Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková Škola pro život, život do školy Verze 1. z Platnost

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 242 Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 3 z 299

4 Pracovní činnosti Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk Cvičení z matematiky Základy administrativy Informatika Cvičení z českého jazyka Technické činnosti Konverzace v anglickém jazyce Praktika z fyziky Sportovní výchova Domácnost Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 297 Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 4 z 299

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Škola pro život, život do školy Předkladatel: Název školy Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková IZO IČ Adresa Šeříková 33, Ostrava-Výškovice Ředitel Mgr.Jiří Bakončík Kontakty Mgr.Jiří Bakončík, Mgr.Šárka Havlásková Telefon www zs-serikova. Fax Zřizovatel: Zřizovatel Adresa zřizovatele Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Horní 3, Ostrava-Hrabůvka Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 5 z 299

6 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Škola se nachází v městském obvodu Ostrava-Jih, územně leží v městské části Ostrava-Výškovice. Škola je úplná, s devíti postupnými ročníky. Maximální limit pro počet žáků školy je stanoven na 600 žáků, v současném období školu navštěvuje asi 370 žáků. Škola poskytuje stejné všeobecné základní vzdělání všem žákům, nemá žádné speciální zaměření. Od školního roku 2007/2008 je škola zařazena MŠMT ČR do pokusného ověřování individuálního vzdělávání žáků na druhém stupni základní školy. Na základě smlouvy s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity má škola statut fakultní školy. Zajišťuje průběžné, souvislé a hospitačně asistentské pedagogické praxe studentům učitelství pro 1.a 2.stupeň základní školy. Studenti ve škole rovněž realizují své projekty a výzkumy k přípravě diplomových a seminárních prací. Při škole působí od roku 1992 občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Šeříková, Ostrava a od je zřízena Školská rada, která je šestičlenná. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení Škola je umístěna v jedné budově členěné na pět pavilonů. Ve třech pavilonech jsou učebny a kanceláře, v jednom jsou dvě tělocvičny a učebny pro technickou výchovu a v posledním je umístěna školní jídelna s kuchyní. K výuce slouží 36 učeben. Kromě kmenových učeben tříd má škola zřízeny i učebny odborné, počítačové a multimediální. Odborné učebny slouží pro výuku: cizích jazyků (vybaveny jako multimediální s počítači pro žáky) informatiky (učebna je vybavena 16 PC s připojením k internetu) chemie a fyziky (učebna je vybavena speciálním nábytkem a zařízením pro výuku zejména fyziky a chemie) technické výchovy (učebna vybavena pracovními stoly, stroji a nářadím) přírodopisu (učebna vybavena pracovními stoly a multimediálním vybavením) výtvarné výchovy (učebna zařízena speciálně pro výuku výtvarné výchovy) hudební výchovy (učebna zařízena speciálně pro výuku hudební výchovy, vybavena audiovizuální didaktickou technikou) praktických činností (speciální učebny pro výuku vaření a pěstitelských prací vybavené odpovídajícím zařízením pro daný druh činnosti) tělesné výchovy (dvě tělocvičny vybavené sportovním nářadím a náčiním a školní hřiště, které však nesplňuje požadavky pro výuku atletických disciplín) Počítačová učebna je vybavena 19 počítači s výukovým softwarem a je využívána pro běžnou výuku v různých předmětech, včetně volitelných. Pro zkvalitnění a zpestření výuky jsou ve škole k dispozici další 4 multimediální učebny. Tři z nich jsou vybaveny interaktivní tabulí, jedna systémem, který umožňuje interaktivní výuku, a počítači pro samostatnou práci žáků s připojením k internetu. Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 6 z 299

