SBORNÍK PŘEDNÁŠEK PRAHA 15.4J975

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK PŘEDNÁŠEK PRAHA 15.4J975"

Transkript

1 '.^PRACOVNI SKUPINA PROMIKROEL ' ODBORNÉ SKUPINY PRO POTRAVINÁŘSKOU A AliRIKULTURNÍ CHEMII CsSCH.' KATEDRA.CHEMÍEA ZKOUŠENÍ POTRAVIN. ' VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKOTECHNOLOGICKÉ PRAHA /5 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z IX.SEMINAŘE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU PRAHA 15.4J975

2 Pracovní skupina pro mikroelementy Odborné skupiny pro potravinářskou a arikulturní chemii Československé společnostichemické při 5i&V, Praha Katedra chemie a zkoušení potravin Vysoké školy chemickotechnologické, Praha SBOHJällí PŘEDNÁŠEK. z IX. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvka v biologickém materiálu Praha, dne 15. IV Připravil : RíJDr Milan Karvánek, USe., katedra chemie a zkoušení potravin VŠOHT, Praha 6, Suchbátarova 1905 Pouze pro platiči účastníky semináře!

3 1 In memoriam prof. RWDr. Josefa Babičky, DrSc. V lednu letošního roku / ^75/ J. Babička opustil navždy tvoji vědeckou práci, které věnoval většinu života* Je bezesporu jedním z těch, kteří mají u nás značnou zásluhu o rozvoj výzkumu mikroelementu.. I když v některých obdobích pracoval převážné na jiných úsecích biologie, udržoval si o výzkumu mikroelementu stálý přehled a nikdy o studium v tomto oííoru neztratil zájem. Vlastní podstatou BabiČkových vědeckých prací byla biochemie, aplikovaná přes fyziologii a mikrobiologii* Mnoho prací v tomto směru vychází z analytiky, aí již jde o studium bílkovin, vzrůstových anebo Jiných biologicky aktivních látek a přirozeně i o studium mikroelement)!. Výzkum mikroelementu v Československu začíná koncem minulého století. Nejstarší práce byly publikovány J. Stoklasou / / z hlediska fyziologie a důležitosti pro výživu rostlin. Později v létech J2 ne zabýval studiem mikroelementu S. Prát, především jejich příjmem rostlinami, toxicitou olova, thalia a rtuti, antagonismem některých mikroelementu v živných roztocích a analýzami rostlin z pud s větším obsahem některých mikroelementu* Zakladatelem výzkumu mikroelementu na podkladě fyziologxckobiochemickém byl J. Babička. První jeho dvě práce o mikroelementech z r se týkaly metody určování kobaltu v živných roztocích i rostlinách a vlivu kobaltu na žloutenku rostlin*

4 2 V x. 19j6 píše v časopisu >ánský svět o výskytu zlata v roslinách a prakticky ve stejné době publikuje spolu a B. řlěmcem, A.Cborným, J. J&řlnkem a J. Komárkem dobra známá práce o výskytu zlata v rostlináci a v živočišném těle. Studoval funkci kobaltu, mědi, rtuti, zlata, jnanganu a hliníku ve fyziologii a biochemii rostlin. Analyzoval četné rostlinné materiály a mimo jiné potvrdil, že rostliny přijímají jednotlivé prvky individuálně. J. Babička analytickými závory svého výzkumu přispěl ke vzniku nových teoretických, názorů. n& výživu rostlin, zdůrazňujících pro výživu rostlin stejnou nutnost mikroelementu jako mskroelementů. Později J. Babička studoval podrobněji biochemický vliv thalia a olova a zjistil jejich rozdílnou toxicitu vůči pletivcun rostlin. Spolu s B. němcem nalezl tehly u nékterých mikroelementu / ^e, Hi, Co, Mn, Ur / stimulační účinek na růet rostlin v nízkých koncentracích a toxicitu při vyššícii koncentracích. V poválečných létech, po období jiných neménó zajímavých výzkumů zejména z mikrobiologie, chemie léčiv a z biologicky aktivních látek se vrací opět k mikroelementům a v s> 1966 podává zhodnocení výzkumu stopových prvků za období do druhé světové války. Uveřejnil další práci o těžkých kovech ve výživě rostlin a věnoval se spolu s VI. Zalabákem výzkumu potřeby kobaltu pro rostlinyj podobně experimentoval i s jinými prvky. Rovněž obrátil posornost k praktickému využití mikroelementu. ve výživě rostlin a zvířat. Vedle svých teoretických studií a experimentální práce dovedl"j. Babička populárne informovat o všech nových a význačných objevech v oboru stopových prvku. Organizoval semináře a vědecká setkání, radil svými diskusními příspěvky, vycho

5 3 vával další pracovníky a udával tím smer výzkumu mikroelementu. u nás* Prof. J. babička měl svou práci rád a nikdy nepřestal usilovné pracovat* Vepsal se trvale svými poznatky do moderní vody pro dnešek i budoucnost. ídilou vzpomínku zanechal u nás všech, kteří s ním spolupracovali anebo jinak a ním přišli do styku.

