Borza cennych papiru Praha, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Borza cennych papiru Praha, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014"

Transkript

1 Borza cennych papiru Praha, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 214

2 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfefof 648/1 a 186 Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavisleho auditora pro akcionare spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s. Provedli jsme audit pfilo:lene ucetni zaverky spoleenosti Burza cennych papiru Praha, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 214, vykazu zisku a ztraty a prehledu o zmenach vlastniho kapitalu za rok 214 a pfilohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzitych ryznarnnych ucetnich metod a ostatnich doplt1ujicich udaju. (Jdaje o spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s. jsou uvedeny v bode 1 prilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarnfho organu ucetnf jednotky za ucetnf zaverku Statutarni organ spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava vemy a poctiry obraz v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy, a za takovy vnitrru kontrolni system, ktery povafuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala ryznarnne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadrit na zaklade provedeneho auditu ryrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrfovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali primerenou jistotu, Ze ucetni zaverka neobsahuje ryznarnne nespravnosti. Audit zahmuje provedeni auditorstjch postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorstjch postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje ryznarnne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitmi kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici vemy a poctiry obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadrit se k ucinnosti vnitrruho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, primerenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme presvedceni, Ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadreni naseho ryroku. KPMG CeskA republika Audit, s.r.o.. a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International'), a Swiss entity. Obchodnl rejstlik vedeny Ml1stskYm soudem v Praze oddfl C. vlo!ka IC DIC CZ

3 Vyrok auditora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava verny a poctiv)' obraz aktiv a pasiv spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s. k 31. prosinci. 214 a nakladu, v)'nosu a v)'sledku jejiho hospodareni za rok 214 v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy. V Praze, dne 1. brezna 215 /L?1-1r u//u~k-/74~ KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Evidencni cislo 71 Ing. Pa~Y Partner Evidencni cislo 69

4 cetni zaverka k 31. prosinci 214 ROZVAHA... 1 vykaz ZISKU A ZTRA TY... 3 PREHLED O ZMENACH VLASTNiHO KAPITALU OBECNE UDAJE... 5 I. I ZALOZENi A CHARAKTERISTIKA OBCHODNi KORPORACE MEZIROCNi ZMENY V OBCHODNIM REJ STI~iKU RGANIZACN i STRUKTURA SPOLECNOSTI IDENTIFIKACE SKUPINY BCPP BURZOVNf KOMORA A DOZORCi RADA K 31. PROSINCI UCETNi POSTUPY ZAKLADNi ZASADY ZPRACOVANi UCETN i ZAVERKY D LOUHODOBY HMOTNY MAJETEK D LOU HODOBY NEHMOTNY MAJETEK... I 2.4 PODiLY V OVLADANYCH A RiZENYCH OSOBACH A PODiLY V UCETNiCH JEDNOTKACH POD PODSTATNYM VLIVEM O STATNi CENNE PAPiRY A PODiLY PENiZE A PENEZNi EKVIVALENTY PI~EPOCET CIZiCH MEN POHLEDAVKY f INANCNi DERIVATY REZERVY ODLOZENA DAN VLASTNi AKCIE SPl~ iznene STRANY VYNOSY LEASING PENZIJNi PR IPOJISTENi A ZIVOTNi POJISTENi SKUPINOV A REGISTRACE DPH POUZITi ODHADO UDALOSTI PO DATU ROZVAHOVEHO ONE ZMENA UCETNiCH METOD A POSTUPO DOPLNuJiCi UDAJE K ROZVAZE A vykazu ZISKU A ZTRA TY I DLOUHODOBY MAJETEK I Dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majetek NAJATY MAJETEK DLOUHODOBY FINANCNi MAJETEK KRATKODOBY FINANCN i MAJETEK POHLEDAVKY Poh/edavky z obchodnich vztahu vekova struktura poh/edavek z obchodniho styku Opravne poloiky k poh/edavkam Stat - danove pohledavky Dohadne ucty aktivni Poh/edavky k podnikum ve skupine CASOVE ROZLISENi AKTIVNi VLASTNi KAPITAL Zakladni kapital Rozde/eni zisku roku 213 a planovane rozdeleni zisku REZERVY ZAVAZKY Zavazky z obchodnich vztahu Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Stat - danove zavazky a dotace Burza cennych papirii Praha, a.s.

