a at least b a at most b a is greater than b a is greater than or equal to b a is less than b a is less than or equal to b a is not equal to b a not

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a at least b a at most b a is greater than b a is greater than or equal to b a is less than b a is less than or equal to b a is not equal to b a not"

Transkript

1 anglicky (one) solution a at least b a at most b a is greater than b a is greater than or equal to b a is less than b a is less than or equal to b a is not equal to b a not greater than b a not less than b absolute absolute extreme absolute maximum absolute minimum absolute term absolute value abstract accessory account accurate accurate to acute acute triangle acute-angle acute-angle triangle add addend addition addition principle additivity adjacent adjacent angle adjacent angles algebra algebraic algebraic construction česky jedno řešení a b a b a > b a b a < b a b a b a b a b absolutní absolutní extrém absolutní maximum absolutní minimum absolutní člen absolutní hodnota abstraktní pomocný účet přesný s přesností na ostrý ostroúhlý trojúhelník ostrý úhel ostroúhlý trojúhelník sčítat sčítanec sčítání pravidlo součtu aditivita přilehlý přilehlý úhel styčné úhly algebra algebraický algebraická konstrukce

2 algebraic equation algebraic expression algorithmical allowable alternate angles altitude altogether among amortisation amount analysis analytic analytic geometry angle angle bisector angle oblique angular degree annulus anticosine antisine antitangent approximate arc arc of a circle area area of a figure argument arithmetic mean arithmetic progression arithmetic sequence arm of an angle ascending assumption asymptotic at least average value axial axial symmetry axis axis of a line segment axis of symmetry algebraická rovnice algebraický výraz algoritmický přípustný střídavé úhly výška celkem mezi umořování (dluhu) množství, počet rozbor analytický analytická geometrie úhel osa úhlu kosý úhel úhlový stupeň mezikruží arccos arcsin arctg přibližný oblouk kružnicový oblouk obsah, plocha plocha obrazce argument aritmetický průměr aritmetická posloupnost aritmetická posloupnost rameno úhlu vzestupný předpoklad asymptota alespoň jeden střední hodnota osový osová souměrnost osa osa úsečky osa souměrnosti

3 base podstava, základna be equal to rovnat se be true platit between mezi bicentric quadrilateral dvojstředový čtyřúhelník binomial dvojčlen binomial coefficient kombinační číslo binomial coefficient binomický koeficient binomial theorem binomická věta bisect půlit bisector of a band osa pásu body těleso bounded from above ohraničený shora bounded from below ohraničený zdola bounded function omezená funkce bounded interval omezený interval braces závorky složené brackets závorky lomené breadth šířka broken line lomená čára calculate vypočítat Cartesian system of coordinates soustava souřadnic Kartézská center střed center of gravity těžiště center of mass těžiště centimetre centimetr central středový central angle středový úhel central symmetry středová souměrnost centroid těžiště centroid of a triangle těžiště trojúhelníka circle kruh, kružnice circle diameter průměr kružnice circular base kruhová podstava circular ring mezikruží circular sector kruhová výseč circular segment kruhová úseč circumcentre střed kružnice circumcircle kružnice opsaná closed interval uzavřený interval coincidence shodnost

4 column combination combination with repetition combinatorial principle combinatorics common denominator common logarithm common scale compare complement of a set complementary angle complete the square method complex fraction complex number complex operator composite number compound compound interest compounding period computation concave concave angle concentric conclusion concurrent concurrent line condition cone cone of revolution congruence conic conjugate symmetric along the axis conjugate symmetric along the center connect connecting line consist of constant constant function constant of integration construct construction sloupec kombinace kombinace s opakováním kombinatorické principy kombinatorika společný jmenovatel dekadický logaritmus soustava desítková srovnávat doplněk množiny doplňkový úhel doplnit na čtverec složený zlomek komplexní číslo imaginární jednotka složené číslo úročit složený úrok úrokovací období výpočet konkávní, dutý dutý úhel soustředný závěr různoběžný různoběžka podmínka kužel rotační kužel shodnost kuželosečka souměrně sdružený podle osy souměrně sdružený podle středu spojovat spojnice skládat konstanta, stálý konstantní funkce integrační konstanta sestrojovat konstrukce, sestrojení