7 Vyučující mají pro výuku dále k dispozici přenosné dataprojektory, přenosný systém ONFINITY pro multimediální výuku, notebooky, videorekordéry, zpětné projektory, audiorekordéry pro přehrávání kazet i CD a klasické učební pomůcky. Škola vlastní řadu výukových počítačových programů, které jsou dle potřeb instalovány do PC a multimediálních učeben. Kabinety vyučujících jsou vybaveny počítači připojenými ke školní síti a k internetu. Přípravy a dokumenty mohou učitelé tisknout na síťové tiskárně a kopírovat na třech kopírkách, z nichž jedna umožňuje barevné kopírování. Prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů včetně vybavení odpovídají příslušným normám. Pro pořádání kulturních a společenských akcí využívá škola vlastní sál přestavěný z nevyužívaných místností s kapacitou až 100 míst k sezení. Pro prezentaci prací žáků je využívána školní minigalerie. Součástí pozemků školy je atrium, jež je využíváno za příznivého počasí k pobytu žáků v době velkých přestávek. Atrium i další pozemky patřící škole jsou využívány k různým sportovním a mimoškolním aktivitám. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je tvořen odborně kvalifikovanými pedagogy. Někteří pedagogové mají i odbornou kvalifikaci pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Plnou kvalifikaci pro výkon funkce splňuje ředitel školy i výchovná poradkyně. Sbor je smíšený, s převahou žen, věkově různorodý. Pedagogové se průběžně vzdělávají v rámci programu dalšího vzdělávání zejména v oblastech práce s žáky s využitím moderních forem a metod výuky, metodiky jednotlivých předmětů, pedagogiky a psychologie. Kromě výchovného poradce působí ve škole rovněž metodik prevence negativních jevů, metodik environmentální výchovy a metodik informačních a komunikačních technologií. Charakteristika žáků Školu navštěvují žáci převážně z blízkého okolí školy. Většina žáků školy plní povinnou školní docházku ve škole. Zajišťujeme rovněž vzdělávání žáků formou individuálního vzdělávání i vzdělávání žáků pobývajících se zákonnými zástupci v cizině. Od školního roku 2007/2008 mohou být ve škole vzděláváni žáci formou individuálního vzdělávání i na druhém stupni na základě povolení MŠMT ČR k pokusnému ověřování tohoto způsobu vzdělávání. Děti cizinců nebo žáci z národnostních menšin jsou ve škole rovněž vzděláváni, jedná se vždy řádově o jednotlivce. Dlouhodobé zkušenosti má škola s individuální integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména žáků s vývojovými poruchami učení a chování. Práci s integrovanými žáky řídí koordinátor. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC a žádosti zákonného zástupce žáka individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a vyhodnocován. Žákovský parlament Ve škole pracuje školní žákovský parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd 2.-9.ročníku. Žáci se prostřednictvím parlamentu podílejí na činnosti školy, spolupracují s vedením školy, třídními učiteli, vyučujícími jednotlivých předmětů, s žáky jednotlivých tříd a sdružením rodičů. Předkládají podněty, nápady a připomínky k životu a organizaci školy, podílejí se na zajištění různých anket a akcí školy. Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 7 z 299

