Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty viz. mezipředmětové vztahy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět matematika je úzce spjat s ostatními předměty viz. mezipředmětové vztahy."

Transkript

1 MATEMATIKA Charakteristika vyučvacíh předmětu Matematika se vyučuje ve všech rčnících. Hdinvá dtace je V každém rčníku jsu žáci na jednu hdinu týdně rzděleni d dvu skupin, hdina je pak věnvána zejména na prcvičvání učiva. Tím je dána i metda práce v těcht hdinách, zaměření především na samstatnu práci žáků, na řešení prblémů, na práci ve skupinách. Na předmět navazuje pvinně vlitelný předmět - Matematický seminář (pr 3. a 4. rčník studia, eventuelně puze pr 4. rčník). Vzdělávání klade důraz na przumění myšlenkvým pstupům a pjmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci se naučí pužívat pjmy, algritmy, terminlgii, symbliku a způsby užití. Při hdinách se žáci učí efektivně pužívat kalkulátry. Očekávané výstupy jsu rzděleny d jedenácti témat. kruhů: 1. Opakvání 2. Základní pznatky z matematiky 3. Rvnice a nervnice 4. Planimetrie 5. Funkce 6. Steremetrie 7. Kmplexní čísla 8. Analytická gemetrie 9. Pslupnsti 10. Kmbinatrika, pravděpdbnst, statistika 11. Diferenciální a integrální pčet Kapitlu Rvnice a nervnice a Funkce lze prbírat sučasně. Předmět matematika je úzce spjat s statními předměty viz. mezipředmětvé vztahy. Kmpetence k učení pdprvat rzvj abstraktníh myšlení, zejména zadáváním prblémvých úlh, úlh rzvíjejících tvřivst, lgických úlh. vytvářet dstatek algritmů, metd řešení, pčetních perací, žáci je pak využívají při řešení prblémů vést žáky pužívat při řešení matematický jazyk, zapisvat pmcí symbliky rzvijí schpnst samstatně vyhledávat infrmace, třídit je a využívat vést žáky k řešení matematické lympiády, matematických sutěží ( Klkan) Kmpetence k řešení prblémů pdněcvat žáky k řešení prblémů při výuce zařadit dstatek úlh z reálnéh živta, které umžňují vlbu různých pstupů, metd řešení vést žáky k hledání různých variant řešení vést žáky k pužívání známých pstupů řešení, pužívat je i při řešení bdbných úklů, nvých úlh a prblémů M - 1

2 žáci se pd vedením učitele učí prvádět rzbr úlhy, plán řešení, dhad výsledku, různé pstupy řešení prblémů a vlby nejefektivnějšíh pstupu řešení, kntrlu správnsti výsledku vzhledem k zadání vést žáky k dvednsti vytvářet hyptézy, věřvat jejich pravdivst pmcí příkladů a dkazvat či vyvracet jejich tvrzení Kmpetence kmunikativní vést žáky ke vzájemné kmunikaci při zadaném úklu, rzvíjet schpnst splupracvat s statními vést žáky k frmulaci vlastních pstupů, myšlenek, názrů vést žáky k pužívání matematickéh jazyka a symbliky, rientvat se v grafech, tabulkách, diagramech učit žáky bhajvat své řešení, psluchat názry jiných vést žáky ke kultivvanému písemnému a ústnímu prjevu Kmpetence pracvní pdněcvat žáky k výrbě papírvých mdelů různých těles, jejich sítí učit žáky vytvářet náčrtky reálných situací vést žáky k zdpvědnému přístupu k zadaným úklům, k přesnsti, k úplnému dknčení práce učit žáky rýsvat Kmpetence sciální a persnální vybízet žáky k diskusi řešení prblémů pužívat skupinvu práci, vzájemnu pmc při učení učit žáky bhajvat vlastní pstupy a myšlenky pdprvat zdravu sebedůvěru, být sebekritický Kmpetence bčanské vést žáky k tmu, aby respektvali názry splužáků, znali svá práva a pvinnsti ve škle i mim šklu, ddržvali pravidla slušnéh chvání připmínáním významných matematických sbnstí vést žáky k přesvědčení významném pstavení matematiky jak vědy ve splečnsti M - 2

