JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Miroslav V. Hospodářský

2

3 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vyučovací metody a jejich aplikace v podmínkách středního odborného školství Autor: Bc. Miroslav V. Hospodářský Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Učitelství odborných předmětů Vedoucí práce: Doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc. České Budějovice 2013

4

5 UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE FACULTY OF EDUCATION DEPARTMENT OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY BACHELOR S THESIS Teaching Methods and Their Application in Terms of Secondary Vocational Education Author: Bc. Miroslav V. Hospodářský Study Program: Specialization in Pedagogy Field of Study: Teaching vocational subjects Supervisor: Doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc. České Budějovice 2013

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci vypracoval samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47 písmeno b zákona číslo 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejich internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona číslo 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledky obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů. V Českých Budějovicích dne. podpis ~I~

8 ~ II ~

9 Poděkování Děkuji vedoucímu práce panu doc. RNDr. Vojtěchu Stachovi, CSc. za metodické vedení této práce a za cenné rady, podněty a připomínky, které přispěly ke zlepšení jejího obsahu. ~ III ~

10 ~ IV ~

11 Anotace Tato práce se zaměřuje na rozbor a využití vyučovacích metod, včetně pojetí a třídění výukových cílů a problematiky motivace. Cílem práce je popis základních vyučovacích metod, příslušné materiální didaktické techniky a učebních pomůcek používaných na střední odborné škole při výuce elektrotechnických předmětů. V předkládané práci jsou rozebrány cíle a kompetence výuky elektrotechniky a dále popsána konstrukce výukových modulů a učebních úloh v předmětu elektrotechnická měření pro třetí a čtvrtý ročník oboru M/01 Elektrotechnika. Klíčová slova Vyučovací metoda, vyučovací proces, výukový cíl, taxonomie výukových cílů, motivace, didaktická technika, učební pomůcky, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, cílové odborné kompetence, dílčí odborné kompetence, výukový modul, modulová výuka. ~V~

12 ~ VI ~

13 Annotation This work is focused on analysis and use of teaching methods, including sorting and approach to teaching goals and the issue of motivation. Aim of the work is characterization of basic teaching methods, appropriate material didactic technique and teaching aids used in secondary technical school in teaching of electrotechnical subjects. There are goals and competences in electrotechnics teaching analysed in this work and there is also structure of teaching moduls and tasks in the subject of electrotechnical measurements for the third and fourth year of the M/01 Electrotechnics branch of study described there. Key words Teaching method, teaching process, teaching goal, taxonomy of teaching goals, motivation, didactic technique, teaching aids, general educational programme, school educational programme, goal professional competences, partial professional competences, teaching modul, modul education. ~ VII ~

14 ~ VIII ~

15 Obsah 1. Úvod Teoretická část Výukové metody a jejich charakteristika Pojem výukové metody Transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky Rozdělení výukových metod Klasické metody Aktivizující metody Materiální didaktické prostředky využívané při výuce odborných předmětů Efektivita přenosu informací Rozdělení materiálních didaktických prostředků Učební pomůcky Technické výukové prostředky Funkce materiálních didaktických prostředků Pojetí cíle ve výchovně-vzdělávacím procesu Funkce a význam výukových cílů Struktura výukových cílů Taxonomie výukových cílů Taxonomie kognitivních (poznávacích) cílů Taxonomie afektivních (postojových) cílů Taxonomie psychomotorických (dovednostních) cílů Požadavky na formulaci výukových cílů Problematika motivace Praktická část Kompetence absolventa elektrotechniky na VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí Uplatnění motivačních, exposičních a fixačních výukových metod ve výuce elektrotechnických předmětů na střední odborné škole Metodika výuky předmětu Elektrotechnická měření Školní vzdělávací program pro předmět Elektrotechnická měření Učební plán oboru M/01 Elektrotechnika Návrh struktury a obsahu výukových modulů Didaktické prostředky využívané při výuce předmětu Elektrotechnická měření ~ IX ~

