MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ Staromestske nam Praha 1 ROZHODNUTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 ROZHODNUTI"

Transkript

1 MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ Staromestske nam Praha 1 Adrcsati: die rozdeiovniku V Praze dne 17. fijna 2014 C.j.: MMR-32502/ /2525 ROZHODNUTI Krajsky urad lihoceskeho kraje, odbor regiomilniho rozvoje, uzemniho planovani, stavebniho fadu a investie, usnesenim c.j. KUlCK 64285/2013/0REG ze dne vydanym podle 131 odst. 4 zakona c. 500/2004 Sb., spravnf fad, ve zneni pozdejsieh pfedpisu, (dale jen "spravni fad") odejmul Mestskemu tlfadu Rudolfov projednani a rozhodnuti veci "Vee projednani stavby "VTL ptipojka plynu pro lihoceske eiheiny, zavod livno" na pozemcich die soucasne evidence v katastru nemovitosti parco C. 296/13, , 296/36, 298/2, 300, 301, 302/3, 302/6, 303/33, 305/2, 305/5, v katastralnim uzemi Adamov u Ceskych Budejovic, parco c , , 569, 575/6, 575/8, v katastralnim uzemi Hury, parco c. 3790/8, , , 3790/33, 3799/6, 3803/5, ,380912, , ,4249/40,4249/31,3803/1,380317, 3802/2, 3803/9, 3803/8, 3803/6, 3790/22, v katastralnim uzemi livno, parco c. 985/35, 985/37, 99311, 993/2, 993/3, 993/8, 993/9, 993/10, 993/11, , 993/13, , 1002/9, , , 1004/3, , , 1005/9, 1005/10, , 1007/3, 1007/4, 1007/5, , 1008/17, 1008/24,1009/1,1009/3,101617,1016/8,1017/1,1017/6, , , , ,1017/35,1017/60,102311,1023/2,1023/3,1023/4, 1023/6, 1025/2, , 1025/6, 1025/10,1025/15, , ,1028/17,1028/18, 1028/19, 1028/20, 1028/21, 1028/22, 1028/23, , 1028/37, , , 1082/4, 1082/5, v katastralnim uzemi Rudolfov u Ceskyeh Budejovic, parco C. 268/8, 27111, 292/1, 292/28, 292/30, 292/31, 292/33, 29611, 29711,297/2,297/3,297/9,297115,307111,307113,30814, 308/5, 308/6, 308/9, 30914, 309/5, 310/1,310/11,310113,311/1,31113,312/5 v katastralnim uzemi Vrato, vrizeni die 129 zakona C. 183/2006 Sb., 0 lizemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve zneni ucinnem do ,jehoz ucastnikemje die 27 odst. 1 spnivnfho radu RON Distribuce, a. S., ICO , se sidlem F. A. Gerstnera , Ceske, kterou zastupuje RON Ceska republika, S. r. 0., ICO , se sidlem tamtez, ktere je vedeno o odboru vystavby Mestskeho uradu Rudolfov Sp.zn. MeU/OV/ IWe", a soucasne k projednani a rozhodnuti veci povefil Magistrat mesta Ceske Budejoviee. Proti usneseni Krajskeho ufadu lihoceskeho kraje, odboru regiomilniho rozvoje, uzemniho planovani, stavebniho fmu a investic, c. j. KUlCK 64285/2013/0REG ze dne 1111

2 c. j. MMR / podal odvolani Roman Davidek, bytem Kosicka 1319,35601 Sokolov, zastoupeny JUDI. Josefem Sirkem, advokatem, se sidlem Dr. Burese ,37005 Ceske. Ministerstvo pro mistni rozvoj, jako organ prislusny podle 14 odst. 1 zakona c Sb., 0 zrlzeni ministerstev a jinych ustrednich organu statni spravy Ceske republiky, ve zneni pozdejsich predpisu, a podle 89 odst. 1 zakona c. 500/2004 Sb., spravni rad, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen "spravni fad") ve spojeni s 178 odst. 2 spravniho radu a s 92a pismo a) zakona C. 129/2000 Sb., 0 krajich (krajske zfizeni), ve zneni pozdejsich pfedpisu, pfezkoumalo odvolanim napadene usneseni v rozsahu stanovenem 89 odst. 2 spravniho fadu, v souladu s 68 odst. 2 spravnfho fadu oznacuje ucastnika rlzeni podle 27 odst. 1 spravniho radu spolecnost E.ON Distribuce, a. S., ICO , se sidlem F. A. Gerstnera , Ceske, kterou zastupuje spolecnost E.ON Ceska republika, S. r. 0., ICO , se sidlem tammz, ana podklade vyse uvedeneho odvolani rozhodlo takto: Podle 90 odst. 5 spravniho radu se 0 d v 0 Iani Romana Davidka zastoupeneho JUDI. Josefem Sirkem, advokatem, z ami t a a jim napadene usn e sen i Krajskeho ufadu Jihoceskeho kraje, odboru regionalniho rozvoje, uzemniho planovani, stavebniho radu a investic, c.j. KUJCK 64285/20 13/0REG ze dne se potv rzuj e. ODUVODNENI Mestsky urad Rudolfov, odbor vystavby, (dale jen "stavebnf urad") rozhodnutfm C.j.: MetJI0673/2013/Wer, Sp.zn.: MeU/OV/ /We ze dne nenaridil vlastnikovi predmetne stavby jeji odstraneni a soucasne rizeni 0 odstraneni stavby zahajene z moei urednf zastavil. Proti rozhodnuti stavebniho uradu podal odvolani Roman Davidek, zastoupeny JUDr. Josefem Sirkem, advokatem, ve kterem mimo jine vznesl namitku podjatosti vsech zamestnancu stavebniho uradu podle 14 spravniho fadu. V odvolacim rizeni Krajsky urad Jihoceskeho kraje, odbor regionalniho rozvoje, uzemniho planovani, stavebniho radu a investic, (dale jen "krajsky urad") rozhodnutim c. j. KUJCK 38548/2013/0REG ze dne zrusil odvoianim napadene rozhodnuti stavebniho uradu avec mu vnitil k novemu projednani. Nasledne Mestsky urad Rudolfov vyrozumel krajsky urad 0 tom, ze predmetne nove projednani veci v rfzeni 0 odstraneni stavby nelze zajistit, nebot' usnesenim tajemnfka Mestskeho uradu Rudolfov C. j. MeU11240/2013/zv ze dne , ktere nabylo pravni moci dne , byli vylouceni z projednavani a rozhodovani v fizenf 0 odstraneni nepovolene stavby vedemsm pod spisovou znackou MeU/OV/4721/2012/We Ing. Zdenek Werner, lng. Tomas Fedur, pi.lana Brozova, p. Josef Kopecky, nebot' lze mit duvodne pochybnosti 0 jejich nepodjatosti. Na zakiade vyse uvedeneho krajsky urad usnesenim c.j. KUJCK 64285/2013/0REG ze dne podle 131 odst. 4 spravniho radu odejmul Mestskemu uradu Rudolfov projednani a rozhodnuti veci "Vee - projednani stavby "VTL pfipojka plynu pro Jihoceske cihelny, zavod Jivno" na pozemcich die soucasne evidence v katastru nemovitosti parc. c. 296/13, , 296/36, 298/2, 300, 301, 302/3, 302/6, 303/33, 305/2, 305/5, v katastralnfm uzemf Adamov u Ceskyeh Budejovic, parc. c. 564/20, 564/23, 569, 575/6, 575/8, v katastnhnim uzemi Hury, parco c. 3790/8, , , 3790/33, 3799/6, 3803/5,4423/1,3809/2,3809/1,4249/15,4249/40, 4249/31,380311,380317,380212,3803/9, 3803/8, 3803/6, 3790/22, v katastralnim uzemi Jivno, parc. C. 985/35, 985/37, 99311, 993/2, 2/11

