Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení. Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení. Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

2 Obsah 1. Identifikační údaje Základní charakteristika školy Základní charakteristika školního vzdělávacího programu ZŠ Základní charakteristika ŠVP ZV Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými poruchami učení Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci mimořádně nadaní Žáci s poruchami chování Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Vyučovací předměty Charakteristiky předmětů Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Přírodopis Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Zeměpis Pracovní činnosti Estetická výchova

3 Tělesná výchova Výchova ke zdraví Základní charakteristika školního vzdělávacího programu MŠ a ŠD Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Záměry Vzdělávací nabídka pro MŠ a ŠD Kompetence Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou naukového zaměření Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v předmětech s převahou naukového zaměření Hodnocení a klasifikace chování žáků ve škole

4 1. Identifikační údaje ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení je začleněna pod komplexní zařízení s názvem ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430, Strakonice. Identifikační údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 Ředitelka školy: Mgr. Martina Košťálová Zástupce ředitelky školy: PhDr. Aleš Bartoň Koordinátor ŠVP: Mgr. Marie Kochová IČO: IZO: Zřizovatel: Krajský úřad Jihočeský kraj, České Budějovice Adresa zřizovatele: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Kontakty: telefon: / 498/ e mail:

5 2. Základní charakteristika školy Ti, kdož někoho učí a vzdělávají, musí bedlivě přihlížet k tomu, kam každého unášejí jeho přirozené sklony. ( Cicero) Škola vznikla již v 60. letech minulého století. K začlenění k ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 došlo v roce Škola je pro žáky ze všech typů škol, kteří jsou hospitalizovaní v nemocnici. Jedná se o žáky ze spádových škol Strakonicka, Písecka, Horažďovicka, Vimperska, Klatovska, Sušicka, Prachaticka, vzácně i z jiných částí ČR. Škola je umístěna na dětském oddělení, zázemí pro personál je tamtéž. Škola má k dispozici místnost jako hernu, v dopoledních hodinách je učebna v jídelně. Žáci se vyučují podle jejich zdravotního stavu, po konzultaci s lékaři a s doporučením ošetřujícího lékaře. Žáci mají k dispozici počítač, žákovskou knihovnu, pro předškoláky je dobře vybavena herna. Škola spolupracuje s PPP, SPC, SVP - tuto možnost mají i zákonní zástupci. Personál školy spolupracuje s lékaři, nemocničním personálem, ale hlavně s rodiči. Velmi dobrá je spolupráce s kmenovou školou žáků. Pedagogický sbor je kvalifikovaný. Podílí se na vytváření pozitivního školního klima. Má vhodný potenciál k výuce Vv, Hv, M, předmětů se společenským zaměřením. V současné době zde pracuje 1 pedagog. K mimoškolním aktivitám patří výstavky prací, výzdoba oddělení, pokojů, pomoc při organizaci Vánočního jarmarku - charitativní akce.

6 3. Základní charakteristika školního vzdělávacího programu ZŠ 3.1 Základní charakteristika ŠVP ZV ŠVP je vytvořený tak, aby rozvíjel děti nemocné a zdravotně oslabené v oblasti zdravotní, psychické, pedagogické a sociální. Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich stav, jedinečnost, jejich individualitu. Pozitivně ovlivňujeme psychiku nemocných dětí, pomáháme jim překonávat útrapy nemoci, posilujeme jejich vůli po uzdravení. Vzdělávací a výchovné činnosti individualizujeme a diferencujeme tak, aby podněcovaly všechny žáky, byly v souladu s požadavky kmenové školy a umožňovaly bezproblémové zapojení do běžného života. Chceme, aby děti byly spokojené, a aby v péči o ně byla společně se zdravotníky, učiteli a rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti. Systém povinných, povinně volitelných předmětů je přednostně probírán v souladu s požadavky kmenové školy, na základě zdravotního stavu žáka, jeho nadání a možností pedagogického personálu. Při výuce je třeba využívat moderní, klasické i speciální výukové metody, v případě integrace využívat IVP žáka, velmi potřebná je spolupráce s rodiči doprovázejícími i navštěvujícími dítě a s kmenovou školou. 3.2 Zaměření školy Vzdělávací proces pokračuje v návaznosti na vzdělávání v kmenové škole. Záměrem školy je učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou využitelné v životě, zohledňují žákovu osobnost. Používáme rozličné metody a formy výuky /speciální, individuální, skupinové/ s důrazem na činnosti, které vedou k samostatnosti, k týmové práci, ke spolupráci. Posilujeme výuku výchovy ke zdraví a k volbě povolání. Vytváříme pozitivní důvěryhodné školní klima příznivé pro partnerské vztahy učitel - žák - lékař - zákonný zástupce (i jako prevenci rizikového chování žáků). Pomáháme talentovaným i žákům s poruchami učení i chování. Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména školního řádu. Napomáháme volbě povolání s ohledem na zdravotní stav žáka.