16 ~X~

17 3.3.1 Didaktická technika Vybrané učební pomůcky Programové vybavení (software) Konstrukce učebních úloh pro elektrotechnická měření Předpoklady Struktura měřicího protokolu Elektrotechnická měření pro 3. ročník Elektrotechnická měření pro 4. ročník Příprava učitele na výuku Závěr Použitá literatura Seznam obrázků a příloh Přílohy Příloha I: Učební plán oboru M/01 Elektrotechnika Příloha II: Zadání měřicího protokolu č. 2 pro elektrotechnická měření ve 3. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha III: Zadání měřicího protokolu č. 17 pro elektrotechnická měření ve 3. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha IV: Zadání měřicího protokolu č. 19 pro elektrotechnická měření ve 3. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha V: Zadání měřicího protokolu č. 26 pro elektrotechnická měření ve 4. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha VI: Zadání měřicího protokolu č. 28 pro elektrotechnická měření ve 4. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha VII: Zadání měřicího protokolu č. 37 pro elektrotechnická měření ve 4. ročníku oboru Elektrotechnika Příloha VIII: Tématický plán předmětu Elektrotechnická měření pro 3. ročník oboru Elektrotechnika Příloha IX: Tématický plán předmětu Elektrotechnická měření pro 4. ročník oboru Elektrotechnika Příloha X: Příklad přípravy na vyučovací hodinu předmětu Elektrotechnická měření pro 4. ročník ~ XI ~

18 ~ XII ~

19 1. Úvod Předkládaná práce se primárně zabývá základními druhy vyučovacích metod a jejich aplikací ve výuce elektrotechnických předmětů na střední odborné škole. Celá práce je tématicky rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou rozpracovány jednotlivé vyučovací metody tak, jak je sám autor využívá při výuce odborných elektrotechnických předmětů na svém pracovišti.1 Dále zde autor rozebírá využívanou didaktickou techniku a problematiku cílů a kompetencí výuky v oboru M/01 Elektrotechnika a motivace žáků. Praktická část práce je zaměřena na konkrétní využití vybraných vyučovacích metod spolu s popisem využívané didaktické techniky a pomůcek. Je zde vysvětlen smysl modulové výuky, která je zavedena a dlouhodobě využívána na autorově pracovišti. Představena je též konstrukce učebních úloh pro předmět Elektrotechnická měření, který je vyučován ve třetím a čtvrtém ročníku oboru M/01 Elektrotechnika. 1 Míněna je zde Vyšší odborná škola, střední škola, centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí, Budějovická 421. Oficiální stránky ~1~

20 2. Teoretická část 2.1 Výukové metody a jejich charakteristika Pojem výukové metody Pojem výuková metoda pochází původně z řeckého sousloví meta hodos, které značí cestu či postup k určitému cíli. Výukové metody patří mezi elementární součást školní didaktiky. Obecně ji chápeme jako systematickou posloupnost činností směřující k dosažení určitého, předem stanoveného cíle. Přesněji lze vyučovací metodu charakterizovat podle didaktika Josefa Maňáka2 jako koordinovaný systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáka, který je zaměřen na dosažení učitelem stanovených a žáky akceptovaných výukových cílů. Vzájemná komunikace učitele a žáka je ve vyučovacím procesu realizována především prostřednictvím vyučovacích metod. Podle docenta Zdeňka Kalhouse3 ji chápeme jako vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje psychologické, sociální a somatické individuální zvláštnosti žáka a žák, převážně na základě svých osobních svobodných aktivit, se ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem. Na základě těchto předpokladů společně ve výuce pracují na naplnění tohoto cíle Transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky Výuka se řadí mezi tzv. institucionalizované formy výchovy. Je pro ni typické, že se odehrává ve školním prostředí a má formu systematického a cílevědomého vzdělávání dětí, dospívajících i dospělých jedinců. Autoři Průcha, Walterová a Mareš4 chápou výuku jako systém zahrnující proces vyučování, cíle výuky, obsah výuky, podmínky, determinanty a prostředky výuky, typy výuky a výsledky výuky. Škola se typicky řadí mezi konzervativní instituce, mající tendenci uchovávat osvědčené a zavedené způsoby práce. Zároveň se však škola musí přizpůsobovat okolnímu světu a zejména prudkému rozvoji technologií (zejména informačních) v posledních 2 Maňák, J.: Nárys didaktiky. Brno, PedF MU Kalhous, Z.; Obst, O.: Školní didaktika. Praha, Portál 2009, str Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J.: Pedagogický slovník. Praha, Portál ~2~

