ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA - ZÁKLAD ŢIVOTA č. j.: 272/2007 V. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov (kulaté razítko) podpis ředitelky školy

2 1. Identifikační údaje Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Na Náměstí Jankov tel: IČO: IZO: RED-IZO: ředitelka: Mgr. Jana Boršovská Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí Jankov tel: fax: starosta: Josef Kocourek

3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Vydán dne Platnost od Č. j.: 272/2007 ŠVP ZV 1. verzi schválila pedagogická rada dne ŠVP ZV 2. verzi schválila pedagogická rada dne ŠVP ZV 3. verzi schválila pedagogická rada dne ŠVP ZV 4. verzi schválila pedagogická rada dne ŠVP ZV 5. verzi schválila pedagogická rada dne Koordinátor programu: Mgr. Jana Boršovská Druhý koordinátor: Mgr. Jana Feřteková Vedoucí týmů: 1. stupeň Mgr. Václav Nerad 2. stupeň PaedDr. Jana Sochůrková Přílohy: Příloha č. 1 - Standardy pro základní vzdělávání Příloha č. 2 - Klasifikační řád Příloha č. 3 - Pravidla pro udílení výchovných opatření Příloha č. 4 - Školní program EVVO na ZŠ a MŠ Jankov

4 2. Charakteristika školy Naše škola je úplná základní škola s devíti ročníky a devíti třídami. Součástí školy je mateřská škola, školní druţina a školní jídelna. Kapacita školy je 220 dětí. Průměrný počet ţáků na třídu nepřekračuje dvacet. Budova školy se nachází na náměstí, jsou zde všechny třídy i školní druţina. Školní jídelna je vzdálena asi 200 metrů. Ţáci sem docházejí v doprovodu učitelů. Děti, které jdou z oběda do druţiny, vodí také dospělí. Do Jankova se děti ze spádových obcí dostávají autobusy. Kromě toho je zajištěno dobré autobusové spojení z Votic a Louňovic pod Blaníkem. Škola je umístěna v budově z roku Od roku 1990 prošla několika rekonstrukcemi. Byla vyměněna okna, provedena nová elektroinstalace, nová fasáda, vybudována plynová kotelna. Nejnověji byly vybudovány nové učebny v přízemí a nové sociální zařízení odpovídající hygienickým normám EU. Byly zvětšeny a zrekonstruovány prostory školní druţiny, upraven pro její potřeby je i přilehlý školní dvůr. Škola má vlastní tělocvičnu, která je kromě vyučování tělesné výchovy vyuţívána pro činnost sportovních krouţků, školní druţiny, shromáţdění ţáků při různých příleţitostech. Dále je tělocvična pronajímána pro sportovní činnosti dospělých. Prostory tělocvičny jsou také vyuţívány dětmi z mateřské školy. Pro účely divadelních představení, výchovných koncertů, vystoupení ţáků, zahájení školního roku je rovněţ k dispozici sál obecního úřadu. Máme specializovanou počítačovou pracovnu připojenou na internet, cvičnou kuchyni, dílnu, školní pozemek. Kmenové učebny jsou specializované pro výuku jazyků, matematiky, chemie, přírodopisu. Škola vyuţívá počítačovou pracovnu, která je připojena na školní počítačovou síť, ale téţ k internetu s rychlým připojením. V kaţdé učebně a ve sborovnách je moţné připojení k místní síti i internetu. Na síť je připojena také mateřská škola a školní jídelna. Učebny jsou vybaveny novým nábytkem. V současné době je pět učeben vybaveno interaktivními tabulemi, do čtyř byly pořízeny keramické tabule. Počítačová pracovna byla nově vybavena počítači. Součástí školy je školní druţina, která ve svých činnostech dále rozvíjí klíčové kompetence, které ţáci získávají na 1. stupni. Druţina je vybavena mnoţstvím her, vychovatelky organizují soutěţe, přehlídky, akce, které prezentují školu na veřejnosti (průvody masek, mikulášské nadílky, předvánoční akce). V roce 2010 byl přistavěn nový moderní pavilon mateřské školy (nyní má školka kapacitu 48 míst). Ve staré části školky bylo kompletně zrenovováno sociální zařízení pro děti i pro personál. Celá školka byla vybavena novým nábytkem, včetně obou kuchyněk a šaten. V témţe roce byla zrenovována školní kuchyně, takţe dnes její vybavení plně odpovídá evropským normám. Věnujeme péči dětem se specifickými poruchami učení a chování. Pravidelně s nimi pracuje vyškolená učitelka. Pracují individuálně v malých skupinách (max. tři ţáci). Logopedická péče probíhá uţ od mateřské školy, dále se se ţáky pracuje, dokud je potřeba. Integrujeme ţáky s lehkým mentálním postiţením i s tělesným postiţením.

