Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola vědomostí, pohybu a her Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Aš,

2 OBSAH: ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Použité zkratky 4 1. Identifikační údaje Název ŠVP Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru a žáků Umístění školy 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 8 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se spec.vzdělávacími potřebami Zabezpečení žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán 4.1 Učební plán 1.stupně Učební plán 2.stupně Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 22 Český jazyk a literatura 22 Anglický jazyk 45 Německý jazyk 61 Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem 100

3 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Člověk a jeho svět Prvouka 105 Vlastivěda 111 Přírodověda Člověk a společnost Dějepis 120 Výchova k občanství Člověk a příroda. 138 Fyzika Chemie 149. Přírodopis 153 Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova 172 Výtvarná výchova Člověk a zdraví 201 Výchova ke zdraví 201 Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Doplňující vzdělávací obory. 238 Přírodovědná praktika 238 Sportovní hry 243 Informační a komunikační technologie 248 Komunikace v médiích Nepovinně volitelné předměty Pravidla pro hodnocení ŠVP školní družiny

4 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Použité zkratky v ŠVP AJ anglický jazyk CJ cizí jazyk ČJL český jazyk a literatura ČT čtení D dějepis HV hudební výchova ZPP _ základy práce s počítačem IKO komunikace v médiích IKT informační a komunikační technologie Infor. a kom.technologie informační a komunikační technologie INT integrováno do předmětu JV jazyková výchova LV literární výchova LVK lyžařský výcvikový kurz M matematika NJ německý jazyk PC počítač, počítačový PČ praktické činnosti PPP pedagogicko-psychologická poradna PRV prvouka PŘ přírodopis PŘÍ přírodověda PS psaní RVP rámcově vzdělávací program SL sloh ŠVP školní vzdělávací program

5 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program TV tělesná výchova uč. VT - učebna výpočetní techniky VLA vlastivěda VO výchova k občanství VP volitelný předmět VV výtvarná výchova VZ výchova ke zdraví Z zeměpis Fy fyzika Ch chemie SH sportovní hry ZDRTV zdravotní tělesná výchova

6 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP : Škola vědomostí, pohybu a her 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Adresa školy: Okružní 1580/57, Aš Jméno ředitele: Mgr. Jiřina Červenková Kontakty: telefon: fax: ŘŠ: ZŘ: webové stránky: IZO škola: IZO šk. družina: Zřizovatel: Název: Město Aš Adresa: Kamenná 52, Aš Okres: Cheb Kraj: Karlovarský Kontakty: IČO: Platnost dokumentu od: Datum:

7 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Podpis ředitele: Razítko: Číslo jednací : 03/2013 ZŠ MŠ Ok. 2.Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy : Základní škola je koncipována jako úplná škola s ročníkem. Nachází se na okraji města. Škola vzdělává kolem 250 žáků, kapacita je 300. Výuka je realizována v třídách. Průměrná naplněnost tříd je 22 žáků. Součástí školy je školní družina, která má dvě oddělení s celkem 40 žáky, školní jídelna pro stravování žáků a zaměstnanců školy a mateřské školy. Přízemí budovy je upraveno pro 3 oddělení mateřské školy a její kompletní zázemí. Před školou je autobusová zastávka MHD 2.2. Charakteristika pedagogického sboru a žáků : Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky,15 učitelů, asistentka pedagoga a 2 vychovatelky školní družiny. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, odborně je vedena náprava poruch učení a logopedická péče. Polovina učitelů ovládá cizí jazyk, všichni prošli základním školením na PC. Většina učitelů se stále proškoluje ve svém oboru, zvládají problematiku ochrany člověka při mimořádných událostech a první pomoci. Naši žáci dochází z okolí školy nebo dojíždí z okolních obcí. Školu navštěvují i děti cizích státních příslušníků Umístění školy: Škola se nachází v západní části města v Okružní ulici Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce : Každoročně pracujeme na jednom projektu s danou tematikou. Do projektu jsou zapojeni všichni žáci školy. Dlouhodobé projekty jsou v rámci vztahu s německými partnery v oblasti rozvoje komunikačních dovedností a znalostí našeho a sousedního regionu SRN.

