VEŘEJNÁ SBÍRKA JAKO NÁSTROJ FUNDRAISINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÁ SBÍRKA JAKO NÁSTROJ FUNDRAISINGU"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomika řízení nestátních neziskových organizací VEŘEJNÁ SBÍRKA JAKO NÁSTROJ FUNDRAISINGU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mgr. Michal Veselý Autor: Jiří Strogan Brno, červen 2005

2 2

3 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název v angličtině: Katedra: Jiří Strogan Veřejná sbírka jako nástroj fundraisingu The public collection as the instrument of fundraising Veřejné ekonomie Rok obhajoby: 2005 Anotace v češtině Bakalářská práce popisuje podmínky pořádání a způsoby provádění veřejných sbírek. Dále analyzuje vybrané veřejné sbírky z hlediska jejich organizace, využívání lidských zdrojů, nákladů, výnosů a využití s cílem zjistit jejich přínos a význam při financování veřejně-prospěšných projektů neziskových organizací. Anotace v angličtině The bachelor s thesis describes the conditions and methods of holding of public collection. Further, it analyses the selected public collections from the perspective of their organization, utilization of human resources, costs and revenues with the goal to determine their contribution and function by financing the public-beneficial project of non-profit organizations. Klíčová slova v češtině: veřejná sbírka, propagace, nezisková organizace, lidské zdroje, náklady, výnosy, veřejně- prospěšné projekty Klíčová slova v angličtině: public collection, promotion, non-profit organization, human resources, costs, revenues, publicbeneficial projects 3

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Mgr. Michala Veselého a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne vlastnoruční podpis autora 4

5 Poděkování Děkuji svému vedoucímu Ing. Mgr. Michalu Veselému za poskytnutí cenných rad a podnětů při uspořádání práce. Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. Jiřímu Jakešovi, ředitelu oblastní charity v Uh. Hradišti, a paní Anně Konvalinkové, místní asistentce pro Tříkrálovou sbírku v Uh. Hradišti, za ochotné poskytnutí informací a materiálů. Mé poděkování patří především panu Marku Navrátilovi, celorepublikovému koordinátorovi Tříkrálové sbírky 2005, za vyčerpávající odpovědi na otázky, informace a materiály ohledně Tříkrálové sbírky. Poděkování patří také Blance Šrámkové, vedoucí projektu Pomozte dětem, za poskytnutý rozhovor a ochotnou spolupráci. 5

6 Obsah Úvod Legislativa Veřejná sbírka Co je veřejná sbírka Pořadatelé veřejných sbírek Postup předcházející konání veřejné sbírky Zahájení sbírky Organizační zajištění veřejné sbírky Návod, jak úspěšně pořádat sbírku Propagace a publikace sbírky Hrozby Účel sbírky Náklady sbírky Výnosy sbírky Využití, hodnocení a kontrola sbírky Aspekty daňové Ukončení sbírky Kontrola a sankce Shrnutí Veřejná sbírka jako jeden z nástrojů fundraisingu Forma sbírky Sbírky pokladničkami Prodej vstupenek Pronájem telefonní linky Shrnutí Tříkrálová sbírka Sdružení Česká katolická charita (SČKCH) Historie Tříkrálové sbírky Poslání tříkrálové sbírky Propagace sbírky Propagace v místě konání Způsob provedení sbírky Organizační zajištění, příprava sbírky, lidské zdroje Dobrovolníci Finanční zdroje Náklady sbírky

7 4.9 Výnosy sbírky Výnosy v letech Rozdělení výtěžku sbírky Využití Tříkrálové sbírky Kontrola využití Tříkrálové sbírky Zhodnocení sbírky Shrnutí Projekt Pomozte dětem! Česká televize Finanční zdroje Lidské zdroje Spolupráce s dobrovolníky Náklady sbírky Výnosy sbírky a benefičních akcí Princip rozdělení výtěžku sbírky Pomozte dětem Principy veřejného výběrového řízení Hodnotící komise Statistika rozdělování Cílové skupiny Kontrola, monitoring Kontrola přidělených finančních prostředků Monitoring - sledování činnosti organizací Zhodnocení Shrnutí Komparace sbírek Zhodnocení Závěr Použitá literatura Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh

8 Úvod V současné době patří veřejná sbírka mezi obvyklý způsob, jak probudit v lidech zájem o sociální, společenské a kulturní prostředí, v němž se jedinec nalézá. Veřejná sbírka je účelová a dává možnost jedinci pozitivně se podílet na příznivém vývoji společnosti, jejíž součástí je on sám. Veřejná sbírka nahrazuje zajištění veřejně-prospěšných projektů z daňových výnosů. Z tohoto pohledu můžeme o veřejné sbírce hovořit jako o nástroji fundraisingu, protože přesvědčuje lidi o naléhavosti účelu sbírky a vyvolává v lidech potřebu solidarity se svým okolím. Především také umožňuje jedinci finančně se podílet přímo na řešení problému, čímž se prohlubují jeho morální kvality. V tom je zásadní rozdíl od pouhé podpory veřejně-prospěšných projektů z daní, kdy poplatník této daně nerozhoduje o jejím využití. Činnost nestátní neziskové organizace je alternativou státní pomoci, přičemž její výhodou je bezesporu její přímá vazba mezi dárcem, který poskytuje finanční pomoc, a poskytovatelem této pomoci. Z toho vyplývá efektivnost řešení daného problému. Nutno zdůraznit, že dárce je zde seznámen s účelem pomoci, což mu umožňuje mimo jiné ověření si výsledku této pomoci. V této práci se budu zabývat vybranými veřejnými sbírkami pořádanými na území České republiky (ČR), jejich analýzou, komparací a zhodnocením jejich prospěšnosti pro společnost. Cíl řešení a pracovní hypotéza Cílem této práce je zjistit přínos veřejných sbírek a na konkrétních příkladech prokázat jejich význam při financování veřejně-prospěšných projektů neziskových organizací. Předpokládám, že silná koncentrace lidských zdrojů se projeví ve výtěžku sbírky. Dále předpokládám, že veřejná sbírka představuje rychlou a účinnou formu pomoci v případě neočekávaných událostí ohrožující život člověka. A do třetice předpokládám, že sbírky nabízí široké veřejnosti přispět k uspokojivému stavu společnosti, jejíž součástí jsme všichni. Věřím, že díky výsledku této práce se bude pohlížet na veřejnou sbírku jako na významný prostředek financování projektů podílejících se na řešení sociálních a dalších problémů vyskytujících se ve společnosti. Postup a použité metody V úvodní části této práce se budu zabývat konáním veřejných sbírek v souladu s platnou legislativou za použití metody deskripce. Ve druhé části se pomocí téže metody zaměřím na způsoby provádění veřejných sbírek. Ve třetí části se za užití metody analýzy a zjišťování pomocí písemné 8

9 komunikace a rozhovorů budu věnovat Tříkrálové sbírce a sbírce Pomozte dětem. Tříkrálovou sbírku jsem si vybral proto, že ji považuji za největší na našem území a od začátku jejího fungování jsem do ní zapojen jako dobrovolník. Sbírku Pomozte dětem jsem zvolil proto, že je určena na pomoc nejohroženější skupině ve společnosti, tj. dětem, a pro její mediální známost. Ve čtvrté části provedu srovnání analyzovaných sbírek a závěrem se pokusím vysvětlit, v čem spočívá význam veřejných sbírek. 9

10 1 Legislativa Veřejné sbírky představují cestu k získávání finančních prostředků na nejrůznější veřejně prospěšné cíle. Až do 1. června 2001 byla problematika veřejných sbírek upravena poměrně zastaralým zákonem č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů, a dále též vyhláškou MV ČSR č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách. Předchozí právní úprava problematiky veřejných sbírek odpovídala době svého vzniku. Z hlediska současných společenských a právních vztahů představovala překonanou a nedostačující právní úpravu. Zásadním problémem byl především princip povolování sbírek příslušným orgánem státní správy, který byl velmi nepružný a zastaralý. S touto skutečností pak úzce souvisela i nepřehlednost a zbytečná centralizace systému orgánů povolujících (příp. zrušujících) konání veřejných sbírek. Podstatným nedostatkem staré právní úpravy byla také skutečnost, že prováděcí vyhláška zakládala povinnosti jednotlivým subjektům, což v současné době představovalo podstatné porušení našeho ústavního pořádku, zejména zásady, že povinnosti lze ukládat pouze zákonem. Dne 1. června vstoupil v účinnost nový právní předpis upravující komplexně oblast veřejných sbírek, zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Zákon nově definuje veřejnou sbírku a nově vymezuje jak okruh osob oprávněných konat sbírku, tak i okruh orgánů příslušných k přijetí oznámení o konání veřejné sbírky. Za největší přínos je pak nutno zřejmě považovat nahrazení dosavadního povolovacího systému principem oznamovacím. Nově zákon upravuje i podmínky a způsob provádění sbírek, kontrolu v této oblasti i sankční postih. Zcela nově též zákon zavádí centrální evidenci veřejných sbírek, kterou vede Ministerstvo vnitra. Novou právní úpravu problematiky veřejných sbírek je nutno považovat za velice přínosnou. Současná právní úprava představuje pružnější a jednodušší způsob, jak může dosáhnout právnická osoba svého cíle. Také z hlediska mezinárodního je tato právní úprava vyhovující. Právo Evropských společenství tuto problematiku neupravuje. Také mezinárodní závazky neurčují České republice žádné konkrétní podmínky pro organizování veřejných sbírek. Nicméně při zpracovávání zákona se vycházelo z některých zahraničních právních úprav zabývajících se veřejnými sbírkami (zejména jde o Francii, Belgii, Lucembursko a Bavorsko), takže nejde o izolovaně vytvořenou právní úpravu odpovídající pouze poměrům v naší zemi, ale jedná se o komplexní, přehlednou a podrobnou právní úpravu veřejných sbírek odpovídající i mezinárodnímu hledisku. 1 1 Frumarová, K. Obce, kraje a veřejné sbírky [online]. c2002 [cit ]. Dostupné z<http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0017/priloha2.html>. 10

