SIS! /z'tre\ --.-,SI!]-z- jednajici: Boris Mettter, jednatet tc: 017 7A 544 otd: czo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIS! /z'tre\ --.-,SI!]-z- jednajici: Boris Mettter, jednatet tc: 017 7A 544 otd: czo17 78 544. Email:"

Transkript

1 /z'tre\ SIS! --.-,SI!]-z- EVROPSKA UNIE EVROPSKf FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI xuptti sttrtt_ouvl uzaviena dle ustanoveni s 2079 a nasr. zakona e. ggr2012 sb., obeansky zakonik r. smluvni srrany Nezev prodavajiciho: Varhanafskadflna DlabaFMetfler, s.r.o. se sidlem: Bilsko 47, Bflsko jednajici: Boris Mettter, jednatet tc: 017 7A 544 otd: czo bankovnispojeni: /0800 spisov6 znaeka: kontaktni osoba ve vecech technickych: Boris Metfler boris. a (dale jen,,prod5vajici") Nlzev kupujiciho: Kolegium pro duchovni hudbu se sidlem: Mechurova 370, Klatovy ll, Klatovy jednajici: Mgr. Vit Aschenbrenner, ph.d., piedseda spolku lc: ote: CZ26gg4B1O bankovni spojeni: 0800 Cislo rictu: (dele jen,,kupujici") uzavlr{i ni2e uvedeneho dne, meslce a roku tuto smlouvu II. PREDMET SMLoUvY 'l. Prodevajici se zavazuje, ze kupujicimu odevzde v6c di v6ci, kter6 jsou pledmdtem koup6, a umoznl mu nabyt vlastnicke prsvo k t6mto v6cem, a kupujici se zavazuje, Ze v6ci pievezm e a zaplati prodavajicimu kupni cenu. 2 veci se pro ueely teto smlouvy rozumi zallzenl - pienosny truhlow varhanni pozitiv (Truhenpositiv) 3. MnoZstvi, jakost a provedeni, iako2 i dalsi specifikace a vlastnosti zaffzeni jsou ujednany v pliloze d. 1 smlouvy. 4. Zevazek prodavaiiciho odevzdat vdci zahrnuje t6z dopravu zaiizeni do odloueeneho pracoviste kupujiciho a pfedani dokladt potiebnych k pfevzeti a uaiveni zatizeni v deskem jazyce. 5. Prodavajici prohlasuje, ze je vyludnym vlastnikem zarizeni a doddvan6 zarizen i je nov6- Evropskf hudebni festivat ELIROPAMttSICALE,,lUusica sacra 20lS!, Registr:rini Eislo proiektu: 37O 1t6

