Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bratrušovský. Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov"

Transkript

1 Číslo 4 / Prosinec 2014 ROČNÍK XX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Ze života Základní školy a Mateřské školy Bratrušov Základní škola a Mateřská škola Bratrušov má již za sebou 1. čtvrtletí školního roku 2014/2015, do kterého vstoupila s mnoha změnami. Základní školu navštěvuje 18 dětí a mateřskou školu 22 dětí. Mikulášská nadílka. Foto: škola Setkání s Mikulášem. Na škole vyučuje od 1. září Mgr. Zuzana Navrátilová, školní družinu vede paní vychovatelka Milena Šmejkalová. Pan učitel Mgr. Přemysl Rygar je dlouhodobě nemocný. V mateřské škole vyučují paní učitelky Olga Köhlerová a Marie Šárníková. Od září proběhlo na škole mnoho akcí a projektů: Beseda s Policií ČR, Beseda o naší obci s panem Poláchem, dopravní výchova na dopravním hřišti v Mohelnici, představení maňáskového divadla, návštěva ekologického programu ve Vile Doris v Šumperku, návštěva divadelního představení Čertův švagr v divadle v Šumperku, projekty Z pohádky do pohádky, Dny jablíčkové vůně, Dýňování a Lístečkové vyučování. V úterý 12. listopadu 2014 proběhla školní akce pro děti a rodiče Pasování Foto: škola prvňáčků aneb Den slabikáře, na které byli pasováni na prvňáčky: Monička, Markétka, Eliška, Davídek, Mareček a Matýsek. Prvňáčkům byly předány slabikáře a dárky od školy, paní starostky, Sdružení seniorek a z obecní knihovny. Ve čtvrtek 4. prosince jsme ve škole přivítali na Mikulášské nadílce Mikuláše, andílky a čerty, kteří po vystoupení dětí z MŠ a ZŠ předali dětem nadílku. Rodiče a děti po ukončení nadílky šli rozsvítit obecní vánoční strom, u kterého si společně zazpívali koledy. V měsíci prosinci nás všechny čeká Vánoční dílna, vystoupení na Vánoční besídce v kulturním domě a besídka v MŠ a ZŠ. Děti a pedagogičtí pracovníci přejí Všem krásné, radostné a bohaté Vánoce, mnoho štěstí a zdraví v novém roce. Pasovaní prvňáčci. Foto: škola Tříkrálová sbírka Ve dnech od do proběhne na území ČR Tříkrálová sbírka Pořadatelem této sbírky je Charita České republiky se sídlem v Praze a realizátory v našem regionu, tedy i v Obci Bratrušov je Charita Šumperk. Přesný termín koledování v naší obci vám bude oznámen místním rozhlasem. V roce 2015 budou koledovat tři skupiny pod vedením Dáši Bundilové, Mirka Macka a Laďky Švestkové. 1

