Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 GČL/210/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa II zpracováno podle RVP ZV

2 Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění... 4 Materiální podmínky a vybavení školy... 4 Charakteristika pedagogického sboru... 5 Charakteristika žáků... 5 Podmínky bezpečnosti a hygieny duševní a fyzické práce, psychosociální podmínky... 5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce... 6 Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty... 7 Škola rozvíjí spolupráci i dalšími partnery... 7 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Zaměření školy... 8 Výchovné a vzdělávací strategie... 8 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Profil absolventa Organizace přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Transformace RVP do ŠVP Učební plán Hodnocení žáků Učební osnovy předmětů Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Biologie Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Informatika a výpočetní technika ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 2

3 Identifikační údaje Název ŠVP: Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa II Tento ŠVP byl vytvořen dle RVP ZV. Osmiletý Denní Předkladatel: název školy Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace adresa Žitavská 2969, Česká Lípa, ředitel školy Mgr. Helena Paszeková kontakty telefon: fax: web: IZO IČ Koordinátor ŠVP Mgr. Helena Paszeková tel Zřizovatel: název Liberecký kraj adresa U Jezu 642/2a, Liberec 1 kontakt tel , Platnost dokumentu: Datum 1. září 2013 Podpis ředitele školy Razítko: ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 3

4 Charakteristika školy Úvod, velikost školy a její umístění Gymnázium v České Lípě je střední všeobecně vzdělávací škola se všeobecným zaměřením. Svým žákům nabízí dva typy studia, a to osmileté a čtyřleté studium. Historie Gymnázia v České Lípě je dlouhá a bohatá. Sahá až k roku 1627, kdy bylo zřízeno latinské gymnázium při augustiniánském klášteře, pokračuje školou německou, jež byla na konci 19. století zestátněna, a dále vybudováním českého gymnázia, jehož existence byla ukončena po mnichovském diktátu a záboru českého pohraničí Německem na podzim 1938 a které bylo obnoveno v roce Gymnázium v průběhu své existence sídlilo v několika budovách, od roku 1994 je umístěno v rozlehlé panelové budově, která se nachází mimo centrum města, v klidném prostředí na okraji sídliště Špičák. Dostupnost školy je velmi dobrá, dopravní obslužnost je zajištěna městskou hromadnou dopravou, v těsné blízkosti školy se nachází autobusová zastávka. Rovněž autobusová zastávka ve směru od Nového Boru se nachází nedaleko školy. Povolená kapacita je 600 žáků. Tato kapacita není vzhledem k procesu optimalizace školství v Libereckém kraji zcela naplněna. Spádovou oblastí školy je především oblast Českolipska a zájem o studium stabilně překračuje kapacitní možnosti školy. Do budoucna se počítá s 16 třídami, tedy maximálně 480 žáků. Materiální podmínky a vybavení školy Škola má pro zabezpečení výuky příznivé prostorové podmínky a materiálně technické zázemí umožňující bezproblémově realizovat vzdělávací cíle. Průběžně a systematicky jsou zlepšovány podmínky vzdělávání pro žáky i pedagogické pracovníky. Škola disponuje potřebným množstvím kmenových učeben, které jsou postupně vybavovány PC s připojením do počítačové sítě i na internet a dataprojektorem. Kromě kmenových učeben má škola potřebné odborné učebny, a to: Učebny vybavené PC (učebna s 15 počítači, učebna se 30 počítači). Počítačové učebny jsou vybaveny pevně instalovaným dataprojektorem a jsou zapojeny do počítačové sítě a připojeny na internet. Multimediální posluchárna Jazykové učebny (7 učeben vybavených PC a připojením do počítačové sítě i na internet a dataprojektorem) Další odborné učebny (fyzika, biologie, společenské vědy) vybavené interaktivní tabulí nebo minimálně PC s připojením do počítačové sítě i na internet a dataprojektorem Učebna na výuku hudební výchovy Učebny na výuku výtvarné výchovy Laboratoře (biologie, chemie, fyzika) vybavené potřebnými přístroji pro výuku přírodovědných předmětů Pro zabezpečení výuky tělesné výchovy a zájmové sportovní činnosti má škola k dispozici tělocvičnu s umělou horolezeckou stěnou, malou posilovnu vybavenou základními posilovacími ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 4

5 stroji a venkovní sportovní areál (travnaté hřiště s prostory pro atletické disciplíny, hřiště na basketbal, antukové kurty na volejbal či tenis), prostorné šatny vybavené sprchami a WC. Ve škole se nachází centrální prostorná šatna se skříňkami (každý žák má vlastní šatní skříňku). Společné prostory jsou účelně využity a na chodbě v přízemí je pro žáky k dispozici pingpongový stůl a v prostoru u zadního východu velká šachovnice pro hraní dámy nebo šachů. Žáci mají možnost využívat školní knihovnu s obsluhou a používat kopírku. V době přestávek a volných hodin žáci mohou využívat příjemné prostředí školního bufetu a studovny, kde mohou využít wifi připojení. Veškeré PC vybavení odpovídá technickým požadavkům a trendům v době jejich pořízení. V souladu s finančními možnostmi je průběžně obnovováno. Používaný software je plně licencovaný a poskytuje možnosti edukačního prostředí v rozsahu operačních systémů, kancelářských balíků a aplikací. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází v budově školy a do které je jídlo dováženo. Přístup do školy je zabezpečen čipovým zařízením. Charakteristika pedagogického sboru Pro zabezpečení výuky má škola zkušený pedagogický sbor s optimálním věkovým složením. Všichni učitelé mají potřebnou kvalifikaci a vhodně je ve výuce využívána i jejich předmětová specializace. Učitelé spolupracují v rámci předmětových komisí. Na škole pracuje jeden výchovný poradce a jeden metodik prevence sociálněpatologických jevů. Někteří z učitelů pracují v okresních a krajských komisích předmětových soutěží a olympiád. V souladu se vzdělávacími cíli a potřebami školy se pedagogové dále vzdělávají. Jejich vzdělávání probíhá plánovitě, v souladu s prioritami školy a s cílem dalšího zkvalitňování vzdělávacího procesu. Důraz je kladen na prohlubování odbornosti vyučujících v souladu s novými poznatky ve vyučovaném oboru, na zdokonalování metodických dovedností a využívání informačních technologií ve výuce. Charakteristika žáků Většina žáků bydlí v České Lípě nebo blízkém okolí. Žáci ze vzdálenějších míst mají možnost využít ubytování v Domově mládeže v Havlíčkově ulici, který mohou využívat žáci všech českolipských středních škol. Vzhledem k tomu, že budova gymnázia je bezbariérová, mohou se zde vzdělávat i tělesně postižení žáci. Podmínky bezpečnosti a hygieny duševní a fyzické práce, psychosociální podmínky Škola usiluje o všestranný rozvoj žáků, a proto se snaží pěstovat pro ně vhodné podmínky v oblasti bezpečnosti práce a hygieny psychické i fyzické. Materiální zázemí v oblasti hygienických podmínek je ve škole na solidní úrovni. Žáci mají k dispozici v každém podlaží dostatečný počet toalet, v přízemí budovy se jako součást tělovýchovných prostor nacházejí prostorné šatny včetně sprch. Hygienické zásady jsou též ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 5

6 součástí práce v odborných laboratořích (biologie, chemie, fyzika) a jsou součástí provozních řádů těchto učeben. Bezpečnost práce a ochrana zdraví je zakotvena ve školním řádu jako samostatná kapitola a na začátku školního roku jsou s jejími pravidly seznamováni všichni žáci školy. Tato oblast činnosti školy je též ošetřena několika interními směrnicemi v podobě nařízení či pokynů ředitele školy (a ta jsou v každém školním roce dle aktuálních potřeb upravována). Škola má takto vypracována pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví také při výjezdech na sportovní a jiné akce a kurzy, pro činnosti žáků mimo školu. I zde platí, že před každou akcí jsou s těmito pokyny prokazatelně seznamováni všichni zúčastnění žáci. Pro práci v odborných učebnách, laboratořích a pro další prostory jsou vydány vnitřní řády, se kterými jsou žáci prokazatelně seznámeni. Při práci na elektrickém zařízení jsou dodržovány ustanovení Vyhlášky 50 Sb. Pro vlastní provoz školy jsou též stanovena pevná bezpečnostní pravidla, jejichž dodržování je pravidelně kontrolováno, periodické jsou též kontroly a revize budovy a nejrůznějších technických zařízení (elektrospotřebiče, výtahy, komíny, tlakové nádoby, tělovýchovné náčiní a protipožární klapky apod.). Ve škole je též prováděna evidence, registrace a rozbor školních a pracovních úrazů. Majetek školy a zdraví žáků i zaměstnanců jsou chráněny pojištěním, a to zahrnuje všechny základní druhy pojistných událostí (havárie, úrazy, krádeže atd.). Prostředky první pomoci a kontakty na lékaře a jiné speciální služby jsou dostupné v kanceláři školy, lékárničky jsou v odborných laboratořích a v tělocvičně, další kontakty u výchovného poradce. Na škole též pracuje metodik prevence odborně vzdělaný v této oblasti (specializační studium). V oblasti psychosociálních podmínek a duševní hygieny škola buduje prostředí otevřenosti a vzájemné vstřícnosti a otevřenosti v komunikaci mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem. Třídy mají své mluvčí, škola podporuje i žákovskou samosprávu (studentská rada jako možná iniciativa žáků) a spolupracuje s ní. Vzájemná kooperace a pozitivní sociální klima je rozvíjeno i pomocí některých pravidelných školních akcí, jako je například adaptační kurz, studentské odpoledne, sportovní den apod. (podrobněji viz celoškolní projekty), dále též pomocí třídních výletů. Tyto aktivity prohlubují vzájemnou sounáležitost jedince s kolektivem třídy a se školou. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Určitým nadstandardem činnosti školy je především dlouhodobá partnerská spolupráce se zahraniční školou v SRN, a to Benediktinergymnasium Ettal. Tyto kontakty trvají již od počátku devadesátých let a jsou realizovány především formou výměnných pobytů skupin žáků a učitelů. Dlouhodobé projekty školy: etwinning Projekt Expedice (prázdninové poznávací zájezdy) Studentské odpoledne (k 17. listopadu) Sportovní dny školy Lanterna Futuri přeshraniční spolupráce českopolskoněmecká Seznámení adaptační kurzy pro přijaté žáky ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 6

7 Další školní a mimoškolní aktivity: odborné exkurze lyžařské výcvikové kurzy kurzy sportu a pobytu v přírodě zájmové kroužky přírodovědné, sportovní, počítačové, recitační poznávací zájezdy zaměřené na rozvoj jazykových dovedností žáků soutěže a olympiády výstavy výtvarných prací vánoční koncerty pěveckého sboru Spolupráce školy s rodiči a dalšími subjekty Jedním z nejvýznamnějších sociálních partnerů školy jsou rodiče, kteří se od roku 2000 organizují v Občanském sdružení rodičů a přátel školy. Od roku 2006 je ve škole ustavena školská rada. K předávání základních informací o škole slouží webové stránky, kde jsou umístěny kontakty na vedení školy i všechny učitele, dále rozvrhy včetně suplování, aktuální zprávy o akcích školy a též učební dokumenty a výroční zprávy o činnosti. Ve styku s rodiči se informace předávají na třídních schůzkách dvakrát ročně, a to v listopadu a dubnu (+ zvláštní schůzky rodičů přijatých uchazečů v červnu a též na počátku jejich školní docházky v září). Klasifikace žáků, výchovná opatření a další informace jsou rodičům sdělovány pomocí elektronického komunikačního systému v rámci programu Bakaláři. Tento systém umožňuje oboustrannou komunikaci rodičů mezi všemi vyučujícími a rodiči. Škola usiluje o přímé a vstřícné kontakty s rodiči v zájmu řešení jakýchkoliv problémů, a to především kontakty osobní škola v tomto smyslu deklaruje svou otevřenost. Škola rozvíjí spolupráci i dalšími partnery: Pedagogickopsychologická poradna v České Lípě Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Městský úřad v České Lípě Dům dětí a mládeže Libertin v České Lípě mimoškolní aktivity v tělocvičně školy, zázemí a organizační zabezpečení okresních kol předmětových olympiád a soutěží Občanské sdružení Rodowitz organizátor projektu Lanterna Futuri Městská knihovna v České Lípě TU Liberec, PřF UK Praha, PF UJEP Ústí nad Labem aj. (vedení praxí studentů, účast na vzdělávacích seminářích, akce pro žáky) Jizerské pekárny Pořádáme tradiční dny otevřených dveří, účastníme se burzy škol v České Lípě i miniburz na základních školách. ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 7

8 Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Gymnázium v České Lípě patří mezi významné školy v Českolipském, ale i Libereckém regionu. Zaujímá přední místo z hlediska kvality výchovy a vzdělávání a je středem zájmu uchazečů o studium. Významné postavení zaujímá také svou kvalitní výukou cizích jazyků. Zaměření školy je všeobecné, a to především s ohledem na základní cíl vzdělávání, kterým je příprava na vysokoškolské studium. Škola se proto soustřeďuje na vyváženou výuku všeobecně vzdělávacích předmětů pro všechny žáky a jejich profilaci zajišťuje především prostřednictvím volitelných a výběrových (případně též nepovinných) předmětů, ale též pomocí některých dalších aktivit (soutěže a olympiády, zájmové kroužky apod.). Velký důraz je kladen na profesní způsobilost učitelů, a to jak po stránce odborné, tak i pedagogické. Nezbytnou podmínkou pro jejich práci je další vzdělávání i aktivní používání ICT. Svým zaujetím pro obor a profesionálním přístupem ve výuce učitelé motivují žáky k aktivnímu a zodpovědnému přístupu ke studiu a pěstují v nich radost z poznávání. Výchovné a vzdělávací strategie Škola usiluje o používání takových výchovných a vzdělávacích strategií, které motivují žáky k celoživotnímu učení, k získávání kompetencí, jež jim umožní úspěšně pokračovat v dalším studiu na vysokých školách i se uplatnit v praktickém životě. Jednotlivé klíčové kompetence naplňujeme především těmito strategiemi: Kompetence k učení Ve výuce klademe důraz na práci s textem a vyhledávání informací, pozorování a možnosti uplatnění vlastních zkušeností. Vedeme žáky k sebehodnocení. Připravujeme žáky na soutěže a olympiády. Zadáváme žákům vypracování projektů a prezentací. Rozvíjíme samostatnou práci žáků, párové učení, skupinovou práci. Při výuce podporujeme práci s výpočetní technikou. Motivujeme k učení, snažíme se o pozitivní motivaci k učení. Učíme žáky pracovat s chybou. Usilujeme o spojení učení se s potřebami životní praxe. Umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a podněcujeme jejich tvořivost. Kompetence k řešení problémů Zadáváme problémové úkoly formou samostatné práce i formou skupinové práce. Nabízíme žákům dostatek úloh a úkolů vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů. Podporujeme u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh. V některých oblastech vzdělávání užíváme netradiční úlohy (testy Scio, Matematický klokan ). Do výuky zařazujeme též projekty, v nichž žáci zpracovávají problémová témata související s praktickým životem. Učíme žáky pracovat s informacemi z různých zdrojů, porovnávat je a využívat. ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 8

9 Kompetence komunikativní Učíme žáky vhodně a efektivně komunikovat se spolužáky, učiteli i ostatními dospělými ve škole i mimo ni, a to ústní í písemnou formou. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali svými slovy vysvětlit své myšlenky, svůj prožitek. Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií. Vedeme žáky k prezentaci vlastní tvorby, argumentaci, zhodnocení výsledků vlastní práce. Vedeme žáky ke vhodnému a správnému užívání odborné terminologie. Rozvíjíme komunikaci se zahraničními studenty z partnerských škol. Zapojujeme žáky do projektu etwinning. Usilujeme o otevřenou a efektivní vzájemnou komunikaci od počátku studia k tomu využíváme úvodní adaptační kurzy. Žáci se podílejí na vytváření záznamů (audio, video, foto,.) dokumentujících činnosti školy. Kompetence sociální a personální Používáme skupinovou práci a kooperativní učení. Učíme žáky pracovat v týmu podle společně dohodnutých pravidel. Vedeme žáky ke vzájemné pomoci. Učíme žáky diskutovat, vyjádřit se vlastními slovy, nalézat v práci a názorech druhých pochopení jiných řešení i vlastní poučení. Usilujeme o vytváření vhodných sociálních vazeb v třídních kolektivech k tomu slouží především úvodní adaptační kurzy, třídní výlety, kurzy apod. Každý rok připravujeme Studentské odpoledne jako soubor společných a dobrovolných aktivit žáků a učitelů, v nichž se vytvářejí vazby též mezi třídami. Učíme žáky respektovat a dodržovat společná pravidla chování ve škole i mimo ni. Kompetence k podnikavosti Motivujeme žáky ke kladnému vztahu k práci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení, k dodržování daných pravidel, k plnění povinností a závazků. Vedeme žáky k ochraně svého zdraví a zdraví druhých. Podporujeme tvořivost, nápaditost. Učíme žáky ocenit práci druhých a vážit si jí. Snažíme se zadávat úkoly tak, aby si žáci mohli práci sami zorganizovat, navrhnout postup a časový rozvrh. Vedeme žáky k efektivitě při organizování vlastní práce. Rozvíjíme pracovní činnosti také v zájmových kroužcích. Kompetence občanské Vedeme žáky k chápání odlišností mezi lidmi (kulturních, fyzických, etnických). Seznamujeme žáky s kulturním a historickým dědictvím. Třídíme odpad. Vedeme žáky k aktivnímu zapojení do péče o svoje nejbližší životní prostředí třída, škola, okolí školy. Snažíme se vychovávat žáky tak, aby se chovali zodpovědně v různých i zátěžových situacích. Vyžadujeme respektování přesvědčení druhých lidí, dodržování pravidel slušného chování. Vedeme žáky k respektování zákonů a společenských norem ve škole i mimo ni. Zapojujeme žáky též do mezinárodních projektů s cílem učit se poznávat jiné kultury a respektovat rozdíly mezi nimi např. etwinning, ve vyšších ročnících partnerské školy, projekt Lanterna Futuri. ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 9

