H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3"

Transkript

1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D LISTOPAD 1368 Ve velechrámu sv. Petra v Římě, papež Urban V. korunoval na římskou císařovnu Alžbětu Pomořanskou, českou a římskou královnu Z rozhodnutí plzeňského sídelního biskupa Františka Radkovského v Plzni založena Diecézní charita Plzeň. 2. LISTOPAD 998 Poprvé se začal připomínat Den Památky věrných zesnulých Dušičky. Památku zavedl francouzský benediktinský opat Odillo z Cluny. Ve 13. století se svátek rozšířil po celé západní církvi. V roce 1915 papež Benedikt XV. udělil povolení v ten den slavit 3 mše za zemřelé Slavnostně položen základní kámen ke stavbě sloupu Nejsvětější Trojice na pražském Malostranském náměstí. Autorem návrhu byl G. B. Alliprandi, sloup vytvořil kameník F. W. Herstorf, plastiky jsou dílem J. O. Mayera a F. Geigera. V roce 1715 sloup dohotoven jako výraz díků za odstranění morové rány v Praze. 3. LISTOPAD 1513 Zemřel Augustin Olomoucký, katolický kněz, doktor církevního práva a filozofie, humanistický básník, tajemník krále Vladislava II. V r jmenován proboštem katedrální kapituly olomoucké a též proboštem katedrální kapituly u sv. Petra a Pavla v Brně. Pro olomouckou kapitulu a biskupa Stanislava Thurza sestavil katalog olomouckých biskupů, od sv. Cyrila a Metoděje až do konce 15. století. (* r. 1467) 1853 Zemřel Jan Jindřich Marek (ps. Jan z Hvězdy), katolický obrozenecký kněz a spisovatel. Zprvu zastával kaplanské místo v Plasích až do r Následně jmenován farářem v Kozojedech a odtud přešel r do Kralovic. Své básně a povídky uveřejňoval v časopisech Květy české, Vlastimil a Časopis Českého musea. Psal historické romány a povídky a látku si k nim vybíral hlavně z české minulosti. (* ) Narozena Kamila Gelingová, řeholnice a provinční představená sester v Kongregaci sester sv. Kříže. V rozmezí let 1937 až 1964 jako představená vedla moravskou provincii této kongregace. ( ) Rozvášněný dav svrhl a zničil Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, který vztyčen Sloup s Pannou Marií nechali Pražané postavit jako poděkování za úspěšnou obranu města proti Švédům.

2 2003 V den výročí stržení Mariánskou sloupu na Staroměstském náměstí v Praze posvětil repliku sochy Panny Marie u Týnského chrámu kardinál Miloslav Vlk Zemřel Josef Kadlec, katolický kněz-jezuita, lékařský odborník. V roce 1953 ukončil studium na lékařské fakultě UK. Téměř 10 let pracoval v oddělení alergologie a imunologie ve Státním zdravotním ústavu. Roku 1966 vybrán komisí OSN pro OFSAN PAN, pro dvouletou funkci asesora s úkolem vymýcení infekčních a tropických chorob. Na konci roku 1972 začal studovat teologii v Londýně a v r přijal kněžské svěcení. Po návratu do vlasti r přednášel na KTF UK. (* ). 4. LISTOPAD 1598 Narozen Arnošt Vojtěch hrabě z Harrachu, katolický kněz. Dne jej pražská metropolitní kapitula zvolila pražským arcibiskupem, což papež Řehoř XV. dne potvrdil. V letech 1623 až 1667 postulovaný velmistr Řádu křížovníků s červenou hvězdou a r jmenován kardinálem. Za svého episkopátu nedostatek duchovenstva nahrazoval povoláním řeholníků. Do Čech uvedl Řád milosrdných bratří, piaristy, hyberny a pavlány. U Svatého stolce prosadil zřízení dvou nových biskupstvích a to v Litoměřicích r a Hradci Králové r ( ) Zemřel Jan Jestřábek, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou, infulovaný prelát zemský. V letech 1847 až 1859 se stal kooperátorem farnosti u sv. Karla ve Vídni. V období let 1861 až 1866 jmenován převorem konventu u sv. Františka z Assisi na pražském Starém Městě. V roce 1867 zvolen velmistrem a generálem řádu. (* ) Zemřel Klement Maria Olbendorfer, katolický kněz-člen Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě. Od 1. září 1895 zastával funkci kooperátora v Bruntále. V r ustanoven magistrem noviců v Opavě a taktéž později v letech V letech 1898 až 1910 působil jako zpovědník mateřského domu sester v Opavě, kde se r stal představeným. (* ). 5. LISTOPAD 1708 Narozen Josef Bonaventura Piter, katolický kněz-benediktin, dějepisec, profesor bohosloví a filozofie v benediktinském klášteře v Broumově. Působil též jako kazatel v chrámu sv. Markéty v Praze-Břevnově. Roku 1746 ustanoven sekretářem, archivářem a knihovníkem Řádu benediktinů a v roce 1756 zvolen proboštem benediktinského kláštera v Rajhradě. Spoluzakladatel české kritické historiografie. Autor, překladatel a vydavatel náboženských spisů. ( ) Zemřel František Jakeš, katolický kněz a osvětový pracovník. Kněžskou dráhu zahájil jako kaplan v Rudolfově a zde jmenován administrátorem a od ledna r pokračoval ve Svatém Janu nad Malší. Po krátkém působení odchází do Domažlic jako kaplan a posléze pokračoval v Českém Krumlově jako administrátor. Od 1. dubna 1921 se stal farářem v obci Ondřejov. Člen Národního výboru utvořeného v r Činný v národních spolcích. Založil tělových. organizaci Orel. (* ).