11 2 Veřejná sbírka 2.1 Co je veřejná sbírka Veřejná sbírka je podle zákona získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel 2, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí Pořadatelé veřejných sbírek Veřejnou sbírku je oprávněna konat za podmínek stanovených zákonem o veřejných sbírkách pouze právnická osoba. Zákon subjekty oprávněné konat veřejnou sbírku pak dále rozlišuje do dvou základních skupin. První skupinu oprávněných subjektů představují obce a kraje, které zákon výslovně uvádí jako subjekty oprávněné konat veřejné sbírky. Druhou skupinu oprávněných subjektů pak dle zákona tvoří ostatní právnické osoby, mezi které patří především nestátní (nevládní) neziskové organizace - občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti aj. Specifickými nestátními neziskovými organizacemi, které můžou konat veřejné sbírky jsou nadace, které jsou projevem a prostředkem organizované filantropie. Jejich hlavní funkcí je shromažďovat finanční a jiné dary a podporovat jejich prostřednictvím obecně prospěšnou činnost. Hlavními příjemci podpory jsou jiné nestátní neziskové organizace, které tuto činnost vykonávají - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví. Podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech jsou nadace "účelová sdružení majetku, zřízená a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů". Nadace je majetek, ale i organizace, která tento majetek spravuje. Činnost nadací je vymezena jejich posláním a zaměřením. Hlavní náplní nadační činnosti je rozdělovat peníze v podobě grantů jiným neziskovým organizacím, popř. i potřebným jednotlivcům. 4 Můžeme říci, že nadace pořádají sbírky proto, aby jednak naplňovali účel svého vzniku a jednak, aby pomohli realizaci projektů jiných neziskových organizací či jednotlivců, které se bez cizích prostředků neobejdou Otázkou je, co vlastně zákonodárce míní oním veřejně prospěšným účelem. Právnický slovník zná pojem veřejný zájem, což je zájem obecně prospěšný, je to prostě opak zájmu soukromého. Veřejně prospěšným účelem by tedy měl být účel obecně prospěšný. Balounová, J. Veřejné sbírky [online]. c2001 [cit ]. Dostupné z <http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2001/0038/38naz3.html>. zák.č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách Co jsou a co dělají nadace [online]. c2002, poslední revize [cit ]. Dostupné z <http://www.nadacevia.cz/o_nadaci.shtml>. 11

12 2.3 Postup předcházející konání veřejné sbírky Konání sbírek je založeno na tzv. oznamovacím principu. Tento princip spočívá ve skutečnosti, že právnická osoba, která hodlá veřejnou sbírku konat, je povinna její konání písemně oznámit krajskému úřadu 5 příslušnému podle sídla právnické osoby. Organizace pořádající sbírku v hlavním městě Praze oznamují konání sbírky Magistrátu hlavního města Prahy. Oznámení je nutno učinit tak, aby příslušný krajský úřad obdržel oznámení nejpozději 30 dnů přede dnem zahájení sbírky. Jsou-li proto důvody hodné zvláštního zřetele (např. zmírnění následků ozbrojeného konfliktu, živelné pohromy či záchrana zdraví a života), lze veřejnou sbírku při dodržení zákonného postupu konat, resp. zahájit její konání, dříve (tedy ve lhůtě kratší než 30 dnů od přijetí oznámení). Oznámení musí mít zákonem stanovené náležitosti a přílohy. Poté krajský úřad osvědčí právnické osobě datum přijetí oznámení. Osvědčení musí být doručeno právnické osobě do vlastních rukou, a to nejpozději před uplynutím třicátého dne ode dne přijetí řádného oznámení. Ve stejné lhůtě krajský úřad osvědčení zveřejní na své úřední desce. Má-li oznámení nedostatky, vyzve krajský úřad právnickou osobu, aby je ve stanovené lhůtě odstranila. Neučiní-li tak právnická osoba, úřad oznámení odloží a právnickou osobu o tom vyrozumí Zahájení sbírky Sbírka může být dle zákona zahájena nebo propagována nejdříve dnem následujícím po uplynutí třicátého dne ode dne uvedeného v osvědčení o přijetí oznámení. Sbírka musí být zahájena nejpozději do 120 dnů ode dne oznámení příslušnému krajskému úřadu. 7 Právnická osoba musí písemně nebo ústně do protokolu informovat příslušný krajský úřad o zahájení sbírky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího zahájení. 2.5 Organizační zajištění veřejné sbírky Na organizační zajištění sbírky jsou kladeny různé nároky podle způsobu, kterým je sbírka konána. Pořadatel sbírky by si měl určit osoby, které budou odpovědné za sbírku a oprávněné jednat ve věci sbírky 8, respektive určit koordinátora sbírky. Tento koordinátor by měl vytvořit realizační tým, který bude zodpovědný za zorganizování sbírky. Na tomto týmu by mělo být nejen propagační a materiální zajištění (pokladničky, sběrací listiny...) Byla takto odstraněna předchozí roztříštěnost a nepřehlednost systému orgánů povolujících veřejné sbírky (obce, okresní úřady, Ministerstvo vnitra ČR). Frumarová, K. Obce, kraje a veřejné sbírky [online]. c2002 [cit ]. Dostupné z <http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0017/priloha2.html>. Jde o lhůtu prekluzivní, což znamená, že uplyne-li marně, nelze již sbírku konat. Frumarová, K. Obce, kraje a veřejné sbírky [online]. c2002 [cit ]. Dostupné z <http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0017/priloha2.html>. Tyto osoby je nutné uvést v oznámení o pořádání sbírky 5 zák. č. 117/2001 Sb. o veř. sbírkách 12

