Matlab & Simulink. studijní materiály pro předmět Základy kybernetiky. Libor Kupka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matlab & Simulink. studijní materiály pro předmět Základy kybernetiky. Libor Kupka"

Transkript

1 Matlab & Simulink tudijní materiály pro předmět Základy kybernetiky Libor Kupka

2

3 Obah Předmluva... 5 Úvod... 7 Základy práce v protředí MATLAB Práce v příkazovém řádku...3. Proměnné v MATLABu Komplexní číla Formát zobrazování číel Vybrané matematické funkce Práce vektory a maticemi Některé peciální typy vektorů a matic Základní operace maticemi Indexovaní vektorů a matic Základy práce mnohočleny Základní použití D grafiky Vykrelení grafu Popi grafu Ovládání ouřadných o Krelení více grafů do jednoho okna Vybrané peciální typy D grafů Práce e oubory a tvorba kriptů Základy práce e oubory Tvorba kriptů Základy práce v protředí Simulink Standardní knihovny Simulinku Vytváření modelu Spuštění imulace a zobrazení výledků Vytváření ubytémů Volba tetovacích ignálů Modelové příklady Rezonanční vlatnoti RLC členu Vytvoření imulačního modelu Spuštění imulace a zobrazení výledků...8 3

4 Obah 7..3 Frekvenční charakteritiky Dynamika edadla řidiče Vytvoření imulačního modelu Spuštění imulace a zobrazení výledků Matematická analýza pohybu edadla Ověření analytického řešení v Simulinku Dynamický ytém na mezi periodicity Kmitavý dynamický ytém Příklady z oblati modelování ytémů Vývoj výšky hladiny v nádrži Vývoj výšky hladin dvou pojených nádrží Navíjecí zařízení Stejnoměrný motor cizím buzením Stejnoměrný motor buzením permanentními magnety Příklady z oblati automatického řízení Přechodové charakteritiky dynamických ytémů. řádu Přechodové charakteritiky dynamických ytémů. řádu Kontrukce dynamických charakteritik ytému využitím Control Sytem Toolboxu Frekvenční charakteritiky dynamických ytémů. řádu Přechodové charakteritiky PID regulátoru Regulační obvod e pojitým PID regulátorem Modifikace PID algoritmu, eřízení regulátoru metodou Zieglera a Nichole Oblat tability regulačního obvodu Dvoupolohová a třípolohová regulace Čílicové řízení, regulátor PSD Numerická optimalizace parametrů regulátoru... 7 Literatura... 5 PŘÍLOHA A: Laplaceova integrální tranformace

5 Předmluva Tento tudijní text byl vytvořen v rámci projektu CZ.4..3/3..5.3/44 operačního programu Evropké unie Rozvoj lidkých zdrojů v Opatření 3. Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, který byl zaměřen na inovaci tudijního oboru Informatika a logitika bakalářkého tudijního programu Elektrotechnika a informatika na Fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrkých tudií. Nově vytvořený učební text vychází z již vydaných knih [8, 9], které velmi podrobně popiují protředí MATLAB & Simulink verze R6a. Tyto knihy byly primárně určeny pro vyučující tředních škol technického typu a jejich náklad byl již rozebrán. Nově zpracovaný text je přizpůoben podmínkám výuky v předmětu Základy kybernetiky probírány jou pouze některé partie, které výukou bezprotředně ouvií. Text je kompletně přepracován do novější verze protředí R7b. Studijní text by měl tudentům předmětu Základy kybernetiky, pro které je určen, především unadnit práci v programovém protředí MATLAB SIMULINK. Vzhledem k relativně nízké hodinové dotaci předmětu a vzhledem k abenci předmětu, ve kterém by bylo uvedené programové protředí probíráno amotatně, by měl tento text tudentům významně unadnit orientaci v probírané problematice. Text byl koncipován nejen pro podporu eminárních cvičení, ale tvoří i teoretický základ pro čát přednášek v předmětu. Student oboru Informatika a logitika by měl zíkat přehled o základních možnotech a přítupech k modelování dynamických ytémů, o tabilitě a tatických i dynamických vlatnotech těchto ytémů a amozřejmě také o metodách jejich řízení a regulace. Učební text lze využít i pro podporu výuky v předmětech Základy pojitého řízení a Protředky automatického řízení vyučovaných na fakultě v bakalářkém tudiu a předmětů Automatické řízení, Čílicové řízení, Identifikace dynamických ytémů a Adaptivní řízení vyučovaných ve tudiu navazujícím. Text však může být dobrou pomůckou i tudentům předmětů Základy řízení a regulace a Teorie automatického řízení vyučovaných na Fakultě trojní a Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci. Studenti jej mohou použít amozřejmě i při vypracování jejich ročníkových projektů a bakalářkých či diplomových prací. Milou povinnotí autora je poděkovat paní doc. Ing. Jiřině Královcové, Ph.D., vedoucí projektu ESF pro inovaci tudijního oboru Informatika a logitika, za pokytnutý protor a finanční podporu, bez níž by tento text nemohl vzniknout. Autor by také rád vyjádřil poděkování doc. Ing. Joefu Janečkovi, CSc. za pokytnutí podkladů k úlohám uvedeným v kapitolách 7., 9., 9.5 a 9.8 až 9.. Liberec, červen 8 Autor 5

