99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova"

Transkript

1 6ístka 2 Vhtnlk N~j ",..Ulho kontrolnlho úřad Slrana /25 Prostředky státního rozpočtua prostředky zahraniční pomoci určené na státní politiku zaměstnanosti Předm é tná ko ntrola byla zařazena do plánu kontrolní č i nno s t i Nejvy ššiho kontrolního úřadu na rok 1999 pod čí s le m 99/25. Kontrolu řídil a kontrolní závěr vypracoval č len NKÚ JUDr. Jiří Drábek. Cílem kontroly bylo p rově ř it poskytování, čerpání a užití prostředků stá tního rozpočtu a prostředků zahran i č n í pomoci na realizací stá tní politiky zam ěstnanosti se zam ěřením na maximální Z\j'šcní zaměstnaností. Kontrolu provedla skupina kontrolujících NKÚ složená z odboru zd ravotnictví a sociálních věcí a z oblastního odboru Hradec Králové, a skupi ny kontroluj ících z oblastních odborů Kutná Hora, Most. Sokolov. Strakonice. Hradec Králové, Ostrava. Šumperk a Olomouc. Kontrola byla provedena od října 1999 do března 2000 za kon trolované období let 1998 a Kontrolovanými osobami byly: A. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen,mpsv '); B. úřady práce (dále jen.úp" ) v Kutné Hoře. Mostě, Sokolově, Strakonicích, Hradci Kr álové, Ostravě. Šumperku a P řerově ; C. př íjemci finančních prostředků poskytovaných ÚP v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ze státního rozpočtu - kapitoly ~ 13 - Ministerstvo práce a sociálních v ěci a ze zah ra n i č n í pomoci Fondu aktivních opatřeni trhu práce PALMIF: a) právnické osob y: PERSONA GRATA. v. o. 5, Litvínov. Havířská 157;,..POHODA - M, spol. s. r. o", Mez ibo ři. Dělnická lo3, okres Most; B o H o, spol. s r. o. Most, F. Palase : ÁBRÁ NYI. spol. sr. 0_, Přerov, Dvořákova 33; Spektrum centrum, s. r. o., P řcrov, Pod Skalkou 9: Charita Zábřeh, Zábře h, Ziž kova 15: STARLEN, spol. s r. o., Staré Město, Lipová 45; HELLA AUTOTECH NIK NOVA, s. r. o.. Mohelnice, Družstevní 16; Volyňská léč ebna, s. r. o., Volyně, Husova 401, okres Strakonice; Pr áche ňsk é sanatorium obecně prospěšná společ nos t, Písek, 17. listopadu 2"44; obec Ma lenice, Č. p. 95, okres Strakonice; RUBEX, výrobní družstvo Ostrava, Ostrava, N ádražni 196; město Ostrava. Horní 3; S t řed n í odborné uč iliště, Odborné učiliště a Učiliště stavební a dřevozpracující. Ostrava-Zábřeh, U studia 33: DENOS. s. r. o., Hradec Králové I, Ladova lo..9: TSS, spol. s r. o. Třebechovice pod Orebem. Za tratí ~96 : A GO P, spol. s r, o. Hradec Králové, M. Horákové Č. p. 1099; Mě sto Z ruč nad Sázavou. Zámek 1: Vyšší odborná škola. Střední průmys lová ško la a Obchodní akademie, Čáslav, Přemys la Otakara ll. 938; RUKO, spol. s. r. o., Kutná Hora, Potoční 170; Technické služby města Sokol ova, Sokolov. Chebská 1939: Tělovýchovn ájednota Baník Sokolov. B. Ně mcové 1780: b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova 334; Gustav Szenczi-SG porcelán. Chodov. Tovární 719. Proti kontrolním protokol ům podaly námitky MPS V, ÚP Kutná Hora, Most. Sokolov, St rakonice, Šumperk, Přcrova dva příjemci finančních prostředků. Námitky byly \) po ř ádány vedouchni sku pin kcntrclujlclch roz hodnutim O nám itkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách podaly ÚP Strakonice, Přerov, Most a MPSV. O odvoláních rozhodl Senát NKÚ usnesenlnu ze dne , a Sen á t N K Ú (ve složen í: JUDr. Jití Drábek předseda. JUDr. Frant išek Bárta. JUD r. Jan Holeček, Mgr. Marie Hošková a JUDr. Eliška Kadaňová - č len ové ) na své m zasedání dne 30. května 2000 s c h v á I i I usne sením Č. 99 /25 /3 5 k ontrolní z áv ě r v tomto zn ěn í : Státní politiku zamě s tnaností zabezpečuje MPSV a příslušné úřady práce v rozsahu stanove ném zákonem Č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, a zákonem Č. 9/1991 Sb., o za mě s t na nos t i a působnosti orgánů Čes ké republiky na úseku zam ěstnanosti. a vyhl ášek MPSV, ve z nční pozdějších předp isů. Státní politika zaměstnanosti zahrnuje aktivní a pasivní část. Akt ivn í politika zaměstnanosti p ůsob í mj. k vytvářeni nových pracovních m íst. veřejně prospě šnýc h prací. provád ění rekvalifikací podle potřeb trhu práce atd. Pasivní politika zaměstnanosti sleduj e hmotné zabezpečení uchazečů o za měs t n á n i. Realizace aktivní pol itiky zaměstnanosti probíhala v kontrolovaném období za hospodářské stagnace, když nabídka pracovních sil na trhu práce začala výrazn ě převyšovat poptávku. Rostla celková míra nezaměstnaností, zvětšily se rozdíly v počtec h dlouhodobě nezaměstnan ých mezí jednotlívými regiony. Výdaj e na státn í politiku zamě s t n a n os t i v roce 1998 byly čerpány ve v)'ši tis. Kč. z toho na aktivní politiku zaměstnanosti ve v ýší tis, Kč. Podíl prostředků aktivní politiky za městnanosti na celkových výdajích st étnl politiky zaměstnanosti představoval 17.7 %. Na pasivní politíku za měs t na n o sti bylo vynalo ženo ze státního rozpočtu celkem " 19 ~ 698 tis. Kč. V roce 1999 byly ze státního rozpočtu čerpány v ý daje na státní poli tiku zaměs tna nost i ve v ýši tis. Kč, z toho na aktivní po lit iku za mě s t na no s t i v č á s t ce tis. Kč. Podíl p rostředk u ak tivní poli tiky

