Borza cennych papiru Praha, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Borza cennych papiru Praha, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014"

Transkript

1 Borza cennych papiru Praha, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 214

2 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfefof 648/1 a 186 Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavisleho auditora pro akcionare spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s. Provedli jsme audit pfilo:lene ucetni zaverky spoleenosti Burza cennych papiru Praha, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 214, vykazu zisku a ztraty a prehledu o zmenach vlastniho kapitalu za rok 214 a pfilohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzitych ryznarnnych ucetnich metod a ostatnich doplt1ujicich udaju. (Jdaje o spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s. jsou uvedeny v bode 1 prilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarnfho organu ucetnf jednotky za ucetnf zaverku Statutarni organ spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava vemy a poctiry obraz v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy, a za takovy vnitrru kontrolni system, ktery povafuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala ryznarnne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadrit na zaklade provedeneho auditu ryrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodrfovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali primerenou jistotu, Ze ucetni zaverka neobsahuje ryznarnne nespravnosti. Audit zahmuje provedeni auditorstjch postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorstjch postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje ryznarnne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitmi kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici vemy a poctiry obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadrit se k ucinnosti vnitrruho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, primerenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme presvedceni, Ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadreni naseho ryroku. KPMG CeskA republika Audit, s.r.o.. a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International'), a Swiss entity. Obchodnl rejstlik vedeny Ml1stskYm soudem v Praze oddfl C. vlo!ka IC DIC CZ

3 Vyrok auditora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava verny a poctiv)' obraz aktiv a pasiv spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s. k 31. prosinci. 214 a nakladu, v)'nosu a v)'sledku jejiho hospodareni za rok 214 v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy. V Praze, dne 1. brezna 215 /L?1-1r u//u~k-/74~ KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Evidencni cislo 71 Ing. Pa~Y Partner Evidencni cislo 69

4 cetni zaverka k 31. prosinci 214 ROZVAHA... 1 vykaz ZISKU A ZTRA TY... 3 PREHLED O ZMENACH VLASTNiHO KAPITALU OBECNE UDAJE... 5 I. I ZALOZENi A CHARAKTERISTIKA OBCHODNi KORPORACE MEZIROCNi ZMENY V OBCHODNIM REJ STI~iKU RGANIZACN i STRUKTURA SPOLECNOSTI IDENTIFIKACE SKUPINY BCPP BURZOVNf KOMORA A DOZORCi RADA K 31. PROSINCI UCETNi POSTUPY ZAKLADNi ZASADY ZPRACOVANi UCETN i ZAVERKY D LOUHODOBY HMOTNY MAJETEK D LOU HODOBY NEHMOTNY MAJETEK... I 2.4 PODiLY V OVLADANYCH A RiZENYCH OSOBACH A PODiLY V UCETNiCH JEDNOTKACH POD PODSTATNYM VLIVEM O STATNi CENNE PAPiRY A PODiLY PENiZE A PENEZNi EKVIVALENTY PI~EPOCET CIZiCH MEN POHLEDAVKY f INANCNi DERIVATY REZERVY ODLOZENA DAN VLASTNi AKCIE SPl~ iznene STRANY VYNOSY LEASING PENZIJNi PR IPOJISTENi A ZIVOTNi POJISTENi SKUPINOV A REGISTRACE DPH POUZITi ODHADO UDALOSTI PO DATU ROZVAHOVEHO ONE ZMENA UCETNiCH METOD A POSTUPO DOPLNuJiCi UDAJE K ROZVAZE A vykazu ZISKU A ZTRA TY I DLOUHODOBY MAJETEK I Dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majetek NAJATY MAJETEK DLOUHODOBY FINANCNi MAJETEK KRATKODOBY FINANCN i MAJETEK POHLEDAVKY Poh/edavky z obchodnich vztahu vekova struktura poh/edavek z obchodniho styku Opravne poloiky k poh/edavkam Stat - danove pohledavky Dohadne ucty aktivni Poh/edavky k podnikum ve skupine CASOVE ROZLISENi AKTIVNi VLASTNi KAPITAL Zakladni kapital Rozde/eni zisku roku 213 a planovane rozdeleni zisku REZERVY ZAVAZKY Zavazky z obchodnich vztahu Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Stat - danove zavazky a dotace Burza cennych papirii Praha, a.s.

