Integrace ICT do matematiky Workshop: Integrované předměty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrace ICT do matematiky Workshop: Integrované předměty"

Transkript

1 Integrace ICT do matematiky Workshop: Integrované předměty Lektor: Mgr. Tomáš Pavlas, Gymnázium Rumburk Předmět: Matematika Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět vzniká ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace z RVP G a z části obsahu vzdělávacího oboru Informatika a informační z RVP G a realizuje tematický okruh Účinky mediální produkce a vliv médií z průřezového tématu Mediální výchova z RVP G. Matematika je vyučována na vyšším stupni osmiletého studia a na čtyřletém studiu po celé čtyři roky s celkovou časovou dotací 13 hodin (5,4,2,2), přičemž v kvintě, sextě a prvním i druhém ročníku jsou dvě hodiny děleny. V prvním ročníku čtyřletého studia a v kvintě osmiletého studia je zařazen na začátku školního roku, který je maximálně dvoudenní a vytváří základ pro integrování obsahu vzdělávacího oboru i do dalších předmětů. V hodinách je kladen důraz na soustavné procvičování probíraného učiva, při němž jsou žáci nuceni vysvětlovat svůj postup. Učitelé žáky vedou k systematičnosti a vytrvalosti při hledání správného a úplného řešení. Na začátek hodin jsou zařazovány rozcvičky, během vyučovací hodiny soutěže. Při řešení některých úloh se uplatňuje heuristický způsob řešení a je využíván vhodný software. Pozornost je věnována i zapojování žáků do matematických soutěží (Matematický klokan a Matematická olympiáda). 2. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel prokládá výklad názornými příklady. Učitel zařazuje do vyučování práci s chybou (např. vede žáky k odhalování záměrných chyb ve výkladu). Učitel zařazuje vhodné slovní úlohy a tím posiluje vazbu učiva k reálnému světu. Učitel umožňuje žákům kontrolovat své pokroky v učení (domácí úkoly, trenažéry, oprava prověrek ). Učitel zařazuje do výuky matematické rozcvičky. Kompetence k řešení problémů Učitel vhodně volí úlohy, které lze algoritmizovat. Učitel společně s žáky vytváří algoritmy řešení, které potom slouží jako pomůcka při řešení úloh obdobných. Učitel upozorňuje žáky na chyby, jichž se při práci mohou dopustit, a ukazuje jim metody odstranění systematičnost a zkouška. Učitel s žáky odvozuje vzorce a podporuje jejich odvozování během řešení úloh. Učitel zařazuje práci s přehledy vzorců (tabulky, vzorce na taháku ). Učitel pomocí vhodných úloh ukazuje a s žáky hledá různé metody řešení související s různými oblastmi matematiky (geometrické a algebraické řešení apod.) (např. grafické i početní řešení soustavy rovnic ). Učitel vede žáky k využívání náčrtků při řešení úloh. Učitel vyžaduje, aby žáci hledali další řešení, jestliže jejich nejsou správná, nebo úplná. Vytváří pro toto hledání časový prostor. Kompetence komunikativní Učitel požaduje, aby žáci komentovali svůj postup při řešení úloh u tabule. Učitel vede žáky, aby vysvětlili svoji strukturu řešení a jasně formulovali závěr. Učitel dbá, aby žák k vysvětlení situace užíval grafického záznamu (např. náčrtku, tabulky, grafu). Kompetence sociální a personální Učitel vede diskusi při řešení úlohy a dbá na respektování názorů i nesprávných. Učitel oceňuje žáky, kteří se dovedou konkrétně zeptat na nejasnost či problém. Učitel volí přiměřeně náročné úlohy vzhledem ke schopnostem žáků. Učitel podporuje vhodnou vzájemnou pomoc při řešení úloh. Kompetence k podnikavosti Učitel informuje žáky, kterých matematických soutěží by se mohli zúčastnit, a nabízí jim pomoc při přípravě. 1

