tllil:'r'*"*^"- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tllil:'r'*"*^"- -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA eislo smlouvv kupuiiciho: Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace"

Transkript

1 tllil:'r'*"*^"- EVRoPSK' FOND PRO REGI0NALNi R0ZVoJ SANCE PRO VAS ROZVOJ MrNrsrERsryozDuvorNrcwi C SKt REruALIKY Ndzev projektu: Modernizace pracovii{ FNUSA v oblasti prevence nozokomi6lnich infekci eislo projektu: cz.t.06/3.ot Cislo smlouvy prod{vaiiciho: H Piiloha i. 4 zadhvaci dokumentace eislo smlouvv kupuiiciho: -li*. {z.rr z,/ o s'rf o.^_, KUPNi SMLOUVA uzavien6dleg409an6sl.z6k.d.5l3l1991 Sb.,obchodniz6konikvezndnipozddjSichpiedpisti I. Smluvni strany L Kupujici: Fakultni nemocnice u sv. Anny v BrnE st6tni piispdvkov6 organizace sidlo: Pekaisk Brno jednajici: Ing. Petr Ko5ka, MBA, ieditel IC: DIC: CZ00l bank. spojeni: Komerdni banka, a.s., pobodka Brno-mEsto d. ridtu: 7l /0100 fban: C SWIFT: KOMBCZPP Proddvajici: B. Braun Medical s.r.o. Spoleinost.je zapsand v obchodnim rejstifku vedendm Mdstsl<ym soudem v Praze, oddil C, vloika sidlo: V Parku Praha 4 jednajici: MUDr. Lubomfr Klep6d, MBA, jednatel Ii: DIC: C bank. spojeni: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. d. riitu: IBAN: C SWIFT: BACXCZPP II. Yyznam a riiel smlouvy Ue elem teto smlouvy je i6dnd a vdasnd splnenf dodavky informadnich a komunikadnich technologii pro Fakultni nemocnici u sv. Anny v Brnd v riimci projektu Modernizace pracovi5t' FNUSA v oblasti prevence nozokomidlnich infekci dislo C financovandho Evropskou unii zevropsk6ho fondu pro region6lni rozvoj. III. Piedmdt smlouvy L Na z6klade teto smlouvy a za podminek vni uvedenych se prod6vajici zavazuje dodat kupujicimu vdci uvedend v dl. IIl. odst. 2 tdto smlouvy (d6le jen,,zboli") a pievdst vlastnickd prdvo k tomuto zboli na kupujiciho a kupujfci se zavazuje zaplatit prod6vajicimu dohodnutou kupni cenu. Piedmdtem tdto srnlouvy je ndsledujici zboli: 70 kusfi Fujitsu ZeroClient DZl9-2 VMWare 60 kusfr Laserovii tiskdrna HP LaserJet P1566 Kuoni smlouva - ICT Strana I (celkem 7)