6

7 Úvod Předkládaný tudijní text i klade za cíl eznámit čtenáře ovládáním a e základními funkcemi protředí MATLAB Simulink. Vzhledem k rozahu tohoto protředí jou podrobně probírány pouze některé jeho čáti. Jou to zejména čáti, které jou pro práci v MATLABu a v Simulinku nezbytné. Jejich znalot je nutná při vytváření modelů, ať již amotných proceů nebo i regulačních obvodů, v rámci předmětu Základy kybernetiky, který je vyučován v oboru Informatika a logitika. Uživatel začátečník je potupně eznamován e základy práce MATLABem a jeho nadtavbovým protředím Simulink. Text nemá v žádném případě plnit funkci manuálu. Tam, kde to autor považoval za vhodné, je ale pro zlepšení přehledu uživatele doplněna o výčty všech použitelných funkcí a jejich vlatnotí obvykle ve formě tabulek. Sytém MATLAB, který vyvinula v roce 984 firma The Mathwork, Inc. v USA, je výkonné protředí určené pro vědecké a inženýrké výpočty a vizualizaci dat. Název MATLAB vznikl z anglického MATrix LABoratory. MATLAB integruje numerickou analýzu, maticové výpočty a grafiku do uživatelky příjemného protředí, ve kterém e řešené problémy zapiují podobně jako v matematice tedy bez obtíží klaického programování. V MATLABu je možné řešit široký okruh problémů pojených především matematikou, fyzikou, měřením a zpracováním dat a grafikou, ale i mnoho dalších. Nadtavbové protředí Simulink louží k modelování a imulaci dynamických ytémů. Simulink využívá rozáhlých grafických možnotí operačního ytému Window. Uživateli pokytuje možnot nadno a rychle vytvářet modely ve formě blokových chémat. Tato chémata jou značně podobná zapojením pro analogový počítač. Hierarchická truktura modelů umožňuje vytvářet i velmi ložité ytémy, jejichž jednotlivé čáti lze zahrnout do přehledné truktury ubytémů a to prakticky bez omezení počtu bloků. Simulink využívá algoritmy MATLABu pro numerické řešení diferenciálních rovnic. To je i také jeden z důvodů, proč je třeba e nejdříve eznámit e základním protředím MATLAB. Pro efektivní využití Simulinku při řešení ložitějších problémů je znalot MATLABu prakticky nezbytná. V další čáti učebního textu jou uvedeny dva modelové příklady každý v amotatné kapitole. Tyto příklady jou detailně rozpracovány, tedy včetně teoretického rozboru a dikuze možných variant jejich řešení. Uživatel je krok po kroku provázen imulačním experimentem. Jou uvedeny i kontrolní otázky a úkoly vybízející tudenta k aktivnímu přítupu k řešené problematice. V náledující čáti textu je uveden ucelený oubor příkladů, které byly voleny tak, aby byly přímo využitelné při výuce. Teoretický rozbor řešení je u nich obvykle velmi zkrácen. Příklady jou zaměřeny zejména na etavovaní matematických modelů pomocí matematicko-fyzikální analýzy. Jou vyloženy základní přítupy umožňující vytvoření odpovídajících imulačních modelů v protředí MATLAB Simulink. V polední čáti textu jou uvedeny úlohy, které jou orientovány na oblat teorie automatického řízení. Zvláštní pozornot je věnována jednak způobům modelování regulované outavy, ať již na základě přílušné diferenciální rovnice nebo na základě obrazového přenou, ale především možnotem realizace regulátoru. Uvedeno je několik různých realizací pojitého PID regulátoru a jeho čílicové obdoby PSD, ale i regulátorů nepojitých dvoupolohových a třípolohových. V protředí Simulinku jou vytvářeny 7

8 Úvod modely uzavřeného regulačního obvodu. Ve tručnoti jou popiovány a imulačně ověřeny některé přítupy vedoucí k nazelení optimálních parametrů regulátoru. Je také ilutrována jednoduchá, ale přeto velmi užitečná aplikace MATLABu, která umožňuje velmi efektivně podle zvoleného kritéria naleznout parametry regulátoru na základě numerické iterační optimalizace, tedy bez použití obtížných matematických potupů. Pro kontrukci dynamických charakteritik modelovaných ytémů je velmi užitečné také použití peciálních příkazů doplňkového Control Sytem Toolboxu. Tento toolbox pokytuje značné množtví příkazů pro teorii automatického řízení. V textu je protor věnován zejména charakteritikám frekvenčním je demontrováno několik zajímavých ituací při různém rozložení pólů charakteritické rovnice ytému. řádu. V jednom z příkladů je dikutována i oblat tability jednoduchého regulačního obvodu. 8