13 sbírky. Mezi jeho úkoly by v případě potřeby mělo také patřit získání dobrovolníků pro sbírku, kteří by byli pověřeni výkonem této sbírky. Pořádání veřejné sbírky s sebou nese organizační zajištění, které bychom neměli v žádném případě podcenit. Kdyby se tomu tak stalo, naše nedostatečná aktivita, by byla plýtváním času, které si žádná organizace nemůže dovolit Návod, jak úspěšně pořádat sbírku 1. Zkontrolujte datum. Vyhněte se svátkům a obdobím, ve kterých probíhají jiné sbírky. 2. Získejte všechna potřebná povolení: od policie, místních úřadů a od pronajímatele objektů (kina, nákupní střediska). Ověřte si, jaká povolení jsou předepsána zákonem. 3. Vytipujte oblasti a lokality pro sbírku. Vyberte si oblasti, ve kterých bydlí převážně střední třída, a rušné nákupní ulice. Rozmyslete si, kdy je nejvhodnější čas zaklepat (v průběhu dne, pokud tamní lidé nechodí do práce; pokud do práce chodí, zvolte večer nebo víkend). 4. Sestavte tým dobrovolníků. Čím víc jich bude mít, tím víc peněz vyberete. Kdo bude ochoten, může vám doporučit své přátele. 5.Připravte potřebné materiály včetně kasiček nebo obálek, letáků o práci organizace, o podrobnostech členství a samolepky. 6. Seznamte dobrovolníky s prací neziskové organizace a zajistěte jejich základní proškolení v tom, jak efektivně požádat. 7. Zorganizujte přijímaní peněz a jejich zaúčtování. Výtěžek okamžitě ukládejte do banky. 8. Poděkujte dobrovolníkům, řekněte jim, kolik peněz získali a jak je to pro práci organizace důležité. 9. Poděkujte všem dárcům písemně. Rozvíjejte kontakty s těmi, kdo projevili mimořádný zájem. 10. Získejte od výběrčích zpětnou vazbu. Zjistěte, co se jim dařilo, a co ne. Doporučte jim způsoby, jak příště postupovat lépe. Uložte záznamy o tom, na kterých místech a ve kterých čtvrtích se sbírka nejlépe vydařila. 9 Pokud se sbírka podaří zorganizovat co nejlépe, můžete si být jisti, že získáte maximum příspěvků od dobrovolných dárců. 2.6 Propagace a publikace sbírky Propagace je cílená informovanost o sbírce v místním prostředí, např. upoutávky v místním tisku nebo na celorepublikové úrovni upoutávky v médiích. Jeden z významných způsobů, jak o projektu dát vědět, je uvést v televizi rozhovor s lidmi, kterým je sbírka určena. 9 NORTON, M. Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. Vyd. Nadace VIA, Leden s. 5/12. Přel. z publikace The Worldwide Fundraiser s Handbook 13

14 Další neméně významnou formou, jak sbírku představit, je publikace článků v novinách o naléhavosti problému, který sbírka pomůže vyřešit. Rozhodně musíme o sbírce dát vědět co nejvíce. Organizace usilují, aby se o jejich aktivitách co nejvíce pozitivně psalo a k tomu využívají své lidské zdroje. Nejedná se pouze o poskytování informací na veřejnost řídícími pracovníky či zaměstnanci, ale mnohdy, a to je důležitější, i dobrovolníky, kteří sdělují své zkušenosti. Ve větších neziskových organizacích to může být práce mluvčího, nebo-li člověka, který má na zodpovědnost vztah organizace s veřejností. Pozitivní článek, zpráva o aktivitách organizace, je více než vytištěná reklama. 2.7 Hrozby Při sbírkách nikdy nelze vyloučit krádež nebo zpronevěru. Je tedy důležité zajistit, aby vybírání peněz probíhalo způsobem, který minimalizuje možnost, že se peníze k příjemci nedostanou. Zvláště je potřeba dávat si pozor na řádnou autorizaci těch, kdo vybírají, správný způsob předávání peněz organizaci a jejich vyúčtování a na postup při vracení všech nepoužitých materiálů a dokumentů osvědčujících autorizaci výběrčích poté, co je sbírka ukončena Účel sbírky Veřejná sbírka představuje určitý proces získávání finančních prostředků pro předem stanovený účel. Účel musí mít veřejně prospěšný charakter, přičemž zákon pouze demonstrativně uvádí, které účely lze považovat za veřejně prospěšné. 11 Účel sbírky vlastně pořádanou sbírku posvěcuje. Domnívám se, abychom pracovali co nejlépe, musíme být přesvědčeni o jeho smysluplnosti. Měli bychom na něm postavit sbírku nejen jako organizátoři, ale význam stanoveného účelu sbírky bychom měli vtisknout do srdce jak dobrovolníkům, kteří se osobně budou podílet na zajištění sbírky, tak i veřejnosti. 2.9 Náklady sbírky Před zahájením sbírky bychom měli rozhodně stanovit, jaké náklady na sbírku jsme ochotni akceptovat a podle toho stanovit reklamní a publicistickou kampaň (v této souvislosti ne vždy nejnižší náklady znamenají efektivitu). Měli bychom zvážit výši nákladů vzhledem k očekávaným výnosům sbírky. Po skončení sbírky je důležité zhodnotit, zda skutečnost výnosu odpovídá očekávání a zda byly dodrženy určené náklady. Podle tohoto výsledku lze stanovit výnosnost této sbírky NORTON, M. Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. Vyd. Nadace VIA, Leden s. 5/11. Přel. z publikace The Worldwide Fundraiser s Handbook Frumarová, K. Obce, kraje a veřejné sbírky [online]. c2002 [cit ]. Dostupné z <http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0017/priloha2.html>. 14

