Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení. Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení. Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

2 Obsah 1. Identifikační údaje Základní charakteristika školy Základní charakteristika školního vzdělávacího programu ZŠ Základní charakteristika ŠVP ZV Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými poruchami učení Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci mimořádně nadaní Žáci s poruchami chování Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Vyučovací předměty Charakteristiky předmětů Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Přírodopis Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Zeměpis Pracovní činnosti Estetická výchova

3 Tělesná výchova Výchova ke zdraví Základní charakteristika školního vzdělávacího programu MŠ a ŠD Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Záměry Vzdělávací nabídka pro MŠ a ŠD Kompetence Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou naukového zaměření Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v předmětech s převahou naukového zaměření Hodnocení a klasifikace chování žáků ve škole

4 1. Identifikační údaje ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení je začleněna pod komplexní zařízení s názvem ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430, Strakonice. Identifikační údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 Ředitelka školy: Mgr. Martina Košťálová Zástupce ředitelky školy: PhDr. Aleš Bartoň Koordinátor ŠVP: Mgr. Marie Kochová IČO: IZO: Zřizovatel: Krajský úřad Jihočeský kraj, České Budějovice Adresa zřizovatele: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Kontakty: telefon: / 498/ e mail:

5 2. Základní charakteristika školy Ti, kdož někoho učí a vzdělávají, musí bedlivě přihlížet k tomu, kam každého unášejí jeho přirozené sklony. ( Cicero) Škola vznikla již v 60. letech minulého století. K začlenění k ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 došlo v roce Škola je pro žáky ze všech typů škol, kteří jsou hospitalizovaní v nemocnici. Jedná se o žáky ze spádových škol Strakonicka, Písecka, Horažďovicka, Vimperska, Klatovska, Sušicka, Prachaticka, vzácně i z jiných částí ČR. Škola je umístěna na dětském oddělení, zázemí pro personál je tamtéž. Škola má k dispozici místnost jako hernu, v dopoledních hodinách je učebna v jídelně. Žáci se vyučují podle jejich zdravotního stavu, po konzultaci s lékaři a s doporučením ošetřujícího lékaře. Žáci mají k dispozici počítač, žákovskou knihovnu, pro předškoláky je dobře vybavena herna. Škola spolupracuje s PPP, SPC, SVP - tuto možnost mají i zákonní zástupci. Personál školy spolupracuje s lékaři, nemocničním personálem, ale hlavně s rodiči. Velmi dobrá je spolupráce s kmenovou školou žáků. Pedagogický sbor je kvalifikovaný. Podílí se na vytváření pozitivního školního klima. Má vhodný potenciál k výuce Vv, Hv, M, předmětů se společenským zaměřením. V současné době zde pracuje 1 pedagog. K mimoškolním aktivitám patří výstavky prací, výzdoba oddělení, pokojů, pomoc při organizaci Vánočního jarmarku - charitativní akce.

6 3. Základní charakteristika školního vzdělávacího programu ZŠ 3.1 Základní charakteristika ŠVP ZV ŠVP je vytvořený tak, aby rozvíjel děti nemocné a zdravotně oslabené v oblasti zdravotní, psychické, pedagogické a sociální. Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich stav, jedinečnost, jejich individualitu. Pozitivně ovlivňujeme psychiku nemocných dětí, pomáháme jim překonávat útrapy nemoci, posilujeme jejich vůli po uzdravení. Vzdělávací a výchovné činnosti individualizujeme a diferencujeme tak, aby podněcovaly všechny žáky, byly v souladu s požadavky kmenové školy a umožňovaly bezproblémové zapojení do běžného života. Chceme, aby děti byly spokojené, a aby v péči o ně byla společně se zdravotníky, učiteli a rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti. Systém povinných, povinně volitelných předmětů je přednostně probírán v souladu s požadavky kmenové školy, na základě zdravotního stavu žáka, jeho nadání a možností pedagogického personálu. Při výuce je třeba využívat moderní, klasické i speciální výukové metody, v případě integrace využívat IVP žáka, velmi potřebná je spolupráce s rodiči doprovázejícími i navštěvujícími dítě a s kmenovou školou. 3.2 Zaměření školy Vzdělávací proces pokračuje v návaznosti na vzdělávání v kmenové škole. Záměrem školy je učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou využitelné v životě, zohledňují žákovu osobnost. Používáme rozličné metody a formy výuky /speciální, individuální, skupinové/ s důrazem na činnosti, které vedou k samostatnosti, k týmové práci, ke spolupráci. Posilujeme výuku výchovy ke zdraví a k volbě povolání. Vytváříme pozitivní důvěryhodné školní klima příznivé pro partnerské vztahy učitel - žák - lékař - zákonný zástupce (i jako prevenci rizikového chování žáků). Pomáháme talentovaným i žákům s poruchami učení i chování. Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména školního řádu. Napomáháme volbě povolání s ohledem na zdravotní stav žáka.