9 Základy práce v protředí MATLAB V této kapitole e eznámíme dektopem MATLABu, jeho možnotmi a základním natavením. Ukážeme i, jak e orientovat v rozáhlé nápovědě a využívat četná dema, která jou v protředí MATLAB k dipozici a také jak využívat technickou podporu MATLABu na internetových tránkách výrobce. Dále bude vyvětlen princip práce v příkazovém řádku a zápi jednoduchého výrazu a proměnné. Probrány budou také některé zvláštní typy proměnných a kontant a zápi komplexních číel. Protředí MATLAB putíme obvykle pomocí přílušné ikony na pracovní ploše počítače nebo protřednictvím základního menu ytému Window Start MATLAB R7b Matlab R7b. MATLAB je možné putit i protřednictvím ouboru matlab.exe, který je umítěn ve ložce C:/Program File/MATLAB/R7b/bin/win3. Umítění je platné pouze pro verzi MATLABu R7b. Máme-li k dipozici verzi jinou, název ložky je pozměněn, název ouboru je ale tejný. Záleží amozřejmě i na okolnoti, zda uživatel ponechal při intalaci implicitně nabízenou ložku. Zde popiovanou verzi MATLABu je vhodné provozovat pod operačním ytémem Window XP nebo Window Vita. Pokud má uživatel naintalovánu tarší verzi ytému Window, měl by použít nižší verzi MATLABu. Obr. -: Pracovní plocha protředí MATLAB R7b Verze MATLABu R7b je oproti předcházejícím verzím zejména oproti tále velmi čato používané verzi 5 poněkud odlišná. Po puštění MATLABu e otevře pracovní plocha tzv. dektop, obr. -, která je ložená ze tří oken. Základním oknem 9

10 Základy práce v protředí MATLAB je Command Window a dále jou otevřena také okna Workpace a Command Hitory. Okno Workpace může být pomocí myši přepnuto na Current Directory kliknutím na záložku ve podní čáti. Kombinace jednotlivých oken v dektopu je libovolná, každým oknem lze pracovat amotatně a do dektopu lze zakomponovat také další okna. Uživatelké natavení může být provedeno v položce Dektop Layout menu Dektop v horní liště základního okna. Původní upořádání oken lze vrátit pomocí menu Dektop Dektop Layout Default. Způob práce v dektopu názorně popiuje několik animovaných demo programů v Dektop Tool and Development Environment. Jejich puštění je možné protřednictvím okna Command Window příkazem demo. Další možnotí je volba položky Demo z menu tlačítka START. Obr. -: Pracovní plocha protředí MATLAB R7b použití tlačítka START Okno Command Window je hlavní a nejdůležitější čátí pracovní plochy dektopu. V tomto okně uživatel zapiuje jednotlivé příkazy a je v něm zobrazena odezva a různá ytémová hlášení MATLABu. V okně Command Hitory e zobrazují všechny příkazy, zapané uživatelem v hlavním okně Command Window. Chce-li uživatel použít již jednou zapaný příkaz nebo i celou ekvenci příkazů, tačí jej v tomto okně jednoduše nalitovat a poklepáním znovu aktivovat. Je také možné jej myší přetáhnout do hlavního okna. Přímo v hlavním okně Command Window lze již jednou zapané příkazy znovu vyvolat pomocí kurzorových šipek nahoru a dolů. Okno Workpace je při prvním puštění MATLABu prázdné. Veškeré proměnné, které v průběhu práce uživatel nadefinuje, e zobrazují v tomto okně. Okno obahuje vždy úplný eznam všech typů proměnných. Poklepáním myší na některé z nich je možné zobrazit detailní informace rozměr, truktura apod..

11 Základy práce v protředí MATLAB V okně Current Directory je zobrazen eznam ouborů v aktuální ložce. Poklepáním myší na některém ze ouborů je možné jej otevřít. Způob otevření ouboru je závilý na jeho typu, např. oubory příponou MAT jou otevírány ve vetavěném editoru. Aktuální ložka Current Directory je zobrazena nad oknem Command Window. Aktuální ložku je amozřejmě možné také změnit, implicitně je natavena do ložky C:\Document and Setting\Uer\Dokumenty\MATLAB, přičemž ložka Uer v uváděné cetě odpovídá označení uživatelkého účtu v konkrétní intalaci ytému Window. Od MATLABu verze 6 e v levé podní čáti pracovní plochy, podobně jako v operačním ytému Window, objevuje tlačítko START obr. -. S jeho pomocí je možné pouštět řadu vetavěných aplikací, používat nápovědu, otevírat internetové tránky apod. Ukončit práci protředím MATLAB je možné tandardním způobem, protřednictvím nabídky File Exit MATLAB Ctrl Q nebo kliknutím myší na křížek vpravo nahoře. Další možnotí jak ukončit MATLAB je zápi příkazu quit a jeho potvrzení kláveou ENTER. Některé vlatnoti a vzhled protředí MATLAB je možné natavit pomocí dialogového okna Preference, k němuž lze přitoupit pře menu File Preference Protřednictvím tohoto dialogu viz obr. -3 je možné natavit vlatnoti pro okna Command Window, Command Hitory a Current Directory. Dále některé vlatnoti vetavěného textového editoru a Simulinku. Pře základní menu v horní liště hlavního okna je možné jednoduše přitupovat i k ytému nápovědy a k oučátem MATLABu dotupným protřednictvím internetu obr. -4. V horní liště okna v tomto případě zvolíme menu Help rep. jeho položku Web Reource. Obr. -3: Dialogové okno Preference pro natavení vlatnotí protředí Obr. -4: Přítup k nápovědě a k oučátem MATLABu dotupným na Internetu