3 2008 Pražské arcibiskupství a Ústav dějin křesťan. umění na KTF UK zahájily dvou denní vědeckou konferenci na téma Svatý Václav a jeho kult za účasti 22 specialistů. 6. LISTOPAD 1893 Zemřel Jan Zahradník, katolický kněz, osvětový pracovník, zemský politik. Od roku 1844 působil jako kaplan v Jablunkově a v r přešel do Skočova. R jmenován administrátorem v Grodzieci. Stoupenec nových hospodářských reforem. Věnoval se včelařství a štěpařství. Pečoval o vzdělání a osvětu. Vyznamenán rytířským křížem císaře Františka Josefa. (* ) Zemřel Mons. ThDr. Jan Stavěl, katolický kněz, charitativní pracovník. V duchovní správě působil v Bravanticích ve Slezsku, později přeložen do Raškova u Šumperka. Od 1. září 1896 vyučoval jako katecheta ve Vítkovicích a zde založil Spolek sv. Josefa, který se věnoval výchově chudých dívek. V roce 1923 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly olomoucké a dne 29. dubna 1927 jmenován olom. pomocným biskupem. Zastával funkci předsedy Arcidiecézní charity olomoucké. Předsedou unionistické Společnosti sv. Cyrila a Metoděje (* ). 7. LISTOPAD 1873 Zemřel Jan Michal Martinovský, katolický kněz-premonstrát, hudební skladatel a pedagog. Po vysvěcení ustanoven r varhaníkem v klášteře na Strahově a po šesti letech převzal řízení kůru. Roku 1855 jmenován ředitelem vyšších reálných škol v Rakovníku. Patřil ke starší generaci obrozeneckých skladatelů. Po hudební stránce se zaměřil na písňovou tvorbu. V 60. letech vydal církevní písně např. Tys o Bože, Chvalozpěv na počest Cyrilla a Metoděje. (* ) Nový charitní dům sv. Andělů strážných pro pobyt starých lidí posvětil olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. 8. LISTOPAD 1308 Zemřel bl. Jan Duns Scotus, skotský mnich-františkán, teolog a filozof. První z představitelů pozdní scholastiky, kterou charakterizuje snahu oddělit filozofii, jako přirozené poznání od teologie. Obhájce učení o Neposkvrněném početí Panny Marie. Blahořečen 20. března 1993 papežem Janem Pavlem II. (* asi r. 1266) Narozen Josef Břicháček, katolický kněz-redemptorista, exercitátor, správce Svaté Hory. Nastoupil jako kaplan v letech v Pelhřimově, pokračoval ve Veselé a poté v Častrově. V roce 1969 jmenován administrátorem ve Kdyni a v letech spravoval farnost Zavlekou. Roku 1990 povolán na Svatou Horu u Příbrami. V období let 1990 až 1999 ustanoven administrátorem na Svaté Hoře a později se stal farářem. ( ). 10. LISTOPAD

