DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Renata Jandrtová Závěrečná bakalářská práce DOSTUPNOST SLUŽEB PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ V OKRESE ŠUMPERK AVAILABILITY OF SERVICES FOR VISUALLY IMPAIRED PEOPLE IN THE DISTRICT ŠUMPERK Vedoucí práce: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. Olomouc

2 Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou bakalářskou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použila. V Hanušovicích dne Vlastnoruční podpis

3 Obsah ÚVOD ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ Klasifikace vad zraku Charakteristika jednotlivých skupin zrakově postižených Osoby nevidomé Osoby se zbytky zraku CHARAKTERISTIKA VÝVOJE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V ZÁVISLOSTI NA DOBĚ VZNIKU A S TUPNI PORUCHY Vrozená vada zraku Oslabení a ztráta zraku v průběhu života Vliv zrakového postižení na vývoj osobnosti člověka ZTRÁTA ZRAKU JAKO TĚŽKÁ ŽIVOTNÍ SITUACE A JEJÍ VLIV NA KVALITU ŽIVOTA POTŘEBY A ZÁJMY ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH JAKO MOTIVAČNÍ PROCES PODPORA, PÉČE A POMOC OSOBÁM SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Úloha rodiny Služby pro osoby se zrakovým postižením Sféra zdravotních služeb Školská sféra Sociální sféra TECHNIKY PRŮZKUMU, STANOVENÍ CÍLŮ A VÝZKUMNÝCH OTÁZEK Techniky sběru dat Charakteristika zkoumaného vzorku Stanovení cíle a výzkumných otázek Zmapování poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro osoby prakticky nebo úplně nevidomé Konstrukce dotazníku vysvětlení pojmů VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ ZHODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK A NAPLNĚNÍ CÍLE PRÁCE ZÁVĚR

4 ÚVOD Nevidět. Oslepnout. To jsou slova, kterých se bojí v podstatě každý. Vyvolávají hrůzu, strach a děs. O to horší je, když se tato slova stanou realitou a život člověka se najednou zcela změní - ať už postižením vlastním, nebo dítěte, partnera či jiné blízké osoby. Přichází zoufalství a beznaděj, ztráta všech výhledů do budoucnosti, život skončil. A do nekonečna se v mozku ozývají jen ta dvě slova UŽ NIKDY! UŽ NIKDY: - běžet orosenou travou, číst si před spaním - žádné oddechové činnosti - malovat, fotografovat - žádná zájmová činnost - toulky přírodou, výlety po hřebenech hor, lyže - žádné hry, žádný sport - být užitečný (řídit auto, něco opravit, ušít si šaty) - už jen objekt péče druhých - vidět se v zrcadle, tančit ve vlajících šatech - už žádná rozkoš - nezažít obdivné pohledy - už jen soucit - nebýt normální - už jen odlišnost - blbnout jako dřív - už jen důstojný adresát péče A co tedy s tím? Jak je možné, že lidé žijí, pracují i takto ochuzení, ošizení či omezení? Jak je možné, že vykonávají činnosti, které se zdají být nemožné? 1 Lidé se zrakovým handicapem toho dosahují na základě poskytovaných služeb ze strany neziskového i ziskového sektoru, pomoci a podpory rodiny, přátel i známých a také nástrojů sociální politiky státu. 1 WIENER, P. RUCKÁ, R. Terapie zrakového handicapu. 1. Vyd. Praha: Marcon, 2006, s. 5. 4

