Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov"

Transkript

1 Číslo 4 / Prosinec 2014 ROČNÍK XX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov Základní škola a Mateřská škola Bratrušov má již za sebou 1. čtvrtletí školního roku 2014/2015, do kterého vstoupila s mnoha změnami. Základní školu navštěvuje 18 dětí a mateřskou školu 22 dětí. Mikulášská nadílka. Foto: škola Setkání s Mikulášem. Na škole vyučuje od 1. září Mgr. Zuzana Navrátilová, školní družinu vede paní vychovatelka Milena Šmejkalová. Pan učitel Mgr. Přemysl Rygar je dlouhodobě nemocný. V mateřské škole vyučují paní učitelky Olga Köhlerová a Marie Šárníková. Od září proběhlo na škole mnoho akcí a projektů: Beseda s Policií ČR, Beseda o naší obci s panem Poláchem, dopravní výchova na dopravním hřišti v Mohelnici, představení maňáskového divadla, návštěva ekologického programu ve Vile Doris v Šumperku, návštěva divadelního představení Čertův švagr v divadle v Šumperku, projekty Z pohádky do pohádky, Dny jablíčkové vůně, Dýňování a Lístečkové vyučování. V úterý 12. listopadu 2014 proběhla školní akce pro děti a rodiče Pasování Foto: škola prvňáčků aneb Den slabikáře, na které byli pasováni na prvňáčky: Monička, Markétka, Eliška, Davídek, Mareček a Matýsek. Prvňáčkům byly předány slabikáře a dárky od školy, paní starostky, Sdružení seniorek a z obecní knihovny. Ve čtvrtek 4. prosince jsme ve škole přivítali na Mikulášské nadílce Mikuláše, andílky a čerty, kteří po vystoupení dětí z MŠ a ZŠ předali dětem nadílku. Rodiče a děti po ukončení nadílky šli rozsvítit obecní vánoční strom, u kterého si společně zazpívali koledy. V měsíci prosinci nás všechny čeká Vánoční dílna, vystoupení na Vánoční besídce v kulturním domě a besídka v MŠ a ZŠ. Děti a pedagogičtí pracovníci přejí Všem krásné, radostné a bohaté Vánoce, mnoho štěstí a zdraví v novém roce. Pasovaní prvňáčci. Foto: škola Tříkrálová sbírka Ve dnech od do proběhne na území ČR Tříkrálová sbírka Pořadatelem této sbírky je Charita České republiky se sídlem v Praze a realizátory v našem regionu, tedy i v Obci Bratrušov je Charita Šumperk. Přesný termín koledování v naší obci vám bude oznámen místním rozhlasem. V roce 2015 budou koledovat tři skupiny pod vedením Dáši Bundilové, Mirka Macka a Laďky Švestkové. 1

