MASARYKOVA UNIVERZITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Léčebná výživa pohledem pacienta Brno 2015 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D Vypracovala: Bc. Jana Zimolová

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Třebíči dne Podpis

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu práce Mgr. Jiřímu Šiborovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady, připomínky, ochotu a trpělivost, které mi poskytl po celou dobu zpracování mé diplomové práce. Dále děkuji ing. Evě Tomášové, ředitelce nemocnice a také ostatním kolegům za spolupráci při provádění dotazníkového šetření.

4 Obsah ÚVOD VÝZNAM VÝŽIVY Výživné látky Bílkoviny Sacharidy Tuky Vitamíny Minerální látky a stopové prvky Voda Nežádoucí látky v potravinách Migranty Rezidua pesticidů Rezidua farmakologických látek Výživová doporučení pro obyvatele České republiky Dietní systém v České republice Legislativa související se stravováním Malnutrice Základní diety Dieta 0 tekutá Dieta 1 kašovitá Dieta 2 šetřící Dieta 3 racionální Dieta 4 s omezením tuků Dieta 4S s přísným omezením tuků Dieta 5 s omezením zbytků Dieta 6 nízkobílkovinná Dieta 8 redukční Dieta 10 neslaná, šetřící Dieta 11 výživná Dieta 9 diabetická Dieta při celiakii Strava v období gravidity a prekoncepčním období

5 5.15 Výživa v období kojení Léčebná výživa pohledem pacienta Metodologické poznámky Výsledky šetření Diskuse hodnocení výzkumných otázek Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh Příloha č. 1 Formulář, dotazník Přílohy Příloha č

6 ÚVOD V současné době je, oprávněně, výživě člověka věnována stále větší pozornost. Začínáme si uvědomovat souvislost mezi výživou a zdravotním stavem populace, zajímáme se o složení potravin a jejich vliv na naše zdraví. Současný životní styl se velmi rychle mění. Naši předkové vykonávali převážně fyzicky náročnou práci. Většina obyvatel pracovala v zemědělství nebo lesnictví, rovněž náročnost práce v průmyslu je s dnešní dobou nesrovnatelná. V současné době těžce fyzicky pracuje mnohem menší procento populace, než tomu bylo v minulosti. Bohužel stravovací návyky, strava bohatá na tuky a cukry, je u nás stále převažující. Rodinné zvyklosti, ale i nezdravý životní styl, nepravidelné stravování, zvýšená psychická zátěž a nedostatek pohybu mají za následek zhoršování zdravotního stavu a nárůst výskytu například civilizačních chorob. Významným vlivem na stav výživy obyvatelstva má ekonomická situace. Výchozí (základní) je ekonomická situace jednotlivce vyplývající od úrovně rodiny, přes vyspělost konkrétního státu až po globální možnosti planety Země (zatím, než začneme využívat i mimozemských možností). Bohužel je na naší planetě stále celá řada zemí (a není jich málo), jejíž obyvatelé trpí nedostatkem potravin, v hraničních případech i hladomorem. Jedná se například o státy postižené přírodními katastrofami, vleklými válkami nebo nepříznivými klimatickými podmínkami. V mnoha případech má nedostatečná výživa fatální následky. Tyto následky jsou obzvláště děsivé, ve srovnání se zeměmi, ve kterých dochází k plýtvání s potravinami i pitnou vodou. K volbě předmětného tématu mě přivedla mimo jiné i anketa zajímající se o kvantitu a kvalitu stravování ve významných zdravotnických zařízeních České republiky, která byla otištěna v deníku Dnes a jejíž výsledky nebyly, většinou, vůbec uspokojivé. V některých aspektech dokonce tristní až nepochopitelné zejména ve zdravotnictví například přesolování jídel v nemocnicích. Cílem předložené diplomové práce je zjištění spokojenosti pacientů se stravováním v nemocnici. 6

7 Diplomová práce je obligátně rozdělena do tří částí. První část (literární rešerše) shrnuje teoretické poznatky o výživě člověka, dietních systémech a charakteristika nejčastěji (ve zdravotnictví) aplikovaných typů diet. Nejsou zde, na druhé straně, rozebírány diety v laickém smyslu slova, které velmi často nevycházejí z vědeckých poznatků a opírají se pouze o empirii často ve velmi úzkém pojetí. Dále je na tomto místě kompilována související platná legislativa. V praktické části jsem se s pomocí dotazníkového šetření snažila zjistit, zda a do jaké míry jsou pacienti spokojeni se stravou, která je jim podávána v naší nemocnici. Získané výsledky jsem po zpracování využitím jednoduchých statistických metod diskutovala a v závěru shrnula 7

