A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5.2.1 MATEMATIKA (M) Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 1. a 2. stupni jako samostatný předmět. V 1. ročníku má časovou dotaci 4 hodiny týdně, ve 2., 3., 4. a 5. ročníku 5 hodin týdně (tato časová dotace byla navýšena z disponibilních hodin ve 2., 3., 4., a 5. ročníku v počtu 1 hodiny týdně), v 6. ročníku čtyři hodiny týdně a v 7., 8. a 9. ročníku 5 hodin (3 hodiny navýšeny z disponibilní dotace). Předmět směřuje k získání dovedností a vědomostí potřebných v praktickém životě, k porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Prolíná všemi předměty a je součástí připravovaných projektů. Je realizován aktivními metodami výuky, které slouží pro vytváření klíčových kompetencí a k dosažení očekávaných výstupů. Předmět se zaměřuje na práci s číslem a početní operace, práci s číslem a proměnnou, dále geometrii v rovině a prostoru, závislosti, vztahy a práci s daty, nestandardní aplikační úlohy. Rozvíjí analyticko-syntetické myšlení, logiku, tvořivost a schopnost řešit problém. Žáci si postupně osvojují základní matematické pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití. Výuka je realizována především v kmenových třídách. V 1. ročníku je jedna hodina matematiky dělena na dvě skupiny, což umožňuje věnovat se individuálním potřebám dětí. Ve vyučování využíváme skupinové formy výuky, práci frontální i práci s využitím technických pomůcek (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy výukových programů) a demonstračních pomůcek, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání, případně v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací. Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky nejen ve dvou vybavených počítačových učebnách s možností trvalého připojení k internetu, ale i ve třídách. Žákům 9. ročníků nabízíme možnost přípravy na přijímací zkoušky z matematiky. Žáci se zapojují do matematických soutěží a olympiád. K hodnocení matematických schopností našich žáků využíváme národní srovnávací testy. Předmět má mezipředmětové vztahy k oborům Informatika, Fyzika, Chemie, Výchova k občanství, Zeměpis, Dějepis, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví. Do vyučovacího předmětu jsou začleňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Multikulturní výchova. Osobnostní a sociální výchova je naplňována v průběhu samotného vzdělávacího a výchovného procesu formou metod práce a přístupem učitele. Environmentální výchova a Multikulturní výchova je realizována při využití matematiky v reálných situacích. B. Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků

2 Na úrovni vyučovacího předmětu Matematika využíváme pro utváření a rozvoj daných klíčových kompetencí tyto postupy: Kompetence k učení - vedeme žáky k osvojení si základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů - rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si matematických vzorců a algoritmů - seznamujeme žáky s odbornou terminologií, vytváříme zásoby matematických nástrojů - vedeme žáky k plánování úkolů a postupů - umožňujeme žákům pracovat s materiály a informačními zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení - vedeme žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyučovacích předmětech a v reálném životě Kompetence k řešení problémů - vedeme žáky k rozboru problému, k provádění plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu a k vyřešení problému - zařazujeme úlohy a metody rozvíjející tvořivost žáků - s chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení Kompetence komunikativní - rozvíjíme práci ve skupinách, která je příležitostí ke vzájemné komunikaci mezi žáky - umožňujeme žákům prezentovat své znalosti a dovednosti, zdůvodnit své matematické postupy - vedeme žáky k přesnému a stručnému vyjadřování a ke zdokonalování grafického projevu Kompetence pracovní - učíme žáky efektivně si zorganizovat vlastní práci - vedeme žáky ke správnému a bezpečnému užívání pomůcek, nástrojů, techniky a dalšího vybavení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika

3 Školní výstupy - porovnává množství a velikosti - čte a zapisuje přirozená čísla 1,2,3 - porovnává čísla řeší jednoduché slovní úlohy podle obrázků - provádí početní operace s přirozenými čísly pamětně - provádí lineární uspořádání - vytváří soubory s daným počtem prvků - seznamuje se s číselnou osou - orientuje se v prostoru - sestaví číselnou řadu čte, píše číslice porovnává čísla sčítá a odčítá do 10 - orientuje se na číselné ose - řeší jednoduché slovní úlohy - řeší slovní úlohy používající vztahy o n více, o n méně - poznává geometrické tvary: trojúhelník, kruh, Matematika / 1. ročník Učivo Číselný obor do 3. Úvod do učiva o přirozeném čísle. Číselný obor do 5. Posloupnost přirozených čísel. Sčítání a odčítání do 5. Číselný obor od 6 do 10. Numerace, sčítání a odčítání v oboru Automatizace spojů sčítání a odčítání v oboru do 10. Geometrické tvary. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Komunikace Kooperace a kompetice ČJ- vypráví podle obrázků, ČaJS-Jsem školák Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti EV Vztah člověka k prostředí ČaSP-stříháníČaJS- Podzim MuV Etnický původ ČaJS-Vánoce, Hv-hudební nástroje

4 čtverec, obdélník - řadí čísla 0-20, - pozná a porovnává čísla 11-20, - vytváří soubory o určitém počtu prvků - sčítá a odčítá v oboru do 20 - znázorní, vyřeší jednoduché slovní úlohy - pozná krychli, kvádr, kouli, válec Přirozená čísla Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku. Tělesa: krychle, kvádr, koule, válec. ČJ- otázka, odpověď, ČaJS- Jaro, Velikonoce, ČaSP-modelování těles

5 Matematika / 2. ročník Školní výstupy - zvládá sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky - používá znaky nerovnosti při porovnávání čísel do 20 - řeší jednoduché slovní úlohy - seznámí se s technikou sčítání do 20 s přechodem přes desítku - upevní si techniku sčítání do 20 s přechodem přes desítku - seznámí se s technikou odčítání do 20 s přechodem desítky - upevní si techniku odčítání do 20 s přechodem desítky - řeší slovní úlohy o několik více, o několik méně - sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku - pozná geometrické tvary - pojmenuje kvádr, krychli, kouli, válec - modeluje z plastelíny kužel, jehlan - používá pravítko, rýsuje přímku, lomenou čáru - pozná geometrické v praktickém životě kolem nás - vyznačí, vymodeluje bod v rovině, označí společný bod, pojmenuje vrcholy geometr. tvaru. - najde úsečky ve třídě, vyznačí úsečku v geometr. tvaru, vyznačí krajní body úsečky, spojí dva body - orientuje se na číselné ose do 100, s její pomocí počítá po desítkách, jednotkách - zapíše a přečte čísla v oboru do řeší jednoduché slovní úlohy - provede zápis, výpočet odpověď, kontrolu - sčítá a odčítá po desítkách v oboru do 100 Učivo Numerace do 20. Opakování učiva 1. ročníku. Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku. Sčítání do 20 s přechodem přes desítkusčítanec, sčítanec, součet. Odčítání s přechodem přes desítkumenšenec, menšitel, rozdíl. Řešení jednoduchých slovních úloh, znázornění, zápis, odpověď. Geometrie Geometrické tvary Tělesa - kvádr, krychle, koule, válec, kužel, jehlan Seznámení s pravítkem, rýsování přímky, lomené čáry, kreslení křivé čáry Bod-v rovině, na přímce, bod jako vrchol. Úsečka- krajní body. Číselný obor do 100. Počítání do 100 po desítkách a jednotkách. Čtení a zápis čísel, orientace na číselné ose. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita ČJ- vytváření slovních úloh, pohádky ČaJS - Škola, Dopravní výchova, Podzim Sociální rozvoj Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice ČaSP-modelování těles Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