2 rllfi:'r'*t^-' EVRopSKV FoND pro neoronarni Rozvo..r SnncE pno vai nozvo.l t.i +. 8Sr HtNtSr RSryO ZOMVOTNTCWI CESKT REfuELIKY l0 kusri l0 kusfi 50 kust l0 kusfi 70 kusri 2 kusy 2 kusy 70 kusfi 20 kust 40 kusri Termotisk6rna Tiskiirna diirovdho k6du Ctedka diirovdho k6du-standard iteeka diirovdho k6du s velkym rozli5enim Win Svr CAL 2008 OLP NL GOVT User CAL Win Svr Std 2008 R2 OLP NL GOVT 4xAcademic VMWare vsphere 5 Standard for I processor (with 32 GB vram entitlement per processor) VDA SUbSVL OLV D I Mth AP PCTDVC+ VDIStdStE SUbSVL OLV D 1 Mth AP PerDvc Office Std20l0 OLP NL GOV Seagate Constellation ES.2 ITB 3.5" enterprise HDD, SAS,7200RPM,64MB cache Prod6vajici dod6 zbozi vdetnd piislusenstvi, v konfiguraci a dle specifikace uvedend v piiloze d. l, kter6 je nedilnou soudiisti teto smlouvy PiedmEtem tdto smlouly je raktel doprava zbozi na misto plndni, jeho instalace, konfigurace a instruktiiz obsluhy Piedmdtem teto smlouvy je drlle pied6ni veskerd dokumentace vztahujici se ke zbozi, kterd je potiebn6 pro nakl6d6ni se zbozim a pro jeho provoz nebo kterou vyzaduji piislusne obecne ziryazne pr6vni piedpisy a deske a evropske normy e SN a EN. zejmdna prohlii5eni o shodd dle z6kona ( Sb., o technicklch pozadavcich na vyrobky a o zmend a doplndni nekterlch z6konri ve zneni pozdej5fch piedpisri a pifslu5nych prov6ddcich piedpisri, n6vod k pouziti v deskdm jazyce, pokyny pro ridrzbu, apod. Pokud je souddsti tdto smlouvy dodiini softwaru, proddvajici je povinen k n6mu zajistit a kupujicimu piedat piislu5ne licendni podminky v rozsahu pozadovandm v zaddvacich podmink6ch a v tdto smlouvd, piidemz odmena za licenci je zahrnuta v kupni cend dle tdto smlouvy. Licendni podminky (piipadnd odkaz na nd)jsou uvedeny v pifloze d.2, kteriije nedilnou soud6sti tdto smlouvy. Je-fi kupujicfm v zadiwacich podmink6ch pozadovdno zajisteni podpory dodandho softwaru, a podpora neni v pozadovanem rozsahu zahmuta v licendnich podmink6ch, zajisti prodrivajici podporu dle zadinacich podminek na z6kladd t6to smlouvy, piidemz odmdna za podporu je zahrnuta vkupnf cend dle teto smloury. Podminky podpory jsou uvedeny v piiloze d. 3, kterd je nedilnou souddsti tdto smlouw. IV. Kvalitativni pozadavky na zboli 1. ZboZi musi spliovat ve5kere pozadavky piislu5nych obecne zdvaznych pr6vnich piedpisfr a desklch a evropskych norem CSN a EN, zejmdna pak musi odpovidat pozadavkfim ziikona ( Sb., o technicklch pozadavcich na vj'robky a o zm6nd a doplndni ndkterlch z6konri ve zneni pozddj5ich piedpisfi a pifslu5nlch proviiddcfch piedpisfl. t. Proddvajici prohlasuje, Ze je vlastnikem zbozia 2e na zboli nevfvnou 26dne vdcnd ani pr6vni vady a zavazlje se zbozi dodat v mnozstvi a kvalite dohodnutd ve smlouve, jinak v kvalite, kterd odpovid6 fdelu smlouvy. V. Doba, misto, zprisob a jakost plnenf t. Prod6vajfci se zavazuje dodatzbozi do l0 tidnfi od podpisu kupni smlouvy. Mistem plnenf je Fakultnf nemocnice u sv. Anny v Brn6, Pekaisk6 53, Brno; konkretizovat misto plneni je opr6vndn povdienli ziistupce kupujiciho uvedeny v dl. IX. odst. 4 tdto smlouvy. Nebezpedi za Skodu na zboli a vlastnickd priivo ke zboli piechirzi na kupujiciho okamzikem pievzeti zbozi kupujicim. Kunni smlouva - ICT Strana 2 (celkem 7)