2 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 26 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány tyto body (přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově). 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva: JUDr. Jan Foit, Radek Gronych, Dana Hošková, Miroslav Macek, Jiří Matýs, Ing. Radek Novotný, Olga Procházková a Mgr. Vlastimil Štrpka 2. Kontrola usnesení ZO/25/4/2014 Smlouva na dodávku a montáž bezdrátového rozhlasu Bod č. 3 - pověřuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy dne ) ZO/25/05/2014 Posílení vodního zdroje Bod č. 4 - pověřuje starostku podpisem smlouvy splněno (podpisem smlouvy dne ) 3. Záměr odprodeje pozemku p.č. 182 v k.ú. Osikov schválilo záměr odprodeje p.č. 182 v k.ú. Osikov 4. Odprodej pozemků schválilo odprodej p.č. 151/3 - za cenu 20.- Kč/m 2 p. Komárkovi Jiřímu, část p.č. 317/3 o výměře 80 m 2 za cenu 20,- Kč/m 2 p. Jaroslavu Frolovi, p.č. 236/5 za cenu 20.- Kč/m 2 p. Radku Vašutovi, 5. Vyúčtování výpočtu ceny vodného za rok 2013 vzalo na vědomí cenové vyúčtování ceny vodného za rok Žádost o poskytnutí finančních prostředků na opravu kostela schvaluje finanční příspěvek ve výši Kč 7. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 schválilo výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/ Zpráva finančního a kontrolního výboru ZO Bratrušov vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne a zápis z jednání kontrolního výboru ze dne Rozpočtové opatření č. 4 schválilo upravené rozpočtové opatření č. 4 o schválené finanční prostředky na tomto zasedání Bod č. 3 - pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.. splněno (podpisem smlouvy dne ) ZO/24/05/2014 Dohoda o náhradě za přičlenění honebních pozemků Bod č. 5 - pověřuje starostku podpisem smlouvy.splněno (podpisem smlouvy dne ) ZO/24/08/2014 Mezinárodní závody automobilů do vrchu Bod č. 8 pověřuje starostku podpisem smlouvy. splněno (podpisem smlouvy dne ) ZO/24/10/2014 Dofinancování rozpočtu školy a smlouva o sdružení pracovních úvazků Bod č. 10 pověřuje starostku podpisem smlouvy. splněno (podpisem smlouvy dne ) 10. Záměr odprodeje pozemků schválilo záměry prodeje p.č. část 317/3 v k.ú. Bratrušov o výměře 80 m 2, p.č. 151/3 v k.ú. Bratrušov o výměře 47 m 2, p.č. 236/5 v k. ú Osikov o výměře 59 m 2 a neschválilo záměr odprodeje p.č. 236/7 v k.ú. Osikov o výměře 76 m Smlouva na dodávku a montáž bezdrátového rozhlasu schválilo zadat zhotovení bezdrátového rozhlasu firmě JD rozhlasy Vigantice. 12. Posílení vodního zdroje schválilo výběr zhotovitele vrtu firmu LAHIG s.r.o. Hněvotín 359 a schválilo - smlouvu o dílo č Rozpočtové opatření č. 3 schválilo - upravené rozpočtové opatření č. 3 Informace Obecního úřadu Dana Hošková Úřední dny Obecního úřadu v době svátků: úřad uzavřen hod hod úřad uzavřen Svoz odpadů bude probíhat podle kalendáře svozů a v lednu první svoz proběhne Tak jako každoročně vám bude dodán kalendář svozů na rok Ordinační hodiny lékaře v Bratrušově a potom každou středu v sudý týden. 2

