Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková Škola pro život, život do školy Verze 1. z Platnost

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 242 Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 3 z 299

4 Pracovní činnosti Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk Cvičení z matematiky Základy administrativy Informatika Cvičení z českého jazyka Technické činnosti Konverzace v anglickém jazyce Praktika z fyziky Sportovní výchova Domácnost Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 297 Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 4 z 299

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Škola pro život, život do školy Předkladatel: Název školy Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková IZO IČ Adresa Šeříková 33, Ostrava-Výškovice Ředitel Mgr.Jiří Bakončík Kontakty Mgr.Jiří Bakončík, Mgr.Šárka Havlásková Telefon www zs-serikova. Fax Zřizovatel: Zřizovatel Adresa zřizovatele Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Horní 3, Ostrava-Hrabůvka Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 5 z 299

6 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Škola se nachází v městském obvodu Ostrava-Jih, územně leží v městské části Ostrava-Výškovice. Škola je úplná, s devíti postupnými ročníky. Maximální limit pro počet žáků školy je stanoven na 600 žáků, v současném období školu navštěvuje asi 370 žáků. Škola poskytuje stejné všeobecné základní vzdělání všem žákům, nemá žádné speciální zaměření. Od školního roku 2007/2008 je škola zařazena MŠMT ČR do pokusného ověřování individuálního vzdělávání žáků na druhém stupni základní školy. Na základě smlouvy s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity má škola statut fakultní školy. Zajišťuje průběžné, souvislé a hospitačně asistentské pedagogické praxe studentům učitelství pro 1.a 2.stupeň základní školy. Studenti ve škole rovněž realizují své projekty a výzkumy k přípravě diplomových a seminárních prací. Při škole působí od roku 1992 občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříková, Ostrava a od je zřízena Školská rada, která je šestičlenná. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení Škola je umístěna v jedné budově členěné na pět pavilonů. Ve třech pavilonech jsou učebny a kanceláře, v jednom jsou dvě tělocvičny a učebny pro technickou výchovu a v posledním je umístěna školní jídelna s kuchyní. K výuce slouží 36 učeben. Kromě kmenových učeben tříd má škola zřízeny i učebny odborné, počítačové a multimediální. Odborné učebny slouží pro výuku: cizích jazyků (vybaveny jako multimediální s počítači pro žáky) informatiky (učebna je vybavena 16 PC s připojením k internetu) chemie a fyziky (učebna je vybavena speciálním nábytkem a zařízením pro výuku zejména fyziky a chemie) technické výchovy (učebna vybavena pracovními stoly, stroji a nářadím) přírodopisu (učebna vybavena pracovními stoly a multimediálním vybavením) výtvarné výchovy (učebna zařízena speciálně pro výuku výtvarné výchovy) hudební výchovy (učebna zařízena speciálně pro výuku hudební výchovy, vybavena audiovizuální didaktickou technikou) praktických činností (speciální učebny pro výuku vaření a pěstitelských prací vybavené odpovídajícím zařízením pro daný druh činnosti) tělesné výchovy (dvě tělocvičny vybavené sportovním nářadím a náčiním a školní hřiště, které však nesplňuje požadavky pro výuku atletických disciplín) Počítačová učebna je vybavena 19 počítači s výukovým softwarem a je využívána pro běžnou výuku v různých předmětech, včetně volitelných. Pro zkvalitnění a zpestření výuky jsou ve škole k dispozici další 4 multimediální učebny. Tři z nich jsou vybaveny interaktivní tabulí, jedna systémem, který umožňuje interaktivní výuku, a počítači pro samostatnou práci žáků s připojením k internetu. Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 6 z 299

