H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D 2 0 1 3"

Transkript

1 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř L I S T O P A D LISTOPAD 1368 Ve velechrámu sv. Petra v Římě, papež Urban V. korunoval na římskou císařovnu Alžbětu Pomořanskou, českou a římskou královnu Z rozhodnutí plzeňského sídelního biskupa Františka Radkovského v Plzni založena Diecézní charita Plzeň. 2. LISTOPAD 998 Poprvé se začal připomínat Den Památky věrných zesnulých Dušičky. Památku zavedl francouzský benediktinský opat Odillo z Cluny. Ve 13. století se svátek rozšířil po celé západní církvi. V roce 1915 papež Benedikt XV. udělil povolení v ten den slavit 3 mše za zemřelé Slavnostně položen základní kámen ke stavbě sloupu Nejsvětější Trojice na pražském Malostranském náměstí. Autorem návrhu byl G. B. Alliprandi, sloup vytvořil kameník F. W. Herstorf, plastiky jsou dílem J. O. Mayera a F. Geigera. V roce 1715 sloup dohotoven jako výraz díků za odstranění morové rány v Praze. 3. LISTOPAD 1513 Zemřel Augustin Olomoucký, katolický kněz, doktor církevního práva a filozofie, humanistický básník, tajemník krále Vladislava II. V r jmenován proboštem katedrální kapituly olomoucké a též proboštem katedrální kapituly u sv. Petra a Pavla v Brně. Pro olomouckou kapitulu a biskupa Stanislava Thurza sestavil katalog olomouckých biskupů, od sv. Cyrila a Metoděje až do konce 15. století. (* r. 1467) 1853 Zemřel Jan Jindřich Marek (ps. Jan z Hvězdy), katolický obrozenecký kněz a spisovatel. Zprvu zastával kaplanské místo v Plasích až do r Následně jmenován farářem v Kozojedech a odtud přešel r do Kralovic. Své básně a povídky uveřejňoval v časopisech Květy české, Vlastimil a Časopis Českého musea. Psal historické romány a povídky a látku si k nim vybíral hlavně z české minulosti. (* ) Narozena Kamila Gelingová, řeholnice a provinční představená sester v Kongregaci sester sv. Kříže. V rozmezí let 1937 až 1964 jako představená vedla moravskou provincii této kongregace. ( ) Rozvášněný dav svrhl a zničil Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, který vztyčen Sloup s Pannou Marií nechali Pražané postavit jako poděkování za úspěšnou obranu města proti Švédům.

2 2003 V den výročí stržení Mariánskou sloupu na Staroměstském náměstí v Praze posvětil repliku sochy Panny Marie u Týnského chrámu kardinál Miloslav Vlk Zemřel Josef Kadlec, katolický kněz-jezuita, lékařský odborník. V roce 1953 ukončil studium na lékařské fakultě UK. Téměř 10 let pracoval v oddělení alergologie a imunologie ve Státním zdravotním ústavu. Roku 1966 vybrán komisí OSN pro OFSAN PAN, pro dvouletou funkci asesora s úkolem vymýcení infekčních a tropických chorob. Na konci roku 1972 začal studovat teologii v Londýně a v r přijal kněžské svěcení. Po návratu do vlasti r přednášel na KTF UK. (* ). 4. LISTOPAD 1598 Narozen Arnošt Vojtěch hrabě z Harrachu, katolický kněz. Dne jej pražská metropolitní kapitula zvolila pražským arcibiskupem, což papež Řehoř XV. dne potvrdil. V letech 1623 až 1667 postulovaný velmistr Řádu křížovníků s červenou hvězdou a r jmenován kardinálem. Za svého episkopátu nedostatek duchovenstva nahrazoval povoláním řeholníků. Do Čech uvedl Řád milosrdných bratří, piaristy, hyberny a pavlány. U Svatého stolce prosadil zřízení dvou nových biskupstvích a to v Litoměřicích r a Hradci Králové r ( ) Zemřel Jan Jestřábek, katolický kněz-člen Řádu křížovníků s červenou hvězdou, infulovaný prelát zemský. V letech 1847 až 1859 se stal kooperátorem farnosti u sv. Karla ve Vídni. V období let 1861 až 1866 jmenován převorem konventu u sv. Františka z Assisi na pražském Starém Městě. V roce 1867 zvolen velmistrem a generálem řádu. (* ) Zemřel Klement Maria Olbendorfer, katolický kněz-člen Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě. Od 1. září 1895 zastával funkci kooperátora v Bruntále. V r ustanoven magistrem noviců v Opavě a taktéž později v letech V letech 1898 až 1910 působil jako zpovědník mateřského domu sester v Opavě, kde se r stal představeným. (* ). 5. LISTOPAD 1708 Narozen Josef Bonaventura Piter, katolický kněz-benediktin, dějepisec, profesor bohosloví a filozofie v benediktinském klášteře v Broumově. Působil též jako kazatel v chrámu sv. Markéty v Praze-Břevnově. Roku 1746 ustanoven sekretářem, archivářem a knihovníkem Řádu benediktinů a v roce 1756 zvolen proboštem benediktinského kláštera v Rajhradě. Spoluzakladatel české kritické historiografie. Autor, překladatel a vydavatel náboženských spisů. ( ) Zemřel František Jakeš, katolický kněz a osvětový pracovník. Kněžskou dráhu zahájil jako kaplan v Rudolfově a zde jmenován administrátorem a od ledna r pokračoval ve Svatém Janu nad Malší. Po krátkém působení odchází do Domažlic jako kaplan a posléze pokračoval v Českém Krumlově jako administrátor. Od 1. dubna 1921 se stal farářem v obci Ondřejov. Člen Národního výboru utvořeného v r Činný v národních spolcích. Založil tělových. organizaci Orel. (* ).