5 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor se v současné době skládá z dvanácti učitelů, tří vychovatelek a jedné asistentky pedagoga. Všichni mají pedagogické vzdělání, většina má vysokoškolské vzdělání. Vychovatelky mají odpovídající vzdělání. Asistentka pedagoga je téţ kvalifikovaná. Tři logopedické asistentky jsou také kvalifikované. Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně dále vzdělávají. Mimo vyučování se věnují zájmové činnosti ţáků, vedou krouţky, organizují třídní výlety, několikadenní společné pobyty tříd v přírodě, spaníčka tříd ve škole. Organizují pravidelné výstavy a veřejná vystoupení ţáků. Škola má kvalifikovanou výchovnou poradkyni, kvalifikovaného ICT koordinátora, preventistu sociálně patologických jevů (doplňuje si vzdělání), kvalifikovanou koordinátorku environmentální výchovy, koordinátorku inkluzivního vzdělávání (v současné době ještě studuje). Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a se speciálně pedagogickými centry. Umoţňujeme pedagogickou praxi studentům pedagogické fakulty. Charakteristika ţáků Školu navštěvují nejen ţáci ze spádové oblasti, ale vyhledávají ji i rodiče, jejichţ děti se necítí dobře ve velké škole nebo mají specifické poruchy učení a chování. Tyto ţáky integrujeme v běţných třídách a věnujeme jim individuální péči. Integrujeme také děti s tělesným a mentálním postiţením. Tyto děti chodí do běţných tříd. Respektujeme jejich specifické potřeby. Spolupráce s rodiči Spolupráci s rodiči se snaţíme stále prohlubovat. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv. Jsou pořádány konzultační dny, o činnosti školy jsou informováni prostřednictvím webových stránek. Velmi se osvědčily dny otevřených dveří a týdny otevřených dveří. Pravidelně pořádáme předvánoční akce (jarmarky, kavárny, besídky, Ţivý betlém ). O činnosti školy informujeme taktéţ prostřednictvím regionálního tisku. Velkou oblibu si získaly akce Kaţdý něco dokáţeme, které jsme začali organizovat ve volných dnech. Proto se jich mohou zúčastnit i rodiče, prarodiče a kdokoliv z veřejnosti. Při škole pracuje Klub rodičů, který se podílí na organizaci školních akcí. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola vydává kalendář. Spolupracujeme s obecním úřadem. Dvakrát do roka uklízíme náměstí a park. Spolupodílíme se na organizaci pochodů Po stopách bitvy u Jankova, na vytváření výstavní síně věnované bitvě u Jankova. Jsme jedním z garantů naučné stezky Po stopách bitvy u Jankova. Jsme garantem vybudování informačního centra ve Voticích. 2. a 6. třída se zapojily do projektu HZS Hasík. Ţáci jsou zapojeni do projektu MRKEV EVVO.

