Mikroprocesorová technika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroprocesorová technika"

Transkript

1 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Mikroprocesorová technika Garant předmětu: Ing. Václav Michálek, CSc. Autoři textu: Ing. Jiří Šebesta

2

3 Mikroprocesorová technika 1 Obsah 1 ČÍSLICOVÉ ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ ÚVOD PRINCIP ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Vzorkování analogového signálu Analogově-číslicový převod Číslicově analogový převod a rekonstrukce diskrétního signálu ZOBRAZENÍ ČÍSEL V DSP TECHNICE SROVNÁNÍ METOD ČÍSLICOVÉHO ANALOGOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ SIGNÁLOVÉ PROCESORY OBECNÉ VLASTNOSTI SIGNÁLOVÝCH PROCESORŮ GENERACE SIGNÁLOVÝCH PROCESORŮ SIGNÁLOVÉ PROCESORY ANALOG DEVICES SIGNÁLOVÉ PROCESORY FIRMY MOTOROLA SIGNÁLOVÉ PROCESORY FIRMY TEXAS INSTRUMENTS OBVODY SIGNÁLOVÝCH PROCESORŮ Aritmeticko-logická jednotka Násobička Jednotka posuvu Adresní generátor APLIKACE SE SIGNÁLOVÝMI PROCESORY VÝVOJ APLIKACÍ S DSP APLIKACE VHODNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ DSP Aproximace funkcí...29

4 2 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Seznam obrázků OBRÁZEK 1.1: TYPICKÉ USPOŘÁDÁNÍ DSP SYSTÉMU S ANALOGOVÝM VSTUPEM I VÝSTUPEM5

5 Mikroprocesorová technika 3 Seznam tabulek TABULKA 2.1: POROVNÁNÍ RYCHLOSTI KLASICKÝCH A DSP PROCESORU PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍCH MATEMATICKÝCH OPERACÍ A FUNKCÍ...17

6 4 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 1 Číslicové zpracování signálů Cíle kapitoly: Seznámit studenty se základy číslicového zpracování signálů, technickými prostředky a metodikou. Definovat formáty reprezentující číselné hodnoty v číslicových systémech. 1.1 Úvod Moderní a progresivní metody zpracování signálů nejen ve sdělovací technice výrazně ovlivňují život naši civilizace. Příkladem je nepochybně rozvoj mobilních komunikací. Od klasických analogových modulačních metod bezdrátového přenosu signálů je vývojový trend směřován ke stále sofistikovanějším metodám digitálních modulací s lepší energetickou bilancí a efektivnějším využitím kmitočtového spektra. Tento přínos však musí být podpořen ekonomicky přístupnou a technickým požadavkům odpovídající technologií zařízení a jejich prvků. 1.2 Princip číslicového zpracování signálů Obecně je proces zpracování signálů pomocí digitálních prostředků nazýván termínem Číslicové zpracování signálů. Většina signálů, které je třeba zpracovat číslicovým systémem, však pochází z přírodních zdrojů a má charakter analogového signálu (lidská řeč, fyzikální veličina měřená v čase, rádiový signál zachycený anténou apod.). Před samotným digitálním zpracováním takových signálů je nutno převést signál z analogové podoby na tvar číselné posloupnosti pomocí vzorkování signálu a analogově-číslicového (A/D) převodu. Číslicové zpracování signálů se z hlediska času provádění daných algoritmů dělí na zpracování signálů v pozdější době (Post-Time Processing) a zpracování v reálném čase (Real-Time Processing). V prvním případě je signál nejprve uložen do paměťového media, číslicového (polovodičová paměť, diskový systém) nebo analogového (magnetický pásek), a následně zpracován například výkonným sálovým počítačem. Příkladem může být zpracování signálů z astronomických radioteleskopů, kdy záznam jednotlivých úseků signálu je v libovolném pozdějším čase číslicově zpracováván řadou výkonných počítačů po celém světě. Jiným příkladem může být filtrace zvukovou kartou sejmutého a v paměti počítače uloženého audiofrekvenčního signálu algoritmem v prostředí Matlabu. V případě ukládání signálu v číslicové podobě na digitální paměťové médium je nutno před archivací provést v reálném čase operace vzorkování a A/D převodu. U analogového paměťového média lze čtení signálu provádět podstatně pomaleji a je možno zpracovávat číslicovými metodami i signály s velmi vysokými kmitočtovými složkami. Příkladem mohou být digitální paměťové osciloskopy umožňující zpracování signálů z oblasti mikrovln se zápisem do média na optickém principu. Zpracování v reálném čase se uplatňuje zejména v oblasti komunikace a řízení systémů, kde je nutno znát výsledek zpracování s minimálním zpožděním. Do kategorie zpracování v reálném čase taktéž patří systémy, které mohou signál zpracovávat až po přijetí delšího úseku signálu (posloupnosti číslicového signálu určité délky). Typickým případem je zjišťování kmitočtového spektra signálu pomocí algoritmu FFT. Trvá-li výpočet jednoho bloku FFT dobu kratší než-li sejmutí potřebného množství vzorků (např. 256, 1024 apod.), jedná se o činnost v reálném čase. V opačném případě se následující sousedící blok signálu nestačí zpracovat a nejedná se tedy o činnost v reálném čase. Při blokovém zpracování