6 4 In memoriam doc. Phivlr. Václava Voříška, USe. Zemřel náhle a neočekávané ve věku 51 let, dne 11.V.1975, uprostřed své práce a ani zdaleka nedokončil, to, čím chtěl ještě obohatit naši vědu. V. Voříšek se narodil i.iv 1924 v jsalšovicích u Hradce bálové jako syn dělníka v továrně na nábytek. Vystudoval gymnasium v Hradci.Králové, farmacii na Karlově universitě v Praze, kde v r promoval Jako PhUr. Poté pracoval ve Výzkumném ústavu agrochemické technologie v Bratislavě a od r na Vysoké škole zemědělská v Arně, kde v r dosáhl hodnosti kandidáta věd. V létech 1955 I960 byl odborným asistentem na katedře botaniky vedoucím ústavu fyziologie rostlin obhájil habilitační práci a 1963 byl ustanoven docentem. V létech byl vedoucím katedry fyziologie rostlin a na této katedře agronomické fakulty VŠZ v drně, rozšířené o genetiku, šlechtění a aemenářství, vznikaly také Jeho velmi zajímavé práce o vlivu mikroelementu na fyziologická a biochemická procesy v rostlinách Zájem V, Voříška se soustředil zejména 11a Btudium vlivu boru, mědi, molybdenu, manganu a zinku. Došel k řadě závěrů, kterými přispěl k objasnění jejich účinku na životní procesy 7 organismech. Již jeho habilitační práce na téma,, Studium vlivu stopových prvků, na fyziologické pochody u kulturních rostlin / Brno 1961 / byla na jeho oblíbené pracovní téma. Z četných jeho vědeckých závěru vzpomeneme jen některé.

7 5 U boru, médi, zinku a manganu studoval V. Vořfěek /1963/ Yliv na aktivitu alfa a beta amylasy a icatalázy, paroxydázy, pclyfenoloxydázy a aekorbázy v mladých rostlinách kukuřice, když předtím byla semena máčena v roztocích zmíněných mikroelementu. Pro jednotlivé enzymy u kukuřice určil V. Voříšek následující specificitu : bor, zinek a mangan má vliv na aktivitu katalázy, m&ä vliv na aktivitu alfa a beta amylázy, kdežto polyfenolázy aktivuje především mangan a zinek a pro peroxydázu je specifickým mikroelementem mangan. U boru hledal V. Voříšek /1966/ horní koncentrační hranici pro fytopatologické působení na biochemické a zejména enzymatické reakce a*ijistil jeho velmi odlišné působení, v jiné práci /li*70/ studoval dynamiku transportu boru do mladých rostlin kukuřice a slunečnice, která přijímala více boru než kukuřicej teplo zvyšovalo příjem, cor má vliv na transport živin do kořenů/voříšek, 1967/, nejvýrazněji je ovlivněn transport fosforu, méně již dusíku a draslíku, lelkovou funkci boru na energetický metabolismus buňky shrnul V. Voříšek následovná /1S7V ' 1. účast na regulaci dýchacího systému, přes zmôny propustnosti membrán pro ionty a přímý účinek na sloučeniny zajištující sladěnost dýchacího systému, 2. účast na energetických procesech syntézy makroenergu, 3«účast na procesech aktivace růstu prostřednictvím spojení se systémem regulujícím syntézu látek bunečné struktury. U cukrovky hnojení vysokými dávkami boru /až 50 mg/ a manganu / až 250 mg / na 100 g zeminy vyvolalo snížení výnosu /VoříSek 1974/. *a snížení měl větší vliv bor. Současno byl negativně ovlivněn i příjem JSI, P, K. Toto nebezpečí je třeba bráti

8 v úvahu proto:;.: :. i/ do pudy přijímají, rostliny velmi snadno. U vojtěšky zjistil V. Voříšek /1966/, že máčením semen před vysetím v 0,01 Oj,05 i roztoku molybdenanu amonného se podstatně zvyšuje vzrůst zelené hmotyj stejný výsledek má též přídavek molybdenanu do pudy. Naproti tomu roztoky zinečnatých a manganatých solí při máčeni semen vojtěšky snižovaly klíčivost. V jedné z prací V. Voříška /1969/je popsán negativní vliv zinkového spadu na ovocné dřeviny, kdy stoupá obsah zinku v listech až na 0,02 mg Zn na lg sušiny. Nejsnáze přijímají zinek listy švestek, méně již jabloně f které jsou však citlivější k poškození /dehydratace pletiv, krabacení nebo svinování listu a nekrozy/. V. Voříšek byl vysokoškolským učitelem a jistě svým velkým rozhledem ve fyziologii a biochemii mohl předávat velmi mnoho svým posluchačumj byl spoluautorem učebnic autorem skript pro posluchače V Z. Ve vědeckém životě byl aktivním členem Ss. botanické společnosti, od r. 1^65 tajemníkem její fyziologické sekce, členem metodické rady včideckovýzkumného pracoviště teendelea v ijednici na Jiioravě, členem komise pro fyziologii výživy rostlin při 5A2 /již od r. 1959/ a pro svoji zálibu členem krajského výboru Svazu československých filatelistů v urně. Z vědecko organizačních prací koordinoval výzkumný úkol " v ýzkuit vlivu mikroelementu na fyziologické a biochemické procesy v rostlinách." Podnikl mnoho odborných cest do ciziny, zejména do socialistických státu a udržoval písemný styk s řadou předních zahraničních vědcii. Je málo těch, kteří svojí erudicí, milou povahou a kladnou