6 Všechny ročníky vyjíţdějí dvakrát do roka na historicko-kulturní exkurze nebo navštěvují různé podniky a dílny. První stupeň navštěvuje dětská divadelní představení, druhý stupeň večerní divadelní představení pro dospělé v praţských divadlech. Třídní kolektivy mladších dětí tráví několikrát ročně společná odpoledne završená přespáním ve škole. Starší vyjíţdějí na výlety. Všechny třídy budou postupně poznávat nejbliţší okolí, od 1. do 9. třídy projdou naučné stezky v regionu. Pravidelně přispíváme do Votických novin a místní informační vývěsky. Veškeré zásadní informace o škole jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. Do učebního plánu je zařazeno ve všech ročnících šest hodin věnovaných tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí zpravidla formou šestihodinového bloku. O mezinárodní spolupráci zatím neuvaţujeme. Spolupráce s jinými subjekty Výstavy a další akce, které škola pořádá, jsou určeny nejen pro rodiče, ale také pro veřejnost. Velmi úzká je spolupráce s obecním úřadem. Kromě uvedených subjektů spolupracujeme s PPP a SPC, úřadem práce, právníkem, hasiči, knihovnou ve Voticích, ekocentry, stanicí pro handicapované ţivočichy, domovem seniorů a dalšími. Dětská i zubní lékařka poskytují preventivní i pravidelnou péči našim ţákům. Škola spolupracuje s HZS Středočeského kraje a SDH Jankov, Policií ČR a záchrannou sluţbou. Škola se snaţí být centrem společenského dění v obci. Od ledna 2006 začala pracovat školská rada. Jiţ několik let spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro děti a mládeţ s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci.

7 Vlastní hodnocení školy Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov H o d n o c e n í š k o l y Cíl Indikátory Nástroj Četnost Soulad ŠVP a RVP Hodnocení vyučovacího procesu, dosaţené úrovně ČŠI, zřizovatel Škola neovlivní klíčových kompetencí Úroveň pedagogického a organizace chodu školy, otevřenost školy, školní Kom výchovného procesu klima, přístup k ţákům s SPU, uplatnění ţáků plexn Personální obsazení Sloţení pedagogického sboru í Management Dokumentace, personalistika, organizace chodu zhod školy, styk s veřejností, styk se zřizovatelem noce ní Hospodaření Výkazy, smlouvy, rozpočty, plnění závazných Externí audit - nezávislý auditor Kaţdoročně práce ukazatelů školy Odborné oblasti revize, Technický stav, předpisy, dokumentace Revizní zprávy odborných firem Revize dle lhůt kontroly BOZP, PO pravidelných kontrol Hodnocení úrovně práce Výsledky dlouhodobé práce Hodnocení Školskou radou, Dle poţadavků institucí ředitelky školy zřizovatelem, ČŠI Úroveň vědomostí a dovedností Testy CERMAT 5. a 9. ročník Kaţdoročně Úroveň pedagogického procesu, úroveň práce jednotlivých pracovníků, uplatňování strategických postupů ŠVP Vyučovací proces, úroveň prací ţáků, výsledky v soutěţích, DVPP, vedení dokumentace, osobní iniciativa a aktivita Hospitace, kontroly prací ţáků, přehledy Kaţdoročně dle plánů výsledků soutěţí, přehled DVPP, TV, KLŢ, TK, osobní pohovor s pedagogickými pracovníky Úspěšnost absolventů Umístění ţáků 9. ročníku Zpráva výchovné poradkyně Kaţdoročně Výchovné problémy Neomluvená absence TU, VP - přehledy Čtvrtletně Prevence šikany VP - ve spolupráci s PPP, TU Aktuálně dle situace Drogy Preventista sociálně-patologických jevů Aktuálně dle situace - spolupráce s PPP, TU Postoj rodičů ke škole Pohovory s rodiči, dotazník. akce, konzulta. hodiny Pohovory, dotazníky Průběţně Postoj ţáků ke škole Dotazníkové akce, rozhovory s učiteli Dotazníky, školní samospráva Průběţně Hodnocení školy pedagogy Dotazníkové akce, pohovory s vedením školy Dotazníky, pohovory 1x za dva roky Úspěšnost jednotlivých akcí Hodnocení jednotlivými pedagogy Vyplnění formuláře pro školní akce Ihned po ukončení akce Hodnocení školy slouţí ke zhodnocení stavu. Zjišťuje, jaké je klima školy, podmínky a výsledky vzdělávání, soulad ŠVP s realizovaným vzdělávacím programem, úroveň výuky, materiálních, ekonomických a hygienických podmínek školy

