H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3"

Transkript

1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D LISTOPAD 1368 Ve velechrámu sv. Petra v Římě, papež Urban V. korunoval na římskou císařovnu Alžbětu Pomořanskou, českou a římskou královnu Z rozhodnutí plzeňského sídelního biskupa Františka Radkovského v Plzni založena Diecézní charita Plzeň. 2. LISTOPAD 998 Poprvé se začal připomínat Den Památky věrných zesnulých Dušičky. Památku zavedl francouzský benediktinský opat Odillo z Cluny. Ve 13. století se svátek rozšířil po celé západní církvi. V roce 1915 papež Benedikt XV. udělil povolení v ten den slavit 3 mše za zemřelé Slavnostně položen základní kámen ke stavbě sloupu Nejsvětější Trojice na pražském Malostranském náměstí. Autorem návrhu byl G. B. Alliprandi, sloup vytvořil kameník F. W. Herstorf, plastiky jsou dílem J. O. Mayera a F. Geigera. V roce 1715 sloup dohotoven jako výraz díků za odstranění morové rány v Praze. 3. LISTOPAD 1513 Zemřel Augustin Olomoucký, katolický kněz, doktor církevního práva a filozofie, humanistický básník, tajemník krále Vladislava II. V r jmenován proboštem katedrální kapituly olomoucké a též proboštem katedrální kapituly u sv. Petra a Pavla v Brně. Pro olomouckou kapitulu a biskupa Stanislava Thurza sestavil katalog olomouckých biskupů, od sv. Cyrila a Metoděje až do konce 15. století. (* r. 1467) 1853 Zemřel Jan Jindřich Marek (ps. Jan z Hvězdy), katolický obrozenecký kněz a spisovatel. Zprvu zastával kaplanské místo v Plasích až do r Následně jmenován farářem v Kozojedech a odtud přešel r do Kralovic. Své básně a povídky uveřejňoval v časopisech Květy české, Vlastimil a Časopis Českého musea. Psal historické romány a povídky a látku si k nim vybíral hlavně z české minulosti. (* ) Narozena Kamila Gelingová, řeholnice a provinční představená sester v Kongregaci sester sv. Kříže. V rozmezí let 1937 až 1964 jako představená vedla moravskou provincii této kongregace. ( ) Rozvášněný dav svrhl a zničil Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, který vztyčen Sloup s Pannou Marií nechali Pražané postavit jako poděkování za úspěšnou obranu města proti Švédům.

