Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. VRK - síťová RVP"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ ZV Základní vzdělávání "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Kompletní ŠVP VRK - síťová

2 ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ Motivační název "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Verze 1. Název Platnost od Počet týdnů Datum Platnost ZV Základní vzdělávání od Název školy VRK - síťová Adresa Fügnerova 22, Trmice, IČ 1111s Kontakty Mgr.Eva Bendelová Ředitel Eva Bendelová Telefon , Fax www Zřizovatel Ústecký kraj Adresa Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, Doplňující údaje Základní škola je součástí subjektu Speciální základní škola a Praktická škola Trmice. Subjekt zahrnuje také třídy se vzdělávacím programem C/01 Základní škola. VRK - síťová 2

3 ZV Základní vzdělávání Charakteristika školy 2 Charakteristika školy Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ Motivační název "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Verze 1. Název Platnost od Počet týdnů Datum Platnost ZV Základní vzdělávání od CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.Úplnost a velikost školy: Úplná základní škola s postupným ročníkem, maximální kapacita 205 žáků. V jednotlivých ročnících jednadvě paralelní třídy. Od školního roku 2009/10 by otevřen Příparvný ročník. Od školního roku 2010/11 budou do tříd integrováni žáci, kteří budou vzděláváni podle programu Základní škola. Škola se nachází nedaleko centra města Ústí nad Labem (dostupná MHD do 20 minut). Škola svou velikostí, počtem tříd a žáků patří k největším v regionu. Součástí školy je škola praktická, škola speciální a Praktická škola. 2. Vybavení školy: Budova školy byla vystavěna v roce 1906, v současné době prošla četnými rekonstrukcemi a úpravami, zejména: bezbariérový vstup a WC se sprchovou kabinou pro dívky, dvě učebny s výpočetní technikou, audiovizuální učebna a jazyková učebna. Každá třída má svou kmenovou učebnu vybavenou dvojmístnými nastavitelnými lavicemi a minimálně jedním počítačem s propojením k počítačové síti všech tříd a k internetu. Ve vybraných učebnách je nainstalováno 5 interaktviních tabulí. Jedna ze tříd Pomocné školy je vybavena 5-ti počítači. Dále má škola odborné pracovny: 2 školní kuchyňky, 2 žákovské dílny, 2 učebny šití, 1 učebna keramiky, 1 posilovna, 1 tělocvična, 1 učebna aerobiku, 1 žákovská knihovna a na každém patře oddělené hygienické zázemí. V prvním patře se nachází prostorná aula, která se kromě výuky Hv a k výuce s vyžitím interaktivní tabule, využívá i na společné akce školy. Na stejném patře se nachází sborovna s vybavením: PC, internet, tiskárna, kopírka, učitelská knihovna. Ke škole patří školní hřiště o výměře 726 m2 a školní zahrada o výměře 530 m2 se skleníkem a dřevěným altánem. Vzdělávání žáků je zabezpečeno odpovídajícími podmínkami dle platných hygienických a bezpečnostních předpisů a norem. 3. Pedagogický sbor: Pedagogický sbor tvoří třídní učitelé jednotlivých tříd, učitelé bez třídnictví a asistenti pedagogů. Ve školní družině jsou dvě vychovatelky. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodička sociálně patologických jevů a metodička environmentální výchovy a správce ICT. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali kurzy PC 1.-3.stupeň náročnosti a získali osvědčení o absolvování školení v rámci Akce na zakázku v Národním projektu KOORDINÁTOR, AV MEDIA proškolila pracovníky v obsluze interaktivní tabule. Do těchto kurzů je automaticky zařazen každý pedagog, který nově nastoupí na naše zařízení. 4. Charakteristika žáků: Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním postižením převážně s mentálním postižením, dále se sluchovým a tělesným postižením, k těmto poruchám se pojí i výchovné problémy. Převážná většina žáků pochází ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením a vzhledem k jejich ohrožení sociálně patologickými jevy vyžadují zohlednění při vzdělávání. VRK - síťová 3