8 3. Charakteristika ŠVP Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Škola se zaměřuje na všeobecné vzdělávání. Vzdělávací proces se snaţíme obohatit pestrou nabídkou mimoškolních aktivit, pořádáním celoškolních soutěţí, realizací dlouhodobých projektů (kalendář). Integrujeme ţáky se zdravotním znevýhodněním. Věnujeme se ţákům se SPU. Snaţíme se vytvářet příjemné prostředí pro naše ţáky. Při výuce i po vyučování vyuţíváme učebny ICT. Kam směřujeme Škola klade důraz na všeobecné vzdělávání. Snaţíme se o co nejlepší integraci ţáků se SPU. Integrujeme ţáky s mentálním i tělesným postiţením. Specifikou školy jsou aktivity zaměřené na prezentaci školy prostřednictvím výtvarných a rukodělných prací. Další specifikou je úzká spolupráce s obcí a výrazný podíl školy na dění v obci. Co chceme - méně encyklopedických znalostí - více znalostí a dovedností uplatnitelných v praxi - pouţívat efektivní způsoby učení (projekty, skupinové vyučování, párové formy práce) - přiměřeně pouţívat interaktivní výuku s vyuţitím komunikačních a informačních technologií - učit ţáky respektovat všeobecně platná pravidla ve společnosti - věnovat se všem ţákům podle jejich potřeb (ţákům nadaným, průměrným, méně nadaným i ţákům se zdravotním postiţením) Chceme navázat na dobrou pověst školy. Posilovat všechny silné stánky, omezovat nedostatky. Vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním Výuka ţáků s SPU je zajišťována na základě výsledků vyšetření odborníků. K ţákům je přistupováno individuálně. Pro ţáky, kteří mají doporučení, je vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho realizaci se podílejí učitelé, ţáci a rodiče. Ţáci s doporučením docházejí na hodiny reedukace učení ke speciální pedagoţce. Asistentka pedagoga pracuje s dětmi, ke kterým byla tato funkce schválena, a to jak ve třídě, tak individuálně. Při klasifikaci přihlíţíme k druhu specifické poruchy. Ţáci, u kterých se projevují příznaky některé specifické poruchy učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče

9 Učitelé v rámci DVPP navštěvují semináře zaměřené na práci se ţáky s SPU. Dětem s vadami řeči se věnují tři kvalifikované logopedické asistentky. Pro děti s lehkým mentálním postiţením máme zpracovaný ŠVP ZV pro děti s LMP KUBÍK. Těmto ţákům zabezpečujeme následující podmínky: - uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individualitu a potřeby ţáka - uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky - zohledňujeme druh, stupeň a míru postiţení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání - odstraňujeme architektonické bariéry a provádíme potřebné změny, případně úpravy školního prostředí - spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci ţáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště - spolupracujeme se školami, které vzdělávají ţáky se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním Ţákům, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí majoritní populace a ţákům z rodinného prostředí s nízkým ekonomickým postavením věnujeme specifickou péči. Zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, je na základě dodaného potvrzení o pobírání sociálních dávek osvobozen od úplaty ve školní druţině. Jedním z cílů školy je integrace ţáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. Pro tyto ţáky případně vypracujeme individuální vzdělávací plány, které by jejich potřebám maximálně vyhovovaly. Pro úspěšné vzdělávání ţáků se sociálním znevýhodněním zabezpečujeme tyto podmínky: - individuální nebo skupinovou péči - pomoc asistenta pedagoga - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci s psychologem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky - 9 -