12 Základy práce v protředí MATLAB Obr. -5: Internetová podpora MATLABu Další možnotí jak přitupovat k nápovědě je zápi příkazu help v hlavním okně Command Window. Pokud příkaz zadáme a potvrdíme bez argumentu, dojde k vypání kompletního eznamu dotupných položek nápovědy. K jednotlivým položkám je možné přitupovat např. kliknutím na přílušné helo. Podrobný popi použití nápovědy je možné vyvolat zápiem příkazu help help. Užitečné je využití odkazů See alo, které předtavují podobné příkazy vztahující e aktuálně k hledanému. Je také možné vyvolat podrobnější textovou verzi nápovědy zobrazovanou v okně Help, které je mimochodem možné využít i jako prohlížeč internetových tránek jednoduchá obdoba používaných prohlížečů, např. Internet Explorer, Firefox, Opera, atd.. Přechod k této verzi nápovědy je možný opět jednoduše kliknutím na helo v čáti Reference page in Help brower. Jako příklad i uvedeme nápovědu k funkci inu. Obr. -6: Nápověda k příkazu in

13 Práce v příkazovém řádku Obr. -7: Podrobnější verze nápovědy k příkazu in např. kliknutím na doc in Aby bylo možné využít okna Help, je amozřejmě nutné mít naintalované oubory nápovědy. Tyto oubory jou typu HTML a umožňují kutečně efektivní způob přítupu k ytému nápovědy. V otevřeném okně Help je možné dále využít nabídku Index v levé horní čáti. Do příkazové řádky můžeme zapiovat příkazy nebo jejich čáti a MATLAB automaticky vyhledává a doplňuje možnou yntaxi. Dále je možné využít i položek Search, Content a také protřednictvím tohoto okna vyhledat vhodné demo volbou položky Demo. Všechna dotupná dema obahují i ukázky použitých příkazů a celých kriptů, které je možné dále využít, a ukázky možných výtupů např. ve formě grafů.. Práce v příkazovém řádku Jak již bylo řečeno, okno Command Window je základním oknem protředí MATLAB. Slouží k zadávání příkazů, pouštění kriptů m-ouborů a funkcí MATLABu, výpiu proměnných a případně k vyvolání nápovědy pomocí příkazu help. Některé základní užitečné příkazy jou uvedeny v tab. -. Výpi všech příkazů je možný po zadání help matlab/general. Prompt v příkazovém okně, který předtavuje připravenot MATLABu k činnoti je >>. Po zápiu jednoduchého výrazu a potvrzení kláveou ENTER je v okně zobrazen výledek, který e ukládá do proměnné an, e kterou lze dále pracovat. Příkladem je zápi jednoduchého výrazu na obr

14 Základy práce v protředí MATLAB Tab. -: Vybrané základní příkazy MATLABu Příkaz Popi helpwin vyvolání okna Help pro nápovědu help <funkce> nápověda k zadané funkci v okně Command Window doc <funkce> podrobnější nápověda k zadané funkci v okně Help pwd vypíše aktuální adreář včetně úplné cety dir, l výpi obahu aktuálního adreáře lookfor <výraz> vyhledává zadané klíčové lovo ve všech nápovědách cd, cd <adreář> mění pracovní adreář nebo vypíše aktuální včetně cety type <oubor> vypíše obah ouboru who výpi proměnných textová kopie Workpace who zjednodušený výpi proměnných pouze jejich název clear <proměnná> clear all vymazání dané proměnné rep. všech proměnných web zobrazí HTML oubor nebo zadanou HTTP adreu 4 Obr. -8: Zápi jednoduchého výrazu a zobrazení výledku Využití implicitní proměnné an není ale příliš vhodné, protože do an může být uložena jakákoliv hodnota. Vhodnější je přiřazování hodnot do proměnných. Na míto deetinné čárky zapiujeme tečku. Výledek je zobrazen ve formátu přenotí na čtyři deetinná míta. Základní matematické operace a jejich zápi jou v tab. -. Výrazy e vyhodnocují zleva doprava náledující prioritou: umocňování, náobení a dělení, čítání a odčítání. Prioritu lze tandardně měnit použitím závorek. Tab. -: Základní matematické operace v MATLABu Operace Symbol Příklad čítání, a b 3 odčítání, a b 9 54 náobení, a b * 3.4*.85 dělení, a b / nebo \ 56/8 8\58 umocňování, a b ^ ^8 Jak již bylo řečeno, provedené příkazy e ukládají do hitorie. Jednotlivé příkazy lze pak jednoduše vybírat pomocí kurzorových šipek a a nebo lze hitorii příkazů ledovat v okně Command Hitory. Mazání zvoleného příkazu, pokud jej nechceme použít, lze provét tikem klávey ESCAPE. Hitorii lze i vypnout rep. opětovně zapnout pomocí příkazu diary. Je také možné hitorii příkazů zapat do definovaného ouboru více help diary. Implicitně e hitorie zapíše do ouboru diary ve ložce