3 rllfi'f:'iill^"' rvropsxi FoND pro nrotonarti Rozvo..r SANcE PRo vai nozvo,t k"elm ilrnr5tersilo ZDUVOTNICWa CESKT REruALIKY 4. Pievzetim se pro ridely tdto smloury rozumi okamzik podpisu piediivaciho protokolu alespoi jednim z povdienlich zdstupcfi kazde smluvni strany uvedenlch v dl. IX. odst. 4 a 5 teio smlouvy, u io po riplndm spln6ni dod6vky zbozf. Prod5vajfci uvddomf o datu dod6vky zbozi povdiendho ziistupce kupujiciho (dl. IX. odst. 4 tdto smlouvy) alespoi 3 dny pied jejim uskutednenim. 6. Kupujfci je opriivndn nepievzit zbozi, pokud prod6vajicf zbozi nedod i6dne a vdas, zejmdna pokud prodiivajici nedodd zboli v dohodnutdm mnozstvi nebo kvalitd, zbozi je poskozend nebo rozbitd nebo prod6vajici nedodii potiebnou dokumentaci ke zboli. vt. Kupni cena a platebnf podminky l' Kupujici se za piedmdt pln6nf uvedeny v dl. IIl. tdto smlouvy zavazuje prodiivajicimu zaplatitcelkovou kupni cenu ve vysi ,- Ki vietne DpH, (slovy: dvamilionytiistapadesf tjedentisictiistasedmdesf tosmkorunieskf ch), kterii se sklidd z ndsleduj fcich polozek: Cena bez DPH: I ,00- Kd DPH: ,40- Kd Uhrada kupni ceny bude kupujicim provedena bezhotovostnim pievodem na ridet prodrivajiciho uvedenli v dl. I. odst. 2 tdto smlouvy, a to na zikladd faktury vystavend prodavajfcim po podpisu pied6vaciho protokolu dle dl. V. odst.4 tdto smlouvy. Faktura je splatn6 Oo jo Cnt oa;.1i6o dorudeni kupujicimu. Ziryazek splatnosti kupnf ceny je splnen okamzikem odesl6ni piislusnd i6stky z rietu kupujiciho na fdet proddvajicfho. Faktura musi mit veskerd n6lezitosti daiovdho a ridetniho dokladu. Na faktuie bude uveden niizev projektu,,modernizace pracovi5t'fakultnf nemocnice u sv. Anny v Brnd v obfasti prevence nozokomiiilnfch infekci", registradni dislo projektu CZ.l a vdta:,,projektje spolufinancovdn Evropskou unif z Evropskdho fondu pro region6lnf rozvoj,.. Celkovii kupni cena uvedenii v odst. l tohoto dldnku je stanovena dohodou podle zrik. d Sb., o ceniich ve zndni pozddjsich piedpisti a je v ni zahrnuta dodiivka zbozi ve. vsech jeho soudiisti a piislusenstvf dle piflohy d. l, drile doprava, clo, kursove rozdily, obal, doklady ke zboli aveskerd dalsi n6klady souvisejicf s realizaci doddvky zbozf. Celkov6 kupni cenaje nejvjse ffipustnri. VII. Sankinf ujednrini l. NedodrZi-li prodiivajfci lhttu stanovenou pro dodrinf zbozi dle dkinku V. odst. I teto smlouvy, je povinenuhraditkupujfcimusmluvnipokutuvevr-isi 0,02o zcelkovdcenyzbo1{zakaldyzapodat!din prodlenf. Ndrok kupujfciho na niihradu Skody, kterii mu v souvislosti s prodlenim proaavaiicitro vznikla, vdetnd Skody, kter6 piesahuje smluvnf pokutu, nenf timto ustanovenfm dotden. NedodrZf-li kupujicf lhritu splatnosti celkove kupni ceny uvedenou v il. VL odst. 2 tdto smlouvy, je prod6vajicf opriivndn pozadovat urok z prodleni ve r,"-fsi 0,02o/o znezaplacend d6sti celkovd kupnf ceny zakazdy zapohty den prodleni. VIII. Zhru(.ni podmfnky a servis l. Na dodand zbozi poskytuje pievzeti zboli. prodrivajicf zaru(,ni lhfitu 24 mdsicfi. zru(ni thfita podinii bdzet dnem Bdhem trvdn[ zdru(ni lhfity se prodiivajici (piipadnd subjekt specifikovany proddvajicim v z6rudnirn listu) zavazuje poskytovat kupujicimu na dodand zbozi bezplatny on-site servis autorizovanvm