3 Informace ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 27 Jednání zastupitelstva obce se konalo v Kulturním domě v Bratrušově. Byly projednány tyto body( přesné znění zápisu ze zasedání je k dispozici na Obecním úřadě v Bratrušově ) 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Obce Bratrušov Zasedání zahájila starostka obce Dana Hošková. Přítomno bylo 8 členů zastupitelstva: Dagmar Bundilová, Dana Hošková, Miroslav Macek, Pavel Matys, Ing. Radek Novotný, Kamila Střeštíková, David Šlégr, Ing. Alena Turková 2. Kontrola usnesení 3. Jednací řád zastupitelstva Obce Bratrušov schválilo jednací řád 4. Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na rok Smlouva o dílo na zajištění zimní údržby místních komunikací schválilo smlouvu na zajištění zimní údržby místních komunikací 6. Mandátní smlouva k zajištění provozu vodovodu odborně způsobilou osobou. schválilo mandátní smlouvu na zajištění provozu vodovodu odborně způsobilou osobou 7. Jmenování zástupce zřizovatele do školské rady a její zřízení jmenovalo za zřizovatele do školské rady p. Kamilu Střeštíkovou a zřídilo školskou radu v obsazení za zákonné zástupce žáku p. Ing. Pavlínu Mičovou a za pedagogické pracovníky Mgr. Zuzanu Navrátilovou 8. Převod finančních prostředků do investičního fondu školy schválilo převod částky Kč do investičního fondu na účetní odpisy majetku 9. Vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 schválilo vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v roce Petice za výstavbu cyklostezky Šumperk bratrušov - vzalo na vědomí petici za výstavbu cyklostezky Šumperk Bratrušov a schválilo zařazení výstavby cyklostezky do strategického rozvoje obce na roky Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 schválilo OZV 1/2014 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 12. Volba předsedů a členů zřízených výborů zvolilo obsazení výborů: Finanční výbor: Bundilová Dagmar, Jalamasová Markéta, Šlégr David Kontrolní výbor: Ing. Alena Turková, Nováková Iva, Matys Pavel Kulturně sociální výbor: Macek Miroslav, Gronych Radek, Střeštíková Kamila, Šlégr David, Svobodová Blanka, Köhlerová Olga, Gronychová Jana 13. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce schválilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva 14. Rozpočtové provizorium schválilo do schválení rozpočtu na rok 2015 rozpočtové provizorium ve výši 1/12 platného rozpočtu roku 2014 na každý měsíc. 15. Schvalování rozpočtových opatření schválilo provádět rozpočtová opatření starostkou obce do výše Kč v jednotlivých paragrafech a položkách rozpočtu obce mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva. 16. Rozpočtové opatření č. 5 schválilo rozpočtové opatření č Záměr podat žádost o dotaci z POV v roce 2015 schválilo záměr podat o dotaci z POV na opravu komunikací v plné výši 18. Partnerská smlouva o partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví schválilo Partnerskou smlouvu o partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví 19. Záměr odprodeje pozemku schválilo odprodej pozemku p.č. 1443/8 v k.ú. Bratrušov VÝZVA Obecního úřadu Dana Hošková Obecní úřad vyzývá občany, kteří doposud neuhradili letošní obecní poplatky za svoz komunálního odpadu a ze psů nebo nemají zaplacen svůj odběr obecní pitné vody, aby své závazky co nejdříve vypořádali platbou v hotovosti na OÚ nebo bezhotovostním převodem na účet obce č /0100 s uvedením jména příkazce. Blanka Svobodová Výbor TJ Sokol Bratrušov zve všechny členy TJ Sokol na VALNOU HROMADU v pátek hod. Kulturní dům Bratrušov. 3

4 Volby do zastupitelstev Volby do zastupitelstev obcí proběhly v Bratrušově v termínu a Občané mohli vybírat ze čtyř kandidátek: Sokol Bratrušov, Divadlo Bratrušov, Sdružení nezávislých kandidátů Bratrušov a Hasiči Bratrušov. Kandidátní listina číslo název Hlasy Počet mandátů 1 Sokol Bratrušov Divadlo Bratrušov SNK Bratrušov Hasiči Bratrušov Zvolení členové Zastupitelstva obce: Kandidátní listina Kandidát Hlasy číslo název příjmení, jméno, tituly abs. 1 Sokol Bratrušov Gronych Radek Sokol Bratrušov Matys Pavel 66 2 Divadlo Bratrušov Novotný Radek Ing Divadlo Bratrušov Šlégr David 60 3 SNK Bratrušov Hošková Dana SNK Bratrušov Střeštíková Kamila SNK Bratrušov Bundilová Dagmar 77 4 Hasiči Bratrušov Macek Miroslav 88 4 Hasiči Bratrušov Turková Alena Ing. 80 V současném zastupitelstvu jsou, jak již víte, opět nové tváře, ale jsou zde i lidé, kteří se na chodu obce podílejí již delší dobu. Ustavující zasedání zastupitelstva proběhlo , kde po složení slibu proběhla Vánoční ozdoby z knihovny Stejně jako loni jsme se sešli v knihovních prostorách k vánočnímu tvoření. V klidné a příjemné atmosféře při horkém čaji a skvělém povidlovém perníku paní Mackové jsme se společně pod odborným vedením naučili vyrábět nádherné korálkové hvězdičky, které opět v tomto adventním období přispějí ke zkrášlení našich domovů nebo za pár dní udělají radost pod stromečkem našim blízkým. volba starosty a místostarosty. Post starostky obhájila Dana Hošková a místostarostou byl opět zvolen Radek Novotný. Na tomto zasedání byly zřízeny také výbory finanční, kontrolní a výbor kulturně sociální. Vánoční setkání seniorek Dne se konalo vánoční setkání seniorek. Sešly jsme se v hojném počtu, abychom ukončily letošní bohatou sezónu. Po zahájení našeho setkání nám přišla poděkovat za naši činnost paní Dagmar Bundilová a popřála nám do nového roku vše nejlepší. Poté jsme přivítaly mezi sebou nové členky paní Grulichovou, Paternovou, Škurkovou a Fojtovou. Náš taneční kroužek zatančil pro naše členky. Následovala společná večeře, po které za námi přiletěli dva andělé, kteří rozdávali všem drobné dárečky a navodili tak blížící se vánoční atmosféru. Program završilo líbivé vystoupení mažoretek ze Šumperka, po kterém následoval volný program, kdy jsme vzpomínaly na dění v uplynulém roce a domlouvaly se na akce, které se budou konat v roce příštím. Tímto Vás všechny chceme pozvat na Novoroční výšlap na Čapí vrch a ke Hrušce, který se bude konat , kde si společně zazpíváme a opečeme buřty. Přeji Vám všem za náš spolek krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce. Božena Bundilová Kdo s námi nebyl, o hodně přišel. Byla to ta nejlepší pozvánka na další dílničku, která je již naplánována a domluvena s paní lektorkou na předjaří. Takže příště V knihovně se opět pracovalo. Foto: knihovna 4