5 Dcetni zaverka k 31. prosinci Dohadne ucty pasivnf Zavazky k podnikum ve skupine CASOVE ROZLISENi PASIVNi ODLOZENA DAN DANZ PRiJM ZA BEZNOU CINNOST VYNOSY Z BEZNE CINNOSTI POOLE HLAVNlCH CINNOSTi NAKLADYNASLUZBY OSTATNi PROVOZNi VYNOSY STATNi PROVOZNi NAKLADY F INANCNi VYNOSY F INANCNi NAKLADY TRANSAKCE SE SPRIZNENYMI STRANAMI I 9. I Vynosy realizovane z transakci se spfiznenymi subjekty Naklady z transakci se spfiznenymi subjekty ZAMESTNANCI, VEDENi SPOLECNOSTI A STATUTARNi ORGANY OSOBNi NAKLADY A POCET ZAMESTNANC POSKYTNUTA PLNENi CLENUM ORGANO SPOLECNOSTI ZA. v AZKY NEUVEDENE V UCETNICTVi Bankovni zaruky... 3 I Soudni spory BURZOVNi ROZHODCi SOUD UDALOSTI, KTERE NAST ALY PO DATU UCETNi za verky Burza cennych papiru Praha, a.s.

6 Ucetni zaverka k 31. prosinci 214 ROZVAHA Burza cennych papfrt I Praha, a.s. v plnem rozsahu IC: kdatu Rybna 14/ Praha 1 (v tisicich K~) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobv majctck I. D/oultodobj 11ehmot11j majetek Software Jiny dlouhodoby nelunotny majetek II. Dloulwdobj hmot11j majetek Samostatne movite v~ci a souboiy movitych v~c i Ill. Dlouhodobj fi11a11l11l maietek I. Podily - ovladana osoba Podily v utetnich jednotkach pod podstatnym vlivem c. Ob~foa aktiva II. Dlouhodobe nohledtivkv Dlouhodobe poskytnute zalohv Odloiena dai'lova pohledavka 17 Ill. Krtitkodobi! no/1/edtivkv l. Pohledavkv z obchodnich vztahu Pohledavkv - ovladana nebo ovladaiici osoba Pohledavkv za spoletnikv Stat - da11ove pohledavkv K.ratkodobe poskytnute zalohv Dohadne uttv aktivni Jine pohledavkv IV. Krtitkodobv fi11a11l11l maietek I. Penize (Jttv v bankach Kratkodobe cenne papliy a podlly D.I. Casovc rozli cnf I. Naklady ptiwch obdobi Ptijmy pfistich obdobi Burza cennych papini Praha, a.s.

7 Ocetni zaverka k 31. prosinci PASIVA CELKEM A. Vlastnl kaoital I. Zak/ad11/ kaoitlil I. litkladni kaoital Vlastni akcie a vlastni obchodni podfly (-) -I 19-1 Ill. Rezervnf fo11dy, 11edi!liteflly fo11d a ostat11/ fo11dy ze zisku I. Rezervni fond IV. Vys/edek /1spodafe11f mi1111/ycll let I. Nerozdeleny zisk minulych let v. Vys/edek ltospodafenl bi!ztlelto ucet11/11 obdobl (+-) B. Cizi zdroic I. Rezervv Ostatni rezervy II. D/11//otlobe zavazkv J Dlouhodobe ofiiate zalohv Odlo:tenv dai\ovv zavazek I Ill. Kratkotlobe zlivazkv I. litvazkv z obchodnich vztahu litvazkv ke soole~nikom litvazkv k zamestnancum Zavazkv ze socialniho zabezpe~en i a zdravotniho pojistl'!ni Stat - danove zavazky a dotace Kratkodobe ofiiate zalohy 8 1. Dohadne u~ty pasivni Jine zavazky 2 22 C. I. Casove rozli~cni I. Vydaje pfistich obdobi Vynosy pfistich obdobi Burza cennych papiru Praha, a.s. 2

8 cetni zaverka k 31. prosinci 214 vykaz ZISKU A ZTRATY Burza cennych papfrti Praha, a.s. v druhovem t!len~nf IC: obdobi koncici k Rybna 14/ Praba I (v tisicich Kc) Obdobi do Obdobi do II. Vykonv l. TI"Zbv za prodei vlastnich vyrobku a slufob B. Vykonova spotfeba l. Spotfeba materialu a energie I 96 1 I Sluzbv Pridana hodnota C. Osobni naklady l. Mzdove naklady Odm~ ny Clenum organu obchodni korporace Naklady na socialni zabezpeteni a zdravotni poj i~t~ni Socialni naklady D. Dan~ a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku Ill. TI"Zby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu 17 l. TI"Zby z prodeje dlouhodobeho majetku 17 Zm~ na stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a G. komplexnich nakladu pr!stich obdobi IV. Ostatni provozni vynosy H. Ostatni provozni naklady I * Provozni vysledck hospodai'cni VII. Vynosy z dlouhodobeho finant niho majetku Vynosy z podilu v ovladanych osobach a v utetnich jednotkach pod l. podstatnvm vlivem VIII. Vvnosv z kratkodobeho finantniho majetku K. Naklady z financniho majetku x. Vynosove uroky I N. Nakladove uroky 43 XI. Ostatni fi nancni v:ynosy 519 I 715. Ostatni financni naklady * F i nan~ni v:ysledek hospodai'eni Q. Dar) z pfijmu za b~znou Cinnost IS 642 I. - splatna odlozena ** Vysledek hospodai'eni za b~foou fornost *** Vysledek hospodareni za u~etni obdobi (+/-) **** Vysledek hospodai'eni pi'ed zdani!nim Burza cennych papiru Praha, a.s. 3

