JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Miroslav V. Hospodářský

2

3 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vyučovací metody a jejich aplikace v podmínkách středního odborného školství Autor: Bc. Miroslav V. Hospodářský Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Učitelství odborných předmětů Vedoucí práce: Doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc. České Budějovice 2013

4

5 UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY BACHELOR S THESIS Teaching Methods and Their Application in Terms of Secondary Vocational Education Author: Bc. Miroslav V. Hospodářský Study Program: Specialization in Pedagogy Field of Study: Teaching vocational subjects Supervisor: Doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc. České Budějovice 2013

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracoval samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47 písmeno b zákona číslo 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejich internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona číslo 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledky obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů. V Českých Budějovicích dne. podpis ~I~

8 ~ II ~

9 Poděkování Děkuji vedoucímu práce panu doc. RNDr. Vojtěchu Stachovi, CSc. za metodické vedení této práce a za cenné rady, podněty a připomínky, které přispěly ke zlepšení jejího obsahu. ~ III ~

10 ~ IV ~

11 Anotace Tato práce se zaměřuje na rozbor a využití vyučovacích metod, včetně pojetí a třídění výukových cílů a problematiky motivace. Cílem práce je popis základních vyučovacích metod, příslušné materiální didaktické techniky a učebních pomůcek používaných na střední odborné škole při výuce elektrotechnických předmětů. V předkládané práci jsou rozebrány cíle a kompetence výuky elektrotechniky a dále popsána konstrukce výukových modulů a učebních úloh v předmětu elektrotechnická měření pro třetí a čtvrtý ročník oboru M/01 Elektrotechnika. Klíčová slova Vyučovací metoda, vyučovací proces, výukový cíl, taxonomie výukových cílů, motivace, didaktická technika, učební pomůcky, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, cílové odborné kompetence, dílčí odborné kompetence, výukový modul, modulová výuka. ~V~

12 ~ VI ~

13 Annotation This work is focused on analysis and use of teaching methods, including sorting and approach to teaching goals and the issue of motivation. Aim of the work is characterization of basic teaching methods, appropriate material didactic technique and teaching aids used in secondary technical school in teaching of electrotechnical subjects. There are goals and competences in electrotechnics teaching analysed in this work and there is also structure of teaching moduls and tasks in the subject of electrotechnical measurements for the third and fourth year of the M/01 Electrotechnics branch of study described there. Key words Teaching method, teaching process, teaching goal, taxonomy of teaching goals, motivation, didactic technique, teaching aids, general educational programme, school educational programme, goal professional competences, partial professional competences, teaching modul, modul education. ~ VII ~

14 ~ VIII ~

15 Obsah 1. Úvod Teoretická část Výukové metody a jejich charakteristika Pojem výukové metody Transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky Rozdělení výukových metod Klasické metody Aktivizující metody Materiální didaktické prostředky využívané při výuce odborných předmětů Efektivita přenosu informací Rozdělení materiálních didaktických prostředků Učební pomůcky Technické výukové prostředky Funkce materiálních didaktických prostředků Pojetí cíle ve výchovně-vzdělávacím procesu Funkce a význam výukových cílů Struktura výukových cílů Taxonomie výukových cílů Taxonomie kognitivních (poznávacích) cílů Taxonomie afektivních (postojových) cílů Taxonomie psychomotorických (dovednostních) cílů Požadavky na formulaci výukových cílů Problematika motivace Praktická část Kompetence absolventa elektrotechniky na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí Uplatnění motivačních, exposičních a fixačních výukových metod ve výuce elektrotechnických předmětů na střední odborné škole Metodika výuky předmětu Elektrotechnická měření Školní vzdělávací program pro předmět Elektrotechnická měření Učební plán oboru M/01 Elektrotechnika Návrh struktury a obsahu výukových modulů Didaktické prostředky využívané při výuce předmětu Elektrotechnická měření ~ IX ~