7 Vyučující mají pro výuku dále k dispozici přenosné dataprojektory, přenosný systém ONFINITY pro multimediální výuku, notebooky, videorekordéry, zpětné projektory, audiorekordéry pro přehrávání kazet i CD a klasické učební pomůcky. Škola vlastní řadu výukových počítačových programů, které jsou dle potřeb instalovány do PC a multimediálních učeben. Kabinety vyučujících jsou vybaveny počítači připojenými ke školní síti a k internetu. Přípravy a dokumenty mohou učitelé tisknout na síťové tiskárně a kopírovat na třech kopírkách, z nichž jedna umožňuje barevné kopírování. Prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů včetně vybavení odpovídají příslušným normám. Pro pořádání kulturních a společenských akcí využívá škola vlastní sál přestavěný z nevyužívaných místností s kapacitou až 100 míst k sezení. Pro prezentaci prací žáků je využívána školní minigalerie. Součástí pozemků školy je atrium, jež je využíváno za příznivého počasí k pobytu žáků v době velkých přestávek. Atrium i další pozemky patřící škole jsou využívány k různým sportovním a mimoškolním aktivitám. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je tvořen odborně kvalifikovanými pedagogy. Někteří pedagogové mají i odbornou kvalifikaci pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Plnou kvalifikaci pro výkon funkce splňuje ředitel školy i výchovná poradkyně. Sbor je smíšený, s převahou žen, věkově různorodý. Pedagogové se průběžně vzdělávají v rámci programu dalšího vzdělávání zejména v oblastech práce s žáky s využitím moderních forem a metod výuky, metodiky jednotlivých předmětů, pedagogiky a psychologie. Kromě výchovného poradce působí ve škole rovněž metodik prevence negativních jevů, metodik environmentální výchovy a metodik informačních a komunikačních technologií. Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci převážně z blízkého okolí školy. Většina žáků školy plní povinnou školní docházku ve škole. Zajišťujeme rovněž vzdělávání žáků formou individuálního vzdělávání i vzdělávání žáků pobývajících se zákonnými zástupci v cizině. Od školního roku 2007/2008 mohou být ve škole vzděláváni žáci formou individuálního vzdělávání i na druhém stupni na základě povolení MŠMT ČR k pokusnému ověřování tohoto způsobu vzdělávání. Děti cizinců nebo žáci z národnostních menšin jsou ve škole rovněž vzděláváni, jedná se vždy řádově o jednotlivce. Dlouhodobé zkušenosti má škola s individuální integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Práci s integrovanými žáky řídí koordinátor. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC a žádosti zákonného zástupce žáka individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a vyhodnocován. Žákovský parlament Ve škole pracuje školní žákovský parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd 2.-9.ročníku. Žáci se prostřednictvím parlamentu podílejí na činnosti školy, spolupracují s vedením školy, třídními učiteli, vyučujícími jednotlivých předmětů, s žáky jednotlivých tříd a sdružením rodičů. Předkládají podněty, nápady a připomínky k životu a organizaci školy, podílejí se na zajištění různých anket a akcí školy. Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 7 z 299

8 Školička pro budoucí prvňáčky Pro budoucí prvňáčky funguje již několik let v odpoledních hodinách Školička. Formou zábavných her v ní zkušené učitelky 1.stupně připravují děti na vstup do školy. Zájmová činnost a soutěže Škola každoročně nabízí žákům možnost vyžití v odpoledních hodinách v zájmových kroužcích pod vedením pedagogů školy. Žáci si mohou vybrat z několika kroužků nebo aktivit dle svého zaměření. Nabídka kroužků se snaží vyjít vstříc poptávce. Nejžádanější jsou kroužky sportovní, výtvarné a počítačové. Mezi zájmovou činnost patří i činnost redaktorského kroužku, který vydává školní časopis Smajlík. Žáci školy se zapojují do vědomostních, sportovních i zájmových soutěží a olympiád. Ve škole jsou organizovány školní soutěže z různých oblastí pro všechny kategorie žáků. Nejlepší a nejúspěšnější žáci pak reprezentují školu v městských i krajských kolech soutěží. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola se zapojuje do některých dlouhodobých celostátních projektů organizovaných pro základní školy. Sem patří např. projekt Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví nebo projekt Zdravé zuby. Jiné projekty si škola vytváří sama, např. "Vánoční jarmark" a "Velikonoční jarmark" - společné akce školy a rodičů, projekt Moudrá sova, jehož cílem je motivace žáků k aktivnímu přístupu k učení, vytváření kladného vztahu ke škole, učitelům, spolužákům. Dalším projektem je sponzorování zvířete chovaného v ZOO Ostrava. Tento projekt ve svých doprovodných aktivitách každoročně aktivizuje žáky v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany zvířat. V rámci mezinárodního projektu "Comenius" škola udržuje kontakt s partnerskými školami v Košicích na Slovensku a v Czudcu v Polsku. V rámci spolupráce dochází k výměnám zkušeností mezi pedagogy, k výměnám prací žáků a vzájemnému poznávání spojeného s účastí žáků na akcích a soutěžích pořádaných jednotlivými partnerskými školami. Tradiční akce školy Škola má několikaletou tradici v pořádání vánočních a velikonočních jarmarků, spojených s tvůrčími dílnami pro žáky i rodiče a prezentací prací žáků. Každoročně je pro veřejnost organizován Den otevřených dveří. Dle možností škola organizuje pro žáky ozdravné pobyty, lyžařský kurz, školní výlety. V oblasti vzdělávací jsou pro žáky každoročně zajišťovány: Besedy k problematice protidrogové prevence Besedy s policií k problematice správného a slušného chování, k dopravní výchově Divadelní představení a výchovné koncerty vhodně doplňující probírané Pracovní dílny a vzdělávací programy zaměřené na environmentální výchovu Besedy a vzdělávací akce v knihovně Návštěvy výstav k doplnění výuky Exkurze různého zaměření V oblasti mimoškolního vyžití škola organizuje pro žáky a rodiče: Drakiádu Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 8 z 299