4 1748 Narozen PhDr. a ThDr. Aleš Pařízek, katolický kněz-dominikán a katecheta, pedagogický spisovatel osvícenské doby. Člen konventu v Klatovech. Zaměřil se na reformu nižšího školství. Věnoval se též malířství a numismatice. Ustanoven čestným kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. Autor díla Biblická vyprávění nynějších příběhů. ( ) Narozen Bedřich Antonín Wiedermann, varhaník. V letech působil v Brně na Petrově a poté přešel do Emauzského kláštera v Praze Na Slovanech. Do listopadu 1919 pak působil v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Od března 1917 povolán na pražskou konzervatoř. Od roku 1946 řádný profesor na nově vzniklé AMU. Znalec chorálu i varhanářství. ( ) ThDr. Leopold Prečan, generální vikář olomoucké arcidiecéze v letech 1920 až 1923 a téhož roku ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly olomoucké, také předseda pěti unionistických sjezdů na Velehradě, jmenován papežem Piem XI. olomouckým sídelním arcibiskupem a metropolitou moravským Na Svatém Hostýně se uskutečnilo dvoudenní 6. setkání ředitelů církevních škol, pod záštitou Mons. Františka Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského a za účasti olomouckého světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky. 11. LISTOPAD 1823 Narozen Mons. ThDr. Eduard Tersch, katolický kněz a teolog. Zprvu začínal v r jako kaplan u sv. Haštala na pražském Starém Městě. V roce 1850 pověřen profesurou kanonického práva a pastorální teologie na KTF UK. Roku 1859 zastával funkci ředitele arcibiskupského semináře v Praze. V období let 1863 a 1873 účastník diecézní synody. Podporoval výstavbu dvou kostelů v Kralupech nad Vltavou a do 17 obcí věnoval varhany a další vybavení. Dne 27. června 1891 zvolen proboštem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. ( ) Narozen ThDr. František Xaver Blanda, katolický kněz a kazatel. Kaplanské místo nastoupil v Praze u sv. Jindřicha a po pěti letech působil u sv. Mikuláše na pražské Malé Straně. Od r působil jako katecheta při učitelském ústavě a spolu též docentem katechetiky a pedagogiky na KTF UK. Roku 1887 zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a v roce 1913 se stal jejím děkanem. Od roku 1903 členem zemské školní rady a v r jmenován tajným papežským komořím. ( ). 12. LISTOPAD 1903 Zemřel Ferdinand Warter, katolický kněz-člen Řádu maltézských rytířů, čestný konzistorní rada, arcibiskupský notář. V r nastupuje jako kooperátor v Horaž ďovicích a po roce pokračuje ve Strakonicích, kde také působí jako katecheta. Po příchodu do Prahy se stal kooperátorem v kostele u Panny Marie na Malé Straně. V letech 1890 až 1903 jmenován převorem pražského konventu Řádu m. r. (* ) Zemřel František Mikulášek, katolický kněz-jezuita, publicista. Ve 40. letech se

5 stal duchovním rádcem Mariánských družin, Sdružení katolické mládeže a Studentské katolické akce. Redigoval časopis Dorost. Za totalitního režimu v dubnu 1950 odsouzen na 9 let vězení. V době Pražského jara 1968 jmenován šéfredaktorem týdeníku Katolických novin. Od roku 1970 ustanoven farářem v Praze Podolí a od roku 1990 zastával funkci faráře u sv. Ignáce v Praze. (* ) Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner slavnostně otevřel a požehnal nové prostory České maltézské pomoci Suverénního řádu maltézských rytířů ve dvorním traktu arcibiskupské kurie v Olomouci Na slavnostním shromáždění u příležitosti předání nové budovy Husitské teolog. fakulty v Praze, uděleny jubilejní Medaile za zásluhy o ekumenismus Apoštolskému nunciovi J. Coppovi, pražskému arcibiskupovi kardinálu Miloslavu Vlkovi a dalším osobnostem jiných církví Tři katolické kněze vyslal do služby vojenských kaplanů ke službě v Armádě ČR olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, slavnostně v kostele sv. Vavřince v Přerově. 13. LISTOPAD 1918 Zemřel Matěj Musil, katolický kněz. Zprvu působil jako kaplan v Chotěboři, poté v r v Josefově a odtud přešel do Hradce Králového. V letech 1877 až 1885 byl zpovědníkem a duchovním dozorcem v kněžském semináři v Hradci Králové. Od roku 1885 zastával funkci děkana po dobu 31 let a též zvolen kanovníkem kate drální kapituly sv. Ducha královéhradecké. Posléze se stal infulovaným kanovníkem arcijáhnem v letech (* ). 15. LISTOPAD 1278 Tobiáš z Bechyně zvolen v kapitule 25. pražským biskupem. Teprve vysvěcen na kněze a 23. února téhož roku přijal biskupské svěcení z rukou olomouc. biskupa Bruna. (Zemřel ) Narozen ThDr. a PhDr. Vincenc Pařízek, katolický kněz-dominikán a katecheta, biskupský notář a pedagog. Autor pedagogických spisů a populárně naučných knih pro české školy. V roce 1775 působil jako katecheta na řádové škole v Jablonném v Podještědí. Dále pokračoval v Praze jako kazatel u sv. Jiří v Praze. Roku 1783 se stal ředitelem hlavní školy v Klatovech. Ustanoven kanovníkem katedrální kapituly litoměřické. V pedagogické činnosti se seznámil s novými pedagogickými metodami osvícenského rakouského školství. ( ) Narozen Jiří Maria Leopold Veselý, katolický kněz-dominikán. V r zvolen převorem dominikánského kláštera u sv. Jiljí na pražském Starém Městě. V r odchází do Itálie, kde působil na univerzitě v Miláně a v Angelicu v Římě. Autor odborných publikací: Bůh, anděl a já, Co dává Velehrad Evropě a Zázrak v Želivě. ( ) Novým administrátorem řeckokatolické farnosti v Olomouci, do níž patří také Prostějov a Přerov, jmenován P. Mgr. Rostislav Strojvus.

