tllil:'r'*"*^"- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tllil:'r'*"*^"- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace"

Transkript

1 tllil:'r'*"*^"- EVRoPSK' FOND PRO REGI0NALNi R0ZVoJ SANCE PRO VAS ROZVOJ MrNrsrERsryozDuvorNrcwi C SKt REruALIKY Ndzev projektu: Modernizace pracovii{ FNUSA v oblasti prevence nozokomi6lnich infekci eislo projektu: cz.t.06/3.ot Cislo smlouvy prod{vaiiciho: H Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace eislo smlouvv kupuiiciho: -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA uzavien6dleg409an6sl.z6k.d.5l3l1991 Sb.,obchodniz6konikvezndnipozddjSichpiedpisti I. Smluvni strany L Kupujici: Fakultni nemocnice u sv. Anny v BrnE st6tni piispdvkov6 organizace sidlo: Pekaisk Brno jednajici: Ing. Petr Ko5ka, MBA, ieditel IC: DIC: CZ00l bank. spojeni: Komerdni banka, a.s., pobodka Brno-mEsto d. ridtu: 7l /0100 fban: C SWIFT: KOMBCZPP Proddvajici: B. Braun Medical s.r.o. Spoleinost.je zapsand v obchodnim rejstifku vedendm Mdstsl<ym soudem v Praze, oddil C, vloika sidlo: V Parku Praha 4 jednajici: MUDr. Lubomfr Klep6d, MBA, jednatel Ii: DIC: C bank. spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. d. riitu: IBAN: C SWIFT: BACXCZPP II. Yyznam a riiel smlouvy Ue elem teto smlouvy je i6dnd a vdasnd splnenf dodavky informadnich a komunikadnich technologii pro Fakultni nemocnici u sv. Anny v Brnd v riimci projektu Modernizace pracovi5t' FNUSA v oblasti prevence nozokomidlnich infekci dislo C financovandho Evropskou unii zevropsk6ho fondu pro region6lni rozvoj. III. Piedmdt smlouvy L Na z6klade teto smlouvy a za podminek vni uvedenych se prod6vajici zavazuje dodat kupujicimu vdci uvedend v dl. IIl. odst. 2 tdto smlouvy (d6le jen,,zboli") a pievdst vlastnickd prdvo k tomuto zboli na kupujiciho a kupujfci se zavazuje zaplatit prod6vajicimu dohodnutou kupni cenu. Piedmdtem tdto srnlouvy je ndsledujici zboli: 70 kusfi Fujitsu ZeroClient DZl9-2 VMWare 60 kusfr Laserovii tiskdrna HP LaserJet P1566 Kuoni smlouva - ICT Strana I (celkem 7)