3 c. j. MMR-32502/ / podal odvohini Roman Davidek, bytem Kosicka 1319, Sokolov, zastoupeny JUDr. Josefem Sirkem, advokatem, se sidlem Dr. Burese ,37005 Ceske. Ministerstvo pro mistni rozvoj, jako organ pfislusny podle 14 odst. 1 zakona c. 2/1969 Sb., 0 zf1zeni ministerstev a jinych ustfednich organu statni spravy Ceske republiky, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a podle 89 odst. 1 zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen "spravni fad") ve spojeni s 178 odst. 2 spravniho fadu a s 92a pismo a) zakona C Sb., 0 krajich (krajske zfizeni), ve zneni pozdejsich pfedpisu, pfezkoumalo odvolanim napadene usneseni v rozsahu stanovenem 89 odst. 2 spravniho radu, v souladu s 68 odst. 2 spravniho fadu oznacuje ucastnika fizeni podle 27 odst. 1 spravniho fadu spolecnost E.ON Distribuce, a. s., lco , se sidlem F. A. Gerstnera ,37049 Ceske, kterou zastupuje spolecnost E.ON Ceska republika, s. r. 0., lco , se sidlem tamtez, ana podklade vyse uvedeneho odvolani rozhodlo takto: Podle 90 odst. 5 spravniho radu se 0 d v 0 Iani Romana Davidka zastoupeneho JUDr. Josefem Sirkem, advokatem, z ami t a a jim napadene usn e sen i Krajskeho uradu Jihoceskeho kraje, odboru regionalniho rozvoje, uzemniho planovani, stavebniho radu a investic, C. j. KUJCK /0REG ze dne s e po tv rz uj e. ODUVODNENI Mestsky urad Rudolfov, odbor vystavby, (dale jen "stavebni urad") rozhodnutim C.j.: MeU/ /Wer, Sp.zn.: MeU/OV /We ze dne nenafidil vlastnikovi predmetne stavby jeji odstraneni a soucasne fizeni 0 odstraneni stavby zahajene z moei urednf zastavil. Proti rozhodnutf stavebniho uradu podal odvolani Roman Davidek, zastoupeny JUDr. Josefem Sirkem, advokatem, ve kterem mimo jim~ vznesl namitku podjatosti vsech zamestnancu stavebniho ufadu pod Ie 14 spravniho fadu. V odvolacim fizeni Krajsky urad Jihoceskeho kraje, odbor regionalniho rozvoje, uzemniho planovani, stavebniho radu a investic, (dale jen "krajsky urad") rozhodnutim c. j. KUJCK 38548/2013/0REG ze dne zrusil odvolarum napadene rozhodnuti stavebniho uradu avec mu vratil k novemu projednani. Nasledne Mestsky urad Rudolfov vyrozumel krajsky urad 0 tom, ze predmetne nove projednani veei v rizenf oodstraneni stavby nelze zajistit, nebot' usnesenim tajemnika Mestskeho uradu Rudolfov c. j. MeU/1240/2013Izv ze dne , ktere nabylo pravni moei dne , byli vylouceni z projednavani a rozhodovani v rizeni 0 odstraneni nepovolene stavby vedenem pod spisovou znackou MeU/OV/4721/2012/We Ing. Zdenek Werner, Ing. Tomas Fedur, pi Jana Brozova, p. Josef Kopecky, nebot' lze mit duvodne pochybnosti 0 jejich nepodjatosti. Na zaklade vyse uvedeneho krajsky urad usnesenim c. j. KUJCK 64285/2013/0REG ze dne podle 131 odst. 4 spravniho fadu odejmul Mestskemu uradu Rudolfov projednani a rozhodnuti veci "Vec projednani stavby "VTL pi'ipojka plynu pro Jihoceske cihelny, zavod Jivno" na pozemcich die soucasne evidence v katastru nemovitosti parc. c. 296/13, , 296/36, 29812, 300, 301, 302/3, 302/6, 303/33, 30512, 305/5, v katastralnim 6zemi Adamov u Ceskych Budejovic, parc. c. 564/20, , 569, 575/6, 575/8, v katastralnim uzemi Hury, parc. c. 3790/8, , , 3790/33, 3799/6, 3803/5,4423/1,3809/2,380911, ,4249/40, 4249/31, , , 3802/2, 3803/9, 3803/8, 3803/6, , v katastralnim 6zemi Jivno, parc. C. 985/35, 985/37, 99311, 99312, 2/11

4 c. j. MMR-32502/ / /3, 993/8, 993/9, , 993/11, , 993/13, 993/15, 1002/9, , 1004/1, 1004/3,1004/5,100517,1005/9,1005/10,1005/18,1007/3, 1007/4, 1007/5, 1007/6, , 1008/24, , 1009/3, , 1016/8, , 1017/6, , , , ,1017/35,1017/60,102311,1023/2,1023/3,1023/4, , 1025/2, 1025/4, , , , , , , , , 1028/20, , 1028/22, 1028/23,1028/24, 1028/37, 1028/39, ,1082/4, 1082/5, v katastnilnim uzemi Rudolfov u Ceskych Budejovic, parco c. 268/8, 27111, 29211,292128,292/30,292/31,292/33,296/1, 29711,297/2,297/3,297/9,297/15,307111, 307/13, 308/4, 308/5,308/6,308/9, 309/4,309/5, 31011, , , , 311 /3, 312/5 v katastnilnim uzemi V nita (dale jen "stavba"), v rizeni die 129 zakona c. 183/2006 Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve zneni ucinnem do ,jehoz ucastnikemje die 27 odst. 1 spravniho radu E.ON Distribuce, a. s., ICO , se sidlem F. A. Gerstnera 2151/6, Ceske, kterou zastupuje E.ON Ceska republika, s. r. 0., ICO , se sidiem tamtez, ktere je vedeno 0 odboru vystavby Mestskeho uradu Rudolfov Sp.zn. MeU/OV/ /We", a soucasne povefil projednanim a rozhodnutim veci Magistrat mesta Ceske. V oduvodneni usnescni krajsky urad uvedl, ze odvoiatel mel vznest namitku podjatosti v prubehu rizeni a nikoliv az tehdy, kdy bylo prvoinstancni rizeni ukonceno vydanim rozhodnuti ve veci, nebot' podle 14 odst. 1 spnivniho radu totiz "kazda osoba bezprostredne se podilejici na vykonu pravomoci spravniho organu (dale jen "uredni osoba"), 0 nfz lze duvodne predpokladat, ze rna s ohledem na svuj pomer k veci, k ucastnikum rizeni nebo jejich zastupcum takovy zajem na vysledku rizeni, pro nejz lze pochybovat 0 jejf nepodjatosti, je vyioucena ze vsech ukonu v fizeni, pri jejichz provadeni by mohla vysledek fizeni ovlivnit. Dale krajsky urad uvedl, ze i kdyz namitka podjatosti byia podana az v okamziku, kdy bylo vydanim rozhodnuti ukonceno rizeni pred spravnim organem prvniho stupne ( 71 odst. 2 spravniho radu), pricemz od tohoto okamziku (ukonceni fizeni na urovni prvni instance) nemuze jiz spnlvni organ, respcktivc siuzebne nadrizeny uredni osoby, o namitce podjatosti podle 14 odst. 2 spravniho radu usnesenim rozhodovat a s tvrzenou podjatosti se muze vypohidat pouze odvolaci organ z hlediska pfipadneho vlivu teto skutecnosti na zakonnost a vecnou spravnost rozhodnuti 0 umisteni stavby, vydal tajemnik Mestskeho uradu Rudolfov predmetne usneseni c. j. MeUI1240/2013lzv ze dne K tomu krajsky urad podotknul, ze v danem odvolacim rizeni k takovemu zaveru nedospel, pficemz postup organu prvniho stupne v dane veci shiedal jako zceia chybny a nezakonny. Podle krajskeho uradu citovane usneseni Mestskeho tjfadu Rudolfov nejenze odporovalo 14 spravniho radu, ale bylo mozne je oznacit i za neprezkoumatelne a ryze ucelove, avsak radny opravny prostredek proti nemu uplatnen nebyl, a lak predmetne usneseni Mestskeho uradu Rudolfov nabylo dne pravni moei. S ohledem na 94 odst. 3 spravniho radu krajsky urad uzavrel, ze nebylo mozno predmetne usneseni ani samostatne prezkoumat a zajistit tak jeho napravu v prezkumnem fizeni (dane usnesenf pritom nepredchazelo ani v odvolacim rizeni prezkoumavam5mu rozhodnuti ve veci), a je tak nutno tento nezakonny akt v soucasne dobe akceptovat. Dale krajsky urad uvedl, ze z fizenf 0 odstraneni predmetne stavby byl vyloucen nejen vedouci stavebniho uradu, ale i vsichni ostatni zamestnanci stavebniho uradu, coz znamemi, ze za uredni osobu nebylo mozno urcit zadneho zamestnance z tohoto odboru. Podle krajskeho uradu bylo persomilni proverkou zjisteno, ze nikdo z ostatnich zamestnancu Mestskeho uradu Rudolfov nemuze byt urcen pro dane fizeni za opravnenou osobu, nebot' nema zvlastni odbomou zpusobilost pro vykon statni spravy na tomto useku, respektive nesplt'iuje ani podminku, ze ziskal vzdelani ve studijnich programech stanovenych provadecim pravnim predpisem k zakonu c. 312/2002 Sb., 0 urednicich 3/11