2 Č istka 2 Věs tník :'\i"j"yuiho kontrolního ú řa d u 2000 Stran zaměstnanos ti na celkový ch v ýdají c h st árni po lit iky zaměst nanos ti č i n il 25,2 %. Na pasivní polit iku zaměstnanosti bylo ze státního rozpočtu čerpá no tis. Kč, tzn. proti roku 1998 tyto výdaje vzrostly o I tis. Kč. Z rozpoč tových prost ředk ů ak tivní politiky zamě st nanosti vyp latilo Ml-Sv-Správa služeb zam ěst nanosti (dálejen..mpsv SSZ") v roce 1999 na z á k l adě usnesení vl ády i nve s tič ní pobídky 13 i nve st o rů m v cel kové v ýši tis. Kč na rekvalifikace p řijatýc h zamě s r nanc ů a na zt ízení nových pracovn ích míst. Hmo tná podpora na z říz e n i jednoho pracovního mista v rámci investi čn í pobídky pro za h ra n i č n í investory byla odstupňována podle procenta dosažené m íry nezam ě s t nanosti v daném regio nu s ohledem na procento p řesahujíc í celostátní průměr, a to od říj na 1999 až do vý še 200 tis. Kč. Kontrole byla podroben a aktivní politika zam ěstnanosti, která bezprostředně ovlivňuje trh práce, na rozdíl od pasivní poli tik y za mě s t na n osti, kdy jsou ÚP povi nny na základě zá kona vypl ácet uchazečům o zaměstnání pros t ředky hmotného zabezpeče ní. Kontrole byly podrobeny pro středky stá tního rozpočtu čerpa né na akt ivn í politiku za měst nan o s ti v letech 1998 a 1999 v celkové v ý š í tis. Kč, i nvestič ní pobídky ve vý š! tis. Kč a na ÚP prostředky z fondu PALMIF ve v ýši I 040 tis. Kč. A. Mini sterstvo pr áce a sociálních věc! 1. Iř s ranoven i II odst I zákonač. 576/1990 Sb o pravídlecb hospodaření s rozpočto"ými prostředk,. České republiky a obcí,. České republice (rozpočtovápravídia repubhky), ve znění pozdějších předpisů. stanoví: "Rozpočtové prostředky mohou býtpoužity pouze v příslušném rozpočtovém roce, a to k úče iů m, n a které byly státnim rozpočtem republiky určeny. " MPSV SSZ porušilo uvedenéustanoveni tím, že z pros tfedků aktivní politiky za městnanosti v roce 1999 poskytlo bezúročné p ůjčky: a) na inves t iční pobídky j iným právnickým osobám, než kterým vláda ČR odsouhlasila posky tnuti i nvesti č n í ch pobídek, v celkové výši ti s. Kč ; b) na vý stavb u zá vodu na výrobu ele ktroniky. vč et ně osazováni desek plošných spojů a s tím spojených aktivit, a na vybudování závod u na vý robu speciál ních elektronických komponentů, v celkové v ýš i tis. Kč společnostem, kter é nem ě ly v obchodním rejsttiku ke dni kont roly tuto ani jinou obdobnou č inno s t uvedenou v p ředm ětu podnikání. MPSV-SSZ uvedeným postupem poskytlo prost ředky aktivní politiky za měs t n a nos ti v rozpo ru s v ýše uvedeným ustanovením záko na na jinj úče l a s ouča s ně také bez právn ího d ů vodu právnickým osobá m, kterým nebyly u dě l e ny i nv e s tiční pobídky: c) v roce 1999 " čá s tce tis. K č za zajištění organiza ce, administrace a vyhodnocení programu a projekt ů PHARE pro ČR \' oblasti trhu práce a sociálních slu žeb. Podle 5 odst. 3 pism. d) zákona č. 576/1 990 Sb. lze dot aci určenou nest átn ím subjektům poskytujícím sociální služby, poskytnout " p rávnickým osobám, které JSOU zataže ny k poskytování zdravotní ch, vzděláva cích. kulturních a sociálních sluteb, a to vý hradně na tyto úče ly". NVF, O. p. s., rytoslužby MPSV neposkytovala. 2. Ustanovení 30 odst 2 ' ')'hlášky Č. 205/1991 Sb o hospodařeni s rozpc ětcvým t prostředky stli tn ího rozpoěm Čl"skéo rl"pllbliky II o finanlním hospodllřenírozpočtovýcba přísp ě\'ko\"j'cb organizací. ve znění pozdějších předpisů. mj. stanoví: "Org anizace h ospodařícl s rozpočto vými prostěedkyjepovinna pii plněnírozpočtu dbát, ab}'... plnila ůkoly hrazené ze státního rozpo čtu republiky nejhospodárnějším zp ůsobem a aby efektivn ě vy utivala rozpo čtových prostledku... " MPSV porušilo uvedené ustanoven í tim. že : a) posky tlo v roce 1999 bezúročné půj čky l 3 spo lečnostem na č ás t e č nou úh radu nák l adů na za škole ní a rekva lifi kaci za m ěs t na nc ů ve v ýši tis. Kč. Pod le podepsaných Prohlášení o spo leč n é m záměru (dálejen.prohl ášen í'') se rekva lifikace m ěly uskut cčnit za 12 až 60 mě síců od jej ich podpisu. Vzhledem k tomu. že se rekvalifikace v roce 1999 neuskute čnily a náklady příj e mců m tak v tomto roce nevznikly, byly be zúroč né půj čky poskytnuty v rozporu s ustanovením 6 odst. 3 záko na Č ss., b) v Prohlášeních an i v j iných p ředlo žených dokumentech nebyla zabezpeč e na n ávratnost poskytnutých fi nančních prost ředk ů (napt. investory), v př ípad ě neplněni stanovených podmínek: c) poskytlo NVF. O. p. s., Praha v roce 1998 rozpočtové prostředky na č i n nost řídicích jednotek při realizaci programu PHARE z kapitol)' Ministerstvo práce a soci álních věcí ve v ýši ti s. Kč, tedy na tyté ž či n nosti, které jsou podle platného organizačního řádu MPS V v působnost i odboru MPS V pro CHOpskcu integraci a mezinárodní vzt ahy. 3, Podle ustanovení II písm. c) zákona č. 9/1991 Sb o zam ěstn anost í a p ůsobností o rgá nů Čes ké repub lik~' na úseku zaměstnaaosn.ve znění pozdějších předpisů, ministerstvu " spravuj e prostledky na zab ezpečo váni státní p olitiky zaměstnanosti a rozhoduje o jejich pou žiti Ol, K proved ení tohoto usta noven í vyd alo MPS V-S SZ oznámení Č. 5/97, kterým rozhodlo o užit í finančních pros tředků čerpaných na aktivn í politiku zaměstna nos t i. Toto ozná mení je urč en o všem pracovníkům MPSV-SSZ a ÚP a je pro n ě závazné ph rea lizaci státní poli tiky za m ěst n á nesti. Z tohoto oznámení vypl ývá, že pro s t ředky aktivní