8 Školička pro budoucí prvňáčky Pro budoucí prvňáčky funguje již několik let v odpoledních hodinách Školička. Formou zábavných her v ní zkušené učitelky 1.stupně připravují děti na vstup do školy. Zájmová činnost a soutěže Škola každoročně nabízí žákům možnost vyžití v odpoledních hodinách v zájmových kroužcích pod vedením pedagogů školy. Žáci si mohou vybrat z několika kroužků nebo aktivit dle svého zaměření. Nabídka kroužků se snaží vyjít vstříc poptávce. Nejžádanější jsou kroužky sportovní, výtvarné a počítačové. Mezi zájmovou činnost patří i činnost redaktorského kroužku, který vydává školní časopis Smajlík. Žáci školy se zapojují do vědomostních, sportovních i zájmových soutěží a olympiád. Ve škole jsou organizovány školní soutěže z různých oblastí pro všechny kategorie žáků. Nejlepší a nejúspěšnější žáci pak reprezentují školu v městských i krajských kolech soutěží. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola se zapojuje do některých dlouhodobých celostátních projektů organizovaných pro základní školy. Sem patří např. projekt Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví nebo projekt Zdravé zuby. Jiné projekty si škola vytváří sama, např. "Vánoční jarmark" a "Velikonoční jarmark" - společné akce školy a rodičů, projekt Moudrá sova, jehož cílem je motivace žáků k aktivnímu přístupu k učení, vytváření kladného vztahu ke škole, učitelům, spolužákům. Dalším projektem je sponzorování zvířete chovaného v ZOO Ostrava. Tento projekt ve svých doprovodných aktivitách každoročně aktivizuje žáky v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany zvířat. V rámci mezinárodního projektu "Comenius" škola udržuje kontakt s partnerskými školami v Košicích na Slovensku a v Czudcu v Polsku. V rámci spolupráce dochází k výměnám zkušeností mezi pedagogy, k výměnám prací žáků a vzájemnému poznávání spojeného s účastí žáků na akcích a soutěžích pořádaných jednotlivými partnerskými školami. Tradiční akce školy Škola má několikaletou tradici v pořádání vánočních a velikonočních jarmarků, spojených s tvůrčími dílnami pro žáky i rodiče a prezentací prací žáků. Každoročně je pro veřejnost organizován Den otevřených dveří. Dle možností škola organizuje pro žáky ozdravné pobyty, lyžařský kurz, školní výlety. V oblasti vzdělávací jsou pro žáky každoročně zajišťovány: Besedy k problematice protidrogové prevence Besedy s policií k problematice správného a slušného chování, k dopravní výchově Divadelní představení a výchovné koncerty vhodně doplňující probírané Pracovní dílny a vzdělávací programy zaměřené na environmentální výchovu Besedy a vzdělávací akce v knihovně Návštěvy výstav k doplnění výuky Exkurze různého zaměření V oblasti mimoškolního vyžití škola organizuje pro žáky a rodiče: Drakiádu Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 8 z 299

9 Mikulášskou nadílku Zábavnou sportovní soutěž Miss a missák pohybu Besídky a tvůrčí dílny Různá kulturní vystoupení Pro žáky devátých ročníků je v poslední den školního roku připraveno slavnostní rozloučení. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků Zákonní zástupci žáků jsou o výsledcích vzdělávání svých dětí pravidelně informováni prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách a při konzultačních dnech. V případě potřeby je se zákonnými zástupci jednáno osobně nebo jsou jim informace předány telefonicky. Rodiče mohou navštívit výuku, a to kdykoliv po dohodě s vyučujícím. Prostředí školy a práci žáků mohou rodiče posoudit i při každoročním Dni otevřených dveří. Se základními informacemi o organizaci a činnosti školy, plánovaných i uskutečněných akcích se může veřejnost seznámit na webových stránkách školy (www.zs-serikova.cz). Při škole funguje Sdružení rodičů a přátel školy. Ve výboru SRPŠ zasedají zákonní zástupci žáků jednotlivých tříd. Toto občanské sdružení podporuje činnost a aktivity školy Charakteristika ŠVP Škola pro život, život do školy Poněvadž chceme žáky učit takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a protože usilujeme vnést do výuky aktuální dění ve společnosti i vědě, a zároveň usilujeme o to, aby škola byla pro žáky místem, které žáky motivuje a podporuje, dává pocit bezpečí a možnost pozitivních prožitků, nazvali jsme náš školní vzdělávací program Škola pro život, život do školy. Náš školní vzdělávací program vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci, práci s informacemi, propojení výuky v jednotlivých předmětech a naznačení cesty ke zdravému životnímu stylu. Ve výchovném působení se snažíme o to, aby žáci porozuměli nebezpečí, které na ně číhá v okolním světě, a k tomu slouží náš školní program primární prevence negativních jevů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy, pracovat individuálně i skupinově, osvojili si sociální dovednosti a využívali získané znalosti a dovednosti. Nezapomínáme ani na komunikaci. Dobré vztahy uvnitř školy mezi žáky, žáky a učiteli, ale i navenek s rodiči a veřejností, jsou pro nás velmi důležitým faktorem. Žáky vedeme k všestranné a otevřené komunikaci a zároveň k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem či kulturám. Tím se mimo jiné naplňují kompetence občanské. K rozvíjení klíčových kompetencí směřuje vzdělávací obsah a činnosti, které ve škole probíhají. Naše škola nemá specifické zaměření, je určena všem žákům, proto usilujeme o zformování všestranně rozvinuté osobnosti žáka tak, aby byl úspěšný v dalším životě. Školní vzdělávací program je realizován ve třech rovinách: Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 9 z 299