2 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 26 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány tyto body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově). 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva: JUDr. Jan Foit, Radek Gronych, Dana Hošková, Miroslav Macek, Jiří Matýs, Ing. Radek Novotný, Olga Procházková a Mgr. Vlastimil Štrpka 2. Kontrola usnesení ZO/25/4/2014 Smlouva na dodávku a montáž bezdrátového rozhlasu Bod č. 3 - pověřuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy dne ) ZO/25/05/2014 Posílení vodního zdroje Bod č. 4 - pověřuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy dne ) 3. Záměr odprodeje pozemku p.č. 182 v k.ú. Osikov schválilo záměr odprodeje p.č. 182 v k.ú. Osikov 4. Odprodej pozemků schválilo odprodej p.č. 151/3 - za cenu 20.- Kč/m 2 p. Komárkovi Jiřímu, část p.č. 317/3 o výměře 80 m 2 za cenu 20,- Kč/m 2 p. Jaroslavu Frolovi, p.č. 236/5 za cenu 20.- Kč/m 2 p. Radku Vašutovi, 5. Vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2013 vzalo na vědomí cenové vyúčtování ceny vodného za rok Žádost o poskytnutí finančních prostředků na opravu kostela schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 7. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 schválilo výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/ Zpráva finančního a kontrolního výboru ZO Bratrušov vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne a zápis z jednání kontrolního výboru ze dne Rozpočtové opatření č. 4 schválilo upravené rozpočtové opatření č. 4 o schválené finanční prostředky na tomto zasedání Bod č. 3 - pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.. splněno (podpisem smlouvy dne ) ZO/24/05/2014 Dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků Bod č. 5 - pověřuje starostku podpisem smlouvy.splněno (podpisem smlouvy dne ) ZO/24/08/2014 Mezinárodní závody automobilů do vrchu Bod č. 8 pověřuje starostku podpisem smlouvy. splněno (podpisem smlouvy dne ) ZO/24/10/2014 Dofinancování rozpočtu školy a smlouva o sdružení pracovních úvazků Bod č. 10 pověřuje starostku podpisem smlouvy. splněno (podpisem smlouvy dne ) 10. Záměr odprodeje pozemků schválilo záměry prodeje p.č. část 317/3 v k.ú. Bratrušov o výměře 80 m 2, p.č. 151/3 v k.ú. Bratrušov o výměře 47 m 2, p.č. 236/5 v k. ú Osikov o výměře 59 m 2 a neschválilo záměr odprodeje p.č. 236/7 v k.ú. Osikov o výměře 76 m Smlouva na dodávku a montáž bezdrátového rozhlasu schválilo zadat zhotovení bezdrátového rozhlasu firmě JD rozhlasy Vigantice. 12. Posílení vodního zdroje schválilo výběr zhotovitele vrtu firmu LAHIG s.r.o. Hněvotín 359 a schválilo - smlouvu o dílo č Rozpočtové opatření č. 3 schválilo - upravené rozpočtové opatření č. 3 Informace Obecního úřadu Dana Hošková Úřední dny Obecního úřadu v době svátků: úřad uzavřen hod hod úřad uzavřen Svoz odpadů bude probíhat podle kalendáře svozů a v lednu první svoz proběhne Tak jako každoročně vám bude dodán kalendář svozů na rok Ordinační hodiny lékaře v Bratrušově a potom každou středu v sudý týden. 2

3 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 27 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány tyto body( přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově ) 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva: Dagmar Bundilová, Dana Hošková, Miroslav Macek, Pavel Matys, Ing. Radek Novotný, Kamila Střeštíková, David Šlégr, Ing. Alena Turková 2. Kontrola usnesení 3. Jednací řád zastupitelstva Obce Bratrušov schválilo jednací řád 4. Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na rok Smlouva o dílo na zajištění zimní údržby místních komunikací schválilo smlouvu na zajištění zimní údržby místních komunikací 6. Mandátní smlouva k zajištění provozu vodovodu odborně způsobilou osobou. schválilo mandátní smlouvu na zajištění provozu vodovodu odborně způsobilou osobou 7. Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady a její zřízení jmenovalo za zřizovatele do školské rady p. Kamilu Střeštíkovou a zřídilo školskou radu v obsazení za zákonné zástupce žáku p. Ing. Pavlínu Mičovou a za pedagogické pracovníky Mgr. Zuzanu Navrátilovou 8. Převod finančních prostředků do investičního fondu školy schválilo převod částky Kč do investičního fondu na účetní odpisy majetku 9. Vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 schválilo vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v roce Petice za výstavbu cyklostezky Šumperk bratrušov - vzalo na vědomí petici za výstavbu cyklostezky Šumperk Bratrušov a schválilo zařazení výstavby cyklostezky do strategického rozvoje obce na roky Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 schválilo OZV 1/2014 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 12. Volba předsedů a členů zřízených výborů zvolilo obsazení výborů: Finanční výbor: Bundilová Dagmar, Jalamasová Markéta, Šlégr David Kontrolní výbor: Ing. Alena Turková, Nováková Iva, Matys Pavel Kulturně sociální výbor: Macek Miroslav, Gronych Radek, Střeštíková Kamila, Šlégr David, Svobodová Blanka, Köhlerová Olga, Gronychová Jana 13. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce schválilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva 14. Rozpočtové provizorium schválilo do schválení rozpočtu na rok 2015 rozpočtové provizorium ve výši 1/12 platného rozpočtu roku 2014 na každý měsíc. 15. Schvalování rozpočtových opatření schválilo provádět rozpočtová opatření starostkou obce do výše Kč v jednotlivých paragrafech a položkách rozpočtu obce mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. 16. Rozpočtové opatření č. 5 schválilo rozpočtové opatření č Záměr podat žádost o dotaci z POV v roce 2015 schválilo záměr podat o dotaci z POV na opravu komunikací v plné výši 18. Partnerská smlouva o partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví schválilo Partnerskou smlouvu o partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví 19. Záměr odprodeje pozemku schválilo odprodej pozemku p.č. 1443/8 v k.ú. Bratrušov VÝZVA Obecního úřadu Dana Hošková Obecní úřad vyzývá občany, kteří doposud neuhradili letošní obecní poplatky za svoz komunálního odpadu a ze psů nebo nemají zaplacen svůj odběr obecní pitné vody, aby své závazky co nejdříve vypořádali platbou v hotovosti na OÚ nebo bezhotovostním převodem na účet obce č /0100 s uvedením jména příkazce. Blanka Svobodová Výbor TJ Sokol Bratrušov zve všechny členy TJ Sokol na VALNOU HROMADU v pátek hod. Kulturní dům Bratrušov. 3