8 1. VÝZNAM VÝŽIVY Správná výživa má zajistit optimální množství živin a energie pro správný vývoj, regeneraci tkání, fyzickou a psychickou práci, pohyb a obranyschopnost organismu vůči nemocem. Velmi úzký je vztah mezi výživou a zdravím. Nedostatek i dlouhodobý nadbytek potravy způsobuje různá onemocnění. Je dokázáno, že 40 % onemocnění je způsobeno nesprávnou výživou. (Bulková, V., 1999, s. 14). 1.1 Výživné látky Mezi základní výživné látky (živiny) patří bílkoviny, tuky, sacharidy, voda, minerální látky, stopové prvky a vitamíny. Bílkoviny, tuky a sacharidy dodávají tělu energii, ostatní látky většinou energii neposkytují, pro organismus jsou ovšem nepostradatelné jako prostředí pro biochemické procesy, katalyzátory apod. Denní příjem energie by měl být pokryt z 55 až 65 % sacharidovou složkou potravy, 20 až 30 % tuky a maximálně 15 % z bílkovinných zdrojů. (Bulková V., 1999) Bílkoviny Bílkoviny jsou základními stavebními kameny organismů. Jejich molekuly jsou složeny z aminokyselin. Z 22 aminokyselin je jich minimálně 8 esenciálních. Esenciální znamená, že si je organismus, v případě potřeby, nedokáže sám syntetizovat a musí je přijímat z vnějšího prostředí a to de facto výhradně potravou. Nejlepším zdrojem takových aminokyselin, resp. bílkovin jsou především potraviny živočišného původu jako maso, vejce, mléčné výrobky. (Kellner, U 1993). Nevýhodou tohoto zdroje bílkovin je, že se spolu s nimi dostávají do organismu i jiné, často škodlivé látky, např. tuky, zbytky antibiotik a jiných léčiv, růstové stimulátory, purinové látky, cholesterol apod. (Odstrčil, J. 2005). Potřeba bílkovin Minimální denní potřeba plnohodnotných bílkovin je pro dospělého člověka 0,5 až 0,6 g na 1 kg hmotnosti. Pokud není tento minimální příjem dosažen, mohou vznikat poruchy duševního i tělesného vývoje, dochází ke snižování odolnosti organismu, stoupá riziko infekcí a zhoršuje se hojení ran. Vzhledem k tomu, že naše tělo mnohdy nevyužije všechny 8

9 aminokyseliny optimálně, doporučuje WHO spotřebu 0,8 g na 1 kg hmotnosti člověka. (Odstrčil, J. 2006). Potřeba bílkovin se zvyšuje například v období nemoci nebo při hojení ran. Nedostatečný přívod bílkovin vede k poruchám tělesného i duševního vývoje, nadměrný přísun bílkovin zatěžuje látkovou proměnu (především pokud jde o ledviny a játra), a proto je také nežádoucí. Krom toho je vysoký příjem bílkovin obvykle spojen i s nadměrným příjmem tuků, protože většina potravin s vyšším podílem bílkovin obsahuje také skrytý tuk..(kellner, U., 1993, s. 33) Sacharidy Nejdůležitější a nejpohotovější zdroj energie. Zdrojem jsou převážně rostliny, které je produkují jako produkt fotosyntézy. Sacharidy se, v prvním přiblížení, rozdělují na jednoduché cukry a polysacharidy. Jednoduché cukry, mono a disacharidy, jsou rychle využitelným zdrojem energie. Do této skupiny patří například glukóza, fruktóza, laktóza a maltóza. Pouze monosacharidy jsou použitelné v parenterální výživě. Polysacharidy jsou využitelné pomaleji, nejdříve musí být v trávicím ústrojí rozštěpeny na monosacharidy a teprve potom je jejich energie využitelná k inkorporaci do makroergních vazeb. Doporučená denní dávka sacharidů v potravě je asi 50 až 55 % celkové energetické hodnoty denní dávky potravin, a to především ve formě polysacharidů. (Kellner, U 1993). Významným polysacharidem ve výživě člověka je vláknina. Jedná se o nestravitelné a nevyužitelné sacharidy, které mají minimální využitelnou energetickou hodnotu. V organismu působí především jako preventivní prvek v boji s civilizačními chorobami. (Bulková, V., 1999). Vláknina urychluje pohyby střev (střevní peristaltiku), ovlivňuje vyprazdňování a chrání před chronickou zácpou. Urychluje vylučování tuků a cholesterolu a tím napomáhá ke snižování cholesterolemie. Příznivě působí i u diabetických diet, poněvadž reguluje hladinu cukrů v krvi. (Bulková, V., 1999, s. 34). Trávení cukrů ochuzuje tělo o některé minerální látky, nejvíce o draslík, vápník, hořčík, což vede k odvápňování kostí a kazivosti zubů. Cukr také ochuzuje tělo o chrom a mangan, které jsou důležité pro funkci některých enzymů a tím přispívají k celkové degeneraci organismu. (Odstrčil, 2005, s. 123). 9