7 3.3 Výchovně vzdělávací strategie Hlavními prioritami ve výchovně vzdělávacím procesu je: Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení Tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy Všestranně a účinně komunikovat Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost Aktivně chránit a rozvíjet své fyzické, duševní a sociální zdraví Žít společně s ostatními lidmi, být tolerantní k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám Poznat své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní a profesní orientaci 3.4 Klíčové kompetence Klíčové kompetence mají rozvíjet základní vzdělávání a dovednosti. Kompetence k učení Rozvíjet postoje, dovednosti a způsoby rozhodování při vzdělání Práce s informačními zdroji knihovna, PC Propojit informace se skutečným životem Samostatnost, organizace vlastní činnosti Práce v týmu Poznávání vlastních možností Prezentace vlastních výsledků Práce s přiměřeným učivem Hodnocení formou zpětné vazby Stanovení dílčích cílů Využívání kladného hodnocení Motivace i příkladem

8 Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Uplatňovat mezipředmětové vztahy Využívat aktivujících metod na úkor frontálního vyučování Praktická cvičení Uplatňovat základní myšlenkové operace - srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací Podpora netradičních způsobů řešení Kompetence komunikační Prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky) Dodržovat etiku komunikace (věcnost, naslouchání, respekt k originálním i nezdařeným názorům) Objevovat a hledat Poznávat sebe i druhé Neužívat a netolerovat nevhodné a hrubé chování Týmová práce Kompetence sociální a personální Rozvíjet vzájemnou spolupráci a respektovat se na navzájem Dodržovat jasná pravidla pro soužití ve škole (práva, povinnosti, sankce) Vytvářet atmosféru přátelství a demokracie Učit žáky spolupracovat ve skupině při výuce Vytvářet kladné sociální vztahy ve skupině Kompetence občanské Připravovat žáky jako osobnosti, které uplatňují a znají svá práva, ale i povinnosti Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí Nezaměňovat demokracii za anarchii Učit se slušnému chování, vhodným formám prosazování svých zájmů, učit se vhodně argumentovat

9 Kompetence pracovní Pomáhat žákům rozvíjet a poznávat své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci osvojování základních pracovních dovedností a návyků vedeme k úctě k práci, dodržování bezpečnostních pravidel uvědomit si, že získávání vědomostí a dovedností je možno v budoucnu využít při hledání pracovního uplatnění učíme žáky zodpovědně přistupovat k plnění uložených úkolů podněcujeme žáky ke kvalitní, funkční a hospodárné práci vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností i v jiných vzdělávacích oblastech a v praktickém životě učíme je přijímat zodpovědnost za vykonanou práci 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými poruchami učení při příznacích některých z vývojových poruch učení upozorníme (rodiče, kmenovou školu) na základě doporučení PPP pracujeme s žáky v rámci reedukační péče (při hodinách i mimo ně) zařazujeme nápravné učení individuálně pracujeme s žáky (krácené diktáty, využívání pomůcek, akcent na mluvené slovo při jazyce, vyučování apod.) hodnotíme buď známkami nebo slovně Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (zrakově, sluchově a tělesně postižení) vypracujeme individuální plán na míru žáci se budou vzdělávat podle učebního plánu běžných tříd za pomoci speciální péče - speciální pomůcky, přístup, úlevy spolupracujeme s rodiči postiženého žáka