3 Člistka 2 V ěstník :'II ~jvy Uího kontrolního úřadu 2000 Strana lol politiky zaměstnanosti lze použit " na rekvalifikace. zři zování spo le čensky účelných pracovních míst, veřejn ě prosp ě šné práce, odbnrnon praxi absolventů strednich a vysokých škol a přípravu mladistvých, zaměstnávání ob čan ů se změněn ou pracovní schopností a ostatní ". MPSV-SSZ porušilo citovaná ustanoveni lim, že v kontrolovaném období pou žílo prostředky aktivní politiky zaměstnanosti na pořízeni nehmotného investičního majetku (vč, technického zhodnoce ni), který slouží aktivní politice zamčstnanosti, avšak užití těchto prostředků neodpovíd á shora citovanému oznámeni 5/97. Ptesto z těchto prostiedků uh radilo a nesprávn ě zaúčtovalo do nákladů a) výdaje vynaložené na po ř tzen! nehmotného inve stičního majetku a j eho technické zhodnoceni v celkové v ýš í tis, K č. Tím zkreslilo čerpání rozpočtu na poří zení investic. O uvedenou částku nezvýšilo hodnotu svého majetku a v důsledku toho vykazovalo v ú č e t n ic tv í ni ž š í sta v svých aktiv: b) režijní náklady programu Leonardo da Vinci y roce 1998 ve výši 2 1J7 tis. Kč poskytnuté NVF, o. p. S., Praha I. 4. V ustanoven! II písm. ah b) zákona č, 9/1991 Sb., o zam ěstnanosti a piisobnosti orgánů České republiky na úseku z aměstn a nosti, ve znění pozd ějších předpisů, se mj. uvádí: "Ministerstvo... a) lidi ů řady práce, b) vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti..... MPSV-SSZ porušilo uvedené ustanovení tím, že nezabezpečilo, aby počáteční zůs tatek účtu Pohledávk")' za rozpočtové příjmy k 1. I navazoval na kone čn ý z ů s t a tek tohoto účtu k MPSV-SSZ vykáza lo v účetnictví rozdíl mezi konečným a počátečním zůsta t kem tohoto účtu ve výši I 707 tís. K č. V důsledku tohoto nesprávného postupu byly zkresleny i údaje pro spr ávnévyúčtováni příjmů státního rozpočtu v roce MPSV-SSZ nezabezpečilo vyúč tová n í inventarizačních rozdílů zj i š tě ných ÚP P řerov do účetních období. za které se ově řoval stav majetku na zák l adě inventarizace účtu 3 15,20 - Pohledávky za rozpočtové příjmy - aktivní politika zaměstnanosti : -k vev} ši , 83Kč. -k ve\')' ši5 320-l-5.15Kč. Tímto postupem byl s ouča s ně porušen 7 ods t. 2 zákona č. 563/ 1991 Sb., neboť nebyly za ú čtovány všechny ú četní případ)' týkající se roku 1998 a roku 1999, č í mž nebylo účetnictví v těchto lete ch úplné. Porušením této zá sady MPSV-SSZ zpochybnilo nejen své ú č e t nictví, ale i údaje vykazované ve státním závě re č né m účtu za rok 1998 i MP SV-SSZ poru šilo uveden éustanovení tim. že nezabezpe číl o úč tován í o všech případech návratn ých finančnich výp omoci a jiných úč elový c h dotací (poskytnutých dle 2 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky Č. 35/19 97 Sb.) na podrozvahovém úč tu Dlužníci,. evidenci, jak bylo stanove no Metodi ckým pokynem MPSV-SSZ č. 6/ přestože se jedná o důležité skutečnosti podstatné pro sledování výše pohledávek státu. V d ůsledku toho neměty ÚP ani MP SV-SSZ ucelen)' p řehl ed o všech poskytnutých dotacích podlej ednotliv ých pt i jem ců, druhů dotací a spláceni n ávratných finančních výpomocí, neboť ÚP ú čtují o poskytnutých dotacích pou ze v účtové tříd ě 2. Z ů s ta tky těchto účtů. na kterých se o dotacích účtovalo. se ncp řev ád í do dalšího účetního období. Poskytnuté prostředky se stávají pohledávkou, o které se účtuje až v případě porušení podmínek stanoven ých v dohodách o poskytnutí úč elo vých dotací nebo n ávratných finančních v ýpomocí. Např. : ÚP Přerov na tomto účtu sledoval pouze část vyplacen ých pro s tředků aktivní politiky za městna nost i a ÚP Ostrava a ÚP Kutná Hora vyplacené prostředky aktivní politiky za m ě s t na nos t i v roce 1998 a 1999 na tom to ú čtu neevidovaly vůbec. 5. V ustanovení 17 odst. 3 zákona e Sb. se mj. uvádí : " Ústřední orgány... jsou povínny předlotít ministerstvu financi údaje potřebněp ro vypracování návrhu státního zá v ěrečnéh o účtu republiky. " MPS V sice před lo ž ilo Ministerstvu financí potřebné údaj e pro státní závě reč n ý účel. ale nezabezpečilo. aby ve státním z ávěrečném účtu kapitoly Ministerstvo prác e a sociálních věci za rok 1998 a 1999 bylo vykázáno jejích čerpání ve spr ávnévýši : a) pro středky z fondu PH ARE byly vykázány nesprávně niž ší za rok 1998 nejmén ě o tis. Kč a za rok 1999 nejm éně o tis. Kč : b ) m imorozpo čtové zdroj e fondu PALMIF byly vykázány nesprávn ě vyšší za rok 1998 nejmén ě o 961 tis. Kč a za rok 1999 nejm én ě o tis. K č. 6. MPSV SSZ - při zadává ni veřej n ý c h zakázek hradilo níže uvedené zakázky z prostředků aktivní politiky zaměstna nosti. ačkoliv tyto zaká zky nebyly nástroji ak tivni politiky zaměstnanosti (nešlo o společensky účelná pracovní místa, VPP. absolvent)', rekva lifikace apod.), a tudí ž podléhaly režimu zákona č. 199/ 1994 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znční pozdějších předpi sů. což MPSV-SSZ nerespektovalo. (Nesprávn é použití prostředků aktivní politiky zamě stnanosti k úhradě investičních dodávek z uvedených zakázek j e vyčísleno v bodě 3a ) čá s ti A tohoto kontrolního záv ěru.) Ustanoven í 3 odst. I a 3 a 49a odsl. I tohoto zákona MPS V-SSZ porušilo tím. že bez v)'zv)' více záj em c ům z finančních prostředku aktivní poli tiky za měs t na ností uhradilo: - v roce 1998 dvě zaká zky, j ejichž celkov á hodnota činila 424 tis. Kč bez daně z přidané hodnoty (dá le j en "DPH"),