10 1.1.3 Tuky Tuky jsou největším zdrojem energie. Pro dospělého člověka se doporučuje, aby 15 až 20 % energetické hodnoty denní dávky bylo čerpáno právě z tuků. Tuk musí být v potravě přijímán denně. Množství přijímaného tuku závisí na druhu práce, pohybu, méně na teplotě prostředí a ostatních činitelích. (Bulková, V., 1999). Význam tuků pro lidský organismus: tuky jsou nejen zdrojem energie ale i vody v organismu (při metabolismu vzniká přibližně 30 ml vody denně. tuky pozitivně ovlivňují organoleptické vlastnosti pokrmů depotní tuk je tepelný izolátor tuk ovlivňuje elasticitu pokožky a zabraňuje jejímu vysychání tuk chrání tělesné orgány před úrazem. (Bulková, V., 1999) Vitamíny Vitamíny jsou organické látky většinou dusíkaté povahy, které tělu nedodávají téměř žádnou energii, ale jsou životně důležité pro správné fungování organismu jedná se vlastně o biokatalyzátory. Vitamíny si většinou tělo nedovede samo vytvořit, a proto se musí dodávat potravou. Výjimkou je snad vitamín B3, vitamín A, který tělo vytváří z přijatého z β- karotenu, a vitamíny D, které si tělo syntetizuje z cholesterolu prostřednictvím slunečního záření. (Bulková, V. 1999). 10

11 Rozdělení a charakteristika vitamínů Název Zdroje Příznaky nedostatku rybí tuk, játra a ostatní onemocnění očí, snížení vitamín A (retinol) vnitřnosti, žloutek, máslo, zrakové ostrosti, změny na nebo β-karoten mrkev, rajčata, šípky kůži a sliznici rybí tuk, žloutek, vitamín D větší množství získáme z provitamínu v naší kůži křivice vitamín E rozmanité zdroje, malé množství je v mnoha potravinách nedostatek prakticky neexistuje vitamín K vitamín. C listová zelenina, sója, chaluhy ovoce, zelenina, brambory poruchy srážlivosti krve únava, krvácení dásní, slabost Tabulka č. 1 Rozdělení a charakteristika vitamínů. Rozdělení a charakteristika vitamínů skupiny B Název Zdroje Příznaky nedostatku pivovarské kvasnice, zvýšená dráždivost, vitamín B 1 vnitřnosti obilné klíčky, nechutenství, otoky luštěniny vitamín B 2 pivovarské kvasnice, vnitřnosti obilné klíčky, luštěniny, mléko změny na ústech, ústní koutky vitamín B 6 vnitřnosti, maso, žloutek kožní a slizniční onemocnění vitamín B 12 vitamín PP pouze živočišné potraviny, nejvíce játra vnitřnosti, droždí, luštěniny, obiloviny chudokrevnost kožní změny vitamín H droždí, vejce, vnitřnosti brzdí růst, kožní projevy Tabulka. č. 2 Rozdělení a charakteristika vitaminů skupiny B. ( Šimončič, V., Kružliak, P., 1993) 11

12 1.1.5 Minerální látky a stopové prvky Minerální látky nejsou zdrojem energie. Lidský organismus si je sám nedovede vytvořit, musíme je tedy přijímat výhradně potravou. Mají nezastupitelnou úlohu při stavbě kostí, zubů a tkání. Velký význam mají při udržování osmotického tlaku nebo zabezpečení ph krevní plazmy. Podílí se na imunitním systému organismu. Zajišťují celkovou homeostázu organismu. (Bulková, V., 1999). Přehled minerálních látek důležitých pro lidský organismus Název Zdroje Význam pro organismus Ca Vápník P Fosfor Na Sodík K Draslík Mg Hořčík Cl Chlor J Jod F Fluor Fe Železo Cu Měď S Síra Mo Molybden Si Křemík Se Selen mléko, mléčné výrobky, sója, chléb, mléko, maso, luštěniny kuchyňská sůl zelenina, mléko, mléčné výrobky sója, ořechy, játra, mléko, kakao, ovesné vločky, kuchyňská sůl ryby, rybí výrobky fermentovaný čaj, ryby, zelenina, ovoce, maso, játra játra, krev, žloutky, sušené meruňky, pšeničné klíčky vnitřnosti, maso, vejce, luštěniny, avokádo mléčné výrobky, sýry, maso, luštěniny játra, ledviny, hrášek, listová zelenina celozrnné pečivo, mléko, maso, kopřivy mořské ryby, ledviny, játra, pšeničné klíčky stavební složka kostí, nezbytný pro svalovou činnost stavební složka kostí, součást nervové soustavy nezbytný pro hospodaření organismu s vodou důležitý při výstavbě tkání stavba kostí, je antidepresivní, prevence aterosklerózy potřebný pro správné reakce organismu potřebný pro činnost štítné žlázy nutný pro vývoj zubů a kostí součást krevního barviva a enzymů krvetvorný faktor, součást dýchacích buněčných enzymů důležitá při přeměně bílkovin, má detoxikační účinky důležitý pro růst střevní mikroflóry, podporuje ukládání floru do kostí podporuje růst, snižuje hladinu cholesterolu antioxidant, důležitý pro krevní oběh a štítnou žlázu 12

