Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola vědomostí, pohybu a her Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Aš,

2 OBSAH: ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Použité zkratky 4 1. Identifikační údaje Název ŠVP Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru a žáků Umístění školy 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 8 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se spec.vzdělávacími potřebami Zabezpečení žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán 4.1 Učební plán 1.stupně Učební plán 2.stupně Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 22 Český jazyk a literatura 22 Anglický jazyk 45 Německý jazyk 61 Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem 100

3 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Člověk a jeho svět Prvouka 105 Vlastivěda 111 Přírodověda Člověk a společnost Dějepis 120 Výchova k občanství Člověk a příroda. 138 Fyzika Chemie 149. Přírodopis 153 Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova 172 Výtvarná výchova Člověk a zdraví 201 Výchova ke zdraví 201 Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Doplňující vzdělávací obory. 238 Přírodovědná praktika 238 Sportovní hry 243 Informační a komunikační technologie 248 Komunikace v médiích Nepovinně volitelné předměty Pravidla pro hodnocení ŠVP školní družiny

4 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Použité zkratky v ŠVP AJ anglický jazyk CJ cizí jazyk ČJL český jazyk a literatura ČT čtení D dějepis HV hudební výchova ZPP _ základy práce s počítačem IKO komunikace v médiích IKT informační a komunikační technologie Infor. a kom.technologie informační a komunikační technologie INT integrováno do předmětu JV jazyková výchova LV literární výchova LVK lyžařský výcvikový kurz M matematika NJ německý jazyk PC počítač, počítačový PČ praktické činnosti PPP pedagogicko-psychologická poradna PRV prvouka PŘ přírodopis PŘÍ přírodověda PS psaní RVP rámcově vzdělávací program SL sloh ŠVP školní vzdělávací program

5 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program TV tělesná výchova uč. VT - učebna výpočetní techniky VLA vlastivěda VO výchova k občanství VP volitelný předmět VV výtvarná výchova VZ výchova ke zdraví Z zeměpis Fy fyzika Ch chemie SH sportovní hry ZDRTV zdravotní tělesná výchova

6 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP : Škola vědomostí, pohybu a her 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Adresa školy: Okružní 1580/57, Aš Jméno ředitele: Mgr. Jiřina Červenková Kontakty: telefon: fax: ŘŠ: ZŘ: webové stránky: IZO škola: IZO šk. družina: Zřizovatel: Název: Město Aš Adresa: Kamenná 52, Aš Okres: Cheb Kraj: Karlovarský Kontakty: IČO: Platnost dokumentu od: Datum:

7 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Podpis ředitele: Razítko: Číslo jednací : 03/2013 ZŠ MŠ Ok. 2.Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy : Základní škola je koncipována jako úplná škola s ročníkem. Nachází se na okraji města. Škola vzdělává kolem 250 žáků, kapacita je 300. Výuka je realizována v třídách. Průměrná naplněnost tříd je 22 žáků. Součástí školy je školní družina, která má dvě oddělení s celkem 40 žáky, školní jídelna pro stravování žáků a zaměstnanců školy a mateřské školy. Přízemí budovy je upraveno pro 3 oddělení mateřské školy a její kompletní zázemí. Před školou je autobusová zastávka MHD 2.2. Charakteristika pedagogického sboru a žáků : Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky,15 učitelů, asistentka pedagoga a 2 vychovatelky školní družiny. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, odborně je vedena náprava poruch učení a logopedická péče. Polovina učitelů ovládá cizí jazyk, všichni prošli základním školením na PC. Většina učitelů se stále proškoluje ve svém oboru, zvládají problematiku ochrany člověka při mimořádných událostech a první pomoci. Naši žáci dochází z okolí školy nebo dojíždí z okolních obcí. Školu navštěvují i děti cizích státních příslušníků Umístění školy: Škola se nachází v západní části města v Okružní ulici Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce : Každoročně pracujeme na jednom projektu s danou tematikou. Do projektu jsou zapojeni všichni žáci školy. Dlouhodobé projekty jsou v rámci vztahu s německými partnery v oblasti rozvoje komunikačních dovedností a znalostí našeho a sousedního regionu SRN.