6 16. LISTOPAD 1678 Pražský Novoměstský magistrát objednal u sochaře Jana Jiřího Bendla kamennou jezdeckou sochu sv. Václava, která pak byla postavena na dnešním Václavském náměstí Narozen Metoděj Ignác Halabala, katolický kněz-benediktin. Působil jako farář v Syrovicích. V klášteře v Rajhradě se stal kustodem historického muzea a v Brně konzistorním radou. Básník a náboženský spisovatel. Přispíval do časopisů na Moravě a ve Slezsku. ( ) Narozen Mons. ThDr. Vladimír Boublík, katolický kněz a teolog, spisovatel. Po roce 1948 emigroval do západního Berlína a odtud odjel do Říma, kde dokončil svá teologická studia. Od roku 1959 přednášel fundamentální teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Zabýval se estetikou a dialogem s nekřesťanskými náboženstvími. ( ). 17. LISTOPAD 1888 Narozen Mons. ThDr. Antonín Ludvík Stříž, katolický kněz, papežský komoří, básník, literární historik a překladatel. V roce 1922 jmenován farářem v Novém Strašecí. Roku 1925 se stal spirituálem kněžského semináře v Praze. Ustanoven sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské a její archivář. V letech 1928 až 1941 redaktor časopisu Vinice Páně. Jako člen Floriánovy literární družiny vydával sborníky: Studium, Dobré dílo, Nova et vetera. Překladatel mystické poezie středověké italské a anglické. ( ). 18. LISTOPAD 1673 Katolický kněz a probošt metropolitní kapituly u sv. Víta Václav František Nebeský z Blumenberka slavnostně vysvětil kapli sv. Barbory v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty na pražském Novém Městě Papež Lev XIII. vydal encykliku Providentissimus Deus v ní zhodnotil historii Bible z doby církevních Otců až po současnost. 19. LISTOPAD 1868 Narozen Cyril Antonín Straka, katolický kněz-premonstrát, církevní historik a knihovník. Zprvu začínal jako kaplan v Radonicích nad Ohří. V letech 1906 až 1927 se stal knihovníkem Strahovského kláštera. Zkatalogizoval celou Strahovskou knihovnu a tím ji zpřístupnil veřejnosti. V roce 1920 zvolen převorem Řádu. Zabýval se literárními dějinami, církevní historií a uměleckými památkami. Napsal dílko o přenesení ostatků sv. Norberta do Prahy. ( ) 1888 Narozen ThDr. Jan Evangelista Michalský, katolický kněz a pedagog. V r ustanoven kooperátorem v Hradisku. Působil jako profesor náboženství a němčiny na gymnasiu v Prostějově. V letech 1924 až 1925 byl na studijním pobytu na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. Autor knihy Duch i nevěsta a proslavil se knížkou O zvonech. ( )