9 7 kritikou mohli dávat více než V. Voříšek naší, velmi dobře se rozvíjející nauce o mikroelementech* L. maršálek, ±>. Válek

10 8 I. část P o hy 1) m i k r o e l e m e n t u

11 9 Transporty lokální distribuce a obsah molybdenu v zubecn pokusných zvířat Bedřich bíbr a Jaroslav Lener Izotopová laboratoř biologických ústava CsAV, Praha) Institut hygisny a epidemiologie, Praha Ha význam molybdenu jako stopového prvku v širších souvislostech bylo poukázáno již dříve /&ibr,lener 1972/. Tento příspévek se zabývá pouze jedním z účinku stopových množství molybdenu, a to jejich vlivem na zubní kaz. Účinek molybdenu obsaženého v potravě nebo pitné vodé některých oblastí na snížení kazivosti dětských zubů. byl sledován řadou autoru., jejichž nálezy jsou v taoulce I. Z nálezu uvedených v tabulce I je zřetelné vidôt snížení kazivosti chrupu v oblastech s půdou bohatší molybdenem. Přes průtažný antikarioganní efekt molybdenu na détskou populaci však není tento jev dosud spolehlivě vysvětlen. Především jsou postrádány úlaje o transportu molybdenu do zubů.. Zejména zastává nevyjasněno, zda inkorporace molybdenu je závislá pouze na endogenním přívodu krví, nebo i na možnosti transportu slinami. Rozdelení molybdenu, podaného subkutácná nebo intragaatricky ve formě molybdenanu bylo v krvi již sledováno / Kselíková, Bíbr, lener 1974/. ±>yl stanoven poáll molybdenu v plasmě a krvinkách a zjištěno, že jen nepatrný zlomek podané dávky molybdenu se váže v krevním seru na jeho alfa

12 \ 10 labulka I Incidence zubního^ kazu v závislosti na příjmu fldo Maäarsko /Adler a.straub 1953 / Vék sledovaných JHooblast iíontrolní oblast rozdílu o> 7 let ^04 0,55 0,88 "0,10 ppm 0,25 1,04 ' 1,48 0,00 ppm '43 ' Ho ve vo<iě Wový Zéland /Ludwig 1963/ Věk sledovaných Mooblast Kontrolní "it rozdílu 6 let 0,59 1, ô G nad 3, SI 6,86 10 ppm 4,58 10,1 0,00 ppm iao v zelenine Anglie /Anderson 1969/ Mooblast Kontrolní rozdílu kariea iflo ve vodô mléku moči 4,59 3 ppm 50 57^ 5,71 1,6 pom '

13 11 2proteinovou frakci. Áení známo, zda se molybden vylučuje do slin. Hovněž nejsou anámy údaje o obsahu molybdenu v zubech po dlouhodobé racposici.jako podklad pro studium kinetiky ukládání molybdenu do tvrdých tkání mohou sloužit již publikované nálezy o koncentraci molybdenu v zubech po jedné základní dávce, obecná závislost však dosud nebyla stanovena /Bíbr, Lener 1972J lener, Bíbr 1973/. Je známa i distribuce molybdenu v zubech po elektrochemické aplikaci in vitro, nebyla väak potvrzena provedením pokusu in vivo /Jáertrand 1972J Jiertrand, fclanquet,ieparra /. lato práce má přispět k vyjasnění otázek, v jaké chemické formě a na jaké složky je rozdělen molybden v krvi, jaký je obsah molybdenu ve slinách, jaká je kinetika ukládání a distribuce molybdenu v tvrdých tkáních. JUateriály V pokusech byly použity krysy WistarJSonárovice, krmené obvyklou laboratorní dietou a pitnou vodou. Obsah molybdenu v dieto byl průměrně 0,34 ppm, v pitné vodo nebyl sledován. Zvířata dlouhodobá exponována pila destilovanou vodu s obsahem 800 ppm IVÍO ve formě molybdenanu sodného Lidské serum, dodal Ústav hematologie a krevní transíuze. Hadí.oaktivní molybdenan amonný Mo, roztoky o obsahu 45 mci/mg Mo,Radiochemical Centre, Amersham aa 2 äo H 2 0 p.a. Komplex pětimocného molybdenu připravený redukcí molybdenanu sodného nebo amonného hydrazinhydrátem v prostředí 5 a HOI a neutralizací na ph s» 6,5 7,0 po stabilizačním přídavku kyseliny askorbové / 4 moly na 1 moljjto /.

