ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠVP ZŠ Chotíkov ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173 1

2 Poznámka Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo označení profesní skupiny, tj. žák i žákyně, učitel i učitelka atd. 2

3 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY První stupeň Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cizí jazyk - anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu

4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Druhý stupeň Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cizí jazyk Německý Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství a ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Volitelné předměty Další cizí jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Anglický Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodovědné praktikum se zaměřením na zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodovědné praktikum se zaměřením na fyziku Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodovědné praktikum se zaměřením na chemii Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodovědné praktikum se zaměřením na přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Autoevaluace školy PŘÍLOHA 1 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

6 8. PŘÍLOHA 2 - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - ZŠ Chotíkov

7 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV Předkladatel Název školy: Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Adresa školy: Chotíkov 173, Chotíkov Jméno ředitelky: Mgr. Ladislava Kuncová Kontakty: (telefon), cz (e mail) IČO: IZO: Zřizovatel Název: Obec Chotíkov Adresa: Obecní úřad Chotíkov, Chotíkov 118, Chotíkov Kontakty: (telefon), cz (e mail) Platnost dokumentu od Datum: Podpis ředitelky Razítko školy 7

8 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a nacházíme se v obci Chotíkov, nedaleko města Plzně. Škola vzdělává 189 žáků ve třídách s menším počtem žáků. Výuka probíhá v jedenácti třídách, z toho ve dvou třídách je vyučováno podle školního vzdělávacího programu určeného pro žáky s mentálním postižením. Vybavení školy V budově školy je 11 učeben, počítačová učebna a tělocvična. Součástí školy je budova školní družiny a velká zahrada se školním hřištěm. Pro výuku tělesné výchovy využíváme rovněž fotbalové hřiště, které je nedaleko školy. Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se ve velké míře podílejí také učitelé a žáci. Prostory jsou pro výuku dostatečné, na 1. stupni je to vždy třída s hracím koutkem a na 2. stupni jsou to kmenové třídy. V jedné třídě 2. stupně je vybudována multifunkční učebna. Třídy 1. stupně jsou vybaveny televizorem a video či DVD přehrávačem či interaktivní tabulí. Celá škola je vybavena výškově stavitelnými lavicemi pro žáky a novým nábytkem ve třídách. K pohybovým aktivitám používají žáci tělocvičnu, školní hřiště a fotbalové hřiště blízko školy. Pro veřejná vystoupení, kulturní akce, výstavy žákovských prací a společná shromáždění školy je využíváno kulturní zařízení v obci. V době volna a přestávek mohou žáci využít všech prostor školy, vždy po dohodě s vyučujícím. O velkých přestávkách mají žáci možnost zakoupení občerstvení. V počítačové pracovně jsou všechny počítače připojeny na internet, rovněž v každé třídě je počítač s připojením na internet. Materiální vybavení školy není zcela dostatečné, ale průběžně se vybavení školy zlepšuje. Velkou pozornost věnujeme jak žákům nadaným, kterým připravují vyučující individuální úkoly, tak žákům se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH), kteří jsou od 1. stupně plně integrováni, navštěvují speciální cvičení pro nápravu poruch učení a dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Všichni vyučující na 1. stupni a vyučující českého jazyka a cizích jazyků na 2. stupni jsou proškoleni pro práci se žáky se SPUCH. Druhý cizí jazyk je vyučován od 6. ročníku. Žákům se SPUCH je nabízena možnost doučování v době výuky druhého cizího jazyka. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 14 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové. 79 % učitelů je plně kvalifikovaných. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů a koordinátor ekologické výchovy. Učitelé prošli kurzy: práce s počítačem pro pokročilé, autoevaluace školy, jazykové kurzy AJ, práce s nadanými žáky a práce se žáky se SPUCH apod. 8