7 21. LISTOPAD 1868 Ve Vídni založena Kongregace Dcer Božské lásky Matkou Františkou Lechne rovou ( ). Papežské uznání uděleno 26. července Do našich zemí přišly sestry v r. 1870, nejdříve do Opavy, pak následovalo Brno a další. 22. LISTOPAD 1813 Narozen Jan Gustav Bernfuss, katolický kněz-kapucín. V roce 1851 se stal kvardiánem konventu v Rumburku a o dva roky později kvardiánem v Sokolově. V letech 1865 až 1871 ustanoven provinciálem Řádu kapucínů. ( ) 1943 Zemřel Heinrich Donat, katolický kněz. Filozofii a teologii vystudoval v rakous. Innsbrucku. Působil jako kaplan v Bürgsteinu a pak se vrátil do Čech, kde pokračoval v duchovní správě v České Lípě. V Praze asistentem na TF německé univerzity. Jako profesor biblických studií přednášel na tamním teologickém ústavu v Litoměřicích. Po vzniku ČSR v r se přičinil o organizování něm. katol. kněží. (* ). 23. LISTOPAD 1343 Po jednání českého krále Jana Lucemburského a jeho syna Karla s papežem Klimentem VI. pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství. Prvním arcibiskupem jmenován Arnošt z Pardubic Narozen Oskar Zawisza, katolický kněz, regionální historik, folklorista, kulturní činitel. Vikářem v Těšíně a v r jmenován farářem v Těrlicku. Zde založil ochotnický divadelní soubor a orchestr, které uváděly jeho díla. ( ). 24. LISTOPAD 1813 Zemřel Celestin Werner, katolický kněz-cisterciák. V letech 1771 až 1776 působil jako profesor filozofie na pražské arcibiskupské koleji Bernardinum. V r zvolen 59. opatem cisterciáckého kláštera v Plasech. Dle dekretu císaře Josefa II. v listopadu r klášter zrušen. Později podnikal dlouhá léta k obnovení kláštera. 25. LISTOPAD 1888 Slavnostní položení základního kamene ke stavbě neogotického kostela sv. Ludmily na pražských Vinohradech Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském spustilo v rámci internetových stránek ( nový projekt, určený zejména dětem. 26. LISTOPAD 1048 Pražský biskup Šebor slavnostně vysvětil nově postavený kostel sv. Petra a Pavla v Rajhradě, za účasti knížete Břetislava I. a jeho syna Spytihněva a také břevnovského opata Menharda z Niederaltaichu i dalších hostů. Do kláštera uvedeni mniši z mateřského opatství v Břevnově.

8 1373 Na příkaz císaře Karla IV. přenesena těla mrtvých českých knížat a králů ze starých hrobů do nových v chrámu sv. Víta na Pražském hradě Narozen Hugo Václav Seykora, katolický kněz-premonstrát, malíř a bibliotékař. V r ustanoven farářem v Radonicích. Na Strahově mu svěřena oprava barok. fresek Siarda Noseckého. Malíř a kreslíř českých hradů, měst a krajin. ( ) Narozen Alipius Josef Tonder, katolický kněz-augustinián. Po vysvěcení zprvu kooperátorem pražského augustiniánského kostela sv. Tomáše. V letech člen konventu v České Lípě, kde působil jako profesor na tamním gymnasiu. V říjnu r zvolen provinciálem Řádu augustiniánů. V letech 1901 až 1903 administrátor řádového statku Stránka. V období let zemským poslancem. (+ r.1920) Narozen Jaroslav Zámečník, katolický kněz. Po vysvěcení působil jako kaplan ve Starém Plzenci a od března 1938 pokračuje v Dolní Bělé u Plzně a zároveň se stal administrátorem v sousední farnosti v Krašovicích. Odtud pak odchází do Prahy, kde od 1. srpna 1939 nastoupil jako kaplan u sv. Jindřicha Po roce pokračuje v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Projevoval zájem o přírodní vědy a přitom se nadále věnoval teologii. V červenci 1942 zatčen a zprvu vězněn v Terezíně a poté v koncentračním táboře v Dachau. Tam na něm nacističtí lékaři prováděli pokusy, na které později zemřel. ( ). 27. LISTOPAD 1843 Zemřel Vojtěch Benedikt Juhn, katolický kněz, probošt jindřichohradecký, profesor NZ. Sestavil rodokmen členů Řádu cisterciáků ve Vyšším Brodě, jež dokončil r Malíř měst (veduty). V jeho vedutách 18. a 19. století zachytil vnější podobu a oživil je charakteristickými postavičkami. První český klasicistní krajinář a grafik, vyučoval též na pražské AVU. (* ) Na první neděli adventní vstoupil v platnost nový Kodex kanonického práva, který 25. ledna 1983 vyhlásil papež Jan Pavel II Katoličtí ordináři ČSR a pražský arcibiskup kardinál František Tomášek vydali Společný pastýřský list k zahájení druhého roku Desetiletí duchovní přípravy na svatovojtěšské jubileum 1993 V Praze slavnostně otevřeno první vzdělávací centrum pro diabetické děti v ČR pod patronátem Suverénního řádu maltézských rytířů, za účasti velmistra Řádu Andrea Bertieho Na Svatém Hostýně se uskutečnila dvoudenní první celostátní konference o mládeži, kterou uspořádala sekce pro mládež při ČBK, za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. 28. LISTOPAD 1688 Zemřel Bohuslav Balbín, katolický kněz-jezuita, vlastenecký barokní historik, teoretik literatury, pedagog, obhájce českého jazyka a české kultury, spisovatel. Učitel na českých a moravských jezuitských kolejích. Sbíral staré české knihy, listiny