13 Zi Zinek Co Kobalt semena dýní, pšeničné otruby a klíčky, droždí játra, výrobky z pšenice, kakao, čaj, kukuřice napomáhá odstraňovat kožní defekty, obranyschopnost organismu součást vitamínu B 12, tvorba krve a regenerace organismu Tabulka č. 3 Přehled minerálních látek a stopových prvků. (Bulková, V., 1999), (Šimončič, V., Kružliak, P., 1993) Voda Voda je nenahraditelná součást všech živých organismů. Voda je hlavním a mnohdy jediným rozpouštědlem v organismech. Je to kapalina, která zajišťuje obligátní průběh biochemických procesů. U dospělého člověka tvoří asi 60 až 70 % jeho tělesné hmotnosti. V lidském těle voda tvoří vnitřní prostředí, dodává tkáním potřebné látky a současně odvádí zplodiny z těla ven. Pohyb vody a látek v ní rozpuštěných v buňkách je zajištěn osmózou, resp. na základě osmotického tlaku. Hospodaření lidského organismu s vodou řídí (na orgánové úrovni) především ledviny. Fyziologickými pochody dochází k vylučování vody z těla močí, odpařováním z kůže, dýcháním a stolicí. Ztráty vody musí být průběžně doplňovány. Doporučuje se přijímat v menších dávkách denně minimálně 2 litry vody. Při zvýšené námaze, nebo v horku potřeba vody významně stoupá. Člověk je na ztrátu vody velmi citlivý, bez vody vydrží člověk jen několik dní. Jako nápoj je nejvhodnější kvalitní nezávadná voda. (Bulková, V., 1999) 2. Nežádoucí látky v potravinách Společně se složkami potravy, které příznivě ovlivňují náš zdravotní stav, můžeme přijímat i látky, které mají na lidský organismus negativní vliv. Jedná se o tzv. kontaminanty, migranty a rezidua. Přítomnost těchto látek v potravinách řeší nařízení 1881/2006 EU, které stanovuje maximální povolené limity některých kontaminujících látek. Toto nařízení bývá poměrně často aktualizováno s ohledem na vyhodnocení rizik Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Jedná se především o dusičnany, polychlorované bifenyly, dioxiny, některé toxické stopové prvky a mykotoxiny. Limity bývají většinou stanoveny na jedlou část potravin, pokud potraviny překračují stanovené limity, nesmí být uvedeny na trh ani po 13

14 naředění nebo smíchání s jinými potravinami, tyto potraviny nesmí být rovněž chemicky detoxikovány. 2.1 Migranty Jedná se o skupinu látek, které do potravin pronikly z jiných materiálů, se kterými přišla potravina do kontaktu. Jako zdroj těchto látek lze uvézt především: obalové prostředky (fólie, vaničky, sklenice, plechovky) nádobí, náčiní, laky a povrchové úpravy zařízení, v nichž jsou skladovány nebo převáženy nebalené potraviny části kuchyňských spotřebičů a potravinářských strojů Tuto problematiku řeší v ČR vyhláška Ministerstva zdravotnictví 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Rezidua látek používaných v prvovýrobě 2.2 Rezidua pesticidů Jedná se o zbytky nebo metabolity látek, které byly použity pro ochranu rostlin. Registrace přípravků pro ošetřování rostlin je v ČR v kompetenci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Maximální limity koncentrace reziduí pesticidů v potravinách nebo krmivech v současné době stanovuje celosvětově Codex Alimentaris. V Evropě navíc nese zodpovědnost za posuzování rizika s množstvím reziduí v potravinách rovněž Evropský úřad pro bezpečnost potravin. 2.3 Rezidua farmakologických látek Do této skupiny patří všechny farmakologicky účinné látky nebo jejich metabolity, které zůstávají v potravinách živočišného původů (mléko, maso, vejce, med). Tuto problematiku řeší nařízení 37/2010 EU, o farmakologicky účinných látkách. Zvířatům, která jsou určena k produkci potravin je v EU možné podávat pouze léčiva, která jsou klasifikována v tomto předpisu. (Kocourek, V., Míková, K., in Dostálová, J., Kadlec, P., a kol., 2014) 14

