Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení. Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení. Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení odloučené zařízení Cesta ke vzdělání II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

2 Obsah 1. Identifikační údaje Základní charakteristika školy Základní charakteristika školního vzdělávacího programu ZŠ Základní charakteristika ŠVP ZV Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými poruchami učení Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci mimořádně nadaní Žáci s poruchami chování Začlenění průřezových témat Učební plán Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Vyučovací předměty Charakteristiky předmětů Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Přírodopis Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Zeměpis Pracovní činnosti Estetická výchova

3 Tělesná výchova Výchova ke zdraví Základní charakteristika školního vzdělávacího programu MŠ a ŠD Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Záměry Vzdělávací nabídka pro MŠ a ŠD Kompetence Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou naukového zaměření Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v předmětech s převahou naukového zaměření Hodnocení a klasifikace chování žáků ve škole

4 1. Identifikační údaje ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení je začleněna pod komplexní zařízení s názvem ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430, Strakonice. Identifikační údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 Ředitelka školy: Mgr. Martina Košťálová Zástupce ředitelky školy: PhDr. Aleš Bartoň Koordinátor ŠVP: Mgr. Marie Kochová IČO: IZO: Zřizovatel: Krajský úřad Jihočeský kraj, České Budějovice Adresa zřizovatele: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Kontakty: telefon: / 498/ e mail:

5 2. Základní charakteristika školy Ti, kdož někoho učí a vzdělávají, musí bedlivě přihlížet k tomu, kam každého unášejí jeho přirozené sklony. ( Cicero) Škola vznikla již v 60. letech minulého století. K začlenění k ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 došlo v roce Škola je pro žáky ze všech typů škol, kteří jsou hospitalizovaní v nemocnici. Jedná se o žáky ze spádových škol Strakonicka, Písecka, Horažďovicka, Vimperska, Klatovska, Sušicka, Prachaticka, vzácně i z jiných částí ČR. Škola je umístěna na dětském oddělení, zázemí pro personál je tamtéž. Škola má k dispozici místnost jako hernu, v dopoledních hodinách je učebna v jídelně. Žáci se vyučují podle jejich zdravotního stavu, po konzultaci s lékaři a s doporučením ošetřujícího lékaře. Žáci mají k dispozici počítač, žákovskou knihovnu, pro předškoláky je dobře vybavena herna. Škola spolupracuje s PPP, SPC, SVP - tuto možnost mají i zákonní zástupci. Personál školy spolupracuje s lékaři, nemocničním personálem, ale hlavně s rodiči. Velmi dobrá je spolupráce s kmenovou školou žáků. Pedagogický sbor je kvalifikovaný. Podílí se na vytváření pozitivního školního klima. Má vhodný potenciál k výuce Vv, Hv, M, předmětů se společenským zaměřením. V současné době zde pracuje 1 pedagog. K mimoškolním aktivitám patří výstavky prací, výzdoba oddělení, pokojů, pomoc při organizaci Vánočního jarmarku - charitativní akce.

6 3. Základní charakteristika školního vzdělávacího programu ZŠ 3.1 Základní charakteristika ŠVP ZV ŠVP je vytvořený tak, aby rozvíjel děti nemocné a zdravotně oslabené v oblasti zdravotní, psychické, pedagogické a sociální. Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich stav, jedinečnost, jejich individualitu. Pozitivně ovlivňujeme psychiku nemocných dětí, pomáháme jim překonávat útrapy nemoci, posilujeme jejich vůli po uzdravení. Vzdělávací a výchovné činnosti individualizujeme a diferencujeme tak, aby podněcovaly všechny žáky, byly v souladu s požadavky kmenové školy a umožňovaly bezproblémové zapojení do běžného života. Chceme, aby děti byly spokojené, a aby v péči o ně byla společně se zdravotníky, učiteli a rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti. Systém povinných, povinně volitelných předmětů je přednostně probírán v souladu s požadavky kmenové školy, na základě zdravotního stavu žáka, jeho nadání a možností pedagogického personálu. Při výuce je třeba využívat moderní, klasické i speciální výukové metody, v případě integrace využívat IVP žáka, velmi potřebná je spolupráce s rodiči doprovázejícími i navštěvujícími dítě a s kmenovou školou. 3.2 Zaměření školy Vzdělávací proces pokračuje v návaznosti na vzdělávání v kmenové škole. Záměrem školy je učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou využitelné v životě, zohledňují žákovu osobnost. Používáme rozličné metody a formy výuky /speciální, individuální, skupinové/ s důrazem na činnosti, které vedou k samostatnosti, k týmové práci, ke spolupráci. Posilujeme výuku výchovy ke zdraví a k volbě povolání. Vytváříme pozitivní důvěryhodné školní klima příznivé pro partnerské vztahy učitel - žák - lékař - zákonný zástupce (i jako prevenci rizikového chování žáků). Pomáháme talentovaným i žákům s poruchami učení i chování. Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména školního řádu. Napomáháme volbě povolání s ohledem na zdravotní stav žáka.