5 Podle Výsledků výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2007 je k datu evidováno občanů se zdravotním postižením v ČR a z toho osob se zrakovým postižením. Přičemž nejčastější příčinou zrakového postižení je onemocnění. Zrakový handicap se dotýká všech věkových kategorií, z toho se nejvíce projevuje ve věkové kategorii 75 a více let. 2 Z výše uvedených dat je zřejmé, že zrakové postižení se dotýká velké skupiny občanů České republiky. Proto se ve své práci zabývám problematikou života se zrakovým handicapem z hlediska dostupnosti a nabídky služeb pro tyto osoby. Pracuji v Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, která se zabývá pomocí těžce zrakově postiženým občanům při překonávání zrakového handicapu. Poskytujeme odborné poradenství, zajišťujeme doprovod, pomoc při prosazování oprávněných zájmů a práv a také vytváříme prostor pro smysluplné trávení volného času. Klienti se zrakovým postižením mají specifické potřeby na služby. Jsou poživateli příspěvku na péči v I., II. a výjimečně III. stupni závislosti. Velmi často se zabýváme problematikou zajištění služeb. Cílem mé práce je evaluace nabídky a dostupnosti služeb prakticky a úplně nevidomým klientům žijícím v přirozeném prostředí v okrese Šumperk dle jejich potřeb. Výsledkem empirického šetření bude, doufám, zmapování potřeb služeb, o které mají klienti zájem. Výsledky šetření bude možno využít při rozšiřování nabídky služeb naší organizace i dalších poskytovatelů v regionu okresu Šumperk a také při komunitním plánování sociálních služeb. Výzkumné otázky mohou také prokázat, že služby mimo území měst a obcí s rozšířenou působností poskytují převážně rodinní příslušníci nebo jiné fyzické osoby z důvodu nedostatečné dostupnosti služeb poskytovatelů. 2 Český statistický úřad, Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2007; 3. Výběrové šetření osob se zdravotním postižením VŠPO 07, zveřejněno: , dostupné z: (cit ) 5

6 V teoretické části bude využíváno odborné literatury a legislativního ukotvení problematiky k definování základních pojmů vztahujících se k tématu. Jedná se zejména o vymezení pojmů v oblasti zrakového postižení a jeho důsledků, stanovení potřeb a následně služeb nabízených této klientele. V první kapitole se budu zabývat vymezením zrakového postižení, jeho klasifikací a charakteristikou jednotlivých skupin osob se zrakovým postižením. Druhá kapitola bude věnována charakteristice vývoje osoby se zrakovým postižením z hlediska doby vzniku a stupně postižení. Třetí kapitola pojednává o ztrátě zraku jako o těžké životní situaci a o vlivu na kvalitu života. Svůj výklad směřuji k zjištění potřeb osob s těžkým zrakovým postižením a s možností uspokojení těchto potřeb poskytováním péče, podpory, pomoci a služeb ze stran různých institucí. Této problematice se věnuje kapitola pátá a šestá. Empirická část bude realizována kvantitativním šetřením, ve kterém si stanovím výzkumné otázky o dostupnosti, nabídce a poskytovatelích služeb. Šetření bude provedeno formou písemného dotazníku. Dotazníky s probandy budu vyplňovat osobně z důvodu jeho nevhodného formátu pro osoby se zrakovým handicapem. Respondenty šetření budou osoby prakticky nebo úplně nevidomé docházející na pracoviště oblastní odbočky SONS ČR Šumperk Jeseník žijící v přirozeném sociálním prostředí regionu okresu Šumperk. Praktická část bude obsahovat výsledky šetření a závěry vyhodnocující výzkumné otázky o dostupnosti a nabídce služeb pro zrakově postižené. 6