15 Mimoto organizace jsou povinny vykázat maximálně 5 % režijních nákladů 12 sbírky vzhledem k hrubým výnosům sbírky, což tlačí subjekty na efektivnost při organizaci těchto sbírek. Skutečností ovšem je, že náklady pořadatelů jsou vyšší, proto se většina z nich snaží získávat financování nákladů sbírky z jiných zdrojů než ze sbírky, a to buď financováním z vlastní provozní činnosti, dary jiných právnických osob nebo získáním jejich bezplatných služeb Výnosy sbírky Výnosy sbírky dávají sbírce smysl, bez nich by bylo zbytečné sbírku pořádat. Pro každou sbírku je právnická osoba povinna zřídit zvláštní bankovní účet, na který převede hrubý výtěžek sbírky, a vést o něm odděleně od svého ostatního majetku a závazků účetnictví podle zvláštního právního předpisu 13 (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) Využití, hodnocení a kontrola sbírky Dárci se vždy budou zajímat, na co věnují své finanční prostředky. Proto je důležité seznámit je s využitím realizované sbírky. Efektivní nakládání s darovanými finančními prostředky je základem pro dobré jméno organizace. Hodnotí se např. využití zdrojů, spotřebované náklady na pořádání sbírky v porovnání s výnosem sbírky, míra naplnění cílů podporovaného projektu. Cílem může být např. záchrana lidských životů. 14 Organizace by dále měla pečlivě kontrolovat a stanovit mechanismy ověřování dosahování cílů podporovaného projektu. Kontrola by měla být zaměřena vedle věcného plnění projektu a dosahováním jeho cílů, také na efektivitu financování projektu. Průkaznost financování je neomylně zásadou, která musí být dodržena Aspekty daňové Podle ustanovení 20 odst. 15 zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, je bezúplatné nabytí majetku z veřejných sbírek osvobozeno od daně darovací. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů, stanoví v ustanovení 15 odst. 8, že hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zákona č. 117/2001 Sb., si může fyzická osoba při splnění dalších zákonných zák.č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách 23 zák.č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách Při hodnocení tohoto cíle můžeme použít analýzu nákladů a užitků, která vyjadřuje hodnotu zachráněných lidských životů v peněžních jednotkách. Cenu lidského života potom definujeme jako peněžní částku, kterou je společnost ochotna vynaložit na záchranu lidského života. Lidský život považujeme za nehmotnou položku. MALÝ, I., MALIŠOVÁ, I. Hodnocení veřejných projektů. 1.vyd. Brno: MU, 1997 s. 43. ISBN

16 podmínek ( 15 odst. 8) odečíst od základu daně z příjmů fyzických osob. 15 Obdobně to pak platí i pro právnické osoby, pokud jde o daň z příjmů právnických osob ( 20 odst. 8). Od daně z příjmů právnických osob jsou pak osvobozeny úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky ( 19 odst. 1) Ukončení sbírky Veřejná sbírka končí dnem uvedeným právnickou osobou v oznámení, popř. dnem uvedeným v rozhodnutí příslušného krajského úřadu (rozhodl-li krajský úřad po zahájení sbírky, že ji nelze konat), nejpozději však sbírka skončí do tří let ode dne oznámení sbírky. S ukončením sbírky spojuje zákon řadu povinností. Nejpozději do tří měsíců ode dne ukončení sbírky je právnická osoba povinna předložit příslušnému krajskému úřadu ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky. Ve vyúčtování uvede: - výši hrubého výtěžku sbírky (veškeré peněžní příspěvky získané sbírkou, včetně úroků z vkladů příspěvků na bankovním účtu); - výši skutečných nákladů spojených s konáním sbírky (jde o skutečně vynaložené náklady na její technické a organizační zajištění, zejména na založení a vedení bankovního účtu, vytištění sběracích listin nebo zajištění sběracích pokladniček, na propagaci sbírky). Právnická osoba může na úhradu nákladů použít pouze část hrubého výtěžku nepřesahující pět procent hrubého výtěžku; - výši čistého výtěžku sbírky (částka získaná odečtením nákladů spojených s konáním sbírky od hrubého výtěžku sbírky). Dále musí právnická osoba prokázat, zda a jakým způsobem bylo použito tohoto čistého výtěžku ke stanovenému účelu sbírky. 17 Zároveň je nutné přiložit doklady prokazující jak hrubý výtěžek sbírky (např. sběrací listiny), tak doklady prokazující náklady spojené s konáním sbírky. Pokud v době této kontroly nebyl využit čistý výtěžek v plném rozsahu, sdělí krajský úřad právnické osobě termín pro provedení kontroly jeho konečného využití. Jestliže ani poté není čistý výtěžek využit k určenému účelu, je krajský úřad oprávněn rozhodnutím uložit právnické osobě odvedení nepoužité části výtěžku do rozpočtu kraje a rozhodnout o účelu, na který dle tohoto zákona bude použit. Pokud právnická osoba propagovala sbírku, je povinna seznámit veřejnost též s konečným vyúčtováním sbírky a s jejím využitím, a to stejným způsobem, jakým sbírku propagovala. 15 Aby dárce (fyzická nebo právnická osoba) mohl uplatnit odpočet ze základu daně musí částku poukázat složenkou s písemnou žádostí o potvrzení daru nebo poukázat takovým způsobem, aby organizátor sbírky mohl na darovanou částku vystavit potvrzení o jejím přijetím. 16 Frumarová, K. Obce, kraje a veřejné sbírky [online]. c2002 [cit ]. Dostupné z <http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0017/priloha2.html>. 17 Frumarová, K. Obce, kraje a veřejné sbírky [online]. c2002 [cit ]. Dostupné z <http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0017/priloha2.html>. 16