10 povinné předměty povinně volitelné předměty zájmové útvary Svým vzdělávacím programem plníme kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. Kompetence k učení Snažíme se v žácích probudit zájem a potřebu o vzdělávání se, o školní práci a o školu vůbec. Klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací i z jiných než školních zdrojů (internet, encyklopedie, televize, DVD, ICT, PC ) a posouzení jejich věrohodnosti, využívání informační techniky a nalézání nových řešení. Žákům se zájmem, talentem či schopnostmi umožňujeme účastnit se různých soutěží a olympiád. Kompetence k řešení problémů Motivujeme žáky co nejvíce problémovými úlohami z praktického života. Vedeme žáky k vyhledávání různých řešení problémů a k obhajobě svých zjištění. Snažíme se u žáků o pochopení významu pojmů, jejich smyslu a práce s nimi, třídění, zpracovávání a využívání nabytých informací. Podporujeme práci žáků při vyhledávání příčiny problému a jeho řešení. Kompetence komunikativní Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými, snažíme se o dobré přátelské vztahy ve třídě i mimo ni. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň dokázat tolerovat názor jiných, diskutovat o problému a dodržovat zásady slušného vyjadřování a chování. Kompetence sociální a personální Vedeme žáky k respektování daných pravidel chování, k toleranci odlišnostem druhých, k vzájemnému respektování, spolupráci a ochotě pomoci druhému. Zároveň je učíme k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi lidmi. Kompetence občanská Seznamujeme žáky s jejich právy, ale i povinnostmi a důsledně vyžadujeme respektování práv i povinností. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní kulturní a historické tradice. Usilujeme o to, aby žáci vnímali souvislost mezi člověkem, přírodou a technikou a chápali ekologické souvislosti a enviromentální problémy. Kompetence pracovní Klademe důraz na význam nejen individuální práce, ale i skupinové, v níž si žák uvědomuje svou roli a svou spoluzodpovědnost za výsledek. Dbáme na dodržování bezpečnostních pravidel, udržování pořádku na pracovním místě a efektivní využívání různých materiálů. Vedeme k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - škola je otevřená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (za tyto jsou považováni žáci se speciálními poruchami učení, chování /SPUCH/, zdravotním postižením nebo znevýhodněním a mimořádně nadaní žáci) Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 10 z 299