3 2008 Pražské arcibiskupství a Ústav dějin křesťan. umění na KTF UK zahájily dvou denní vědeckou konferenci na téma Svatý Václav a jeho kult za účasti 22 specialistů. 6. LISTOPAD 1893 Zemřel Jan Zahradník, katolický kněz, osvětový pracovník, zemský politik. Od roku 1844 působil jako kaplan v Jablunkově a v r přešel do Skočova. R jmenován administrátorem v Grodzieci. Stoupenec nových hospodářských reforem. Věnoval se včelařství a štěpařství. Pečoval o vzdělání a osvětu. Vyznamenán rytířským křížem císaře Františka Josefa. (* ) Zemřel Mons. ThDr. Jan Stavěl, katolický kněz, charitativní pracovník. V duchovní správě působil v Bravanticích ve Slezsku, později přeložen do Raškova u Šumperka. Od 1. září 1896 vyučoval jako katecheta ve Vítkovicích a zde založil Spolek sv. Josefa, který se věnoval výchově chudých dívek. V roce 1923 zvolen kanovníkem metropolitní kapituly olomoucké a dne 29. dubna 1927 jmenován olom. pomocným biskupem. Zastával funkci předsedy Arcidiecézní charity olomoucké. Předsedou unionistické Společnosti sv. Cyrila a Metoděje (* ). 7. LISTOPAD 1873 Zemřel Jan Michal Martinovský, katolický kněz-premonstrát, hudební skladatel a pedagog. Po vysvěcení ustanoven r varhaníkem v klášteře na Strahově a po šesti letech převzal řízení kůru. Roku 1855 jmenován ředitelem vyšších reálných škol v Rakovníku. Patřil ke starší generaci obrozeneckých skladatelů. Po hudební stránce se zaměřil na písňovou tvorbu. V 60. letech vydal církevní písně např. Tys o Bože, Chvalozpěv na počest Cyrilla a Metoděje. (* ) Nový charitní dům sv. Andělů strážných pro pobyt starých lidí posvětil olomoucký světící biskup Josef Hrdlička. 8. LISTOPAD 1308 Zemřel bl. Jan Duns Scotus, skotský mnich-františkán, teolog a filozof. První z představitelů pozdní scholastiky, kterou charakterizuje snahu oddělit filozofii, jako přirozené poznání od teologie. Obhájce učení o Neposkvrněném početí Panny Marie. Blahořečen 20. března 1993 papežem Janem Pavlem II. (* asi r. 1266) Narozen Josef Břicháček, katolický kněz-redemptorista, exercitátor, správce Svaté Hory. Nastoupil jako kaplan v letech v Pelhřimově, pokračoval ve Veselé a poté v Častrově. V roce 1969 jmenován administrátorem ve Kdyni a v letech spravoval farnost Zavlekou. Roku 1990 povolán na Svatou Horu u Příbrami. V období let 1990 až 1999 ustanoven administrátorem na Svaté Hoře a později se stal farářem. ( ). 10. LISTOPAD