3 Matematika 1. rčník Hdinvá dtace - 4 hdin týdně Očekávané výstupy z RVP Šklní čekávané výstupy Učiv Nejsu čekávané výstupy z RVP Opakvání učiva ZŠ řeší praktické příklady s využitím prcentvéh pčtu, využívá trjčlenku sestaví číselný výraz určí hdntu výrazu sčítá, dčítá, násbí mnhčleny rzlží mnhčlen na sučin pmcí vzrce a b, a b, vytýkáním prvádí ekvivalentní úpravy rvnic vyjádří neznámu ze vzrce řeší kvadratické rvnice pmcí dsazení d vzrce chápe funkci jak závislst dvu veličin vypčte tabulku a načrtne graf z grafu určí funkční hdnty rzumí základním planimetrickým pjmům pmcí gnimetrických funkcí řeší vztahy v pravúhlém trjúhelníku převádí velikst úhlu z míry stupňvé d míry blukvé a napak pjmenuje jedntlivá tělesa načrtne je ve vlném rvnběžném prmítání určí vlastnsti těles a využívá je při výpčtech M - 3 Opakvání učiva ZŠ prcenta, pměr, úměra výrazy lineární rvnice, sustavy vyjádření neznámé ze vzrce kvadratické rvnice funkce základní planimetrické pjmy řešení pravúhléh trjúhelníku tělesa 1. rčník Mezipředmětvé vztahy a průřezvá témata fyzika: vyjádření neznámé ze vzrce, kvadratická rvnice, blukvá míra, gnimetrické funkce v pravúhlém trjúhelníku chemie: vyjádření neznámé ze vzrce, slvní úlhy s prcenty kncentrace, trjčlenka, úměrnst zeměpis: měřítk map

4 1. rčník čte a zapisuje tvrzení v symblickém jazyce matematiky užívá správně lgické spjky a kvantifikátry rzliší definici a větu, rzliší předpklad a závěr věty rzliší správný a nesprávný úsudek vytváří hyptézy, zdůvdňuje jejich pravdivst a nepravdivst, vyvrací nesprávná tvrzení zdůvdňuje svůj pstup a věřuje správnst řešení prblému peruje s intervaly, aplikuje gemetrický význam abslutní hdnty prvádí perace s mcninami a dmcninami, upravuje číselné výrazy dhaduje výsledky numerických výpčtů a efektivně je prvádí, účelně využívá kalkulátr Číselné bry Přirzená čísla prvádí aritmetické perace s přirzenými čísly Celá čísla prvádí aritmetické perace s celými čísly užívá pjem pačné čísl Racinální čísla pracuje s různými tvary zápisu racinálníh čísla a jejich převdy prvádí perace se zlmky prvádí perace s desetinnými čísly včetně zakruhlvání, určí řád čísla znázrní racinální čísl na číselné se Reálná čísla zařadí čísl d příslušnéh číselnéh bru prvádí aritmetické perace v číselných brech užívá pjmy pačné čísl a převrácené čísl znázrní reálné čísl na číselné se určí abslutní hdntu reálnéh čísla a chápe její gemetrický význam užívá druhé a třetí mcniny a dmcniny Číselné bry br čísel přirzených br čísel celých br čísel racinálních br čísel reálných iracinální čísla vlastnsti rvnsti a nervnsti perace v číselných brech druhá mcnina a dmcnina jednduché perace s dmcninami usměrňvání zlmků abslutní hdnta dhady a zakruhlvání výsledků fyzika: základní výpčty, zápis ve tvaru.10 n a chemie: základní výpčty IVT: převd z desítkvé sustavy d dvjkvé M - 4

5 1. rčník čte a zapisuje tvrzení v symblickém jazyce matematiky užívá správně lgické spjky a kvantifikátry užívá vlastnsti dělitelnsti přirzených čísel peruje s intervaly, aplikuje gemetrický význam abslutní hdnty Terie mnžin prvádí správně perace s mnžinami zapisuje a znázrňuje intervaly, jejich průnik, sjedncení a dplněk mnžiny využívá při řešení úlh pužívá Vennvy diagramy při řešení slvních úlh Terie mnžin základní mnžinvé pjmy a vztahy perace s mnžinami intervaly, perace s intervaly Vennvy diagramy čte a zapisuje tvrzení v symblickém jazyce matematiky užívá správně lgické spjky a kvantifikátry rzliší správný a nesprávný úsudek rzliší správný a nesprávný úsudek Základní pučení výrcích pracuje správně s výrky užívá správně lgické spjky a kvantifikátry přesně frmuje své myšlenky a srzumitelně se vyjadřuje rzumí lgické stavbě matematické věty vhdnými metdami prvádí důkazy jednduchých matematických vět Elementární terie čísel rzliší prvčísl a čísl slžené, rzlží přirzené čísl na prvčinitele užívá pjem dělitelnsti přirzených čísel a znaky dělitelnsti určí největší splečný dělitel a nejmenší splečný násbek přirzených čísel Základní pučení výrcích výrk a jeh pravdivstní hdnta perace s výrky negace, knjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence becný a existenční kvantifikátr axim, definice, věta brácená věta, přímý důkaz, nepřímý důkaz, důkaz sprem Elementární terie čísel násbek, dělitel znaky dělitelnsti největší splečný dělitel nejmenší splečný násbek prvčísla a slžená čísla základní věta aritmetiky IVT: vyhledávání infrmací na Internetu, tabulkvý kalkulátr - funkce M - 5