9 a jiné písemnosti k dokumentaci národní historie. Autor encyklopedického díla Rozmanitosti země české, v letech napsal spis o dějinách jezuitské pražské koleje v pražském Klementinu. O úctě k milostnému obrazu Palladia české země obsahuje latinský spis Diva Boleslaviensis. (* ) Narozen Kamil Výborský, chrámový hudební skladatel a ředitel kůru, pedagog. V letech 1898 až 1902 studoval na pražské konzervatoři varhany u profesora Kličky a od roku 1902 až 1903 kompozici u Antonína Dvořáka. Poté nastoupil jako učitel hudby v Táboře a roku 1906 se stal ředitelem kůru při proboštském chrámu v Jindři chově Hradci, kde také vyučoval zpěvu na středních školách. Napsal 240 číslovaných prací, např. 11 latinských mší, 3 české mše, 58 offertorií, 56 graduálií. ( ) V Lidicích slavnostně otevřeno nové Ekumenické středisko sociálních, kulturních a duchovních služeb OÁZA. 29. LISTOPAD 1378 Zemřel Karel IV., syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, český král a římský císař. V roce 1346 se ujal vlády a o rok později korunován na krále. V r založil arcibiskupství pražské a Arnošt z Pardubic se stal prvním arcibiskupem. Dne 7. dubna 1348 založil Pražské vysoké učení a dne 10. června 1348 hrad Karlštejn, kde r vzniklo děkanství, které existuje dodnes. Nechal postavit Karlův most, založil pražské Nové Město i řadu klášterů. Zajímal se o historii a podporoval vznik kronik. Jeho vlastní životopis vystihuje dílo Vita Caroli. Ovlivnil osud české země i celé střední Evropy. Jeho ostatky uloženy do královské hrobky v chrámu sv. Víta. (* ) Založena Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul a sv. Luisa de Marillae vincentky. Cílem je všestranná pomoc lidem, kteří trpí materiální bídou Narozen František Xaver Dvořák, katolický kněz a teolog, katecheta, spisovatel a pedagog. Po vysvěcení se stal kaplanem v Kozlově a posléze v Bochově. Odtud přichází do Prahy, kde v r působil jako kaplan u Nejsvětější Trojice na pražském Novém Městě. Od r katecheta na Vyšší dívčí škole. Představitel české Katolické moderny a spoluzakladatel Jednoty katolického duchovenstva. Publikoval příspěvky do časopisů: Čech, Zora, Vesna aj. Autor teologických pojednání: Mravouka katolická Stručná apologetika katolická. Vydal celou řadu sbírek básní: Modlitby básníkovy, Stínem k úsvitu, Meditace a další. ( ) Zemřel Tomáš Škrdle, katolický kněz a katecheta, spisovatel. Začínal jako kaplan ve Svatoboru u Chebu a po krátké době ustanoven administrátorem v Zakšíně u Teplic. Roku 1883 se stal domácím duchovním v rodině prince A. Windischgrätze ve Scharzbachu. Po návratu v letech 1884 až 1893 působil jako katecheta na školách v Praze-Žižkově. V r založil družstvo Vlast na vydávání časopisů a knih. Zakladatel Jednoty katolického učitelstva. (* ) 1923 Zemřel Karel Dostál Lutinov, katolický kněz, spisovatel, vůdčí osobnost Katolické moderny. Nastoupil jako kaplan v Jeseníkách, poté r duchovním správcem polepšovny v Novém Jičíně a později r jmenován farářem v Prostějově. Vydával politický týdeník Ječmínek s přílohou Orel. Po 12 let vedl časopis Nový život, který se stal časopisem Katolické moderny. V r založil uměleckou revue Archa.