16 ~X~

17 3.3.1 Didaktická technika Vybrané učební pomůcky Programové vybavení (software) Konstrukce učebních úloh pro elektrotechnická měření Předpoklady Struktura měřicího protokolu Elektrotechnická měření pro 3. ročník Elektrotechnická měření pro 4. ročník Příprava učitele na výuku Závěr Použitá literatura Seznam obrázků a příloh Přílohy Příloha I: Učební plán oboru M/01 Elektrotechnika Příloha II: Zadání měřicího protokolu č. 2 pro elektrotechnická měření ve 3. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha III: Zadání měřicího protokolu č. 17 pro elektrotechnická měření ve 3. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha IV: Zadání měřicího protokolu č. 19 pro elektrotechnická měření ve 3. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha V: Zadání měřicího protokolu č. 26 pro elektrotechnická měření ve 4. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha VI: Zadání měřicího protokolu č. 28 pro elektrotechnická měření ve 4. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha VII: Zadání měřicího protokolu č. 37 pro elektrotechnická měření ve 4. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha VIII: Tématický plán předmětu Elektrotechnická měření pro 3. ročník oboru Elektrotechnika Příloha IX: Tématický plán předmětu Elektrotechnická měření pro 4. ročník oboru Elektrotechnika Příloha X: Příklad přípravy na vyučovací hodinu předmětu Elektrotechnická měření pro 4. ročník ~ XI ~

18 ~ XII ~

19 1. Úvod Předkládaná práce se primárně zabývá základními druhy vyučovacích metod a jejich aplikací ve výuce elektrotechnických předmětů na střední odborné škole. Celá práce je tématicky rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou rozpracovány jednotlivé vyučovací metody tak, jak je sám autor využívá při výuce odborných elektrotechnických předmětů na svém pracovišti.1 Dále zde autor rozebírá využívanou didaktickou techniku a problematiku cílů a kompetencí výuky v oboru M/01 Elektrotechnika a motivace žáků. Praktická část práce je zaměřena na konkrétní využití vybraných vyučovacích metod spolu s popisem využívané didaktické techniky a pomůcek. Je zde vysvětlen smysl modulové výuky, která je zavedena a dlouhodobě využívána na autorově pracovišti. Představena je též konstrukce učebních úloh pro předmět Elektrotechnická měření, který je vyučován ve třetím a čtvrtém ročníku oboru M/01 Elektrotechnika. 1 Míněna je zde Vyšší odborná škola, střední škola, centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí, Budějovická 421. Oficiální stránky ~1~

20 2. Teoretická část 2.1 Výukové metody a jejich charakteristika Pojem výukové metody Pojem výuková metoda pochází původně z řeckého sousloví meta hodos, které značí cestu či postup k určitému cíli. Výukové metody patří mezi elementární součást školní didaktiky. Obecně ji chápeme jako systematickou posloupnost činností směřující k dosažení určitého, předem stanoveného cíle. Přesněji lze vyučovací metodu charakterizovat podle didaktika Josefa Maňáka2 jako koordinovaný systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáka, který je zaměřen na dosažení učitelem stanovených a žáky akceptovaných výukových cílů. Vzájemná komunikace učitele a žáka je ve vyučovacím procesu realizována především prostřednictvím vyučovacích metod. Podle docenta Zdeňka Kalhouse3 ji chápeme jako vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje psychologické, sociální a somatické individuální zvláštnosti žáka a žák, převážně na základě svých osobních svobodných aktivit, se ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem. Na základě těchto předpokladů společně ve výuce pracují na naplnění tohoto cíle Transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky Výuka se řadí mezi tzv. institucionalizované formy výchovy. Je pro ni typické, že se odehrává ve školním prostředí a má formu systematického a cílevědomého vzdělávání dětí, dospívajících i dospělých jedinců. Autoři Průcha, Walterová a Mareš4 chápou výuku jako systém zahrnující proces vyučování, cíle výuky, obsah výuky, podmínky, determinanty a prostředky výuky, typy výuky a výsledky výuky. Škola se typicky řadí mezi konzervativní instituce, mající tendenci uchovávat osvědčené a zavedené způsoby práce. Zároveň se však škola musí přizpůsobovat okolnímu světu a zejména prudkému rozvoji technologií (zejména informačních) v posledních 2 Maňák, J.: Nárys didaktiky. Brno, PedF MU Kalhous, Z.; Obst, O.: Školní didaktika. Praha, Portál 2009, str Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál ~2~