8 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Pořádáme také kulturně vzdělávací akce, např. návštěvy divadla, koncertů, exkurze, lyžařský výcvik. V březnu roku 2011 navázala naše škola za účelem prohloubení sousedských a partnerských vztahů prostřednictvím předsedkyně našeho SRPZŠ spolupráci se školou v sousedním německém městečku Schönwald. Cílem naší spolupráce je, aby se děti přirozenou cestou setkávaly s německým a českým jazykem, odbourávaly se předsudky, aby děti poznaly prostředí v německé a české škole, poznávaly jiné zvyklosti, tradice, kulturní hodnoty. V roce 2012 se obnovila spolupráce s partnerskou organizací pro volný čas v Plavně. Probíhají výměnné akce Spolupráce s rodiči žáků a ostatními subjekty : SRPŠ Sdružení rodičů a přátel a školy SRPŠ vzniklo z iniciativy rodičů v květnu roku 2010 sestavením ustavujícího výboru a následnou registrací. Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy, žáků, o jejich zájmovou činnost. Sdružení pomáhá při organizování a zajišťování akcí školy, podporuje, doplňuje a spolufinancuje aktivity školy, do budoucna plánuje i vlastní doprovodnou činnost. Školská rada Školská rada byla zřízená dle 167 zákona 561/2004 Sb. ke dni ; má 9 členů - 3 zástupce zřizovatele, 3 rodičovské veřejnosti a 3 zástupce školy. Školská rada pracuje podle vlastního plánu práce, zabývá se výsledky hospodaření, výchovné práce, přípravou dokumentů pro jednání dalších orgánů. Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni, členové zajišťují pravidelným kontaktem vzájemnou informovanost a řešení vzniklých úkolů, popř. problémů. Rodiče mohou navštěvovat školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími, v konzultačních hodinách, v době třídních schůzek, v týdnu otevřených dveří, jsou zváni na všechny akce, které škola pořádá. Jsou také informováni o činnostech školy prostřednictvím webových stránek a Internetu. Spolupracujeme s Policií ČR, která připravuje pro žáky pravidelné besedy, s Pedagogicko- psychologickou poradnou v Chebu. Zástupci protidrogového centra Kotec se setkávají se žáky tříd na pravidelných seminářích, kde nabádají děti před braním drog a dalšími sociálně patologickými jevy. Obdobné besedy pro třídu koná i Pedagogickopsychologická poradna Cheb, se kterou také úzce spolupracujeme. 3. Charakteristika ŠVP

9 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Zaměření školy: Změny ve společnosti předpokládají i změny ve způsobu vzdělávání. Náš ŠVP počítá s vytvářením školy, která zajistí zdravý rozvoj žáků. Hlavní důraz klademe ne na předávání hotových informací, ale na poznání a tvořivost. Naším úkolem je naučit žáky dovednosti učit se, řešit problémy, rozvíjet myšlení a sebevědomí, komunikovat ve více jazycích tak, aby na konci základního vzdělání byli vybaveni všemi kompetencemi a byli připraveni na další vzdělávání a uplatnění se ve společnosti. Nabízíme vzdělávání všem skupinám žákům nadaným, průměrným i podprůměrným. Priorita kompetence komunikativní a pracovní. Náš ŠVP Škola vědomostí, pohybu a her nabízí intenzivní výuku anglického jazyka nebo tělesné výchovy v rámci disponibilní hodiny. Ve vyšších třídách pokračují v rozvoji německého jazyka. S partnerskými německými školami i nadále chceme vytvářet společné projekty, týmové práce a výměnné pobyty. Přejeme si, aby se žáci dokázali nejen domluvit, ale i číst a psát ve více jazycích. Snažíme se být školou otevřenou. Nabízíme žákům i odpolední činnost, především účast v kroužcích např. keramickém, sportovním, tanečním, jazykovém a jiných mimoškolních aktivitách, kde se uplatní skupinová, projektová práce, komunikace, dramatizace společenských situací, chování apod. V kroužku keramickém, tanečním a sportovním chceme také spolupracovat s německými školami. Naším cílem je vyučovat jazyky, rozvíjet tělesnou výchovu od 1.třídy a zapojovat žáky do mimoškolních aktivit. Ke splnění úkolů potřebujeme příjemné prostředí, máme dobrý tým pedagogických pracovníků. Žáci jsou našimi partnery. Přejeme si, aby se do naší školy každý rád vracel a rád na ni vzpomínal Výchovné a vzdělávací strategie: Vých. vzdělávací strategie na úrovni školy Jak ji naplňujeme na naší škole Kompetence k učení - motivovat žáky k učení, vzdělávání, - žák rozumí textům, které píše a osvojovat si učení čte, pracuje s nimi - žák chápe smysl učení a vzdělávání - cítí potřebu učit se