21 desetiletích. Celosvětově se ukazuje, že využívání čistě tradičních vyučovacích metod selhává. Všeobecně jsou uváděny zejména tyto dva vážné otevřené problémy našich škol (myšleno v ČR): 1. Totální a rostoucí oddělení pedagogicko-psychologické teorie a školní praxe, které se nezdá být zmírněno postupným přizpůsobováním školní legislativy návrhům z výzkumu. 2. Četné předmětové a oborové návrhy na poli osnov (kurikula) přicházející od oborových specialistů, ovšem při absenci komplexního projektu, což ve škole vytváří znepokojivou nerovnováhu. Do transmisivního (tradičního) pojetí výuky se řadí zejména tyto výukové metody: 1. Výuková koncepce dogmatická v této koncepci probíhá výuka předáváním hotových poznatků; je to styl výuky typicky používaný na středověkých universitách. 2. Výuková koncepce slovně-názorná poprvé ji zavádí J. A. Komenský v rámci své koncepce sensualismu (snahy využívat při výuce žáků co nejvíce poznávacích smyslů). 3. Výuková koncepce slovně-reprodukční byla zavedena německým pedagogem J. F. Herbartem; je založená na výkladu učitele a pamětním osvojování a memorování bez nutného předchozího porozumění předaných poznatků žáky. Konstruktivistické (konstruktivní) pojetí výuky se rozvíjí zhruba od začátku 20. století a zahrnuje zejména problémovou koncepci výuky Johna Deweyho, nebo rozvíjející výuku J. Piageta atd. Jak konstatuje J. Skalková5, tradiční výuka založená na osvojování velkého objemu hotových vědomostí a dovedností není v moderní době dostačující, neboť zde chybí příprava na řešení životních problémů. Konstruktivismus pojímá učení žáků jako aktivní, záměrný a sociální proces konstruování poznatků z předložených informací a navozených zkušeností. Předkládané informace a navozené zkušenosti jsou jednotlivými žáky zpracovány různým způsobem a jsou ovlivněny jejich emočním vyladěním, názory i předchozími zkušenostmi. Z uvedeného vyplývá, že vhodnými výukovými metodami jsou zde tzv. metody aktivizu- 5 Skalková, J.: Aktivita žáků ve vyučování. Praha, SPN ~3~

22 jící, jako jsou dialog, diskuse, projektová výuka, brainstorming, skupinová a kooperativní výuka, výuka podporovaná počítačem, didaktické hry aj. Jak uvádí autoři Pavel Pecina a Lucie Zormanová6, ačkoli je pedagogický konstruktivismus v současné době dosti populární, má i své kritiky, kteří poukazují zejména na jeho nízkou efektivitu pro získávání uceleného systému poznatků. Proto se uvádí, že je lepší v rozumné míře obě pojetí (transmisivní a konstruktivistické) vzájemně kombinovat, než upřednostňovat jedno pojetí na úkor druhého Rozdělení výukových metod V pedagogické literatuře se setkáváme běžně s více způsoby rozdělení výukových metod. Doposud není vytvořena jednotná klasifikace; základní příčinou se jeví býti obecná mnohotvárnost vyučovacího procesu a jeho obecně obtížný popis. Tudíž různí autoři upřednostňují rozdílná hlediska. Např. Jan Ámos Komenský7 upřednostňuje hledisko charakteru učební látky a rozlišuje výukové metody analytické a syntetické. Stanislav Vrána8 vyzdvihuje hledisko počtu vyučovaných žáků a rozeznává výukové metody hromadné, skupinové, individuální a individualizované. Universitní profesor Ondrej Pavlík9 upřednostňuje hledisko logického postupu výuky a rozlišuje výukové metody analytické, syntetické, induktivní, deduktivní a genetické. Naopak didaktik Lubomír Mojžíšek10 se drží dělení z hlediska fází výukového procesu na výukové metody motivační, exposiční, fixační, diagnostické a aplikační. I v současné době velmi často používané rozdělení výukových metod je hierarchie zavedená sovětským didaktikem Isaakem Jakovlevičem Lernerem11, který rozdělil výukové metody podle stupně aktivity a heurističnosti (výzkumné složky) výukového procesu na metody informačně-receptivní, reproduktivní, problémového výkladu, heuristické a výzkumné. Vidíme, že možných hledisek rozdělení výukových metod je mnoho. V současné době se za obecně přijímaná kritéria rozdělení výukových metod považují12: 1. Počet žáků. 2. Logický postup, který volí učitel při výkladu učiva. 6 Pecina, P.; Zormanová, L.: Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a v praxi. Brno, PedF MU Komenský, J. A.: Didaktika velká. Brno, Komenium Vrána, S.: Učebné metody. Praha/Brno, Dědictví Komenského Pavlík, O.: Didaktika. Bratislava, Štátne nakladateľstvo Mojžíšek. L.: Vyučovací metody. Praha, SPN Lerner, I. J.: Didaktické základy metod výuky. Praha, SPN Nelešovská, A.; Spáčilová, H.: Didaktika III. Olomouc, PedF UP ~4~