2 rllfi:'r'*t^-' EVRopSKV FoND pro neoronarni Rozvo..r SnncE pno vai nozvo.l t.i +. 8Sr HtNtSr RSryO ZOMVOTNTCWI CESKT REfuELIKY l0 kusri l0 kusfi 50 kust l0 kusfi 70 kusri 2 kusy 2 kusy 70 kusfi 20 kust 40 kusri Termotisk6rna Tiskiirna diirovdho k6du Ctedka diirovdho k6du-standard iteeka diirovdho k6du s velkym rozli5enim Win Svr CAL 2008 OLP NL GOVT User CAL Win Svr Std 2008 R2 OLP NL GOVT 4xAcademic VMWare vsphere 5 Standard for I processor (with 32 GB vram entitlement per processor) VDA SUbSVL OLV D I Mth AP PCTDVC+ VDIStdStE SUbSVL OLV D 1 Mth AP PerDvc Office Std20l0 OLP NL GOV Seagate Constellation ES.2 ITB 3.5" enterprise HDD, SAS,7200RPM,64MB cache Prod6vajici dod6 zbozi vdetnd piislusenstvi, v konfiguraci a dle specifikace uvedend v piiloze d. l, kter6 je nedilnou soudiisti teto smlouvy PiedmEtem tdto smlouly je raktel doprava zbozi na misto plndni, jeho instalace, konfigurace a instruktiiz obsluhy Piedmdtem teto smlouvy je drlle pied6ni veskerd dokumentace vztahujici se ke zbozi, kterd je potiebn6 pro nakl6d6ni se zbozim a pro jeho provoz nebo kterou vyzaduji piislusne obecne ziryazne pr6vni piedpisy a deske a evropske normy e SN a EN. zejmdna prohlii5eni o shodd dle z6kona ( Sb., o technicklch pozadavcich na vyrobky a o zmend a doplndni nekterlch z6konri ve zneni pozdej5fch piedpisri a pifslu5nych prov6ddcich piedpisri, n6vod k pouziti v deskdm jazyce, pokyny pro ridrzbu, apod. Pokud je souddsti tdto smlouvy dodiini softwaru, proddvajici je povinen k n6mu zajistit a kupujicimu piedat piislu5ne licendni podminky v rozsahu pozadovandm v zaddvacich podmink6ch a v tdto smlouvd, piidemz odmena za licenci je zahrnuta v kupni cend dle tdto smlouvy. Licendni podminky (piipadnd odkaz na nd)jsou uvedeny v pifloze d.2, kteriije nedilnou soud6sti tdto smlouvy. Je-fi kupujicfm v zadiwacich podmink6ch pozadovdno zajisteni podpory dodandho softwaru, a podpora neni v pozadovanem rozsahu zahmuta v licendnich podmink6ch, zajisti prodrivajici podporu dle zadinacich podminek na z6kladd t6to smlouvy, piidemz odmdna za podporu je zahrnuta vkupnf cend dle teto smloury. Podminky podpory jsou uvedeny v piiloze d. 3, kterd je nedilnou souddsti tdto smlouw. IV. Kvalitativni pozadavky na zboli 1. ZboZi musi spliovat ve5kere pozadavky piislu5nych obecne zdvaznych pr6vnich piedpisfr a desklch a evropskych norem CSN a EN, zejmdna pak musi odpovidat pozadavkfim ziikona ( Sb., o technicklch pozadavcich na vj'robky a o zm6nd a doplndni ndkterlch z6konri ve zneni pozddj5ich piedpisfi a pifslu5nlch proviiddcfch piedpisfl. t. Proddvajici prohlasuje, Ze je vlastnikem zbozia 2e na zboli nevfvnou 26dne vdcnd ani pr6vni vady a zavazlje se zbozi dodat v mnozstvi a kvalite dohodnutd ve smlouve, jinak v kvalite, kterd odpovid6 fdelu smlouvy. V. Doba, misto, zprisob a jakost plnenf t. Prod6vajfci se zavazuje dodatzbozi do l0 tidnfi od podpisu kupni smlouvy. Mistem plnenf je Fakultnf nemocnice u sv. Anny v Brn6, Pekaisk6 53, Brno; konkretizovat misto plneni je opr6vndn povdienli ziistupce kupujiciho uvedeny v dl. IX. odst. 4 tdto smlouvy. Nebezpedi za Skodu na zboli a vlastnickd priivo ke zboli piechirzi na kupujiciho okamzikem pievzeti zbozi kupujicim. Kunni smlouva - ICT Strana 2 (celkem 7)