11 - pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho zákonných zástupců a poradenských středisek - škola spolupracuje s PPP, SPC a odborníky zaměřenými na psychologii, psychiatrii, neurologii, logopedii, etopedii a dalšími - v rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících žáka, výchovného poradce, koordinátora pro práci s integrovanými žáky a vedení školy Žáci se speciálními poruchami učení, chování, se zdravotním postižením nebo znevýhodněním - žáci jsou vzděláváni v běžných třídách, učitelé postupují dle doporučení odborníků, k žákům přistupují individuálně, tolerují žákovy obtíže vyplývající z SPUCH nebo ze zdravotního postižení, volí vhodné metody výuky - žáci, kterým je na základě odborného posudku poradenského pracoviště PPP, SPC- doporučena integrace do běžných tříd, jsou vyučováni dle individuální vzdělávacího plánu (dále jen IVP) pro práci s integrovanými žáky (IŽ) na základě žádosti zákonného zástupce, ve spolupráci s třídním učitelem, s ostatními vyučujícími, koordinátorem pro práci s IŽ, zákonným zástupcem žáka a žákem - v IVP jsou stanoveny zásady práce s IŽ, a rozsah reedukační péče, podíl žáka a jeho zákonných zástupců na aktivním plnění apod. - reedukační péči na škole zajišťují pedagogové s kvalifikací pro reedukační péči, kteří využívají speciálně pedagogické postupy a alternativní metody s využitím kompenzačních a didaktických pomůcek, výukových programů - IVP je dle potřeby průběžně doplňován, realizace IVP a jeho plnění je 2x ročně vyhodnocováno a projednáváno se zákonnými zástupci, žákem - na škole je možnost logopedické péče, kterou zajišťuje speciální pedagog se zaměřením na logopedii Žáci se speciálními poruchami chování - žáci jsou vzděláváni v běžných třídách, učitelé postupují dle doporučení odborníků, k žákům přistupují individuálně, tolerují žákovy potíže vyplývající z SPCH a volí vhodné metody výuky - škola spolupracuje s rodiči, odbory sociální péče a péče o dítě při obecních úřadech, kurátory mládeže, diagnostickými centry a ústavy, středisky výchovné péče, Městskou policií, Policií ČR atd. - výchovná poradkyně zajišťuje metodická školení pro vyučující zaměřená na komunikaci s problémovými žáky, prevenci patologických jevů a záškoláctví Žáci mimořádně nadaní - škola je otevřená mimořádně nadaným žákům, rozvíjí jejich talent a mimořádné nadání - ve škole je možná integrace žáků s mimořádným nadáním v běžných třídách, práce dle IVP tak, aby byl umožněn osobnostní rozvoj takového žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima a aby se dále rozvíjel jeho talent, nadání a zájmy Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou realizována integrací obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 11 z 299

12 Kompetence k učení Popis z RVP Na úrovni základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Popis z RVP Na úrovni základního vzdělávání žák: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Kompetence komunikativní Popis z RVP Na úrovni základního vzdělávání žák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 12 z 299

13 naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Popis z RVP Na úrovni základního vzdělávání žák: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají Kompetence občanské Popis z RVP Na úrovni základního vzdělávání žák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví Kompetence pracovní Popis z RVP Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 13 z 299

14 Na úrovni základního vzdělávání žák: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Číslo a početní operace 2. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova Matematika Číslo a početní operace 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Vlastivěda Místo, kde žijeme Hudební výchova Vokální činnosti 5. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Hudební výchova Vokální činnosti; Poslechové činnosti 6. ročník Matematika Základní rovinné útvary Hudební výchova Vokální činnosti Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 14 z 299

15 Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Fyzika Látky a tělesa Přírodopis Praktické poznávání přírody Tělesná výchova Atletika 7. ročník Hudební výchova Vokální činnosti; Pohybové činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Fyzika Pohyb těles; Mechanické vlastnosti tekutin Přírodopis Praktické poznávání přírody Základy administrativy Textový editor Informatika Grafický editor; Základy programování 8. ročník Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Přírodopis Podmínky a projevy života; Praktické poznávání přírody 9. ročník Matematika Jehlan, kužel, koule; Nestandartní úlohy Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Přírodopis Praktické poznávání přírody Cvičení z matematiky Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 15 z 299

16 Číslo a proměnná; Tělesa Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce 1. ročník Tělesná výchova Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 2. ročník Prvouka Lidé kolem nás 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Prvouka Lidé kolem nás 4. ročník Vlastivěda Místo, kde žijeme 5. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 7. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Tělesná výchova Gymnastika 8. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti 9. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Pracovní činnosti Sebepoznání, sebehodnocení Seberegulace a sebe - integrace ve výuce 3. ročník Prvouka Lidé kolem nás 4. ročník Hudební výchova Poslechové činnosti Tělesná výchova Základy gymnastiky 7. ročník Informatika Grafický editor 9. ročník Pracovní činnosti Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 16 z 299