17 Povinnost prokázat krajskému úřadu, zda a jakým způsobem byl použit čistý výtěžek sbírky, má na vyžádání krajského úřadu i ten, v jehož prospěch byla sbírka konána. Jde o zcela nově konstituovanou povinnost oproti předchozí právní úpravě, a to velmi přínosnou, neboť umožňuje sledovat a kontrolovat tok finančních prostředků získaných veřejnou sbírkou až k samotnému cíli a účelu jejich užití Kontrola a sankce Kontrolu a dozor nad konáním veřejných sbírek provádí příslušný krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy). Ten je oprávněn kdykoli v průběhu sbírky se přesvědčit, zda je sbírka konána v souladu s oznámením a s právními předpisy. Právnická osoba je povinna na vyzvání předložit krajskému úřadu veškeré doklady potřebné ke kontrole. Koná-li se sbírka déle než jeden rok, provádí krajský úřad kontrolu průběžného vyúčtování sbírky každoročně. Pokud právnická osoba konající sbírku či subjekt, v jehož prospěch byla sbírka konána, neplní tímto zákonem jim stanovené povinnosti, uloží jim příslušný krajský úřad správní sankci ve formě pokuty. Důležitá je též skutečnost, že pokutu lze uložit opakovaně. Krajský úřad pokuty nejen ukládá, ale též je vybírá a vymáhá. 19 Výnosy z pokut uložených krajským úřadem jsou příjmem rozpočtu kraje. V případech, že pokutu ukládá Ministerstvo vnitra, je výnos z pokuty příjmem státního rozpočtu Shrnutí Pořadateli veřejných sbírek jsou obce, kraje nebo nestátní neziskové organizace, které splňují podmínky zákona o veřejných sbírkách. Veřejnými sbírkami neziskové organizace zajišťují financování veřejně-prospěšných projektů, které realizují sami nebo prostřednictvím jiné neziskové organizace. Uspořádání veřejné sbírky vyžaduje důkladnou přípravu a splnění povinností plynoucí ze zákona. Úspěch sbírky proto spočívá i ve schopnosti ji co nejlépe zorganizovat. Účel sbírky dává sbírce smysl, proto by měl být jasně definovaný. Organizátor by měl předem znát výši svých nákladů spojených se sbírkou a zajistit řádné financování sbírky i z jiných zdrojů, než je povolených 5 % režijních nákladů z hrubého výnosu sbírky. Každý podpořený projekt, který se uskutečňuje, by měl být pečlivě kontrolován organizací, která ho zajišťuje nebo podporuje, aby tak měla přehled o jeho naplňování. Pokud by sbírka nebyla použita k financování stanoveného účelu, došlo by nejen k nedůvěryhodnosti organizace, ale i k finančnímu postihu Frumarová, K. Obce, kraje a veřejné sbírky [online]. c2002 [cit ]. Dostupné z <http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0017/priloha2.html>. Při výběru a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších právních předpisů. Frumarová, K. Obce, kraje a veřejné sbírky [online]. c2002 [cit ]. Dostupné z <http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0017/priloha2.html>. 17

