'wrt. Mèstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf OZNAMENÍ. 25. òervna 2010 (pótek) v 9:30 hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "'wrt. Mèstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf OZNAMENÍ. 25. òervna 2010 (pótek) v 9:30 hodin"

Transkript

1 Sps. zn.: Òj., Vyzuje: Tel.: E-mal: Mèstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf 7680/201O/SU-No MUVA 7982t20t0 Marcela Novotnó lkl.: l3l Varnsdorf. dne OZNAMENÍ ZAJJAJEXÍ UZNVTXÍUO NÍZEXÍ APOZvAxÍ K VEREJNEMU USTNÍMU JEDNANÍ Amonn s.r.o.,ò , Dolní Chíbskc 170, Chíbskd, kterého zastupuje ÍFM cz spot. s r.o., Ò 2s424s64, chíbskú 20, Chíbsktí (dóle jen "Zadatel") podal dne Zódost o rydóní územního rozhodnutí o umístèní stavby: píístuvba v,robní ltaly na p.ó. 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 298/2 k.ú. Dolní Chíbsktí vóetné píípojky NN na p.ó. 297/1, 306, 314/2, 1042 k.ú. Dolní Chíbskd, píeloíky vrchního vedení NN a kabelu O2 na p.é. 297/2,297/3, 297/4' 298/2, 299, 298/3,300,308,309,310, 311 k.ú Dolní Chíbskd a píeloíky areúlovj'clr rozvodù níen,rskj,clt sítí na p.é. 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 298/2, 298/3, 2gg, 300, 308, 309, 310 k.ít- Dolní Chíbskó Uvedenm dnem bylo zah jeno územní ízení. Mèstsky úíad Varnsdorf, Stavební úíad, jako stavební úad píslusny podle $ 13 odst. 1 písm. f) zíkonaé. l$120a6 Sb., o územním plónovóní a stavebním ódu (stavební zítkon), ve znèní pozdèj5ích pedpsù (dóle jen "stavební z6kon"), oznamuje podle $ 87 odst. stavebního zírkona zahàjení úzernního íízení a souòasnè nazuje k projednóní Zódost veíejné ústníjednóní spojené s ohledóním na místè na den 25. òervna 2010 (pótek) v 9:30 hodn se schùzkou pomanych na místé stavby. Zéwazn stanovska dotòenlch orgànù, nómtky úòastníkù ízení a ppomínky veejnost rnusí byft uplatnèny nejpozdèj p veejném ústním jednóní, jnak se k nm nephlízí. Uòastníc ízení mohou nahlílef do podkladù rozhodnutí (Mèstskf úad Varnsdorf, Stavební úíad, úíední dny: pondèlí a sríeda od 8:00 do 17:00 hodn). Pouèení: Dotòené orgóny a úèastníc ízení mohou z vaznb stanovska a nórntky, popíípadè dúkazy uplatnt nejpozdèj pí ústním jednóní, jnak k nm nebude píhlédnuto. Uòastníc ízení mohou nahlízet do podkladù rozhodnutí (Mèstskf úad Varnsdorf, Stavební úíad, úíední dny: pondèlí a steda od 8:00 do 17:00 hodn). Zadafel zalstí, aby nformace o jeho z6méru a o tom, Ze podal Zódost o vydóní územního rozhodnutí, byla bezodkladnè poté, co bylo naízeno veejné ústníjednóní, ryvèsena na místè uróeném stavebním úadem nebo na vhodném veíejnè pístupném místè u stavby nebo pozemku, na nchz se m6 z6mér uskuteènt, a to do doby veejného ústníhojednóní. Z'Úóastní-l se veíejného ústního jednóní více osob z Íad veejnostì a mohlo-l by to vést ke zmaíení úòelu veej ného ústn ího j edn 6ní, zv ol s spoleèného zmocnènce. 'wrt