10 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Kompetence k řešení problémů - uvědomovat si problém, stanovit si - žák hledá cesty a způsoby dosa - hypotézu, cestu k řešení žení výsledků (problémové úlohy) - žák nachází řešení k danému problému, prakticky ověřuje správnost řešení, je schopen své řešení obhájit Kompetence komunikativní - vést žáky ke komunikaci - žák je schopen vyjádřit vlastní názor, respektuje, vyslechne a toleruje názory druhých - žák se aktivně zúčastňuje mezinárodních projektů - vyhledává situace ke komunikaci k obohacení své vlastní zásoby Kompetence sociální a personální - rozvíjet schopnost spolupráce a - žák spolupracuje a respektuje vzájemného respektování druhých názory druhých Kompetence občanské - žák je schopný zastoupit různé role ve skupině - žák pomáhá druhým, uvědomuje si potřebu a odpovědnost každého člena skupiny - ovládá své chování, podílí se na utváření příjemného klima ve třídě - uvědomovat a připravovat se - žák zodpovědně rozhoduje podle na své místo ve společnosti dané situace - respektuje, chrání a oceňuje nové tradice a kulturně historické dědictví - váží si kulturních hodnot společnosti

11 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Kompetence pracovní - vytvořit si kladný vztah k práci - žák se adaptuje na nové pracovní podmínky - dodržuje vymezená pravidla, nese zodpovědnost za svou práci, váží si práce druhých Multikulturní kompetence - využívá zkušenosti a znalosti pro budoucí vzdělávání - ochraňuje zdraví své a druhých, chrání životní prostředí, kulturní a společenské hodnoty - dokázat žít ve společnosti s různými - žák přijímá poznatky z různých etnickými skupinami, chápat jejich kultur, předává vlastní zkušenoskulturu ti, zvyky, tradice 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami: Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami integrujeme do běžných tříd. Žáka, u kterého se projevuje porucha čtení a učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny kvůli identifikaci a následným doporučením. Zákonní zástupci předávají závěry z vyšetření třídnímu učiteli. Ten je pak odevzdává výchovnému poradci. Každému takovému dítěti vytváříme na základě písemné žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení individuální vzdělávací plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu školy (ŠVP) zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). V IVP uvádíme závěry a doporučení z vyšetření PPP, na co se zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno učitele, který bude s dítětem pracovat. Uplatňujeme zvýšené individuální tempo, posilujeme motivaci k práci, používáme kompenzační a didaktické pomůcky, vhodné výukové PC programy, redukujeme rozsah učiva. Při nápravě poruchy úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, které vyžadují od učitelů náročnější přípravu v jednotlivých předmětech.