18 3 Veřejná sbírka jako jeden z nástrojů fundraisingu Každá nestátní nezisková organizace si volí způsob, jak zabezpečit finanční prostředky na svou činnost. Jedním způsobem, jak organizace může zabezpečit pokrytí svých aktivit, je zrealizovat veřejnou sbírku. Veřejnou sbírku je možné pokládat za nástroj fundraisingu. Fundraising totiž chápeme jako řízené získávání finančních prostředků, a to různým způsobem, s cílem vytvořit životaschopnou, stabilní organizaci (neziskovou), která bude trvale udržitelná. Fundraising jinými slovy znamená prodávat. Je to schopnost ukázat lidem, že existuje důležitá potřeba a že vy dokážete k jejímu naplnění smysluplně přispívat. Fundraising znamená především prodat dárci myšlenku, že může být užitečný, a ne ho požádat o peníze. 20 Se získáváním prostředků z veřejných sbírek souvisí i způsob, kterým se rozhodneme sbírku provést. V následující kapitole se proto zaměříme na formy veřejných sbírek. 3.1 Forma sbírky 1. shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky; 2. sběracími listinami; 3. pokladničkami; 4. prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně; 5. prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek; 6. pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky; Veřejnou sbírku lze konat jedním, ale i kombinací více z uvedených způsobů. Tatáž právnická osoba nesmí ke stejnému účelu konat souběžně několik veřejných sbírek. Příspěvky mají formu příspěvků pouze peněžitých (nikoli tedy např. věci) Sbírky pokladničkami Sbírky prováděné pokladničkami můžeme dále rozdělit na: 1. Sbírky po domácnostech, při kterých zaklepete na dveře a požádáte o podporu, případně lidem necháte obálku s informacemi o práci vaší organizace a následující den jim zavoláte NORTON, M. Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. Vyd. Nadace VIA, Leden s. 2/2. Přel. z publikace The Worldwide Fundraiser s Handbook Frumarová, K. Obce, kraje a veřejné sbírky [online]. c2002 [cit ]. Dostupné z <http://www.mvcr.cz/casopisy/s/2002/0017/priloha2.html>. 18

19 2. Pouliční sbírky a sbírky na veřejných místech, jako jsou nákupní střediska nebo centra měst. Organizátor zpravidla s sebou nosí kasičku a za příspěvek někdy rozdává nějakou drobnost (třeba samolepku, bonbón). 3. Sbírky do kasiček umístěných na prodejních pultech, v nichž mohou lidé nechávat drobné, nebo do větších kasiček umístěných před obchody. Nalezení míst vhodných pro umístění kasiček je prací pro přesvědčivého dobrovolníka musí totiž přesvědčit správce nebo majitele prostor. Když je kasička umístěna, musí se o ni někdo dál starat. Je třeba dohlédnout, aby ji někdo nepoškodil nebo neukradl, aby byla dobře viditelná, aby nebyla přeplněná tak, že do ní nelze házet další peníze, ale i to, aby si vaše organizace vybírala výtěžek pravidelně. Někdy si kasičku může vzít na starost přímo majitel zařízení, ale mnohem lepší bývá, když odpovědnost za celý program a jeho plynulý průběh převezme některý váš dobrovolník, takže peníze jsou pravidelně vybírány, ukládány do banky i zaúčtovány. 4. Sbírky do kasiček v domácnostech přispěvatelů, do nichž mohou oni sami vhazovat příspěvky nebo požádat o příspěvek přátele, kteří je navštíví Prodej vstupenek V této souvislosti hovoříme zejména o pořádání benefiční akce. Před jejím uskutečněním, ať už se rozhodneme pro uspořádání koncertu ve městě nebo oslavu 100. výročí organizace večírkem v parku a ohňostrojem či sportovního závodu, v každém případě musíme zvážit nejen fundraisingový potenciál příslušné akce, ale také náklady a úsilí s jejím uspořádáním spojené i případné riziko, že na akci proděláme, místo, abychom peníze získali Pronájem telefonní linky V dnešní době tento způsob sbírky zahrnuje především výběr finančních prostředků prostřednictvím DMS - služby s názvem Donors Message Service, který znamená dárcovskou SMS. DMS je společným projektem Fóra dárců - organizace pro dárce, usilující o podporu filantropie v ČR a Asociací provozovatelů mobilních sítí. 24 Cílem projektu DMS je nabídnout nadacím a dalším neziskovým organizacím možnost získávat příspěvky od jednotlivců prostřednictvím mobilního telefonu formou SMS zpráv. Tato služba probíhá na nekomerčním principu 25 a nabízí neziskovým organizacím možnost získávat příspěvky od individuálních dárců, kteří na číslo 87777, společné pro všechny mobilní operátory a Český Telecom, NORTON, M. Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. Vyd. Nadace VIA, Leden s. 5/12, 5/11. Přel. z publikace The Worldwide Fundraiser s Handbook NORTON, M. Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace. Vyd. Nadace VIA, Leden s. 5/12, 5/11. Přel. z publikace The Worldwide Fundraiser s Handbook Dárcovská SMS [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.darcovskasms.cz/index.php?page_id=co>. Dárcovská SMS [online] [cit ]. Dostupné z <http://www.darcovskasms.cz/index.php?page_id=co>. 19