4 Volby do zastupitelstev Volby do zastupitelstev obcí proběhly v Bratrušově v termínu a Občané mohli vybírat ze čtyř kandidátek: Sokol Bratrušov, Divadlo Bratrušov, Sdružení nezávislých kandidátů Bratrušov a Hasiči Bratrušov. Kandidátní listina číslo název Hlasy Počet mandátů 1 Sokol Bratrušov Divadlo Bratrušov SNK Bratrušov Hasiči Bratrušov Zvolení členové Zastupitelstva obce: Kandidátní listina Kandidát Hlasy číslo název příjmení, jméno, tituly abs. 1 Sokol Bratrušov Gronych Radek Sokol Bratrušov Matys Pavel 66 2 Divadlo Bratrušov Novotný Radek Ing Divadlo Bratrušov Šlégr David 60 3 SNK Bratrušov Hošková Dana SNK Bratrušov Střeštíková Kamila SNK Bratrušov Bundilová Dagmar 77 4 Hasiči Bratrušov Macek Miroslav 88 4 Hasiči Bratrušov Turková Alena Ing. 80 V současném zastupitelstvu jsou, jak již víte, opět nové tváře, ale jsou zde i lidé, kteří se na chodu obce podílejí již delší dobu. Ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo , kde po složení slibu proběhla Vánoční ozdoby z knihovny Stejně jako loni jsme se sešli v knihovních prostorách k vánočnímu tvoření. V klidné a příjemné atmosféře při horkém čaji a skvělém povidlovém perníku paní Mackové jsme se společně pod odborným vedením naučili vyrábět nádherné korálkové hvězdičky, které opět v tomto adventním období přispějí ke zkrášlení našich domovů nebo za pár dní udělají radost pod stromečkem našim blízkým. volba starosty a místostarosty. Post starostky obhájila Dana Hošková a místostarostou byl opět zvolen Radek Novotný. Na tomto zasedání byly zřízeny také výbory finanční, kontrolní a výbor kulturně sociální. Vánoční setkání seniorek Dne se konalo vánoční setkání seniorek. Sešly jsme se v hojném počtu, abychom ukončily letošní bohatou sezónu. Po zahájení našeho setkání nám přišla poděkovat za naši činnost paní Dagmar Bundilová a popřála nám do nového roku vše nejlepší. Poté jsme přivítaly mezi sebou nové členky paní Grulichovou, Paternovou, Škurkovou a Fojtovou. Náš taneční kroužek zatančil pro naše členky. Následovala společná večeře, po které za námi přiletěli dva andělé, kteří rozdávali všem drobné dárečky a navodili tak blížící se vánoční atmosféru. Program završilo líbivé vystoupení mažoretek ze Šumperka, po kterém následoval volný program, kdy jsme vzpomínaly na dění v uplynulém roce a domlouvaly se na akce, které se budou konat v roce příštím. Tímto Vás všechny chceme pozvat na Novoroční výšlap na Čapí vrch a ke Hrušce, který se bude konat , kde si společně zazpíváme a opečeme buřty. Přeji Vám všem za náš spolek krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce. Božena Bundilová Kdo s námi nebyl, o hodně přišel. Byla to ta nejlepší pozvánka na další dílničku, která je již naplánována a domluvena s paní lektorkou na předjaří. Takže příště V knihovně se opět pracovalo. Foto: knihovna 4