10 Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zabezpečení výuky ţáků mimořádně nadaných Jeví-li se ţák mimořádně nadaným, naváţeme spolupráci s PPP, postupujeme podle jejich doporučení. Vypracujeme IVP a budeme postupovat s ohledem na jednotlivé ţáky. Budeme motivovat jejich účast v soutěţích a olympiádách. Umoţníme jim více pracovat na počítači a s naučnou literaturou. Budou jim zadávány náročnější úkoly k samostatnému řešení. Zabezpečení výuky: - umoţňovat řešení problémových úloh - umoţnit přístup k počítači - účinně je motivovat k rozšiřování hloubky základního učiva - motivovat je k účasti v soutěţích - všem ţákům mimořádně nadaným dávat prostor v příslušných vyučovacích předmětech Výchovné a vzdělávací strategie Výchovnými a vzdělávacími strategiemi směřujeme k získávání znalostí a dovedností uplatnitelných v praxi. Vyuţíváme efektivní způsoby učení, jako jsou projekty, skupinové vyučování, párové formy práce, Ve výuce vyuţíváme komunikačních a informačních technologií. Škola se na veřejnosti prezentuje různými vystoupeními, příspěvky do tisku, výstavami výtvarných a rukodělných prací. Škola se maximálně podílí na dění v obci a tím se vytváří prostor pro zpětnou podporu školy ze strany obce. Pomocí těchto aktivit chceme u ţáků probudit hrdost na svou školu, hrdost na svou obec a hrdost na svou vlast. Výchovné a vzdělávací strategie jsou společné působení všech pracovníků školy (pedagogických i nepedagogických), kteří ve výuce i mimo ni cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence ţáků. Klíčové kompetence mají ţákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělání. Jejich úroveň na základní škole není konečná, je základem pro další celoţivotní vzdělávání. Tvoří základ pro celoţivotní učení a orientaci v kaţdodenním praktickém ţivotě. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých KOMPETENCE OBČANSKÉ- připravovat ţáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickému uvaţování a k řešení problémů KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést ţáky k všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE K UČENÍ umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat ţákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné moţnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci

11 Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Klíčové kompetence Kompetence sociální a personální - skupinová výuka různorodých skupin - párová práce - kooperativní výuka - práce v týmech - porozumět vzájemným odlišnostem nutnost dohodnout se - hodnocení vlastní práce srovnání, jak mě hodnotí druzí - důleţitost práce v týmu - integrace ţáků se SVP - seznámení s jinými kulturami, tolerance Kompetence občanské - ne! Rasismu, xenofobii, nacionalismu - sebeúcta, tolerance učitel ţák, ţák učitel - výchova ke zdraví - výchova ke slušnosti - výchova k ochraně ţivotního prostředí - mimoškolní činnost jako protipól neţádoucím sociálně patologickým jevům - upřednostňování pozitivního hodnocení - pozitivní motivace - budování důvěry učitel - ţák Kompetence k řešení problémů - kaţdý problém je řešitelný - praktické problémové úkoly - samostatnost - neúspěch překonám - týmová práce - spolupráce - vyuţívání všech dostupných zdrojů informací

12 Kompetence komunikativní - slušnost, kulturnost komunikace - prezentace vlastního názoru, pouţití pádných argumentů - obhájení vlastního názoru, pouţití pádných argumentů - nebát se prezentovat své názory před okolím (třída, škola, časopis ) - zvládnout komunikaci v obtíţných situacích jasnost argumentů, slušnost, stát si za svým názorem - umět naslouchat druhým, i kdyţ s nimi nesouhlasím - umění pouţívat a rozumět nonverbální komunikaci Kompetence k učení - odpovědnost ţáků za svou budoucnost - odpovědnost za sebevzdělávání - umění vyhledávat informace ze všech dostupných zdrojů - pozitivní motivace v hodnocení - sebehodnocení - práce s chybou Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů ŠVP je tvořen očekávanými výstupy a učivem. V rámci 1. stupně je vzdělávací obsah dále členěn na 1. období (1. aţ 3. ročník) a 2. období (4. aţ 5. ročník)

