JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Miroslav V. Hospodářský

2

3 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vyučovací metody a jejich aplikace v podmínkách středního odborného školství Autor: Bc. Miroslav V. Hospodářský Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Učitelství odborných předmětů Vedoucí práce: Doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc. České Budějovice 2013

4

5 UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY BACHELOR S THESIS Teaching Methods and Their Application in Terms of Secondary Vocational Education Author: Bc. Miroslav V. Hospodářský Study Program: Specialization in Pedagogy Field of Study: Teaching vocational subjects Supervisor: Doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc. České Budějovice 2013

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracoval samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47 písmeno b zákona číslo 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejich internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona číslo 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledky obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů. V Českých Budějovicích dne. podpis ~I~

8 ~ II ~

9 Poděkování Děkuji vedoucímu práce panu doc. RNDr. Vojtěchu Stachovi, CSc. za metodické vedení této práce a za cenné rady, podněty a připomínky, které přispěly ke zlepšení jejího obsahu. ~ III ~

10 ~ IV ~

11 Anotace Tato práce se zaměřuje na rozbor a využití vyučovacích metod, včetně pojetí a třídění výukových cílů a problematiky motivace. Cílem práce je popis základních vyučovacích metod, příslušné materiální didaktické techniky a učebních pomůcek používaných na střední odborné škole při výuce elektrotechnických předmětů. V předkládané práci jsou rozebrány cíle a kompetence výuky elektrotechniky a dále popsána konstrukce výukových modulů a učebních úloh v předmětu elektrotechnická měření pro třetí a čtvrtý ročník oboru M/01 Elektrotechnika. Klíčová slova Vyučovací metoda, vyučovací proces, výukový cíl, taxonomie výukových cílů, motivace, didaktická technika, učební pomůcky, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, cílové odborné kompetence, dílčí odborné kompetence, výukový modul, modulová výuka. ~V~

12 ~ VI ~

13 Annotation This work is focused on analysis and use of teaching methods, including sorting and approach to teaching goals and the issue of motivation. Aim of the work is characterization of basic teaching methods, appropriate material didactic technique and teaching aids used in secondary technical school in teaching of electrotechnical subjects. There are goals and competences in electrotechnics teaching analysed in this work and there is also structure of teaching moduls and tasks in the subject of electrotechnical measurements for the third and fourth year of the M/01 Electrotechnics branch of study described there. Key words Teaching method, teaching process, teaching goal, taxonomy of teaching goals, motivation, didactic technique, teaching aids, general educational programme, school educational programme, goal professional competences, partial professional competences, teaching modul, modul education. ~ VII ~

14 ~ VIII ~

15 Obsah 1. Úvod Teoretická část Výukové metody a jejich charakteristika Pojem výukové metody Transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky Rozdělení výukových metod Klasické metody Aktivizující metody Materiální didaktické prostředky využívané při výuce odborných předmětů Efektivita přenosu informací Rozdělení materiálních didaktických prostředků Učební pomůcky Technické výukové prostředky Funkce materiálních didaktických prostředků Pojetí cíle ve výchovně-vzdělávacím procesu Funkce a význam výukových cílů Struktura výukových cílů Taxonomie výukových cílů Taxonomie kognitivních (poznávacích) cílů Taxonomie afektivních (postojových) cílů Taxonomie psychomotorických (dovednostních) cílů Požadavky na formulaci výukových cílů Problematika motivace Praktická část Kompetence absolventa elektrotechniky na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí Uplatnění motivačních, exposičních a fixačních výukových metod ve výuce elektrotechnických předmětů na střední odborné škole Metodika výuky předmětu Elektrotechnická měření Školní vzdělávací program pro předmět Elektrotechnická měření Učební plán oboru M/01 Elektrotechnika Návrh struktury a obsahu výukových modulů Didaktické prostředky využívané při výuce předmětu Elektrotechnická měření ~ IX ~

16 ~X~

17 3.3.1 Didaktická technika Vybrané učební pomůcky Programové vybavení (software) Konstrukce učebních úloh pro elektrotechnická měření Předpoklady Struktura měřicího protokolu Elektrotechnická měření pro 3. ročník Elektrotechnická měření pro 4. ročník Příprava učitele na výuku Závěr Použitá literatura Seznam obrázků a příloh Přílohy Příloha I: Učební plán oboru M/01 Elektrotechnika Příloha II: Zadání měřicího protokolu č. 2 pro elektrotechnická měření ve 3. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha III: Zadání měřicího protokolu č. 17 pro elektrotechnická měření ve 3. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha IV: Zadání měřicího protokolu č. 19 pro elektrotechnická měření ve 3. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha V: Zadání měřicího protokolu č. 26 pro elektrotechnická měření ve 4. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha VI: Zadání měřicího protokolu č. 28 pro elektrotechnická měření ve 4. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha VII: Zadání měřicího protokolu č. 37 pro elektrotechnická měření ve 4. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha VIII: Tématický plán předmětu Elektrotechnická měření pro 3. ročník oboru Elektrotechnika Příloha IX: Tématický plán předmětu Elektrotechnická měření pro 4. ročník oboru Elektrotechnika Příloha X: Příklad přípravy na vyučovací hodinu předmětu Elektrotechnická měření pro 4. ročník ~ XI ~