9 Mikulášskou nadílku Zábavnou sportovní soutěž Miss a missák pohybu Besídky a tvůrčí dílny Různá kulturní vystoupení Pro žáky devátých ročníků je v poslední den školního roku připraveno slavnostní rozloučení. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků Zákonní zástupci žáků jsou o výsledcích vzdělávání svých dětí pravidelně informováni prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách a při konzultačních dnech. V případě potřeby je se zákonnými zástupci jednáno osobně nebo jsou jim informace předány telefonicky. Rodiče mohou navštívit výuku, a to kdykoliv po dohodě s vyučujícím. Prostředí školy a práci žáků mohou rodiče posoudit i při každoročním Dni otevřených dveří. Se základními informacemi o organizaci a činnosti školy, plánovaných i uskutečněných akcích se může veřejnost seznámit na webových stránkách školy (www.zs-serikova.cz). Při škole funguje Sdružení rodičů a přátel školy. Ve výboru SRPŠ zasedají zákonní zástupci žáků jednotlivých tříd. Toto občanské sdružení podporuje činnost a aktivity školy Charakteristika ŠVP Škola pro život, život do školy Poněvadž chceme žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a protože usilujeme vnést do výuky aktuální dění ve společnosti i vědě, a zároveň usilujeme o to, aby škola byla pro žáky místem, které žáky motivuje a podporuje, dává pocit bezpečí a možnost pozitivních prožitků, nazvali jsme náš školní vzdělávací program Škola pro život, život do školy. Náš školní vzdělávací program vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci, práci s informacemi, propojení výuky v jednotlivých předmětech a naznačení cesty ke zdravému životnímu stylu. Ve výchovném působení se snažíme o to, aby žáci porozuměli nebezpečí, které na ně číhá v okolním světě, a k tomu slouží náš školní program primární prevence negativních jevů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy, pracovat individuálně i skupinově, osvojili si sociální dovednosti a využívali získané znalosti a dovednosti. Nezapomínáme ani na komunikaci. Dobré vztahy uvnitř školy mezi žáky, žáky a učiteli, ale i navenek s rodiči a veřejností, jsou pro nás velmi důležitým faktorem. Žáky vedeme k všestranné a otevřené komunikaci a zároveň k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem či kulturám. Tím se mimo jiné naplňují kompetence občanské. K rozvíjení klíčových kompetencí směřuje vzdělávací obsah a činnosti, které ve škole probíhají. Naše škola nemá specifické zaměření, je určena všem žákům, proto usilujeme o zformování všestranně rozvinuté osobnosti žáka tak, aby byl úspěšný v dalším životě. Školní vzdělávací program je realizován ve třech rovinách: Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 9 z 299

10 povinné předměty povinně volitelné předměty zájmové útvary Svým vzdělávacím programem plníme kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Kompetence k učení Snažíme se v žácích probudit zájem a potřebu o vzdělávání se, o školní práci a o školu vůbec. Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací i z jiných než školních zdrojů (internet, encyklopedie, televize, DVD, ICT, PC ) a posouzení jejich věrohodnosti, využívání informační techniky a nalézání nových řešení. Žákům se zájmem, talentem či schopnostmi umožňujeme účastnit se různých soutěží a olympiád. Kompetence k řešení problémů Motivujeme žáky co nejvíce problémovými úlohami z praktického života. Vedeme žáky k vyhledávání různých řešení problémů a k obhajobě svých zjištění. Snažíme se u žáků o pochopení významu pojmů, jejich smyslu a práce s nimi, třídění, zpracovávání a využívání nabytých informací. Podporujeme práci žáků při vyhledávání příčiny problému a jeho řešení. Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými, snažíme se o dobré přátelské vztahy ve třídě i mimo ni. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň dokázat tolerovat názor jiných, diskutovat o problému a dodržovat zásady slušného vyjadřování a chování. Kompetence sociální a personální Vedeme žáky k respektování daných pravidel chování, k toleranci odlišnostem druhých, k vzájemnému respektování, spolupráci a ochotě pomoci druhému. Zároveň je učíme k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi lidmi. Kompetence občanská Seznamujeme žáky s jejich právy, ale i povinnostmi a důsledně vyžadujeme respektování práv i povinností. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní kulturní a historické tradice. Usilujeme o to, aby žáci vnímali souvislost mezi člověkem, přírodou a technikou a chápali ekologické souvislosti a enviromentální problémy. Kompetence pracovní Klademe důraz na význam nejen individuální práce, ale i skupinové, v níž si žák uvědomuje svou roli a svou spoluzodpovědnost za výsledek. Dbáme na dodržování bezpečnostních pravidel, udržování pořádku na pracovním místě a efektivní využívání různých materiálů. Vedeme k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - škola je otevřená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (za tyto jsou považováni žáci se speciálními poruchami učení, chování /SPUCH/, zdravotním postižením nebo znevýhodněním a mimořádně nadaní žáci) Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 10 z 299