10 3.5.3 Žáci mimořádně nadaní individuální péče ze strany učitelů zadávání samostatné práce, pověřování náročnějšími úkoly, individuální práce s naučnou literaturou, problémové úkoly, zadávání referátů usměrňujeme žáky v osobnostní výchově (usměrňování výkyvů v chování, vedeme k pomoci slabším žákům, k toleranci) učitelé realizují náročnější přípravu rozšíření základního učiva, způsoby motivace podpora mimoškolních aktivit Žáci s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. stanovíme přesná pravidla chování a způsob komunikace zavedeme systém pochval a trestů vedeme ke kritickému myšlení zvyšujeme žákovu schopnost rozhodování (s dopadem na důsledky) spolupracujeme se zákonnými zástupci jsme v jednání s žáky trpěliví, ale důslední (ne pedantičtí). Chválíme za každý pozitivní krok vedeme žáky k povinnostem a práci (zadávání prospěšných úkolů)

11 3.6 Začlenění průřezových témat Osobní a sociální výchova (OSV) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Rozvoj schopnosti poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznáváme lidi Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana (VDO) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Oslavy svátků (Mikuláš, Vánoce, MDD ), připomenutí významných dnů. Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování

12 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Lidice, Zmizelí sousedé, oslavy ukončení 2. světové války Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova (MuV) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Židovská kultura, Adopce na dálku. Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Enviromentální výchova (EV) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Lesy ČR. Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka prostředí

13 Mediální výchova (MeV) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Komunita. Kritické čtení vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Fungování vlivu médií ve společnosti Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu

14 Průřezová témata 1.stupeň čj cj m i pr př vl ev tv pč Osobnostní a sociální výchova OSV rozvoj schopností poznávání x x sebepoznání a sebepojetí x x x seberegulace a sebeorganizace x x psychohygiena x kreativita x x x x poznávání lidí x mezilidské vztahy x komunikace x x x x x x kooperace a kompetice x x x x řešení problémů a rozhodovací dovednosti x hodnoty, postoje,praktická etika x Výchova demokratického občana VDO občanská společnost a škola x x x x x občan, občanská společnost a stát x x x x X formy participace občanů v politickém životě x x principy demokracie jako formy vlády a zp. rozhod. x x Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech ch VMEGS Evropa a svět nás zajímá x x x x x x Objevujeme Evropu a svět x x x Jsme Evropané x x x x

15 Multikulturní výchova MuV Kulturní diference x x Lidské vztahy x x x x x x Etnický původ x x x Multikulturalita x Princip sociálního smíru a solidarity x x Environmentální výchova EV Ekosystémy x x Základní podmínky života x x x X Lidské aktivity a problémy životního prostředí x x x x X Vztah člověka k prostředí x x x x X Mediální výchova MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení x x X interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení x x fungování vliv médií ve společnosti x x tvorba mediálních sdělení x x práce v realizačním týmu x x

16 Průřezová témata 2.stupeň čj cj m i d ov f ch p z ev tv pč Osobnostní a sociální výchova OSV rozvoj schopností poznávání x x x x x x x x sebepoznání a sebepojetí x x x x seberegulace a sebeorganisace x x x psychohygiena x x kreativita x x x x x x x x x poznávání lidí x x x mezilidské vztahy x x x komunikace x x x x x x x x x x x kooperace a kompetice x x x x x x x řešení problémů a rozhodovací dovednosti x x x x x hodnoty, postoje,praktická etika x x x x Výchova demokratického občana VDO občanská společnost a škola x x občan, občanská společnost a stát x x x x x x formy participace občanů v politickém životě x x x principy demok. jako formy vl. a zp. rozhod. x x x Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech ch VMEGS Evropa a svět nás zajímá x x x x x x x x x Objevujeme Evropu a svět x x x x x x Jsme Evropané x x x x x x Multikulturní výchova MuV