2 = ZIEL 3 {1-:--- EVROPSKA UNIE EVROPSKf FOND PRO REGIONATNI ROZVOJ INVESTICE DO VAs[ BUDOUCNOSTI 6. Tato zakazka mar6ho rozsahu,,d.o!6_vka - pienosni truhrow varhanni pozitiv (Truhenpositiv),, i9 soudasti projektu Evropsk)i hudebni festivar eunop-nuusrcile,,musica' """r" )or s;,-ijgi"li"cni Cislo projektu Kupni cena pfedm6tu smlouvy Cini: rrt. xupxi celre e PLATEBNi podminky Ptenosny truhlovy varhanni pozitiv celkem Cena za jednotku (v Jednotka Ka) Cena celkem (v K6) DPH 2.- Kupni cena bez DPH je stanovena jako nejvyse pfipustna a nepfekrocitelne a obsahuje veskere naklady nezbytne pro fddnd a veasne sptneni ptedm6tu smlouvy. sazba DpH se iidi- ptatnlmi pravnimi pledpisy. 3. Kupujicl neposkytne prodavajicimu Zadne zalohy. 4. Kupni cena bude zaplacena kupujicim po predant piedmdtu smrouvy. podkradem pro fakturaci je potvrzeny pfedavaci protokol, ve tterem kupujici deklaruje ledne splne;l ptedmetu smlouvy. Faktuia vystavena prodavajiclm musi spliovat nalezitosta danoveho dokl;du dle platn6 legislativy. Faktura musi..navtc obsahovat nazev projektu: Evropsky hudebni festival EUROpAiIUSICALt,Muiica sacra 2015", registracni clslo proiektu: 370. Splatnost faktury je 30 dni ode dne dorueent daioveho doktadu kupujicimu, kupujici obdrzi originat faktury ve 2 vyhotw6nich. 5. Pok-ud.faktura neobsahuje vsechny zekonem a smlouvou stanovene nerezitosti, je kupujici opravnen ii do data splatnosti vretit s tim, Ze prodavajici je pote povinen vystavit novou fakturu s novrm lerminem splatnosti. V takovem plipade nenl kupujici v prodldni s 0hrad'ou. 6. Povinnost zaplatit kupni cenu je splnena dnem odepsani fakturovane castky z udtu kupujiclho. 7. Smluvnl strany si sjedn6vaji?r9 piipad prodleni prodevajictho s dodanim ptedmotu smtouvy do stanoveneho terminu moznost ulozit smluvni pokutu ve vysi o,o5 o/o z celkovb kupni ceny, a to za kazd\j i zapocat! den prodlenf. zaplacentm smluvnt pokuty nezanika n6rok kupujiciho nj'nanraou pfipadne Skody. S Prodavajici ma v pfipade prodleni kupujlciho s Uhradou fakturovane 6estky (nezaplaceni v terminu splatnosti) narok na 0rok z prodleni ve vysi o,05 % z dtuzne d es]ir(y za kazdy iiapodaiy oen prooteni. IV. DODACi PODM NKY, PREVZET PREDMETU SMLOUYY (KOUPE}, PRECHOD NEBEZPEd SKODY A VLASTNICKE PRAVO K PREDMETU Si'iLOUVY '1. Prodavajici se zavazuje splnit svij zavazek odevzdat v6ci, kter6 jsou piedmetem koup6, dle t6to smlouvy kupujicimu do 30 kalend6lnich dnt od uzavleni smlouvy, nej<iete vsak do i'5. 2 Mtsto plnenlje Kolegium pro duchovni hudbu, Mechurova 370, Klatovy ll, 339 O1 Klatovy. Prodavajicl informuje kupujiclho nejmene 3 dny predem o moznosti pied6n{ kompletniho ptedm6tu smlouvy. Nasledne bude po vzajemne dohode smluven konkretnl termin odevzd5ni ptedmetu koup6. 3. Kupujici neni povinen pievzit pledmet koupe, ktery vykazuje vady a nedodelky, byt,by sami o sob6 ani ve spojeni. s jinimi nebrenity lednemu uzivani predmetu koup6. Nevyu2ijeli-kufujici sv6ho preva neplevzlt pfedmet koupe vykazujici vady a nedodelky, uvedou kupujici a lrooavi,iiai v pledavacim Er ropskj hrdebni fcstiv:rl F:( rr()pa t\.1usic-a l_e,,musica sacra Registr:rrrrr i iislo projeklu: 370 2t6