18 ~ XII ~

19 1. Úvod Předkládaná práce se primárně zabývá základními druhy vyučovacích metod a jejich aplikací ve výuce elektrotechnických předmětů na střední odborné škole. Celá práce je tématicky rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou rozpracovány jednotlivé vyučovací metody tak, jak je sám autor využívá při výuce odborných elektrotechnických předmětů na svém pracovišti.1 Dále zde autor rozebírá využívanou didaktickou techniku a problematiku cílů a kompetencí výuky v oboru M/01 Elektrotechnika a motivace žáků. Praktická část práce je zaměřena na konkrétní využití vybraných vyučovacích metod spolu s popisem využívané didaktické techniky a pomůcek. Je zde vysvětlen smysl modulové výuky, která je zavedena a dlouhodobě využívána na autorově pracovišti. Představena je též konstrukce učebních úloh pro předmět Elektrotechnická měření, který je vyučován ve třetím a čtvrtém ročníku oboru M/01 Elektrotechnika. 1 Míněna je zde Vyšší odborná škola, střední škola, centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí, Budějovická 421. Oficiální stránky ~1~

20 2. Teoretická část 2.1 Výukové metody a jejich charakteristika Pojem výukové metody Pojem výuková metoda pochází původně z řeckého sousloví meta hodos, které značí cestu či postup k určitému cíli. Výukové metody patří mezi elementární součást školní didaktiky. Obecně ji chápeme jako systematickou posloupnost činností směřující k dosažení určitého, předem stanoveného cíle. Přesněji lze vyučovací metodu charakterizovat podle didaktika Josefa Maňáka2 jako koordinovaný systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáka, který je zaměřen na dosažení učitelem stanovených a žáky akceptovaných výukových cílů. Vzájemná komunikace učitele a žáka je ve vyučovacím procesu realizována především prostřednictvím vyučovacích metod. Podle docenta Zdeňka Kalhouse3 ji chápeme jako vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje psychologické, sociální a somatické individuální zvláštnosti žáka a žák, převážně na základě svých osobních svobodných aktivit, se ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem. Na základě těchto předpokladů společně ve výuce pracují na naplnění tohoto cíle Transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky Výuka se řadí mezi tzv. institucionalizované formy výchovy. Je pro ni typické, že se odehrává ve školním prostředí a má formu systematického a cílevědomého vzdělávání dětí, dospívajících i dospělých jedinců. Autoři Průcha, Walterová a Mareš4 chápou výuku jako systém zahrnující proces vyučování, cíle výuky, obsah výuky, podmínky, determinanty a prostředky výuky, typy výuky a výsledky výuky. Škola se typicky řadí mezi konzervativní instituce, mající tendenci uchovávat osvědčené a zavedené způsoby práce. Zároveň se však škola musí přizpůsobovat okolnímu světu a zejména prudkému rozvoji technologií (zejména informačních) v posledních 2 Maňák, J.: Nárys didaktiky. Brno, PedF MU Kalhous, Z.; Obst, O.: Školní didaktika. Praha, Portál 2009, str Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál ~2~