2 2003 V den výročí stržení Mariánskou sloupu na Staroměstském náměstí v Praze posvětil repliku sochy Panny Marie u Týnského chrámu kardinál Miloslav Vlk Zemřel Josef Kadlec, katolický kněz-jezuita, lékařský odborník. V roce 1953 ukončil studium na lékařské fakultě UK. Téměř 10 let pracoval v oddělení alergologie a imunologie ve Státním zdravotním ústavu. Roku 1966 vybrán komisí OSN pro OFSAN PAN, pro dvouletou funkci asesora s úkolem vymýcení infekčních a tropických chorob. Na konci roku 1972 začal studovat teologii v Londýně a v r přijal kněžské svěcení. Po návratu do vlasti r přednášel na KTF UK. (* ). 4. LISTOPAD 1598 Narozen Arnošt Vojtěch hrabě z Harrachu, katolický kněz. Dne jej pražská metropolitní kapitula zvolila pražským arcibiskupem, což papež Řehoř XV. dne potvrdil. V letech 1623 až 1667 postulovaný velmistr Řádu křížovníků s červenou hvězdou a r jmenován kardinálem. Za svého episkopátu nedostatek duchovenstva nahrazoval povoláním řeholníků. Do Čech uvedl Řád milosrdných bratří, piaristy, hyberny a pavlány. U Svatého stolce prosadil zřízení dvou nových biskupstvích a to v Litoměřicích r a Hradci Králové r ( ) Zemřel Jan Jestřábek, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou, infulovaný prelát zemský. V letech 1847 až 1859 se stal kooperátorem farnosti u sv. Karla ve Vídni. V období let 1861 až 1866 jmenován převorem konventu u sv. Františka z Assisi na pražském Starém Městě. V roce 1867 zvolen velmistrem a generálem řádu. (* ) Zemřel Klement Maria Olbendorfer, katolický kněz-člen Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě. Od 1. září 1895 zastával funkci kooperátora v Bruntále. V r ustanoven magistrem noviců v Opavě a taktéž později v letech V letech 1898 až 1910 působil jako zpovědník mateřského domu sester v Opavě, kde se r stal představeným. (* ). 5. LISTOPAD 1708 Narozen Josef Bonaventura Piter, katolický kněz-benediktin, dějepisec, profesor bohosloví a filozofie v benediktinském klášteře v Broumově. Působil též jako kazatel v chrámu sv. Markéty v Praze-Břevnově. Roku 1746 ustanoven sekretářem, archivářem a knihovníkem Řádu benediktinů a v roce 1756 zvolen proboštem benediktinského kláštera v Rajhradě. Spoluzakladatel české kritické historiografie. Autor, překladatel a vydavatel náboženských spisů. ( ) Zemřel František Jakeš, katolický kněz a osvětový pracovník. Kněžskou dráhu zahájil jako kaplan v Rudolfově a zde jmenován administrátorem a od ledna r pokračoval ve Svatém Janu nad Malší. Po krátkém působení odchází do Domažlic jako kaplan a posléze pokračoval v Českém Krumlově jako administrátor. Od 1. dubna 1921 se stal farářem v obci Ondřejov. Člen Národního výboru utvořeného v r Činný v národních spolcích. Založil tělových. organizaci Orel. (* ).

3 2008 Pražské arcibiskupství a Ústav dějin křesťan. umění na KTF UK zahájily dvou denní vědeckou konferenci na téma Svatý Václav a jeho kult za účasti 22 specialistů. 6. LISTOPAD 1893 Zemřel Jan Zahradník, katolický kněz, osvětový pracovník, zemský politik. Od roku 1844 působil jako kaplan v Jablunkově a v r přešel do Skočova. R jmenován administrátorem v Grodzieci. Stoupenec nových hospodářských reforem. Věnoval se včelařství a štěpařství. Pečoval o vzdělání a osvětu. Vyznamenán rytířským křížem císaře Františka Josefa. (* ) Zemřel Mons. ThDr. Jan Stavěl, katolický kněz, charitativní pracovník. V duchovní správě působil v Bravanticích ve Slezsku, později přeložen do Raškova u Šumperka. Od 1. září 1896 vyučoval jako katecheta ve Vítkovicích a zde založil Spolek sv. Josefa, který se věnoval výchově chudých dívek. V roce 1923 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly olomoucké a dne 29. dubna 1927 jmenován olom. pomocným biskupem. Zastával funkci předsedy Arcidiecézní charity olomoucké. Předsedou unionistické Společnosti sv. Cyrila a Metoděje (* ). 7. LISTOPAD 1873 Zemřel Jan Michal Martinovský, katolický kněz-premonstrát, hudební skladatel a pedagog. Po vysvěcení ustanoven r varhaníkem v klášteře na Strahově a po šesti letech převzal řízení kůru. Roku 1855 jmenován ředitelem vyšších reálných škol v Rakovníku. Patřil ke starší generaci obrozeneckých skladatelů. Po hudební stránce se zaměřil na písňovou tvorbu. V 60. letech vydal církevní písně např. Tys o Bože, Chvalozpěv na počest Cyrilla a Metoděje. (* ) Nový charitní dům sv. Andělů strážných pro pobyt starých lidí posvětil olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. 8. LISTOPAD 1308 Zemřel bl. Jan Duns Scotus, skotský mnich-františkán, teolog a filozof. První z představitelů pozdní scholastiky, kterou charakterizuje snahu oddělit filozofii, jako přirozené poznání od teologie. Obhájce učení o Neposkvrněném početí Panny Marie. Blahořečen 20. března 1993 papežem Janem Pavlem II. (* asi r. 1266) Narozen Josef Břicháček, katolický kněz-redemptorista, exercitátor, správce Svaté Hory. Nastoupil jako kaplan v letech v Pelhřimově, pokračoval ve Veselé a poté v Častrově. V roce 1969 jmenován administrátorem ve Kdyni a v letech spravoval farnost Zavlekou. Roku 1990 povolán na Svatou Horu u Příbrami. V období let 1990 až 1999 ustanoven administrátorem na Svaté Hoře a později se stal farářem. ( ). 10. LISTOPAD