14 metody ^i3tribuce_moljrddenu_v_celé^kxyi_: zvířata, jimž bylo subkutánně aplikováno 1,6 mg Mo/kg živé váhy ve formě pětimocného nebo šestimocného radiomolybdenu byla po i hodina po aplikaci zabita a eisankvinována. Uelková aktivita krve a její hematokrit byly stanoveny v heparinizované krvi. fro stanovení radioaktivity erytrocytu bylo pipetováno 0,5 ml hepariiiizované krve do kalibrovaných zkumavek a po přídavku 1,5 ml fyziologického roztoku centrifugováno 15 min. při 3000 ot./min. Supernatant byl mařen a zbývající sediment byl 3 i promyt 2 ml fyziologického roztoku a odstředěn. Promývací roztoky a sediment po posledním premytí byly rovněž měřeny. Pa írová_elektroforézaj: 20AI1 sera získaného z neheparinizované krve bylo zkoumáno elektroforeticky na papíru Whatman č.l při použití veronalacetátového pufru při ph=8,6 a «.=Q,05. Stejným způsobem bylo zpracováno serum intaktních zvířat a serum lidské, které bylo 1 hod. předtím inkubováno roztoky aktivního /200 yuci/ml sera/ nebo neaktivního / fig Mo/ml sera/ molybdenu. Papírové proužky s "Mo byly jednak vysušeny a pro získání autoradiogramu uloženy po dosažení izotopové rovnováhy do kazet s filmem Medii Rapid R 3 na 9 dnu a pak vybarveny 1$ bromfenolovou modří, promyty li>> kyselinou octovou a vyvolány amoniakem. Jiné byly před autoradiografií ještě promyty 3$ kyselinou octovou, usušeny a podrobeny témuž procesu. Další byly po vybarvení rozstříhány na 5 mm proužky a méřeny. Neaktivní vzorky byly po elektroforéze pouze usušeny a v dalším bylo použito detekce popsané u papírové chroraatograf ie«

15 13 Chemická forma molý_bdenu_y seru krysám bylo aplitcováno 140 mg flio na kilogram živé váhy v pěti a šestimocné formě. Získané seruni bylo deproteinizováno kyselinou triohloroctovou. Po odstředení byl supernatant použit k papírové chromatografii. Papírová chromatograf ie jj vzoreic sera a radioaktivního nebo neaktivního molybdenu v pěti nebo šestinocné formě byl nanášen na papír Whatman č.3 a dôlea roztokem 10 g KOWS a 10 ml UH,C!OOH ve 100 ml H 0. Detekce byla uskutečněna roztokem 0,5 g SnUl, 2 g KONS a 10 ml HOI v 90 ml H 2 0. Imunoelektroforéza_sera_^ po jednohodinové inkubaci lidského aera molybdenanem amonným značeným on Mo byla provedena elektroforéza v 1 fi agarovém gelu Oxoid 5.2 ve veronalovém pufru, pak bylo použito specifických antiser z oblasti alfa2proteinové frakce. Obsah_moljbdenu_ve_slinách_ >^ pokusná zvířata umístěná v metabolických klecích v dlouhodobé urethanové narkose obdržela jednorázoqq bvl y v<"i 1000/ug JJ Mo/kg ž.v«sliny jim v priibšhu 24 hod. odebírány do. předvážených buničitých smotkú, ihned po odběru vářieny a měřeny. Obsah^mql^bdenu_v_tvrd^ch_tkanich_^ pro zjištění obsahu molybdenu během 24 hod. byla zvířatům jednorázově aplikována dávka 800 /ug Mo/kg ž.v. ve formě molybdenanu amonného. Pro časové intervaly 2,4,6,10 a 1.5,5 dnu byly použity dávky ug 5 %io/kg ž.v. Po zabití byly odebrány řezáky, stoličky a tibie, zváženy a měřeny. Hozdě_lenl_moly_b'i^DU_v_ zubech 2 provedení obdobné jako při zjišíování obsahu molybdenu s tím, že bylo použito dávky 13 mui/zvíře. Vypreparované zuby a celé dolní čelibti byly vybroušeny na sílu vzorku um. Pro mikrodensitometrické proměření bylo použito autoradiogramu na strippingfilraech Kodak AR 10, pro ostatní Jiodak AR 50, s exposiční dobou 1013 dnu po dosažení izotopové rovnováhy.

16 14 :; ' Pro aaakroautoradiogramy byl použit i aiedix Kapid R 3 s 9 denní exposjoí. Mikrodensitometrické vyhodnocení bylo provedeno aparátem Leitz i>ipv s polem 10yum. Obsah. moiybdenu_v zubech při.chronické^aglikaci^ vzorky zubu byly aktivovány tepelnými neutrony po dobu 24 hod. tokem 1C na měřeny po 3,6 a 10 dnech po ozáření na GeLi detektoru /ÚJV 8ež/ s 4000 kanálovým analyzátorem /íiuclear Chicago/. Stanovení_moly bdenu_99_: zkoumané vzorky byly podle dosahovaných faktivit měřeny po dosažení izotopové rovnováhy mezi Tc a Mo, f nebo selektivně v rozsahu maxima "Mo při 0,66 1,0 MeV na Gamma automatic system nuclear Chicago, model 4224» Výsledky a diskuse Rozdělení molybdenu v krysím seru po aplikaci radiomolybdenu zvířatům ukazuje obrátek 1. V seru je patrné jediné maximum v oblasti alfa2proteinové frakce. Identifikaci potvrzuje autoradiogram téhož sera /obr.2/. Stejné výsledky byly dosaženy in vitro po jednohodinové injaibaci krysího a lidského sera s radiomolybdenem. Bylo proto možné provést přesnější určení bílkovinné složky radiomunoelektroforézou lidského sera, která jednoznačně potvrdila zjištěnou vazbu molybdenu na alfa2makroglobulin /obr»3/. Další chroaiatografické studie však ukázaly, že molybden 99, který byl používán ke značení, obsahuje vedle šestimocné formy i pětioiocnou, jejíž množství roste s časem v důsledku autoradio

17 15 99 Obr. 1 Rozdělení aktivity Jíio v krysím seru po subkutánní aplikaci molybdenanu amonného CPM 200 Obr. 2 Autoradiogram krysího sera 1 hodinu po subkutánní aplikaci "Mo molybdenanu amonného.