23 3. Charakter zdroje poznatků. 4. Psychické zřetele utváření vědomostí, dovedností, postojů, návyků, emotivních a volních vlastností. 5. Míra vedení a samostatnosti žáků. 6. Perspektivy výuky. 7. Charakter prací učitele a žáka. 8. Výchovné cíle a úkoly. 9. Obsahové a metodické zřetele. Pro komplexní klasifikaci základních skupin výukových metod využijeme následujícího třídění: 1. Výukové metody z hlediska zdrojů poznání a typu poznatků (aspekt didaktický) a. Slovní metody tyto metody jsou nejvíce používané, jsou nejvšestrannější, efektivní, rychlé, podmínkou je dobrá úroveň řeči učitele, nesmí dojít k pouhému verbalismu, musíme se vyvarovat parasitních ( vycpávkových ) slov. i. monologické metody těžiště aktivity je na učiteli (pouze při referátu je na žákovi); patří sem popis, vysvětlování, vyprávění, přednáška aj.; ii. dialogické metody jejich základem je aktivní zapojení žáků do osvojování učiva prostřednictvím rozhovoru řízeného učitelem; patří sem rozhovor, dialog, diskuse, debata, dramatizace aj.; iii. práce s knihou (učebnicí) řadí se mezi jednu z nejstarších výukových metod; iv. písemné práce patří sem různá písemná cvičení, referáty, elaboráty, protokoly, komposice aj. b. Názorně-demonstrační metody umožňují na základě přímého pozorování předváděného předmětu nebo jevu poznávat bezprostředně jeho nejdůležitější vlastnosti. Tyto metody velmi dobře doplňují metody slovní. i. pozorování předmětů a jevů řadí se sem i exkurse; ii. předvádění předmětů, modelů, pokusů, činností; iii. demonstrace statických obrazů výukové obrazy, demonstrační fotografie; iv. projekce statická a dynamická kupř. projekce transparentů (fólií), diapositivů, diafilmů, diafonů, videoprojekce. ~5~

24 c. Metody praktické jde o soubor postupů, které podporují žákovy činnosti vedoucí k osvojení psychomotorických dovedností a k tvorbě materiálních produktů. Tyto metody jsou velmi užívané při výuce odborných předmětů. i. nácvik pohybových a pracovních dovedností žáci jej provádí metodou napodobování (imitace); ii. práce žáků v laboratořích řadíme sem manipulování, laborování a experimentování; iii. pracovní činnosti ve školních dílnách a na pozemku žáci si vytvářejí (osvojují si) postupně příslušné praktické dovednosti; iv. grafické a výtvarné práce žáků jedná se o produkční metody; vzniká při nich určitý reálný produkt, výkon, výtvor či výstup; těmito metodami se nacvičují různé pohybové dovednosti, výkony jemné motoriky. 2. Výukové metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků (aspekt psychologický) a. Metody sdělovací. b. Metody samostatné práce žáků. c. Metody badatelské a výzkumné. 3. Výukové metody z hlediska myšlenkových operací (aspekt logický) a. Metoda porovnávací vychází se z porovnávání (komparace) dvou celků, jevů či případů, kdy se hledají prvky společné a rozdílné. b. Metoda analyticko-syntetická na základě rozložení celku na jeho části jsou zkoumány podstatné vztahy. Ty se shrnou do všeobecného pojmu, principu, zákona apod. c. Metoda induktivní vychází z konkrétních jednotlivostí a na základě analysy shodných znaků jsou zformulovány všeobecné pojmy, principy, zákony aj. d. Metoda deduktivní vychází ze všeobecného pojmu, principu, zákona aj., z kterého se odvozují jednotlivé konkrétní případy. 4. Výukové metody podle převažující pracovní činnosti (aspekt psychologický) a. Metody motivace učebně-poznávací činnosti žáka: i. metody využívající vnitřní motivaci žáků vycházejí z vnitřních potřeb žáka; charakteristická je zajímavost, přitažlivost a vnitřní atmosféra vyučovacích hodin; ~6~