10 Organizátor moravské Družiny umělecké a literární. (* ) Novou bulou papeže Jana Pavla II. Incarnationis mystérium zahájen třetí rok přípravy na Velké jubileum roku Arnošt Kelnar.

Kněží z kostelecké farnosti

Kněží z kostelecké farnosti Kněží z kostelecké farnosti P. Josef Mach narozen 7.2.1820 v Kostelci vysvěcen na kněze kol. roku 1844 děkan a vikář náchodský, čestný občan města Náchoda zemřel 17.5.1884 v Náchodě P. Leodegar Vacek narozen

Více

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 30.6.2014 č. datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 1 1. září 1996 Ve Fryštáku u Zlína otevřen Dům Ignáce Stuchlého Salesiánské centrum pastorace mládeže. 2. září 1822 Narozen Josef Antonín Šrůtek, katolický

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 2 3. červenec 2007 Česká biskupská konference na svém plenárním shromáždění schválila působení hnutí CURSILLO na území všech diecézí v ČR. Toto

Více

PŘEHLED DUCHOVNÍCH SPRÁVCŮ FARNOSTI KASEJOVICE

PŘEHLED DUCHOVNÍCH SPRÁVCŮ FARNOSTI KASEJOVICE PŘEHLED DUCHOVNÍCH SPRÁVCŮ FARNOSTI KASEJOVICE Doba působení 26. 10. 1356 1364 Hostislav farář rezignoval 1. 2. 1364 1386 Jindřich farář ze Lnář, 1386 25. 5. 1386 1411 Herold farář z Kasejovic, 1411 8.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska)

POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE. PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) POČÁTKY KOSTELA SV. FILIPA A JAKUBA MENŠÍHO V DOBRATICÍCH A FARNOSTI DOBRATICE PhDr. David Pindur, Ph.D. (Muzeum Těšínska) SOUČÁSTÍ FARNOSTI DOMASLAVICE -Fara v Domaslavicích jedna z nejstarších na Těšínsku,

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 1. DUBEN 1868 Narozen PhDr. Alois Kolísek, katolický kněz a teolog, čestný biskupský a kon zistorní rada, historik umění, propagátor slovenské kultury

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností císaře římského a českého

Více

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních

Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních Galerie fundatistů v Malých Svatoňovicích P. Jan Nádvorník v roce 1951 na radu archiváře Adolfa Hrodka z Brna založil galerii obrazů místních duchovních správců v Malých Svatoňovicích. Je jich jen čtrnáct.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Ú N O R 2 0 1 3 1. ÚNOR 1693 Narozen Matěj Bartys, katolický kněz-cisterciák, kazatel a pedagog. Od roku 1727 působil jako profesor arcibiskupské koleje u sv. Vojtěcha

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8. Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 8 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobnostmi slovanských věrozvěstů. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 2 1. LISTOPAD 1197 Kníže Vladislav Jindřich svolal sněm, na kterém byl jeho osobní kaplan Daniel II. Milík zvolen novým pražským arcibiskupem.

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality

Katolická církev v Československu v letech Nesvoboda v době totality Katolická církev v Československu v letech 1945 1989. Nesvoboda v době totality Jitka Jonová Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Po II. světové válce měla katolická církev

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 2 1. PROSINEC 1702 Narozen Mořic Adolf Karel ze Sachsen Zeitz, katolický kněz-člen Řádu maltézských rytířů. Dne 26. 7. 1730 ho papež Klement XII.

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLATINA U BÍLOVCE

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLATINA U BÍLOVCE ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SLATINA U BÍLOVCE Slatinská farnost existovala od založení vsi přibližně od počátku 13. století, avšak jména farářů se nedochovala nebo nebyla uváděna. Fara je poprvé zmiňována

Více

Autor: Karolína Hradská

Autor: Karolína Hradská Autor: Karolína Hradská Obecné informace Narození: 14. května 1316 Úmrtí: 29. listopadu 1378 (62 let) Pochován: Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha Rodokmen Lucemburků Karel IV. Karel IV. z Votivního

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 14 1 1. červenec 1506 Zemřel Matěj Rejsek, stavitel a kameník, dekorátér. V roce 1470 se stal rektorem na Týnské škole na Staroměstském náměstí v

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Z Á Ř Í 2 0 1 3 1. ZÁŘÍ 1863 V Praze zahájena diecézní synoda, první od roku 1605 (ukončena 3. 9.). 1993 Biskupské gymnasium v Bohosudově opět zahájilo svou činnost,

