VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Klára Voborníková Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce 2014

2 Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce Klára Voborníková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana Johnová Datum odevzdání práce: Datum obhajoby práce: Praha 2014

3 Bachleor s Dissertation Present and future of Restaurant Breweries Klára Voborníková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality and Tourism Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Dana Johnová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Současnost a budoucnost restauračních pivovarů zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.. Klára Voborníková V Praze dne

5 Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Daně Johnové za připomínky, rady a náměty, které mi pomohly při zpracování. Děkuji také svým rodičům za jejich podporu po dobu celého studia.

6 Abstrakt Voborníková Klára, Současnost a budoucnost restauračních pivovarů, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová, Praha 2014, s. 71 Česká republika je známá svým pivovarnictvím, je tedy přirozené věnovat se tomuto tématu. Tato bakalářská práce se zabývá současností a budoucností restauračních pivovarů. Cílem mé práce je objasnit základní pojmy související s pivem a dále minulost, současnost a budoucnost restauračních pivovarů. Dále jsem chtěla zjistit, jestli lidé navštěvují tyto restaurační pivovary a zkoušejí nové druhy piv, zda znají pojem speciální pivo a euro pivo, a kde nejraději pivo pijí. V práci stručně popisuji výrobu piva, zvyklosti spotřebitelů piva v Čechách, trendy v pití piva a poukazuji na současný stav pivovarnictví a pití piva v České republice. Informace jsou čerpány nejen z rozsáhlé literatury a internetových zdrojů, ale také ze statistických údajů Centra pro výzkum veřejného mínění. Osobně jsem také navštívila několik restauračních pivovarů. Klíčová slova: euro pivo, pivo, pivo speciál, restaurační pivovar, spodní kvašení, svrchní kvašení

7 Abstract Voborníková Klára. Present and future of Restaurant Breweries. Bachelor s Dissertation The Institute of Hospitality Management. Prague: pages. The Czech republic is well known for its brewing, so it s very nice to spend some time on this topic. This work contains some information about present and future breweries restaurants. The goale of my work is to expain some basic concepts of a beer. Another goal is to clarify the past and present of restaurant breweries. I also wanted to figure out if people like to visit these restaurant breweries and if they like to try new kinds of beer. For example, if they know what is an eurobeer and a special beer. Next thing I wanted to know is where they like to drink their favorite beer. In my work I briefly describe the making of a beer, habits of consumers in the Czech Republic, trends in a drinking beer and also current situations of brewing industry in the Czech Republic. I got all the information not only from the extensive literature and Internet sources but also from the statistics of the Center for Public Research. I also have visited few restaurant breweries to get more information. Keywords: euro beer, beer, beer special, brewery, cool fermentation, warm fermentation

8 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Historie a výroba piva Co je to pivo? Historie piva Rozdělení piva Výroba piva Pivo speciál Europivo Rozdíl mezi pivem a europivem Rozdělení pivovarů dle velikosti Restaurační pivovary a jejich historie Historie restauračních pivovarů Restaurační pivovary od roku 1991 až do současnosti Výroba piva v restauračních pivovarech Současnost restauračních pivovarů Český pivní trh Restaurační pivovary na trhu Export českého piva Vývoz minipivovarů Náklady na vybudování minipivovarů Investiční náklady Splnění norem Zdanění piva Cena piva Budoucnost restauračních pivovarů Trendy v minipivovarech ANALYTICKÁ ČÁST Konzumace piva v ČR Pivní kultura Dotazníkové šetření Způsob zpracování dotazníku...44

9 2.3.2 Dotazování Výsledky dotazníkového šetření Pivo před a po 10-ti letech NÁVRHOVÁ ČÁST...64 ZÁVĚR...67 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...69

10 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ graf 1 Podíl minipivovarů na českém trhu s pivem [zdroj vlastní]...25 graf 2 Roční spotřeba piva v litrech na hlavu v ČR [slideshare.net]...27 graf 3 Počet minipivovarů od roku 1991 do 2013 [zdroj vlastní]...29 graf 4 Export českého piva [slideshare.net]...30 graf 5 Podíly nejvýznamnějších exportních trhů pro české pivovary [slideshare.net]...31 graf 6 Pijete pivo?[zdroj vlastní]...51 graf 7 Kolik piva vypijete za týden? [zdroj vlastní]...52 graf 8 kolik jste ochotni zaplatit za jedno pivo? [zdroj vlastní]...53 graf 9 Kde nejraději pijete pivo? [zdroj vlastní]...53 graf 10 Zkoušíte rádi nové druhy a značky piva? [zdroj vlastní]...54 graf 11 Říká vám něco pojem restaurační pivovar? [zdroj vlastní]...55 graf 12 Chodíte do restauračních pivovarů? [zdroj vlastní]...55 graf 13 Víte, co znamená pojem pivo speciál? [zdroj vlastní]...56 graf 14 Víte, co znamená pojem europivo? [zdroj vlastní]...56 graf 15 Vyberte své oblíbené značky piva. [zdroj vlastní]...57 graf 16 Vaše pohlaví? [zdroj vlastní]...58 graf 17 Kolik je vám let? [zdroj vlastní]...58 graf 18 V jakém kraji bydlíte? [zdroj vlastní]...59 graf 19 Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? [zdroj vlastní]...60 graf 20 Jaký je váš měsíční příjem? [zdroj vlastní]...60 graf 21 Je ohrožena existence menších pivovarů? [zdroj vlastní]...61 graf 22 Myslíte si, že cena piva za posledních 10 let vzrostla? [zdroj vlastní]...62 graf 23 Myslíte si, že některé české značky piva prorazily na zahraniční trh? [zdroj vlastní]...62 graf 24 Myslíte si, že je české pivo vytlačeno zahraničními značkami piva? [zdroj vlastní]...63