7 3.3 Výchovně vzdělávací strategie Hlavními prioritami ve výchovně vzdělávacím procesu je: Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení Tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy Všestranně a účinně komunikovat Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost Aktivně chránit a rozvíjet své fyzické, duševní a sociální zdraví Žít společně s ostatními lidmi, být tolerantní k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám Poznat své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní a profesní orientaci 3.4 Klíčové kompetence Klíčové kompetence mají rozvíjet základní vzdělávání a dovednosti. Kompetence k učení Rozvíjet postoje, dovednosti a způsoby rozhodování při vzdělání Práce s informačními zdroji knihovna, PC Propojit informace se skutečným životem Samostatnost, organizace vlastní činnosti Práce v týmu Poznávání vlastních možností Prezentace vlastních výsledků Práce s přiměřeným učivem Hodnocení formou zpětné vazby Stanovení dílčích cílů Využívání kladného hodnocení Motivace i příkladem

8 Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Uplatňovat mezipředmětové vztahy Využívat aktivujících metod na úkor frontálního vyučování Praktická cvičení Uplatňovat základní myšlenkové operace - srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací Podpora netradičních způsobů řešení Kompetence komunikační Prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky) Dodržovat etiku komunikace (věcnost, naslouchání, respekt k originálním i nezdařeným názorům) Objevovat a hledat Poznávat sebe i druhé Neužívat a netolerovat nevhodné a hrubé chování Týmová práce Kompetence sociální a personální Rozvíjet vzájemnou spolupráci a respektovat se na navzájem Dodržovat jasná pravidla pro soužití ve škole (práva, povinnosti, sankce) Vytvářet atmosféru přátelství a demokracie Učit žáky spolupracovat ve skupině při výuce Vytvářet kladné sociální vztahy ve skupině Kompetence občanské Připravovat žáky jako osobnosti, které uplatňují a znají svá práva, ale i povinnosti Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí Nezaměňovat demokracii za anarchii Učit se slušnému chování, vhodným formám prosazování svých zájmů, učit se vhodně argumentovat

9 Kompetence pracovní Pomáhat žákům rozvíjet a poznávat své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci osvojování základních pracovních dovedností a návyků vedeme k úctě k práci, dodržování bezpečnostních pravidel uvědomit si, že získávání vědomostí a dovedností je možno v budoucnu využít při hledání pracovního uplatnění učíme žáky zodpovědně přistupovat k plnění uložených úkolů podněcujeme žáky ke kvalitní, funkční a hospodárné práci vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností i v jiných vzdělávacích oblastech a v praktickém životě učíme je přijímat zodpovědnost za vykonanou práci 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými poruchami učení při příznacích některých z vývojových poruch učení upozorníme (rodiče, kmenovou školu) na základě doporučení PPP pracujeme s žáky v rámci reedukační péče (při hodinách i mimo ně) zařazujeme nápravné učení individuálně pracujeme s žáky (krácené diktáty, využívání pomůcek, akcent na mluvené slovo při jazyce, vyučování apod.) hodnotíme buď známkami nebo slovně Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (zrakově, sluchově a tělesně postižení) vypracujeme individuální plán na míru žáci se budou vzdělávat podle učebního plánu běžných tříd za pomoci speciální péče - speciální pomůcky, přístup, úlevy spolupracujeme s rodiči postiženého žáka

