DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Renata Jandrtová Závěrečná bakalářská práce DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK AVAILABILITY OF SERVICES FOR VISUALLY IMPAIRED PEOPLE IN THE DISTRICT ŠUMPERK Vedoucí práce: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. Olomouc

2 Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou bakalářskou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Hanušovicích dne Vlastnoruční podpis

3 Obsah ÚVOD ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ Klasifikace vad zraku Charakteristika jednotlivých skupin zrakově postižených Osoby nevidomé Osoby se zbytky zraku CHARAKTERISTIKA VÝVOJE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V ZÁVISLOSTI NA DOBĚ VZNIKU A S TUPNI PORUCHY Vrozená vada zraku Oslabení a ztráta zraku v průběhu života Vliv zrakového postižení na vývoj osobnosti člověka ZTRÁTA ZRAKU JAKO TĚŽKÁ ŽIVOTNÍ SITUACE A JEJÍ VLIV NA KVALITU ŽIVOTA POTŘEBY A ZÁJMY ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH JAKO MOTIVAČNÍ PROCES PODPORA, PÉČE A POMOC OSOBÁM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Úloha rodiny Služby pro osoby se zrakovým postižením Sféra zdravotních služeb Školská sféra Sociální sféra TECHNIKY PRŮZKUMU, STANOVENÍ CÍLŮ A VÝZKUMNÝCH OTÁZEK Techniky sběru dat Charakteristika zkoumaného vzorku Stanovení cíle a výzkumných otázek Zmapování poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro osoby prakticky nebo úplně nevidomé Konstrukce dotazníku vysvětlení pojmů VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ ZHODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK A NAPLNĚNÍ CÍLE PRÁCE ZÁVĚR

4 ÚVOD Nevidět. Oslepnout. To jsou slova, kterých se bojí v podstatě každý. Vyvolávají hrůzu, strach a děs. O to horší je, když se tato slova stanou realitou a život člověka se najednou zcela změní - ať už postižením vlastním, nebo dítěte, partnera či jiné blízké osoby. Přichází zoufalství a beznaděj, ztráta všech výhledů do budoucnosti, život skončil. A do nekonečna se v mozku ozývají jen ta dvě slova UŽ NIKDY! UŽ NIKDY: - běžet orosenou travou, číst si před spaním - žádné oddechové činnosti - malovat, fotografovat - žádná zájmová činnost - toulky přírodou, výlety po hřebenech hor, lyže - žádné hry, žádný sport - být užitečný (řídit auto, něco opravit, ušít si šaty) - už jen objekt péče druhých - vidět se v zrcadle, tančit ve vlajících šatech - už žádná rozkoš - nezažít obdivné pohledy - už jen soucit - nebýt normální - už jen odlišnost - blbnout jako dřív - už jen důstojný adresát péče A co tedy s tím? Jak je možné, že lidé žijí, pracují i takto ochuzení, ošizení či omezení? Jak je možné, že vykonávají činnosti, které se zdají být nemožné? 1 Lidé se zrakovým handicapem toho dosahují na základě poskytovaných služeb ze strany neziskového i ziskového sektoru, pomoci a podpory rodiny, přátel i známých a také nástrojů sociální politiky státu. 1 WIENER, P. RUCKÁ, R. Terapie zrakového handicapu. 1. Vyd. Praha: Marcon, 2006, s. 5. 4

