Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI"

Transkript

1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne pod č. j. 6 67/05-/8 Zpracovalo: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 008 pod č. j. s účinností od školního roku 009/00

2 Osah Úvod Požadavky k maturitní zkoušce Základní specifikace zkoušky Příklady testových úloh

3 Úvod Účel a osah katalogu Katalogy požadavků k maturitní zkoušce poskytují všem jejich uživatelům informace o požadavcích kladených na žáky vzdělávacích programů v oorech středního vzdělání s maturitní zkouškou. Maturitní zkouška z matematiky má charakter didaktického testu a je připravována ve dvou úrovních otížnosti. Rozdíly mezi úrovněmi otížnosti jsou vymezeny rozsahem a hloukou ověřovaných znalostí a dovedností a odlišnostmi v typu použitých testových úloh s otevřenou odpovědí. Tento katalog vymezuje požadavky k maturitní zkoušce základní úrovně otížnosti. Pedagogické dokumenty ke katalogu a k maturitní zkoušce Základem pro zpracování katalogu jsou stávající platné pedagogické dokumenty: Učení dokumenty pro gymnázia. Praha, Fortuna 999. Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu. Praha, Fortuna 999. Učení osnovy pro SOŠ a SOU, č. 307/000 ze , a dále učení osnovy matematiky pro technická, přírodovědná a ekonomická lycea. Zpracovatelé katalogu využili jako podpůrné prameny také pulikované standardy a didaktické materiály. Katalog vymezuje požadavky ke zkoušce matematika v základní úrovni tak, ay si je mohli osvojit žáci ez ohledu na typ navštěvované školy a programového dokumentu, z něhož vychází studijní program dané školy. Při zpracování katalogu yla zohledněna skutečnost, že na některých středních školách jsou již ověřovány rámcové vzdělávací programy. () FUCHS, E., BINTEROVÁ, H. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odorná učiliště. Praha: Prometheus, 003, ISBN () FUCHS, E., KUBÁT, J. a kol.. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. Praha: Prometheus, 998. ISBN (3) FUCHS, E., PROCHÁZKA, F. a kol. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odorné školy. Praha: Prometheus, 998. ISBN () Měření vědomostí a dovedností nová koncepce hodnocení žáků. Praha: ÚIV, s. ISBN Přel. z: Measuring Student Knowledge and Skills. Paris: OECD, pp.

4 Požadavky k maturitní zkoušce Očekávané znalosti a dovednosti pro zkoušku matematika v základní úrovni otížnosti jsou v prvé části uvedeny pěti hlavními kategoriemi kompetencí, které y ěhem výuky matematiky na střední škole měly ýt zohleďňovány. Osvojení matematických pojmů a dovedností Užívat správně matematické pojmy (definovat pojmy a určit jejich osah, charakterizovat pojem různými způsoy, třídit pojmy a nalézat vztahy mezi nimi) Numericky počítat a užívat proměnnou (provádět základní početní operace, odhadnout výsledek výpočtu, využít efektivní způsoy výpočtu, upravit výrazy s čísly a proměnnými, stanovit definiční oor výrazu) Pracovat s rovinnými a prostorovými útvary (rozpoznat a pojmenovat geometrické útvary, využívat geometrickou představivost při analýze rovinných a prostorových vztahů, měřit a odhadovat výsledek měření, řešit početně geometrickou úlohu, řešit konstrukčně geometrickou úlohu) Matematicky argumentovat (rozlišit různé typy tvrzení (definice, věta), rozumět logické stavě matematické věty) Matematické modelování Matematizovat reálné situace (odhalit kvantitativní neo prostorové vztahy a zákonitosti, vytvořit matematický model reálné situace) Pracovat s matematickým modelem Ověřit vytvořený model z hlediska reálné situace (vyjádřit výsledek řešení modelu v kontetu reálné situace, vyhodnotit výsledek modelované situace) Vymezení a řešení prolému Vymezit prolém Analyzovat prolém Zvolit vhodnou metodu řešení prolému (popsat prolém vzorcem, užít známý algoritmus) Vyřešit prolém Diskutovat o výsledcích Aplikovat osvojené metody řešení prolémů v jiných tématech a olastech Komunikace Číst s porozuměním matematický tet Vyhodnotit informace kvantitativního i kvalitativního charakteru osažené v grafech, diagramech, taulkách atd. Přesně se vyjádřit (užívat jazyk matematiky včetně symoliky a terminologie, zdůvodnit matematické tvrzení, ohájit vlastní řešení prolému, prezentovat výsledky řešení úlohy (geometrické konstrukce) na doré grafické úrovni) Prezentovat získané informace a výsledky (zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, taulek atd.)

5 Užití pomůcek Využít informační zdroje (odorná literatura, internet atd.) Efektivně řešit prolémy pomocí kalkulátoru a PC Použít kalkulátor a PC k prezentaci řešení prolémů Použít tradiční prostředky grafického vyjadřování Druhá část požadavků osahuje již konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků tak, jak yly týmem spolupracovníků v zastoupení všech typů středních škol a odorných ústavů určeny.. Číselné oory. Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit přirozené číslo na prvočinitele užít pojem dělitelnosti přirozených čísel a znaky dělitelnosti určit největší společný dělitel a nejmenší společný násoek přirozených čísel. Celá čísla provádět aritmetické operace s celými čísly užít pojem opačné číslo.3 Racionální čísla pracovat s různými tvary zápisu racionálního čísla a jejich převody provádět operace se zlomky provádět operace s desetinnými čísly včetně zaokrouhlování, určit řád čísla řešit praktické úlohy na procenta a užívat trojčlenku znázornit racionální číslo na číselné ose. Reálná čísla zařadit číslo do příslušného číselného ooru provádět aritmetické operace v číselných oorech užít pojmy opačné číslo a převrácené číslo znázornit reálné číslo neo jeho aproimaci na číselné ose určit asolutní hodnotu reálného čísla a chápat její geometrický význam zapisovat a znázorňovat intervaly, určovat jejich průnik a sjednocení užít druhé a třetí mocniny a odmocniny provádět operace s mocninami s celočíselným eponentem ovládat početní výkony s mocninami a odmocninami 5