7 3.3 Výchovně vzdělávací strategie Hlavními prioritami ve výchovně vzdělávacím procesu je: Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení Tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy Všestranně a účinně komunikovat Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost Aktivně chránit a rozvíjet své fyzické, duševní a sociální zdraví Žít společně s ostatními lidmi, být tolerantní k jiným lidem, jejich kulturním a duchovním hodnotám Poznat své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní a profesní orientaci 3.4 Klíčové kompetence Klíčové kompetence mají rozvíjet základní vzdělávání a dovednosti. Kompetence k učení Rozvíjet postoje, dovednosti a způsoby rozhodování při vzdělání Práce s informačními zdroji knihovna, PC Propojit informace se skutečným životem Samostatnost, organizace vlastní činnosti Práce v týmu Poznávání vlastních možností Prezentace vlastních výsledků Práce s přiměřeným učivem Hodnocení formou zpětné vazby Stanovení dílčích cílů Využívání kladného hodnocení Motivace i příkladem

8 Kompetence k řešení problémů Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Uplatňovat mezipředmětové vztahy Využívat aktivujících metod na úkor frontálního vyučování Praktická cvičení Uplatňovat základní myšlenkové operace - srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce Řešení problémů na základě kritického zhodnocení informací Podpora netradičních způsobů řešení Kompetence komunikační Prostor pro komunikaci různými formami (ústně, písemně, výtvarnými prostředky) Dodržovat etiku komunikace (věcnost, naslouchání, respekt k originálním i nezdařeným názorům) Objevovat a hledat Poznávat sebe i druhé Neužívat a netolerovat nevhodné a hrubé chování Týmová práce Kompetence sociální a personální Rozvíjet vzájemnou spolupráci a respektovat se na navzájem Dodržovat jasná pravidla pro soužití ve škole (práva, povinnosti, sankce) Vytvářet atmosféru přátelství a demokracie Učit žáky spolupracovat ve skupině při výuce Vytvářet kladné sociální vztahy ve skupině Kompetence občanské Připravovat žáky jako osobnosti, které uplatňují a znají svá práva, ale i povinnosti Učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí Nezaměňovat demokracii za anarchii Učit se slušnému chování, vhodným formám prosazování svých zájmů, učit se vhodně argumentovat

9 Kompetence pracovní Pomáhat žákům rozvíjet a poznávat své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci osvojování základních pracovních dovedností a návyků vedeme k úctě k práci, dodržování bezpečnostních pravidel uvědomit si, že získávání vědomostí a dovedností je možno v budoucnu využít při hledání pracovního uplatnění učíme žáky zodpovědně přistupovat k plnění uložených úkolů podněcujeme žáky ke kvalitní, funkční a hospodárné práci vedeme žáky k aplikaci získaných znalostí a zkušeností i v jiných vzdělávacích oblastech a v praktickém životě učíme je přijímat zodpovědnost za vykonanou práci 3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými poruchami učení při příznacích některých z vývojových poruch učení upozorníme (rodiče, kmenovou školu) na základě doporučení PPP pracujeme s žáky v rámci reedukační péče (při hodinách i mimo ně) zařazujeme nápravné učení individuálně pracujeme s žáky (krácené diktáty, využívání pomůcek, akcent na mluvené slovo při jazyce, vyučování apod.) hodnotíme buď známkami nebo slovně Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (zrakově, sluchově a tělesně postižení) vypracujeme individuální plán na míru žáci se budou vzdělávat podle učebního plánu běžných tříd za pomoci speciální péče - speciální pomůcky, přístup, úlevy spolupracujeme s rodiči postiženého žáka