4 1748 Narozen PhDr. a ThDr. Aleš Pařízek, katolický kněz-dominikán a katecheta, pedagogický spisovatel osvícenské doby. Člen konventu v Klatovech. Zaměřil se na reformu nižšího školství. Věnoval se též malířství a numismatice. Ustanoven čestným kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. Autor díla Biblická vyprávění nynějších příběhů. ( ) Narozen Bedřich Antonín Wiedermann, varhaník. V letech působil v Brně na Petrově a poté přešel do Emauzského kláštera v Praze Na Slovanech. Do listopadu 1919 pak působil v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. Od března 1917 povolán na pražskou konzervatoř. Od roku 1946 řádný profesor na nově vzniklé AMU. Znalec chorálu i varhanářství. ( ) ThDr. Leopold Prečan, generální vikář olomoucké arcidiecéze v letech 1920 až 1923 a téhož roku ustanoven kanovníkem metropolitní kapituly olomoucké, také předseda pěti unionistických sjezdů na Velehradě, jmenován papežem Piem XI. olomouckým sídelním arcibiskupem a metropolitou moravským Na Svatém Hostýně se uskutečnilo dvoudenní 6. setkání ředitelů církevních škol, pod záštitou Mons. Františka Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského a za účasti olomouckého světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky. 11. LISTOPAD 1823 Narozen Mons. ThDr. Eduard Tersch, katolický kněz a teolog. Zprvu začínal v r jako kaplan u sv. Haštala na pražském Starém Městě. V roce 1850 pověřen profesurou kanonického práva a pastorální teologie na KTF UK. Roku 1859 zastával funkci ředitele arcibiskupského semináře v Praze. V období let 1863 a 1873 účastník diecézní synody. Podporoval výstavbu dvou kostelů v Kralupech nad Vltavou a do 17 obcí věnoval varhany a další vybavení. Dne 27. června 1891 zvolen proboštem metropolitní kapituly u sv. Víta na Pražském hradě. ( ) Narozen ThDr. František Xaver Blanda, katolický kněz a kazatel. Kaplanské místo nastoupil v Praze u sv. Jindřicha a po pěti letech působil u sv. Mikuláše na pražské Malé Straně. Od r působil jako katecheta při učitelském ústavě a spolu též docentem katechetiky a pedagogiky na KTF UK. Roku 1887 zvolen kanovníkem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě a v roce 1913 se stal jejím děkanem. Od roku 1903 členem zemské školní rady a v r jmenován tajným papežským komořím. ( ). 12. LISTOPAD 1903 Zemřel Ferdinand Warter, katolický kněz-člen Řádu maltézských rytířů, čestný konzistorní rada, arcibiskupský notář. V r nastupuje jako kooperátor v Horaž ďovicích a po roce pokračuje ve Strakonicích, kde také působí jako katecheta. Po příchodu do Prahy se stal kooperátorem v kostele u Panny Marie na Malé Straně. V letech 1890 až 1903 jmenován převorem pražského konventu Řádu m. r. (* ) Zemřel František Mikulášek, katolický kněz-jezuita, publicista. Ve 40. letech se