6 . Algeraické výrazy. Algeraický výraz určit hodnotu výrazu určit nulový od výrazu. Mnohočleny provádět početní operace s mnohočleny rozložit mnohočlen na součin užitím vzorců a vytýkáním.3 Lomené výrazy provádět operace s lomenými výrazy určit definiční oor lomeného výrazu. Výrazy s mocninami a odmocninami provádět operace s výrazy osahujícími mocniny a odmocniny 3. Rovnice a nerovnice 3. Lineární rovnice a jejich soustavy řešit lineární rovnice o jedné neznámé vyjádřit neznámou ze vzorce užít lineární rovnice při řešení slovní úlohy řešit početně i graficky soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých 3. Rovnice s neznámou ve jmenovateli stanovit definiční oor rovnice řešit rovnice s neznámou ve jmenovateli o jedné neznámé vyjádřit neznámou ze vzorce užít rovnice s neznámou ve jmenovateli při řešení slovní úlohy využít k řešení slovní úlohy grafu nepřímé úměry 3.3 Kvadratické rovnice řešit neúplné i úplné kvadratické rovnice užít vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice užít kvadratickou rovnici při řešení slovní úlohy 3. Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy řešit lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy řešit rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru 6

7 . Funkce. Základní poznatky o funkcích užít různá zadání funkce a používat s porozuměním pojmy: definiční oor, oor hodnot, hodnota funkce v odě, graf funkce sestrojit graf funkce y = f() určit průsečíky grafu funkce s osami soustavy souřadnic modelovat reálné závislosti pomocí elementárních funkcí. Lineární funkce, nepřímá úměrnost užít pojem a vlastnosti přímé úměrnosti, sestrojit její graf určit lineární funkci, sestrojit její graf, ojasnit geometrický význam parametrů a, v předpisu funkce y = a + určit předpis lineární funkce z daných odů neo grafu funkce užít pojem a vlastnosti nepřímé úměrnosti, načrtnout její graf řešit reálné prolémy pomocí lineární funkce a nepřímé úměrnosti.3 Kvadratické funkce určit kvadratickou funkci, stanovit definiční oor a oor hodnot, sestrojit graf kvadratické funkce vysvětlit význam parametrů v předpisu kvadratické funkce, určit intervaly monotonie a od, v němž naývá funkce etrému řešit reálné prolémy pomocí kvadratické funkce. Eponenciální a logaritmické funkce, jednoduché rovnice určit eponenciální a logaritmickou funkci, u každé z nich stanovit definiční oor a oor hodnot, sestrojit jejich grafy vysvětlit význam základu a v předpisech oou funkcí, monotonie užít logaritmu a jeho vlastností, řešit jednoduché eponenciální a logaritmické rovnice použít poznatky o funkcích v jednoduchých praktických úlohách - použít poznatky o funkcích v jednoduchých praktických úlohách.5 Goniometrické funkce.5 Goniometrické funkce - užívat pojmů úhel, stupňová míra, olouková míra míra - definovat goniometrické funkce v pravoúhlém v trojúhelníku - definovat goniometrické funkce v intervalu, 0; resp. π, či resp., u každé π / z ; nich π / určit 0; definiční π, u každé oor z a nich oor hodnot, určit sestrojit definiční graf oor a oor hodnot, sestrojit graf - užít vlastností goniometrických funkcí, určit intervaly monotonie, případně ody, v nichž naývá funkce funkce etrému etrému 5. Posloupnosti a finanční matematika 5. Posloupnosti a finanční matematika 5. Základní poznatky o posloupnostech 5. - aplikovat Základní znalosti poznatky o funkcích o při posloupnostech úvahách o posloupnostech a při řešení úloh o posloupnostech - určit posloupnost vzorcem pro n-tý člen, graficky, výčtem prvků aplikovat znalosti o funkcích při úvahách o posloupnostech a při řešení úloh o posloupnostech 5. Aritmetická posloupnost určit posloupnost vzorcem pro n-tý člen, graficky, výčtem prvků - určit aritmetickou posloupnost a chápat význam diference - užít základní vzorce pro aritmetickou posloupnost 5.3 Geometrická posloupnost 7

