SBORNÍK PŘEDNÁŠEK PRAHA 15.4J975

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBORNÍK PŘEDNÁŠEK PRAHA 15.4J975"

Transkript

1 '.^PRACOVNI SKUPINA PROMIKROEL ' ODBORNÉ SKUPINY PRO POTRAVINÁŘSKOU A AliRIKULTURNÍ CHEMII CsSCH.' KATEDRA.CHEMÍEA ZKOUŠENÍ POTRAVIN. ' VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKOTECHNOLOGICKÉ PRAHA /5 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z IX.SEMINAŘE 0 METODICE STANOVENÍ A VÝZNAMU STOPOVÝCH PRVKO V BIOLOGICKÉM MATERIÁLU PRAHA 15.4J975

2 Pracovní skupina pro mikroelementy Odborné skupiny pro potravinářskou a arikulturní chemii Československé společnostichemické při 5i&V, Praha Katedra chemie a zkoušení potravin Vysoké školy chemickotechnologické, Praha SBOHJällí PŘEDNÁŠEK. z IX. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvka v biologickém materiálu Praha, dne 15. IV Připravil : RíJDr Milan Karvánek, USe., katedra chemie a zkoušení potravin VŠOHT, Praha 6, Suchbátarova 1905 Pouze pro platiči účastníky semináře!

3 1 In memoriam prof. RWDr. Josefa Babičky, DrSc. V lednu letošního roku / ^75/ J. Babička opustil navždy tvoji vědeckou práci, které věnoval většinu života* Je bezesporu jedním z těch, kteří mají u nás značnou zásluhu o rozvoj výzkumu mikroelementu.. I když v některých obdobích pracoval převážné na jiných úsecích biologie, udržoval si o výzkumu mikroelementu stálý přehled a nikdy o studium v tomto oííoru neztratil zájem. Vlastní podstatou BabiČkových vědeckých prací byla biochemie, aplikovaná přes fyziologii a mikrobiologii* Mnoho prací v tomto směru vychází z analytiky, aí již jde o studium bílkovin, vzrůstových anebo Jiných biologicky aktivních látek a přirozeně i o studium mikroelement)!. Výzkum mikroelementu v Československu začíná koncem minulého století. Nejstarší práce byly publikovány J. Stoklasou / / z hlediska fyziologie a důležitosti pro výživu rostlin. Později v létech J2 ne zabýval studiem mikroelementu S. Prát, především jejich příjmem rostlinami, toxicitou olova, thalia a rtuti, antagonismem některých mikroelementu v živných roztocích a analýzami rostlin z pud s větším obsahem některých mikroelementu* Zakladatelem výzkumu mikroelementu na podkladě fyziologxckobiochemickém byl J. Babička. První jeho dvě práce o mikroelementech z r se týkaly metody určování kobaltu v živných roztocích i rostlinách a vlivu kobaltu na žloutenku rostlin*

4 2 V x. 19j6 píše v časopisu >ánský svět o výskytu zlata v roslinách a prakticky ve stejné době publikuje spolu a B. řlěmcem, A.Cborným, J. J&řlnkem a J. Komárkem dobra známá práce o výskytu zlata v rostlináci a v živočišném těle. Studoval funkci kobaltu, mědi, rtuti, zlata, jnanganu a hliníku ve fyziologii a biochemii rostlin. Analyzoval četné rostlinné materiály a mimo jiné potvrdil, že rostliny přijímají jednotlivé prvky individuálně. J. Babička analytickými závory svého výzkumu přispěl ke vzniku nových teoretických, názorů. n& výživu rostlin, zdůrazňujících pro výživu rostlin stejnou nutnost mikroelementu jako mskroelementů. Později J. Babička studoval podrobněji biochemický vliv thalia a olova a zjistil jejich rozdílnou toxicitu vůči pletivcun rostlin. Spolu s B. němcem nalezl tehly u nékterých mikroelementu / ^e, Hi, Co, Mn, Ur / stimulační účinek na růet rostlin v nízkých koncentracích a toxicitu při vyššícii koncentracích. V poválečných létech, po období jiných neménó zajímavých výzkumů zejména z mikrobiologie, chemie léčiv a z biologicky aktivních látek se vrací opět k mikroelementům a v s> 1966 podává zhodnocení výzkumu stopových prvků za období do druhé světové války. Uveřejnil další práci o těžkých kovech ve výživě rostlin a věnoval se spolu s VI. Zalabákem výzkumu potřeby kobaltu pro rostlinyj podobně experimentoval i s jinými prvky. Rovněž obrátil posornost k praktickému využití mikroelementu. ve výživě rostlin a zvířat. Vedle svých teoretických studií a experimentální práce dovedl"j. Babička populárne informovat o všech nových a význačných objevech v oboru stopových prvku. Organizoval semináře a vědecká setkání, radil svými diskusními příspěvky, vycho

5 3 vával další pracovníky a udával tím smer výzkumu mikroelementu. u nás* Prof. J. babička měl svou práci rád a nikdy nepřestal usilovné pracovat* Vepsal se trvale svými poznatky do moderní vody pro dnešek i budoucnost. ídilou vzpomínku zanechal u nás všech, kteří s ním spolupracovali anebo jinak a ním přišli do styku.