4 1748 Narozen PhDr. a ThDr. Aleš Pařízek, katolický kněz-dominikán a katecheta, pedagogický spisovatel osvícenské doby. Člen konventu v Klatovech. Zaměřil se na reformu nižšího školství. Věnoval se též malířství a numismatice. Ustanoven čestným kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. Autor díla Biblická vyprávění nynějších příběhů. ( ) Narozen Bedřich Antonín Wiedermann, varhaník. V letech působil v Brně na Petrově a poté přešel do Emauzského kláštera v Praze Na Slovanech. Do listopadu 1919 pak působil v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Od března 1917 povolán na pražskou konzervatoř. Od roku 1946 řádný profesor na nově vzniklé AMU. Znalec chorálu i varhanářství. ( ) ThDr. Leopold Prečan, generální vikář olomoucké arcidiecéze v letech 1920 až 1923 a téhož roku ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly olomoucké, také předseda pěti unionistických sjezdů na Velehradě, jmenován papežem Piem XI. olomouckým sídelním arcibiskupem a metropolitou moravským Na Svatém Hostýně se uskutečnilo dvoudenní 6. setkání ředitelů církevních škol, pod záštitou Mons. Františka Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského a za účasti olomouckého světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky. 11. LISTOPAD 1823 Narozen Mons. ThDr. Eduard Tersch, katolický kněz a teolog. Zprvu začínal v r jako kaplan u sv. Haštala na pražském Starém Městě. V roce 1850 pověřen profesurou kanonického práva a pastorální teologie na KTF UK. Roku 1859 zastával funkci ředitele arcibiskupského semináře v Praze. V období let 1863 a 1873 účastník diecézní synody. Podporoval výstavbu dvou kostelů v Kralupech nad Vltavou a do 17 obcí věnoval varhany a další vybavení. Dne 27. června 1891 zvolen proboštem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. ( ) Narozen ThDr. František Xaver Blanda, katolický kněz a kazatel. Kaplanské místo nastoupil v Praze u sv. Jindřicha a po pěti letech působil u sv. Mikuláše na pražské Malé Straně. Od r působil jako katecheta při učitelském ústavě a spolu též docentem katechetiky a pedagogiky na KTF UK. Roku 1887 zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a v roce 1913 se stal jejím děkanem. Od roku 1903 členem zemské školní rady a v r jmenován tajným papežským komořím. ( ). 12. LISTOPAD 1903 Zemřel Ferdinand Warter, katolický kněz-člen Řádu maltézských rytířů, čestný konzistorní rada, arcibiskupský notář. V r nastupuje jako kooperátor v Horaž ďovicích a po roce pokračuje ve Strakonicích, kde také působí jako katecheta. Po příchodu do Prahy se stal kooperátorem v kostele u Panny Marie na Malé Straně. V letech 1890 až 1903 jmenován převorem pražského konventu Řádu m. r. (* ) Zemřel František Mikulášek, katolický kněz-jezuita, publicista. Ve 40. letech se