6 1. rčník prvádí perace s mcninami a dmcninami, upravuje číselné výrazy Mcniny s přirzeným a celým mcnitelem prvádí perace s mcninami s přirzeným expnentem prvádí perace s mcninami s celčíselným expnentem Mcniny s přirzeným a celým mcnitelem mcniny s přirzeným a celým mcnitelem perace s mcninami prvádí perace s mcninami a dmcninami, upravuje číselné výrazy dhaduje výsledky numerických výpčtů a efektivně je prvádí, účelně využívá kalkulátr upravuje efektivně výrazy s prměnnými, určuje definiční br výrazu rzkládá mnhčleny na sučin vytýkáním a užitím vzrců Algebraické výrazy určí hdntu výrazu určí nulvý bd výrazu prvádí pčetní perace s mnhčleny rzlží mnhčlen na sučin užitím vzrců a vytýkáním prvádí perace s lmenými výrazy stanví definiční br lmenéh výrazu Algebraické výrazy prměnná, výraz mnhčleny a perace s nimi lmený výraz, definiční br výrazu vzrce a b, a b, a b, a b rzklad mnhčlenu na sučin vytýkáním a užitím vzrců perace s lmenými výrazy fyzika: úpravy fyz. rvnic, vyčíslení rzkládá mnhčleny na sučin vytýkáním a užitím vzrců, aplikuje tut dvednst při řešení rvnic a nervnic řeší lineární a kvadratické rvnice a nervnice, řeší sustavy rvnic, v jedndušších případech diskutuje řešitelnst neb pčet řešení rzlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy gemetricky interpretuje číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázrňuje řešení Rvnice a nervnice stanví pdmínky řešitelnsti rvnice a nervnice řeší lineární rvnice jedné neznámé a rvnice s neznámu ve jmenvateli řeší rvnice a nervnice bsahující výrazy s neznámu v abslutní hdntě řeší rvnice a nervnice v sučinvém a pdílvém tvaru užívá rvnice při řešení slvní úlhy řeší rvnice s parametrem řeší pčetně i graficky sustavu Lineární rvnice a nervnice a jejich sustavy, rvnice s neznámu ve jmenvateli M - 6 řešení lineárních rvnic a nervnic řešení rvnic s neznámu ve jmenvateli řešení rvnic a nervnic v sučinvém a pdílvém tvaru lineární rvnice a nervnice s abslutní hdntu sustavy lineárních rvnic a nervnic se dvěma a třemi neznámými fyzika: slvní úlhy phybu

7 rvnic, nervnic a jejich sustav analyzuje a řeší prblémy, v nichž aplikuje řešení lineárních a kvadratických rvnic a jejich sustav rzkládá mnhčleny na sučin vytýkáním a užitím vzrců, aplikuje tut dvednst při řešení rvnic a nervnic řeší lineární a kvadratické rvnice a nervnice, řeší sustavy rvnic, v jedndušších případech diskutuje řešitelnst neb pčet řešení rzlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy gemetricky interpretuje číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázrňuje řešení rvnic, nervnic a jejich sustav analyzuje a řeší prblémy, v nichž aplikuje řešení lineárních a kvadratických rvnic a jejich sustav rzlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy dvu lineárních rvnic dvu neznámých řeší sustavy tří lineárních rvnic třech neznámých řeší neúplné i úplné kvadratické rvnice užívá vztahy mezi křeny a keficienty kvadratické rvnice užívá kvadraticku rvnici při řešení slvní úlhy řeší rvnice a nervnice bsahující výrazy s neznámu v abslutní hdntě řeší rvnice a nervnice v sučinvém a pdílvém tvaru řeší kvadratické rvnice s parametrem řeší sustavy lineární a kvadratické rvnice dvu neznámých řeší rvnice s neznámu pd dmcninu, při řešení rvnic rzlišuje ekvivalentní a neekvivalentní úpravy grafické řešení sustavy dvu lineárních rvnic a nervnic Kvadratické rvnice a nervnice ryze kvadratická rvnice kvadratická rvnice bez abslutníh členu diskriminant rzklad kvadratickéh trjčlenu vztahy mezi křeny a keficienty kvadratické rvnice řešení kvadratické rvnice a nervnice jednduché lineární a kvadratické rvnice s parametrem slvní úlhy Rvnice s neznámu pd dmcninu řešení rvnic s neznámu pd dmcninu ekvivalentní a neekvivalentní úpravy rvnic zkuška řešení 1. rčník M - 7