9 ucetni zaverka k 31. prosinci 214 PREfilED O ZMENACH VLASTNiH:O KAPITALU Burza cennych papfru Praha, a.s. IC: kdatu Rybna 14/ Praha 1 (v tisicich K~) Rezcrvni Vysledck Ncrozdi!lcny Ncuhrazcna VLAST Ni Zakladni Vlastni fondy a hospodarcni zisk minulych ztrata KAPITAL kapital a kcic ostatni fondy bi!focho let minulych let CELKE M ze zisku u~ ct n i h o obdobi Stav k Rozd~ leni vysledku hosoodafeni VYJ>lata oodilu na zisku Nakup vlastnich akcii Vysledek hospodafoni za Mfoe obdobi Stav k Rozdl!leni vysledku hosoodafeni Vfolata podilu na zisku Nakup vlastnich akcii - I Vysledek hospodateni za b~foe obdobi Stav k Burza cennych papiru Praha, a.s. 4

10 Dcetni zaverka k 31. prosinci 214 l l.l OBECNE UDAJE Zalozeni a charakteristika obchodni korporace Spoleenost Burza cennych papiru Praha, a.s. (dale jen,,spolecnost" nebo,,bcpp") se sidlem v Praze 1, Rybna 14 byla zalozena spolecenskou smlouvou ze dne 24. cervence 1992 za ucasti dvanacti ceskoslovensk)'ch bank a peti brokersk)'ch spoleenosti. Spolecnost byla zapsana do obchodniho rejstriku, vedeneho Mestsk)'m soudem v Praze oddil B, vlozka 1773, dne 24. listopadu Hlavnim predmetem cinnosti Spolecnosti je organizovani obchodovani s investicnimi nastroji v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy, burzovnimi predpisy a povolenim k cinnosti Spoleenosti udelen:ym rozhodnutim Ministerstva financi Ceske republiky c.j. 12/58294/92 ze dne 16. fijna 1992 ve zneni pozdejsich zmen a doplneni ucinenych na zaklade rozhodnuti Ministerstva financi CR, Komise pro cenne papiry a Ceske narodni hanky. 1.2 Meziroeni zmeny v obchodnim rejstfiku Dne 24. cervence 214 byla zapsana informace o poctu clenu statutarniho organu (5 clenu) a poctu clenu dozorci rady (5 clenu). Spolecnost se podfidila zakonu c. 9/212 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech jako celku postupem podle 777 odst. 5 tohoto zakona. 1.3 Organizaeni struktura Spoleenosti v prime podfizenosti generalniho reditele jsou: odbor pravni; odbor vnitmi bezpecnosti a interniho auditu sekretariat generalniho reditele a podatelna; odbor obchodovani a cennych papiru; odbor technickeho rozvoje a provozu odbor v)'voje software; odbor ekonomiky a spravy; odbor externi komunikace. Burza cennych papiru Praha, a.s. 5