10 3.5.3 Žáci mimořádně nadaní individuální péče ze strany učitelů zadávání samostatné práce, pověřování náročnějšími úkoly, individuální práce s naučnou literaturou, problémové úkoly, zadávání referátů usměrňujeme žáky v osobnostní výchově (usměrňování výkyvů v chování, vedeme k pomoci slabším žákům, k toleranci) učitelé realizují náročnější přípravu rozšíření základního učiva, způsoby motivace podpora mimoškolních aktivit Žáci s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. stanovíme přesná pravidla chování a způsob komunikace zavedeme systém pochval a trestů vedeme ke kritickému myšlení zvyšujeme žákovu schopnost rozhodování (s dopadem na důsledky) spolupracujeme se zákonnými zástupci jsme v jednání s žáky trpěliví, ale důslední (ne pedantičtí). Chválíme za každý pozitivní krok vedeme žáky k povinnostem a práci (zadávání prospěšných úkolů)

11 3.6 Začlenění průřezových témat Osobní a sociální výchova (OSV) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Rozvoj schopnosti poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Poznáváme lidi Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana (VDO) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Oslavy svátků (Mikuláš, Vánoce, MDD ), připomenutí významných dnů. Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování

12 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Lidice, Zmizelí sousedé, oslavy ukončení 2. světové války Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Multikulturní výchova (MuV) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Židovská kultura, Adopce na dálku. Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ Multikulturalita Princip sociálního smíru a solidarity Enviromentální výchova (EV) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Lesy ČR. Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka prostředí

13 Mediální výchova (MeV) Daná témata jsou realizována formou slohů, dokumentace, projektů, výtvarných vyjádření, dramatizací, problémového vyučování a podobně. Žáci budou pracovat na uvedených tématech pod vedením vyučující v jednotlivých předmětech. Komunita. Kritické čtení vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Fungování vlivu médií ve společnosti Tvorba mediálních sdělení Práce v realizačním týmu

14 Průřezová témata 1.stupeň čj cj m i pr př vl ev tv pč Osobnostní a sociální výchova OSV rozvoj schopností poznávání x x sebepoznání a sebepojetí x x x seberegulace a sebeorganizace x x psychohygiena x kreativita x x x x poznávání lidí x mezilidské vztahy x komunikace x x x x x x kooperace a kompetice x x x x řešení problémů a rozhodovací dovednosti x hodnoty, postoje,praktická etika x Výchova demokratického občana VDO občanská společnost a škola x x x x x občan, občanská společnost a stát x x x x X formy participace občanů v politickém životě x x principy demokracie jako formy vlády a zp. rozhod. x x Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech ch VMEGS Evropa a svět nás zajímá x x x x x x Objevujeme Evropu a svět x x x Jsme Evropané x x x x

15 Multikulturní výchova MuV Kulturní diference x x Lidské vztahy x x x x x x Etnický původ x x x Multikulturalita x Princip sociálního smíru a solidarity x x Environmentální výchova EV Ekosystémy x x Základní podmínky života x x x X Lidské aktivity a problémy životního prostředí x x x x X Vztah člověka k prostředí x x x x X Mediální výchova MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení x x X interpretace vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení x x fungování vliv médií ve společnosti x x tvorba mediálních sdělení x x práce v realizačním týmu x x

16 Průřezová témata 2.stupeň čj cj m i d ov f ch p z ev tv pč Osobnostní a sociální výchova OSV rozvoj schopností poznávání x x x x x x x x sebepoznání a sebepojetí x x x x seberegulace a sebeorganisace x x x psychohygiena x x kreativita x x x x x x x x x poznávání lidí x x x mezilidské vztahy x x x komunikace x x x x x x x x x x x kooperace a kompetice x x x x x x x řešení problémů a rozhodovací dovednosti x x x x x hodnoty, postoje,praktická etika x x x x Výchova demokratického občana VDO občanská společnost a škola x x občan, občanská společnost a stát x x x x x x formy participace občanů v politickém životě x x x principy demok. jako formy vl. a zp. rozhod. x x x Výchova k myšlení v evr. a glob. souvislostech ch VMEGS Evropa a svět nás zajímá x x x x x x x x x Objevujeme Evropu a svět x x x x x x Jsme Evropané x x x x x x Multikulturní výchova MuV