18 16 Vznikla tedy otázka, jaká chemická forma molybdenu reaguje a alfa2aiakroglobulinem..byla proto znovu provedena inkubace sera in vitro, aväak s použitím vyšších koncentrací / jig iao/ml aera/ neznačeného molybdenanu. Přes dostatečnou citlivost detence molybdenu rhodaniäem v redukčním prostředí se nepodařilo prokázat vazbu šestivalentního molybdenu na alfa2makroglobulin nebo jinou bílkovinnou složku sera. Ověřili jame proto naše dřívější nálezy /j selíková, Bíbr, Lener 1974/ aplikací vhodné formy potimocného molybdenu. Po subkutánním podání potimocného radiomolybdenu stabilizovaného kyselinou askorbovou se základní rozdělení molybdenu na složky krve nezměnilo. Téměř 75 i» pětimocného molybdenu bylo nalezeno v plasmě, zbytek na erytrocytech. Vazba pentavalentního molybdenu na krvinicy se však ukázala mnohem pevnější. Autoradiografie sera po elektroforéze prokázala však nejen intenaivnější interakci t alfa2makroglobulinem, ale i vazbu na beta2, gama 1 frakci a i jistou afinitu k albuminu. Je však třeba podotknout, že již v 3Ť ní kyselino octové se z elektroforegramu odbourával molybden nalezený na beta2 a gama1 frakci a poněkud se snížilo jeho množství na alía2 frakci a albuminu. Chromatogramy deproteinováných ser po subkutánní aplikaci šestimocného molybdenu prokázaly pouze přítomnost hexavalentníhc molybdenu. Po aplikaci pentavalentní formy byla v supernatantu nalezena obě mocenství. Lze tedy konstatovat, že bez ohledu na chemickou formu aplikovaného molybdenu se vytváří v krvi in vivo směs pěti a šestimocného molybdenu. Převážná část veškerého molybdenu zůstává v plasmě, přičemž hexavalentní je převážně volný, pentavalentní vykazuje afinitu viiči sérovým bílkovinám. Z nich je pevně a v největší míře vázán na alfa2makroglobulin» Předpokládáme tudíž, že v těchto formách je molybden transportován do tvrdých tkání.

19 17 Koncentrace molybdenu v krysích, slinách po subkutánní apliicaci %o značeného molybdenanu v dávce 1000 ýug/kg ž.v. byla sledována v průběhu 24 hod. po podání / obr.4/. Z průbéhu křivky na obrázku je zřejmé, že maxima obsahu molybdenu se dosáhne bohem prvních dvou hodin, po nich následuje prudký pokles, Který během 24 hod. činí téméř dva řády. Časový průběh obsahu molybdenu ve slinách po jednorázové aplikaci je tedy oodooný změnám koncentrace v krvi. Z těchto našich nálezů je zřejmé, že molybden je do zubů a kosti přiváděn především krevní cestou. Je třeba připomenout, že i při blízkých koncentracích v obou případech nehraje přenos molycdenu. slinami rozhodující úlohu z kvantitativního hlediska, waopak je však třeba přihlédnout k tomu, že pro eventuální inkorporaci molybdenu do zubního u má právě tato forma transportu mimořádnou důležitost* Kinetika ukládání molybdenu do celých zubů, řezáků i molárů byla sledována ve srovnání s jeho inkorporací do dlouhé kostitibie. Nalezené množství během 24 hod. a dále 2,4,10 a 13,5 dne po aplikaci 800 ug Mo/kg živé váhy ukazuje obr. 5. J oncentrace molybdenu ve sledovaných tkáních dosahuje maxima během 2 hodin po aplikaci, pak prudce klesá, avšak od druhého dne nastává pomalý rovnoměrný pokles. Zatímco u srovnávané kostní tkané /tibie/ probíhá pokles koncentrace molybdenu po jednoduchá exponenciále, křivky řezáků a molárů jsou zřetelné zakřiveny a lze je tudíž vyjádřit rovnicí pro exponenciálu s konstantou. Pro obsah dávek od 25 ug Wo/kg ž.v. do i mg iiio/kg ž.v v intervalu 214 dnů po aplikaci subkutánní i intragastrické platí vztah y t i* = D a /be ~ Vt + c /

20 18 kde y je koncentrace molybdenu v ng flio/gvlhké tkáně k dode t t Je doba po aplikaci ve dnech D je aplikována dávka v ng mo/g ž.v. a,b,c JBOU bezroeuiérné experimentální konstanty ^ Je rychlostní konstanta vylučování molybdenu ve dnech 1 Pro zkoumané tkáně byly nalezeny hodnoty konstant, udávané v tabulce II. Tabulka II.Konstanty tvrdých tkání Tkáň a b c A L řezák 1,00 0,063 0,030 0,163 4,15 stoličky 1,00 0,099 0,018 0,167 4,15 tibie 0,873 0,186 0,166 4,13 t"je poločas vylučování ve dnech Tabulka ukazuje, že molybden obsažený po Jednotlivé dávce ve sledovaných tvrdých tkáních se z nich vylučuje stejnou rychlostí s poločasem 4,15 dnů. V tibii není během čtrnáctidenního sledování patrná retencs molybdenu, zatímco v zubech je zcela prokazatelná a je charakterizována retenční konstantou c. Odlišnost ukládaní molybdenu do zubů. je patrná i z konstanty a, která ukazuje, že koncentrace molybdenu v zubech stoupá úměrná podané dávce*

21 19 Obr. 3 Imunoelektroforegram lidského sera, inklinovaného 99 in vitro ŮÍO molybáenanem amonným, k němuž je v horní částí připojen jeho autoradiogram. Proti lidskému seru oylo nanášeno střídavé' antialfa2aip.kroglotiulinové a polyvalentní sexvtm, otopy zanechal pouze alfa2makroglobulin.