8 5. Aritmetická posloupnost určit aritmetickou posloupnost a chápat význam diference užít základní vzorce pro aritmetickou posloupnost 5.3 Geometrická posloupnost určit geometrickou posloupnost a chápat význam kvocientu užít základní vzorce pro geometrickou posloupnost 5. Využití posloupností pro řešení úloh z prae, finanční matematika využít poznatků o posloupnostech při řešení prolémů v reálných situacích řešit úlohy finanční matematiky 6. Planimetrie 6. Planimetrické pojmy a poznatky správně užít pojmy od, přímka, polopřímka, rovina, polorovina, úsečka, úhly vedlejší, vrcholové, střídavé, souhlasné, ojekty znázornit užít s porozuměním polohové a metrické vztahy mezi geometrickými útvary v rovině (rovnoěžnost, kolmost a odchylka přímek, délka úsečky a velikost úhlu, vzdálenosti odů a přímek) rozlišit konvení a nekonvení útvary, popsat a správně užívat jejich vlastnosti využívat poznatků o množinách všech odů dané vlastnosti při řešení úloh 6. Trojúhelníky určit ojekty v trojúhelníku, znázornit je a správně užít jejich základních vlastností, pojmů užívat s porozuměním (strany, vnitřní a vnější úhly, osy stran a úhlů, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsané a vepsané) při řešení úloh argumentovat s využitím poznatků vět o shodnosti a podonosti trojúhelníků aplikovat poznatky o trojúhelnících (ovod, osah, velikost výšky, Pythagorova věta, poznatky o těžnicích a těžišti) v úlohách početní geometrie řešit praktické úlohy s užitím trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku a oecného trojúhelníku (sinová věta, kosinová věta, osah trojúhelníku určeného sus) 6.3 Mnohoúhelníky rozlišit základní druhy čtyřúhelníků, popsat a správně užít jejich vlastnosti (různoěžníky, rovnoěžníky, lichoěžníky), pravidelné mnohoúhelníky pojmenovat, znázornit a správně užít základní pojmy ve čtyřúhelníku (strany, vnitřní a vnější úhly, osy stran a úhlů, kružnice opsaná a vepsaná, úhlopříčky, výšky), popsat a užít vlastnosti konveních mnohoúhelníků a pravidelných mnohoúhelníků užít s porozuměním poznatky o čtyřúhelníku (ovod, osah, vlastnosti úhlopříček a kružnice opsané neo vepsané) v úlohách početní geometrie užít s porozuměním poznatky o pravidelném mnohoúhelníku v úlohách početní geometrie 6. Kružnice a kruh pojmenovat, znázornit a správně užít základní pojmy týkající se kružnice a kruhu, popsat a užít jejich vlastnosti 8

9 užít s porozuměním polohové vztahy mezi ody, přímkami a kružnicemi aplikovat metrické poznatky o kružnicích a kruzích (ovod, osah) v úlohách početní geometrie 6.5 Geometrická zorazení popsat a určit shodná zorazení (souměrnosti, posunutí, otočení) a užít jejich vlastnosti 7. Stereometrie 7. Tělesa charakterizovat jednotlivá tělesa, vypočítat jejich ojem a povrch (krychle, kvádr, hranol, jehlan, rotační válec, rotační kužel, komolý jehlan a kužel, koule a její části) využít poznatků o tělesech v praktických úlohách 8. Analytická geometrie 8. Souřadnice odu a vektoru na přímce určit vzdálenost dvou odů a souřadnice středu úsečky užít pojmy vektor a jeho umístění, souřadnice vektoru a velikost vektoru provádět operace s vektory (součet vektorů, násoek vektoru reálným číslem) 8. Souřadnice odu a vektoru v rovině určit vzdálenost dvou odů a souřadnice středu úsečky užít pojmy vektor a jeho umístění, souřadnice vektoru a velikost vektoru provádět operace s vektory (součet vektorů, násoek vektoru reálným číslem, skalární součin vektorů) určit velikost úhlu dvou vektorů 8.3 Přímka v rovině užít parametrické vyjádření přímky, oecnou rovnici přímky a směrnicový tvar rovnice přímky v rovině určit a aplikovat v úlohách polohové a metrické vztahy odů a přímek 9

10 9. Kominatorika, pravděpodonost a statistika 9. Základní poznatky z kominatoriky a pravděpodonosti užít základní kominatorická pravidla rozpoznat kominatorické skupiny (variace, permutace, kominace ez opakování), určit jejich počty a umět je užít v reálných situacích počítat s faktoriály a kominačními čísly s porozuměním užívat pojmy náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu, náhodný jev, opačný jev, nemožný jev a jistý jev určit množinu všech možných výsledků náhodného pokusu, počet všech výsledků příznivých náhodnému jevu a vypočítat pravděpodonost náhodného jevu 9. Základní poznatky ze statistiky vysvětlit a použít pojmy statistický souor, rozsah souoru, statistická jednotka, statistický znak kvalitativní a kvantitativní vypočítat asolutní a relativní četnost hodnoty znaku sestavit taulku četností, graficky znázornit rozdělení četností určit charakteristiky polohy (aritmetický průměr, medián, modus) a variaility (rozptyl a směrodatná odchylka) vyhledat a vyhodnotit statistická data v grafech a taulkách Základní specifikace zkoušky z matematiky Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test osahuje uzavřené a otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy právě jedna alternativa v naídce správná. V průěhu společné maturitní zkoušky z matematiky udou mít žáci k dispozici Matematické, fyzikální a chemické taulky pro střední školy, udou moci používat kalkulátor ez grafického režimu a rýsovací potřey. Následující taulka uvádí přiližné procentuální zastoupení jednotlivých témat v didaktickém testu. Tematické okruhy %. Číselné množiny 5 0. Algeraické výrazy Rovnice a nerovnice 5 5. Funkce Posloupnosti a finanční matematika Planimetrie Stereometrie Analytická geometrie Kominatorika, pravděpodonost a statistika 5 5 0