11 cetni zaverka k 31. prosinci ldentifikace skupiny BCPP Struktura k 31. prosinci 214 Burza cennych papiru Praha, a.s. Organizator trhu s cennymi papiry 11', Centralni depozitar cennych papiru, a.s. zuetovani a vyporadani trhu s cennymi papiry a elektrinou 1% Energy Clearing Counterparty, a.s. Protistrana pro ueastnfky obchodovanr pti uzavrrani obchodu s elektrinou Power Exchange Central Europe, a.s. Organizator trhu s elektrinou Inforrnace o spolecnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s (dalejen,,pxe").: Dne 8. ledna 27 byla sepsana zakladatelska smlouva o zalofoni Energeticke burzy Praha, sidlem Rybna 14/682, Praha 1. Zakladatele: Burza cennych papiru Praha, a.s. UNIVYC, a.s. (Centralni depozitar cennych papini, a.s.) Centralni depozitar, a.s. (CENTRAL COUNTERP ARTY, a.s.) vklad 2 tis. Kc vklad 2 tis. Kc vklad 2 tis. Kc Spoleenost byla zapsana do obchodniho rejstriku dne 5. brezna 27. Spoleenost Energeticka burza Praha byla k 1. cervenci 29 premenena na akciovou spoleenost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Tato spoleenost ziskala dne 4. t'.mora 29 od Ceske narodni banky (dale jen,,cnb") licenci na organizovani trhu s komoditnimi derivaty. Na komoditni derivaty, se kterymi se pravidelne obchoduje na organizovanem trhu, je podle novely zakona o podnikani na kapitalovem trhu c. 23/28 Sb., ktera byla prijata v roce 28, nove nahlifono jako na investicni nastroje, a proto kazdy subjekt organizujici trh s temito nastroji podleha dozoru CNB a vyfaduje se jeho licencovani od CNB. Licence nove umoznuje PXE organizovat trh nejen s derivaty s fyzickym vyporadanim, ale i vypsani produktu s financnim vyporadanim. Da!Sim prinosem je fakt, ze je licence regulatora financniho trhu uznavana na celem uzerni Evropske unie. Burza cennych papiru Praha, a.s. 6

12 Dcetni zaverka k 31. prosinci 214 Diky tomu muz.e spolecnost flexibilne resit otazky da!si expanze v regionu stfedni a v)'chodni Evropy. V prosinci 213 spoleenost PXE ve spolupraci se spolecnosti Central European Gas Hub AG, se sidlem v Rakousku, otevfela burzovni trh s plynem v Ceske republice. Nabidka komodit na PXE se tak rozsirila o derivatove produkty s plynem s dodanim na cesky trh. Z duvodu filze spoleenosti Energy Clearing Counterparty, a.s. (dale jen,,encc"), CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. (dale jen,,ccp") a Central Clearing Counterparty, a.s. (dale jen,,ccc") k 1. lednu 214 doslo k tomuto datu ke zmene akcionare PXE. Obchodni podil v PXE pfesel ze spoleenosti CCP na spolecnost EnCC. Informace o spoleenosti Centralni depozitar cennych papiru, a.s. (dale jen,,cdcp"): Spolecnost Centralni depozitaf cennych papiru, a.s., (drive,,univyc, a.s.") se sidlem Rybna 14/682, Praha 1, byla zapsana do obchodniho rejstfiku dne 8. rijna Vznikla pfemenou Burzovniho registru cennych papiru, s.r.o., jehoz je pravnim nastupcem. Jejimjedinym akcionafemje Burza cennych papiru Praha, a.s. Zakladni kapital Centralniho depozitare cennych papiru, a.s. k 31. prosinci 214 cini 1 tis. Kc. Soucasne s udelenim licence PXE byla rovnez rozsirena licence spoleenosti UNIVYC, a.s., ktera provozuje vyporadaci system pro vsechny obchody uzavfene na Energeticke burze Praha. Spolecnost UNIVYC, a.s. pozadala regulatora kapitaloveho trhu o povoleni k cinnosti centralniho depozitafe podle 1 zak. c. 256/24 Sb, o podnikani na kapitalovem trhu. Rozhodnutim Ceske narodni hanky ze dne 14. srpna 29 ziskala spolecnost UNIVYC, a.s., povoleni k cinnosti centralniho depozitafe. Na zaklade tohoto povoleni spolecnost UNIVYC, a.s. zmenila obchodni firmu na Centralni depozitaf cennych papiru, a.s. Cinnost centralniho depozitafe na zaklade povoleni Ceske narodni banky byla zahajena dne 7. cervence 21. K tomuto dni byl uspesne dokoncen pfevod evidenci zaknihovanych a imobilizovanych cennych papiru ze Stfediska cennych papinl. K zakladnim cinnostem Centralniho depozitafe patfi provozovani vyporadaciho systemu pro vypofadani burzovnich i mimoburzovnich obchodu s investicnimi nastroji, pujeovani cennych papiru, administrace a sprava garanenich prostredku, uschova a sprava investicnich nastroju, vyporadani obchodu s elektrickou energii (do 1. zari 213), vedeni centralni evidence zaknihovanych cennych papiru vydanych v Ceske republice a pridelovani identifikacniho oznaceni - ISIN - investicnim nastrojum. Centralni depozitar pracuje na ucastnickem principu. Prostrednictvim ucastniku poskytuje sve sluzby spojene s vedenim evidence cennych papiru a vyporadanim obchodu. Emitentum cennych papiru poskytuje sluzby spojene s vedenim emisi cennych papiru. Informace o spoleenosti Energy Clearing Counterparty, a.s. (dalejen,,encc"): Spoleenost se sidlem Rybna 14/682, Praha 1, byla zalozena na zaklade zakladatelske listiny dne 18. cervence 28. Burza cennych papiru Praha, a.s. 7