3 rllfi'f:'iill^"' rvropsxi FoND pro nrotonarti Rozvo..r SANcE PRo vai nozvo,t k"elm ilrnr5tersilo ZDUVOTNICWa CESKT REruALIKY 4. Pievzetim se pro ridely tdto smloury rozumi okamzik podpisu piediivaciho protokolu alespoi jednim z povdienlich zdstupcfi kazde smluvni strany uvedenlch v dl. IX. odst. 4 a 5 teio smlouvy, u io po riplndm spln6ni dod6vky zbozf. Prod5vajfci uvddomf o datu dod6vky zbozi povdiendho ziistupce kupujiciho (dl. IX. odst. 4 tdto smlouvy) alespoi 3 dny pied jejim uskutednenim. 6. Kupujfci je opriivndn nepievzit zbozi, pokud prod6vajicf zbozi nedod i6dne a vdas, zejmdna pokud prodiivajici nedodd zboli v dohodnutdm mnozstvi nebo kvalitd, zbozi je poskozend nebo rozbitd nebo prod6vajici nedodii potiebnou dokumentaci ke zboli. vt. Kupni cena a platebnf podminky l' Kupujici se za piedmdt pln6nf uvedeny v dl. IIl. tdto smlouvy zavazuje prodiivajicimu zaplatitcelkovou kupni cenu ve vysi ,- Ki vietne DpH, (slovy: dvamilionytiistapadesf tjedentisictiistasedmdesf tosmkorunieskf ch), kterii se sklidd z ndsleduj fcich polozek: Cena bez DPH: I ,00- Kd DPH: ,40- Kd Uhrada kupni ceny bude kupujicim provedena bezhotovostnim pievodem na ridet prodrivajiciho uvedenli v dl. I. odst. 2 tdto smlouvy, a to na zikladd faktury vystavend prodavajfcim po podpisu pied6vaciho protokolu dle dl. V. odst.4 tdto smlouvy. Faktura je splatn6 Oo jo Cnt oa;.1i6o dorudeni kupujicimu. Ziryazek splatnosti kupnf ceny je splnen okamzikem odesl6ni piislusnd i6stky z rietu kupujiciho na fdet proddvajicfho. Faktura musi mit veskerd n6lezitosti daiovdho a ridetniho dokladu. Na faktuie bude uveden niizev projektu,,modernizace pracovi5t'fakultnf nemocnice u sv. Anny v Brnd v obfasti prevence nozokomiiilnfch infekci", registradni dislo projektu CZ.l a vdta:,,projektje spolufinancovdn Evropskou unif z Evropskdho fondu pro region6lnf rozvoj,.. Celkovii kupni cena uvedenii v odst. l tohoto dldnku je stanovena dohodou podle zrik. d Sb., o ceniich ve zndni pozddjsich piedpisti a je v ni zahrnuta dodiivka zbozi ve. vsech jeho soudiisti a piislusenstvf dle piflohy d. l, drile doprava, clo, kursove rozdily, obal, doklady ke zboli aveskerd dalsi n6klady souvisejicf s realizaci doddvky zbozf. Celkov6 kupni cenaje nejvjse ffipustnri. VII. Sankinf ujednrini l. NedodrZi-li prodiivajfci lhttu stanovenou pro dodrinf zbozi dle dkinku V. odst. I teto smlouvy, je povinenuhraditkupujfcimusmluvnipokutuvevr-isi 0,02o zcelkovdcenyzbo1{zakaldyzapodat!din prodlenf. Ndrok kupujfciho na niihradu Skody, kterii mu v souvislosti s prodlenim proaavaiicitro vznikla, vdetnd Skody, kter6 piesahuje smluvnf pokutu, nenf timto ustanovenfm dotden. NedodrZf-li kupujicf lhritu splatnosti celkove kupni ceny uvedenou v il. VL odst. 2 tdto smlouvy, je prod6vajicf opriivndn pozadovat urok z prodleni ve r,"-fsi 0,02o/o znezaplacend d6sti celkovd kupnf ceny zakazdy zapohty den prodleni. VIII. Zhru(.ni podmfnky a servis l. Na dodand zbozi poskytuje pievzeti zboli. prodrivajicf zaru(,ni lhfitu 24 mdsicfi. zru(ni thfita podinii bdzet dnem Bdhem trvdn[ zdru(ni lhfity se prodiivajici (piipadnd subjekt specifikovany proddvajicim v z6rudnirn listu) zavazuje poskytovat kupujicimu na dodand zbozi bezplatny on-site servis autorizovanvm