5 stal duchovním rádcem Mariánských družin, Sdružení katolické mládeže a Studentské katolické akce. Redigoval časopis Dorost. Za totalitního režimu v dubnu 1950 odsouzen na 9 let vězení. V době Pražského jara 1968 jmenován šéfredaktorem týdeníku Katolických novin. Od roku 1970 ustanoven farářem v Praze Podolí a od roku 1990 zastával funkci faráře u sv. Ignáce v Praze. (* ) Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner slavnostně otevřel a požehnal nové prostory České maltézské pomoci Suverénního řádu maltézských rytířů ve dvorním traktu arcibiskupské kurie v Olomouci Na slavnostním shromáždění u příležitosti předání nové budovy Husitské teolog. fakulty v Praze, uděleny jubilejní Medaile za zásluhy o ekumenismus Apoštolskému nunciovi J. Coppovi, pražskému arcibiskupovi kardinálu Miloslavu Vlkovi a dalším osobnostem jiných církví Tři katolické kněze vyslal do služby vojenských kaplanů ke službě v Armádě ČR olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, slavnostně v kostele sv. Vavřince v Přerově. 13. LISTOPAD 1918 Zemřel Matěj Musil, katolický kněz. Zprvu působil jako kaplan v Chotěboři, poté v r v Josefově a odtud přešel do Hradce Králového. V letech 1877 až 1885 byl zpovědníkem a duchovním dozorcem v kněžském semináři v Hradci Králové. Od roku 1885 zastával funkci děkana po dobu 31 let a též zvolen kanovníkem kate drální kapituly sv. Ducha královéhradecké. Posléze se stal infulovaným kanovníkem arcijáhnem v letech (* ). 15. LISTOPAD 1278 Tobiáš z Bechyně zvolen v kapitule 25. pražským biskupem. Teprve vysvěcen na kněze a 23. února téhož roku přijal biskupské svěcení z rukou olomouc. biskupa Bruna. (Zemřel ) Narozen ThDr. a PhDr. Vincenc Pařízek, katolický kněz-dominikán a katecheta, biskupský notář a pedagog. Autor pedagogických spisů a populárně naučných knih pro české školy. V roce 1775 působil jako katecheta na řádové škole v Jablonném v Podještědí. Dále pokračoval v Praze jako kazatel u sv. Jiří v Praze. Roku 1783 se stal ředitelem hlavní školy v Klatovech. Ustanoven kanovníkem katedrální kapituly litoměřické. V pedagogické činnosti se seznámil s novými pedagogickými metodami osvícenského rakouského školství. ( ) Narozen Jiří Maria Leopold Veselý, katolický kněz-dominikán. V r zvolen převorem dominikánského kláštera u sv. Jiljí na pražském Starém Městě. V r odchází do Itálie, kde působil na univerzitě v Miláně a v Angelicu v Římě. Autor odborných publikací: Bůh, anděl a já, Co dává Velehrad Evropě a Zázrak v Želivě. ( ) Novým administrátorem řeckokatolické farnosti v Olomouci, do níž patří také Prostějov a Přerov, jmenován P. Mgr. Rostislav Strojvus.

6 16. LISTOPAD 1678 Pražský Novoměstský magistrát objednal u sochaře Jana Jiřího Bendla kamennou jezdeckou sochu sv. Václava, která pak byla postavena na dnešním Václavském náměstí Narozen Metoděj Ignác Halabala, katolický kněz-benediktin. Působil jako farář v Syrovicích. V klášteře v Rajhradě se stal kustodem historického muzea a v Brně konzistorním radou. Básník a náboženský spisovatel. Přispíval do časopisů na Moravě a ve Slezsku. ( ) Narozen Mons. ThDr. Vladimír Boublík, katolický kněz a teolog, spisovatel. Po roce 1948 emigroval do západního Berlína a odtud odjel do Říma, kde dokončil svá teologická studia. Od roku 1959 přednášel fundamentální teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Zabýval se estetikou a dialogem s nekřesťanskými náboženstvími. ( ). 17. LISTOPAD 1888 Narozen Mons. ThDr. Antonín Ludvík Stříž, katolický kněz, papežský komoří, básník, literární historik a překladatel. V roce 1922 jmenován farářem v Novém Strašecí. Roku 1925 se stal spirituálem kněžského semináře v Praze. Ustanoven sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly vyšehradské a její archivář. V letech 1928 až 1941 redaktor časopisu Vinice Páně. Jako člen Floriánovy literární družiny vydával sborníky: Studium, Dobré dílo, Nova et vetera. Překladatel mystické poezie středověké italské a anglické. ( ). 18. LISTOPAD 1673 Katolický kněz a probošt metropolitní kapituly u sv. Víta Václav František Nebeský z Blumenberka slavnostně vysvětil kapli sv. Barbory v kostele sv. Jindřicha a sv. Kunhuty na pražském Novém Městě Papež Lev XIII. vydal encykliku Providentissimus Deus v ní zhodnotil historii Bible z doby církevních Otců až po současnost. 19. LISTOPAD 1868 Narozen Cyril Antonín Straka, katolický kněz-premonstrát, církevní historik a knihovník. Zprvu začínal jako kaplan v Radonicích nad Ohří. V letech 1906 až 1927 se stal knihovníkem Strahovského kláštera. Zkatalogizoval celou Strahovskou knihovnu a tím ji zpřístupnil veřejnosti. V roce 1920 zvolen převorem Řádu. Zabýval se literárními dějinami, církevní historií a uměleckými památkami. Napsal dílko o přenesení ostatků sv. Norberta do Prahy. ( ) 1888 Narozen ThDr. Jan Evangelista Michalský, katolický kněz a pedagog. V r ustanoven kooperátorem v Hradisku. Působil jako profesor náboženství a němčiny na gymnasiu v Prostějově. V letech 1924 až 1925 byl na studijním pobytu na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. Autor knihy Duch i nevěsta a proslavil se knížkou O zvonech. ( )