9 Učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a někteří mají kurz první pomoci. Ve škole pracují speciální pedagogové a výchovný poradce, kteří pomáhají dětem i rodičům. Škola má školní družinu se dvěma vychovatelkami, které zajišťují ranní i odpolední provoz školní družiny. Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou místní z obce Chotíkov. Do školy rovněž dojíždějí žáci z okolních obcí a města Plzně. Máme dobré zkušenosti s nadanými žáky i s integrací žáků se SPUCH, ale i dětí s jiným zdravotním postižením. Dlouhodobé projekty Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Pořádáme školu v přírodě, lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku, výuku plavání a bruslení, výuku na dopravním hřišti (BESIP), zapojujeme se do ekologických a výtvarných projektů,, o prázdninách se podílíme na organizace dětského letního tábora pro žáky. Třídní kolektivy vyjíždějí na řadu exkurzí, kulturních akcí, poznávacích výletů a pracují na projektech zaměřených na tvorbu třídního kolektivu a posilování ekologického smýšlení. Zároveň se zapojujeme do projektů vyhlašovaných jinými organizacemi. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím a v době konzultačních schůzek, které jsou organizovány formou individuálních pohovorů, v týdnu otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (škola pořádá na jaře den otevřených dveří pro rodiče a prarodiče, před Velikonocemi tvořivou výtvarnou dílnu pro rodiče a prarodiče s dětmi). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím školního časopisu Chotíkováček, formou individuálních letáků a webových stránek školy. Úzce spolupracujeme s obcí Chotíkov, Policií ČR (projekt AJAX, BESIP dopravní výchova a besedy pro žáky dle požadavků školy), Mysliveckým sdružením Chotíkov, Sokolem Chotíkov, Pískovnou Příšov, ZOO Plzeň, Klubem Světa energie společnosti ČEZ, Diecézní charitou Plzeň, Knihovnou města Plzně, Státní vědeckou knihovnou Plzeň, MUDr. Petrem Kolářem (besedy pro děti), PPP PM, PPP PS atd. 9

10 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy je všeobecné. Co chceme a kam směrujeme Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání, které ji odlišují od ostatních škol, a tím dochází k její profilaci. Jsme plně organizovaná venkovská škola, kam dojíždějí žáci z okolních obcí a Plzně. Snadná dostupnost plzeňských škol je pro nás velkou konkurencí. Proto se snažíme nabídnout podmínky rodinné školy s péčí o žáky nadané i žáky se specifickými poruchami učení. Pro žáky s mentálním postižením jsou otevřeny speciální třídy. Škola pro život Chceme: učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedickým poznatkům a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků s důrazem především na jazyk anglický; vést žáky k volbě povolání, za tím účelem preferovat výuku spojenou s praxí a pracovními činnostmi jak v povinné části, tak i v oblasti volitelných předmětů; vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů a posilovat schopnosti žáků orientovat se ve velkém množství informací a tyto informace třídit a vybrat důležité; vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; naučit žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, nikoliv od toho, aby se porušovala; vést žáky k toleranci, vzájemné pomoci a ohleduplnosti. Škola pro všechny Chceme stejnou péči věnovat žákům nadaným i těm, kterým to ve škole zrovna moc nejde; 10

11 chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáními a vlastnostmi; nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. ; chceme se starat o žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním a pokud možno je nevydělovat do samostatných skupin, ale integrovat do tříd (žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do školského poradenského zařízení; na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče; máme vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují; při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy) ; ve škole máme vytvořeny speciální třídy pro žáky s mentálním postižením (v těchto třídách probíhá výuka dle osnov zvláštní školy; žáci jsou podle možností integrováni do základní školy, především na výukové předměty; podporujeme myšlenku zavádění takových tříd přímo v základních školách, kde se setkávají všechny děti) ; výrazně se chceme zaměřovat i na žáky nadané (chceme vytvořit maximální podmínky pro jejich rozvoj, především pokud neodejdou na víceletá gymnázia; zařazení problematiky výchovy a vzdělání nadaných žáků do základního vzdělání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování, neboť tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je nutno reagovat; u těchto žáků chceme preferovat metody, které budou rozvíjet tvůrčí a badatelskou činnost těchto žáků, formou specifických úkolů, ročníkových prací a projektů; budou jim zadávány náročnější samostatné úkoly; v některých hodinách mohou pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu) ; chceme navázat na dobré tradice naší školy, na prestiž, kterou naše škola má mezi veřejností; chceme rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Učitel: se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků; zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů; zadává úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů; vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu; zadává práci, při které žáci spolupracují; umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení; umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků; s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení; vůči každému žákovi projevuje očekávání úspěchu; umožňuje žákům prezentovat výsledky své práce; 11