3 EVROPSKA UNIE EVROPSKf FoND PRo REGIoNAtNi RozVoJ INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI protokolu soupis techto vad a nedodelkr:r voetne zp0sobu a terminu jejich odstranenl. Nedojde-li v protokolu k dohode kupujiciho a prodavajiclho o terminu odstranenl, musl byt vady a nedodelky odstraneny do 15 dni ode dne pfevzeti pledmetu koupe. 4. Pievzetim pledmetu koup6 stvzenym podpisem kupujiciho na pledavacim protokolu, prechazi na kupujiciho nebezpeei vzniku Skody na piedanem pfedm6tu koupe, pfi6emz tato skutecnost nezbavuje prodavajiciho odpovednosti za Skody vznikle v disledku vad ptedmetu koup6. Do doby pledanl a pfevzeti pfedmetu koupe nese nebezpeei vzniku Skody na ptedmetu koup6 prodavajicl. 5. Vlastnicke pravo k pledmetu smlouvy nabyva kupujici Uplnym zaplacentm kupni ceny za ptedmet smlouvy. v. ZARUENI PoDM1NKY 1. Prodavajlcl odpovida za vady zjistene v zarucni dobe, ktera eini 5 let. 2. Zerucni doba zadina bezet dnem podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti pledm6tu koupe. Jeli pfedmet koupe kupujiclm pfevzat s alespon jednou drobnou vadou ei nedodelkem, poelna z6ruenl doba bezet az dnem odstraneni posledni vady 6i nedodelku. 3. Pozadavek na odstraneni vad piedmetu koupe, ktere se projevi v z6rudnl dobe, kupujicl uplatni u prodavajlclho bezodkladne po jejich zjistenl, neipozdeji poslednl den zerucni doby, a to plsemnym oznamenim doru6enim k rukam prodavajiclho (reklamaci). 4. Prodevajici se zavazuje reklamovane vady pfedmetu koup6 bezplatn6 odstranit. 5. Maximalni termin pro odstraneni vady,ie 15 dnl ode dne dorueeni reklamace, nebylo-li mezi prodavajlcim a kupujicim dohodnuto jinak. 6. Poskytnute z6ruky se nevztahujl na vady zp0sobene neodbornym zachezenlm, nespravnou nebo nevhodnou 0dZbou, nebo nedodrzenim piedpisi vlrobc0 pro provoz a 0dr2bu zalizeni, kter6 kupujicl od prodavajiciho pfevzal pii pfejimce (napf. zarucn{ listy) nebo o kteni,ch prod6vajici kupujiciho plsemne poudil. Zeruku se rovnez nevztahuje na vady zp0sobene hrubou nedbalosti, nebo Umyslnym.lednanim. Zaruka se dale nevztahuje na spotfebnl, spojovaci ei instalacnl materiel. V techto plipadech se uplatni obecne (prava odpovednosti za vady dle obdanskeho zakoniku. VI. DALSI UJEDNANi '1. Prodavajicije povinen uchov5vat veske16 originaly idetnich dokladi a originaly dalslch dokumento souvisejicich s rcalizacl zakazky do konce roku 2025, pokud desky pravnl fed nestanovuje lhitu delsl. VySe uvedene dokumenty a,aetnl doklady budou uchovany zp&sobem uvedenym vz6kon e. 563/1991 Sb., o Ucetnictvl, ve zneni pozdejslch ptedpisrl a v z6kone e Sb., o archivnictvl a spisove sluzbe a o zmene nekterych zakonir, ve zneni pozdeislch pledpisi, a v souladu s dalslmi platnymi pr6vnimi pledpisy CR. Prodeva.ilci je dale povinen umoznit vykon kontroly vsech dokladi vztahujic{ch se k realizaci zakazky, poskytnout osobam opravnenym k vykonu kontroly vesker6 doklady souvisejici s realizaci zakezky a poskytnout soucinnost vsem osobam oprevnenrm k prov6deni kontroly. Temito opravnenymi osobami jsou RO Bavorske stetnl ministerswo hospodaistvi, infrastruktury, dopravy a technologii, Ministerstvo pro mistni rozvoj CR, Centrum pro regionelni rozvoj CR a jim povefene osoby, 0zemni flnaneni organy, Ministerstvo financi, Nejvyssi kontrolni 0fad, Evropske komise a Evropsk! 0detnl dv0r, pfipadne dalsi organy opravnen6 k vykonu kontroly. 2. Kupujlci si vyhrazuje pravo zvelejnit tuto kupni smlouvu, s eimz prodevajici souhlasi.

4 1. Smluvni vztah zalozeni touto smlouvou m02e byt ukoncen splnenim, dohodou smluvnlch stran nebo odstoupenim. 2. Kupujici je krome zakonnich d0vodir opr6vn6n od smlouvy odstoupit take v pflpade, Ze Prodevajici uvedl v nabidce informace nebo doklady, kter6 neodpovidaji skutecnosti a m6ly nebo mohly mit vliv na vysledek vyberov6ho llzeni. 3. Ueinnost odstoupeni od smlouvy nastava dorueenim pisemneho oznameni o odstoupeni druh6 smluvni strane. VIII. ZAVEREENA UJEDNANi 1. Tato smlouva nabyva platnosti a ueinnosti dnem jejiho podepsenf ob6ma smluvnimi stranami. 2. Tato smlouva byla vyhotovena ve ctylech stejnopisech, z nichz kaldi m6 platnost originelu, ka2d6 smluvnl strana obdrzi po dvou z nich. 3. V ostatnlm se fldi prava a povinnosti smluvnich stran pflslusnymi ustanovenimi obeanskeho zakoniku (zak. c. 89/2012 Sb.). 4. obe smluvnl strany jsou v6zany podminkami uvedenymi v zadavactch podkladech pto zakazku mal6ho rozsahu, ze ktere vzesla tato smlouva 5. Zm6na teto smlouvy je mozna pouze na zaklade pisemn6 dohody smluvnich stran formou 6islovaneho dodatku ke smlouve. 6. Smluvni strany prohlasuji, 2e tato smlouva odpovida jejich prave, svobodn6, vazne a urcite vflli a 2e se na jednotlivi6h ustanovenich teto smlouvy dohodly jasne a ureite tak, aby z tohoto d0vodu mezi nimi nedoslo ke spon:lm. 7. Na dt:lkaz tohoto sveho prohlaseni pak plipojuji vlastnorueni podpis statutarnlho organu prodavajlciho a vlastnorucni podpis kupujiciho. 8. Nedilnou soucasti teto smlouvy je pliloha C. 1 Specifikace pfedmetu plneni. Prodavajici pfedseda spolku Kupujici Mgt Vlt Aschenbrcnnct M5chtro 370, CZ KI.toeY c.td rll: tt chcn brcnacr, ctn an' c, Evropski hude hn, festival EtlROP,{MUSICALE,,Musita srcra 20l S" Ilegistrne:ni iislo l)ioiekru: 370 4t6