8 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Pořádáme také kulturně vzdělávací akce, např. návštěvy divadla, koncertů, exkurze, lyžařský výcvik. V březnu roku 2011 navázala naše škola za účelem prohloubení sousedských a partnerských vztahů prostřednictvím předsedkyně našeho SRPZŠ spolupráci se školou v sousedním německém městečku Schönwald. Cílem naší spolupráce je, aby se děti přirozenou cestou setkávaly s německým a českým jazykem, odbourávaly se předsudky, aby děti poznaly prostředí v německé a české škole, poznávaly jiné zvyklosti, tradice, kulturní hodnoty. V roce 2012 se obnovila spolupráce s partnerskou organizací pro volný čas v Plavně. Probíhají výměnné akce Spolupráce s rodiči žáků a ostatními subjekty : SRPŠ Sdružení rodičů a přátel a školy SRPŠ vzniklo z iniciativy rodičů v květnu roku 2010 sestavením ustavujícího výboru a následnou registrací. Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy, žáků, o jejich zájmovou činnost. Sdružení pomáhá při organizování a zajišťování akcí školy, podporuje, doplňuje a spolufinancuje aktivity školy, do budoucna plánuje i vlastní doprovodnou činnost. Školská rada Školská rada byla zřízená dle 167 zákona 561/2004 Sb. ke dni ; má 9 členů - 3 zástupce zřizovatele, 3 rodičovské veřejnosti a 3 zástupce školy. Školská rada pracuje podle vlastního plánu práce, zabývá se výsledky hospodaření, výchovné práce, přípravou dokumentů pro jednání dalších orgánů. Spolupráce školy se školskou radou je na velmi dobré úrovni, členové zajišťují pravidelným kontaktem vzájemnou informovanost a řešení vzniklých úkolů, popř. problémů. Rodiče mohou navštěvovat školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími, v konzultačních hodinách, v době třídních schůzek, v týdnu otevřených dveří, jsou zváni na všechny akce, které škola pořádá. Jsou také informováni o činnostech školy prostřednictvím webových stránek a Internetu. Spolupracujeme s Policií ČR, která připravuje pro žáky pravidelné besedy, s Pedagogicko- psychologickou poradnou v Chebu. Zástupci protidrogového centra Kotec se setkávají se žáky tříd na pravidelných seminářích, kde nabádají děti před braním drog a dalšími sociálně patologickými jevy. Obdobné besedy pro třídu koná i Pedagogickopsychologická poradna Cheb, se kterou také úzce spolupracujeme. 3. Charakteristika ŠVP

9 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Zaměření školy: Změny ve společnosti předpokládají i změny ve způsobu vzdělávání. Náš ŠVP počítá s vytvářením školy, která zajistí zdravý rozvoj žáků. Hlavní důraz klademe ne na předávání hotových informací, ale na poznání a tvořivost. Naším úkolem je naučit žáky dovednosti učit se, řešit problémy, rozvíjet myšlení a sebevědomí, komunikovat ve více jazycích tak, aby na konci základního vzdělání byli vybaveni všemi kompetencemi a byli připraveni na další vzdělávání a uplatnění se ve společnosti. Nabízíme vzdělávání všem skupinám žákům nadaným, průměrným i podprůměrným. Priorita kompetence komunikativní a pracovní. Náš ŠVP Škola vědomostí, pohybu a her nabízí intenzivní výuku anglického jazyka nebo tělesné výchovy v rámci disponibilní hodiny. Ve vyšších třídách pokračují v rozvoji německého jazyka. S partnerskými německými školami i nadále chceme vytvářet společné projekty, týmové práce a výměnné pobyty. Přejeme si, aby se žáci dokázali nejen domluvit, ale i číst a psát ve více jazycích. Snažíme se být školou otevřenou. Nabízíme žákům i odpolední činnost, především účast v kroužcích např. keramickém, sportovním, tanečním, jazykovém a jiných mimoškolních aktivitách, kde se uplatní skupinová, projektová práce, komunikace, dramatizace společenských situací, chování apod. V kroužku keramickém, tanečním a sportovním chceme také spolupracovat s německými školami. Naším cílem je vyučovat jazyky, rozvíjet tělesnou výchovu od 1.třídy a zapojovat žáky do mimoškolních aktivit. Ke splnění úkolů potřebujeme příjemné prostředí, máme dobrý tým pedagogických pracovníků. Žáci jsou našimi partnery. Přejeme si, aby se do naší školy každý rád vracel a rád na ni vzpomínal Výchovné a vzdělávací strategie: Vých. vzdělávací strategie na úrovni školy Jak ji naplňujeme na naší škole Kompetence k učení - motivovat žáky k učení, vzdělávání, - žák rozumí textům, které píše a osvojovat si učení čte, pracuje s nimi - žák chápe smysl učení a vzdělávání - cítí potřebu učit se