4 rllffi'['*"*^-' EVRoPSKV FoND pro REGToNALNi RozvoJ Sarcr pno vag RozvoJ =t"qffi ilrnrsrerswo zduvornrcri C SK REruBLIKY servisni m stiediskem vyirobce vietne dod6nf potiebnych n6hradnich dilfr. Ziiruka se nevztahuje na bdzne opotiebeni zbozi a na po5kozeni zbozi zptisobene vy55i moci. 3. Prod6vajfci se zavazuje odstranit z6ru(ni vadu a uvdst zbozi do provozu nejpozdeji do dvou tydnti od prokazatelndho ozniimeni vady kupujicim (dopisem, faxem, elektronickou po5tou). Nepodaii-li se proddvajicimu odstranit ziru(,ni vadu a uvdst zbozf do provozu ve lhrite uvedend v prvni vdte tohoto odstavce, zavazuje se kupujicimu bez zbye(neho odkladu dodat bezplatnd nove zboli za zboli vadne a pievdst vlastnickd priivo ktomuto zbolina kupujiciho. Ve5kerii data ulozenii vpoditadi budou vtomto piipadd neniivratnd vymazina, o demz bude sepsiin pisemny protokol podepsan;i' povdienfmi ziistupci obou smluvnich stran. 4. Cestovni n6klady, niiklady na materi6l a jine n6klady, kterd prodiivajicimu vzniknou v souvislosti s prov6ddnim z6rudnich oprav, hradi v plnd v'_f5i prod6vajici. 5. V soufadu s g 262 odst. 4 zitkona (,. 5l3ll99l Sb., obchodnf z6konik ve zndni pozdej5ich piedpisri se zirueni podmfnky a dal5i podminky, ktere smdiuji k ochrand spotiebitele, iidi ustanovenimi obdanskdho ziikoniku a dalsich obecne z{waznych pr6vnich piedpisri upravujfcfch ochranu spotfebitele vzdy, pokud jsou pro kupujiciho r"-ihodndjsi nel zlru(ni podmfnky stanoven6 touto smlouvou nebo obchodnim z6konfkem. IX. Ostatni ujedndnf Proddvajici je povinen zachoviryat mldenlivost o vsech skutednostech, kterd se dozvdddl pii realizaci tdto smlouvy a v souvislosti s ni a ktere jsou chriineny piislusnlimi obecne zivaznymi priivnimi piedpisy (zejmdna obchodni tajemstvi, osobni ridaje, utajovand informace) nebo kterd kupujici prohl6sil za drivdmd. Za dfivdrne povazuje kupujici zejmena veskerd ridaje medicinskd inemedicinskd povahy ulozene na pamet'ovlich jednotk6ch zboli. Povinnost mldenlivosti trvd i po skondeni platnosti teto smlouvy. Povinnost mldenlivosti se prodiivajici zavazuje zajistit u v5ech sqtch zamdstnancfi, piipadnd jinlch osob, kterd prodiivajici k realizaci teto smlouvy pouzije. Prod6vajici souhlasi se zpiistupndnim nebo zveiejndnfm v5ech niilezitosti tohoto smluvnfho vztahu. 3. ProdSvajici neni opriivnen postoupit pohled6vku plynouci ztdto smloury tieti osob6 bez pisemndho souhlasu kupujiciho. 4. Kupujici povdiil realizaci dod6vky tyto svd zamesrnance: lu1 E)u<ao tr+-aq^-fr ltp- (rol.3t.s- 4t t -e,dundd.\lsd,tl(ce,,z-t-.t{: F.j-\ Q, trra',,trtlr4 rk 6os)<:l}S\,a_*o1.l(q trrtc^enw>1 i3 5. Proddvajicf povdiil realizaci dodavky tyto svd zam6stnance: Ing. Jiii Hammer, tel.: , fax: I 12, Proddvajfci podpisem tdto smlouvy prohla5uje, Le nem v evidenci dani zachyceny daiovd nedoplatky, nemii nedoplatek na pojistnem a na pen6le na veiejnd zdravotni poji5tdni ani nedoplatek na pojistnem a na pen6le na soci6lni zabezpekni a piispdvku na stiitni politiku zamestnanosti. Prod6vajici poskyne kontrolnim a obdobnjm orgiinfim ve5kerou potiebnou soudinnost a dokumentaci pii vfkonu kontrol tyfkajicich se tdto smlouvy. Tuto povinnost zajisti prodiivajici iu subdodavatehi, kteii se podili na realizaci tdto smlouvy. Prodiivajici poskytne kupujicimu nebo jim urdend osobe ve5kerou potiebnou soudinnost a dokumentaci pro zpracov6nf monitorovacich zpriw a hl65eni v souvislosti s realizacf teto smlouvy. X. Zirr Erelni ustanoveni Kupnf smlouva - ICT Strana 4 (celkem 7)