5 Kolik zaplatíme za popelnice? Od ledna 2015 je povinností obce zajistit sběr a oddělované soustřeďování odpadu a to v zákonem stanoveném rozsahu. Minimálně musí obec zajistit sběr a oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Úprava nakládání s výše uvedenými složkami bude, tak jako dříve, upravena obecně závaznými vyhláškami obce, kde bude stanoven systém pro shromažďování, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. V současné době se očekává, že ministerstvo životního prostředí vydá prováděcí předpis, ve kterém bude upřesněno třídění podrobněji, tedy jak a v jakém rozsahu četnosti sběru budou obce nuceny odpady třídit a odvážet. S přijetím tohoto zákona vzniknou obci vyšší náklady na zajištění možnosti ukládání odpadu v souladu se zákonem, a proto byla navržena zastupitelům k přijetí Obecně závazná vyhláška 1/2014, kterou se navýšil poplatek za svoz odpadů z 300,- na 350,- Kč. Skutečné náklady roku 2013 na sběr a svoz netříděného odpadu činily ,- Kč a byly rozúčtovány podílem na obyvatele a stavbu pro individuální rekreaci, což je děleno 682,- = 469,- Kč. Náklady obcí na likvidaci komunálního odpadu ve SO ORP Šumperk Výdaje obce na likvidaci odpadu (včetně investic) Tato částka vychází z rozúčtování skutečných nákladů za rok Připomínám, že do ní se nezapočítává částka na třídění odpadů - to je na svoz a uložení nebezpečných odpadů, skla a plastů ani náklady na obecní auto a jeho osádku, která provádí sběr skla, papíru a tetrapaků. Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2013 byly Kč, což představuje částku 668,- Kč na obyvatele. Z této kalkulace je zřejmé, že obec i po navýšení poplatku o 50,- Kč bude na svoz větší měrou doplácet. Cena za likvidaci odpadů na obyvatele Dana Hošková Počet obyvatel Obec ( ) Bludov Bohdíkov Bohutín Branná Bratrušov Bušín Dlouhomilov Dolní Studénky Hanušovice Hraběšice Hrabišín Chromeč Jakubovice Janoušov Jindřichov Kopřivná Libina Loučná nad Desnou Malá Morava Nový Malín Olšany Oskava Petrov nad Desnou Písařov Rapotín Rejchartice Ruda nad Moravou Sobotín Staré Město Sudkov Šléglov Šumperk Velké Losiny Vernířovice Vikantice Vikýřovice Průměr v ORP Průměr v ČR

6 POZVÁNKA na výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov Sbor dobrovolných hasičů Bratrušov zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu, která se uskuteční v neděli 11. ledna 2015 od hodin v hasičské zbrojnici v Bratrušově. Zve výbor SDH Bratrušov Pozvánka na Adventní koncert Každý rok večer před Štědrým dnem se scházíme v Bratrušově v kostele Všech svatých, abychom si společně popřáli krásné Vánoce a potěšili se hudbou v podání místních muzikantů. Nejinak tomu bude i letos, proto si do diáře zapište úterý 23. prosince v hodin. Zpívat a hrát vám budou bratrušovští Kamila Střeštíková, Honza Zavičák, Jirka Pavelka a Radek Novotný, které doplní Jirka Gogo Bílek ze Šumperka a Jirka Dršťák z Horního města, prostě tradiční Haleluja band, tak jak ho znáte. Vedle osvědčeného oblíbeného vánočního repertoáru uslyšíte třeba i něco od Beatles a vůbec, doufáme, že si to opět společně užijeme. Kamila Střeštíková Vystoupení v sousední Kopřivné. Foto: H. Straková 6