5 construction problem contact contact angles contain continuity continuity over an interval continuous function contraction construction converge convergent convergent line convergent sequence converse convex convex function convex polygon convexity coordinate coordinate axis coordinate geometry coordinate grid copy corresponding angle cosecant cosine cosine curve count couple course of a function cube cube root cubic cubic metre cubic polynomial cubic quadric polynomial curve cut cut off cyclic polygon cyclic quadrilateral konstrukční úloha dotyk styčné úhly obsahovat spojitost spojitost v intervalu spojitá funkce zmenšení konstrukce konvergovat různoběžný, konvergentní různoběžka konvergentní posloupnost obrácený konvexní konvexní funkce konvexní mnohoúhelník konvexnost souřadnice osa souřadnic analytická geometrie souřadnicová síť opisovat souhlasný úhel kosekans kosinus, kosinový kosinusoida vypočítat dvojice průběh funkce krychle, třetí mocnina třetí odmocnina krychlový krychlový metr kubický mnohočlen kvadratický mnohočlen křivka protínat vytínat tětivový mnohoúhelník tětivový čtyřúhelník

6 cylinder cylinder of revolution cylindrical decadic number system decagon decimal decimal fraction decimal logarithm decimal number decimal place decimal system declining decomposition decrease decreasing decreasing function decreasing sequence define definite integral definition degree degree (of a polynomial) deltoid denominator depend derivative derivative of the second order derivative on the left derivative on the right derive descriptive geometry desired determinant deviation diagonal diagonal of a wall diameter difference differentiate digit dimension válec rotační válec válcovitý desítková soustava desetiúhelník desetinný desetinný zlomek desetinný logaritmus desetinné číslo desetinné místo desítková soustava sestupný rozklad klesat, zmenšovat se klesající klesající funkce klesající posloupnost definovat, vymezovat určitý integrál definice stupeň stupeň (polynomu) deltoid jmenovatel záviset derivace derivace druhého řádu derivace zleva derivace zprava odvozovat deskriptivní geometrie hledaný determinant odchylka diagonála, úhlopříčka stěnová úhlopříčka průměr (kružnice) diference derivovat číslice rozměr

7 direct proportion directed angle direction angle directrix disc discontinuity discontinuous function discriminant discussion disjoint sets displacement distance distant at infinity distribution distributive law divergent divide divided divided by dividend divisibility divisible division divisor domain domain of definition domain of variable double double angle downward draw drop eccentric eccentricity edge element elementary function eliminate ellipse ellipse mean ellipsoid přímá úměrnost orientovaný úhel směrový úhel řídící přímka kruh nespojitost funkce nespojitá diskriminant diskuze disjunktní množiny posunutí, translace vzdálenost nekonečně vzdálený rozdělení distributivní zákon divergentní dělit lomený dělit dělenec dělitelnost dělitelný dělení, rozdělení dělitel obor definiční obor obor proměnné dvojnásobný dvojnásobný úhel sestupný kreslit, rýsovat spouštět výstředný excentricita hrana prvek elementární funkce vylučovat elipsa průměr elipsy elipsoid

8 elliptic empty set end end point enlargement entire equal equation equation in two unknowns equation solving equidistant equilateral equilateral triangle equivalent erect estimate estimated Euklid's altitude theorem even even function even number evident exact division example expansion exponent exponential exponential function expression expression with root expression with variable exterior angle exterior line extract the root extract, take a root extracting partial extreme face factor factor out factorial eliptický prázdná množina konec, koncový krajní bod zvětšení celkový rovný rovnice, vzorec rovnice o dvou neznámých řešení (proces) rovnic stejně vzdálený rovnostranný rovnostranný trojúhelník ekvivalentní vztyčovat odhadovat určený Euklidova věta rovinný sudá funkce sudé číslo zřejmý dělení beze zbytku příklad rozvoj mocnitel exponenciální exponenciální funkce výraz výraz s odmocninou výraz s proměnnou vnější úhel vnější přímka odmocňovat odmocnit částečné odmocňování extrém stěna rozklad na součin vytýkat faktoriál

9 fall false finite finite derivative finite limit fixed flat angle focal length focal parameter focal radius focus foot of a perpendicular for every positive real number formula fraction fraction bar fraction division fraction line full perigon full round angle function of a function general case general n -gon generator lines geometric mean geometric progression geometric sequence geometric series golden section goniometrical function graph greatest common divisor greatest common factor half half-line half-plane height height of the triangle (altitude) heptagon hexagon horizontal klesat nepravdivý konečný vlastní derivace vlastní limita pevný přímý úhel ohnisková délka parametr paraboly ohniskový průvodič ohnisko pata kolmice pro každé kladné reálné číslo vzorec zlomek zlomková čára zlomková čára zlomková čára plný úhel plný úhel složená funkce obecný případ obecný n -úhelník průvodiče geometrický průměr geometrická posloupnost geometrická posloupnost geometrická řada zlatý řez goniometrická funkce graf největší společný dělitel největší společný dělitel polovina polopřímka polorovina výška výška trojúhelníka sedmiúhelník šestiúhelník vodorovný