2 Ročník: kvinta až oktáva osmiletého gymnázia a první až čtvrtý ročník čtyřletého gymnázia Školní výstupy Učivo Průřezová témata, přesahy, poznámky žák čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce matematiky v každé kapitole matematiky zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému v každé kapitole matematiky vytváří hypotézy, zdůvodňuje jejich pravdivost a nepravdivost, vyvrací nesprávná tvrzení v každé kapitole matematiky odhaduje výsledky numerických výpočtů a efektivně je provádí, účelně využívá kalkulátor ve všech kapitolách, které to umožňují Chemie (1. ročník) základní výpočty využívá náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému využívá komunikačních prostředků internetu, např. elektronickou poštu, a ovládá další komunikační programy včetně e-konference využívá internetových prohlížečů k vyhledávání webových stránek záložky a jejich správa, ukládání na disk, historie, vyhledávání na stránce, pohyb mezi stránkami, správa adres automaticky prohlížených stránek, odesílání využívá služeb internetových vzdělávacích portálů ke studiu a k samostudiu a výukového programového prostředí školy ovládá prostředky použití informací na webu při tvorbě vlastních studijních materiálů, jako jsou referáty, prezentace, domácí úkoly, projekty v grafických výstupech respektuje objektivní zásady dostupnosti informace, tj. vhodný barevný kontrast, velikost a řez písma, významná typologická pravidla, chápe význam těchto pravidel běžně využívá PC a aplikační software pro psaní textů, provádění výpočtů a animací ve všech kapitolách, které to umožňují sdílení odborných informací diskusní skupiny, elektronické konference, e-learning Internet globální charakter internetu, multikulturní a jazykové aspekty, služby na internetu aplikační software pro práci s informacemi tabulkové kalkulátory, grafické editory, databáze, prezentační software, multimedia, export a import dat Informatika a informační a komunikační technologie Informatika a informační a komunikační technologie Informatika a informační a komunikační technologie Ročník: kvinta osmiletého gymnázia a první ročník čtyřletého gymnázia Školní výstupy Učivo Průřezová témata, přesahy, poznámky žák vyjádří neznámou ze vzorce, přitom využívá aparát z RVP ZV v nových úlohách a souvislostech využívá Pythagorovy, Eukleidovy věty a goniometrických funkcí ostrého úhlu v pravoúhlém trojúhelníku řeší jednoduché úlohy na goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku motivované praxí při řešení využívá vlastností trojúhelníků 2 Vyjadřování neznámé ze vzorce - Typy: a+b=c+d, a/b=c/d, (a+b).c=(d+e).f Početní řešení pravoúhlých trojúhelníků - shodnost a podobnost Pythagorova věta a goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku Eukleidovy věty Chemie (1. ročník) základní výpočty Fyzika ( ročník) obecné řešení úloh Chemické praktikum (2. ročník) Seminář z chemie (4. ročník) Seminář a cvičení z chemie (3. ročník) Fyzika (1. ročník) skládání a rozklady sil na nakloněné rovině, velikost výslednice vektorů