17 Sebepoznání, sebehodnocení Psychohygiena - integrace ve výuce 1. ročník Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 2. ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví 3. ročník Prvouka Lidé kolem nás Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 4. ročník Tělesná výchova Rytmické a kondiční formy cvičení 5. ročník Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem; Vytváření a zpracování informací pomocí počítačových aplikací 6. ročník Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem; Vytváření textových informací 8. ročník Fyzika Zvukové děje 9. ročník Informační a komunikační technologie Zpracování a využívání informací Kreativita - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Matematika Číslo a početní operace Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity Hudební výchova Instrumentální činnosti Pracovní činnosti Konstrukční činnosti 2. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 17 z 299

18 Matematika Závislosti, vztahy a práce s daty Hudební výchova Vokální činnosti Výtvarná výchova Ověřování komunikačních účinků Pracovní činnosti Konstrukční činnosti 3. ročník Matematika Číslo a početní operace Výtvarná výchova Uplatňování subjektivity Hudební výchova Instrumentální činnosti Pracovní činnosti Konstrukční činnosti 4. ročník Hudební výchova Poslechové činnosti Výtvarná výchova Rovíjení smyslové citlivosti Pracovní činnosti Práce s drobným materiálem 5. ročník Informační a komunikační technologie Vytváření a zpracování informací pomocí počítačových aplikací Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti 6. ročník Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Fyzika Látky a tělesa Pracovní činnosti Práce s materiály; Pracovní postupy, stanovení kroků při zadané práci 7. ročník Výtvarná výchova Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 18 z 299

19 Rozvíjení smyslové citlivosti Pracovní činnosti Technologické postupy Informatika Základy programování 8. ročník Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Fyzika Zvukové děje Pracovní činnosti Práce podle návodu 9. ročník Informační a komunikační technologie Zpracování a využívání informací; Vyhledávání informací a komunikace Výtvarná výchova Rozvíjení smyslové citlivosti Pracovní činnosti Sebepoznání, sebehodnocení Cvičení z matematiky Funkce Poznávání lidí - integrace ve výuce 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Prvouka Lidé kolem nás 4. ročník Matematika Nestandardní aplikační úlohy a problémy Vlastivěda Místo, kde žijeme 5. ročník Matematika Nestandardní aplikační úlohy a problémy Vlastivěda Lidé kolem nás 8. ročník Fyzika Zvukové děje Tělesná výchova Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 19 z 299

20 Sportovní hry Mezilidské vztahy - integrace ve výuce 2. ročník Prvouka Lidé kolem nás Tělesná výchova Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 3. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk Receptivní řečové dovednosti Prvouka Lidé kolem nás 4. ročník Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova Hudební výchova Poslechové činnosti 5. ročník Český jazyk a literatura Jazyková výchova; Literární výchova Informační a komunikační technologie Vyhledávání informací a komunikace 6. ročník Informační a komunikační technologie Vyhlédávání informací a komunikace Dějepis Počátky lidské společnosti 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 8. ročník Výchova k občanství Právo v našem životě 9. ročník Dějepis Rozdělený a integrující se svět Tělesná výchova Sportovní hry Komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková, IČ: Strana 20 z 299

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

1.1 Učební osnovy 2. stupeň

1.1 Učební osnovy 2. stupeň 1.1 Učební osnovy 2. stupeň 1.1.1 Český jazyk a literatura 1.1.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

4. Učební osnovy. 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 4. Učební osnovy 4.1.1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2010) (verze z roku 2012 určená pro veřejnou diskusi) Praha 20072012 Tento dokument neprošel jako celek v tomtopředloženém

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více