7 Zhodnocení sezóny starší přípravky V červenci tohoto roku jsme se rozhodli, že přihlásíme naše mladé fotbalisty do soutěže. Neočekávali jsme žádné zázraky, čímž myslím hlavně výhry, které opravdu nepřišly. Na začátku měli naši svěřenci problém si nahrát na tři metry. Po trénincích a zápasech první sezóny už to tak není, je vidět velké zlepšení. Účast na tréninku je povzbudivá a v průměru to činí 12 dětí na jeden trénink, což je lepší než u jejich dospělých vzorů. 1. ledna 2015 ve hodin vycházíme tradičně od kulturního domu Přípravka vyzvala rodiče. Foto: V. Walterová Nyní máme v týmu 18 dětí. Některým to jde samozřejmě lépe a některým hůře, ale věřím u všech ve zlepšení a rychlý hráčský růst. Máme odehráno 10 zápasů, z toho je jedna remíza. I toto je pro nás úspěch a jsme za něj rádi. S trenérem dospělých a s výborem jsme se rozhodli, že pomůžeme mladým fotbalistům zlepšit své kvality a stmelit tým účastí na zimním a letním soustředění s dospělými. V minulém roce se to osvědčilo a myslím, že byli všichni spokojeni. Nastává zima, ale to nám nevadí a nebudeme zahálet. První trénink začíná 4. ledna v místním kulturním domě a pokračujeme každou neděli od 10 do 11 hodin tamtéž. Přeji vám všem klidné svátky a zvu vás na naše jarní zápasy, kdy, jak doufám, se nám podaří i vyhrát. Jan Leon Walter Na Smrku bude čekat táborák, svařák a kytara s písničkou. Střelci-starší přípravka Branek Matěj Hlavinka 6 Filip Krejčí 5 Jakub Vavrečka 2 Daniel Svoboda 1 Náš kompletní tým. Foto: V. Walterová 7

8 Zhodnocení podzimní části fotbalové sezony 2014/15 trenérem mužů Když jsme debatovali o tom, zda- -li postoupit do okresního přeboru, byl jsem proti. Teď si sypu popel na hlavu, protože to, co dokázali naši fotbalisté je úžasné!!! Skončili na krásném pátém místě ze 14 mužstev. Měli 5 prohraných, 3 remízové a 6 vítězných utkání, to znamená 21 bodů. Ovšem bez přípravy to na jaře samo nepůjde!takže první venkovní trénink začíná v sobotu od hodin na domácím hřišti. Dále plánujeme zimní soustředění na přelomu ledna-února Na samotě v Rejcharticích a v květnu soustředění v Itálii. Jarní část soutěže pro nás začíná v Písařově. Chtěl bych poděkovat výboru a divákům za velkou podporu.přeji všem veselé Vánoce a v novém roce hodně lásky a zdraví. Kluci v akci. Střelci branek: Branek Lukáš Lipka 14 David Matys 11 Marek Prucek 5 Marek Belko 2 Gronych Aleš 1 René Kaňák 1 Radek Mičík 1 Patrik Turek 1 Pavel Turek 1 Jan Leon Walter 1 Pavel Matys Lukáš Lipka přebírá pohár za 1. místo v soutěži. Foto: M. Dvořák Pf 2015 Knihovnice Obecní knihovny Bratrušov srdečně přejí všem Bratrušovským šťastné a klidné prožití letošních svátků Vánočních a Nového roku. BLAHOPŘEJEME Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví tito naši spoluobčané: Narozeniny v měsíci listopadu 2014 Ludmila Zimčíková, Bratrušov 124 Zdeněk Blaha, Bratrušov 165 Oldřich Macek, Bratrušov 22 Marie Švestková, Bratrušov 31 Eva Berková, Bratrušov 177 Vlasta Matýsová, Bratrušov 85 Alena Pátková, Bratrušov 65 Narozeniny v měsíci prosinci 2014 Eliška Jančíková, Bratrušov 52 Ludmila Horáčková, Bratrušov 131 Zdeněk Švestka, Bratrušov 146 Marie Maděrová, Bratrušov 118 Foto: M. Dvořák Blahopřání se týká i všech ostatních občanů (dětí i dospělých), kteří slaví své narozeniny a nejsou jmenováni. Bratrušovský zpravodaj. Náklad 240 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E 16313, IČ: Redakční rada: Radek Gronych - (předseda), členové: Kamila Střeštíková - a Jan Zavičák - 8