10 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Kompetence k řešení problémů - uvědomovat si problém, stanovit si - žák hledá cesty a způsoby dosa - hypotézu, cestu k řešení žení výsledků (problémové úlohy) - žák nachází řešení k danému problému, prakticky ověřuje správnost řešení, je schopen své řešení obhájit Kompetence komunikativní - vést žáky ke komunikaci - žák je schopen vyjádřit vlastní názor, respektuje, vyslechne a toleruje názory druhých - žák se aktivně zúčastňuje mezinárodních projektů - vyhledává situace ke komunikaci k obohacení své vlastní zásoby Kompetence sociální a personální - rozvíjet schopnost spolupráce a - žák spolupracuje a respektuje vzájemného respektování druhých názory druhých Kompetence občanské - žák je schopný zastoupit různé role ve skupině - žák pomáhá druhým, uvědomuje si potřebu a odpovědnost každého člena skupiny - ovládá své chování, podílí se na utváření příjemného klima ve třídě - uvědomovat a připravovat se - žák zodpovědně rozhoduje podle na své místo ve společnosti dané situace - respektuje, chrání a oceňuje nové tradice a kulturně historické dědictví - váží si kulturních hodnot společnosti

11 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Kompetence pracovní - vytvořit si kladný vztah k práci - žák se adaptuje na nové pracovní podmínky - dodržuje vymezená pravidla, nese zodpovědnost za svou práci, váží si práce druhých Multikulturní kompetence - využívá zkušenosti a znalosti pro budoucí vzdělávání - ochraňuje zdraví své a druhých, chrání životní prostředí, kulturní a společenské hodnoty - dokázat žít ve společnosti s různými - žák přijímá poznatky z různých etnickými skupinami, chápat jejich kultur, předává vlastní zkušenoskulturu ti, zvyky, tradice 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami: Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami integrujeme do běžných tříd. Žáka, u kterého se projevuje porucha čtení a učení, posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny kvůli identifikaci a následným doporučením. Zákonní zástupci předávají závěry z vyšetření třídnímu učiteli. Ten je pak odevzdává výchovnému poradci. Každému takovému dítěti vytváříme na základě písemné žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení individuální vzdělávací plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu školy (ŠVP) zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). V IVP uvádíme závěry a doporučení z vyšetření PPP, na co se zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno učitele, který bude s dítětem pracovat. Uplatňujeme zvýšené individuální tempo, posilujeme motivaci k práci, používáme kompenzační a didaktické pomůcky, vhodné výukové PC programy, redukujeme rozsah učiva. Při nápravě poruchy úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných: Nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, které vyžadují od učitelů náročnější přípravu v jednotlivých předmětech.