25 ii. metody využívající vnější motivace žáků využívanými prostředky jsou zejména trest, povinnost, zodpovědnost. b. Metody realizace učebně-poznávací činnosti žáka: i. metoda informačně-receptivní učitel presentuje informace, organizuje činnosti. Žáci se snaží o jejich pochopení a zapamatování; ii. metoda reproduktivní učitel konstruuje učební úlohy na reprodukování poznatků, řídí a kontroluje plnění těchto úloh. Žáci řeší tyto typové úlohy, čímž reprodukují, aktualizují a zapamatovávají si získané poznatky; iii. metoda problémového výkladu učitel vytýčí problém, postupně objasňuje jednotlivé kroky při jejich řešení, podněcuje a usměrňuje žáky. Žáci musí pochopit problém, přijímají poznatky, soustředí se na jednotlivé kroky řešení. Zapamatování je převážně nezáměrné; iv. metoda heuristická učitel vytýčí problém, plánuje kroky řešení, postupně vytváří etapové problémové situace, řídí a usměrňuje činnost žáků. Žáci musí pochopit úkol a podmínky řešení; je zde postupné, převážně samostatné řešení, sebekontrola, ověření a hodnocení výsledků. Opět převažuje nezáměrné zapamatování; v. metoda výzkumná učitel vybírá vhodné učební úlohy a kontroluje průběh řešení. Žáci musí problém pochopit, samostatně studují literaturu, sami si vytvářejí plán řešení, provádějí sebekontrolu v průběhu řešení, zdůvodňují výsledky. Je zde převaha nezáměrného zapamatování. c. Metody kontroly učebně-poznávací činnosti žáka např. samostatný referát, vypracování měřicí zprávy (elaborátu, protokolu) apod. 5. Výukové metody z hlediska fází vyučovacího procesu (aspekt procesuální) a. Metody motivační. b. Metody exposiční. c. Metody fixační. d. Metody diagnostické. e. Metody aplikační. ~7~

26 6. Výukové metody z hlediska výukových forem a prostředků (aspekt organizační) a. Kombinace metod s vyučovacími formami. b. Kombinace metod s vyučovacími pomůckami. 7. Výukové metody aktivizující (aspekt interaktivní) tyto metody podporují samostatnou a tvořivou činnost žáků, uplatňuje se zde problémový a heuristický přístup k učivu, podporují myšlení a podněcují zájem o učení. a. Diskusní metody řadíme sem diskusi, brainstorming, Sókratovskou metodu. b. Situační metody vychází z konkrétní situace, z reálných případů ze života či praxe, využívá se kupř. při osvojování správného rozhodování ve složitých případech a v neobvyklých situacích. c. Inscenační metody jsou podobné didaktickým hrám i situačním metodám. Podstatou je proces sociálního učení aplikovaný v modelových situacích, kde jsou žáci aktéry těchto situací. d. Didaktické hry zvláštní typ aktivity, kde jde o svobodně zvolenou aktivitu, která nesleduje žádný konkrétní cíl či účel, ale má hodnotu ve své podstatě, sama o sobě, působí na mentální a citové vlastnosti aktérů. e. Specifické metody patří sem zejména metoda heuristická ( objevná ). Její základ je v podpoře samostatnosti, tvůrčího myšlení, schopnosti objevovat a poznávat. Učitel žákům poznatky nesděluje přímo, ale vede je k tomu, aby je žáci objevili samostatně Klasické metody 1. Metody slovní patří mezi nejvšestrannější a nejčastěji využívané metody. Mají nezastupitelnou pozici, poněvadž slovní výklad se vyznačuje velmi efektivním a rychlým přenosem předávaných informací. Přesto slovní metody mají svá úskalí, zejména přemíra jejich využívání vede často k přemíře verbalismu a formalismu. Žáci poté mají sklon si zapamatovat pojmy a definice bez jejich náležitého pochopení. Pro učitele je tedy důležité, aby průběžně kontroloval pochopení učiva žáky. Dále je neméně podstatné, aby učitel (a to zejména odborných předmětů) používal zavedené pojmosloví vyučovaného předmětu a žákům tyto pojmy náležitě vysvětlil. Pro výuku ~8~