8 Matematika 2. rčník Hdinvá dtace - 4 hdin týdně Očekávané výstupy z RVP Šklní čekávané výstupy Učiv pužívá gemetrické pjmy, zdůvdňuje a využívá vlastnsti gemetrických útvarů v rvině, na základě vlastnstí třídí útvary určuje vzájemnu plhu lineárních útvarů, vzdálensti a dchylky využívá náčrt při řešení rvinnéh prblému v úlhách pčetní gemetrie aplikuje funkční vztahy, úpravy výrazů, pracuje s prměnnými a iracinálními čísly Planimetrie správně užívá pjmy bd, přímka, plpřímka, rvina, plrvina, úsečka, úhly vedlejší, vrchlvé, střídavé, suhlasné, středvé a bvdvé, znázrní bjekty užívá s przuměním plhvé a metrické vztahy mezi gemetrickými útvary v rvině (rvnběžnst, klmst a dchylka přímek, délka úsečky a velikst úhlu, vzdálensti bdů a přímek) rzliší knvexní a neknvexní útvary, ppíše a správně užívá jejich vlastnsti při řešení úlh využívá mnžiny všech bdů dané vlastnsti Planimetrické pjmy a pznatky přímka, plpřímka a úsečka vzájemná plha dvu přímek plrvina úhel, dvjice úhlů dchylka dvu přímek vzdálenst bdu d přímky vzdálenst rvnběžek 2. rčník Mezipředmětvé vztahy a průřezvá témata pužívá gemetrické pjmy, zdůvdňuje a využívá vlastnsti gemetrických útvarů v rvině, na základě vlastnstí třídí útvary určuje vzájemnu plhu lineárních útvarů, vzdálensti a dchylky využívá náčrt při řešení rvinnéh prblému pjmenuje základní bjekty v trjúhelníku, správně užívá jejich vlastnstí, pjmů užívá s przuměním (strany, vnitřní a vnější úhly, sy stran a úhlů, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice psaná a vepsaná) při řešení úlh argumentuje s využitím pznatků vět shdnsti a pdbnsti trjúhelníků aplikuje pznatky Trjúhelníky trjúhelník věty shdnsti trjúhelníků významné prvky a vztahy v trjúhelníku bvdy a bsahy rvinných útvarů pdbnst trjúhelníků Euklidvy věty Pythagrva věta a věta brácená pměry délek stran v pravúhlých trjúhelnících s vnitřními úhly veliksti 30 neb 45 knstrukční a výpčetní úlhy knstrukce délek úseček daných M - 8

9 pužívá gemetrické pjmy, zdůvdňuje a využívá vlastnsti gemetrických útvarů v rvině, na základě vlastnstí třídí útvary určuje vzájemnu plhu lineárních útvarů, vzdálensti a dchylky využívá náčrt při řešení rvinnéh prblému pužívá gemetrické pjmy, zdůvdňuje a využívá vlastnsti gemetrických útvarů v rvině, na základě vlastnstí třídí útvary trjúhelnících (bvd, bsah, výška, Pythagrva a Euklidvy věty, pznatky těžnicích a těžišti) v úlhách pčetní gemetrie využívá pznatky trjúhelnících v úlhách rzliší základní druhy čtyřúhelníků ppíše a správně užívá jejich vlastnsti (různběžníky, rvnběžníky, lichběžníky) ppíše pravidelné mnhúhelníky pjmenuje, znázrní a správně užívá základní bjekty ve čtyřúhelníku (strany, vnitřní a vnější úhly, sy stran a úhlů, kružnice psaná a vepsaná, úhlpříčky, výšky) ppíše a užívá vlastnstí knvexních mnhúhelníků užívá pznatky čtyřúhelníku (bvd, bsah, vlastnsti úhlpříček a kružnice psaná neb vepsaná) a mnhúhelníku v úlhách pčetní gemetrie pjmenuje, znázrní a správně užívá základní bjekty v kružnici a kruhu, ppíše a užívá jejich vlastnsti (tětiva, kružnicvý bluk, kruhvá výseč a úseč, mezikruží) algebraickým výrazem Mnhúhelníky rvnběžník, lichběžník čtyřúhelník mnhúhelník pravidelné mnhúhelníka knvexní útvary tečnvý a tětivvý čtyřúhelník bvdy a bsahy rvinných útvarů Kružnice a kruh kruh, kružnice, jejich části středvý a bvdvý úhel vzájemná plha přímky a kružnice, dvu kružnic bvdy a bsahy rvinných útvarů M rčník

10 určuje vzájemnu plhu lineárních útvarů, vzdálensti a dchylky využívá náčrt při řešení rvinnéh prblému užívá plhvé vztahy mezi bdy, přímkami a kružnicemi aplikuje metrické pznatky kružnicích a kruzích (bvd, bsah, velikst bvdvéh a středvéh úhlu) v úlhách pčetní gemetrie 2. rčník využívá náčrt při řešení rvinnéh prblému řeší plhvé a neplhvé knstrukční úlhy užitím všech bdů dané vlastnsti, pmcí shdných zbrazení a pmcí knstrukce na základě výpčtu využívá mnžiny bdů dané vlastnsti při knstrukci útvarů jednduché gemetrické knstrukce aplikuje pznatky trjúhelnících v úlhách knstrukční gemetrie využívá pznatky mnhúhelnících v úlhách knstrukční gemetrie aplikuje pznatky kružnici a kruhu v úlhách knstrukční gemetrie Knstrukční úlhy mnžiny všech bdů dané vlastnstí knstrukce trjúhelníků, čtyřúhelníků a mnhúhelníků ze zadaných prvků určuje vzájemnu plhu lineárních útvarů, vzdálensti a dchylky využívá náčrt při řešení rvinnéh prblému ppíše a určí shdná zbrazení (suměrnsti, psunutí, tčení) a užívá jejich vlastnsti ppíše a určí stejnlehlst neb pdbnst útvarů a užívá jejich vlastnsti aplikuje pznatky shdnsti a pdbnsti v úlhách knstrukční gemetrie Gemetrická zbrazení shdná zbrazení svá a středvá suměrnst, psunutí, tčení pdbnst, stejnlehlst knstrukční úlhy fyzika: ptika - zbrazení M - 10