15 3. Výživová doporučení pro obyvatele České republiky Ve většině vyspělých zemí jsou vydávána výživová doporučení pro obyvatelstvo. Tato doporučení jsou vždy aktualizována podle nenovějších vědeckých poznatků a vývoje zdravotního stavu společnosti. V České republice vydává tato doporučení Společnost pro výživu, vyplývají z dokumentů WHO a evropských odborných společností. Z nutričního hlediska se jedná především o následující doporučení: upravení energetické hodnoty s ohledem na pohybový režim tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi příjmem a výdejem optimální BMI u dospělé populace je v rozmezí 18 až 25 u dětí s nitroděložním růstovým opožděním by neměl být energetický příjem nadměrně navyšován, aby nedocházelo k jejich pozdějšímu rozvoji obezity příjem tuků u dospělé populace nesmí překročit 30 % energetické hodnoty. Celkově se jedná asi o 70 g na den, při výším energetickém vývoji lze dávku navýšit na 35 % příjem nasycených matných kyselin by měl být nižší než 20 g na den, příjem transnenasycených mastných kyselin by měl být co nejnižší množství cholesterolu by neměl denně překročit množství 300 mg spotřeba jednoduchých cukrů by neměla překročit 60 g denně, v tomto množství by měl převažovat podíl polysacharidů snižování spotřeby kuchyňské soli na 5 až 6 g za den, preferovat jodizovanou sůl v kojeneckém věku zásadně nesolíme zvýšení příjmu vitamínu C u dospělého člověka na 100 mg denně zvýšit příjem vlákniny u dospělého člověka na 30 g denně u dětí od druhého roku se stanovuje doporučené množství vlákniny podle vzorce 5 g + počet gramů odpovídající věku dítěte zvýšit příjem látek s antioxidačními účinky (zinek, selen, jod, vitamín E) Způsob dosažení těchto cílů: snížení podílu živočišných tuků a jejich nahrazení rostlinnými oleji, především olivovým, řepkovým a to bez tepelné úpravy významné snížení spotřeby kokosového a palmojádrového tuku a palmového oleje snížení příjmu cukru 15

16 zvýšená spotřeba zelenina a ovoce včetně ořechů, denní příjem zeleniny a ovoce by měl dosahovat 600 g v poměru 400 g zeleniny a 200 g ovoce zvýšit příjem luštěnin nahrazení výrobků z bílé mouky za výrobky z tmavé nebo celozrnné mouky preferovat příjem potravin s nižším glykemickým indexem (luštěniny, neloupaná rýže, celozrnné výrobky) zvýšit spotřebu ryb a rybích výrobků až na 400 g týdně omezit spotřebu potravin s vysokým podílem tuku (vepřový bok, uzeniny, smetanové mléčné výrobky, cukrářské výrobky) dodržování správného pitného režimu u dospělého cca 2 l vhodného nápoje denně preferovat nápoje neslazené nebo slazené přirozenou ovocnou složkou nikoliv cukrem snížit konzumaci alkoholických nápojů Výživová doporučení pro těhotné a kojící ženy: měsíc před plánovaným početím zajistit dostatečný příjem kyseliny listové strava by měla energeticky zajistit optimální váhový přírůstek pravidelná konzumace celozrnného pečiva, zeleniny, ovoce, masa a ryb těhotná žena by neměla konzumovat alkohol ve třetím trimestru by měla těhotná žena konzumovat nenadýmavou stravu kojící žena by měla zvýšit příjem tekutin o 0,5 až 0,8 litru, konzumovat potraviny s dostatkem bílkovin, vápníku a zinku v případech vegetariánství se doporučuje lakto-ovo vegetariánský způsob výživy Výživová doporučení pro starší lidi: dodržovat pitný režim potřeba bílkovin je v tomto věku vyšší, doporučuje se snížit příjem tuků dbát na dostatečný příjem zinku, vápníku, vitamínu C, B, D, a to především z přirozených zdrojů Výživová doporučení pro stravu dětí, především z pohledu prevence civilizačních chorob: nejvhodnější výživou v prvních 6 měsících je mateřské mléko 16