5 Podle Výsledků výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2007 je k datu evidováno občanů se zdravotním postižením v ČR a z toho osob se zrakovým postižením. Přičemž nejčastější příčinou zrakového postižení je onemocnění. Zrakový handicap se dotýká všech věkových kategorií, z toho se nejvíce projevuje ve věkové kategorii 75 a více let. 2 Z výše uvedených dat je zřejmé, že zrakové postižení se dotýká velké skupiny občanů České republiky. Proto se ve své práci zabývám problematikou života se zrakovým handicapem z hlediska dostupnosti a nabídky služeb pro tyto osoby. Pracuji v Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, která se zabývá pomocí těžce zrakově postiženým občanům při překonávání zrakového handicapu. Poskytujeme odborné poradenství, zajišťujeme doprovod, pomoc při prosazování oprávněných zájmů a práv a také vytváříme prostor pro smysluplné trávení volného času. Klienti se zrakovým postižením mají specifické potřeby na služby. Jsou poživateli příspěvku na péči v I., II. a výjimečně III. stupni závislosti. Velmi často se zabýváme problematikou zajištění služeb. Cílem mé práce je evaluace nabídky a dostupnosti služeb prakticky a úplně nevidomým klientům žijícím v přirozeném prostředí v okrese Šumperk dle jejich potřeb. Výsledkem empirického šetření bude, doufám, zmapování potřeb služeb, o které mají klienti zájem. Výsledky šetření bude možno využít při rozšiřování nabídky služeb naší organizace i dalších poskytovatelů v regionu okresu Šumperk a také při komunitním plánování sociálních služeb. Výzkumné otázky mohou také prokázat, že služby mimo území měst a obcí s rozšířenou působností poskytují převážně rodinní příslušníci nebo jiné fyzické osoby z důvodu nedostatečné dostupnosti služeb poskytovatelů. 2 Český statistický úřad, Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2007; 3. Výběrové šetření osob se zdravotním postižením VŠPO 07, zveřejněno: , dostupné z: (cit ) 5

6 V teoretické části bude využíváno odborné literatury a legislativního ukotvení problematiky k definování základních pojmů vztahujících se k tématu. Jedná se zejména o vymezení pojmů v oblasti zrakového postižení a jeho důsledků, stanovení potřeb a následně služeb nabízených této klientele. V první kapitole se budu zabývat vymezením zrakového postižení, jeho klasifikací a charakteristikou jednotlivých skupin osob se zrakovým postižením. Druhá kapitola bude věnována charakteristice vývoje osoby se zrakovým postižením z hlediska doby vzniku a stupně postižení. Třetí kapitola pojednává o ztrátě zraku jako o těžké životní situaci a o vlivu na kvalitu života. Svůj výklad směřuji k zjištění potřeb osob s těžkým zrakovým postižením a s možností uspokojení těchto potřeb poskytováním péče, podpory, pomoci a služeb ze stran různých institucí. Této problematice se věnuje kapitola pátá a šestá. Empirická část bude realizována kvantitativním šetřením, ve kterém si stanovím výzkumné otázky o dostupnosti, nabídce a poskytovatelích služeb. Šetření bude provedeno formou písemného dotazníku. Dotazníky s probandy budu vyplňovat osobně z důvodu jeho nevhodného formátu pro osoby se zrakovým handicapem. Respondenty šetření budou osoby prakticky nebo úplně nevidomé docházející na pracoviště oblastní odbočky SONS ČR Šumperk Jeseník žijící v přirozeném sociálním prostředí regionu okresu Šumperk. Praktická část bude obsahovat výsledky šetření a závěry vyhodnocující výzkumné otázky o dostupnosti a nabídce služeb pro zrakově postižené. 6