11 9. Kominatorika, pravděpodonost a statistika Příklady testových úloh PŘÍKLADY TESTOVÝCH ÚLOH Testové Testové úlohy úlohy jsou jsou uvedeny uvedeny jako jako samostatné samostatné ukázky, ukázky, jejich jejich zastoupení zastoupení necharakterizuje necharakterizuje strukturu strukturu testu. testu. Souor ukázek Souor nelze ukázek považovat nelze považovat za sestavený za test. sestavený V ukázkách test. V uzavřených ukázkách uzavřených úloh jsou autorská úloh jsou řešení autorská označena řešení tučnou sazou označena alternativy tučnou sazou uvádějící alternativy správnou uvádějící odpověď. správnou U otevřených odpověď. úloh U je otevřených správné řešení úloh uvedeno je správné za úlohou. řešení uvedeno za úlohou.. Číselné množiny. Číselné množiny Počet celých čísel v intervalu ) 3 0 9, 0000 je: A) 099 A) B) B) C) 00 0 C) D) 0 00 D) 00 Akciová společnost prodala letos za první čtvrtletí zoží za 78 milionů Kč. Ve srovnání se stejným odoím Akciová minulého společnost roku to ylo prodala o 3 letos % více. za Za první kolik čtvrtletí milionů zoží korun za 78 prodala milionů společnost Kč. Ve srovnání zoží se v prvním stejným čtvrtletí odoím minulého roku minulého to ylo roku? o 3 Výsledek % více. Za zaokrouhlete kolik milionů na korun celé prodala miliony. společnost zoží v prvním čtvrtletí minulého roku? Výsledek zaokrouhlete Řešení: Za 69 na milionů celé miliony. korun. Řešení: Za 69 milionů korun. 3 Dvanáct dělníků provede zemní práce za 5 dní. Za jak dlouho y provedlo tyto práce devět dělníků za předpokladu, že výkon všech dělníků je stejný? 3 Dvanáct Řešení:: dělníků Za 0 dní. provede zemní práce za 5 dní. Za jak dlouho y provedlo tyto práce devět dělníků za předpokladu, že výkon všech dělníků je stejný? Řešení: Za 0 dní

12 Kamarádi yli na výletě. Peníze, které každý složil jako zálohu, eze zytku utratili. Při závěrečném účtování celkovou útratu rovnoměrně rozdělili na osou a den, někdo pak musel doplácet a jinému se peníze vracely. Vyúčtování je zapsáno do taulky. Níže uvedená taulka je neúplná (špatně čitelné údaje yly vynechány). Doplňte správná čísla do prázdných políček. Jméno Počet dnů Záloha [Kč] Musí doplatit [Kč] Bude mu vráceno [Kč] Adam David Filip 7 0 Honza 0 Řešení: Jméno Počet dnů Záloha [Kč] Musí doplatit [Kč] Bude mu vráceno [Kč] Adam David Filip Honza

13 ... Algeraické Algeraické výrazy Algeraické výrazy. Algeraické výrazy výrazy Zapište. Zapište Algeraické výsledek výsledek dělení dělení výrazy a stanovte, stanovte, pro pro která která reálná reálná čísla čísla r má má dělení dělení smysl: smysl: r 3 3 r 9r + 8 : r 3. Zapište Řešení:: výsledek dělení a stanovte, pro která reálná čísla r má dělení smysl: ( r 3 r 9r + 8) : ( r Řešení:: r + r 6 ; r 3 3).. Řešení:: Algeraické r + r 6 ; výrazy r 3 Zapište Rozhodněte výsledek dělení a stanovte, pro která reálná čísla r má dělení smysl: ( r 3 r 9r + 8) : ( r následujících tvrzení, zda jsou pravdivá (ANO), neo nepravdivá (NE). 3). Rozhodněte Řešení:: r + u. Pro každá r následujících 6 ; r 3 tvrzení, zda jsou pravdivá (ANO), neo nepravdivá (NE). dvě reálná čísla a, platí Rozhodněte Zapište. výsledek u následujících Pro každá dělení dvě reálná a stanovte, tvrzení, čísla a, pro zda platí která jsou pravdivá reálná a + čísla (ANO), = a r + má neo dělení nepravdivá smysl: ( r 3 (NE). r 9r + 8) : ( r 3)... Pro Řešení::. r + každé každá r 6 Pro každé ; dvě reálné r 3reálná platí čísla a, platí ( a + ) = a + reálné platí ( 3 ) = Rozhodněte. Pro každé.3 Pro každé u následujících reálné platí reálné tvrzení, ( 3 platí zda ) jsou = 9 apravdivá (ANO), neo nepravdivá (NE)..3 Pro každé reálné a platí a a = a +..3 Pro každé každá dvě reálné reálná a čísla platí a, a platí a ( a = + a + ) = a + Rozhodněte u následujících tvrzení, zda jsou a pravdivá (ANO), neo nepravdivá (NE).... Pro každé každé reálné reálné platí c platí ( 3 ) c= 9 platí Pro každá dvě reálná čísla a, platí c = ( a + c ) = a +. Pro každé reálné c platí c = a.3 a platí c ca + = a +. Pro každé reálné platí ( 3 ) = a 3 0 a Určete, Pro každé Určete, kdy reálné kdy má má výraz a platí + 3 a 0 c výraz smysl, = a + výraz zjednodušte.. Pro každé reálné c platí + smysl, a výraz zjednodušte. 3 0a = + c 3. Určete, kdy má výraz c smysl, a výraz zjednodušte. c Určete Pro každé Určete hodnotu reálné hodnotu výrazu c platí + 3 0= výrazu pro + c + pro = 0. 3 c 3. hodnotu výrazu pro = 0. 3 Určete, kdy má výraz smysl, a výraz zjednodušte Pro Pro které které hodnoty hodnoty R má má výraz výraz hodnotu 0? hodnotu 0? 3.3 Určete, Pro které kdy hodnoty má výraz Rmá + 3výraz 0 smysl, 3 a výraz 0 zjednodušte. 3. Určete hodnotu výrazu hodnotu 0? pro = Pro Pro které které hodnoty hodnoty R má má výraz výraz 0 hodnotu? hodnotu? Určete hodnotu 0 Řešení: 3. výrazu pro + 3 = Pro které hodnoty R má? výraz hodnotu 0? + 5 Řešení: ; ±, 3., 5 ; 3.3 = 5 ; Řešení: 3. ; ±, 3., 5 ; Pro které hodnoty R má výraz hodnotu = 5 ; 0? 3. Pro 3. které 3. Výraz hodnoty + Výraz nenaývá nenaývá hodnoty má výraz hodnoty pro pro žádnou reálnou reálnou hodnotu hodnotu proměnné proměnné hodnotu?. 3. Výraz nenaývá hodnoty pro žádnou reálnou hodnotu proměnné Řešení: Pro 3. které hodnoty ; ±, R3. má výraz, 5 ; 3.3 hodnotu = 5 ;? + Upravte Upravte výraz výraz 3. určete, kdy má smysl: Výraz a určete, kdy má smysl: Upravte výraz + 5 Řešení: 3. nenaývá ; ±, hodnoty 3., 5 pro ; 3.3 žádnou reálnou = 5 ; hodnotu proměnné. + + a určete, kdy má smysl: A) A) +, 3. ; Výraz, nenaývá hodnoty pro žádnou reálnou hodnotu proměnné. A) + ;, B) Upravte B) 0 výraz ; +,, a určete, kdy má smysl: B) 0 ;, + C) C), A) Upravte výraz C) ;, a určete, kdy má smysl:, + + D) B) D) 0; A), ;,, D) + ;, C) B) 0 ; + ;,, D) C) ;, + D) ;, + 3

