Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti poskytování informací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti poskytování informací"

Transkript

1 2. Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti poskytování informací Výroční zpráva za rok 2014 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti poskytování informací (dále jen Výroční zpráva ) je zpracována na základě 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), který stanovuje Ministerstvu práce a sociálních věcí povinnost každoročně zveřejnit údaje o této své činnosti v předepsané struktuře vždy do 1. března následujícího kalendářního roku. Předmětem Výroční zprávy je souhrnná evidence písemných podání fyzických a právnických osob, které byly v roce 2014 vyřizovány Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona. V tomto roce vyřizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí značné množství žádostí občanů, které se převážně týkaly jejich zákonných nároků nebo vyřizování jejich konkrétních případů a nebyly vyřizovány v režimu zákona. Za rok 2014 se v souvislosti s platností zákona projevil zájem veřejnosti o písemné informace týkající se působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí takto (členěno podle 18 odst. 1 zákona): a) počet podaných žádostí o informace 153 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 40 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 13 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně 0 odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence e) počet stížností podaných podle 16a, důvody 19 jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

2 1. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informací - neposkytnutí informace v zákonem stanovené lhůtě. Dne byl odeslán dopis ředitelky kabinet ministryně s odpovědí na žádost, podle 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 2. Žadatel podal stížnost na postup ÚP ČR Krajské pobočce ve Zlíně na prošetření vyřízení jeho žádosti. Dne bylo odesláno Rozhodnutí, kterým se vrací žádost ke zpětnému projednání a přikazuje vydat rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 3. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informací - neposkytnutí informace v zákonem stanovené lhůtě. Dne byl odeslán dopis ředitelky kabinet ministryně s odpovědí na žádost, podle 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 4. Žadatel podal stížnost na postup Magistrátu hl. města Prahy při poskytování informací - neposkytnutí informace v zákonem stanovené lhůtě. Dne bylo stěžovateli sděleno, že stížnost byla oprávněná a došlo k prodlení ve vyřizování žádosti a nedodržení zákonných termínů, nicméně požadované informace již byly v době vyřizování stížnosti již poskytnuty. 5. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informací - neposkytnutí informace v zákonem stanovené lhůtě. Dne byl odeslán dopis ředitelky kabinet ministryně s odpovědí na žádost, podle 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 6. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informací - neposkytnutí informace v zákonem stanovené lhůtě. Dne byl odeslán dopis ředitelky kabinet ministryně s odpovědí na žádost, podle 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 7. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informací - neposkytnutí informace v zákonem stanovené lhůtě. Dne byl odeslán dopis ředitelky kabinet ministryně s odpovědí na žádost, podle 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 8. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informací - dle stěžovatele byla odpověď doručena chybnou formou, nebyla použita datová schránka. Dne byla odeslána omluva prostřednictvím datové schránky. 9. Žadatel podal stížnost na postup ÚP ČR Krajská pobočka pro hlavní město Prahu na postup povinného subjektu při poskytování informací nebylo odpovězeno zákonem stanovenou formou. Dne bylo odesláno Rozhodnutí, které potvrzuje stížnost a povinnému subjektu přikazuje, žádost vyřídit dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 2

3 10. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informaci dle stěžovatele nebyly poskytnuty pravdivé informace. Dne byla odeslána odpověď s vysvětlením. 11. Žadatel podal stížnost na postup ÚP ČR Krajská pobočka pro hlavní město Prahu na postup povinného subjektu při poskytování informací neposkytnutí informace v zákonem stanovené lhůtě. Dne bylo stěžovateli sděleno, že stížnost byla oprávněná a došlo k prodlení ve vyřizování žádosti a nedodržení zákonných termínů, nicméně požadované informace již byly v době vyřizování stížnosti již poskytnuty. 12. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informaci dle stěžovatele nebyly poskytnuty pravdivé informace. Dne byla odeslána odpověď s vysvětlením. 13. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informaci neposkytnutí informace v zákonem stanovené lhůtě. Dne byl odeslán dopis ředitelky kabinet ministryně s odpovědí na žádost, podle 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 14. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informaci neposkytnutí informace v zákonem stanovené lhůtě. Dne byl odeslán dopis ředitelky kabinet ministryně s odpovědí na žádost, podle 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 15. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informaci neposkytnutí informace v zákonem stanovené lhůtě. Dne byl odeslán dopis ředitelky kabinet ministryně s odpovědí na žádost, podle 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 16. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při poskytování informací - žádost byla odložena neboť neodpovídala svým ch charakterem žádosti uplatněné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bylo odpovězeno mimo režim zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dne byla odeslána odpověď s vysvětlením. 17. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informaci neposkytnutí informace v zákonem stanovené lhůtě. Stížnost byla neoprávněná, odpověď odešla v zákonné lhůtě. Dne byla odpověď odeslána informativně ještě jednou. 18. Žadatel podal stížnost na postup ÚP ČR Krajská pobočka v Brně na postup povinného subjektu při poskytování informací nebyly poskytnuty veškeré požadované informace. Dne bylo odesláno Rozhodnutí, které stížnost stěžovatele zamítá. 3