11 načrtne grafy pžadvaných funkcí (zadaných jednduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnsti frmuluje a zdůvdňuje vlastnsti studvaných funkcí Funkce užívá různá zadání funkce v mnžině reálných čísel užívá s przuměním pjmy: definiční br, br hdnt, hdnta funkce v bdě, graf funkce určí průsečíky grafu funkce s sami sustavy suřadnic sestrjí graf funkce přiřadí předpis funkce y = f(x) ke grafu funkce rzhdne, zda je funkce sudá neb lichá, prstá, mezená, peridická stanví definiční bry a bry hdnt funkcí z grafu vyčte intervaly mntnie a bdy, v nichž funkce nabývá lkální a glbální extrémy sestrjí z grafu funkce y = f(x) grafy funkcí y = f(x m ) + n, y = f(x), y = fx určí funkci inverzní k dané funkci (načrtnut její graf) mdeluje reálné závislsti pmcí funkcí Základní pznatky funkcích kartézský sučin relace zbrazení pjem funkce definiční br a br hdnt funkce graf funkce rvnst funkcí funkce mntónní funkce prstá funkce mezená funkce sudá a lichá maximum a minimum funkce knstrukce grafu funkce y a. f bx c d, y f x, y f x y f x z grafu peridická funkce 2. rčník fyzika: mechanika, děje v plynu, radiaktivní rzpadvý zákn, harmnický kmitavý phyb, střídavý prud zeměpis: suřadnice IVT: tabulkvý kalkulátr grafy, vzrce chemie: výpčet ph využívá pznatky funkcích při řešení rvnic a nervnic, při určvání kvantitativních vztahů načrtne grafy pžadvaných funkcí (zadaných jednduchým funkčním užívá pjem a vlastnsti přímé úměrnsti určí lineární funkci, sestrjí její graf, využívá gemetrický význam keficientů a, b v předpisu funkce y = ax + b Lineární funkce knstantní funkce lineární funkce přímá úměrnst funkce s abslutními hdntami parametrické systémy lineárních funkcí fyzika: rvnměrný přímčarý phyb, rvnměrný zrychlený a zpmalený phyb, úlhy phybu M - 11

12 2. rčník předpisem) a určí jejich vlastnsti frmuluje a zdůvdňuje vlastnsti studvaných funkcí mdeluje závislsti reálných dějů pmcí známých funkcí řeší aplikační úlhy s využitím pznatků funkcích určí předpis lineární funkce z daných bdů neb grafu funkce sestrjí graf lineární funkce s abslutními hdntami a určí vlastnsti funkce řeší reálné prblémy pmcí lineární funkce využívá pznatky funkcích při řešení rvnic a nervnic, při určvání kvantitativních vztahů načrtne grafy pžadvaných funkcí (zadaných jednduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnsti frmuluje a zdůvdňuje vlastnsti studvaných funkcí mdeluje závislsti reálných dějů pmcí známých funkcí řeší aplikační úlhy s využitím pznatků funkcích určí kvadraticku funkci, vysvětlí význam keficientů v předpisu kvadratické funkce, upraví předpis funkce, sestrjí graf stanví definiční br a br hdnt funkce, najde bd, v němž nabývá funkce extrému, určí intervaly mntnie sestrjí graf kvadratické funkce s abslutní hdntu a určí její vlastnsti řeší reálné prblémy pmcí kvadratické funkce Kvadratické funkce kvadratická funkce a její užití při řešení kvadratických rvnic a nervnic fyzika: rvnměrně zrychlený a zpmalený phyb, vlný pád, vrhy využívá pznatky funkcích při řešení rvnic a nervnic, při určvání kvantitativních vztahů načrtne grafy pžadvaných funkcí (zadaných jednduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnsti určí mcninnu funkci s celčíselným expnentem, funkce druhá a třetí dmcnina, sestrjí grafy těcht funkcí stanví definiční br a br hdnt, určí intervaly mntnie Mcninné funkce mcninné funkce s přirzeným a celým mcnitelem inverzní funkce funkce druhá a třetí dmcnina definice n-té dmcniny perace s dmcninami mcniny s racinálním expnentem úpravy algebraických výrazů s mcninami a dmcninami M - 12