10 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje příslušné školní poradenské zařízení, v našem případě převážně Pedagogickopsychologická poradna v České Lípě. Na ni se obracejí rodiče, a to z vlastní iniciativy, anebo na doporučení školy. Všichni učitelé, zejména učitelé jazyků a třídní učitelé, sledují průběžně projevy žáků a v případě potřeby doporučují rodičům obrátit se na pedagogickopsychologickou poradnu (dále PPP), případně na jiné obdobné zařízení či odborníka. Vyzývají je, aby výsledky vyšetření poskytli škole. V případě jakýchkoliv vyšetření od jiných odborníků než od PPP musí vždy PPP poskytnout vyjádření, zdali se závěry souhlasí, a uvést další povinné údaje, aby škola mohla podle odborných závěrů a doporučení postupovat. V případě zdravotně postižených žáků doporučuje pedagogickopsychologická poradna zpravidla vypracování individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP). V takovém případě musí rodiče o vypracování IVP požádat ředitele školy (není na něj automaticky nárok), přičemž vyjádření pedagogickopsychologické poradny tvoří přílohu této žádosti. IVP vypracovává výchovný poradce ve spolupráci s učiteli příslušné třídy, zpravidla zejména s učiteli jazyků. IVP se vytváří na základě doporučení odborných posudků, je tedy pro každé žáka jiný (proto je individuální ). Navrhovaná opatření konzultují učitelé vždy s odpovědným pracovníkem PPP. S IVP jsou jednotlivě seznámeni především učitelé, kterých se nejvíce týká, a kteří tudíž na něm spolupracovali, zpravidla učitelé jazyků. Ostatní učitelé jsou s IVP seznámeni na nejbližší poradě. S IVP jsou rovněž seznámeni rodiče. Žáků, kteří jsou PPP zařazeni do této skupiny, je zatím na naší škole velmi málo. To umožňuje skutečně individuální přístup k nim. IVP se obvykle týká postupu při samostatných pracích žáků (např. delší čas), hodnocení (např. delší čas, nehodnocení některých jevů), případně i úpravy maturitní zkoušky (např. delší čas na přípravu, využití výpočetní techniky). Může sem rovněž spadat pomoc osobního asistenta. K IVP se v případě potřeby vydávají dodatky. Formou dodatku se řeší také případná úprava maturitní zkoušky, a to v závěrečném ročníku. Také dodatky konzultujeme až na výjimky s určeným odborníkem z PPP. Doporučujeme při přechodu z nižšího na vyšší stupeň gymnázia kontrolní vyšetření všem žákům této skupiny. IVP vyžaduje aktivní přístup ze strany žáka i rodičů. Ti musí rovněž postupovat v souladu s doporučeními odborných vyjádření. Pokud žák neplní své povinnosti, může mu být IVP zrušen. V případě, že PPP nedoporučí IVP, postupuje se obdobně jako u žáků zdravotně znevýhodněných, většinou s větším množstvím úlev, které však nemohou být v rozporu se závaznými dokumenty (zákony, vyhlášky, klasifikační řád školy apod., tj. nemůže být např. upravena maturitní zkouška tak, aby to odporovalo příslušné vyhlášce). V případě zdravotně znevýhodněných žáků se postupuje obdobně, obvykle však není od PPP doporučen, tudíž ani vypracován IVP. Rodiče tedy požádají pouze o zohlednění závěrů odborných vyšetření, která spolu s vyjádřením PPP tvoří opět přílohu žádosti. Výchovný poradce, případně po konzultaci s příslušnými učiteli, navrhne řediteli školy potřebná opatření a po jejich schválení jsou s nimi učitelé seznámeni na nejbližší poradě, případně individuálně. Podle dosavadních zkušeností zařazuje PPP do této skupiny především žáky se specifickými poruchami učení a chování, resp. s rysy těchto poruch. V takovém případě se pak zohledňují specifické problémy žáka zejména při výuce (např. možnost kopírování zápisů, využití výpočetní techniky apod.) a při hodnocení (mírnější hodnocení některých jevů v jazycích apod.), a to v rozsahu doporučeném v odborném vyjádření. V případě nejasností kontaktuje výchovný poradce PPP, případně jiné zařízení, v němž byl žák vyšetřen. ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 10

11 Do této skupiny by měla PPP zařazovat především žáky zdravotně oslabené či s dlouhodobou nemocí. V těchto případech je třeba především individuálních konzultací s žáky. Škola v těchto případech nepokládá za nutné dokládat příslušnost žáka do uvedené skupiny. Třídní učitel informuje o situaci jednotlivé učitele, kteří poskytují žákovi podle dohody individuální konzultace a přezkoušení (ústní i písemné). Nezbytností je aktivní přístup rodičů. Ti především informují třídního učitele o žákově onemocnění, jeho povaze a průběhu (především v souvislosti s tím, jeli žák schopen se i v průběhu onemocnění učit či vypracovávat úkoly, popř. účastnit se konzultací či přezkoušení), domlouvají s učiteli zadání úkolů na domácí přípravu, případně individuální konzultace a přezkoušení v době nemoci. S žáky sociálně znevýhodněnými nemá prozatím škola zkušenosti, resp. žádný žák nebyl od PPP do této skupiny zařazen. I v případě žáků této skupiny budeme případně postupovat podle doporučení odborných posudků. Předpokládáme zejména větší množství individuálních konzultací zaměřených nejen na učivo, ale i na výchovné problémy žáka. I v tomto případě je nezbytná spolupráce s rodiči a odbornými pracovišti. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Mimořádné nadání žáků v některých oborech či činnostech se škola snaží zajišťovat především nabídkou dalších aktivit, kde žáci mohou své nadání využít. Jedná se jednak o zájmové kroužky a také o přípravu na různé soutěže a olympiády. Učitelé tak žákům věnují další čas k rozvíjení jejich nadání. Ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa pak zajišťujeme výjezdy žáků na různé semináře či soustředění, jež jsou k jednotlivým soutěžím organizovány. Žáci pak reprezentují školu v soutěžích vědomostních, ale též sportovních a uměleckých. Učitelé se snaží nacházet další možnosti rozvíjení nadání žáků ve spolupráci s dalšími institucemi věnujícími se práci s mládeží. K rozšiřování a prohloubení učiva a též k profilaci žáků slouží volitelné předměty vyučované v posledních dvou letech studia. Škola je též schopná zajistit pro žáky s mimořádným talentem individuální studijní plán (především v případech, studujeli žák paralelně další školu, např. uměleckého směru). Na péči o nadané žáky se podílejí třídní učitelé, dále předmětové komise a též výchovný poradce. Prioritou školy je vytvořit pro studenty takové podmínky, aby se jejich nadání mohlo co nejintenzivněji rozvíjet. Za důležitou považujeme i v této oblasti úzkou spolupráci s rodiči. Na žádost rodičů doloženou vyjádřením PPP může být mimořádně nadaným žákům povolen individuální vzdělávací plán. (Škola postupuje dle metodické příručky VÚP, 2009.) ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 11

12 Začlenění průřezových témat Zařazení jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je zpracováno v následujících tabulkách, a to každé průřezové téma v tabulce samostatné. Okruhy průřezových témat jsou na naší škole realizovány ve dvou formách integrací do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a ve formě projektů. Nevyužili jsme možnost vytvořit samostatné předměty. Projekty jsou uvedeny pod tabulkami. Charakteristiky celoškolních projektů jsou uvedeny v závěru této kapitoly. Environmentální výchova (EV) Název tematického okruhu EV Prima Sekunda Tercie Kvarta Ekosystémy Bi Bi Bi Základní podmínky života Bi, Fy, Z Aj, Bi, Fy Bi, Fy, Ch, Z, Aj Bi, Fy, Z, Aj Lidské aktivity a problémy ŽP Aj, Z, Fy Bi, Z, Ov Fy, Ch, D, Z, Aj Bi, Fy, Ch, Z, Aj Vztah člověka k prostředí Aj, D, Z, Ov Ov, Vv Aj, Vv, Bi, Ch Ch, Aj Mediální výchova (MV) Tematické okruhy MV Prima Sekunda Tercie Kvarta Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Ov Aj, Ov Bi, Ov Bi, Ov, Čj, Aj, Vv Čj, Aj, Vv Tvorba mediálního sdělení Aj Čj, Aj Práce v realizačním týmu Volitelný předmět: mediální výchova kvarta Čj Čj Čj Čj, Ov Multikulturní výchova (MkV) Tematické okruhy MkV Prima Sekunda Tercie Kvarta Kulturní diference Hv Ov, Čj, Vv Ov Lidské vztahy Z Z, Vv Z, Bi, Vv Z Etnický původ D, Z D, Z, Čj D, Bi, Ov D, Z Multikulturalita Aj, Čj, D Aj, D, Ov Aj, D ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 12

13 Princip sociálního smíru a solidarity Projekty: etwinning= Aj prima až kvarta Adaptační kurz prima Ov Vv, Z, Čj D, Ov D Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Tematické okruhy VMEGS Prima Sekunda Tercie Kvarta Evropa a svět nás zajímá Z, Čj, Hv Aj, Bi, Vv, Hv Čj, Aj, Bi, Ov, Vv, Hv Čj, Aj, Hv Objevujeme Evropu a svět Čj, Aj Bi, Ov Čj, Z Čj, Aj, Bi, Z Jsme Evropané Čj, D D Čj, D, Z, Ch Čj, D, Ch, OV Projekty: etwinning Aj prima až kvarta Výchova demokratického občana (VDO) Tematické okruhy VDO Prima Sekunda Tercie Kvarta Občanská společnost a škola Ov Nj Nj Občan, občanská společnost a stát Vv Ov Bi Formy participace občanů v politickém životě Ov Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování D, Ov Z, Ov D, Ov D, Ov Projekty pro všechna témata VDO: Volby Ideální město, Ov prima Místní zastupitelstvo, Ov sekunda Parlament a prezident, Ov tercie Proces schvalování zákonů, Ov kvarta Osobnostní a sociální výchova (OSV) Tematické okruhy OSV Prima Sekunda Tercie Kvarta Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí D, Vv, Z, Bi, Fy, M, Čj, Tv, Hv Čj, Vv, Ov, Tv,Hv, Aj Vv, Z, Bi, M, D, Tv, Čj, Vv, Čj, M, Nj, Tv, Bi, Hv, Fj, Čj, Ch Vv, Ov Ov Aj, Vv Seberegulace a sebeorganizace Vv Aj, Ov, Vv Ch Aj,Vv Psychohygiena Vv Vv, Ov Ov Vv D, Vv, M, Čj, Fj, Tv, Hv, Kreativita Vv, Čj Vv, Čj Aj, Vv, Čj Poznávání lidí Vv, Čj, Ov Vv, Čj, Ov Aj Mezilidské vztahy Vv, Čj, Aj Aj, Vv, Fy, Čj, Ov Aj, Vv, Ov Aj, Vv ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 13

14 Kooperace a kompetice Vv, Čj Vv, Čj Ov, Čj D Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika D, Vv, Z D, Fy, Vv Vv, Ch D Vv Vv Vv Ov Sociální komunikace Čj Čj Čj, Vv, Ov Čj + průběžně dle témat učiva ve Fj, Nj (Tematický okruh: Sociální komunikace) Projekty: Adaptační kurz prima Sportovní den školy všechny třídy Studentské odpoledne všechny třídy Celoškolní projekty: Jedná se především o tyto projekty: Adaptační kurz SEZNÁMENÍ Třídenní pobyt všech nově přijatých žáků v přírodním prostředí nedaleko České Lípy. Cílem projektu je: 1. Zajistit bezproblémové fungování nových třídních kolektivů. Vytvořit pozitivní vztah ke školnímu prostředí. 2. Seznámit nově přijaté žáky s aktivitami školy a zapojit je do nich, podchytit talentované, případně problémové jedince. Účastní se vždy třídní učitelé, metodik prevence, další vyučující jednotlivých tříd. Náplní akce jsou především psychohry a sociohry se zaměřením na sebepoznání a kohezi kolektivu, dále pěší turistika po okolí a sportovní hry a soutěže. Studentské odpoledne Tradice Studentského odpoledne vznikla na konci 90. let v souvislosti s datem 17. listopadu jako Dne studentstva. Toto výročí je připomínáno nenásilnou formou prostřednictvím dobrovolných aktivit, které si připravují sami žáci, učitelé či žáci společně s učiteli. Obsahem jsou různé programy kulturního a sportovního charakteru prakticky ve všech prostorách školy. Tyto programy vycházejí ze zájmů žáků a mají pestré složení zpěv, recitace, hra na hudební nástroje, divadelní vystoupení, společenský tanec, aerobic, různé typy společenských her a kvízů, sportovní utkání s učiteli, sportovní exhibice atd. či z aktivit učitelů nad rámec jejich zaměření např. chemický či fyzikální cirkus, společné výtvarné dílo Studentské odpoledne je zajímavou přehlídkou různorodých aktivit žáků i učitelů a též možností, jak prezentovat výsledky či příklady svých činností. Akce jednoznačně podporuje pozitivní klima školy. Sportovní den Celoškolní akce pořádaná na konci školního roku. Nejedná se o tradiční školní olympiádu či klasické sportovní soutěže, smyslem této akce je spíše utužení vztahů ve třídních kolektivech při společných netradičních sportovních disciplínách a v různých druzích sportů. ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 14

15 Profil absolventa Zaměření školy je všeobecné a hlavním cílem vzdělávání je příprava na další, převážně vysokoškolské studium. Absolvent naší školy je žák, který získal široký základ vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích předmětech a podle svých zájmů ve volitelných předmětech i znalosti hlubšího charakteru. Je schopen pracovat v týmu, respektovat názory ostatních i prezentovat své vlastní a též výsledky své práce. Umí se orientovat v běžném životě a má schopnosti aktivně se účastnit společenského, kulturního či politického dění ve svém regionu. Absolvent našeho gymnázia by měl být schopen rozvíjet a chránit své fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědný. V průběhu studia jsou žáci vedeni k tomu, aby byli schopni: aktivně komunikovat (ústně, písemně i pomocí ICT) v českém jazyce i ve dvou světových jazycích, prakticky používat ICT (pracovat na projektech, vyhledávat, hodnotit a zpracovávat informace), samostatné i týmové práce, vhodně a přiměřeně prezentovat a obhájit svůj názor, samostatně se učit (znát různé techniky učení), své znalosti a dovednosti dál tvořivě rozvíjet, orientovat se v základech různých oborů, aby si mohli vybrat studijní obor na vysoké škole a povolání podle svých zájmů a schopností, obstát při přijímacích zkouškách na prestižních VŠ a zvládnout studium doma i v zahraničí, připravit se na složení jazykových certifikátů. ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 15

16 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení vychází z platné legislativy. Žáci z 5. třídy ZŠ jsou přijímáni do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia, žáci z 9. třídy ZŠ jsou přijímáni do 1. ročníku čtyřletého studia a žáci z kvarty (4. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia) jsou přijímáni do 1. ročníku vyššího stupně osmiletého gymnázia kvinty. Ředitel gymnázia nejpozději do konce ledna zveřejní na webových stránkách gymnázia nejvyšší počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do příslušného oboru vzdělávání. Dále stanoví jednotná kritéria pro všechny uchazeče v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru pro daný školní rok. Pokud se konají přijímací zkoušky jako součást přijímacího řízení, je oznámeno, ze kterých předmětů a jakou formou. Pro dobrou informovanost veřejnosti spolupracujeme s Úřadem práce v České Lípě, výchovnými poradci základních škol, Pedagogickopsychologickou poradnou v České Lípě a odborem školství mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Účastníme se výstav o vzdělávání v České Lípě, navštěvujeme miniburzy na základních školách a pořádáme Den otevřených dveří. Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška probíhá v souladu s platným školským zákonem a příslušnou vyhláškou MŠMT. Ve školní části budou nabízeny předměty s ohledem na zájmy a potřeby žáků. Žákům bude umožněno konat také nepovinou maturitní zkoušku. Společná (státní) část MZ dle platné legislativy a organizačních pokynů Centra Profilová (školní) část MZ konkrétní podmínky pro konání profilových zkoušek vydává ředitel školy v každém školním roce dle platných předpisů. Nabídka předmětů pro profilovou zkoušku: Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Matematika Fyzika Biologie Chemie Dějepis Zeměpis Základy společenských věd Informatika a výpočetní technika ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 16

17 Transformace RVP do ŠVP Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory RVP počty hodin ŠVP předmět ŠVP počet hodin Rozdíly Český jazyk a literatura 15 Český jazyk a literatura Cizí jazyk 12 Cizí jazyk Další cizí jazyk 6 Cizí jazyk Matematika a její aplikace 15 Matematika Informační a komunikační technologie 1 Informatika a výpočetní technika 4 +3 Člověk a společnost Dějepis Dějepis 8 11 Výchova k občanství Občanská výchova 4 +1 Fyzika Fyzika 8 Člověk a příroda Chemie Chemie 5 21 Přírodopis Biologie 8 +8 Zeměpis Zeměpis 8 Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova 4 10 Výtvarná výchova Výtvarná výchova 6 0 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví *) 10 Tělesná výchova Tělesná výchova 8 Člověk a svět práce 3 **) Disponobilní časová dotace 24 *) Integrováno v předmětech: Biologie, Občanská výchova **) Integrováno v předmětech: Informatika a výpočetní technika (celek Zpracování a využití informací) Občanská výchova (celek Svět práce) Laboratorní práce (celek Práce s laboratorní technikou) ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 17