7 21. LISTOPAD 1868 Ve Vídni založena Kongregace Dcer Božské lásky Matkou Františkou Lechne rovou ( ). Papežské uznání uděleno 26. července Do našich zemí přišly sestry v r. 1870, nejdříve do Opavy, pak následovalo Brno a další. 22. LISTOPAD 1813 Narozen Jan Gustav Bernfuss, katolický kněz-kapucín. V roce 1851 se stal kvardiánem konventu v Rumburku a o dva roky později kvardiánem v Sokolově. V letech 1865 až 1871 ustanoven provinciálem Řádu kapucínů. ( ) 1943 Zemřel Heinrich Donat, katolický kněz. Filozofii a teologii vystudoval v rakous. Innsbrucku. Působil jako kaplan v Bürgsteinu a pak se vrátil do Čech, kde pokračoval v duchovní správě v České Lípě. V Praze asistentem na TF německé univerzity. Jako profesor biblických studií přednášel na tamním teologickém ústavu v Litoměřicích. Po vzniku ČSR v r se přičinil o organizování něm. katol. kněží. (* ). 23. LISTOPAD 1343 Po jednání českého krále Jana Lucemburského a jeho syna Karla s papežem Klimentem VI. pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství. Prvním arcibiskupem jmenován Arnošt z Pardubic Narozen Oskar Zawisza, katolický kněz, regionální historik, folklorista, kulturní činitel. Vikářem v Těšíně a v r jmenován farářem v Těrlicku. Zde založil ochotnický divadelní soubor a orchestr, které uváděly jeho díla. ( ). 24. LISTOPAD 1813 Zemřel Celestin Werner, katolický kněz-cisterciák. V letech 1771 až 1776 působil jako profesor filozofie na pražské arcibiskupské koleji Bernardinum. V r zvolen 59. opatem cisterciáckého kláštera v Plasech. Dle dekretu císaře Josefa II. v listopadu r klášter zrušen. Později podnikal dlouhá léta k obnovení kláštera. 25. LISTOPAD 1888 Slavnostní položení základního kamene ke stavbě neogotického kostela sv. Ludmily na pražských Vinohradech Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském spustilo v rámci internetových stránek ( nový projekt, určený zejména dětem. 26. LISTOPAD 1048 Pražský biskup Šebor slavnostně vysvětil nově postavený kostel sv. Petra a Pavla v Rajhradě, za účasti knížete Břetislava I. a jeho syna Spytihněva a také břevnovského opata Menharda z Niederaltaichu i dalších hostů. Do kláštera uvedeni mniši z mateřského opatství v Břevnově.