4 rllffi'['*"*^-' EVRoPSKV FoND pro REGToNALNi RozvoJ Sarcr pno vag RozvoJ =t"qffi ilrnrsrerswo zduvornrcri C SK REruBLIKY servisni m stiediskem vyirobce vietne dod6nf potiebnych n6hradnich dilfr. Ziiruka se nevztahuje na bdzne opotiebeni zbozi a na po5kozeni zbozi zptisobene vy55i moci. 3. Prod6vajfci se zavazuje odstranit z6ru(ni vadu a uvdst zbozi do provozu nejpozdeji do dvou tydnti od prokazatelndho ozniimeni vady kupujicim (dopisem, faxem, elektronickou po5tou). Nepodaii-li se proddvajicimu odstranit ziru(,ni vadu a uvdst zbozf do provozu ve lhrite uvedend v prvni vdte tohoto odstavce, zavazuje se kupujicimu bez zbye(neho odkladu dodat bezplatnd nove zboli za zboli vadne a pievdst vlastnickd priivo ktomuto zbolina kupujiciho. Ve5kerii data ulozenii vpoditadi budou vtomto piipadd neniivratnd vymazina, o demz bude sepsiin pisemny protokol podepsan;i' povdienfmi ziistupci obou smluvnich stran. 4. Cestovni n6klady, niiklady na materi6l a jine n6klady, kterd prodiivajicimu vzniknou v souvislosti s prov6ddnim z6rudnich oprav, hradi v plnd v'_f5i prod6vajici. 5. V soufadu s g 262 odst. 4 zitkona (,. 5l3ll99l Sb., obchodnf z6konik ve zndni pozdej5ich piedpisri se zirueni podmfnky a dal5i podminky, ktere smdiuji k ochrand spotiebitele, iidi ustanovenimi obdanskdho ziikoniku a dalsich obecne z{waznych pr6vnich piedpisri upravujfcfch ochranu spotfebitele vzdy, pokud jsou pro kupujiciho r"-ihodndjsi nel zlru(ni podmfnky stanoven6 touto smlouvou nebo obchodnim z6konfkem. IX. Ostatni ujedndnf Proddvajici je povinen zachoviryat mldenlivost o vsech skutednostech, kterd se dozvdddl pii realizaci tdto smlouvy a v souvislosti s ni a ktere jsou chriineny piislusnlimi obecne zivaznymi priivnimi piedpisy (zejmdna obchodni tajemstvi, osobni ridaje, utajovand informace) nebo kterd kupujici prohl6sil za drivdmd. Za dfivdrne povazuje kupujici zejmena veskerd ridaje medicinskd inemedicinskd povahy ulozene na pamet'ovlich jednotk6ch zboli. Povinnost mldenlivosti trvd i po skondeni platnosti teto smlouvy. Povinnost mldenlivosti se prodiivajici zavazuje zajistit u v5ech sqtch zamdstnancfi, piipadnd jinlch osob, kterd prodiivajici k realizaci teto smlouvy pouzije. Prod6vajici souhlasi se zpiistupndnim nebo zveiejndnfm v5ech niilezitosti tohoto smluvnfho vztahu. 3. ProdSvajici neni opriivnen postoupit pohled6vku plynouci ztdto smloury tieti osob6 bez pisemndho souhlasu kupujiciho. 4. Kupujici povdiil realizaci dod6vky tyto svd zamesrnance: lu1 E)u<ao tr+-aq^-fr ltp- (rol.3t.s- 4t t -e,dundd.\lsd,tl(ce,,z-t-.t{: F.j-\ Q, trra',,trtlr4 rk 6os)<:l}S\,a_*o1.l(q trrtc^enw>1 i3 5. Proddvajicf povdiil realizaci dodavky tyto svd zam6stnance: Ing. Jiii Hammer, tel.: , fax: I 12, Proddvajfci podpisem tdto smlouvy prohla5uje, Le nem v evidenci dani zachyceny daiovd nedoplatky, nemii nedoplatek na pojistnem a na pen6le na veiejnd zdravotni poji5tdni ani nedoplatek na pojistnem a na pen6le na soci6lni zabezpekni a piispdvku na stiitni politiku zamestnanosti. Prod6vajici poskyne kontrolnim a obdobnjm orgiinfim ve5kerou potiebnou soudinnost a dokumentaci pii vfkonu kontrol tyfkajicich se tdto smlouvy. Tuto povinnost zajisti prodiivajici iu subdodavatehi, kteii se podili na realizaci tdto smlouvy. Prodiivajici poskytne kupujicimu nebo jim urdend osobe ve5kerou potiebnou soudinnost a dokumentaci pro zpracov6nf monitorovacich zpriw a hl65eni v souvislosti s realizacf teto smlouvy. X. Zirr Erelni ustanoveni Kupnf smlouva - ICT Strana 4 (celkem 7)