21 desetiletích. Celosvětově se ukazuje, že využívání čistě tradičních vyučovacích metod selhává. Všeobecně jsou uváděny zejména tyto dva vážné otevřené problémy našich škol (myšleno v ČR): 1. Totální a rostoucí oddělení pedagogicko-psychologické teorie a školní praxe, které se nezdá být zmírněno postupným přizpůsobováním školní legislativy návrhům z výzkumu. 2. Četné předmětové a oborové návrhy na poli osnov (kurikula) přicházející od oborových specialistů, ovšem při absenci komplexního projektu, což ve škole vytváří znepokojivou nerovnováhu. Do transmisivního (tradičního) pojetí výuky se řadí zejména tyto výukové metody: 1. Výuková koncepce dogmatická v této koncepci probíhá výuka předáváním hotových poznatků; je to styl výuky typicky používaný na středověkých universitách. 2. Výuková koncepce slovně-názorná poprvé ji zavádí J. A. Komenský v rámci své koncepce sensualismu (snahy využívat při výuce žáků co nejvíce poznávacích smyslů). 3. Výuková koncepce slovně-reprodukční byla zavedena německým pedagogem J. F. Herbartem; je založená na výkladu učitele a pamětním osvojování a memorování bez nutného předchozího porozumění předaných poznatků žáky. Konstruktivistické (konstruktivní) pojetí výuky se rozvíjí zhruba od začátku 20. století a zahrnuje zejména problémovou koncepci výuky Johna Deweyho, nebo rozvíjející výuku J. Piageta atd. Jak konstatuje J. Skalková5, tradiční výuka založená na osvojování velkého objemu hotových vědomostí a dovedností není v moderní době dostačující, neboť zde chybí příprava na řešení životních problémů. Konstruktivismus pojímá učení žáků jako aktivní, záměrný a sociální proces konstruování poznatků z předložených informací a navozených zkušeností. Předkládané informace a navozené zkušenosti jsou jednotlivými žáky zpracovány různým způsobem a jsou ovlivněny jejich emočním vyladěním, názory i předchozími zkušenostmi. Z uvedeného vyplývá, že vhodnými výukovými metodami jsou zde tzv. metody aktivizu- 5 Skalková, J.: Aktivita žáků ve vyučování. Praha, SPN ~3~

22 jící, jako jsou dialog, diskuse, projektová výuka, brainstorming, skupinová a kooperativní výuka, výuka podporovaná počítačem, didaktické hry aj. Jak uvádí autoři Pavel Pecina a Lucie Zormanová6, ačkoli je pedagogický konstruktivismus v současné době dosti populární, má i své kritiky, kteří poukazují zejména na jeho nízkou efektivitu pro získávání uceleného systému poznatků. Proto se uvádí, že je lepší v rozumné míře obě pojetí (transmisivní a konstruktivistické) vzájemně kombinovat, než upřednostňovat jedno pojetí na úkor druhého Rozdělení výukových metod V pedagogické literatuře se setkáváme běžně s více způsoby rozdělení výukových metod. Doposud není vytvořena jednotná klasifikace; základní příčinou se jeví býti obecná mnohotvárnost vyučovacího procesu a jeho obecně obtížný popis. Tudíž různí autoři upřednostňují rozdílná hlediska. Např. Jan Ámos Komenský7 upřednostňuje hledisko charakteru učební látky a rozlišuje výukové metody analytické a syntetické. Stanislav Vrána8 vyzdvihuje hledisko počtu vyučovaných žáků a rozeznává výukové metody hromadné, skupinové, individuální a individualizované. Universitní profesor Ondrej Pavlík9 upřednostňuje hledisko logického postupu výuky a rozlišuje výukové metody analytické, syntetické, induktivní, deduktivní a genetické. Naopak didaktik Lubomír Mojžíšek10 se drží dělení z hlediska fází výukového procesu na výukové metody motivační, exposiční, fixační, diagnostické a aplikační. I v současné době velmi často používané rozdělení výukových metod je hierarchie zavedená sovětským didaktikem Isaakem Jakovlevičem Lernerem11, který rozdělil výukové metody podle stupně aktivity a heurističnosti (výzkumné složky) výukového procesu na metody informačně-receptivní, reproduktivní, problémového výkladu, heuristické a výzkumné. Vidíme, že možných hledisek rozdělení výukových metod je mnoho. V současné době se za obecně přijímaná kritéria rozdělení výukových metod považují12: 1. Počet žáků. 2. Logický postup, který volí učitel při výkladu učiva. 6 Pecina, P.; Zormanová, L.: Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a v praxi. Brno, PedF MU Komenský, J. A.: Didaktika velká. Brno, Komenium Vrána, S.: Učebné metody. Praha/Brno, Dědictví Komenského Pavlík, O.: Didaktika. Bratislava, Štátne nakladateľstvo Mojžíšek. L.: Vyučovací metody. Praha, SPN Lerner, I. J.: Didaktické základy metod výuky. Praha, SPN Nelešovská, A.; Spáčilová, H.: Didaktika III. Olomouc, PedF UP ~4~