11 tabulka 1 Základní rozdělení piva [Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb.]...16 tabulka 2 Rozdělení piv dle způsobu kvašení [http://www.wikipedia.org]...17 tabulka 3 Rozdělení pivovarů [beerresearch.cz]...22 tabulka 4 Sazby pro daň z piva [Sbírka zákonů, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů]...35

12 ÚVOD Když zdraží pivo, padne vláda! Tohle úsloví se jako mantra opakovalo v dobách socialismu, kdy bylo pivo dotované, a tudíž levné, a kdy si ho každý mohl dovolit klidně i metr denně. A zároveň se říkalo, že české pivo je nejlepší na světě, ačkoli jsme tehdy neochutnali jiný pivní styl než český (původně ovšem bavorský) spodně kvašený ležák. Někteří lidé tvrdošíjně opakují tahle dvě hesla dodnes. Nejvíce asi ti, kteří hltají informace z propagačních letáků různých supermarketů a rozmýšlejí se, jestli koupí plechovku piva za 6,90, nebo radši zálohovanou láhev za 9,90. Tuší vůbec, že v těch plechovkách není poctivý zlatý mok, ale směs laciného strojního piva a sodovky? A že už vesměs vůbec nejde o české výrobky? Ještě že existují minipivovary, kde se vaří poctivé české pivo. Malé restaurační pivovary, které nemohou velkým výrobcům konkurovat z hlediska množství vyrobeného piva a ceny, se snaží své zákazníky lákat na jiné pivo, než je v Česku i celosvětově nejrozšířenější ležák. Díky malým vyráběným objemům mohou více experimentovat a vařit různé pivní speciály či ochucená piva. Tato bakalářská práce je zpracována na téma Současnost a budoucnost restauračních pivovarů. Toto téma jsem si vybrala, jelikož jsem se chtěla dozvědět něco nového o pivu, nejen jeho historii a způsob výroby, ale i o současném postavení restauračních pivovarů na trhu a o jejich budoucnosti. Cílem mé práce je objasnit základní pojmy související s pivem, a dále minulost, současnost a budoucnost restauračních pivovarů. Dále jsem chtěla zjistit, jestli lidé navštěvují tyto restaurační pivovary a zkoušejí nové druhy piv, zda znají pojem speciální pivo a europivo, a kde nejraději pivo pijí. Práce je přehledně rozdělena do tří částí. První část, teoretická, obsahuje základní pojmy související s pivem, jeho historii a výrobu. Dále je tato část rozdělena na historii, současnost a budoucnost 12

13 minipivovarů. Zde jsou popsány nejen rozdíly mezi výrobou piv ve velkopivovarech a minipivovarech, ale i náklady na vybudování takového minipivovaru. Druhá část je analytická, kde je popsán současný stav konzumace piva v ČR, a je také objasněn pojem pivní kultura. Součástí této kapitoly je i dotazníkové šetření, včetně přiloženého dotazníku a jeho vyhodnocení. Tuto část uzavírá menší srovnávací dotazník na téma pivo po 10-ti letech, kdy je čerpáno ze statistických údajů z roku Ve třetí, návrhové části, se věnuji současnému stavu konzumace piva, pivnímu trhu, a také návštěvností restauračních pivovarů. Při hodnocení vycházím z analytické části. Pro potřeby práce jsem stanovila následující hypotézy, které budou na základě analýzy návrhové části zodpovězeny. Hypotéza 1: Zda Češi stále konzumují pivo ve velkém? Hypotéza 2: Zda je současný pivní trh již nasycen? Znají lidé speciální piva? Hypotéza 3: Zda je budoucnost restauračních pivovarů ohrožena? Navštěvují lidé ještě tato zařízení? V závěru této práce je shrnuta nejen celá problematika této práce, ale je zde také nakousnuté téma propagace minipivovarů. Informace jsou čerpány nejen z rozsáhlé literatury a internetových zdrojů, ale také ze statistických údajů Centra pro výzkum veřejného mínění. Osobně jsem také navštívila několik restauračních pivovarů, jako například v Břevnovském Klášteře, Pivovarském domě, U Medvídků a Staročeský pivovárek Dobruška. Práce bude doplněna obrazovým materiálem. 13