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř P R O S I N E C 2 0 1 3 2. PROSINEC 1828 Narozen Mons. ThDr.h.c. Antonín Skočdopole, katolický kněz, apoštolský protonotář a papežský prelát, národní buditel, pedagog,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 2 1. duben 1902 Zemřel Franz Casimir Raschka, katolický kněz člen Řádu německých rytířů. Před vysvěcením na kněze se věnoval církevním dějinám, morální

Více

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice

KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice KATOLICKÁ CÍRKEV v České republice V roce 00 prožívá katolická církev v České republice dvě významné události. V roce 003 jsme při národní cyrilometodějské pouti na Velehradě prožili vrchol slavení Středoevropských

Více

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás

BAROKO. Matyášova brána na Pražském hradě první barokní stavba u nás BAROKO portugalsky "barocco" = perla vzniká v 2.pol.16.stol. v jižní Evropě, postupně se šíří do střední Evropy, hlavně katolických států spjaté s protireformací a rekatolizací hlavně církevní stavby a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR

FATIMA SLAVENÍ JUBILEA V ČR FATIMA 1917-2017 SLAVENÍ JUBILEA V ČR Program národní poutě ČR do portugalské Fatimy proběhne ve dnech 12. - 13. 9. 2017 pod vedením našich biskupů českých a moravských diecézích. Při hlavní bohoslužbě

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 2

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 2 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 2 1. leden 1252 Zemřela sv.zdislava z Lemberka, česká šlechtična, terciářka OP. Provdaná za šlechtice Havla Markvatice. Manţelé zaloţili spolu klášter

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L E D E N 2 0 1 4 1. LEDEN 1914 Založena vinohradská farnost u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze a jejím prvním administrátorem se stal P. Antonín Hoffmann, tehdejší

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř 1. ZÁŘÍ 1689 Narozen Kilián Ignác Dientzenhofer, český architekt a stavitel, představitel vrcholného baroka. Pro vývoj české barokní architektury mají zásadní význam

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 1. SRPEN 1859 Narozen Alois Slovák, katolický kněz a kazatel. Nastoupil jako druhý kaplan při katedrálním chrámu v Brně. Povolán na funkci prefekta

Více

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha,

PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR. ZA ROK 2015 Praha, PŘEDSTAVENÍ HOSPODAŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE V ČR ZA ROK 2015 Praha, 23. 11. 2016 Nový způsob hospodářského zabezpečení církve s sebou nese větší míru svobody, ale zároveň i zodpovědnosti a i s finančním

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO CZ 1.07/1.4.00/21.1962 Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace Lubnice 20, 671 07 Uherčice, okres Znojmo, IČO 49438026 Tel.515298438, e-mail: zslub@mboxzn.cz Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_17_Lucemburkové_Karel_IV Vyučovací předmět: Dějepis

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

AKTUALITY. č. 11/2016/2 7. ročník 25. listopadu Na 12. prosince 2016 je připraven další večer SPCP

AKTUALITY. č. 11/2016/2 7. ročník 25. listopadu Na 12. prosince 2016 je připraven další večer SPCP AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 11/2016/2 7. ročník 25. listopadu 2016 Na 12. prosince 2016 je připraven další večer SPCP Další večer Společnosti pro

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 0 1 3 1. SRPEN 1993 Kostel sv. Jiří v Přimdě na Tachovsku znovu slavnostně vysvěcen od pražského pomocného biskupa Františka Lobkowicze. 2. SRPEN 1893 Zemřel

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Karel IV. základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á

C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á C Í R K E V Ř Í M S K O K A T O L I C K Á IČ: 73 63 28 48 sídlo: 160 00 Praha 6 Dejvice, Thákurova 676/3 zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností vedeném Ministerstvem kultury

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Vlastimil Kybal. osud českého historika a diplomata doma a v emigraci

Vlastimil Kybal. osud českého historika a diplomata doma a v emigraci Vlastimil Kybal osud českého historika a diplomata doma a v emigraci Rodové kořeny Zakladatel rodu Kybalů v Černochově Matěj Kybal se zde usadil mezi lety 1770 80. Rodem z Dřivčic se oženil s Marií Magdalenou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec Sousoší Nanebevzetí Panny Marie sloup Nejsvětější trojice Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

České církevní instituce v Římě

České církevní instituce v Římě České církevní instituce v Římě Český hospic, česká kolej pro bohoslovce zvaná Bohemicum resp. Nepomucenum, exilové vydavatelství Křesťanská akademie a poutní dům Velehrad to jsou čtyři nejvýznamnější

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více