7 Mikroprocesorová technika 5 signálu se hovoří o blokových algoritmech. Pro zpracování v reálném čase je nutné užít vhodný rychlý výpočetní systém. Výhodným řešením může být číslicový signálový procesor. Číslicový signálový procesor DSP (Digital Signal Processor) definuje mikroprocesor nebo mikroprocesorový systém, který je přizpůsoben pro rychlé a pružné zpracování signálu v reálném čase. Koncepčně signálové procesory nejsou určeny jen pro realizaci jednotlivých algoritmů (např. systolické sítě = obvodová realizace požadovaného algoritmu) nebo pro mnohanásobné opakování jednotlivých operací (maticové a vektorové procesory = větší počet funkčních jednotek řeší současně tentýž algoritmus s různými daty). Signálové procesory jsou určeny pro realizaci celé škály algoritmů číslicového zpracování signálů (číslicová filtrace, spektrální analýza, adaptivní zpracování signálu, modulace, algoritmy pro přenos dat, zpracování řeči a obrazů, řízení procesů apod.). Typické blokové schéma systému se signálovým procesorem s analogovým vstupem i výstupem realizující například filtraci signálu či řídící člen regulační soustavy prezentuje obrázek 1.1. Prostřednictvím vytvořeného programu v DSP lze kombinovat provedení různých algoritmů a tím realizovat komplikované a časově náročné metody zpracování signálu. K tomu účelu je přizpůsobena architekturu DSP a do jejich struktury jsou zařazeny funkční bloky, které nejsou běžně aplikovány v klasických mikroprocesorových obvodech. Obrázek 1.1: Typické uspořádání DSP systému s analogovým vstupem i výstupem Důležitým prvkem DSP systému je operace získání číslicové posloupnosti dat reprezentující vstupní analogový signál. Základním předpokladem pro zpracování signálu se spojitým časem diskrétním číslicovým systémem je omezené kmitočtové spektrum vstupního signálu. Druhou podmínkou je pak dodržení vzorkovacího Shanon - Kotělnikova teorému: f S 2 f max, ( 1.1 ) kde f max je nejvyšší frekvenční složka vstupního signálu a f s je vzorkovací kmitočet. Pokud charakter signálu nezajišťuje omezení jeho kmitočtového spektra, musíme provést před zpracováním jeho filtraci tzv. antialiazingovým filtrem (viz. obrázek). Pokud bychom tak neučinili, mohlo by dojít k podvzorkování signálu a ztrátě užitečné informace tzv. aliazing. Vstupní filtr bývá obvykle řešen dolnofrekvenční propustí při zpracování nízkofrekvenčních signálů nebo při práci se signálem v základním pásmu. Je však možné zpracovávat i signály např. v mezifrekvenčním pásmu se zaručenou šířkou pásma B f s /2. Podmínku vzorkovacího teorému je vždy nutno splnit s jistou rezervou, reálný filtr není dokonalý (přechod mezi propustnou a nepropustnou částí kmitočtové charakteristiky). Například audiosignál přicházející na vstup zvukové karty je shora kmitočtově omezen v oblasti okolo 16 khz při vzorkovacím kmitočtu 44,1 khz.

8 6 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Vzorkování analogového signálu Pokud je první podmínka nutná k digitalizaci signálu splněna, můžeme přistoupit k převodu spojitého analogového signálu na digitální posloupnost dat zpracovávaný signál reprezentující (viz. obrázek 1.2.). Nejprve provedeme operaci vzorkování pomocí vzorkovacího obvodu. Jeho úkolem je v časových okamžicích daných vzorkovací periodou T s = 1/f s sejmout úroveň (obvykle napěťovou) vstupního signálu. Způsobů vzorkování může být několik základních druhů. Vzorkování 1. druhu nebo také výšková impulsová modulace 1. druhu je metoda, kdy jsou ze signálu se spojitým časem vybírány krátké časové úseky. U vzorkování 2. druhu získáváme signál s výškou (amplitudou) po určitý krátký časový úsek konstantní a úrovní rovnou hodnotě vstupního signálu v okamžiku vzorkování. Ideální vzorkování představuje násobení vstupního signálu posloupností časově ekvidistantně vzdálenými Diracovými impulsy. Posloupnost získaná ideálním vzorkováním odpovídá matematické definici diskrétního signálu. Obrázek 1.2: Postup odvození číslicové reprezentace analogového signálu V praxi je dnes využíváno zejména vzorkování druhého druhu a to vzhledem k procesu převodu analogového vzorku na číslicovou hodnotu. Převod analogového vzorku na digitální tvar určitý čas probíhá (doba ustálení číslicového výstupu), zejména u přesných aproximačních převodníků, a úkolem vzorkovače je sejmutou úroveň vstupního signálu po dobu převodu udržet na vstupu převodníku. Klasické typy vzorkovacích obvodů jsou na obrázku 1.3. Nejjednodušší je metoda s integračním článkem, kdy se přes vstupní rezistor nabíjí (ale také vybíjí) kapacitor C. Vstupní odpor musí být volen kompromisně. Nesmí být příliš malý, aby nezatěžoval zdroj vstupního signálu, ani nesmí být naopak velký, vzhledem odezvě na prudkou úrovňovou změnu vstupního signálu. Volba prvků integračního článku

9 Mikroprocesorová technika 7 bude záviset na daném vzorkovacím kmitočtu a požadovaném rozlišení signálu v číslicové podobě. Moderní vzorkovací obvody využívají obvody se spínanými kapacitory. Změnou taktovacího kmitočtu přepínače lze docílit využití tohoto obvodu pro široký rozsah vzorkovacích kmitočtů i digitálního rozlišení signálu. Na vstupu vzorkovače je obvykle umístěn analogový spínač řízený vzorkovacím kmitočtem. Jeho nutná doba otevření v okamžiku vzorkování závisí na přechodové charakteristice vzorkovače. Čím kratší je tato doba, tím více se blížíme ke splnění podmínek pro vzorkování druhého druhu (ustálení na konstantní výstupní úroveň proběhne rychleji). Obrázek 1.3: Vzorkovač se integračním článkem a se spínaným kapacitorem Analogově-číslicový převod Po navzorkování signálu jsme získali v jistém smyslu diskrétní tvar vstupního analogového signálu a dalším krokem je převod na číselnou posloupnost. Analogově-číslicový převodník ADC (Analog to Digital Converter) může být také označen termínem kvantovač. Jeho funkcí je převést vstupní diskrétní signál na číslicovou hodnotu ze spočetné množiny čísel. Množina všech možných hodnot zobrazení signálu v digitální formě odpovídá kvantovacím úrovním převodníku. Pro určitou hodnotu vstupního signálu musí vždy převodník najít nejbližší kvantovací úroveň a prezentovat ji na výstupu její číselnou podobou. Po vzorkování získáváme signál diskrétní v čase, po A/D převodu signál diskrétní i v hodnotě (napětí). V praxi se nejčastěji setkáme s převodníky s ekvidistantně nastavenými kvantovacími hladinami. Například 8 bitový A/D převodník bude mít 256 kvantovacích úrovní reprezentovaných 2 8 číselnými hodnotami. Nepřesnost, které se dopouštíme tím, že hodnotu signálu v daném vzorkovacím okamžiku nahradíme (zaokrouhlíme) určitou kvantovací hladinou, se projeví vznikem kvantovací chyby (šumu). Na obrázku 1.2 je definována rozdílem diskretizovaného a digitalizovaného signálu. Maximální napěťová velikost absolutní hodnoty kvantovací chyby je rovná polovině rozdílu dvou sousedních kvantovacích hladin. V číslicovém vyjádření rozdíl dvou sousedních kvantizačních hladin odpovídá nejméně významné bitové pozici LSB (Least Significant Bit), což odpovídá nejmenšímu kroku při číslicovém zobrazení signálu. Samotný kvantizační šum se projeví pouze u ideálního převodníku. Skutečný převodník je navíc zatížen dalšími typy chyb. Statickými chybami A/D převodníku, které se projevují při převodu statických ss. signálů, jsou chyba ofsetu, chyba zisku a integrální a diferenciální nelinearita. Z hlediska dynamického rozsahu se uplatňují chyby nelinearity. Jejich definice je však poněkud