12 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Na základě doporučení třídního učitele nebo učitele předmětu, ve kterém žák dosahuje mimořádnou úroveň, posíláme se souhlasem zákonného zástupce mimořádně nadané žáky na vyšetření do PPP a vytváříme individuální vzdělávací plány, připravujeme rozšiřující učivo a zadáváme náročné samostatné úkoly. Žáci mají možnost pracovat na počítači, s naučnou literaturou, mohou navštěvovat vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. Nadaným žákům umožňujeme přestup do vyššího ročníku po splnění rozdílových zkoušek a splnění zákonného požadavku. Jsou-li žáci nadaní na výchovy, klade učitel vyšší nároky na jejich dovednosti a schopnosti. Zadáváme jim náročnější práce, podporujeme je v mimoškolních aktivitách. Pohybově nadané žáky zapojujeme do sportovních soutěží v rámci školy nebo mimo ni. Vedeme žáky k tomu, aby byli tolerantní k méně nadaným spolužákům a ochotně pomáhali slabším Začlenění průřezových témat: Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí téměř všemi vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Integrujeme je do jednotlivých vyučovacích předmětů a jejich obsah budeme realizovat také formou projektů. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV) Výchova demokratického občana (VDO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Multikulturní výchova (MuV) Environmentální výchova (EV) Mediální výchova(mev) Přehled začlenění průřezových témat a jejich tematických okruhů uvádíme v tabulkách.

13 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Osobnostní rozvoj INT/ PRV INT/ PČ Sociální rozvoj INT/ PRV INT/ VO Morální rozvoj INT/ PRV INT/ VO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Evropa a svět nás zajímá INT/ VLA INT/ IKT Objevuje me Evropu a svět INT/ AJ, NJ INT/ Z

14 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Jsme Evropané INT/ VLA INT/ VO Výchova demokratického občana Tematický okruh 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Občanská společnost a škola INT/ PRV INT/ VO Občanská společnost a stát INT/ PRV INT/ VLA INT/ DEJ INT/ VO Formy participace občanů v politické m životě Demokracie jako forma vlády INT/ VLA INT/ VLA INT/ Z INT/ VO Enviromentální výchova Tematický okruh 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Ekosystémy INT/ PČ INT/ PŘ

15 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Základní podmínky života INT/ PŘÍ INT/ PŘ Lidské aktivity a problémy život. prostř. INT/ INT/ VLA INT/ DEJ INT/ Vztah člověka k prostředí PRV Z Multikulturní výchova Tematický okruh 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Kulturní diference INT/ PRV INT/ AJ NJ INT/ DEJ Lidské vztahy INT/ PRV INT/ VZ Etnický původ INT/ PRV INT/ PŘ Multikultura INT/ HV INT/ HV

16 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Princip sociálního smíru a solidarity INT/ ČJL INT/ AJ NJ Mediální výchova Tematický okruh 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Kritické čtení a vnímání med.sdělení INT/ ČJL INT/ ČJL Interpretace vztahu m.s. a reality INT/ ČJL INT/ ČJL Vnímání autora mediálního sdělení INT/ ČJL INT/ ČJL Stavba mediálního sdělení INT/ VV INT/ IKT Fungování a vliv médií ve společnosti INT/ ČJL INT/ VV Tvorba mediálního sdělení INT/ ČJL INT/ IKO INT/ ČJL

17 celkem hodin disponibilní hodiny součet za oblast ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Práce v realizačním týmu INT/ VV INT/ VV 4.Učební plán 4.1.Učební plán 1.stupně:

18 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Infor.a kom. technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací předmět Český jazyk a lit. Cizí jazyk Matematika Základy práce s počítačem Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celkový součet hodin : součet za oblast ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Učební plán 2. stupně varianta A:

19 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Infor.a kom. technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 1.volitelný předmět 2.volitelný předmět Vzdělávací předmět Český jazyk a lit. Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Základy práce s počítačem Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti IKT PŘp/ IKO / SH Celkový součet hodin celkem hodin součet za oblast disponibilní hodiny ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Učební plán 2. stupně varianta B

20 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Infor.a kom. technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce 1.volitelný předmět Vzdělávací předmět Český jazyk a lit. Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Základy práce s počítačem Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Celkový součet hodin IKT/ PŘp/ IKO / SH celkem hodin disponibilní hodiny ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Poznámky k učebnímu plánu Učební plán ŠVP Škola vědomostí, pohybu her byl vytvořen v souladu se závaznými pravidly RVP ZV