17 Kulturní diference x x x x Lidské vztahy x x x x x x Etnický původ x x x x multikulturalita x x x x x xx Princip sociálního smíru a solidarity x x Environmentální výchova EV Ekosystémy x x x Základní podmínky života x x x x x x Lidské aktivity a problémy životního prostředí x x x x x x x x x x Vztah člověka k prostředí x x x x x x x x x x Mediální výchova MeV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení x x x x x x x interpretace vztahu mediálních sdělení a reality x x x stavba mediálních sdělení x x x fungování vliv médií ve společnosti x x x tvorba mediálních sdělení x x x x práce v realizačním týmu x x

18 4. Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu PRVNÍ STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty Jazyk a jazyková Český jazyk a lit. Český jazyk D 7 6+1D 7 komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 3+1D 3+1D Matematika a její aplikace Matematika 4+1D 5 4+1D 5 4+1D Informační a komunikační technologie Informatika 1 Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Člověk a Dějepis Dějepis společnost Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Fyzika Chemie Chemie

19 Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Estetická výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1+1D D 2 1 Standardní časová dotace Disponibilní časová dotace Časová dotace v ročníku Celková povinná časová dotace 118

20 DRUHÝ STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Vyučovací předměty Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a lit. Český jazyk 4+1D 4+1D 4+1D 4+1D Cizí jazyk Anglický jazyk D Německý jazyk 2D 2D 2D 2D 4 Matematika a její aplikace Matematika 4+1D 5 4+1D 5 4+1D 5 4+1D 5 Informační a komunikační technologie Informatika 1 Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Člověk společnost a Vlastivěda Dějepis Dějepis Výchova k občanství Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Fyzika Chemie Chemie 2 2 Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Estetická výchova Výtvarná výchova

21 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Standardní časová dotace Disponibilní časová dotace Časová dotace v ročníku Celková povinná časová dotace Poznámky k učebnímu plánu Struktura UP - V UP počítáme s vyučovacími předměty, ale zařazujeme do tabulky i vzdělávací obory a vzdělávací oblasti, abychom vytvořili kompletní nabídku hospitalizovaným žákům. Učební plán školy je rozdělen na 1. a 2. stupeň. S ohledem na odlišné podmínky a dobu hospitalizace je rozdíl v délce výukových jednotek a využití disponibilních hodin. Priorita školy Prioritou naší školy je - s přihlédnutím ke zdravotnímu a psychickému stavu žáka se co nejvíce přiblížit školnímu vzdělávacímu programu každého hospitalizovaného žáka. Budeme samozřejmě respektovat učební plán jeho kmenové školy, případně IVP. Délka výukových jednotek - Vyučovací jednotka na lůžkovém oddělení je přizpůsobena situaci na oddělení, aktuálnímu zdravotnímu stavu žáka, vyučovanému předmětu a počtu vyučovaných žáků ve skupině. Pohybuje se od 15 do 45 minut. Mezi předměty zařazuje vyučující relaxační přestávky. Podle momentálního klimatu ve třídě jsou zařazovány oddechové chvilky. Zkrácení vyučovací jednotky respektuje nejen zvýšenou unavitelnost hospitalizovaných dětí, ale i každodenní absolvování náročných vyšetření a terapií.

22 Disponibilní hodiny Ačkoli škola nabízí žákům výuku všech předmětů, klademe důraz na doplnění a výklad učiva, které nemohou zvládnout samostudiem. Jedná se především o český jazyk, cizí jazyky a matematiku. Proto jsme využili disponibilní časovou dotaci nejčastěji na tyto předměty. Vycházíme vstříc individuálním požadavkům žáků, prioritou se může stát jakýkoli jiný předmět, neodporuje-li jeho výuka zdravotnímu stavu žáka. Nabízíme i výuku druhého cizího jazyka, učí- li se ho žák ve své kmenové škole. Předměty - Ze vzdělávacích oborů Hudební výchova a Výtvarná výchova vznikl vyučovací předmět Estetická výchova. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví se dělí na vzdělávací obory Výchova ke zdraví a Tělesnou výchovu. Na lůžkových odděleních je celá hodinová dotace této vzdělávací oblasti převedena podle ročníků do prvouky, přírodovědy, vlastivědy a přírodopisu. Výchova ke zdraví je vyučována v rámci těchto předmětů a současně prolíná celým vyučovacím procesem. K pohybu vede žáky v rámci rehabilitace odborný personál nemocnice. Nezařadili jsme samostatný předmět speciální pedagogická péče, která je však žákům poskytována v rámci všech předmětů průběžně a dle potřeb jednotlivých žáků. Specifika vyučovacích předmětů s ohledem na charakter školy Na lůžkovém oddělení mají některé vyučovací předměty neúplnou podobu např. hudební výchova postrádá aktivní složku, v pracovních činnostech nemůžeme používat některé doporučené materiály, v chemii i fyzice se musíme obejít bez pokusů.

