99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova"

Transkript

1 6ístka 2 Vhtnlk N~j ",..Ulho kontrolnlho úřad Slrana /25 Prostředky státního rozpočtua prostředky zahraniční pomoci určené na státní politiku zaměstnanosti Předm é tná ko ntrola byla zařazena do plánu kontrolní č i nno s t i Nejvy ššiho kontrolního úřadu na rok 1999 pod čí s le m 99/25. Kontrolu řídil a kontrolní závěr vypracoval č len NKÚ JUDr. Jiří Drábek. Cílem kontroly bylo p rově ř it poskytování, čerpání a užití prostředků stá tního rozpočtu a prostředků zahran i č n í pomoci na realizací stá tní politiky zam ěstnanosti se zam ěřením na maximální Z\j'šcní zaměstnaností. Kontrolu provedla skupina kontrolujících NKÚ složená z odboru zd ravotnictví a sociálních věcí a z oblastního odboru Hradec Králové, a skupi ny kontroluj ících z oblastních odborů Kutná Hora, Most. Sokolov. Strakonice. Hradec Králové, Ostrava. Šumperk a Olomouc. Kontrola byla provedena od října 1999 do března 2000 za kon trolované období let 1998 a Kontrolovanými osobami byly: A. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen,mpsv '); B. úřady práce (dále jen.úp" ) v Kutné Hoře. Mostě, Sokolově, Strakonicích, Hradci Kr álové, Ostravě. Šumperku a P řerově ; C. př íjemci finančních prostředků poskytovaných ÚP v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ze státního rozpočtu - kapitoly ~ 13 - Ministerstvo práce a sociálních v ěci a ze zah ra n i č n í pomoci Fondu aktivních opatřeni trhu práce PALMIF: a) právnické osob y: PERSONA GRATA. v. o. 5, Litvínov. Havířská 157;,..POHODA - M, spol. s. r. o", Mez ibo ři. Dělnická lo3, okres Most; B o H o, spol. s r. o. Most, F. Palase : ÁBRÁ NYI. spol. sr. 0_, Přerov, Dvořákova 33; Spektrum centrum, s. r. o., P řcrov, Pod Skalkou 9: Charita Zábřeh, Zábře h, Ziž kova 15: STARLEN, spol. s r. o., Staré Město, Lipová 45; HELLA AUTOTECH NIK NOVA, s. r. o.. Mohelnice, Družstevní 16; Volyňská léč ebna, s. r. o., Volyně, Husova 401, okres Strakonice; Pr áche ňsk é sanatorium obecně prospěšná společ nos t, Písek, 17. listopadu 2"44; obec Ma lenice, Č. p. 95, okres Strakonice; RUBEX, výrobní družstvo Ostrava, Ostrava, N ádražni 196; město Ostrava. Horní 3; S t řed n í odborné uč iliště, Odborné učiliště a Učiliště stavební a dřevozpracující. Ostrava-Zábřeh, U studia 33: DENOS. s. r. o., Hradec Králové I, Ladova lo..9: TSS, spol. s r. o. Třebechovice pod Orebem. Za tratí ~96 : A GO P, spol. s r, o. Hradec Králové, M. Horákové Č. p. 1099; Mě sto Z ruč nad Sázavou. Zámek 1: Vyšší odborná škola. Střední průmys lová ško la a Obchodní akademie, Čáslav, Přemys la Otakara ll. 938; RUKO, spol. s. r. o., Kutná Hora, Potoční 170; Technické služby města Sokol ova, Sokolov. Chebská 1939: Tělovýchovn ájednota Baník Sokolov. B. Ně mcové 1780: b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova 334; Gustav Szenczi-SG porcelán. Chodov. Tovární 719. Proti kontrolním protokol ům podaly námitky MPS V, ÚP Kutná Hora, Most. Sokolov, St rakonice, Šumperk, Přcrova dva příjemci finančních prostředků. Námitky byly \) po ř ádány vedouchni sku pin kcntrclujlclch roz hodnutim O nám itkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách podaly ÚP Strakonice, Přerov, Most a MPSV. O odvoláních rozhodl Senát NKÚ usnesenlnu ze dne , a Sen á t N K Ú (ve složen í: JUDr. Jití Drábek předseda. JUDr. Frant išek Bárta. JUD r. Jan Holeček, Mgr. Marie Hošková a JUDr. Eliška Kadaňová - č len ové ) na své m zasedání dne 30. května 2000 s c h v á I i I usne sením Č. 99 /25 /3 5 k ontrolní z áv ě r v tomto zn ěn í : Státní politiku zamě s tnaností zabezpečuje MPSV a příslušné úřady práce v rozsahu stanove ném zákonem Č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, a zákonem Č. 9/1991 Sb., o za mě s t na nos t i a působnosti orgánů Čes ké republiky na úseku zam ěstnanosti. a vyhl ášek MPSV, ve z nční pozdějších předp isů. Státní politika zaměstnanosti zahrnuje aktivní a pasivní část. Akt ivn í politika zaměstnanosti p ůsob í mj. k vytvářeni nových pracovních m íst. veřejně prospě šnýc h prací. provád ění rekvalifikací podle potřeb trhu práce atd. Pasivní politika zaměstnanosti sleduj e hmotné zabezpečení uchazečů o za měs t n á n i. Realizace aktivní pol itiky zaměstnanosti probíhala v kontrolovaném období za hospodářské stagnace, když nabídka pracovních sil na trhu práce začala výrazn ě převyšovat poptávku. Rostla celková míra nezaměstnaností, zvětšily se rozdíly v počtec h dlouhodobě nezaměstnan ých mezí jednotlívými regiony. Výdaj e na státn í politiku zamě s t n a n os t i v roce 1998 byly čerpány ve v)'ši tis. Kč. z toho na aktivní politiku zaměstnanosti ve v ýší tis, Kč. Podíl prostředků aktivní politiky za městnanosti na celkových výdajích st étnl politiky zaměstnanosti představoval 17.7 %. Na pasivní politíku za měs t na n o sti bylo vynalo ženo ze státního rozpočtu celkem " 19 ~ 698 tis. Kč. V roce 1999 byly ze státního rozpočtu čerpány v ý daje na státní poli tiku zaměs tna nost i ve v ýši tis. Kč, z toho na aktivní po lit iku za mě s t na no s t i v č á s t ce tis. Kč. Podíl p rostředk u ak tivní poli tiky