4 Č ástka 2 Vhlnlk Nrjvyiilho kontrolnlho ůhdu V roce 1999 t ři zakázky, jej ichž ce lková hodnota či n i la 733 tis, Kč bez DPH. U uveden ýc h případů MPSV-SSZ obešlo reži m zadávání veřejných zakázek sta noven)' zákonem tím, že roz d ělil o zakázky, jejichž hod nota v kontrolovanýc h letech přesáhla 100 tis. Kč bez DPH, na vice plnění. Dále MPSV v roce 1999 porušilo uvedená usta noveni tím, že bez zadá ni veřejné zakázky objednalo dodávku ("softwarové právní ed ice PROFIDATA") v h odn ot ě 437 tis. K č bez DPH. MPSV porušilo ustan oven i 49 a 67 odst. I zákona o zadává ní veřej ných zakázek Hm. že bez zadá ni ve řejn é zakázky více záje mců m objednáva lo ve s ledova ném obdobi na základě objed návek výrobu v id eop ro g ra m ů, jejichž hodnota v jednotlivých letech přesáhla 500 tis. Kč. V roce 1998 hodnota zakázky dosá hla celke m 2 H 8 tis. Kč bez DPH a v roce 1999 ce lkem tis, Kč bez DPH. MPSV-SSZ porušilo výše uvedené us tanovení i tím, že zada lo c hybně ve ř ej nou za kázku na tisk formu lářů, a to na zák l ad ě výzvy j ednomu zájemci podle 50 odst. I písm. a) zá kona č. 199/l99~ Sb., přesto ž e se nejednalo o př í pa d naléhavé potřeby, MPSV-SSZ v letec h 1998 a 1999 obj ednalo a uh radilo za ká zky v celkové hodno tě tis. Kč bez DPH. Hodnota zakázek v jednotlivých letech přesáh la stanovené kritérium 500 tis. Kč. B. Úř.lldypníce Na zák l adě anal ýzy trhu práce zpracovaly ÚP v jednotlivých ok resech programy na ptíslušný rok se za mě řením na rizikové sk up iny uchazečů. V ýše fi na nčn í c h pros tře dku na ak ti vní po litiku za m ě s t na nost i jim byla MPSV-SS Z stanovena s ohledem na reg ionální míru nezaměs tna nosti, podíl d l ouh odobě evidovan ých uchazečů o za měst ná n í, uchazeč ů se změněnou p racovní sch opností, u chazeč ů ve věkové skupině do 19 let a absolventů škol v ev idenci ÚP, L Společensky účelná pracovní místa (dálejen.,súpm") V kontro lovaném období byly na tento nástroj ak tivní po lit iky zaměstnanosti vynaložen)' ÚP v ČR rozpočtové prostředky celkem: k ve výši 20 I 5 14 tis. Kč a zřízeno bylo míst; k vev ýši tis, Kč a zříze no bylo míst. 1. V ustanovení 5 odst, 2 zákona Č, 9/1991 Sb. se uvádí:..společensky ú čeln é pracovní místoje nov e pracovní místo, kter ézaměstnavatel úizuje na zák/adl písem ne dohody s úřadem práce a obsazuje uchazeti o zaměstnání vedenými v úfadu práce, kterým nelze zaj islil jiným zpus obem pracovní uplatn ěn í... Uveden é us tanovení porušily úřady práce t ím, ŽC ÚP v Hradci Králové poskytl celkem II zam ě s t uava tcl ům dotace v souvis losti se z ř í ze n í m nových pracovních míst v celkové částce I 130 tis. Kč i p řesto, že uchazeč i uzavře li se za m ě s t navat e li pracovn í sm louvy na dobu neurčitouj iž několik t ýdn ů před uzavřením těch to dohod, takže se nejednalo o nová pracovní místa: ÚP v Mostě uzavře l I I do hod se zaměstnavatelem o z ří zení nové ho SÚPM, na zákl adě kterých poskytl zaměstnavateli dotaci na úhradu mzdových ná kl adu v celkové v ýši 126 tis. Kč i přes to, j..e uchazeč i uzavře l i s uvedeným za m ěs t n a va t e le m pracovní sm louvy na dobu neurč itou j iž několik týdn ů před uzavřením těchto dohod; ÚP v Sokolově uzavřel dohoduse zaměstnavatelem o zříze ni nového SÚPM, na zá k l a dě které byly vyplaceny roz počtové prostředky v č ástce 3 1 tis. Kč i přesto, že šlo o uchazeč ku, která uzav řela s uvedeným za mě st n á vatelem pra covní sm louvu na d obu neu rčitou několik dnů před uzavřením této doh od)', Ve všech uvedených p ř ípadech ÚP postupovaly nehospodárně (porušen byl 30 odst. 2 vyhlášky Č / 1991 Sb.). 2. ÚP \' Kutné Hoře nepostupoval podle ustanoveni 9 odsl. I písm. e) :záko na Č Sb., kd yž v době, kdy se zaměstnavatelem uzavře l dohodu o zří ze n i SÚPM na obsa zení jednoho pracovníka. m ěl v ev idenci déle ne ž 6 měsíců nejmé ně osm uc ha ze č ů stejné profese. Přesto na dotované SÚPM um ístil uchazeče ev idova ného pou ze 9 d nů. 3. ÚP v Ku tné Ho ře nepostupoval podle ustanovení 4 od st. 4 vy hl ášky Č. 35/ 1997 Sb., kterou sc stanoví pod robnosti zři zová n í spole čensky účel ných pracovních míst a vytváře ní veřej ně prosp ě šný ch p rací. když uzavřel se za m ě st nava tel em dohodu na zří zen í 5 nových SÚPM be z sp l ně n í podmínky - předložení odborného po sudku (expertizy) a přesto mu poskytl finančn í prost ředky ve v ýši 400 lis. Kč. Stejným způ sobem postupoval ÚP v Šumperku, který uzavřel se zam ě stnavatelem dohodu na z říze n ý c h 13 novýc h SÚPM a poskytl mu fi na nční prost řed ky ve výši 910 tis. Kč. 4, ÚP v Šumpe rku, Hradci Králové a v Os travě nepostupovaly ve 36 4 p ř ípadech pod le ustanoveni š 5 odst 2 vyhlášky Č. 35/ 1997 Sb., kdy ž nedodržely stanovenou 15d enní l h ůtu pro poskytnuti do taci na mzdové ná klady za umístěné za mě st na nc e na SÚ PM, ale po skytoval y je zaměs tnavate l ům opožd ěně. 5. Dále uve de né ÚP nepostupova ly při nakládáni S prostředky ur čenými na akt ivní po litiku zaměs t n a n o s t i hospodárně ( 30 odst. 2 vyhlášky Č. 205 /1991 Sb.), n eboť ÚP v Šumperku pti neplněn i dohodnutých podminek ze strany zam ě stnavatele nevy máhal vrácení p řispě v ku na zří zení ch ráněné dilny ve v ýši650 tis. Kč ; ÚP v Mostě poskytl zam ě st nava t e li p ři spč vek z pros t ředku stá tního ro zpočtu u r čen ých na a k tivní politi -