4 19. Žadatel podal stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informaci neposkytnutí informace v zákonem stanovené lhůtě. Dne odeslán dopis ředitelky kabinet ministryně s odpovědí na žádost, podle 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona K žádostem o informace uplatněným v roce 2014 byla zaslána podle 17 odst. 1 zákona 4 oznámení o výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání, ze kterých dvě byly uhrazeny. Ostatní požadované informace uplatněné podle zákona byly ministerstvem poskytovány bezplatně. Členění podání dle způsobu doručení: Formy doručení žádostí Počet 20 0 Elektronicky Datová schránka Listinná forma Žádosti o informace se týkaly zejména: - Metodických pokynů a normativních instrukcí týkajících se sociálních služeb - Veřejných zakázek MPSV a jejich smluvních vztahů - Statistické údaje z působnosti resortu práce a sociálních věcí - Platů a odměn zaměstnanců 4

5 Statistika všech došlých žádostí, uplatněných podle zákona č. 106/1999 Sb.: Veškerá podání uplatněná podle zákona č. 106/1999 Sb. 195 Žádosti, které spadaly do režimu podle zákona 153 Žádosti, které byly uplatněny podle zákona, ale do jeho režimu 42 nespadaly Odpovědi na žádosti, které byly uplatněny podle 10 zákona, přestože do jeho režimu nespadaly Odložené žádosti, které byly uplatněny podle 32 zákona, ale do jeho režimu nespadaly Vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti 40 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 15 Rozhodnutí o úplném odmítnutí žádosti 25 Podaná odvolání proti rozhodnutí MPSV 13 Podaná odvolání proti rozhodnutí podřízených subjektů MPSV 9 Souhrnná evidence podání podle zákona Věc Forma Žádosti podléhající režimu zákona 106/1999 Sb. Žádosti, které byly uplatněny podle zákona 106/1999 Sb., ale do jeho režimu nespadaly Informace poskytnuta Zpráva o stavu základních práv v EU EL 1 1 Metodické pokyny, normativní instrukce EL 1 1 Status ženy v domácnosti EL 1 1 Rozpočtová kázeň EL 1 1 Odložené žádosti Odvolání proti rozhodnutí Starobní důchod rolníků LIST 1 Stížnosti ( 16a proti MPSV) Vydaná rozhodnutí o částečném nebo úplném odmítnutí žádosti ESF - Dotace, podpory a plnění - spol. Marketa-Remone EL 1 1 Etický kodex EL 1 1 Zaměstnanost - Ostrava DS Přídavek na nezaopatřené zletilé dítě EL 1 1 Sociální pracovník EL 1 1 5