4 ZV Základní vzdělávání Charakteristika školy 5. Spolupráce školy: Vzhledem k charakteristice a složení žáků škola pravidelně spolupracuje se sociálními partnery: Sociálním odborem města Ústí nad Labem, Policií ČR, městskou policií města Trmice, s Ústavy sociální péče, s Mateřskou školu v Trmicích, s Demosthénem, s Městským úřadem v Trmicích, se základními školami v Předlicích a Trmicích, s Gymnáziem v Jateční ulici, s SPC Teplice, s PPP v Ústí nad Labem, s různými občanskými sdruženími (např. Romano Jasnica ), s Úřadem práce v Ústí nad Labem a se sponzory (Globus, Hypernova, Kauflandt a Mepa-tek). Spolupráce s rodiči: rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícími, v době akcí pro veřejnost (výstavy, sportovní a zábavné akce, besídky) a v každém čtvrtletí se pravidelně konají třídní rodičovské schůzky. Rodiče jsou o výchově a vzdělání svých dětí a o činnostech informováni prostřednictvím asistentů, učitelů, žáků, školního časopisu a internetových stránek školy (www.zvs_trmice.cz). Dne 1.února 2006 byla zřízena Rada školy. 6. Každoroční aktivity školy: Prezentace žákovských výrobků a vystoupení na Dnech duševního zdraví. Pravidelné obesílání výtvarných soutěží vybranými pracemi žáků (např. Svět očima dětí, Strom života, Jaro) Školou jsou pořádány výstavy (např. v Galerii na Gruntu, v Pikardské věži v Úštěku, v Kostele Nanebevzetí Panny Marie, v kostele Sv. Vojtěcha, v Trmickém zámku, v ZOO). Školou je ročně podána řada projektů. Během školního roku se koná řada volnočasových aktivit pro rodiče a žáky a žáci se také účastní různých sportovních klání (např. Cocacola-cup, Unesco-cup a okresní přebory sportovních soutěží zvláštních škol). Každý měsíc probíhá na škole projektový den s předem dohodnutou tématikou. Čtvrtletně vychází školní časopis OKNO. Škola je zařaena do programu ZELENÁ ŠKOLA. 7. Dlouhodobé projekty Ve škkolním roce 2010/11 probíhá v přípravném ročníku a ročníku projekt JAK ÚSPĚŠNĚ PŘEKONÁVAT HANDICAPY PROSTŘEDÍ. VRK - síťová 4

5 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ Motivační název "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Verze 1. Název Platnost od Počet týdnů Datum Platnost ZV Základní vzdělávání od CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ Speciální základní školy Školní vzdělávací program Základní školy Trmice Fügnerova 22 je školský dokument, který byl v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Školní vzdělávací program vychází z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky a možnosti školy a oprávněné požadavky rodičů nebo zákonných zástupců žáků. Má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude vzdělávání probíhat. 1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměříme se: Na poskytování kvalitního základního vzdělání zaměřeného na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Na rozvíjení elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií (disponibilní navýšení časové dotace pro informatiku). Na rozvíjení vztahu k životnímu prostředí a vedení k pochopení základních principů trvale udržitelného rozvoje (začleňování environmentální výchovy do jednotlivých vzdělávacích oblastí). Na rozvoj a poskytování vědomostí a praktických dovedností potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Na osvojování co nejvíce poznatků a dovedností potřebných pro další vzdělávání. Na rozvoj psychických a fyzických schopností potřebných pro uplatnění v pracovních činnostech. Na estetickou výchovu jako prostředku pochopení hodnoty vzdělání a rozvoje osobnosti, rozšířeného vnímání světa v průběhu povinné školní docházky. Tímto rozšířením vnímání světa na vytváření předpokladů pro úspěšné zapojení těchto žáků do zdravě fungujících sociálních a ekonomických struktur společnosti. Na úspěšné zapojení žáků do společnosti, vést ke kladnému a přátelskému vztahu k druhým lidem a k sobě samému, k úctě k životu, ke kultivovanému společenskému chování a na rozvíjení komunikačních schopností. Budeme podporovat a našimi prioritami bude: Diferencovaným přístupem k žákům všestranně rozvíjet osobnost každého jedince. Interkulturní výchovou připravovat žáky na život v multikulturní společnosti a vybavit je potřebnými kompetencemi. Našimi prioritami bude: Společné zapojení školy, učitelů, rodičů a žáků i jejích absolventů do veřejného života. Integrace a inkluze všech žáků ZŠ a žáků s různým stupněm mentálního postižení. Fungující a profesionální spolupráce s odborníky - především pokračování ve vzdělávání v odborných učilištích a praktické škole s následným uplatněním na trhu práce. Odstraňování předsudků a odmítavých postojů většinové společnosti k sociálně a kulturně vyloučeným komunitám. VRK - síťová 5