10 8 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně těžkopádná a v praxi se setkáme s tzv. zkreslením nízkého a vysokého řádu. Zkreslení nízkého řádu je analogické k nelineárnímu harmonickému a intermodulačnímu zkreslení u analogových obvodů. Přenosovou funkci lze vyjádřit polynomem nízkého řádu. Úroveň nežádoucích složek se snižuje při poklesu úrovně vstupních signálů a jejich kmitočty jsou dány vstupními frekvencemi (harmonické a intermodulační produkty). Rozdíl mezi skutečným zkreslením A/D převodníku a zkreslením nízkého řádu vyjadřuje zkreslení vysokého řádu. Úroveň složek tohoto zkreslení nemá jednoznačný vztah k hodnotám vstupních signálů a při zpracování signálů s malou vstupní amplitudou mohou být úrovně těchto parazitních produktů větší než složky samotného signálu určeného ke zpracování. K potlačení nežádoucích složek zkreslení vznikajících při A/D převodu se používají různé metody. Jednou z nejznámějších je dithering, metoda při níž se ke vstupnímu signálu přidává vhodná úroveň šumu nekorelovaného se signálem zpracovávaným, což způsobí znáhodnění parazitních složek a potlačení jejich spektrálních čar s velkou úrovní. Dynamický rozsah ideálního převodníku (s ekvidistantně vzdálenými sousedními kvantizačními hladinami) je obecně definován pouze počtem výstupních bitů n a platí pro něj vztah: DR = 6,02 n + 1,76 ( 1.2 ) Dynamický rozsah představuje maximální dosažitelný poměr signál šum S/N při plném využití vstupního rozsahu převodníku, tj. vstupní signál zesílen na maximální úroveň při níž nedochází k jeho limitaci převodníkem. Pro reálný převodník lze zpětně podle vztahu (1.2) určit tzv. počet efektivních bitů ze zjištěného (změřeného) dynamického rozsahu, který je závislý zejména na kmitočtu (chyba Aperture Jitter) zpracovávaného signálu. Prakticky to znamená, že u 12-ti bitového převodníku bude počet efektivních bitů pro vstupní signál o frekvenci 1 MHz 11,5 a pro kmitočet 50 MHz už jen 8,3. Obrázek 1.4: A/D převodník s přímou konverzí a se Σ- modulátorem Existují metody využívající neekvidistantní rozložení kvantovacích hladin (robustní kvantování), které umožňují dynamický rozsah zvýšit při stejném počtu kvatovacích hladin. Na obr.1.4 jsou prezentovány dva nejběžnější typy A/D převodníku. Velmi rychlé převodníky se nejčastěji realizují strukturou přímé konverze a jejich odvozenin. Převodník s přímou konverzí obsahuje 2 n - 1 komparátorů, na jejichž jednu svorku jsou přiváděna napětí odpovídající rozhodovacím hladinám (střední úrovně mezi sousedními kvantizačními hladinami), určená rezistorovou sítí napájenou z referenčního zdroje napětí. Aktivní (výstup např. v log. "1") budou všechny komparátory s rozhodovacím referenčním napětím menším

11 Mikroprocesorová technika 9 než úroveň napětí vstupního signálu. Dekodér stav z komparátorů převede na určený formát číslicového výstupu, který je dále zachycen ve výstupním registru pro zpracování digitálním systémem. Zapojení převodníku se Σ- modulátorem generuje výstupní n-bitové číslo postupně pomocí zpětnovazebního jednobitového číslicově-analogového převodníku DAC (Digital to Analog Converter) a integrátoru. Převod probíhá tak dlouho, dokud na výstupu integrátoru není vyvážené napětí (nulová úroveň). Ze získané posloupnosti na výstupu komparátoru číslicový filtr vygeneruje číslicový tvar vstupního signálu. Tyto převodníky umožňují především dosáhnout velmi vysokého rozlišení (až 24 bitů) a často se s nimi setkáváme u kodeků pro špičkové HiFi akustické aplikace Číslicově analogový převod a rekonstrukce diskrétního signálu Po zpracování signálu v DSP systému příslušnými algoritmy je často nutno získat výsledek opět v analogové podobě. U těchto aplikací je za číslicovým systémem zařazen D/A převodník který z posloupnosti čísel vytvoří "diskrétní" analogový signál se schodovitým průběhem (tj. v čase spojitý, v amplitudě diskrétní). Každá bitová pozice v číslicovém signálu reprezentuje určitou aditivní část výstupní analogové veličiny. Jednoduchý D/A převodník lze tedy realizovat např. n napěťovými referenčními zdroji, které jsou přes spínači ovládané jednotlivými bity číslicového vstupu přivedeny do součtového obvodu. Na výstupu součtového obvodu získáváme analogový obraz vstupní číslicové veličiny. Abychom získali signál spojitý i v amplitudě, je nutno za D/A převodník zařadit rekonstrukční filtr (viz obr. 1.1). Jeho úkolem je odstranit ze schodovitého průběhu vyšší kmitočtové složky (vyhladit průběh) v souladu se Shanon - Kotělnikovým teorémem (vztah (1.1)). V praxi tedy použijeme dolnofrekvenční propust se zlomovým kmitočtem menším, než-li je polovina vzorkovací frekvence. Opět je nutno vzorkovací kritérium splnit s rezervou, aby nemohlo dojít k nežádoucím projevům aliazingu. 1.3 Zobrazení čísel v DSP technice K vyjádření hodnot číslicových signálů, koeficientů, vzorků na výstupu A/D převodníků nebo vstupu D/A převodníků se využívá vhodných číselných soustav. V DSP systémech s pevnou řádovou čárkou (Fixed Point Systems) je standardně používán doplňkový kód (dvojkový doplněk). Z praktických důvodů při operaci kvantování byl zaveden formát dvojkového doplňku pracujícího pouze s desetinnou částí. Nejvyšší bit MSB (Most Significant Bit) je nositelem znaménka. Záporná čísla mají nejvyšší bit roven "1", kladná "0". Ostatní bity vyjadřují mantisu v desetinném tvaru. Mezi MSB pozicí a pozicí MSB-1 je tedy definována fixní desetinná čárka. Dekadický ekvivalent pro kladná čísla s mantisou o délce b bitů je definován vztahem: y = b i = 1 x i i 2 ( 1.3 ) kde x i je binární hodnota bitu na pozici i, přičemž pozice 0 odpovídá MSB a pozice b odpovídá LSB. Příklad 1.1: Reprezentace kladného čísla ve dvojkovém doplňku Osmibitové číslo v doplňkovém kódu reprezentuje dekadickou hodnotu:

12 10 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně = + ( ) = + (0,5 + 0,25 + 0, ) = + 0, U záporných čísel je desetinná mantisa inverzí mantisy kladného čísla zvýšená o 1 (přičtení 1 k LSB) a dekadický ekvivalent pro záporná čísla s mantisou o délce b bitů je definován vztahem: b i y = x i 2 1 ( 1.4 ) i = 1 Příklad 1.2: Reprezentace záporného čísla ve dvojkovém doplňku Dekadické číslo vzniklé obrácením znaménka z předchozího příkladu 0, bude v doplňkovém kódu zapsáno tvarem Změnili jsme bit MSB (záporné znaménko) a invertovali všechny bity mantisy ( ) a k těmto invertovaným bitů přičetli 1, tj = Provedeme kontrolu podle definice = ( ) -1 = ( 0, , , , ) -1 = 0, = -0, Obrázek 1.5: Generování a řazení hodnot doplňkového kódu pro délku slova 4 bity

13 Mikroprocesorová technika 11 Výhodou doplňkového kódu je snadná manipulace při aritmetických operacích, neboť odpovídá klasické práci s binární číselnou soustavou a vyjádření nuly je reprezentováno nulami na všech bitových pozicích tak jako u binárního čísla. Tato situace je přehledně znázorněna na obrázku 1.5. Nejvyšší kladné číslo zobrazitelné doplňkovým kódem je 1-2 -b, kde b je počet bitů mantisy. Největší záporné číslo v doplňkovém kódu je -1. Při bližším pohledu na doplňkový kód desetinného vyjádření dekadického čísla zjistíme, že číslem s b bity mantisy lze reprezentovat všechna desetinná čísla menší než 1 a současně větší nebo rovna 1 vyjádřitelná zlomkem, v jehož jmenovateli bude 2 b. Nejmenší krok, rozdíl mezi sousedními dekadickými číselnými hodnotami, bude roven 1/2 b. Často se hovoří o zlomkovém doplňkovém kódu. Na obrázku 1.5 pro kód se třemi mantisovými bity je krok 1/8, tj. 0,125. Pokud bude digitální systém pracovat s reprezentací čísel v doplňkovém kódu, lze z pohledu programátora chápat dekadická čísla nejen ve zlomkovém tvaru, ale také například ve tvaru celých čísel, když pomyslně přesuneme desetinnou čárku až za LSB pozici. S tím to vyjádřením jste se již setkali u klasických mikroprocesorů. Samozřejmě je možné desetinnou tečku přesunout na jakoukoli mezipozici v mantise. Procesor fyzicky žádnou desetinnou čárku nerespektuje a je jen na programátorovi jakým způsobem bude desítková čísla prezentovat. Důvod proč je přednostně využíváno zlomkové vyjádření je prostý. Snadno se s těmito hodnotami operuje s ohledem na rozsah zobrazení. Například násobení dvou čísel v absolutní hodnotě menších než jedna je opět číslo v absolutní hodnotě menší než jedna atd. Při větším množství aritmetických operací s použitím vyjádření v celých číslech můžeme velmi rychle ztratit orientaci v jakém řádu se pohybujeme a udělat chybu. Například násobením dvou 16bitových čísel sign(x) x/2 15 a sign(y) y/2 15 (tj. 1 bit znaménko + 15 bitů mantisa) získáme 1 znaménkový bit určený funkcí XOR mezi znaménkovými bity obou operandů a 30bitovou mantisu reprezentující zlomek ve tvaru r/2 30 = (x y)/2 (15+15). Konkrétní tvar uložení (1+30)bitového čísla ve výstupním registru násobičky je provedeno tak (do registru s délkou 32 bitů), aby nejvyšší bit odpovídal znaménku a dále následovala mantisa. LSB bit zůstává 0, výsledná mantisa je jen 30bitová. Při další operaci s výsledkem se může použít jen horní polovina registru (16 bitů), čímž získáme opět operand ve tvaru 1 bit znaménko a 15 bitů mantisa (Fractional Format). Násobičky v signálových procesorech samozřejmě umožňují použít i jiný typ formátu dat, např. celá čísla bez znamének (Integer Format) nebo i kombinaci s znaménkovým formátem, který program oznámí násobičce příslušným tvarem instrukce. Další pozitivní vlastností doplňkového kódu je, že při překročení rozsahu zobrazení při sčítání či odečítání nedojde k chybě, jestliže při následující součtové (rozdílové) operaci padne výsledek opět do správného rozsahu. Příklad 1.3: Ukázka výhodných vlastností doplňkového kódu při přetečení Sčítejme čísla +0,785, +0,375 a 0,750 reprezentovaná v doplňkovém kódu se 3bitovou mantisou Dekadická soustava Doplňkový kód 0, , = 1,250 (přetečení) = , = 0,500 = (1) zanedbáme