13 cetni zaverka k 31. prosinci 214 Do obchodniho rejstfiku byla zapsana dne 6. srpna 28. Zakladni kapital je ve v)'si 2 tis. Kc. Predmetem podnikani je pronajem nemovitosti, bytu a nebytov)'ch prostor a obchod s elekti'inou.,,encc" pfevzala k jmeni zanikajicich spolefoosti,,ccp" a,,ccc" vcetne prav a povinnosti z pracovnepravnich vztahu a stala se tak univerzalnim pravnim nastupcem zaniklych spolefoosti. Dne 8. prosince 28 doslo k prodeji vetsinoveho podilu Spolecnosti CEESEG AG ve v)'si 92,74 % akcii Spolecnosti. Pocet akcionaru se snizil z 27 na 1. V race 214 doslo ke snizeni akcionaru v dusledku odkupu vlastnich akcii, soucasny pocet akcionaru cini 7 (viz bod 3.7). 1.5 Burzovni komora a dozorci rada k 31. prosinci 214 Burzovnl komora Dozor~I rada Funkce Pfedseda Clen CI en Jmeno Ing. Petr Koblic Michael Buhl Dr. Ludwig Niessen Ing. Helena Cacka Ing. David Kul'.era Ing. JanVedral Ing. Jan Sykora JUDr. Martin Roman Martin Novak Ing. Daniel Heier V roce 214 doslo ke zmene ve slofoni dozorci rady. Misto Ing. Jana Klenora se stal 3. cervna 214 clenem dozorci rady Martin Novak. Burza cennych papiru Praha, a.s. 8

14 Dcetni zaverka k 31. prosinci UCETNiPOSTUPY 2.1 Zakladni zasady zpracovani ucetni zaverky Dcetni zaverka byla pripravena na zaklade ucetnictvi vedeneho v souladu se zakonem o ucetnictvi a prislusnyrni nafizenirni a vyhlaskarni platnymi v Ceske republice. Tato ucetni zaverka je pripravena v souladu s vyhlaskou MF CR c. 5/22 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu, pro ucetni jednotky, ktere jsou podnikateli uctujicirni v soustave podvojneho ucetnictvi. Udaje v teto ucetni zaverce jsou vyjadreny v tisicich korunach cesk}'ch (tis. Kc), pokud neni uvedeno jinak. Tato ucetni zaverka neni konsolidovana. 2.2 Dlouhodoby hmotny majetek Hmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a porizovaci cena prevysuje 3 tis. Kc za polozku, je povafovan za dlouhodoby hmotny majetek. Nakoupeny dlouhodoby hmotny majetek je vykazan v porizovacich cenach, ktere zahrnuji cenu pofizeni a naklady s jeho porizenim souvisejici. Hmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a porizovaci cena neprevyfoje 3 tis. Kc za polozku, neni vykazovan v rozvaze, je uctovan do nakladu v roce jeho ponzeni a je veden v operativni evidenci. Dlouhodoby hmotny majetek je odpisovan metodou rovnomemych odpisu na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti nasledujicim zpusobem: Kategorie majetku V)rpo~etnf technika Nabytek a zarfzenf Drobny hmotny majetek Ucetni odpis 3 roky 3 roky 2-3 roky Zpusob tvorby opravnych polofok Pokud zustatkova hodnota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hodnota snizena na tuto castku prostrednictvim opravne polozky. Naklady na opravy a udrzbu dlouhodobeho hmotneho majetku se uctuji primo do nakladu. Technicke zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku je aktivovano. Burza cennych papiru Praha, a.s. 9