7 TEORETICKÁ ČÁST 7

8 1. ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ V této části své bakalářské práce bych se chtěla věnovat problematice zrakového postižení. Zraková vada, podobně jako jiná postižení, ovlivňuje celou osobnost jedince a jeho psychický vývoj. 3 Libor Novosad uvádí charakteristiku postižení podle Světové zdravotnické organizace WHO jako: částečné nebo úplné omezení schopností vykonávat některou činnost či více činností, které je způsobeno poruchou nebo dysfunkcí orgánu. 4 nevýhodu, které je jedinec vystaven vlivem postižení. 5 Novosad dále definuje handicap jako Zrakově postižení podle Milana Pešáka a Radka Schindlera osoby se zrakovým postižením, jsou lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Úžeji se tímto termínem rozumí ti, u nichž poškození zraku nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná optická korekce nepostačuje. (Nezahrnujeme sem tedy např. člověka, který nosí dioptrické brýle a s nimi docela normálně vidí - to znamená, že má zrakovou vadu lehčího stupně a s brýlemi zvládá bez potíží každodenní činnosti, nemá omezení v přístupu k informacím, v orientaci a samostatném pohybu, v pracovním uplatnění, v sociální oblasti apod.). Abychom zdůraznili tento rozdíl, mluvíme někdy o těžce zrakově postižených. Tím máme na mysli skupinu zrakově postižených, u nichž právě onen vážný funkční důsledek zrakové vady zasahuje do běžného života, lidí, jimž už běžná brýlová korekce nepostačuje k plnému vidění. 6 Zrakové postižení považuje Dagmar Moravcová za jedno z nejtěžších, zrak zprostředkovává 70 90% informací. Jeho nedostatečnost způsobuje informační deficit, který musí zrakově handicapovaný jedinec nahradit, 3 KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Druhé, upravené vyd. Praha: SEPTIMA, 1998, s NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. 2. vyd. Praha: Portál, 2006, s NOVOSAD, L. Základy sociálního poradenství. 2. vyd. Praha: Portál, 2006, s Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, SCHINDLER, R. PEŠÁK, M. Kdo je zrakově postižený, dostupný z: (cit ) 8

9 kompenzovat dalšími smysly - sluchem, hmatem, čichem a neúměrně větší pohybovou aktivitou, představami o vnějším světě a získanými osobními zkušenostmi, pokud ke ztrátě zraku došlo v průběhu života jedince. 7 Zrakově postiženého člověka je třeba vnímat především jako člověka. Radek Schindlera a Milana Pešák ve své stati uvádí: Samotný fakt, že nevidí, znamená jen to, že některé věci musí dělat jinými způsoby než ostatní, ale není proto lepší nebo horší: Klasifikace vad zraku V předchozí části jsem uvedla charakteristiku zrakového postižení. A nyní se budu blíže věnovat klasifikaci vad zraku. Jak jsem již v předchozí kapitole uvedla, ve společnosti existují lidé s různými druhy a stupni zrakového onemocnění, proto je třeba provádět diferenciace a určit stupeň závažnosti postižení. Pojmem diferenciace máme na mysli rozdělení zrakově postižených do jednotlivých skupin na základě společných znaků. Při tomto rozdělení zpravidla uplatňujeme různá kritéria podle toho, jaké cíle diferenciací sledujeme. 9 Klasifikace osob se zrakovým postižením probíhá na základě určitých společných znaků. Nejčastěji se vychází a využívá Mezinárodní klasifikace zrakového postižení dle Světové zdravotnické organizace WHO, která determinuje kategorie zrakového postižení podle nejlépe dosažené zrakové ostrosti na lépe vidícím oku (tabulka č. 1), rozeznává slabozrakost střední, slabozrakost těžkou, těžce slabý zrak, praktickou nevidomost a úplnou nevidomost MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha:TRITON s. r. o., 2004, s Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, SCHINDLER, R. PEŠÁK, M. Kdo je zrakově postižený, dostupný z: (cit ) 9 KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z., Oftalmopedie, Brno: Paido, 2007, str