5 Kolik zaplatíme za popelnice? Od ledna 2015 je povinností obce zajistit sběr a oddělované soustřeďování odpadu a to v zákonem stanoveném rozsahu. Minimálně musí obec zajistit sběr a oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Úprava nakládání s výše uvedenými složkami bude, tak jako dříve, upravena obecně závaznými vyhláškami obce, kde bude stanoven systém pro shromažďování, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. V současné době se očekává, že ministerstvo životního prostředí vydá prováděcí předpis, ve kterém bude upřesněno třídění podrobněji, tedy jak a v jakém rozsahu četnosti sběru budou obce nuceny odpady třídit a odvážet. S přijetím tohoto zákona vzniknou obci vyšší náklady na zajištění možnosti ukládání odpadu v souladu se zákonem, a proto byla navržena zastupitelům k přijetí Obecně závazná vyhláška 1/2014, kterou se navýšil poplatek za svoz odpadů z 300,- na 350,- Kč. Skutečné náklady roku 2013 na sběr a svoz netříděného odpadu činily ,- Kč a byly rozúčtovány podílem na obyvatele a stavbu pro individuální rekreaci, což je děleno 682,- = 469,- Kč. Náklady obcí na likvidaci komunálního odpadu ve SO ORP Šumperk Výdaje obce na likvidaci odpadu (včetně investic) Tato částka vychází z rozúčtování skutečných nákladů za rok Připomínám, že do ní se nezapočítává částka na třídění odpadů - to je na svoz a uložení nebezpečných odpadů, skla a plastů ani náklady na obecní auto a jeho osádku, která provádí sběr skla, papíru a tetrapaků. Celkové náklady na odpadové hospodářství v roce 2013 byly Kč, což představuje částku 668,- Kč na obyvatele. Z této kalkulace je zřejmé, že obec i po navýšení poplatku o 50,- Kč bude na svoz větší měrou doplácet. Cena za likvidaci odpadů na obyvatele Dana Hošková Počet obyvatel Obec ( ) Bludov Bohdíkov Bohutín Branná Bratrušov Bušín Dlouhomilov Dolní Studénky Hanušovice Hraběšice Hrabišín Chromeč Jakubovice Janoušov Jindřichov Kopřivná Libina Loučná nad Desnou Malá Morava Nový Malín Olšany Oskava Petrov nad Desnou Písařov Rapotín Rejchartice Ruda nad Moravou Sobotín Staré Město Sudkov Šléglov Šumperk Velké Losiny Vernířovice Vikantice Vikýřovice Průměr v ORP Průměr v ČR