22 20 Obr.4 Koncentrace molybdenu v krysích slinách v průběhu 1 dne po subkutánní aplikaci molybdenanu amcnného nn m«rwru v u»í* Uních po ubkutww <vhuci OOO ttq hto/kg z v Obr. 5 Množství značeného molybdenu v krysích zutech a tibii bohem 14 dnu po aplikaci 800 jag lto/kg živé váhy I0 5! í 4... Tibia o Motors. Incisor i Khouri)

23 21 Autoradiograiay řezáků, a moláru v průběhu dvou. týdnu po aplikaci byly vyhodnoceny mikrodenritometricky. & maximálnímu qo hromadení ^ Ä I O došlo v dentinu, menší koncentrace byla zjištěna v cementu. íoto naše zjištění, získané z měření na krysách in vivo je v souladu a nálezy získanými na lidských zubech zavedením radiomolybdenu elektrochemickou cestou do zubní tkané in vitro / Jsertrand 1972 ', tsertrand, ±>lanquet, Laparra 1972 /. Díky větší velikosti lidských zubu a mnohonásobně vyšším použitým aktivitám dosáhli přesnější lokalizace molybdenu v Tomešově zrnitá vrstvě zubní tkáně. Neprokázali však přítomnost molybdenu v zubním u. flaproti tomu v našich pokusech in vivo se projevuje pozorovatelná inkorporace molybdenu i do skloviny. ľento nález podporuje představy o možném vstupu iontu molybdenu do u přiváděných exogénne. Vylučování molybdenu z dentinu a cementu, vyplývyjícl z denzitometrických sledování mělo časový průběh odpovídající vylučování s celých zubů. Poměr mezi vyšší koncentrací v dentinu a nižší v cementu byl při tom konstantní, zamořené hodnoty se pohybovaly v rozsahu desetin cř. desítek pci. Vzhledem k minimální radioaktivitě ve sklovine nebylo možno vyhodnotit časovou závislost ukládání molybdenu. Kromě sledování kinetijsy retence molybdenu v zudech po jednorázové aplikaci radiomolybdenu, byla věnována pozornost také deposici do zubní tkáně v závislosti na chronickém podávání molybdenanu sodného v pitné vode / obsahující BOO ppm/ krysím samcům..bohem 84 denního podávání vypila zvířata 1078 mg fflo na 100 g živé váhy. u destrukční neutronovou aktivační analýzou bylo zjištěno, že jejich řezáky obsahovaly 26,8 i 2,0 ppm a molárcy 25,8 i

24 22 3,5 ppm molybdenu v celých zubech. Předpokládané výsledky naäieh pokusů ukazují podle našeho názoru další cestu pro sledování účinku molybdenu v oblasti experimentální kariogeneae a k objasnení jeho úlohy v tôchto procesech. Závorem autoři dekují ť. wyšákovi, at. Arejčímu, J. Hanzlíkovi, M. Kselíkové, L. Pavlíkovi a M. Vobeckému za jejich pomoc při této práci. * Literatura 1. Adler P., Straub J.; Acta med. Hung. 4, 221 /195J/. 2. Anderson E.J.: uaries Res. j, 75 /1969/«3* ttertrand &.: Effets cariostatiques du molybdene j son action sur la réserption de la dent humaine /these doktorské práce. Univ. Bordeaux tíertrand ff.,isianquet P., Iaparra J.: Uompte Rendu iiiol. 166, 353 /1972/. 5. Bíbr b., LeneT J.: Sborník předn. VI. semináře o mikroelementech. Us spol.chem., Praha 1S72. Str Aaelíková M., Bíbr B., Lener J.: Physiol. bohemoslov. 2i, S3 /1974/. 7. Lener J., Híbr n. x ČS. stomatol. 7i, e8 /1973/. 8. Ludwig Í.&.: Aust. dent. J. 8, 109 /1963/.