5 rllfr'*li'*^-' EvRopsxV FoND pro RpototiALui nozvo^; sance PRo vas nozvor 7"r*91ff ilrnrsrerswo zduvorntcryi CE5KE REruSLIKY d;";"""4 l. Ve vdcech vyslovnd neupravenych touto smlouvou se smluvni vfiah zalozeni touto smlouvou iidi ziikonem d. 513/1991 Sb., obchodni z6konik ve zndni pozddj5fch piedpisri, zelmena piislu5nlmi ustanovenimi obchodnfho z6koniku o kupni smlouve, a dal5imi obecne zdvaznymi prdvnimi piedpisy Ceskd republiky. Nedilnou souddsti tdto smlouvy je piiloha d. I - specifikace a konfig urace zboli, piiloha d. 2 podminky a piiloha i. 3 - podminky podpory. licendni J Neplatnost ndkterdho ustanoveni teto smlouvy nemd za ndsledek neplatnost cele smlouvy Podminky teto smlouvy, jez svou povahou piesahuji dobu platnosti teto smlouvy, zrist6vaji pln6 v platnosti a jsou rldinnd az do okamziku jejich splndni a plati pro piipadne niistupce smluvni strany. Smluvni strany se zavazuji ve5kere spory vznikl6 z tdto smlou'vy primiirnd iesit smirnou cestou. Smluvni strany se v souladu s $ 89a zitkona a Sb., obdansk! soudni i6d ve zndni pozdej5ich piedpisri dohodly, Ze mistne piislusnym soudem je MEstski soud v BrnE. Tuto smlouvu lze menit a dopliovat jen na ztklade pisemnych dislovanich a opr6vnenlmi ziistupci obou smluvnich stran podepsanlch dodatkri k tdto smlouvd. VSechny dodatky, ktere budou oznaieny jako dodatky tdto smlouvy, jsou nedilnou souddsti tdto smlouvy' 9. Tato smf ouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichlkald smluvnf strana obdrzi jedno vyhotoveni. Tato smlouva nabyvh platnosti a ridinnosti okamzikem jejiho podpisu opr6vndnjmi z6stupci obou smluvnich stran. Y Praze dne V Bmd dne At\cr\'etr- Za prod vajiciho: Za kupujiciho, ( \ i'.'n.t\\ ieditel B. Braun Medical AE, MBA Ing. Petr Ko5ka, MBA ieditel Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brnd [ii r','i I ri.,i.. 9)ittl -t rl ;- l\. 11 -i ri.. ; f,..] t:,.r'.(_l 5:l /,ttt*z,k,/t'rt, Z',+rr,'t/ -*/Lc1,,14 /'J. Zz t-/ra, / )1_t. lz Kunni smlouva - ICT Strana 5 (celkem 7)