12 důsledně vyžaduje dodržování pravidel; ve výuce reflektuje společenské i přírodní dění ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá ve třídách na 1. stupni a na 2. stupni formou individuální integrace. Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Na základě vyšetření jsou žáci zařazováni do reedukační péče. Máme vyškolené pedagogy, kteří s dětmi pracují. Reedukace specifických poruch probíhá 1krát (dle potřeb 2krát) týdně pod vedením vyškoleného pedagoga. Při výuce se žáci vzdělávají podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících za ŠVP a zpracovaných podle učebního plánu běžných tříd. Pro vzdělávání těchto žáků má škola zajištěny materiálně technické vybavení a další podmínky (snížený počet žáků ve třídách, zkušené učitele připravené pro práci s těmito dětmi). Při klasifikaci přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy dítěte ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Vzdělávání žáků mimořádně nadaných probíhá ve třídách na 1. stupni a na 2. stupni. Podle nadání mohou tito žáci v některých hodinách pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Žáky s mimořádným nadáním posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny. Na základě vyšetření s těmito žáky pracujeme. U vzdělávání mimořádně nadaných žáků preferujeme metody, které rozvíjejí tvůrčí a badatelskou činnost těchto žáků formou specifických úkolů, ročníkových prací a projektů. Ve vyučovacích hodinách jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly. Žáci jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou, uměleckou školou či sportovními oddíly. Mimořádně nadané dítě lze na žádost rodičů (zákonného zástupce) přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Žákovi s mimořádným nadáním může ředitel škol na žádost zákonných zástupců povolit vzdělávání podle individuálního plánu ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSV/ ročník Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí M, M Aj Sp,Aj I,Aj Tv,M,F,Čj, Tv,M,F,Voz, Hv Aj D,M,Aj Vv,D,Aj,Nj,Fp M Voz,F,Vv,Aj Voz,M,F,D, Nj,Čj,D,Sp, Aj,Nj,Sp Z,Ch,M Ch,M Čj, Aj Tv Aj Voz Voz Voz,Sp,Aj Voz,Sp,Ch Aj 12

13 Seberegulace a Sp Hv Tv Aj Tv Tv Voz,Sp Sp,Ch sebeorganizace Psychohygiena Tv Vl Voz,M M,Aj Kreativita Vv, Sp, Vv Vv, Sp Hv I, Tv Tv,Sp,M, Čj Tv, Voz, M, F Tv,Sp,Voz, M,Čj,Aj Tv,Sp,Vv Ch Poznávání lidí Vv Vv Voz,Čj,D, D,Voz,Z Voz,Čj,D,Z Voz,Vv,D,Z Z Mezilidské vztahy Aj Tv, AJ Vl Voz,Sp,D Aj,Nj,D,Voz Aj,Nj,D,Sp Voz,D,Aj, Nj Komunikace Čj, Hv Čj, Sp Čj, Aj Čj, Vv I, Vv F,Sp,Čj,Aj M,F,Aj,Nj Voz,M,F,Sp, Aj,Nj,Čj,Ch F,Aj,Nj,Sp, Voz,Ch Tv Aj AJ Kooperace a Sp Aj Hv, Tv M M,F,Aj,Nj,Fp Tv,F,Nj,Ch Tv,M,Nj, kompetice Sp, Voz,Ch Řešení problémů a M M, Tv M,Aj M,Tv M,F,D,Fp Voz,F,Vv,Čj D,Sp,Ch M,F,D,Sp Ch,Aj rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Vl Tv Tv Tv,Voz Tv,Voz,Aj VDO/ ročník Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Čj,Tv Čj Čj Vl,Tv Voz Voz,Aj,Nj Nj,Čj,Sp Aj,Nj, Ch,Aj Voz,Sp,Ch Hv Př,Vl Voz Voz Sp,Aj Voz,Sp Vl Vl Voz, Aj Voz, 13