6 POZVÁNKA na výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov Sbor dobrovolných hasičů Bratrušov zve všechny své členy na Výroční valnou hromadu, která se uskuteční v neděli 11. ledna 2015 od hodin v hasičské zbrojnici v Bratrušově. Zve výbor SDH Bratrušov Pozvánka na Adventní koncert Každý rok večer před Štědrým dnem se scházíme v Bratrušově v kostele Všech svatých, abychom si společně popřáli krásné Vánoce a potěšili se hudbou v podání místních muzikantů. Nejinak tomu bude i letos, proto si do diáře zapište úterý 23. prosince v hodin. Zpívat a hrát vám budou bratrušovští Kamila Střeštíková, Honza Zavičák, Jirka Pavelka a Radek Novotný, které doplní Jirka Gogo Bílek ze Šumperka a Jirka Dršťák z Horního města, prostě tradiční Haleluja band, tak jak ho znáte. Vedle osvědčeného oblíbeného vánočního repertoáru uslyšíte třeba i něco od Beatles a vůbec, doufáme, že si to opět společně užijeme. Kamila Střeštíková Vystoupení v sousední Kopřivné. Foto: H. Straková 6

7 Zhodnocení sezóny starší přípravky V červenci tohoto roku jsme se rozhodli, že přihlásíme naše mladé fotbalisty do soutěže. Neočekávali jsme žádné zázraky, čímž myslím hlavně výhry, které opravdu nepřišly. Na začátku měli naši svěřenci problém si nahrát na tři metry. Po trénincích a zápasech první sezóny už to tak není, je vidět velké zlepšení. Účast na tréninku je povzbudivá a v průměru to činí 12 dětí na jeden trénink, což je lepší než u jejich dospělých vzorů. 1. ledna 2015 ve hodin vycházíme tradičně od kulturního domu Přípravka vyzvala rodiče. Foto: V. Walterová Nyní máme v týmu 18 dětí. Některým to jde samozřejmě lépe a některým hůře, ale věřím u všech ve zlepšení a rychlý hráčský růst. Máme odehráno 10 zápasů, z toho je jedna remíza. I toto je pro nás úspěch a jsme za něj rádi. S trenérem dospělých a s výborem jsme se rozhodli, že pomůžeme mladým fotbalistům zlepšit své kvality a stmelit tým účastí na zimním a letním soustředění s dospělými. V minulém roce se to osvědčilo a myslím, že byli všichni spokojeni. Nastává zima, ale to nám nevadí a nebudeme zahálet. První trénink začíná 4. ledna v místním kulturním domě a pokračujeme každou neděli od 10 do 11 hodin tamtéž. Přeji vám všem klidné svátky a zvu vás na naše jarní zápasy, kdy, jak doufám, se nám podaří i vyhrát. Jan Leon Walter Na Smrku bude čekat táborák, svařák a kytara s písničkou. Střelci-starší přípravka Branek Matěj Hlavinka 6 Filip Krejčí 5 Jakub Vavrečka 2 Daniel Svoboda 1 Náš kompletní tým. Foto: V. Walterová 7

8 Zhodnocení podzimní části fotbalové sezony 2014/15 trenérem mužů Když jsme debatovali o tom, zda- -li postoupit do okresního přeboru, byl jsem proti. Teď si sypu popel na hlavu, protože to, co dokázali naši fotbalisté je úžasné!!! Skončili na krásném pátém místě ze 14 mužstev. Měli 5 prohraných, 3 remízové a 6 vítězných utkání, to znamená 21 bodů. Ovšem bez přípravy to na jaře samo nepůjde!takže první venkovní trénink začíná v sobotu od hodin na domácím hřišti. Dále plánujeme zimní soustředění na přelomu ledna-února Na samotě v Rejcharticích a v květnu soustředění v Itálii. Jarní část soutěže pro nás začíná v Písařově. Chtěl bych poděkovat výboru a divákům za velkou podporu.přeji všem veselé Vánoce a v novém roce hodně lásky a zdraví. Kluci v akci. Střelci branek: Branek Lukáš Lipka 14 David Matys 11 Marek Prucek 5 Marek Belko 2 Gronych Aleš 1 René Kaňák 1 Radek Mičík 1 Patrik Turek 1 Pavel Turek 1 Jan Leon Walter 1 Pavel Matys Lukáš Lipka přebírá pohár za 1. místo v soutěži. Foto: M. Dvořák Pf 2015 Knihovnice Obecní knihovny Bratrušov srdečně přejí všem Bratrušovským šťastné a klidné prožití letošních svátků Vánočních a Nového roku. BLAHOPŘEJEME Své významné životní jubileum oslavili nebo oslaví tito naši spoluobčané: Narozeniny v měsíci listopadu 2014 Ludmila Zimčíková, Bratrušov 124 Zdeněk Blaha, Bratrušov 165 Oldřich Macek, Bratrušov 22 Marie Švestková, Bratrušov 31 Eva Berková, Bratrušov 177 Vlasta Matýsová, Bratrušov 85 Alena Pátková, Bratrušov 65 Narozeniny v měsíci prosinci 2014 Eliška Jančíková, Bratrušov 52 Ludmila Horáčková, Bratrušov 131 Zdeněk Švestka, Bratrušov 146 Marie Maděrová, Bratrušov 118 Foto: M. Dvořák Blahopřání se týká i všech ostatních občanů (dětí i dospělých), kteří slaví své narozeniny a nejsou jmenováni. Bratrušovský zpravodaj. Náklad 240 výtisků. Vydavatel: Obec Bratrušov, Bratrušov 176. Evidenční číslo: MK ČR E 16313, IČ: Redakční rada: Radek Gronych - (předseda), členové: Kamila Střeštíková - a Jan Zavičák - 8

Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu.

Bratrušovský. Pálení čarodějnic. zpravodaj. Sběr železného šrotu. Dne 9. května 2013 provedli hasiči v naší obci sběr železného šrotu. Číslo 2 / Červen 2013 ročník XIX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Pálení čarodějnic I tento rok si daly sraz bratrušovské čarodějnice a čarodějové v termínu tradiční

Více

Bratrušovský. Oslavy 125. výročí založení. Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov

Bratrušovský. Oslavy 125. výročí založení. Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov Číslo 3 / Září 2013 ročník XIX. Bratrušovský zpravodaj Vychází pro obec Bratrušov a místní část Osikov Oslavy 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Bratrušov Sbor dobrovolných hasičů v Bratrušově

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

MK ČR Vydává Obecní úřad Bratřejov E18059 Ročník XI vydání XXXII. prosinec 2014. Zdarma

MK ČR Vydává Obecní úřad Bratřejov E18059 Ročník XI vydání XXXII. prosinec 2014. Zdarma MK ČR Vydává Obecní úřad Bratřejov E18059 Ročník XI vydání XXXII. Zdarma prosinec 2014 První zasedání Zastupitelstva obce Bratřejov v tomto Zasedání zastupitelstva novém volebním období se konalo 26.11.2014

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let

Životní jubilea. V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let Životní jubilea V měsíci listopadu oslavili: p. Božena Požárová D.H. č. 74 70 let p. Josef Zezula D.H. č. 64 83 let V měsíci prosinci oslaví: p. Marie Suchánková D.H. č. 94 81 let p. Dagmar Pavlíčková

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Bohdíkovský zpravodaj

Bohdíkovský zpravodaj Bohdíkovský zpravodaj 6. ročník 1. číslo Vydává Obec Bohdíkov 18. února 2008 zdarma Vážení spoluobčané, Je za námi první měsíc roku 2008. Jaký bude, to se teprve ukáže. Jaký byl jeho první víkend, o tom

Více

Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM

Vánoční zamyšlení OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD RUDA NAD MORAVOU t ROČNÍK XVI. t DATUM VYDÁNÍ: 13. PROSINEC 2007 t ČÍSLO 6 BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2007 Jak je již skautskou tradicí, i letos přivezeme našim přátelům, známým a všem lidem dobré

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 2 12/2014 1. P R O S I N C E 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Ustavující Zastupitelstvo strana 2 Další jednání Zastupitelů strana 2 Nová Rada

Více

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1

ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 ÚNOR 2014 ročník 16, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, v minulém čísle zpravodaje jsem vás informovala o tom, že jsme podali dvě žádosti o dotace na vodovod ve středu obce a na

Více

ZÁVIŠAN. Obecní úřad informuje. Poplatek za odpad na rok 2012. Poplatek ze psů na rok 2012. Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1.