13 2. rčník frmuluje a zdůvdňuje vlastnsti studvaných funkcí využívá pznatky funkcích při řešení rvnic a nervnic, při určvání kvantitativních vztahů načrtne grafy pžadvaných funkcí (zadaných jednduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnsti frmuluje a zdůvdňuje vlastnsti studvaných funkcí užívá pjem a vlastnsti nepřímé úměrnsti určí lineární lmenu funkci, upraví předpis funkce, určí asymptty, načrtne graf lineární lmené funkce psunutím grafu nepřímé úměrnsti stanví definiční br a br hdnt lineární lmené funkce, určí intervaly mntnie sestrjí graf lineární lmené funkce s abslutní hdntu a určí její vlastnsti řeší reálné prblémy pmcí lineární lmené funkce Lineární lmená funkce lineární lmená funkce nepřímá úměrnst fyzika: termdynamika načrtne grafy pžadvaných funkcí (zadaných jednduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnsti frmuluje a zdůvdňuje vlastnsti studvaných funkcí aplikuje vztahy mezi hdntami expnenciálních, lgaritmických a gnimetrických funkcí a vztahy mezi těmit funkcemi určí expnenciální funkci a sestrjí její graf užívá s przuměním pjmu inverzní funkce pr definvání lgaritmické funkce, určí lgaritmicku funkci a sestrjí její graf stanví definiční br a br hdnt u bu funkcí, určí typ mntnie v závislsti na hdntě základu, řeší expnenciální a lgaritmické rvnice a jednduché nervnice, užívá lgaritmu a jeh vlastnstí aplikuje pznatky expnenciálních a lgaritmických funkcích při Expnenciální a lgaritmické funkce, rvnice a nervnice expnenciální a lgaritmická funkce lgaritmus věty lgaritmech lgaritmy různých základech přirzený lgaritmus jednduché expnenciální a lgaritmické rvnice a nervnice M - 13 fyzika: radiaktivita

14 2. rčník řešení reálných prblémů využívá pznatky funkcích při řešení rvnic a nervnic, při určvání kvantitativních vztahů aplikuje vztahy mezi hdntami expnenciálních, lgaritmických a gnimetrických funkcí a vztahy mezi těmit funkcemi užívá pjmu rientvaný úhel a jeh hdnty v míře stupňvé a blukvé definuje gnimetrické funkce v pravúhlém trjúhelníku definuje gnimetrické funkce v bru reálných čísel, užívá jedntkvé kružnice načrtne grafy gnimetrických funkcí, určí jejich definiční br, br hdnt, užívá vlastnstí užívá vztahy mezi gnimetrickými funkcemi řeší gnimetrické rvnice a jednduché nervnice aplikuje pznatky gnimetrických funkcích při řešení reálných prblémů aplikuje trignmetrické věty k řešení trjúhelníků na základě trignmetrie řeší úlhy z reálnéh živta Gnimetrické funkce, rvnice a nervnice. Trignmetrie velikst úhlu v míře stupňvé a v míře blukvé rientvaný úhel funkce sinus, ksinus, tangens, ktangens vztahy mezi gnimetrickými funkcemi sučtvé vzrce vzrce pr dvjnásbný a plviční argument sinvá a ksinvá věta řešení becnéh trjúhelníka aplikace fyzika: mechanika naklněná rvina, phyb p kružnici, harmnický phyb, kmitavý phyb, vlnění, ptika M - 14

15 2. rčník pužívá gemetrické pjmy, zdůvdňuje a využívá vlastnsti gemetrických útvarů v prstru, na základě vlastnstí třídí útvary využívá náčrt při řešení prstrvéh prblému Steremetrie určí vzájemnu plhu bdů, přímek, přímky a rviny, rvin zbrazí jednduchá tělesa ve vlném rvnběžném prmítání knstruuje rvinné řezy hranlu a jehlanu Plhvé vlastnsti útvarů v prstru základní pjmy bd, přímka, rvina plhvé vlastnsti bdů, přímek rvin v prstru vzájemná plha dvu rvin, přímky a rviny, dvu a tří rvin vlné rvnběžné prmítání rvinné řezy hranlu a jehlanu průnik přímky s tělesem využívá náčrt při řešení prstrvéh prblému v úlhách pčetní gemetrie aplikuje funkční vztahy, trignmetrii a úpravy výrazů, pracuje s prměnnými a iracinálními čísly zbrazí ve vlném rvnběžné prjekci hranl, jehlan, sestrjí a zbrazí rvinný řez těcht těles řeší steremetrické prblémy mtivvané praxí určí vzdálenst bdu d přímky a rviny, dchylku dvu přímek, přímky a rviny, dvu rvin charakterizuje jedntlivá tělesa vypčítá jejich bjem a pvrch (krychle, kvádr, hranl, jehlan, rtační válec, rtační kužel, kmlý jehlan a kužel, kule a její části) využívá pznatků tělesech v praktických úlhách Metrické vlastnsti útvarů v prstru vzdálensti a dchylky Tělesa bjemy a pvrchy těles hranl, válec, jehlan, kužel, kmlý jehlan, kmlý kužel, kule a její části aplikační úlhy fyzika: bjem, hustta, Archimedův zákn, těžiště M - 15