3 rozlišuje typy číselných množin a správně zapisuje jejich prvky upravuje číselné výrazy určí hodnotu složitého aritmetického výrazu pomocí kalkulátoru při úpravách číselných výrazů aplikuje znaky dělitelnosti určí prvočíselný rozklad určí největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek čísel pomocí kalkulátoru aplikuje učivo o nejmenším společném násobku na sčítání a odčítání zlomků upravuje efektivně výrazy s mocninami s celočíselným exponentem vyjádří číslo v semilogaritmickém tvaru a operuje s ním částečně odmocňuje a usměrňuje výrazy s druhou a třetí odmocninou provádí operace s množinami operuje s intervaly užívá logické spojky a kvantifikátory sečte, odečte, vynásobí a vydělí mnohočleny rozloží mnohočlen na součin vytýkáním a užitím vzorců určí společného dělitele a společný násobek mnohočlenů sečte, odečte, vynásobí a vydělí lomené výrazy určuje definiční obor výrazu početně řeší lineární rovnice a nerovnice, ve vhodných případech určuje obory při řešení využívá ekvivalentních úprav řeší jednoduché slovní úlohy pomocí lineárních rovnic načrtne graf lineární funkce a určí základní vlastnosti využije grafu lineární funkce ke grafickému řešení lineární rovnice a nerovnice pomocí lineárních funkcí modeluje reálné děje řeší lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, ve vhodných případech určuje obory interpretuje výrazy x-a <b jako interval sestrojí graf lineární funkce s absolutní hodnotou Základní číselné obory o operace v nich přirozená a celá čísla (znaky dělitelnosti, prvočísla a složená čísla, násobek, dělitel) racionální čísla (operace se zlomky) mocniny s celočíselným exponentem (pravidla pro výpočty, semilogaritmický tvar) reálná čísla (druhá a třetí odmocnina) Množiny operace (průnik, sjednocení, inkluze, rovnost, rozdíl, doplněk a kartézský součin) číselné množiny (reálná, racionální, iracionální, celá a přirozená čísla) interval složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence) kvantifikátor Mnohočleny obor proměnné operace s mnohočleny vzorce (a±b) 2 ; (a±b) 3, a 2 -b 2, a 3 ±b 3 lomené výrazy Lineární funkce, rovnice a nerovnice rovnice a nerovnice (ekvivalentní úpravy, obory, slovní úlohy) funkce (obory, monotonie) lineární interpolace Lineární funkce, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Chemie (1. ročník) základní výpočty Fyzika (1.-3. ročník) určení číselné hodnoty veličin, převody jednotek Matematická analýza (4. ročník) a Matematické metody (4. ročník) řady, primitivní funkce Fyzika (2. ročník) Ohmův zákon pro část obvodu Fyzika (1. ročník) kinematika hmotného bodu Fyzika (2. ročník) děje v plynu, lineární interpolace při teplotní závislosti l, V, R, ρ Fyzika (2. ročník) děje v plynu 3

4 řeší kvadratickou rovnici a diskutuje její řešitelnost řeší jednoduché slovní úlohy pomocí kvadratických rovnic načrtne graf kvadratické funkce a určí základní vlastnosti modeluje pomocí kvadratické funkce reálné děje pomocí grafu kvadratické funkce řeší kvadratickou nerovnici při úpravách rovnic a nerovnic užívá rozkladu mnohočlenu na součin vytýkáním a pomocí vzorců ve vhodných případech určuje obory rovnic a nerovnic řeší rovnice a nerovnice v součinovém tvaru řeší rovnice a nerovnice v podílovém tvaru řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli a pod odmocninou, ve vhodných případech určuje obory při řešení užívá a rozlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy algebraicky s využitím různých metod řeší soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých řeší rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru jako soustavy rovnic a nerovnic zapisuje řešení soustavy rovnic o dvou neznámých jako množinu uspořádaných dvojic v jednodušších případech diskutuje řešitelnost nebo počet řešení graficky řeší soustavy lineárních rovnic a nerovnic o dvou neznámých řeší jednoduché slovní úlohy pomocí soustavy lineárních rovnic využívá vhodné metody řešení lineárních rovnic o třech a více neznámých orientuje se ve službách operačního systému panel nástrojů, manažery, funkce hledat, nastavení tiskáren seznámí se se způsoby instalace ovladačů zařízení z CD a z internetu a způsob jejich odinstalování seznámí se s přidruženými soubory operačního systému přehrávač médií, prohlížeč internetu, elektronické pošta, atd. seznámí se s programy k optimalizaci funkcí systému a ekonomického provozu PC defragmentace, scandisk, nastavení úsporného režimu Kvadratická funkce, rovnice, nerovnice kvadratické rovnice (diskriminant, vztahy mezi kořeny a koeficienty) kvadratické funkce (obory, monotonie, extrémy, omezenost, sudost, konkávní konvexní) rovnice a nerovnice v součinovém tvaru Rovnice s neznámou ve jmenovateli a pod odmocninou - rovnice a nerovnice v podílovém tvaru ekvivalentní a neekvivalentní úpravy zkouška rovnice Soustavy lineárních rovnic a nerovnic metoda sčítací, porovnávací a substituční rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru software funkce operačních systémů a programových aplikací, uživatelské prostředí Matematika a programování (2. ročník) kvadratické rovnice v oboru komplexních čísel Fyzika (1. ročník) kinematika hmotného bodu Fyzika (1.-3. ročník) užití soustav rovnic při obecném řešení úloh Cvičení z fyziky (2. ročník) Doplňky z fyziky (3.,4. ročník) Vybrané kapitoly z fyziky (3. ročník) obecná řešení úloh Cvičení z matematiky (3. ročník) geometrický význam a řešitelnost soustav lineárních rovnic Matematická analýza (4. ročník) a Matematické metody (4. ročník) primitivní funkce 4