10 hyperbola hypotenuse check chord imaginary number imaginary semiaxis incircle included angle increasing sequence increment indefinite integral indeterminate index index of the radical induction inequality inequation infinite infinite derivative infinite limit infinite series inflation initial point inner inscribed angle instalment integer integral integral calculus integral number interest interest rate interfocal distance interior angle intersecting intersecting lines interval inverse inverse proportion inversion involution hyperbola přepona zkouška tětiva imaginární číslo imaginární poloosa kružnice vepsaná sevřený úhel rostoucí posloupnost přírůstek neurčitý integrál neurčitý index odmocnitel indukce nerovnost nerovnice nekonečná nevlastní derivace nevlastní limita nekonečná řada inflace počáteční bod vnitřní obvodový úhel splátka (dluhu, půjčky) celé číslo celočíselný, celý, integrál integrální počet celé číslo úrok úroková míra ohnisková vzdálenost vnitřní úhel sečný různoběžky interval inverzní, obrácený nepřímá úměrnost inverze umocňování

11 irrational number isosceles isosceles triangle it converges (or tends) to l k -combinations of n things kite k -permutations of things lateral surface of a solid law of cosines least common multiple leg leg of a right triangle leg of an angle less limit of a sequence limit of sequence line line segment line segment bisector linear linear eccentricity linear polynomial local maximum logarithm logarithm of a number x to the base a logarithmic function lower base lozenge magnitude of translation main main apex major axis measure median members (elements or terms) midpoint of a segment minor axis monomial monotone function multiple root multiplication iracionální číslo rovnoramenný rovnoramenný trojúhelník konverguje k l kombinace k -té třídy z n prvků deltoid variace plášť tělesa kosinová věta nejmenší společný násobek odvěsna odvěsna rameno úhlu minus limita postoupnosti limita posloupnosti přímka úsečka osa úsečky lineární délková excentricity (výstřednost) lineární mnohočlen lokální maximum logaritmus logaritmus čísla x při základu a logaritmická funkce dolní podstava kosočtverec velikost posunutí hlavní hlavní vrchol hlavní osa měřit těžnice členy střed úsečky vedlejší osa jednočlen monotónní funkce vícenásobný kořen násobení

12 multiplication principle multiply multiset permutation natural logarithm natural number negation negative number neighbouring network of coordinates n -factorial n -gon non-negative integer number normal normal line n -th power n -th root numerator obligue oblong obtuse triangle obtuse-angled triangle octagon odd function odd number operation of arithmetics opposite order of the first significant figure oriented orthocenter over parabola parallel parallelepiped parallelogram parallels parameter of a parabola parentheses Pascal's triangle pay in instalments pentagon per cent pravidlo součinu násobit permutace s opakováním přirozený logaritmus přirozené číslo negace záporné číslo sousední souřadnicová síť n - faktoriál n -úhelník nezáporné celé číslo kolmý normála n-tá mocnina n-tá odmocnina čitatel kosý, kosoúhlý obdélník tupoúhlý trojúhelník tupoúhlý trojúhelník osmiúhelník lichá funkce liché číslo početní operace opačný, protilehlý řád první platné číslice orientovaný průsečík výšek lomeno parabola rovnoběžka, rovnoběžný rovnoběžnostěn rovnoběžník (kosodélník) rovnoběžky parametr paraboly kulaté závorky Pascalův trojúhelník platit ve splátkách pětiúhelník procento

13 per mille perimeter permutation perpendicular perpendicular line plane plane analytic geometry planimetry plotting point point end point inflexion point of contact polar polygon polygonal line polyhedron polynomial of degree n polynomials positive positive integer positive number power power function prime prime decimal point prime factor principle prism product proof pure concave pure convex pyramid Pythagorean theorem quadrangular quadratic equation quadratic function quadrilateral quantifier quarter promile obvod permutace kolmice, kolmý kolmice rovina analytická geometrie v rovině planimetrie sestrojení bod koncový bod inflexní bod bod dotyku polární mnohoúhelník, polygon lomená čára mnohostěn mnohočlen n -tého stupně mnohočleny kladný přirozené číslo kladné číslo mocnina mocninná funkce čárka, prvočíslo desetinná čárka prvočinitel jistina hranol součin důkaz ryze konkávní ryze konvexní jehlan Pythagorova věta čtyřboký kvadratická rovnice kvadratická funkce čtyřúhelník kvantifikátor čtvrť