23 3. Charakter zdroje poznatků. 4. Psychické zřetele utváření vědomostí, dovedností, postojů, návyků, emotivních a volních vlastností. 5. Míra vedení a samostatnosti žáků. 6. Perspektivy výuky. 7. Charakter prací učitele a žáka. 8. Výchovné cíle a úkoly. 9. Obsahové a metodické zřetele. Pro komplexní klasifikaci základních skupin výukových metod využijeme následujícího třídění: 1. Výukové metody z hlediska zdrojů poznání a typu poznatků (aspekt didaktický) a. Slovní metody tyto metody jsou nejvíce používané, jsou nejvšestrannější, efektivní, rychlé, podmínkou je dobrá úroveň řeči učitele, nesmí dojít k pouhému verbalismu, musíme se vyvarovat parasitních ( vycpávkových ) slov. i. monologické metody těžiště aktivity je na učiteli (pouze při referátu je na žákovi); patří sem popis, vysvětlování, vyprávění, přednáška aj.; ii. dialogické metody jejich základem je aktivní zapojení žáků do osvojování učiva prostřednictvím rozhovoru řízeného učitelem; patří sem rozhovor, dialog, diskuse, debata, dramatizace aj.; iii. práce s knihou (učebnicí) řadí se mezi jednu z nejstarších výukových metod; iv. písemné práce patří sem různá písemná cvičení, referáty, elaboráty, protokoly, komposice aj. b. Názorně-demonstrační metody umožňují na základě přímého pozorování předváděného předmětu nebo jevu poznávat bezprostředně jeho nejdůležitější vlastnosti. Tyto metody velmi dobře doplňují metody slovní. i. pozorování předmětů a jevů řadí se sem i exkurse; ii. předvádění předmětů, modelů, pokusů, činností; iii. demonstrace statických obrazů výukové obrazy, demonstrační fotografie; iv. projekce statická a dynamická kupř. projekce transparentů (fólií), diapositivů, diafilmů, diafonů, videoprojekce. ~5~

24 c. Metody praktické jde o soubor postupů, které podporují žákovy činnosti vedoucí k osvojení psychomotorických dovedností a k tvorbě materiálních produktů. Tyto metody jsou velmi užívané při výuce odborných předmětů. i. nácvik pohybových a pracovních dovedností žáci jej provádí metodou napodobování (imitace); ii. práce žáků v laboratořích řadíme sem manipulování, laborování a experimentování; iii. pracovní činnosti ve školních dílnách a na pozemku žáci si vytvářejí (osvojují si) postupně příslušné praktické dovednosti; iv. grafické a výtvarné práce žáků jedná se o produkční metody; vzniká při nich určitý reálný produkt, výkon, výtvor či výstup; těmito metodami se nacvičují různé pohybové dovednosti, výkony jemné motoriky. 2. Výukové metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků (aspekt psychologický) a. Metody sdělovací. b. Metody samostatné práce žáků. c. Metody badatelské a výzkumné. 3. Výukové metody z hlediska myšlenkových operací (aspekt logický) a. Metoda porovnávací vychází se z porovnávání (komparace) dvou celků, jevů či případů, kdy se hledají prvky společné a rozdílné. b. Metoda analyticko-syntetická na základě rozložení celku na jeho části jsou zkoumány podstatné vztahy. Ty se shrnou do všeobecného pojmu, principu, zákona apod. c. Metoda induktivní vychází z konkrétních jednotlivostí a na základě analysy shodných znaků jsou zformulovány všeobecné pojmy, principy, zákony aj. d. Metoda deduktivní vychází ze všeobecného pojmu, principu, zákona aj., z kterého se odvozují jednotlivé konkrétní případy. 4. Výukové metody podle převažující pracovní činnosti (aspekt psychologický) a. Metody motivace učebně-poznávací činnosti žáka: i. metody využívající vnitřní motivaci žáků vycházejí z vnitřních potřeb žáka; charakteristická je zajímavost, přitažlivost a vnitřní atmosféra vyučovacích hodin; ~6~

25 ii. metody využívající vnější motivace žáků využívanými prostředky jsou zejména trest, povinnost, zodpovědnost. b. Metody realizace učebně-poznávací činnosti žáka: i. metoda informačně-receptivní učitel presentuje informace, organizuje činnosti. Žáci se snaží o jejich pochopení a zapamatování; ii. metoda reproduktivní učitel konstruuje učební úlohy na reprodukování poznatků, řídí a kontroluje plnění těchto úloh. Žáci řeší tyto typové úlohy, čímž reprodukují, aktualizují a zapamatovávají si získané poznatky; iii. metoda problémového výkladu učitel vytýčí problém, postupně objasňuje jednotlivé kroky při jejich řešení, podněcuje a usměrňuje žáky. Žáci musí pochopit problém, přijímají poznatky, soustředí se na jednotlivé kroky řešení. Zapamatování je převážně nezáměrné; iv. metoda heuristická učitel vytýčí problém, plánuje kroky řešení, postupně vytváří etapové problémové situace, řídí a usměrňuje činnost žáků. Žáci musí pochopit úkol a podmínky řešení; je zde postupné, převážně samostatné řešení, sebekontrola, ověření a hodnocení výsledků. Opět převažuje nezáměrné zapamatování; v. metoda výzkumná učitel vybírá vhodné učební úlohy a kontroluje průběh řešení. Žáci musí problém pochopit, samostatně studují literaturu, sami si vytvářejí plán řešení, provádějí sebekontrolu v průběhu řešení, zdůvodňují výsledky. Je zde převaha nezáměrného zapamatování. c. Metody kontroly učebně-poznávací činnosti žáka např. samostatný referát, vypracování měřicí zprávy (elaborátu, protokolu) apod. 5. Výukové metody z hlediska fází vyučovacího procesu (aspekt procesuální) a. Metody motivační. b. Metody exposiční. c. Metody fixační. d. Metody diagnostické. e. Metody aplikační. ~7~