5 Pfiloha 6. 1 Specifikace piedm6tu pln6nl Tato pliloha specifikuje minimalni kvalitativni a kvantitativni standard pozadovaneho plneni (pledmet smlouvy). Prodevajici zajisti, aby poskytovan6 plneni spliovalo minimelne nize uvedene standardy. Technick6 specifikace 1. Klaviatura a rozsah: - chromaticke klaviatura s rozsahem minimalne C--e - provedeni: dlevo (hnede a eerne) - transponovateln a1 = H2 3. Dispozice: 4. Rozmery nastroje: a) Sifka: 110 cm, maximalne 125 cm b) hloubka: 60 cm, maximalne 65 cm c) vyska: c1 ) v ptipade nestroje rozkl6datelneho na 2 dily: celkem 1 10 cm, maximelne'120 cm, pfieemz vyska jednoho dilu 80 cm, maximelne 90 cm; c2) v pfipade nestroje vcelku: 80 cm, maximalne 90 cm 5. Traktura a vzdusnice: mechanicka 16nova traktura mechanicka registrove traktura mechanicka zasuvkova vzdusnice - masivni dfevo, historizujici provedeni (Fimsy), postranni madla - ventiletor - mech - lavice - notovy stojanek Ventiletor a mech mohou byt oddeleny od nastroie (Jako souc6st lavice n6stroje). Nastroj musi byt odolni proti otlesim behem transportu a vykazovat stabilnost ladenl. Evropskj hudr: bni festival 1l tl ROP.AIvtUSICAI,E,'NIusica s:rcr. 2015" Registr:rtni aislo }rojeklu: 370 5/6

6 _/-- ZIEL I- 3 rs$e ---.S11l- EVROPSXA UNIE EVROPSKT FOND PRO REGTONALN{ ROZVOJ INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI Kalkulace nabidkov6 ceny na veiejnou zak6zku maldho rozsahu na dod6vky s niizvem DodAyka - Pienosnj truhlovf yarhanni pozitiv (Truhenpositiv) PoIet Cena za jednotku (v Kt) Cena celkem (v KI) DPH dfevene pist'aly vzdusnice varhanni sklli plovakovy mech a regulace varhannlventilator kovove pistaly klaviatura ladeni a intonace pist'alnice a lavi6ky tra ktu ra naklady na dopravu Nabidkovi cena celkem /z/- Evropskf hudcbni festival EtlROPAlVltISlCALE,,lVlusica sacra 201 5" Registrnini ifslo p}ojektu: 37O 6/6 \ru.

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 OPERACNI * * Oslo smlouvy MF 3321010/2012 Toto cislo uvadejte prifakturaci SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 uzaviraji na zaklade vysledku jednaciho rizeni c.j. MF - 22 472/2012/23-232/BA

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI

INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI evropsky sociainf ^^^^^^^m MINISTERSTVO SKOLSTVI opvzdei^vanf fond V CR EVROPSKA UNIE ML ADFZE A Tf L OVVCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI Pf iloha c. 3 vyzvy KUPNI SMLOUVA

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik) (dale jen,,smlouva) KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen,

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA SMLUVNÍ STRANY Česká republika Národní archiv se sídlem Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 - Chodov IČO: 70979821 zastoupená PhDr. Evou Drašarovou CSc., ředitelkou (dále jen kupující

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto N/ify uvedeneho due, mesice a roku ucastniti 1) Obchodni akademie, Plzen, nam. T. G. Masaryka 13; namestit. G. Masaryka 1530/13, 301 00 Plzen; 1C: 49778161, zastoupena Mgr. Miloslavem Skuhravym, feditelem

Více