21 desetiletích. Celosvětově se ukazuje, že využívání čistě tradičních vyučovacích metod selhává. Všeobecně jsou uváděny zejména tyto dva vážné otevřené problémy našich škol (myšleno v ČR): 1. Totální a rostoucí oddělení pedagogicko-psychologické teorie a školní praxe, které se nezdá být zmírněno postupným přizpůsobováním školní legislativy návrhům z výzkumu. 2. Četné předmětové a oborové návrhy na poli osnov (kurikula) přicházející od oborových specialistů, ovšem při absenci komplexního projektu, což ve škole vytváří znepokojivou nerovnováhu. Do transmisivního (tradičního) pojetí výuky se řadí zejména tyto výukové metody: 1. Výuková koncepce dogmatická v této koncepci probíhá výuka předáváním hotových poznatků; je to styl výuky typicky používaný na středověkých universitách. 2. Výuková koncepce slovně-názorná poprvé ji zavádí J. A. Komenský v rámci své koncepce sensualismu (snahy využívat při výuce žáků co nejvíce poznávacích smyslů). 3. Výuková koncepce slovně-reprodukční byla zavedena německým pedagogem J. F. Herbartem; je založená na výkladu učitele a pamětním osvojování a memorování bez nutného předchozího porozumění předaných poznatků žáky. Konstruktivistické (konstruktivní) pojetí výuky se rozvíjí zhruba od začátku 20. století a zahrnuje zejména problémovou koncepci výuky Johna Deweyho, nebo rozvíjející výuku J. Piageta atd. Jak konstatuje J. Skalková5, tradiční výuka založená na osvojování velkého objemu hotových vědomostí a dovedností není v moderní době dostačující, neboť zde chybí příprava na řešení životních problémů. Konstruktivismus pojímá učení žáků jako aktivní, záměrný a sociální proces konstruování poznatků z předložených informací a navozených zkušeností. Předkládané informace a navozené zkušenosti jsou jednotlivými žáky zpracovány různým způsobem a jsou ovlivněny jejich emočním vyladěním, názory i předchozími zkušenostmi. Z uvedeného vyplývá, že vhodnými výukovými metodami jsou zde tzv. metody aktivizu- 5 Skalková, J.: Aktivita žáků ve vyučování. Praha, SPN ~3~

22 jící, jako jsou dialog, diskuse, projektová výuka, brainstorming, skupinová a kooperativní výuka, výuka podporovaná počítačem, didaktické hry aj. Jak uvádí autoři Pavel Pecina a Lucie Zormanová6, ačkoli je pedagogický konstruktivismus v současné době dosti populární, má i své kritiky, kteří poukazují zejména na jeho nízkou efektivitu pro získávání uceleného systému poznatků. Proto se uvádí, že je lepší v rozumné míře obě pojetí (transmisivní a konstruktivistické) vzájemně kombinovat, než upřednostňovat jedno pojetí na úkor druhého Rozdělení výukových metod V pedagogické literatuře se setkáváme běžně s více způsoby rozdělení výukových metod. Doposud není vytvořena jednotná klasifikace; základní příčinou se jeví býti obecná mnohotvárnost vyučovacího procesu a jeho obecně obtížný popis. Tudíž různí autoři upřednostňují rozdílná hlediska. Např. Jan Ámos Komenský7 upřednostňuje hledisko charakteru učební látky a rozlišuje výukové metody analytické a syntetické. Stanislav Vrána8 vyzdvihuje hledisko počtu vyučovaných žáků a rozeznává výukové metody hromadné, skupinové, individuální a individualizované. Universitní profesor Ondrej Pavlík9 upřednostňuje hledisko logického postupu výuky a rozlišuje výukové metody analytické, syntetické, induktivní, deduktivní a genetické. Naopak didaktik Lubomír Mojžíšek10 se drží dělení z hlediska fází výukového procesu na výukové metody motivační, exposiční, fixační, diagnostické a aplikační. I v současné době velmi často používané rozdělení výukových metod je hierarchie zavedená sovětským didaktikem Isaakem Jakovlevičem Lernerem11, který rozdělil výukové metody podle stupně aktivity a heurističnosti (výzkumné složky) výukového procesu na metody informačně-receptivní, reproduktivní, problémového výkladu, heuristické a výzkumné. Vidíme, že možných hledisek rozdělení výukových metod je mnoho. V současné době se za obecně přijímaná kritéria rozdělení výukových metod považují12: 1. Počet žáků. 2. Logický postup, který volí učitel při výkladu učiva. 6 Pecina, P.; Zormanová, L.: Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a v praxi. Brno, PedF MU Komenský, J. A.: Didaktika velká. Brno, Komenium Vrána, S.: Učebné metody. Praha/Brno, Dědictví Komenského Pavlík, O.: Didaktika. Bratislava, Štátne nakladateľstvo Mojžíšek. L.: Vyučovací metody. Praha, SPN Lerner, I. J.: Didaktické základy metod výuky. Praha, SPN Nelešovská, A.; Spáčilová, H.: Didaktika III. Olomouc, PedF UP ~4~