10 3.5.3 Žáci mimořádně nadaní individuální péče ze strany učitelů zadávání samostatné práce, pověřování náročnějšími úkoly, individuální práce s naučnou literaturou, problémové úkoly, zadávání referátů usměrňujeme žáky v osobnostní výchově (usměrňování výkyvů v chování, vedeme k pomoci slabším žákům, k toleranci) učitelé realizují náročnější přípravu rozšíření základního učiva, způsoby motivace podpora mimoškolních aktivit Žáci s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. stanovíme přesná pravidla chování a způsob komunikace zavedeme systém pochval a trestů vedeme ke kritickému myšlení zvyšujeme žákovu schopnost rozhodování (s dopadem na důsledky) spolupracujeme se zákonnými zástupci jsme v jednání s žáky trpěliví, ale důslední (ne pedantičtí). Chválíme za každý pozitivní krok vedeme žáky k povinnostem a práci (zadávání prospěšných úkolů)

11 3.6 Začlenění průřezových témat Osobní a sociální výchova (OSV) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Rozvoj schopnosti poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznáváme lidi Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana (VDO) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Oslavy svátků (Mikuláš, Vánoce, MDD ), připomenutí významných dnů. Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování

12 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Lidice, Zmizelí sousedé, oslavy ukončení 2. světové války Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova (MuV) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Židovská kultura, Adopce na dálku. Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Enviromentální výchova (EV) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Lesy ČR. Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka prostředí

13 Mediální výchova (MeV) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Komunita. Kritické čtení vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Fungování vlivu médií ve společnosti Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu

14 Průřezová témata 1.stupeň čj cj m i pr př vl ev tv pč Osobnostní a sociální výchova OSV rozvoj schopností poznávání x x sebepoznání a sebepojetí x x x seberegulace a sebeorganizace x x psychohygiena x kreativita x x x x poznávání lidí x mezilidské vztahy x komunikace x x x x x x kooperace a kompetice x x x x řešení problémů a rozhodovací dovednosti x hodnoty, postoje,praktická etika x Výchova demokratického občana VDO občanská společnost a škola x x x x x občan, občanská společnost a stát x x x x X formy participace občanů v politickém životě x x principy demokracie jako formy vlády a zp. rozhod. x x Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech ch VMEGS Evropa a svět nás zajímá x x x x x x Objevujeme Evropu a svět x x x Jsme Evropané x x x x

15 Multikulturní výchova MuV Kulturní diference x x Lidské vztahy x x x x x x Etnický původ x x x Multikulturalita x Princip sociálního smíru a solidarity x x Environmentální výchova EV Ekosystémy x x Základní podmínky života x x x X Lidské aktivity a problémy životního prostředí x x x x X Vztah člověka k prostředí x x x x X Mediální výchova MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení x x X interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení x x fungování vliv médií ve společnosti x x tvorba mediálních sdělení x x práce v realizačním týmu x x

16 Průřezová témata 2.stupeň čj cj m i d ov f ch p z ev tv pč Osobnostní a sociální výchova OSV rozvoj schopností poznávání x x x x x x x x sebepoznání a sebepojetí x x x x seberegulace a sebeorganisace x x x psychohygiena x x kreativita x x x x x x x x x poznávání lidí x x x mezilidské vztahy x x x komunikace x x x x x x x x x x x kooperace a kompetice x x x x x x x řešení problémů a rozhodovací dovednosti x x x x x hodnoty, postoje,praktická etika x x x x Výchova demokratického občana VDO občanská společnost a škola x x občan, občanská společnost a stát x x x x x x formy participace občanů v politickém životě x x x principy demok. jako formy vl. a zp. rozhod. x x x Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech ch VMEGS Evropa a svět nás zajímá x x x x x x x x x Objevujeme Evropu a svět x x x x x x Jsme Evropané x x x x x x Multikulturní výchova MuV