2 Č istka 2 Věs tník :'\i"j"yuiho kontrolního ú řa d u 2000 Stran zaměstnanos ti na celkový ch v ýdají c h st árni po lit iky zaměst nanos ti č i n il 25,2 %. Na pasivní polit iku zaměstnanosti bylo ze státního rozpočtu čerpá no tis. Kč, tzn. proti roku 1998 tyto výdaje vzrostly o I tis. Kč. Z rozpoč tových prost ředk ů ak tivní politiky zamě st nanosti vyp latilo Ml-Sv-Správa služeb zam ěst nanosti (dálejen..mpsv SSZ") v roce 1999 na z á k l adě usnesení vl ády i nve s tič ní pobídky 13 i nve st o rů m v cel kové v ýši tis. Kč na rekvalifikace p řijatýc h zamě s r nanc ů a na zt ízení nových pracovn ích míst. Hmo tná podpora na z říz e n i jednoho pracovního mista v rámci investi čn í pobídky pro za h ra n i č n í investory byla odstupňována podle procenta dosažené m íry nezam ě s t nanosti v daném regio nu s ohledem na procento p řesahujíc í celostátní průměr, a to od říj na 1999 až do vý še 200 tis. Kč. Kontrole byla podroben a aktivní politika zam ěstnanosti, která bezprostředně ovlivňuje trh práce, na rozdíl od pasivní poli tik y za mě s t na n osti, kdy jsou ÚP povi nny na základě zá kona vypl ácet uchazečům o zaměstnání pros t ředky hmotného zabezpeče ní. Kontrole byly podrobeny pro středky stá tního rozpočtu čerpa né na akt ivn í politiku za měst nan o s ti v letech 1998 a 1999 v celkové v ý š í tis. Kč, i nvestič ní pobídky ve vý š! tis. Kč a na ÚP prostředky z fondu PALMIF ve v ýši I 040 tis. Kč. A. Mini sterstvo pr áce a sociálních věc! 1. Iř s ranoven i II odst I zákonač. 576/1990 Sb o pravídlecb hospodaření s rozpočto"ými prostředk,. České republiky a obcí,. České republice (rozpočtovápravídia repubhky), ve znění pozdějších předpisů. stanoví: "Rozpočtové prostředky mohou býtpoužity pouze v příslušném rozpočtovém roce, a to k úče iů m, n a které byly státnim rozpočtem republiky určeny. " MPSV SSZ porušilo uvedenéustanoveni tím, že z pros tfedků aktivní politiky za městnanosti v roce 1999 poskytlo bezúročné p ůjčky: a) na inves t iční pobídky j iným právnickým osobám, než kterým vláda ČR odsouhlasila posky tnuti i nvesti č n í ch pobídek, v celkové výši ti s. Kč ; b) na vý stavb u zá vodu na výrobu ele ktroniky. vč et ně osazováni desek plošných spojů a s tím spojených aktivit, a na vybudování závod u na vý robu speciál ních elektronických komponentů, v celkové v ýš i tis. Kč společnostem, kter é nem ě ly v obchodním rejsttiku ke dni kont roly tuto ani jinou obdobnou č inno s t uvedenou v p ředm ětu podnikání. MPSV-SSZ uvedeným postupem poskytlo prost ředky aktivní politiky za měs t n a nos ti v rozpo ru s v ýše uvedeným ustanovením záko na na jinj úče l a s ouča s ně také bez právn ího d ů vodu právnickým osobá m, kterým nebyly u dě l e ny i nv e s tiční pobídky: c) v roce 1999 " čá s tce tis. K č za zajištění organiza ce, administrace a vyhodnocení programu a projekt ů PHARE pro ČR \' oblasti trhu práce a sociálních slu žeb. Podle 5 odst. 3 pism. d) zákona č. 576/1 990 Sb. lze dot aci určenou nest átn ím subjektům poskytujícím sociální služby, poskytnout " p rávnickým osobám, které JSOU zataže ny k poskytování zdravotní ch, vzděláva cích. kulturních a sociálních sluteb, a to vý hradně na tyto úče ly". NVF, O. p. s., rytoslužby MPSV neposkytovala. 2. Ustanovení 30 odst 2 ' ')'hlášky Č. 205/1991 Sb o hospodařeni s rozpc ětcvým t prostředky stli tn ího rozpoěm Čl"skéo rl"pllbliky II o finanlním hospodllřenírozpočtovýcba přísp ě\'ko\"j'cb organizací. ve znění pozdějších předpisů. mj. stanoví: "Org anizace h ospodařícl s rozpočto vými prostěedkyjepovinna pii plněnírozpočtu dbát, ab}'... plnila ůkoly hrazené ze státního rozpo čtu republiky nejhospodárnějším zp ůsobem a aby efektivn ě vy utivala rozpo čtových prostledku... " MPSV porušilo uvedené ustanoven í tim. že : a) posky tlo v roce 1999 bezúročné půj čky l 3 spo lečnostem na č ás t e č nou úh radu nák l adů na za škole ní a rekva lifi kaci za m ěs t na nc ů ve v ýši tis. Kč. Pod le podepsaných Prohlášení o spo leč n é m záměru (dálejen.prohl ášen í'') se rekva lifikace m ěly uskut cčnit za 12 až 60 mě síců od jej ich podpisu. Vzhledem k tomu. že se rekvalifikace v roce 1999 neuskute čnily a náklady příj e mců m tak v tomto roce nevznikly, byly be zúroč né půj čky poskytnuty v rozporu s ustanovením 6 odst. 3 záko na Č ss., b) v Prohlášeních an i v j iných p ředlo žených dokumentech nebyla zabezpeč e na n ávratnost poskytnutých fi nančních prost ředk ů (napt. investory), v př ípad ě neplněni stanovených podmínek: c) poskytlo NVF. O. p. s., Praha v roce 1998 rozpočtové prostředky na č i n nost řídicích jednotek při realizaci programu PHARE z kapitol)' Ministerstvo práce a soci álních věcí ve v ýši ti s. Kč, tedy na tyté ž či n nosti, které jsou podle platného organizačního řádu MPS V v působnost i odboru MPS V pro CHOpskcu integraci a mezinárodní vzt ahy. 3, Podle ustanovení II písm. c) zákona č. 9/1991 Sb o zam ěstn anost í a p ůsobností o rgá nů Čes ké repub lik~' na úseku zaměstnaaosn.ve znění pozdějších předpisů, ministerstvu " spravuj e prostledky na zab ezpečo váni státní p olitiky zaměstnanosti a rozhoduje o jejich pou žiti Ol, K proved ení tohoto usta noven í vyd alo MPS V-S SZ oznámení Č. 5/97, kterým rozhodlo o užit í finančních pros tředků čerpaných na aktivn í politiku zaměstna nos t i. Toto ozná mení je urč en o všem pracovníkům MPSV-SSZ a ÚP a je pro n ě závazné ph rea lizaci státní poli tiky za m ěst n á nesti. Z tohoto oznámení vypl ývá, že pro s t ředky aktivní