8 1373 Na příkaz císaře Karla IV. přenesena těla mrtvých českých knížat a králů ze starých hrobů do nových v chrámu sv. Víta na Pražském hradě Narozen Hugo Václav Seykora, katolický kněz-premonstrát, malíř a bibliotékař. V r ustanoven farářem v Radonicích. Na Strahově mu svěřena oprava barok. fresek Siarda Noseckého. Malíř a kreslíř českých hradů, měst a krajin. ( ) Narozen Alipius Josef Tonder, katolický kněz-augustinián. Po vysvěcení zprvu kooperátorem pražského augustiniánského kostela sv. Tomáše. V letech člen konventu v České Lípě, kde působil jako profesor na tamním gymnasiu. V říjnu r zvolen provinciálem Řádu augustiniánů. V letech 1901 až 1903 administrátor řádového statku Stránka. V období let zemským poslancem. (+ r.1920) Narozen Jaroslav Zámečník, katolický kněz. Po vysvěcení působil jako kaplan ve Starém Plzenci a od března 1938 pokračuje v Dolní Bělé u Plzně a zároveň se stal administrátorem v sousední farnosti v Krašovicích. Odtud pak odchází do Prahy, kde od 1. srpna 1939 nastoupil jako kaplan u sv. Jindřicha Po roce pokračuje v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Projevoval zájem o přírodní vědy a přitom se nadále věnoval teologii. V červenci 1942 zatčen a zprvu vězněn v Terezíně a poté v koncentračním táboře v Dachau. Tam na něm nacističtí lékaři prováděli pokusy, na které později zemřel. ( ). 27. LISTOPAD 1843 Zemřel Vojtěch Benedikt Juhn, katolický kněz, probošt jindřichohradecký, profesor NZ. Sestavil rodokmen členů Řádu cisterciáků ve Vyšším Brodě, jež dokončil r Malíř měst (veduty). V jeho vedutách 18. a 19. století zachytil vnější podobu a oživil je charakteristickými postavičkami. První český klasicistní krajinář a grafik, vyučoval též na pražské AVU. (* ) Na první neděli adventní vstoupil v platnost nový Kodex kanonického práva, který 25. ledna 1983 vyhlásil papež Jan Pavel II Katoličtí ordináři ČSR a pražský arcibiskup kardinál František Tomášek vydali Společný pastýřský list k zahájení druhého roku Desetiletí duchovní přípravy na svatovojtěšské jubileum 1993 V Praze slavnostně otevřeno první vzdělávací centrum pro diabetické děti v ČR pod patronátem Suverénního řádu maltézských rytířů, za účasti velmistra Řádu Andrea Bertieho Na Svatém Hostýně se uskutečnila dvoudenní první celostátní konference o mládeži, kterou uspořádala sekce pro mládež při ČBK, za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. 28. LISTOPAD 1688 Zemřel Bohuslav Balbín, katolický kněz-jezuita, vlastenecký barokní historik, teoretik literatury, pedagog, obhájce českého jazyka a české kultury, spisovatel. Učitel na českých a moravských jezuitských kolejích. Sbíral staré české knihy, listiny