12 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Na základě doporučení třídního učitele nebo učitele předmětu, ve kterém žák dosahuje mimořádnou úroveň, posíláme se souhlasem zákonného zástupce mimořádně nadané žáky na vyšetření do PPP a vytváříme individuální vzdělávací plány, připravujeme rozšiřující učivo a zadáváme náročné samostatné úkoly. Žáci mají možnost pracovat na počítači, s naučnou literaturou, mohou navštěvovat vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. Nadaným žákům umožňujeme přestup do vyššího ročníku po splnění rozdílových zkoušek a splnění zákonného požadavku. Jsou-li žáci nadaní na výchovy, klade učitel vyšší nároky na jejich dovednosti a schopnosti. Zadáváme jim náročnější práce, podporujeme je v mimoškolních aktivitách. Pohybově nadané žáky zapojujeme do sportovních soutěží v rámci školy nebo mimo ni. Vedeme žáky k tomu, aby byli tolerantní k méně nadaným spolužákům a ochotně pomáhali slabším Začlenění průřezových témat: Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí téměř všemi vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Integrujeme je do jednotlivých vyučovacích předmětů a jejich obsah budeme realizovat také formou projektů. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Výchova demokratického občana (VDO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Multikulturní výchova (MuV) Environmentální výchova (EV) Mediální výchova(mev) Přehled začlenění průřezových témat a jejich tematických okruhů uvádíme v tabulkách.

13 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Osobnostní rozvoj INT/ PRV INT/ PČ Sociální rozvoj INT/ PRV INT/ VO Morální rozvoj INT/ PRV INT/ VO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Evropa a svět nás zajímá INT/ VLA INT/ IKT Objevuje me Evropu a svět INT/ AJ, NJ INT/ Z

14 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Jsme Evropané INT/ VLA INT/ VO Výchova demokratického občana Tematický okruh 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Občanská společnost a škola INT/ PRV INT/ VO Občanská společnost a stát INT/ PRV INT/ VLA INT/ DEJ INT/ VO Formy participace občanů v politické m životě Demokracie jako forma vlády INT/ VLA INT/ VLA INT/ Z INT/ VO Enviromentální výchova Tematický okruh 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Ekosystémy INT/ PČ INT/ PŘ

15 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Základní podmínky života INT/ PŘÍ INT/ PŘ Lidské aktivity a problémy život. prostř. INT/ INT/ VLA INT/ DEJ INT/ Vztah člověka k prostředí PRV Z Multikulturní výchova Tematický okruh 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Kulturní diference INT/ PRV INT/ AJ NJ INT/ DEJ Lidské vztahy INT/ PRV INT/ VZ Etnický původ INT/ PRV INT/ PŘ Multikultura INT/ HV INT/ HV

16 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Princip sociálního smíru a solidarity INT/ ČJL INT/ AJ NJ Mediální výchova Tematický okruh 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Kritické čtení a vnímání med.sdělení INT/ ČJL INT/ ČJL Interpretace vztahu m.s. a reality INT/ ČJL INT/ ČJL Vnímání autora mediálního sdělení INT/ ČJL INT/ ČJL Stavba mediálního sdělení INT/ VV INT/ IKT Fungování a vliv médií ve společnosti INT/ ČJL INT/ VV Tvorba mediálního sdělení INT/ ČJL INT/ IKO INT/ ČJL

17 celkem hodin disponibilní hodiny součet za oblast ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Práce v realizačním týmu INT/ VV INT/ VV 4.Učební plán 4.1.Učební plán 1.stupně:

18 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Infor.a kom. technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací předmět Český jazyk a lit. Cizí jazyk Matematika Základy práce s počítačem Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celkový součet hodin : součet za oblast ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Učební plán 2. stupně varianta A:

19 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Infor.a kom. technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 1.volitelný předmět 2.volitelný předmět Vzdělávací předmět Český jazyk a lit. Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Základy práce s počítačem Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti IKT PŘp/ IKO / SH Celkový součet hodin celkem hodin součet za oblast disponibilní hodiny ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Učební plán 2. stupně varianta B