10 Tabulka č 1 Klasifikace zrakového postižení podle WHO 11 Položka Druh zdravotního postižení 1. Střední slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) - minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10-1/10, kategorie zrakového postižení 1 2. Silná slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) - minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10-10/20, kategorie zrakového postižení 2 3. Těžce slabý zrak a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) - minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20-1/50, kategorie zrakového postižení 3 b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů 4. Praktická slepota zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, kategorie zrakového postižení 4 5. Úplná slepota ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5 Mimo diferenciace podle stupně postižení rozeznávají autoři odborných textů další klasifikace: A. Keblová ve své publikaci uvádí následující dělení 12 : z hlediska speciálně pedagogické praxe je důležitá doba vzniku poruchy a příčiny vzniku rozeznáváme: - vrozené poruchy (kongenitální, prenatální) - získané poruchy (postnatální, juvenilní, senilní) 11 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - desátá revize (MKN-10), vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, dostupné z: (cit ) 12 KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s

11 z hlediska profesionální přípravy a další výchovy je důležitý časový horizont přetrvávání vady rozeznáváme: - krátkodobé poruchy (akutní) - dlouhodobé poruchy (chronické) - opakované (recidivující) z hlediska poruchy orgánu rozeznáváme: - orgánové poruchy - funkční poruchy z hlediska možnosti nápravy postižení rozeznáváme: - reparabilní poruchy - ireparabilní poruchy L. Ludíková používá tytéž diferenciace a dále rozlišuje zrakové postižení podle stupně zrakového postižení a podle něj je možné klasifikovat jedince na 13 : Osoby nevidomé Osoby se zbytky zraku Osoby slabozraké osoby s binokulárním viděním V této kapitole jsem se zabývala klasifikací zrakového postižení optikou diferenciace podle různých kritérií stupeň postižení, délka a způsob vzniku poruchy a podle stupně postižením. Vzhledem k existenci značného množství druhů a stupňů zrakového onemocnění budu se v této práci zabývat skupinou osob s těžkým zrakovým postižením. Jedná se o osoby nevidomé a osoby se zbytky zraku. Pro účely této práce a stanovení potřeb zrakově postižených je důležitou determinantou doba vzniku funkční poruchy. Vysvětlením těchto pojmů se budu věnovat v následujících kapitolách. 13 LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie andragogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s

12 1.2. Charakteristika jednotlivých skupin zrakově postižených Nyní se budu zabývat jednotlivými skupinami osob se zrakovým postižením. Vzhledem k cíli mé bakalářské práce zjištění dostupnosti a nabídky služeb pro osoby s těžkým zrakovým postižením se budu zabývat pouze kategoriemi osob nevidomých a osob se zbytky zraku Osoby nevidomé Nevidomost je nejtěžším postižením zraku. Z oftalmologického hlediska se projevuje především jako ztráta funkčnosti zrakového analyzátoru. Rozeznáváme absolutní ztrátu zraku a praktickou nevidomost a ty mohou být vrozené nebo získané. 14 Kategorie nevidomých zahrnuje děti, mládež a dospělé. Nevidomí díky své vadě nemohou své okolí poznávat zrakem, ale musí tento deficit nahrazovat využíváním nižších a vyšších kompenzačních činitelů. Mezi nižší kompenzační činitele řadíme sluch, hmat a čich a mezi vyšší pak myšlení, paměť, představy, řeč a emoce. Důsledky nevidomosti postihují celou osobnost jedince. Vedle vzniku informačního deficitu se objevují potíže také v oblasti prostorové orientace, samostatném pohybu, sebeobsluze, ve sféře společenského a pracovního uplatnění. 15 Slepota stěžuje poznávací procesy, socializaci a také omezuje grafické projevy. Může docházet k verbalismu - situaci, kdy především děti používají značné množství slov, aniž by přesně chápaly jejich význam. Vyučovací procesy jsou orientovány především na rozvoj zbylých smyslů. Ke čtení a psaní užívají nevidomí Braillovo písmo nebo také PC s hlasovým vyčítačem. Využívají spoustu pomůcek, které jim pomáhají při sebeobsluze a dalších běžných činnostech KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s LUDÍKOVÁ, L. Tyflopedie andragogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z., Oftalmopedie, Brno: Paido, 2007, str