6 4 In memoriam doc. Phivlr. Václava Voříška, USe. Zemřel náhle a neočekávané ve věku 51 let, dne 11.V.1975, uprostřed své práce a ani zdaleka nedokončil, to, čím chtěl ještě obohatit naši vědu. V. Voříšek se narodil i.iv 1924 v jsalšovicích u Hradce bálové jako syn dělníka v továrně na nábytek. Vystudoval gymnasium v Hradci.Králové, farmacii na Karlově universitě v Praze, kde v r promoval Jako PhUr. Poté pracoval ve Výzkumném ústavu agrochemické technologie v Bratislavě a od r na Vysoké škole zemědělská v Arně, kde v r dosáhl hodnosti kandidáta věd. V létech 1955 I960 byl odborným asistentem na katedře botaniky vedoucím ústavu fyziologie rostlin obhájil habilitační práci a 1963 byl ustanoven docentem. V létech byl vedoucím katedry fyziologie rostlin a na této katedře agronomické fakulty VŠZ v drně, rozšířené o genetiku, šlechtění a aemenářství, vznikaly také Jeho velmi zajímavé práce o vlivu mikroelementu na fyziologická a biochemická procesy v rostlinách Zájem V, Voříška se soustředil zejména 11a Btudium vlivu boru, mědi, molybdenu, manganu a zinku. Došel k řadě závěrů, kterými přispěl k objasnění jejich účinku na životní procesy 7 organismech. Již jeho habilitační práce na téma,, Studium vlivu stopových prvků, na fyziologické pochody u kulturních rostlin / Brno 1961 / byla na jeho oblíbené pracovní téma. Z četných jeho vědeckých závěru vzpomeneme jen některé.

7 5 U boru, médi, zinku a manganu studoval V. Vořfěek /1963/ Yliv na aktivitu alfa a beta amylasy a icatalázy, paroxydázy, pclyfenoloxydázy a aekorbázy v mladých rostlinách kukuřice, když předtím byla semena máčena v roztocích zmíněných mikroelementu. Pro jednotlivé enzymy u kukuřice určil V. Voříšek následující specificitu : bor, zinek a mangan má vliv na aktivitu katalázy, m&ä vliv na aktivitu alfa a beta amylázy, kdežto polyfenolázy aktivuje především mangan a zinek a pro peroxydázu je specifickým mikroelementem mangan. U boru hledal V. Voříšek /1966/ horní koncentrační hranici pro fytopatologické působení na biochemické a zejména enzymatické reakce a*ijistil jeho velmi odlišné působení, v jiné práci /li*70/ studoval dynamiku transportu boru do mladých rostlin kukuřice a slunečnice, která přijímala více boru než kukuřicej teplo zvyšovalo příjem, cor má vliv na transport živin do kořenů/voříšek, 1967/, nejvýrazněji je ovlivněn transport fosforu, méně již dusíku a draslíku, lelkovou funkci boru na energetický metabolismus buňky shrnul V. Voříšek následovná /1S7V ' 1. účast na regulaci dýchacího systému, přes zmôny propustnosti membrán pro ionty a přímý účinek na sloučeniny zajištující sladěnost dýchacího systému, 2. účast na energetických procesech syntézy makroenergu, 3«účast na procesech aktivace růstu prostřednictvím spojení se systémem regulujícím syntézu látek bunečné struktury. U cukrovky hnojení vysokými dávkami boru /až 50 mg/ a manganu / až 250 mg / na 100 g zeminy vyvolalo snížení výnosu /VoříSek 1974/. *a snížení měl větší vliv bor. Současno byl negativně ovlivněn i příjem JSI, P, K. Toto nebezpečí je třeba bráti

8 v úvahu proto:;.: :. i/ do pudy přijímají, rostliny velmi snadno. U vojtěšky zjistil V. Voříšek /1966/, že máčením semen před vysetím v 0,01 Oj,05 i roztoku molybdenanu amonného se podstatně zvyšuje vzrůst zelené hmotyj stejný výsledek má též přídavek molybdenanu do pudy. Naproti tomu roztoky zinečnatých a manganatých solí při máčeni semen vojtěšky snižovaly klíčivost. V jedné z prací V. Voříška /1969/je popsán negativní vliv zinkového spadu na ovocné dřeviny, kdy stoupá obsah zinku v listech až na 0,02 mg Zn na lg sušiny. Nejsnáze přijímají zinek listy švestek, méně již jabloně f které jsou však citlivější k poškození /dehydratace pletiv, krabacení nebo svinování listu a nekrozy/. V. Voříšek byl vysokoškolským učitelem a jistě svým velkým rozhledem ve fyziologii a biochemii mohl předávat velmi mnoho svým posluchačumj byl spoluautorem učebnic autorem skript pro posluchače V Z. Ve vědeckém životě byl aktivním členem Ss. botanické společnosti, od r. 1^65 tajemníkem její fyziologické sekce, členem metodické rady včideckovýzkumného pracoviště teendelea v ijednici na Jiioravě, členem komise pro fyziologii výživy rostlin při 5A2 /již od r. 1959/ a pro svoji zálibu členem krajského výboru Svazu československých filatelistů v urně. Z vědecko organizačních prací koordinoval výzkumný úkol " v ýzkuit vlivu mikroelementu na fyziologické a biochemické procesy v rostlinách." Podnikl mnoho odborných cest do ciziny, zejména do socialistických státu a udržoval písemný styk s řadou předních zahraničních vědcii. Je málo těch, kteří svojí erudicí, milou povahou a kladnou

9 7 kritikou mohli dávat více než V. Voříšek naší, velmi dobře se rozvíjející nauce o mikroelementech* L. maršálek, ±>. Válek

10 8 I. část P o hy 1) m i k r o e l e m e n t u

11 9 Transporty lokální distribuce a obsah molybdenu v zubecn pokusných zvířat Bedřich bíbr a Jaroslav Lener Izotopová laboratoř biologických ústava CsAV, Praha) Institut hygisny a epidemiologie, Praha Ha význam molybdenu jako stopového prvku v širších souvislostech bylo poukázáno již dříve /&ibr,lener 1972/. Tento příspévek se zabývá pouze jedním z účinku stopových množství molybdenu, a to jejich vlivem na zubní kaz. Účinek molybdenu obsaženého v potravě nebo pitné vodé některých oblastí na snížení kazivosti dětských zubů. byl sledován řadou autoru., jejichž nálezy jsou v taoulce I. Z nálezu uvedených v tabulce I je zřetelné vidôt snížení kazivosti chrupu v oblastech s půdou bohatší molybdenem. Přes průtažný antikarioganní efekt molybdenu na détskou populaci však není tento jev dosud spolehlivě vysvětlen. Především jsou postrádány úlaje o transportu molybdenu do zubů.. Zejména zastává nevyjasněno, zda inkorporace molybdenu je závislá pouze na endogenním přívodu krví, nebo i na možnosti transportu slinami. Rozdelení molybdenu, podaného subkutácná nebo intragaatricky ve formě molybdenanu bylo v krvi již sledováno / Kselíková, Bíbr, lener 1974/. ±>yl stanoven poáll molybdenu v plasmě a krvinkách a zjištěno, že jen nepatrný zlomek podané dávky molybdenu se váže v krevním seru na jeho alfa