5 rllfr'*li'*^-' EvRopsxV FoND pro RpototiALui nozvo^; sance PRo vas nozvor 7"r*91ff ilrnrsrerswo zduvorntcryi CE5KE REruSLIKY d;";"""4 l. Ve vdcech vyslovnd neupravenych touto smlouvou se smluvni vfiah zalozeni touto smlouvou iidi ziikonem d. 513/1991 Sb., obchodni z6konik ve zndni pozddj5fch piedpisri, zelmena piislu5nlmi ustanovenimi obchodnfho z6koniku o kupni smlouve, a dal5imi obecne zdvaznymi prdvnimi piedpisy Ceskd republiky. Nedilnou souddsti tdto smlouvy je piiloha d. I - specifikace a konfig urace zboli, piiloha d. 2 podminky a piiloha i. 3 - podminky podpory. licendni J Neplatnost ndkterdho ustanoveni teto smlouvy nemd za ndsledek neplatnost cele smlouvy Podminky teto smlouvy, jez svou povahou piesahuji dobu platnosti teto smlouvy, zrist6vaji pln6 v platnosti a jsou rldinnd az do okamziku jejich splndni a plati pro piipadne niistupce smluvni strany. Smluvni strany se zavazuji ve5kere spory vznikl6 z tdto smlou'vy primiirnd iesit smirnou cestou. Smluvni strany se v souladu s $ 89a zitkona a Sb., obdansk! soudni i6d ve zndni pozdej5ich piedpisri dohodly, Ze mistne piislusnym soudem je MEstski soud v BrnE. Tuto smlouvu lze menit a dopliovat jen na ztklade pisemnych dislovanich a opr6vnenlmi ziistupci obou smluvnich stran podepsanlch dodatkri k tdto smlouvd. VSechny dodatky, ktere budou oznaieny jako dodatky tdto smlouvy, jsou nedilnou souddsti tdto smlouvy' 9. Tato smf ouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichlkald smluvnf strana obdrzi jedno vyhotoveni. Tato smlouva nabyvh platnosti a ridinnosti okamzikem jejiho podpisu opr6vndnjmi z6stupci obou smluvnich stran. Y Praze dne V Bmd dne At\cr\'etr- Za prod vajiciho: Za kupujiciho, ( \ i'.'n.t\\ ieditel B. Braun Medical AE, MBA Ing. Petr Ko5ka, MBA ieditel Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brnd [ii r','i I ri.,i.. 9)ittl -t rl ;- l\. 11 -i ri.. ; f,..] t:,.r'.(_l 5:l /,ttt*z,k,/t'rt, Z',+rr,'t/ -*/Lc1,,14 /'J. Zz t-/ra, / )1_t. lz Kunni smlouva - ICT Strana 5 (celkem 7)