3 Člistka 2 V ěstník :'II ~jvy Uího kontrolního úřadu 2000 Strana lol politiky zaměstnanosti lze použit " na rekvalifikace. zři zování spo le čensky účelných pracovních míst, veřejn ě prosp ě šné práce, odbnrnon praxi absolventů strednich a vysokých škol a přípravu mladistvých, zaměstnávání ob čan ů se změněn ou pracovní schopností a ostatní ". MPSV-SSZ porušilo citovaná ustanoveni lim, že v kontrolovaném období pou žílo prostředky aktivní politiky zaměstnanosti na pořízeni nehmotného investičního majetku (vč, technického zhodnoce ni), který slouží aktivní politice zamčstnanosti, avšak užití těchto prostředků neodpovíd á shora citovanému oznámeni 5/97. Ptesto z těchto prostiedků uh radilo a nesprávn ě zaúčtovalo do nákladů a) výdaje vynaložené na po ř tzen! nehmotného inve stičního majetku a j eho technické zhodnoceni v celkové v ýš í tis, K č. Tím zkreslilo čerpání rozpočtu na poří zení investic. O uvedenou částku nezvýšilo hodnotu svého majetku a v důsledku toho vykazovalo v ú č e t n ic tv í ni ž š í sta v svých aktiv: b) režijní náklady programu Leonardo da Vinci y roce 1998 ve výši 2 1J7 tis. Kč poskytnuté NVF, o. p. S., Praha I. 4. V ustanoven! II písm. ah b) zákona č, 9/1991 Sb., o zam ěstnanosti a piisobnosti orgánů České republiky na úseku z aměstn a nosti, ve znění pozd ějších předpisů, se mj. uvádí: "Ministerstvo... a) lidi ů řady práce, b) vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti..... MPSV-SSZ porušilo uvedené ustanovení tím, že nezabezpečilo, aby počáteční zůs tatek účtu Pohledávk")' za rozpočtové příjmy k 1. I navazoval na kone čn ý z ů s t a tek tohoto účtu k MPSV-SSZ vykáza lo v účetnictví rozdíl mezi konečným a počátečním zůsta t kem tohoto účtu ve výši I 707 tís. K č. V důsledku tohoto nesprávného postupu byly zkresleny i údaje pro spr ávnévyúčtováni příjmů státního rozpočtu v roce MPSV-SSZ nezabezpečilo vyúč tová n í inventarizačních rozdílů zj i š tě ných ÚP P řerov do účetních období. za které se ově řoval stav majetku na zák l adě inventarizace účtu 3 15,20 - Pohledávky za rozpočtové příjmy - aktivní politika zaměstnanosti : -k vev} ši , 83Kč. -k ve\')' ši5 320-l-5.15Kč. Tímto postupem byl s ouča s ně porušen 7 ods t. 2 zákona č. 563/ 1991 Sb., neboť nebyly za ú čtovány všechny ú četní případ)' týkající se roku 1998 a roku 1999, č í mž nebylo účetnictví v těchto lete ch úplné. Porušením této zá sady MPSV-SSZ zpochybnilo nejen své ú č e t nictví, ale i údaje vykazované ve státním závě re č né m účtu za rok 1998 i MP SV-SSZ poru šilo uveden éustanovení tim. že nezabezpe číl o úč tován í o všech případech návratn ých finančnich výp omoci a jiných úč elový c h dotací (poskytnutých dle 2 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky Č. 35/19 97 Sb.) na podrozvahovém úč tu Dlužníci,. evidenci, jak bylo stanove no Metodi ckým pokynem MPSV-SSZ č. 6/ přestože se jedná o důležité skutečnosti podstatné pro sledování výše pohledávek státu. V d ůsledku toho neměty ÚP ani MP SV-SSZ ucelen)' p řehl ed o všech poskytnutých dotacích podlej ednotliv ých pt i jem ců, druhů dotací a spláceni n ávratných finančních výpomocí, neboť ÚP ú čtují o poskytnutých dotacích pou ze v účtové tříd ě 2. Z ů s ta tky těchto účtů. na kterých se o dotacích účtovalo. se ncp řev ád í do dalšího účetního období. Poskytnuté prostředky se stávají pohledávkou, o které se účtuje až v případě porušení podmínek stanoven ých v dohodách o poskytnutí úč elo vých dotací nebo n ávratných finančních v ýpomocí. Např. : ÚP Přerov na tomto účtu sledoval pouze část vyplacen ých pro s tředků aktivní politiky za městna nost i a ÚP Ostrava a ÚP Kutná Hora vyplacené prostředky aktivní politiky za m ě s t na nos t i v roce 1998 a 1999 na tom to ú čtu neevidovaly vůbec. 5. V ustanovení 17 odst. 3 zákona e Sb. se mj. uvádí : " Ústřední orgány... jsou povínny předlotít ministerstvu financi údaje potřebněp ro vypracování návrhu státního zá v ěrečnéh o účtu republiky. " MPS V sice před lo ž ilo Ministerstvu financí potřebné údaj e pro státní závě reč n ý účel. ale nezabezpečilo. aby ve státním z ávěrečném účtu kapitoly Ministerstvo prác e a sociálních věci za rok 1998 a 1999 bylo vykázáno jejích čerpání ve spr ávnévýši : a) pro středky z fondu PH ARE byly vykázány nesprávně niž ší za rok 1998 nejmén ě o tis. Kč a za rok 1999 nejm éně o tis. Kč : b ) m imorozpo čtové zdroj e fondu PALMIF byly vykázány nesprávn ě vyšší za rok 1998 nejmén ě o 961 tis. Kč a za rok 1999 nejm én ě o tis. K č. 6. MPSV SSZ - při zadává ni veřej n ý c h zakázek hradilo níže uvedené zakázky z prostředků aktivní politiky zaměstna nosti. ačkoliv tyto zaká zky nebyly nástroji ak tivni politiky zaměstnanosti (nešlo o společensky účelná pracovní místa, VPP. absolvent)', rekva lifikace apod.), a tudí ž podléhaly režimu zákona č. 199/ 1994 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znční pozdějších předpi sů. což MPSV-SSZ nerespektovalo. (Nesprávn é použití prostředků aktivní politiky zamě stnanosti k úhradě investičních dodávek z uvedených zakázek j e vyčísleno v bodě 3a ) čá s ti A tohoto kontrolního záv ěru.) Ustanoven í 3 odst. I a 3 a 49a odsl. I tohoto zákona MPS V-SSZ porušilo tím. že bez v)'zv)' více záj em c ům z finančních prostředku aktivní poli tiky za měs t na ností uhradilo: - v roce 1998 dvě zaká zky, j ejichž celkov á hodnota činila 424 tis. Kč bez daně z přidané hodnoty (dá le j en "DPH"),