12 \ 10 labulka I Incidence zubního^ kazu v závislosti na příjmu fldo Maäarsko /Adler a.straub 1953 / Vék sledovaných JHooblast iíontrolní oblast rozdílu o> 7 let ^04 0,55 0,88 "0,10 ppm 0,25 1,04 ' 1,48 0,00 ppm '43 ' Ho ve vo<iě Wový Zéland /Ludwig 1963/ Věk sledovaných Mooblast Kontrolní "it rozdílu 6 let 0,59 1, ô G nad 3, SI 6,86 10 ppm 4,58 10,1 0,00 ppm iao v zelenine Anglie /Anderson 1969/ Mooblast Kontrolní rozdílu kariea iflo ve vodô mléku moči 4,59 3 ppm 50 57^ 5,71 1,6 pom '

13 11 2proteinovou frakci. Áení známo, zda se molybden vylučuje do slin. Hovněž nejsou anámy údaje o obsahu molybdenu v zubech po dlouhodobé racposici.jako podklad pro studium kinetiky ukládání molybdenu do tvrdých tkání mohou sloužit již publikované nálezy o koncentraci molybdenu v zubech po jedné základní dávce, obecná závislost však dosud nebyla stanovena /Bíbr, Lener 1972J lener, Bíbr 1973/. Je známa i distribuce molybdenu v zubech po elektrochemické aplikaci in vitro, nebyla väak potvrzena provedením pokusu in vivo /Jáertrand 1972J Jiertrand, fclanquet,ieparra /. lato práce má přispět k vyjasnění otázek, v jaké chemické formě a na jaké složky je rozdělen molybden v krvi, jaký je obsah molybdenu ve slinách, jaká je kinetika ukládání a distribuce molybdenu v tvrdých tkáních. JUateriály V pokusech byly použity krysy WistarJSonárovice, krmené obvyklou laboratorní dietou a pitnou vodou. Obsah molybdenu v dieto byl průměrně 0,34 ppm, v pitné vodo nebyl sledován. Zvířata dlouhodobá exponována pila destilovanou vodu s obsahem 800 ppm IVÍO ve formě molybdenanu sodného Lidské serum, dodal Ústav hematologie a krevní transíuze. Hadí.oaktivní molybdenan amonný Mo, roztoky o obsahu 45 mci/mg Mo,Radiochemical Centre, Amersham aa 2 äo H 2 0 p.a. Komplex pětimocného molybdenu připravený redukcí molybdenanu sodného nebo amonného hydrazinhydrátem v prostředí 5 a HOI a neutralizací na ph s» 6,5 7,0 po stabilizačním přídavku kyseliny askorbové / 4 moly na 1 moljjto /.

14 metody ^i3tribuce_moljrddenu_v_celé^kxyi_: zvířata, jimž bylo subkutánně aplikováno 1,6 mg Mo/kg živé váhy ve formě pětimocného nebo šestimocného radiomolybdenu byla po i hodina po aplikaci zabita a eisankvinována. Uelková aktivita krve a její hematokrit byly stanoveny v heparinizované krvi. fro stanovení radioaktivity erytrocytu bylo pipetováno 0,5 ml hepariiiizované krve do kalibrovaných zkumavek a po přídavku 1,5 ml fyziologického roztoku centrifugováno 15 min. při 3000 ot./min. Supernatant byl mařen a zbývající sediment byl 3 i promyt 2 ml fyziologického roztoku a odstředěn. Promývací roztoky a sediment po posledním premytí byly rovněž měřeny. Pa írová_elektroforézaj: 20AI1 sera získaného z neheparinizované krve bylo zkoumáno elektroforeticky na papíru Whatman č.l při použití veronalacetátového pufru při ph=8,6 a «.=Q,05. Stejným způsobem bylo zpracováno serum intaktních zvířat a serum lidské, které bylo 1 hod. předtím inkubováno roztoky aktivního /200 yuci/ml sera/ nebo neaktivního / fig Mo/ml sera/ molybdenu. Papírové proužky s "Mo byly jednak vysušeny a pro získání autoradiogramu uloženy po dosažení izotopové rovnováhy do kazet s filmem Medii Rapid R 3 na 9 dnu a pak vybarveny 1$ bromfenolovou modří, promyty li>> kyselinou octovou a vyvolány amoniakem. Jiné byly před autoradiografií ještě promyty 3$ kyselinou octovou, usušeny a podrobeny témuž procesu. Další byly po vybarvení rozstříhány na 5 mm proužky a méřeny. Neaktivní vzorky byly po elektroforéze pouze usušeny a v dalším bylo použito detekce popsané u papírové chroraatograf ie«