17 strava dětí ve věku 1 až 3 roky by měla: být podávána v pěti porcích obsahovat alespoň 500 ml mléka nebo mléčných výrobků 4 až 5 porcí zeleniny 3 až 4 porce chleba a obilovin 2 porce méně tučného masa (drůbež, králík, ryba) Dítě by nemělo konzumovat uzeniny, přesolené pokrmy, příliš ostré koření, bujónové kostky obsahující nadměrné množství soli, glutamanu sodného apod. Strava dětí v předškolním věku by měla obsahovat 3 až 4 porce mléka nebo mléčných výrobků 4 porce zeleniny a ovoce 4 porce chleba až postupně zařazujeme tmavé a celozrnné 2 porce masa začínáme zařazovat luštěniny dodržujeme pitný režim jídlo nepřesolujeme, nezařazujeme ostré a pálivé koření Strava dětí ve školním a adolescenčním věku by měla obsahovat v každé porci obiloviny 3 až 5 porcí zeleniny a ovoce 2 až 3 porce mléka a mléčných výrobků 1 až 2 porce masa volné tuky a cukry by měly být konzumovány omezeně džusy a slazené nápoje by měly být ředěny vodou Z alternativní výživy nelze u dětí doporučit veganství, makrobiotiku, frutariánství a další podobné směry, jelikož by mohly negativně ovlivnit fyzický i duševní vývoj dítěte či adolescenta. V gastronomické přípravě nutné se zaměřit na: 17

18 snížení ztrát vitamínů a dalších ochranných látek (antioxidantů) preferenci vaření a dušení minimalizaci příjmu toxických látek vznikajících při smažení, pečení a grilování, především u potravin s vyšším podílem živočišných bílkovin preferenci technologické úpravy s nižším množstvím přidaného tuku konzumaci dostatečného množství syrové zeleniny a ovoce zvýšení konzumace zeleninových a luštěninových pokrmů a zeleninových salátů doplňování stravy vhodnými obohacenými potravinami (například používat sůl s jodem) Další vhodné změny ve složení potravinářských výrobků snížit obsah trans-nenasycených a nasycených mastných kyselin v jedlých tucích snížit množství cukru v nápojích, džemech, kompotech, ochucených mléčných výrobcích, zmrzlině a cukrářských výrobcích rozšířit sortiment výrobků s vyšším podílem celého zrna rozšířit sortiment výrobků s nižším glykemickým indexem rozšířit nabídku zeleninových salátů, zejména čerstvých rozšířit výběr potravin s nižším obsahem soli zajistit odpovídající označování potravin, všemi informacemi, které jsou rozhodující pro rozhodování spotřebitele omezovat používání látek přídatných (aditiv, látek s kódem E), zejména konzervačních prostředků, syntetických barviv a fosfátů. Správný stravovací režim konzumovat tři hlavní jídla denně, přesnídávku a odpolední svačinu jíst pravidelně, dodržovat pauzu tří hodin mezi jednotlivými denními jídly Energetické rozložení celodenní stravy 20 % snídaně 35 % oběd 25 až 30 % večeře 5 až 10 % přesnídávka a svačina 18

19 Strava má být pestrá, odpovídat potřebám věku, pohlaví, fyzické aktivitě a zdravotnímu stavu. Při výběru potravin je nutné sledovat informace o složení na etiketách výrobku. (www.vyzivaspol.cz). [ON LINE], 2015, (Dostálová, J., Kadlec, P, a kol., 2014). 4. Dietní systém v České republice Česká republika byla v řešení výživy nemocných průkopnickou zemí, dietní systém byl závaznou státní normou. K poslednímu vydání tohoto dokumentu došlo v roce 1983, vedoucím autorského kolektivu byl docent Přemysl Doberský, tento předpis byl v roce 1991 novelizován. Výsledkem novelizace byl metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví., změny v tomto dokumentu se týkaly zejména názvů diet, úprav energetické hodnoty pokrmů a podobně. V současné době neexistuje žádná norma, která by určovala, jakým způsobem má být zajištěna výživa ve zdravotnických zařízeních. Na druhé straně jsou, celkem paradoxně, jednotlivá zdravotnická zařízení odpovědná za stav výživy svých pacientů. Je proto zcela běžné, že v jednotlivých zařízeních se připravují jednotlivé základní diety s jistou modifikací pro konkrétní zařízení a podle potřeb pacientů. Diety v dietním systému byly a jsou členěny podle rozličných kritérií. V současné době nejpoužívanější dělení podle technologických základů ztrácí, s ohledem na vývoj v oblasti gastronomických technologií, význam. Vybavení stravovacích provozů je většinou modernizováno a zařízení k přípravě pokrmů dnes běžně umožňují připravovat pokrmy s minimem tuku, například v páře. Dietní systém je specifický pro každé zdravotnické zařízení. Bez tohoto dokumentu není možné deklarovat zajištění péče o pacienty vyžadující speciální dietní úpravu stravy. Garantem vydání dietního systému je ředitel zařízení. Konkrétní rozpracování je úkolem ústavního dietologa ve spolupráci s nutričními terapeuty. Nutriční péče o hospitalizované pacienty je především týmovým úkolem. V čele tohoto týmu stojí ošetřující lékař. Už při příjmu by mě být zhodnocen výživový stav pacienta. V případě zjištění nedostatečné výživy musí být určeno, jakým způsobem bude sjednána náprava. Zde hraje významnou roli ošetřující personál, který sleduje další možné potíže při 19

