literární historie, Kultura Seminář anglického jazyka Unit 7 Německý jazyk Tematické okruhy a komunikační situace Seminář německého jazyka Tematické okruhy a komunikační situace Seminář ruského jazyka Lekce 7 Občanská nauka Soudobý svět, Člověk a svět (filozofie) Matematika Analytická geometrie v rovině, Matematická logika a teorie množin Tělesná výchova Péče o zdraví, Tělesná výchova Ekonomika Pracovněprávní vztahy, mzda a odměňování, Daňová soustava a finanční trh, Národní hospodářství a EU Automatizační cvičení Automatizační úlohy s PLC, Vizualizace úlohy s programovatelným automatem v Control Webu Automatizační a komunikační systémy Programování úloh c PLC , SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 27

28 3.3.2 Člověk a životní prostředí Pokrytí předmětem: Fyzika, Tělesná výchova, Základy ekologie, Občanská nauka, Český jazyk a literatura, Německý jazyk, Matematika, Radioelektronika, Fyzikální seminář, Ekonomika, Strojní systémy, Mikroprocesorová technika, Anglický jazyk, Chemie, Praktická cvičení, Seminář anglického jazyka, Anglická konverzace, Německá konverzace, Seminář německého jazyka 1. ročník Český jazyk a literatura Literární historie Fyzika Mechanika, Molekulová fyzika a termika Základy ekologie Základy biologie, Člověk a životní prostředí Chemie anorganická chemie, organická chemie, biochemie Tělesná výchova Péče o zdraví, Tělesná výchova, Zdravotní tělesná výchova Praktická cvičení Elektronika I, Ruční obrábění Tematický okruh č , ročník 3. ročník Anglický jazyk Unit 4 Německý jazyk Tematické okruhy a komunikační situace Fyzika Mechanické kmitání a vlnění, Optika, Fyzika mikrosvěta Tělesná výchova Péče o zdraví, Tělesná výchova, Zdravotní tělesná výchova Mikroprocesorová technika Číselné soustavy, Logické obvody, Základní pojmy mikroprocesorové techniky Seminář anglického jazyka Unit 5 Německý jazyk Tematické okruhy a komunikační situace Seminář německého jazyka 2 2, SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 28

29 Tematické okruhy a komunikační situace 4. ročník Matematika Základy statistiky Tělesná výchova Péče o zdraví, Tělesná výchova, Zdravotní tělesná výchova Radioelektronika Teorie pro mobilní komunikace Mikroprocesorová technika Úvod do problematiky jednočipových mikropočítačů, Jednočipové mikropočítače vybrané řady, Periferní obvody integrované na čipu mikropočítače, Další vlastnosti mikropočítače Praktická cvičení Elektronika s MCU, CNC Strojní systémy Obnovitelné zdroje energie Anglický jazyk Maturitní příprava Anglická konverzace Topics 3 Německá konverzace Tematické okruhy Německý jazyk Tematické okruhy a komunikační situace Seminář německého jazyka Tematické okruhy a komunikační situace Občanská nauka Soudobý svět Fyzikální seminář Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění, Elektřina a magnetismus Tělesná výchova Péče o zdraví, Zdravotní tělesná výchova Ekonomika Národní hospodářství a EU 2, Člověk a svět práce SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 29

30 Pokrytí předmětem: Občanská nauka, Český jazyk a literatura, Německý jazyk, Matematika, Ekonomika, Matematický seminář, Elektronika, Mikroprocesorová technika, Fyzika, Fyzikální seminář, Anglický jazyk, Další anglický jazyk, Praktická cvičení, Základy elektrotechniky, Seminář ruského jazyka, Strojní systémy, Anglická konverzace, Seminář německého jazyka 1. ročník 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikace a sloh Další anglický jazyk Unit 1 Fyzika Mechanika Praktická cvičení Elektronika I, Elektroinstalace Český jazyk a literatura Jazykové vědomosti a dovednosti, Komunikace a sloh, Práce s textem Německý jazyk Tematické okruhy a komunikační situace Občanská nauka Člověk jako občan Tematický okruh č ročník Matematika Goniometrie ostrého úhlu, řešení pravoúhlého trojúhelníka, Základní funkce, Obsahy a obvody rovinných útvarů Mikroprocesorová technika Číselné soustavy, Logické obvody, Sekvenční logické obvody, Základní pojmy mikroprocesorové techniky Praktická cvičení Elektronika s IO, Mechatronika, Strojní obrábění Základy elektrotechniky Střídavé proudy, Symbolicko-komplexní metoda řeš. obvodů se stř. proudem Český jazyk a literatura Literární historie Anglický jazyk Unit 7 Seminář ruského jazyka Lekce 5 Matematika Posloupnosti, Stereometrie, Kombinatorika, Pravděpodobnost, Základy 1, , 2 SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 30

31 statistiky, Geometrická zobrazení 4. ročník Mikroprocesorová technika Obsluha periférií, využití dalších obvodů na čipu, Práce na projektu Praktická cvičení Elektronika s MCU, CNC Strojní systémy Obráběcí stroje a manipulátory Český jazyk a literatura Jazykové vědomosti a dovednosti, Komunikace a sloh, Práce s textem Anglický jazyk Maturitní příprava Anglická konverzace Topics 3 Seminář německého jazyka Tematické okruhy a komunikační situace Fyzikální seminář Mechanika Matematika Matematická logika a teorie množin Matematický seminář Logická výstavba matematiky 1 Ekonomika Management a marketing, Pracovněprávní vztahy, mzda a odměňování, Národní hospodářství a EU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Praktická cvičení Servis elektroniky, Robotika Elektronika Analýza časově proměnných signálů Informační a komunikační technologie Pokrytí předmětem: Základy ekologie, Občanská nauka, Český jazyk a literatura, Dějepis, Německý jazyk, Matematika, Radioelektronika, Elektrotechnická měření, Fyzikální seminář, Ekonomika, Matematický seminář, Komunikační a datové systémy, Automatizační a komunikační systémy, Přenosové a automatizační systémy, Další ruský jazyk, Informační a komunikační SPŠ a VOŠ Písek ŠVP Elektrotechnika 2009/2010 v04 31

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik Verze 1 Platnost od 1.9.2011 Č.j.: 1780/2012 Spis. skart.

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: 552304232, URL: www.sps-vitkovice.cz, mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa... 2 2.1. Základní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrotechnika Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika, který vydalo

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik

školní vzdělávací program Autotronik Autotronik školní vzdělávací program Autotronik Autotronik Obsah 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2009 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Mechanik opravář motorových vozidel

Mechanik opravář motorových vozidel Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Profil absolventa... 5 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání... 5 2.2 Klíčové

Více

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKOLOGIE A LOGIE 1601M/01 1. Identifikační údaje Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace adresa: U Jezu 7, 74101 Nový Jičín zřizovatel: Moravskoslezský

Více

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program

Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor. Strojírenství. technický software. Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor Strojírenství technický software Školní vzdělávací program Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... Profil absolventa.... Uplatnění absolventa v praxi....

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 41-45-M/01 Mechanizace a služby - zaměření DSS - Dopravní a servisní služby - 2013 41-45-M/01 Mechanizace a služby Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více