21 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Organizační podmínky školy dovolují nabídnout žákům od 1.ročníku tři hodiny tělesné výchovy Učební plán 1.stupně Celková časová dotace je na 1.stupni 118 hod. Hodinová dotace pro jednotlivé ročníky nebyla překročena. Využití volné disponibilní dotace 1.ročník + 2h ČJ, 1h TV 2.ročník + 2h ČJ, 1h TV 4.ročník + 2h ČJ, 1h M, 1h TV 5.ročník + 1h M, 1h TV 3.ročník + 1h M, 1h TV Učební plán 2.stupně Učební plán ŠVP Škola vědomostí, pohybu her byl vytvořen v souladu se závaznými pravidly RVP. Celková časová dotace je na 2.stupni 122 hodin. Nebyla překročena hodinová dotace pro jednotlivé ročníky. Využití volné disponibilní dotace Od školního roku 2013/14 se zavádí povinně výuka dalšího cizího jazyka(cj). V přechodném období máme dvě varianty učebního plánu. Ve školním roce 2013/14 a následně 2014/15 bude platit jen pro žáky 8.třídy ( respekt. 9.tř.) varianta A (3 h cizí jazyk). Zároveň bude platit od školního roku 2013/14 varianta B od 7. ročníku (2 h cizí jazyk). Varianta A 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 1 h PŘ / 1 h Z / 1 h TV / 1 h PČ / 2 h VP 1 h ČJ / 1 h M / 1 h TV / 2 h první VP / 1 h VP 1 h ČJ / 3 h CJ/1 h TV 1 h ČJ / 1 h M / 3 h CJ / 1 h F / 1 h TV Varianta B 6.ročník 1 h PŘ / 1 h Z / 1 h TV / 1 h PČ / 2 h VP

22 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program ročník 8.ročník 9.ročník 1 h ČJ / 2 h CJ/ 1 h M / 1 h TV / 1 h VP 1 h ČJ / 2 h CJ/1 h TV/ 1 h VP 1 h ČJ / 2 h CJ /1 h M / 1 h F / 1 h TV / 1 h VP V 6.ročníku zařazujeme volitelný předmět (VP) informační a komunikační technologie. Od 7.ročníku nabízíme volitelné předměty přírodovědná praktika, sportovní hry či komunikaci v médiích. Dovolují-li to organizační podmínky školy, mohou si žáci tyto předměty zvolit jako další nepovinný předmět a navštěvují ho společně se žáky, pro něž je daný předmět povinně-volitelný. Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk

23 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Základním znakem ČJ ve výchovně vzdělávacím procesu je osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené a písemné podobě. Cílem jazykové výuky je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují vyjadřovat své myšlenky, city,vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale jsou důležité i pro osvojení poznatků v dalších oborech vzdělávání. Obsah vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace je rozdělen do tří složek. Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Rozvoj jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Komunikační a slohová výchova žák se učí vnímat a chápat jazykové sdělení, čte s porozuměním,kultivovaně píše. Jazyková výchova žák užívá mateřského jazyka v mluvené a písemné podobě. Literární výchova žák poznává pomocí četby základní literární druhy, čte s porozuměním, formuluje vlastní názory o přečteném, interpretuje přístupné texty z literatury. Vytváří si základní čtenářské dovednosti a návyky, učí se orientovat v nabídce médií (divadlo, film, televize). Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 1.ročníku má předmět komplexní charakter. Psaní je v 2.roč. začleněno do hodin čtení a literární výchovy, v 3. 5.roč. do jazykového vyučování a slohu. Časová dotace: 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 9 hodin 9 hodin (5h JV + SL, 4hČT + LV + PS) 9 hodin (5h JV + SL, 4hČT + LV) 7hodin (4h JV + SL, 3hČT + LV) 7hodin (4h JV + SL, 3hČT + LV)