7 TEORETICKÁ ČÁST 7

8 1. ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ V této části své bakalářské práce bych se chtěla věnovat problematice zrakového postižení. Zraková vada, podobně jako jiná postižení, ovlivňuje celou osobnost jedince a jeho psychický vývoj. 3 Libor Novosad uvádí charakteristiku postižení podle Světové zdravotnické organizace WHO jako: částečné nebo úplné omezení schopností vykonávat některou činnost či více činností, které je způsobeno poruchou nebo dysfunkcí orgánu. 4 nevýhodu, které je jedinec vystaven vlivem postižení. 5 Novosad dále definuje handicap jako Zrakově postižení podle Milana Pešáka a Radka Schindlera osoby se zrakovým postižením, jsou lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Úžeji se tímto termínem rozumí ti, u nichž poškození zraku nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná optická korekce nepostačuje. (Nezahrnujeme sem tedy např. člověka, který nosí dioptrické brýle a s nimi docela normálně vidí - to znamená, že má zrakovou vadu lehčího stupně a s brýlemi zvládá bez potíží každodenní činnosti, nemá omezení v přístupu k informacím, v orientaci a samostatném pohybu, v pracovním uplatnění, v sociální oblasti apod.). Abychom zdůraznili tento rozdíl, mluvíme někdy o těžce zrakově postižených. Tím máme na mysli skupinu zrakově postižených, u nichž právě onen vážný funkční důsledek zrakové vady zasahuje do běžného života, lidí, jimž už běžná brýlová korekce nepostačuje k plnému vidění. 6 Zrakové postižení považuje Dagmar Moravcová za jedno z nejtěžších, zrak zprostředkovává 70 90% informací. Jeho nedostatečnost způsobuje informační deficit, který musí zrakově handicapovaný jedinec nahradit, 3 KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Druhé, upravené vyd. Praha: SEPTIMA, 1998, s NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. 2. vyd. Praha: Portál, 2006, s NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. 2. vyd. Praha: Portál, 2006, s Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, SCHINDLER, R. PEŠÁK, M. Kdo je zrakově postižený, dostupný z: (cit ) 8

9 kompenzovat dalšími smysly - sluchem, hmatem, čichem a neúměrně větší pohybovou aktivitou, představami o vnějším světě a získanými osobními zkušenostmi, pokud ke ztrátě zraku došlo v průběhu života jedince. 7 Zrakově postiženého člověka je třeba vnímat především jako člověka. Radek Schindlera a Milana Pešák ve své stati uvádí: Samotný fakt, že nevidí, znamená jen to, že některé věci musí dělat jinými způsoby než ostatní, ale není proto lepší nebo horší: Klasifikace vad zraku V předchozí části jsem uvedla charakteristiku zrakového postižení. A nyní se budu blíže věnovat klasifikaci vad zraku. Jak jsem již v předchozí kapitole uvedla, ve společnosti existují lidé s různými druhy a stupni zrakového onemocnění, proto je třeba provádět diferenciace a určit stupeň závažnosti postižení. Pojmem diferenciace máme na mysli rozdělení zrakově postižených do jednotlivých skupin na základě společných znaků. Při tomto rozdělení zpravidla uplatňujeme různá kritéria podle toho, jaké cíle diferenciací sledujeme. 9 Klasifikace osob se zrakovým postižením probíhá na základě určitých společných znaků. Nejčastěji se vychází a využívá Mezinárodní klasifikace zrakového postižení dle Světové zdravotnické organizace WHO, která determinuje kategorie zrakového postižení podle nejlépe dosažené zrakové ostrosti na lépe vidícím oku (tabulka č. 1), rozeznává slabozrakost střední, slabozrakost těžkou, těžce slabý zrak, praktickou nevidomost a úplnou nevidomost MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha:TRITON s. r. o., 2004, s Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, SCHINDLER, R. PEŠÁK, M. Kdo je zrakově postižený, dostupný z: (cit ) 9 KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z., Oftalmopedie, Brno: Paido, 2007, str

10 Tabulka č 1 Klasifikace zrakového postižení podle WHO 11 Položka Druh zdravotního postižení 1. Střední slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) - minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10-1/10, kategorie zrakového postižení 1 2. Silná slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) - minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10-10/20, kategorie zrakového postižení 2 3. Těžce slabý zrak a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) - minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20-1/50, kategorie zrakového postižení 3 b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů 4. Praktická slepota zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, kategorie zrakového postižení 4 5. Úplná slepota ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5 Mimo diferenciace podle stupně postižení rozeznávají autoři odborných textů další klasifikace: A. Keblová ve své publikaci uvádí následující dělení 12 : z hlediska speciálně pedagogické praxe je důležitá doba vzniku poruchy a příčiny vzniku rozeznáváme: - vrozené poruchy (kongenitální, prenatální) - získané poruchy (postnatální, juvenilní, senilní) 11 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - desátá revize (MKN-10), vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, dostupné z: (cit ) 12 KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s