15 Proměnné v MATLABu C:/Program File/MATLAB/R7b/Work, pokud bylo zadáno diary on. Vlatní zápi je proveden až při ukončení činnoti MATLABu. Pokud je výraz, který chceme řešit, zapán chybně nebo zápi není úplný, dojde po potvrzení kláveou ENTER k vypání chybového hlášení. Příklad takového hlášení je na obr. -9. V tomto případě nebylo zadání výrazu úplné, chybí zápi druhého čítance. MATLAB zřetelně označil pozici chyby. Chybová hlášení jou velmi dobrou vlatnotí MATLABu, umožňují nadné vyhledání chyby i v případě ložitých výrazů či celých kriptů. Obr. -9: Příklad chybového hlášení Výše popaný, nejjednodušší způob práce v příkazovém řádku MATLABu připomíná práci kalkulačkou. Pokud budeme potupně zadávat další výrazy, okno Command Window e bude průběžně zaplňovat řešenými výrazy, výledky a případně i chybovými hlášeními. Po zaplnění celého okna dojde k pounu horních řádků měrem nahoru mimo oblat okna. Okno lze amozřejmě i mazat pomocí příkazu clc a zvýšit tak přehlednot. Obr. -: Označení chyby v řešeném výrazu a právný zápi. Proměnné v MATLABu Proměnná v protředí MATLAB e může kládat až z 63 znaků, další jou ignorovány. V názvu proměnné e rozlišují malá a velká pímena je cae enitive, jména proměnných muí začínat pímenem a nemí obahovat tečku. V tab. -3 náleduje eznam některých peciálních proměnných a v tab. -4 je přehled nejpoužívanějších řídicích znaků. Proměnná an ep realmax realmin Tab. -3: Speciální proměnné Popi a použití implicitní proměnná používaná k zápiu výledků neprovede-li uživatel přiřazení do proměnné přenot výpočtu na daném počítači největší možné kladné reálné čílo nejmenší možné kladné reálné čílo 5

16 Základy práce v protředí MATLAB 6 Proměnná Tab. -3: pokračování Popi a použití pi Ludolfovo čílo π i nebo j imaginární ložka komplexního číla, i j Inf inf nekonečno např. / NaN nan Not a Number např. / computer vypíše typ počítače obvykle PCWIN verion vypíše verzi MATLABu např. v textu popiovaná verze R7b clock vypání aktuálního čau, je obvykle v náledujícím formátu.e3 * date aktuální datum v počítači např. 5-Jun-8 nargin počet vtupních argumentů funkce, narginfunkce nargout počet výtupních argumentů funkce, nargoutfunkce Jednotlivé příkazy lze na řádku zapiovat za ebe a navzájem je oddělovat čárkou, nebo tředníkem ;. Čárka, na rozdíl od tředníku, nepotlačuje výpi obr. -. Pokud je příkaz příliš dlouhý, lze jej rozdělit na více řádků použitím tří teček, viz obr. -. Proměnná Tab. -4: Nejpoužívanější řídicí znaky Popi a použití. tečka deetinná tečka, oddělovač proměnných ve truktuře, čárka oddělovač příkazů na řádku výpi není potlačen nebo prvků ; tředník potlačení výpiu po přiřazení do proměnné, volání funkce nebo m-ouboru, oddělovač prvků ve loupci či celých řádků u matic : dvojtečka rozah hodnot nebo indexů ve vektoru nebo matici % procento oddělení komentáře na řádce tři tečky rozdělení dlouhého řádku! vykřičník puštění ytémových příkazů např.! dir výpi adreáře v okně MATLABu nebo! dir & přímo v okně emulátoru DOSu cmd.exe [ ] ohraničení obahu definovaného vektoru nebo matice { } ohraničení obahu definované buňky použití při indexování vektorů nebo matic, obahy apotrof ohraničení textové proměnné, tranpozice matice Při práci proměnnými je možné, že uživatel ztratí přehled kolik a pod jakými jmény jich již nadefinoval. K výpiu aktuálního tavu lze použít příkazy who nebo who. Druhý příkaz z uvedených provede podrobnější výpi eznamu proměnných. Kromě jejich názvu, bude vypán také jejich rozměr x značí proměnnou, jejíž obah je pouze jedno čílo kalár a truktura např. 8 double array značí počet obazených bajtů Byte v paměti a použitou přenot. Proměnné, které již nechceme používat, lze vymazat a ušetřit tak míto v paměti. K tomuto účelu louží příkaz clear. Všechny definované proměnné lze vymazat zadáním clear all, jednotlivou proměnnou pak zadáním clear <proměnná>. Příkaz clear amozřejmě nabízí více možnotí, jako je např. mazání definovaných globálních proměnných apod., více zadáním help clear nebo doc clear.