14 12 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Vyjádření desítkového čísla v doplňkovém kódu se v odborné literatuře označuje termínem formát C.D, kde C určuje počet bitů doplňkového kódu před desetinnou čárkou včetně znaménkového bitů a D počet bitů v desetinné části. 16bitový fractional formát, tj. vyjádření se znaménkem a zlomkovou reprezentací (jen desetinná část mantisy), nese označení formát Integer formát, pouze celá čísla bez znaménkového bitu, 16.0 (rozsah zobrazení celých dekadických čísel od 0 do 65535) atd.. Pro maximální rozlišení např. koeficientů si programátor může definovat vlastní formát, tak aby postihl všechny možné hodnoty, se kterými může pracovat. Vlastní definice znaménkového formátu 13.3 představuje znaménko + dvanáctibitovou mantisu před desetinnou čárkou + tříbitovou mantisu za desetinnou čárkou a lze tudíž zobrazit dekadická čísla v rozsahu od 4096 do +(4096-⅛) s rozlišením po ⅛. Převod na jiný formát, který akceptuje jiná dílčí část programu, se provede aritmetickým bitovým posuvem čísla patřičným směrem o patřičný počet bitů. Binární reprezentaci čísla s pohyblivou řádovou čárkou lze vyjádřit vztahem: X M 2 E =, ( 1.5 ) kde M je mantisa a E je exponent. Mantisa i exponent jsou obvykle vyjádřeny v doplňkovém kódu. Z důvodu co největší přesnosti a optimálního využití zobrazení mantisy je mantisa normalizována. Normalizace mantisy je operace, při které je snaha umístit hodnotu mantisy do intervalu 0,5 M > 1, čímž informaci o hodnotě ponesou všechny její bity. Kdybychom pracovali s mantisou s řádem např. 10-3, část nejvyšších bitů by se na tvorbě dekadické hodnoty vůbec nepodílela, což by přineslo zhoršení rozlišení, resp. přesnosti. Příklad 1.4: Reprezentace desítkového čísla v kódu s pohyblivou řádovou čárkou Vyjádřeme dekadické číslo 3,14 v doplňkové reprezentaci s pohyblivou řádovou čárkou. Nalezneme nejbližší vyšší hodnotu dvojkového exponentu 2 E, což je 4 = 2 2. E je tedy 2, ve dvojkovém doplňkovém tvaru např Mantisou je třeba vyjádřit číslo 3,14/2 2, což je 0,785 a ve dvojkovém doplňku Celkový zápis provedeme přehledně takto: 3, d =. ( 1.6 ) V číslicovém systému je číslo s pohyblivou řádovou čárkou opět vyjádřeno jako celé číslo s pomyslným (vhodným) umístěním řádových čárek pro mantisu a exponent. V mikroprocesorech bývá délka exponentu volena asi 25% celkové délky vyjádření čísla. Operace nad mantisou probíhají podobně jako v systémech s pevnou řádovou čárkou. S exponenty se provádějí operace poněkud odlišné. Při sčítání dvou čísel je nutno převést operandy na vyjádření se stejnými exponenty a poté mantisy sečíst. Exponent ve výsledku se shoduje s exponentem operandů. V případě násobení se mantisy obou čísel násobí a exponenty sčítají. Po provedení aritmetické operace se obvykle provádí normalizace, abychom výsledek ukládali do výstupního registru v co nejpřesnějším formátu(snaha obsadit nejvýznamnější bity mantisy). Většina signálových procesorů s plovoucí řádovou čárkou používá standardizovaný formát ANSI/IEEE 754 definovaný v roce Tento formát má délku 32 bitů, jeden bit pro znaménko, 8 bitů pro exponent a 23 bitů pro mantisu (viz obrázek 1.6).

15 Mikroprocesorová technika 13 Obrázek 1.6: Bitové rozložení složek formátu ANSI/IEEE754 Exponent je zobrazen v integer formátu 8.0 a jeho rozsah je od 0 do 255. Mantisa je reprezentována ve formátu bez znaménka (znaménko je na bitové pozici 31) 0.23 a nejmenší krok je tedy. 1 7 = 1 = 1, ( 1.7 ) Vlastní dekadická hodnota, kterou mantisa vyjadřuje, je povýšena o 1 (tzv. skrytá 1), což odpovídá rozsahu zobrazení od 1 do přibližně 2 s výše uvedenou rozlišovací schopností. Exponent je upraven odečtením hodnoty 127 a rozsah upraveného exponentu je od 127 do 128. Nyní již známe všechna pravidla generace čísel ve 32bitovém formátu ANSI/IEEE 754 a můžeme vytvořit definiční vztah: S ( E 127 ) ( 1) ( 1 + M ) 2 X =, ( 1.8 ) kde X je dekadické číslo, S je obsah znaménkového bitu, M je mantisa bez úpravy ve formátu 0.23 a E je exponent ve znaménkovém formátu 8.0. Největší kladné zobrazitelné číslo je X max = ,8 10 ( 1.9 ) a nejmenší kladné je = = X min ,9 10. ( 1.20 ) Příklad 1.5: Reprezentace desítkového čísla v kódu ANSI/IEEE 754 ANSI/IEEE 754 kód ve tvaru reprezentuje desítkové číslo + 2 (10-127) (1 + 0,75) = ,75 = + 1, Dynamický rozsah zobrazení daného formátu čísel R je definován podílem maximálního kladného a minimálního kladného čísla. Dynamický rozsah zobrazení bývá udáván logaritmickém měřítku (v db). Pro systémy s pevnou řádovou čárkou se zlomkovým doplňkovým kódem je maximální kladná hodnota zobrazitelného čísla 1-2 -b, minimální pak