26 6. Výukové metody z hlediska výukových forem a prostředků (aspekt organizační) a. Kombinace metod s vyučovacími formami. b. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami. 7. Výukové metody aktivizující (aspekt interaktivní) tyto metody podporují samostatnou a tvořivou činnost žáků, uplatňuje se zde problémový a heuristický přístup k učivu, podporují myšlení a podněcují zájem o učení. a. Diskusní metody řadíme sem diskusi, brainstorming, Sókratovskou metodu. b. Situační metody vychází z konkrétní situace, z reálných případů ze života či praxe, využívá se kupř. při osvojování správného rozhodování ve složitých případech a v neobvyklých situacích. c. Inscenační metody jsou podobné didaktickým hrám i situačním metodám. Podstatou je proces sociálního učení aplikovaný v modelových situacích, kde jsou žáci aktéry těchto situací. d. Didaktické hry zvláštní typ aktivity, kde jde o svobodně zvolenou aktivitu, která nesleduje žádný konkrétní cíl či účel, ale má hodnotu ve své podstatě, sama o sobě, působí na mentální a citové vlastnosti aktérů. e. Specifické metody patří sem zejména metoda heuristická ( objevná ). Její základ je v podpoře samostatnosti, tvůrčího myšlení, schopnosti objevovat a poznávat. Učitel žákům poznatky nesděluje přímo, ale vede je k tomu, aby je žáci objevili samostatně Klasické metody 1. Metody slovní patří mezi nejvšestrannější a nejčastěji využívané metody. Mají nezastupitelnou pozici, poněvadž slovní výklad se vyznačuje velmi efektivním a rychlým přenosem předávaných informací. Přesto slovní metody mají svá úskalí, zejména přemíra jejich využívání vede často k přemíře verbalismu a formalismu. Žáci poté mají sklon si zapamatovat pojmy a definice bez jejich náležitého pochopení. Pro učitele je tedy důležité, aby průběžně kontroloval pochopení učiva žáky. Dále je neméně podstatné, aby učitel (a to zejména odborných předmětů) používal zavedené pojmosloví vyučovaného předmětu a žákům tyto pojmy náležitě vysvětlil. Pro výuku ~8~

27 odborných předmětů je velmi vhodné kombinovat slovní metody s metodami slovněnázornými, aby nedocházelo ke vzniku výše uvedeného formalismu a verbalismu. a. Slovní metody monologické i. Vysvětlování používá se v situacích, kdy se učitel nemůže opřít o předchozí zkušenosti žáků. Vhodné je jej využívat zejména u metody problémového výkladu a metody heuristické. Učitel vyprávěním zprostředkovává žákům určitý děj, zkušenosti, poznatky, popisuje určité zážitky. U žáků se počítá s vnitřní aktivitou, vyšší úroveň myšlení, zejména analýza a zobecňování. Vysvětlování plní především poznávací a motivační funkce. ii. Přednáška klasická přednáška je složena ze tří částí, a to z úvodu (seznámení s problematikou, úvodní motivace žáků), výkladu (rozbor řešené problematiky) a závěru (shrnutí nosných myšlének tématu). Přednáška je z monologických slovních metod nejnáročnější z hlediska požadavků na žáky. Doporučuje se ji používat pouze u starších žáků (studenti vysokých škol a vyšší ročníky středních škol a gymnasií). Od učitele přednáška vyžaduje ucelený projev, bezchybný z hlediska slovního vyjadřování a projevu a schopnost koncentrace ze strany žáků. iii. Vyprávění jedná se o nejstarší výukovou metodu zprostředkovávající vědomosti výpravným, citově zabarveným způsobem. Vyprávění zprostředkovává určitý děj, zážitky, zkušenosti a poznatky. Charakteristickými rysy jsou emocionálnost, přístupnost, rozvíjení představivosti, konkrétnost. Metoda je vhodná spíše pro literární a dějepisné učivo, především na základní škole. iv. Instruktáž učitel pomocí instruktáže představuje žákům v slovní či písemné podobě určitý objekt a způsob činnosti s ním. V principu se jedná o teoretický úvod před praktickou činností. v. Referát referát je zvláštní případ přednášky, kdy žák zpracovává vymezený úsek učiva, nebo obohacuje výuku o zkušenosti, znalosti a dovednosti z okruhu svého zájmu. b. Slovní metody dialogické tyto metody se vyznačují rozdělením komunikační aktivity mezi učitele a žáky, případně mezi žáky navzájem. Dialogické metody rozvíjejí komunikační dovednosti žáků a obecně podporují rozvoj poznávacích schopností. Poskytují příležitost, aby žáci využívali naučené poznatky při řešení ~9~