14 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1. Historie a výroba piva Co je to pivo? Na úvod je třeba si říct, co to pivo vůbec je. Přesnou definici piva upravuje vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách, a zní: Pivo je pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny připravené ze sladu, vody, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů, který vedle kvasným procesem vzniklého alkoholu (ethylalkoholu) a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství neprokvašeného extraktu. 1 Tato vyhláška obsahuje jak definici různých druhů piv, tak i požadavky na výrobu a jakost, členění piva a jeho označování. Obecně lze pivo charakterizovat jako mírně alkoholický nápoj, kvašený z obilovin a ochucený přídavkem chmele. Nejčastěji se používá ječmen, případně z něj vyrobené různé typy sladu, jako například plzeňský, karamelový nebo barvící. Také můžeme přidávat pšeničný slad nebo pšenici, či méně obvyklé obiloviny, jako je kukuřice, rýže, oves. Typ sladu určuje chuť a výslednou barvu piva, jeho množství zase takzvanou sílu piva. Intenzitu hořkosti piva zase ovlivňuje druh, množství a způsob přidávání chmele Historie piva Pivo je starobylý a ušlechtilý nápoj. Jeho historie sahá až do počátků civilizace a první ucelené důkazy o jeho výrobě sahají až do dob Sumerů a Babyloňanů. Vyrobit z obilí alkohol tedy lidé dokázali již před cca osmi tisíci lety a některé teorie spekulují s dobou o pár tisíciletí dříve. Tehdejší piva se od našich současných pivních moků s největší jistotou dost lišila. Pravděpodobně nebyla nasycena oxidem uhličitým a přidávaly se do nich 1 Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. 2 ČAPKOVÁ, V., JANÍK, P., POTĚŠIL, V. Restaurační minipivovary v České republice. 1. vydání. Praha: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., s. 5 14

15 různé byliny. Pivo se pilo z hliněných džbánů slámkou. Obsah alkoholu zřejmě hodně kolísal a závisel na způsobu přípravy a způsobu použití, ale nějaký tam určitě byl, jinak by asi nebyl důvod tento nápoj pít. Pivo z ječmene se vařilo také ve starověkém Egyptě a přídělem ho dostávali i otroci při stavbě pyramid. Důvodem rozšíření výroby piva bylo také to, že to byl v této oblasti jediný používaný způsob desinfekce vody. Značného rozmachu dosáhla výroba piva za vlády krále Ramsese, který mimo jiné vlastnil pivovar s ročním výstavem asi hektolitrů. Z Egypta se znalost vaření piva rozšířila do Evropy. Ověřené důkazy výroby piva v blízkosti našeho území pocházejí až z doby zhruba 800 let př.n.l. z území Bavorska. 3 Dávná historie vaření piva v Čechách a na Moravě se odvíjela stejně jako jinde v Evropě. Nejstarší doložený český pivovar je Břevnovský klášterní pivovar v Břevnovském klášteru, který byl založen roku 993. Nejstarší zmínka o vaření piva v Čechách je v "Zakládací listině Vyšehradské kapituly" (asi r. 1088). O velké oblibě piva u našich předků svědčí některé zákony vydané v roce 1039 knížetem Břetislavem I. Jsou v nich vymezeny tresty pro krčmáře, kteří přechovávají opilce, jako například rozbití veškerého hospodského majetku, oholení hlavy, pranýřováním veřejném místě a stanoveno uvržení opilců do žaláře a pokutování. Pšeničná piva byla v Čechách v století stejně obvyklá jako piva vařená čistě z ječného sladu. Piva vzniklá ze směsi sladů se začala vařit až později a předpokládá se, že to byl důsledek smíšeného výsevu na polích. Piva pšeničná byla tehdy dokonce převažující. Důvodem jejich ústupu byla pravděpodobně vyšší cena pšenice. Zajímavé je, že pšeničné pivo smělo být vařeno po celý rok, na rozdíl od světlého piva, které se vařilo jen v chladných měsících roku, tedy od září do dubna. 4 3 HASÍK, T., Svět piva a piva světa. Grada publishing, a. s., 2013, s JINDŘICH, V., Nový trend, nebo nic nového pod sluncem?. In Gastro a hotel, s.77 15

16 Významným mezníkem v českém pivovarství bylo založení Měšťanského pivovaru v Plzni (dnešního Prazdroje) v roce 1842, který vyráběl výhradně spodně kvašená piva. Pivo mělo velmi dobrou kvalitu a během krátké doby všechny pivovary v Čechách a na Moravě zavedly tuto technologii výroby. Tento stručný nástin historie výroby piva a poznatky o jeho prvním výskytu na území dnešní České republiky svědčí o tom, že je tento mok již po mnohá staletí velmi oblíben a určitě si zaslouží naši pozornost Rozdělení piva Základní členění piva na druhy, skupiny a podskupiny dle vyhlášky jsou uvedeny v následující tabulce č. 1 Tabulka 1 Základní rozdělení piva PIVO NÁPOJE NA BÁZI PIVA Stolní Pšeničné Kvašený sladový nápoj Výčepní Z jiných obilovin Míchaný nápoj z piva Ležák Speciální Kvasnicové ochucené Porter Se sníženým obsahem alkoholu nealkoholické [zdroj: Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb.] Dalším důležitým faktorem je také způsob kvašení piva, který určuje typ a charakter piva. Piva jsou svrchně a spodně kvašená. Svrchní kvašení probíhá při teplotách mezi 15 až 20 C, což hodně ovlivňuje chuť i vůni piva. Do této skupiny můžeme zařadit i spontánní způsob kvašení, což byl historicky první a dlouho jediný způsob kvašení piva. Spodní kvašení piva probíhá při teplotách v rozmezí 2-8 C. Tento způsob kvašení je typický pro ležáky