5 J c. j. MMR-32502/ /2525 uzemnfch samospnivnych celku, ve zneni pozdejsich prepisu, (dale jen zakon c. 312/2002 Sb.") nebo mu bylo vydano osvedceni 0 uzmini rovnocennosti vzdelani nebo jeho casti die 34 tohoto zakona na danem useku statni spravy, ani zadny z techto zamestnancu nesplimje podminky vyjimky stanovene v 21 odst. 1 pismo b) tohoto zakona, za kterych je opnivnen tuto cinnost vykonavat i bez prokazani zvlastni odborne zpusobilosti. Za opravnenou osobu s pfihlednutim k otazce zvlastni odborne zpusobilosti pak podle krajskeho uradu neni mozno urcit ani vedouciho Mestskeho uradu Rudolfov. Krajsky urad na zaklade vyse uvedeneho dospel k zaveru, ze jestlize provadeci pravni predpis stanovi, ze vyse uvedenou spravni Cinnost zajist'uje uzemni samospravny celek prostrednictvim uredniku, kteri prokazali zvlastni odbornou zpusobilost, a urednici, ktdi tuto zpusobilost neprokazali tak mohou Cinit pouze vyj imecne za podminek uvedenych v 21 odst. 1 pismo b) zakona C. 312/2002 Sb., pficemz urednici, kteri tyto predpoklady splnuj i, jsou zarazeni do odboru vystavby, je podminka pro postup die 131 odst. 4 spravniho radu splnena. Vsichni zamestnanci spravniho organu, kteri by v danem rizen! mohii byt urceni za uredni osobu, jsou totiz nejen ve faktickem podfizenem postaveni vuci vedoucimu tohoto odboru, ktery muze nepfimo oviivnovat svobodu jejich rozhodovaci Cinnosti, ale dokonce byli i sami 0 sobe z rizeni z duvodu mozne podjatosti vylouceni. Proti usneseni krajskeho Madu podal odvolani Roman Davidek, bytem Kosicka 1319, SokoIov, v zastoupeni JUDr. Josefa Sfrka, advokata, se sidlem Dr. Burese 1185/1, Ceske, (dale tez jen "odvolatel"). V odvolani odvolatel zejmena rekapituluje prllbeh celeho prfpadu tykajfciho se povolenf stavby "VTL pfipojka plynu pro Jihoceske cihelny, zavod Jivno" v roce 1991, nasledneho zruseni daneho povoleni v roce 2012, vcetne navazujiciho rizeni 0 odstraneni stavby, pricemz k temto fizenim uplatnuje vyhrady. K predmetnemu usneseni krajskeho uradu odvolatel namita, ze je v danem pfipade ucastnikem fizeni ve smyslu 27 odst. 1 spravniho radu, a proto mu s ohledem na vetu posledni 144 odst. 6 spravniho i'adu nemelo byt usneseni krajskeho Madu doruceno ediktalne, ti. verejnou vyhhiskou. Tvrdi, ze timto postupem krajskeho uradu byl stejne jako ostatnf ucastnfci flzenf podstatne zkracen na svych procesnich pravech. K tomu uvadi, ze se dane fizeni kona z jeho podnetu (odvolani proti predmetnemu stavebnfmu povoleni a cehi i'ada jeho podan! tykajicich se zadosti 0 neprodlene zahajeni rizeni 0 odstraneni stavby) a podotyk<i, ze z hlediska zakona c Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen "stary stavebni zakon"), kterym se fidilo stavebnf rizenf, je fizeni 0 odstraneni stavby integralni soucastf stavebnfho fizeni, respektive jeho pokracovanim, a tudiz meld by! nzeni 0 odstraneni stavby vedeno podle ustanoveni 88 odst. 1, pismo c) stareho stavebniho zakona. Dale namita, ze rozhodnutim v dane veci mela byt, nebo 1110hla by! zalozena jeho povinnost zakonne (a bezplatne) vecne bfemeno ve prospech stavebnika plynovodu. Odvolatel poukazuje na to, ze do te doby obdriel vsechna rozhodnuti vydana v danem fizeni do vlastnich rukou, a proto povazuje v pfipade napadeneho rozhodnuti (mineno usneseni) krajskeho uradu zvolene ediktalni dorucovani nejen za nezakonne, ale i za ryze ucelove, kdyz meld zajistit marne uplynuti Ihut pro podani odvohini i pro podani spravni zaloby. Podle odvolatele je Medni deska stavebniho uradu obtifue dosazitelna, zcela nepfehledna, pficemz rozhodnuti nejsou v archivu vedena systematicky ale na preskacku, jejich oznaceni je nejasne a neurcite, tudiz zadane rozhodnuti nelze prakticky vyhledat. Vyhrady rna odvolatel i k ufednf desce krajskeho uradu, kdyz tvrdi, ze tato neobsahuje archiv, cili nelze vyhledat rozhodnuti zpetne. Odvolatel rna za to, ze uredni desky spravnich organu nesplnuji zakladni pozadavky na dorucovani vefejnou 411l

6 c. j. MMR-32502/ /2525 iizemnich samospnlvnych celku, ve znen{ pozdejsich pfepisu, (dale jen zakon c. 312/2002 Sb.") nebo mu bylo vydano osvedceni 0 uzmini rovnocennosti vzdelani nebo jeho casti die 34 tohoto zakona na danem useku statni spnlvy, ani zadny z techto zamestnancu nespliiuje podminky vyj imky stanovene v 21 odst. 1 pismo b) tohoto zakona, za kterych j e opravnen tuto Cinnost vykonavat i bez prokazani zvlastni odborne zpusobilosti. Za opravnenou osobu s pnhlednutim k otazce zviastni odbome zpusobilosti pak podle krajskeho uradu neni mozno urcit ani vedouciho Mestskeho ufadu Rudolfov. Krajsky urad na zaklade vyse uvedeneho dospel k zaveru, ze jestlize provadeci pnivni pfedpis stanovi, ze vyse uvedenou spravni cinnost zajist'uje uzemni samospravny celek prostfednictvim ufedniku, ktefi prokazali zvlastni odbomou zpusobilost, a ufednici, ktetf tuto zpusobilost neprokazali tak mohou Cinit pouze vyjimecne za podminek uvedenych v 21 odst. 1 pismo b) zakona c. 312/2002 Sb., pncemz urednici, ktefi tyto pfedpoklady spliiuji, jsou zafazeni do odboru vystavby, je podminka pro postup die 131 odst. 4 spravniho fadu splnena. Vsichni zamestnanci spnivniho organu, ktefi by v danem fizeni mohli b)it urceni za uredni osobu, jsou totiz nejen ve faktickem podfizenem postaveni vuci vedoucimu tohoto odboru, ktery mme nepfimo oviiviiovat svobodu jejich rozhodovaci cinnosti, ale dokonce byli i sami 0 sobe z fizeni z duvodu morne podjatosti vylouceni. Proti usneseni krajskeho uradu podal odvolani Roman Davidek, by tern Kosicka 1319, Sokolov, v zastoupeni JUDr. Josefa Sirka, advokata, se sidlem Dr. Burese 1185/1, Ceske, (dale tez jen "odvolatel"). V odvolani odvolatel zejmena rekapituluje pnibeh ceteho pfipadu tykajiciho se povoleni stavby "VTL pfipojka plynu pro Jihoceske cihelny, zavod Jivno" v roce 1991, nasledneho zruseni daneho povoleni v roce 2012, vcetne navazujiciho fizeni 0 odstraneni stavby, pficernz k temto fizenim uplatiiuje vyhrady. K pfedmetnemu usneseni krajskeho uradu odvolatel namita, ze je v danem pfipade ucastnikem fizeni ve smyslu 27 odst. 1 spravniho fadu, a proto mu s ohledem na vetu posledni 144 odst. 6 spnivniho radu nemelo byt usneseni krajskeho uradu doruceno ediktalne, tj. vefejnou vyhlaskou. Tvrdi, ze timto postupem krajskeho ufadu byl stejne jako ostatni ucastnici fizeni podstatne zkracen na svych procesnich pravech. K tomu uvadi, ze se dane fizeni komi z jeho podnetu (odvolani proti pfedmetnemu stavebnimu povoleni a ceia fada jeho podaru tykajicich se zadosti 0 neprodlene zahajeni fizeni 0 odstraneni stavby) a podotyka, ze z hlediska zakona C Sb., 0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen "stary stavebni zakon"), kterym se tfdilo stavebni fizeni, je fizeni 0 odstraneni stavby integralni soucasti stavebniho fizeni, respektive jeho pokracovanim, a tudiz melo b)it fizeni 0 odstraneni stavby vedeno podle ustanoveni 88 odst. 1, pismo c) stareho stavebniho zakona. Dale namita, ze rozhodnutim v dane veci mel a b)it, nebo mohla b)it zalozena jeho povinnost - zakonne (a bezplatne) vecne bfemeno ve prospech stavebnika plynovodu. Odvolatel poukazuje na to, ze do te doby obdrzel vsechna rozhodnuti vydana v danem fizeni do vlastnich rukou, a proto povazuje v pfipade napadeneho rozhodnutf (mineno usneseni) krajskeho ufadu zvolene ediktalni dorucovani nejen za nezakonne, ale i za ryze ucelove, kdyz meld zajistit marne uplynuti lhut pro podani odvolani i pro podani spnivni zaloby. Podle odvolatele je uredni deska stavebniho ufadu obtizne dosazitelmi, zcela nepfehledna, pficemz rozhodnuti nejsou varchivu vedena systematicky ale na pfeskacku, jejich oznaceni je nejasne a neurcite, tudiz zadane rozhodnuti nelze prakticky vyhledat. Vyhrady rna odvolatel i k uredni desce krajskeho ufadu, kdyz tvrdi, ze tato neobsahuje archiv, chi nelze vyhledat rozhodnuti zpetne. OdvoIateI rna za to, ze uredni desky spravnich organu nespliiuji zakladni pozadavky na dorucovani vefejnou 4111