28 komplexních problémů. Jak uvádí Z. Kalhous13, je třeba při realizaci dialogických metod mít na zřeteli tři faktory, které vystihují podstatu dialogu: Dialog je zaměřen na zcela určitý cíl, k němuž směřuje společná činnost všech účastníků dialogu. V dialogu dochází ke vzájemnému ovlivňování účastníků nejen jejich znalostí, ale i jejich postojů a také k osvojení si schopnosti vést dialog (vyslechnout protějšek, neskákat do řeči apod.). V dialogickém dění se na jedné straně vytvářejí a přetvářejí vzájemné vztahy mezi účastníky, na druhé straně se v něm vzájemné vztahy mezi účastníky odrážejí. i. Rozhovor jeho podstata tkví ve střídání otázek a odpovědí všech zúčastněných, tj. učitele a žáků. Formou otázek a odpovědí se osvětluje vytčená problematika a žáci jsou vedeni k získání nových poznatků. Je důležité, aby jednostranně nepřevládal určitý charakter otázek, např. otázky směřující k mechanické reprodukci učiva či otázky vyžadující pouze jednoslovné odpovědi. Z hlediska didaktiky je důležité využívat široké spektrum otázek (otázky motivační, exposiční, fixační, diagnostické), jedině tak je zaručeno komplexní plnění stanovených výukových cílů. Smysluplný rozhovor předpokládá společně přijaté téma, vhodnou atmosféru a připravenost jak učitele, tak i žáků. ii. Dialog bývá považován za rozvinutější formu rozhovoru. Žák vede se svým protějškem (učitel, spolužáci) zevrubné a systematicky uspořádané rozhovory. Výsledkem jsou poznatky o vlastní osobě nebo o vztahu k okolnímu světu. iii. Diskuse jedná se o plně rozvinutý rozhovor či dialog. Metoda předpokládá u všech zúčastněných dobrou přípravu a osvojení si určité sumy poznatků. Diskuse posiluje u žáků dovednost práce v týmu, vzájemnou komunikaci, posiluje sociální vazby mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem. Velmi podstatně rozvíjí rozumové schopnosti žáků, neboť je učí se rozhodovat, argumentovat, kriticky hodnotit a obhajovat své názory. iv. Dramatizace podstatou je názorné předvedení události či děje. Metoda je vhodná pro rozvíjení tvořivosti žáků, jejich celkové psychické uvolnění, navození vhodné atmosféry a posílení sociálních vazeb ve třídě. 13 Kalhous, Z.: Výukové metody. In: Kalhous, Z.; Obst, O.: Školní didaktika. Praha, Portál 2009, str ~ 10 ~

29 v. Sókratovská metoda zvláštní typ pedagogického dialogu. Modelem jsou zde dialogy, které Sókratés vedl s athénskými občany (zaznamenané Platónem). V těchto dialozích zaujímá učitel vždy vedoucí roli. Otázkami, poznámkami a poukazy na rozporné body se učitel snaží dosáhnout u žáka produktivní nejistoty a tak jej dovést k poznatku. Předpokladem úspěchu této metody jsou předchozí vědomosti žáků. Obsah otázek a posloupnost jejich kladení je třeba předem důkladně promyslet, přičemž vytčený problém nesmí být nad síly žáka. vi. Heuristická metoda žák je veden učitelovou otázkou k samostatnému řešení problému a využívá při tom výzkumné poznávací techniky, tzn., že pozoruje objekt svého zájmu, jeho vlastnosti, porovnává, hodnotí, proměřuje, dokumentuje, objevuje a kriticky hodnotí nové poznatky. Na konci odpovídá na učitelovu otázku. Tato metoda je vhodná pro aktivizaci téměř všech žáků, je vyhovující jak pro žáky nadané, tak i pro žáky méně nadané. Učitel zde plní roli organizátora. Určitou nevýhodou je větší časová náročnost metody. 2. Metody písemných prací jsou častým doplňkem metod slovních. Ne vždy jsou tyto metody všemi žáky oblíbené, někteří z nich mají problém s písemným vyjadřováním. Přesto je třeba, aby učitel metody písemných prací využíval. Speciální skupinou jsou domácí písemné práce (domácí úkoly), které umožňují učiteli ověřovat míru pochopení vyučovaného problému u každého žáka zvlášť. 3. Metody práce s učebnicí a knihou jedná se o jednu z nejstarších metod, která má přesto i v moderní výuce své nezastupitelné místo. Zdrojem poznání je zde tištěné slovo v učebnici, encyklopedii, odborné příručce, tabulkách, Internetu. Úkolem učitele je postupně rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost žáků a pěstování jejich schopnosti dělat si samostatné výpisky ze studijní literatury a naučit se vyhledávat informace v klasických knihovnách i internetových médiích. 4. Metody názorně-demonstrační tyto metody se opírají o přímý názor a jsou důležité zejména v počáteční fázi poznávání, které je založeno na prožitcích a vjemech. Lze je používat různě modifikované, v závislosti na obsahu vyučované látky. V moderní době jejich význam vzrůstá s tím, jak se postupně rozšiřují možnosti moderní didaktické techniky (především techniky audiovizuální). Význam těchto metod vystihl již J. A. Komenský ve svém zlatém pravidle, kde tvrdil: Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno, totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu, vonné čichu, chutnatelné chuti a hmata- ~ 11 ~