9 a jiné písemnosti k dokumentaci národní historie. Autor encyklopedického díla Rozmanitosti země české, v letech napsal spis o dějinách jezuitské pražské koleje v pražském Klementinu. O úctě k milostnému obrazu Palladia české země obsahuje latinský spis Diva Boleslaviensis. (* ) Narozen Kamil Výborský, chrámový hudební skladatel a ředitel kůru, pedagog. V letech 1898 až 1902 studoval na pražské konzervatoři varhany u profesora Kličky a od roku 1902 až 1903 kompozici u Antonína Dvořáka. Poté nastoupil jako učitel hudby v Táboře a roku 1906 se stal ředitelem kůru při proboštském chrámu v Jindři chově Hradci, kde také vyučoval zpěvu na středních školách. Napsal 240 číslovaných prací, např. 11 latinských mší, 3 české mše, 58 offertorií, 56 graduálií. ( ) V Lidicích slavnostně otevřeno nové Ekumenické středisko sociálních, kulturních a duchovních služeb OÁZA. 29. LISTOPAD 1378 Zemřel Karel IV., syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, český král a římský císař. V roce 1346 se ujal vlády a o rok později korunován na krále. V r založil arcibiskupství pražské a Arnošt z Pardubic se stal prvním arcibiskupem. Dne 7. dubna 1348 založil Pražské vysoké učení a dne 10. června 1348 hrad Karlštejn, kde r vzniklo děkanství, které existuje dodnes. Nechal postavit Karlův most, založil pražské Nové Město i řadu klášterů. Zajímal se o historii a podporoval vznik kronik. Jeho vlastní životopis vystihuje dílo Vita Caroli. Ovlivnil osud české země i celé střední Evropy. Jeho ostatky uloženy do královské hrobky v chrámu sv. Víta. (* ) Založena Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul a sv. Luisa de Marillae vincentky. Cílem je všestranná pomoc lidem, kteří trpí materiální bídou Narozen František Xaver Dvořák, katolický kněz a teolog, katecheta, spisovatel a pedagog. Po vysvěcení se stal kaplanem v Kozlově a posléze v Bochově. Odtud přichází do Prahy, kde v r působil jako kaplan u Nejsvětější Trojice na pražském Novém Městě. Od r katecheta na Vyšší dívčí škole. Představitel české Katolické moderny a spoluzakladatel Jednoty katolického duchovenstva. Publikoval příspěvky do časopisů: Čech, Zora, Vesna aj. Autor teologických pojednání: Mravouka katolická Stručná apologetika katolická. Vydal celou řadu sbírek básní: Modlitby básníkovy, Stínem k úsvitu, Meditace a další. ( ) Zemřel Tomáš Škrdle, katolický kněz a katecheta, spisovatel. Začínal jako kaplan ve Svatoboru u Chebu a po krátké době ustanoven administrátorem v Zakšíně u Teplic. Roku 1883 se stal domácím duchovním v rodině prince A. Windischgrätze ve Scharzbachu. Po návratu v letech 1884 až 1893 působil jako katecheta na školách v Praze-Žižkově. V r založil družstvo Vlast na vydávání časopisů a knih. Zakladatel Jednoty katolického učitelstva. (* ) 1923 Zemřel Karel Dostál Lutinov, katolický kněz, spisovatel, vůdčí osobnost Katolické moderny. Nastoupil jako kaplan v Jeseníkách, poté r duchovním správcem polepšovny v Novém Jičíně a později r jmenován farářem v Prostějově. Vydával politický týdeník Ječmínek s přílohou Orel. Po 12 let vedl časopis Nový život, který se stal časopisem Katolické moderny. V r založil uměleckou revue Archa.

10 Organizátor moravské Družiny umělecké a literární. (* ) Novou bulou papeže Jana Pavla II. Incarnationis mystérium zahájen třetí rok přípravy na Velké jubileum roku Arnošt Kelnar.

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř D U B E N 2 0 1 3 1. DUBEN 1868 Narozen PhDr. Alois Kolísek, katolický kněz a teolog, čestný biskupský a kon zistorní rada, historik umění, propagátor slovenské kultury

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř S R P E N 2 01 4 1. SRPEN 1859 Narozen Alois Slovák, katolický kněz a kazatel. Nastoupil jako druhý kaplan při katedrálním chrámu v Brně. Povolán na funkci prefekta

Více

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4

H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4 H I S T O R I C K Ý K A L E N D Á Ř Č E R V E N E C 2 0 1 4 1. ČERVENEC 1914 Narozen Mons. Mgr. Josef Olejník, katolický kněz, hudební skladatel a pedagog, sbormistr. V letech 1939 až 1945 vystudoval gregoriánský

Více

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch

Více

Ročník 22 září 2012. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 22 září 2012. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 22 září 2012 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Lubomír Vaculčík Na Svatém Hostýně vyvrcholily oslavy 100. výročí

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 červen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Na Svatém Kopečku byla otevřena nová poutní cesta Snímek Ivo Buráň Novou

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 7 září 2011 19. ročník ÚVODNÍK Jak se žije v církevních školách v pražské arcidiecézi Září již tradičně vybízí k myšlenkám na školu, ať už ve vzpomínkách starší generace,

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

výroční zpráva arcibiskupství pražské

výroční zpráva arcibiskupství pražské výroční zpráva arcibiskupství pražské 20 11 OBSAH 4 Slovo úvodem 5 Údaje o organizaci 7 Profil 9 Struktura arcibiskupství 11 Milníky roku 2011 19 Pastorace 23 Komunikační média 26 Církevní školství 28

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST- ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA OBDOBÍ 1951-2011 sestavila PhDr. Marie Bisingerová Obsah OBDOBÍ 1951-1989... 3 Před rokem 1951... 3 Kněží... 4 Opravy... 4

Více

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Jdu napřed. Těším se na vás! Možná znáte tu situaci: přátelé se dohodnou, že společně prožijí několik dní někde v přírodě, na horách. A mají to štěstí, že někdo z