5 stal duchovním rádcem Mariánských družin, Sdružení katolické mládeže a Studentské katolické akce. Redigoval časopis Dorost. Za totalitního režimu v dubnu 1950 odsouzen na 9 let vězení. V době Pražského jara 1968 jmenován šéfredaktorem týdeníku Katolických novin. Od roku 1970 ustanoven farářem v Praze Podolí a od roku 1990 zastával funkci faráře u sv. Ignáce v Praze. (* ) Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner slavnostně otevřel a požehnal nové prostory České maltézské pomoci Suverénního řádu maltézských rytířů ve dvorním traktu arcibiskupské kurie v Olomouci Na slavnostním shromáždění u příležitosti předání nové budovy Husitské teolog. fakulty v Praze, uděleny jubilejní Medaile za zásluhy o ekumenismus Apoštolskému nunciovi J. Coppovi, pražskému arcibiskupovi kardinálu Miloslavu Vlkovi a dalším osobnostem jiných církví Tři katolické kněze vyslal do služby vojenských kaplanů ke službě v Armádě ČR olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, slavnostně v kostele sv. Vavřince v Přerově. 13. LISTOPAD 1918 Zemřel Matěj Musil, katolický kněz. Zprvu působil jako kaplan v Chotěboři, poté v r v Josefově a odtud přešel do Hradce Králového. V letech 1877 až 1885 byl zpovědníkem a duchovním dozorcem v kněžském semináři v Hradci Králové. Od roku 1885 zastával funkci děkana po dobu 31 let a též zvolen kanovníkem kate drální kapituly sv. Ducha královéhradecké. Posléze se stal infulovaným kanovníkem arcijáhnem v letech (* ). 15. LISTOPAD 1278 Tobiáš z Bechyně zvolen v kapitule 25. pražským biskupem. Teprve vysvěcen na kněze a 23. února téhož roku přijal biskupské svěcení z rukou olomouc. biskupa Bruna. (Zemřel ) Narozen ThDr. a PhDr. Vincenc Pařízek, katolický kněz-dominikán a katecheta, biskupský notář a pedagog. Autor pedagogických spisů a populárně naučných knih pro české školy. V roce 1775 působil jako katecheta na řádové škole v Jablonném v Podještědí. Dále pokračoval v Praze jako kazatel u sv. Jiří v Praze. Roku 1783 se stal ředitelem hlavní školy v Klatovech. Ustanoven kanovníkem katedrální kapituly litoměřické. V pedagogické činnosti se seznámil s novými pedagogickými metodami osvícenského rakouského školství. ( ) Narozen Jiří Maria Leopold Veselý, katolický kněz-dominikán. V r zvolen převorem dominikánského kláštera u sv. Jiljí na pražském Starém Městě. V r odchází do Itálie, kde působil na univerzitě v Miláně a v Angelicu v Římě. Autor odborných publikací: Bůh, anděl a já, Co dává Velehrad Evropě a Zázrak v Želivě. ( ) Novým administrátorem řeckokatolické farnosti v Olomouci, do níž patří také Prostějov a Přerov, jmenován P. Mgr. Rostislav Strojvus.

6 16. LISTOPAD 1678 Pražský Novoměstský magistrát objednal u sochaře Jana Jiřího Bendla kamennou jezdeckou sochu sv. Václava, která pak byla postavena na dnešním Václavském náměstí Narozen Metoděj Ignác Halabala, katolický kněz-benediktin. Působil jako farář v Syrovicích. V klášteře v Rajhradě se stal kustodem historického muzea a v Brně konzistorním radou. Básník a náboženský spisovatel. Přispíval do časopisů na Moravě a ve Slezsku. ( ) Narozen Mons. ThDr. Vladimír Boublík, katolický kněz a teolog, spisovatel. Po roce 1948 emigroval do západního Berlína a odtud odjel do Říma, kde dokončil svá teologická studia. Od roku 1959 přednášel fundamentální teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Zabýval se estetikou a dialogem s nekřesťanskými náboženstvími. ( ). 17. LISTOPAD 1888 Narozen Mons. ThDr. Antonín Ludvík Stříž, katolický kněz, papežský komoří, básník, literární historik a překladatel. V roce 1922 jmenován farářem v Novém Strašecí. Roku 1925 se stal spirituálem kněžského semináře v Praze. Ustanoven sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské a její archivář. V letech 1928 až 1941 redaktor časopisu Vinice Páně. Jako člen Floriánovy literární družiny vydával sborníky: Studium, Dobré dílo, Nova et vetera. Překladatel mystické poezie středověké italské a anglické. ( ). 18. LISTOPAD 1673 Katolický kněz a probošt metropolitní kapituly u sv. Víta Václav František Nebeský z Blumenberka slavnostně vysvětil kapli sv. Barbory v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty na pražském Novém Městě Papež Lev XIII. vydal encykliku Providentissimus Deus v ní zhodnotil historii Bible z doby církevních Otců až po současnost. 19. LISTOPAD 1868 Narozen Cyril Antonín Straka, katolický kněz-premonstrát, církevní historik a knihovník. Zprvu začínal jako kaplan v Radonicích nad Ohří. V letech 1906 až 1927 se stal knihovníkem Strahovského kláštera. Zkatalogizoval celou Strahovskou knihovnu a tím ji zpřístupnil veřejnosti. V roce 1920 zvolen převorem Řádu. Zabýval se literárními dějinami, církevní historií a uměleckými památkami. Napsal dílko o přenesení ostatků sv. Norberta do Prahy. ( ) 1888 Narozen ThDr. Jan Evangelista Michalský, katolický kněz a pedagog. V r ustanoven kooperátorem v Hradisku. Působil jako profesor náboženství a němčiny na gymnasiu v Prostějově. V letech 1924 až 1925 byl na studijním pobytu na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. Autor knihy Duch i nevěsta a proslavil se knížkou O zvonech. ( )