23 3. Charakter zdroje poznatků. 4. Psychické zřetele utváření vědomostí, dovedností, postojů, návyků, emotivních a volních vlastností. 5. Míra vedení a samostatnosti žáků. 6. Perspektivy výuky. 7. Charakter prací učitele a žáka. 8. Výchovné cíle a úkoly. 9. Obsahové a metodické zřetele. Pro komplexní klasifikaci základních skupin výukových metod využijeme následujícího třídění: 1. Výukové metody z hlediska zdrojů poznání a typu poznatků (aspekt didaktický) a. Slovní metody tyto metody jsou nejvíce používané, jsou nejvšestrannější, efektivní, rychlé, podmínkou je dobrá úroveň řeči učitele, nesmí dojít k pouhému verbalismu, musíme se vyvarovat parasitních ( vycpávkových ) slov. i. monologické metody těžiště aktivity je na učiteli (pouze při referátu je na žákovi); patří sem popis, vysvětlování, vyprávění, přednáška aj.; ii. dialogické metody jejich základem je aktivní zapojení žáků do osvojování učiva prostřednictvím rozhovoru řízeného učitelem; patří sem rozhovor, dialog, diskuse, debata, dramatizace aj.; iii. práce s knihou (učebnicí) řadí se mezi jednu z nejstarších výukových metod; iv. písemné práce patří sem různá písemná cvičení, referáty, elaboráty, protokoly, komposice aj. b. Názorně-demonstrační metody umožňují na základě přímého pozorování předváděného předmětu nebo jevu poznávat bezprostředně jeho nejdůležitější vlastnosti. Tyto metody velmi dobře doplňují metody slovní. i. pozorování předmětů a jevů řadí se sem i exkurse; ii. předvádění předmětů, modelů, pokusů, činností; iii. demonstrace statických obrazů výukové obrazy, demonstrační fotografie; iv. projekce statická a dynamická kupř. projekce transparentů (fólií), diapositivů, diafilmů, diafonů, videoprojekce. ~5~

24 c. Metody praktické jde o soubor postupů, které podporují žákovy činnosti vedoucí k osvojení psychomotorických dovedností a k tvorbě materiálních produktů. Tyto metody jsou velmi užívané při výuce odborných předmětů. i. nácvik pohybových a pracovních dovedností žáci jej provádí metodou napodobování (imitace); ii. práce žáků v laboratořích řadíme sem manipulování, laborování a experimentování; iii. pracovní činnosti ve školních dílnách a na pozemku žáci si vytvářejí (osvojují si) postupně příslušné praktické dovednosti; iv. grafické a výtvarné práce žáků jedná se o produkční metody; vzniká při nich určitý reálný produkt, výkon, výtvor či výstup; těmito metodami se nacvičují různé pohybové dovednosti, výkony jemné motoriky. 2. Výukové metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků (aspekt psychologický) a. Metody sdělovací. b. Metody samostatné práce žáků. c. Metody badatelské a výzkumné. 3. Výukové metody z hlediska myšlenkových operací (aspekt logický) a. Metoda porovnávací vychází se z porovnávání (komparace) dvou celků, jevů či případů, kdy se hledají prvky společné a rozdílné. b. Metoda analyticko-syntetická na základě rozložení celku na jeho části jsou zkoumány podstatné vztahy. Ty se shrnou do všeobecného pojmu, principu, zákona apod. c. Metoda induktivní vychází z konkrétních jednotlivostí a na základě analysy shodných znaků jsou zformulovány všeobecné pojmy, principy, zákony aj. d. Metoda deduktivní vychází ze všeobecného pojmu, principu, zákona aj., z kterého se odvozují jednotlivé konkrétní případy. 4. Výukové metody podle převažující pracovní činnosti (aspekt psychologický) a. Metody motivace učebně-poznávací činnosti žáka: i. metody využívající vnitřní motivaci žáků vycházejí z vnitřních potřeb žáka; charakteristická je zajímavost, přitažlivost a vnitřní atmosféra vyučovacích hodin; ~6~