20 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Infor.a kom. technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 1.volitelný předmět Vzdělávací předmět Český jazyk a lit. Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Základy práce s počítačem Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Celkový součet hodin IKT/ PŘp/ IKO / SH celkem hodin disponibilní hodiny ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Poznámky k učebnímu plánu Učební plán ŠVP Škola vědomostí, pohybu her byl vytvořen v souladu se závaznými pravidly RVP ZV

21 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Organizační podmínky školy dovolují nabídnout žákům od 1.ročníku tři hodiny tělesné výchovy Učební plán 1.stupně Celková časová dotace je na 1.stupni 118 hod. Hodinová dotace pro jednotlivé ročníky nebyla překročena. Využití volné disponibilní dotace 1.ročník + 2h ČJ, 1h TV 2.ročník + 2h ČJ, 1h TV 4.ročník + 2h ČJ, 1h M, 1h TV 5.ročník + 1h M, 1h TV 3.ročník + 1h M, 1h TV Učební plán 2.stupně Učební plán ŠVP Škola vědomostí, pohybu her byl vytvořen v souladu se závaznými pravidly RVP. Celková časová dotace je na 2.stupni 122 hodin. Nebyla překročena hodinová dotace pro jednotlivé ročníky. Využití volné disponibilní dotace Od školního roku 2013/14 se zavádí povinně výuka dalšího cizího jazyka(cj). V přechodném období máme dvě varianty učebního plánu. Ve školním roce 2013/14 a následně 2014/15 bude platit jen pro žáky 8.třídy ( respekt. 9.tř.) varianta A (3 h cizí jazyk). Zároveň bude platit od školního roku 2013/14 varianta B od 7. ročníku (2 h cizí jazyk). Varianta A 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 1 h PŘ / 1 h Z / 1 h TV / 1 h PČ / 2 h VP 1 h ČJ / 1 h M / 1 h TV / 2 h první VP / 1 h VP 1 h ČJ / 3 h CJ/1 h TV 1 h ČJ / 1 h M / 3 h CJ / 1 h F / 1 h TV Varianta B 6.ročník 1 h PŘ / 1 h Z / 1 h TV / 1 h PČ / 2 h VP

22 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program ročník 8.ročník 9.ročník 1 h ČJ / 2 h CJ/ 1 h M / 1 h TV / 1 h VP 1 h ČJ / 2 h CJ/1 h TV/ 1 h VP 1 h ČJ / 2 h CJ /1 h M / 1 h F / 1 h TV / 1 h VP V 6.ročníku zařazujeme volitelný předmět (VP) informační a komunikační technologie. Od 7.ročníku nabízíme volitelné předměty přírodovědná praktika, sportovní hry či komunikaci v médiích. Dovolují-li to organizační podmínky školy, mohou si žáci tyto předměty zvolit jako další nepovinný předmět a navštěvují ho společně se žáky, pro něž je daný předmět povinně-volitelný. Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk

23 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Základním znakem ČJ ve výchovně vzdělávacím procesu je osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené a písemné podobě. Cílem jazykové výuky je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují vyjadřovat své myšlenky, city,vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale jsou důležité i pro osvojení poznatků v dalších oborech vzdělávání. Obsah vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace je rozdělen do tří složek. Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Rozvoj jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Komunikační a slohová výchova žák se učí vnímat a chápat jazykové sdělení, čte s porozuměním,kultivovaně píše. Jazyková výchova žák užívá mateřského jazyka v mluvené a písemné podobě. Literární výchova žák poznává pomocí četby základní literární druhy, čte s porozuměním, formuluje vlastní názory o přečteném, interpretuje přístupné texty z literatury. Vytváří si základní čtenářské dovednosti a návyky, učí se orientovat v nabídce médií (divadlo, film, televize). Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 1.ročníku má předmět komplexní charakter. Psaní je v 2.roč. začleněno do hodin čtení a literární výchovy, v 3. 5.roč. do jazykového vyučování a slohu. Časová dotace: 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 9 hodin 9 hodin (5h JV + SL, 4hČT + LV + PS) 9 hodin (5h JV + SL, 4hČT + LV) 7hodin (4h JV + SL, 3hČT + LV) 7hodin (4h JV + SL, 3hČT + LV)