17 Komplexní číla Obr. -: Oddělování příkazů na řádku Obr. -: Rozdělení dlouhého příkazu.3 Komplexní číla Zadání komplexního číla e v příkazovém řádku provádí pomocí ymbolu i nebo j. Samotatně lze zobrazit reálnou a imaginární čát komplexního číla pomocí příkazů real a imag, vypočítat abolutní hodnotu délku průvodiče v komplexní rovině pomocí příkazu ab a úhel mezi průvodičem a reálnou oou pomocí příkazu angle. Je také možné vypočítat čílo komplexně družené konjugované pomocí příkazu conj. Na obr. -3 jou uvedeny příklady práce komplexními číly. Obr. -3: Příklady práce komplexními číly.4 Formát zobrazování číel MATLAB pracuje ve dvojnáobné přenoti double preciion. Deetinná číla jou zobrazována deetinnou tečkou, implicitně na 4 deetinná míta formát hort. Formát zobrazování číel neouvií přenotí výpočtu. Změnu formátu číel při výpiu výledku na obrazovku a také případné potlačení mezer mezi řádky umožňuje příkaz format: format hort implicitní formát číla na 5 čílic 4 deetinná míta, format compact potlačí volný řádek v příkazovém okně, 7

18 Základy práce v protředí MATLAB format looe přidá volný řádek v příkazovém okně. Tab. -5: Možné formáty zobrazení Příkaz Příklad formát číla π pi Popi format hort čílic 4 deetinná míta format hort eng 3.46e 5 čílic exponent náobek tří format hort e 3.46e minimálně 5 čílic exponent format hort g 3.46 nejlepší z hort nebo hort e format long čílic 4 deetinných mít format long eng e 5 čílic exponent náobek tří format long e e 5 čílic exponent format long g nejlepší z long nebo long e format hex 49fb5444d8 hexadecimální šetnáctkový zápi format bank 3.4 deetinná míta format kladné, záporné nebo format rat 355/3 racionální přiblížení format debug Structure addre dfd36 m n pr db76 pi 3.46 informace o vnitřním uložení číla konečným zobrazením hort g.5 Vybrané matematické funkce MATLAB obahuje celou řadu matematických a dalších funkcí, které jou rozděleny do základních kupin. Úplný eznam lze zíkat pomocí příkazu help. Mezi základní kupiny funkcí efektivní je vypání jednotlivých funkcí pomocí help <kupina> patří: help elfun přehled elementárních matematických funkcí, help pecfun přehled peciálních matematických funkcí. Dále lze také zobrazit přehled příkazů pro všeobecné použití, přehled matematických operátorů, relačních operátorů, atd. help general přehled příkazů všeobecného použití, help op přehled všech typů operátorů, help arith přehled aritmetických operátorů, help relop přehled relačních operátorů. Tab. -6: Trigonometrické funkce Funkce in ind inh ain aind ainh Popi inu, argument v radiánech inu, argument ve tupních hyperbolický inu inverzní inu, výledek v radiánech inverzní inu, výledek ve tupních inverzní hyperbolický inu 8

19 Vybrané matematické funkce Tab. -6: pokračování Funkce co cod coh aco acod acoh tan tand tanh atan atand atanh cot cotd coth acot acotd acoth Popi koinu, argument v radiánech koinu, argument ve tupních hyperbolický koinu, argument v radiánech inverzní koinu, výledek v radiánech inverzní koinu, výledek ve tupních inverzní hyperbolický koinu, výledek v radiánech tangen, argument v radiánech tangen, argument ve tupních hyperbolický tangen, argument v radiánech inverzní tangen, výledek v radiánech inverzní hyperbolický tangen, výledek ve tupních inverzní hyperbolický tangen, výledek v radiánech kotangen, argument v radiánech kotangen, argument ve tupních hyperbolický kotangen, argument v radiánech inverzní kotangen, výledek v radiánech inverzní kotangen, výledek ve tupních inverzní hyperbolický kotangen, výledek v radiánech Funkce Tab. -7: Exponenciální funkce Popi exp exponenciální funkce log přirozený logaritmu v matematice ln, základ e,7 log dekadický logaritmu základ log logaritmu při základu pow mocnina při základu qrt druhá odmocnina nextpow nejbližší vyšší mocnina při základu Funkce Tab. -8: Funkce pro zaokrouhlování Popi a příklad použití fix zaokrouhlování měrem k nule, fix.4 floor zaokrouhlování měrem k, floor.4 ceil zaokrouhlování měrem k, ceil.4 round zaokrouhlování k nejbližšímu celému čílu, round.4, round.7 mod funkce modulo, mod3,5 3 rem zbytek po celočíelném dělení, rem3,5 3 ign funkce ignum znaménková funkce, ign5, ign, ign 5 9