17 Kulturní diference x x x x Lidské vztahy x x x x x x Etnický původ x x x x multikulturalita x x x x x xx Princip sociálního smíru a solidarity x x Environmentální výchova EV Ekosystémy x x x Základní podmínky života x x x x x x Lidské aktivity a problémy životního prostředí x x x x x x x x x x Vztah člověka k prostředí x x x x x x x x x x Mediální výchova MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení x x x x x x x interpretace vztahu mediálních sdělení a reality x x x stavba mediálních sdělení x x x fungování vliv médií ve společnosti x x x tvorba mediálních sdělení x x x x práce v realizačním týmu x x

18 4. Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu PRVNÍ STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty Jazyk a jazyková Český jazyk a lit. Český jazyk D 7 6+1D 7 komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 3+1D 3+1D Matematika a její aplikace Matematika 4+1D 5 4+1D 5 4+1D Informační a komunikační technologie Informatika 1 Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a Dějepis Dějepis společnost Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Fyzika Chemie Chemie

19 Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Estetická výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1+1D D 2 1 Standardní časová dotace Disponibilní časová dotace Časová dotace v ročníku Celková povinná časová dotace 118

20 DRUHÝ STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a lit. Český jazyk 4+1D 4+1D 4+1D 4+1D Cizí jazyk Anglický jazyk D Německý jazyk 2D 2D 2D 2D 4 Matematika a její aplikace Matematika 4+1D 5 4+1D 5 4+1D 5 4+1D 5 Informační a komunikační technologie Informatika 1 Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Člověk společnost a Vlastivěda Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Fyzika Chemie Chemie 2 2 Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Estetická výchova Výtvarná výchova

21 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Standardní časová dotace Disponibilní časová dotace Časová dotace v ročníku Celková povinná časová dotace Poznámky k učebnímu plánu Struktura UP - V UP počítáme s vyučovacími předměty, ale zařazujeme do tabulky i vzdělávací obory a vzdělávací oblasti, abychom vytvořili kompletní nabídku hospitalizovaným žákům. Učební plán školy je rozdělen na 1. a 2. stupeň. S ohledem na odlišné podmínky a dobu hospitalizace je rozdíl v délce výukových jednotek a využití disponibilních hodin. Priorita školy Prioritou naší školy je - s přihlédnutím ke zdravotnímu a psychickému stavu žáka se co nejvíce přiblížit školnímu vzdělávacímu programu každého hospitalizovaného žáka. Budeme samozřejmě respektovat učební plán jeho kmenové školy, případně IVP. Délka výukových jednotek - Vyučovací jednotka na lůžkovém oddělení je přizpůsobena situaci na oddělení, aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka, vyučovanému předmětu a počtu vyučovaných žáků ve skupině. Pohybuje se od 15 do 45 minut. Mezi předměty zařazuje vyučující relaxační přestávky. Podle momentálního klimatu ve třídě jsou zařazovány oddechové chvilky. Zkrácení vyučovací jednotky respektuje nejen zvýšenou unavitelnost hospitalizovaných dětí, ale i každodenní absolvování náročných vyšetření a terapií.