20 příjmu potravy. Při podávání pokrmů pacientům s obtížnou sebeobsluhou je důležité pracovat trpělivě, ochotně a klidně. Současně je nutné u pacientů ve špatném výživovém stavu sledovat množství zkonzumované potravy. Získané informace vyhodnocuje nutriční terapeut. Jeho úkolem je navrhovat nápravná opatření, která konzultuje s lékařem. S ohledem na vývoj dietologie v zahraničí lze i u nás předpokládat trendy rozvoje oblastí dietního stravování. Jedná se především vývoj v těchto specifických oblastech: eliminační diety při potravinových alergiích bezglutenová dieta nutriční úpravy při onkologických onemocněních dieta při intoleranci laktózy oblast diet při redukci váhy diety s omezením dalších složek potravin (vitamín K, měď) léčebná výživa při onemocnění ledvin (Starnovská, T., in Kohout, P., Kortlíková, E., 2009). 4.1 Legislativa související se stravováním Základní požadavky na kvalitu a bezpečnost potravin stanoví: zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a předpisy vydané k jeho provedení zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči zákon č. 258/2000 Sb., a jeho novela, zákon 274/2003 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů prováděcí vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných nařízení komise ES č. 1441/2007, které novelizuje nařízení č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, 853/2004 a 178/2002 ČSN Mikrobiologická kriteria pro potraviny stanovená v rámci pravidel správné hygienické a výrobní praxe ČSN Mikrobiologické zkoušení poživatin, předmětů běžného užívání a prostředí potravinářských provozoven 20

21 vyhláška Ministerstva zdravotnictví 157/2008 Sb. o potravinách pro zvláštní výživu a o způsobu jejich využití zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích vyhláška č. 101/2007 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody zákon č. 477/2002 Sb. o obalech směrnice 2000/89 ES a směrnice 1169/2011 EU vnitrostátní doporučení Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Vše ve znění pozdějších přepisů. Výrobce musí striktně dbát výše uvedených legislativních opatření, neboť se v mnohém případě jedná o skupiny strávníků, které z důvodu onemocnění mohou mít třeba narušenou rovnováhu mikroflóry ve střevním traktu, může se jednat o rizikové skupiny (malé děti, senioři, pooperační stavy apod.) a z tohoto důvodu připravované pokrmy musí být po stránce mikrobiologické, chemické, fyzikální bezpečné. Zřetel musí být brán na pacienty s potravinovou alergií, reakce přecitlivosti (laktóza, lepek) a to včetně šetrných technologických úprav pokrmů. 4.2 Malnutrice Malnutrice je stav zhoršené výživy, který v širším slova smyslu zahrnuje jakoukoliv odchylku od stavu dobré výživy, to znamená nejen důsledky nedostatečného příjmu energie nebo bílkovin vzhledem k potřebám organismu, ale i důsledky nedostatečného příjmu vitamínů (hypovitaminózy) a stopových prvků. (Kohout, P., 2010 s. 19). Příčinou malnutrice může být nedostatečný příjem potravy, porucha trávení, vstřebávání nebo metabolismu, případně zvýšené ztráty nebo potřeba organismu.(kohout, P., 2009). Malnutrice je onemocnění, kterému je nutné věnovat stejnou pozornost jako ostatním nemocem. Jedná se o závažnou komplikaci chorob, zapříčiňuje prodlužování léčby, delší dobu hospitalizace, zvyšuje počet komplikací primárního onemocnění, zhoršuje hojení ran a tvorbu dekubitů. Stav nedostatečné výživy vede mnohdy k nutnosti použití vyšších dávek 21