6 rllfi':l"*"f^.- EvRopsxV FoND pro RrotoNALt'ti Rozvo.t 6ANcE PRo vai Rozvol w'*9* ilrnrsrersryo zdmvornlcwi CEsKE REruALIKY Piiloha t. I - specifikace a konfigurace zbozi Poi. Kat. tislo. N6zev Kus0 DPH Cena/Kus Cena c, Iolol tknl tkil BDL:DZ 19-2 VMW Fujitsu ZeroClient DZ19-2 VMWare , , N02703 HP LaserJet P1566 bu , , IC-CZO Termotisk6rna , , IC-CZO Tisk6rna c6rov6ho kodu s, , IC-CZO4 Ctedka CK-standard s00, , IC-CZO5 Ctedka CK s velkfm rozli5enim , , R Win Svr CAL 2008 OLP NL GOW User CAL , , P Win Svr Std 2008 R2 OLP NL GOVT a z , , ks VS5-STD- A+4ks VS5- STD-G-SSS-A 4xAcademic VMWare vsphere 5 Standard for 1 orocessor (with 32 GB vram entitlement per processor) z , , >55- VDA SubsVL OLV D 1 Mth AP , , R PerDvc+ VDlStdSte SubsVL OLV D 1 Mth AP PerDvc Office Std2010 OLP NL GOV , , st1 000NM000 1 Seagate Constellation ES.2 1TB 3,5" enterprise HDD, SAS, 7200RPM, 64MB cache , , ,00 Kus0 celkem 413 Celkem ,00 DPH ,40 Cena vcetn DPH ,40 Rozpis DPH Sazba DPH [o/o] 26klad DPH [Kt] DPH [Ki] Celkem [Ki] , , ,40 Celkem : , , ,40 Kupni smlouva - ICT Strana 6 (celkem 7)

7 rllli:i"*"*^"' EVRopsKi FoND pro neotonarlti Rozvoj 5lrcr pno vas nozvo.t v,jj--9ffi iltntsrersryo zdmvornrcri CE5KE REru& KY Piiloha i. 2 - licentni podmfnky viz multilicenini podninky Microsoft - CD Piiloha t. 3 - podminky podpory viz multilicenini podmfnky Microsofl - CD Kuonf smlouva - ICT Strana 7 (celkem 7)

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve

$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne 26.6.2014 (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii

Více

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik) (dale jen,,smlouva) KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen,

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni KUPNf SMLOUVA Smluvnf strany: Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prfspevkova organizace zrfzena Ministerstvem obrany er se sfdlem: U Vojenske nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva NÁVRH Uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov se sídlem: nám. Svobody 320,

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) č. j. PPR-16835-18/ČJ-2012-990656 Počet listů: 7 Přílohy: 1/2 KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI

INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI evropsky sociainf ^^^^^^^m MINISTERSTVO SKOLSTVI opvzdei^vanf fond V CR EVROPSKA UNIE ML ADFZE A Tf L OVVCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZOeiAVANI Pf iloha c. 3 vyzvy KUPNI SMLOUVA

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012

SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 OPERACNI * * Oslo smlouvy MF 3321010/2012 Toto cislo uvadejte prifakturaci SMLOUVA 0 DILO Vyvoj informacniho systemu Viola 2012 uzaviraji na zaklade vysledku jednaciho rizeni c.j. MF - 22 472/2012/23-232/BA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655 EVROPSKA UNIE inf:ae~ OPERAfNi EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO ZOMVOTNIC'TVI IllNTEDROVANt PRODRAM ~ANCE PRO va~ ROZVOJ CEsK REPlJBUKY 9 89/ j!c«-jp Kupnf smlouva "Modernizace a obnova

Více

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Čl. I Smluvní strany Číslo smlouvy MF 3302/013/2013 Toto číslo uvádějte při fakturaci SMLOUVA O DÍLO Dodávka montáž a integrace zabezpečovacího systému v objektu AO Politických vězňů uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: CNC stroj Číslo zakázky: VZ/2014/2/020 Forma zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice Krajského úřadu Zlínského kraje SM/25/03/13 Zadávání veřejných zakázek

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více