7 21. LISTOPAD 1868 Ve Vídni založena Kongregace Dcer Božské lásky Matkou Františkou Lechne rovou ( ). Papežské uznání uděleno 26. července Do našich zemí přišly sestry v r. 1870, nejdříve do Opavy, pak následovalo Brno a další. 22. LISTOPAD 1813 Narozen Jan Gustav Bernfuss, katolický kněz-kapucín. V roce 1851 se stal kvardiánem konventu v Rumburku a o dva roky později kvardiánem v Sokolově. V letech 1865 až 1871 ustanoven provinciálem Řádu kapucínů. ( ) 1943 Zemřel Heinrich Donat, katolický kněz. Filozofii a teologii vystudoval v rakous. Innsbrucku. Působil jako kaplan v Bürgsteinu a pak se vrátil do Čech, kde pokračoval v duchovní správě v České Lípě. V Praze asistentem na TF německé univerzity. Jako profesor biblických studií přednášel na tamním teologickém ústavu v Litoměřicích. Po vzniku ČSR v r se přičinil o organizování něm. katol. kněží. (* ). 23. LISTOPAD 1343 Po jednání českého krále Jana Lucemburského a jeho syna Karla s papežem Klimentem VI. pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství. Prvním arcibiskupem jmenován Arnošt z Pardubic Narozen Oskar Zawisza, katolický kněz, regionální historik, folklorista, kulturní činitel. Vikářem v Těšíně a v r jmenován farářem v Těrlicku. Zde založil ochotnický divadelní soubor a orchestr, které uváděly jeho díla. ( ). 24. LISTOPAD 1813 Zemřel Celestin Werner, katolický kněz-cisterciák. V letech 1771 až 1776 působil jako profesor filozofie na pražské arcibiskupské koleji Bernardinum. V r zvolen 59. opatem cisterciáckého kláštera v Plasech. Dle dekretu císaře Josefa II. v listopadu r klášter zrušen. Později podnikal dlouhá léta k obnovení kláštera. 25. LISTOPAD 1888 Slavnostní položení základního kamene ke stavbě neogotického kostela sv. Ludmily na pražských Vinohradech Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském spustilo v rámci internetových stránek ( nový projekt, určený zejména dětem. 26. LISTOPAD 1048 Pražský biskup Šebor slavnostně vysvětil nově postavený kostel sv. Petra a Pavla v Rajhradě, za účasti knížete Břetislava I. a jeho syna Spytihněva a také břevnovského opata Menharda z Niederaltaichu i dalších hostů. Do kláštera uvedeni mniši z mateřského opatství v Břevnově.