6 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 2. Výchovné a vzdělávací strategie V počátečním období je hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce a upevňování základních hygienických návyků a vytváření sociálních návyků. Uplatňovat individuální přístup, respektovat možnosti a zvláštnosti žáků a pozitivně hodnotit každý pokrok v rozvoji jejich osobnosti. Vést žáky k určité míře odpovědnosti za výsledky školní práce a za jejich vlastní chování a jednání. Stimulovat žáky k pozitivnímu vztahu k učení a k získávání nových poznatků. Základní vzdělávání zaměřit na získávání vědomostí, rozvíjení dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života včetně profesního uplatnění. Důraz je kladen na vytváření praktických a sociálních dovedností a za podpory speciálně vzdělávacích metod dosáhnout co nejvyšší možné úrovně osobnostních kvalit. Pro vzdělávání vytvořit optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru a takové pracovní klima, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli se případných neúspěchů a v rámci svých možností dosáhli základního vzdělání Zabezpečení vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami U takto postižených žáků zajišťuje škola podmínky vzdělávání formou speciálních postupů a podpůrných opatření s využitím speciálních metod, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů. Pro žáky se souběžným postižením zajišťujeme třídnímu učiteli asistenta pedagoga. Po odborné stránce budeme spolupracovat s příslušnými Speciálně pedagogickými centry, kde budeme konzultovat individuální plány pro jednotlivé žáky, metody a formy práce. Třídní učitelé a jejich pedagogičtí asistenti těchto žáků se budou průběžně vzdělávat ve speciálních kurzech v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola má částečný bezbariérový přístup (výsuvná plošina), která umožňuje přístup i tělesně postiženým žákům vozíčkářům Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Jsou to žáci z různých, u nás již déle žijících menšin, nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především azylanti a účastníci řízení o udělení azylu). Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Proto je nezbytné všem těmto žákům věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Dlouhodobým cílem školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Podmínky vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním: - zajistit individuální nebo skupinovou péči - realizovat vzdělávání v přípravné třídě - využívat pomoc asistenta pedagoga - zajistit menší počet žáků ve třídě - volit odpovídající metody a formy práce - využívat specifické učebnice a materiály - pravidelně komunikovat na úrovni všech subjektů zapojených do výchovně-vzdělávacího procesu a poskytovat zpětnou vazbu - spolupracovat s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. Pro úspěšné vzdělávání žáků z kulturně odlišného a mnohdy i sociálně znevýhodňujícího prostředí je nejdůležitějším činitelem především učitel, který své žáky i jejich rodinné prostředí dobře zná, dovede volit vhodné přístupy a vytvářet ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, plánuje výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. Specifika mimořádně nadaných žáků: - žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky VRK - síťová 6

7 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP - problematický přístup k pravidlům školní práce - tendence k vytváření vlastních pravidel - sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může být i kontroverzní - vlastní pracovní tempo - vytváření vlastních kreativních postupů při řešení úloh - malá ochota ke spolupráci v kolektivu - rychlá orientace v učebních postupech - záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi oboru - přeceňování svých schopností u žáků s pohybovým nadáním - kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů - vhled do vlastního učení - zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především ve vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte - potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí. Možné úpravy způsobů výuky mimořádně nadaných žáků: Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Příklady pedagogicko-organizačních úprav: - individuální vzdělávací plány - doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu - zadávání specifických úkolů - zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů - vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech - občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka - účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky. Ve vzdělávacím oboru a její aplikace projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy), i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších hodinách pracují podle individuálního vzdělávacího plánu, jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky apod.), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Je jim dáván prostor pro hlubší bádání a zkoumání. Na žáky s hudebním nadáním (vzdělávací obor Umění a kultura) klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň apod. Žákům výtvarně nadaným (vzdělávací obor Umění a kultura) jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo školou uměleckou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci (vzdělávací obor Člověk a zdraví) jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, ve kterých žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že nadaní žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, k ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Velmi důležité také je, do jaké míry druh nadání žáka koresponduje se schopnostmi a možnostmi jeho okolí, tzn. jeho rodiny, školní třídy, učitelů i vrstevníků. V době, kdy žáci vstupují do školy, je pro ně důležité, aby se stali členy komunity, do které patří vzhledem ke svému věku, a to i přesto, že tito žáci obvykle snadno komunikují s dospělými nebo staršími spolužáky. Často právě nadaní mají strach, že se jim nepodaří začlenit se do komunity, ke které se věkově vztahují. Dochází tak k tomu, že se jejich snaha o včlenění do přirozené vrstevnické skupiny spojuje s tendencí k popření vlastních schopností. S přibývajícím věkem se u těchto žáků zvyšuje jejich sociální vnímavost, kdy si dobře uvědomují svoje přednosti i nedostatky a svoje postavení ve skupině vrstevníků, kdy se jejich mimořádné nadání může stát i důvodem k obdivu vrstevníků. Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti okolí ke specifikům žáka. 3. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody a formy práce, příležitosti a aktivity, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou vymezeny na úrovni školy VRK - síťová 7