24 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Místo realizace - výuka probíhá v kmenové třídě, uč.vt, v školní knihovně. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na: zvládnutí techniky mluveného projevu,správné vyjadřování techniku psaní, vytvoření hygienických návyků praktické čtení a naslouchání porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet( pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání Kompetence k učení Rozvoj klíčových kompetencí žáků žák se učí číst, psát, zvládat pravopis, vnímat informace potřebné k práci se správně vyjadřuje učitel vede žáky ke zdokonalování ve čtení vytváří podmínky pro získávání dalších informací k práci Kompetence k řešení problémů žák hledá a nalézá nejvhodnější způsob k řešení problémů dokáže zdůvodňovat pravopis si vzájemně s ostatními pomáhá a radí učitel zadává úkoly přiměřené věku žáka Kompetence komunikativní žák dokáže vhodně komunikovat s ostatními žáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu dokáže správně vyjadřovat své myšlenky a názory umí naslouchat druhým učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu Kompetence sociální a personální

25 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program žák spolupracuje při řešení problémů a úloh s ostatními je schopen střídat role ve skupinách respektuje pokyny učitelů a dohodnutá pravidla chování odmítá vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky učitel organizuje práci ve skupinách vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů Kompetence občanské žák zvládá komunikaci v určitých situacích při čtení knih a naučné literatury si vytváří si kladný postoj k přírodě, životnímu prostředí učitel pomáhá při výběru vhodné literatury Kompetence pracovní žák se učí organizovat a plánovat učení ve spolupráci s učitelem 1.ročník Komunikační a slohová výchova

26 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Výstup Učivo Žák : dbá na správnou výslovnost, tempo řeči, pravidelné dýchání obohacuje svoji slovní zásobu, dbá na gramatickou správnost mluveného projevu srozumitelně hovoří v jednoduchých větách vyjadřuje své zkušenosti a popisuje jednoduché předměty, děje komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, přání mimojazykové prostředky naslouchání dramatizace Vánoce,Den matek Jazyk a jazyková komunikace Výstup Učivo Žák : zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká, umí jednotlivá písmena a hlásky správně přečíst, vyslovit a napsat umí skládat slabiky, slova a jednoduché věty čte slabiky, slova, psací i tiskací tvoří jednoduché věty psací i tiskací hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací, rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat umí sedět při psaní, dodržuje základní hygienické a pracovní návyky rozlišuje psací a tiskací písmena, zná diakritická znaménka -.,?! umí napsat psací písmena velké a malé abecedy a číslice do 20 umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty dokáže přepsat tiskací písmeno, slovo a větu z podoby mluvené do podoby psané dokáže diktát jednotlivých slov a vět umí tvořit smysluplné věty dokáže zdramatizovat jednoduchý text dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy se naučí motivační říkanky, jednoduché jazykolamy a rozpočitadla, orientuje se v textu, rozlišuje nadpis a řádek, řeší hádanky písmena a hlásky čtení tiché, hlasité, frontální, individuální psaní, uvolňovací cviky vyjadřovací schopnosti Literární výchova