18 Učební plán Předmět Ročník a počet hodin Prima Sekunda Tercie Kvarta Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk Občanská výchova, Matematika Zeměpis Dějepis Fyzika Chemie 3 2 Biologie Informatika a výpočetní technika Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Celkem Dělení hodin: a) V předmětu Matematika se v ročníku může třída dělit v jedné hodině týdně na skupiny. O dělení rozhodne ředitel školy podle finanční a personální situace. b) Předměty Výtvarná výchova a Hudební výchova se mohou dělit na skupiny ve všech ročnících a hodinách. O dělení rozhodne ředitel školy podle finanční a personální situace. c) Předmět Informatika a výpočetní technika se dělí na skupiny ve všech ročnících a hodinách. d) Dělení cizích jazyků se řídí zvláštními předpisy. Poznámka: o případném dělení na skupiny se rozhoduje pouze ve třídách, které mají více než 24 žáků ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 18

19 Poznámky k učebnímu plánu: a) Vzdělávací oblast a obor Člověk a svět práce se integruje do ostatních předmětů takto: V předmětu Informatika a výpočetní technika je zařazen tematický celek Digitální technika a tematický celek Člověk a svět práce, z nějž se některé prvky objeví i v předmětu Český jazyk a literatura (především psaní životopisu). V předmětech fyzika, biologie a chemie se zařadí tematický celek Laboratorní technika, a to tak, že součet hodin věnovaných tomuto tematickému celku ve všech třech předmětech a ve všech ročnících bude činit nejméně 33 hodin. Alespoň jednou musí být některé téma tohoto tematického celku zařazeno v každém ročníku. Tímto rozdělením je zajištěno jednak to, že budou pokryty 3 tematické celky vzdělávací oblasti a oboru Člověk a svět práce, jednak to, že v každém ročníku některý z nich bude zastoupen. b) Vzhledem k tomu, že podle bodu a) se přiděluje 1 hodina ze vzdělávací oblasti a oboru Člověk a svět práce třem předmětům a bude do nich zařazována průběžně, stejně tak jsou mezi tyto předměty rozděleny 2 disponibilní hodiny. c) Vzdělávací oblast Člověk a zdraví a obor Výchova ke zdraví se realizuje v následujících předmětech takto: v předmětu tělesná výchova 8 hodin, v předmětu biologie je integrována jedna hodina z oboru výchova ke zdraví a jedna hodina téhož oboru v předmětu občanská výchova. ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 19

20 Hodnocení žáků Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z 69 školského zákona, 14, 15 a 17 vyhláška MŠMT 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů, 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období. Celkové hodnocení spočívá v kombinaci individuálního zkoušení, klasifikovaných testů, písemných prací, hodnocení praktických činností a dalších forem dle charakteristiky vyučovacího předmětu. Hodnocení žáků musí splňovat především motivační, informativní a výchovné funkce. Jeho pravidla jsou součástí školního řádu. Stoupající význam musí mít sebehodnocení žáků. Hodnocení je veřejné a žáci mají právo se ke známce vyjádřit. ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 20

21 Učební osnovy předmětů Sešity: A. Český jazyk a literatura B. Anglický jazyk C. Francouzský jazyk D. Německý jazyk E. Občanská výchova F. Dějepis G. Zeměpis H. Matematika I. Fyzika J. Chemie K. Biologie L. Hudební výchova M. Výtvarná výchova N. Tělesná výchova O. Informatika a výpočetní technika ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 21

22 Použité zkratky: RVP ZV... rámcový vzdělávací program základního vzdělávání ŠVP... školní vzdělávací program KK... klíčové kompetence UP... učební plán Zkratky pro průřezová témata: OSV... osobnostní a sociální výchova EV... environmentální výchova MV... mediální výchova MkV... multikulturní výchova VMEGS... výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VDO... výchova demokratického občana TO... tematický okruh (průřezového tématu) Zkratky pro vyučovací předměty: Čj... český jazyk a literatura Aj... anglický jazyk Fj... francouzský jazyk Nj... německý jazyk Ov... občanská výchova D... dějepis Z... zeměpis M... matematika Fy... fyzika Bi... biologie Ch... chemie IVT... informatika a výpočetní technika Vv... výtvarná výchova Hv... hudební výchova Tv... tělesná výchova ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 22

23 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa II Sešit A Obsah sešitu: Předmět Český jazyk a literatura ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 23

24 Vyučovací předmět: Vzdělávací obor: Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ročník prima sekunda tercie kvarta Týdenní hodinová dotace Skládá se ze složek Jazyková výchova, Slohová a komunikační výchova a Literární výchova. Obvykle je slohové a komunikační výchově a literární výchově vyčleněno po jedné vyučovací hodině týdně. Ředitel školy může rozhodnout i o zařazení cvičení českého jazyka, tzn. o dělení třídy na jednu vyučovací hodinu na dvě skupiny, z nichž každá je vyučována zvlášť, a to při zachování celkového počtu vyučovacích hodin. Obsahové vymezení předmětu učitel vede žáka k praktickému, věcnému, kritickému a prožitkovému čtení a naslouchání učitel učí žáka zásadám správného dorozumívání, komunikačním normám, kultivovanému projevu, vede ho k rozlišování komunikačních žánrů na základě poznatků o jazyce a stylu a o základních slohových postupech a žánrech ho učí vyjádřit postoje ke sdělovanému obsahu, vede ho k vlastnímu tvořivému psaní učí ho zásadám spisovné výslovnosti a modulace souvislé řeči, intonaci, členění souvislé řeči poskytuje znalosti z oblasti obohacování slovní zásoby vede k chápání slovních druhů a mluvnických významů a tvarů slov učí žáka základům větné skladby, poskytuje znalosti z oblasti určování větných členů z hlediska závislostní syntaxe průběžně žáka vede k využívání osvojených poznatků a dovedností z oblasti lexikálního, morfologického a syntaktického pravopisu umožňuje poznat češtinu jako národní a mateřský jazyk, poskytuje žákovi poznatky pro zařazení českého jazyka do skupiny jazyků, rozlišuje základní jazykovědné pojmy vede žáka k prožitkovému přednesu vhodných literárních textů poskytuje mu znalosti z oblasti základů literární teorie a historie poskytuje mu znalosti o literárních druzích a žánrech v proměnách času učitel rozvíjí a prohlubuje žákovu čtenářskou gramotnost na základě práce s texty Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání frontální výuka výuka skupinová (v případě dělení do skupin) zařazování skupinové i individuální samostatné práce referáty práce s jazykovými příručkami audio a video nahrávky a práce s nimi krátkodobé projekty exkurze (knihovna, divadlo, tematické přednášky apod.) ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 24

25 Zařazení průřezových témat Osobnostní a sociální výchova jazyková výchova, slohová a komunikační výchova, literární výchova rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, poznávání lidí a mezilidských vztahů, komunikace verbální a neverbální, kooperace a kompetice Výchova demokratického občana všechny složky předmětu, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech obecné poučení o jazyce, literární výchova Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané Multikulturní výchova obecné poučení o jazyce, literární výchova kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita Mediální výchova slohová a komunikační výchova, literární výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu (žákovský parlament, žákovská rada) Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel vede žáky k vybírání a využívání vhodných způsobů, metod a strategií pro efektivní učení k vyhledávání a třídění informací a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace k jejich využívání v procesu učení, tvůrčích činnostech a v praktickém životě ke správnému používání odborné terminologie Kompetence k řešení problémů Učitel vytváří prostor pro rozvoj komunikace v běžných i méně běžných situacích tak, aby žák dokázal adekvátně reagovat s využitím vlastního úsudku a zkušeností poskytuje dostatek informací vhodných k řešení problému a vede žáky k vyhledávání shodných a odlišných znaků zařazuje takové metody, které vedou žáka k samostatnému řešení problému rozvíjí komunikační dovednosti žáků tak, aby byli schopni činit rozhodnutí a tato obhájit Kompetence komunikativní Učitel vede žáky k vytříbené a vhodné komunikaci, tzn. k tomu, aby se žák souvisle, plynule, věcně a logicky správně a v souladu se spisovnou normou vyjádřil k danému problému k pozornému a kritickému naslouchání k využívání informačních a komunikačních prostředků a technologií k prezentaci vlastní tvorby, argumentaci, zhodnocení výsledků vlastní práce Kompetence sociální a personální Učitel vede žáky ke spolupráci ve skupinách při řešení problémů k tomu, aby spolu s ním navodili příjemnou atmosféru pro práci v týmu na základě ohleduplnosti a úcty k vytváření situací pro posílení sebedůvěry žáků a pocitu zodpovědnosti ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 25

26 Kompetence občanské Učitel vyžaduje respektování přesvědčení druhých lidí, dodržování pravidel slušného chování vede žáky k respektování zákonů a společenských norem ve škole i mimo ni vede žáky k respektování národních tradic, kulturního a historického dědictví podněcuje žáky ke školním a mimoškolním aktivitám v oblasti kulturního dění Kompetence pracovní Učitel vede žáky k využívání znalostí a zkušeností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a své přípravy na budoucnost zadává úkoly tak, aby si žáci mohli práci sami zorganizovat, navrhnout postup a časový rozvrh ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 26

27 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prima OVSKÉ KOMPETENCE Zařadí češtinu mezi slovanské jazyky, rozliší spisovný a nespisovný projev Uvede rozdělení češtiny na spisovnou a nespisovnou, zařadí nářečí do nespisovné češtiny Používá slovníček v Pravidlech českého pravopisu a s pomocí vyhledává v první části Pravidel (pravidla pro pravopis) a ve Stručné mluvnici české Označí ve slově souhlásky, které se vyslovují zněle a píší nezněle a naopak, a vysvětlí, proč tomu tak je (spodoba znělosti, zánik znělosti na konci slova) Čte se správným přízvukem slova, slovní spojení a věty, používá důrazu Určí slovo základové a způsob utvoření slova odvozeného u jednoduchých slov (odvozených pouze jednou příponou, nebo jednou předponou) včetně těch, kde došlo při odvozování k typické hláskové změně Uvede slova příbuzná k danému slovu, rozlišuje mezi dvěma kořeny, které mají stejnou hláskovou stavbu, ale jiný význam, provede rozbor stavby slova u slov, která mají jednoduchou stavbu, tj. nedošlo u nich ke splývání hlásek na švu apod. Píše správně souhlásky a souhláskové skupiny, které se jinak vyslovují, než píší (skupiny na styku předpony a kořene, kde dochází ke spodobě znělosti, nebo zdvojení souhlásky, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, předpony s, z, vz) v běžně užívaných slovech Správně odvozuje a píše slova utvořená příponami ský/cký v jednotném i množném čísle Užívá správně předložky s a z Rozliší podstatná jména konkrétní a abstraktní, obecná a vlastní, pomnožná, hromadná a látková Skloňuje správně běžná pomnožná vlastní jména skloňuje správně řecká a latinská jména na os, es, us, as Používá správně velká písmena ve vlastních jménech Český jazyk a literatura UČIVOOBSAH Jazyk Obecné výklady o jazyce, jazykové příručky Zvuková stránka jazyka Tvoření slov a stavba slova Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Skladba Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) OSV Rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, komunikace, kooperace a kompetice MV: Cizí jazyky, zeměpis ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 27

28 jednoslovných i v běžných typech vlastních jmen víceslovných po předchozím připomenutí pravidel Rozlišuje druhy přídavných jmen Píše správně i/y v koncovkách všech druhů přídavných jmen včetně jejich jmenných tvarů Tvoří správně přídavná jména všech možných druhů od podstatných jmen a užívá v nich správně velká písmena Tvoří správně a píše správně 2. a 3. stupeň přídavných jmen Rozliší všechny druhy zájmen Skloňuje a píše správně zájmena osobní, přivlastňovací a zájmeno ten Rozliší druhy číslovek Čte správně číslice včetně letopočtů, skloňuje správně počítané předměty za číslicemi Tvoří a užívá správně tvary číslovek dva, oba i tvary ostatních číslovek základních a řadových jednoslovných Skloňuje správně tvary číslovek složených z více slov po předchozím připomenutí pravidla a uvedení příkladu Užívá správně tečku za číslovkami Rozlišuje slovesné způsoby, tvoří a užívá správně tvary podmiňovacích způsobů Rozliší v jednoduchých případech větné členy (bez druhů) kromě doplňku Užívá správně i/y ve shodě podmětu s přísudkem, a to i v případě několikanásobného podmětu Vysvětlí jednoduše rozdíl mezi literaturou naučnou, populárně naučnou a uměleckou a mezi poezií a prózou Orientuje se v naučné knize pomocí obsahu a rejstříků Vyhledá v knihovně knihu v katalogu Uvede, kde se nacházejí nejbližší veřejné knihovny Srovná jednoduše naučnou literaturu s informacemi na Internetu Pozná na předložených ukázkách básní verš, sloku, rým střídavý, sdružený a obkročný Pojmenuje na předložených příkladech básnické obrazy: přirovnání, metafora Rozliší říkadlo, ukolébavku, přísloví, pranostiku, koledu vánoční a velikonoční a rozpočitadlo Vysvětlí pojem pohádka Vysvětlí jednoduše na předložených příkladech a za pomoci učitele rozdíl mezi klasickou a moderní pohádkou Úvod knihy a knihovny Poezie Pohádky Bajky Báje a pověsti Antické báje a pověsti Bible texty Literární výchova VMEGS Jsme Evropané, Objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá MV: Dějepis, občanská výchova ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 28

29 Vyjmenuje alespoň jednoho autora, který sbíral lidové pohádky, jednoho autora pohádek u nás a jednoho autora pohádek ve světě Vysvětlí pojem bajka a pozná ji Reprodukuje alespoň dvě známé bajky a vysvětlí jejich smysl Uvede jednoho autora bajek z minulosti nebo současnosti Vysvětlí rozdíl mezi bájí a pověstí Uvede příklad báje o původu světa ze starověku Vyjmenuje pět řeckých bohů, uvede jejich funkce a za pomoci učitele vysvětlí, čím jsou typičtí řečtí bohové Reprodukuje v základní linii báji o trojské válce a alespoň jednu další řeckou antickou báji Uvede příklad alespoň jednoho autora, kteří novodobě zpracovali antické báje Užije v typických souvislostech vyjádření: danajský dar, sisyfovská práce, jablko sváru, Ariadnina nit, Achillova pata, odyssea Vysvětlí jednoduše, kdo byli: Homér, Orfeus, Daidalos a Ikaros, Théseus, Odysseus Vyjmenuje Starý a Nový zákon jako části Bible a stručně uvede, co se v každé z těchto částí nachází Vyjmenuje v hlavních bodech dějiny Židů podle pověstí obsažených ve starém zákoně (kočování egyptské zajetí vyvedení z Egypta stát v Palestině vláda Šalamouna a Davida rozpad babylónské zajetí) Reprodukuje jednoduše biblickou báji o stvoření světa a člověka a pověsti o potopě světa a o stavbě babylónské věže, za pomoci učitele srovná druhé dvě s možnou skutečností (potopa rozvodňování řek v Mezopotámii, babylónská věž stupňovité chrámy tamtéž) Popíše v hlavních bodech život Ježíše Krista podle Nového zákona Přiřadí k následujícím osobnostem správné vysvětlení z nabídnutých: Adam a Eva, Noe, Mojžíš, David a Goliáš, Šalamoun, Panna Marie, Herodes, Pilát Vysvětlí, čím jsou v Ježíšově životě významná místa: Betlém, Golgota Vytvoří ilustraci k přečtenému literárnímu textu Vypíše hlavní myšlenky textu jako odpovědi na zadané otázky Sestaví osnovu naučného textu přiměřeného věku Připraví a přednese podle zadané osnovy referát o přečtené knize Připraví a přednese mluvní cvičení na zadané nebo volné téma Slohová výchova Práce s naučnou literaturou Reprodukce vypravování Popis Soukromý dopis OSV Komunikace, ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 29

30 přiměřené věku a znalostem a dovednostem dosud získaným ve výuce mateřského jazyka Pořídí výpisky z kratšího naučného textu přiměřeného věku, a to heslovitě (tj. bez použití sloves v určitých tvarech) a s užitím zkratek a symbolů Rozliší výpisky a výtah Vytvoří osnovu zamýšleného vypravování Napíše vypravování známé pohádky, báje, bajky nebo jiného, obdobného příběhu, s členěním na odstavce a správným užitím přímých řečí Napíše jednoduchý popis osoby Napíše jednoduchý popis předmětu Napíše soukromý dopis se všemi náležitostmi na zadané téma či témata Vyjádří ústně za pomoci učitele jednoduše svůj názor na aktuální problém Diskuse kooperace a kompetice, sebepoznání a sebepojetí, rozvoj schopností poznávání, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 30

31 Sekunda Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace OVSKÉ KOMPETENCE Zařadí češtinu mezi slovanské jazyky Uvede rozdělení češtiny na spisovnou a nespisovnou, zařadí nářečí do nespisovné češtiny Používá slovníček v Pravidlech českého pravopisu a s pomocí vyhledává v první části Pravidel (pravidla pro pravopis), ve Stručné mluvnici české a ve Slovníku spisovné češtiny Čte se správným přízvukem slova, slovní spojení a věty, používá důrazu Vyhledává slova jednoznačná a mnohoznačná, rčení, vysvětlí je a umí jich využívat v mluvených projevech Vybírá a užívá synonyma, homonyma a antonyma, rozlišuje slova citově zabarvená, spisovná a nespisovná Rozlišuje různé způsoby tvoření slov, dokáže určit slovo základové, slovo odvozené, slovotvorný základ a slovotvorný prostředek Užívá složeniny a rozlišuje zkratky a zkratková slova Uvede příklady nejčastějších způsobů tvoření podstatných a přídavných jmen a sloves Rozlišuje slovní druhy, včetně slovnědruhových přesahů Užívá duálové tvary u substantiv oči, uši, ruce, nohy Rozlišuje druhy přídavných jmen a píše správně i/y v koncovkách všech druhů přídavných jmen včetně jejich jmenných tvarů Rozliší všechny druhy zájmen Skloňuje a píše správně zájmena vztažná, zejména zájmeno jenž a který, rozlišuje jejich stylové zabarvení Rozlišuje mluvnické kategorie, slovesný rod a vid, tvoří k zadaným slovesům slovesa opačného vidu umí převést slovesa do trpného rodu a naopak, vhodně jich využívá Umí vytvořit příslovečné spřežky a použít je v běžných komunikačních situacích Stupňuje příslovce, využívá zeslabování a zesilování významu Rozlišuje ostatní neohebné slovní druhy, zejména citoslovce a částice Rozliší větu jednočlennou a dvojčlennou podle větných členů Určí základní skladební dvojici a rozvíjející větné členy Rozlišuje přívlastek shodný a neshodný, několikanásobný a Český jazyk a literatura UČIVOOBSAH Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 31 Jazyk Obecné výklady o jazyce Vrstvy slovní zásoby Jazykové příručky Zvuková stránka jazyka Nauka o slově, významové vztahy mezi slovy Obohacování slovní zásoby Rozbor stavby slova, slovotvorný rozbor Tvarosloví Slovní druhy Podstatná jména duálové tvary Přídavná jména Zájmena Slovesa Příslovce Citoslovce, částice Skladba druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti Věta jednočlenná a dvojčlenná Skladební dvojice Věta jednoduchá a souvětí Pravopis OSV Komunikace, rozvoj schopností poznávání, kreativita MV: Cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova

32 postupně rozvíjející, předmět, příslovečné určení místa, času a způsobu Rozliší větu jednoduchou a souvětí Zvládá lexikální, morfologickosyntaktický a syntaktický pravopis Reprodukuje pověst o příchodu Slovanů a založení rodu Přemyslovců Vysvětlí pojem erbovní pověst Uvede dva příklady známých českých pověstí z doby středověku a počátku novověku (např. o kouzelníku Žitovi, Staroměstském orloji, Faustovi apod.) Uvede příklady tří míst v regionu, k nimž se vztahuje pověst Reprodukuje jednoduše pověst o Golemovi Uvede příklady tří autorů pověstí (včetně regionálních) Přiřadí k následujícím postavám správné vysvětlení ze zadaných možností: Čech, Krok, Libuše, Přemysl Oráč, Vlasta, Ctirad a Šárka, Horymír, Dalibor, Golem Reprodukuje jednu známou pověst evropskou (např. Svatý grál, o králi Artušovi), zařadí ji ke státu, místu apod., vyjmenuje její hlavní postavy Vysvětlí pojem legenda, srovná legendu s bájí a pověstí (vybere shodné a rozdílné rysy) Srovná podle materiálu předloženého učitelem nebo samostatně opatřeného jednu legendu s fakty, vysvětlí s pomocí učitele příčiny a význam odchylek (obecně) Vyjmenuje patrony českého státu Reprodukuje legendu o sv. Ludmile a sv. Václavovi Vysvětlí jednoduše, kdo byli sv. Vojtěch, sv. Prokop, sv. Zdislava, sv. Jan Nepomucký Pozná na obrázku nebo na uměleckém díle podle typického atributu sv. Václava, Ludmilu, Vojtěcha, Prokopa, Zdislavu a Jana Nepomuckého Vyjmenuje alespoň další dva svaté, kteří byli u nás ve větší míře uctíváni, a pozná je podle typického atributu Pozná na předloženém příkladu typickou baladu, vybere její znaky Vyjmenuje alespoň dva autory balad Vysvětlí jednoduše pojem povídka Uvede příklady povídek podle námětu (historická, detektivní apod.) a pozná je Uvede příklad autora povídek Uvede příklady filmů, které viděl, připraví a přednese o některém Literární výchova České pověsti Pověsti středověké Evropy Legendy Balady Povídky Divadlo a film MKV Kulturní diference, Etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity VMEGS Jsme Evropané, Objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá MV: Zeměpis, dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 32

33 z nich referát (obdobný jako o přečtené knize) Pozná komiks, uvede příklady známých komiksů a kreslených filmů či seriálů Rozebere jednodušší text přiměřený věku po stránce literární, jazykové a obsahové podle zadaných otázek nebo osnovy Pozná v textu charakteristiku, rozliší v předloženém textu charakteristiku vnější a vnitřní, přímou a nepřímou Vytvoří charakteristiku známé osoby (rodinného příslušníka, spolužáka, obecně známé osobnosti), využije v ní charakteristiku přímou a nepřímou Uvede, ve kterých dosud probraných literárních žánrech se více uplatňuje životopis Vysvětlí význam životopisu v běžném životě Napíše svůj krátký životopis jako souvislý text a jako životopis strukturovaný podle zadaného formuláře Vytvoří vypravování na zadané téma s respektováním časové a logické posloupnosti, s využitím a správným zapsáním přímé řeči a s využitím poznatků o skladbě z mluvnice Vyjádří ústně za pomoci učitele svůj názor na aktuální téma a zdůvodní ho Charakteristika Životopis Vypravování Diskuse Slohová výchova OSV Komunikace, kooperace a kompetice, sebepoznání a sebepojetí, rozvoj schopností poznávání, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 33

34 Tercie Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace OVSKÉ KOMPETENCE Jmenuje jednotlivé dnes užívané slovanské jazyky a roztřídí je do skupin Rozliší větu dvojčlennou a jednočlennou (se základem infinitivním i jiným) Rozliší základní i rozvíjející větné členy podle vztahů jednotek ve větě, z toho doplněk s pomocí učitele Rozliší druhy podmětu, přísudku, příslovečného určení (místa, času, způsobu, příčiny, míry, účelu, podmínky, přípustky, posledních pět s menší pomocí učitele), přívlastku (shodný, neshodný, postupně rozvíjející), určí přístavek a doplněk Pozná několikanásobný větný člen, určí jeho druh, určí poměry mezi jeho složkami a napíše pravopisně správně Rozliší větu hlavní a vedlejší Rozliší souvětí souřadné a podřadné Určí druh vedlejších vět, u doplňkových a příslovečných s výraznější pomocí učitele Určí poměr mezi souřadně postavenými větami vedlejšími Užívá znalostí větné skladby při tvorbě vlastních jazykových projevů Vyslovuje spisovně a ve správném významu užívá běžné užívaná přejatá slova Využívá různé slovníky k vyhledávání pravopisné normy přejatých slov Skloňuje spisovně přejatá slova podle českých vzorů a po připomenutí pravidel i přejatá slova typů humanismus, muzeum, téma, idea Skloňuje spisovně po připomenutí pravidel a uvedení příkladů cizí vlastní jména slovanská, která mají formu přídavných jmen, a jména zakončená o, e, i Užívá spisovně běžné tvary zájmen týž, tentýž a méně užívané tvary vyhledá v běžných jazykových příručkách Rozliší s pomocí slovesný vid, utvoří k danému slovesu sloveso vidu opačného Uvádí způsoby obohacování slovní zásoby Český jazyk a literatura UČIVOOBSAH Jazyk Obecné výklady o jazyce Skladba věta jednoduchá Skladba souvětí Obohacování české slovní zásoby přejímání slov z cizích jazyků Skloňování přejatých slov a cizích vlastních jmen Skloňování zájmen Slovesa Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) OSV Komunikace, rozvoj schopností poznávání, kooperace a kompetice MV: Cizí jazyky, zeměpis, dějepis ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 34

35 Zařadí časově jednotlivé umělecké slohy od románského do realismu, uvede, kterými jazyky se v jednotlivých obdobích u nás psalo Uvede a zdůvodní typické náměty uměleckých děl v jednotlivých obdobích Uvede příklad jednoho našeho autora a jeho díla v jednotlivých slohových obdobích a srovná velmi jednoduše obsah díla s dobou (podle předchozího bodu) Uvede příklad autora a jeho díla ze světové literatury k době renesance, romantismu a realismu Použije v typickém kontextu vyjádření bojovat s větrnými mlýny Přiřadí správné vysvětlení ze zadaných možností k pojmům: kronika, cestopis, kázání, román (odliší ještě sociální román), epigram, fejeton, romaneto, uvede ke každému příklad jednoho autora, který je psal Vysvětlí, jaký vztah měli k našemu regionu K. H. Mácha, K. Světlá a J. Arbes Rozebere jednodušší text za stejných podmínek jako v předchozím ročníku a navíc s přihlédnutím k době vzniku díla Vytvoří charakteristiku známé literární nebo filmové postavy Vytvoří z naučného textu přiměřeného věku o rozsahu asi jedné běžné kapitoly z učebnice výpisky a výtah Vytvoří kratší výklad na téma přiměřené věku (týkající se např. zájmů žáka, školy apod.) s použitím přineseného materiálu nebo materiálu získaného ve školní knihovně, na Internetu apod., nebo jako domácí úkol Pozná v uměleckém textu líčení Vyjádří ústně svůj názor na aktuální téma, zdůvodní ho a reaguje na jiné argumenty spolužáků Literární výchova Starší česká literatura (do 15. století) Literatura doby renesanční a barokní Literatura 19. století Slohová výchova Charakteristika literární postavy Práce s naučnou literaturou Líčení Diskuse VMEGS Jsme Evropané, Objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá MV: Dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova OSV Komunikace ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 35

36 Kvarta OVSKÉ KOMPETENCE Vyslovuje spisovně česká a běžně užívaná cizí slova Umí dodržovat přízvuk slovní a větný Člení souvislou řeč (pauzy, frázování) Vhodně užívá intonaci Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Orientuje se, vyhledává v jazykových příručkách Vhodně tvoří slova, naznačí jejich stavbu Rozlišuje významové vztahy mezi slovy homonyma, antonyma, synonyma, slova jednoznačná, mnohoznačná Tvoří spisovné tvary jednotlivých slovních druhů a vědomě jich využívá v komunikačních situacích Popíše na předložených příkladech s pomocí učitele tvoření jednotlivých slovesných tvarů rozlišuje tvary jednoduché a složené, u složených tvarů jejich jednotlivé složky Rozlišuje spojky souřadicí a podřadicí Rozlišuje větu jednočlennou a dvojčlennou Rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího ke skutečnosti (oznamovací, rozkazovací, tázací, přací, zvolací), určuje jejich charakteristické rysy Rozumí větám se záporem mluvnickým, členským, se záporem dvojím (vysvětlí, popř. srovná jejich význam) Určuje druhy větných členů, umí rozebrat souvětí a určit věty hlavní, vedlejší, druhy vedlejších vět a významové poměry mezi nimi Ovládá lexikální, morfologickosyntaktický a syntaktický pravopis, včetně interpunkce v souvětí Napíše pravopisně správně méně obtížné souvětí Charakterizuje jednoduše literaturu přelomu 19. a 20. století v Evropě a u nás ve vztahu k hospodářství, politice Uvede příklady autorů přelomu 19. a 20. století z našich zemí Uvede příklady alespoň dvou děl o 1. světové válce, jednoduše je charakterizuje a srovná Uvede a charakterizuje nejvýznamnější literární směry meziválečného období a u každého jednoho autora ze světa a Český jazyk a literatura UČIVOOBSAH Jazyk Spisovná výslovnost Zvuková stránka slova a věty Útvary českého jazyka Jazykové příručky Nauka o slově slovotvorba, význam slova Tvarosloví slovní druhy Skladba Souvětí a věta jednoduchá, větné členy Pravopis Literární výchova Literatura přelomu 19. a 20. století moderní umělecké směry 1. světová válka ve světové a české literatuře Literatura v období mezi dvěma světovými válkami světová, česká Karel Čapek 2. světová válka v literatuře Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) OSV komunikace, rozvoj schopností poznávání, kreativita, kooperace a kompetice MV: Hudební výchova melodie, intonace VMEGS Jsme Evropané, Objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 36

37 jednoho autora z našich zemí Charakterizuje dílo Karla Čapka, uvede alespoň čtyři jeho různá díla, reprodukuje stručně jejich obsah a vyloží jednoduše jejich význam Uvede příklady tří děl o 2. světové válce, stručně je charakterizuje a srovná Charakterizuje stručně jednotlivá období ve vývoji naší literatury po 2. světové válce ve vztahu k hospodářskému a politickému vývoji, uvede ke každému období příklad autora, který v té době psal, a příklad autora, který o té době psal Jmenuje příklady alespoň dvou děl Jaroslava Seiferta, ví, že tento náš autor získal Nobelovu cenu, přednese jednu jeho báseň Vyhledá v básni personifikaci a básnický přívlastek (na typickém příkladě) Rozliší lyriku přírodní, intimní, revoluční Uvede příklad autora a jeho díla, které ve 20. století mělo nějaký vztah k regionu, tento vztah vysvětlí (osobní vztah autora k regionu, tematické zaměření díla apod.) Srovná na předloženém materiálu za pomoci konkrétních otázek literární a divadelní nebo filmovou podobu uměleckého díla Vytvoří úvahu na zadané téma Rozliší v typických případech zprávu, oznámení, inzerát, interwiev Vytvoří zprávu, oznámení, inzerát Rozliší v novinové zprávě fakta a hodnocení autora, srovná s pomocí dvě různé zprávy o téže události Rozpozná v inzerátu či obdobném sdělení manipulativní prvky Rozliší ve zpravodajských útvarech prvky významné a zbytečné (bulvární) Srovná na předloženém příkladu úpravu novin (titul, nadpisy, barvy apod.) Vysvětlí význam (kladný i záporný) masmédií v naší společnosti Napíše jednoduchou žádost, úřední dopis, objednávku a pozvánku ve věci přiměřené věku Česká literatura po 2. světové válce Jaroslav Seifert Básnické prostředky Literární žánry, druhy Regionální literatura Slohová výchova Úvaha Publicistické útvary, mediální výchova Útvary administrativního stylu MV: Dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova MV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání jejich autorů, fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálního sdělení, práce v týmu OSV Komunikace, kooperace a kompetice ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 37

38 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa II Sešit B Obsah sešitu: Předmět Anglický jazyk ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 38

39 Vyučovací předmět: Vzdělávací obor: Vzdělávací oblast: Anglický jazyk Cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ročník prima sekunda tercie kvarta Týdenní hodinová dotace Výuka obvykle probíhá ve skupinách (dle počtu žáků ve třídě). Výuka je založena na modelu britské angličtiny, ale žáci jsou seznamováni též s výrazy americké angličtiny. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělání frontální výuka výuka skupinová využití počítačové učebny Zařazování skupinové i individuální samostatné práce projekty krátké slohové útvary práce se slovníky a jazykovými příručkami práce na internetu audio a video nahrávky a práce s nimi četba cizojazyčné literatury a časopisů Obsahové vymezení předmětu Poslech s porozuměním rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy čí konverzace, která se týká osvojovaných témat. Mluvení žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích, mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech, vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. Čtení s porozuměním požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech, rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace. Psaní vyplní základní údaje o sobě ve formuláři, napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat, reaguje na jednoduché písemné sdělení. Učivo zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 39

40 slovní zásoba rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem tematické okruhy domov, rodina, bydlení, školy, volný čas, kultura, sport, péče o zdraví, stravovací návyky, pocity a nálady, počasí, příroda a město, nákupy a móda, společnost a její problémy, volba povolání, moderní technologie a média, cestování, reálie zemí příslušných jazykových oblastí mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Zařazení průřezových témat Osobnostní a sociální výchova jazyková výchova, slohová a komunikační výchova rozvoj schopností poznávání, sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, poznání lidí a mezilidských vztahů, komunikace verbální a neverbální, kooperace a kompetice Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech obecné poučení o jazykové skupině, reálie Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané Multikulturní výchova většina složek jazyka, reálie, kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita Mediální výchova slohová a komunikační výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu Environmentální výchova většina složek předmětu vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení nabízíme žákům řadu aktivačních metod, které jim přiblíží studovaný předmět a povedou k ochotě zajímat se o anglický jazyk v jejich volném čase učíme je pracovat s učebnicemi, s různými učebními texty a materiály, se slovníky a encyklopediemi, učebními pomůckami a dalšími informačními zdroji vedeme žáky k samostatnosti a systematickému učení, kritickému posuzování vlastní práce, překonávání případných obtíží při učení a k tomu, aby byli za výsledky svého učení odpovědní Kompetence k řešení problémů připravujeme žáky na porozumění mluvenému slovu a na práci s ním, přemýšlení o něm na základě stanoveného cíle a dosavadních znalostí vedeme žáky k samostatné četbě cizojazyčného textu a další práce s ním Kompetence komunikativní snažíme se, aby se žáci vyjadřovali srozumitelně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu podporujeme žáky, aby obhajovali svůj názor a zapojovali se do diskuse umožňujeme žákům využívat informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci Kompetence sociální a personální dohlížíme na to, aby žáci komunikovali ve skupině, uplatňovali svá práva, ale respektovali práva druhých ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 40

41 společně s žáky vytváříme pravidla práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňujeme kvalitu společné práce usilujeme o to, aby si žák vytvářel pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj Kompetence občanské seznamujeme žáky s tradicemi, kulturním a historickým dědictvím, vytváříme v nich smysl pro kulturu a tvořivost a tak je aktivně zapojujeme do společenského dění a propagace našich tradic v zahraničí vysvětlujeme žákům základní ekologické souvislosti a environmentální problémy dbáme na kvalitu životního prostředí Kompetence pracovní předkládáme žákům možnosti, aby využili svých znalostí a zkušeností, získaných při studiu anglického jazyka, k vlastnímu rozvoji a přípravě na budoucnost výukou vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel, plnění povinností a závazků umožňujeme jim též adaptovat se na změněné nebo nové podmínky při práci ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 41