6 - orientuje se v kovových mincích i bankovkách do 100, nakupuje s nimi - porovnává velikost úseček - ukáže vrchol, hranu na krychli, kvádru - používá pravítko při rýsování přímky, lomené čárydodržuje základní pravidla při rýsování Jednoduché slovní úlohy. Sčítání a odčítání desítek do 100. Počítání s penězi - nakupování, prodávání Geometrie Tělesa - krychle, kvádr, koule, válecstavebnice, vrchol, hrana. Procvičování rýsování přímek a lomených čar. Kreslení křivých čar. ČaJS- nakupujeme, Vánoce ČaSP-vystřihování, modelování - sčítá a odčítá v oboru do 100 bez přechodu desítky - vyřeší samostatně jednodušší slovní úlohy, seznamuje se se složitějšími - počítá se závorkami - rozdělí čísla na jednociferná, dvojciferná, trojciferná - seznámí se s pravidly zaokrouhlování - zapíše správně příklady na písemné sčítání a odčítání - písemně sčítá a odčítá s pomocí - sčítá a odčítá v oboru do 100 s přechodem přes desítku, používá číselnou osu - řeší s pomocí složitější slovní úlohy, vytvoří zápis, výpočet, odpověď - používá peníze do stokoruny při nákupech - sčítá a odčítá do 100 při řešení praktických úloh - seznámí se s jednotkami délky-kilometr, metr, decimetr, centimetr, milimetr - pomocí pravítka změří délku školních předmětů - pomocí pravítka narýsuje úsečku - pomocí pravítka změří délku úsečky a zapíše ji - počítá a zapisuje vrcholy, strany Numerace do 100 Sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu desítky. Složitější slovní úlohy. Počítání do 100 s použitím závorek. Řády. Zaokrouhlování na desítky. Písemné sčítání a odčítání jednociferných a dvojciferných čísel. Sčítání s přechodem přes desítku do 100. Odčítání s přechodem přes desítku do 100. Procvičování sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. Procvičování používání závorek. Počítání s penězi. Geometrie Jednotky délky. Měření délky. Rýsování úsečky Měření délky úsečky. EV Základní podmínky života ČaJS- Zimní sporty, Jaro

7 - seznámí se s jednotkami hmotnosti - kilogram, objemu-litr - váží, měří předměty - užívá jednotky v praxi Čtyřúhelník. Jednotky hmotnosti a objemu. - vyjmenuje násobky čísla 2,3,4,5 - násobí a dělí v oboru násobilek 2,3,4,5 - řeší a vytváří slovní úlohy na násobení a dělení Násobení a dělení přirozených čísel v oboru násobilek do 100 Názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých předmětů Řady násobků a násobilka čísel 2,3,4,5. Dělení v oboru těchto násobilek. Slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek. ČaSP - vystřihování, modelování

8 Matematika / 3. ročník AKTUALIZACE 2013 Školní výstupy - poznává matematiku jako zdroj pro řešení praktických úkolů - pamětně i písemně sčítá a odčítá přirozená čísla do 20, dvojciferná čísla v oboru do automaticky užívá spoje všech násobilek - rozkládá čísla na dva činitele - znázorní příklady násobení a dělení - čte a sestavuje tabulky násobků daného čísla - navrhne tabulkové zápisy z praktického života - sestavuje příklady násobení a dělení k daným reálným situacím - pracuje s tabulkou násobení - řeší jednoduché slovní úlohy pomocí sčítání, odčítání, násobení a dělení - užívá násobení a dělení při řešení praktických úloh - řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí k násobení dvojciferných čísel jednociferným, dělení dvojciferného čísla jednociferným - provádí odhad výsledku - řeší slovní úlohy se vztahy n-krát více, n-krát méně - pamětně násobí dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých případech - dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek - určí neúplný podíl a zbytek v jednoduchých případech - využívá závorek Učivo Opakování učiva 2. ročníku Sčítání a odčítání čísel do 20. Sčítání a odčítání čísel do 100. Slovní úlohy Násobilka v oboru do 100 Násobení a dělení v oboru násobilek 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Násobení deseti. Násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným. Závorky. Slovní úlohy se dvěma různými početními výkony Dělení se zbytkem. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Osobnostní rozvoj Seberegulace a sebeorganizace EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí - lineárně upořádá čísla do počítá po stovkách, desítkách a jednotkách - čte a zapíše trojciferná čísla - porovnává dvě čísla v oboru do 1000 na číselné ose, zapíše Přirozená čísla v oboru do Rovnice, nerovnice. Číselná řada. Sociální rozvoj Mezilidské vztahy