13 Průřezová témata Začlenění průřezových témat Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována začleněním do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a také do projektů na 1. i 2. stupni. Odkazy na realizaci průřezových témat jsou uvedeny v následující tabulce a v osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů ve sloupci Průřezová témata. Průřezová jsou zde označena zkratkami. Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova OSV VDO EGS MUV EV MEV Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč 6. roč 7. roč 8. roč 9. roč ČJ, Hv, M Čj, Prv, Tv Čj, Prv, Tv Čj, M, Prv, Hv ČJ, M, Prv, Hv Osobnostní rozvoj ČJ, M, Přv, Vl, Hv Čj, M, Přv, Vl, Hv Čj, Prv, Tv Čj, Prv, Tv ČJ, Přv, Tv ČJ, Přv, Tv Z, M, F, AJ, ČJ, Vv, Hv, Př, VkZ AJ, ČJ, Tv, VkZ Z, M, F, AJ, ČJ, Vv, Hv, Př, VkZ AJ, ČJ, Tv, VkZ CH, M, F, AJ, ČJ, Vv, Př, Hv AJ, ČJ, OV, VkZ, Tv Z, M, F, Vv CH, AJ, ČJ, Př, Hv AJ, ČJ, Tv, VkZ Čj, Prv, Tv Čj, Prv, Tv ČJ, Tv, Přv ČJ, Tv, Přv Tv Ov, Tv Ov, Tv Z, Tv Psychohygiena Prv Prv Prv Přv Přv Pč Pč Pč Pč Kreativita Pč, Vv Pč, Vv Pč, AJ, Vv Pč, AJ, Vv, Hv Sociální rozvoj Pč, AJ, Vv M, F, ČJ, Vv, Pč, AJ Z, M, ČJ, Vv, Pč, AJ Z, M, ČJ, Vv, Pč, AJ, Hv Z, M, ČJ, Vv, Pč, AJ Poznávání lidí Prv ČJ Čj, AJ Čj, Ov ČJ

14 Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Mezilidské vztahy Tv Tv Tv Tv AJ, Tv M, AJ, Tv M, Ov, Tv M, D, Tv M, D, ČJ, Tv Komunikace Vv, Tv Vv, Tv AJ, Vv, Tv Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Občan, obč.společnost a stát Forma participace občanů v polit.ţivotě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování AJ, Inf, Vv, Hv, Tv AJ, Vv, Hv, Tv Tv Tv Tv Vv, Tv, Pč Vv, Tv, Pč Morální rozvoj M, ČJ, Vv, AJ, Hv, Tv Z, ČJ, Vv, Tv M, ČJ, Vv, AJ, Hv, Tv ČJ, Vv, Tv M, ČJ, Vv, AJ, Hv, Tv, Inf, Z, ČJ, Vv, Tv M, ČJ, Vv, AJ, Z, Hv, Tv, Inf ČJ, Vv, Tv M, ČJ M, ČJ M, ČJ M, ČJ, Pč M, Tv M, AJ, Tv M, AJ, Tv M, Tv Prv Prv Přv Přv Ov Ov AJ AJ 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč 6. roč 7. roč 8. roč 9. roč Prv Prv Prv Vl Vl Ov Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Prv Prv Vl Vl Z, Ov Z, D Z Vl Vl Ov Vl Vl D Ov D Z, Ov 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč 6. roč 7. roč 8. roč 9. roč Evropa a svět nás M, AJ, NJ, AJ, Vl ČJ ČJ, Z zajímá Hv, RJ M, NJ, RJ Objevujeme Evropu a svět AJ, Vl M M, Z M, Z, AJ M, Z, Hv Jsme Evropané Vl ČJ, Ov, D Z, D, ČJ M, Z M, Ov, D