25 23 Biochemické vlivy stopových množství uranylové soli Jaroslav.Nosek ZUiiZ uranového průmyslu v Příbrami, laboratorní odd. V předešlém semináři jsme sdělili / 1 / 1 že v sušině červených krvinek žilné krve horníků hlubinných uranových dolu je významné větší množství uranu, než jaké je ve skupina osob kontrolních. Toto množství uranu v červených krvinkácb vzrůstá úměrně se vzrůstajícím počtem let nepřetržité práce horníka v zaměstnání / 2 /. Zůstává však vždy velmi malé / řádově 10~ 5 pg V až 1O~ pg U v iedné krvince/. Poměrné množství uranu v celé sušině červených krvinek podává oor. 1 a vyjadřuje ho ve váhových dílech ppb z jednoho váhového dílu sušiny. Při tak malých množstvích uranu nemyslíme na otravu uranylovou solí* ISJademe si vsak otázku, zda tak malé množství uranu ovlivní významně výměnu a přeměnu látek živé hmoty. Valmi malá množství uranylové soli mění in vitro aktivitu dohydrogenazy glyceraldehydfosfátu. Tento enzym / Dglyceraidehyd 3foafát : HAJ) / fosforylující / oxidoredukaza / je krokoměrem glykolyzy / 3 / ^á současně vlastnost dehydrogenazy a fosfatazy. nalezli jsme experimentálně, in vitro, že velmi malá množství uranylové soli / 1 ug U až 10yogTJ ve 2,5 ml roztoku / snižují dehydrogenazovuu aktivitu tohoto enzymu a současně zvyšují jeho fosfatazovou aktivitu / viz obr. 2 /. Taková změna musí mít svoje biologické důsledky, iírok glykolyzy se o něco zpomalí a výtěžek chemické energie v procesu glykolyzy se aníží. Zvýší se vznik tepla.

26 Ť. Obr. 1 Obsah uranu v sušině červených krvinek žilné krve ' horníka hlubinných uranových dolu / body Jsou průměry ve skupinách lidíj jsou vyznačeny hranice spolehlivosti pro podmínku P 0,05 / JL Množství uranu v sušině červených krvinek vyjádřené v dílech ppb z jednoho váhového dílu sušiny. B 1 ' Počet let nepřerušené práce horníka v zaměstnání:

27 Obr. 2 Zmeny aktivity dehydrogenazy glycerald«hydfo«fátu po přidání uranylové soli /BIU je dehydrogenázová aktivit* enzymu.', ťosř je fosfátázova aktivita enzy«u / Sloupeic ' je kontrola jejíž aktivita je položena za 100 >J sloupekuk je táž kontrola po pridaní uranylové soli v«množství 10 ug U / 2,5 ml. GAPDH DEH FOSF 142 K UK K UK

28 26 V každé burice má proces glykolyzj sviij pentozový zkrat. Zkoumali Jsme proto vliv velmi malých množství uranylove soli na aktivitu enzymu dehydrogenazy glukoso6ŕoeŕátu. i'ímto enzymem / Dglukoso~6.tosfát : iiadp oxidoredukazou / odbočuje pentosový zkrat od procesu glykolyzy. nalezli jsme, že velmi malá množství uranylove soli / 10~ ng U / mililitr / zvyšuj í aktivitu dehydrogenazy glukoso6fosřátu. desetkráte až stokráte větší množství uranu ale naopak významně brzdí aktivitu dehydrogenazy glukoso6 fosfátu / vis; obr. 3 / laké tento děj musí mít svoje biologické dôsledky, Podle koncentrace uranylu muže být aktivita enzymu zvýšena, nedo snížena. U horníku hlubinných uranových dolu nalezli jsme sníženou průměrnou aktivitu dehydrogenazy glukoso6fosfátu a to v hemolyzátech červených krvinek jejich žilné krve / 4 /. U týchž horníka byla však nalezena zvýšená aktivita pento8ového zkratu v červených krvinkách jejich žilné krve / 5 /. Je zapotřebí vysvětliti protikladnost obou těchto nálezu. Zkoumali jsme proto vliv velmi malých množství uranylove soli / 10~ 2 pg U / 12 ml / na proces oxydováni KADH a WADPH molekulárním / plynným / kyslíkem a suspenzí stromat červených krvinek / viz obr. 4 a 5 /. Obrázek 4 dokládá svým bodem K, že suspenze stromat červených krvinek osob kontrolních neoxyduje rladh suspenzí stromat a molekulárním kyslíkem. Současně ale dokládá svým bodem UK, že po přidání malých množství uranylové soli ke suspenzi stromat červených krvinek osob kontrolních / 10"^ pg U / 12 ml / oxydují táž stromata NADH molekulárním / plynným / kyslíkem / 6 /. Obrázek 5 potom dokládá svým bodem H, že ve stejných pokusných podmínkách jako předešle, oxydují stromata červených krvirieac hor

29 Obr. 3 Zmány aktivita dehydrogenazy glakoso6fosfátu po přidání uranylové soli A Aktivita enzymu vyjádřená ve mu / ml b Jjítnožstvl uranu ve zkoumaném vzorku : AKTIVITA 00 O l i l i to o 1 to C ui bo

30 Obr. 4 Proces oxydování ííadh suspenzí stromat červených krvinek a plynným kyslíkem tíod Á. je experimentální průměr ve skupina osob kontrolních před přidáním uranylové soli ke suspenzi stromat červených krvinek J bod lfl je táž skupina po přidání uranylové soli ve množství 10~ pg U / 12 ml / Ex Úbytek extinkce světla vlnové délky 366 nm NADH O UK

31 Obr. 5 ťroces oxydování NADH suspenzí stromat červených krvinek a plynným kyslíkem / J3od H je experimentální prttmér ve skupino horníka uranových dolů. 8 délkou práce v zamestnaní delší deseti let,* bod JJI je táž skupina po přidání urany love soli ve množství 10" pg U / 12 ml. / Sx Úbytek extinicce svitla vlnové délky 366 nm 0,050