15 13 Chemická forma molý_bdenu_y seru krysám bylo aplitcováno 140 mg flio na kilogram živé váhy v pěti a šestimocné formě. Získané seruni bylo deproteinizováno kyselinou triohloroctovou. Po odstředení byl supernatant použit k papírové chromatografii. Papírová chromatograf ie jj vzoreic sera a radioaktivního nebo neaktivního molybdenu v pěti nebo šestinocné formě byl nanášen na papír Whatman č.3 a dôlea roztokem 10 g KOWS a 10 ml UH,C!OOH ve 100 ml H 0. Detekce byla uskutečněna roztokem 0,5 g SnUl, 2 g KONS a 10 ml HOI v 90 ml H 2 0. Imunoelektroforéza_sera_^ po jednohodinové inkubaci lidského aera molybdenanem amonným značeným on Mo byla provedena elektroforéza v 1 fi agarovém gelu Oxoid 5.2 ve veronalovém pufru, pak bylo použito specifických antiser z oblasti alfa2proteinové frakce. Obsah_moljbdenu_ve_slinách_ >^ pokusná zvířata umístěná v metabolických klecích v dlouhodobé urethanové narkose obdržela jednorázoqq bvl y v<"i 1000/ug JJ Mo/kg ž.v«sliny jim v priibšhu 24 hod. odebírány do. předvážených buničitých smotkú, ihned po odběru vářieny a měřeny. Obsah^mql^bdenu_v_tvrd^ch_tkanich_^ pro zjištění obsahu molybdenu během 24 hod. byla zvířatům jednorázově aplikována dávka 800 /ug Mo/kg ž.v. ve formě molybdenanu amonného. Pro časové intervaly 2,4,6,10 a 1.5,5 dnu byly použity dávky ug 5 %io/kg ž.v. Po zabití byly odebrány řezáky, stoličky a tibie, zváženy a měřeny. Hozdě_lenl_moly_b'i^DU_v_ zubech 2 provedení obdobné jako při zjišíování obsahu molybdenu s tím, že bylo použito dávky 13 mui/zvíře. Vypreparované zuby a celé dolní čelibti byly vybroušeny na sílu vzorku um. Pro mikrodensitometrické proměření bylo použito autoradiogramu na strippingfilraech Kodak AR 10, pro ostatní Jiodak AR 50, s exposiční dobou 1013 dnu po dosažení izotopové rovnováhy.

16 14 :; ' Pro aaakroautoradiogramy byl použit i aiedix Kapid R 3 s 9 denní exposjoí. Mikrodensitometrické vyhodnocení bylo provedeno aparátem Leitz i>ipv s polem 10yum. Obsah. moiybdenu_v zubech při.chronické^aglikaci^ vzorky zubu byly aktivovány tepelnými neutrony po dobu 24 hod. tokem 1C na měřeny po 3,6 a 10 dnech po ozáření na GeLi detektoru /ÚJV 8ež/ s 4000 kanálovým analyzátorem /íiuclear Chicago/. Stanovení_moly bdenu_99_: zkoumané vzorky byly podle dosahovaných faktivit měřeny po dosažení izotopové rovnováhy mezi Tc a Mo, f nebo selektivně v rozsahu maxima "Mo při 0,66 1,0 MeV na Gamma automatic system nuclear Chicago, model 4224» Výsledky a diskuse Rozdělení molybdenu v krysím seru po aplikaci radiomolybdenu zvířatům ukazuje obrátek 1. V seru je patrné jediné maximum v oblasti alfa2proteinové frakce. Identifikaci potvrzuje autoradiogram téhož sera /obr.2/. Stejné výsledky byly dosaženy in vitro po jednohodinové injaibaci krysího a lidského sera s radiomolybdenem. Bylo proto možné provést přesnější určení bílkovinné složky radiomunoelektroforézou lidského sera, která jednoznačně potvrdila zjištěnou vazbu molybdenu na alfa2makroglobulin /obr»3/. Další chroaiatografické studie však ukázaly, že molybden 99, který byl používán ke značení, obsahuje vedle šestimocné formy i pětioiocnou, jejíž množství roste s časem v důsledku autoradio

17 15 99 Obr. 1 Rozdělení aktivity Jíio v krysím seru po subkutánní aplikaci molybdenanu amonného CPM 200 Obr. 2 Autoradiogram krysího sera 1 hodinu po subkutánní aplikaci "Mo molybdenanu amonného.

18 16 Vznikla tedy otázka, jaká chemická forma molybdenu reaguje a alfa2aiakroglobulinem..byla proto znovu provedena inkubace sera in vitro, aväak s použitím vyšších koncentrací / jig iao/ml aera/ neznačeného molybdenanu. Přes dostatečnou citlivost detence molybdenu rhodaniäem v redukčním prostředí se nepodařilo prokázat vazbu šestivalentního molybdenu na alfa2makroglobulin nebo jinou bílkovinnou složku sera. Ověřili jame proto naše dřívější nálezy /j selíková, Bíbr, Lener 1974/ aplikací vhodné formy potimocného molybdenu. Po subkutánním podání potimocného radiomolybdenu stabilizovaného kyselinou askorbovou se základní rozdělení molybdenu na složky krve nezměnilo. Téměř 75 i» pětimocného molybdenu bylo nalezeno v plasmě, zbytek na erytrocytech. Vazba pentavalentního molybdenu na krvinicy se však ukázala mnohem pevnější. Autoradiografie sera po elektroforéze prokázala však nejen intenaivnější interakci t alfa2makroglobulinem, ale i vazbu na beta2, gama 1 frakci a i jistou afinitu k albuminu. Je však třeba podotknout, že již v 3Ť ní kyselino octové se z elektroforegramu odbourával molybden nalezený na beta2 a gama1 frakci a poněkud se snížilo jeho množství na alía2 frakci a albuminu. Chromatogramy deproteinováných ser po subkutánní aplikaci šestimocného molybdenu prokázaly pouze přítomnost hexavalentníhc molybdenu. Po aplikaci pentavalentní formy byla v supernatantu nalezena obě mocenství. Lze tedy konstatovat, že bez ohledu na chemickou formu aplikovaného molybdenu se vytváří v krvi in vivo směs pěti a šestimocného molybdenu. Převážná část veškerého molybdenu zůstává v plasmě, přičemž hexavalentní je převážně volný, pentavalentní vykazuje afinitu viiči sérovým bílkovinám. Z nich je pevně a v největší míře vázán na alfa2makroglobulin» Předpokládáme tudíž, že v těchto formách je molybden transportován do tvrdých tkání.