9 nerovnost - řeší jednoduché rovnice - sčítá a odčítá násobky sta - písemně sčítá dva sčítance, provádí kontrolu pomocí záměny sčítanců - písemně odčítá, výsledek kontroluje sčítáním - řeší úlohy na porovnávání dvou dvojciferných čísel - stanoví předběžný odhad výsledku - řeší a vytváří slovní úlohu, najde důležité údaje, sestaví plán řešení, vytvoří rovnici, vypočítá numericky, sestaví odpověď - vyznačí řešení na číselné ose - objevuje všechny postupy při řešení složených slovních úloh - orientuje se v čase, převádí jednoduché časové jednotky - ovládá v rámci svých schopností učivo 3. roč. Zápis čísel. Číselná osa. Porovnávání čísel. Zaokrouhlování čísel na stovky, desítky. Rozklad čísla v desítkové soustavě Jednoduché rovnice. Slovní úlohy. Převod jednoduchých časových jednotek. Komunikace EV Vztah člověka k prostředí - vyznačí bod, krajní bod úsečky, průsečík dvou přímek - rýsuje přímku - měří délku úsečky s přesností na milimetry - odhadne délku úsečky - sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr - převádí jednotky délky - odhaduje délky, vzdálenosti - určí obvod jednoduchého obrazce sečtením délek jeho stran - měří délku stran rovinných obrazců - kreslí a rýsuje rovinné obrazce ve čtvercové síti - měří délku hran tělesa - modeluje tvar kvádru, krychle, koule, válce Geometrie Přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek. Rovnoběžky, různoběžky. Úsečka, měření délky úsečky. Čtvercová síť. Rovinné obrazce - strana, vrchol, obvod. Jednotky délky. Tělesa. Sociální rozvoj Kooperace a kompetice

10 Matematika / 4. ročník aktualizace 2013 Školní výstupy - dělí a násobí v oboru násobilky - sčítá a odčítá dvojciferná čísla do 1000 zpaměti a písemně - zvládá základní numeraci do 1000, jednoduché slovní úlohy - užívá a rozlišuje pojmy přímka a úsečka - rýsuje libovolné úsečky i úsečky dané délky - používá jednotky délky v praktických úlohách - změří délku úsečky - provádí rýsování s pečlivostí - čte, zapisuje, porovnává přirozená čísla v oboru do provádí početní operace s přirozenými čísly pamětně (v jednoduchých případech) a písemně - využívá komutativnost, asociativnost sčítání a násobení - provádí odhady a kontroly výpočtů - zaokrouhluje dané číslo, provádí odhady - užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - řeší jednoduché rovnice v oboru do zdokonaluje násobení a dělení v oboru násobilky - rozumí matemat. termínům a symbolice na požadované úrovni - rozvíjí zkušenosti s řešením úloh, problémů, poznává možnosti dojít k správnému výsledku různými způsoby, i způsoby nezávislými na postupech - rozvíjí logické myšlení a úsudek - dělí se zbytkem v oboru násobilky a používá jej v praxi - násobí a dělí mimo obor násobilky pamětně, dělí násobky deseti jednociferným číslem zpaměti - rozvíjí dovednosti s danými matematickými operacemi Učivo Opakování učiva 3. ročníku Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 zpaměti a písemně. Numerace v oboru do 1000, slovní úlohy. Geometrie Přímka, bod, úsečka, průsečík přímek, měření úsečky Numerace do Sčítání a odčítání zpaměti i písemně v oboru do 100. Zaokrouhlování na stovky, desítky a jednotky. Jednoduché rovnice typu x= bez úprav, v aplikaci na slovní úlohy. Násobení a dělení mimo obor násobilky (pamětné). Dělení se zbytkem v oboru násobilky. Dělení násobků deseti jednociferným číslem zpaměti. Praktické slovní úlohy. Násobení dvojciferných čísel jednociferným. Písemné násobení. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Osobnostní rozvoj Seberegulace a sebeorganizace