30 telné hmatu; a může-li něco býti vnímáno najednou více smysly, budiž to předváděno více smyslům Metody praktické jsou založeny na praktické činnosti žáků, přímém styku žáků s předměty a manipulaci s nimi. Jsou velmi rozšířeny především ve výuce odborných předmětů na středních a vysokých školách. Obecně jsou hodně náročné na přípravu učitele, pokud jsou však dobře zvládnuty, mají velký didaktický účinek Aktivizující metody 1. Didaktické hry rozumí se jimi více variant tzv. řízených her. Patří sem např. situační metoda, kdy učitel popíše kupř. situaci výroby určitého výrobku a žáci posléze kladou dotazy; nakonec následuje společné řešení určité situace. Mezi didaktické hry patří i brainstorming. Některé z metod didaktických her: a. Brainstorming ( myšlenková smršť ) princip metody byl poprvé popsán roku 1953 psychologem Alexem Faickneyem Osbornem15. Metoda je založena na vědomé produkci většího počtu nápadů, včetně nápadů tzv. divokých. Jednotlivé nápady se nesmí zesměšňovat, ani kritizovat. Po skončení fáze generování nápadů následuje analytická fáze, kdy se jednotlivé nápady analyzují a hledá se nejvhodnější řešení problému. b. Funkční asociace hledání různých funkcí výrobků. c. Řešení rozporů, problémů výměnou rozdílných názorů, logickou argumentací. d. Domýšlení nedokončených příběhů otevřený začátek, střed či konec příběhu. 2. Participativní metody principem je participace, tedy osobní zúčastněnost, žáků v učebních aktivitách. Velký důraz je kladen na předvádění, neboli exteriorizaci skrytých projevů učební aktivity na projevy odkryté, zjevné. Mezi participativní metody bývají řazeny zejména16: a. dialog v plénu skupiny; b. simulovaný dialog; c. dialog založený na písemných otázkách; d. dialog v kruhu; 14 Komenský, J. A.: Didaktika velká. Brno, Komenium 1948, kap. XX. Osborn, A. F.: Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving. New York, Charles Scribner s Sons 1953, 1. vyd. (2. rev. vyd. 1957, 3. rev. vyd. 1963). 16 Kalhous, Z.: Výukové metody. In: Kalhous, Z.; Obst, O.: Školní didaktika. Praha, Portál 2009, str ~ 12 ~

1. Zapamatování termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace

1. Zapamatování termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace Cílová kategorie (úroveň osvojení) 1. Zapamatování termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace 2. Pochopení překlad z jednoho jazyka do druhého, převod z jedné formy komunikace do druhé, jednoduchá

Více

Cíle vyučování zeměpisu

Cíle vyučování zeměpisu Cíle vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky základní

Více

Cíle a obsah vyučování zeměpisu

Cíle a obsah vyučování zeměpisu Cíle a obsah vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody:

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: VÝUKOVÉ METODY Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: 1. Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené. 2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 3. Je racionálně a emotivně

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

- konzistentnost, kontrolovatelnost, komplexnost, přiměřenost (více viz např. Obst, Kalhous)

- konzistentnost, kontrolovatelnost, komplexnost, přiměřenost (více viz např. Obst, Kalhous) (pracovní materiály k výuce, bez jazykové korektury, sestavila K.Vlčková) - edukační cíl = základní ped. kategorie, projektuje výchovně-vzdělávací výsledky, vyjadřuje účel edukace a implikuje směr působení,

Více

Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy

Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Měření výsledků výuky 2. Taxonomie učebních úloh 3. Standardy vzdělávání Závěry Úvod Měření výsledků

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky

DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky DIDAKTIKA FYZIKY Organizační formy výuky Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. Organizační uspořádání podmínek k realizaci obsahu výuky při použití různých metod výuky a výukových prostředků Klasifikace org.