5 Částka 2 Vhhllk ~lej~yššího kontrolního úřadll 1000 S' rana 105 ku zaměstnanost i pro občany se z měn ě nou pracovní schopností ve v ýší 400 tis. Kč v rozporu s podmínkami uzavřené dohody. Na základě předloženého vyúčtování uznal částkuve výš i 170 tis. Kč. Nedolo ženou čá s t ku ve výši 230 tis. Kč za měs t navat e l nevrátil: ÚP v Sokolově nevyu žil práva odstoupit od uzavře ných dohod při neplnění podmínek a požadovat vr ácení pos kytnutých fi nanč n íc h v ýpomocí v celkové v ýši III tis. Kč. Obdobně si poč ína l ÚP \' Hra dci Králové, který při neplněnípodmínek uzavřených dohod zaměstnavateli nevyžadoval od nic h Hacení finančníchprostředků minimá lně ve vj"ši 80 tis. Kč. V uveden ých pří padech bylo souča sně porušeno ustanoveni 15 odst. 1 vyhlášky č. 119/ 1988 Sb., neboť ÚP ryto p ro st ředky nevymáhaly. ll Veřejně prosp ě šné práce, Na realizaci VPP v kontro lova ném období vynaložily UP v ČR rozpočtové prostředky takto: k ve v ýši tis. Kč, přičemž zaměstnavatelé zř íd i l i I I 024 míst. k ve v ýši tis. Kč, přičemž zamě s t na vatelé zřídi li míst. ÚP Most a Kutná Hora porušily ustanovení 5 odst. 3 zákona Č Sb. tím, že uzavřely se za m ě s t n ava te li dohody na vytvořen i nových pracovních p ří le žitosti, ačkoliv se o nové pracovn í příležitostí nejednalo. neboť zaměstnavatelé u zavře li se zamě st nanci na tyto VPP pracovní smlouvy j iž dříve : ÚP Most uzavřel dohodu o vytvoření VPP, kte ré nebyly novou pracovn í přílež itostí, neboť ji ž před účinností této dohody byli na tato místa p řijati ucha ze č i o zaměstnáni: přesto ÚP posk ytl zaměstnavatelům dotac i ve v ýš t 38 tis. Kč : ÚP Kutná Hora - u zavře l dohodu o vytvo řen í VPP, kte ré nebyly novou pracovní pří l e ži t o stí, neboť se j ednalo o pravídelně se opakující č i n no s t jedním pracovn íkem po dobu 3 let. Přesto ÚP poskytl zaměst nava te li dotaci ve v ýši 133 tis. Kč ; - u zavřel dohodu o vytvo ř e n í VPP, které neby lo no vou pracovní pří ležitostí, neboť pracovník byl na toto místo přijat ještě před účinnost i dohody. P řesto ÚP poskytl za mě s t n ava teli dotaci 33 tis. Kč. III. Rekvalifikace Rekvalifikace byly v kontrolovaném období ncjvyuž ívan ěj š tm nástr oje m aktivní politiky zaměst n ano s t t.j e ho ž pro st ředn ictvím ÚP ve většině případů řeši ly nerovnováhu mezi kvalifika čn í strukturou uchazečů o za městnání a požadavky trhu práce na kvalifikací pracovní síly. Na rekvalifikace ÚP v ČR vynaložily nás ledující rozpočtové p rostředky : k ve výši tis. K č a za řaz e no by lo uchazečů, k ve výši ti s. K č a za řaz e n o by lo uchazeč ů. 1. ÚP Kutná Hora v rozporu s ustanovením JO odst. I zákona Č. 1/ Sb. zařadil do rekval ifika č n ího.kurzu pro absolventy SŠ '', jehož předmětemby la rekvalifikace na pracovní čin nost.adminístrativru pracovník" 19 ucha zeček o za m ě s t n á ní - absolventek odborných škol. T}10 uc hazečky maturovaly ve školním roce / 1999 z odbornosti, na kte ré byly znovu rekvalifikovány. ÚP se zavázal uh radit za jejíc h rekvali fikaci Vyšší odborné škole a S třed ní průmyslové škole Kutná Hora a Vyš ši odborné škole. Středn í průmyslové ško le a Obchodní a kademií Čáslav částku 369 tis. Kč, p ři č em ž do dne kontrol)' uhradil 236 tis. Kč. 2. Dále uvedené ÚP nepostupovaly v souladu s ustanovením 6 odst. I zákona Č. 9/ 1991 Sb., neboť ÚP Přerov p ři rekvalifikaci uchazečů nerespektova l potřeby trhu práce. Uzavřel se vzdě l á vacími za říze ní mi t ř i dohody o provedení rekvalifikace \' oboru sádrokarton ář pro 60 uc h azečů, z nichž našlo up l atnění v oboru, na který byli rekva lifikováni. pouze II uchazečů. Zbývající uchazeči, najej ichž rekvalifikací byla vynaložena částka 636 ti s. Kč, nebyli do dne kontroly na trhu práce v rekvalifikované profesi umístěni : ÚP v Kutné Hoře - uhrad il v roce vzdě lávacímu za ř í ze n í v Čás lavi čá s tku 390 tis. Kč za 28 uchazečů rekva lífl kova ných na č i n nost asistent podnika tele, přestože na trhu práce nebylo žádné vol né pracovní místo pro tut o profesi. Úhradu proved l také za tlí uc hazeče, k teř í kurz neabsolvovali. Nekontrolova l správnos t v ýše fakturovan ých nákladů s ohle dem na skute čn ý počet hodin kurzu a nepožadoval vráceni neopr ávn ěn ě fakturovan ých nák ladu v částc e 279 tis. Kč ; - v roce 1998 do re kval ifika č ní ho kurzu na činnost administrativní pracovník - asistent podnikatele zařadi l 17 uchazečů o zaměstnánía uhradil za ně částku 176 tis. K č, ačkoliv pop távka po této profesi na trhu pr á ce nebyla. 3. Dále uvedené ÚP nepostupovaly v sou ladu s ustanovením 30 odst. 2 vyhlášky č. 205 /1991 Sb.. neboť ÚP v Ostravě toleroval porušování zá vazk ů stanovéných dohodou o úh radě náklad ů na rekvalifikaci zam ěs tnanc ů ze stra ny zaměstnav at el e a nevy žadoval vrácení poměrn é čá sti nákladů za rekvalifikace 20 zam ěs tnanc ů v celkové \j"ši 138 ti s. Kč. se kterým i spol e č nost ukončila pracovní poměr d říve. než uplynula sjednaná dob a jej ích zaměstnání u této společnosti : ÚP v Šumpe rku při nepln ěni dohodnutých podmínek ze str any zaměstnavatele nevymáhal vrácení alikvotních nákladů spojenýchs rekvalifikací ve v ýši 44 tis. Kč : ÚP v Kutn é Hoře uhrad il náklady na rekva lifikač ní kur zy v plné v ýši, p řestože ku rz absolvovala pou ze část