23 5. Učební osnovy 5.1 Vyučovací předměty Vzdělávací obsah základního vzdělávání je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které jsou dále rozčleněny do vyučovacích předmětů: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk 1, Cizí jazyk 2) Matematika a její aplikace (Matematika) Informační a komunikační technologie (Informatika) Člověk a jeho svět (Prvouka třída, Přírodověda třída, Vlastivěda třída) Člověk a společnost (Dějepis, Občanská výchova) pouze II. stupeň Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) pouze II. stupeň Umění a kultura (Estetická výchova předmět, který vznikl spojením předmětů Hudební výchova a Výtvarná výchova) Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova časová dotace obou těchto předmětů byla přesunuta do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na I. stupni a na II. stupni do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, předmětu Přírodopis) Člověk a svět práce (Pracovní činnosti)

24 5.2 Charakteristiky předmětů Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Vyučovací předmět má na prvním stupni celkovou časovou dotaci 40 vyučovacích jednotek 1. třída 9 vyučovacích jednotek, 2. třída 9 vyučovacích jednotek, 3. třída 8 vyučovacích jednotek, 4. třída 7 vyučovacích jednotek a 5. třída 7 vyučovacích jednotek. Na druhém stupni je časová dotace 20 vyučovacích jednotek celkově, tzn. 5 vyučovacích jednotek týdně v každém ročníku. Výuka probíhá ve třídě, pokoji či u lůžka. Hlavní důraz je kladen na komunikační dovednosti žáků a jejich rozvíjení. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat jazyková sdělení, rozumět jim a vhodně se vyjadřovat. Tento obsah je realizován v rámci jazykové výchovy, literární výchovy a komunikační a slohové výchovy. Na 1. stupni je naším prvořadým cílem vytvořit žákům vzdělávací nástroje - čtení a psaní, klademe důraz na čtení s porozuměním. Snažíme se obohacovat slovní zásobu žáků a seznamovat je se spisovnou podobou českého jazyka. Výuku gramatiky chápeme jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti. Na 2. stupni je naším hlavním cílem vést žáky cestou rozvoje jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování k přesnému a logickému myšlení, a prohlubovat tak jejich obecné intelektové schopnosti. Literární učivo je zde nástrojem interpretace a produkce vlastních textů. Při výuce jsou uplatňovány rozmanité metody práce nejvíce metody aktivizující, slovní, dramatizace, skupinová výuka, apod. Při výuce používáme veškeré dostupné materiály, pracujeme s knihou, PC, s texty na internetu či doplňujeme učivo DVD nahrávkami. Český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro daný předmět, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Při výuce se snažíme dodržet ŠVP kmenové školy žáka a používáme učebnice, pracovní sešity a ostatní výukové předměty kmenové školy. Při výuce zohledňujeme zdravotní stav a individuální potřeby žáka.

25 Výchovné a vzdělávací postupy, které vedou v předmětu Český jazyk k utváření klíčových kompetencí: Kompetence k učení rozvíjet u žáků dovednosti potřebné k osvojování učiva, předkládat žákům možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzdělávání v jiných oblastech, vést žáky k systematickému vedení a ukládání informací, vést žáky k aplikaci naučených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování, seznamovat žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným učivem Kompetence k řešení problémů vést žáky k tomu, aby samostatně nalézali pravidla, kterými se řídí probírané mluvnické jevy, vést žáky k tomu, aby uměli nalézat chyby v textu a odůvodnit správné řešení Kompetence komunikativní vést žáky ke správné formulaci obsahu sdělení v rámci probíraných žánrů, nabízet žákům dostatek příležitostí k porozumění probíraných literárních textů, pomocí literárního i gramatického učiva rozšiřovat slovní zásobu žáků, vést žáky ke správné, srozumitelné stavbě větných celků, k vyprávění Kompetence sociální a personální vytvářet příležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé třídy, vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc Kompetence občanské seznámit žáky s naším slovesným dědictvím a vysvětlovat jim jeho význam, podporovat v žácích potřebu literárního projevu, recitace, četby Kompetence pracovní vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní, vést žáky k přípravě a udržování pořádku v jejich učebním prostoru