15 cetni zaverka k 31. prosinci Dlouhodoby nehmotny majetek Nehmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a pofizovaci cena prevysuje 4 tis. Kc za polozku, je povafovan za dlouhodoby nehmotny majetek. Nakoupeny nehmotny majetek je vykazan v porizovacich cenach, ktere zahmuji cenu porizeni a naklady s jeho porizenim souvisejici. Nehmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je de!si nez 1 rok a porizovaci cena neprevysuje 4 tis. Kc za polozku, neni vykazovan v rozvaze, je uctovan do nakladu v race jeho porizeni a je veden v operativni evidenci. Dlouhodoby nehmotny majetek je odpisovan metodou rovnomernych odpisu na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti nasledujicim zpusobem: Kategorie majetku Software Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Drobny nehmotny majetek UCetni odpis 3 roky 3 roky 2-3 roky Zpusob tvorby opravnych polozek Pokud zustatkova hodnota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hodnota snizena na tuto castku prostrednictvim opravne polozky. 2.4 Podily v ovladanych a rizenych osobach a podily v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem Podily v ovladanych a rizenych osobach predstavuji podniky, ktere jsou ovladane nebo rizene Spolecnosti (dale tez,,dcerina spoleenost"). Podily v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem predstavuji podniky, v nichz Spolecnost vykonava podstatny vliv, ale nema momost tuto spoleenost ovladat, nebo ridit (dale tez,,pridrufona spolecnost"). Podily v dcefinych spolecnostech a v pridruzenych spolecnostech jsou oceneny porizovaci cenou zohlednujici pripadne snifoni hodnoty. Porizovaci cena zahrnuje prime naklady souvisejici s porizenim, napriklad poplatky a provize maklerum a poradcum. 2.5 Ostatni cenne papiry a podily Spoleenost rozdeluje cenne papiry a podily, ktere nejsou podilem v dcerine nebo pridrufone spolecnosti, do nasledujicich kategorii: cenne papiry k obchodovani a cenne papiry ddene do splatnosti. Cenne papiry k obchodovani jsou cenne papiry, ktere Spolecnost drzi za ucelem provadeni transakci s cilem dosahovat zisku z cenov)'ch rozdilu v kratkodobem horizontu, maximalne vsak roenim. Burza cennych papiru Praha, a.s. 1

16 cetni zaverka k 31. prosinci 214 Dluhove cenne papfry, ktere Spolecnost zamysli a je schopna drfot do splatnosti, jsou klasifikovany jako cenne papfry drzene do splatnosti a zahmuty do dlouhodobeho majetku, pokud jejich splatnost nenastane behem 12 mesicu od data ucetnf zaverky. v pfipade kratsf splatnosti nezli 12 mesicu, jsou dluhove cenne papfry zafazeny do kratkodobeho majetku. Cenne papfry a podily jsou pri nakupu vykazany v porizovaci cene vcetne transakcnich nakladu. Cenne papfry drzene do splatnosti jsou nasledne ocenovany nabehlou hodnotou. Ostatnf cenne papfry jsou ocenovany realnou hodnotou. Jako realnou hodnotu Spolecnost pouziva trfof hodnotu cennych papiru k datu ucetni zaverky. Oceneni cennych papiru neobchodovanych na verejnych trzich je provedeno na zaklade kvalifikovaneho odhadu provedeneho vedenfm Spolecnosti zalozeneho na uznavanych modelech a zpiisobech ocenovani. Zisky a ztraty vypl}'vajici ze zmen realne hodnoty cennych papirii k obchodovanf jsou vykazany ve rykazu zisku a ztraty v obdobf, ve kterem nastanou. Pokud ziistatkova hodnota cennych papirii drfonych do splatnosti prevysuje jejich odhadovanou zpetne zfskatelnou castku, pak je k temto cennym papirum vytvorena opravna polozka. 2.6 Penize a penefoi ekvivalenty Penefoi prostredky jsou penize v hotovosti vcetne cenin a penefuich prostredku na uctu vcetne precerpanf befoeho nebo kontokorentniho uctu. Penefofrni ekvivalenty se rozurni kratkodoby likvidnf financni majetek, ktecy je snadno a pohotove smenitelny za predem znamou castku penefoich prostredkii a u tohoto majetku se nepfedpokladajf ryznarnne zmeny hodnoty v case. Za penefof ekvivalenty jsou povafovany penefof ulozky s nejv}'se tfimesicni rypovedni lhiitou a likvidnf cenne papiry k obchodovani na verejnem trhu Pfepocet cizich men Transakce provadene v cizfch menach jsou prepocteny a zauctovany devizorym kurzem vyhlasovanym Ceskou narodni bankou v den transakce. Ziistatky penefuich aktiv, pohledavek a zavazku vedenych v cizfch menach byly prepocteny devizovym kurzem zverejnenym Ceskou narodni bankou k rozvahovemu dni. Vsechny kurzove zisky a ztraty z prepoctu penefoich aktiv, pohledavek a zavazkii jsou uctovany do rykazu zisku a ztraty. 2.8 Pohledavky Pohledavky jsou vykazany v norninalni hodnote snifone o opravnou polozku k pochybnym pohledavkam. Opravna polozka k pohledavkam je vytvorena na zaklade vekove struktury pohledavek a individualniho posouzenf bonity dlufofkii. Spoleenost nevytvafi opravne polozky k pohledavkam za spffznenyrni stranarni. Nedobytne pohledavky se odepisujf az po skonceni konkurzniho fizenf dlufofka. Burza cennych papiru Praha, a.s. 11