13 Nevidomým ať již prakticky nebo úplně nevidomým byly podle přílohy č. 2 vyhl. MPSV 182/1991 Sb. do přiznávány výhody III. stupně a svůj těžký handicap prokazovali průkazem ZTP/P. 17 Nyní podle zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, jehož účinnost vešla v platnost k datu , dle 34 odst. 5 náleží průkaz ZTP/P osobám, které jsou podle zákona o sociálních službách považovány pro účely příspěvku na péči za osoby závislé na pomoci jiné osoby ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a osobám, u kterých bylo pro účely příspěvku na mobilitu zjištěno, že nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace Osoby se zbytky zraku Tato kategorie se dotýká osob ze všech věkových skupin, od dětí až po dospělé, kteří tvoří hraniční skupinu mezi osobami slabozrakými a nevidomými. Zbytky zraku nemají stálý charakter, může docházet k dočasnému zlepšení nebo také zhoršení vízu nebo také k progresi onemocnění. Jedná se o těžce slabý zrak. 19 Zrakový visus je charakterizován skutečností, že obvykle vidí osoba s defektem i s předepsanou brýlovou korekcí až prsty na kratší vzdálenost, nerozezná na oftalmotypu největší znak. Je schopna číst plakátové písmo a černotisk za využití optických pomůcek. Snížení nebo deformace zrakových schopností ovlivňují vytváření představ, které se projevuje zejména při osvojování znalostí a jejich reprodukci. Pro pedagogickou praxi je důležité členění žáků na ty, kteří preferují způsoby poznávání nevidomých, a ty, kteří upřednostňují reedukaci postiženého smyslu. Obě možnosti je třeba 17 Vyhláška č. 182/1991 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení- příloha č zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, LUDÍKOVÁ, L., Tyflopedie andragogika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, s

14 zohledňovat při volbě didakticko-metodických postupů. Proto se při výuce osob se zbytky zraku kombinují prvky a metody obvyklé při práci s nevidomými i slabozrakými. Hlavním vzdělávacím cílem je snaha, aby se osoby se zbytky zraku za pomoci kompenzačních pomůcek naučily nebo si udržely schopnost číst a psát v černotisku zrakem a současně četly slepecké bodové písmo hmatem. Osoby se zbytky zraku mají problémy s orientací a samostatným pohybem. Také mají ztížené možnosti pracovního uplatnění a díky zbytkům zraku i s poznáváním osob. 20 Osobám se zbytky zraku těžce slabozrakým byly podle přílohy č. 2 vyhl. MPSV 182/1991 Sb. byly do přiznávány výhody II. stupně a svůj těžký handicap prokazovaly průkazem ZTP. 21 Osobám se zbytky zraku nyní podle zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů náleží rovněž průkaz ZTP/P. 22 V této kapitole jsem se věnovala charakteristikám osob se zrakovým postižením z hlediska stupně postižení. S ohledem na cíl své práce - evaluaci a dostupnost služeb osobám prakticky a zcela nevidomým jsem popisovala pouze osoby nevidomé a osoby se zrakovým postižením. Dalším důležitou determinantou z hlediska vývoje jedince je doba vzniku postižení. Této problematice věnuji následující kapitolu. 20 KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s Vyhláška č. 182/1991 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení- příloha č zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, 34 14