4 Č ástka 2 Vhlnlk Nrjvyiilho kontrolnlho ůhdu V roce 1999 t ři zakázky, jej ichž ce lková hodnota či n i la 733 tis, Kč bez DPH. U uveden ýc h případů MPSV-SSZ obešlo reži m zadávání veřejných zakázek sta noven)' zákonem tím, že roz d ělil o zakázky, jejichž hod nota v kontrolovanýc h letech přesáhla 100 tis. Kč bez DPH, na vice plnění. Dále MPSV v roce 1999 porušilo uvedená usta noveni tím, že bez zadá ni veřejné zakázky objednalo dodávku ("softwarové právní ed ice PROFIDATA") v h odn ot ě 437 tis. K č bez DPH. MPSV porušilo ustan oven i 49 a 67 odst. I zákona o zadává ní veřej ných zakázek Hm. že bez zadá ni ve řejn é zakázky více záje mců m objednáva lo ve s ledova ném obdobi na základě objed návek výrobu v id eop ro g ra m ů, jejichž hodnota v jednotlivých letech přesáhla 500 tis. Kč. V roce 1998 hodnota zakázky dosá hla celke m 2 H 8 tis. Kč bez DPH a v roce 1999 ce lkem tis, Kč bez DPH. MPSV-SSZ porušilo výše uvedené us tanovení i tím, že zada lo c hybně ve ř ej nou za kázku na tisk formu lářů, a to na zák l ad ě výzvy j ednomu zájemci podle 50 odst. I písm. a) zá kona č. 199/l99~ Sb., přesto ž e se nejednalo o př í pa d naléhavé potřeby, MPSV-SSZ v letec h 1998 a 1999 obj ednalo a uh radilo za ká zky v celkové hodno tě tis. Kč bez DPH. Hodnota zakázek v jednotlivých letech přesáh la stanovené kritérium 500 tis. Kč. B. Úř.lldypníce Na zák l adě anal ýzy trhu práce zpracovaly ÚP v jednotlivých ok resech programy na ptíslušný rok se za mě řením na rizikové sk up iny uchazečů. V ýše fi na nčn í c h pros tře dku na ak ti vní po litiku za m ě s t na nost i jim byla MPSV-SS Z stanovena s ohledem na reg ionální míru nezaměs tna nosti, podíl d l ouh odobě evidovan ých uchazečů o za měst ná n í, uchazeč ů se změněnou p racovní sch opností, u chazeč ů ve věkové skupině do 19 let a absolventů škol v ev idenci ÚP, L Společensky účelná pracovní místa (dálejen.,súpm") V kontro lovaném období byly na tento nástroj ak tivní po lit iky zaměstnanosti vynaložen)' ÚP v ČR rozpočtové prostředky celkem: k ve výši 20 I 5 14 tis. Kč a zřízeno bylo míst; k vev ýši tis, Kč a zříze no bylo míst. 1. V ustanovení 5 odst, 2 zákona Č, 9/1991 Sb. se uvádí:..společensky ú čeln é pracovní místoje nov e pracovní místo, kter ézaměstnavatel úizuje na zák/adl písem ne dohody s úřadem práce a obsazuje uchazeti o zaměstnání vedenými v úfadu práce, kterým nelze zaj islil jiným zpus obem pracovní uplatn ěn í... Uveden é us tanovení porušily úřady práce t ím, ŽC ÚP v Hradci Králové poskytl celkem II zam ě s t uava tcl ům dotace v souvis losti se z ř í ze n í m nových pracovních míst v celkové částce I 130 tis. Kč i p řesto, že uchazeč i uzavře li se za m ě s t navat e li pracovn í sm louvy na dobu neurčitouj iž několik t ýdn ů před uzavřením těch to dohod, takže se nejednalo o nová pracovní místa: ÚP v Mostě uzavře l I I do hod se zaměstnavatelem o z ří zení nové ho SÚPM, na zákl adě kterých poskytl zaměstnavateli dotaci na úhradu mzdových ná kl adu v celkové v ýši 126 tis. Kč i přes to, j..e uchazeč i uzavře l i s uvedeným za m ěs t n a va t e le m pracovní sm louvy na dobu neurč itou j iž několik týdn ů před uzavřením těchto dohod; ÚP v Sokolově uzavřel dohoduse zaměstnavatelem o zříze ni nového SÚPM, na zá k l a dě které byly vyplaceny roz počtové prostředky v č ástce 3 1 tis. Kč i přesto, že šlo o uchazeč ku, která uzav řela s uvedeným za mě st n á vatelem pra covní sm louvu na d obu neu rčitou několik dnů před uzavřením této doh od)', Ve všech uvedených p ř ípadech ÚP postupovaly nehospodárně (porušen byl 30 odst. 2 vyhlášky Č / 1991 Sb.). 2. ÚP \' Kutné Hoře nepostupoval podle ustanoveni 9 odsl. I písm. e) :záko na Č Sb., kd yž v době, kdy se zaměstnavatelem uzavře l dohodu o zří ze n i SÚPM na obsa zení jednoho pracovníka. m ěl v ev idenci déle ne ž 6 měsíců nejmé ně osm uc ha ze č ů stejné profese. Přesto na dotované SÚPM um ístil uchazeče ev idova ného pou ze 9 d nů. 3. ÚP v Ku tné Ho ře nepostupoval podle ustanovení 4 od st. 4 vy hl ášky Č. 35/ 1997 Sb., kterou sc stanoví pod robnosti zři zová n í spole čensky účel ných pracovních míst a vytváře ní veřej ně prosp ě šný ch p rací. když uzavřel se za m ě st nava tel em dohodu na zří zen í 5 nových SÚPM be z sp l ně n í podmínky - předložení odborného po sudku (expertizy) a přesto mu poskytl finančn í prost ředky ve v ýši 400 lis. Kč. Stejným způ sobem postupoval ÚP v Šumperku, který uzavřel se zam ě stnavatelem dohodu na z říze n ý c h 13 novýc h SÚPM a poskytl mu fi na nční prost řed ky ve výši 910 tis. Kč. 4, ÚP v Šumpe rku, Hradci Králové a v Os travě nepostupovaly ve 36 4 p ř ípadech pod le ustanoveni š 5 odst 2 vyhlášky Č. 35/ 1997 Sb., kdy ž nedodržely stanovenou 15d enní l h ůtu pro poskytnuti do taci na mzdové ná klady za umístěné za mě st na nc e na SÚ PM, ale po skytoval y je zaměs tnavate l ům opožd ěně. 5. Dále uve de né ÚP nepostupova ly při nakládáni S prostředky ur čenými na akt ivní po litiku zaměs t n a n o s t i hospodárně ( 30 odst. 2 vyhlášky Č. 205 /1991 Sb.), n eboť ÚP v Šumperku pti neplněn i dohodnutých podminek ze strany zam ě stnavatele nevy máhal vrácení p řispě v ku na zří zení ch ráněné dilny ve v ýši650 tis. Kč ; ÚP v Mostě poskytl zam ě st nava t e li p ři spč vek z pros t ředku stá tního ro zpočtu u r čen ých na a k tivní politi -