22 dražších antibiotik případně i k nutnosti opakování chirurgických zákroků. (Kohout, P., 2009). Nedostatečná výživa je zjištěna až u 11 % osob mladších 65 let. Zde je nejčastějším důvodem chtěné zhubnutí, depresivní stavy a léčebné diety. S přibývajícím věkem se riziko zvyšuje až k 15 %. Bohužel u hospitalizovaných seniorů se toto procento zvyšuje až k 50 %. Nejrizikovější skupinou jsou pacienti se zhoubnými nádory, gastroenterologickým onemocněním, například u pacientů s idiopatickými střevními záněty je malnutrice zjištěna až v 85 %. (Lukáš, K., Žák, A. 2007). 5. Základní diety 5.1 Dieta 0 tekutá Charakteristika Jedná se o neplnohodnotnou dietu, která se podává krátkodobě. Je vhodné ji kombinovat s enterální nebo parenterální výživou. Indikace V prvních dnech po operaci GIT, po operacích v dutině ústní, při chorobách hltanu a jícnu (varixy, stenóza jícnu, záněty, nádorová onemocnění, ozařování, tonzilektomie, těžké horečnaté onemocnění) Vhodné potraviny a úpravy: pokrmy upravujeme vařením, dušením nebo zapékáním ve vodní lázni hotové pokrmy rozmixujeme a naředíme tak, aby je bylo možné sát brčkem (k ředění použijeme masový nebo zeleninový vývar, mléko, smetanu nebo ovocné šťávy) maso používáme libové, šťávy a omáčky zahušťujeme moukou opraženou na sucho, provaříme minimálně 20 minut. ryby nejsou příliš vhodné (nebezpečí kostí) výjimečně můžeme jako příkrm podávat řídkou bramborovou kaši mléčné výrobky jsou vhodné, můžeme je ředit mlékem vhodné jsou koktejly s mlékem nebo tvarohem tuky používáme kvalitní, nejlépe do hotových pokrmů zeleninu používáme mladou, uvařenou do měkka a rozmixovanou 22

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Kateřina NOVÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výživové návyky u zdravotnických pracovníků Kateřina Nováková

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet ZdravaSvacina_prelom.indd 1 12/9/2014 2:15:47 PM ZdravaSvacina_prelom.indd 2 12/9/2014 2:15:47 PM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA aneb uzdravme svůj

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Stravovací režim dětí v mateřské škole

Stravovací režim dětí v mateřské škole UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÉ FAKULTA KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY Darina Nešporová 3. ročník Obor: Učitelství pro mateřské školy Stravovací režim dětí v mateřské škole Bakalářská práce vedoucí

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet *FÓRUM PREVENCE* dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y spv Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet! Tento materiál

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

Uzdravme svůj školní automat

Uzdravme svůj školní automat Uzdravme svůj školní automat Mgr. Marcela Floriánková Uzdravme svůj školní automat! Tento materiál byl vypracován pro magistrát hlavního města Prahy za účelem přípravy strategických opatření, která přispějí

Více

PŘIROZENÁ PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ Margit Slimáková

PŘIROZENÁ PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ Margit Slimáková 1 PŘIROZENÁ PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ Margit Slimáková Obsah Jednotlivé živiny 3 Výživa pro děti 12 Deset doporučení pro rodiče a vychovatele 17 Přirozená podpora zdraví 18 Přirozené terapeutické možnosti 20

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Caldová Studijní obor: Všeobecná

Více

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou 1 eea financial mechanism norway norwegian financial mechanism grants Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu

Více

Výživa při nádorovém onemocnění. Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů

Výživa při nádorovém onemocnění. Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů Nutridrink podporuje Ligu proti rakovině

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Alice Kolaříková Trendy v dietologii Bakalářská práce 2015 Trendy v dietologii Bakalářská práce Alice Kolaříková, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.

Více

Výživa při nádorovém onemocnění

Výživa při nádorovém onemocnění Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů www.vyzivavnemoci.cz www.nutridrink.cz infolinka: 800 110 001 Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

Systém stravování dětí v dětském domově V Hranicích. Dobromila Vinklarová

Systém stravování dětí v dětském domově V Hranicích. Dobromila Vinklarová Systém stravování dětí v dětském domově V Hranicích Dobromila Vinklarová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá stravováním dětí v Dětské domově a Školní jídelně v Hranicích. Toto

Více

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová

SZŠ a VOŠ Cheb. Seminární práce z somatologie. Zdravý životní styl. Vypracovala: Šárka Fritschová Seminární práce z somatologie Zdravý životní styl Vypracovala: Šárka Fritschová Zdravá výživa Zásady zdravé výživy Určit přesná pravidla správné životosprávy není snadné,protože vědci a odborníci přináší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Marcela Mesochoridisová

Více

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B7505 Vychovatelství Studijní obor: 7505R004 Pedagogika volného času Možnosti

Více