14 3. Rovnice a nerovnice 3. Rovnice a nerovnice 3. Rovnice a nerovnice 3. Rovnice a nerovnice Na večírek přišlo třikrát více chlapců než děvčat. Po Po odchodu 8 8 chlapců a 8 a děvčat 8 zylo zylo na na večírku pětkrát pětkrát více více Na chlapců večírek chlapců než přišlo děvčat. než třikrát děvčat. Kolik více Kolik chlapců chlapců chlapců a kolik než a kolik děvčat. děvčat přišlo Po odchodu přišlo na večírek? na 8 večírek? chlapců a 8 děvčat zylo na večírku pětkrát více Řešení: 8 chlapců, 6 děvčat Řešení: Na večírek chlapců 8 přišlo než chlapců, třikrát děvčat. 6 děvčat více Kolik chlapců chlapců než a kolik děvčat. děvčat Po odchodu přišlo na 8 večírek? chlapců a 8 děvčat zylo na večírku pětkrát více chlapců než děvčat. Kolik chlapců a kolik děvčat přišlo na večírek? Řešení: 8 chlapců, 6 děvčat Řešení: 8 chlapců, 6 děvčat V rovnici + = 0 s neznámou je jeden kořen =. Určete koeficient a druhý kořen. V rovnici + = 0 s neznámou je jeden kořen =. Určete koeficient a druhý kořen. Řešení: =, = 6 V rovnici + = 0 s neznámou je jeden kořen =. Určete koeficient a druhý kořen. Řešení: =, = 6 Řešení: 3 =, = 6 Množina 3 7 všech reálných řešení nerovnice 3 je: 7 6 Množina 3 všech reálných řešení nerovnice 3 je: A), + ) 7 6 Množina všech 9 reálných řešení nerovnice 3 je: A), + ) 6 B), 9+ ) A), + B) C) (, +, ) ) 9 B) C) D) (, +, ) C) D) (, D) (, Vyjádříme-li ze vzorce ( ) = n + veličinu f, dostaneme: f r r Vyjádříme-li ze vzorce ( ) A) f = ( n )( r + r ) = n + veličinu f, dostaneme: f r r Vyjádříme-li ze vzorce ( ) A) f = ( n B) ( )( r + r r + r ) ) = n + veličinu f, dostaneme: f r r A) B) f = ( n ( )( r r ) r + r r ) r C) n B) f = ( ( r)( r r + + r r) ) C) f = n ( n r)( ) r + r ) D) r C) f = ( n r + )( ) rr ) D) f = + r ( nr + ) r r D) f = r + r