7 c.j. MMR-32502/ /2525 vyhlaskou podle zakona. Timto jsou podle odvolatele zcela zasadnim zpusobem porusovana procesni prava ucastniku fizeni a odvolatel rna pravo i po dosavadnich zkusenostech s nezakonnostmi v postupu spravnich organu domnivat se, ze se tak deje umyslne. Dale rna odvolatel za to, ze v odvolacfm rizeni ve veci rozhodnuti stavebniho uradu o nenarizeni odstraneni stavby mel krajsky urad napadene rozhodnuti stavebniho uradu zrusit, nebot' bylo vydano vyloucenymi zamestnanci ve smysiu 14 spravniho radu a zaroveii mel rozhodnout 0 pfideleni veci k projednani a rozhodnuti jinemu spravnimu organu. Odvolatel zpochybnuje vymezeni hiavniho ucastnika fizenf (vlastnika predmetne stavby) a navrhuje, aby ministerstvo ulozilo spolecnosti Wienerberger cihlarsky prumysl, a. s., se sidlem Placheho 388/28, Ceske, resp. spolecnosti E.ON distribuce, a. s., se sidlem F. A. Gerstnera 215/6, Ceske, aby sdelily, zda jsou viastnikem pl'edmetneho plynovodu ci nikoliv. Podle odvolatele je dane fizeni zatizeno zasadni vadou, kdy spravni organy jednaji s nekym, kdo neni skutecnym vlastnikem stavby. Odvolatel mimo jine namita, ze postupy spravnich organu smeruji k vyvlastneni jeho vlastnickeho prava ve forme jeho omezeni v dusledku stavby samotne, jejiho ochranneho a bezpecnostniho pasma a to bez jakekoliv nahrady. Ma za to, ze spravni organy provadi nefonnaine lee presto vyvlasmovaci i'izeni, aniz by dodrzely ustavni a zakonne podminky pro takovy postup. Odvoiatel na zaklade vyzvy krajskeho uradu c. j. KUJCK 4ll76/20l3/0REG ze dne doplnil sve odvoiani. V nem zopakoval namitky uvedene v odvolani a doplnil, ze odvolani je fonnulovano do jiste miry jako zaloba z ryze praktickych duvodu, nebot' postup krajskeho uradu je takovy, ze ho bude s velikou pravdepodobnosti nutno napravovat cestou spravni zaloby. V souladu s 88 odst. 1 spravniho rfidu pfediozil krajsky urad po provedeni ukonu podle 86 spravniho radu odvolani spolu se spisovym materialem ministerstvu. Ministerstvo nejprve posoudilo, zda odvolani bylo podano k tomu opravnenym subjektem a v zakonne lhute podle 83 spravniho Mdu, a zjistilo, ze napadene rozhodnuti bylo oznameno odvolateli prostrednictvim verejne vyhiasky dne Odvolanf krajsky (trad obdrzel prostrednictvim datove schranky dne , tedy v patnactidenni odvolaci lhute stanovene 83 odst. 1 spnivniho radu. Odvolani bylo tedy podano yeas a k tomu opravnenym subjektem. Ptedne nutno podotknout, ze predmetem tohoto odvolaciho Hzeni je, a muze byt, vyluene prezkoumani usneseni krajskeho Mudu c. j. KUJCK 64285/2013/0REG ze dne , a tedy posouzeni toho, zda byly naplneny duvody pro zmenu prislusnosti spravniho organu ve smyslu 131 odst. 4 spnivniho radu. Z toho duvodu ministerstvu nepi'islusi v nlmci tohoto odvolacfho rizeni posoudit zakonnost a spravnost postupu stavebniho a krajskeho uradu v ostatnich fizenich, tzn. ani v fizeni ve veci. Jinymi slovy v nlmci tohoto rizeni neni mozne zohlednit namitky a pozadavky, ktere se nevztahuji k procesnimu usneseni krajskeho uradu c. j. KUJCK 64285/2013/0REG ze dne Ministerstvo z hlediska jemu sverenych kompetenci prosetrilo postup krajskeho uradu pri vydani usneseni a dospelo k zaveru, ze krajsky urad nepochybil a jim vydane usneseni e.j. KUJCK 64285/2013/0REG ze dne nebylo vydano v rozporu s pravnimi ptedpisy. Ministerstvo ptisvedcuje zaveru krajskeho uradu, ze usnesenf tajemnika Mestskeho uradu Rudolfov c. j. MeU/1240/2013/zv ze dne pravomocne dnem , jimz 5111

8 c. j. MMR /2525 byli vylouceni z projednav{mi a rozhodovani v rizeni 0 odstraneni nepovolene stavby vedenem pod spisovou znackou MeU/OV/ /We lng. Zdenek Werner, lng. Tomas Fedur, pi Jana Brozova, p. Josef Kopecky, nebot' lze mit duvodne pochybnosti 0 jejich nepodjatosti, byl0 vydano az pote, kdy stavebni urad rozhodl ve veci, avsak z duvodu jeho pravomocnosti je nutno na neho nahlizet jako na usneseni platne. Ministerstvo ve shode se zaverem krajskeho uradu dospelo k zaveru, ze jestlize provadeci pn'ivni predpis stanovi, ze vyse uvedenou spravni cinnost zajist'uje uzemni samospravny celek prostrednictvim uredniku, kteri prokazali zvlastni odbornou zpusobilost, a urednici, kteri tuto zpusobilost neprokazali tak mohou cinit pouze yyjimecne za podmfnek uvedenych v 21 odst. I pismo b) zakona C. 312/2002 Sb., pricemz l.wednici, kteri tyto predpoklady splfluji, jsou zarazeni do odboru vystavby, je podminka pro postup die 131 odst. 4 spravniho radu splnena. Vsichni zamestnanci spravniho organu, ktdi by v danem fizenf mohli by! urceni za uredni osobu, jsou totiz nejen ve faktickem podrizenem postaveni vuci vedoucimu tohoto odboru, ktery muze nepfimo ovliviiovat svobodu jejich rozhodovaci Cinnosti, ale dokonce byli i sami 0 sobe z fizeni z duvodu mozne podjatosti vylouceni. K namitce odvolatele tykajici se ediktalniho dorucovani ve smyslu ustanoveni 144 odst. 6 spravniho radu ministerstvo uvadi, ze v citovanem ustanoveni je zakotveno, ze v i'izeni s velkym poctem ucastniku rizeni lze dorucovat pisemnosti, vcetne pisemnosti uvedenych v 19 odst. 4, verejnou vyhlaskou. To se netyka ucastniku i'izeni uvedenych v 27 odst. 1, kteri jsou spravnimu organu znami; temto ucastnikfun rizeni se dorucuje jednotlive. V danem pfipade je nutno uvest, ze se jedna 0 fizeni 0 odstraneni stavby, ktere je vedeno z moci uredni, tudiz ucastnikem fizeni podle 27 odst. 1 jsou dotcene osoby, jimz rna rozhodnuti zalozit, zmenit nebo zrusit pravo anebo povinnost nebo prohlasit, ze pn'ivo nebo povinnost maji anebo nemaji. Z uvedeneho lze dovodit, ze v danem fizeni 0 odstraneni stavby bude ucastnikem fizeni podle 27 odst. 1 pouze vlastnik stavby, nebot' pouze jemu muze byt v rizeni 0 nafizeni odstraneni stavby zalozena povinnost stavbu odstranit. Vlastnici pozemku na kterych je stavba realizovana jsou ucastniky fizeni ve smyslu 27 odst. 2 spravniho radu, nebot' tito mohou by! rozhodnutim primo dotceni ve svych pravech a povinnostech. Kraj sky urad tedy nepochybil, kdyz odvolateli dorucoval podle 144 odst. 6 spravniho radu ediktalne, nebot' se jedna 0 rizeni s velkym poctem ucastniku rizeni a odvolatel je ucastnikem rizeni podle 27 odst. 2 spravniho radu. Ohledne namitky tykajici se urednich desek spravnich organu ministerstvo uvadi, ze ustanoveni 25 a 26 spravniho h'idu spravnim organum toliko uklada vyveseni pisemnosti nebo oznameni na uredni desce vcetne zverejneni zpusobem umoziiujicim dalkovy pfistup, pficemz uredni deska spravniho organu musi byt nepretrzite verejne pristupna. K namitce, ze spnivni organy jednaji jako s hlavnim ucastnikem fizeni s nekym, kdo neni vlastnikem ani stavebnikem dane stavby ministerstvo znovu podotyka, ze predmetem tohoto odvolaciho rizeni je prezkoumani procesniho usneseni krajskeho uradu, jimz bylo rozhodnuto 0 zmene prislusnosti spravniho organu, v jehoz ramci nemuze ministerstvo posuzovat otazky, ktere jsou predmetem samotneho fizeni ve veci. Byl0 proto rozhodnuto,jakje shora ve vyroku uvedeno. 6/11