17 Kulturní diference x x x x Lidské vztahy x x x x x x Etnický původ x x x x multikulturalita x x x x x xx Princip sociálního smíru a solidarity x x Environmentální výchova EV Ekosystémy x x x Základní podmínky života x x x x x x Lidské aktivity a problémy životního prostředí x x x x x x x x x x Vztah člověka k prostředí x x x x x x x x x x Mediální výchova MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení x x x x x x x interpretace vztahu mediálních sdělení a reality x x x stavba mediálních sdělení x x x fungování vliv médií ve společnosti x x x tvorba mediálních sdělení x x x x práce v realizačním týmu x x

18 4. Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu PRVNÍ STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty Jazyk a jazyková Český jazyk a lit. Český jazyk D 7 6+1D 7 komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 3+1D 3+1D Matematika a její aplikace Matematika 4+1D 5 4+1D 5 4+1D Informační a komunikační technologie Informatika 1 Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a Dějepis Dějepis společnost Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Fyzika Chemie Chemie

19 Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Estetická výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1+1D D 2 1 Standardní časová dotace Disponibilní časová dotace Časová dotace v ročníku Celková povinná časová dotace 118

20 DRUHÝ STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a lit. Český jazyk 4+1D 4+1D 4+1D 4+1D Cizí jazyk Anglický jazyk D Německý jazyk 2D 2D 2D 2D 4 Matematika a její aplikace Matematika 4+1D 5 4+1D 5 4+1D 5 4+1D 5 Informační a komunikační technologie Informatika 1 Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Člověk společnost a Vlastivěda Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Fyzika Chemie Chemie 2 2 Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Estetická výchova Výtvarná výchova

21 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Standardní časová dotace Disponibilní časová dotace Časová dotace v ročníku Celková povinná časová dotace Poznámky k učebnímu plánu Struktura UP - V UP počítáme s vyučovacími předměty, ale zařazujeme do tabulky i vzdělávací obory a vzdělávací oblasti, abychom vytvořili kompletní nabídku hospitalizovaným žákům. Učební plán školy je rozdělen na 1. a 2. stupeň. S ohledem na odlišné podmínky a dobu hospitalizace je rozdíl v délce výukových jednotek a využití disponibilních hodin. Priorita školy Prioritou naší školy je - s přihlédnutím ke zdravotnímu a psychickému stavu žáka se co nejvíce přiblížit školnímu vzdělávacímu programu každého hospitalizovaného žáka. Budeme samozřejmě respektovat učební plán jeho kmenové školy, případně IVP. Délka výukových jednotek - Vyučovací jednotka na lůžkovém oddělení je přizpůsobena situaci na oddělení, aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka, vyučovanému předmětu a počtu vyučovaných žáků ve skupině. Pohybuje se od 15 do 45 minut. Mezi předměty zařazuje vyučující relaxační přestávky. Podle momentálního klimatu ve třídě jsou zařazovány oddechové chvilky. Zkrácení vyučovací jednotky respektuje nejen zvýšenou unavitelnost hospitalizovaných dětí, ale i každodenní absolvování náročných vyšetření a terapií.