26 Český jazyk a literatura 1. ročník Komunikační a slohová výchova Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Používá hlasité čtení přiměřeného textu, kterému rozumí Správně reaguje na mluvený nebo písemný pokyn přiměřené složitosti - Navazuje komunikaci - Uplatňuje základní pravidla slušného chování - Uplatňuje komunikační pravidlo dialogu - Dbá na správnou výslovnost všech hlásek - Pečlivě artikuluje - Případné chyby výslovnosti si uvědomuje a opravuje - Mluví klidně - Správně člení mluvu na celky - Nadechuje se před větným celkem - Vyjadřuje se spisovně, využívá slovní zásobu úměrnou svému věku ve všech situacích, používá i nonverbální prostředky Praktické čtení Znalost znaků písmen Technika čtení (slabikování, čtení slov, čtení vět) Praktické naslouchání Věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní) Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci (pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz) Základy techniky mluveného projevu (výslovnost) Základy techniky mluvení (dýchání), tvoření hlasu Kladení otázek a poskytování odpovědí Výběr vhodné slovní zásoby Sestavování krátkých i delších OSV rozvoj schopností (cvičení pozornosti a soustředění, hledání pomoci při potížích, vzájemné poznávání ve skupině, péče o dobré vztahy respektování, pomoc druhým) OSV rozvoj schopností (cvičení pozornosti a soustředění, cvičení sebekontroly, ovládání, cvičení paměti) OSV poznávání lidí, mezilidské vztahy VDO Občanská společnost a škola EV Ekosystémy (lidské aktivity a problémy životního prostředí) EV Ekosystémy (lidské aktivity a problémy životního prostředí) OSV komunikace OSV komunikace VMEGS Evropa a svět nás zajímá MuV Lidské vztahy OSV dovednosti sdělování verbální i neverbální OSV mezilidské vztahy

27 řeči (mimika, gesta) v případě, že to situace vyžaduje sdělení (např. pohádky) Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení V krátkých mluvených projevech využívá základů techniky mluveného projevu - Utváření, rozvíjení slovní zásoby - Uplatňuje základní hygienické návyky při psaní (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) - Při psaní používá jen správné tvary písmen a číslic, správně je spojuje; při kontrole vlastního písemného projevu vyhledá pravopisné chyby a opraví je - Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Samostatné vyjadřování na dané téma Psaní nácvik základních hygienických návyků (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem) Technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu) Opis, přepis, blahopřání, pozdrav z prázdnin OSV vzájemné poznávání ve skupině, dovednost sdělovat OSV cvičení pozornosti a soustředění OSV rozvoj schopnosti poznání a sebepoznání OSV rozvoj komunikace Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Zvládá prosociální chování: pomoc v běžných školních situacích, dělení se, vyjádření soucitu, zájem o spolužáky Vyjadřuje city v jednoduchých situacích Positivně hodnotí sebe a druhé - Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a dokáže podle nich sestavit jednoduchý příběh - Představí se - Podílí se na vytvoření základních komunikačních pravidel kolektivu - Otevřeně komunikuje, je zdvořilý - Používá prvky slušného chování - Usměrňuje a vyjadřuje city - Seznámí se s prvky neverbální komunikace - Hledá možnost, jak vycházet s ostatními lidmi - Reaguje správně na pochvalu - Pomocí empatie předpokládá reakci druhých Obrázková osnova pohádky (správné seřazení a vyprávění podle ní) Komunikace při vytváření výchovného kolektivu Základní prvky verbální komunikace v mezilidských vztazích Základy neverbální komunikace Komunikace citů Základy asertivního chování OSV řešení problémů EtV Klima třídy

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Mezipředmětové vztahy --> český jazyk a literatura - 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Období: 1. Očekávané výstupy Učivo GRAMATIKA ročník Průřezová témata Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ohebné a neohebné slovní druhy 2-3

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace : Český jazyk a literatura : ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Dodatek k ŠVP ZV Květnice č. 2

Dodatek k ŠVP ZV Květnice č. 2 Dodatek k ŠVP ZV Květnice č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Květnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1 708 Ředitel školy: PhDr.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník

Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 3. ročníku Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Charakteristika předmětu V předmětu Český jazyk a literatura je realizován obsah

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - ČJ Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče český jazyk Kvalitní osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život - 2018 ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 4.1.1. Český jazyk a literatura Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk (pro nedoslýchavé) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk (pro nedoslýchavé) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk (pro nedoslýchavé) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více