17 Ocetni zaverka k 31. prosinci Financni derivaty Spolecnost vyuziva k eliminaci financnich rizik financni derivaty. Prestoze tyto nastroje jsou urceny ke snizeni ekonomickych rizik, Spolecnost nevyuziva zajist'ovaci ucetnictvi, nebot' zajist'ovane polozky jsou zpravidla ocenovany realnou hodnotou se zmenami realne hodnoty uctovanymi do v)'nosii nebo nakladii. Finaneni derivaty, vcetne menov)'ch obchodii, menov)'ch swapii a ostatni financni derivaty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v porizovaci cene a nasledne precenovany na realnou hodnotu. Realne hodnoty jsou odvozeny z trfoich cen, z modelii diskontovanych penefoich tokii nebo modelii pro ocenovani opci. Vsechny derivaty jsou vykazovany v polofoe jine pohledavky, maji-li pozitivni realnou hodnotu, nebo v polofoe jine zavazky, je-li jejich realna hodnota pro Spoleenost zapoma. Zmeny realne hodnoty financnich derivatii k obchodovani jsou soucasti ostatnich financnich v)'nosii nebo ostatnich financnich nakladii. 2.1 Rezervy Spolecnost tvori rezervy, pokud ma soucasny zavazek, je-li pravdepodobne, ze bude na vyporadani tohoto zavazku treba vynalozit vlastni zdroje a existuje spolehliv)' odhad v)'se zavazku Odlozena daii Odlozena dan se vykazuje u vsech prechodnych rozdilii mezi ziistatkovou hodnotou aktiv nebo zavazkii vykazanych v rozvaze a jejich danovou hodnotou. Odlozena danova pohledavka je zauctovana, pokud je pravdepodobne, Ze ji bude mofoe danove uplatnit v budoucnosti Vlastni akcie Akcie mohou b)'t prevedeny na jine osoby jen s predchozim souhlasem burzovni komory. K platnosti tohoto souhlasu se vyfaduje dvoutretinova vetsina pritomnych clenii burzovni komory. Spoleenost je povinna odkoupit vlastni akcie, pokud burzovni komora nesouhlasi s prevodem na jinou osobu. Spolecnost je povinna tyto akcie prodat do tfi let od nabyti, a nejsou-li akcie v teto lhiite prodany, je Spolecnost povinna je vzit z obehu a o jejich nominalni hodnotu snizit zakladni kapital, jak vypl)'va z platnych stanov ke dni sestaveni ucetni zaverky. Odkoupene vlastni akcie Spolecnost vykazuje v porizovaci cene jako polozku snifujici zakladni kapital Spriznene strany Spriznenymi stranami Spoleenosti se rozurni: akcionari, kteri primo nebo neprimo mohou uplatnovat podstatny nebo rozhodujici vliv u Spolecnosti, a spolecnosti, kde tito akcionari maji rozhodujici vliv; Burza cennych papirii Praha, a.s. 12