6 rllfi':l"*"f^.- EvRopsxV FoND pro RrotoNALt'ti Rozvo.t 6ANcE PRo vai Rozvol w'*9* ilrnrsrersryo zdmvornlcwi CEsKE REruALIKY Piiloha t. I - specifikace a konfigurace zbozi Poi. Kat. tislo. N6zev Kus0 DPH Cena/Kus Cena c, Iolol tknl tkil BDL:DZ 19-2 VMW Fujitsu ZeroClient DZ19-2 VMWare , , N02703 HP LaserJet P1566 bu , , IC-CZO Termotisk6rna , , IC-CZO Tisk6rna c6rov6ho kodu s, , IC-CZO4 Ctedka CK-standard s00, , IC-CZO5 Ctedka CK s velkfm rozli5enim , , R Win Svr CAL 2008 OLP NL GOW User CAL , , P Win Svr Std 2008 R2 OLP NL GOVT a z , , ks VS5-STD- A+4ks VS5- STD-G-SSS-A 4xAcademic VMWare vsphere 5 Standard for 1 orocessor (with 32 GB vram entitlement per processor) z , , >55- VDA SubsVL OLV D 1 Mth AP , , R PerDvc+ VDlStdSte SubsVL OLV D 1 Mth AP PerDvc Office Std2010 OLP NL GOV , , st1 000NM000 1 Seagate Constellation ES.2 1TB 3,5" enterprise HDD, SAS, 7200RPM, 64MB cache , , ,00 Kus0 celkem 413 Celkem ,00 DPH ,40 Cena vcetn DPH ,40 Rozpis DPH Sazba DPH [o/o] 26klad DPH [Kt] DPH [Ki] Celkem [Ki] , , ,40 Celkem : , , ,40 Kupni smlouva - ICT Strana 6 (celkem 7)

7 rllli:i"*"*^"' EVRopsKi FoND pro neotonarlti Rozvoj 5lrcr pno vas nozvo.t v,jj--9ffi iltntsrersryo zdmvornrcri CE5KE REru& KY Piiloha i. 2 - licentni podmfnky viz multilicenini podninky Microsoft - CD Piiloha t. 3 - podminky podpory viz multilicenini podmfnky Microsofl - CD Kuonf smlouva - ICT Strana 7 (celkem 7)

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

smlouva zaevidována Magistrát Kupní smlouva Č: 47676795 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

smlouva zaevidována Magistrát Kupní smlouva Č: 47676795 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Magistrát smlouva zaevidována POdC Kupní smlouva uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení občanský zákoník. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 1. Prodávající: AutoCont CZ a.s I. Smluvní

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

SMLOUVA O DILO. I I 3862 l KOMBCZPP

SMLOUVA O DILO. I I 3862 l KOMBCZPP w% ea llfi','**'l^-' EvnopsxYFoND PRo REotoNALtti Rozvo-l MrNrsrrRsryozDuvorNrcwl 'i;,".,"-uu,\ SANCE pro VAS nozvo..t cesk R ruslrky N6zev proiektu: Modernizace a obnova piistrojovdho vybaveni Komplexniho

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

te: DIC: bank. spojenf: d. Lidtu: IBAN: SWIFT:

te: DIC: bank. spojenf: d. Lidtu: IBAN: SWIFT: islo smlouvv prod6vaiiciho: A 1250 islo smfouvy kupuiiciho: Tsm/201 ll262lon KUPNI SMLOUVA uzavien dle $ 409 a n6sl. z6k. d. 5 l 3/199 I Sb., obchodni ziikonfk ve zndni pozd6jsich piedpisri I. Smluvnf

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi UVN Doruteno : 23,04, 2015 2370/2015-uVN KUPNisMLOUVA listy : l0 p..-.l1ahv druh : li/sv : uzavrena mezi ITAGE, spol. s r.o. Sfdlem: nam, Vaclava Vacka 1671/11, Ostrava - Poruba, 708 00 Kontaktnf adresa:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR - 6615-10/ČJ - 2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ:

Více

Modernizace pracovišť FNUSA v oblasti prevence nozokomiálních infekcí

Modernizace pracovišť FNUSA v oblasti prevence nozokomiálních infekcí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Modernizace pracovišť FNUSA v oblasti