6 Podklady k přípravě novely zákona 359/1999 Sb. EL Stížnost na ÚP ČR ve Zlíně DS 1 ESF - metodika pro realizátory projektů ESF EL skarta EL 1 OIP - jmenování vedoucího EL 1 1 Pracovní doba řidičů EL 1 1 Veřejné zakázky EL 1 1 S-karty EL 1 OP LZZ - udělené finanční korekce LIST 1 1 OP LZZ - konečná zpráva o auditu ze DS Odvolání na rozhodnutí KÚ moravskoslezský kraj LIST Oksystem - smlouvy, fakturace DS 1 1 Počty osvojených dětí EL 1 1 Projekt Překonáme krizi CZ.1.04/3.3.05/ EL 1 1 Evidence na ÚP ČR EL 1 1 Metodické pokyny, normativní instrukce - vůči podřízeným orgánům sociálně-právní ochrany dětí EL 1 1 Náklady MPSV EL Změny v organizační struktuře EL 1 Navýšení mzdy státním úředníkům EL 1 1 Náhradní plnění DS 1 1 Zaměstnanost - Brno DS 1 1 Odvolání na rozhodnutí ČSSZ DS Statistika hmotných dávek EL 1 1 Institut zmírnění tvrdosti EL 1 1 Odvolání na rozhodnutí ÚP ČR - krajská pobočka v Liberci LIST Uprchlictví EL 1 1 Zařízení péče o děti předškolního věku EL 1 1 Normativní instrukce - hmotná nouze a sociální podpora EL 1 1 Starobní důchod EL 1 1 Interní předpisy - implementace 883/2004 a 987/2009 LIST 1 1 Odvolání na rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy LIST Statistika - pracovní neschopnost LIST Povolení zprostředkování zaměstnání EL 1 1 Doplatek na dietu EL 1 1 Projekty OP LZZ EL 1 1 Smlouvy - Oksystem, Fujitsu EL 1 6

7 Vratky na stravné - domov důchodců Paprsek EL 1 1 Příspěvek na společensky účelné pracovní místo EL 1 1 Dotace a státní příspěvky - Klokánek DS 1 1 Dohledový systém LIST 1 1 Náklady MPSV EL 1 Rozhodnutí č. j EL 1 1 Oksystem - smlouvy, fakturace DS 1 Veřejné zakázky EL 1 1 Výklad zákona o zaměstnanosti EL 1 1 Statistika - žádosti týkající se žádosti 82/1998 Sb. EL skarta - náklady EL 1 1 Příspěvek na společensky účelné pracovní místo EL 1 1 Organizační struktura MPSV EL 1 1 Nagyová - vyplacené peníze DS Nezaměstnanost v ČR 2013 EL 1 1 Inspekce sociálních služeb EL 1 1 Počty dětí v předškolních zařízeních EL 1 1 Telefonní seznam zam. MPSV Evidence pracovních poměrů EL 1 1 Výsledky auditu - právní stránka výplaty soc. dávek DS Výsledky auditu -smlouvy na dodávky IT DS Zneužívání prostředků SR a EU - projekt zaměstnání - brána k lepší budoucnosti LIST 1 1 Projekt Komplexní práce v sociálně vyloučených lokalitách města Brna EL Smlouvy - nákup a prodej movitého a nemovitého majetku LIST Dokumenty od Krajského soudu v Brně DS 1 1 Plat a odměny Ing. Kroutil DS Důchodový účet ČR EL Smlouvy - ROWAN Legal, Havel, Holásek & Partners, MT legal DS 1 1 Diskriminace v pracovním právu EL 1 Příspěvky na zvláštní pomůcky EL 1 Metodické pokyny, normativní instrukce - dávky soc. podpory, dávky hmotné nouze, živ. a exist. minimum DS 1 1 Vyčíslení nákladů na systém pro výplatu dávek EL

8 Sociální a zdravotní pojištění EL 1 1 Výplata dávek v hmotné nouzi DS 1 1 Rodné číslo, dávky LIST 1 1 Stížnost - magistrát hl. m. Praha LIST 1 Evidence pracovních poměrů EL 1 1 Organizační struktura MPSV EL 1 1 Stížnost na postup DS 1 Stížnost na postup DS 1 Metodický pokyn - 1/2005 EL 1 1 Pracovněprávní problematika LIST 1 1 Metodické pokyny - 329/2011 Sb. DS 1 1 Provozovatel nápojových automatů na MPSV EL 1 Projekt "Inovace systému kvality sociálních služeb" EL 1 1 Popis práce náměstka pro legislativu EL 1 1 Zajištění publicity - OP LZZ DS 1 1 životopisy vedoucích pracovníků EL Diskriminace autistických dětí EL 1 1 Příspěvky na zvláštní pomůcky EL 1 Rodné číslo, dávky LIST 1 Posudky lékařské posudkové služby EL Licence k užívání počítačového software - SAP LIST Licence k užívání počítačového software-ekis (ČSSZ) LIST Licence k užívání počítačového software-sap LIST Fakturace Oksystem DS 1 1 Registr poskytovatelů sociálních služeb LIST 1 1 Řízení 62 A 74/2013 DS 1 1 Metodické pokyny - 329/2011 Sb., 435/2004 Sb.,388/2013 Sb. EL 1 1 Rozkladová komise - informace DS Správa budov a objektů EL 1 EL 1 1 Celiakie EL Odvolání ÚP ČR - diagnóza H 540 LIST SPOD EL 1 1 Rozklad LIST 1 8