ZÁVIŠAN. Obecní úřad informuje. Poplatek za odpad na rok 2012. Poplatek ze psů na rok 2012. Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E / L E D E N 2 0 1 2 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Poplatek za odpad na rok 2012 Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2010 z 15. 12.

Více

Bohdíkovský zpravodaj

Bohdíkovský zpravodaj Bohdíkovský zpravodaj 7. ročník 1. číslo Vydává Obec Bohdíkov 18. února 2009 zdarma Vážení spoluobčané, v létě minulého roku jsem se Vám svěřila s nadějí, že možná obdržíme dotaci na výmalbu římskokatolického

Více

Obecní zpravodaj 2/2012

Obecní zpravodaj 2/2012 Obecní zpravodaj 2/2012 Duben 2012 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, kdyby jste mě teď viděli, jak se tvářím při psaní tohoto slova pro Vás, taky by se Vám rozzářil obličej úsměvem.

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

číslo 44 prosinec 2014

číslo 44 prosinec 2014 číslo 44 prosinec 2014 Vážení spoluobčané, do Vašich domovů se dostává vánoční vydání Kameneckých listů. V úvodním článku Vás nejdříve seznámím s činností zastupitelstva obce v posledním období. Po říjnových

Více

Zpravodaj obce Velký Ořechov

Zpravodaj obce Velký Ořechov Zpravodaj obce Velký Ořechov Číslo 4 Prosinec 2006 Počet výtisků: 210 Tel./Fax: 577 996 034 Email: velky.orechov@velkyorechov.cz WWW: www.velkyorechov.cz Vydává: Obec Velký Ořechov Redakční rada: Mgr.

Více

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku

Bludovan 1/2012 ZDARMA. Poděkování. Odpadové hospodářství - důležité upozornění. Rekonstrukce zámeckého parku Bludovan ZDARMA 1/2012 Datum vydání 31. ledna 2012 Pokus o rekord Vytvoření čtyřmetrové OBŘÍ KRASLICE K 20.1.2012 máme sice již 10.262 kraslic, ale zbývá ještě vyfouknout a shromáždit velký počet kraslic,

Více

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes.

OTNICKÝ. 17. ročník 30. března 2012 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. OTNICKÝ 47 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 17. ročník 30. března 2012 Ulice Boženy Němcové směrem ke hřbitovu před léty... a dnes. ANDĚLSKÁ ŠOU V DĚLNICKÉM DOMĚ MAŠKARNÍ PLES ŠKOLNÍ

Více

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u Číslo 1-2013 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, zdravím vás opět na stránkách Lovčického zpravodaje, prvního v roce 2013. Máme za sebou advent, vánoční svátky, Silvestr i Nový rok. K dokreslení slavnostní

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1

ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1 ÚNOR 2011 ročník 13, číslo 1 Vážení spoluobčané a čtenáři Semčického zpravodaje, k radosti dětí a určitě i rodičů, že se jejich potomci mohou venku vyřádit, a přitom nejsou hned zmazaní od bláta, nám sníh

Více

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013

TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK. ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 TUŘANSKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK 15 listopad-prosinec 2013 Slovo starosty: Vážení občané z Tuřan a Bysně, tak snad už se všichni dočkáme dokončení stavby mateřské školy. Ani naposled avizované datum dokončení

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, významnou událostí podzimních měsíců letošního roku byly volby do samospráv měst a obcí v České republice.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!!

Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!! Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Provozní Nový Malín s.r.o od července v nových prostorách!!! 2/2009 Upozorňujeme naše spoluobčany, že stavební firma Obecního úřadu bude od července r. 2009 přemístěna

Více

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR

JIŘÍKOVSKÉ NOVINY OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ SVOZOVÉ TERMÍNY SBĚRNÝ DVŮR JIŘÍKOVSKÉ NOVINY měsíčník pro občany města Jiříkov zdarma únor 2015 číslo 2 ročník XX ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA INFORMACE Z RADNICE strana 2-3 OTEVŘELY SE NÁM DALŠÍ DVEŘE U LIDÍ S DOBRÝM SRDCEM

Více