2 (r:j,, C.j. MUVA str.2 K z vaznym stanovskùm a nómtkàm k vècem, o kterych bylo rozhodnuto pí vydóní územního nebo regulaòního plónu, se nephlízí. Úòastník ízení ve svych nómtkóch uvede skuteènost, kr.ere zaklldají jeho postavení jako úòastníka ízení, a dúvody podóní nómtek; k nómtkóm, které nesplùují uvedené pozadavky. se nephlízí. PovèÍeny zaméstnanec stavebního úíadu je podle $ 172 odst. 1 stavebního zítkona opróvnèn p plnèní úkolù vstupovat na ctzí pozemky, stavby a do staveb s vèdomím jejch vlastníkù p zj5t'ovóní stavu stavby a pozemku nebo opatíovóní dùkazú a dalsích podkladù pro rydóní spróvního rozhodnutí nebo opatení. Stavební úíad mùze podle $ 173 odst. 1 stavebního zlkona ulozt poíódkovou pokutu do Kò tomu, kdo zínalqm zpùsobem ztéuje postup vízení anebo plnèní úkolù podle $ 172 odst. 1 stavebního z konatím,le znemozríuje opróvnéné úední osobè nebo osobè jí pzvane vstup na svùj pozemek nebo stavbu. Nechó-l se nékten- z úòastníkù zastupovat, píedlozí jeho zóstupce.písemnou plnou moc. ng. Martn Togner vedoucí Stavebního úíadu Toto oznómení musí bjt ryvèseno po dobu 15 dnú. fltfì# VywèSeno dne: {] Sejmuto dne:... Razítko, podps orgónu, ktery potvrzuje vyvèsení a sejmutí oznómení. ObdrZí: úóastníc íízení f 85 odst. ldoporuóené do vlastních rukou: Amann s.r.o., DDS: hzfusas - prostíednctvím zóstupce SFM CZ spol. s r.o., DDS:2zez28l Mésto ChÍbskó, DDS: xcsa3sb úòlstníc íízení S B5 odst. 2 veíejnouw,hldkou: SUS Usteckého kraje, pííspèvkovó organzace, Ruskó é.p.260, Dubí u Teplc 3 Telefónca 02 Czech Republc, a.s., DDS: d79ch2h CEZ Dstrbuce,a.s., DDS: qhdkgn RWE Dstrbuòní sluzby, s.r.o., DDS:jnnyjs6 SCVK a.s., DDS: ftrfgns Mlan Stankovó, Dolní ChÍbskó ò.p. 304, Chbskó Jana Stankovòovó, Dolní ChÍbskó è.p. 304,40744 Chbskó

3 (9', c.j. MUVA 7982t2010 str. 3 dotóené soróvní úíadv. ff Ném. E. Benese é.p.470,407 4 Varnsdorf 1 Krajskó hygenckó stance Usteckeho kraje, ú.p. Dèòín, DDS: 8p3a7n HZS Usteckého kraje,odbor pozórní prevence, územn odbor Déèín, DDS: auyaa6n Krajsky úíad Usteckého kraje, odbor Zvotního prostedí a zemèdèlství. DDS: tgzbsva Agentura ochrany pírody a krajny CR. DDS: dkkdkdj Mèsts\. úíad Chbskó, DDS: xcsa3sb úíadv pro y:éení a podóní zprdv:t o datu vwèíení a sejmutí." Mèstsky úíad ChÍbskó, DDS: xcsa3sb MèU Varnsdorf - ORG, Nóm. E. Bene5e é.p.470, Varnsdorf 1 ostatní: MèÚ Varnsdorf - OSM/úad územního plónovóní, Nóm. E. BeneSe é,.p. 470, Varnsdorf 1 vlastní Píloha: stuace