14 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VMEGS/ ročník Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Vl Voz,AJ Voz Voz,Aj Aj Aj Aj Aj,Vl,Hv,Tv Voz,D,Nj Aj,Nj,D,Voz Aj,Nj,Čj, Voz,Čj,D,Aj,Nj, D,Sp,Ch Ch Vl,Hv Vl,Aj Voz,Aj Aj Tv,Nj,Voz Tv,Nj,Voz,Ch,Aj Aj Ch Čj,Vl TV,Voz Tv,Vv,Aj Aj Voz,Vv,Ch MuV/ ročník Kulturní Čj,Hv Aj Vl,Aj Čj,D D,Voz,Nj, Aj,Nj, Aj,Nj,Čj,D,Voz diference Aj,Čj Čj,D Lidské vztahy Čj Čj Čj Aj Př,Vl,Tv Voz,Čj, Sp,D Voz,Aj,Nj, Čj,D Voz,Aj,Nj, Čj,D Voz,Aj,Nj, Čj,D Etnický původ Čj Sp Čj,Sp Př,Vl Voz Voz Nj Multikulturalita Aj Aj Aj,Vl Voz,D Aj,Nj,Voz,D Aj,Nj,D Voz,Aj,Nj,D,Vv Princip sociálního smíru a solidarity Př,Vl D D D,Aj Voz,D EV/ ročník Ekosystémy Čj Př,Vl Př,Vl Sp,Př,Z Voz,Př,Z F,Př,Z,Ch Voz,Př,Z,Ch,Aj Základní podmínky Čj Př,Vl Voz,D,Vv,Sp Př,Z Voz,Př,Z Voz,Př,Ch Aj Voz,Sp,Př,Z Ch,Aj života Lidské Vl Př,Vl Tv,Voz, Tv,Voz,D Voz,F,D, D,Voz,Př,Z, aktivity a Aj D,Sp,Př Př,Z Nj,,Sp Ch problémy životního Př,Z,Ch 14

15 prostředí Vztah Hv,Tv Sp M,Čj Př,Vl Př,Vl,Sp Voz,Sp,Čj,D, M,Voz,Čj,D Tv,F,Čj,D, Tv,F,Vv,Voz,D, člověka k Př,Z Sp,Př,Z,Aj Sp,Př,Z, Aj,Nj.Sp prostředí Ch Př,Z,Ch MeV/ ročník Kritické čtení a Čj Čj Čj Čj Voz,Vv,Čj Vv,Čj Čj,Aj Čj vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu Čj Čj,M Čj M,Aj, Nj,Čj Aj,Nj, Čj Aj,Nj.Čj Ch mediálních sdělení a reality Stavba Čj,Aj Čj Voz,Čj Čj Čj mediálních sdělení Vnímání autora Vv Vv Vv Hv Čj Čj,Aj Čj Čj mediálních sdělení Fungování a vliv Aj I Čj,Aj Čj,Voz Vv,Čj,Sp Čj,Voz médií ve Ch Ch společnosti Tvorba Čj Čj Nj,Čj Nj,Čj,Aj Nj,Čj mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Čj Čj Čj,Tv Tv,Čj,Voz, D,M,Sp Tv,Čj, Voz,D, Tv,Čj,Voz, D,Sp Tv,Čj,D, Voz,Sp 15

16 1. stupeň 2. stupeň ŠVP ZŠ Chotíkov 4. UČEBNÍ PLÁN ŠUP I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. ČJ Český jazyk a literatura NJ / AJ Cizí jazyk ,5 3,5 3,5 3,5 14 M Matematika I Informatika ,5 0,5 0,5 0,5 2 Prv Prvouka Přv Přírodověda Vl Vlastivěda D Dějepis VOZ Výchova k občanství a ke zdraví F Fyzika Ch Chemie Př Přírodopis Z Zeměpis HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova TV Tělesná výchova SP Svět práce Volitelné předměty Celková časová dotace