Více

ll4.o'1rr fqrl I v*c*1rr toxo t ro *;t or(rr^i xr RfrI!!, rryl ir{ t a}c, vrtl lutx)t'f-tro.,!r KUPNI SMLOUVA l. Smluvnistrany

ll4.o'1rr fqrl I v*c*1rr toxo t ro *;t or(rr^i xr RfrI!!, rryl ir{ t a}c, vrtl lutx)t'f-tro.,!r KUPNI SMLOUVA l. Smluvnistrany -- _l ll4.o'1rr fqrl I v*c*1rr toxo t ro *;t or(rr^i xr RfrI!!, rryl ir{ t a}c, vrtl lutx)t'f-tro.,!r a---'-' O? Vffiur r vfrsl to horacr N6zev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brn6 - Mezin6rodni centrum

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: a (dále též jen prodávající ) Ústřední vojenská nemocnice PRAHA příspěvková organizace zřízená Ministerstvem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami:

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00B1Q5Z KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

P R A C O V N Í S T A N I C E G I S A D P Z

P R A C O V N Í S T A N I C E G I S A D P Z K U P N Í S M L O U V A P R A C O V N Í S T A N I C E G I S A D P Z P R O D Á V A J Í C Í Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A K U P U J Í C Í Jméno Centrum výzkumu globální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

,j,rt'q g. Smlouva o prondimu chladiciho zalizetrt. II. Zekladfi preva a povinnosti pron aiimatele /:/ I. Piedmdt prondimu

,j,rt'q g. Smlouva o prondimu chladiciho zalizetrt. II. Zekladfi preva a povinnosti pron aiimatele /:/ I. Piedmdt prondimu /:/,j,rt'q g Smlouva o prondimu chladiciho zalizetrt CCA er spol. s.r.o., eeskobrodskd 1.329, zastoupenf: (ddle jen "pronajimatel") na strane iedn6 198 00 Praha 9 - Kyje a Firma: Adresa: zastotpen4': (ddle

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) I. Účastníci smlouvy Kupující: Město Nymburk Zastoupené: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města Sídlo: Náměstí

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blanenskd I l9l, postovnf schrdnka 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fax: 541555130,

vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blanenskd I l9l, postovnf schrdnka 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fax: 541555130, vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blnenskd I l9l, postovnf schrdnk 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fx: 541555130, ISDS:4cqd4k vas ooprs dj.: ZE DNE: NsE ej.: vyrtzulp: TELEFON: FAX: E.MAIL:

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky: 1. Prodávající: firma(přesný název dle výpisu z obchodního věstníku) Zapsaná u: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Č.účtu: 2.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW Příloha č. 5 vzor smlouvy o dodávce HW, SW a poskytnutí licencí k SW SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 409 a násl.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k ČJ: PPR-30301-7/ČJ-2014-990656 KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu HSUL-1935-04/ÚE-2015. Nákup mobilních telefonů a příslušenství

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu HSUL-1935-04/ÚE-2015. Nákup mobilních telefonů a příslušenství VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-1935-04/ÚE-2015 Nákup mobilních telefonů a příslušenství Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 19. 5.

Více

KUPNISMLOUVA VT/2014/501

KUPNISMLOUVA VT/2014/501 - -, KUPNISMLOUVA VT/2014/501 uzavřená podle 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi prodávajícím, jímž je: obchodní firma: L lne T, spol. s r.o. se sídlem: Želevčice

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Krycí list nabídky OBUV

Krycí list nabídky OBUV Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Krycí list nabídky Veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení OBUV Uchazeč Obchodní název: Adresa a sídlo uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Název veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

preomutlsmlouw ch zavazuje automobil dodat (d6le jen hasidsky,,dat) dle specifiku". urr.a"n 6 v pifloze (,. nedilnou soudastf

preomutlsmlouw ch zavazuje automobil dodat (d6le jen hasidsky,,dat) dle specifiku. urr.an 6 v pifloze (,. nedilnou soudastf Kupni smlouva o dodivce hasiisk6ho dopravniho automobilu uzavien dle g 2079 a n6sl. zitkona d.-gg/20r2 Sb., obdanrr.y,atonl, a schv6lenii usnesenim Rady mesta chrudim d. w21512014 ze dne 5.5.2014 Mdsto