8 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP a formulovány ke každé klíčové kompetenci jako společný postup, kterým chtějí učitelé dovést žáky k utváření klíčových kompetencí. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. Žáky vedeme ke spolupráci při organizování některých mimoškolních akcí (sportovní hry, soutěže, turnaje apod.). Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost. Žáci se zúčastňují sportovních a jiných soutěží, turnajů a olympiád. Formou vytváření vhodných situací, se snažíme u žáků probudit radost z učení a motivovat je tak pro další sebevzdělávání. Kompetence k řešení problému podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému a své řešení dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy. Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci se postupně zdokonalují v práci s informacemi z různých zdrojů (ústních, tištěných, mediálních a elektronických, včetně internetu). Učí se informace vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou úměrně věku vedeni k používání internetu. Žáci prezentují své názory ve školním časopise. Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží a motivačních her. Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky. Děti vedeme k aktivnímu zapojení do všech fází činnosti (plánování, příprava, realizace, hodnocení). Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky argumentovat a vhodnou formou obhajovat svůj vlastní názor a zároveň poslouchat a respektovat názor jiných. Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme školní časopis. Žáci se podílejí na zpracování videozáznamů, fotografií a další dokumentace ze života školy. Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami (spolupráce s dalšími školami v Trmicích střední škola, Základní škola, Mateřská škola). Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých. Do procesu vzdělávání zařazujeme formy skupinové a týmové práce žáků a podporujeme vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence rozvíjíme na praktických cvičeních a úkolech. Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Kompetence občanské vychovávat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. V třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. Ve škole jsou respektovány individuální rozdíly žáků (národnostní, kulturní). Je kladen důraz na environmentální a ekologickou výchovu. Žáky vedeme k třídění odpadů (především při školních a mimoškolních akcích). Podporujeme zodpovědný přístup k přírodě a životnímu prostředí. Žáky vedeme k poznávání kultury jiných národů. Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vycházíme z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejích rozmanitých podobách (práce na školním pozemku, údržba školního areálu apod.). Žáky vedeme k objektivnímu sebehodnocení a posouzení reálných možností při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Nabídkou volitelných předmětů a zájmových útvarů pomáháme žákům rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a objevovat tak možnosti své budoucí profesní orientace. 3.1 Výchovné a vzdelávací strategie školy Kompetence k učení Uplatňujeme individuální přístup a vedeme žáky k využívání vhodných naučných metod využitím různých specifických pomůcek. Využíváme různé názorné ukázky, hry a soutěže. Vedeme žáky k samostatné práci s učebnicí, učebními materiály a pomůckami. Zadáváme žákům úlohy vycházející v co největší míře z praxe. Vedeme žáky k uvědomení si významu vzdělávání s cílem získání co nejvyššího vzdělání v kontextu s VRK - síťová 8