8 1373 Na příkaz císaře Karla IV. přenesena těla mrtvých českých knížat a králů ze starých hrobů do nových v chrámu sv. Víta na Pražském hradě Narozen Hugo Václav Seykora, katolický kněz-premonstrát, malíř a bibliotékař. V r ustanoven farářem v Radonicích. Na Strahově mu svěřena oprava barok. fresek Siarda Noseckého. Malíř a kreslíř českých hradů, měst a krajin. ( ) Narozen Alipius Josef Tonder, katolický kněz-augustinián. Po vysvěcení zprvu kooperátorem pražského augustiniánského kostela sv. Tomáše. V letech člen konventu v České Lípě, kde působil jako profesor na tamním gymnasiu. V říjnu r zvolen provinciálem Řádu augustiniánů. V letech 1901 až 1903 administrátor řádového statku Stránka. V období let zemským poslancem. (+ r.1920) Narozen Jaroslav Zámečník, katolický kněz. Po vysvěcení působil jako kaplan ve Starém Plzenci a od března 1938 pokračuje v Dolní Bělé u Plzně a zároveň se stal administrátorem v sousední farnosti v Krašovicích. Odtud pak odchází do Prahy, kde od 1. srpna 1939 nastoupil jako kaplan u sv. Jindřicha Po roce pokračuje v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Projevoval zájem o přírodní vědy a přitom se nadále věnoval teologii. V červenci 1942 zatčen a zprvu vězněn v Terezíně a poté v koncentračním táboře v Dachau. Tam na něm nacističtí lékaři prováděli pokusy, na které později zemřel. ( ). 27. LISTOPAD 1843 Zemřel Vojtěch Benedikt Juhn, katolický kněz, probošt jindřichohradecký, profesor NZ. Sestavil rodokmen členů Řádu cisterciáků ve Vyšším Brodě, jež dokončil r Malíř měst (veduty). V jeho vedutách 18. a 19. století zachytil vnější podobu a oživil je charakteristickými postavičkami. První český klasicistní krajinář a grafik, vyučoval též na pražské AVU. (* ) Na první neděli adventní vstoupil v platnost nový Kodex kanonického práva, který 25. ledna 1983 vyhlásil papež Jan Pavel II Katoličtí ordináři ČSR a pražský arcibiskup kardinál František Tomášek vydali Společný pastýřský list k zahájení druhého roku Desetiletí duchovní přípravy na svatovojtěšské jubileum 1993 V Praze slavnostně otevřeno první vzdělávací centrum pro diabetické děti v ČR pod patronátem Suverénního řádu maltézských rytířů, za účasti velmistra Řádu Andrea Bertieho Na Svatém Hostýně se uskutečnila dvoudenní první celostátní konference o mládeži, kterou uspořádala sekce pro mládež při ČBK, za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. 28. LISTOPAD 1688 Zemřel Bohuslav Balbín, katolický kněz-jezuita, vlastenecký barokní historik, teoretik literatury, pedagog, obhájce českého jazyka a české kultury, spisovatel. Učitel na českých a moravských jezuitských kolejích. Sbíral staré české knihy, listiny