11 - pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonných zástupců a poradenských středisek - škola spolupracuje s PPP, SPC a odborníky zaměřenými na psychologii, psychiatrii, neurologii, logopedii, etopedii a dalšími - v rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících žáka, výchovného poradce, koordinátora pro práci s integrovanými žáky a vedení školy Žáci se speciálními poruchami učení, chování, se zdravotním postižením nebo znevýhodněním - žáci jsou vzděláváni v běžných třídách, učitelé postupují dle doporučení odborníků, k žákům přistupují individuálně, tolerují žákovy obtíže vyplývající z SPUCH nebo ze zdravotního postižení, volí vhodné metody výuky - žáci, kterým je na základě odborného posudku poradenského pracoviště PPP, SPC- doporučena integrace do běžných tříd, jsou vyučováni dle individuální vzdělávacího plánu (dále jen IVP) pro práci s integrovanými žáky (IŽ) na základě žádosti zákonného zástupce, ve spolupráci s třídním učitelem, s ostatními vyučujícími, koordinátorem pro práci s IŽ, zákonným zástupcem žáka a žákem - v IVP jsou stanoveny zásady práce s IŽ, a rozsah reedukační péče, podíl žáka a jeho zákonných zástupců na aktivním plnění apod. - reedukační péči na škole zajišťují pedagogové s kvalifikací pro reedukační péči, kteří využívají speciálně pedagogické postupy a alternativní metody s využitím kompenzačních a didaktických pomůcek, výukových programů - IVP je dle potřeby průběžně doplňován, realizace IVP a jeho plnění je 2x ročně vyhodnocováno a projednáváno se zákonnými zástupci, žákem - na škole je možnost logopedické péče, kterou zajišťuje speciální pedagog se zaměřením na logopedii Žáci se speciálními poruchami chování - žáci jsou vzděláváni v běžných třídách, učitelé postupují dle doporučení odborníků, k žákům přistupují individuálně, tolerují žákovy potíže vyplývající z SPCH a volí vhodné metody výuky - škola spolupracuje s rodiči, odbory sociální péče a péče o dítě při obecních úřadech, kurátory mládeže, diagnostickými centry a ústavy, středisky výchovné péče, Městskou policií, Policií ČR atd. - výchovná poradkyně zajišťuje metodická školení pro vyučující zaměřená na komunikaci s problémovými žáky, prevenci patologických jevů a záškoláctví Žáci mimořádně nadaní - škola je otevřená mimořádně nadaným žákům, rozvíjí jejich talent a mimořádné nadání - ve škole je možná integrace žáků s mimořádným nadáním v běžných třídách, práce dle IVP tak, aby byl umožněn osobnostní rozvoj takového žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima a aby se dále rozvíjel jeho talent, nadání a zájmy Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována integrací obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 11 z 299

12 Kompetence k učení Popis z RVP Na úrovni základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Popis z RVP Na úrovni základního vzdělávání žák: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Kompetence komunikativní Popis z RVP Na úrovni základního vzdělávání žák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 12 z 299

13 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Popis z RVP Na úrovni základního vzdělávání žák: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají Kompetence občanské Popis z RVP Na úrovni základního vzdělávání žák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví Kompetence pracovní Popis z RVP Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 13 z 299

14 Na úrovni základního vzdělávání žák: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Číslo a početní operace 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova Matematika Číslo a početní operace 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Vlastivěda Místo, kde žijeme Hudební výchova Vokální činnosti 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Hudební výchova Vokální činnosti; Poslechové činnosti 6. ročník Matematika Základní rovinné útvary Hudební výchova Vokální činnosti Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 14 z 299