32 30 nika uranových dolu tíadh plynným Jcyslíkem. tato jejich schopnost se dále zvětší, přidámeli k suspenzi stiomat malé množství urany love soli / bod T JH/. Zajímali jsme se také o proces oxydování íiadph suspenzí stromat červených krvinek a plynným kyslíkem, nalezli jsme, že stromata skupiny osob kontrolních oxyaují JřiADPH kyslíkem a že tato jejich schopnost se zvětší, přidámeli k suspenzi stromat malá množství uranylove soli. nalezli jsme, že stromata červených krvinek horníku hlubinných uranových dolu oxydují silněji riadfh plynným kyslíkem. Tento nález vysvětluje, proč v červených krvinkách horníka uranových dolu může být zvýšena aktivita pentozového zkratu glykolyzy i v podmínkách o něco snížené průměrné aktivity enzymu dehydrogenazy glukoso6fosfátu. Obrat rladph je urychlen vlivem uranylu na proces oxydování wadph memoránou krvinky a plynným kyslíketa s který touto membránou prostupuje. biologické důsledky všech těchto dějů jsou jistá veliké. Vždy? proces oxydování JSADH 3e tak postupné více a více odpoutává od procesu oxydativních fosforylací. Takový stav je ale v bunkách mnohých druhů rakoviny / 7 / U horníků uranových dolů je častější výskyt tohoto onemocnění. Pro výklad vzniku onemocnění nedostačuje však úvaha jenom o jednom druhu škodliviny. Literatura 1..Nosek J.: Riziko těžkých kovu u horníků hlubinných uranových dolů. Sborník přednášek z VIII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu. Praha, kvóten Nosek J., Šimková ta., Kukula b\, Pehr i'., Aubát hi : Důkaz

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemie a analýzy potravin Technická 5, 166 28 Praha 6 tel.: 220 443 057 a 185; e-mail: jana.hajslova@vscht.cz; vladimir.kocourek@vscht.cz Monitoring ovoce

Více

SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C

SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C SYMPOSIUM JE POŘJÍDÁNO K 5O.LETÍMU VÍROČÍ ZALOŽENÍ K S C - 1 - VČASNÍ ZMENY SÉROVÝCH A TKANIVOVÝCH LIPIDOV PO LETÁLNEJ EXPOZÍCII POTKANOV X-LÚ&DUi VPLYV ADAPTÄCIE A BETA-ADRE- NERGNEJ BLOKÁDY Ahlers,I.,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB)

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) Obsah SHRNUTÍ... 1 ÚVOD... 2 RTUŤ JAKO KONTAMINANT... 2 POLITICKÝ KONTEXT... 3 LIMITY STANOVENÉ PRO OBSAH

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat STOPOVÉ PRVKY VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby Přátelství 815, Praha - Uhříněves,

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

Slastná nevědomost o bisfenolu A

Slastná nevědomost o bisfenolu A Celkový přehled Slastná nevědomost o bisfenolu A 1 V posledních několika měsících se bisfenol A (Bisphenol A BPA), látka přidávaná do plastových výrobků spotřebního charakteru, stal předmětem značného

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Ing. Pavel Tvrzník, PhD., Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2008 Výzkumný

Více

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nanobezpečnost. Petr A. Skřehot Marcela Rupová. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Nanobezpečnost Petr A. Skřehot Marcela Rupová Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Petr A. Skřehot Marcela Rupová Nanobezpečnost Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství Porovnání produktů logického a enčního zemědělství Odborná studie VŠCHT Vypracoval: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Dr. Ing. Věra Schulzová Praha 26 Poděkování Děkujeme Ing. Kateřině Lancové za zpracování

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. Hana Srbová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Průmyslový management Studijní obor:

Více

ÚVOD... 2 1. POLYBROMOVANÉ DIFENYL ETHERY (PBDE)...

ÚVOD... 2 1. POLYBROMOVANÉ DIFENYL ETHERY (PBDE)... Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF ponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: omované retardátory

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědecká fakulta. Katedra optiky

Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědecká fakulta. Katedra optiky Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra optiky VLIV KOFEINU NA NITROOČNÍ TLAK Diplomová práce VYPRACOVALA: Bc. Jitka Losíková Obor N5345 R120219 Optometrie Studijní rok 2014 / 2015

Více

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003

HYDROLOGIE. Ing. Milan BUMERL, CSc. (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Veselí nad Lužnicí, 2003 HYDROLOGIE (učební text pro studenty 3. ročníku SOŠ OTŽP Veselí n. L.) Ing. Milan BUMERL, CSc. Veselí nad Lužnicí, 2003 - text smí být používán pouze se souhlasem autora textu Moto:Hledání pramenů I člověk

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ učební text Stanislav Bartusek Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Alexander Skácel, CSc. Mgr. Jan Veřmiřovský Název: Ochrana životního

Více

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny a The Chernobyl Forum The Chernobyl Forum WHO FAO UN-OCHA UNSCEAR WORLD BANK

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

Resveratrol jako biologicky aktivní látka ve víně

Resveratrol jako biologicky aktivní látka ve víně Resveratrol jako biologicky aktivní látka ve víně Zuzana Švajdová, DiS. Bakalářská práce 2011 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc.

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. Vybrané kapitoly z klinické biochemie Petr Schneiderka a kolektiv Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. MUDr.Mgr.Milan Jirsa prof.mudr.antonín Kazda, DrSc. MUDr.Petr Kocna, CSc. Mgr.Lukáš

Více