15 . Funkce. Funkce Pan Mrázek odečítal (vždy v 7:00 h) v jednotlivých dnech měsíce údaj na plynoměru, ay zkontroloval spotřeu plynu Pan Mrázek v domácnosti. odečítal (vždy Údaje v zapisoval 7:00 h) v do jednotlivých taulky: dnech měsíce údaj na plynoměru, ay zkontroloval spotřeu Datum odečtu plynu v domácnosti. Údaj na plynoměru Údaje zapisoval v m 3 do taulky: Datum Údaj na plynoměru v m.. 3,56 3 odečtu ,56 8, ,73 56, ,80 63, ,95 75, ,5 Určete interval mezi dvěma následujícími zápisy, ve kterém yla průměrná denní spotřea plynu největší. A) Určete od.. interval 7.. mezi dvěma následujícími zápisy, ve kterém yla průměrná denní spotřea plynu největší. B) A) od 7.. od C) B) od.. od D) C) od 8.. od D) od Teplota se měří v Celsiových neo Fahrenheitových stupních. Teplota f ve f ve Fahrenheitových stupních je je lineární funkcí lineární teploty funkcí c teploty v Celsiových c v Celsiových stupních. stupních. Určete předpis Určete pro předpis tuto funkci, pro tuto jestliže funkci, 8 C jestliže odpovídá 8 C odpovídá 6, F a 6, C odpovídá F 75, a C F. odpovídá 75, F. Řešení: f =,8c + 3,0 Řešení: f =,8c + 3,0 3 V půjčovně automoilů se se pan pan Novák Novák rozhoduje, jestli jestli si si půjčí půjčí automoil automoil A neo A neo B. Náklady B. Náklady n (v n Kč) (v na Kč) na provoz automoilu provoz automoilu A jsou A určeny jsou určeny lineární lineární funkcí funkcí n = n = ,, +,, náklady náklady na na provoz provoz automoilu B lineární funkcí n funkcí = n = + 9,6, 000 kde +,6, je kde ujetá je vzdálenost ujetá vzdálenost (v km). Určete (v km). dolní Určete mez dolní pro mez ujetou pro vzdálenost, ujetou vzdálenost, kterou y kterou měl pan y Novák vypůjčeným měl pan Novák automoilem vypůjčeným překročit, automoilem ay se překročit, mu vyplatila ay výpůjčka se mu vyplatila automoilu výpůjčka B. automoilu B. Řešení: km Řešení: km Liovolné množství akterií se ěhem každých hodin ( = ) zvětší čtyřikrát ( y = ). Funkční závislost y na čase vyjadřuje eponenciální funkce y = a, kde 0. Kolikrát se změní množství akterií ěhem 6 hodin? A) dvanáctkrát A) B) dvanáctkrát šestnáctkrát B) C) šestnáctkrát čtyřiadvacetkrát C) D) čtyřiadvacetkrát čtyřiašedesátkrát D) čtyřiašedesátkrát 3 5

16 55 Ke každé funkci dané předpisem (v úlohách 5. 5.) najděte příslušný graf orázcích A) F). Ke Ke každé funkci dané předpisem (v (v úlohách 5. 5.) najděte příslušný graf v v orázcích A) F) f f: y: y= = f : y = f : y = f f: y: y= = f f : y : y = = A) A) B) B) C) C) yy yy yy D) D) E) E) F) F) yy yy yy Řešení: 5. D, 5. B, 5.3 A, 5. C Řešení: 5. D, 5. B, 5.3 A, 5. C 6

17 5. Posloupnosti a finanční matematika Plechovky jsou narovnány v deseti řadách nad seou. Každá vyšší řada má o jednu plechovku méně. Ve spodní řadě je plechovek. Kolik je všech plechovek? Řešení: 95 V soutěži yly za prvních 6 míst vyplaceny odměny v celkové hodnotě 00, Kč. Nejvyšší odměna yla za první místo, za další umístění se odměny postupně snižovaly, vždy o stejnou částku. Které tvrzení je pravdivé? A) Součet částek pouze za. a 6. místo je roven 800, Kč. B) Součet částek pouze za. a 6. místo je roven 00, Kč. C) Součet částek pouze za. a 6. místo je větší než 00, Kč. D) Součet částek pouze za. a 6. místo nelze jednoznačně určit. 3 Ay součet všech přirozených čísel od jedné do n přesáhl , musí ýt n rovno alespoň: A) 000 B) 0 C) D) 88 V rámci úsporných opatření rozhodlo vedení podniku, že na konci každého čtvrtletí klesne počet zaměstnanců podniku o 7 % oproti stavu na počátku čtvrtletí. O kolik procent klesne počet zaměstnanců od začátku roku k počátku ledna roku následujícího? A) B) 5 C) 7 D) 30 5 Majitel dílny nakoupil na úvěr s roční úrokovou mírou 0 % materiál v ceně Kč, úroky se připisují koncem každého roku. Majitel splatí celou částku jednorázově po uplynutí pěti let. O kolik procent splátka převýší úvěr? Řešení: přiližně o 6 % 7