19 17 Koncentrace molybdenu v krysích, slinách po subkutánní apliicaci %o značeného molybdenanu v dávce 1000 ýug/kg ž.v. byla sledována v průběhu 24 hod. po podání / obr.4/. Z průbéhu křivky na obrázku je zřejmé, že maxima obsahu molybdenu se dosáhne bohem prvních dvou hodin, po nich následuje prudký pokles, Který během 24 hod. činí téméř dva řády. Časový průběh obsahu molybdenu ve slinách po jednorázové aplikaci je tedy oodooný změnám koncentrace v krvi. Z těchto našich nálezů je zřejmé, že molybden je do zubů a kosti přiváděn především krevní cestou. Je třeba připomenout, že i při blízkých koncentracích v obou případech nehraje přenos molycdenu. slinami rozhodující úlohu z kvantitativního hlediska, waopak je však třeba přihlédnout k tomu, že pro eventuální inkorporaci molybdenu do zubního u má právě tato forma transportu mimořádnou důležitost* Kinetika ukládání molybdenu do celých zubů, řezáků i molárů byla sledována ve srovnání s jeho inkorporací do dlouhé kostitibie. Nalezené množství během 24 hod. a dále 2,4,10 a 13,5 dne po aplikaci 800 ug Mo/kg živé váhy ukazuje obr. 5. J oncentrace molybdenu ve sledovaných tkáních dosahuje maxima během 2 hodin po aplikaci, pak prudce klesá, avšak od druhého dne nastává pomalý rovnoměrný pokles. Zatímco u srovnávané kostní tkané /tibie/ probíhá pokles koncentrace molybdenu po jednoduchá exponenciále, křivky řezáků a molárů jsou zřetelné zakřiveny a lze je tudíž vyjádřit rovnicí pro exponenciálu s konstantou. Pro obsah dávek od 25 ug Wo/kg ž.v. do i mg iiio/kg ž.v v intervalu 214 dnů po aplikaci subkutánní i intragastrické platí vztah y t i* = D a /be ~ Vt + c /

20 18 kde y je koncentrace molybdenu v ng flio/gvlhké tkáně k dode t t Je doba po aplikaci ve dnech D je aplikována dávka v ng mo/g ž.v. a,b,c JBOU bezroeuiérné experimentální konstanty ^ Je rychlostní konstanta vylučování molybdenu ve dnech 1 Pro zkoumané tkáně byly nalezeny hodnoty konstant, udávané v tabulce II. Tabulka II.Konstanty tvrdých tkání Tkáň a b c A L řezák 1,00 0,063 0,030 0,163 4,15 stoličky 1,00 0,099 0,018 0,167 4,15 tibie 0,873 0,186 0,166 4,13 t"je poločas vylučování ve dnech Tabulka ukazuje, že molybden obsažený po Jednotlivé dávce ve sledovaných tvrdých tkáních se z nich vylučuje stejnou rychlostí s poločasem 4,15 dnů. V tibii není během čtrnáctidenního sledování patrná retencs molybdenu, zatímco v zubech je zcela prokazatelná a je charakterizována retenční konstantou c. Odlišnost ukládaní molybdenu do zubů. je patrná i z konstanty a, která ukazuje, že koncentrace molybdenu v zubech stoupá úměrná podané dávce*

21 19 Obr. 3 Imunoelektroforegram lidského sera, inklinovaného 99 in vitro ŮÍO molybáenanem amonným, k němuž je v horní částí připojen jeho autoradiogram. Proti lidskému seru oylo nanášeno střídavé' antialfa2aip.kroglotiulinové a polyvalentní sexvtm, otopy zanechal pouze alfa2makroglobulin.

22 20 Obr.4 Koncentrace molybdenu v krysích slinách v průběhu 1 dne po subkutánní aplikaci molybdenanu amcnného nn m«rwru v u»í* Uních po ubkutww <vhuci OOO ttq hto/kg z v Obr. 5 Množství značeného molybdenu v krysích zutech a tibii bohem 14 dnu po aplikaci 800 jag lto/kg živé váhy I0 5! í 4... Tibia o Motors. Incisor i Khouri)

23 21 Autoradiograiay řezáků, a moláru v průběhu dvou. týdnu po aplikaci byly vyhodnoceny mikrodenritometricky. & maximálnímu qo hromadení ^ Ä I O došlo v dentinu, menší koncentrace byla zjištěna v cementu. íoto naše zjištění, získané z měření na krysách in vivo je v souladu a nálezy získanými na lidských zubech zavedením radiomolybdenu elektrochemickou cestou do zubní tkané in vitro / Jsertrand 1972 ', tsertrand, ±>lanquet, Laparra 1972 /. Díky větší velikosti lidských zubu a mnohonásobně vyšším použitým aktivitám dosáhli přesnější lokalizace molybdenu v Tomešově zrnitá vrstvě zubní tkáně. Neprokázali však přítomnost molybdenu v zubním u. flaproti tomu v našich pokusech in vivo se projevuje pozorovatelná inkorporace molybdenu i do skloviny. ľento nález podporuje představy o možném vstupu iontu molybdenu do u přiváděných exogénne. Vylučování molybdenu z dentinu a cementu, vyplývyjícl z denzitometrických sledování mělo časový průběh odpovídající vylučování s celých zubů. Poměr mezi vyšší koncentrací v dentinu a nižší v cementu byl při tom konstantní, zamořené hodnoty se pohybovaly v rozsahu desetin cř. desítek pci. Vzhledem k minimální radioaktivitě ve sklovine nebylo možno vyhodnotit časovou závislost ukládání molybdenu. Kromě sledování kinetijsy retence molybdenu v zudech po jednorázové aplikaci radiomolybdenu, byla věnována pozornost také deposici do zubní tkáně v závislosti na chronickém podávání molybdenanu sodného v pitné vode / obsahující BOO ppm/ krysím samcům..bohem 84 denního podávání vypila zvířata 1078 mg fflo na 100 g živé váhy. u destrukční neutronovou aktivační analýzou bylo zjištěno, že jejich řezáky obsahovaly 26,8 i 2,0 ppm a molárcy 25,8 i