6 Čáslkllo 2 Vblnili. :"hjvyiíiiho kontrolního "Úřadu 2000 St rlln a 106 uchazečů, Přitomdoba rel..valifikacc byla zkrácena proti původní dohodě o 30 %. Ně kteř i př ihl á šeni se kurzu nezúčastnili nebo jej nedokončili z důvodu neomluvcn é absence. Na z ák l a dě kontroly NKÚ byly ÚP vráceny ncopravněn ě uhrazené finanční prostředkyv celkové čá stce 36 tis. Kč, IV. Abs otveuti ÚP" Sokol ově neplnil v kontrolovaném období v 98 případech záva zek a zam ě stnava t elů m bezdůvodně krátil dotaci k úhradě nákladů spojených se zabezpečením odborné praxe a získáním kvalifikace absolventů nebo mla distvý ch občanu o čá stku 62 tis. Kč. Na zák ladě zji ště ni NKÚ doplatil ÚP zaměstnavatelům celkem 57 tis. Kč. V. Ost.atní zjištění: 1. Ustanoven í 11 odst. I zákona č. 576/l990 Sb. porušily: a věcná ÚP v Mostě tím. že věcná plnění aktivní politiky zaměstnanosti roku 1997 uhradil z ro zpočtov ých prost ředků roku 1998, a to v celko vé výši 31 tis. Kč, plněn í ak tivní po litiky za mě s t na n o s t i roku 1998 uhradil z prostředků státního rozpočtu roku 1999, a to v celkové výši 481 tis. Kč : ÚP Kutná Hora tím, že uhradil fakturu zc dne 30. ll \"C vj"'ši 112 tis. Kč za poměrnou část rekvalifikačního kur zu obor zám eč ník za měsíce listopad a prosinec z rozpoč tových prostředků roku 1999, 2. ÚP Ostrava z ú č tova l v roce 1999 v rozporu s I I odst. I písm. b) zákona Č. 563/1 991 Sb. úče tní doklady o úhradě faktur za rekvalifikace v celkové v ýši tis. Kč, II nichž chyběla podstatná náležitost, a to popis obsahu účetního případu. ÚP Kutná Hora k 31. L vykázal stav účtu 3 L Pohledávk y - akt ivní politika nižší o čá s t ku 47 tis. Kč a k nižší o č á s tk u 9 tis. Kč. O tyto částky současn ě zkreslil i stav ú čtu Vyúč t ová n í rozpo č tových příjmu z běžn é č innosti rozpočtov ých organizací; ÚP Přerov v roc e 1999 nezaúčtoval na ú čtu pohledávku za příjemcem dotace ve výš i 28 tis, Kč vzniklou na zá k la dě nedodrženi podmínek dohody o z ř íze n i SÚPM. Tuto pohledávku ÚP sice vymáhal. av ša k v inventurním soupis e pohledávek ke dni ji neuvedl. J. Dále uvedené ÚP porušily ustanoven! 3 odst. 1 a 2 a 4 odst. 2 zá kona Č. 563/1991 Sb., n eboť neúčtov aly o skute čnostech. ktcré jsou p ředmět em účetnictví, do období, s nímž tyto skut e č nos t i č a sově a včc ně souvis í, a nedodržely pří vedení účetnictví ú č tové osno \ Jo' a postupy účtován í: 4. ÚP v Os travě ne zaúčtoval v ú četn ictv í ke konci účetního obdo bí rok u 1998 neuhrazen é faktury ve výš i tis. Kč a v roce 1999 ve výši tis. Kč. tj. své závazky, a neprovedl jejich dokladovou inventarizac i, což je v rozporu s ustanovením š 29 zák ona Č. 563/ / Sb., o úč e t nic tv í. 5. Nehospodárné počín ání při vymáhání pohledávek státu. a tím porušen í 30 odst. 2 vyhlášky Č. 205 / 1991 Sb. bylo zj ištěno v následuj ícich případech: ÚP Kutná Hora přistupoval se z nač ný m ča sovým odstupem (5 až 6 roků) k vymáháni dlužných částek (pohledávek). neber' neod ůvodněn ě prodlužoval podání návrhů okresním soudůmk vydáni platebního rozka zu nebo návrhů na na ří zen í výkonu rozhodnutí prodejem movit ých vě cí V důsledku liknavého přístupu k vymáhání pohledávek došlo ve třech zj iště nýc h p řfpadech k jejich promlčení v čá s t ce 73 tis. Kč. V uzavřených dohodách o poskytnuti p ros t ředků ak tivní politiky za měs t na nos t i nestanovil pov innost vymáhání příslušenstvík vzniklé pohledávce, tj. poplatků z prodlení nebo úroků z prodlení. K , 1999 č i nily pohledávky, u nich ž ÚP neuplatnil a n e ú čtoval přís lušenství, 156 tis. Kč. V důsledku této skutečnosti bylo jeho úč e tnic tví neúplné : ÚP v P řerově vč as neuplatnil u p řtslu šn ý cb orgán ů pohledávku státu ve výši tis. Kč, která vz nikla z důvodu nep ln ěn í podmínek sta novených v D ohodě o z řízen! SÚPM. Tím došlo kjejímu promlčení.nákla d y spoj ené s vymáháním promlčen é poh ledávky soudní cestou v čá s tc e 34 tis. K č byly vynalože ny nehospodárně. VI. Součinnost s or2án:,' České spr á,'~' sociálního zabezpečení(dále jen "tssz") v součinnosti s orgány Č S S Z bylo zj iš tě n o, že někteří příjemc i dotací na úhradu mezd ajejich náhrad včetně pojistn ého na sociální zabezpeče n í, pří spěvku na státní politiku zamě st n a nost í a poji stného na všeobecnézdravetni poj i štěni, přestože jim byl}' dotace po skytnuty. nesplnili povinnosti vůč i orgánům ČSSZ a pojistné na sociální zabezpečeni neodvedli, např. : příjemce, kter ému v roce 1998 ÚP v Hradci Králové po skytl n ávra tnou finanční výp omoc na z ř íze n í 12 SÚPM ve v ýši 300 tis. Kč, neplnil své povinnost í vů či orgánům ČSSZ a neodvádé l pojistné na sociální zabezpečen i vče tně příspěvku na státní politiku zamčst na nosti a k dlužil celkem 622 tis. Kč ; příjemce, kterému v roce 1998 ÚP Kutná Hora poskytl dota ci na mzdy ve výší 183 tis. Kč, z toho na pojistné na soci ální zabez peč e n í 35 tis. Kč, nepouk ázal v roce 1998 na účet Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen,.ossz" ) Kutná Hora žádnou platbu poji stného na sociální zabezpeče n i: příjemce do tace od ÚP Strakonice u zavřel dne 3 1, a dvě dohody na osm SÚPM a obdržel v roce 1999 celkem 66 tis. Kč, z toho pojistné na soci ál ní zabezpečení 5 tis. K č. Na účet OSS Z ve Strakonicích nebyla v roce 1999 příjemcem dotace poukázána žádná platba:

7 Částka 2 Vhtn ík N~jvyHi h o ko ntrolnih o úřadu 2000 St rana 107 dva příjemci. kterým ÚP Ostrava pos kytl dotace na úhradu mezd a jcjich ná hrad. včetně pojistného na sociální zabezpečení a p ř í s pěvku na státní politiku zam ě s t nanosti a pojistného na zdravo tní pojiš tění. ncodvedli v roce 1998 platby ve v ýši I I tis. Kč a v roce 1999 platby ve v ýš í 8 tis. Kč. Dalšlcb devě t p ř íjemc ů zadržovalo prostředky přijaté od ÚP Ostrava na úh radu mezd vče tně pojistného a zasílalo platby pojistného na účty OSSZ nepravídelně ; v roce 1999 u t ř í zam ěstnanc ů firmy Vítkovice. a, s., kte ří nastoupili na pracovní neschopnost v ochr anné l hůt ě, doš lo k souběh u v ýplaty dávek nemocensk ého poj ištěn í ve v)'ši 27 tis. K č a dávek hmo tného zabczpcč c n í v n e zaměs tn ano s t i ve v)'ši to tis. Kč. C. Příjemci prostředku peskytcvaných ze státního rozpočtu a prostředků zahraniční pomoci PALMIF na realizaci státní politíky zaměstnanost i lal Příjemci (zam ěstaavatelě) finančních prostředků z aktivní potítlky zaměstnanosti nedodrželi podmínky pro použití ň nan č nlch prostřed ků na zřízení a obsazení nových pracovních míst, které byly obsa žen y v dohodách o z ř í z e ní SÚPM a VPP sj ed na n ých s p ř tslu š n ý m i ÚP ve smyslu vyhlášky č. 35/ 1997 Sb., a vy hl ášky č. 21/ 1991 Sb., a nevrátili poskytnuté prostředkyv celkové čá s tce tis. Kč. na př.: RUBEX, výrobní družstvo Ostrava obdržel od ÚP Ostrava na zá k la dě dohody o poskytnuti fina nčního p ří spěvku na zříze ní ch rá ně n é díln y č á s t ku 700 ti s, Kč. Zaměs t navatel nedodržel podmínky dohody, nczříd il a neprovozova l chráněnou díl nu po dobu nejméně dvo u let od poskytnutí přísp ěvku na zřízen í 28 pracovních míst pro ucha zeče o za měs tná n i se zm ěnou pracovní schopnosti (dále j en,.zps ') vedenými v evidenci ÚP. Neoznámil ÚP z měny vztahující se ke z říze n i nových míst. Nevr áti! na účet ÚP finanční příspěvek poskytn u tj, na zřízení chráněné díl ny: Charita Zábřeh obdržela od ÚP Šumperk v roce 1998 a 1999 finanční příspěvek ve vs'ši 650 tis. Kč na zřízení chráněné dí ln)' a zřízení deset i nových pracovních míst pro obča ny se z měněnou pracovní schop ností (dále je,.zps"). zaměstnavatel nesp lníl závazky plynoucí z dohody o zřízení ch rán ěné dílny, vytvo řená mis ta ncobsad íl sjednaným počtem občanů se ZPS, nedodržel stanovenou dobu nástupu tčehto občanů do pracovního po měru. Pří kontr ole doh od u zavřený c h ÚP se vzdě lávacími zaří zeními o zabezpečení rekvalifi kace uchazeč ů byly zjištěny zej ména tyto nedostatky: do kalkulovan ýchnákladu na rekvalifikačn í kurzy byly vzdě t á vactm i za ři ze n lm i nesprávně zahrnut)' a vyú čtovány náklady. jejíchž opr ávněnostnebyla schopna tato vzd ě l ávac í zařízení doložit, např. vyšší odbor ná škola, St ředn í prů mys lová škola a Obchodni akademi e Čás la" do svých kalkulací zahrn ula a na zákla dě u za\f ř ~ n )'c h dohod o zabe zpečení rekvaiifikace vyúčtovala UP v Kutné Hoře v letech 1997 a 1998 neexistuj te! náklady ve vs'ši 350 tis. Kč : za poskytování služeb uskuteč ňova ných v rámci V)' chovné a vzdě lávací čínnosn prová děné za účelem rekvalifikace pově řenými výc hovn ě vzdě,lá"acími zařízeními byla j imi ne správně fakturována UP daň z p řidané hodnoty, nap ř. vzd ě l évacl zařízen í PERSONA GRATA, v. o. s., Litvínov nesp r ávn ě fakturovalo ÚP v Mostě za rekvalifikační kurz částku ve výši 198 tis. Kč, a to včetně DPI-L př itom j sou rekvalifikace od této daně osvobo zen y. l h) Příjemce investiční pohídk~' HELLA AUTOTE CHNIK NOVA, s, r. o., Mohelnicc (dále jen " S po leč n o s t " ) obdrže la prostřednictvím MPSV investičn í pobídku - bezúročnou půjčku ve v ýš i tis. Kč na zřízení nových pracovní ch míst pro občany České repub liky a na jej ich škole ní a rekvalifikaci, a čkoliv pob ídka byla usnesením vlád)' z 6. Icdna 1999 Č. 6/ 1999 udě l ena j iné firmě Helia Autotechnik, s. r. o. Povinnost Společnost i, obsa ženou,. Prohlášeni. z ř í dit do dne 31, v obci Mohelnice m ini má lně 110 nových pracovn ích míst plnila S po l ečnost tak, že dne uzavřela pracovní poměr na dobu neurčitou se stej nými 143 občany Č esk é rep ublik y, kteří byli do tého ž dne zam ěstnanci firmy Helia Autotechnik, s. r. o., Moheln ice. Před i po uvedeném datu pracoval o všech 143 za m ěs t na nců ve stej ném oboru č i nnost i a na stej ném v ýrobním zařízení, jehož vlastníkem byla firma Helia Autotechnik, s. r. o., Mohelníce. Nová pracovní místa byla vytvořena formá lně, p řevedením stávaj ících pracovn ích mís t z firmy Helia Autotechnik, s. r. o., Moheln ice na nově založenou firmu Helia Autotechník Nova, s. r. o., Mohelnice. 2. Příjemci dotací na aknvni politik~ zamě stnanosti z fondu PALMIF Reali zátor projektu (Gustav Szenczi- SG po rcelán, C hodov) obdr žel od ÚP v S o ko l ově dotaci z fon du PALMIF ve vý ši 69 3 tis. Kč na vytvořen í 15 pracovních příležitosti. Realizátor se zavázal z řídit samostatll}' účet pro dotaci a používat j ej pouze pro finančn í operace spojené s jej ím vy u žitím, doložit k dok ladům za náknp zboží a služeb hrazených z p rostředků fondu PALMIF dok lad)' o původu zbož í. S ouča s n ě se zavázal, že pti ncpln ěn t smlouvou stanovených podmínek pro středky z fondu PALM IF vrátí. Realizátor nesp lni l uvedené podmín ky, při čemž prostředky dotace ÚP v Sokolově nevrátil a ÚP jejich vr ácen í nevymáhal. Rea lizátor projektu (STARLEN. spol. s r. o., Staré Mě s to) obdržel od ÚP v Šumperku nenavratnou dotaci z fondu PALMIF ve v ýši 342 tis. Kč na zřízení 7 nový ch pracovních míst. Současn ě se zaváza l tato nově vytvo řená pracovní mís ta obsazovat evidovanými uchazeč i o zaměstnání nejméně po dobu 2 let. Kontrolou NKÚ bylo zjištěn o nepln ěn í dohodnutýc h podmínek, při č e m ž reali zátor uvedenou dotací ÚP v Šumperku nevrátil a ÚP jej í vr áceni nepožadoval.