5 Částka 2 Vhhllk ~lej~yššího kontrolního úřadll 1000 S' rana 105 ku zaměstnanost i pro občany se z měn ě nou pracovní schopností ve v ýší 400 tis. Kč v rozporu s podmínkami uzavřené dohody. Na základě předloženého vyúčtování uznal částkuve výš i 170 tis. Kč. Nedolo ženou čá s t ku ve výši 230 tis. Kč za měs t navat e l nevrátil: ÚP v Sokolově nevyu žil práva odstoupit od uzavře ných dohod při neplnění podmínek a požadovat vr ácení pos kytnutých fi nanč n íc h v ýpomocí v celkové v ýši III tis. Kč. Obdobně si poč ína l ÚP \' Hra dci Králové, který při neplněnípodmínek uzavřených dohod zaměstnavateli nevyžadoval od nic h Hacení finančníchprostředků minimá lně ve vj"ši 80 tis. Kč. V uveden ých pří padech bylo souča sně porušeno ustanoveni 15 odst. 1 vyhlášky č. 119/ 1988 Sb., neboť ÚP ryto p ro st ředky nevymáhaly. ll Veřejně prosp ě šné práce, Na realizaci VPP v kontro lova ném období vynaložily UP v ČR rozpočtové prostředky takto: k ve v ýši tis. Kč, přičemž zaměstnavatelé zř íd i l i I I 024 míst. k ve v ýši tis. Kč, přičemž zamě s t na vatelé zřídi li míst. ÚP Most a Kutná Hora porušily ustanovení 5 odst. 3 zákona Č Sb. tím, že uzavřely se za m ě s t n ava te li dohody na vytvořen i nových pracovních p ří le žitosti, ačkoliv se o nové pracovn í příležitostí nejednalo. neboť zaměstnavatelé u zavře li se zamě st nanci na tyto VPP pracovní smlouvy j iž dříve : ÚP Most uzavřel dohodu o vytvoření VPP, kte ré nebyly novou pracovn í přílež itostí, neboť ji ž před účinností této dohody byli na tato místa p řijati ucha ze č i o zaměstnáni: přesto ÚP posk ytl zaměstnavatelům dotac i ve v ýš t 38 tis. Kč : ÚP Kutná Hora - u zavře l dohodu o vytvo řen í VPP, kte ré nebyly novou pracovní pří l e ži t o stí, neboť se j ednalo o pravídelně se opakující č i n no s t jedním pracovn íkem po dobu 3 let. Přesto ÚP poskytl zaměst nava te li dotaci ve v ýši 133 tis. Kč ; - u zavřel dohodu o vytvo ř e n í VPP, které neby lo no vou pracovní pří ležitostí, neboť pracovník byl na toto místo přijat ještě před účinnost i dohody. P řesto ÚP poskytl za mě s t n ava teli dotaci 33 tis. Kč. III. Rekvalifikace Rekvalifikace byly v kontrolovaném období ncjvyuž ívan ěj š tm nástr oje m aktivní politiky zaměst n ano s t t.j e ho ž pro st ředn ictvím ÚP ve většině případů řeši ly nerovnováhu mezi kvalifika čn í strukturou uchazečů o za městnání a požadavky trhu práce na kvalifikací pracovní síly. Na rekvalifikace ÚP v ČR vynaložily nás ledující rozpočtové p rostředky : k ve výši tis. K č a za řaz e no by lo uchazečů, k ve výši ti s. K č a za řaz e n o by lo uchazeč ů. 1. ÚP Kutná Hora v rozporu s ustanovením JO odst. I zákona Č. 1/ Sb. zařadil do rekval ifika č n ího.kurzu pro absolventy SŠ '', jehož předmětemby la rekvalifikace na pracovní čin nost.adminístrativru pracovník" 19 ucha zeček o za m ě s t n á ní - absolventek odborných škol. T}10 uc hazečky maturovaly ve školním roce / 1999 z odbornosti, na kte ré byly znovu rekvalifikovány. ÚP se zavázal uh radit za jejíc h rekvali fikaci Vyšší odborné škole a S třed ní průmyslové škole Kutná Hora a Vyš ši odborné škole. Středn í průmyslové ško le a Obchodní a kademií Čáslav částku 369 tis. Kč, p ři č em ž do dne kontrol)' uhradil 236 tis. Kč. 2. Dále uvedené ÚP nepostupovaly v souladu s ustanovením 6 odst. I zákona Č. 9/ 1991 Sb., neboť ÚP Přerov p ři rekvalifikaci uchazečů nerespektova l potřeby trhu práce. Uzavřel se vzdě l á vacími za říze ní mi t ř i dohody o provedení rekvalifikace \' oboru sádrokarton ář pro 60 uc h azečů, z nichž našlo up l atnění v oboru, na který byli rekva lifikováni. pouze II uchazečů. Zbývající uchazeči, najej ichž rekvalifikací byla vynaložena částka 636 ti s. Kč, nebyli do dne kontroly na trhu práce v rekvalifikované profesi umístěni : ÚP v Kutné Hoře - uhrad il v roce vzdě lávacímu za ř í ze n í v Čás lavi čá s tku 390 tis. Kč za 28 uchazečů rekva lífl kova ných na č i n nost asistent podnika tele, přestože na trhu práce nebylo žádné vol né pracovní místo pro tut o profesi. Úhradu proved l také za tlí uc hazeče, k teř í kurz neabsolvovali. Nekontrolova l správnos t v ýše fakturovan ých nákladů s ohle dem na skute čn ý počet hodin kurzu a nepožadoval vráceni neopr ávn ěn ě fakturovan ých nák ladu v částc e 279 tis. Kč ; - v roce 1998 do re kval ifika č ní ho kurzu na činnost administrativní pracovník - asistent podnikatele zařadi l 17 uchazečů o zaměstnánía uhradil za ně částku 176 tis. K č, ačkoliv pop távka po této profesi na trhu pr á ce nebyla. 3. Dále uvedené ÚP nepostupovaly v sou ladu s ustanovením 30 odst. 2 vyhlášky č. 205 /1991 Sb.. neboť ÚP v Ostravě toleroval porušování zá vazk ů stanovéných dohodou o úh radě náklad ů na rekvalifikaci zam ěs tnanc ů ze stra ny zaměstnav at el e a nevy žadoval vrácení poměrn é čá sti nákladů za rekvalifikace 20 zam ěs tnanc ů v celkové \j"ši 138 ti s. Kč. se kterým i spol e č nost ukončila pracovní poměr d říve. než uplynula sjednaná dob a jej ích zaměstnání u této společnosti : ÚP v Šumpe rku při nepln ěni dohodnutých podmínek ze str any zaměstnavatele nevymáhal vrácení alikvotních nákladů spojenýchs rekvalifikací ve v ýši 44 tis. Kč : ÚP v Kutn é Hoře uhrad il náklady na rekva lifikač ní kur zy v plné v ýši, p řestože ku rz absolvovala pou ze část