16 14 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 2 -b, kde b je počet bitů mantisy. Dynamický rozsah zobrazení je tedy určen počtem bitů mantisy b: R X 20log X 1 2 b = = 20log 20log b b min = b 20log2 = 6,02 b max ( 1.21 ) Pro desítibitovou mantisu je R asi 60 db, pro 15bitovou pak 90 db. U systémů s pohyblivou řádovou čárkou s formátem typu ANSI/IEEE 754 s délkou mantisy b M a délkou exponentu b E bude mít největší zobrazitelné kladné číslo hodnotu: b ( 2 2 M ) ( b ( 2 E 1) ) ( 2 ( b E 1) + 1 X ) max= 2 2, ( 1.22 ) nejmenší kladné pak ( 1 ( ) ) ( ( 1 2 be 1 2 be ) 1 X ) min= 1 2 = 2. ( 1.23 ) Dynamický rozsah zobrazení je tentokrát určen pouze délkou exponentu b E : ( b ( E 1 2 ) + 1) X b max 2 2 E R = 20log = 20log ( ( b E 1) X ) = 20log2 = 6, min b E ( 1.24 ) Dvaatřicetibitový formát ANSI/IEEE 754 poskytuje dynamický rozsah zobrazení přibližně = 1536 db. Při aritmetických operacích v pevné řádové čárce s operandy a konečnou délkou slova musíme sledovat, jakým způsobem upravíme výsledek, případně koeficient. Ve stati, kde se hovořilo o násobení dvou operandů v pevné řádové čárce, jsme zjistili, že výsledek bude mít délku danou součtem délek vstupních operandů (16b + 16b = 32b). Pro další zpracování je 32bitový výsledek příliš dlouhý a je třeba použít pouze vyšší významovou polovinu nebo jen 10 nejvýznamnějších bitů výsledku, je-li určen k převodu 10bitovým D/A převodníkem do analogového tvaru. Existují dva způsoby zkrácení čísel, usekávání a zaokrouhlování. Při usekávání je jednoduše bráno v úvahu jen b nejvýznamnějších užitečných bitů bez ohledu na zanedbanou část. Při zaokrouhlování se provádí kontrola nejvyššího bitu zanedbávané části a podle jeho obsahu je rozhodnuto, zda se k výsledku přičte binární 1 zaokrouhlení nahoru či nepřičte zaokrouhlení dolů. Podrobnější rozbor i s ohledem na vznik chyb čtenář nalezne v odborné literatuře.

17 Mikroprocesorová technika Srovnání metod číslicového analogového zpracování signálů Principielním omezením číslicových metod zpracování signálů je limitace rozsahu kmitočtu zpracovávaného signálu do poloviny vzorkovacího kmitočtu. S rozvojem nových technologií integrovaných obvodů a výpočetní techniky roste významně nejvyšší technicky realizovatelný vzorkovací kmitočet a v současné době dosahuje ve špičkových aplikacích stovek MHz až jednotek GHz. Největší technologický problém nastává u realizace rychlých A/D a D/A převodníků. Při velmi vysokých vzorkovacích frekvencí musíme počítat s menším dynamickým rozsahem získané číslicové formy signálu. Určitý problém při realizaci systému pro číslicové zpracování signálu přináší zajištění omezenosti spektra zpracovávaných analogových signálů. Použití analogového filtru limituje rozsah použití systému pro širší skupinu signálů. Nutnosti zařazení antialiasingového filtru se často předchází volbou dostatečně vysokého vzorkovacího kmitočtu s následnou číslicovou filtrací a decimací (ponecháním pouze každého k-tého vzorku). Tento princip využívají kodeky pro audioaplikace, u nichž je možné programově volit vzorkovací frekvenci např. od 8 khz (pro aplikace v telekomunikacích) až do 96 khz (pro špičkové akustické systémy). Do osmdesátých let byla hlavní překážkou obecnějšího použití číslicových metod zpracování signálů cena příslušných zařízení. S rozvojem techniky vysoké integrace zvláště v oblasti číslicové techniky tato překážka postupně mizí a v současné době řad aplikací, v nichž se číslicového zpracování užívá nejen pro lepší technické parametry, ale i z ekonomických důvodů. Dosavadní těžiště využití číslicového zpracování v náročných, např. vědeckých a vojenských aplikacích a v investičních celcích přechází postupně i do oblastí multimediálních aplikací, spotřební elektroniky (např. technika kompaktních disků, číslicové zpracování obrazových signálů). Lze tedy očekávat s tím spojený nárůst hromadné výroby a další rychlý pokles cen. Mezi zásadní výhody číslicových metod zpracování signálů před analogovými patří flexibilita číslicových systémů. Charakteristiky diskrétního systému jsou dány konstantami, které lze snadno měnit. Přeladění frekvenční charakteristiky lze dosáhnout přeprogramováním konstant či dokonce pouhou změnou vzorkovacího kmitočtu. U systémů realizovaných číslicově je funkce dána vnitřním programem a je možno změnou tohoto programu (např. volbou různých programových větví) dosáhnout zcela libovolné změny funkce a tím i charakteristik systému. Dalším podstatným kladem číslicové techniky je časová stálost. Vlastnosti systému jsou dány programem a konstantami a nemůže dojít ke změně charakteristiky zpracování vlivem stárnutí, změn teploty, tlaku apod. Číslicové zpracování signálů a dat je proto dokonale reprodukovatelné. Odpadá jakékoliv nastavování a ladění, nutné obvykle u každého realizovaného analogového zařízení. Časově neomezená paměť číslicových systémů poskytuje možnost zpracovávat i velmi "pomalé" signály (např. při řízení rozsáhlých výrobních celků s časovými konstantami sekund až týdnů, popř. dokonce historická, ekonomická či astronomická data s periodami dnů či roků). Současně jsou digitální paměťové prvky pro dlouhé časové konstanty technicky daleko spolehlivější a nesrovnatelně snáze realizované než rozměrné paměťové prvky analogové s velkými hodnotami indukčností a kapacit. U číslicových systémů zcela odpadají problémy vzájemného ovlivňování spolupracujících bloků, které je třeba řešit u analogových soustav (impedanční přizpůsobení apod.). Obecně představuje vazba mezi jednotlivými bloky číslicového systému pouhou datovou komunikaci. Neméně podstatnou výhodou je snadná slučitelnost s informačními systémy, daná podstatou funkce a jednoduše dosažitelnou datovou kompatibilitou, a možnost multiplexního provozu. U systémů, jejichž výkonnost je vyšší, než vyžaduje zpracování jednoho signálu, lze v časovém multiplexu řešit více úloh zpracování signálů. Naopak je možno relativně snadno realizovat paralelní struktury pro zpracování velmi náročných úloh.