5 Dcetni zaverka k 31. prosinci Dohadne ucty pasivnf Zavazky k podnikum ve skupine CASOVE ROZLISENi PASIVNi ODLOZENA DAN DANZ PRiJM ZA BEZNOU CINNOST VYNOSY Z BEZNE CINNOSTI POOLE HLAVNlCH CINNOSTi NAKLADYNASLUZBY OSTATNi PROVOZNi VYNOSY STATNi PROVOZNi NAKLADY F INANCNi VYNOSY F INANCNi NAKLADY TRANSAKCE SE SPRIZNENYMI STRANAMI I 9. I Vynosy realizovane z transakci se spfiznenymi subjekty Naklady z transakci se spfiznenymi subjekty ZAMESTNANCI, VEDENi SPOLECNOSTI A STATUTARNi ORGANY OSOBNi NAKLADY A POCET ZAMESTNANC POSKYTNUTA PLNENi CLENUM ORGANO SPOLECNOSTI ZA. v AZKY NEUVEDENE V UCETNICTVi Bankovni zaruky... 3 I Soudni spory BURZOVNi ROZHODCi SOUD UDALOSTI, KTERE NAST ALY PO DATU UCETNi za verky Burza cennych papiru Praha, a.s.

6 Ucetni zaverka k 31. prosinci 214 ROZVAHA Burza cennych papfrt I Praha, a.s. v plnem rozsahu IC: kdatu Rybna 14/ Praha 1 (v tisicich K~) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobv majctck I. D/oultodobj 11ehmot11j majetek Software Jiny dlouhodoby nelunotny majetek II. Dloulwdobj hmot11j majetek Samostatne movite v~ci a souboiy movitych v~c i Ill. Dlouhodobj fi11a11l11l maietek I. Podily - ovladana osoba Podily v utetnich jednotkach pod podstatnym vlivem c. Ob~foa aktiva II. Dlouhodobe nohledtivkv Dlouhodobe poskytnute zalohv Odloiena dai'lova pohledavka 17 Ill. Krtitkodobi! no/1/edtivkv l. Pohledavkv z obchodnich vztahu Pohledavkv - ovladana nebo ovladaiici osoba Pohledavkv za spoletnikv Stat - da11ove pohledavkv K.ratkodobe poskytnute zalohv Dohadne uttv aktivni Jine pohledavkv IV. Krtitkodobv fi11a11l11l maietek I. Penize (Jttv v bankach Kratkodobe cenne papliy a podlly D.I. Casovc rozli cnf I. Naklady ptiwch obdobi Ptijmy pfistich obdobi Burza cennych papini Praha, a.s.

7 Ocetni zaverka k 31. prosinci PASIVA CELKEM A. Vlastnl kaoital I. Zak/ad11/ kaoitlil I. litkladni kaoital Vlastni akcie a vlastni obchodni podfly (-) -I 19-1 Ill. Rezervnf fo11dy, 11edi!liteflly fo11d a ostat11/ fo11dy ze zisku I. Rezervni fond IV. Vys/edek /1spodafe11f mi1111/ycll let I. Nerozdeleny zisk minulych let v. Vys/edek ltospodafenl bi!ztlelto ucet11/11 obdobl (+-) B. Cizi zdroic I. Rezervv Ostatni rezervy II. D/11//otlobe zavazkv J Dlouhodobe ofiiate zalohv Odlo:tenv dai\ovv zavazek I Ill. Kratkotlobe zlivazkv I. litvazkv z obchodnich vztahu litvazkv ke soole~nikom litvazkv k zamestnancum Zavazkv ze socialniho zabezpe~en i a zdravotniho pojistl'!ni Stat - danove zavazky a dotace Kratkodobe ofiiate zalohy 8 1. Dohadne u~ty pasivni Jine zavazky 2 22 C. I. Casove rozli~cni I. Vydaje pfistich obdobi Vynosy pfistich obdobi Burza cennych papiru Praha, a.s. 2