11 z hlediska profesionální přípravy a další výchovy je důležitý časový horizont přetrvávání vady rozeznáváme: - krátkodobé poruchy (akutní) - dlouhodobé poruchy (chronické) - opakované (recidivující) z hlediska poruchy orgánu rozeznáváme: - orgánové poruchy - funkční poruchy z hlediska možnosti nápravy postižení rozeznáváme: - reparabilní poruchy - ireparabilní poruchy L. Ludíková používá tytéž diferenciace a dále rozlišuje zrakové postižení podle stupně zrakového postižení a podle něj je možné klasifikovat jedince na 13 : Osoby nevidomé Osoby se zbytky zraku Osoby slabozraké osoby s binokulárním viděním V této kapitole jsem se zabývala klasifikací zrakového postižení optikou diferenciace podle různých kritérií stupeň postižení, délka a způsob vzniku poruchy a podle stupně postižením. Vzhledem k existenci značného množství druhů a stupňů zrakového onemocnění budu se v této práci zabývat skupinou osob s těžkým zrakovým postižením. Jedná se o osoby nevidomé a osoby se zbytky zraku. Pro účely této práce a stanovení potřeb zrakově postižených je důležitou determinantou doba vzniku funkční poruchy. Vysvětlením těchto pojmů se budu věnovat v následujících kapitolách. 13 LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie andragogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s

12 1.2. Charakteristika jednotlivých skupin zrakově postižených Nyní se budu zabývat jednotlivými skupinami osob se zrakovým postižením. Vzhledem k cíli mé bakalářské práce zjištění dostupnosti a nabídky služeb pro osoby s těžkým zrakovým postižením se budu zabývat pouze kategoriemi osob nevidomých a osob se zbytky zraku Osoby nevidomé Nevidomost je nejtěžším postižením zraku. Z oftalmologického hlediska se projevuje především jako ztráta funkčnosti zrakového analyzátoru. Rozeznáváme absolutní ztrátu zraku a praktickou nevidomost a ty mohou být vrozené nebo získané. 14 Kategorie nevidomých zahrnuje děti, mládež a dospělé. Nevidomí díky své vadě nemohou své okolí poznávat zrakem, ale musí tento deficit nahrazovat využíváním nižších a vyšších kompenzačních činitelů. Mezi nižší kompenzační činitele řadíme sluch, hmat a čich a mezi vyšší pak myšlení, paměť, představy, řeč a emoce. Důsledky nevidomosti postihují celou osobnost jedince. Vedle vzniku informačního deficitu se objevují potíže také v oblasti prostorové orientace, samostatném pohybu, sebeobsluze, ve sféře společenského a pracovního uplatnění. 15 Slepota stěžuje poznávací procesy, socializaci a také omezuje grafické projevy. Může docházet k verbalismu - situaci, kdy především děti používají značné množství slov, aniž by přesně chápaly jejich význam. Vyučovací procesy jsou orientovány především na rozvoj zbylých smyslů. Ke čtení a psaní užívají nevidomí Braillovo písmo nebo také PC s hlasovým vyčítačem. Využívají spoustu pomůcek, které jim pomáhají při sebeobsluze a dalších běžných činnostech KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie andragogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z., Oftalmopedie, Brno: Paido, 2007, str