25 ii. metody využívající vnější motivace žáků využívanými prostředky jsou zejména trest, povinnost, zodpovědnost. b. Metody realizace učebně-poznávací činnosti žáka: i. metoda informačně-receptivní učitel presentuje informace, organizuje činnosti. Žáci se snaží o jejich pochopení a zapamatování; ii. metoda reproduktivní učitel konstruuje učební úlohy na reprodukování poznatků, řídí a kontroluje plnění těchto úloh. Žáci řeší tyto typové úlohy, čímž reprodukují, aktualizují a zapamatovávají si získané poznatky; iii. metoda problémového výkladu učitel vytýčí problém, postupně objasňuje jednotlivé kroky při jejich řešení, podněcuje a usměrňuje žáky. Žáci musí pochopit problém, přijímají poznatky, soustředí se na jednotlivé kroky řešení. Zapamatování je převážně nezáměrné; iv. metoda heuristická učitel vytýčí problém, plánuje kroky řešení, postupně vytváří etapové problémové situace, řídí a usměrňuje činnost žáků. Žáci musí pochopit úkol a podmínky řešení; je zde postupné, převážně samostatné řešení, sebekontrola, ověření a hodnocení výsledků. Opět převažuje nezáměrné zapamatování; v. metoda výzkumná učitel vybírá vhodné učební úlohy a kontroluje průběh řešení. Žáci musí problém pochopit, samostatně studují literaturu, sami si vytvářejí plán řešení, provádějí sebekontrolu v průběhu řešení, zdůvodňují výsledky. Je zde převaha nezáměrného zapamatování. c. Metody kontroly učebně-poznávací činnosti žáka např. samostatný referát, vypracování měřicí zprávy (elaborátu, protokolu) apod. 5. Výukové metody z hlediska fází vyučovacího procesu (aspekt procesuální) a. Metody motivační. b. Metody exposiční. c. Metody fixační. d. Metody diagnostické. e. Metody aplikační. ~7~

26 6. Výukové metody z hlediska výukových forem a prostředků (aspekt organizační) a. Kombinace metod s vyučovacími formami. b. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami. 7. Výukové metody aktivizující (aspekt interaktivní) tyto metody podporují samostatnou a tvořivou činnost žáků, uplatňuje se zde problémový a heuristický přístup k učivu, podporují myšlení a podněcují zájem o učení. a. Diskusní metody řadíme sem diskusi, brainstorming, Sókratovskou metodu. b. Situační metody vychází z konkrétní situace, z reálných případů ze života či praxe, využívá se kupř. při osvojování správného rozhodování ve složitých případech a v neobvyklých situacích. c. Inscenační metody jsou podobné didaktickým hrám i situačním metodám. Podstatou je proces sociálního učení aplikovaný v modelových situacích, kde jsou žáci aktéry těchto situací. d. Didaktické hry zvláštní typ aktivity, kde jde o svobodně zvolenou aktivitu, která nesleduje žádný konkrétní cíl či účel, ale má hodnotu ve své podstatě, sama o sobě, působí na mentální a citové vlastnosti aktérů. e. Specifické metody patří sem zejména metoda heuristická ( objevná ). Její základ je v podpoře samostatnosti, tvůrčího myšlení, schopnosti objevovat a poznávat. Učitel žákům poznatky nesděluje přímo, ale vede je k tomu, aby je žáci objevili samostatně Klasické metody 1. Metody slovní patří mezi nejvšestrannější a nejčastěji využívané metody. Mají nezastupitelnou pozici, poněvadž slovní výklad se vyznačuje velmi efektivním a rychlým přenosem předávaných informací. Přesto slovní metody mají svá úskalí, zejména přemíra jejich využívání vede často k přemíře verbalismu a formalismu. Žáci poté mají sklon si zapamatovat pojmy a definice bez jejich náležitého pochopení. Pro učitele je tedy důležité, aby průběžně kontroloval pochopení učiva žáky. Dále je neméně podstatné, aby učitel (a to zejména odborných předmětů) používal zavedené pojmosloví vyučovaného předmětu a žákům tyto pojmy náležitě vysvětlil. Pro výuku ~8~