42 Prima Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu OVSKÉ KOMPETENCE dokáže pojmenovat školní předměty, věci denního použití, sporty, národnosti, země a hlavní města napíše neformální dopis o sobě popíše části těla mluví o volném čase popíše osobu vnitřní i vnější charakteristikou dokáže si koupit jednoduchou věc v obchodě umí vyjádřit, co umí a neumí umí popsat dům, byt a jeho zařízení aktivně používá předložky místa a popíše, kde věci jsou napíše o svém bydlení popíše svou rodinu, naučí se používat slovní zásobu členy rodiny hovoří na téma každodenní činnosti, zaměstnání vyjádří své pocity libosti a nelibosti umí říct čas, domluvit si schůzku s kamarádem, napíše příspěvek na blog o tom, co má rád umí pojmenovat domácí i cizokrajná zvířata ví, kde a jak žijí zná pojmy popisující složení jejich těla pozve kamaráda na návštěvu Anglický jazyk UČIVOOBSAH sloveso to be, zájmena osobní a předmětná tvoření otázek, tázací slova what, where, when sloveso to have, can can t plurál podstatných jmen, possessive adjectives, thisthat thesethose vazby there is, there are, some, any, počitatelnost podst.jmen, předložky místa, imperativ, řadové číslovky like, love, hate + ing přídavná jména vnitřní charakteristika člověka, přítomný čas jednoduchý důraz na 3. osobu otázky a zápor v přítomném čase jednoduchém, předložky času předložky času in, on, at příslovce frekvence, stupňování přídavných jmen, příslovce míry Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) PT OSV sebepoznání MV zeměpis, občanská výchova P adaptační kurz PT OSV sebepoznání MV občanská výchova P Studentské odpolednevystoupení v AJ PT VMEGS Objevujeme Evropu a svět EV vztah člověka k prostředí MV biologie PT OSV sebepoznání, mezilidské vztahy, EV vztah člověka k prostředí MV Občanská výchova PT EV vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 42

43 rozumí odborným jednoduchým článkům o zvířatech celého světa napíše článek o svém oblíbeném zvířeti prostředí VMEGS Objevujeme Evropu a svět MV zeměpis, biologie P Sportovní den ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 43

44 Sekunda OVSKÉ KOMPETENCE dokáže popsat svůj šatník hovoří o počasí, ročních obdobích a činnostech s nimi spojených zná bezpečně měsíce roku popíše obrázek, napíše pohlednici z výletu umí pojmenovat jídlo a pití zná názvy obalů seznámí se se zásadami hygieny a zdravého životního stylu porozumí článkům o tradicích jiných zemí přečte si o známých mýtických postavách hovoří o filmech aktivně rozumí jednoduchým literárním útvarům seznámí se s jednoduchým životopisem spisovatele pojmenuje hudební nástroje napíše o minulé události Anglický jazyk UČIVOOBSAH přítomný čas průběhový likes, dislikes, vazby Shall we? Let s! Why don t we..? slovesa u sportů go, play, do počitatelnost podstatných jmen, modální slovesa some/any, much/many, a few/a little, will/be/going to, must/mustn t, have to, can minulý čas jednoduchý was/were, had, could/coludn t, past simple regular, irregular Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) PT: OSV sebepoznání, seberegulace, VMEGS Evropa a svět nás zajímá MKV multikulturalita EV základní podmínky života MV občanská výchova, tělesná výchova, biologie PT VMEGS Evropa a svět nás zajímá MKV multikulturalita, EV základní podmínky života OSV mezilidské vztahy MV občanská výchova, tělesná výchova, biologie P Studentské odpoledne PT VMEGS Evropa a svět nás zajímá, MKV multikulturalita, MV kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 44

45 zamýšlí se nad výhodami a nevýhodami různých zaměstnání upevňuje si schopnost popsat své každodenní povinnosti umí vyprávět příběh, dokáže doporučit film seznámí se s významnými svátky a tradicemi různých zemí umí vyjádřit své pocity (feelings vocabulary) vytvoří prezentaci na téma České svátky a tradice slovesa s vazbou ing, sloveso+to infinitive present simple x present continuous, doplnění minulého času jednoduchého, vazba used to, předložky pohybu, past tenses past simple, past continuous OSV mezilidské vztahy MV dějepis, literatura, hudební výchova PT VMEGS Evropa a svět nás zajímá, MKV multikulturalita MV kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení MV dějepis, zeměpis, literatura, občanská výchova PT VMEGS Evropa a svět nás zajímá, MKV multikulturalita MV tvorba mediálního sdělení MV zeměpis, dějepis, literatura, občanská výchova P Sportovní den ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 45

46 Tercie OVSKÉ KOMPETENCE pojmenuje domácí povinnosti dokáže utvořit souvětí s vedlejší větou vztažnou vytvoří pravidla pro třídu, školu umí požádat o radu a radu dát (vazba if I were you I would ) pořídí nahrávku svého hlasu ve formátu MP3 kontrola výslovnosti zabývá se ekologickým způsobem bydlení čtení s porozuměním dokáže si dělat poznámky při poslechu neznámého textu napíše o svých povinnostech doma a ve škole zamyslí se nad bezpečným způsobem života umí používat zeměpisná označení krajiny seznámí se s přírodními krásami světa napíše článek na zeměpisné téma porovnává objekty popíše své oblíbené místo využívá vhodné slovní zásoby k popisu činností o prázdninách, seznámí se s reáliemi Londýna plánuje dovolenou, výlet napíše na téma Moje dovolená, prázdniny seznamuje se životními zkušenostmi slavných lidí dokáže se ptát na téma co jsi v životě udělal, zkusil dokáže sdílet názory vhodnými vazbami a zeptá se na názor druhých hodnotí nebezpečné situace učí se pracovat s grafy dotazník pro třídu na téma volný čas a sport Anglický jazyk UČIVOOBSAH modální slovesa podrobně must, mustn t, have to, don t have to, can, could, may, might, should ought to, a opisné tvary to be allowed to who, which, that, whose porovnávání too, enough, both and, neither nor, either or, prohloubení stupňování přídavných jmen, vazby than, as.as, not as as vyjádření budoucnosti pomocí present continuous, vazba going to, příslovce způsobu, O, 1., 2. Conditional podmínkové věty present perfect předpřítomný čas present perfect x past simple question tag procvičování vazeb What s your opinion? in my opinion I see what you mean Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) PT OSV mezilidské vztahy EV vztah člověka k životnímu prostředí EV základní podmínky života MV tělesná výchovasportovní pravidla Občanská výchova, IVT PT VMEGS Evropa a svět nás zajímá, MV zeměpis, dějepis, tělesná výchova PT VMEGS Evropa a svět nás zajímá MV literatura, zeměpis, dějepis P Studentský den PT OSV mezilidské vztahy MV tělesná výchova, zeměpis, IVT ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 46

47 umí popsat město a zvládá názvy budov, institucí a kulturních zařízení orientuje se na mapě a popíše cestu reálie USA, New York počitatelnost podstatných jmen, trpný rod vyjádření množství, kontainery neurčitá zájmena složená somebody, nothing převádění vět do trpného rodu PT EV vztah člověka k prostředí VMEGS Evropa a svět nás zajímá MKV multikulturalita, EV základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí MV Zeměpis, dějepis, IVT, český jazyk sloh P Sportovní den ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 47

48 Kvarta OVSKÉ KOMPETENCE rozumí slyšenému i čtenému popisu charakteru osoby v slyšeném textu postihne, co mluvčí právě dělají a co dělají pravidelně postihne hlavní myšlenku v novinovém článku popisujícím méně obvyklé zájmové aktivity mladých lidí a vyhledá v něm specifické informace postihne hledané informace v slyšeném rozhovoru mladých lidí o jejich účasti na zájmové akci detailně, ale s běžnou slovní zásobou popíše osobnost člověka strukturovaně, písemně popíše svoji osobu a charakter ústně sdělí, co by dělal v rámci aktivit zájmové, veřejné akce vyměňuje si názory s kamarádem o charakteru známých lidí zeptá se kamaráda, co právě dělá a jaké aktivity provozuje během týdne; na stejné otázky odpoví zeptá se kamaráda na jeho koníčky a na podobné otázky odpoví s obrazovou nápovědou postihne v slyšeném projevu název běžného i méně běžného sportu rozumí hlavní myšlence čteného příběhu ze světa sportu a postihne jeho hlavní body postihne hlavní myšlenku krátkého, čteného i slyšeného článku popisujícího neobvyklou sportovní událost a vyhledá v něm specifické informace ústně i písemně sdělí, co dělal v uplynulých dnech převypráví krátký příběh se sportovní zápletkou napíše krátký neformální děkovný dopis simuluje interview se sportovcem s neobvyklým osobním zážitkem rozumí podrobnějšímu popisu města či venkova pochopí hlavní myšlenku, postihne hlavní body novinového článku o jednom ze způsobů bydlení a obživy a vyhledá v něm specifické informace podrobně, ale s běžnou slovní zásobou popíše prostředí venkova Anglický jazyk UČIVOOBSAH přítomné časy slovní zásoba: přídavná jména popisující vzhled a charakter osoby gramatika: negativní předpony, přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový, slovesa, která nemají průběhovou formu, sloveso a vazba s infinitivem/gerundiem minulé časy slovní zásoba: sport, slovesa, slovní spojení a ustálené výrazy ve spojení se sportem gramatika: minulý čas prostý a průběhový výslovnost: koncové ed zájmena, členy slovní zásoba: městská a venkovní urbanizace, předložky pohybu, složená slova gramatika: neurčitá zájmena, vyjádření množství, členy výslovnost: určitý člen the a samohlásky Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) PT OSV mezilidské vztahy EV vztah člověka k prostředí, VMEGS Evropa a svět nás zajímá MKV multikulturalita, EV základní podmínky života MV zeměpis, český jazyk PT OSV sebepoznání seberegulace OSV mezilidské vztahy MV interpretace vztahu mediálních sdělení a reality MV Tělesná výchova Český jazyk sloh IVT word PT MV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 48

49 nebo města ústně a detailně popíše cestu k místu, které zná sdělí svůj názor k hlavní myšlence novinového článku o jednom ze způsobů bydlení a obživy vytvoří jednoduchý blog o svém prázdninovém pobytu či výletě prezentuje na veřejnosti svoje město pomocí obrazové nápovědy identifikuje různé filmové žánry postihne hlavní body slyšeného rozhovoru o podobě méně známého filmového ocenění rozumí hlavním bodům čteného, populárně naučného článku běžnou slovní zásobou popíše charakter různých filmových žánrů podrobněji porovná dva filmy a výkony herců sdělí důvod, proč nemůže něco udělat nebo někam jít zamluví a zakoupí si lístky do kina nebo na koncert napíše strukturovanou stručnou kritiku na zhlédnutý film rozumí hlavním bodům jednoduchého slyšeného rozhovoru v obchodě postihne hlavní bod čteného neformálního dopisu popisující osobní zážitek najde specifické informace v čteném novinovém článku o prodeji neobvyklé věci po internetu pojmenuje běžné typy obchodů a uvede, co se v nich prodává ústně i písemně popíše podrobněji minulou událost stupňování přídavných jmen slovní zásoba: filmové žánry, přídavná jména popisující film gramatika: přídavná jména zakončena na ed a ing, 2. a 3. stupeň přídavných jmen, srovnávání výslovnost: oslabená výslovnost slov ve větě předpřítomný čas slovní zásoba: obchody, nakupování, peníze, zábava a předvádění gramatika: předpřítomný čas, minulý čas vs předpřítomný čas, otázka Jak dlouho?, Byl jsi někdy...? /Udělal jsi někdy...? mediálních sdělení a reality EV vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí OSV seberegulace a sebeorganizace, kreativita, poznání lidí a mezilidských vztahů, MV IVT tvorba eblogu, český jazyk, zeměpis, PT MV tvorba mediálního sdělení, VMEGS Objevujeme Evropu a svět MV Český jazyk kritika, novinový článek IVT vytváření sdělení on line P společné zhlédnutí filmu v anglickém znění PT OSV sebepoznání mezilidské vztahy, EV vztah člověka k prostředí VMEGS Evropa a svět nás ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 49

50 reklamuje koupené zboží zajímá MV český jazyk struktura a jazyk reklamace zeměpis P Sportovní den ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 50

51 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa II Sešit C Obsah sešitu: Předmět Francouzský jazyk ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 51

52 Vyučovací předmět: Vzdělávací obor: Vzdělávací oblast: Francouzský jazyk Další cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ročník prima sekunda tercie kvarta Týdenní hodinová dotace Vstupní úroveň žáků je A0, eventuálně A1 (označení úrovně vychází z konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Výuka je organizována tak, aby respektovala rozdílnou vstupní úroveň žáků a umožnila všem žákům dosáhnout cílové úrovně B1, resp. B2. Tato úroveň je dána charakteristikou předmětu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v RVP ZV a následně je podmínkou pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky (státní maturity) i profilové maturitní zkoušky z francouzského jazyka. Dovolujíli to rozvrhové možnosti a počty žáků ve skupinách, jsou žáci rozděleni do skupin podle úrovně pokročilosti, a to zejména proto, aby všem žákům byla poskytnuta výuka ideální právě pro jejich stupeň pokročilosti, která by umožňovala co možná nejlepší využití studijního potenciálu každého jednotlivého žáka. Výuka se uskutečňuje převážně v jazykových učebnách, vybavených dataprojektory a multimediální technikou, dále je realizována během školou organizovaných zájezdů do různých francouzských regionů a podle možností rovněž i během školou organizovaných výměnných pobytů, které se zpravidla organizují každé dva roky. Jejich nabídka se může každý rok lišit v závislosti na zájmu projeveném z francouzské strany. Při výuce se využívá kombinace práce s učebnicí (její součástí jsou pracovní sešity, zvukové nahrávky, testy) a autentickými materiály (např. materiály z internetu, prospekty, plánky, fotografiemi, obrázky, hrami, hudbou, video nahrávkami apod.) a doplňujícími komunikativními aktivitami. Učitelé nepostupují podle jednotné učebnice, ale volí si kombinaci výukových materiálů optimální pro danou skupinu tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů. Na škole se každoročně koná konverzační soutěž ve francouzském jazyce ve dvou kategoriích a to v kategorii A1 pro žáky, kteří se učí jazyk maximálně 3 roky, a v kategorii A2 pro žáky, kteří se učí jazyk déle než tři roky. Soutěž je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Škola rovněž využívá programové nabídky Francouzského institutu v oblasti kultury a vzdělávání. Formy a metody práce při realizaci vzdělávacího obsahu frontální výuka, párová a skupinová práce, individuální výuka práce se slovníky a jazykovými příručkami práce s internetem práce s audio a video nahrávkami četba cizojazyčné literatury a časopisů Zařazení průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Sociální komunikace Dovednosti spojené s následujícími kvalitami komunikace: ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 52

53 Rozumějící komunikace (porozumění komunikačním signálům v řeči lidského těla i řeči slov v kontaktu s jinými kulturami) Přesná komunikace (srozumitelnost, jasnost, přesnost sdělení, přesvědčování a argumentace) Pozitivní komunikace (vyváženost negativních a pozitivních výroků, otevřenost, komunikace partnerů jako inspirace) Tvořivá komunikace (plynulost, pohotovost, bohatost, výrazovost, nápaditost, estetizovanost komunikace) Účelová efektivní komunikace (otevřenost, asertivnost, komunikační taktiky, účelné způsoby komunikace při spolupráci, vyjednávání a při řešení problémových, resp. konfliktních situací) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa Naši sousedé v Evropě Život dětí v jiných zemích Lidová slovesnost a tradice národů Evropy Objevujeme Evropu a svět Shody a rozdíly v životním stylu evropských zemí Vztahy ČR se sousedními zeměmi a spolupráce s nimi Státní a evropské symboly Styl života v evropských rodinách Jsme Evropané Instituce Evropské unie a jejich fungování Mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže Multikulturní výchova Kulturní diference Poznávání vlastní kultury Respektování zvláštností různých etnik Základní problémy sociokulturních rozdílů v České republice a v Evropě Lidské vztahy Vztahy mezi kulturami Předsudky a vžité stereotypy různých kultur Etnický původ Základní informace o různých etnických a kulturních skupinách Různé způsoby života Komunikace s příslušníky odlišných kultur Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel poskytne žákům přehled látky, který budou v průběhu roku probírat, a tím jim umožní sledovat postupný pokrok v učení učitel zakotvuje a procvičuje se žáky znalosti z gramatiky osvojením si jejích pravidel pomocí gramatických tabulek a vhodných cvičení, dále dle aktuální potřeby žáků zařazuje speciální cvičení k intenzivnímu procvičení a prohloubení gramatiky učitel představuje novou slovní zásobu pomocí obrazové nápovědy nebo odvozováním smyslu z kontextu porozumění textu ověřuje učitel vhodně volenými otázkami a aktivitami, a to ve dvou fázích: porozumění hlavní dějové linii a porozumění novým výrazům a frázím ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 53