13 Nevidomým ať již prakticky nebo úplně nevidomým byly podle přílohy č. 2 vyhl. MPSV 182/1991 Sb. do přiznávány výhody III. stupně a svůj těžký handicap prokazovali průkazem ZTP/P. 17 Nyní podle zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, jehož účinnost vešla v platnost k datu , dle 34 odst. 5 náleží průkaz ZTP/P osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace Osoby se zbytky zraku Tato kategorie se dotýká osob ze všech věkových skupin, od dětí až po dospělé, kteří tvoří hraniční skupinu mezi osobami slabozrakými a nevidomými. Zbytky zraku nemají stálý charakter, může docházet k dočasnému zlepšení nebo také zhoršení vízu nebo také k progresi onemocnění. Jedná se o těžce slabý zrak. 19 Zrakový visus je charakterizován skutečností, že obvykle vidí osoba s defektem i s předepsanou brýlovou korekcí až prsty na kratší vzdálenost, nerozezná na oftalmotypu největší znak. Je schopna číst plakátové písmo a černotisk za využití optických pomůcek. Snížení nebo deformace zrakových schopností ovlivňují vytváření představ, které se projevuje zejména při osvojování znalostí a jejich reprodukci. Pro pedagogickou praxi je důležité členění žáků na ty, kteří preferují způsoby poznávání nevidomých, a ty, kteří upřednostňují reedukaci postiženého smyslu. Obě možnosti je třeba 17 Vyhláška č. 182/1991 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení- příloha č zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, LUDÍKOVÁ, L., Tyflopedie andragogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s

14 zohledňovat při volbě didakticko-metodických postupů. Proto se při výuce osob se zbytky zraku kombinují prvky a metody obvyklé při práci s nevidomými i slabozrakými. Hlavním vzdělávacím cílem je snaha, aby se osoby se zbytky zraku za pomoci kompenzačních pomůcek naučily nebo si udržely schopnost číst a psát v černotisku zrakem a současně četly slepecké bodové písmo hmatem. Osoby se zbytky zraku mají problémy s orientací a samostatným pohybem. Také mají ztížené možnosti pracovního uplatnění a díky zbytkům zraku i s poznáváním osob. 20 Osobám se zbytky zraku těžce slabozrakým byly podle přílohy č. 2 vyhl. MPSV 182/1991 Sb. byly do přiznávány výhody II. stupně a svůj těžký handicap prokazovaly průkazem ZTP. 21 Osobám se zbytky zraku nyní podle zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů náleží rovněž průkaz ZTP/P. 22 V této kapitole jsem se věnovala charakteristikám osob se zrakovým postižením z hlediska stupně postižení. S ohledem na cíl své práce - evaluaci a dostupnost služeb osobám prakticky a zcela nevidomým jsem popisovala pouze osoby nevidomé a osoby se zrakovým postižením. Dalším důležitou determinantou z hlediska vývoje jedince je doba vzniku postižení. Této problematice věnuji následující kapitolu. 20 KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s Vyhláška č. 182/1991 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení- příloha č zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, 34 14

15 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V ZÁVISLOSTI NA DOBĚ VZNIKU A S TUPNI PORUCHY V předchozí kapitole jsem se věnovala problematice spojené s klasifikací zrakového postižení a také vymezením kategorií osob s těžkým zrakovým postižením. Další důležitou determinantou pro vývoj osobnosti zrakově postiženého a tím také stanovení jeho potřeb je doba vzniku postižení Vrozená vada zraku Ve zdravotní péči o děti má již své nezastupitelné místo zrakový screening, a proto většina dětí se zrakovým postižením je v péči specialistů od narození nebo ihned po zjištění vady. Vrozená vada je výraznou zátěží pro psychický vývoj dítěte a také ovlivňuje postoje rodičů k dítěti a je rovněž velkou zátěží pro fungování rodiny. 23 Zrakově postižené dítě je sice limitováno v mnoha dovednostech, avšak mělo by se učit dovednosti ve stejném věku jako zdravé děti. Například učit se chodit, mluvit, samostatně jíst, a to průměrně mezi jedním a dvěma lety. 24 U takto postižených dětí zrakové vnímání chybí nebo je značně zkreslené v závislosti na stupni zrakového postižení. Pro jeho rozvoj je nutné poskytování značného množství podnětů, které vnímá jinými smysly. Motorika hraje výraznou roli ve výchově i dalším vzdělávání. Vývoj hrubé i jemné motoriky je značně opožděný v důsledku absence zrakových vjemů a možnosti zpětné vazby. U nevidomých i těžce slabozrakých dětí je omezena také lokomoce aktivní pohyb z místa na místo. Dítě má obtíže s učením chůze, později projevuje zájem o poznávání světa kolem sebe. Dalším okruhem 23 KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s