5 rozumí pojmům bit, bajt, dvojková číselná soustava chápe význam firewallu a antivirové ochrany PC, ovládá způsoby testování virové nákazy a odstranění a léčení napadených souborů využívá volně dostupných programů pro archivaci dat, kompresi a dekompresi dat (ZIP, RAR), archivuje své osobní portfolio vytváří účelnou strukturu složek a souborů (stromová struktura), ovládá základní programové vybavení operačního systému pro správu souborů a umí jej využívat dokáže přečíst matematický algoritmus zapsaný v jazyce matematiky nebo ve vhodném programovacím jazyku informatika vymezení teoretické a aplikované informatiky údržba a ochrana dat správa souborů a složek, komprese, antivirová ochrana firewalle, zálohování dat algoritmizace úloh algoritmus, zápis algoritmu úvod do programování sestaví algoritmus využívá tabulkového kalkulátoru ke grafickému reprezentování dat tabulkový kalkulátor Matematika a programování (2. ročník), Cvičení z fyziky (2. ročník), Fyzikální praktikum (2. ročník), Vybrané kapitoly z fyziky (3. ročník) a Doplňky z fyziky (3. ročník) diskutuje a kriticky zhodnotí statistické informace a daná statistická sdělení volí a užívá vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívá výpočetní techniku) reprezentuje grafické soubory dat, čte a interpretuje tabulky, diagramy a grafy, rozlišuje rozdíly v zobrazení obdobných souborů vzhledem k jejich odlišným charakteristikám Statistika - vážený aritmetický průměr, medián, modus, percentil, kvartil, směrodatná odchylka, mezikvartilová odchylka Fyzika (1. ročník, praktická cvičení) zpracování protokolu Účinky mediální produkce a vliv médií pomocí seznámení se s ukázkami využití zobrazení statistických údajů v mediích Matematika a programování (2. ročník) Země a její proměny (3. ročník) - vážený aritmetický průměr dodržuje pravidla bezpečnosti práce s ICT bezpečnost práce s ICT 5

6 dokáže popsat základní typy sítí a určit jejich výhody a nevýhody chápe význam protokolů TCP/IP pro přenos dat po síti a popíše stručně strukturu protokolu je schopen pojmenovat vnitřní součásti počítače a vzájemně je propojit sběrnicí a napájecími obvody chápe principy digitalizace záznamu obrazových a zvukových souborů s využitím rozdílných programových prostředků zpracovává multimediální aplikace pořizuje a upravuje mediální výstupy upravuje fotografie, vytváří galerie obrazů, animace, upravuje zvukový záznam a videozáznam provádí záznam multimedií na optická záznamová média, archivuje své studentské portfolio rozumí pojmům velikost souboru, rychlost zpracování informace, rychlost přístupu k informaci a přenosu informace Informační sítě typologie, internet, síťové služby a protokoly, přenos dat Hardware funkce prostředků ICT, jejich částí a periferií, technologické inovace digitalizace a reprezentace dat Digitální svět digitální technologie a možnosti jejich využití v praxi Informatika vymezení teoretické a aplikované informatiky 6

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 6.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program. Matematika. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání.

Školní vzdělávací program. Matematika. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její

Více

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA

Více

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA G5 VÝSTUP 5.1 Teorie množin, provádí správně operace s množinami, výroková logika množiny vyžívá při řešení úloh; pracuje správně s výroky, užívá správně logické spojky a kvantifikátory;

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 187/2009/Chl. Tímto dodatkem se od školního roku 2011/2012 mění učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium,

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci PORGu Ostrava. Těžiště výuky spočívá v

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika 5.2.1.1 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Tato vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech, cílem je využití

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více