20 Základy práce v protředí MATLAB Tab. -9: Komplexní funkce Funkce ab angle conj imag real ireal cplxpair Popi abolutní hodnota nebo modul fázový úhel komplexně družená hodnota imaginární čát reálná čát tet pro reálná pole etřídění komplexně družených párů Tab. -: Vybrané peciální matematické funkce Funkce cro dot vektorový oučin kalární oučin Popi Na náledujících obrázcích jou ukázky operací některými elementárními funkcemi, princip zápiu ložitějších výrazů a způob využívání nápovědy. Obr. -4: Použití nápovědy, výpi čáti kupiny elementárních funkcí

21 Vybrané matematické funkce Obr. -5: Operace některými základními funkcemi Obr. -6: Některé funkce pro zaokrouhlování

22

23 3 Práce vektory a maticemi Při eznamování e protředím MATLAB je třeba zvláštní pozornot věnovat maticím, na nichž je činnot protředí MATLAB založena. Z tohoto důvodu i v náledujícím textu podrobněji ukážeme právě práci vektory a maticemi. Zejména pak možnoti jejich definice, nejrůznější operace, které může uživatel vektory a maticemi provádět, a také jejich indexování a princip přítupu k jednotlivým prvkům. Obr. 3-: Vytváření vektorů a matic v MATLABu Jednoduchou matici lze zadat výčtem prvků, který je vložen do hranatých závorek. Prvky matice mohou být libovolné výrazy MATLABu. Matice e zapiují po řádcích, které jou odděleny tředníkem. Jednotlivé prvky každého řádku jou pak odděleny mezerou nebo je lze z důvodu větší přehlednoti oddělit také čárkou. Několik ukázek definice menších vektorů a matic je na obr. 3- a 3-. Exitují amozřejmě i další možnoti jak vektory či matice definovat. Jednoduchým způobem lze vytvořit i dlouhé vektory a matice. S výhodou můžeme použít dvojtečku :. Lze použít i příkazy linpace a logpace. Základní techniky jou hrnuty v tab. 3-, některé příklady na obr. 3-3 a 3-4. MATLAB v těchto případech rozdělí výpi vektoru na více řádků. 3

24 Práce vektory a maticemi Obr. 3-: Další možnoti při vytváření matic Obr. 3-3: Vytváření dlouhých vektorů příkazy linpace a logpace Obr. 3-4: Vytváření dlouhých vektorů a družování do matic 4

25 Tab. 3-: Základní techniky vytváření vektorů a matic Některé peciální typy vektorů a matic Technika etavení Popi x [ *pi qrt 3j] Vytvoří řádkový vektor x ze zvolených prvků. x X:X Vytvoří řádkový vektor x od X do X krokem x X:K:X x linpacex,x,n x logpacex,x,n Vytvoří řádkový vektor x od X do X krokem K Vytvoří řádkový vektor x od X do X mající N prvků Vytvoří řádkový vektor x logaritmickým rozložením od X do X mající N prvků 3. Některé peciální typy vektorů a matic V MATLABu je také možné využít peciální typy matic. Pomocí příkazů zero a one lze definovat vektor nebo matici amých nul rep. amých jedniček. Pomocí eye lze definovat jednotkovou matici. Možnoti definice takových matic jou na obr. 3-5 a 3-6. Obr. 3-5: Speciální typy matic zero Obr. 3-6: Speciální typy matic one a eye Velmi užitečný je i příkaz diag, pomocí něhož lze obadit nejen hlavní diagonálu matice vektorem obr

26 Práce vektory a maticemi Obr. 3-7: Obazení diagonály definovaným vektorem 3. Základní operace maticemi Operace vektory či maticemi e v MATLABu zapiují velice jednoduchým způobem. Pro operace mezi dvěma nebo více maticemi e používají operátory uvedené v tab. 3-. Dále lze využít také vnitřní funkce MATLABu pro operace nad jednou maticí. Množtví těchto funkcí a operátorů je poměrně velké. Jejich kompletní eznam zíkáme pomocí help lah rep. help matfun. Některé ukázky jednoduchých operací maticemi jou na obr. 3-8 a 3-9. Operace Sčítání matice a kaláru Náobení matice a kaláru Dělení matice kalárem Tab. 3-: Základní operace maticemi Popi C A c, ke každému prvku matice je přičten kalár c D A * c, každý prvek matice je vynáoben kalárem c E A / c, každý prvek matice je vydělen kalárem c Sčítání rep. odčítání matic F A ± B, oučet rep. rozdíl tejnolehlých prvků matic Náobení matic G A * B, klaické náobení matic Prvkové náobení matic H A.* B, náobení tejnolehlých prvků matic Dělení matic zprava I A / B, pravé dělení matic, platí A / B A B Prvkové dělení zprava Dělení matic zleva Prvkové dělení zprava Mocnění matice Prvkové mocnění matice J A. / B, pravý podíl tejnolehlých prvků matic A a B K A \ B, levé dělení matic, platí A \ B A B L A.\ B, levý podíl tejnolehlých prvků matic B a A M A^ n, n-tá mocnina pouze čtvercové matice N A.^ n, n-tá mocnina každého prvku matice Při zápiu vlatního výrazu, je třeba uvažovat rozměr matice. Některé operace není možné provádět vždy, např. výraz / B není možné z logických důvodů provét. Je ale možné, provét dělení prvkové, tedy. / B. Výpočet výrazu. / A, ale také není zcela v pořádku, dochází při něm k dělení nulou. MATLAB jej ale provede, vypíše varovné hlášení a u prvků, kde došlo k dělení nulou, je výledek inf tedy nekonečno. Situace je na obr V MATLABu je k dipozici i řada tzv. maticových funkcí. Přehled nejpoužívanějších funkcí je v tab Příklady použití některých uvedených funkcí jou na obr. 3- až 3-. 6