17 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Jazyk a komunikace Informační a komunikační technologie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a jeho svět Člověk a svět práce Disponibilní hodiny Umění a kultura Člověk a zdraví Celková časová dotace na předmět ŠVP ZŠ Chotíkov První stupeň Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda 4 4 Vlastivěda 4 4 Hudební výchova 5 5 Výtvarná výchova 7 7 Tělesná výchova Svět práce 5 5 Minimální časová dotace

18 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Jazyk a komunikace Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova k e zdraví Tělesná výchova Člověk a Svět práce Disponibilní hodiny Člověk a společnost Člověk a příroda Umění kultura Člověk a zdraví Celková časová dotace na předmět ŠVP ZŠ Chotíkov Druhý stupeň Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Informatika Dějepis 8 8 Výchova k občanství a zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 6 6 Hudební výchova 4 4 Výtvarná výchova 6 6 Tělesná výchova 8 8 Svět práce Volitelné předměty Minimální časová dotace

19 Poznámky ke školnímu učebnímu plánu pro základní vzdělávání Disponibilní časová dotace pro 1. stupeň byla využita v těchto předmětech: Český jazyk a literatura 5 vyučovacích hodin Cizí jazyk 2 vyučovací hodiny Matematika 5 vyučovacích hodin Prvouka 2 vyučovacích hodiny Celkem 14 hodin Disponibilní časová dotace pro 2.stupeň 24 hodin byla využita v těchto předmětech : Český jazyk a literatura 4 vyučovací hodiny Cizí jazyk 2 vyučovací hodiny Matematika 3 vyučovací hodiny Informatika 1 vyučovací hodina Chemie 1 vyučovací hodina Fyzika 1 vyučovací hodina Přírodopis 1 vyučovací hodina Svět práce 1 vyučovací hodina Volitelné předměty 10 vyučovacích hodin Celkem 24 vyučovacích hodin Do školního vzdělávacího programu byly zařazeny tyto volitelné předměty v celkové časové dotaci 10 vyučovacích hodin- výstupy z RVP čerpány z vyučovacích předmětů F,Z,Př,M a Ch. Přírodovědné praktikum se zaměřením na F Přírodovědné praktikum se zaměřením na Z Přírodovědné praktikum se zaměřením na Př Přírodovědné praktikum se zaměřením na M-CH /dle výběru žáků/ Druhý cizí jazyk NJ Vzdělávací obor Výchova ke zdraví byl včleněn do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vyučovací obor se jmenuje Výchova k občanství a ke zdraví. Tím byla navýšena časová dotace 11+2=13 vyučovacích hodin. Cizím jazykem je rozuměn jazyk anglický. Dalším cizím jazykem se tedy rozumí jazyk německý. Výjimkou je 6. ročník ve školním roce , jehož cizím jazykem je až do 9. ročníku jazyk německý a dalším cizím jazykem je až do 9. ročníku jazyk anglický. Volitelnými předměty se rozumí další cizí jazyk v rozsahu 6 hodin a přírodovědné praktikum v rozsahu 4 hodin. Další cizí jazyk se vyučuje v 7. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. Přírodovědné praktikum se vyučuje v 6. až 9. 19

20 ročníku 1 hodinu týdně, přičemž v každém ročníku je zaměřeno na rozvíjení jiného vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (zeměpis, fyzika, přírodopis, chemie). Obsahové vymezení, organizační podmínky aj. je uvedeno v učebních osnovách jednotlivých předmětů. 20

21 5. UČEBNÍ OSNOVY PRVNÍ STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1. ročník 8 hodin týdně; 2. a 3. ročník 9 hodin týdně; 4. a 5. ročník 7 hodin týdně. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě; k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností; vede k využívání různých zdrojů informací př. slovníky, encyklopedie, katalogy, pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných pro další vývoj. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. Formy práce: frontální, skupinová, soutěž, hra, samostatná práce, poslech, beseda, řízená reprodukce. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení vedeme žáky ke stálému zdokonalování psaní, vytváříme podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci stanovujeme dílčí vzdělávací cíle v pravopisu, motivujeme žáky k aktivnímu zapojování do vyučovacího procesu Kompetence k řešení problémů vedeme žáky k navrhování různých řešení problémů, dokončování úkolů a zdůvodnění svých závěrů, učíme žáky vzájemnému respektu, pomoci a radě 21