8 Částka 2 Vě stnik :"/ejvyhího kontrolního úhdu 2000 Strana 108 Shrnutí a \)'hodnocení: Provedenou kontrolní akci byly ml úseku akfivnf politiky zaměstnanostizjištěny zejména následující nedostatky: - aeoprávněně poskytlo prosrřeukyaktinií politik)'zaměstnanostive \'Ýši tis. Kč jiným pránlickým osobám, než kterým b)'ly uděleny investiční pobídky, a na jinj' účel v cejkové,,'j'ši tis. Kč, a to společnostem,které nemělyv obchodním rejstříku ke dni kontroly tuto ani jinou obdobnou činnostuvedenou \' předmětu podnikání. Dále poskytlo prostředkyna částečnouúhradu nákladů na zaškolení a rekvaltňkace ve "'ýši tis. Kč, které příjemcům'" roce 1999 neu;nikl)'; - nesprávně vynaložilo finanční prostředky aktivní politiky zaměstnanostina pořízenínehmotného Investičního majetku a jeho technické zhodnocení; - nezabezpečilo ů čtován í všech případů na podrozvahověm účtu "Dlužníci v evidenct'' a " d ůsledku toho nemělo '" kcntrolevauém období ucelený přehled o všech poskytnutých dotacích podle jednotlivých příjemců, druhů dotací a splácení náuatnj'ch finančníchvýpomocí; - nezabezpečilo. aby ve státním závěrečnémúčtu kapitolj" Ministerst\'o práce a sociálních věci hj"ly za kontrolované období vykázány správně skutečnosti o poskj"tnutj'ch prostředcích zahraniční pomoci PHARE (za rok 1998 b)'ly,'ykázánj" nižší o tis. Kč a,' roce 1999 nižší o tis. Kč) a prostředcích určenýchna politiku zaměstnanostipalmlf(za rok 1998 b)'i)''''ykázány nesprávně vyšší o 961 tis. Kč a za rok 1999 \'yšší o tis. Kč). Úřady práce: - prostředky aktivní politik)' zaměstnanosti byly poskytovány na jiné účely,než na které předpisyupravující tuto problematiku poskytování umožňují; - ueoprávněně uaavrraty dohody se zaměstnavateli na SÚPM a VPP, které nebyly novými pracovnřmí phležitostmi, protože pracovnísmlouvy byly sjednán)' před uzavřením těchto dohod; - při neplnění podmínekuzavřenýchdohod většinou neuplatňovaly \'Ůči přfjemc úm dotací žádné sankce ani ne\1''uživaly možnosti odstoupení od dohod; -opodstatněnostv)'naložených prostředku na rekvalífikaci uchazečů,za účelemzískání zaměstnání,ani jejich hospodárné a efekthní''ytižití nelze [ednoznaěně prokázat, nebot' ÚP neevldu]! na jaké pracovní místo rekvafíňkovaní uchazeči nastoupili. Ve "Zprávách o situaci na trhu práce" u\'ádějíúdaje, které ne,')'povídají o skutečném,,')'užití nově získané kvalifikace, ale jsou pouze dokladem o umístěn í uchazeče v pracevafm procesu; -pfi ob.sazování dotovaných zřízenýchsúpm nevěee,'al)' UP při zprostředko"ání zaměstnání nj'šenou péči zejména těm uchazečůmo zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci ÚP déle než 6 měsíců, a bez ohledu na tuto skutečnostakceptovaly požadavky zaměstnavatelů v plném rozsahu. Z uplatňo,'ání právních norem při realizaci akti\'ní politiky zaměstnanostivyplynula potřebnostlegislativnícb ůprav, a to: -\' ustancvem 14odsl. I písm. b) zákona č, Sb. je mj. uvedeno, že hmotné zabezpečeníse nepcskytuje, jestliže uchazečo zaměstnání je hmotně zabezpečen peněžitj'mi dávkami nemocenského pojištěn í nahrazujícího ušlou mzdu. V rámci uvedené kontrolní akce b)'ly zjištěny případy obcházenítohoto ustanovení. Z toho d ůvodu je třeba legtstatívaě řešit případ)', kdy dochází k souběhu,j'plat dávek stanovenčcb předpis)' o nemocenském pojištěnía hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání; -zákona č. 9/1991 Sb. ve kterém není uvedena přesná specifikace pojmu "nod pracovní příležitost".dosavadni právní úprava umožňuje,aby zaměstnavatelé ukončili se svými pracovníky pracovní poměr a bezprostředněna stejná místa přijali t)'též pracovnfky na VPP. anebo aby opakovanězaměstnávalina VPP praco\'níky na práce, které mají charakter stálého zaměstnání.tím l'zniká možnost poskytovat opakovaně dotace na ')1voření VPP, i když \' konečném důsledku nedochází k rozšíření nabídk)' volných míst, ale k soustavnému dotování VPP. přestožese nejedná o nově pracovní phležitosti; -,')'hlášky ě Sb. kde není stanovena povinnost podmiňující poskytnuti dotacízaměstnavatelům pfi zřjzovénísúpm a VPP, podle které by příjemce prostředků z aktimí politikyzaměstnanostik datu uzavřenísmlouvy o poskytnutí dotace plnil záuzky v ůěi státnímu rozpočtunebo státním fondům(liz výše část B Vl. Součinnost s or~án)' ČSSZ).

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1. Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Finanční narovnání vztahu mezi statutárním městem Liberec a Michalisem Dzikosem Finanční

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 337 04/30 Plnění příjmů státního rozpočtu v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Kontrola

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem

Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2008

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

Obec Kelčany. Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013

Obec Kelčany. Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013 Obec Kelčany 69649 Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013 K 31. 12. 2013 měla obec Kelčany celkové příjmy: 2.873.461,85 Kč. Z toho: daňové příjmy 2.394.347,34 Kč nedaňové příjmy 353.927,51

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry

Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2009 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 10.2.2010 na základě zákona Č. 420/2004 Sb. o př zk umávání

Více

STATISTICKÝ ZPRAVODAJ

STATISTICKÝ ZPRAVODAJ ÚŘAD PRÁCE V JESENÍKU STATISTICKÝ ZPRAVODAJ Květen 28 Bílá Voda Javorník Bernartice Základní údaje regionu Jeseník Celkový počet obyvatel Počet EAO Celková výměra okresu Počet obcí Nejvýše položená obec

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1 Smluvní strany. Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové. Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje SMLOUVA O DÍLO Článek 1 Smluvní strany Královéhradecký kraj se sídlem: zastoupený: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje bankovní spojení:

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, SEZNAM DUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu 11 Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace odstavec 6 becné části Pravidel. I. PŘEHLED DUMENTACE ZE

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Českých Budějovicích Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Níže uvedený zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

HONEZOVICE KANALIZACE A ČOV

HONEZOVICE KANALIZACE A ČOV DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE:

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŢÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO ÚSTŘEDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE ODBOR REALIZACE MAJETKU 35146/A/2011-REMR VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: NAŠE

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Vážené kolegyně a kolegové,

Vážené kolegyně a kolegové, Vážené kolegyně a kolegové, na stránkách MF ČR byly zveřejněny nové otázky a odpovědi k účetní reformě. Nové odpovědi přikládám v příloze a zdůrazňuji především výklad k dlouhodobým majetkům. Jestliže

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), mimo režim tohoto zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO. Uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku OBJEDNATEL: Vlasatice 68, 691 30 Vlasatice

SMLOUVA O DÍLO. Uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku OBJEDNATEL: Vlasatice 68, 691 30 Vlasatice SMLOUVA O DÍLO Uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku OBJEDNATEL: Obchodní firma: Sídlo: Jednající Obec Vlasatice Vlasatice 149, 691 30 Vlasatice Pavel Procházka, starosta

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis

Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Věstník NKÚ, kontrolní závěry 23 08/04 Pohledávky na pojistném na sociální zabezpečení jejich vznik, vymáhání a odpis Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDB62 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Daňové aktuality. Ing. Dana Trezziová/Ing. Milena Ďurišová BDO Tax s. r. o., www.bdo.cz 6 WWW.MZDOVAPRAXE.CZ

Daňové aktuality. Ing. Dana Trezziová/Ing. Milena Ďurišová BDO Tax s. r. o., www.bdo.cz 6 WWW.MZDOVAPRAXE.CZ Pracovněprávní aktuality Projednávané mezinárodní smlouvy Smlouva o sociálním zabezpečení mezi ČR a Indickou republikou Sněmovní tisk: 72 Stav projednání: Poslanecká sněmovna schváleno Senát souhlas s

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Městský úřad Bučovice Odbor správních agend - oddělení dopravy Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Městský úřad Bučovice Odbor správních agend - oddělení dopravy Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Městský úřad Bučovice Odbor správních agend - oddělení dopravy Jiráskova 502, 685 01 Bučovice Tel.: 517 324 436 IČO: 00291676 Email: knapek@bucovice.cz ID DS: td3be8p Vyřizuje: Ing. Jiří Knápek Naše zn/čj:

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin.

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 5.2.2015 14:54:19 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. USC Výkon veřejné správy A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů

02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 190 02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2015 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE v SKÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ ODDĚLE Í PŘEZKOUM VA Í HOSPODAŘE I OBCÍ A KO TROL Y. kroupo a 18. 306 13 Plzeň Výti k č. 1 Čj: EK/2659114 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více