9 c. j. MMR-32502/ /2525 byli vylouceni z projedmlvani a rozhodovani v fizeni 0 odstraneni nepovolene stavby vedenem pod spisovou znackou MeU/OV/ /We lng. Zdenek Werner, lng. Tomas Fedur, pi Jana Brozova, p. Josef Kopecky, nebot' lze mit duvodne pochybnosti 0 jejich nepodjatosti, bylo vydimo az pote, kdy stavebni urad rozhodl ve veci, avsak z duvodu jeho pravomocnosti je nutno na neho nahlizet jako na usneseni platne. Ministerstvo ve shode se zaverem krajskeho uradu dospelo k zaveru, ze jestlize provadeci pnivni pfedpis stanovi, ze vyse uvedenou spravni cirmost zajist'uje uzemni samospravny celek prostrednktvim uredniku, kteri prokazali zvlastni odbornou zpusobilost, a urednici, ktefi tuto zpusobilost neprokazali tak mohou cinit pouze ryj imecne za podminek uvedenych v 21 odst. 1 pismo b) zakona c. 312/2002 Sb., pficemz lifednfci, kteri tyto predpoklady spliiuji, jsou zarazeni do odboru vystavby, je podminka pro postup die 131 odst. 4 spravniho radu spinena. Vsichni zamestnanci spravniho organu, ktefi by v danem fizeni mohli by! urceni za uredni osobu, jsou totiz nejen ve faktickem podfizenem postaveni vuci vedoucimu tohoto odboru, ktery muze nepfimo ovliviiovat svobodu jejich rozhodovacf cirmosti, ale dokonce byli i sami 0 sobe z fizeni z duvodu moz.ne podjatosti vyiouceni. K namitce odvolatele tykajici se ediktalniho dorucovani ve smyslu ustanoveni 144 odst. 6 spravniho radu ministerstvo uvadi, ze v citovanem ustanovenf je zakotveno, ze v fizeni s velkym poctem ucastniku rizeni Ize dorucovat pisemnosti, vcetne pisemnosti uvedenych v 19 odst. 4, verejnou vyhhiskou. To se netyka ucastniku fizeni uvedenych v 27 odst. 1, kteri jsou spravnimu organu znami; temto ucastnikum fizeni se dorucuje jednotlive. V danem pripade je nutno uvest, ze se jedna 0 fizeni 0 odstraneni stavby, ktere je vedeno z moci uredni, tudiz ucastnikem ffzeni podle 27 odst. 1 jsou dotcene osoby, jimz rna rozhodnuti zalozit, zmenit nebo zrusit pnivo anebo povirmost nebo prohlasit, ze pravo nebo povirmost maji anebo nemaji. Z uvedeneho Ize dovodit, ze v danem fizeni 0 odstraneni stavby bude ucastnikem fizeni podle 27 odst. 1 pouze viastnik stavby, nebot' pouze jemu muze by! v rizeni 0 narizeni odstraneni stavby zalozena povirmost stavbu odstranit. Vlastnici pozemku na kterych je stavba realizovana jsou ucastniky rizeni ve smyslu 27 odst. 2 spnlvniho fmu, nebot' tito mohou by! rozhodnutim primo dotceni ve svych pnlvech a povirmostech. Krajsky urad tedy nepochybil, kdyz odvolateli dorucoval podle 144 odst. 6 spravniho rmu ediktaine, nebot' se jedna 0 fizeni s velkym poctem ucastniku fizeni a odvolatel je ucastnikem fizeni podle 27 odst. 2 spravniho fmu. Ohledne namitky tykajici se urednich desek spravnich organu ministerstvo uvadf, ze ustanoveni 25 a 26 spravniho fmu spravnim organum toliko uklma vyveseni pisemnosti nebo oznamenf na uredni desce vcetne zverejnenf zpusobem umoznujicim dalkory pristup, pficemz uredni deska spravniho organu musi byt nepfetrzite verejne pristupna. K namitce, ze spravni organy jednaji jako s hlavnim ucastnikem fizeni s nekym, kdo neni vlastnfkem ani stavebnikem dane stavby ministerstvo znovu podotyka, ze predmetem tohoto odvoiaciho rizeni je prezkoumani procesniho usneseni krajskeho uradu, jimz bylo rozhodnuto 0 zmene pfislusnosti spn'ivniho organu, v jehoz ramci nemuze ministerstvo posuzovat otazky, ktere jsou predmetem samotneho fizeni ve veci. Bylo proto rozhodnuto, jakje shora ve vyroku uvedeno. 6/11

10 e. j. MMR-32502/ /2525 Pouceni ucastniku: Podle ustanoveni 91 odst. 1 spnivniho radu se proti tomuto rozhodnuti odvolaciho spravniho organu nelze dale odvolat (podat rozklad). ~/ Ing. Milada Konradova vedouci oddeleni uzemne a stavcbne spravniho I v odboru uzemne a stavebne spravnim Vyveseno dne:.... Sejmuto dne:.... Razitko, podpis opravnene osoby, kteni potvrzuje vyveseni a sejmutf rozhodnuti z uredni desky Rozdelovnik k rozhodnuti c. j. MMR-32502/ / Dornei se do vlastnich rukou ena dodejku): 1. E.ON Ceska republika, s. r. 0., se sidlem F. A. Gerstnera , Ceske (zastupujicf E.ON Distribuce, a. s., se sidlem FA. Gerstnera , Ceske ) II. K dornceni verejnou vyhlaskou - Ministerstvo pro mistni rozvoj, odbor hospodarskych sluzeb s interni iadosti 0 vyveseni na ufedni desce ministers/va po dobu 15 dnu, vcetne zvefejneni zpusobem umoinujicfm dalkovy pfistup 2. JUDr. Josef Sirek, advokat, Dr. Burese 1185/1, Ceske 2, Ceske (zmocneny zastupce ucastnika fizeni Romana Davldka, bytem Kosicka 1319,35601 Sokolov) 3. Rudolf Kvapil, Vrato 52,37001 Ceske 4. Jana Beranova, Vrato 64, Ceske 5. Jiri Heller, Vrato 16,37001 Cesk6 Budcjovice 6. Marie Hellerova, Vrato 16,37001 Cesk6 7. Karel Zeman, Libnie 119, Rudolfov 8. Jana Zemanova, Libnie 119,37371 Rudolfov 9. lng. Petr Chmel, Zatkovo mibt. 440/1,37001 Cesk6 10. Jaroslava Jedliekova, Komenskeho 1469,25801 Vlasim 11. Milena Kolmanova, Erbenova 270, Vlasim 12. Jan Foist, Vrato 68, Cesk6 13. Vaclava Hejbalova, Vrato 30, Ceske 14. Karel Kotasek, M. Horakove 1365/4, Cesk6 2, Ceske 15. Ivana Krydlova, V oblouku 95, Adamov, Rudolfov 16. Dagmar Svaekova, Na Spojce 41111,37371 Rudolfov 7111

11 c. j. MMR-32502/ / Bohumil Valenta, Vrato 51, Ceske 18. Vera Svobodova, Cecova 647/50, Ccske 3, Ceske 19. Jan Mares, Emy Destinove , Ceske 2, Ceske 20. Anna Duchoiiova, Ant. Barcala 1369/32, Ceske 2, Ceske 21. Jan Gregor, Pisecka 1050/2, Cesk6 2, Ceske 22. Marcela Mrazkova, Jizni , Cesk6 3, Cesk6 23. Pavel Vondrasek, Nadrazni 2090, Budejovicke Predmesti, Pisek 24. Vaclav Schuster, Delnicka 14, Adamov, Rudolfov 25. Frantisek Kubu, Vetrml115, Adamov, Rudolfov 26. laroslava Koudelova, U Stadionu 1268/6, Cheb 27. Vaclav Filip, U Trojice 799/33, Cesk6 3, Cesk6 28. lng. Milan Bayed, Jiraskova ,58601 lihlava 29. Pavel Bayerl, Cecova 733/33, Cesk6 3, Ceske 30. Drahomira Wenzl ova, Hlinecka 1558/5, Cesk6 5, Ceske 31. Miroslav Matasek, VI. Rady 980/21, Cesk6 6, Ceske 32. Karel Freylach, Brloh 17/28,38206 Brloh 33. Dagmar Lokapaurova, Postovni 23/1,37371 Rudolfov 34. lng. arch. Stanislav Kovar, CSc., leremiasova , Ceske 3, Cesk6 35. Mgr. Irena Kovarova, BcT, PoInt 692/9,37371 Rudolfov 36. lng. Zdenek Cermak, Treboiiska 16/22, Rudolfov 37. Ruzena Janakova, Vetma 37, Adamov, Rudolfov 38. Bohuslava Novotna, K Rokli 494, Vimperk II., Vimperk 39. Radomir Filip, KrCinova 1101/26, Ceske 2, Ceske 40. Jaroslav Hanus, V oblouku 130, Adamov, Rudolfov 41. Mgr. Jiff Novotny, Trebotovice 2492, Cesk6 5, Ceske 42. Marcela Novotna, Tfebotovice 2492, Cesk6 5, Ceske 43. lng. arch. Ludmila Snejdova, Vetrmi , Cesk6 2, Ceske 44. Ing. Radek Bumba, Slunecna 254, Sindlovy Dvory - Litvinovice, Ceske 45. Ludmila Klabouchova, Adamovska 175, Adamov, Rudolfov 46. Ing. lindfich Koranda, Martina Stahalika , Rudolfov 47. Zdeiika Korandova, Martina Stahalika , Rudolfov 48. Irena Jirkova, Dolni Branna 340, Doini Branna 49. Josef Urban, J.A.Komenskeho 208, Sevetin 50. Milos Cermak, Pfikra 204, Horni Bnina, Cesky Krumlov 51. Milan Landa, Skoln! 167/4, Rudolfov 52. Ing. Vera Kosikova, A. Kfize 569/31, Ceske 5, Ceske 53. Ruzena Quittova, 1. Bendy 1325/3, Cesk6 2,37005 Cesk6 54. losefhofhansl, Na Rybnicku 530/9, Rudolfov 55. Alena Novakova, Lucni 623/5, Rudolfov 56. Zdenek Novak, Postovni 20/3, Rudolfov 57. Bozena Suchankova, Tfeboiiska ,37371 Rudolfov 58. Hana Vorackova, Treboiiska 165/50,37371 Rudolfov 8111