27 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Výstup Učivo Žák : se naučí zpaměti básničku (minimálně 4 verše) čte hlasitě i potichu, uvědoměle, výrazně pracuje s literárním textem určí hlavní postavu porozumí pojmům rozpočitadlo, hádanka, pohádka, báseň, spisovatel, ilustrátor, kniha, časopis, učebnice, divadlo se zapojí do povídání o literárním textu, vyjadřuje své pocity z četby a poslech čtení přednes porozumění textu a reprodukce 2.ročník Komunikační a slohová výchova Výstupy Učivo Žák : rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, umí se spisovně vyjadřovat ve větách podle obrázkové osnovy vypráví děj umí naslouchat druhému píše písmena a číslice v přirozené velikosti dodržuje sklon písmen správně spojuje písmena, slabiky, zachovává rozestup písmen píše jednoduchý text správně užívá velká písmena ve slovech i větě a diakritická znaménka píše čitelně, úhledně a dbá na hygienické a pracovní návyky umí napsat adresu a přání vyjadřovací schopnosti naslouchání psaní písemný projev Jazyk a jazyková komunikace

28 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Výstup Učivo Žák : rozlišuje samohlásky a souhlásky, umí vyjmenovat měkké, tvrdé, obojetné souhlásky, dlouhé a krátké samohlásky odůvodňuje a zvládá pravopis měkkých a tvrdých souhlásek,, ú/ů a vlastních jmen porovnává významy slov, zvláště slova nadřazená a podřazená rozlišuje věty podle postavení mluvčího, dodržuje pořádek slov ve větě, zvládá pravopis věty se seznamuje s abecedou hláskosloví nauka o slově vlastní jména abeceda Literární výchova Výstup Učivo Žák : čte plynule s porozuměním nahlas i potichu, dbá na správnou intonaci při četbě jednoduchých vět poslouchá pohádku nebo příběh a dokáže jej reprodukovat rozlišuje poezii a prózu, recituje báseň se seznamuje se základními literárními pojmy: poezie, próza, divadlo (jeviště, herec, divák, maňásek, loutka) čtení přednes 3.ročník

29 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Komunikační a slohová výchova Výstupy Učivo Žák : reprodukuje a člení jazykový projev píše čitelně, úhledně, přiměřeně hbitě, dodržuje sklon písma (75 stupňů) a rozestup písmen, dbá na úpravu nadpis, okraje, vzdálenost mezi písmeny a slovy provádí kontrolu vlastního písemného projevu umí napsat krátký dopis, prosbu, omluvu a vzkaz zvládá jednoduchý popis pracovního postupu umí sestavit a pracovat s jednoduchou osnovou naslouchání psaní písemný projev Jazyk a jazyková komunikace Žák : Výstup zná všechna písmena malé a velké abecedy, umí abecedně řadit slova rozlišuje spisovná, nespisovná slova, slova stejného a opačného významu, slova příbuzná zvládá pravopis vyjmenovaných slov, aplikuje řady vyjmenovaných slov rozlišuje podstatná jména, slovesa, předložky, spojky poznává orientačně skloňování a časování Učivo nauka o slově slovní zásoba vyjmenovaná slova pravopis slovní druhy Literární výchova

30 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Výstup Učivo Žák : plynulé,hlasité i tiché čtení s porozuměním, předčítá, čtení a naslouchání reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací zvládá přednes básně a úryvku textu ve vhodném frázování a tempu daného textu tvořivá činnost s literárním textem rozlišuje literární tvorbu naučnou a uměleckou vypráví o knize pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností pracuje s encyklopediemi poznává regionální pověsti doporučuje knihu, kterou má rád, navštěvuje knihovnu, zakládá si čtenářský deník 4.ročník Komunikační a slohová výchova Výstupy Učivo Žák : rozlišuje přímou řeč a větu uvozovací člení text na odstavce, sestaví osnovu, nadpis zvládá složitější popis rostlin, zvířat, věcí používá osobitý rukopis a dodržuje čitelnost uplatňuje autodiktát umí vyplnit jednoduché tiskopisy užívá v mluveném projevu správné tvary 1.,5.,2.p. umí vyjádřit své pocity a zaznamenat je mluvený projev psaní písemný projev vyjadřovací schopnosti Jazyk a jazyková komunikace

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více