6 Čáslkllo 2 Vblnili. :"hjvyiíiiho kontrolního "Úřadu 2000 St rlln a 106 uchazečů, Přitomdoba rel..valifikacc byla zkrácena proti původní dohodě o 30 %. Ně kteř i př ihl á šeni se kurzu nezúčastnili nebo jej nedokončili z důvodu neomluvcn é absence. Na z ák l a dě kontroly NKÚ byly ÚP vráceny ncopravněn ě uhrazené finanční prostředkyv celkové čá stce 36 tis. Kč, IV. Abs otveuti ÚP" Sokol ově neplnil v kontrolovaném období v 98 případech záva zek a zam ě stnava t elů m bezdůvodně krátil dotaci k úhradě nákladů spojených se zabezpečením odborné praxe a získáním kvalifikace absolventů nebo mla distvý ch občanu o čá stku 62 tis. Kč. Na zák ladě zji ště ni NKÚ doplatil ÚP zaměstnavatelům celkem 57 tis. Kč. V. Ost.atní zjištění: 1. Ustanoven í 11 odst. I zákona č. 576/l990 Sb. porušily: a věcná ÚP v Mostě tím. že věcná plnění aktivní politiky zaměstnanosti roku 1997 uhradil z ro zpočtov ých prost ředků roku 1998, a to v celko vé výši 31 tis. Kč, plněn í ak tivní po litiky za mě s t na n o s t i roku 1998 uhradil z prostředků státního rozpočtu roku 1999, a to v celkové výši 481 tis. Kč : ÚP Kutná Hora tím, že uhradil fakturu zc dne 30. ll \"C vj"'ši 112 tis. Kč za poměrnou část rekvalifikačního kur zu obor zám eč ník za měsíce listopad a prosinec z rozpoč tových prostředků roku 1999, 2. ÚP Ostrava z ú č tova l v roce 1999 v rozporu s I I odst. I písm. b) zákona Č. 563/1 991 Sb. úče tní doklady o úhradě faktur za rekvalifikace v celkové v ýši tis. Kč, II nichž chyběla podstatná náležitost, a to popis obsahu účetního případu. ÚP Kutná Hora k 31. L vykázal stav účtu 3 L Pohledávk y - akt ivní politika nižší o čá s t ku 47 tis. Kč a k nižší o č á s tk u 9 tis. Kč. O tyto částky současn ě zkreslil i stav ú čtu Vyúč t ová n í rozpo č tových příjmu z běžn é č innosti rozpočtov ých organizací; ÚP Přerov v roc e 1999 nezaúčtoval na ú čtu pohledávku za příjemcem dotace ve výš i 28 tis, Kč vzniklou na zá k la dě nedodrženi podmínek dohody o z ř íze n i SÚPM. Tuto pohledávku ÚP sice vymáhal. av ša k v inventurním soupis e pohledávek ke dni ji neuvedl. J. Dále uvedené ÚP porušily ustanoven! 3 odst. 1 a 2 a 4 odst. 2 zá kona Č. 563/1991 Sb., n eboť neúčtov aly o skute čnostech. ktcré jsou p ředmět em účetnictví, do období, s nímž tyto skut e č nos t i č a sově a včc ně souvis í, a nedodržely pří vedení účetnictví ú č tové osno \ Jo' a postupy účtován í: 4. ÚP v Os travě ne zaúčtoval v ú četn ictv í ke konci účetního obdo bí rok u 1998 neuhrazen é faktury ve výš i tis. Kč a v roce 1999 ve výši tis. Kč. tj. své závazky, a neprovedl jejich dokladovou inventarizac i, což je v rozporu s ustanovením š 29 zák ona Č. 563/ / Sb., o úč e t nic tv í. 5. Nehospodárné počín ání při vymáhání pohledávek státu. a tím porušen í 30 odst. 2 vyhlášky Č. 205 / 1991 Sb. bylo zj ištěno v následuj ícich případech: ÚP Kutná Hora přistupoval se z nač ný m ča sovým odstupem (5 až 6 roků) k vymáháni dlužných částek (pohledávek). neber' neod ůvodněn ě prodlužoval podání návrhů okresním soudůmk vydáni platebního rozka zu nebo návrhů na na ří zen í výkonu rozhodnutí prodejem movit ých vě cí V důsledku liknavého přístupu k vymáhání pohledávek došlo ve třech zj iště nýc h p řfpadech k jejich promlčení v čá s t ce 73 tis. Kč. V uzavřených dohodách o poskytnuti p ros t ředků ak tivní politiky za měs t na nos t i nestanovil pov innost vymáhání příslušenstvík vzniklé pohledávce, tj. poplatků z prodlení nebo úroků z prodlení. K , 1999 č i nily pohledávky, u nich ž ÚP neuplatnil a n e ú čtoval přís lušenství, 156 tis. Kč. V důsledku této skutečnosti bylo jeho úč e tnic tví neúplné : ÚP v P řerově vč as neuplatnil u p řtslu šn ý cb orgán ů pohledávku státu ve výši tis. Kč, která vz nikla z důvodu nep ln ěn í podmínek sta novených v D ohodě o z řízen! SÚPM. Tím došlo kjejímu promlčení.nákla d y spoj ené s vymáháním promlčen é poh ledávky soudní cestou v čá s tc e 34 tis. K č byly vynalože ny nehospodárně. VI. Součinnost s or2án:,' České spr á,'~' sociálního zabezpečení(dále jen "tssz") v součinnosti s orgány Č S S Z bylo zj iš tě n o, že někteří příjemc i dotací na úhradu mezd ajejich náhrad včetně pojistn ého na sociální zabezpeče n í, pří spěvku na státní politiku zamě st n a nost í a poji stného na všeobecnézdravetni poj i štěni, přestože jim byl}' dotace po skytnuty. nesplnili povinnosti vůč i orgánům ČSSZ a pojistné na sociální zabezpečeni neodvedli, např. : příjemce, kter ému v roce 1998 ÚP v Hradci Králové po skytl n ávra tnou finanční výp omoc na z ř íze n í 12 SÚPM ve v ýši 300 tis. Kč, neplnil své povinnost í vů či orgánům ČSSZ a neodvádé l pojistné na sociální zabezpečen i vče tně příspěvku na státní politiku zamčst na nosti a k dlužil celkem 622 tis. Kč ; příjemce, kterému v roce 1998 ÚP Kutná Hora poskytl dota ci na mzdy ve výší 183 tis. Kč, z toho na pojistné na soci ální zabez peč e n í 35 tis. Kč, nepouk ázal v roce 1998 na účet Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen,.ossz" ) Kutná Hora žádnou platbu poji stného na sociální zabezpeče n i: příjemce do tace od ÚP Strakonice u zavřel dne 3 1, a dvě dohody na osm SÚPM a obdržel v roce 1999 celkem 66 tis. Kč, z toho pojistné na soci ál ní zabezpečení 5 tis. K č. Na účet OSS Z ve Strakonicích nebyla v roce 1999 příjemcem dotace poukázána žádná platba:

7 Částka 2 Vhtn ík N~jvyHi h o ko ntrolnih o úřadu 2000 St rana 107 dva příjemci. kterým ÚP Ostrava pos kytl dotace na úhradu mezd a jcjich ná hrad. včetně pojistného na sociální zabezpečení a p ř í s pěvku na státní politiku zam ě s t nanosti a pojistného na zdravo tní pojiš tění. ncodvedli v roce 1998 platby ve v ýši I I tis. Kč a v roce 1999 platby ve v ýš í 8 tis. Kč. Dalšlcb devě t p ř íjemc ů zadržovalo prostředky přijaté od ÚP Ostrava na úh radu mezd vče tně pojistného a zasílalo platby pojistného na účty OSSZ nepravídelně ; v roce 1999 u t ř í zam ěstnanc ů firmy Vítkovice. a, s., kte ří nastoupili na pracovní neschopnost v ochr anné l hůt ě, doš lo k souběh u v ýplaty dávek nemocensk ého poj ištěn í ve v)'ši 27 tis. K č a dávek hmo tného zabczpcč c n í v n e zaměs tn ano s t i ve v)'ši to tis. Kč. C. Příjemci prostředku peskytcvaných ze státního rozpočtu a prostředků zahraniční pomoci PALMIF na realizaci státní politíky zaměstnanost i lal Příjemci (zam ěstaavatelě) finančních prostředků z aktivní potítlky zaměstnanosti nedodrželi podmínky pro použití ň nan č nlch prostřed ků na zřízení a obsazení nových pracovních míst, které byly obsa žen y v dohodách o z ř í z e ní SÚPM a VPP sj ed na n ých s p ř tslu š n ý m i ÚP ve smyslu vyhlášky č. 35/ 1997 Sb., a vy hl ášky č. 21/ 1991 Sb., a nevrátili poskytnuté prostředkyv celkové čá s tce tis. Kč. na př.: RUBEX, výrobní družstvo Ostrava obdržel od ÚP Ostrava na zá k la dě dohody o poskytnuti fina nčního p ří spěvku na zříze ní ch rá ně n é díln y č á s t ku 700 ti s, Kč. Zaměs t navatel nedodržel podmínky dohody, nczříd il a neprovozova l chráněnou díl nu po dobu nejméně dvo u let od poskytnutí přísp ěvku na zřízen í 28 pracovních míst pro ucha zeče o za měs tná n i se zm ěnou pracovní schopnosti (dále j en,.zps ') vedenými v evidenci ÚP. Neoznámil ÚP z měny vztahující se ke z říze n i nových míst. Nevr áti! na účet ÚP finanční příspěvek poskytn u tj, na zřízení chráněné díl ny: Charita Zábřeh obdržela od ÚP Šumperk v roce 1998 a 1999 finanční příspěvek ve vs'ši 650 tis. Kč na zřízení chráněné dí ln)' a zřízení deset i nových pracovních míst pro obča ny se z měněnou pracovní schop ností (dále je,.zps"). zaměstnavatel nesp lníl závazky plynoucí z dohody o zřízení ch rán ěné dílny, vytvo řená mis ta ncobsad íl sjednaným počtem občanů se ZPS, nedodržel stanovenou dobu nástupu tčehto občanů do pracovního po měru. Pří kontr ole doh od u zavřený c h ÚP se vzdě lávacími zaří zeními o zabezpečení rekvalifi kace uchazeč ů byly zjištěny zej ména tyto nedostatky: do kalkulovan ýchnákladu na rekvalifikačn í kurzy byly vzdě t á vactm i za ři ze n lm i nesprávně zahrnut)' a vyú čtovány náklady. jejíchž opr ávněnostnebyla schopna tato vzd ě l ávac í zařízení doložit, např. vyšší odbor ná škola, St ředn í prů mys lová škola a Obchodni akademi e Čás la" do svých kalkulací zahrn ula a na zákla dě u za\f ř ~ n )'c h dohod o zabe zpečení rekvaiifikace vyúčtovala UP v Kutné Hoře v letech 1997 a 1998 neexistuj te! náklady ve vs'ši 350 tis. Kč : za poskytování služeb uskuteč ňova ných v rámci V)' chovné a vzdě lávací čínnosn prová děné za účelem rekvalifikace pově řenými výc hovn ě vzdě,lá"acími zařízeními byla j imi ne správně fakturována UP daň z p řidané hodnoty, nap ř. vzd ě l évacl zařízen í PERSONA GRATA, v. o. s., Litvínov nesp r ávn ě fakturovalo ÚP v Mostě za rekvalifikační kurz částku ve výši 198 tis. Kč, a to včetně DPI-L př itom j sou rekvalifikace od této daně osvobo zen y. l h) Příjemce investiční pohídk~' HELLA AUTOTE CHNIK NOVA, s, r. o., Mohelnicc (dále jen " S po leč n o s t " ) obdrže la prostřednictvím MPSV investičn í pobídku - bezúročnou půjčku ve v ýš i tis. Kč na zřízení nových pracovní ch míst pro občany České repub liky a na jej ich škole ní a rekvalifikaci, a čkoliv pob ídka byla usnesením vlád)' z 6. Icdna 1999 Č. 6/ 1999 udě l ena j iné firmě Helia Autotechnik, s. r. o. Povinnost Společnost i, obsa ženou,. Prohlášeni. z ř í dit do dne 31, v obci Mohelnice m ini má lně 110 nových pracovn ích míst plnila S po l ečnost tak, že dne uzavřela pracovní poměr na dobu neurčitou se stej nými 143 občany Č esk é rep ublik y, kteří byli do tého ž dne zam ěstnanci firmy Helia Autotechnik, s. r. o., Moheln ice. Před i po uvedeném datu pracoval o všech 143 za m ěs t na nců ve stej ném oboru č i nnost i a na stej ném v ýrobním zařízení, jehož vlastníkem byla firma Helia Autotechnik, s. r. o., Mohelníce. Nová pracovní místa byla vytvořena formá lně, p řevedením stávaj ících pracovn ích mís t z firmy Helia Autotechnik, s. r. o., Moheln ice na nově založenou firmu Helia Autotechník Nova, s. r. o., Mohelnice. 2. Příjemci dotací na aknvni politik~ zamě stnanosti z fondu PALMIF Reali zátor projektu (Gustav Szenczi- SG po rcelán, C hodov) obdr žel od ÚP v S o ko l ově dotaci z fon du PALMIF ve vý ši 69 3 tis. Kč na vytvořen í 15 pracovních příležitosti. Realizátor se zavázal z řídit samostatll}' účet pro dotaci a používat j ej pouze pro finančn í operace spojené s jej ím vy u žitím, doložit k dok ladům za náknp zboží a služeb hrazených z p rostředků fondu PALMIF dok lad)' o původu zbož í. S ouča s n ě se zavázal, že pti ncpln ěn t smlouvou stanovených podmínek pro středky z fondu PALM IF vrátí. Realizátor nesp lni l uvedené podmín ky, při čemž prostředky dotace ÚP v Sokolově nevrátil a ÚP jejich vr ácen í nevymáhal. Rea lizátor projektu (STARLEN. spol. s r. o., Staré Mě s to) obdržel od ÚP v Šumperku nenavratnou dotaci z fondu PALMIF ve v ýši 342 tis. Kč na zřízení 7 nový ch pracovních míst. Současn ě se zaváza l tato nově vytvo řená pracovní mís ta obsazovat evidovanými uchazeč i o zaměstnání nejméně po dobu 2 let. Kontrolou NKÚ bylo zjištěn o nepln ěn í dohodnutýc h podmínek, při č e m ž reali zátor uvedenou dotací ÚP v Šumperku nevrátil a ÚP jej í vr áceni nepožadoval.