22 Disponibilní hodiny Ačkoli škola nabízí žákům výuku všech předmětů, klademe důraz na doplnění a výklad učiva, které nemohou zvládnout samostudiem. Jedná se především o český jazyk, cizí jazyky a matematiku. Proto jsme využili disponibilní časovou dotaci nejčastěji na tyto předměty. Vycházíme vstříc individuálním požadavkům žáků, prioritou se může stát jakýkoli jiný předmět, neodporuje-li jeho výuka zdravotnímu stavu žáka. Nabízíme i výuku druhého cizího jazyka, učí- li se ho žák ve své kmenové škole. Předměty - Ze vzdělávacích oborů Hudební výchova a Výtvarná výchova vznikl vyučovací předmět Estetická výchova. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví se dělí na vzdělávací obory Výchova ke zdraví a Tělesnou výchovu. Na lůžkových odděleních je celá hodinová dotace této vzdělávací oblasti převedena podle ročníků do prvouky, přírodovědy, vlastivědy a přírodopisu. Výchova ke zdraví je vyučována v rámci těchto předmětů a současně prolíná celým vyučovacím procesem. K pohybu vede žáky v rámci rehabilitace odborný personál nemocnice. Nezařadili jsme samostatný předmět speciální pedagogická péče, která je však žákům poskytována v rámci všech předmětů průběžně a dle potřeb jednotlivých žáků. Specifika vyučovacích předmětů s ohledem na charakter školy Na lůžkovém oddělení mají některé vyučovací předměty neúplnou podobu např. hudební výchova postrádá aktivní složku, v pracovních činnostech nemůžeme používat některé doporučené materiály, v chemii i fyzice se musíme obejít bez pokusů.

23 5. Učební osnovy 5.1 Vyučovací předměty Vzdělávací obsah základního vzdělávání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které jsou dále rozčleněny do vyučovacích předmětů: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk 1, Cizí jazyk 2) Matematika a její aplikace (Matematika) Informační a komunikační technologie (Informatika) Člověk a jeho svět (Prvouka třída, Přírodověda třída, Vlastivěda třída) Člověk a společnost (Dějepis, Občanská výchova) pouze II. stupeň Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) pouze II. stupeň Umění a kultura (Estetická výchova předmět, který vznikl spojením předmětů Hudební výchova a Výtvarná výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova časová dotace obou těchto předmětů byla přesunuta do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na I. stupni a na II. stupni do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, předmětu Přírodopis) Člověk a svět práce (Pracovní činnosti)

24 5.2 Charakteristiky předmětů Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Vyučovací předmět má na prvním stupni celkovou časovou dotaci 40 vyučovacích jednotek 1. třída 9 vyučovacích jednotek, 2. třída 9 vyučovacích jednotek, 3. třída 8 vyučovacích jednotek, 4. třída 7 vyučovacích jednotek a 5. třída 7 vyučovacích jednotek. Na druhém stupni je časová dotace 20 vyučovacích jednotek celkově, tzn. 5 vyučovacích jednotek týdně v každém ročníku. Výuka probíhá ve třídě, pokoji či u lůžka. Hlavní důraz je kladen na komunikační dovednosti žáků a jejich rozvíjení. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat jazyková sdělení, rozumět jim a vhodně se vyjadřovat. Tento obsah je realizován v rámci jazykové výchovy, literární výchovy a komunikační a slohové výchovy. Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje - čtení a psaní, klademe důraz na čtení s porozuměním. Snažíme se obohacovat slovní zásobu žáků a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. Na 2. stupni je naším hlavním cílem vést žáky cestou rozvoje jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování k přesnému a logickému myšlení, a prohlubovat tak jejich obecné intelektové schopnosti. Literární učivo je zde nástrojem interpretace a produkce vlastních textů. Při výuce jsou uplatňovány rozmanité metody práce nejvíce metody aktivizující, slovní, dramatizace, skupinová výuka, apod. Při výuce používáme veškeré dostupné materiály, pracujeme s knihou, PC, s texty na internetu či doplňujeme učivo DVD nahrávkami. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro daný předmět, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Při výuce se snažíme dodržet ŠVP kmenové školy žáka a používáme učebnice, pracovní sešity a ostatní výukové předměty kmenové školy. Při výuce zohledňujeme zdravotní stav a individuální potřeby žáka.