24 22 3,5 ppm molybdenu v celých zubech. Předpokládané výsledky naäieh pokusů ukazují podle našeho názoru další cestu pro sledování účinku molybdenu v oblasti experimentální kariogeneae a k objasnení jeho úlohy v tôchto procesech. Závorem autoři dekují ť. wyšákovi, at. Arejčímu, J. Hanzlíkovi, M. Kselíkové, L. Pavlíkovi a M. Vobeckému za jejich pomoc při této práci. * Literatura 1. Adler P., Straub J.; Acta med. Hung. 4, 221 /195J/. 2. Anderson E.J.: uaries Res. j, 75 /1969/«3* ttertrand &.: Effets cariostatiques du molybdene j son action sur la réserption de la dent humaine /these doktorské práce. Univ. Bordeaux tíertrand ff.,isianquet P., Iaparra J.: Uompte Rendu iiiol. 166, 353 /1972/. 5. Bíbr b., LeneT J.: Sborník předn. VI. semináře o mikroelementech. Us spol.chem., Praha 1S72. Str Aaelíková M., Bíbr B., Lener J.: Physiol. bohemoslov. 2i, S3 /1974/. 7. Lener J., Híbr n. x ČS. stomatol. 7i, e8 /1973/. 8. Ludwig Í.&.: Aust. dent. J. 8, 109 /1963/.

25 23 Biochemické vlivy stopových množství uranylové soli Jaroslav.Nosek ZUiiZ uranového průmyslu v Příbrami, laboratorní odd. V předešlém semináři jsme sdělili / 1 / 1 že v sušině červených krvinek žilné krve horníků hlubinných uranových dolu je významné větší množství uranu, než jaké je ve skupina osob kontrolních. Toto množství uranu v červených krvinkácb vzrůstá úměrně se vzrůstajícím počtem let nepřetržité práce horníka v zaměstnání / 2 /. Zůstává však vždy velmi malé / řádově 10~ 5 pg V až 1O~ pg U v iedné krvince/. Poměrné množství uranu v celé sušině červených krvinek podává oor. 1 a vyjadřuje ho ve váhových dílech ppb z jednoho váhového dílu sušiny. Při tak malých množstvích uranu nemyslíme na otravu uranylovou solí* ISJademe si vsak otázku, zda tak malé množství uranu ovlivní významně výměnu a přeměnu látek živé hmoty. Valmi malá množství uranylové soli mění in vitro aktivitu dohydrogenazy glyceraldehydfosfátu. Tento enzym / Dglyceraidehyd 3foafát : HAJ) / fosforylující / oxidoredukaza / je krokoměrem glykolyzy / 3 / ^á současně vlastnost dehydrogenazy a fosfatazy. nalezli jsme experimentálně, in vitro, že velmi malá množství uranylové soli / 1 ug U až 10yogTJ ve 2,5 ml roztoku / snižují dehydrogenazovuu aktivitu tohoto enzymu a současně zvyšují jeho fosfatazovou aktivitu / viz obr. 2 /. Taková změna musí mít svoje biologické důsledky, iírok glykolyzy se o něco zpomalí a výtěžek chemické energie v procesu glykolyzy se aníží. Zvýší se vznik tepla.

26 Ť. Obr. 1 Obsah uranu v sušině červených krvinek žilné krve ' horníka hlubinných uranových dolu / body Jsou průměry ve skupinách lidíj jsou vyznačeny hranice spolehlivosti pro podmínku P 0,05 / JL Množství uranu v sušině červených krvinek vyjádřené v dílech ppb z jednoho váhového dílu sušiny. B 1 ' Počet let nepřerušené práce horníka v zaměstnání:

27 Obr. 2 Zmeny aktivity dehydrogenazy glycerald«hydfo«fátu po přidání uranylové soli /BIU je dehydrogenázová aktivit* enzymu.', ťosř je fosfátázova aktivita enzy«u / Sloupeic ' je kontrola jejíž aktivita je položena za 100 >J sloupekuk je táž kontrola po pridaní uranylové soli v«množství 10 ug U / 2,5 ml. GAPDH DEH FOSF 142 K UK K UK

28 26 V každé burice má proces glykolyzj sviij pentozový zkrat. Zkoumali Jsme proto vliv velmi malých množství uranylove soli na aktivitu enzymu dehydrogenazy glukoso6ŕoeŕátu. i'ímto enzymem / Dglukoso~6.tosfát : iiadp oxidoredukazou / odbočuje pentosový zkrat od procesu glykolyzy. nalezli jsme, že velmi malá množství uranylove soli / 10~ ng U / mililitr / zvyšuj í aktivitu dehydrogenazy glukoso6fosřátu. desetkráte až stokráte větší množství uranu ale naopak významně brzdí aktivitu dehydrogenazy glukoso6 fosfátu / vis; obr. 3 / laké tento děj musí mít svoje biologické dôsledky, Podle koncentrace uranylu muže být aktivita enzymu zvýšena, nedo snížena. U horníku hlubinných uranových dolu nalezli jsme sníženou průměrnou aktivitu dehydrogenazy glukoso6fosfátu a to v hemolyzátech červených krvinek jejich žilné krve / 4 /. U týchž horníka byla však nalezena zvýšená aktivita pento8ového zkratu v červených krvinkách jejich žilné krve / 5 /. Je zapotřebí vysvětliti protikladnost obou těchto nálezu. Zkoumali jsme proto vliv velmi malých množství uranylove soli / 10~ 2 pg U / 12 ml / na proces oxydováni KADH a WADPH molekulárním / plynným / kyslíkem a suspenzí stromat červených krvinek / viz obr. 4 a 5 /. Obrázek 4 dokládá svým bodem K, že suspenze stromat červených krvinek osob kontrolních neoxyduje rladh suspenzí stromat a molekulárním kyslíkem. Současně ale dokládá svým bodem UK, že po přidání malých množství uranylové soli ke suspenzi stromat červených krvinek osob kontrolních / 10"^ pg U / 12 ml / oxydují táž stromata NADH molekulárním / plynným / kyslíkem / 6 /. Obrázek 5 potom dokládá svým bodem H, že ve stejných pokusných podmínkách jako předešle, oxydují stromata červených krvirieac hor