27 odborných předmětů je velmi vhodné kombinovat slovní metody s metodami slovněnázornými, aby nedocházelo ke vzniku výše uvedeného formalismu a verbalismu. a. Slovní metody monologické i. Vysvětlování používá se v situacích, kdy se učitel nemůže opřít o předchozí zkušenosti žáků. Vhodné je jej využívat zejména u metody problémového výkladu a metody heuristické. Učitel vyprávěním zprostředkovává žákům určitý děj, zkušenosti, poznatky, popisuje určité zážitky. U žáků se počítá s vnitřní aktivitou, vyšší úroveň myšlení, zejména analýza a zobecňování. Vysvětlování plní především poznávací a motivační funkce. ii. Přednáška klasická přednáška je složena ze tří částí, a to z úvodu (seznámení s problematikou, úvodní motivace žáků), výkladu (rozbor řešené problematiky) a závěru (shrnutí nosných myšlének tématu). Přednáška je z monologických slovních metod nejnáročnější z hlediska požadavků na žáky. Doporučuje se ji používat pouze u starších žáků (studenti vysokých škol a vyšší ročníky středních škol a gymnasií). Od učitele přednáška vyžaduje ucelený projev, bezchybný z hlediska slovního vyjadřování a projevu a schopnost koncentrace ze strany žáků. iii. Vyprávění jedná se o nejstarší výukovou metodu zprostředkovávající vědomosti výpravným, citově zabarveným způsobem. Vyprávění zprostředkovává určitý děj, zážitky, zkušenosti a poznatky. Charakteristickými rysy jsou emocionálnost, přístupnost, rozvíjení představivosti, konkrétnost. Metoda je vhodná spíše pro literární a dějepisné učivo, především na základní škole. iv. Instruktáž učitel pomocí instruktáže představuje žákům v slovní či písemné podobě určitý objekt a způsob činnosti s ním. V principu se jedná o teoretický úvod před praktickou činností. v. Referát referát je zvláštní případ přednášky, kdy žák zpracovává vymezený úsek učiva, nebo obohacuje výuku o zkušenosti, znalosti a dovednosti z okruhu svého zájmu. b. Slovní metody dialogické tyto metody se vyznačují rozdělením komunikační aktivity mezi učitele a žáky, případně mezi žáky navzájem. Dialogické metody rozvíjejí komunikační dovednosti žáků a obecně podporují rozvoj poznávacích schopností. Poskytují příležitost, aby žáci využívali naučené poznatky při řešení ~9~