22 práci žáků hodnotíme způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní vedeme žáky k výstižnému a kultivovanému projevu ukazujeme žákům, jak prezentovat své myšlenky a názory Kompetence sociální a personální práci ve skupinách organizujeme tak, aby žáci spolupracovali při řešení problémů, vedeme žáky k respektování pokynů učitele Kompetence občanské vedeme žáky ke zvládnutí situace i ve vyhraněných situacích pro žáky s poruchami učení jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály Kompetence pracovní vedeme žáky k organizování a plánování učení požadujeme dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů 22

23 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní písemný projev seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku pozná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká, hlásky správně je přečte, vysloví a napíše čte slabiky, slova hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací tvoří jednoduché věty rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat dokáže recitovat básničku dokáže dramatizovat jednoduchý text vytvoří jednoduché věty chápe způsob sezení při psaní rozlišuje psací a tiskací písmena píše psací písmena velké a malé abecedy napíše slabiky, slova, jednoduché věty přepíše tiskací písmeno do psané podoby píše diktát jednotlivých slov a vět dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy skládá slabiky, slova naučí se zpaměti básničku písmena, hlásky slova, věty čtení naslouchání věcné čtení poezie vyjadřovací schopnosti vyjadřovací schopnosti základní hygienické návyky psaní vyjadřovací schopnosti čtení poezie Ročník: 1. OSV Komunikace (dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, specifické komunikační dovednosti) OSV Sebepoznání a sebepojetí (co o sobě vím a co ne) OSV Komunikace (cvičení empatického a aktivního naslouchání) 23

24 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a píše správně : i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech, dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev, velká písmena na začátku věty a v typických příkladech vlastní jména osob, zvířat a místních pojmenování čte plynule s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu naslouchá přednesu naslouchá druhému dbá na správnou intonaci, výslovnost vytvoří ze slov smysluplné věty zvládne správné tvary písmen abecedy, opis a přepis jednoduchých textů podle obrázkové osnovy vypráví děj pozná párové souhlásky spodobu na konci slov rozdělí slova na slabiky rozdělí slovo na konci řádku rozlišuje a vyjmenuje samohlásky, měkké, tvrdé, obojetné souhlásky rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk pozná konec věty a začátek věta následující věta začíná velkým písmenem rozlišuje druhy vět oznamovací, rozkazovací, tázací, přací správně používá interpunkční znaménka seřadí věty v textu vyjadřuje se spisovně ve větách rozlišuje gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě rozlišuje vlastní jména osob a zvířat čtení naslouchání praktické naslouchání slovo, věta písmena mluvený projev hlásky, slabiky, slova zvuková stránka jazyka slovní zásoba věty pravopis pravopis Ročník: 2. OSV Komunikace (cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání) OSV Komunikace (technika řeči, výraz řeči) MeV Práce v realizačním týmu (utváření týmu) 24

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, ZÁBĚLSKÁ 25, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: 14. ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ ~ 1 ~ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLZEŇ zpracovaný podle RVP ZV ~ 2 ~ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 Brigádníků 14/510 Praha 10 Strašnice www.zsbrigadniku.cz Školní vzdělávací program ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814. okres Karviná, příspěvková organizace

Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814. okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. ZŠ/523/2007 OBSAH Identifikační údaje...6 Charakteristika školy...7

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program - 1 - Školní vzdělávací program - 2 - OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Charakteristika školy a ŠVP 3-5 Výchovné a vzdělávací strategie 7-10 Učební plán pro 1. a 2. stupeň..

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola krok za krokem

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola krok za krokem Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace

Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program - 1 - Školní vzdělávací program - 2 - OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Charakteristika školy a ŠVP 3-5 Výchovné a vzdělávací strategie 7-10 Učební plán pro 1. a 2. stupeň..

Více