Adventní koncert. Bratrušovský. Tříkrálová sbírka zpravodaj. Číslo 4 / Prosinec 2015 ROČNÍK XXI.

Adventní koncert. Bratrušovský. Tříkrálová sbírka zpravodaj. Číslo 4 / Prosinec 2015 ROČNÍK XXI. Číslo 4 / Prosinec 2015 ROČNÍK XXI. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Adventní koncert Tradice jsou od toho, aby se dodržovaly. Zvlášť ty, které nám přináší radost.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 1 Obec Kostice Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 2 Zápis o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 10.12.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne 19.3.2014 ZO/22/01l2014 Program 22. zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov 1. schvaluje - program zasedání 2. schvaluje - ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 10. 12. 2014 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Věra Doležalová, Lukáš Pavliš Přítomni: Ing. Josef Racek, Milena Jilgová, Ing. Vladimír

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Bratrušovský. Divadelní soubor. Tříkrálová sbírka. zpravodaj. Adventní koncert. Číslo 4 / prosinec 2016 ROČNÍK XXII.

Bratrušovský. Divadelní soubor. Tříkrálová sbírka. zpravodaj. Adventní koncert. Číslo 4 / prosinec 2016 ROČNÍK XXII. Číslo 4 / prosinec 2016 ROČNÍK XXII. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Tříkrálová sbírka Jako každoročně bude začínat nadcházející rok na mnoha místech Tříkrálovou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.12 ze dne od hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.12 ze dne od hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.12 ze dne 21.11.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce P r o g r a m : 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

Usnesení ze 7. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec,

Usnesení ze 7. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec, Usnesení ze 7. schůze Zastupitelstva obce Vavřinec, která se konala v pátek, dne 20. února 2004, v místnosti OV Suchdol. Usnesení č. 1 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 7. schůze ZO. Usnesení

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1 Z á p i s o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 14. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ Krasová Místostarosta zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod.

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod. v 19 hod. Přítomni: Březka J., Křížová B., Kujalová J., MVDr. Marková R., Špaček M, Příhodová P., Bc. Suková D., Kotačka L., Mgr. Eliáš F., P. Viliš, Vávra P., Omluveni: Mgr. ing. Slavíková M., Ing. L.

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zahájení starosta obce, pan Miroslav Duchoň zahájil veřejné zasedání OZ. Jednání bylo přítomno 12 členů OZ, tudíž bylo označeno za usnášeníschopné.

Zahájení starosta obce, pan Miroslav Duchoň zahájil veřejné zasedání OZ. Jednání bylo přítomno 12 členů OZ, tudíž bylo označeno za usnášeníschopné. Zápis č. 177 z veřejného jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 7. 10. 2015 od 17.00 hodin v malém sále zámku v Osvračíně ---------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

OBEC PODHRADNÍ LHOTA

OBEC PODHRADNÍ LHOTA OBEC PODHRADNÍ LHOTA Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2014 Místo: OÚ Podhradní Lhota Datum: 3.11.2014 Začátek: 18.00 hod. Ukončení: 20.00 hod Zahájení Předsedající: Jaroslav Šindelek Přítomni

Více

Bratrušovský. Ze života bratrušovské školy. zpravodaj. Číslo 3 / Říjen 2015 ROČNÍK XXI.