28 komplexních problémů. Jak uvádí Z. Kalhous13, je třeba při realizaci dialogických metod mít na zřeteli tři faktory, které vystihují podstatu dialogu: Dialog je zaměřen na zcela určitý cíl, k němuž směřuje společná činnost všech účastníků dialogu. V dialogu dochází ke vzájemnému ovlivňování účastníků nejen jejich znalostí, ale i jejich postojů a také k osvojení si schopnosti vést dialog (vyslechnout protějšek, neskákat do řeči apod.). V dialogickém dění se na jedné straně vytvářejí a přetvářejí vzájemné vztahy mezi účastníky, na druhé straně se v něm vzájemné vztahy mezi účastníky odrážejí. i. Rozhovor jeho podstata tkví ve střídání otázek a odpovědí všech zúčastněných, tj. učitele a žáků. Formou otázek a odpovědí se osvětluje vytčená problematika a žáci jsou vedeni k získání nových poznatků. Je důležité, aby jednostranně nepřevládal určitý charakter otázek, např. otázky směřující k mechanické reprodukci učiva či otázky vyžadující pouze jednoslovné odpovědi. Z hlediska didaktiky je důležité využívat široké spektrum otázek (otázky motivační, exposiční, fixační, diagnostické), jedině tak je zaručeno komplexní plnění stanovených výukových cílů. Smysluplný rozhovor předpokládá společně přijaté téma, vhodnou atmosféru a připravenost jak učitele, tak i žáků. ii. Dialog bývá považován za rozvinutější formu rozhovoru. Žák vede se svým protějškem (učitel, spolužáci) zevrubné a systematicky uspořádané rozhovory. Výsledkem jsou poznatky o vlastní osobě nebo o vztahu k okolnímu světu. iii. Diskuse jedná se o plně rozvinutý rozhovor či dialog. Metoda předpokládá u všech zúčastněných dobrou přípravu a osvojení si určité sumy poznatků. Diskuse posiluje u žáků dovednost práce v týmu, vzájemnou komunikaci, posiluje sociální vazby mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem. Velmi podstatně rozvíjí rozumové schopnosti žáků, neboť je učí se rozhodovat, argumentovat, kriticky hodnotit a obhajovat své názory. iv. Dramatizace podstatou je názorné předvedení události či děje. Metoda je vhodná pro rozvíjení tvořivosti žáků, jejich celkové psychické uvolnění, navození vhodné atmosféry a posílení sociálních vazeb ve třídě. 13 Kalhous, Z.: Výukové metody. In: Kalhous, Z.; Obst, O.: Školní didaktika. Praha, Portál 2009, str ~ 10 ~

29 v. Sókratovská metoda zvláštní typ pedagogického dialogu. Modelem jsou zde dialogy, které Sókratés vedl s athénskými občany (zaznamenané Platónem). V těchto dialozích zaujímá učitel vždy vedoucí roli. Otázkami, poznámkami a poukazy na rozporné body se učitel snaží dosáhnout u žáka produktivní nejistoty a tak jej dovést k poznatku. Předpokladem úspěchu této metody jsou předchozí vědomosti žáků. Obsah otázek a posloupnost jejich kladení je třeba předem důkladně promyslet, přičemž vytčený problém nesmí být nad síly žáka. vi. Heuristická metoda žák je veden učitelovou otázkou k samostatnému řešení problému a využívá při tom výzkumné poznávací techniky, tzn., že pozoruje objekt svého zájmu, jeho vlastnosti, porovnává, hodnotí, proměřuje, dokumentuje, objevuje a kriticky hodnotí nové poznatky. Na konci odpovídá na učitelovu otázku. Tato metoda je vhodná pro aktivizaci téměř všech žáků, je vyhovující jak pro žáky nadané, tak i pro žáky méně nadané. Učitel zde plní roli organizátora. Určitou nevýhodou je větší časová náročnost metody. 2. Metody písemných prací jsou častým doplňkem metod slovních. Ne vždy jsou tyto metody všemi žáky oblíbené, někteří z nich mají problém s písemným vyjadřováním. Přesto je třeba, aby učitel metody písemných prací využíval. Speciální skupinou jsou domácí písemné práce (domácí úkoly), které umožňují učiteli ověřovat míru pochopení vyučovaného problému u každého žáka zvlášť. 3. Metody práce s učebnicí a knihou jedná se o jednu z nejstarších metod, která má přesto i v moderní výuce své nezastupitelné místo. Zdrojem poznání je zde tištěné slovo v učebnici, encyklopedii, odborné příručce, tabulkách, Internetu. Úkolem učitele je postupně rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost žáků a pěstování jejich schopnosti dělat si samostatné výpisky ze studijní literatury a naučit se vyhledávat informace v klasických knihovnách i internetových médiích. 4. Metody názorně-demonstrační tyto metody se opírají o přímý názor a jsou důležité zejména v počáteční fázi poznávání, které je založeno na prožitcích a vjemech. Lze je používat různě modifikované, v závislosti na obsahu vyučované látky. V moderní době jejich význam vzrůstá s tím, jak se postupně rozšiřují možnosti moderní didaktické techniky (především techniky audiovizuální). Význam těchto metod vystihl již J. A. Komenský ve svém zlatém pravidle, kde tvrdil: Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno, totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu, vonné čichu, chutnatelné chuti a hmata- ~ 11 ~