16 Matematika 3. rčník Hdinvá dtace - 4 hdin týdně Očekávané výstupy z RVP Šklní čekávané výstupy Učiv chápe ptřebu zavést br kmplexních čísel znázrní kmplexní čísl v Gaussvě rvině určí algebraický tvar kmplexníh čísla prvádí perace s kmplexními čísly určí abslutní hdntu kmplexníh čísla převede algebraický tvar na gnimetrický a napak aplikuje Mivrevu větu řeší kvadratické rvnice v bru kmplexních čísel řeší binmicku rvnici Kmplexní čísla br kmplexních čísel Gaussva rvina algebraický tvar kmplexníh čísla perace s kmplexními čísly abslutní hdnta kmplexníh čísla gnimetrický tvar kmplexníh čísla Mivreva věta a její užití řešení kvadratické rvnice v bru kmplexních čísel binmická rvnice 3. rčník Mezipředmětvé vztahy a průřezvá témata fyzika: elektřina a magnetismus, řešení RLC bvdů symblicku metdu užívá různé způsby analytickéh vyjádření přímky v rvině (gemetrický význam keficientů) řeší analyticky plhvé a metrické úlhy lineárních útvarech v rvině Analytická gemetrie určí vzdálenst dvu bdů a suřadnice středu úsečky užívá pjmy: vektr a jeh umístění, suřadnice vektru a velikst vektru prvádí perace s vektry (sučet vektrů, násbek vektru reálným číslem, skalární a vektrvý sučin vektrů) určí velikst úhlu dvu vektrů Suřadnice bdu a vektru v rvině i prstru sustava suřadnic v rvině vzdálenst bdů střed úsečky rientvaná úsečka a vektr suřadnice vektru velikst vektru perace s vektry lineární závislst a nezávislst vektrů skalární sučin vektrů vektrvý sučin fyzika: vektrvé veličiny rychlst a zrychlení, síla, mment síly, zavedení mechanické práce a mmentu síly jak skalární a vektrvý sučin dvu veličin M - 16

17 3. rčník užívá různé způsby analytickéh vyjádření přímky v rvině (gemetrický význam keficientů) řeší analyticky plhvé a metrické úlhy lineárních útvarech v rvině užívá parametrické vyjádření přímky v rvině a prstru, becnu rvnici přímky a směrnicvý tvar rvnice přímky v rvině užívá parametrické vyjádření rviny a becnu rvnici rviny určí a aplikuje v úlhách plhvé a metrické vztahy bdů, přímek a rvin Přímka a rvina parametrické vyjádření přímky becná rvnice přímky směrnicvý tvar přímky vzájemná plha přímek v E 2 vzdálenst bdu d přímky v E 2 dchylka přímek v E 2 parametrická rvnice rviny v E 3 becná rvnice rviny v E 3 plhvé úlhy v E 3 metrické úlhy v E 3 využívá charakteristické vlastnsti kuželseček k určení analytickéh vyjádření z analytickéh vyjádření (z své neb vrchlvé rvnice) určí základní údaje kuželsečce řeší analyticky úlhy na vzájemnu plhu přímky a kuželsečky charakterizuje jedntlivé druhy kuželseček pužívá jejich vlastnsti a analytické vyjádření určí vzájemnu plhu přímky a kuželsečky vypčítá jednduché příklady na rvnice tečen kuželsečky Kuželsečky středvá a becná rvnice kružnice vzájemná plha přímky a kružnice tečna kružnice elipsa, hyperbla, parabla, jejich základní vlastnsti, knstrukce vrchlvá a becná rvnice parably středvá a becná rvnice elipsy a hyperbly určení kuželsečky z jejíh analytickéh vyjádření vzájemná plha přímky a kuželsečky tečny kuželsečky seminář z deskriptivní gemetrie: bdvá knstrukce kuželseček fyzika: vdrvný vrh, šikmý vrh, phyby těles v nehmg. silvém pli M - 17

18 3. rčník načrtne grafy pžadvaných pslupnstí (zadaných jednduchým funkčním předpisem) a určí jejich vlastnsti Pslupnsti a řady, finanční matematika aplikuje znalsti funkcích při řešení úlh pslupnstech určí pslupnst vzrcem pr n-tý člen, rekurentně, graficky Základní pznatky pslupnstech pslupnst, její určení graf pslupnsti vlastnsti pslupnstí vzrec pr n-tý člen rekurentní vztah zeměpis: změna demgrafických údajů frmuluje a zdůvdňuje vlastnsti studvaných pslupnstí řeší aplikační úlhy s využitím pznatků pslupnstech určí aritmeticku pslupnst a pužívá pjem diference užívá základní vzrce pr aritmeticku pslupnst Aritmetická pslupnst aritmetická pslupnst, diference vlastnsti aritmetické pslupnsti sučet prvních n členů pslupnsti M - 18