14 quartic polynomial quotient radian radian measure radical sign radicand radius raise raising to a power ratio of division rational expression rational function rational number reciprocal fraction reciprocal value rectangle rectangular system of coordinates recurrent sequence reduction reflex regular polygon regulation of fractions remove repeating fraction resubstitution revolution rheomboid rhomb(us) rhomboid right angle right circular cone right circular cylinder right triangle right-angled triangle rising root rotation round row rule of product rule of sum mnohočlen 4. stupně kvocient, podíl radián oblouková míra odmocnítko odmocněnec poloměr zvyšovat, umocňovat umocňování dělící poměr lomený výraz racionální funkce racionální číslo převrácený zlomek převrácená hodnota obdélník, pravoúhelník pravoúhlá soustava souřadnic rekurentní posloupnost krácení, úprava, zmenšení nekonvexní pravidelný mnohoúhelník usměrňování zlomků odstraňovat periodický zlomek zkouška otáčení, rotace kosoúhelník kosočtverec kosodélník pravý úhel rotační kužel rotační válec pravoúhlý trojúhelník pravoúhlý trojúhelník vzestupný kořen, odmocnina, řešení otáčení, rotace oblý řádek pravidlo součinu pravidlo součtu

15 rule of three ruler same scale scale factor scalene triangle secant second power segment (of line) segment addition segment subtraction semiaxis sequence sequence is divergent set set of all solutions set of circumcentres set of points shift side sides sign similar similar triangles simple interest simplify an expression sine sine curve sinusoid sinusoidal theorem sinusoidal wave skew lines slope solid analytical geometry solid of revolution solution solution set sphere spherical spherical cap spherical sector trojčlenka pravítko rovný měřítko kvocient různostranný trojúhelník sečna druhá mocnina úsečka grafický součet úseček grafický rozdíl úseček poloosa posloupnost posloupnost je divergentní množina množina všech řešení množina středů množina bodů posunutí, translace rameno, strana trojúhelníku strany značka, znak, znaménko podobný podobné trojúhelníky jednoduchý úrok upravit výraz sinový, sinus sinusoida sinusoida sinová věta vlna sinusoidy mimoběžky směrnice analytická geometrie v prostoru rotační těleso řešení množina všech řešení koule kulový vrchlík kulová výseč

16 spherical segment spiral square square power square root standard standardized star polygon stereometry strip subset substitution method subtraction subtrahend sum sum of the members summand summary symmetric symmetry system of equations take the logarithm tangent tangent line tangential polygon tangential quadrilateral test tetrahedron Thales' circle time value of money touch transitive trapezium trapezoid triangle triangle circumscribed circle triangle inequality triangle inscribed circle triple truncated ultimate kulová úseč spirála čtverec, čtverečný, plošný druhá mocnina druhá odmocnina normovaný normovaný hvězdicový mnohoúhelník stereometrie pruh podmnožina dosazovací metoda odčítání menšitel součet, sčítat součet členů sčítanec souhrn souměrný souměrnost soustava rovnic logaritmovat tečna tečna tečnový mnohoúhelník tečnový čtyřúhelník zkouška čtyřstěn Thaletova kružnice časová hodnota peněz dotýkat se tranzitivní lichoběžník lichoběžník trojúhelník kružnice opsaná trojúhelníková nerovnost kružnice vepsaná trojice komolý konečný

17 unbounded uniform union unit unit circle unknown unknown expressed by the formula value value of the expression value of the polynomial variable vector verification verify vertex vertex tangent volume volume of a body x-coordinate y-coordinate zero zero point zone neomezený rovnoměrný sjednocení jednotka, jednotkový jednotková kružnice neznámá neznámá vyjádřená ze vzorce hodnota hodnota výrazu hodnota mnohočlenu proměnná vektor zkouška ověřovat vrchol vrcholová tečna objem objem tělesa souřadnice x souřadnice y nula nulový bod pás

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. 2 D Ě L I T E L N O S T 1. 3 P R V O Č Í S L O A Č Í S L O S L O Ž E N É

1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A 1. 2 D Ě L I T E L N O S T 1. 3 P R V O Č Í S L O A Č Í S L O S L O Ž E N É 1. Č Í S E L N É O B O R Y 1. 1 P Ř I R O Z E N Á Č Í S L A Přirozená čísla (definice, značení, množinový zápis) Číslice (cifry 0 9) Číslo (rozvinutý resp. zkrácený zápis přirozeného čísla v desítkové

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA G5 VÝSTUP 5.1 Teorie množin, provádí správně operace s množinami, výroková logika množiny vyžívá při řešení úloh; pracuje správně s výroky, užívá správně logické spojky a kvantifikátory;

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci PORGu Ostrava. Těžiště výuky spočívá v

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Časová dotace daného předmětu činí 5 hodin týdně na 1. stupni a 4. hodiny týdně

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 6.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od 1.9.2009

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČIVA 6. 9. ROČNÍK

TEMATICKÝ PLÁN UČIVA 6. 9. ROČNÍK Výstup předmětu Žák Počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly. Užívá lineární uspořádání, zobrazí číslo na číselné ose. Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV)

Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV) Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV) Školní výstupy Učivo Vztahy počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly dokáže analyzovat text jednoduchých slovních úloh vyjadřuje část celku pomocí zlomků

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více