9 a jiné písemnosti k dokumentaci národní historie. Autor encyklopedického díla Rozmanitosti země české, v letech napsal spis o dějinách jezuitské pražské koleje v pražském Klementinu. O úctě k milostnému obrazu Palladia české země obsahuje latinský spis Diva Boleslaviensis. (* ) Narozen Kamil Výborský, chrámový hudební skladatel a ředitel kůru, pedagog. V letech 1898 až 1902 studoval na pražské konzervatoři varhany u profesora Kličky a od roku 1902 až 1903 kompozici u Antonína Dvořáka. Poté nastoupil jako učitel hudby v Táboře a roku 1906 se stal ředitelem kůru při proboštském chrámu v Jindři chově Hradci, kde také vyučoval zpěvu na středních školách. Napsal 240 číslovaných prací, např. 11 latinských mší, 3 české mše, 58 offertorií, 56 graduálií. ( ) V Lidicích slavnostně otevřeno nové Ekumenické středisko sociálních, kulturních a duchovních služeb OÁZA. 29. LISTOPAD 1378 Zemřel Karel IV., syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, český král a římský císař. V roce 1346 se ujal vlády a o rok později korunován na krále. V r založil arcibiskupství pražské a Arnošt z Pardubic se stal prvním arcibiskupem. Dne 7. dubna 1348 založil Pražské vysoké učení a dne 10. června 1348 hrad Karlštejn, kde r vzniklo děkanství, které existuje dodnes. Nechal postavit Karlův most, založil pražské Nové Město i řadu klášterů. Zajímal se o historii a podporoval vznik kronik. Jeho vlastní životopis vystihuje dílo Vita Caroli. Ovlivnil osud české země i celé střední Evropy. Jeho ostatky uloženy do královské hrobky v chrámu sv. Víta. (* ) Založena Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul a sv. Luisa de Marillae vincentky. Cílem je všestranná pomoc lidem, kteří trpí materiální bídou Narozen František Xaver Dvořák, katolický kněz a teolog, katecheta, spisovatel a pedagog. Po vysvěcení se stal kaplanem v Kozlově a posléze v Bochově. Odtud přichází do Prahy, kde v r působil jako kaplan u Nejsvětější Trojice na pražském Novém Městě. Od r katecheta na Vyšší dívčí škole. Představitel české Katolické moderny a spoluzakladatel Jednoty katolického duchovenstva. Publikoval příspěvky do časopisů: Čech, Zora, Vesna aj. Autor teologických pojednání: Mravouka katolická Stručná apologetika katolická. Vydal celou řadu sbírek básní: Modlitby básníkovy, Stínem k úsvitu, Meditace a další. ( ) Zemřel Tomáš Škrdle, katolický kněz a katecheta, spisovatel. Začínal jako kaplan ve Svatoboru u Chebu a po krátké době ustanoven administrátorem v Zakšíně u Teplic. Roku 1883 se stal domácím duchovním v rodině prince A. Windischgrätze ve Scharzbachu. Po návratu v letech 1884 až 1893 působil jako katecheta na školách v Praze-Žižkově. V r založil družstvo Vlast na vydávání časopisů a knih. Zakladatel Jednoty katolického učitelstva. (* ) 1923 Zemřel Karel Dostál Lutinov, katolický kněz, spisovatel, vůdčí osobnost Katolické moderny. Nastoupil jako kaplan v Jeseníkách, poté r duchovním správcem polepšovny v Novém Jičíně a později r jmenován farářem v Prostějově. Vydával politický týdeník Ječmínek s přílohou Orel. Po 12 let vedl časopis Nový život, který se stal časopisem Katolické moderny. V r založil uměleckou revue Archa.

10 Organizátor moravské Družiny umělecké a literární. (* ) Novou bulou papeže Jana Pavla II. Incarnationis mystérium zahájen třetí rok přípravy na Velké jubileum roku Arnošt Kelnar.

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 30.6.2014 č. datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1 1. září 1996 Ve Fryštáku u Zlína otevřen Dům Ignáce Stuchlého Salesiánské centrum pastorace mládeže. 2. září 1822 Narozen Josef Antonín Šrůtek, katolický

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2 3. červenec 2007 Česká biskupská konference na svém plenárním shromáždění schválila působení hnutí CURSILLO na území všech diecézí v ČR. Toto

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 1. DUBEN 1868 Narozen PhDr. Alois Kolísek, katolický kněz a teolog, čestný biskupský a kon zistorní rada, historik umění, propagátor slovenské kultury

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3 1. ÚNOR 1693 Narozen Matěj Bartys, katolický kněz-cisterciák, kazatel a pedagog. Od roku 1727 působil jako profesor arcibiskupské koleje u sv. Vojtěcha

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 2 1. LISTOPAD 1197 Kníže Vladislav Jindřich svolal sněm, na kterém byl jeho osobní kaplan Daniel II. Milík zvolen novým pražským arcibiskupem.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2 1. PROSINEC 1702 Narozen Mořic Adolf Karel ze Sachsen Zeitz, katolický kněz-člen Řádu maltézských rytířů. Dne 26. 7. 1730 ho papež Klement XII.