20 zasílají SMS zprávy s heslem vybrané organizace (DMS = 30 Kč + DPH, nezisková organizace získá 27,03 Kč). 26 Kdo je zapojený do systému DMS? Do systému DMS je aktuálně zapojeno 39 neziskových organizací s různým zaměřením. Některé pomáhají fyzicky nebo mentálně postiženým, uprchlíkům nebo lidem bez domova, jiné se věnují problematice ekologické, humanitární, dodržování lidských práv, obnově poničených kulturních památek a dalším veřejně prospěšným věcem. 27 Podpora prostřednictvím DMS Posílání darů prostřednictvím SMS zpráv z mobilních telefonů je českým vynálezem a rychle se rozšířilo. Lidé takto přispívali především na pomoc jihovýchodní Asii, kterou na konci roku 2004 zasáhlo ničivé zemětřesení a následné vlny tsunami zabily přes lidí. Společnost Člověk v tísni do poloviny dubna obdržela na obnovu Srí Lanky jen prostřednictvím dárcovských zpráv téměř 4,4 milionu korun. Ještě úspěšnější byla Nadace ADRA, která na Asii vybrala textovými zprávami téměř 46 milionů korun. Lidé nadaci do poloviny dubna zaslali 1,6 milionu dárcovských zpráv. Více než SMS, což přesahuje částku korun, poslali zatím dárci na konto České katolické charity na projekty v Indonésii. 28 Přednosti systému DMS Systém DMS je unikátní tím, že spojuje všechny české mobilní operátory a od ledna 2005 i Český Telecom. Každý, kdo posílá SMS zprávy, tak může prostřednictvím DMS jednoduše přispět na dobrou věc. 29 Systém DMS je schopen velké, rychlé pomoci, jak se ukázalo v případě pomoci jihovýchodní Asii. Zhodnocení DMS Tento způsob sbírky je dle mého názoru efektivním získáváním finančních prostředků, který nevyžaduje organizační a materiální zajištění sbírky a nevyužívá lidských zdrojů. To znamená, že minimalizuje režijní náklady sbírky. Za další výhodu považuji jeho účinnost vyplývající z toho, že v dnešní době umožňuje rychlý způsob, jak pomoci. Za nevýhodu DMS pak považuji, že dárce postrádá přímý kontakt s člověkem, který by mu sdělil potřebné informace a naléhavost pomoci. Tomu jakoby předurčuje, že se osvědčí převážně při živelných katastrofách, epidemiích a jiných nepříznivých událostí, které jsou šířeny mediálně, ale po odvanutí medializace výrazně výtěžek z DMS stagnuje Dárcovská SMS [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.darcovskasms.cz/index.php?page_id=tiskova_zprava_ >. Dárcovská SMS [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.darcovskasms.cz/index.php?page_id=tiskova_zprava_ >. Dárcovská SMS [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.darcovskasms.cz/index.php?page_id=tisk_ >. Dárcovská SMS [online]. [cit ]. Dostupné z <http://www.darcovskasms.cz/index.php?page_id=tiskova_zprava_ >. 20

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK

Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK Krajský úřad Zlínského kraje INFORMACE PRO POŘADATELE VEŘEJNÝCH SBÍREK OBSAH: Co je veřejnou sbírkou? 2 Kdo může konat veřejnou sbírku? 2 Jaké přílohy musí právnická osoba doložit k oznámení o konání veřejné

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Stanovy Charita Česká republika

Stanovy Charita Česká republika Stanovy Charita Česká republika Charita Česká republika (Charita) je součástí římskokatolické církve. Činností Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost,

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Věstník ČNB částka 5/2008 ze dne 27. února 2008. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 22. února 2008

Věstník ČNB částka 5/2008 ze dne 27. února 2008. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 22. února 2008 Třídící znak 2 0 7 0 8 5 7 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 22. února 2008 o vydání Zkušebního řádu pro odborné zkoušky pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře 1) Česká národní banka vydává

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 3. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek Organizační řád upravující organizační uspořádání akreditované osoby - Univerzální správa majetku, a.s. ve vztahu k organizování odborných zkoušek podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Podle 86 odst.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Slosování vstupenek. Tombola

Slosování vstupenek. Tombola Slosování vstupenek Slosování vstupenek, kde výhrou budou pouze věcné dary, tedy nepeněžitá plnění, nepodléhá povolení, ale pouze ohlášení územně příslušnému finančnímu úřadu, tedy Finančnímu úřadu pro

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Náklady na reprezentaci školy

Náklady na reprezentaci školy XIV. Náklady na reprezentaci školy 1 Základní údaje o směrnici Název Název vyjadřuje samu podstatu a účel této směrnice. Určité výdaje, u kterých mohou vznikat pochybnosti, zda nejde o dary, je možné čerpat

Více

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Desná schválilo dne 4. 3. 2004 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 obce Troubelice o místních poplatcích Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Typ: platná

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

7. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 7. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014

PRAVIDLA. Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 Podpora konání kulturních a společenských akcí v regionu MAS Blanský les Netolicko 2014 PRAVIDLA Obsah 1. Základní rámec programu... 3 1.1 Název grantového programu... 3 1.2 Zdůvodnění programu... 3 1.3

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Směrnice č. 9.

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Směrnice č. 9. Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou Směrnice č. 9 Přijímaní darů Určeno pro: Všechny zaměstnance Standard č.: 2 Souvislost

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy spolku Solnička

Stanovy spolku Solnička Stanovy spolku Solnička 1. Název, sídlo, symbol Název spolku: spolek Solnička (dále jen spolek ). Sídlo spolku: Synalov 38, Lomnice u Tišnova, PSČ 679 23 listina osvědčující právní důvod užívání prostor

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Verze 1 13. února 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových

Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Pravidla pro přidělení grantu na podporu kulturních, sportovních, společenských a volnočasových Strana I (celkem 6) I. Úvodní ustanovení 1. Město Stráž pod Ralskem podporuje kulturní, sportovní, společenské

Více