11 - čte, zapisuje, porovnává přirozená čísla v oboru do , zapíše jejich nerovnost - porovnává množství a velikost - provádí početní operace s přirozenými čísly do pamětně (v jednoduchých případech) a písemně - využívá komutativnosti a asociativnosti při sčítání a násobení - kontroluje a odhaduje výpočty - zaokrouhluje dané číslo na tisíce, provádí odhad - dosadí za proměnnou do tabulek podle daného předpisu - sestavuje slovní úlohy k daným příkladům - rozvíjí úsudek řešením vhodných slovních úloh - vybaví si postup písemného sčítání a odčítání a provádí kontrolu záměnou čísel - používá jednoduché tabulky - řeší jednoduché rovnice - používá jednoduchý kalkulátor, využívá jej ke kontrole výpočtu - získává a rozvíjí zájem o matematiku a jejím prostřednictvím o techniku - na úrovni svých schopností a možností používá probrané učivo v praktickém životě - získané dovednosti a zkušenosti používá v praxi - čte, zapíše, porovná čísla do , řeší příslušné nerovnice - zobrazí čísla na číselné ose - počítá do po statisících, desetitisících, tisících - rozkládá čísla v desítkové soustavě - pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od nuly - písemně sčítá a odčítá v oboru - pamětně násobí a dělí čísla do nejvýše se dvěma různými Numerace do Porovnávání čísel. Sčítání a odčítání do pamětně. Asociativnost a komutativnost u sčítání. Zaokrouhlování v oboru do Písemné sčítání a odčítání do Násobení a dělení zpaměti do Písemné násobení do Slovní úlohy různého typu. Zajímavé praktické úkoly. Práce s kalkulátorem. Numerace do Posloupnost přirozených čísel do Číselná osa. Zaokrouhlování. Sčítání, odčítání pamětně i písemně do Slovní úlohy. Sociální rozvoj Poznávání lidí Sociální rozvoj Mezilidské vztahy

12 číslicemi jednociferným číslem - písemně násobí jedno a dvojciferným činitelem - písemně dělí jednociferným dělitelem - provádí odhad a kontrolu svého výpočtu, i pomocí kalkulátoru - rozvíjí logické myšlení ve slovních úlohách - řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádí početní výkony s čísly v daném oboru a na vztahy o n-více/méně, n-krát více/méně - řeší slovní úlohy na dva až tři početní výkony - využívá získaná řešení v praxi - zná české bankovky a používá je v prakt. úlohách - názorně vyznačí polovinu, čtvrtinu celku - řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny daného počtu - sčítá zlomky se sejným jmenovatelem - kreslí a rýsuje rovnoběžky a různoběžky - určí vzájemnou polohu dvou přímek - sestrojí rovnoběžku s danou přímkou - vyznačí průsečík - narýsuje libovolný rovnoběžník - rýsuje kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou k dané přímce - narýsuje libovolný obdélník Dělení dvojciferným číslem. Převody peněz. Zlomky Celek, část, zlomek. Čitatel, jmenovatel, zlomková čára. Polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina, názorné obrázky k určování těchto zlomků. Řešení a vytváření slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny daného celku. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem v jednoduchých případech.1+1, Geometrie Rovnoběžky, různoběžky, kolmice, kružnice Vzájemná poloha dvou přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky-průsečík. Kolmice, kolmost. Sociální rozvoj Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

13 - rýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem - určí osu souměrnosti modelováním, překládáním papíru na názorných obrázcích - určí rovinu souměrnosti na modelech krabičky apod. - pozná souměrný útvar - sestrojí souměrný útvar ve čtvercové síti - vymodeluje souměrný útvar - určí obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě - používá základní jednotky obsahu cm2, m2, mm2 - řeší jednoduché praktické úlohy na výpočet obsahu obdélníků a čtverců - pozoruje tělesa z různých pohledů, rozkládá je - vymodeluje síť kvádru, krychle i z dané sítě - určí povrch kvádru (krychle) součtem obsahů stěn Kružnice, kruh. Střed a poloměr kružnice. Souměrnost Osa souměrnosti. Souměrné útvary. Rovnoramenný trojúhelník. Rovnostranný trojúhelník. Obsah čtverce a obdélníku, síť kvádru a krychle Obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti. Jednotky obsahu cm 2, m 2, mm 2. Slovní úlohy na výpočet obsahu obdélníků a čtverců. Síť kvádru a krychle EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí

14 Matematika / 5. ročník aktualizace 2013 Školní výstupy - čte, zapisuje, porovnává čísa do milionu i přes milion - zobrazí přirozená čísla na číselné ose - zapíše dané přirozené číslo v desítkové soustavě - řeší jednoduché rovnice - zaokrouhluje na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky, využívá zaokrouhlování v praktických situacích - pamětně sčítá a odčítá přirozená čísla (sčítaná nebo odčítaná čísla mají nejvýše dvě číslice různé od nuly) - užívá písemných algoritmů - pamětně násobí a dělí přirozená čísla - písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla - písemně odčítá dvě přirozená čísla - pamětně násobí a dělí přirozená čísla v jednoduchých případech - užívá písemných algoritmů násobení (až čtyřciferní činitelé), dělí jedno a dvojciferným dělitelem - řeší jednoduché a složené slovní úlohy na jeden až dva početní výkony s přirozenými čísly - řeší praktické slovní úlohy i nezávisle na postupech školské matematiky, rozvíjí logické myšlení -užívá vlastností početních výkonů (komutativnost, asociativnost, distributivnost) - provádí odhady a kontroly výpočtů - využívá získané vědomosti a dovednosti v praxi - používá symboly pro jednoduché římské číslice - porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose - přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo Učivo Přirozená čísla. Přirozená čísla, celá čísla Posloupnost přirozených čísel. Číselná osa. Zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (teploměr, model) Početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti. Písemné algoritmy početních výkonů. Zaokrouhlování na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky. Odhady výsledků, kontrola výpočtu. Slovní úlohy na jeden až dva početní výkony. Římské číslice. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností a poznání Sebepoznání a sebepojetí EV Lidské aktivity a životní prostředí

15 dané hodnoty - zaokrouhluje dané desetinné číslo řádu desetin na celky - písemně sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin, setin - násobí a dělí desetinná čísla řádu deseti a setin deseti a stem - násobí a dělí desetinná čísla řádu deseti a setin přirozeným číslem menším než deset - řeší a vytváří slovní úlohy vedoucí k užití desetinných čísel v jednoduchých případech - používá desetinná čísla v praktických úlohách - vyhledává a vyhodnocuje data z úloh, využívá je v praktických úlohách, vymyslí slovní úlohu z praxe - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku - porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel - rýsuje rovnoběžky a kolmice daným bodem - narýsuje pravoúhlý, rovnostranný, rovnoramenný trojúhelník - narýsuje obdélník, čtverec - provádí odhady obvodu a obsahu - vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce - převádí jednotky obsahu cm 2, mm 2, m 2, ha - pozná tělesa - vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením obsahů jejich podstav a stěn - řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku a čtverce, povrchu kvádru a krychle - doplňuje řády čísel, doplňuje tabulky - čte a sestrojuje grafy ve čtvercové síti - sestrojuje a čte jednoduché grafy v soustavě souřadnic, graf závislosti teploty na čase - vysvětlí jednoduché grafy v tisku, v TV Desetinná čísla, zlomky Praktické modely desetinných číselpeníze, hmotnosti, délky. Číselná osa. Zlomky se jmenovatelem 10, 100, jejich zápis desetinným číslem. Desetinná čárka. Desetina, setina Geometrie Rovinné obrazce, tělesa Konstrukce, obdélníku, čtverce, pravoúhlého, rovnoramenného, rovnostranného trojúhelníku Jednotky obsahu a, ha, km 2, mm 2. Povrch kvádru a krychle Tabulky, grafy, diagramy Proměnná, nezávisle proměnná, závisle proměnná. Grafy. Soustava souřadnic Osobnostní rozvoj Kreativita Sociální rozvoj Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti MeV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