18 16 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 2 Signálové procesory Cíle kapitoly: Seznámit studenty s architekturou číslicových signálových procesorů a představit některé typy dostupných DSP 2.1 Obecné vlastnosti signálových procesorů Koncepce digitálních signálových procesorů je založena na principech harvardské architektury podobně jako například u mikroprocesorů řady MCS51 nebo PIC. Signálový procesor (viz. obrázek 2.1) charakterizuje oddělená paměť programu od paměti dat a použití zřetězeného zpracování instrukcí (Pipelining), které se před zpracováním ukládají do fronty rychlé vyrovnávací paměti CACHE. Ve struktuře matematických výkonných bloků je mimo aritmeticko-logické jednotky (ALU) zařazena i hardwarová násobička, případně jednotka aritmetického a logického posuvu. DSP obsahuje několik datových a adresních sběrnic (jeden pár pro přesun instrukcí z programové paměti a jeden či více párů pro přesun operandů z a do paměti dat). Řízení vstupních a výstupních (I/0) jednotek je odděleno od řízení signálového procesoru. DSP jsou procesory s omezeným instrukčním souborem RISC s dobou provedení instrukce o délce jednoho nebo dvou instrukčních cyklů. Obrázek 2.1: Typická bloková struktura DSP

19 Mikroprocesorová technika 17 Konkrétní typy jednotlivých výrobců se liší výpočetním výkonem, kapacitou a vybavením dílčích funkčních bloků DSP architektury. Názornou představu o možnostech a výkonu signálového procesoru z hlediska řešení matematických operací poskytuje tabulka 2.1. Porovnáním lze zjistit, že dnes spíše podprůměrný signálový procesor třetí generace dosahuje většího výkonu při zpracování matematických operací a funkcí než klasické procesory pro PC a to s menším příkonem. Příčinou je optimalizované jádro pro práci s aritmetickými úlohami. V dnešní době již technologie a schopnosti klasických procesorů dále mílovými kroky postupují k dokonalosti, avšak signálové procesory nezaostávají jak zjistíme dále. Tabulka 2.1: Porovnání rychlosti klasických a DSP procesoru při provádění základních matematických operací a funkcí Potřebný čas v µs pro provedení operace se 16 bitovými operandy Matematická operace MHz MHz PENTIUM MHz TMS320C40-40 MHz R = X+Y 33 2,5 0,5 0,1 R = X Y 35 2,5 0,5 0,1 R = X:Y 49 4,5 0,87 0,8 R = X ,3 1,3 0,9 R = log (X) ,4 1,7 R = exp (X) ,5 1,7 R = X Y ,3 2,4 R = sin (X) ,6 1,1 R = arctan(x) ,4 2,2 Výkonnost DSP se hodnotí pomocí zkušebních úloh (Benchmarks). V katalozích signálový procesorů můžeme najít hodnocení z hlediska rychlosti řešení typických úloh číslicového zpracování signálů (FIR filtr, algoritmus FFT apod.). Tento přístup umožňuje vývojovému pracovníkovi najít optimální typ procesoru pro řešení daného projektu. Obecně se výkonnost výpočetních systémů určuje jednoduše pomocí počtu instrukcí, které testovaný systém zpracuje za jednotku času. V literatuře se setkáme s jednotkou IPS (Instruction per Second) pro zařízení pracující v pevné řádové čárce, násobné jednotky jsou KIPS (2 10 IPS), MIPS (2 20 IPS) atd. U systémů s pohyblivou řádovou čárkou se setkáme s jednotkou FLOPS (Floating-Point Operation per Second) a jejich násobnými tvary KFLOPS, MFLOPS atp. 2.2 Generace signálových procesorů Podobný vývoj jako u klasických mikroprocesorů proběhl také u signálových procesorů. Nejprve byla snaha realizovat jejich strukturu z mikroprocesorových řezů a podpůrných specializovaných součástek. Po překonání technologických bariér dospěli výrobci k jednočipové verzi. Prvním pokusem přizpůsobit strukturu mikroprocesoru pro zpracování signálů byl signálový procesor I2920/21 firmy Intel v roce Tento procesor nezískal větší uplatnění, neboť výrobce nenarušil posloupnost analogových operací, pouze v jednom nebo několika blocích bylo vnitřní zpracování signálu provedeno číslicově. Na čipu byl umístěn devítibitový A/D a D/A převodník, jehož vzorkovací kmitočet závisel na délce programu. Bylo velmi nutné oddělit analogové a číslicové obvody procesoru, neboť šum číslicových obvodů mohl nepříznivě ovlivňovat přenos A/D převodu. Na čipu chyběla

20 18 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně hardwarová násobička a násobení bylo možné realizovat jen programově. Přes všechny tyto nedostatky měl signálový procesor I2920 jednoduchý programovací jazyk a bylo již možné realizovat i složitější algoritmy, např. číslicový filtr typu IIR až 20. řádu pro vzorkovací kmitočet kolem 13 khz. Při aplikaci bylo kromě základního integrovaného obvodu požadováno jen velmi málo doplňujících součástek (krystal, kondenzátor vzorkovacího obvodu apod.). Skutečně prvním signálovým procesorem s charakteristickou harvardskou architekturou, která již odpovídala požadavkům zpracování číslicového signálu v reálném čase, byl signálový procesor µpd 7720 firmy NEC z roku Od té doby se vyvinuté signálové procesory člení do několika generací. Toto dělení však není striktně ohraničené. Parametry jednotlivých typů nemusí zrovna odpovídat generaci, do které byly zařazeny. Každý výrobce si vlastní výrobky řadí podle vlastních kritérií. Obecně byly zvoleny tři stupně dělení. První generaci tvoří prvotní typy signálových procesorů. Do druhé generace jsou zařazeny moderní typy signálových procesorů s pevnou řádovou čárkou a do třetí generace procesory s pohyblivou řádovou čárkou. Signálové procesory první generace ( ) se vyznačují již harvardskou architekturou s oddělenou datovou a programovou sběrnicí. Ve struktuře je zařazena hardwarová násobička. Aritmeticko-logická jednotka provádí výpočet pouze v pevné řádové čárce. Rychlosti zpracování se dosahuje systémem více vnitřních sběrnic avšak nepoužívá se ještě ve větší míře proudové zpracování instrukcí. Až na některé výjimky (TMS 32010) není možné vnitřní paměti rozšířit připojením pamětí vnějších. Programovací jazyk je podobný jazyku symbolických adres. Zápis programu a jeho odladění v daném systému vyžadovalo znalost nejen jazyka signálového procesoru, ale i znalost struktury obvodu. Styk s vnějšími obvody je realizován sériovým nebo paralelním kanálem kompatibilním s mikroprocesory typu I8080 apod. Pro výrobu byla většinou použita technologie typu NMOS. Signálový procesor pracuje v nekonečné smyčce, která je přerušena příchodem vstupního vzorku. Po jeho zpracování se opět čeká ve smyčce na další vzorek. Z toho plyne, že signálový procesor provádí pouze výpočet algoritmu zpracování signálu a ostatní činnosti musejí být zajištěny např. nadřazeným procesorem nebo počítačem. Mezi představitele této generace patří již zmiňovaný I2920 (Intel), µpd7720 a µpd77c25 (NEC) a TMS32010 (Texas Instruments). Signálové procesory druhé generace ( dosud) požívají také aritmetiku v pevné řádové čárce s délkou slova 16 nebo 24 bitů. Bylo však dosaženo podstatné snížení doby instrukčního cyklu. Je plně využito proudového zpracování instrukcí. Dokonce u některých typů je harvardská architektura zdvojena nebo ztrojena (rodina DSP56K) a do jednoho bloku je sloučena paměť pro koeficienty (typu ROM) a pro mezivýsledky/data (typu RAM). Paměťové datové bloky jsou vybaveny samostatnými adresovými jednotkami, které umožňují generaci adres v lineárním pořadí, skoky po blocích, i adresování v bitově rezervním pořadí (což je potřebné např. při realizaci některého z alogoritmů FFT). Stykové obvody pracují samostatně, mohou mít ve struktuře A/D a D/A převodníky a jsou také často vybavené jedním nebo několika kanály DMA. Tyto jednotky jsou přizpůsobeny spolupráci s běžnými typy 16 a 32 bitových mikroprocesorů. Kapacita vnitřních pamětí je běžně doplňována pomocí vnějších pamětí tak, že je možné připojovat vnější paměti s různými programy na jeden signálový procesor a tím realizovat odlišné algoritmy zpracování. Menší energetické náročnosti bylo dosaženo použitím technologie typu CMOS. U moderních typů je běžná návaznost na vyšší programovací jazyk (jazyk C apod.) Výrobci procesor vybavují obvodovým emulátorem na čipu OnCE, který podstatně usnadňuje práci při ladění realizovaných algoritmů. Mezi nejpoužívanější typy této generace patří: rodina DSP56000 (Motorola), TMS32020 a rodina TMS32050 apod. (Texas Instruments), rodina ADSP2100 (Analog Devices), DSP16A (AT & T) a µpd77220 (NEC) atd.