27 odborných předmětů je velmi vhodné kombinovat slovní metody s metodami slovněnázornými, aby nedocházelo ke vzniku výše uvedeného formalismu a verbalismu. a. Slovní metody monologické i. Vysvětlování používá se v situacích, kdy se učitel nemůže opřít o předchozí zkušenosti žáků. Vhodné je jej využívat zejména u metody problémového výkladu a metody heuristické. Učitel vyprávěním zprostředkovává žákům určitý děj, zkušenosti, poznatky, popisuje určité zážitky. U žáků se počítá s vnitřní aktivitou, vyšší úroveň myšlení, zejména analýza a zobecňování. Vysvětlování plní především poznávací a motivační funkce. ii. Přednáška klasická přednáška je složena ze tří částí, a to z úvodu (seznámení s problematikou, úvodní motivace žáků), výkladu (rozbor řešené problematiky) a závěru (shrnutí nosných myšlének tématu). Přednáška je z monologických slovních metod nejnáročnější z hlediska požadavků na žáky. Doporučuje se ji používat pouze u starších žáků (studenti vysokých škol a vyšší ročníky středních škol a gymnasií). Od učitele přednáška vyžaduje ucelený projev, bezchybný z hlediska slovního vyjadřování a projevu a schopnost koncentrace ze strany žáků. iii. Vyprávění jedná se o nejstarší výukovou metodu zprostředkovávající vědomosti výpravným, citově zabarveným způsobem. Vyprávění zprostředkovává určitý děj, zážitky, zkušenosti a poznatky. Charakteristickými rysy jsou emocionálnost, přístupnost, rozvíjení představivosti, konkrétnost. Metoda je vhodná spíše pro literární a dějepisné učivo, především na základní škole. iv. Instruktáž učitel pomocí instruktáže představuje žákům v slovní či písemné podobě určitý objekt a způsob činnosti s ním. V principu se jedná o teoretický úvod před praktickou činností. v. Referát referát je zvláštní případ přednášky, kdy žák zpracovává vymezený úsek učiva, nebo obohacuje výuku o zkušenosti, znalosti a dovednosti z okruhu svého zájmu. b. Slovní metody dialogické tyto metody se vyznačují rozdělením komunikační aktivity mezi učitele a žáky, případně mezi žáky navzájem. Dialogické metody rozvíjejí komunikační dovednosti žáků a obecně podporují rozvoj poznávacích schopností. Poskytují příležitost, aby žáci využívali naučené poznatky při řešení ~9~

28 komplexních problémů. Jak uvádí Z. Kalhous13, je třeba při realizaci dialogických metod mít na zřeteli tři faktory, které vystihují podstatu dialogu: Dialog je zaměřen na zcela určitý cíl, k němuž směřuje společná činnost všech účastníků dialogu. V dialogu dochází ke vzájemnému ovlivňování účastníků nejen jejich znalostí, ale i jejich postojů a také k osvojení si schopnosti vést dialog (vyslechnout protějšek, neskákat do řeči apod.). V dialogickém dění se na jedné straně vytvářejí a přetvářejí vzájemné vztahy mezi účastníky, na druhé straně se v něm vzájemné vztahy mezi účastníky odrážejí. i. Rozhovor jeho podstata tkví ve střídání otázek a odpovědí všech zúčastněných, tj. učitele a žáků. Formou otázek a odpovědí se osvětluje vytčená problematika a žáci jsou vedeni k získání nových poznatků. Je důležité, aby jednostranně nepřevládal určitý charakter otázek, např. otázky směřující k mechanické reprodukci učiva či otázky vyžadující pouze jednoslovné odpovědi. Z hlediska didaktiky je důležité využívat široké spektrum otázek (otázky motivační, exposiční, fixační, diagnostické), jedině tak je zaručeno komplexní plnění stanovených výukových cílů. Smysluplný rozhovor předpokládá společně přijaté téma, vhodnou atmosféru a připravenost jak učitele, tak i žáků. ii. Dialog bývá považován za rozvinutější formu rozhovoru. Žák vede se svým protějškem (učitel, spolužáci) zevrubné a systematicky uspořádané rozhovory. Výsledkem jsou poznatky o vlastní osobě nebo o vztahu k okolnímu světu. iii. Diskuse jedná se o plně rozvinutý rozhovor či dialog. Metoda předpokládá u všech zúčastněných dobrou přípravu a osvojení si určité sumy poznatků. Diskuse posiluje u žáků dovednost práce v týmu, vzájemnou komunikaci, posiluje sociální vazby mezi učitelem a žáky a mezi žáky navzájem. Velmi podstatně rozvíjí rozumové schopnosti žáků, neboť je učí se rozhodovat, argumentovat, kriticky hodnotit a obhajovat své názory. iv. Dramatizace podstatou je názorné předvedení události či děje. Metoda je vhodná pro rozvíjení tvořivosti žáků, jejich celkové psychické uvolnění, navození vhodné atmosféry a posílení sociálních vazeb ve třídě. 13 Kalhous, Z.: Výukové metody. In: Kalhous, Z.; Obst, O.: Školní didaktika. Praha, Portál 2009, str ~ 10 ~