16 je sebeobsluha. Dítě i přes svůj handicap se musí vše postupně naučit. V období 1 7 roku života dítěte mají u zrakově postižených dětí vliv na vytváření jejich osobnosti rodiče, kteří ve spolupráci s dalšími odborníky vytvářejí podmínky pro jejich rozvoj. Využívají speciálních technik a přístupů, poskytují adekvátní podněty, reedukují zbytky zraku, pokud jsou zachovány. Rozvíjí další smysly, které jsou potřebné pro vnímání. Neméně důležité je vytvoření bezpečného prostředí a podmínek, které napomohou při budování důvěry dítěte ve své schopnosti, dovednosti, rodinu, lidi kolem něj. 25 Období předškolní, školní a přípravy na budoucí pracovní uplatnění je dalším důležitým mezníkem ve vývoji osobnosti. Zde je kladen důraz na využití zbytků zraku nebo dalších kompenzačních činitelů. Velkou roli zaujímá také výběr vzdělávacích institucí specializované školství nebo integrace osoby se zrakovým postižením do běžných tříd s pomocí asistenta. V rámci socializace je důležité navazování vztahů s vrstevníky, sociální komunikace a interakce, začleňování do sociálních skupin. V adolescenci se stává problémem izolace, handicapovaní intenzivně prožívají svá omezení a někteří řeší tuto situaci začleňováním se do skupiny stejně postižených tzv. efekt similarity. V tomto období se také začíná projevovat potřeba partnerství. Volba partnera je značně omezena, a to zejména díky omezenosti výběru. Osoby s těžkým zrakovým postižením často navazují partnerské vztahy s partnery, které dobře znají, a velmi často se jedná o jedince se zdravotním handicapem. 26 Vrozené zrakové postižení má vliv na kvalitu utváření představ, pojmů, kvalitu řeči, abstraktního myšlení, na rozvoj pohybu a schopnosti orientace v interiéru i exteriéru, na rozvoj komunikace, vytváření sociálních vztahů KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s HAMADOVÁ, P. KVĚTOŇOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007, s MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha: TRITON, 2004, s

17 2.2. Oslabení a ztráta zraku v průběhu života Ztráta nebo oslabení zraku v průběhu života člověka ovlivňuje osobnost jedince. Přijetí neboli akceptace vady je u jednotlivých postižených rozdílná a je podmíněna skutečností, zda v době vzniku defektu byla osobnost zformována či nikoliv. Ztráta nebo oslabení zraku může nastat ve všech věkových kategoriích. 28 Akceptovat ztrátu zraku v raném dětství lze snáze za vydatné podpory rodiny a při pomoci odborníků. V období osamostatňování tedy ve věku školním a adolescentním představuje ztráta zraku větší zásah do psychické stability jedince. Projevuje se často snížením sebevědomí a také zvýšenou emocionální labilitu v důsledku konfrontace s neúspěchem ve školní práci a také nepřijetím vrstevníky. Příčinou je zraková nedostatečnost (rychlost v reakci na zrakové podněty, nekvalitní zrakové vjemy) a také selhávání při společných činnostech (skupinové hry, soutěže). Je třeba předcházet neustálého vystavování jedince stresujícím prožitkům, které mohou vést až k psychickým poruchám. Podpora, pomoc při řešení problémů, posilování osobnosti jedince (poskytnutí prostoru pro seberealizaci v oblasti zájmů a nadání pro určitou činnost), vyhledání odpovídajícího způsobu vzdělávání, pomoc při výběru budoucího pracovního uplatnění napomáhá k akceptaci postižení. V tomto věku je vítána pomoc odborníků, kteří pomáhají překonat a akceptovat zrakový handicap. 29 V produktivním věku ztráta nebo oslabení zraku ovlivňuje jedince při výkonu profese. Omezuje rovněž při uspokojování svých zálib a potřeb. Emocionální prožívání zhoršení zraku zatěžuje vztahy jak na pracovišti, tak i v osobním životě. Ztráta možnosti vykonávat profesi staví člověka do ekonomických problémů, které se opět mohou negativně promítnout do partnerských a rodinných vztahů ČÁLEK, O. HOLUBÁŘ, Zd. CERHA, J. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 44, MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha:TRITON, 2004, s MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha:TRITON, 2004, s