24 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Místo realizace - výuka probíhá v kmenové třídě, uč.vt, v školní knihovně. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura je zaměřeno na: zvládnutí techniky mluveného projevu,správné vyjadřování techniku psaní, vytvoření hygienických návyků praktické čtení a naslouchání porozumění různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, vnímání literatury jako specifického zdroje poznání a prožitků využívání různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet( pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání Kompetence k učení Rozvoj klíčových kompetencí žáků žák se učí číst, psát, zvládat pravopis, vnímat informace potřebné k práci se správně vyjadřuje učitel vede žáky ke zdokonalování ve čtení vytváří podmínky pro získávání dalších informací k práci Kompetence k řešení problémů žák hledá a nalézá nejvhodnější způsob k řešení problémů dokáže zdůvodňovat pravopis si vzájemně s ostatními pomáhá a radí učitel zadává úkoly přiměřené věku žáka Kompetence komunikativní žák dokáže vhodně komunikovat s ostatními žáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu dokáže správně vyjadřovat své myšlenky a názory umí naslouchat druhým učitel vede žáky k výstižnému a kultivovanému projevu Kompetence sociální a personální

25 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program žák spolupracuje při řešení problémů a úloh s ostatními je schopen střídat role ve skupinách respektuje pokyny učitelů a dohodnutá pravidla chování odmítá vše, co narušuje dobré vztahy mezi žáky učitel organizuje práci ve skupinách vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů Kompetence občanské žák zvládá komunikaci v určitých situacích při čtení knih a naučné literatury si vytváří si kladný postoj k přírodě, životnímu prostředí učitel pomáhá při výběru vhodné literatury Kompetence pracovní žák se učí organizovat a plánovat učení ve spolupráci s učitelem 1.ročník Komunikační a slohová výchova

26 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Výstup Učivo Žák : dbá na správnou výslovnost, tempo řeči, pravidelné dýchání obohacuje svoji slovní zásobu, dbá na gramatickou správnost mluveného projevu srozumitelně hovoří v jednoduchých větách vyjadřuje své zkušenosti a popisuje jednoduché předměty, děje komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, přání mimojazykové prostředky naslouchání dramatizace Vánoce,Den matek Jazyk a jazyková komunikace Výstup Učivo Žák : zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká, umí jednotlivá písmena a hlásky správně přečíst, vyslovit a napsat umí skládat slabiky, slova a jednoduché věty čte slabiky, slova, psací i tiskací tvoří jednoduché věty psací i tiskací hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací, rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat umí sedět při psaní, dodržuje základní hygienické a pracovní návyky rozlišuje psací a tiskací písmena, zná diakritická znaménka -.,?! umí napsat psací písmena velké a malé abecedy a číslice do 20 umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty dokáže přepsat tiskací písmeno, slovo a větu z podoby mluvené do podoby psané dokáže diktát jednotlivých slov a vět umí tvořit smysluplné věty dokáže zdramatizovat jednoduchý text dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy se naučí motivační říkanky, jednoduché jazykolamy a rozpočitadla, orientuje se v textu, rozlišuje nadpis a řádek, řeší hádanky písmena a hlásky čtení tiché, hlasité, frontální, individuální psaní, uvolňovací cviky vyjadřovací schopnosti Literární výchova

27 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Výstup Učivo Žák : se naučí zpaměti básničku (minimálně 4 verše) čte hlasitě i potichu, uvědoměle, výrazně pracuje s literárním textem určí hlavní postavu porozumí pojmům rozpočitadlo, hádanka, pohádka, báseň, spisovatel, ilustrátor, kniha, časopis, učebnice, divadlo se zapojí do povídání o literárním textu, vyjadřuje své pocity z četby a poslech čtení přednes porozumění textu a reprodukce 2.ročník Komunikační a slohová výchova Výstupy Učivo Žák : rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, umí se spisovně vyjadřovat ve větách podle obrázkové osnovy vypráví děj umí naslouchat druhému píše písmena a číslice v přirozené velikosti dodržuje sklon písmen správně spojuje písmena, slabiky, zachovává rozestup písmen píše jednoduchý text správně užívá velká písmena ve slovech i větě a diakritická znaménka píše čitelně, úhledně a dbá na hygienické a pracovní návyky umí napsat adresu a přání vyjadřovací schopnosti naslouchání psaní písemný projev Jazyk a jazyková komunikace