16 Matematika a její aplikace / 6. ročník Školní výstupy - používá s porozuměním učivo 1. a 2. období - porovnává množství a velikosti, provádí lineární uspořádání - zaokrouhluje a provádí odhady výsledků v oboru přirozených čísel - řeší a tvoří úlohy, v nichž aplikuje početní operace s přirozenými čísly - používá s porozuměním učivo 1. a 2. období - poznává a určuje základní geometrické útvary - používá základní geometrické značky - měří délky úseček, převádí jednotky délky - sestrojuje úsečky dané délky, rovnoběžky, kolmice, kružnici s daným středem a poloměrem - provede základní konstrukci trojúhelníka (rozbor, postup konstrukce) - vypočítá obsah čtverce a obdélníka - používá a převádí jednotky obsahu - zobrazuje des. čísla na číselné ose - porovnává des. čísla - zaokrouhluje desetinná čísla na daný řád - násobí a dělí desetinná čísla 10, 100, převádí jednotky délky a hmotnosti - písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla - řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům s desetinnými čísly - provádí odhad a kontrolu výsledků řešení úloh Učivo Opakování a rozšíření učiva aritmetiky 5. ročníku Početní výkony s přirozenými čísly Desetinná čísla řádu desetin a setin, jejich sčítání a odčítání Zlomek jako část celku, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Opakování a rozšíření učiva geometrie 5. ročníku Rozeznávání rovinných obrazců Délka úsečky, jednotky délky Rovnoběžné a kolmé přímky Obvod a obsah čtverce a obdélníka Rozeznávání jednoduchých geom. těles Desetinná čísla Čtení a zápis desetinných čísel Porovnávání desetinných čísel Zaokrouhlování desetinných čísel Sčítání a odčítání desetinných čísel Násobení a dělení des. čísel 10, 100,.. Násobení des. čísel přirozeným číslem Násobení des. čísel desetinným číslem Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Z měření na mapách F, Ch převody jednotek

17 Dělení des. čísel přirozeným číslem Dělení des. čísel desetinným číslem - rozlišuje druhy čar - používá technické písmo k popisu geom.útvarů Základy rýsování Druhy čar, technické písmo - sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání - vypočítá povrch a objem krychle a kvádru - převádí jednotky obsahu, objemu a duté míry - sestrojí síť krychle a kvádru - řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů kvádru a krychle Krychle a kvádr Obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání Síť krychle a kvádru Povrch krychle a kvádru Objem krychle a kvádru Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Kreativita Vv druhy písma F měření objemu Ch měření objemu Vv - perspektiva - sestrojí daný bod v pravoúhlé soustavě souřadnic - určí souřadnice bodu v pravoúhlé soustavě souřadnic - určí, zda jsou dva rovinné obrazce shodné - sestrojí obraz rovinného obrazce v osové souměrnosti - pozná osově souměrné útvary - určí osu souměrnosti osově souměrného útvaru - rozliší prvočíslo a číslo složené - zná a užívá znaky dělitelnosti čísly 2,3,4,5,6,9,10,100 - provede rozklad přirozeného čísla na součin prvočísel - určí největší společný dělitel dvou až tří přirozených čísel - určí nejmenší společný násobek dvou až tří přirozených čísel - řeší jednoduché slovní úlohy s použitím znalostí o Osová souměrnost Pravoúhlá soustava souřadnic Shodnost geometrických útvarů Osová souměrnost Osově souměrné útvary Dělitelnost Násobek, dělitel Prvočísla, čísla složená Znaky dělitelnosti Rozklad čísel na součin prvočísel Nejmenší společný násobek Největší společný dělitel Vv osově souměrné obrazce Z zeměpisná síť Ch násobení, úpravy rovnic

18 dělitelnosti - narýsuje úhel dané velikosti - změří velikost úhlu pomocí úhloměru - užívá jednotky stupeň, minuta - odhadne velikost úhlu - sčítá a odčítá úhly - pozná pravý, přímý, tupý a ostrý úhel - vyznačí vrcholové, vedlejší úhly, určí jejich velikost - sestrojí úhly o velikosti 60,30,45,15 bez úhloměru - třídí a popíše trojúhelníky - rozhodne o existenci trojúhelníka na základě trojúh. nerovnosti - určí velikost třetího vnitřního úhlu trojúhelníka - vypočítá obvod trojúhelníka - určí třetí stranu trojúhelníka výpočtem - sestrojí výšky a těžnice trojúhelníku - sestrojí kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku - užívá logickou úvahu pro řešení úloh a problémů - užívá kombinační úsudek pro řešení úloh a problémů - nalézá různá řešení předkládaných situací - řeší úlohy na prostorovou představivost - aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých oblastí Úhel a jeho velikost Úhel a úhloměr, velikost úhlu Osa úhlu Stupeň a minuta Sčítání a odčítání úhlů Typy úhlů Sčítání a odčítání úhlů Trojúhelníky Úhly v trojúhelníku Trojúhelníková nerovnost Obvod trojúhelníku Třídění trojúhelníků Výšky v trojúhelníku Těžnice v trojúhelníku Střední příčky v trojúhelníku Kružnice opsaná a vepsaná Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číselné a logické řady Číselné a obrázkové analogie Logické a netradiční geometrické úlohy (není vyučováno jako samostatná oblast, ale prolíná učivem celého školního roku ve všech ročnících) Z zeměpisná délka a šířka F odraz a lom světla F těžiště tělesa