Bratrušovský. Ze života bratrušovské školy. zpravodaj. Číslo 3 / Říjen 2015 ROČNÍK XXI. Číslo 3 / Říjen 2015 ROČNÍK XXI. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Ze života bratrušovské školy Ve školním roce 2015/2016 naše škola přivítala 20 dětí, z toho 4 prvňáčky.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis z XIV. VZZO konaného dne Návrh programu XIV. VZZO, konaného dne (čtvrtek) od hod. v KD:

Zápis z XIV. VZZO konaného dne Návrh programu XIV. VZZO, konaného dne (čtvrtek) od hod. v KD: Zápis z XIV. VZZO konaného dne 10.12. 2015 Bod 1) Dnešnímu VZ je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7, tudíž dnešní VZ je usnášení schopné. Návrh a změny Usnesení připravuje pan Ludka, sestavením

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

VÝPIS Z POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTA ŠUMPERKA

VÝPIS Z POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTA ŠUMPERKA Městský úřad, oddělení Bezpečnostní rady města, Šumperk Určeno pro statutární představitele subjektů VÝPIS Z POVODŇOVÉHO PLÁNU MĚSTA ŠUMPERKA PŮSOBNOST MĚSTA ŠUMPERKA V Šumperku 2.12.2004 Počet listů:

Více

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 3/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 10. 3. 2016 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne 15.12.2016 v 19 hodin Program: 1. Seznámení s programem 2. Určení ověřovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.11.2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, L. Malčánek, I. Svobodová Zahájení zasedání

Více

Bratrušovský. Oprava kulturáku v plném proudu. zpravodaj. Číslo 3 / Srpen 2012. ročník XVIII.

Bratrušovský. Oprava kulturáku v plném proudu. zpravodaj. Číslo 3 / Srpen 2012. ročník XVIII. Číslo 3 / Srpen 2012 ročník XVIII. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Oprava kulturáku v plném proudu Již v minulém čísle zpravodaje jsme vás podrobněji informovali

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2013 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., J.Andrle,

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 2. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne

Obec Nová Telib. Zápis č. 2. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne Zápis č. 2 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 28.11.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy

USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva obce Dolní Nivy, které se uskutečnilo dne 31. března 2015 v době od 17:00 do 19.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Nivy Přítomno: Omluveni: Neomluveni:

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha )

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha ) Obec Bítovany Usnesení č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2009 v 18. 00 hodin v sále Oú Přítomni : Čechlovská Jana, RNDr. Mohl Jiří, Sehnalová Hana, Dvořáková Olga, Procházková

Více

Minitenis J.Halama Činnost oddílu 8000 Kč Antuka + doprava Minitenis J.Halama Turnaj minitenisu 1000 Kč 6/17

Minitenis J.Halama Činnost oddílu 8000 Kč Antuka + doprava Minitenis J.Halama Turnaj minitenisu 1000 Kč 6/17 Zápis č.7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Srbsko, konaného dne 14.prosince 2016 v kulturním domě Přítomni: dle prezenční listiny, příloha č.1 zápisu Program zasedání: 1. Zahájení, jmenování zapisovatele,

Více

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od hodin.

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od hodin. Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 11/2015 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne 2.12.2015, od 17.30 hodin. Bod 1 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: OKENSKÝ ZPRAVODAJ leden 2011 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce se konaloo 21.12.2010. Na zasedání zastupitelstvo schválilo mimo jiné, prodeje pozemků v majetku obce.

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově.

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově. Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 13. 12. 2016 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 4/2016 3. Rozpočtové

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 6/2015 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 6/2015 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 6/2015 KONANÉHO DNE 4.12.2015 Datum a čas konání: 4.12.2015 18.00 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

Zastupitelstvo města Štramberka

Zastupitelstvo města Štramberka Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 21.12.2015 74/6/ZM/2015 Složení slibu nového zastupitele p. Eduarda Pustky. Složení slibu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZÁPIS č. 08/2014 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 08/2014 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 08/2014 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 3.11. 2014 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Hana Braunová, Hana Kailová, Ivan Ouřadník, Mgr. Jan Škeřík, Bc. Daniel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více