9 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.1 Výchovné a vzdelávací strategie školy pracovním uplatněním. Vedeme žáky k pochopení obecně užívaných termínů, znaků a symbolů. Kompetence k řešení problémů Vedeme žáky k vnímání rozpoznávání problémů a hledání nejvhodnějšího způsobu řešení. Vedeme žáky k samostatnému řešení běžných životních situací přiměřeně k jejich možnostem a věku. Vedeme žáky k analýze svých rozhodnutí, hledání důsledků a zodpovědnosti. Posilujeme zdravé sebevědomí žáků povzbuzováním a kladným hodnocením. Vedeme žáky k posouzení problémů a k dovednosti vyřešit je samostatně či za pomoci druhých osob a v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby vyhledat pomoc. Kompetence komunikativní Učíme žáky formulovat otázky, vést dialog, adekvátně prezentovat svůj názor. Vedeme žáky k souvislému vyjadřování. Vedeme žáky k dovednosti naslouchání, k práci s textem, učíme je číst s porozuměním, rozvíjíme dovednost porozumět obrazovému materiálu. Vedeme žáky v rámci jejich individuálních možností a věku ke kultivovanému písemnému projevu. Vedeme žáky k dodržování základních principů komunikace a ke správnému používání technických komunikačních prostředků. Vedeme žáky k odstraňování negativních projevů v komunikaci mezi žáky i ke svému okolí. Kompetence sociální a personální Vedeme žáky k uvědomění si a osvojení si základních mravních hodnot v rodině i ve společnosti. Vedeme žáky k rozpoznání nevhodného a rizikového chování a uvědomění si možných důsledků. Vedeme žáky k udržení vztahů s vrstevníky, k respektování druhých lidí a ke snaze o upevnění dobrých mezilidských vztahů. Rozvíjíme a posilujeme sociální chování a sebeovládání, poukazujeme na potřeby starých, nemocných a postižených lidí. Vedeme žáky k uvědomení si nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby. Kompetence občanské Vedeme žáky k respektování společenských norem a pravidel soužití. Vedeme žáky k pochopení nebezpečí rasizmu a xenofobie. Vedeme žáky k ochraně svého zdraví a k uvědomění si významu zdravého životního stylu. Vedeme žáky k ochraně životního prostředí. Vedeme žáky k efektivnímu řešení krizových situací. Kompetence pracovní Vedeme žáky k získávání základních pracovních návyků a postupů a k dodržování pravidel bezpečnosti práce. Vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot. Vytváříme vhodné pracovní prostředí pro udržení koncentrace žáka na pracovní výkon a jeho dokončení. Vedeme žáky k sebehodnocení při pracovních činnostech a k reálnému hodnocení práce ostatních. Vedeme žáky k vytváření si představ o pracovních činnostech běžných profesí a možnostech svého budoucího uplatnění. Podněcujeme u žáků smysluplné využití volného času. VRK - síťová 9

10 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Pokryto předmětem OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Seberegulace a sebeorganizace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Výchova ke zdraví Další cizí jazyk Člověk a svět práce Dramatická výchova Informační a komunikační Dějepis Fyzika Přírodopis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Člověk a jeho svět Výchova k občanství Chemie Zeměpis Dramatická výchova Psychohygiena Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační Výchova k občanství Člověk a jeho svět Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Sebepoznání a sebepojetí Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Informační a komunikační Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Dramatická výchova Seberegulace a sebeorganizace Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Informační a komunikační Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Dramatická výchova Kreativita Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Další cizí jazyk Informační a komunikační Dějepis Chemie Zeměpis Dramatická výchova Poznávání lidí Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Další cizí jazyk Informační a komunikační Dějepis Fyzika Cizí jazyk Člověk a jeho svět Výchova k občanství Přírodopis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Cizí jazyk Člověk a jeho svět Výchova k občanství Chemie VRK - síťová 10

11 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Poznávání lidí Přírodopis Zeměpis Kooperace a kompetice Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Výchova ke zdraví Přírodopis Zeměpis Člověk a svět práce Dramatická výchova Mezilidské vztahy Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Informační a komunikační Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Dramatická výchova Komunikace Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Informační a komunikační Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Fyzika Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Dramatická výchova Kooperace a kompetice Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Informační a komunikační Člověk a jeho svět Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Dramatická výchova Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Informační a komunikační Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Dramatická výchova Hodnoty, postoje, praktická etika Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Informační a komunikační Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Dramatická výchova VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VRK - síťová 11

12 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační Dějepis Přírodopis Výchova ke zdraví Dramatická výchova Člověk a jeho svět Výchova k občanství Člověk a svět práce Občan, občanská společnost a stát Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Další cizí jazyk Informační a komunikační Dějepis Zeměpis Výchova ke zdraví Pokryto předmětem Cizí jazyk Člověk a jeho svět Výchova k občanství Dramatická výchova Formy participace občanů v politickém životě VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Pokryto předmětem Další cizí jazyk Informační a komunikační Dějepis Zeměpis Cizí jazyk Objevujeme Evropu a svět Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Informační a komunikační Dějepis Zeměpis Dramatická výchova Jsme Evropané Pokryto předmětem Další cizí jazyk Člověk a jeho svět Výchova k občanství Další cizí jazyk Člověk a jeho svět Výchova k občanství Cizí jazyk Dějepis Výchova k občanství Informační a komunikační Člověk a jeho svět Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Pokryto předmětem Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Další cizí jazyk Výchova k občanství VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Zeměpis MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Informační a komunikační Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Zeměpis Dramatická výchova VRK - síťová 12