9 Exekuce LIST 1 1 Příspěvky na zvláštní pomůcky EL 1 1 Příspěvky na zvláštní pomůcky EL 1 1 Výplata peněz EL 1 Dotace Bonanza LIST 1 1 Metodika posudkové služby EL 1 1 OKsystem - smlouvy, fakturace DS Členové rozkladové komise EL Dokument - Analýza dat z vykazování a ze žádostí poskytovatelů soc. služeb o dotaci za rok EL 1 1 SPOD EL 1 1 Kontroly grantů ESF LIST 1 1 SPOD EL 1 1 Řízení informatiky, veřejné zakázky DS 1 1 Statistika - pracovní neschopnost LIST 1 1 Statistika - odškodnění podle 82/1999 DS Kopie rozhodnutí MPSV sp. zn. SZ/526/2012/9S-JMK, č. j. MPSV-UM/13286/13/4S-JMK DS Nesprávný úřední postup EL 1 Členové rozkladové komise EL 1 1 Odvolání ÚP ČR - krajská pobočka v Ostravě LIST SPOD - metodický materiál EL 1 1 Pracovní skupina, legislativní návrh změn z. 108/2006 Sb. EL 1 1 Statistika - spory o nezletilé děti EL 1 1 Mzdové a materiálové náklady na soc. pracovníky EL 1 1 Evidence pracovních poměrů EL 1 1 Nemovitý majetek MPSV - nájemné EL 1 Plat a odměny poradců LIST 1 1 SPOD EL 1 1 Nestátní neziskové organizace LIST 1 1 Rodné číslo, dávky LIST 1 1 Fotokopie posudku LIST Stížnost na ÚP ČR LIST 1 Závěrečná zpráva - Zvýšení kvalifikace řídících pracovníků - ITC BETA EL 1 1 Závěrečná zpráva - Zvýšení odborných znalostí, dovedností zaměstnanců G_TEAM EL 1 1 9

10 Závěrečná zpráva projektu Sofira - Slunce pro všechny EL 1 1 Závěrečná zpráva - Štěstí přeje připraveným LED - JAPA CZ EL 1 1 Závěrečná zpráva - Vzdělávání zaměstnanců spol. DENCOPLIGHTING spol. s. r. o. EL 1 1 Závěrečná zpráva projektu - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců firmy APPEC EL 1 1 Zaměstnanci MPSV EL 1 1 skarta EL 1 1 Výkazy sociálních služeb LIST Výklad zákona o zaměstnanosti EL 1 1 Dotace na poskytování sociálních služeb DS 1 1 Stížnost LIST 1 Smlouva mezi MPSV a ČMKOS EL 1 1 Stížnost LIST 1 Informační systémy LIST 1 1 Vozový park MPSV LIST 1 1 Náklady na překladatelské služby ČSSZ DS 1 1 Statistika - příspěvky EL Kopie rozhodnutí MPSV DS 1 1 Sociální pojištění EL 1 1 Rozklad LIST 1 Sociální pojištění EL 1 1 Náhrada škody - zákon č. 82/1998 EL Statistika - stížnosti DS Rozkladová komise DS Klokánek EL 1 1 Rozkladová komise DS Stanovisko MPSV EL 1 Rozkladová komise DS Náklady na překladatelské služby ČSSZ DS 1 1 Statistika - zaměstnanost EL Materiál pro jednání vlády EL 1 1 Materiál pro jednání vlády EL 1 1 Materiál pro jednání vlády EL 1 1 Náklady sociálních služeb LIST 1 1 Metodický pokyn - 329/2011 EL 1 1 Materiál pro jednání vlády EL 1 Pěstounská péče EL 1 1 Materiál pro jednání vlády EL 1 1 Stížnost DS 1 Stížnost DS 1 Materiál pro jednání vlády EL 1 Materiál pro jednání vlády EL 1 10