15 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V ZÁVISLOSTI NA DOBĚ VZNIKU A S TUPNI PORUCHY V předchozí kapitole jsem se věnovala problematice spojené s klasifikací zrakového postižení a také vymezením kategorií osob s těžkým zrakovým postižením. Další důležitou determinantou pro vývoj osobnosti zrakově postiženého a tím také stanovení jeho potřeb je doba vzniku postižení Vrozená vada zraku Ve zdravotní péči o děti má již své nezastupitelné místo zrakový screening, a proto většina dětí se zrakovým postižením je v péči specialistů od narození nebo ihned po zjištění vady. Vrozená vada je výraznou zátěží pro psychický vývoj dítěte a také ovlivňuje postoje rodičů k dítěti a je rovněž velkou zátěží pro fungování rodiny. 23 Zrakově postižené dítě je sice limitováno v mnoha dovednostech, avšak mělo by se učit dovednosti ve stejném věku jako zdravé děti. Například učit se chodit, mluvit, samostatně jíst, a to průměrně mezi jedním a dvěma lety. 24 U takto postižených dětí zrakové vnímání chybí nebo je značně zkreslené v závislosti na stupni zrakového postižení. Pro jeho rozvoj je nutné poskytování značného množství podnětů, které vnímá jinými smysly. Motorika hraje výraznou roli ve výchově i dalším vzdělávání. Vývoj hrubé i jemné motoriky je značně opožděný v důsledku absence zrakových vjemů a možnosti zpětné vazby. U nevidomých i těžce slabozrakých dětí je omezena také lokomoce aktivní pohyb z místa na místo. Dítě má obtíže s učením chůze, později projevuje zájem o poznávání světa kolem sebe. Dalším okruhem 23 KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s

16 je sebeobsluha. Dítě i přes svůj handicap se musí vše postupně naučit. V období 1 7 roku života dítěte mají u zrakově postižených dětí vliv na vytváření jejich osobnosti rodiče, kteří ve spolupráci s dalšími odborníky vytvářejí podmínky pro jejich rozvoj. Využívají speciálních technik a přístupů, poskytují adekvátní podněty, reedukují zbytky zraku, pokud jsou zachovány. Rozvíjí další smysly, které jsou potřebné pro vnímání. Neméně důležité je vytvoření bezpečného prostředí a podmínek, které napomohou při budování důvěry dítěte ve své schopnosti, dovednosti, rodinu, lidi kolem něj. 25 Období předškolní, školní a přípravy na budoucí pracovní uplatnění je dalším důležitým mezníkem ve vývoji osobnosti. Zde je kladen důraz na využití zbytků zraku nebo dalších kompenzačních činitelů. Velkou roli zaujímá také výběr vzdělávacích institucí specializované školství nebo integrace osoby se zrakovým postižením do běžných tříd s pomocí asistenta. V rámci socializace je důležité navazování vztahů s vrstevníky, sociální komunikace a interakce, začleňování do sociálních skupin. V adolescenci se stává problémem izolace, handicapovaní intenzivně prožívají svá omezení a někteří řeší tuto situaci začleňováním se do skupiny stejně postižených tzv. efekt similarity. V tomto období se také začíná projevovat potřeba partnerství. Volba partnera je značně omezena, a to zejména díky omezenosti výběru. Osoby s těžkým zrakovým postižením často navazují partnerské vztahy s partnery, které dobře znají, a velmi často se jedná o jedince se zdravotním handicapem. 26 Vrozené zrakové postižení má vliv na kvalitu utváření představ, pojmů, kvalitu řeči, abstraktního myšlení, na rozvoj pohybu a schopnosti orientace v interiéru i exteriéru, na rozvoj komunikace, vytváření sociálních vztahů KEBLOVÁ, A. Zrakově postižené dítě. 1. vyd. Praha: Septima, 2001, s HAMADOVÁ, P. KVĚTOŇOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007, s MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha: TRITON, 2004, s