18 6. Planimetrie 6. Planimetrie Určete osah odélníku ABCD, jestliže délka strany AB je 8 cm a úhlopříčka AC má délku o 7 cm větší než je délka strany BC. Určete osah odélníku ABCD, jestliže délka strany AB je 8 cm a úhlopříčka AC má délku o 7 cm větší než Řešení: je délka strany 09 cm BC. Řešení: 09 cm Velikost vnitřního úhlu pravidelného osmiúhelníku je: A) Velikost 08 vnitřního úhlu pravidelného osmiúhelníku je: B) A) 0 08 C) B) 35 0 D) C) 0 35 D) 0 6. Planimetrie 3 Zvolte závěr závěr se se všemi všemi správnými tvrzeními. Jestliže se se průměr kruhu zvětší třikrát, pak pak se se jeho A) poloměr zvětší 3krát, ovod se zvětší 3krát a osah se zvětší 3krát Určete A) poloměr osah zvětší odélníku 3krát, ABCD, ovod jestliže se zvětší délka 3krát strany a osah AB je se 8 zvětší cm a 3krát úhlopříčka AC má délku o 7 cm větší než B) poloměr zvětší 3krát, ovod se zvětší 3krát a osah se zvětší 9krát je B) délka poloměr strany zvětší BC. C) poloměr zvětší 3krát, 9krát, ovod ovod se zvětší se zvětší 3krát 9krát a osah a osah se zvětší se zvětší 9krát 9krát C) D) poloměr poloměr zvětší zvětší 9krát, 3krát, ovod ovod se zvětší se zvětší 9krát 6krát a osah a osah se zvětší se zvětší 9krát 9krát Řešení: D) poloměr 09 zvětší cm 3krát, ovod se zvětší 6krát a osah se zvětší 9krát 7. Velikost Stereometrie vnitřního úhlu pravidelného osmiúhelníku je: A) 7. Stereometrie 08 B) 0 C) Jedna z 35 kopulí hvězdárny M. Koperníka v Brně má tvar poloviny kulové plochy o průměru 6 m. Náklad na m D) nátěru Jedna je z 0 kopulí 50 Kč. hvězdárny Kolik stojí M. natření Koperníka střechy v Brně kopule? má Výsledek tvar poloviny zaokrouhlete kulové plochy na o průměru 6 m. Náklad na m stovky nátěru je 50 Kč. Kolik stojí natření střechy kopule? Výsledek zaokrouhlete na Kč. stovky 3 Kč. Zvolte Poznámka: závěr Počítejte se všemi správnými s hodnotou tvrzeními. π = 3,. Jestliže Řešení: se průměr Kč kruhu zvětší třikrát, pak se jeho A) Řešení: poloměr Kč zvětší 3krát, ovod se zvětší 3krát a osah se zvětší 3krát B) poloměr zvětší 3krát, ovod se zvětší 3krát a osah se zvětší 9krát C) poloměr zvětší 9krát, ovod se zvětší 9krát a osah se zvětší 9krát D) Na Na polici poloměr stojí akvárium zvětší 3krát, tvaru ovod krychle, se do zvětší do něhož 6krát se se a vejde osah 7 7 se l l vody. zvětší Tloušťka 9krát skla akvária je je 5 mm. Jakou plochu na polici plochu akvárium na polici zaírá? akvárium zaírá? A) 30 dm A) B) 30 dm 90 dm B) C) 90 dm 900 cm 7. C) 900 Stereometrie cm D) 96 cm D) 96 cm 3 Jedna Silniční z kopulí válec má hvězdárny průměr M. 0 Koperníka cm a šířku v,75 Brně m. má Kolik tvar m poloviny uválí za kulové pět otočení? plochy o Výsledek průměru zaokrouhlete 6 m. Náklad na na m. m 3 Poznámka: nátěru je 50 Kč. Kolik stojí natření Počítejte s hodnotou π = střechy kopule? Výsledek zaokrouhlete na 3,. stovky Silniční Kč. válec má průměr 0 cm a šířku,75 m. Kolik m uválí za pět otočení? Výsledek zaokrouhlete na m. Poznámka: Řešení: 33 Počítejte m s hodnotou π = 3,. Řešení: 33 m Řešení: Kč Na polici stojí akvárium tvaru krychle, do něhož se vejde 7 l vody. Tloušťka skla akvária je 5 mm. Jakou plochu na polici akvárium zaírá? 6 A) 30 dm B) 90 dm 8 C) 900 cm D) 96 cm