8 Částka 2 Vě stnik :"/ejvyhího kontrolního úhdu 2000 Strana 108 Shrnutí a \)'hodnocení: Provedenou kontrolní akci byly ml úseku akfivnf politiky zaměstnanostizjištěny zejména následující nedostatky: - aeoprávněně poskytlo prosrřeukyaktinií politik)'zaměstnanostive \'Ýši tis. Kč jiným pránlickým osobám, než kterým b)'ly uděleny investiční pobídky, a na jinj' účel v cejkové,,'j'ši tis. Kč, a to společnostem,které nemělyv obchodním rejstříku ke dni kontroly tuto ani jinou obdobnou činnostuvedenou \' předmětu podnikání. Dále poskytlo prostředkyna částečnouúhradu nákladů na zaškolení a rekvaltňkace ve "'ýši tis. Kč, které příjemcům'" roce 1999 neu;nikl)'; - nesprávně vynaložilo finanční prostředky aktivní politiky zaměstnanostina pořízenínehmotného Investičního majetku a jeho technické zhodnocení; - nezabezpečilo ů čtován í všech případů na podrozvahověm účtu "Dlužníci v evidenct'' a " d ůsledku toho nemělo '" kcntrolevauém období ucelený přehled o všech poskytnutých dotacích podle jednotlivých příjemců, druhů dotací a splácení náuatnj'ch finančníchvýpomocí; - nezabezpečilo. aby ve státním závěrečnémúčtu kapitolj" Ministerst\'o práce a sociálních věci hj"ly za kontrolované období vykázány správně skutečnosti o poskj"tnutj'ch prostředcích zahraniční pomoci PHARE (za rok 1998 b)'ly,'ykázánj" nižší o tis. Kč a,' roce 1999 nižší o tis. Kč) a prostředcích určenýchna politiku zaměstnanostipalmlf(za rok 1998 b)'i)''''ykázány nesprávně vyšší o 961 tis. Kč a za rok 1999 \'yšší o tis. Kč). Úřady práce: - prostředky aktivní politik)' zaměstnanosti byly poskytovány na jiné účely,než na které předpisyupravující tuto problematiku poskytování umožňují; - ueoprávněně uaavrraty dohody se zaměstnavateli na SÚPM a VPP, které nebyly novými pracovnřmí phležitostmi, protože pracovnísmlouvy byly sjednán)' před uzavřením těchto dohod; - při neplnění podmínekuzavřenýchdohod většinou neuplatňovaly \'Ůči přfjemc úm dotací žádné sankce ani ne\1''uživaly možnosti odstoupení od dohod; -opodstatněnostv)'naložených prostředku na rekvalífikaci uchazečů,za účelemzískání zaměstnání,ani jejich hospodárné a efekthní''ytižití nelze [ednoznaěně prokázat, nebot' ÚP neevldu]! na jaké pracovní místo rekvafíňkovaní uchazeči nastoupili. Ve "Zprávách o situaci na trhu práce" u\'ádějíúdaje, které ne,')'povídají o skutečném,,')'užití nově získané kvalifikace, ale jsou pouze dokladem o umístěn í uchazeče v pracevafm procesu; -pfi ob.sazování dotovaných zřízenýchsúpm nevěee,'al)' UP při zprostředko"ání zaměstnání nj'šenou péči zejména těm uchazečůmo zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci ÚP déle než 6 měsíců, a bez ohledu na tuto skutečnostakceptovaly požadavky zaměstnavatelů v plném rozsahu. Z uplatňo,'ání právních norem při realizaci akti\'ní politiky zaměstnanostivyplynula potřebnostlegislativnícb ůprav, a to: -\' ustancvem 14odsl. I písm. b) zákona č, Sb. je mj. uvedeno, že hmotné zabezpečeníse nepcskytuje, jestliže uchazečo zaměstnání je hmotně zabezpečen peněžitj'mi dávkami nemocenského pojištěn í nahrazujícího ušlou mzdu. V rámci uvedené kontrolní akce b)'ly zjištěny případy obcházenítohoto ustanovení. Z toho d ůvodu je třeba legtstatívaě řešit případ)', kdy dochází k souběhu,j'plat dávek stanovenčcb předpis)' o nemocenském pojištěnía hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání; -zákona č. 9/1991 Sb. ve kterém není uvedena přesná specifikace pojmu "nod pracovní příležitost".dosavadni právní úprava umožňuje,aby zaměstnavatelé ukončili se svými pracovníky pracovní poměr a bezprostředněna stejná místa přijali t)'též pracovnfky na VPP. anebo aby opakovanězaměstnávalina VPP praco\'níky na práce, které mají charakter stálého zaměstnání.tím l'zniká možnost poskytovat opakovaně dotace na ')1voření VPP, i když \' konečném důsledku nedochází k rozšíření nabídk)' volných míst, ale k soustavnému dotování VPP. přestožese nejedná o nově pracovní phležitosti; -,')'hlášky ě Sb. kde není stanovena povinnost podmiňující poskytnuti dotacízaměstnavatelům pfi zřjzovénísúpm a VPP, podle které by příjemce prostředků z aktimí politikyzaměstnanostik datu uzavřenísmlouvy o poskytnutí dotace plnil záuzky v ůěi státnímu rozpočtunebo státním fondům(liz výše část B Vl. Součinnost s or~án)' ČSSZ).

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu 2 000 Stran.. 191 00/02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 337 04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Kontrola

Více

02/36 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Kancelář prezidenta republiky

02/36 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Kancelář prezidenta republiky Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 179 02/36 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 205 09/22 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008 Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

- majetkové účasti na podnikání právnických osob vzniklých. převzetí majetku z 22. 9. 1994 především:

- majetkové účasti na podnikání právnických osob vzniklých. převzetí majetku z 22. 9. 1994 především: Částka 3 Věstnik Nejvyiliho kontrolniho úřadu1997 Strana 241 96/37 Kontrolní závěr z kontroly "HospodařeníFondu dětí a mládeže s jeho rozpočtovými prostředkya s majetkem bývalého SSM ve vlastnictví České

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění

04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 240 04/27 Hospodaření Hutnické zaměstnanecké pojišťovny s prostředky vybíranými na základě zákona na všeobecné zdravotní pojištění Kontrolní akce

Více

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura

03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 121 03/11 Majetek státu, se kterým je oprávněna hospodařit Česká konsolidační agentura Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

05/09 Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí

05/09 Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 473 05/09 Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015

VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 VĚSTNÍK NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU 2015 ČÁSTKA 1/2015 Věstník NKÚ 1/2015 1 OBSAH Část A: PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI 1. Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 (V) 3 (14/15, 14/19, 14/29, 14/41)

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S.

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Tf BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. Úvodní slovo předsedy burzovní kom ory 4 Zpráva generálního tajemníka Burza v podmínkách českého kapitálového trhu 7 Struktura trhu s cennými papíry 9 Základní údaje

Více

10/94 Kontrolní závěr z kontroly hospodaření kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad

10/94 Kontrolní závěr z kontroly hospodaření kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad Částka 1 Věstnik NeJvyWho kontrolniho úřadu Strana 17 10/94 Kontrolní závěr z kontroly hospodaření kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad Předmětná kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Informace z kontrolní akce č. 09/29 Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

04/33 Majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit Správa vojenského bytového fondu Praha

04/33 Majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit Správa vojenského bytového fondu Praha Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 411 04/33 Majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit Správa vojenského bytového fondu Praha Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo kultury poskytnuté na financování Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo kultury poskytnuté na financování Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 377 03/29 Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo kultury poskytnuté na financování Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech

Více

23/94 Kontrolní závěr z kontroly hospodaření kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa

23/94 Kontrolní závěr z kontroly hospodaření kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa Částka 4 V&tnik NeJvyUihokontrobúho úřadu Strana 256 23/94 Kontrolní závěr z kontroly hospodaření kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

36/94 Kontrolní závěr z kontroly hospodařeníarmády České republiky se svěřeným státu a prostředky státního rozpočtu

36/94 Kontrolní závěr z kontroly hospodařeníarmády České republiky se svěřeným státu a prostředky státního rozpočtu Částka 1 Věstnik NeJvyWho kontrolního úřadu Strana 62 36/94 Kontrolní závěr z kontroly hospodařeníarmády České republiky se svěřeným státu a prostředky státního rozpočtu majetkem Předmětnákontrolní akce

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více