19 3. rčník frmuluje a zdůvdňuje vlastnsti studvaných pslupnstí řeší aplikační úlhy s využitím pznatků pslupnstech určí gemetricku pslupnst a pužívá pjem kvcient užívá základní vzrce pr gemetricku pslupnst Gemetrická pslupnst gemetrická pslupnst a její kvcient vlastnsti gemetrické pslupnsti sučet prvních n členů pslupnsti fyzika: radiaktivita, ptika pužívá matematicku indukci k důkazům matematických vět s przuměním užívá pjmy vlastní a nevlastní limita pslupnsti, knvergentní a divergentní pslupnst využívá věty limitách pslupnsti k výpčtu limity pslupnsti určí pdmínky knvergence neknečné gemetrické řady a vypčítá její sučet Matematická indukce, Limita pslupnsti a neknečná gemetrická řada limita pslupnsti věty limitách užití limit pslupnstí nevlastní limita knvergentní a divergentní pslupnst neknečná gemetrická řada čísl π a čísl e jak limita pslupnsti racinálních čísel řeší aplikační úlhy s využitím pznatků pslupnstech interpretuje z funkčníh hlediska slžené úrkvání, aplikuje expnenciální funkci a gemetricku pslupnst ve finanční matematice využívá pznatků pslupnstech v reálných situacích, zejména v úlhách finanční matematiky a dalších praktických prblémech Využití pslupnstí pr řešení úlh z praxe finanční matematika úlhy z fyziky, bilgie M - 19

20 Matematika 4. rčník 4. rčník Hdinvá dtace - 4 hdin týdně Očekávané výstupy z RVP Šklní čekávané výstupy Učiv řeší reálné prblémy s kmbinatrickým pdtextem (charakterizuje mžné případy, vytváří mdel pmcí kmbinatrických skupin a určuje jejich pčet) využívá kmbinatrické pstupy při výpčtu pravděpdbnsti, upravuje výrazy s faktriály a kmbinačními čísly Kmbinatrika, pravděpdbnst, statistika rzpzná kmbinatrické skupiny (variace, permutace a kmbinace s pakváním, bez pakvání), určí jejich pčty a užívá je v reálných situacích pčítá s faktriály a kmbinačními čísly užívá binmicku větu při řešení úlh Kmbinatrika základní kmbinatrická pravidla variace, permutace a kmbinace faktriál kmbinační čísla a jejich vlastnsti binmická věta Pascalův trjúhelník Mezipředmětvé vztahy a průřezvá témata řeší reálné prblémy s kmbinatrickým pdtextem (charakterizuje mžné případy, vytváří mdel pmcí kmbinatrických skupin a určuje jejich pčet) využívá kmbinatrické pstupy při výpčtu pravděpdbnsti pužívá pjmy náhdný jev, jistý jev, nemžný jev, pačný jev, nezávislst jevů, sjedncení a průnik jevů určí pravděpdbnst náhdnéh jevu, vypčítá pravděpdbnst sjedncení neb průniku dvu jevů Pravděpdbnst náhdné pkusy mnžina všech mžných výsledků náhdný jev a jeh pravděpdbnst pravděpdbnst sjedncení a průniku jevů nezávislst jevů M - 20

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA G5 VÝSTUP 5.1 Teorie množin, provádí správně operace s množinami, výroková logika množiny vyžívá při řešení úloh; pracuje správně s výroky, užívá správně logické spojky a kvantifikátory;

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

1.2. Kinematika hmotného bodu

1.2. Kinematika hmotného bodu 1.. Kinematika hmtnéh bdu P matematické přípravě už můžeme začít s první kapitlu, kinematiku. Tat část fyziky se zabývá ppisem phybu těles, aniž by se ptala prč k phybu dchází. Jak je ve fyzice častým

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci PORGu Ostrava. Těžiště výuky spočívá v

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 6.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od 1.9.2009

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL

SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Tabulkový kalkulátor MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS Excel TABULKOVÉ KALKULÁTORY PROGRAM MS EXCEL 2005 SOŠS a SOU Kadaň Šklení SIPVZ Tabulkvý kalkulátr MS EXCEL OBSAH TABULKOVÉ KALKULÁTORY...4 PROGRAM MS

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. kontinuální procesy, procesy s velkým podílem operativního řízení (služby, zásobování. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Plánvání rganizvání a řízení úklů a jejich zdrjů v rámci ucelenéh prjektu za respektvání časvých, zdrjvých a nákladvých mezení. (bvykle s cílem dsažení maximálníh eknmickéh efektu) 2

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice

Kritické myšlení a jeho možné využití v matematice Kritické myšlení a jeh mžné využití v matematice www.kritickemysleni.cz C t vlastně je Kritické myšlení? K čemu je ve výuce pužitelné? Jak je pužitelné ve výuce matematiky? Nevím, jestli budu mci na všechny

Více