17 Tabulka 2 Rozdělení piv dle způsobu kvaše SVRCHNĚ KVAŠENÁ PIVA SPODNĚ KVAŠENÁ PIVA SPONTÁNNĚ KVAŠENÁ PIVA Pšeničná Ležáky Lambd Ale Výčepní Gueuze Stout Porter Trapist Kriek Frambozen Faro Německá Francouzská [zdroj: Pro shrnutí lze říci, že typ vyráběného piva určují suroviny, způsob kvašení a samozřejmě technologický postup. Ovšem neméně důležitou roli hraje i umění sládka a lidí, co se na výrobě tohoto oblíbeného moku podílejí Výroba piva Pivovarství v České republice se vyznačuje tím, že se zde vyrábí až na výjimky jeden typ piva, někdy charakterizovaný jako pivo českého typu. Jeho hlavním reprezentantem je světlý ležák. 6 Nyní bych chtěla přiblížit způsob výroby piva, aby si čtenáři dokázali představit, jaký proces v pivovarech probíhá. 1. Základní suroviny Základem pro výrobu kvalitního piva je výběr těch nejlepších surovin. Pitná voda - voda užívaná k výrobě piva musí splňovat jakostní kriteria pro pitnou vodu. Pro výrobu světlých spodně kvašených piv je vhodná voda 6 RICKEN, K. H.; BRAAKOVÁ, H. S pivem ke zdraví: Nová síla nejstaršího nápoje. Praha: Granit, s

18 měkká, příkladem nechť je světoznámé plzeňské pivo. Tvrdost vody má vliv na výrobu piva. Čím tvrdší voda, tím by mělo být pivo tmavší a zbytková sladkost trošku vyšší. A naopak, čím je voda měkčí, tím je pivo chuťově sušší a hořčí. 7 Slad - další typickou surovinou pro výrobu piva je obilný slad, v Čechách a na Moravě výhradně připravovaný ze sladovnického ječmene. Pro světlá piva se připravuje světlý slad, často celosvětově nazývaný plzeňský nebo český. Tmavá piva se vyrábějí z tmavých neboli mnichovských či bavorských sladů a ze sladů karamelových a barvících. 8 Dále lze použít slad světlý, jantarový, čokoládový karamelový (světlý, polotmavý, tmavý), mnichovský, pšeničný, vídeňský, barvící (pražený). Z ječmenného sladu získává pivo plnou chuť. Ječmenný slad ovšem není jedinou obilninou používající se pro výrobu piva. Mezi další patří oves, kukuřice, rýže či pšenice. 9 Chmelové výrobky - jsou vyrobeny z chmele za účelem vyššího využití nejdůležitějších chmelových složek při výrobě piva, jejich stability, skladovatelnosti a manipulovatelnosti. Účinné složky - podílejí se na hořké chuti piva, chmelové vůni, zlepšují chuťovou stabilitu, výrazně ovlivňují koloidní stabilitu výrobku Šrotování Slad se nechává 4 až 6 týdnů odležet z důvodu snížení vlhkosti a snížení míry poškození obalů zrn při šrotování. Je třeba používat speciální šrotovníky, které zrno namáčknou, uvolní škrob a obal zůstane zachován. 7 RICHTER, F., NOVÁKOVÁ, J., Pivo jako křen. Olomouc: Booksprint, s.45 8 BASAŘOVÁ, G. a kol., České pivo. 3. dopl. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2011, s VERHOEF, B. a kol., Velká encyklopedie piva. 1. vyd., Čestlice: Rebo Productions, s pivovarferdinand.cz [online] Výroba piva-varna. Dostupné z WWW:

19 3. Vystírání Při tomto procesu dochází k míchání sladu s vodou, které probíhá ve vystírací kádi. Důkladným promícháním sladu s vodou vzniká v kádi hustá kaše tzv. vystírka, která se v dalším procesu nazývá také jako rmut či dílo. 4. Rmutování Při rmutování enzymy obsažené ve sladu štěpí složité škroby na zkvasitelné cukry. V českých zemích se používá nejčastěji dvourmutový výrobní postup, kdy je vystírka postupně přečerpávána do rmutovacího kotle. 5. Scezování Následuje 30-ti minutové scezování, kdy dochází k oddělení kapalné části rmutu od pevných zbytků sladu. Proces probíhá ve sladinové kádi a výsledkem je tzv. sladina. 6. Chmelovar Zde dochází k povaření sladiny s chmelem, a výsledkem je horká mladina. Zde je pivo obohaceno o látky, které mu dodávají tradiční hořkost a vůni. 7. Zchlazování Následně je mladina zchlazena na zákvasnou teplotu 8 C. 8. Kvašení Pak dochází k velice důležitému procesu kvašení. Zchlazená a provzdušněná mladina se po zakvašení pivovarskými kvasnicemi přečerpává do otevřených nádob, kde pivo bouřlivě kvasí. Teplota kvasícího zeleného piva se udržuje na max. 11 C. Hlavní kvašení probíhá u výčepních piv 7 dnů, u speciálů 7 14 dnů. Poté se pivo zachladí a po odčerpání sedlých kvasnic se suduje do ležáckého sklepa

20 9. Dozrávání Dozrávání probíhá v uzavřených tancích při tlaku 1,0 atm. a teplotě do 2 C. Výčepní piva leží přibližně 20 dnů, ležáky až 60 dnů. 10. Filtrace Následuje filtrace na svíčkovém křemelinovém filtru, kde se dokonale odfiltrují kvasinky. 11. Stáčení Následně se pivo stáčí do sudů, lahví či plechovek a rozváží. 11 I když je proces výrovy piva velice složitý, stále u nás narůstá počet restauračních a rodinných pivovarů. Je to asi dáno tím, že se jim daří zachovat tradiční prvky pivovarské výroby, která se ve velkých moderních provozech pomalu vytrácí Pivo speciál Přesnou definici obsahuje již zmíněná vyhláška č. 335/1997 Sb., a ta zní: Speciální pivo je vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 13 % hmotnostních a vyšším. 12 Do speciálních druhů piv se přidávají různá koření, bylinky a dnes již i některé druhy ovoce, které mají vliv na vzhled i chuť zlatavého moku. Za speciální pivo můžeme považovat typ piva, který se v dané oblasti buď vůbec nevyrábí ani se sem nedováží, nebo který v malém množství vyrábí pouze jeden nebo omezený počet výrobců, případně se do této oblasti importuje. Toto pivo se pak většinou nabízí ve vybraných restauracích a pivnicích Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb

21 Z tohoto pohledu lze v Čechách za speciální pivo považovat především všechny typy svrchně kvašených piv. Ty se vyrábějí v mnoha variantách lišících se koncentrací, barvou, hořkostí a s použitím různých kmenů kvasnic Europivo Co to europivo vůbec je? Pan Bernard z rodinného pivovaru jej definuje takto: Europivo je pivo, které se chuťově zaměřuje na střed, na většinového zákazníka. Je to nudné pivo, které není chuťově zajímavé. Je všude stejné. 14 Vrchní plzeňský sládek prohlašuje: "České pivo, které odpovídá schváleným parametrům, nelze v žádném případě označovat jako europivo. Připadá mi, že slovo europivo spíš někdo používá jako zbytečně hanlivý výraz." 15 Europiva jsou tedy chuťově identická, pivo se vyznačuje prázdnou chutí, často nadměrným řízem, světlejší barvou. Tento fenomén přišel až s nástupem zahraničních vlastníků, kdy pro ně není zajímavá tradice a poctivá práce našich předků, ale jde hlavně o velký objem výroby a zisk Rozdíl mezi pivem a europivem A jaký je vlastně rozdíl mezi pivem a europivem? Při výrobě europiva se uplatňuje heslo levně za každou cenu více než dost. Úsporou se začíná již na začátku výroby, kdy je slad nahrazován levnější surovinou, a tou je ječný šrot, používají se chemické přípravky barviva, umělé enzymy, stabilizátory pěny atd. Chuť piva je proto neměnná a unifikovaná. Dochází k opakovanému okysličování piva kysličníkem uhličitým, čímž se ničí původní charakter piva. Rozdílné je i kvašení a dokvašování piva. Probíhá v jediné velkoobjemové nádobě a opět jde o zrychlený proces. Aby v pivu nezůstaly pachuti, musí se použít hluboko prokvašující kmen kvasnic. Výsledkem je chuťově fádní, unifikované a obvykle přesycené pivo, které bývá označováno jako eurobeer, resp. 13 pivnidenik.cz [online]2014. Speciální piva. Dostupné z WWW: 14 [online] Europivo-fenomén dneška. Dostupné z WWW: 15 [online]2014. Dostupné z WWW:

22 europivo. Tento termín reaguje na fakt, že se tak prakticky ztrácejí rozdíly mezi produkty různých pivovarů. 16 Zcela běžnou praxí je pak ředění piva na danou stupňovitost. Europiva se běžně vaří na vysokou stupňovitost a vodou se ředí až v hotovém stavu. Výrazným podchlazením se maskuje skutečná chuť piva. Odborníci přitom doporučují pít kvalitní pivo při pokojových teplotách Rozdělení pivovarů dle velikosti Výrazy jako minipivovar, restaurační pivovar, mikropivovar, piko pivovar, rodinný pivovar aj. se často používají, většinou však pouze v opozici k průmyslovým pivovarům. Jejich definice bychom hledali velmi špatně a v některých případech i marně. Těžko říct, kde je hranice mezi tím, kdy je vaření piva jen způsob, jak si realizovat svého koníčka a kdy je to ryze komerční záležitost. Nejčastěji se pivovary dělí podle roční produkce piva, které se jedním slovem říká výstav, jak je uvedeno v tabulce č. 3. Tabulka 3 Rozdělení pivovarů NÁZEV KATEGORIE VÝSTAV CHARAKTERISTIKA Homebrewer 10 litrů / 1 várka Vaří si doma pro vlastní potřebu Minipivovar do hl Dodržuje tradiční postupy Restaurační pivovar do hl Vidíme, jak se pivo vaří Regionální pivovar do hl Regionální charakter značka piva Velkopivovar nad hl Velkovýroba, pivo je trvanlivé [zdroj: beerresearch.cz] 1.2. Restaurační pivovary a jejich historie V poslední době došlo k nárůstu malovýrobních pivovarů s přidruženou restaurací. Obvykle je zařízení pivovaru (varna) součástí restaurace, což tvoří 16 [online] Europivo-fenomén dneška. Dostupné z WWW: 17 beer-tours.cz [online] Poctivé české pivo versus europivo. Dostupné z WWW:

23 atmosféru doby, kdy pivo pro své zákazníky vařili sami hostinští. Takto upravená restaurace působí často jako lákadlo pro hosty, kteří mohou z bezprostřední blízkosti vidět, jak se vaří pivo. Další předností je, že se pivo podává nefiltrované a k zákazníkovi se tak dostává v jeho nejpřirozenější původní formě. Přítomnost živých kvasinek zvyšuje biologickou hodnotu a zdravotní prospěšnost piva. 18 Díky restauračním pivovarům se daří zachovat tradiční prvky pivovarské výroby, které se v moderních provozech pozvolna vytrácejí Historie restauračních pivovarů Historie současných restauračních pivovarů začíná kupodivu v USA, kde mělo domácí vaření piva svoji dlouholetou tradici. Jak sami Američané s hrdostí dokládají, jejich první prezident George Washington a další prezidenti, byli vášniví home brewers, tedy rádi vyráběli i pili pivo. Proto není divu, že se o dvě stě let později našel nadšenec Fritz Maytag, který se rozhodl tuto tradici obnovit. Jelikož Fritzovi pivo ze současných amerických velkopivovarů nechutnalo, rozhodl se jej vyrábět sám podomácku. V roce 1965 si koupil pivovar Anchor Brewing Company a zahájil v něm vaření piva podle tradičních pivovarnických postupů. Za klíčový rok pro rozvoj malých pivovarů v USA se považuje rok 1976, kdy se rozběhl další malý pivovar, The New Albion Brewery ve státě Kalifornie. Začátkem 80. let 20. století již bylo v USA v provozu několik set takových restauračních pivovarů a tento trend se přenesl i do Evroppy, zejména do Německa, kde řada firem zahájila výrobu piva v malých pivovarech. Poté se obliba restauračních pivovarů dostala až k nám a významné pivovarské strojírenské firmy (např. ZVU Potez, a.s., Pacovské strojírny a.s. atd.) zařadily dodávku minipivovarů do svého výrobního portfolia. V České republice vznikl v roce 1991 první (pokud nebudeme počítat historický pivovar U Fleků ), dnes již bohužel neexistující pivovar Meloun Hostinec a pivovar u Lípy v královohradeckém kraji. V následujícím roce byly založeny dva minipivovary, prvním z nich byl Pegas v centru Brna, a druhým Pivovarský dvůr Chýně. 18 VERHOEF, B. a kol.: Velká encyklopedie piva. 1.vyd., Čestlice: Rebo Productions, s POLÁK, M., Pražské pivovárky a pivovary. 1.vyd., Libri: Praha, s

24 Zvláštní kategorií mezi těmito malými pivovary je tradiční Brtníkův U Fleků na pražském Novém Městě, založený již v roce 1495, který naštěstí pro všechny milovníky dobrého pěnivého moku vydržel až do dnešní doby Restaurační pivovary od roku 1991 až do současnosti V letech vzniklo v českých zemích celkově 15 minipivovarů, z nichž některé měly jen sezónní charakter a z toho vyplývající občasný provoz. Jejich celkový výstav v roce 1995 byl hl piva, což tvořilo 0,08 % celkové výroby piva. V letech vzniklo na našem území 12 nových minipivovarů. Celkový výstav v roce 2000 byl hl, tj. 0,12 % celkové výroby piva. Ve srovnání s předešlým obdobím došlo k 50 % nárůstu podílu minipivovarů na celkovém výstavu v ČR. V prvních pěti letech 20. století došlo opět k navýšení celkového výstavu minipivovarů na celorepublikové výrobě. V roce 2005 bylo v minipivovarech vyrobeno 31 tisíc hl piva. Výstav se za pět let navýšil o 11 tis. hl. Procentuálně se minipivovary v roce 2005 podílely 0,16 % na výrobě piva v České republice. To je oproti roku o 0,04 % více. Má na tom velkou zásluhu vznik nových 26 minipivovarů v letech Celkově se v roce 2005 pivo točilo ve 49 minipivovarech. V roce 2010 se v České republice vařilo pivo v 95 minipivovarech, s celkovým výstavem hl. Na celorepublikové výrobě piva se minipivovary podílely 0,35 %. Ve srovnání s rokem 2000 je to o 0,19 % více. Vezmeme-li rok 1995, tak je to nárůst o neuvěřitelných 350 %. Tuto skutečnost dokládá také výstav piva, který se za posledních 15 let zvýšil o 43 tis. hl. V tomto období došlo ke vzniku 51 minipivovarů, což je největší nárůst ze všech sledovaných období. Bohužel některé i zanikly CHLÁDEK, L., Pivovarnictví. Grada Publishing a. s., s CHLÁDEK, L., Pivovarnictví. Grada Publishing a. s., s

25 Graf 1 Podíl minipivovarů na českém trhu s pivem [zdroj: vlastní] V současné době se na našem území nachází celkem 240 pivovarů, z nichž 43 jsou průmyslové, a zbývajících 197 řadíme mezi minipivovary. Jejich produkce však podle odhadů nedosahuje ani jednoho procenta celkového tuzemského výstavu Výroba piva v restauračních pivovarech Je samozřejmé, že výroba piva v menších pivovarech bude odlišná od výroby piva ve velkovýrobnách. V klasické variantě pivovaru, kdy se zpracovávají standardní suroviny, jsou ve varně nádoby, v nichž probíhá vystírání, rmutování, scezování a chmelovar. Nádoby musí být vyhřívané, musí být zajištěno odpovídající míchání. Jejich počet se podle dané technologie může lišit, musí být ale zajištěn transport horké kapaliny mezi nimi [online] Minipivovary a koncentrát. Dostupné z WWW: g=cs

Suroviny pro výrobu piva

Suroviny pro výrobu piva Suroviny pro výrobu piva obilný slad (naklíčené a usušené obilné zrno, převážně ječmenné. Výroba sladu se nazývá sladování a děje se ve sladovnách.v Čechách nejčastěji ječný) voda chmel (na území Čech

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Jak to vidí malé české pivovary?