54 učitel pravidelně zařazuje do výuky opakování na konci každé lekce, při kterém si žáci ověřují své znalosti a hodnotí úroveň zvládnutí látky učitel využívá znalostí žáků z ostatních předmětů při porozumění naučně populárně naučných textů učitel ve výuce prezentuje různé způsoby přístupů ke studiu jazyka a žáky vede k tomu, aby je využívali žáci jsou vedeni k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby tam, kde je to možné, využívá učitel srovnání s jinými jazyky, které žáci znají, i s mateřštinou žáci dostávají takové úkoly, v jejichž rámci samostatně vyhledávají a zpracovávají informace z cizojazyčných textů součástí hodin i domácí přípravy je práce se slovníky, referenčními příručkami, multimediálním jazykovým softwarem a internetem důvěru ve své jazykové schopnosti i návyky nutné k samostatné práci s jazykem získávají žáci četbou upravených i autentických textů Kompetence k řešení problémů učitel zadává takové úkoly, které vyžadují různé studijní dovednosti učitel poskytuje žákům prostor k samostatnému řešení jazykových problémů i k jejich různým řešením neustálou prací s texty, kterým ne vždy beze zbytku rozumějí, či obsahují neúplné věty i odstavce, se žáci učí zacházet s nekompletními informacemi. Jsou vedeni k nutnosti domýšlení, hledání souvislostí a smyslu. ve výuce jsou simulovány modelové situace, se kterými se žáci mohou setkat v praktickém životě (psaní dopisů na různá témata, rozhovory v různých kontextech, poslech neznámých mluvčích atd.) zadává úkoly, při nichž žáci využívají osobní počítač s různými praktickými programy a internet jako zdroj informací žáci jsou postupně vedeni k řešení prací většího rozsahu a komplexnějšího charakteru (např. zpracování informací z cizojazyčné literatury a prezentace výsledků před třídou) v rámci konverzace na různá témata je po žácích vyžadována zřetelná argumentace při vyjadřování názorů Kompetence komunikativní rozvoj komunikativní kompetence je obsažen v samé podstatě předmětu. Dovednosti spojené s čtením, poslechem, mluvením a psaním rozvíjejí učitelé u žáků standardními metodami výuky cizího jazyka učitel zadává žákům střídavě úlohy k procvičování porozumění čtení, poslechu, k nácviku psaní a mluvení a vede je tak k osvojení si plynulé a efektivní komunikace učitel procvičuje jazykové funkce v různých receptivních aktivitách, zejména pomocí poslechů audio nahrávek rodilých mluvčích a čtením autentických textů učitel zadává samostatnou písemnou práci na konci každé lekce, ve které žáci prokážou nejen své jazykové dovednosti, ale také vyjádří svůj názor či postoj k situaci v různých slohových útvarech učitel zařazuje diskuse na aktuální a žákům blízká témata v hodinách učitel používá francouzský jazyk i jako jazyk instruktážní, aby učitel navodil přirozené cizojazyčné prostředí a povzbudil tak žáky komunikovat francouzsky ke komunikaci s rodilými mluvčími a francouzsky mluvícími cizinci vůbec dostávají žáci příležitost v rámci výměn a poznávacích zájezdů v rámci konverzace učitel kultivuje u žáků schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, stejně tak jako umění naslouchat názorům druhých a tolerovat odlišnosti při práci s jazykovým materiálem vede učitel žáky k přesnosti, k identifikaci podstatných informací a rozvíjení jejich interpretační schopnosti Kompetence sociální a personální ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 54

55 učitel vyžaduje po žácích pečlivou a zodpovědnou práci s cvičeními na opakování učiva za účelem rozvoje schopnosti sebehodnocení učitel rozvíjí schopnost žáků vyhodnotit chování lidí, zaujmout stanovisko k problematice nebo situaci čtením článků popisujících skutečnou událost témata pro písemné práce učitel vybírá tak, aby žáci psali o svých názorech a životních postojích učitel představuje jazykové funkce v kontextu mladých lidí, s nimiž se žák může ztotožnit učitel zadává taková cvičení a úkoly, při nichž žáci mohou spolupracovat a vzájemně si pomáhat, vyměňovat názory, diskutovat učitel zařazuje do výuky práci ve dvojicích i v menších skupinkách, párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách žáci rozvíjejí své schopnosti spolupracovat Kompetence občanská učitel poukazuje na každodenní život lidí na celém světě v diskusi po přečtení populárně naučných textů učitel seznamuje žáky s kulturou jiných států světa a vhodně volenými otázkami vede žáky ke srovnání různých kultur a k jejich respektování učitel využívá témata textů k podnícení diskuse o událostech a vývoji veřejného života v ČR učitel využívá situační dialogy, aby žáky přiměl k diskusi o vztahu mezi osobními zájmy jedince a zájmy širší skupiny Kompetence k podnikavosti učitel poskytne žákům přehled látky, který budou v průběhu roku probírat, a tím jim umožní sledovat postupný pokrok v učení učitel při práci na úkolech vyžaduje, aby žáci uváděli příklady a poznatky z reálného světa učitel dává jasné pokyny pro práci v hodině, stanovuje dílčí cíle, aby žáci věděli, co mají dělat a co se od nich očekává na časově nebo obsahově náročnějších úkolech učitel učí žáky nepřeceňovat své schopnosti a být realističtí při odhadování svých znalostí a schopností po přečtení článku nebo poslechu ukázky rozhovoru rodilých mluvčích klade otázky k textu tak, aby žáci prokázali nejen porozumění obsahu, ale zaujali také stanovisko k problematice se zvážením všech rizik, která by jejich rozhodnutí mohla přinést Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět francouzský jazyk je specifický v tom, že k probírání učiva probíhá spirálovitě, tzn., že se jednotlivé gramatické a lexikální oblasti probírají od nejjednodušších vzestupně ke složitějším, nicméně v každém ročníku se učivo cyklicky opakuje a postupně rozšiřuje o pokročilejší aspekty, výjimky apod. Navíc, vezmemeli v úvahu rozdílnou vstupní úroveň žáků, není možné vymezit učivoobsah pro jednotlivé ročníky, a proto takovým způsobem jednotlivá témata učiva pro jednotlivé ročníky nespecifikujeme. Podle charakteru skupiny volí vyučující konkrétní náplň i optimální úroveň gramatického a lexikální učiva tak, aby bylo dosaženo požadovaných výstupů. Tomu je podřízen i výběr učebnic a doplňkových výukových materiálů. Učivo je zde tedy uvedeno souhrnně pro všechny ročníky s tím, že v závislosti na vstupní úrovni žáků ve skupinách se může v jednotlivých skupinách lišit míra podrobnosti vyučovaných oblastí, samozřejmě za předpokladu splnění očekávaných výstupů dle RVP ZV. Dle konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky odpovídá obsah učiva ve 2. ročníku osmiletého gymnázia (sekundě) referenční úrovni A0/1, ve 3. ročníku osmiletého gymnázia (tercii) A1/2, ve 4. ročníku osmiletého gymnázia (kvartě) A2. Výuka na vyšším stupni gymnázia navazuje na dosavadní tak, aby bylo dosaženo cílové úrovně podmiňující složení maturitní zkoušky B1, eventuálně B2. ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 55

56 Souhrnně jsou také uvedena průřezová témata, která vyučující zařazují v návaznosti na materiál, se kterým pracují, a činnosti, kterým se věnují. Stejně tak mezipředmětové vztahy se odvíjejí dle konkrétního obsahu učiva v jednotlivých ročnících a skupinách. Konkrétní rozplánování učiva v jednotlivých ročnících je pak realizováno pomocí časového rozvržení učiva, platného pro každou jednotlivou skupinu a školní rok, což probíhá, stejně jako výběr vhodných učebnic a výukových materiálů, ve spolupráci všech vyučujících francouzského jazyka v rámci spolupráce předmětové komise cizích jazyků. Do jednotlivých ročníků jsou tedy rozděleny pouze výstupy, které jsou vždy rozděleny do čtyř oblastí Receptivní řečové dovednosti, Produktivní řečové dovednosti, Interaktivní řečové dovednosti a Jazykové prostředky. UČIVO OBSAH sekunda kvarta osmiletého gymnázia Fonetika zvuková výstavba slova, výslovnost samohlásek a souhlásek, přízvuk hlavní a vedlejší, fonetická transkripce, redukce, vázání, zvuková stránka věty, rytmus, intonace Pravopis hláskování, pravidla pravopisu u běžných slov, pravidla u složitějších slov, stažené tvary, běžně používané litografické znaky, konvence používané ve slovníku k prezentaci výslovnosti, rozdíly pravopisu ve spisovné francouzštině, změny pravopisu související s různými gramatickými jevy, psaní velkých písmen Gramatika Systém časů Způsoby vyjadřování přítomnosti, budoucnosti a minulosti, tvoření záporu, rozkazovací způsob, časová souslednost, podmiňovací způsob přítomný, podmínkové věty, trpný rod Nepřímá řeč slovosled v nepřímé otázce, nepřímá řeč, souslednost časů Infinitiv základní pravidla, větné vzorce, slovesné konstrukce s vazbou na infinitiv (předložkové, bezpředložkové) Složitější větné konstrukce Souvětí souřadné a podřadné, slovosled, vztažné věty, zkracování vět pomocí infinitivu, přací věty, vedlejší věty Syntax slovosled oznamovací věta, otázka, zápor, postavení předmětů a příslovcí, věty zvolací, tázací dovětky, slovosled v nepřímých otázkách, zkracování vět Podstatná jména Rod a číslo, synonyma, antonyma, množné číslo, podstatná jména geografické pojmy, odvozování Členy základní pravidla, člen určitý a neurčitý, člen nulový skupiny podstatných jmen bez členů, idiomatické vazby bez užití členu, užití členů v některých zeměpisných názvech a vlastních jménech, člen dělivý Přídavná jména Rod a číslo, stupňování pravidelné, nepravidelné, zvláštnosti a výjimky, postavení ve větě Zájmena samostatná a nesamostatná osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá, všeobecný ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 56

57 podmět, nahrazování předmětu zájmenem Číslovky základní a řadové, desetinná čísla, čtení čísel (letopočet, datum, telefonní čísla), určování času, skloňování číslovek (koncovky), Slovesa Pravidelná, nepravidelná, pomocná, modální, slovesné časy, způsoby, synonymní slovesa, rekce sloves, odvozování Příslovce příslovečná určení, zájmenná příslovce, časové údaje, stupňování pravidelné, nepravidelné, zvláštnosti a výjimky Předložky Předložky a předložkové vazby Spojky Částice a citoslovce Modální částice, běžná citoslovce Slovní zásoba a tvoření slov obsáhnutí základní slovní zásoby po úroveň A2 v míře podrobnosti dle úrovně skupiny, synonyma a antonyma, základní odvozování slovních druhů, ustálené kolokace a ustálená větná spojení, běžné idiomy a frázová slovesa, ustálené větné rámce Komunikační funkce postoj, názor, stanovisko souhlas, nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí, možnost, nemožnost, nutnost, potřeba, zákaz, příkaz, úmysl emoce libost/nelibost, zájem/nezájem, radost/zklamání, překvapení, údiv, obava, vděčnost, sympatie, lhostejnost, strach morální postoje a funkce omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost, přiznání, interakce formální i neformální rozhovor, diskuse, korespondence, strukturovaný pohovor, náhodné situace v osobním i profesním životě, komunikace prostřednictvím telefonu a dalších médií samostatný ústní projev popis, shrnutí, srovnání, vyprávění, oznámení, jednoduše formulovaná prezentace, reprodukce kratšího textu, sdělení a ověření informací, žádost o specifické informace, shrnutí předložených informací, zodpovězení jednoduchých dotazů, vyjádření názoru další funkce oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, pozvání a reakce na pozvání, slušné odmítnutí, instrukce, přivítání, představování, rozloučení, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, rada, stížnost, nabídnutí pomoci, zdůvodnění určité činnosti, vysvětlení problému a návrh řešení Typy textů kratší písemný projev pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání, pozvání, odpověď, osobní dopis, úřední dopis, žádost, inzerát, strukturovaný životopis, blog, pohlednice, stručný popis delší písemný projev životopis, vypravování, úvaha, podrobný popis, formální a neformální dopis čtený či slyšený text jazykově nekomplikované a logicky strukturované texty, texty informační, popisné, faktografické, dokumentární informace z médií tisk, rozhlas, televize, internet, film, audionahrávky, videonahrávky, veřejná hlášení, ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 57

58 telefon Tematické okruhy a komunikační situace oblast veřejná služby, obchody, nákupní střediska, trhy, zboží, nálepky a obaly, veřejná doprava, jízdní řády, lístky, pokuty, divadlo, kino, programy, zábavní podniky, restaurace, jídelníčky, hotely, formuláře, běžné události, zdravotní služby, oznámení, letáky oblast pracovní zaměstnání, běžné profese, nákup a prodej, jednoduchý návod a popis práce, orientační značení, jednoduché recepty oblast vzdělávací škola, učebny, školní prostory, učitelé, pomocný personál, vybavení školy, méně běžné školní pomůcky, významné školní dny a události, výuka, domácí úkoly, diskuse, videotexty, texty na obrazovce počítače, slovníky, příručky oblast osobní rodina a její společenské vztahy, přátelé, příbuzní, vybavení domácnosti; život mimo domov: kolej, hotel, domov přátel, okolní krajina; jednoduché vybavení pro sport a zábavu, život na venkově a ve městě, dovolená, svátky, osobní dopisy oblast osobnostní koníčky, zájmy, názory a postoje k blízkému okolí oblast společenská příroda, životní prostředí, kultura, tradice, sport, média Reálie francouzsky mluvících zemí 1. Geografické zařazení a stručný popis 2. Životní styl a tradice v porovnání s Českou republikou 3. Kultura, umění a sport, některé známé osobnosti a jejich úspěchy 4. Ukázky významných literárních děl upravené na úroveň A1 A2 5. TV5, RFI ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 58

59 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Sekunda OVSKÉ KOMPETENCE Rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu). Dokáže pochopit smysl krátkých jasných zpráv a hlášení. V jednoduchém textu porozumí hlavním myšlenkám. Umí rozlišit v mluveném projevu jednotlivé mluvčí, rozpozná různé styly a citová zabarvení promluvy. Umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. V jednoduchém a dobře srozumitelném projevu rozeznává ty detailnější informace, k jejichž pochopení mu stačí slovní zásoba, rozezná počet a postoje mluvčích. U jednoduchých textů a vyslechnutých ústních projevů srozumitelně sdělí hlavní myšlenky. Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduše a souvisle popsal vlastní rodinu a další osoby, životní podmínky, dosažené vzdělání, umí sestavit jednoduchý strukturovaný životopis. Umí shrnout a sdělit běžné, obsahově jednoduché informace. Umí napsat krátké poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb. Umí napsat srozumitelné a logicky vystavěné jednoduché texty na běžná témata. V komunikaci sdělí a pochopí základní informace. Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Při komunikaci umí zahájit, vést a ukončit rozhovor o jednoduchých tématech. Rozumí natolik, že adekvátně reaguje na partnera, ač si některá Francouzský jazyk UČIVOOBSAH Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) PT OSV VMEGS MV MV Český jazyk, Zeměpis, Člověk a svět práce, OV, Člověk a jeho zdraví, IVT, Fyzika ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 59

60 slova či věty musí nechat vysvětlit či zopakovat. ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 60

61 Tercie OVSKÉ KOMPETENCE Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v běžném životě, ve škole, ve volném čase, atd. V jednodušším textu porozumí hlavním myšlenkám a s pomocí slovníku pracuje i s detaily, vyhledá v textu nejdůležitější informace. Rozumí smyslu jednoduchých rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či studijního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně zřetelně. Z dobře srozumitelného projevu rodilého mluvčího pochopí hlavní myšlenky, identifikuje případné citové zabarvení promluvy. Takto rozumí i jednoduché konverzaci dvou mluvčích, kteří mluví zřetelně. V jednoduchém a dobře srozumitelném projevu rozeznává ty detailnější informace, k jejichž pochopení mu stačí slovní zásoba. Sleduje děj filmů s jednoduchými dialogy a nekomplikovanou zápletkou. Zorientuje se v obtížnějším hovoru na běžná témata. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech. Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník. Souvisle a bez přípravy hovoří o tématech týkajících se jeho samého, jeho rodiny, zájmů a nejbližšího okolí. Umí spojovat fráze, aby popsal(a) své zážitky a události, pomocí nejzákladnějších výrazů vypráví minulé události. Na všeobecné téma se vyjadřuje stručně a srozumitelně písemně i ústně. Jednoduše a souvisle popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce. Umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná Francouzský jazyk UČIVOOBSAH Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) PT OSV VMEGS MV MV Český jazyk, Zeměpis, Člověk a svět práce, OV, Člověk a jeho zdraví, IVT, Fyzika ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 61

62 nebo která ho osobně zajímají. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Sestaví souvislý text na jednoduché téma jako lineární sled myšlenek nebo příběh. Při komunikaci zahájí, vede a ukončí rozhovor o jednoduchých tématech. Rozumí natolik, že adekvátně reaguje na partnera, ač si některá slova či věty musí nechat vysvětlit či zopakovat. Dokáže se zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Používá slovní zásobu a gramatické jevy na úrovni A1 A2 dle konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Všímá si souvislostí v rámci jazyka i mezi jazyky a snaží se jich využít pro porozumění. Rozlišuje mezi formálním a neformálním jazykem a snaží se je respektovat ve svém projevu. Interaktivní řečové dovednosti Jazykové prostředky ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 62

63 Kvarta OVSKÉ KOMPETENCE Rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumí smyslu jednodušších rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně. Rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě. Rozumí popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech. Dokáže odhadnout význam neznámých slov nebo slovních spojení podle předchozího kontextu. Spontánně přizpůsobuje techniku čtení typu textu a účelu čtení. Využívá techniku rychlého čtení a vyhledávání klíčových slov. Orientuje se ve středně náročných textech, pochopí hlavní myšlenky a najde požadované informace. Srozumitelně, gramaticky správně a stručně formuluje svůj názor (ústně i písemně) na jednoduché, běžné téma. Volně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími méně náročnému textu. Logicky a jasně strukturuje kratší písemný projev, formální i neformální text na běžné či známé téma. Sestaví ústně i písemně souvislý text na jednoduché téma jako lineární sled myšlenek. Jednoduše a souvisle popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související. Využívá překladové slovníky při zpracování písemného projevu na méně běžné téma. Shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově jednoduché informace. Francouzský jazyk UČIVOOBSAH Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) PT OSV VMEGS MV MV Český jazyk, Zeměpis, Člověk a svět práce, OV, Člověk a jeho zdraví, IVT, Fyzika ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 63

64 V konverzaci se vyjadřuje srozumitelně, i když s určitou mírou zaváhání. Vysvětlí gramaticky správně své názory a stanoviska písemnou i ústní formou a v krátkém a jednoduchém projevu na téma osobních zájmů nebo každodenního života. Reaguje adekvátně a gramaticky správně v běžných, každodenních situacích užitím jednoduchých, vhodných výrazů a frazeologických obratů. S jistou mírou sebedůvěry komunikuje foneticky správně s použitím osvojené slovní zásoby a gramatických prostředků. Při setkání s rodilými mluvčími se zapojí, případně s menšími obtížemi, do rozhovoru na běžné a známé téma v předvídatelných každodenních situacích. Používá slovní zásobu a gramatické jevy na úrovni A2/B1 dle klasifikace Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jednoduché gramatické struktury používá bez chyb, náročnější s chybami. Bez problémů používá základní typy vedlejších vět. Volí vhodné výrazy na úrovni běžné slovní zásoby, ač se dopouští občasných nepřesností ve významu i výslovnosti. Používá výkladové a překladové slovníky způsobem odpovídajícím účelu. Interaktivní řečové dovednosti Jazykové prostředky ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 64