12 c. j. MMR-32502/ / Bohumil Valenta, Vnito 51, Ceske 18. Vera Svobodova, Cecova 647/50, Ccske 3, Ceske 19. Jan Mares, Emy Destinove 936/19, Ceske 2,37005 Ceske 20. Anna Duchonova, Ant. Barcala 1369/32, Ceske 2, Ceske 21. lan Gregor, Pisecka 1050/2, Ceske 2, Ceske 22. Marcela Mrazkova, Jiful , Ceske 3, Ceske 23. Pavel Vondrasek, Nadrazni 2090, Budejovicke Predmesti, Pisek 24. Vaclav Schuster, Delnicka 14, Adamov, Rudolfov 25. Frantisek Kubu, Vetma 115, Adamov, Rudolfov 26. laroslava Koudelova, U Stadionu 1268/6,35002 Cheb 27. Vac1av Filip, U Trojice 799/33, Ceske 3, Ceske 28. lng. Milan Bayed, liraskova ,58601 Jihlava 29. Pavel Bayed, Cecova 733/33, Ceske 3, Ceske 30. Drahomira Wenzl ova, Hlinecka 1558/5, Ceske 5, Ceske 31. Miroslav Matasek, VI. Rady 980/21, Ceske 6, Ceske 32. Karel Freylach, Brloh 17/28,38206 Brloh 33. Dagmar Lokapaurova, Postovni 2311, Rudolfov 34. lng. arch. Stanislav Kovar, CSc., 1eremiasova 1927/14, Ceske 3, Ceske 35. Mgr. Irena Kovarova, BcT, Polni 692/9, Rudolfov 36. lng. Zdenek Cermak, Trebonska 16122, Rudolfov 37. Ruzena 1anakova, Vetma 37, Adamov, Rudolfov 38. Bohuslava Novotna, K Rokli 494, Vimperk II., Vimperk 39. Radomir Filip, Krcfnova , Ceske 2, Ceske 40. laroslav Hanus, V oblouku 130, AdanlOv, Rudolfov 41. Mgr. 1m Novotny, Trebotovice 2492, Ceske 5, Ceske 42. Marcela Novotna, Trebotovice 2492, Ceske 5, Ceske 43. lng. arch. Ludmila Snejdova, Vetrna , Ceske 2, Ceske 44. lng. Radek Bumba, Slunecna 254, Sindlovy Dvory - Litvinovice, Ceske 45. Ludmila Klabouchova, Adamovska 175, Adamov, Rudolfov 46. lng. lindfich Koranda, Martina Stahalika 721/26, Rudolfov 47. Zdenka Korandova, Martina Stahalika ,37371 Rudolfov 48. Irena 1irkova, Dolni Branna 340,54362 Doini Branna 49. losefurban, J.A.Komenskeho 208,37363 Sevetin 50. Milos Cermak, Ptikra 204, Homi Brana, Cesky Krumlov 51. Milan Landa, Skolni 167/4,37371 Rudolfov 52. lng. Vera Kosikova, A. Ktize 569/31, Cesk6 5, Ceske 53. Ruz.ena Quittova, J. Bendy 1325/3, Ceske 2,37005 Ceske 54. 1osefHofhansl, Na Rybnicku 530/9, Rudolfov 55. Alena Novakova, Lucni 623/5, Rudolfov 56. Zdenek Novak, Postovni 20/3, Rudolfov 57. Bozena Suchankova, Trebonska , Rudolfov 58. Hana Vonickova, Trebonska 165/50, Rudolfov 8111

13 c.j. MMR-32502/ / lng. Pavel Kordik, Trebonska 195/49, Rudolfov 60. Frantisek Havlicek, Dlouha 46117, Rudolfov 61. Ludek Havlicek, Dlouha 46117, Rudolfov 62. Miloslav Jindra, Hvozdec 41, Lisov u Ceskych Budejovic 63. Hana Vackarova, Nova 597/5, Lisov u Ceskych Budejovic 64. Karel Jungmann, Jivno 174, Rudolfov 65. Radka Mrazova, Sumavske Hostice 105,38471 Sumavske Hostice 66. Jiri Mauer, Na Rybnicku 535/10,37371 Rudolfov 67. Frantisek Graman, Na Rybnicku 534/12, Rudolfov 68. Jana Jodlova, Pnlbezna 94, Hury, Rudolfov 69. Jaroslav Vavra, Jivno 1,37371 Rudolfov 70. Frantisek Votruba, Jivno 30, Rudolfov 71. Bohumil Hruska, Jana Stursy 2407/35, Ceske 3, Ceske 72. Josef MInarik, Hlinecka , Ceske 5, Ceske 73. Stanislav MInarik, Jivno 129, Rudolfov 74. Miloslava Bezova, Pablaskova 344/16, Ceske 7,37001 Ceske 75. Petr Hlavacek, Sidliste Vysny 121, Nadrazni Predmesti, Cesky Krumlov 76. Ing. Lenka Kfizova, Vrato 54, Ceske 77. Radomil Votocka, Klavikova , Ceske 3,37004 Ceske 78. Anna Faixova, Tatranska 1234/6, Kosice, Slovakia 79. Marta Spilauerova, Trebonska 446/4,37371 Rudolfov 80. David Hrdlicka, Nova 591, Kamenny Ujezd 81. lng. Pavel Curda, Jablonskeho 585, Trebon 82. Miloslav Cerny, Adamovska , Rudolfov 83. Ivana Cerna, Adamovska , Rudolfov 84. lng. Josef Jauker, Krajinska 265/26, Cesk6 1,37001 Ceske 85. Milan Prochazka, Lucni 686/9, Rudolfov 86. Martina Stachova, Krejpskeho 1531/6, Praha 4 - Chodov 87. David Vondrasek, Zlata 121,25083 Skvorec 88. Dana Shonova, Markupova , Praha 9 - Horni Pocernice 89. Ivana Duspivova, Na rybnicku , Rudolfov 90. Pavia Novotna, Na rybnfcku 659/16, Rudolfov 91. Mgr. Radomir Muzik, Ant. Barcala 1368/30, Ceske 2, Ceske 92. Jiri Dvorak, Budovatelska 63, Adamov, Rudolfov 93. Ing. Martina Fucikova, Pisecka 282, Mala Strana, Tyn nad Vltavou 94. Martin Klabouch, Horn! 114, Hury, Rudolfov 95. Ing. Radek Cerny, Kyjevska 97/48, Ceske 2, Ceske 96. Stanislav Schaffelhofer, Dubicne 24, Rudolfov 97. JosefSekyra, Na spojce 58017, Rudolfov 98. Mgr. Jir! Tomasek, Rybarska 284, Porici, Borsov nad Vltavou 99. Marcela Hanzalova, Dobrovodska 616/68, Ceske 5, Ceske 100. Jitka Klestincova, Pekarenska , Ceske 3, Ceske 101. Jifina Schytilova, V. Nezvala 754/3, Ceske 5, Ceske 102. Jan Hlavac, Rudolfovska ti' , 4, Ceske 103. Marta Votrubova, Jivno 30, Rudolfov 9111

14 c. j. MMR-32502/ /2525 lo4. Stanislav Stindl, Jivno 36, Rudolfov 105. Vladimir Snejd, Lucni 720/11, Rudolfov 106. JUOr. Vaclav Jezek, Lesni 695/33, Rudolfov 107. Ales Racek, CtYfkolska 294/19, Praha 22 - Uhlineves 108. lng. Dagmar Slusarcikova, Gregorova 2583/12, Moravska Ostrava, Ostrava lo9. Ing. Frantisek Gregor, Lessnerova 270,10900 Praha 10 - Petrovice 110. JUOr. Marie Gregorova, Rembrandtova 2191/16, Praha 10 - Strasnice 111. Marie Orayerova, J. Opletala 899/25, (:eske Budejoviee 2, Ceske 112. Hana Peterkova, Na Vyhlfdce 1414/15, Dobra Voda u Ceskych Budejovic 113. Stanislav Zeman, K. Stecha , Ceske 2,37005 Ceske 114. Vac1av Zeman, J. Bendy 1349/9, Ceske 2,37005 Ceske Budejoviee 115. Jifi Hranac, Oolni Dvofiste 215, Oolni Ovofiste 116. Renata Hranacova, Oolni Ovofiste 215,38272 Dolni Dvofiste 117. Mgr. Frantisek Kocman, Otakarova 1760/22, Ceske 3, Ceske 118. Mgr. Jiff Kocman, Havanska 2825/6, Tabor 119. Ing. Richard Kocman, Vitin 90, Sevetln 120. Vladimir Kocman, Rudolfovska tf. 1995/9, Ceske 3, I Ceske 121. Ivana Jankuliakova, Palackeho 385, Ceske Veleniee 122. Petr Novak, Na Zahradach 498, Ledenice 123. PavIa Cincurova, Na rybnicku , Rudolfov 124. Radek Matasek, Karla Capka 476,37341 Hluboka nad Vltavou 125. Vera Bauerova, K. Vinafickeho 469/6, Ceske 5,37006 Ceske 126. Josef Bica, Zizkova 87/58, Lisov u Ceskych Budejovic 127. Milena Kubickova, Zizkova 87/58, Lisov u Ceskych Budejovic 128. Jana Jenne, Zizkova 87/58, Lisov u Ceskych Budejovic 129. Stepanka Cerna, Prumyslova 493, Plana nad Luznici 130. lng. Miroslav Cermak, Plecnikova 918, Praha 4 - Seberov 131. Ing. JanaMacurkova, Spic 51, Svatava 132. Jaroslav Klabouch, Adamovska 175, Adamov, Rudolfov 133. obec Vrato, Vrato 20, Ceske Mesto Rudolfov, Hornicka 1111, Rudolfov 135. obec Hury, Na Sadech 155, Hury, Rudolfov 136. obec Adamov, V Chalupach 47, Adamov, Rudolfov 137. obec Jivno, Jivno 34, Jivl Statn{ pozemkovy urad, Husinecka 1024/11a, Praha 3 - Zizkov 139. Sprava a udrzba silnic Jihoceskeho kraje, Nemanicka , Ceske Budejoviee 3, Ceske 140. Ufad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych, Uzemni pracoviste Ceske, Rasinovo nabfezl 390/42, Praha 2 - Nove Mesto 141. ASARKO s.r.o., Jivno 85, Rudolfov 142. SIGNUM spol. s r.o., Nadrazni 41, Hustopece u Brna 143. Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Horni Vltava, Holeckova 106/8,15024 Praha 144. Reditelstvi silnie a dalnic, Sprava Ceske, Na Pankraci 546/56, Praha 145. LuckyNet s.r.o., Zizkova tf , Ceske 1,37001 Ceske 1011 I