19 8. Analytická geometrie Analytická Analytická geometrie geometrie 8. Analytická geometrie Parametrické vyjádření přímky p je: : y 7 = 0 je: A) Parametrické = + = t, + y vyjádření t, = 3 y = + 3 t; přímky t + t; Rt R p : y 7 = 0 je: B) A) Parametrické = = t, + vyjádření y t, = 3 y = 3 t; přímky + t t; t; Rt p R : y 7 = 0 je: C) B) A) = 3 = + 3 t, + t, y t, = y y + = 3 t; 3 t + t; t; Rt t R R D) C) B) = = t, 3 y + t, = t, 3 y y = + = 3 t; 3 t + t; t; Rt; t t R R C) D) = 3 + t, t, y y = = 3 + t; t R D) = t, y = 3 + t; t R Je dána přímka q : = 3t, y = t, t R Určete Je dána její přímka vzdálenost q : = od 3t, rovnoěžné y = t, t přímky R p procházející počátkem souřadnicového systému. Určete Je dána její přímka vzdálenost q : = 3od t, yrovnoěžné = t, t přímky R 36 p procházející počátkem souřadnicového systému. Řešení: Určete její 36vzdálenost od rovnoěžné přímky p procházející počátkem souřadnicového systému. Řešení: 5 36 Řešení: MA Z, sekce 8, úloha 3 poškozené vektory z 3 Je dán pravidelný šestiúhelník ABCDEF se středem S. Označme vektory u = AB, v = BC. 3 Rozhodněte Je Je dán dán pravidelný pravidelný o každém šestiúhelník šestiúhelník následujícím ABCDEF ABCDEF tvrzení, se středem se zda středem je S. pravdivé Označme S. Označme (ANO), vektory neo vektory u nepravdivé u = AB = AB, v =,(NE). BC v = BC. Rozhodněte Je dán pravidelný o každém šestiúhelník následujícím ABCDEF tvrzení, se zda středem je pravdivé S. Označme (ANO), neo vektory nepravdivé u = AB, (NE). v = BC. 3. AC = u každém + v zda je pravdivé (ANO), neo nepravdivé Rozhodněte (NE). 3. AC = o u každém + v následujícím tvrzení, zda je pravdivé (ANO), neo nepravdivé (NE). 3. SB = u v Jinak děkujeme za provedené opravy POUZE n 3. AC = u + v 3. SB u v neopravené! 3.3 AE = v u 3. SB u v 3.3 AE v u 3. FD = u v 3.3 AE v u 3. FD = u v 3. FD = u v 9. Kominatorika, pravděpodonost a statistika 9. Kominatorika, pravděpodonost a statistika 9. Kominatorika, pravděpodonost a statistika a Zákazník si vyírá materiál pro šatní skříně jeden druh dřeva a jeden typ doplňků. V naídce je 7 druhů světlého Zákazník dřeva, si vyírá 6 druhů materiál tmavého pro šatní dřeva, skříně a dále jeden typy druh doplňků dřeva vhodných a jeden typ jen doplňků. pro světlé V naídce dřevo, 5 je typů 7 druhů světlého vhodných dřeva, světlého Zákazník 6 druhů dřeva, si jen vyírá pro tmavého 6 druhů materiál dřeva, tmavého dřevo pro šatní a dále dřeva, univerzální skříně typy a dále doplňků jeden typy typy druh pro vhodných doplňků jakýkoliv dřeva a jen vhodných jeden druh pro dřeva. světlé typ jen doplňků. dřevo, Kolik pro světlé vhodných 5 V typů naídce dřevo, vhodných dvojic je 5 typů 7 druhů (dřevo jen pro a tmavé doplňky) dřevo vhodných světlého a dřeva, je univerzální jen možné pro 6 druhů tmavé naídnout? typy tmavého dřevo pro jakýkoliv a dřeva, univerzální druh a dále dřeva. typy typy Kolik pro doplňků jakýkoliv vhodných vhodných druh dvojic dřeva. jen (dřevo Kolik pro světlé a vhodných doplňky) dřevo, je dvojic 5 možné typů (dřevo naídnout? a A) doplňky) vhodných 3 je jen možné pro tmavé naídnout? dřevo a univerzální typy pro jakýkoliv druh dřeva. Kolik vhodných dvojic (dřevo a B) A) A) doplňky) je možné naídnout? C) B) B) A) D) C) C) B) 3 jiná 3 85 možnost D) D) C) jiná možnost jiná 3 možnost D) jiná možnost

20 Čtyři Čtyři studenti studenti sportovního sportovního gymnázia gymnázia zadávali zadávali anketu. anketu. Pět Pět set set náhodně náhodně oslovených oslovených lidí lidí jim jim odpovědělo odpovědělo na na otázku, zda otázku, pravidelně zda pravidelně jezdí na jezdí kole neo na kole na neo in line na ruslích. in line ruslích. Jejich odpovědi Jejich odpovědi jsou zpracovány jsou zpracovány v taulce v taulce Nejezdí na Jezdí na kole Nejezdí na kole Jezdí na kole Jezdí na in line kole 90 0 Jezdí na in line ruslích 90 0 ruslích Nejezdí na in line 0 80 Nejezdí na ruslích 0 80 in line ruslích. S jakou pravděpodoností mohl jeden ze studentů vyhrát sázku, že první osoa z náhodně oslovených. S jezdí jakou pouze pravděpodoností na in line ruslích? mohl jeden ze studentů vyhrát sázku, že první osoa z náhodně oslovených jezdí. pouze Jaké procento na in line lidí ruslích? z dotázaných nejezdí na in line ruslích?. Jaké procento lidí z dotázaných nejezdí na in line ruslích? Řešení:. Student mohl vyhrál sázku s pravděpodoností p = 0, 0 ;. Na in line ruslích nejezdí 78 % Řešení: dotázaných.. Student mohl vyhrál sázku s pravděpodoností p = 0,0;. Na in line ruslích nejezdí 78 % dotázaných. 3 V grafu 3 je statistika dopravních přestupků ve sledovaném odoí. (Například grafu je statistika deseti řidičům dopravních ylo v přestupků tomto odoí ve sledovaném oderáno po odoí. 5 odech za jeden přestupek.) Dopravní p estupky 7 po et p estupk po et oderaných od za jeden p estupek 3. Kolik odů ylo za přestupky odeíráno nejčastěji? (Například 3. Určete průměrný deseti řidičům počet ylo odů v tomto oderaných odoí za oderáno jeden přestupek. po 5 odech za jeden přestupek.) Kolik V kolika odů přestupcích ylo za přestupky počet oderaných odeíráno odů nejčastěji? překročil průměrnou hodnotu? Určete průměrný medián. počet odů oderaných za jeden přestupek. 3.3 Kolikrát počet oderaných odů překročil průměrnou hodnotu? 3. Řešení: Určete 3. medián. ody; 3.,5 odu; 3.3 ve případech; 3. ody Řešení: 3. ody; 3.,5 odu;.3 ve případech;. ody 8 0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 MATEMATIKA Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika a její

Více

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky.

Vyučovacím jazykem matematiky je v primě až sextě čeština, v septimě angličtina, v oktávě se matematika vyučuje současně česky i anglicky. Matematika Matematika má jako předmět rozvíjející abstraktní a analytické myšlení a vyžadující přesnost v myšlení a ve vyjadřování velmi důležité místo v koncepci PORGu Ostrava. Těžiště výuky spočívá v

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu č. j. 187/2009/Chl. Tímto dodatkem se od školního roku 2011/2012 mění učební plán pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium,

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 6.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od 1.9.2009

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více