22 Disponibilní hodiny Ačkoli škola nabízí žákům výuku všech předmětů, klademe důraz na doplnění a výklad učiva, které nemohou zvládnout samostudiem. Jedná se především o český jazyk, cizí jazyky a matematiku. Proto jsme využili disponibilní časovou dotaci nejčastěji na tyto předměty. Vycházíme vstříc individuálním požadavkům žáků, prioritou se může stát jakýkoli jiný předmět, neodporuje-li jeho výuka zdravotnímu stavu žáka. Nabízíme i výuku druhého cizího jazyka, učí- li se ho žák ve své kmenové škole. Předměty - Ze vzdělávacích oborů Hudební výchova a Výtvarná výchova vznikl vyučovací předmět Estetická výchova. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví se dělí na vzdělávací obory Výchova ke zdraví a Tělesnou výchovu. Na lůžkových odděleních je celá hodinová dotace této vzdělávací oblasti převedena podle ročníků do prvouky, přírodovědy, vlastivědy a přírodopisu. Výchova ke zdraví je vyučována v rámci těchto předmětů a současně prolíná celým vyučovacím procesem. K pohybu vede žáky v rámci rehabilitace odborný personál nemocnice. Nezařadili jsme samostatný předmět speciální pedagogická péče, která je však žákům poskytována v rámci všech předmětů průběžně a dle potřeb jednotlivých žáků. Specifika vyučovacích předmětů s ohledem na charakter školy Na lůžkovém oddělení mají některé vyučovací předměty neúplnou podobu např. hudební výchova postrádá aktivní složku, v pracovních činnostech nemůžeme používat některé doporučené materiály, v chemii i fyzice se musíme obejít bez pokusů.

23 5. Učební osnovy 5.1 Vyučovací předměty Vzdělávací obsah základního vzdělávání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které jsou dále rozčleněny do vyučovacích předmětů: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk 1, Cizí jazyk 2) Matematika a její aplikace (Matematika) Informační a komunikační technologie (Informatika) Člověk a jeho svět (Prvouka třída, Přírodověda třída, Vlastivěda třída) Člověk a společnost (Dějepis, Občanská výchova) pouze II. stupeň Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) pouze II. stupeň Umění a kultura (Estetická výchova předmět, který vznikl spojením předmětů Hudební výchova a Výtvarná výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova časová dotace obou těchto předmětů byla přesunuta do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na I. stupni a na II. stupni do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, předmětu Přírodopis) Člověk a svět práce (Pracovní činnosti)

24 5.2 Charakteristiky předmětů Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Vyučovací předmět má na prvním stupni celkovou časovou dotaci 40 vyučovacích jednotek 1. třída 9 vyučovacích jednotek, 2. třída 9 vyučovacích jednotek, 3. třída 8 vyučovacích jednotek, 4. třída 7 vyučovacích jednotek a 5. třída 7 vyučovacích jednotek. Na druhém stupni je časová dotace 20 vyučovacích jednotek celkově, tzn. 5 vyučovacích jednotek týdně v každém ročníku. Výuka probíhá ve třídě, pokoji či u lůžka. Hlavní důraz je kladen na komunikační dovednosti žáků a jejich rozvíjení. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat jazyková sdělení, rozumět jim a vhodně se vyjadřovat. Tento obsah je realizován v rámci jazykové výchovy, literární výchovy a komunikační a slohové výchovy. Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje - čtení a psaní, klademe důraz na čtení s porozuměním. Snažíme se obohacovat slovní zásobu žáků a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. Na 2. stupni je naším hlavním cílem vést žáky cestou rozvoje jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování k přesnému a logickému myšlení, a prohlubovat tak jejich obecné intelektové schopnosti. Literární učivo je zde nástrojem interpretace a produkce vlastních textů. Při výuce jsou uplatňovány rozmanité metody práce nejvíce metody aktivizující, slovní, dramatizace, skupinová výuka, apod. Při výuce používáme veškeré dostupné materiály, pracujeme s knihou, PC, s texty na internetu či doplňujeme učivo DVD nahrávkami. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro daný předmět, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Při výuce se snažíme dodržet ŠVP kmenové školy žáka a používáme učebnice, pracovní sešity a ostatní výukové předměty kmenové školy. Při výuce zohledňujeme zdravotní stav a individuální potřeby žáka.