17 2.2. Oslabení a ztráta zraku v průběhu života Ztráta nebo oslabení zraku v průběhu života člověka ovlivňuje osobnost jedince. Přijetí neboli akceptace vady je u jednotlivých postižených rozdílná a je podmíněna skutečností, zda v době vzniku defektu byla osobnost zformována či nikoliv. Ztráta nebo oslabení zraku může nastat ve všech věkových kategoriích. 28 Akceptovat ztrátu zraku v raném dětství lze snáze za vydatné podpory rodiny a při pomoci odborníků. V období osamostatňování tedy ve věku školním a adolescentním představuje ztráta zraku větší zásah do psychické stability jedince. Projevuje se často snížením sebevědomí a také zvýšenou emocionální labilitu v důsledku konfrontace s neúspěchem ve školní práci a také nepřijetím vrstevníky. Příčinou je zraková nedostatečnost (rychlost v reakci na zrakové podněty, nekvalitní zrakové vjemy) a také selhávání při společných činnostech (skupinové hry, soutěže). Je třeba předcházet neustálého vystavování jedince stresujícím prožitkům, které mohou vést až k psychickým poruchám. Podpora, pomoc při řešení problémů, posilování osobnosti jedince (poskytnutí prostoru pro seberealizaci v oblasti zájmů a nadání pro určitou činnost), vyhledání odpovídajícího způsobu vzdělávání, pomoc při výběru budoucího pracovního uplatnění napomáhá k akceptaci postižení. V tomto věku je vítána pomoc odborníků, kteří pomáhají překonat a akceptovat zrakový handicap. 29 V produktivním věku ztráta nebo oslabení zraku ovlivňuje jedince při výkonu profese. Omezuje rovněž při uspokojování svých zálib a potřeb. Emocionální prožívání zhoršení zraku zatěžuje vztahy jak na pracovišti, tak i v osobním životě. Ztráta možnosti vykonávat profesi staví člověka do ekonomických problémů, které se opět mohou negativně promítnout do partnerských a rodinných vztahů ČÁLEK, O. HOLUBÁŘ, Zd. CERHA, J. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 44, MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha:TRITON, 2004, s MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha:TRITON, 2004, s

18 Asi u 90% osob lze po 60. roku života zjistit výrazné zhoršení zrakového vnímání a asi u 30% se výrazně zhoršuje sluch. 31 Pokles schopností u této věkové kategorie omezuje nejen pokles výkonu určitých pracovních činností. Limituje však činnosti jako četbu, poslech hudby, cestovní a další. Pokles zrakového a sluchového vnímání negativně ovlivňuje samotnou schopnost komunikace s druhými lidmi. V důsledku zhoršení vnímání se zvyšuje riziko úrazů. 32 V seniorském věku přibývají obtíže se zrakovým vnímáním Dalšími typickými znaky stáří je pokles schopnosti smyslového vnímání, zhoršení paměti a také pokles inteligence. Pro seniory stoupá význam rodiny. Jsou častěji ohrožení sociální izolací a emoční nebo podmětovou deprivací. Pokud v této životní fázi ztrácí zrak nebo o něj zcela přijde, vyrovnává se s touto skutečností velmi těžko. Na svou ztrátu může reagovat různými strategiemi, které jsou shodné se strategiemi vyrovnávání se se stářím. Jedná se například o konstruktivní strategie, strategie závislosti, strategii obrannou, strategii hostility nebo strategii sebenenávisti jak uvádí ve své publikaci Dagmar Moravcová. 33 Z výše uvedených skutečností plyne, že zrakové postižení získané v průběhu života má dopady na celkový vývoj člověka. V různých vývojových stadiích jedince se projevuje odlišně. Jak jsem již zmínila a jak uvádí i. O. Čálek v publikaci Vývoj osobnosti těžce zrakově postižených záleží na tom, kdy ztráta zraku nastane a zda je již osobnost zformována či nikoliv. Ztráta nebo oslabení zraku zasahuje mnoho oblastí života člověka a mění jeho dosavadní životní styl. Člověk se musí učit provádět běžné úkony jinými způsoby a svou nezastupitelnou úlohu při překonávání důsledku handicapu hraje rodina, známí, přátelé, odborní lékaři a další odborníci z řad pomáhajících profesí MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha:TRITON, 2004, s MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha:TRITON, 2004, s MORAVCOVÁ, D. Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vízem. Praha:TRITON, 2004, s ČÁLEK, O. HOLUBÁŘ, Zd. CERHA, J. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 44,