65 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa II Sešit D Obsah sešitu: Předmět Německý jazyk ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 65

66 Vyučovací předmět: Vzdělávací obor: Vzdělávací oblast: Německý jazyk Další cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ročník prima sekunda tercie kvarta Týdenní hodinová dotace Vstupní úroveň žáků je A0, eventuálně A1 (označení úrovně vychází z konvence Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Výuka je podle možností školy organizována tak, aby respektovala rozdílnou vstupní úroveň žáků a umožnila všem žákům dosáhnout cílové úrovně B1, resp. B2. Tato úroveň je dána charakteristikou předmětu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk v RVP ZV a následně je podmínkou pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky (státní maturity) i profilové maturitní zkoušky. Dovolujíli to rozvrhové a ekonomické možnosti (počty žáků ve třídách), jsou žáci rozděleni do skupin podle úrovně pokročilosti, a to zejména proto, aby všem žákům byla poskytnuta výuka ideální právě pro jejich stupeň pokročilosti, která by umožňovala co možná nejlepší využití studijního potenciálu každého jednotlivého žáka. Formy a metody práce při realizaci vzdělávacího obsahu frontální výuka, párová a skupinová práce, individuální výuka práce se slovníky a jazykovými příručkami práce s internetem práce s audio a video nahrávkami četba cizojazyčné literatury a časopisů Zařazení průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Sociální komunikace Rozumějící komunikace (porozumění komunikačním signálům v řeči lidského těla i řeči slov v kontaktu s jinými kulturami) Přesná komunikace (srozumitelnost, jasnost, přesnost sdělení, přesvědčování a argumentace) Pozitivní komunikace (vyváženost negativních a pozitivních výroků, otevřenost) Tvořivá komunikace (plynulost, pohotovost) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané Shody a rozdíly v životním stylu evropských zemí. Vztahy ČR se sousedními zeměmi a spolupráce s nimi. Multikulturní výchova Jak používat jazyk, aby byl zbaven rasistických a diskriminujících výrazů. Jak mluvit o jiných lidech jako o bytostech, které se odlišují rasovou či etnickou příslušností, náboženstvím, odlišnou sexuální orientací, aniž by se znevažovala jejich rovnoprávnost. ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 66

67 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel poskytne žákům přehled látky, kterou budou v průběhu roku probírat, a tím jim umožní sledovat postupný pokrok v učení učitel zakotvuje a procvičuje se žáky znalosti z gramatiky osvojením si jejích pravidel pomocí gramatických tabulek a vhodných cvičení, dále dle aktuální potřeby žáků zařazuje speciální cvičení k intenzivnímu procvičení a prohloubení gramatiky učitel představuje novou slovní zásobu pomocí obrazové nápovědy nebo odvozováním smyslu z kontextu porozumění textu ověřuje učitel vhodně volenými otázkami a aktivitami, a to ve dvou fázích: porozumění hlavní dějové linii a porozumění novým výrazům a frázím učitel pravidelně zařazuje do výuky opakování na konci každé lekce, při kterém si žáci ověřují své znalosti a hodnotí úroveň zvládnutí látky učitel využívá znalostí žáků z ostatních předmětů při porozumění čtení populárně naučných textů učitel ve výuce prezentuje různé způsoby přístupů ke studiu jazyka a žáky vede k tomu, aby je využívali žáci jsou vedeni k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby tam, kde je to možné, využívá učitel srovnání s jinými jazyky, které žáci znají, i s mateřštinou součástí hodin i domácí přípravy je práce se slovníky, referenčními příručkami, multimediálním jazykovým softwarem a internetem důvěru ve své jazykové schopnosti i návyky nutné k samostatné práci s jazykem získávají žáci četbou upravených i autentických textů Kompetence k řešení problémů učitel zadává takové úkoly, které vyžadují různé studijní dovednosti učitel poskytuje žákům prostor k samostatnému řešení jazykových problémů i k jejich různým řešením neustálou prací s texty, kterým ne vždy beze zbytku rozumějí nebo které obsahují neúplné věty i odstavce, se žáci učí zacházet s nekompletními informacemi. Jsou vedeni k nutnosti domýšlení, hledání souvislostí a smyslu. ve výuce jsou simulovány modelové situace, se kterými se žáci mohou setkat v praktickém životě (psaní dopisů na různá témata, rozhovory v různých kontextech, poslech neznámých mluvčích atd.) učitel zadává úkoly, při nichž žáci využívají osobní počítač s různými praktickými programy a internet jako zdroj informací žáci jsou postupně vedeni k řešení prací většího rozsahu a komplexnějšího charakteru (např. zpracování informací z cizojazyčné literatury a prezentace výsledků před třídou) v rámci konverzace na různá témata je po žácích vyžadována zřetelná argumentace při vyjadřování názorů Kompetence komunikativní rozvoj komunikativní kompetence je obsažen v samé podstatě předmětu. Dovednosti spojené s čtením, poslechem, mluvením a psaním rozvíjejí učitelé u žáků standardními metodami výuky cizího jazyka učitel zadává žákům střídavě úlohy k procvičování porozumění čtení, poslechu, k nácviku psaní a mluvení a vede je tak k osvojení si plynulé a efektivní komunikace učitel procvičuje jazykové funkce v různých receptivních aktivitách, zejména pomocí poslechů audio nahrávek rodilých mluvčích a čtením autentických textů učitel zadává samostatnou písemnou práci na konci každé lekce, ve které žáci prokážou nejen své jazykové dovednosti, ale také vyjádří svůj názor či postoj k situaci v různých slohových útvarech učitel zařazuje diskuse na aktuální a žákům blízká témata ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 67

68 v hodinách učitel používá německý jazyk i jako jazyk instruktážní, aby navodil přirozené cizojazyčné prostředí a povzbudil tak žáky komunikovat německy v rámci konverzace učitel kultivuje u žáků schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, stejně tak jako umění naslouchat názorům druhých a tolerovat odlišnosti při práci s jazykovým materiálem vede učitel žáky k přesnosti, k identifikaci podstatných informací a rozvíjení jejich interpretační schopnosti Kompetence sociální a personální učitel vyžaduje po žácích pečlivou a zodpovědnou práci s cvičeními na opakování učiva za účelem rozvoje schopnosti sebehodnocení témata pro písemné práce učitel vybírá tak, aby žáci psali o svých názorech a životních postojích učitel představuje jazykové funkce v kontextu mladých lidí, s nimiž se žák může ztotožnit učitel zadává taková cvičení a úkoly, při nichž žáci mohou spolupracovat a vzájemně si pomáhat, vyměňovat názory, diskutovat učitel zařazuje do výuky práci ve dvojicích i v menších skupinkách, párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách žáci rozvíjejí své schopnosti spolupracovat Kompetence občanská učitel seznamuje žáky s kulturou jiných států světa a vhodně volenými otázkami vede žáky ke srovnání různých kultur a k jejich respektování učitel využívá situační dialogy, aby žáky přiměl k diskusi o vztahu mezi osobními zájmy jedince a zájmy širší skupiny Kompetence k podnikavosti učitel poskytne žákům přehled učiva, které budou v průběhu roku probírat, a tím jim umožní sledovat postupný pokrok v učení učitel při práci na úkolech vyžaduje, aby žáci uváděli příklady a poznatky z reálného světa učitel dává jasné pokyny pro práci v hodině, stanovuje dílčí cíle, aby žáci věděli, co mají dělat a co se od nich očekává UČIVO OBSAH sekunda kvarta osmiletého gymnázia Fonetika zvuková výstavba slova, výslovnost samohlásek a souhlásek, přízvuk hlavní a vedlejší, fonetická transkripce, redukce, vázání, zvuková stránka věty, rytmus, intonace Pravopis hláskování, interpunkce, pravidla u běžných slov, pravidla u složitějších slov, stažené tvary, běžně používané litografické znaky Gramatika Systém časů přítomný čas, minulé časy préteritum, perfektum, různé způsoby vyjádření budoucnosti Nepřímá řeč slovosled v nepřímé otázce Infinitiv základní pravidla, větné vzorce, slovesa s vazbou na infinitiv, opisná forma würde + infinitiv Konjunktiv konjunktiv II. Složitější větné konstrukce ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 68

69 souvětí souřadné a podřadné, slovosled, vztažné věty, zkracování vět, přací věty, vedlejší věty přípustkové, příčinné, časové, způsobové, účelové Syntax slovosled oznamovací věta, otázka, zápor, postavení předmětů a příslovcí, věty zvolací, slovosled v nepřímých otázkách, zkracování vět Podstatná jména jednoduché slovní tvary, slova složená kompozita, modifikace souhlásek, nepravidelné a nulové tvary, synonyma, antonyma, množné číslo a jeho základní a nepravidelné tvary včetně běžných výjimečných případů, skloňování, vazby podstatných jmen, podstatná jména Členy základní pravidla, člen určitý a neurčitý, člen nulový, pádové otázky, skloňování, skupiny podstatných jmen bez členů, idiomatické vazby bez užití členu, užití členů v některých zeměpisných názvech a vlastních jménech, záporný člen kein Přídavná jména skloňování koncovky přídavných jmen a stupňování pravidelné, nepravidelné, zvláštnosti a výjimky, vazby přídavných jmen, odvozování, zpodstatnělá přídavná jména a příčestí Zájmena osobní, přivlastňovací, tázací, všeobecný podmět man, skloňování zájmen Číslovky základní a řadové, čtení čísel (letopočet, datum, telefonní čísla), určování času Slovesa pravidelná, nepravidelná, pomocná haben, sein, werden, modální, slovesné časy, způsoby imperativ, konjunktiv, rekce sloves, odvozování, slovesa s předponami odlučitelnými a neodlučitelnými Příslovce příslovečná určení, zájmenná příslovce, časové údaje, stupňování pravidelné, nepravidelné, zvláštnosti a výjimky Předložky předložky se 3. pádem, se 4. pádem, smíšené s 3. a 4. pádem, předložkové vazby Spojky souřadicí neměnící slovosled, měnící slovosled, podřadicí, párové Slovní zásoba a tvoření slov obsáhnutí základní slovní zásoby po úroveň A2 v míře podrobnosti dle úrovně skupiny, synonyma a antonyma, základní odvozování slovních druhů, ustálené kolokace a ustálená větná spojení, běžné idiomy a frázová slovesa, ustálené větné rámce Komunikační funkce postoj, názor, stanovisko souhlas, nesouhlas, svolení, prosba, odmítnutí, možnost, nemožnost, nutnost, potřeba, zákaz, příkaz, úmysl ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 69

70 emoce libost/nelibost, zájem/nezájem, radost/zklamání, překvapení, údiv, obava, vděčnost, sympatie, lhostejnost, strach morální postoje a funkce omluva, odpuštění, pochvala, pokárání, lítost, přiznání, interakce formální i neformální rozhovor, diskuse, korespondence, strukturovaný pohovor, náhodné situace v osobním životě samostatný ústní projev popis, shrnutí, srovnání, vyprávění, oznámení, jednoduše formulovaná prezentace, reprodukce kratšího textu, sdělení a ověření informací, žádost o specifické informace, shrnutí předložených informací, zodpovězení jednoduchých dotazů, vyjádření názoru, porovnání alternativ, rozvinutí a argumentace, požádání o ujištění o správnosti použitých výrazů další funkce oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, pozvání a reakce na pozvání, slušné odmítnutí, instrukce, přivítání, představování, rozloučení, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, rada, stížnost, nabídnutí pomoci, zdůvodnění určité činnosti, vysvětlení problému a návrh řešení Typy textů kratší písemný projev pozdrav, vzkaz, přání, blahopřání, pozvání, odpověď, osobní dopis, úřední dopis, žádost, inzerát, strukturovaný životopis, blog, pohlednice, stručný popis delší písemný projev vypravování, úvaha, podrobný popis, formální a neformální dopis čtený či slyšený text jazykově nekomplikované a logicky strukturované texty, texty informační, popisné, faktografické, dokumentární informace z médií tisk, rozhlas, televize, internet, film, audionahrávky, videonahrávky, veřejná hlášení, telefon Tematické okruhy a komunikační situace oblast veřejná služby, obchody, nákupní střediska, trhy, zboží, nálepky a obaly, veřejná doprava, jízdní řády, lístky, pokuty, divadlo, kino, programy, zábavní podniky, restaurace, jídelníčky, hotely, formuláře, běžné události, zdravotní služby, oznámení, letáky oblast pracovní zaměstnání, běžné profese, běžné podniky, běžné vybavení pracoviště, nákup a prodej, jednoduchý návod a popis práce, orientační značení, jednoduché recepty oblast vzdělávací škola, učebny, školní prostory, učitelé, pomocný personál, vybavení školy, méně běžné školní pomůcky, významné školní dny a události, výuka, domácí úkoly, diskuse, videotexty, texty na obrazovce počítače, slovníky, příručky oblast osobní rodina a její společenské vztahy, přátelé, příbuzní, vybavení domácnosti; život mimo domov: kolej, hotel, domov přátel, okolní krajina; jednoduché vybavení pro sport a zábavu, život na venkově a ve městě, dovolená, svátky, osobní dopisy oblast osobnostní koníčky, zájmy, názory a postoje k blízkému okolí oblast společenská příroda, životní prostředí, kultura, tradice, sport Reálie německy mluvících zemí 1. Geografické zařazení a velmi stručný popis 2. Významné události z historie, významné osobnosti 3. Životní styl a tradice v porovnání s Českou republikou 4. Kultura, umění a sport, některé známé osobnosti a jejich úspěchy ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 70

71 Sekunda Poslech a čtení s porozuměním Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu OVSKÉ KOMPETENCE Vyslovuje a čte nahlas foneticky správně jednoduché texty. Začíná rozumět známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám. Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchého, krátkého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku. Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník. Ústní a písemný projev Sdělí ústně základní údaje o své osobě, své rodině, vyplní základní údaje do formulářů. Reprodukuje ústně i písemně obsah jednoduchého textu Napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět Střídání receptivních a produktivních dovedností Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím jednoduchých výrazů, poskytne požadované informace. Německý jazyk UČIVOOBSAH Receptivní řečové dovednosti Čte srozumitelně se správnou artikulací krátké dialogy a texty. Správně vyslovuje jednotlivé německé hlásky, odliší jejich výslovnost od českých hlásek. Rozumí jednoduchému dialogu a krátkému sdělení informativního charakteru, které se týká jeho samého, jeho rodiny a nejbližšího okolí. Reaguje na krátké, jednoduše napsané nebo pečlivě vyslovené pokyny. Rozumí krátkým dialogům a textům, vyhledá základní informace v textu a odpovědi na jednoduché otázky. Abecední slovník využívá ke kontrole pravopisu. Produktivní řečové dovednosti Napíše jednoduchý text. Písemně požádá o osobní informace. Ve formuláři vyplní požadované údaje. Reprodukuje pomocí otázek i volně obsah jednoduchého krátkého psaného i slyšeného textu a jednoduchých dialogů ústně i písemně. Napíše jednoduchý text (pohlednice, krátký dopis). Napíše odpověď na jednoduché otázky. Interaktivní řečové dovednosti Představí sebe a svou rodinu. Jednoduše informuje o jiných lidech, o jejich životě. Odpoví na podobné otázky. Pronáší jednoduchá sdělení ve vztahu k tématům. Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) MV Český jazyk, Zeměpis, Člověk a svět práce, ZSV, Člověk a zdraví, IVT, Fyzika P Mein Idol ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 71

72 Tercie Poslech a čtení s porozuměním OVSKÉ KOMPETENCE Vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně texty složené ze známé slovní zásoby. Rozumí známým každodenním výrazům, známým frázím a jednoduchým větám. Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně na ně reaguje. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku. Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník. Ústní a písemný projev Sdělí ústně i písemně základní údaje o své osobě, své rodině a běžných každodenních situacích, vyplní základní údaje do formulářů. Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy a jednoduché konverzace. Napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět. Střídání receptivních a produktivních dovedností Zapojí se do jednoduché, pečlivě vyslovované konverzace dalších osob prostřednictvím jednoduchých výrazů, poskytne požadované Německý jazyk UČIVOOBSAH Receptivní řečové dovednosti Rozlišuje výslovnost německých a českých samohlásek a obtížných souhlásek. Dbá na slovní a větný přízvuk a větnou intonaci. Vystihne hlavní smysl krátkých, jasně formulovaných sdělení a oznámení. Vybere nejdůležitější informace. Řídí se krátkými napsanými nebo pečlivě pomalu ústně sdělenými pokyny. V takových pokynech zachytí základní body. V krátkých, jednoduchých textech vyhledá konkrétní informace, které se týkají běžných záležitostí a obsahují běžně používanou slovní zásobu. Orientuje se v dvojjazyčném slovníku. Vyhledá správný význam i gramatický tvar slova. Produktivní řečové dovednosti Vybere hlavní myšlenky přiměřeného mluveného i psaného textu. Texty reprodukuje. Napíše stručný text na pohlednici a krátký osobní dopis. Vyžádá si informaci a předá ji. Interaktivní řečové dovednosti Představí se. Klade otázky o lidech (kde žijí, koho znají, co vlastní) a na takové otázky odpovídá. Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) MV Český jazyk, Zeměpis, Člověk a svět práce, ZSV, Člověk a zdraví, IVT, Fyzika P Fernsehhits ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 72

73 informace. Pronáší jednoduchá sdělení k probíraným tématům. Domluví se jednoduchým způsobem, používá krátké, jednoduché věty. ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 73