25 Výchovné a vzdělávací postupy, které vedou v předmětu Český jazyk k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací, vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování, seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem Kompetence k řešení problémů vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení Kompetence komunikativní vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů, pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků, vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění Kompetence sociální a personální vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc Kompetence občanské seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam, podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby Kompetence pracovní vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, vést žáky k přípravě a udržování pořádku v jejich učebním prostoru

26 Český jazyk a literatura 1. ročník Komunikační a slohová výchova Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Používá hlasité čtení přiměřeného textu, kterému rozumí Správně reaguje na mluvený nebo písemný pokyn přiměřené složitosti - Navazuje komunikaci - Uplatňuje základní pravidla slušného chování - Uplatňuje komunikační pravidlo dialogu - Dbá na správnou výslovnost všech hlásek - Pečlivě artikuluje - Případné chyby výslovnosti si uvědomuje a opravuje - Mluví klidně - Správně člení mluvu na celky - Nadechuje se před větným celkem - Vyjadřuje se spisovně, využívá slovní zásobu úměrnou svému věku ve všech situacích, používá i nonverbální prostředky Praktické čtení Znalost znaků písmen Technika čtení (slabikování, čtení slov, čtení vět) Praktické naslouchání Věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní) Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci (pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz) Základy techniky mluveného projevu (výslovnost) Základy techniky mluvení (dýchání), tvoření hlasu Kladení otázek a poskytování odpovědí Výběr vhodné slovní zásoby Sestavování krátkých i delších OSV rozvoj schopností (cvičení pozornosti a soustředění, hledání pomoci při potížích, vzájemné poznávání ve skupině, péče o dobré vztahy respektování, pomoc druhým) OSV rozvoj schopností (cvičení pozornosti a soustředění, cvičení sebekontroly, ovládání, cvičení paměti) OSV poznávání lidí, mezilidské vztahy VDO Občanská společnost a škola EV Ekosystémy (lidské aktivity a problémy životního prostředí) EV Ekosystémy (lidské aktivity a problémy životního prostředí) OSV komunikace OSV komunikace VMEGS Evropa a svět nás zajímá MuV Lidské vztahy OSV dovednosti sdělování verbální i neverbální OSV mezilidské vztahy

27 řeči (mimika, gesta) v případě, že to situace vyžaduje sdělení (např. pohádky) Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení V krátkých mluvených projevech využívá základů techniky mluveného projevu - Utváření, rozvíjení slovní zásoby - Uplatňuje základní hygienické návyky při psaní (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) - Při psaní používá jen správné tvary písmen a číslic, správně je spojuje; při kontrole vlastního písemného projevu vyhledá pravopisné chyby a opraví je - Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Samostatné vyjadřování na dané téma Psaní nácvik základních hygienických návyků (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) Technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu) Opis, přepis, blahopřání, pozdrav z prázdnin OSV vzájemné poznávání ve skupině, dovednost sdělovat OSV cvičení pozornosti a soustředění OSV rozvoj schopnosti poznání a sebepoznání OSV rozvoj komunikace Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky Vyjadřuje city v jednoduchých situacích Positivně hodnotí sebe a druhé - Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a dokáže podle nich sestavit jednoduchý příběh - Představí se - Podílí se na vytvoření základních komunikačních pravidel kolektivu - Otevřeně komunikuje, je zdvořilý - Používá prvky slušného chování - Usměrňuje a vyjadřuje city - Seznámí se s prvky neverbální komunikace - Hledá možnost, jak vycházet s ostatními lidmi - Reaguje správně na pochvalu - Pomocí empatie předpokládá reakci druhých Obrázková osnova pohádky (správné seřazení a vyprávění podle ní) Komunikace při vytváření výchovného kolektivu Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích Základy neverbální komunikace Komunikace citů Základy asertivního chování OSV řešení problémů EtV Klima třídy

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 2. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová: Český jazyk pro 2. ročník (Didaktis) H. Burianová: Český

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 9 týdně, povinný J: Věta, stavba věty, souvětí Žák: J: určí druh věty J: spojí věty vhodnými spojovacími výrazy, určí a doplní souvětí J: vyhledá slova ve větě jednoduché J: obmění

Více