29 v. Sókratovská metoda zvláštní typ pedagogického dialogu. Modelem jsou zde dialogy, které Sókratés vedl s athénskými občany (zaznamenané Platónem). V těchto dialozích zaujímá učitel vždy vedoucí roli. Otázkami, poznámkami a poukazy na rozporné body se učitel snaží dosáhnout u žáka produktivní nejistoty a tak jej dovést k poznatku. Předpokladem úspěchu této metody jsou předchozí vědomosti žáků. Obsah otázek a posloupnost jejich kladení je třeba předem důkladně promyslet, přičemž vytčený problém nesmí být nad síly žáka. vi. Heuristická metoda žák je veden učitelovou otázkou k samostatnému řešení problému a využívá při tom výzkumné poznávací techniky, tzn., že pozoruje objekt svého zájmu, jeho vlastnosti, porovnává, hodnotí, proměřuje, dokumentuje, objevuje a kriticky hodnotí nové poznatky. Na konci odpovídá na učitelovu otázku. Tato metoda je vhodná pro aktivizaci téměř všech žáků, je vyhovující jak pro žáky nadané, tak i pro žáky méně nadané. Učitel zde plní roli organizátora. Určitou nevýhodou je větší časová náročnost metody. 2. Metody písemných prací jsou častým doplňkem metod slovních. Ne vždy jsou tyto metody všemi žáky oblíbené, někteří z nich mají problém s písemným vyjadřováním. Přesto je třeba, aby učitel metody písemných prací využíval. Speciální skupinou jsou domácí písemné práce (domácí úkoly), které umožňují učiteli ověřovat míru pochopení vyučovaného problému u každého žáka zvlášť. 3. Metody práce s učebnicí a knihou jedná se o jednu z nejstarších metod, která má přesto i v moderní výuce své nezastupitelné místo. Zdrojem poznání je zde tištěné slovo v učebnici, encyklopedii, odborné příručce, tabulkách, Internetu. Úkolem učitele je postupně rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost žáků a pěstování jejich schopnosti dělat si samostatné výpisky ze studijní literatury a naučit se vyhledávat informace v klasických knihovnách i internetových médiích. 4. Metody názorně-demonstrační tyto metody se opírají o přímý názor a jsou důležité zejména v počáteční fázi poznávání, které je založeno na prožitcích a vjemech. Lze je používat různě modifikované, v závislosti na obsahu vyučované látky. V moderní době jejich význam vzrůstá s tím, jak se postupně rozšiřují možnosti moderní didaktické techniky (především techniky audiovizuální). Význam těchto metod vystihl již J. A. Komenský ve svém zlatém pravidle, kde tvrdil: Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno, totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu, vonné čichu, chutnatelné chuti a hmata- ~ 11 ~