19 2.3. Vliv zrakového postižení na vývoj osobnosti člověka Doba vzniku defektu a také stupeň postižení má vliv na vývoj osobnosti osoby s těžkým zrakovým handicapem. Důležitou roli při přijetí vady hraje rodina a postoj známých nejbližšího sociálního okolí jedince. 35 Zrakový defekt se projevuje v oblasti kognitivního vývoje, pohybového vývoje a také v oblasti socializace. 36 Kognitivní vývoj 37 Důsledkem využívaných odlišných poznávacích činností a nedostatku zkušeností dochází u osob s těžkým zrakovým defektem k odchylkám ve vývoji myšlení a řeči. Zrak zprostředkovává nejvíce autentické vjemy podnětů. V případě výpadku zraku, je nutné poznávat svět dalšími kompenzačními smysly sluchem, hmatem, čichem. Zrakově postižený člověk není od přírody nadán lepšími kompenzačními smysly, jejich schopnosti je nutné cvičit a zdokonalovat. Informace, které jimi získává, mu pomáhají při orientaci v prostoru a také při komunikaci. Odborní pracovníci kladou důraz na využívání tzv. zbytků zraku, které lze udržovat formou zrakové stimulace nebo reedukace zraku. Paměť v důsledku těžké životní situace má velký význam je více rozvinutá a lidé se zrakovým defektem ji častěji využívají. Zrakové vnímání se liší u osob se zrakovou vadou v úplnosti, přesnosti a rychlosti zobrazování, zúžením a deformací zorného pole a schopností barvocitu. Takto postižení lidé často špatně rozeznávají předměty, srovnávají je, určují velikost. 35 ČÁLEK, O. HOLUBÁŘ, Zd. CERHA, J. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 44, HAMADOVÁ, P. KVĚTOŇOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007, s HAMADOVÁ, P. KVĚTOŇOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007, s

20 Pohybový vývoj 38 U dětí s těžkým zrakovým handicapem dochází v oblasti pohybového vývoje ke zpomalení rozvoje a také k přeskočení některých vývojových fází ve srovnání s dalšími dětmi. Příčinou je často ztráta motivace dítě nemá dostatek zrakových podnětů pro aktivní pohyb, neučí se nápodobou a imitací. Chůze i motorické schopnosti se rozvíjejí pomaleji a to především speciálními postupy a technikami. Děti s těžkým zrakovým defektem mají obtíže s vytvářením představ o okolí, jsou nejisté v orientaci. Je pro ně důležitý výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu. Socializace 39 Osobnost jedince se vyvíjí při vzájemném působení a komunikaci s dalšími lidmi v rámci určitého společenství. Oblast sociálních vztahů je determinována postoji rodiny, známých a vidících přátel k osobě se zrakovým postižením, která zpětně ovlivňuje svým chováním a jednáním své sociální okolí. Na průběh socializace má vliv rodina, která je obvykle prvním společenstvím, do kterého se dítě s těžkým zrakovým postižením začleňuje. V prvním kolektivu dochází k první konfrontaci odlišnosti dítěte se zrakovou vadou. Dalším mezníkem v procesu socializace je volba povolání a vstup do zaměstnání. Pro socializaci jedince je také nalezení společenského uplatnění a převzetí relevantních životních rolí. U osob se zrakovým postižením pozorujeme v sociální interakci a komunikaci odlišnosti od běžných projevů. Jedná se o ztrátu možnosti učit se nápodobou a imitací, nedostatek vizuálních kontaktů v komunikaci s okolím, nemožnost vnímat neverbální komunikace, potíže při řešení běžných sociálních situací a omezené schopnosti orientace v neznámém prostředí. 38 HAMADOVÁ, P. KVĚTOŇOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007, s HAMADOVÁ, P. KVĚTOŇOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007, s

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 45 min. výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Zrakové postižení omezuje především orientaci v prostoru em hodiny je

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více