29 Obr. 3 Zmány aktivita dehydrogenazy glakoso6fosfátu po přidání uranylové soli A Aktivita enzymu vyjádřená ve mu / ml b Jjítnožstvl uranu ve zkoumaném vzorku : AKTIVITA 00 O l i l i to o 1 to C ui bo

30 Obr. 4 Proces oxydování ííadh suspenzí stromat červených krvinek a plynným kyslíkem tíod Á. je experimentální průměr ve skupina osob kontrolních před přidáním uranylové soli ke suspenzi stromat červených krvinek J bod lfl je táž skupina po přidání uranylové soli ve množství 10~ pg U / 12 ml / Ex Úbytek extinkce světla vlnové délky 366 nm NADH O UK

31 Obr. 5 ťroces oxydování NADH suspenzí stromat červených krvinek a plynným kyslíkem / J3od H je experimentální prttmér ve skupino horníka uranových dolů. 8 délkou práce v zamestnaní delší deseti let,* bod JJI je táž skupina po přidání urany love soli ve množství 10" pg U / 12 ml. / Sx Úbytek extinicce svitla vlnové délky 366 nm 0,050

32 30 nika uranových dolu tíadh plynným Jcyslíkem. tato jejich schopnost se dále zvětší, přidámeli k suspenzi stiomat malé množství urany love soli / bod T JH/. Zajímali jsme se také o proces oxydování íiadph suspenzí stromat červených krvinek a plynným kyslíkem, nalezli jsme, že stromata skupiny osob kontrolních oxyaují JřiADPH kyslíkem a že tato jejich schopnost se zvětší, přidámeli k suspenzi stromat malá množství uranylove soli. nalezli jsme, že stromata červených krvinek horníku hlubinných uranových dolu oxydují silněji riadfh plynným kyslíkem. Tento nález vysvětluje, proč v červených krvinkách horníka uranových dolu může být zvýšena aktivita pentozového zkratu glykolyzy i v podmínkách o něco snížené průměrné aktivity enzymu dehydrogenazy glukoso6fosfátu. Obrat rladph je urychlen vlivem uranylu na proces oxydování wadph memoránou krvinky a plynným kyslíketa s který touto membránou prostupuje. biologické důsledky všech těchto dějů jsou jistá veliké. Vždy? proces oxydování JSADH 3e tak postupné více a více odpoutává od procesu oxydativních fosforylací. Takový stav je ale v bunkách mnohých druhů rakoviny / 7 / U horníků uranových dolů je častější výskyt tohoto onemocnění. Pro výklad vzniku onemocnění nedostačuje však úvaha jenom o jednom druhu škodliviny. Literatura 1..Nosek J.: Riziko těžkých kovu u horníků hlubinných uranových dolů. Sborník přednášek z VIII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu. Praha, kvóten Nosek J., Šimková ta., Kukula b\, Pehr i'., Aubát hi : Důkaz

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 1 KVALIT ALITA A RYBR V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH MZe_ryby.qxp 18.7.2008 13:06 StrÆnka 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny,

Více

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH

KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH KVALITA RYB V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH TOCÍCH 2 Ryby jsou důležitou součástí zdravé výživy. Obsahují omega-3 mastné kyseliny, které jsou pro člověka nezbytné, a jeho organizmus si je nedokáže sám vytvořit.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Chemické složení rybího těla

Chemické složení rybího těla Chemické složení rybího těla Produkce ryb (2001) 24,7 tisíc tun (20,1 tis. t odchovaných, 4,6 tis. tun odlovených na udici) Spotřeba ryb v ČR 4,6-5,4 kg, sladkovodní ryby 0,9-1,1 kg Průměrná celosvětová

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS

Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_9IS Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_9IS Pořadové číslo: 07 Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum: 11.10.2013 1 Sladkovodní ryby pásma, výživa Předmět: Ročník:

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Vyšetřování pitné vody před sto lety a dnes

Vyšetřování pitné vody před sto lety a dnes Vyšetřování pitné vody před sto lety a dnes Václav Čadek, Jaroslav Šašek, SZU Praha Seminář u příležitosti 150. Výročí narození prof. Gustava Kabrhela Vyšetřování pitné vody před sto lety a dnes 1900 Gustav

Více

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby

Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby Vliv nejvýznamnějších zdrojů znečištění českého úseku řeky Labe na ryby T. Randák 1, V. Žlábek 1, J. Kolářová 1, Z. Široká 2, Z. Svobodová 1,2, J. Pulkrabová 3 and M. Tomaniová 3 1 University of South

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (И) В, G 01 P 17/00. (54) Způeob získávání eoli prvkťl vzácných zemin

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (И) В, G 01 P 17/00. (54) Způeob získávání eoli prvkťl vzácných zemin ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (61) (23) Výstavnf priorita (22) Přihlášeno 12 09 86 (2») PV 8176-86.P (И) В, (51) Int. CI.4 G 01 P 17/00 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice

Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice Kontaminace ryb v okolí Spolany Neratovice David Štrunc, Zuzana Hořická, Jiří Musil Polutanty ve vodním prostředí VODA ELIMINACE RESPIRACE, EXKRECE 1 POTRAVNÍ

Více

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě.