18 Asi u 90% osob lze po 60. roku života zjistit výrazné zhoršení zrakového vnímání a asi u 30% se výrazně zhoršuje sluch. 31 Pokles schopností u této věkové kategorie omezuje nejen pokles výkonu určitých pracovních činností. Limituje však činnosti jako četbu, poslech hudby, cestovní a další. Pokles zrakového a sluchového vnímání negativně ovlivňuje samotnou schopnost komunikace s druhými lidmi. V důsledku zhoršení vnímání se zvyšuje riziko úrazů. 32 V seniorském věku přibývají obtíže se zrakovým vnímáním Dalšími typickými znaky stáří je pokles schopnosti smyslového vnímání, zhoršení paměti a také pokles inteligence. Pro seniory stoupá význam rodiny. Jsou častěji ohrožení sociální izolací a emoční nebo podmětovou deprivací. Pokud v této životní fázi ztrácí zrak nebo o něj zcela přijde, vyrovnává se s touto skutečností velmi těžko. Na svou ztrátu může reagovat různými strategiemi, které jsou shodné se strategiemi vyrovnávání se se stářím. Jedná se například o konstruktivní strategie, strategie závislosti, strategii obrannou, strategii hostility nebo strategii sebenenávisti jak uvádí ve své publikaci Dagmar Moravcová. 33 Z výše uvedených skutečností plyne, že zrakové postižení získané v průběhu života má dopady na celkový vývoj člověka. V různých vývojových stadiích jedince se projevuje odlišně. Jak jsem již zmínila a jak uvádí i. O. Čálek v publikaci Vývoj osobnosti těžce zrakově postižených záleží na tom, kdy ztráta zraku nastane a zda je již osobnost zformována či nikoliv. Ztráta nebo oslabení zraku zasahuje mnoho oblastí života člověka a mění jeho dosavadní životní styl. Člověk se musí učit provádět běžné úkony jinými způsoby a svou nezastupitelnou úlohu při překonávání důsledku handicapu hraje rodina, známí, přátelé, odborní lékaři a další odborníci z řad pomáhajících profesí MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha:TRITON, 2004, s MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha:TRITON, 2004, s MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha:TRITON, 2004, s ČÁLEK, O. HOLUBÁŘ, Zd. CERHA, J. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 44,