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB

Počítačová technika. ing. Zdeněk Prášil OAMB Počítačová technika ing. Zdeněk Prášil OAMB 2 Poděkování: Děkuji ing.karlu Šulcovi a Miroslavu Mildovi za podnětné připomínky k obsahu a formě těchto skript a své ženě za trpělivost, se kterou snášela,

Více

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

Úvod do informatiky. Úvod do informatiky. texty pro distanční studium. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Úvod do informatiky texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 ČÍSELNÉ SOUSTAVY, PŘEVODY

Více

Monolitické počítače

Monolitické počítače Monolitické počítače Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Monolitické počítače Jak ze

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč.

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 1 Dopuručená literatura... 3 Matematika... 4 Historie matematiky... 4 Pravěk... 4 Starověk... 4 Středověk... 4 Novověk... 4 Historie počítačů... 6 Elektronické kalkulátory... 7 Kalkulátory dělíme na stolní,

Více

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově

a. Zakladní pojmy i. Informační + komunikační systémy - posuzují svět a jeho objekty místně i časově 1 - Informatika definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Ostrava, 2002 Mgr. Rostislav Fojtík 2 Obsah Organizace kurzu... 7 Organizace výukových lekcí... 8 Úvodní lekce... 11 Cíl lekce... 11 Architektura počítačů - ARPOC... 11 Obsah kurzu...

Více

Softwarově Definované Rádio v provozních souvislostech

Softwarově Definované Rádio v provozních souvislostech 1/36 Softwarově Definované Rádio v provozních souvislostech (související proměny přístupu k rádiu praktický pohled na SDR) Ing. Pavel Míšek, OK7PM Proseč pod Křemešníkem 12-13/10/2012 2/36 A. Úvod Řekl

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell. Pavel Bazika

Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell. Pavel Bazika České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Diplomová práce Rozpoznávač hlasu na procesoru Cell Pavel Bazika Vedoucí práce: Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Studijní

Více

Prostředky průmyslové automatizace

Prostředky průmyslové automatizace FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Prostředky průmyslové automatizace Garant předmětu: Doc. Ing. František Zezulka, CSc. Autoři textu: Doc. Ing. František

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

Ekonomická informatika

Ekonomická informatika Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ekonomická informatika Vypracované okruhy ke SBZ Brno 2004 2 Obsah Okruh 1 Teoretické základy informatiky Obecná teorie systémů.

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Elektronická řídicí jednotka hydraulického akčního členu Praha, 2010 Jan Kovář Vedoucí práce: Ing.

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

PŘEVOD NOT JEDNOHLASÉ MELODIE ZE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU DO PROTOKOLU MIDI

PŘEVOD NOT JEDNOHLASÉ MELODIE ZE ZVUKOVÉHO SIGNÁLU DO PROTOKOLU MIDI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Kurz: Číslicová technika Paměti

Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz je určen pro předmět Číslicová technika 3. ročník obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zaměření a přístroje. V této části kurzu je učivo vztahující se ke kapitole VI.

Více

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY KATEDRA SYSTÉMOVÉ ANALÝZY TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize Bakalářská práce Autor: Radim Švehla

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl 1 Mikroprocesor... 4 Vlastnosti mikroprocesorů... 4 Technologie výroby mikroprocesorů... 4 Vnitřní šířka mikroprocesoru... 4 Instrukční sada mikroprocesoru... 5 Sběrnice mikroprocesoru... 5 Zjednodušené

Více

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů A software application for electronic archiving of text documents Bc. Michal Provazník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA MANAŽERSKÁ INFORMATIKA Ing. Josef Brzák, CSc PRAHA 2012 1 Název: Manažerská informatika Autor:

Více

Stručně o systému RDS (Radio Data System)

Stručně o systému RDS (Radio Data System) Stručně o systému RDS (Radio Data System) Ing. Jan Kolář 2012 Pira.cz Obsah 1 Úvod do problematiky doplňkových datových přenosů v rámci FM rozhlasového vysílání...3 2 Popis systému RDS...5 2.1 Historie...5

Více

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Studijní opora předmětu Průmyslové řídicí systémy Petr Novák Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více