) se ve vodě ihned rozpouští za tvorby amonných solí (iontová, disociovaná forma NH 4+ ). Vzájemný poměr obou forem závisí na ph a teplotě. Amoniakální dusík Amoniakální dusík se vyskytuje téměř ve všech typech vod. Je primárním produktem rozkladu organických dusíkatých látek živočišného i rostlinného původu. Organického původu je rovněž ve

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014

Renáta Kenšová. Název: Školitel: Datum: 24. 10. 2014 Název: Školitel: Sledování distribuce zinečnatých iontů v kuřecím zárodku za využití moderních technik Monitoring the distribution of zinc ions in chicken embryo using modern techniques Renáta Kenšová

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.18 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Liberec, 20. listopadu 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Historie I. 1556 - Agricola -postižení

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie

Více

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu. Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti

Více

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních stavebních částic: atomů, iontů a... Látky se liší podle druhu částic, ze kterých se skládají. Druh částic

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ

Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

ZATÍŽENÍ SEDIMENTU HOSTIVAŘSKÉ NÁDRŽE PRIORITNÍMI POLUTANTY 40 LET AKUMULACE ZNEČIŠTĚNÍ

ZATÍŽENÍ SEDIMENTU HOSTIVAŘSKÉ NÁDRŽE PRIORITNÍMI POLUTANTY 40 LET AKUMULACE ZNEČIŠTĚNÍ ZATÍŽENÍ SEDIMENTU HOSTIVAŘSKÉ NÁDRŽE PRIORITNÍMI POLUTANTY 4 LET AKUMULACE ZNEČIŠTĚNÍ ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Thákurova 7, Praha 6, 16629, Česká republika

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Josef Hejzlar Petr Znachor Zuzana Sobolíková Vladimír Rohlík Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hydrobiologický ústav České Budějovice

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO. Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň

ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO. Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň ANALYTIKA ORGANICKÝCH HNOJIV VYROBENÝCH Z BRO Alena Žalmanová NRL RO ÚKZÚZ Plzeň, Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň Činnost NRL RO ÚKZÚZ Plzeň Rozbor hnojiv Organická komposty, průmyslové komposty, vermikomposty,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ MONITORING KOVŮ PLATINOVÉ ŘADY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Ing. Anna Cidlinová, MUDr. Magdalena Zimová, CSc., Ing. Zdena Podolská, MUDr. Jan Melicherčík, CSc. Státní zdravotní ústav v Praze Česká zemědělská univerzita

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Otázka: Vyšetření moče. Předmět: Biologie - biochemie. Přidal(a): Tabletka. VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové.

Otázka: Vyšetření moče. Předmět: Biologie - biochemie. Přidal(a): Tabletka. VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové. Otázka: Vyšetření moče Předmět: Biologie - biochemie Přidal(a): Tabletka Anotace VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové Julie Janatová Konzultant: Bc. Soňa Vokatá Tato práce je výsledkem

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.6 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. je specializovaný úřad státní správy zřízený zákonem č. 147/2002 Sb. je organizační složkou státu je správním úřadem, podřízeným Ministerstvu zemědělství je držitelem certifikátu

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I

ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I ZKOUŠENÍ MALÝCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD VE VÚV TGM, V.V.I Abstrakt Věra Jelínková 6, Ondřej Taufer 7, Dana Baudišová 8 Vývoj a hodnocení domovních čistíren odpadních vod ve Výzkumném ústavu vodohospodářském

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY. Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. DIPLOMOVÁ PRÁCE VÝVOJ CHEMISMU VODY V POVODÍ NISY Bc. Gabriela Ziková, 2013 Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. zhodnocení vývoje chemismu vody v povodí Nisy podle hydrologických a chemických

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Funkce chemického pokusu ve výuce Funkce vyplývají ze struktury pokusu a charakteristiky výuky a vzhledem k cílům výuky Informativní Formativní Metodologická Vyberte si každý jednu chemickou reakci (z

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Šťastný Václav Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Ing. Václav Šťastný, Ing.Martina Beránková, RNDr.Dana Baudišová, PhD Projekt TAČR TA01021419 Výzkum intenzifikace venkovských a malých

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních částic: atomů, iontů a... 1. Přiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic.

Více

Informace o záměru projektu AstroBioCentra

Informace o záměru projektu AstroBioCentra Informace o záměru projektu AstroBioCentra René Kizek Laboratoř metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně a STRATO-NANOBIOLAB Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a STRATO-NANOBIOLAB

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

Zhodnocení výsledků prvního systematického sledování zbytků léčiv v pitných vodách v ČR

Zhodnocení výsledků prvního systematického sledování zbytků léčiv v pitných vodách v ČR Zhodnocení výsledků prvního systematického sledování zbytků léčiv v pitných vodách v ČR H. Jeligová 1, F. Kožíšek 1,2, V. Čadek 1, I. Pomykačová 1, 1, Praha, 2 3. lékařská fakulta UK, Praha Konzultační

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU Your Name and Company Lucie Doležalová, Dana Komínková, Lucie Večeřová, Jana Nábělková lucie.dolezalova@fsv.cvut.cz kominkova@fsv.cvut.cz ČVUT v Praze, fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického

Více

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg

Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Klastr bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215 273 51 Červený Újezd tel : +420 732711998 e-mail: info@klastrbioplyn.cz Využití a registrace popela ze spalování biomasy jako hnojiva Tomáš Rosenberg Popel ze spalování

Více

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná.

TEST. na přezkoušení uchazeče. pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. 1. O jaký druh ryby se jedná. TEST na přezkoušení uchazeče pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku 1. O jaký druh ryby se jedná a] úhoř říční b] lipan podhorní c] hrouzek obecný 2. O jaký druh ryby se jedná a]

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě )

Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Rychlé metody stanovení zářičů alfa a beta při plnění úkolů RMS (radiační monitorovací sítě ) Jiří Hůlka, Věra Bečková, Irena Malátová Státní ústav radiační ochrany Praha Radiační mimořádné situace: kontaminace

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou cytostatik - propustnost ochranných rukavic pro vybraná léčiva

Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou cytostatik - propustnost ochranných rukavic pro vybraná léčiva Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou cytostatik - propustnost ochranných rukavic pro vybraná léčiva Mgr. Pavel Odráška, Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Lucie Gorná, R. Vejpustková a doc. Luděk

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Andrea Krsková, Milena Černá Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Hodnocení nutričního

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Dithiokarbamáty: objev a historie 1. Co je známo o toxikologii pesticidů zinebu

Více