18 Dcetni zaverka k 31. prosinci 214 clenove burzovni komory, dozorci rady a ridicich organu Spoleenosti, nebo jeji materske spolecnosti a osoby blizke temto osobam, vcetne podniku, kde tito clenove a osoby maji podstatny nebo rozhodujici vliv; dcefine a pfidruzene spolecnosti. Vyznamne transakce a zustatky se spriznenyrni stranarni jsou uvedeny v poznarnkach 3.5.6, a Vynosy Trzby jsou zauctovany k datu poskytnuti slufob a jsou vykazany po odecteni slev a <lane z pridane hodnoty Leasing Spolecnost uziva majetek porizeny formou operativniho pronajmu. Pofizovaci cena majetku ziskaneho formou operativniho leasingu neni aktivovana do dlouhodobeho majetku. Leasingove splatky jsou uctovany do nakladu rovnomeme po celou dobu trvani leasingu. Budouci leasingove splatky, ktere nejsou k rozvahovemu dni splatne, jsou vykazany v priloze k ucetni zaverce, ale nejsou zachyceny v rozvaze Penzijni pfipojisteni a zivotni pojisteni Spolecnost poskytuje sv)'m zamestnancum penzijni pfipojisteni prostrednictvim prispevku do nezavislych penzijnich fondu, dale poskytuje prispevek zamestnavatele k zivotnimu pojisteni Skupinova registrace DPH Spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s., PXE a CDCP (dale jen,,skupina") vytvorily s ucinnosti od 1. ledna 29 skupinu pro ucely <lane z pfidane hodnoty podle zakona c. 235/24 Sb., v platnem zneni. K 1. lednu 211 se soucasti Skupiny staly i spolecnosti CCC, EnCC a CCP. V dusledku teto skutecnosti maji vsechny v)'se uvedene spolecnosti jedine a spolecne danove identifikacni cislo. K 31. prosinci 213 vystoupily ze Skupiny z duvodu fuze spoleenosti CCC a CCP. K 1. lednu 214 Skupina pouzivala zalohov)' koeficient 93% (k 1. lednu 213: 93 %). Timto koeficientem narokovala Skupina cely rok 214 odpocet u plneni na vstupu. V pfiznani k DPH za mesic prosinec 214 by! vypocten vyporadaci koeficient pro rok 214, ktery cini 94% a je zaroven zalohov)'m koeficientem pro rok 215. Rozdil mezi uplatnenym odpoctem na zaklade zalohoveho koeficientu v prubehu celeho kalendarniho roku a odpoctem DPH vypoctenem na zaklade vyporadaciho koeficientu byl vyporadan v prosinci 214. Pfiznani k DPH podava za Skupinu jeji zastupujici clen, tj. BCPP. Ostatni clenove Skupiny uctuji o na ne pripadajici casti vlastni danove povinnosti, resp. nadmemeho odpoctu a ve svem ucetnictvi eviduji zavazek, resp. pohledavku za BCPP. Burza cennych papiru Praha, a.s. 13

Výroční zpráva 2014. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.

Výroční zpráva 2014. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s. Výroční zpráva 214 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s. Obsah Profil společnosti... 3 Organizační struktura... 3 Činnost v roce 214... 4 Vývoj obchodování... 4 Aukce elektřiny pro koncové spotřebitele...

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31.

LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. BREZNA 2011 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfeinf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska repubfika Telephone

Více

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPM G Ceska republika Audit. s.r.o. PobFezni 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222 123 100 Internet ww\'v.kpmg.cz

Více

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, S. t.o. Pobfeznf 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420222123100 Internet

Více

ERGO pojist'ovna, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

ERGO pojist'ovna, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014 Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pob1efnl 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420 222 123 100 Internet www.kpmg.cz

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Organizační struktura společnosti 2 Významné události v roce 2011 3 Klíčové údaje 4 Úvodní slovo generálního sekretáře 5 Obchodování 6 Informační a obchodní

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s.

Vyrocni zprava za rok 2013. VEBA, textilni zavody a. s. Vyrocni zprava za rok 2013 VEBA, textilni zavody a. s. Broumov Obsah: 11 Uvodni slovo 21 Ostatni informace 31 Financni vykazy 41 Zprava 0 vztazich 51 VYr0k auditora Uvodni slovo: Vazeni akcionari, vazeni

Více

Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava

Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718 Vyrocni zprava sestavena za rok koncici 31. prosincem 2014 Obsah: 1. Identifikacnf udaje... 3 2. Informace o v'(voji v'{konnosti, Cinnosti a stavajfcim hospodarskem

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009 Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 57, 537 27 Chrudim ICO: 275 2 561 VYR6NJ ZPRAVA za raft 29 Vazeni spoluobcane, dovolte mi, abych jako feditel zhodnotil uplynuly rok 29 z pohledu zmen v poskytovani

Více

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) Vyrocni zprava za rok 2011 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) vyrocni ZPRAvA ZA ROK 2011- Bunzl CS s.r.o. ZPRAvA JEDNATElE SPOlECNOSTI 1. Zpniva 0 cinnosti a vyvoji spolecnosti V roce 2011 pokracoval

Více

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013

Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. pobre~nj 648/1 a 18600 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222123100 Internet www.kpmg.cz

Více

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační

Více

V.I.G. ND, uzavreny investicni fond a.s. Vyrocni zprava za rok koncici 31. prosincem 2014

V.I.G. ND, uzavreny investicni fond a.s. Vyrocni zprava za rok koncici 31. prosincem 2014 Vyrocni zprava za rok koncici 31. prosincem 2014 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfeznf 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 11 1 Fax +420 222 123 100 Internet www.kpmg.cz

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA EY Building a better working world ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionáŕi společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s.: I. Overili jsme účetní závérku

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více