15 Multikulturní výchova 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč 6. roč 7. roč 8. roč 9. roč Kulturní diference AJ AJ AJ Z Z Z Lidské vztahy AJ, Vv, Tv, Pč AJ, Vv, Tv, Pč AJ, Vv, Tv, Pč Vv, Tv, Pč, Vl Vv, Tv, Pč, Vl AJ, Tv, VkZ Ov, Tv, VkZ Ov, Tv ČJ, Z, Tv Etnický původ Vl D, Ov Z, AJ Z, D, Př Multikulturalita Vl Vl D Z, D D, AJ Z, D Princip soc. smíru a solidarity Environmentální výchova Vl 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč 6. roč 7. roč 8. roč 9. roč Ekosystémy Přv Z Př CH, Z CH, Z Ov Základní podmínky ţivota Lidské aktivity a problémy ţivotního prostředí Vztah člověka k prostředí Pč Z, D, VkZ VkZ CH F, CH, Př Přv Př Z, D, AJ F, CH, Z, D Vv, Pč Vv, Pč M, Z M, Z, AJ M, F, CH, Z, Př, Vv F, CH, Z, Ov, Př M, F, CH, Př, Vv, Ov Mediální výchova

16 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5. roč 6. roč 7. roč 8. roč 9. roč ČJ ČJ ČJ, M, Přv, Vl ČJ, M, Vl ČJ, Z ČJ, Z ČJ, M, Z, AJ ČJ, M, Z, Tv ČJ ČJ VkZ VkZ M M, Inf ČJ ČJ ČJ, Ov, Inf Vl ČJ, Vl, Hv Ov Hv ČJ, Ov, Hv ČJ ČJ ČJ, Hv ČJ, Hv ČJ, Vl, Hv Ov Ov, Hv Čj, Ov, Hv Tematické okruhy produktivních sdělení ČJ, Ov, Hv, Inf ČJ ČJ ČJ, Vv ČJ ČJ, Ov ČJ ČJ, Vv, ČJ, Vv, Tv, ČJ, Vv F F, ČJ M, F, Ch, Tv M, F, Ch, Tv

17 Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov 4. Učební plán ZŠ Jankov Vzděláva cí oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzděláva cí obory Český jazyk a literatura Vyučovací předmět Český jazyk 9 (D) Cizí jazyk Anglický jazyk 1 (D) (2D) 1 (D) 8 (2D) 1. stupeň 2. stupeň 8 (D) 8 (D) ročník naše dotace Minim. čas. dotace (D) Další cizí jazyk 3 (3D) Matematika a její aplikace Matematika (D) 5 (D) 5 (D) (D) Informační a komunikační technologie Informatika Prvouka (D) 4 (D) 4 (D) 4 (D) 4 4 (D) 3 (3D) ročník a odp. ročníky vícelet. střed. škol naše dotace Minim. čas. dotace (D) 2 1 Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Přírodověda 3 2 Vlastivěda (D) 2 (D) Dějepis Dějepis 2 (D) Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika 2 (D) Chemie Chemie 2 Přírodopis Přírodopis 2 2 (D) 2 (D) (D)

18 Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zeměpis Zeměpis (D) 1 Hudební Hudební Umění a výchova výchova (D) kultura Výtvarná Výtvarná výchova výchova Výchova ke Výchova ke Člověk a zdraví zdraví (D) zdraví Tělesná Tělesná výchova výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti (D) Volitelné předměty 0 1 (D) Disponibilní časová dotace minimální počet hodin v ročníku maximální počet hodin v ročníku Celková časová dotace Poznámky k učebnímu plánu: Informatika, Pracovní činnosti, Výchova ke zdraví, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Občanská výchova a volitelné předměty mohou být organizovány jako dvouhodinové s periodou 14 dní. Disponibilní hodiny jsou v učebním plánu označeny (D)