74 Kvarta OVSKÉ KOMPETENCE Poslech a čtení s porozuměním Vyslovuje a čte nahlas plynule a foneticky správně texty složené ze známé slovní zásoby. Rozumí známým každodenním výrazům, zcela základním frázím a jednoduchým větám. Rozumí jednoduchým pokynům a adekvátně a plynule na ně reaguje. Rozumí obsahu a smyslu jednoduchého textu, v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku Používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník. Ústní a písemný projev Srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý, méně náročný autentický text. Formuluje svůj názor ústně i písemně na jednoduché, běžné téma srozumitelně, gramaticky správně a stručně. Jednoduše a souvisle popíše své okolí, své zájmy a činnosti s nimi související. Shrne a ústně i písemně sdělí běžné, obsahově jednoduché informace. Střídání receptivních a produktivních dovedností Vysvětlí své názory a stanoviska písemnou i ústní formou a gramaticky správně v krátkém a jednoduchém projevu týkajícím se známých a všeobecných témat. Německý jazyk UČIVOOBSAH Receptivní řečové dovednosti Odliší podstatné od nepodstatného v textech. V souvislém rozhovoru rodilých mluvčích vedeném v pomalejším tempu a s pečlivou výslovností uvede počet a postoje aktérů. Rozezná téma rozhovoru Odliší různé formy komunikace. Užije logického odhadu neznámých slov či slovních spojení na základě kontextu a svých jazykových znalostí. Účelně využívá dvojjazyčného i výkladového slovníku. Produktivní řečové dovednosti Rozpozná hlavní myšlenky přečteného nebo slyšeného autentického textu na běžná témata. Texty reprodukuje pomocí odpovědí na jednoduché otázky. Vyjádří svůj názor nekomplikovanou formou. Vyjádří svůj souhlas či nesouhlas. Vhodně formuluje věty k popisu každodenních událostí a činností, k rodině a přátelům. Napíše kratší souvislý a správně strukturovaný text na jednoduché téma. Shrne a vlastními slovy sdělí ústně nebo písemně kratší informace. Interaktivní řečové dovednosti Při vysvětlování svých názorů a stanovisek respektuje zavedené zdvořilostní normy. Při formulaci názorů užívá běžných jazykových prostředků. Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) MV Český jazyk, Zeměpis, Člověk a svět práce, ZSV, Člověk a zdraví, IVT, Fyzika P Aussehen/ r Außerirdische ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 74

75 Komunikuje s rodilými mluvčími na známé a blízké téma. Aktivně se zapojuje do jednoduchého rozhovoru na známé téma. Vytvoří otázky a na takové otázky odpovídá. Pronese jednoduché sdělení. ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 75

76 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa II Sešit E Obsah sešitu: Předmět Občanská výchova ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 76

77 Vyučovací předmět: Vzdělávací obor: Vzdělávací oblast: Občanská výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Člověk a společnost Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Ročník prima sekunda tercie kvarta Týdenní hodinová dotace Učíme žáky znalostem a dovednostem potřebným pro zapojení člověka do života demokratické společnosti, seznamujeme žáky s důležitými společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života. Směřujeme žáky k utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjíme v nich vědomí přináležitosti k evropské demokracii. Vychováváme žáky k prevenci rasistických, xenofobních a extremistických postojů, k toleranci a respektování lidských práv, k úctě k přírodnímu a kulturnímu prostředí a k ochraně hodnot. V průběhu všech čtyř ročníků pracujeme na projektu Volby a diskutujeme o aktuálních událostech. Žáci se tak učí reagovat na aktuální dění ve větě i v naší zemi, vytvářejí si postoje. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách, případně v učebně informatiky, či v učebně s dataprojekcí. Je určena pro celou třídu. Zařazení průřezových témat Osobnostní a sociální výchova všechny složky tématu kromě sebepojetí Environmentální výchova lidské aktivity a problémy ŽP, vztah člověka k prostředí Multikulturní výchova kulturní diference, multikulturalita, etnický původ, princip sociálního smíru a solidarity Výchova demokratického občana všechny složky tématu Mediální výchova kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace, vliv médií ve společnosti, práce v realizačním týmu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení seznamujeme žáky s vhodnými metodami organizace vlastního času k plánování a učení v předložených textech učíme vyhledávat důležité informace učíme žáky používat základní termíny probírané v rámci učiva rozdělujeme učivo do smysluplných celků rozvíjíme u žáků schopnost samostatné práce ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 77

78 vytváříme u žáků schopnost vlastního hodnocení a kritického přístupu k vlastním výsledkům Kompetence k řešení problémů vedeme žáky k používání naučeného způsobu na nové varianty problémů samostatně či ve skupině řešíme problémy, ve kterých volíme vhodné způsoby řešení pomáháme vyhledat vhodné informace k řešení problémů předkládáme žákům k řešení problémy vázané na učební látku i na každodenní život podporujeme různé způsoby řešení problémů v rámci předmětu učíme, jak některým problémům předcházet učíme žáky nebát se řešit problémy, ale naopak přistupovat k nim jako k výzvě Kompetence komunikativní učíme žáky s ohledem na své schopnosti formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v písemné i ústní podobě učíme žáky naslouchat projevům ostatních žáků a reagovat na ně využíváme informační a komunikační prostředky a technologie učíme žáky asertivnímu chování snažíme se u žáky vést ke kultivovanému projevu a učit žáky základním řečnickým dovednostem nabádáme žáky k umění poslouchat jiné Kompetence sociální a personální učíme žáky umět vyslechnout spolužáky, poradit a pomoci, když je potřeba pomáháme žákům prezentovat výsledky své práce ve skupině učíme podpoře práce ostatních spolužáků ve skupině i mimo ni vedeme k ocenění výsledků práce jiných žáků učíme žáky pracovat v týmu i samostatně podporujeme práci v kolektivu vytváříme situace, kdy si žáci musí vzájemně pomáhat netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a jiných nesnášenlivostí jdeme příkladem podporujeme spolupráci všech učitelů v učitelském sboru Kompetence občanské respektujeme stanoviska ostatních, odmítáme útlak a hrubé zacházení a umíme na ně upozornit učíme žáky znát svá práva a povinnosti, řídit se jimi a nést následky svých rozhodnutí seznamujeme žáky se základními environmentálními problémy a vedeme je ke schopnosti je ve svém okolí identifikovat prosazujeme ideály svobod, důstojnosti člověka, lidských práv, solidarity a tolerance jako základních životních hodnot vychováváme žáka jako svobodného občana znajícího svá práva a povinnosti netolerujeme sociálně patologické projevy chování vedeme žáka k sebeúctě a k úctě k ostatním lidem Kompetence pracovní učíme žáky zhodnotit výsledky své práce z různých hledisek (kvalita, hospodárnost atd.) pomáháme mu získávat představu o svém budoucím povolání učíme využívat moderních technologií při vyhledávání informací o své představě pracovního zařazení pomáháme uvědomovat si povinnosti související s budoucím povoláním vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci a učíme žáky dbát při práci na bezpečnost a ochranu zdraví vlastního i ostatních ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 78

79 Prima Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu OVSKÉ KOMPETENCE umí si utvořit denní režim dokáže plnohodnotně naplnit svůj volný čas dokáže řídit svou činnost podle přírodních cyklů chápe důležitost rodiny jako primární sociální skupiny uvědomuje si funkce rodiny umí vyrovnaně hospodařit se svým kapesným umí vysvětlit pojmy: příjem, výdaj, rozpočet učí se rozpoznat, kterým lidem lze důvěřovat poznává odlišnosti sociálních pozic uvědomuje si důležitost školního vzdělávání a dodržování základních principů chování ve škole chápe pojem vlastenectví kriticky přistupuje k mediálním informacím chápe pojem vlastenectví uvědomuje si přináležitost ke své obci poznává organizační strukturu obce seznamuje se s činností obecního zastupitelstva chápe důležitost státních symbolů a jejich použití umí popsat státní symboly ČR zná principy vládnutí v demokratické společnosti chápe pojmy xenofobie, rasismus, diskriminace Občanská výchova UČIVOOBSAH ROK V JEHO PROMĚNÁCH cyklus dne, týdne, roku denní rytmus DOMOV A RODINA rodina náhradní rodinná péče funkce rodiny rodinné vztahy rodina jako vzor, příklad školní řád škola, základ života komunikace obec místo kde žiji státní symboly demokracie lidská práva ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) OSV Sebepoznání, seberegulace OSV Poznávání lidí, komunikace a mezilidské vztahy, postoje, hodnoty, řešení problémů EV Vztah člověka k prostředí MkV princip sociálního smíru a solidarity VDO Občanská společnost a škola MV Vnímání mediálních sdělení (průběžné diskuze o aktuálních událostech VDO Principy demokracie Projekt Volby Ideální město: Žáci si ve skupinách vytvoří modely ideálního města a poté si odhlasují nejlepší návrh pomocí většinového volebního systému ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 79

80 umí vysvětlit pojmy: příjem, výdaj, rozpočet chápe důležitost vyrovnaného domácího rozpočtu poznává základy dopravního značení zvládá principy pohybu po veřejných komunikacích ví, co lidské tělo potřebuje pro zdravý vývoj ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ rodinný rozpočet osobní rozpočet vyrovnaný, schodkový, plusový RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE dopravní značení pohyb v dopravě zásady zdravé výživy návštěva dopravního hřiště ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 80

81 Sekunda Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace OVSKÉ KOMPETENCE uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích uvědomuje si důležitost soc. skupin pro vývoj člověka zná vývoj komunikace a chápe význam médií pro přenos informací seznamuje se s počátky kultury a umění chápe přínos náboženství pro morálku člověka pozná nejvýznamnější náboženské směry učí se úctě ke svým předkům seznamuje se se základními pravidly společenského chování uvědomuje si práva národnostních menšin v našem státě dokáže vysvětlit, čím je charakterizována státní moc seznamuje se s funkcí politické strany ve státě porovná druhy států podle státní moci, rozlišuje nejčastější typy a formy státu seznamuje se procesem voleb a důležitostí volebního práva uvědomuje si vybraná práva a povinnosti občanů ČR chápe výhody demokracie vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů Občanská výchova UČIVOOBSAH ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI zásady lidského soužití život ve skupině (primární, sekundární skupiny komunikace, média kultura a umění jako počátky civilizace morální zásady vzešlé z náboženství morálka a mravnost, svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování svoboda a autorita všeobecná deklarace lidských práv ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO stát cesta k demokracii volby začlenění se do veřejného života PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ A JEHO OCHRANA Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) OSV Poznávání lidí, komunikace, mezilidské vztahy MkV Kulturní diference VDO Občan, občanská společnost, stát, participace, principy demokracie VMEGS Objevujeme Evropu a svět Projekt Volby Místní zastupitelstvo: Žáci si vytvoří skupiny (politické strany) s vlastním názvem, které přednesou návrhy na zvelebení města; místní zastupitelstvo je zvoleno na základě těchto návrhů poměrným volebním systémem ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 81

82 poznává přírodní zajímavosti svého kraje sleduje proměnu krajiny učí se pravidlům ochrany krajiny zná pravidla zacházení s nebezpečnými materiály rozpozná varovné signály, značící mimořádnou událost zná základní pravidla evakuace a ochrany obyvatel umí sestavit zdravý a vyvážený jídelníček uvědomuje si rizika nevyvážené a nezdravé stravy chápe důležitost aktivního trávení volného času popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů jejich uplatňování uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a popíše výhody spolupráce mezi státy zná některé významné mezinárodní organizace a společenství krásy naší země ochrana přírodního a kulturního bohatství OCHRANA OBYVATEL ochrana obyvatel za mimořádných událostí HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ abeceda zdravé výživy pyramida zdraví MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT evropská integrace podstata, význam, výhody; Evropská unie a ČR mezinárodní spolupráce ekonomická, politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy, její výhody; významné mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN aj.) EV Lidské aktivity, problémy životního prostředí, vztah člověka a prostředí MV Vnímání mediálních sdělení (průběžné diskuze o aktuálních událostech) OSV Seberegulace, komunikace mezi lidmi, řešení problémů MV Vnímání mediálních sdělení OSV Sebepoznání, seberegulace, psychohygiena ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 82

83 Tercie Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace OVSKÉ KOMPETENCE seznamuje se se specifikou vývojové etapy dospívání uvědomuje si důležitost některých životních hodnot přemýšlí o svém budoucím povolání učí se vyvážené komunikaci s ostatními lidmi uvědomuje si důležitost přátelství a lásky v životě člověka osvojuje si pravidla zdravého způsobu života rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání dokáže rozlišit vyšší a nižší city uvědomuje si úlohu citů v lidské společnosti, v rodině rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů chápe principy fungování a rozdělení politických stran a způsoby získávání voličů uvědomuje si existenci politického systému EU a rozdělení moci mezi jednotlivé politické orgány prohlubuje si znalosti v oblasti lidských práv učí se snášenlivosti k jiným sociálním skupinám dokáže vysvětlit pojmy egoismus, intolerance, xenofobie, rasismus uvědomuje si předpoklady k vybraným povoláním hledá kritéria svého výběru povolání poznává možnosti nenásilného prosazení se ovládá způsoby asertivního jednání chápe, jak se zachovat ve vypjatých životních situacích Občanská výchova UČIVOOBSAH ČLOVĚK JAKO JEDINEC podobnost a odlišnost lidí projevy chování, rozdíly v prožívání, myšlení a jednání; osobní vlastnosti, dovednosti a schopnosti, charakter; vrozené předpoklady, osobní potenciál vnitřní svět člověka vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, sebe i druhých lidí, systém osobních hodnot, sebehodnocení; stereotypy v posuzování druhých lidí osobní rozvoj životní cíle a plány, životní perspektiva, adaptace na životní změny, sebezměna; význam motivace, aktivity, vůle a osobní kázně při seberozvoji nižší a vyšší city ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO právní základy státu Ústava ČR; složky státní moci, jejich orgány a instituce právní řád České republiky význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; právní norma, předpis, publikování právních předpisů politika, fungování a rozdělení politických stran ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI zásady lidského soužití dělba práce a činností, výhody spolupráce lidí člověk a práce schopnost prosadit se zvládání náročných životních situací Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) OSV Poznávání, mezilidské vztahy, sebepoznávání, seberegulace, psychohygiena MV Vliv médií Projekt Den zdraví (viz učební osnovy předmětu biologie) Projekt Volby Parlament + prezident Žáci si osvojí proces voleb, volí zástupce do poslanecké sněmovny a senátu, volí prezidenta přímou i nepřímou volbou VDO principy demokracie VDO Principy demokracie MkV Multikulturalita, princip solidarity, etnický původ OSV Kooperace a kompetice, komunikace, sebepoznání, kreativita ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 83

84 chápe nutnost vlastní iniciativy na vytváření nových hodnot uvědomuje si důležitost práce v životě člověka zná vliv poptávky a nabídky na tvorbu cen produktů popíše fungování trhu uvědomuje si předpoklady lidí k jednotlivým činnostem umí vysvětlit přínos specializace a dělby práce pro rozvoj výroby ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ principy tržního hospodářství nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny; podstata fungování trhu dělba práce a činností výhody spolupráce lidí MV Vnímání mediálních sdělení ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 84

85 Kvarta Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace OVSKÉ KOMPETENCE učí se způsobům sdružování občanů chápe význam občanství má základní přehled o právním řádu ČR orientuje se v nabídce pracovních příležitostí uvědomuje si důležitost svobody slova zná relativitu pojmu svoboda chápe škodlivost některých názorových skupin, např. náboženských sekt vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané uvědomuje si výhody a rizika podnikání zná pojem zisk, státní rozpočet, daň uvědomuje si důležitost mezinárodní spolupráce v různých oblastech dokáže charakterizovat základní mezinárodní organizace, jejichž členem je i ČR objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni v obci, regionu uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru Občanská výchova UČIVOOBSAH OBČANSKÁ SPOLEČNOST já jako občan na úřadě první brigáda, první zaměstnání právní řád České republiky význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů; právní norma, předpis, publikování právních předpisů ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ majetek, vlastnictví formy vlastnictví; hmotné a duševní vlastnictví, jejich ochrana; hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví banky a jejich služby aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků výroba, obchod, služby jejich funkce a návaznost principy tržního hospodářství nabídka, poptávka, trh; tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu; nejčastější právní formy podnikání Mezinárodní vztahy, globální svět globalizace projevy, klady a zápory; významné globální problémy včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení Průřezová témata (PT) a jejich tematické okruhy (TO) Mezipředmětové vztahy (MV) Projekty (P) VDO Principy demokracie OSV Hodnoty, postoje Projekt Volby Proces schvalování zákonů: žáci si vyzkoušejí projít celým procesem schvalování zákonů od jejich návrhů po podpis prezidenta MV Kritické čtení, práce v realizačním týmu VMEGS Jsme Evropané ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 85

86 umí na příkladech vysvětlit, které skupiny lidí potřebují sociální pomoc od státu zná některé sociální dávky seznamuje se s problémy dospívání uvědomuje si funkci sexu ve společnosti uvědomuje si rizika promiskuity chápe problémy neplánovaného rodičovství záchytná sociální síť SOCIÁLNÍ VZTAHY ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE partnerské vztahy máme se rádi, chceme sex, na děti nemáme čas plánování rodičovství OSV Hodnoty, postoje, řešení problémů VDO Principy demokracie OSV Sebepoznávání, seberegulace MV Vliv médií ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 86

87 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa II Sešit F Obsah sešitu: Předmět Dějepis ŠVP pro nižší stupeň gymnázia II 87

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/207/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118. Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet

Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118. Předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník součet 1. UČEBNÍ PLÁN Tabulka učebního plánu pro I. stupeň, 1. 5. ročník Oblasti: Celkem povinně hodin: 20 22 25 25 26 118 Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace ormační a kom. tech. Člověk a

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program: osmiletý 1.3 Studijní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více