4 -/--'-- LEGENDA: prsrnv gn BA REVNY znynvéne PLOCFA O]8,ó M2 r n r í ' í,, ^ -, A(TA * AVODU AMANN spo. 5.r.o K,Ú. DcLNíCHRBSKA ) DZEVN NADRZ TTCHNOLOG'C É ody Ì l ADZEMNZASOBNKY TECF í nnnvr ODY 28M2 l\r\-. l\au\-rd f J JUU '/l 30r -T- { pr) nút. pbct.jf LEGENDA: srnvrsn obje(ty: SO O1 SO O. PÉÍSTAVBA OBJEKTU BAREVNY. HALA H3 ZAOENÍ OEJEKTU H3 so 0r.2 NosNA-ocErovA xonsrurcr so 01.3 A KONSRUKCE PODESTY +2,2 TECHNOLOGE so 0r.1,;snvf.rr recx\r clsr Hs *d f,, so SO 02 rot/zr*ùr*#echnolocre ZALOZEN NADRÍMECHNOLOGE +t.t / so 02.1 ze/otg-nt t$"tqqn^óglurèh Nnozr/u'rlcH NAonEL *ejn+re*rloro/rr / / so 02.2 z/ozrùfpoazluxfch NAonlf rrcnnordore ', ;;;; :::: ffru;:;,,,/ {:ru;l*x3u' /"/',n, so 04 -oproccfffnerrr so 05.l NApolrNÍìq-A{ so.ó,s voda,-^-, j*, SO Oó. /,.NAPoJEN NA AR Ly;,/ " ù f#t,t* 33l:3 Hl.f,3Y?jlà',1f##s'-vYTtAK/',f'::tf-- /,W ),,!drs ;;t/j:--,-tn ---:- / L t t 07,,,r.r*/roo,.*or-ù >-.r'- r' \t so 0/ rs -, e EcFNproGrcKE RozvoDY< l.f-d-.,/,' ; f + so 07.1 xnrorhy'nn rnraloví eozvoò-eeryolncrcré voov' 5-* / lj-- /'-":;"' ;\ l. : : l' 11,: É :, :. : :,9'^?9, ::'^o^olìtr: :'l y",., ^ r, /, /,,,' so 07.2,rNApolN[ NA AREALOVÉ Ró4VODy 0DíADNl OGCKÉ VODY "-,.----ì:sr3r1r*-:'*=ì=ì*=-,_!3!ll' Sl,ff-!î,î-îfl,îí',?Utr',o,*,,-n^í,ìù*o{,,,, Blí:,m$$,t**l;:::llíllllJ,f.,ru\AKc n^,,))\--=r4nsìé--"*.*j 'l''3 so 07. s NApo JEN Nì(.Arovf n9l o o,s1e CaNÉo-vzo1 c n u so réeroke ÒAsrr ùèo N $.vzou(n,'z plrn. uolru uì'{ 1.!Aty -- H3r/ so 07.ó \pojenf,xa nnra\ rozvoó.lr - ---_-/ ;ò;;:;' ;ììúe(l;";;;n(;;t,o,* MosTu,.{A ro Hor r z \. pnovozxfsou'dory' \ ^ ps / 0r,*o*oo*o/, N, '---t-"'-.-..'-l \.ì PS 02 soueor KTMATZACNOf JEDN-oEK V\3 1 Ps 03 uosrovl renaa z,sr./r\ 4u \ / Ps 01 HúrgvA Pr.oSrNA 2t v H3\ \l - Ps 05 PfovozNf,outr rr.*n.,,,o*ru\ / Ps 05,r lpnlvnl technoroctcké voo\ \ ps 05,2 rrozeunf;(aonzr recxnorocrck voo vcrìlr nozvooù ps 0s.3 'psqzrf,{nf NADRE rechnorqgrck\oov ve ern\ozvooù Ps 0s.1 TEcHNoLoctcKÉ vvgevelf péfenrvy A BAREVNv 0 t0 20 s psos.s TEcHNoLoclcKÉvyervrNLABoRATonE llllll.-

5 L k.fx.>j.,t+3, é1- t ##-' _ 6 -/8 #. - o... t' t l vyskoví systérv1: Bpv 10,000 = 331.ó5 m.n.m. SoU RA DNCOVÍ SYSTÉM: S-]TSK # A tr "tj,/t: RAZTKO: // è,,!l 1l r l \ ; - \ ''-,{"{ óat NAZEV AKCE: h{(qfo clodeloú &xb04l!ól 347 /1 / " /, / - ìì. ; è '*\ : l r, /3 1' fí r / n F?t r, '//,' //, c '324/2 NVESOR:, spol. s.r.o. Dolní Chbskó Chbskó tó: ZHOTOVTEL: Arch PRO s.r.o, Opletolovo 23, ll0 0l Proho tel7n21 7U. nfo.qchprooctrhvne È:?d5r371 DC;cz276t$71 MSTO STAVBY: Kroj ÚsteckV DolníChbsko ó.p.327 k.ú. Chbsko STUPEN: PROFESE - STAVEBN OBJ EKT: DUR, DSP :l-è *ca"-_: 2eBtf Zhotovlel òóst: Arch PRO s.r.o. nrn\/a7^\/n^ t vrvyv4vyrrvj. S.BoofO 828/ , Déòín 5 Vyprocovol: ng. Zdenék Bízo PÍloho - vykres : l. l" l. l^ l. l. '*u Píloho vykres ò.: a2 DATUM: Revze: Méítko: 1:5Q0

vnnnmra vvurasxe Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTI rozhodnutí o umísténí stavby

vnnnmra vvurasxe Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTI rozhodnutí o umísténí stavby @),, Spis. zn.: v.-,.. VyÍizuje: Tel.: E-mail: 449612009151J-To MUVA 5501t2009 Ing. Martin Togner 412372241k1.: 139 rnartin.togner@varn sdorf. cz Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Ném. E. Bene5e 470.

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/026007/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.2.2010 VEŘEJNÁ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 25.3.2011 Č.J.: 479/11-330 VYŘIZUJE: Yveta Jančová TEL.: 519 361 578 FAX: 519

Více

OZNÁMENÍ. "Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky"

OZNÁMENÍ. Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky Váš dopis: Spis. zn.: Výst/3011/2014/Ta Počet listů dok.: 3 Naše č.j.: Výst/3011/2014-3 Počet příloh: 1 Vyřizuje: Naděžda Täuberová Počet listů příloh: 1 Tel.: 465 461 939 Spisový znak: 328.3 E-mail: nada.tauberova@chocen-mesto.cz

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více