30 telné hmatu; a může-li něco býti vnímáno najednou více smysly, budiž to předváděno více smyslům Metody praktické jsou založeny na praktické činnosti žáků, přímém styku žáků s předměty a manipulaci s nimi. Jsou velmi rozšířeny především ve výuce odborných předmětů na středních a vysokých školách. Obecně jsou hodně náročné na přípravu učitele, pokud jsou však dobře zvládnuty, mají velký didaktický účinek Aktivizující metody 1. Didaktické hry rozumí se jimi více variant tzv. řízených her. Patří sem např. situační metoda, kdy učitel popíše kupř. situaci výroby určitého výrobku a žáci posléze kladou dotazy; nakonec následuje společné řešení určité situace. Mezi didaktické hry patří i brainstorming. Některé z metod didaktických her: a. Brainstorming ( myšlenková smršť ) princip metody byl poprvé popsán roku 1953 psychologem Alexem Faickneyem Osbornem15. Metoda je založena na vědomé produkci většího počtu nápadů, včetně nápadů tzv. divokých. Jednotlivé nápady se nesmí zesměšňovat, ani kritizovat. Po skončení fáze generování nápadů následuje analytická fáze, kdy se jednotlivé nápady analyzují a hledá se nejvhodnější řešení problému. b. Funkční asociace hledání různých funkcí výrobků. c. Řešení rozporů, problémů výměnou rozdílných názorů, logickou argumentací. d. Domýšlení nedokončených příběhů otevřený začátek, střed či konec příběhu. 2. Participativní metody principem je participace, tedy osobní zúčastněnost, žáků v učebních aktivitách. Velký důraz je kladen na předvádění, neboli exteriorizaci skrytých projevů učební aktivity na projevy odkryté, zjevné. Mezi participativní metody bývají řazeny zejména16: a. dialog v plénu skupiny; b. simulovaný dialog; c. dialog založený na písemných otázkách; d. dialog v kruhu; 14 Komenský, J. A.: Didaktika velká. Brno, Komenium 1948, kap. XX. Osborn, A. F.: Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving. New York, Charles Scribner s Sons 1953, 1. vyd. (2. rev. vyd. 1957, 3. rev. vyd. 1963). 16 Kalhous, Z.: Výukové metody. In: Kalhous, Z.; Obst, O.: Školní didaktika. Praha, Portál 2009, str ~ 12 ~

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV PEDAGOGIKY A SOCIÁLNÍCH STUDIÍ UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE NA SZŠ A VOŠZ ZNOJMO Diplomová práce Bc. Marcela Sabová Vedoucí práce: Mgr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Vendula Pavlíková Porovnání efektivity informačně receptivní a výzkumné vyučovací metody Olomouc

Více

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole

Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Vyučovací metody a jejich uplatnění ve výuce odborných předmětů na střední škole Bakalářská práce Brno 2009 Vedoucí práce: Ing.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky VÝUKOVÉ METODY V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce OLOMOUC 2012 Vedoucí diplomové práce

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Využití aktivizačních metod ve výuce religionistiky na gymnáziu Mgr. Zdenka Teplá Závěrečná práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH

ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ANALÝZA VYUČOVACÍCH METOD UŽÍVANÝCH PŘI VÝUCE NA 1. STUPNI VE TŘÍDÁCH S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU A V BĚŽNÝCH TŘÍDÁCH Šrédlová Terezie Plzeň,

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková

Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi. Bc. Lenka Filípková Dramatická výchova a její využití v pedagogické praxi Bc. Lenka Filípková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám dramatickou výchovou a jejím využitím ve vyučovacím procesu.

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGIKA A DIDAKTIKA I. část P h D r. B o h d a n a D u š o v á, Ph.D OSTRAVA 2006 ÚVOD Pedagogika je základní disciplínou orientující se v systémech výchovy a vzdělávání.

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová

Moderní metody výuky v ekonomice. Ing. Veronika Vogeltanzová Moderní metody výuky v ekonomice Ing. Veronika Vogeltanzová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky Moderní metody výuky vedou studenty k rozvíjení osobnosti a zkvalitnění výuky. Každý učitel

Více

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky Diplomová práce Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Teacher

Více

Materiální didaktické prostředky

Materiální didaktické prostředky Materiální didaktické prostředky doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE GEOMETRIE HROU NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vypracovala: Uhlířová Radka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Vyučovací metody v předmětu fiktivní firma Bakalářská práce Velké Meziříčí 2012 Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Autorka

Více

Činnostní učení v matematice na 1. stupni ZŠ

Činnostní učení v matematice na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky Ing. Kateřina Zapletalová 5. ročník kombinované studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol Činnostní učení v matematice

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky a psychologie PROBLEMATIKA PAMĚTI VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Vojtěch

Více

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOOPERATIVNÍ UČENÍ V PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra primárního vzdělávání Katedra: Studijní program: M7503 Učitelství pro základní školy Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více