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3 1. ZÁŘÍ 1863 V Praze zahájena diecézní synoda, první od roku 1605 (ukončena 3. 9.). 1993 Biskupské gymnasium v Bohosudově opět zahájilo svou činnost,

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 14 1 1. červenec 1506 Zemřel Matěj Rejsek, stavitel a kameník, dekorátér. V roce 1470 se stal rektorem na Týnské škole na Staroměstském náměstí v

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2 1. duben 1902 Zemřel Franz Casimir Raschka, katolický kněz člen Řádu německých rytířů. Před vysvěcením na kněze se věnoval církevním dějinám, morální

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 2. PROSINEC 1828 Narozen Mons. ThDr.h.c. Antonín Skočdopole, katolický kněz, apoštolský protonotář a papežský prelát, národní buditel, pedagog,

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 2 1. leden 1252 Zemřela sv.zdislava z Lemberka, česká šlechtična, terciářka OP. Provdaná za šlechtice Havla Markvatice. Manţelé zaloţili spolu klášter

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 1. LEDEN 1914 Založena vinohradská farnost u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze a jejím prvním administrátorem se stal P. Antonín Hoffmann, tehdejší

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 1. SRPEN 1859 Narozen Alois Slovák, katolický kněz a kazatel. Nastoupil jako druhý kaplan při katedrálním chrámu v Brně. Povolán na funkci prefekta

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř 1. ZÁŘÍ 1689 Narozen Kilián Ignác Dientzenhofer, český architekt a stavitel, představitel vrcholného baroka. Pro vývoj české barokní architektury mají zásadní význam

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3 1. SRPEN 1993 Kostel sv. Jiří v Přimdě na Tachovsku znovu slavnostně vysvěcen od pražského pomocného biskupa Františka Lobkowicze. 2. SRPEN 1893 Zemřel

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Vlastimil Kybal. osud českého historika a diplomata doma a v emigraci

Vlastimil Kybal. osud českého historika a diplomata doma a v emigraci Vlastimil Kybal osud českého historika a diplomata doma a v emigraci Rodové kořeny Zakladatel rodu Kybalů v Černochově Matěj Kybal se zde usadil mezi lety 1770 80. Rodem z Dřivčic se oženil s Marií Magdalenou

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4 1. ČERVENEC 1914 Narozen Mons. Mgr. Josef Olejník, katolický kněz, hudební skladatel a pedagog, sbormistr. V letech 1939 až 1945 vystudoval gregoriánský

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Pražský hrad Svatovítská katedrála

Pražský hrad Svatovítská katedrála Víš, jak se správně katedrála od roku 1997 jmenuje? Vymaž ve větě všechna modrá a oranžová písmena a získáš správný název katedrály KKDIASETFSEEWDKRRFÁOULAE SDV. VOÍWTBA, VDÁJCMLXAWVTTA A VQOGJZTCFĚXCSDHSA

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř K V Ě T E N 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř K V Ě T E N 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř K V Ě T E N 2 0 1 2 1. květen 1482 Zemřel Olbram III. ze Škvorce, katolický prelát. V roce 1382 ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Hradčanech a

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2011 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

p.č. dle výzvy č.p. stavby dle výzvy

p.č. dle výzvy č.p. stavby dle výzvy č. Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 22.5.2014 datum doručení žadatel k.ú. okres kraj 1 23.4.2013

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Leopold I.Berchtold. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Leopold I.Berchtold MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Rod hrabat Berchtoldů Berchtoldové přišli do našich zemí z Tyrolska. Šlechtický rod věrný Habsburkům. Prapředek Berchtoldů měl zasadit první smrtelnou ránu

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ř Í J E N 2 0 1 1

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ř Í J E N 2 0 1 1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ř Í J E N 2 0 1 1 1. října 1586 Papež Sixtu V. bulou Esti pro debito povyšuje Bratrstvo Jana z Boha na náboženský Řád Milosrdných bratří sv.jana z Boha. 1901 Zemřel

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více