25 Výchovné a vzdělávací postupy, které vedou v předmětu Český jazyk k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací, vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování, seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem Kompetence k řešení problémů vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení Kompetence komunikativní vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů, pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků, vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění Kompetence sociální a personální vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc Kompetence občanské seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam, podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby Kompetence pracovní vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, vést žáky k přípravě a udržování pořádku v jejich učebním prostoru

26 Český jazyk a literatura 1. ročník Komunikační a slohová výchova Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Používá hlasité čtení přiměřeného textu, kterému rozumí Správně reaguje na mluvený nebo písemný pokyn přiměřené složitosti - Navazuje komunikaci - Uplatňuje základní pravidla slušného chování - Uplatňuje komunikační pravidlo dialogu - Dbá na správnou výslovnost všech hlásek - Pečlivě artikuluje - Případné chyby výslovnosti si uvědomuje a opravuje - Mluví klidně - Správně člení mluvu na celky - Nadechuje se před větným celkem - Vyjadřuje se spisovně, využívá slovní zásobu úměrnou svému věku ve všech situacích, používá i nonverbální prostředky Praktické čtení Znalost znaků písmen Technika čtení (slabikování, čtení slov, čtení vět) Praktické naslouchání Věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní) Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci (pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz) Základy techniky mluveného projevu (výslovnost) Základy techniky mluvení (dýchání), tvoření hlasu Kladení otázek a poskytování odpovědí Výběr vhodné slovní zásoby Sestavování krátkých i delších OSV rozvoj schopností (cvičení pozornosti a soustředění, hledání pomoci při potížích, vzájemné poznávání ve skupině, péče o dobré vztahy respektování, pomoc druhým) OSV rozvoj schopností (cvičení pozornosti a soustředění, cvičení sebekontroly, ovládání, cvičení paměti) OSV poznávání lidí, mezilidské vztahy VDO Občanská společnost a škola EV Ekosystémy (lidské aktivity a problémy životního prostředí) EV Ekosystémy (lidské aktivity a problémy životního prostředí) OSV komunikace OSV komunikace VMEGS Evropa a svět nás zajímá MuV Lidské vztahy OSV dovednosti sdělování verbální i neverbální OSV mezilidské vztahy

27 řeči (mimika, gesta) v případě, že to situace vyžaduje sdělení (např. pohádky) Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení V krátkých mluvených projevech využívá základů techniky mluveného projevu - Utváření, rozvíjení slovní zásoby - Uplatňuje základní hygienické návyky při psaní (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) - Při psaní používá jen správné tvary písmen a číslic, správně je spojuje; při kontrole vlastního písemného projevu vyhledá pravopisné chyby a opraví je - Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Samostatné vyjadřování na dané téma Psaní nácvik základních hygienických návyků (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) Technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu) Opis, přepis, blahopřání, pozdrav z prázdnin OSV vzájemné poznávání ve skupině, dovednost sdělovat OSV cvičení pozornosti a soustředění OSV rozvoj schopnosti poznání a sebepoznání OSV rozvoj komunikace Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky Vyjadřuje city v jednoduchých situacích Positivně hodnotí sebe a druhé - Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a dokáže podle nich sestavit jednoduchý příběh - Představí se - Podílí se na vytvoření základních komunikačních pravidel kolektivu - Otevřeně komunikuje, je zdvořilý - Používá prvky slušného chování - Usměrňuje a vyjadřuje city - Seznámí se s prvky neverbální komunikace - Hledá možnost, jak vycházet s ostatními lidmi - Reaguje správně na pochvalu - Pomocí empatie předpokládá reakci druhých Obrázková osnova pohádky (správné seřazení a vyprávění podle ní) Komunikace při vytváření výchovného kolektivu Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích Základy neverbální komunikace Komunikace citů Základy asertivního chování OSV řešení problémů EtV Klima třídy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Údaje o škole: - název školy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník - adresa školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více