Jak to vidí malé české pivovary? Jak to vidí malé české pivovary? Petr Božoň Group Brand Manager Marketing Management - Praha, 11.5.2011 1 Obsah prezentace 1. Představení společnosti 2. Vývoj českého trhu s pivem 3. Jak si udržet své

Více

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU)

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) 4 6 Berliner Weisse (berlínské bílé) 6 12 Biere blanche (witbier) 6 18 Weissbier Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) Weissbier 8 16 American lager 12 24 Trapistická piva 16 24 Ležák 16 35 Kölsch 18 24 Tmavé

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pivovarnictví a prodej piva V Praze, listopad 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 10 Resumé V rámci pravidelného reprezentativního

Více

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Nepatogenní! mikroorganismus (virus, bakterie, kvasinka, plíseň) -kapacita produkovat žádaný produkt -relativně stabilní růstové charakteristiky Médium -substrát

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Pití piva v české společnosti v roce 2006

Pití piva v české společnosti v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pití piva v české společnosti v roce 2006 Technické parametry

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015. Ing. František Šámal

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015. Ing. František Šámal Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2015 Ing. František Šámal České pivovarství v roce 2015 Poprvé výroba v ČR překročila hranici 20 mil. hl, tato hranice však byla překonána rekordním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci na téma: Zpracování marketingové studie zvoleného sortimentu zboží Vypracovala: Klára Levá Vedoucí diplomové práce:

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Ing. František Šámal, Ing. Jan Veselý, Ing. Richard Paulů České pivovarství základní fakta o celkové produkci

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

PIVOVAR LITOVEL a.s.

PIVOVAR LITOVEL a.s. PIVOVAR LITOVEL a.s. Pivovar Litovel byl založen r. 1893 jako Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Ve svém podtextu měl ještě přívlastek ryze český vlastenecký. Je pokračovatelem tradic vaření

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

HISTORIE "Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit" Pivovar Holba a.s.

HISTORIE Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit Pivovar Holba a.s. HISTORIE Již více než 136 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy

Více

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013

Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho hodnocení v roce 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Informovanost české veřejnosti o pivu a jeho

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Budějovický Budvar. značka BUDWEISER BUDVAR. speciální piva. výčepní piva. netradiční piva. ležáky. založen 1895

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Budějovický Budvar. značka BUDWEISER BUDVAR. speciální piva. výčepní piva. netradiční piva. ležáky. založen 1895 ČESKÉ BUDĚJOVICE Budějovický Budvar založen 1895 provozovatel: Budějovický Budvar, n.p. sídlo pivovaru: Karoliny Světlé 4, České Budějovice, Jihočeský kraj ředitel: Ing. Jiří Boček sládek: Ing. Josef Tolar

Více

Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování

Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. (psota@brno.beerresearch.cz) 2 Co je to sladování? Sladování je komerční využití

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo v české společnosti v roce 2013 Technické

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

LEDEN. Po Út St Čt Pá So Ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LEDEN. Po Út St Čt Pá So Ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Spojené království Ve Spojeném království nemá svůj původ pouze průmyslová revoluce a veškeré hudební styly, které

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH

INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům UCHOVEJTE NA DOSTUPNÉM MÍSTĚ PRO KONTROLY ORGÁNŮ STÁTNÍ

Více

Pivo v české společnosti

Pivo v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo v české společnosti v roce 2014 Technické

Více

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Vratislav Kozák, Věra Kozáková Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Vratislav Kozák, Věra Kozáková KATALOGIZACE

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

1. Charakteristika spotřebních daní.

1. Charakteristika spotřebních daní. Spotřební daně 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7. Zdaňování lihu. 8. Zdaňování piva.

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Termín: 23.4.2012 Trasa: Veselí nad Lužnicí Třeboň Účastníci: třída 2.A, třída 2.AT, dozor: Ing. Milena Hlásková, Pharm.

Více

PIVNÍ LIST. Zcela závislý, nepravidelně vycházející občasník

PIVNÍ LIST. Zcela závislý, nepravidelně vycházející občasník PIVNÍ LIST od Bílé Holubice No. 6 - září 2014 Zcela závislý, nepravidelně vycházející občasník --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Pivo v české společnosti

Pivo v české společnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo v české společnosti v roce 2015 Technické

Více

Pivovar Budějovický Budvar

Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar byl založen roku 1895, ale co je na něm zajímavé, že jeho statut je stále národní podnik. Roční výstav neboli roční produkce piva činí 1,3 milionu

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014 SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2014

Více

RADEGAST. Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com

RADEGAST. Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com RADEGAST Vladimír JURINA, manažer firemní značky společnosti Plzeňský Prazdroj vladimir.jurina@pilsner.sabmiller.com Obsah Představení společnosti Význam odpovědnosti Pro značku Pro firmu Radegast odpovědný

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

CHARAKTERISTIKA A VÝHODY MINIPIVOVARU

CHARAKTERISTIKA A VÝHODY MINIPIVOVARU CHARAKTERISTIKA A VÝHODY MINIPIVOVARU Restaurační minipivovar dokáže spojením části výrobní a části restaurační vytvořit zařízení, které má velmi dobré ekonomické ukazatele a svou atraktivností spolehlivě

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období. Návrh. poslance Ladislava Skopala. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období. Návrh. poslance Ladislava Skopala. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 6. volební období 481 Návrh poslance Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění ve znění

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR Plzeňský prazdroj v srpnu letošního roku oznámil v médiích, že od října zvýší cenu svých výrobků o 3%. Nebylo oznámeno, že výrobci