30 telné hmatu; a může-li něco býti vnímáno najednou více smysly, budiž to předváděno více smyslům Metody praktické jsou založeny na praktické činnosti žáků, přímém styku žáků s předměty a manipulaci s nimi. Jsou velmi rozšířeny především ve výuce odborných předmětů na středních a vysokých školách. Obecně jsou hodně náročné na přípravu učitele, pokud jsou však dobře zvládnuty, mají velký didaktický účinek Aktivizující metody 1. Didaktické hry rozumí se jimi více variant tzv. řízených her. Patří sem např. situační metoda, kdy učitel popíše kupř. situaci výroby určitého výrobku a žáci posléze kladou dotazy; nakonec následuje společné řešení určité situace. Mezi didaktické hry patří i brainstorming. Některé z metod didaktických her: a. Brainstorming ( myšlenková smršť ) princip metody byl poprvé popsán roku 1953 psychologem Alexem Faickneyem Osbornem15. Metoda je založena na vědomé produkci většího počtu nápadů, včetně nápadů tzv. divokých. Jednotlivé nápady se nesmí zesměšňovat, ani kritizovat. Po skončení fáze generování nápadů následuje analytická fáze, kdy se jednotlivé nápady analyzují a hledá se nejvhodnější řešení problému. b. Funkční asociace hledání různých funkcí výrobků. c. Řešení rozporů, problémů výměnou rozdílných názorů, logickou argumentací. d. Domýšlení nedokončených příběhů otevřený začátek, střed či konec příběhu. 2. Participativní metody principem je participace, tedy osobní zúčastněnost, žáků v učebních aktivitách. Velký důraz je kladen na předvádění, neboli exteriorizaci skrytých projevů učební aktivity na projevy odkryté, zjevné. Mezi participativní metody bývají řazeny zejména16: a. dialog v plénu skupiny; b. simulovaný dialog; c. dialog založený na písemných otázkách; d. dialog v kruhu; 14 Komenský, J. A.: Didaktika velká. Brno, Komenium 1948, kap. XX. Osborn, A. F.: Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving. New York, Charles Scribner s Sons 1953, 1. vyd. (2. rev. vyd. 1957, 3. rev. vyd. 1963). 16 Kalhous, Z.: Výukové metody. In: Kalhous, Z.; Obst, O.: Školní didaktika. Praha, Portál 2009, str ~ 12 ~

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody:

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: VÝUKOVÉ METODY Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: 1. Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené. 2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 3. Je racionálně a emotivně

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

- konzistentnost, kontrolovatelnost, komplexnost, přiměřenost (více viz např. Obst, Kalhous)

- konzistentnost, kontrolovatelnost, komplexnost, přiměřenost (více viz např. Obst, Kalhous) (pracovní materiály k výuce, bez jazykové korektury, sestavila K.Vlčková) - edukační cíl = základní ped. kategorie, projektuje výchovně-vzdělávací výsledky, vyjadřuje účel edukace a implikuje směr působení,

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE Výukovým cílem by měla být kvalitativní i kvantitativní změna u jednotlivých žáků, a to v oblasti kognitivní (vzdělávací), afektivní (postojové) a psychomotorické (výcvikové).

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Didaktické prostředky a pomůcky

Didaktické prostředky a pomůcky Didaktické prostředky a pomůcky Definice Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Zajišťují, podmiňují

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Kroužek robotiky základy elektrotechniky Jméno autora kroužku: M. Klimeš Anotace: Zapojení pasivních a aktivních součástek, jejich základní diagnostika

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu navazuje

Více

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Pracovní návrh 7 září 2015 Pracovní verze metodiky tvorby jednotek

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zpracování samostatného projektu ze společenských věd na zvolené téma vychází z vědních oborů psychologie,

Více

Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy. Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod

Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy. Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod Využití aktivizačních metod ve výuce na střední škole s důrazem na společenské vědy Blok: Ucelený přehled aktivizačních metod 1 Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendelova universita v Brně Provozně ekonomická

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělávání Odborné vzdělávání Zaměření (ŠVP) 1. Analytická chemie 2. Farmaceutické substance 3. Chemicko-farmaceutická výroba 4. Analýza chemických

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více