19 2.3. Vliv zrakového postižení na vývoj osobnosti člověka Doba vzniku defektu a také stupeň postižení má vliv na vývoj osobnosti osoby s těžkým zrakovým handicapem. Důležitou roli při přijetí vady hraje rodina a postoj známých nejbližšího sociálního okolí jedince. 35 Zrakový defekt se projevuje v oblasti kognitivního vývoje, pohybového vývoje a také v oblasti socializace. 36 Kognitivní vývoj 37 Důsledkem využívaných odlišných poznávacích činností a nedostatku zkušeností dochází u osob s těžkým zrakovým defektem k odchylkám ve vývoji myšlení a řeči. Zrak zprostředkovává nejvíce autentické vjemy podnětů. V případě výpadku zraku, je nutné poznávat svět dalšími kompenzačními smysly sluchem, hmatem, čichem. Zrakově postižený člověk není od přírody nadán lepšími kompenzačními smysly, jejich schopnosti je nutné cvičit a zdokonalovat. Informace, které jimi získává, mu pomáhají při orientaci v prostoru a také při komunikaci. Odborní pracovníci kladou důraz na využívání tzv. zbytků zraku, které lze udržovat formou zrakové stimulace nebo reedukace zraku. Paměť v důsledku těžké životní situace má velký význam je více rozvinutá a lidé se zrakovým defektem ji častěji využívají. Zrakové vnímání se liší u osob se zrakovou vadou v úplnosti, přesnosti a rychlosti zobrazování, zúžením a deformací zorného pole a schopností barvocitu. Takto postižení lidé často špatně rozeznávají předměty, srovnávají je, určují velikost. 35 ČÁLEK, O. HOLUBÁŘ, Zd. CERHA, J. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 44, HAMADOVÁ, P. KVĚTOŇOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007, s HAMADOVÁ, P. KVĚTOŇOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007, s

20 Pohybový vývoj 38 U dětí s těžkým zrakovým handicapem dochází v oblasti pohybového vývoje ke zpomalení rozvoje a také k přeskočení některých vývojových fází ve srovnání s dalšími dětmi. Příčinou je často ztráta motivace dítě nemá dostatek zrakových podnětů pro aktivní pohyb, neučí se nápodobou a imitací. Chůze i motorické schopnosti se rozvíjejí pomaleji a to především speciálními postupy a technikami. Děti s těžkým zrakovým defektem mají obtíže s vytvářením představ o okolí, jsou nejisté v orientaci. Je pro ně důležitý výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu. Socializace 39 Osobnost jedince se vyvíjí při vzájemném působení a komunikaci s dalšími lidmi v rámci určitého společenství. Oblast sociálních vztahů je determinována postoji rodiny, známých a vidících přátel k osobě se zrakovým postižením, která zpětně ovlivňuje svým chováním a jednáním své sociální okolí. Na průběh socializace má vliv rodina, která je obvykle prvním společenstvím, do kterého se dítě s těžkým zrakovým postižením začleňuje. V prvním kolektivu dochází k první konfrontaci odlišnosti dítěte se zrakovou vadou. Dalším mezníkem v procesu socializace je volba povolání a vstup do zaměstnání. Pro socializaci jedince je také nalezení společenského uplatnění a převzetí relevantních životních rolí. U osob se zrakovým postižením pozorujeme v sociální interakci a komunikaci odlišnosti od běžných projevů. Jedná se o ztrátu možnosti učit se nápodobou a imitací, nedostatek vizuálních kontaktů v komunikaci s okolím, nemožnost vnímat neverbální komunikace, potíže při řešení běžných sociálních situací a omezené schopnosti orientace v neznámém prostředí. 38 HAMADOVÁ, P. KVĚTOŇOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007, s HAMADOVÁ, P. KVĚTOŇOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007, s

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky)

Odborné sociální poradenství ( 37 odst. 3 ZSS, 4 vyhlášky) Příloha č. 3 Přehled druhů sociálních služeb, jejich cílových skupin dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, forem poskytování, způsob stanovení kapacity

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracoval(a): Mgr. Jaroslava Krömerová Datum: 30. 11. 2016 Kdo sociální služby zřizuje? Zřizovatelé MPSV, kraje, obce Nestátní neziskové organizace Podnikatelské subjekty (FO,

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Věra Linhartová, podzim 2013 Zrakové postižení omezení příjmu vizuálních informací ztížení příjmu vizuálních informací vliv na celou osobnost, psychický vývoj i fyzický

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Třetím dílčím úkolem aktivity je navrhnout systém sledování poskytovaných intervencí (činností) a jejich

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více