19 5. Učební osnovy Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěţejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazyková výuka, jejímţ cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje ţáka znalostmi a dovednostmi, které mu umoţňují správně vnímat jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Oblast Jazyk a jazyková komunikace je zastoupena vzdělávacími obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důleţitého sjednocujícího činitele národního společenství, k pochopení jazyka jako důleţitého nástroje celoţivotního vzdělávání, k rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a k respektování kulturní rozmanitosti. Cizí jazyk a Další cizí jazyk napomáhají k objevování a chápání skutečností přesahujících oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Ţákům poskytují základ a předpoklady pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa. Osvojování cizích jazyků přispívá ke sniţování jazykových bariér a přispívá ke zvýšení mobility jednotlivce v osobním ţivotě, ale i v dalším studiu a následně tak i v budoucím pracovním uplatnění. Prostřednictvím studia jednotlivých jazyků ţák poznává odlišnosti způsobu ţivota a kulturních tradic jiných zemí, coţ prohlubuje vzájemné mezinárodní porozumění a toleranci. Poţadavky na vzdělávání v cizích jazycích vycházejí ze Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky, který popisuje jednotlivé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělání v Cizím jazyce předpokládá dosaţení úrovně A2 a vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosaţení úrovně A1. Obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk je na naší škole naplňován prostřednictví předmětu Anglický jazyk a obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je realizován prostřednictvím Ruského či Německého jazyka dle výběru ţáků Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor Český jazyk a literatura je realizován ve vyučovacím předmětu Český jazyk

20 Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Název vyučovacího předmětu: Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v předmětu Český jazyk jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důleţité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Při realizaci tohoto předmětu se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci. Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura je rozdělen do tří sloţek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Mezi těmito sloţkami nejsou ostré hranice, ale jejich vzdělávací obsah se vzájemně prolíná. Předmět Český jazyk je realizován prostřednictvím vyučovacích hodin se začleněním krátkodobých projektů. v Komunikační a slohové výchově se ţáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. v Jazykové výchově ţáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede ţáky k přesnému a logickému myšlení, které je předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Prohlubují se i obecné intelektové dovednosti ţáků, např. dovednost porovnávat různé jevy, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. v Literární výchově ţáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory na přečtené dílo. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Získané poznatky a proţitky mohou pozitivně ovlivnit postoje ţáků, jejich ţivotní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní ţivot. Vyučovací předmět Český jazyk je dotován devíti vyučovacími hodinami v 1. a 2. ročníku, osmi hodinami ve 3., 4. a 5. ročníku, pěti hodinami v 6. a 7. ročníku a čtyřmi hodinami v 8. a 9. ročníku. Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, ţe vede ţáka k: - pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, sjednocujícího činitele národního společenství - rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství - pochopení jazyka jako důleţitého nástroje celoţivotního vzdělávání - rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro život. Základní škola Kout na Šumavě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Kout na Šumavě 16 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Historie školy... 4 2.2 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ŠVP pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Svět pro děti ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání, Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje NÁZEV ŠKOLY NÁZEV ŠVP Základní škola Npor.Loma

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Platnost od 1.9. 2007 č.j. 560/2007 Předkladatel : Základní škola Ţidlochovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Ředitelka

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OTEVŘENÝ SVĚT Č.j. ZŠ/Ze/1/2007 Chceme být školou přístupnou všem dětem Školní vzdělávací program Základní školy Havířov Ţivotice, Zelená 2 1 Obsah: 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV. Školní vzdělávací program. pro Základní školu Sokolnice ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLNICE, OKRES BRNO-VENKOV Školní vzdělávací program pro Základní školu Sokolnice 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu č.j. 330/07 Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Charlotty Masarykové, Praha 5 Velká Chuchle PODKOVIČKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělání, které cvičí v práci, a vědomosti, kterých možno užívati prakticky, působí,

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více