Více

Organizace výuky a výukové strategie. Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015

Organizace výuky a výukové strategie. Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015 Organizace výuky a výukové strategie Školní pedagogika - Teorie vyučování (didaktika) KPP 2015 Organizace výuky = vyučovací formy Organizační forma výuky = způsob: uspořádání vyučovacího procesu jak je

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY ÚVOD Didaktika fyziky jako vědní obor a jako předmět výuky v přípravě učitelů F Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY JAKO VĚDNÍ OBOR - zákl. oblasti HROMADA poznatků, dovedností,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

S každým dílčím cílem (stupněm) souvisí aktivní sloveso, kterým se dá dosažení cíle nejlépe definovat.

S každým dílčím cílem (stupněm) souvisí aktivní sloveso, kterým se dá dosažení cíle nejlépe definovat. Taxonomie výukových cílů Členění cílů výuky podle oblasti rozvoje žákovy osobnosti: 1. Kognitivní (vzdělávací)- osvojování si vědomostí a intelektuálních dovedností 2. Afektivní (postojové) - vztahují

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ CÍLE Výukovým cílem by měla být kvalitativní i kvantitativní změna u jednotlivých žáků, a to v oblasti kognitivní (vzdělávací), afektivní (postojové) a psychomotorické (výcvikové).

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

CÍLE VE VÝUCE. Co nás čeká? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Funkce cílů (k čemu slouží) Vlastnosti cílů (jaké jsou požadavky)

CÍLE VE VÝUCE. Co nás čeká? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Funkce cílů (k čemu slouží) Vlastnosti cílů (jaké jsou požadavky) CÍLE VE VÝUCE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Funkce cílů (k čemu slouží) Co nás čeká? Vlastnosti cílů (jaké jsou požadavky) Stanovení cílů (postup a chyby) Taxonomie (typy) cílů Kognitivní Afektivní Psychomotorické

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce 1 4.10. 2 11.10.* 3 18.10. 4 25.10. * datum téma Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Pravidla prezentace Vyučovací metody formy a metody vyučování Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Více

Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice

Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice Čestmír Serafín, Lenka Partíková Souhrn Hodnocení učebních pomůcek používaných ve vyučovacím procesu patří mezi základní kompetence učitele.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Didaktické prostředky a pomůcky

Didaktické prostředky a pomůcky Didaktické prostředky a pomůcky Definice Předměty a jevy sloužící k dosažení vytyčených cílů. Prostředky v širokém smyslu zahrnují vše, co vede ke splnění výchovně vzdělávacích cílů. Zajišťují, podmiňují

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Seminární práce z předmětu UPVK_0044 Inženýrská pedagogika Téma: Možnosti využití inženýrské pedagogiky v

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz - HOSPITACE - KVALITA VÝUKY TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ JAKOSTI ZÁKLADNÍ PRINCIPY: orientace

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 1 Zora Syslová OBSAH 1. Předmět předškolní pedagogiky 2. Základní kategorie a pojmy 3. Předškolní pedagog, jeho kompetence 4. Komunikační dovednosti učitelky MŠ 5. Dítě jako subjekt

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. CITÁTY KOMENSKÉHO Poněvadž při všem je nesnadněji odučovati se než učiti se, musí být opatrně přihlíženo k tomu, aby se ničemu

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Didaktická technika prednáška 1

Didaktická technika prednáška 1 Didaktická technika prednáška 1 Obsah didaktický systém, poznávací proces, definice základných pojmů, rozdělení technických prostředků a učebních pomůcek, význam technických prostředků a učebních pomůcek.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Předmět ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která umožňuje žákům

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu navazuje

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody

Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody Učitelství praktického vyučování, PDT, P02 Vyučovací hodina, příprava a vyučovací metody OBSAH: zopakování pojmu vyučovací hodina vyučovací hodina, typy a fáze základní druhy příprav na vyučování klasická

Více

Didaktika účetnictví Kurs DEP507

Didaktika účetnictví Kurs DEP507 Snímek 1 Didaktika účetnictví Kurs DEP507 marie.fiserova@oavin.cz Ing. Marie Fišerová, Ph.D. Snímek 2 Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs 1DP507 Snímek 3 Didaktika ekon. předmětů

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Cíle v ekonomickém vzdělávání CÍL = ideální představa o tom, čeho chceme ve vzdělávání dosáhnout z hlediska

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více