15 Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Fyzika Látky a tělesa Přírodopis Praktické poznávání přírody Tělesná výchova Atletika 7. ročník Hudební výchova Vokální činnosti; Pohybové činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Fyzika Pohyb těles; Mechanické vlastnosti tekutin Přírodopis Praktické poznávání přírody Základy administrativy Textový editor Informatika Grafický editor; Základy programování 8. ročník Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Přírodopis Podmínky a projevy života; Praktické poznávání přírody 9. ročník Matematika Jehlan, kužel, koule; Nestandartní úlohy Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Přírodopis Praktické poznávání přírody Cvičení z matematiky Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 15 z 299

16 Číslo a proměnná; Tělesa Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Tělesná výchova Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 2. ročník Prvouka Lidé kolem nás 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Prvouka Lidé kolem nás 4. ročník Vlastivěda Místo, kde žijeme 5. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 7. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Tělesná výchova Gymnastika 8. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Pracovní činnosti Sebepoznání, sebehodnocení Seberegulace a sebe - integrace ve výuce 3. ročník Prvouka Lidé kolem nás 4. ročník Hudební výchova Poslechové činnosti Tělesná výchova Základy gymnastiky 7. ročník Informatika Grafický editor 9. ročník Pracovní činnosti Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 16 z 299

17 Sebepoznání, sebehodnocení Psychohygiena - integrace ve výuce 1. ročník Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 2. ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví 3. ročník Prvouka Lidé kolem nás Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 4. ročník Tělesná výchova Rytmické a kondiční formy cvičení 5. ročník Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem; Vytváření a zpracování informací pomocí počítačových aplikací 6. ročník Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem; Vytváření textových informací 8. ročník Fyzika Zvukové děje 9. ročník Informační a komunikační technologie Zpracování a využívání informací Kreativita - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Matematika Číslo a početní operace Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity Hudební výchova Instrumentální činnosti Pracovní činnosti Konstrukční činnosti 2. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 17 z 299

18 Matematika Závislosti, vztahy a práce s daty Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků Pracovní činnosti Konstrukční činnosti 3. ročník Matematika Číslo a početní operace Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity Hudební výchova Instrumentální činnosti Pracovní činnosti Konstrukční činnosti 4. ročník Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Rovíjení smyslové citlivosti Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem 5. ročník Informační a komunikační technologie Vytváření a zpracování informací pomocí počítačových aplikací Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti 6. ročník Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Fyzika Látky a tělesa Pracovní činnosti Práce s materiály; Pracovní postupy, stanovení kroků při zadané práci 7. ročník Výtvarná výchova Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 18 z 299

19 Rozvíjení smyslové citlivosti Pracovní činnosti Technologické postupy Informatika Základy programování 8. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Fyzika Zvukové děje Pracovní činnosti Práce podle návodu 9. ročník Informační a komunikační technologie Zpracování a využívání informací; Vyhledávání informací a komunikace Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Pracovní činnosti Sebepoznání, sebehodnocení Cvičení z matematiky Funkce Poznávání lidí - integrace ve výuce 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Prvouka Lidé kolem nás 4. ročník Matematika Nestandardní aplikační úlohy a problémy Vlastivěda Místo, kde žijeme 5. ročník Matematika Nestandardní aplikační úlohy a problémy Vlastivěda Lidé kolem nás 8. ročník Fyzika Zvukové děje Tělesná výchova Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 19 z 299

20 Sportovní hry Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 2. ročník Prvouka Lidé kolem nás Tělesná výchova Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Prvouka Lidé kolem nás 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Hudební výchova Poslechové činnosti 5. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Literární výchova Informační a komunikační technologie Vyhledávání informací a komunikace 6. ročník Informační a komunikační technologie Vyhlédávání informací a komunikace Dějepis Počátky lidské společnosti 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 8. ročník Výchova k občanství Právo v našem životě 9. ročník Dějepis Rozdělený a integrující se svět Tělesná výchova Sportovní hry Komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 20 z 299

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 3. 9. 2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Ruku v ruce za vzděláním Předkladatel: název školy Základní škola Nové Město nad Metují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

Školní vzdělávací program. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tradice, kvalita, budoucnost, č.j.:1206/2007 Verze 1. z 01. 09. 2007 Platnost

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Škola = hra, radost, poznání

Škola = hra, radost, poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 385/2007 Škola = hra, radost, poznání s úpravami pro školní rok 2014/2015 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Historie

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění

ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC. Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou. Otevírat Nové Ekologické Cítění ZŠ a MŠ Jílovice ŠVP ZVONEC Zajímavou a zábavnou Výukou a výchovou Otevírat Nové Ekologické Cítění Obsah ZŠ A MŠ JÍLOVICE... 1 1. IDENTIFIKČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1. VELIKOST A ÚPLNOST

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více