13 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Lidské vztahy Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Další cizí jazyk Člověk a jeho svět Výchova k občanství Výchova ke zdraví Etnický původ Pokryto předmětem Cizí jazyk Člověk a jeho svět Výchova k občanství Dramatická výchova Cizí jazyk Informační a komunikační Dějepis Zeměpis Dramatická výchova Další cizí jazyk Dějepis Zeměpis Princip sociálního smíru a solidarity Dramatická výchova ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Pokryto předmětem Člověk a jeho svět Přírodopis Chemie Zeměpis Základní podmínky života Pokryto předmětem Informační a komunikační Fyzika Přírodopis Výchova ke zdraví Člověk a jeho svět Chemie Zeměpis Lidské aktivity a problémy životního prostředí Pokryto předmětem Multikulturalita Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Český jazyk a literatura Člověk a jeho svět Fyzika Informační a komunikační Dějepis Chemie Další cizí jazyk Informační a komunikační Přírodopis Zeměpis Člověk a jeho svět Dějepis Člověk a svět práce Výchova k občanství Zeměpis Chemie Vztah člověka k prostředí Pokryto předmětem Výchova ke zdraví Český jazyk a literatura Člověk a jeho svět Dramatická výchova Fyzika Chemie Princip sociálního smíru a solidarity Pokryto předmětem Cizí jazyk Další cizí jazyk Přírodopis Člověk a svět práce Zeměpis Výchova ke zdraví Dějepis Zeměpis Výchova k občanství MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VRK - síťová 13

14 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační Výchova k občanství Výchova ke zdraví Dramatická výchova MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Informační a komunikační Výchova ke zdraví Dramatická výchova Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Výchova k občanství Výchova ke zdraví Informační a komunikační Fyzika Dramatická výchova Stavba mediálních sdělení Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Výchova k občanství Informační a komunikační Dramatická výchova Vnímání autora mediálních sdělení Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Výchova k občanství Informační a komunikační Dramatická výchova Fungování a vliv médií ve společnosti Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Výchova k občanství Informační a komunikační Výchova ke zdraví Dramatická výchova Tvorba mediálního sdělení Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Další cizí jazyk Cizí jazyk Informační a komunikační Dramatická výchova VRK - síťová 14

15 ZV Základní vzdělávání Charakteristika ŠVP 4 Učební plán VRK - síťová 15

16 ZV Základní vzdělávání Učební plán 4 Učební plán Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ Motivační název "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Verze 1. Název Platnost od Počet týdnů Datum Platnost ZV Základní vzdělávání od VRK - síťová 16

17 ZV Základní vzdělávání Učební plán Ročníkový učební plán 1. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a svět práce Celkem základní dotace Celkem disponibilní Celkem v ročníku stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Další cizí jazyk Dramatická výchova 0+1 * 0+1 * 0+1 * Celkem základní dotace Celkem disponibilní Celkem v ročníku VRK - síťová 17

18 ZV Základní vzdělávání Učební plán N nepovinný * bez skupiny Přehled využití týdnů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Výuka dle rozpisu učiva null Celkem: ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Výuka dle rozpisu učiva null Celkem: VRK - síťová 18

19 ZV Základní vzdělávání 5 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - ZŠ Motivační název "Škkola s rozšířenou výukou estetické výchovy" Verze 1. Název Platnost od Počet týdnů Datum Platnost ZV Základní vzdělávání od Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání okolního světa i sebe sama. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální stránku textů a jejich výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené jako doplňující obor vzdělávací oblasti Umění a kultura. Cílové zaměření vzdělávací oblasti VRK - síťová 19

20 ZV Základní vzdělávání 5.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství - vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů - zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace - samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření - získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama - individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky. Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (napě. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, napě. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. VRK - síťová 20

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2013-14 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 3. 9. 2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy...5 2.1.1 Úplnost a velikost školy....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV - 2-1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Škola - cesta k poznání

Škola - cesta k poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola - cesta k poznání 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP pro ZV

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více