15 c. j. MMR-32502/ Stanislav Stindl, Jivno 36, Rudolfov 105. Vladimir Snejd, Lucni , Rudolfov 106. JUDr. Vaclav Jezek, Lesni 695/33, Rudolfov 107. Ales Racek, Ctyrkolska 294/19, Praha 22 - Uhiineves 108. lng. Dagmar Slusarcikova, Gregorova , Moravska Ostrava, Ostrava 109. lng. Frantisek Gregor, Lessnerova 270, Praha 10- Petrovice 110. JUDr. Marie Gregorova, Rembrandtova ,10000 Praha 10 - Strasnice 111. Marie Drayerova, J. Opletala 899/25, Ceske 2, Ceske 112. Hana Peterkova, Na Vyhlidce , Dobra Voda u Ceskych Budejovic 113. Stanislav Zeman, K. Stecha , Ceske 2, Ceske 114. Vaclav Zeman, J. Bendy 1349/9, Ceske 2, Ceske 115. Jifi Hranac, Dolni Dvoriste 215, Dolni Dvofiste 116. Renata Hranacova, Dolni DvoriSte 215,38272 Dolni Dvofiste 117. Mgr. Frantisek Kocman, Otakarova 1760/22, Ceske 3, Ceske 118. Mgr. Jiri Kocman, Havanska 2825/6, Tabor 119. lng. Richard Kocman, Vitin 90, Sevetin 120. Vladimir Kocman, Rudolfovska tr. 1995/9, Ceske 3, Ceske 121. Ivana Jankuliakova, Palackeho 385, Ceske Velenice 122. Petr Novak, Na Zahradach 498, Ledenice 123. Pavia Cincurova, Na rybnicku , Rudolfov 124. Radek Matasek, Karla Capka 476,37341 Hluboka nad Vltavou 125. Vera Bauerova, K. Vinarickeho 469/6, Ceske 5, Ceske 126. Josef Bica, Zizkova 87/58, Lisov u Ceskych Budejovic 127. Milena Kubickova, Zizkova 87/58, Lisov u Ceskych Budejovic 128. Jana Jenne, ZiZkova 87/58, Lisov u Ceskych Budejovic 129. Stepanka Cerna, Prilmyslova 493, Plana nad Luznici 130. lng. Miroslav Cermak, Plecnikova 918,14900 Praha 4 - Seberov 131. lng. Jana Macfukova, Spic 51, Svatava 132. Jaroslav Klabouch, Adamovska 175, Adamov, Rudolfov 133. obec Vrato, Vrato 20, Ceske Mesto Rudolfov, Hornicka 1111, Rudolfov 135. obec Hfuy, Na Sadech 155, Hilry, Rudo1fov 136. obec Adamov, V Chalupach 47, Adamov, Rudolfov 137. obec Jivno, Jivno 34, Jivno 138. Statni pozemkovy urad, Husinecka a, Praha 3 - Zizkov 139. Sprava a udrzba silnic Jihoceskeho kraje, Nemanicka 2133/10, Ceske 3, Ceske 140. Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkov}'ch, Uzemni pracoviste Ceske, Rasinovo nabrezi 390/42, Praha 2 - Nove Mesto 141. ASARKO s.r.o., Jivno 85, Rudolfov 142. SIGNUM spol. s r.o., Nadrafui 41, Hustopece u Brna 143. Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Horni Vltava, Holeckova 106/8,15024 Praha 144. Reditelstvi silnic a dalnic, Sprava Ceske, Na Pankraci 546/56, Praha 145. LuckyNet s.r.o., Zizkova tr , Ceske 1,37001 Ceske 10111

16 e. j. MMR-32502/ / E.ON Ceska republika, s. r. 0., F. A. Gerstnera , Ceske 7, Ceske Czeeh Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,14000 Praha 148. CEV AK a.s., Severni 2264/8, Ceske 3, Ceske Budejoviee 149. Jihocesky vodarensky svaz, S. K. Neumanna 292/19, Ceske 7, Ceske T- Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1,14800 Praha 11 - Chodov 151. Financnf urad pro Karlovarsky kraj, Uzemni praeoviste v Sokolove, Ruzove namesti 1629,35601 Sokolov 152. Ceska sporitelna, a.s., 01braehtova 1929/62,14000 Praha 4 - Kre 153. P ARIX S.LO., Revoluenf 1082/8, Praha 154. Oberbank AG pobocka Ceska republika, nam. Premysla Otakara II. 6/3, Ceske Budejoviee 1,37001 Ceske Budejoviee III. Dale obddi (prostrednictvim verejne datove site do datove sehranky): 155. Krajsky urad Jihoeeskeho kraje, 0 odbor regionalniho rozvoje, uzemniho planovani, stavebniho radu a investie, U Zimnfho stadionu 1952/2, Ceske Budejoviee - s tim, ie spravni spis bude vracen po nabyti pravni mod tohoto rozhodnuti 156. Mestsky urad Rudolfov, Bornieka 1111, Rudolfov - spravni urad doteeny delegaci - s ieidosti 0 vyvesenf na ttrednf desce po dobu 15 dnu, vcetne zverejneni umoinujiciho deilkov); pfistup, vyznaceni data vyveseni a sejmuti a vreiceni rozhodnutf Ministerstvu pro mistnf rozvoj, odboru uzemne a stavebne spreivnimu 157. Magistrat mesta Ceske Budejoviee, nam. Premysla Otakara II. e. 1,2, Ceske Budejoviee - spravni urad doteeny delegaci 158. Obeeni urad Adamov, V Chalupaeh 47, Adamov, Rudolfov s ieidosti o vyvesenf na If.rednf desce po dobu 15 dnz':t, vcetne zvefejnenf umoinujiciho deilkov); pfistup, vyznaceni data vyve,~eni a sejmuti a vreicenf rozhodnuti Ministerstvu pro mistni rozvoj, odboru uzemne a stavebne spreivnfmu 159. Obecni urad Bury, Na Sadech 155, Bury, Rudolfov s iddosti 0 vyvesenf na llredni desce po dobu 15 dnu, vcetne zverejneni umoinz!jiciho deilkov); pfistup. vyznaceni data vyveseni a sejmuti a vreiceni rozhodnutf Ministerstvu pro mfstni rozvoj, odboru uzemne a stavebne spreivnimu 160. Obeeni urad Vrato, Vrato 20, Ceske s ieidosti 0 vyveseni na lll~ednf desce po dobu 15 dnzl, vcetne zvdejneni umoinujiciho deizkov); pfistup, vyznaceni data vyvesenf a sejmuti a vreiceni rozhodnuti Ministerstvu pro mistni rozvoj, odboru uzemne a stavebne spreivnimu 161. Obeeni urad Jivno, Jivno 34, Rudolfov - s icidosti 0 vyveseni na ufedni desce po dobu 15 dnu, vcetne zvefejneni umoinujiciho deilkov); pfistup, vyznaceni data vyvesenf a sejmuti a vreiceni rozhodnuti Ministerstvu pro mistni rozvoj, odboru uzemne a stavebne spravnimu 11111

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku

ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 17. cervna 2015 C.j.: MMR-2114512015-83/1525 ROZHODNUTi Ministerstvo pro mistni rozvoj, jako organ

Více

:.". ~'.. ' MINIS~ER~T~O PRO MisTNi ROZVOJ

:.. ~'.. ' MINIS~ER~T~O PRO MisTNi ROZVOJ :.". ~'.. ' MINIS~ER~T~O PRO MisTNi ROZVOJ ~. Staromestske nam. 6., 11 0 15 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 11. srpna 2015 C,j. MMR-24665/2015-8311782 Rozhodnuti Ministerstvo pro mistni

Více

ROZHODNUTI 1/5. MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ. Adresati: die rozdelovniku. V Praze dne 30. cervence 2014 C.j.: MMR-21502/2014-8311525

ROZHODNUTI 1/5. MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ. Adresati: die rozdelovniku. V Praze dne 30. cervence 2014 C.j.: MMR-21502/2014-8311525 MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ Staromestske nam. 6 lio 15 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 30. cervence 2014 C.j.: MMR-21502/2014-8311525 ROZHODNUTI Ministerstvo pro mistni rozvoj, jako spravni

Více

ROZHODNUTI. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku

ROZHODNUTI. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku MNSTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 12. kvetna 2015 C.j.: MMR15716/20158311062 ROZHODNUT Ministerstvo pro mistnf rozvoj, jako organ pfislusny

Více

Rozhodnuti. Oduvodneni

Rozhodnuti. Oduvodneni MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 19. ledna 2015 C.j. MMR-37558/2014-83/2956 Rozhodnuti Ministerstvo pro mistni rozvoj, jako spnivni