28 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Výstup Učivo Žák : rozlišuje samohlásky a souhlásky, umí vyjmenovat měkké, tvrdé, obojetné souhlásky, dlouhé a krátké samohlásky odůvodňuje a zvládá pravopis měkkých a tvrdých souhlásek,, ú/ů a vlastních jmen porovnává významy slov, zvláště slova nadřazená a podřazená rozlišuje věty podle postavení mluvčího, dodržuje pořádek slov ve větě, zvládá pravopis věty se seznamuje s abecedou hláskosloví nauka o slově vlastní jména abeceda Literární výchova Výstup Učivo Žák : čte plynule s porozuměním nahlas i potichu, dbá na správnou intonaci při četbě jednoduchých vět poslouchá pohádku nebo příběh a dokáže jej reprodukovat rozlišuje poezii a prózu, recituje báseň se seznamuje se základními literárními pojmy: poezie, próza, divadlo (jeviště, herec, divák, maňásek, loutka) čtení přednes 3.ročník

29 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Komunikační a slohová výchova Výstupy Učivo Žák : reprodukuje a člení jazykový projev píše čitelně, úhledně, přiměřeně hbitě, dodržuje sklon písma (75 stupňů) a rozestup písmen, dbá na úpravu nadpis, okraje, vzdálenost mezi písmeny a slovy provádí kontrolu vlastního písemného projevu umí napsat krátký dopis, prosbu, omluvu a vzkaz zvládá jednoduchý popis pracovního postupu umí sestavit a pracovat s jednoduchou osnovou naslouchání psaní písemný projev Jazyk a jazyková komunikace Žák : Výstup zná všechna písmena malé a velké abecedy, umí abecedně řadit slova rozlišuje spisovná, nespisovná slova, slova stejného a opačného významu, slova příbuzná zvládá pravopis vyjmenovaných slov, aplikuje řady vyjmenovaných slov rozlišuje podstatná jména, slovesa, předložky, spojky poznává orientačně skloňování a časování Učivo nauka o slově slovní zásoba vyjmenovaná slova pravopis slovní druhy Literární výchova

30 ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program Výstup Učivo Žák : plynulé,hlasité i tiché čtení s porozuměním, předčítá, čtení a naslouchání reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací zvládá přednes básně a úryvku textu ve vhodném frázování a tempu daného textu tvořivá činnost s literárním textem rozlišuje literární tvorbu naučnou a uměleckou vypráví o knize pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností pracuje s encyklopediemi poznává regionální pověsti doporučuje knihu, kterou má rád, navštěvuje knihovnu, zakládá si čtenářský deník 4.ročník Komunikační a slohová výchova Výstupy Učivo Žák : rozlišuje přímou řeč a větu uvozovací člení text na odstavce, sestaví osnovu, nadpis zvládá složitější popis rostlin, zvířat, věcí používá osobitý rukopis a dodržuje čitelnost uplatňuje autodiktát umí vyplnit jednoduché tiskopisy užívá v mluveném projevu správné tvary 1.,5.,2.p. umí vyjádřit své pocity a zaznamenat je mluvený projev psaní písemný projev vyjadřovací schopnosti Jazyk a jazyková komunikace

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola, příspěvková organizace 2013 Č.j.: 2013/406 OBSAH OBSAH... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 4 UČEBNÍ

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Výchovami k výchově a vzdělání Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola generála Františka

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814. okres Karviná, příspěvková organizace

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814. okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. ZŠ/523/2007 OBSAH Identifikační údaje...6 Charakteristika školy...7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk

5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk 5.1 Vzdělávací oblast:jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 5.1.1.1 Vyučovací předmět: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více