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY S,IVOY l.s'iiln:) Ftrqi''r[1. ***** LUXURY SPA RESORT KARTOVY VARY ZADAVACI DoKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY na zakdzku,rnov6 unilbrmy pracovnikri Balneo centra hotelu'o Zad,avatel Savoy Westend

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem KUMSP008K7ZH Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko VZ 42/2015 Smluvní strany ÍMOŘAVŠÍČÓIÍLÉŽ^ KKAJ_ - KRAJSKY URAP l > CtŠIoŠMtOUVY (DODATKU)

Více

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi

Piikazni smlouva. f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -\\ N'\ /Dt4 {, +',A\ 1' f. q? lnstitut postgradu6lniho vzddt5v6ni ve zdravotnictvi -t V f= Ruskd 85, 100 05 Praha 10?**,9,.o$ Piikazni smlouva dle g 2430 a n6sl. z1kona d,. 8gl20l2 Sb., obdansky z6konik,

Více

Kupní smlouva č. Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249

Kupní smlouva č. Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249 Kupní smlouva č. Smluvní strany: Kongresové centrum Praha, a. s. zastoupená: Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249 DIČ: CZ63080249 zápis v

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb uzavlenh podle zdkonae.89l20l2 Sb., obiansk6ho zikoniku v platn6m zndni a v souladu s dal5imi piedni Dne5niho dne, mdsice a roku smluvni sfiany: Nfrodni hiebiin

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající )

KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen kupující ) (dále jen prodávající ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH) Zastoupený:

Více

uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o.

uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Sídlo: Dlouhá Lhota 70,29405 Dlouhá Lhota IČ

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle 409 a násl. obchodního zákoníku Smluvní strany: Kupující Česká republika Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu IČ: 00023817 DIČ: CZ00023817 se sídlem: Šrobárova

Více

V Ý K O N N É P R A C O V N Í S T A N I C E 1 4 0 2

V Ý K O N N É P R A C O V N Í S T A N I C E 1 4 0 2 K U P N Í S M L O U V A V Ý K O N N É P R A C O V N Í S T A N I C E 1 4 0 2 P R O D Á V A J Í C Í Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A K U P U J Í C Í Jméno Centrum výzkumu

Více

3r'+/o.- Dte : bank. spojeni KUPNI SMLOUVA. e. uctu: IBAN: SWIFT: 35c \.I. t. Smluvni strany

3r'+/o.- Dte : bank. spojeni KUPNI SMLOUVA. e. uctu: IBAN: SWIFT: 35c \.I. t. Smluvni strany I.:'llll r; taii'.l':r' Lf,",- OP Vythsn I etyol N6zev projektu OP VaVpl: FN u sv. Anny v Brn6 - Mezindrodni centrum klinickeho vrj'zkumu (FNUSA-ICRC) eislo projektu: CZj.OSt 1.1.00 too1 23 Cisf o s m

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Kupní smlouva Kazetové stroje

Kupní smlouva Kazetové stroje Kupní smlouva Kazetové stroje uzavřená na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a podle ustanovení 409 a násl.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

Č.j. PPR-4369-39/ČJ-2012-0099EC

Č.j. PPR-4369-39/ČJ-2012-0099EC Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR-4369-39/ČJ-2012-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy

Smlouva o dílo. Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů. I. Účastníci smlouvy Smlouva o dílo Zámek Krásné Březno, dodávka a instalace kompaktů (1) Objednatel: I. Účastníci smlouvy Národní památkový ústav Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

Více

Kupní smlouva. č.j.: PPR-20985-22/ČJ-2011-0099EC

Kupní smlouva. č.j.: PPR-20985-22/ČJ-2011-0099EC Kupní smlouva č.j.: PPR-20985-22/ČJ-20-0099EC Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 70 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více