11 Kontrolní protokoly ČSSZ DS 1 1 Úřad práce ČR LIST 1 1 Platy zaměstnanců MPSV LIST 1 Smlouvy mezi příjemcem a poskytovatelem dotace EL 1 1 Mezivládní dohoda o vypořádání důchodových nároků mezi ČSSR a Řeckem EL 1 1 Cestovní náhrady EL 1 1 Výplata dávek EL 1 1 Formulář ČSSZ DS 1 1 Plat - Ing. Petráková DS 1 1 Analýza vývoje příjmů a výdajů EL 1 1 Počty příspěvků pro 3 a 4 stupeň invalidity EL 1 1 Stížnost LIST 1 Odvolání ÚP ČR PAA / EL 1 1 Smlouvy s dodavatelem - Mgr. Radek Pokorný, advokát, IČO EL Smlouvy s dodavatelem - Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s. r. o., IČO EL Složení ediční rady EL 1 1 Umělecká díla v budově MPSV EL 1 1 Výklad zákona - minimální mzdy v Německu EL 1 1 Práce o svátku EL 1 1 Sociální služba - penzion pro seniory Zlatuška Boskovice EL 1 1 Právní informační systémy - smlouvy, veřejné zakázky EL 1 1 Platy zaměstnanců MPSV - náměstci, ředitelé LIST 1 1 Stížnost - Analýza vývoje příjmů a výdajů EL 1 Odvolání ÚP ČR - krajská pobočka v Brně EL Stížnost na postup ÚP ČR Brno LIST 1 Odvolání ČSSZ LIST Příjmy z regresních náhrad EL 1 1 NI č. 19/2013 LIST 1 1 Odvody soc. a zdr. pojištění cizinců EL 1 1 Odvolání ČSSZ LIST Vymáhání výživného EL 1 1 s-karta EL 1 Kopie stanovisek a rozsudků - 82/1998 EL 1 Důchodové pojištění EL Statistika - rodičovský příspěvek EL

12 Veřejná zakázka - Analýza vlivu nové typologie soc. služeb v ČR DS 1 Odebrané děti z rodin EL 1 1 Průměrný výpočtový základ EL Rizikový příplatek EL 1 1 Areál MPSV, Praha 6, Veleslavínská LIST 1 CELKEM Informace o zjištěném korupčním nebo obdobném chování Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor interního auditu a kontroly provozuje protikorupční ovou adresu Přijatá podání neobsahovala žádné konkrétní důkazy o korupci, ani žádné jiné konkrétní poznatky na podporu domnělé korupce. Téma korupce se v textu podání prakticky neobjevuje, pokud výjimečně ano, potom pouze obecně. Šetřením podání nebyla zjištěna korupce, ani žádné jiné obdobné chování. Odboru interního auditu a kontroly nebyl žádný případ korupce jinými útvary MPSV nahlášen. V Praze dne 27. února 2015 Ing. Tomáš Kroutil v. r. vedoucí oddělení parlamentní a vládní agendy Ministerstvo práce a sociálních věcí 12

Výroční zpráva za rok 2013 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2013 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti poskytování informací Výroční zpráva za rok 2013 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti poskytování informací Výroční zpráva za rok 2013 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti poskytování

Více

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze Čl. 1 Úvod Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. (4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Parlament

Více

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Informační leták Mateřské školy Letovice, Čapkova 802/10 Č.j.: MŠČ/143/2013 Název školy : Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Kontaktní adresa: Čapkova 802/10,

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2010

Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2010 Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení za rok 2010 OBSAH 1. Úvod... 1 ODDÍL A. Sociální pojištění...2 1. Důchodové pojištění...2 1.1. Změny legislativy v oblasti důchodového pojištění...2

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

106/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 7.2.2012 do částky 15/2012 Sb. a 8/2012 Sb.m.s. Obsah a text 106/1999 Sb. - stav k 31. 3.2012 Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna:

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn. Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn. Povinnost poskytovat informace Systém ASPI - stav k 20.11.2014 do částky 108/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. - RA642 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 101/2000 Sb.

Více

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. nadpis vypuštěn 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 a 2012, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 a 2012, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující. Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím - znění dle 181/14 Sb. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Více

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

106/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Poslední změna: 167/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 nadpis vypuštěn Tento zákon zapracovává

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace

ČÁST PRVNÍ. Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění zákonů č. 101/2000 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 39/2001 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 32/2008

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více