19 Školní výstupy Matematika a její aplikace / 7. ročník Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy - používá s porozuměním učivo předchozích ročníků Opakování a prohloubení učiva 6. ročníku Početní výkony s desetinnými čísly Osová souměrnost Trojúhelník a jeho vlastnosti Krychle a kvádr zobrazování, sítě, povrchy, objemy, jednotky, převádění jednotek, slovní úlohy Dělitelnost přirozených čísel - uvede daný zlomek na základní tvar - porovná dva zlomky - zobrazí daný zlomek na číselné ose - určí společného jmenovatele dvou až tří zlomků - sčítá a odčítá dva až tři zlomky - násobí a dělí dva zlomky - upraví smíšené číslo na zlomek - zjednoduší složený zlomek - určí převrácené číslo k danému zlomku - převádí zlomek na desetinné číslo a naopak - řeší slovní úlohy vedoucí k operacím se zlomky Zlomky Zlomek, základní tvar zlomku Rozšiřování a krácení zlomků, rovnost zlomků Zobrazování zlomků na číselné ose, porovnávání Společný jmenovatel, početní operace se zlomky Převrácené číslo, smíšená čísla, převádění na zlomky Složený zlomek Řešení slovních úloh s využitím početních výkonů se zlomky Hv druhy not - určí, zda jsou dané útvary shodné - aplikuje věty sss, sus, usu při posouzení shodnosti trojúhelníků - sestrojí trojúhelník zadaný podle vět sss, sus, usu - sestrojí obraz útvaru ve středové souměrnosti - určí střed souměrnosti středově souměrného obrazce Shodnost a shodná zobrazení Shodnost geometrických útvarů, shodnost trojúhelníků Věty o shodnosti trojúhelníků Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu Shodná zobrazení, středová souměrnost, samodružný bod, útvar středově souměrný Vv dekorativní práce, osově souměrné útvary

20 - zapíše záporné a kladné číslo a zobrazí je na číselné ose - určí opačné číslo k danému číslu - určí absolutní hodnotu celého čísla a vysvětlí její geom. význam - sčítá a odčítá celá čísla - násobí a dělí celá čísla - aplikuje početní výkony s celými čísly ve slovních úlohách z praxe - zobrazí dané racionální číslo na číselné ose - porovná dvě racionální čísla - určí absolutní hodnotu racionálního čísla pomocí číselné osy - sčítá a odčítá racionální čísla - násobí a dělí racionální čísla - aplikuje početní výkony s celými a racionálními čísly v jednoduchých úlohách - porovná dvě veličiny poměrem - daný poměr zjednoduší krácením, uvede na základní tvar - zvětší (zmenší) danou hodnotu v daném poměru - rozdělí celek na dvě a více částí v daném poměru - řeší slovní úlohy z praxe s využitím poměru (i měřítka plánů a map) - zapíše tabulku přímé, nepřímé úměrnosti - určí, zda daná závislost je nebo není přímá (nepřímá) úměrnost a své tvrzení zdůvodní - řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky - určí, kolik procent je daná část z celku Celá čísla Čísla kladná a záporná, čísla navzájem opačná Absolutní hodnota čísla (geom. model) Uspořádání celých čísel Sčítání a odčítání celých čísel Násobení a dělení celých čísel Racionální čísla Uspořádání racionálních čísel Početní operace s racionálními čísly Řešení slovních úloh na početní výkony v oboru celých a racionálních čísel Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Poměr, postupný poměr Měřítko plánů a map Přímá úměrnost Nepřímá úměrnost Trojčlenka, slovní úlohy D časová osa VMEGS Objevujeme Evropu a svět Z měřítko mapy Ch hmotnostní zlomek, výpočty z chem. rovnic F závislost mezi některými fyz. veličinami

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je založen

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu

Učební osnovy. Matematika a její aplikace. Matematika. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Učební osnovy Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena

Více