Více

~. Staromestske nam. 6

~. Staromestske nam. 6 .~.. MINIS~ER~T~O PRO MisTNi ROZVOJ ~. Staromestske nam. 6.., 110 15 Praha 190 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 22. cervenee 2014 C.j. MMR-21389/2014-8311513 Rozhodnuti Ministerstvo pro mistni rozvoj,

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. ROZHODNUTi

MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. ROZHODNUTi MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 4. zan 2014 C. j.: MMR-2441012014-83/1822 ROZHODNUTi Krajsky urad 01omouckeho kraje, odbor strategickeho

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Rozhodnutí. Oduvodnení

Rozhodnutí. Oduvodnení ."... Staromestske nam. 6.,:' 11 O 15 Praha 1 ' ". MINIS!ER~TYO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Adresáti: dle rozdelovníku C.j. 16231/2010-83/977 V Praze dne 17. cervna 2010 Rozhodnutí Ministerstvo pro místní rozvoj,

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. I, 2. I Viz rozdělovník: Tel.: 386804016 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. I, 2. I Viz rozdělovník: Tel.: 386804016 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNAMENi 0 ZAHAJENi RiZENi 0 PRODLOUZENi PLATNOSTI STAVEBNiHO POVOLENi VEREJNA VYHlASKA

OZNAMENi 0 ZAHAJENi RiZENi 0 PRODLOUZENi PLATNOSTI STAVEBNiHO POVOLENi VEREJNA VYHlASKA MAGISTRAl MESTA OPAVY Horni nam. 69, 746 26 Opava Odbor dopravy Oddeleni spravy dopravy a pozemnich komunikaci w Gpa 1~1111111 MMOPXO 18VDYZ Va ~ dopis zn: Ze dne: c. j.: Spis. znacka: Vynzuje: Pracov

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1 /1 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/1521/2015/we Ing. Zdeněk Werner 777265736 18.5.2015 Č.j.: MěÚ/1654/2015/Wer e-mail: zdenek.werner@rudolfov.cz

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice Spisová značka.: 2RP9423/2011-130714 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

OSTRAVA!!! Usneseni. Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu. SMO/416760/14/UHAaSR/Lk S-SMO/148256/12/Sprav

OSTRAVA!!! Usneseni. Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu. SMO/416760/14/UHAaSR/Lk S-SMO/148256/12/Sprav Magistral mesta Ostravy utvar hlavniho architekta a stavebniho fadu VaSe znafcka: Ze dne: C.J.: Sp. zn.: Vyfizuje: Telefon: E-mail: Datum: Vypraveno: SMO/416760/14/UHAaSR/Lk S-SMO/148256/12/Sprav Luskova

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice I Viz rozdělovnfk:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/3439/2012/Bl V Třebíči dne 02.11.2012 Č.j.: OV 53361/12

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namestf 183, 403 17 Chabarovice Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 993-994/SU/188-189/12 Franzova 475 225 460 franzova@chabarovice.cz 29.3.2012 r L OLE ROZDELOVNIKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO KRAJE Odbor zivotniho prostredi Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno (.j.: Sp.Zn.: Vyrizuje /Iinka Vyhotoveno dne: JMK 68847/2014 S-JMK 68847/2014 OZP-Blv Blazkova/2695 15.9.2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Veřejná vyhláška. Usnesení

Veřejná vyhláška. Usnesení KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IHGRM* Čj: MSK 78801/2015 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.

Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou. Obecní úřad Kostelec nad Vltavou 398 58 Kostelec nad Vltavou čp.104 tel., 382593327, e-mail:kostelecnadvltavou@volny.cz www.kostelecnadvltavou.cz čj. TP/OÚ/1-2009 v Kostelci nad Vltavou dne 26.10.2009

Více

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje Krajsky ufad Stredoceskeho kraje 0080R? I V 0 1 N 1 H 0 P R O S T R t D I A ^tmfcdtlstvi Praha: 24.04.2014 Die ro/dclovniku Cislojednaci: 047711/2014/KUSK Spisova znacka: SZ_ 047711/2014/KUSK Vyfizuje:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice

Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 530/13/S85 Vyřizuje: Ing. Slivka Vladimír ve Ždánicích 16.8.2013 tel.: 518 633617 Mikroregion Ždánicko Násedlovice 129 696 36 Násedlovice

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-134522/2014/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 151733/2014 Zlín, dne 2.10.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

*KUCBX00FGKYH* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

*KUCBX00FGKYH* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A INVESTIC ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU č.j.: KUJCK 32249/2014/OREG č. spis: OREG/63301/2013/jaho datum: 27.5.2014 vyřizuje: Ing. Jaroslav Hodina

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 326.1-12/19/09 ŠE-95 Vyřizuje: Ing.

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058565/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0080718/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Rozhodnuti. ~fj~ MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6. ~:t1.y 11015 Praha 1. Adresati: die rozdihovniku

Rozhodnuti. ~fj~ MINISTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6. ~:t1.y 11015 Praha 1. Adresati: die rozdihovniku ~fj~ MNSTERSTVO PRO MisTNi ROZVOJ ~~ Staromestske nam. 6 ~:t1.y 11015 Praha 1 Adresati: die rozdihovniku V Praze dne 2. cervna 2015 C.j. MMR-18700/2015-83/1329 Rozhodnuti Ministerstvo pro mistni rozvoj,

Více

Pisemna zprava zadavatele

Pisemna zprava zadavatele Pisem zprava zadavatele c. j. KRPL-79296-3/CJ-2012-00VZ Zadavatel vyhotovil tuto pisemnou zpravu zaklade ustanoveni 8 odst. 1 zako c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsich pfedpisu Zadavatel:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

Vltavska Lenka, Ing. +420599443124 1 vltavska @ ostrava.cz Die rozdelovnfku

Vltavska Lenka, Ing. +420599443124 1 vltavska @ ostrava.cz Die rozdelovnfku Magistral mesta Ostravy odbor stavebne spravni tviajj,; jtcit mfista Ostravy CK'bor vnltfnfch Vase znacka: Ze dne: C.J.: Sp. zn.: SMO/110978/14/Sprav./Vlt S-SMO/099239/14/Sprav vyv«e,-.adnt? 5 -Q3' 20H

Více

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO /' KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO Odbor zivotniho prostredi Zerotlnovo nam. 3/5, 601 82 Brno KRAJE C.j.: Sp.Zn.: Vyrizuje /Iinka Vyhotoveno dne: JMK 54454/2014 S-JMK 54454/2014 OZP-Blv Blazkova/2695 11.12.2014

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP - 19078/2015/No V Sedlčanech 30.9.2015 Tel.: 318 822 742, linka 239 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne: 9.ledna 2009 VÚP 330-2508/3349/08 Ja-9 Marie Janoušková

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 38564/2013 Sp.zn. S-JMK 38564/2013 OD Brno 12.09.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 85/12-Mo 85/12-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874 132

Více

vbecní úřad Vrábče c dop :

vbecní úřad Vrábče c dop : Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara, Č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník: vbecní

Více

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení dopravy a SH Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332 Č.j.ODSH 253-280/2013-22/140.1 V Mladé Boleslavi

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP 13082/2010/Ci V Sedlčanech dne: 8.6.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.2

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3/330-2026/2894/09 VJ-22 Vojtěch Janoušek

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3/330-2026/2894/09 VJ-22 Vojtěch Janoušek Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.9.2009 VÚP 328.3/330-2026/2894/09 VJ-22 Vojtěch

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 61996/2012 SpZn S-JMK 143940/2010/OŽP-Ho Brno dne 30.05.2012 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1 Spisová značka.: 2RP1415/2011-130715 Č.j.: SPU 179223/2013 Vyřizuje:

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Váš dopis zn. ze dne Naše zn./

Více

ROZHODNUTÍ č. 68/2014 O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ č. 68/2014 O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Moravský Krumlov Odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300737 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: svirakj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 3710/2014 VÚP/ŠJ V Moravském

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 115221/2014 Sp.zn.: S-JMK 115221/2014 ODOS Brno 09.01.2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení

Více

Rozhodnutí. Odvolání Městské části Praha-Kunratice č.j. 01921/2009 ze dne 1.10.2009 se zamítá

Rozhodnutí. Odvolání Městské části Praha-Kunratice č.j. 01921/2009 ze dne 1.10.2009 se zamítá V Praze dne 4.10.2010 č.j. 1826/500/10 Rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí, odboru výkonu státní správy I (dále také MŢP OVSS I) ve věci odvolání Městské části Praha-Kunratice č.j. 01921/2009 ze

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁ D U A I N V E S T I C O D DĚLEN Í S T A V E B N Í H O ŘÁ D U č.j.: OREG 20715/2010/luka datum:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. - veřejná vyhláška - Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. pro stavbu s označením Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 5558/10-191/10-KLI Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 22.2.2010

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: JID: Číslo jednací: 12.8.2015 111134/2015/KUUK/Duch 276/UPS/2015-3 ROZHODNUTí

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku. ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 727/2015-4/280.8/Hol Ing. Martin Holubec /482 20.10.2015 martin.holubec@kraj-lbc.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0058567/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0077641/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 2 0 5 7-2013/2 4 8 3-2 0 1 3 / m r k S p is. a s ka rt.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0030994/15/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0052840/15/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 31799/11-1150/10-SEB-74 Vyřizuje: Ing.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

*KUCBX00D2DGC* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

*KUCBX00D2DGC* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁ D U A I N V E S T I C O D DĚLEN Í S T A V E B N Í H O ŘÁ D U č. j.: KUJCK 3480/2013/OREG datum:

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více