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Snímek Martin Kučera Důstojnost krásy výstava v kryptě katedrály sv. Václava

Více

Noc kostelů byla úspěšná Páteční Noc kostelů (28. května) přilákala do setmělých

Noc kostelů byla úspěšná Páteční Noc kostelů (28. května) přilákala do setmělých 7-8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 červenec srpen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Požehnání Poutní cesty růžence V neděli 13. června byla požehnána

Více

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne

V temnici někdo změkne. a někdo ztvrdne V temnici někdo změkne 1 a někdo ztvrdne V sobotu 5. března 2011 jsme se rozloučili s jedním z nejvýznamnějších představitelů podzemního katolického hnutí, Mons. Oto Mádrem. STANISLAVA VODIČKOVÁ Podzemní

Více

Historie novodobého eucharistického hnutí na Moravě a ve Slezsku

Historie novodobého eucharistického hnutí na Moravě a ve Slezsku Historie novodobého eucharistického hnutí na Moravě a ve Slezsku Jan Larisch Vydal: 1 Obsah Úvod... 3 1 Místa eucharistických zázraků na Moravě... 3 2 Vznik novodobého eucharistického hnutí ve světě...

Více

č. 6 červen 2012 20. ročník

č. 6 červen 2012 20. ročník ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 6 červen 2012 20. ročník ÚVODNÍK Proste Pána, aby poslal dělníky... Červen, kromě velkých slavností Nejsvětější Trojice Boží, Těla a krve Páně a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

Více

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Kombinované studium Náboženské nauky Katedra Pastorálních oborů a právních věd Milan Boldi PODÍL TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA NA PASTORACI V ČESKÉ REPUBLICE

Více

KARDINÁL TOMÁŠEK. Generál bez vojska?

KARDINÁL TOMÁŠEK. Generál bez vojska? KARDINÁL TOMÁŠEK Generál bez vojska? VYŠEHRAD 2003 Uspořádali Jan Hartmann, Bohumil Svoboda a Václav Vaško Jan Hartmann, Bohumil Svoboda a Václav Vaško ISBN 80-7021-492-9 19 Svatořečení Anežky České Římská

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 Listopad 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pozvání papeže na Velehrad Zástupci Zlínského kraje a statutárního města

Více

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech)

MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ. (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) MÍSTOPIS PŘÍBRAMI PŘÍBRAMSKÉ HŘBITOVY HISTORIE PŘÍBRAMSKÝCH HŘBITOVŮ (Montánní památky a význačné osobnosti na příbramských hřbitovech) JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2001, 2008 Příbram v době držení

Více

ZPRAVODAJ číslo 7/2015 ročník 23

ZPRAVODAJ číslo 7/2015 ročník 23 ZPRAVODAJ číslo 7/2015 ročník 23 PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE Rekonstrukce Svaté Hory Obnova kolébky české státnosti Eucharistické hnutí 2 ÚVODNÍK Editorial Vážení čtenáři, v zářijovém čísle Zpravodaje se věnujeme

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 21 červen 2011. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 6 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 červen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Papež Jan Pavel II. byl blahořečen Svatý otec Benedikt XVI. v neděli 1.

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH

PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH PŘÍBRAMSKÉ HORNICTVÍ OBNOVENÁ PROKOPSKÁ POUŤ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ 2006, aktualizace 2009 A Beran, Josef ThDr., kardinál * 29.12.1888 Plzeň (PM) + 17.05.1969 Řím (Vatikán - IT)

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 1 ročník 22 leden 2014 KATOLICKÉ ŠKOLY V NAŠÍ ARCIDIECÉZI TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD DOBRÝ DUCH CÍRKEVNÍCH ŠKOL

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 1 ročník 22 leden 2014 KATOLICKÉ ŠKOLY V NAŠÍ ARCIDIECÉZI TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD DOBRÝ DUCH CÍRKEVNÍCH ŠKOL ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 1 ročník 22 leden 2014 TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD KATOLICKÉ ŠKOLY V NAŠÍ ARCIDIECÉZI DOBRÝ DUCH CÍRKEVNÍCH ŠKOL 2 ÚVODNÍK EDITORIAL ÚVODNÍK BISKUPA Vážení čtenáři, leden je měsíc

Více

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více