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Objednávky: 606 391 128

Objednávky: 606 391 128 Pivovar Pivo Objem Kč s DPH Kč /Kus Záloha Narážeč Svijany Svijany 10 30 841 14,02 1000 Plochý Svijany 10 50 1348 13,48 1000 Plochý Svijany 11 15 455 15,16 1500 Plochý Svijany 11 30 913 15,21 1000 Plochý

Více

TISKOVÁ INFORMACE. Elektřina zdraží méně, některým domácnostem zlevní. Tisková informace, 21. 12. 2011

TISKOVÁ INFORMACE. Elektřina zdraží méně, některým domácnostem zlevní. Tisková informace, 21. 12. 2011 TISKOVÁ INFORMACE Elektřina zdraží méně, některým domácnostem zlevní Elektřina měla podle původních informací v roce 2012 zdražit až o 3,4 %. Ve skutečnosti však elektřina zdraží v průměru o polovinu,

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Cena: Kofola Kofola a.s. cca 17 až 22 Kč za 2l láhev cca 13 až 20 Kč za 0,5l v točeném provedení Složení: voda, sirup KOFO - (ovocný sirup, cukr, voda, karamel

Více

POLOVIČNÍ NÁKLADY, DVOJNÁSOBNÝ EFEKT aneb JAK JSME SI PARDÁLA VYLADILI

POLOVIČNÍ NÁKLADY, DVOJNÁSOBNÝ EFEKT aneb JAK JSME SI PARDÁLA VYLADILI POLOVIČNÍ NÁKLADY, DVOJNÁSOBNÝ EFEKT aneb JAK JSME SI PARDÁLA VYLADILI Pavlína Jandová Budějovický Budvar, n.p. Marketing Management 2007 Praha, 6. červen 2007 Zapojení zákazníka do vývoje produktu a do

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

10/11. M&R PAMARO CZ s.r.o., Gagarinova 770, Frýdek-Místek, www.pivnihotovost.cz, tel.: 733 396 309. Kč 337,97 405,56 (s DPH) Kč 329,84 395,80 (s DPH)

10/11. M&R PAMARO CZ s.r.o., Gagarinova 770, Frýdek-Místek, www.pivnihotovost.cz, tel.: 733 396 309. Kč 337,97 405,56 (s DPH) Kč 329,84 395,80 (s DPH) 10/11 platnost nabídky od 1. 10. 2011 do 10. 11. 2011 M&R PAMARO CZ s.r.o., Gagarinova 770, Frýdek-Místek, www.pivnihotovost.cz, tel.: 733 396 309 od Kč 181,39 217,67 (s DPH) Kč 356,70 428,04 (s DPH) Kč

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

Veřejnost chce přísnou regulaci trhu s alkoholem

Veřejnost chce přísnou regulaci trhu s alkoholem V Praze 12. 9. 2014 Veřejnost chce přísnou regulaci trhu s alkoholem Tisková zpráva Veřejnost viní za rozsah černého trhu s alkoholem především stát jak politiky, tak kontrolní orgány. Loňské zpřísnění

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA

Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Kapitola 13 ZAHRANIČNÍ OBCHOD A OBCHODNÍ POLITIKA Teorie mezinárodního obchodu: podstata mezinárodního obchodu jednotlivé země mají rozdílné náklady na výrobu zboží možnost specializace na určité zboží,

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_129 Název školy: Jméno autora: Hotelová škola

Více

Ceník piva a nealko nápojů

Ceník piva a nealko nápojů Ceník piva a nealko nápojů KLÁŠTER - SUDOVÉ CENY S DPH 10 Klášter 50L 1 170,00 Kč 11 Klášter 50L 1 370,00 Kč 11 Klášter 30L 840,00 Kč 12 Klášter 50L 1 470,00 Kč JIHLAVA - SUDOVÉ 10 Šenkovní 50L 1 240,00

Více

PIVOVARSKÁ ŠKOLA ŠKOLICÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO Projekt č. JPD 3/263

PIVOVARSKÁ ŠKOLA ŠKOLICÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO Projekt č. JPD 3/263 Pivo českého typu" Pivo, jeden z nejstarších osvěžujících mírně alkoholických nápojů lidstva, se těší v Čechách největší oblibě. Základní princip výroby piva se dodnes od dob Sumeřanů a Egypťanů nezměnil.

Více

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 OBSAH 1. Pozadí, cíle a metoda výzkumu 2. Detailní výstupy 4.1. Vývoj exportu 4.2. Podmínky pro export z ČR 4.3. Klíčové trhy 4.4. Aktuality 3. Shrnutí GfK 2012 Exportní

Více

Obsah. Úvod Historie Produkt. Propagace. Lobkowicz Premium. Lobkowicz Premium Nealko. O pivu Balení Výroba. O pivu Balení Výroba

Obsah. Úvod Historie Produkt. Propagace. Lobkowicz Premium. Lobkowicz Premium Nealko. O pivu Balení Výroba. O pivu Balení Výroba Martin Fabián, 321714 Marketing v EU Jaro 2011 Obsah Úvod Historie Produkt Lobkowicz Premium O pivu Balení Výroba Lobkowicz Premium Nealko O pivu Balení Výroba Propagace Úvod Pivo Lobkowicz se vaří v pivovaru

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o německém lihovém monopolu CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)337 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o německém lihovém monopolu CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Oblíbené typy restauračních zařízení v roce 2011

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více