Seminář z MATLABU. Jiří Krejsa. A2/710 krejsa@fme.vutbr.cz

Seminář z MATLABU. Jiří Krejsa. A2/710 krejsa@fme.vutbr.cz Seminář z MATLABU Jiří Krejsa A2/710 krejsa@fme.vutbr.cz Obsah kurzu Posluchači se seznámí se základy systému Matlab, vědeckotechnickými výpočty, programováním v Matlabu včetně pokročilých technik, vizualizací

Více

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.)

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.) PSK3-4 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblat: Předmět: Tematická oblat: Výledky vzdělávání: Klíčová lova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmylová škola, Božetěchova 3 Ing.

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

Návod k programu Graph, verze 4.3

Návod k programu Graph, verze 4.3 Návod k programu Graph, verze 4.3 Obsah 1 Úvod 2 2 Popis pracovní lišty a nápovědy 2 2.1 Nastavení os...................................... 2 2.2 Nápověda....................................... 3 3 Jak

Více

Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění

Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění Michael Šebek Automatické řízení 23 2-4-3 L { } Dopravní zpoždění v Laplaceově tranformaci v ( + τ ) { f t } { } t f(): t f() t = t

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Nápověda k aplikaci GraphGUI

Nápověda k aplikaci GraphGUI Nápověda k aplikaci GraphGUI 1 APLIKACE Aplikace slouží pro zobrazování závislosti několika veličin s různými jednotkami a rozsahy na čase v jednom grafu. Do aplikace lze importovat data ze souborů různých

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN

KALKULÁTORY EXP LOCAL SIN + = KALKULÁTORY 2014 201 C π EXP LOCAL SIN MU GT ŠKOLNÍ A VĚDECKÉ KALKULÁTORY 104 103 102 Hmotnost: 100 g 401 279 244 EXPONENT EXPONENT EXPONENT 142 mm 170 mm 1 mm 7 mm 0 mm 4 mm Výpočty zlomků Variace,

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Programování v jazyku LOGO - úvod

Programování v jazyku LOGO - úvod Programování v jazyku LOGO - úvod Programovací jazyk LOGO je určen pro výuku algoritmizace především pro děti školou povinné. Programovací jazyk pracuje v grafickém prostředí, přičemž jednou z jeho podstatných

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu řetězec v Všeobecný Odpovídá obecnému formátu - čísla i text bude zarovnán dle kontextu (při nastavení češtiny tedy Excel zarovná text doleva, čísla a časové údaje doprava). Tento formát nemusíme zadávat

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc.

1/2. pro začátečníky. Ing. Zbyněk Sušil, MSc. 1/2 pro začátečníky Ing. Zbyněk Sušil, MSc. Průběh lekce Základní informace Seznamy Formátování buněk Operace s řádky a sloupci Příprava tisku Matematické operace Vzorce Absolutní a relativní adresování

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty

Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Objekty v GEONExTu, jejich vytváření, zobrazení, vlastnosti a manipulace s nimi, vztahy mezi objekty Typy objektů Objekty, se kterými v programu GEONExT pracujeme, mají převážně grafické znázornění. Jednak

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační. září 2013 Modrovská technologie. zaměření) Název zpracovaného celku:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační. září 2013 Modrovská technologie. zaměření) Název zpracovaného celku: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru září 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Podmíněné formátování,

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Rejstřík - A - - B - - E - - C - - F - - D - Rejst ík

Rejstřík - A - - B - - E - - C - - F - - D - Rejst ík - 137 Rejst ík - A - aktualizace spojení s datovým souborem, 38; 39 aktualizace symbolických výpočtů, 70 animace, 51 Auto, 92 automatická změna typu rovnítka, 10 automatické obnovení výsledků, 7; 92 automatické

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni MS Excel Upraveno pro verzi 2007 Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Charakteristika Zpracování dat uspořádaných do 2D nebo 3D tabulek. Dynamické

Více