8 cetni zaverka k 31. prosinci 214 vykaz ZISKU A ZTRATY Burza cennych papfrti Praha, a.s. v druhovem t!len~nf IC: obdobi koncici k Rybna 14/ Praba I (v tisicich Kc) Obdobi do Obdobi do II. Vykonv l. TI"Zbv za prodei vlastnich vyrobku a slufob B. Vykonova spotfeba l. Spotfeba materialu a energie I 96 1 I Sluzbv Pridana hodnota C. Osobni naklady l. Mzdove naklady Odm~ ny Clenum organu obchodni korporace Naklady na socialni zabezpeteni a zdravotni poj i~t~ni Socialni naklady D. Dan~ a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku Ill. TI"Zby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu 17 l. TI"Zby z prodeje dlouhodobeho majetku 17 Zm~ na stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a G. komplexnich nakladu pr!stich obdobi IV. Ostatni provozni vynosy H. Ostatni provozni naklady I * Provozni vysledck hospodai'cni VII. Vynosy z dlouhodobeho finant niho majetku Vynosy z podilu v ovladanych osobach a v utetnich jednotkach pod l. podstatnvm vlivem VIII. Vvnosv z kratkodobeho finantniho majetku K. Naklady z financniho majetku x. Vynosove uroky I N. Nakladove uroky 43 XI. Ostatni fi nancni v:ynosy 519 I 715. Ostatni financni naklady * F i nan~ni v:ysledek hospodai'eni Q. Dar) z pfijmu za b~znou Cinnost IS 642 I. - splatna odlozena ** Vysledek hospodai'eni za b~foou fornost *** Vysledek hospodareni za u~etni obdobi (+/-) **** Vysledek hospodai'eni pi'ed zdani!nim Burza cennych papiru Praha, a.s. 3

9 ucetni zaverka k 31. prosinci 214 PREfilED O ZMENACH VLASTNiH:O KAPITALU Burza cennych papfru Praha, a.s. IC: kdatu Rybna 14/ Praha 1 (v tisicich K~) Rezcrvni Vysledck Ncrozdi!lcny Ncuhrazcna VLAST Ni Zakladni Vlastni fondy a hospodarcni zisk minulych ztrata KAPITAL kapital a kcic ostatni fondy bi!focho let minulych let CELKE M ze zisku u~ ct n i h o obdobi Stav k Rozd~ leni vysledku hosoodafeni VYJ>lata oodilu na zisku Nakup vlastnich akcii Vysledek hospodafoni za Mfoe obdobi Stav k Rozdl!leni vysledku hosoodafeni Vfolata podilu na zisku Nakup vlastnich akcii - I Vysledek hospodateni za b~foe obdobi Stav k Burza cennych papiru Praha, a.s. 4

10 Dcetni zaverka k 31. prosinci 214 l l.l OBECNE UDAJE Zalozeni a charakteristika obchodni korporace Spoleenost Burza cennych papiru Praha, a.s. (dale jen,,spolecnost" nebo,,bcpp") se sidlem v Praze 1, Rybna 14 byla zalozena spolecenskou smlouvou ze dne 24. cervence 1992 za ucasti dvanacti ceskoslovensk)'ch bank a peti brokersk)'ch spoleenosti. Spolecnost byla zapsana do obchodniho rejstriku, vedeneho Mestsk)'m soudem v Praze oddil B, vlozka 1773, dne 24. listopadu Hlavnim predmetem cinnosti Spolecnosti je organizovani obchodovani s investicnimi nastroji v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy, burzovnimi predpisy a povolenim k cinnosti Spoleenosti udelen:ym rozhodnutim Ministerstva financi Ceske republiky c.j. 12/58294/92 ze dne 16. fijna 1992 ve zneni pozdejsich zmen a doplneni ucinenych na zaklade rozhodnuti Ministerstva financi CR, Komise pro cenne papiry a Ceske narodni hanky. 1.2 Meziroeni zmeny v obchodnim rejstfiku Dne 24. cervence 214 byla zapsana informace o poctu clenu statutarniho organu (5 clenu) a poctu clenu dozorci rady (5 clenu). Spolecnost se podfidila zakonu c. 9/212 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech jako celku postupem podle 777 odst. 5 tohoto zakona. 1.3 Organizaeni struktura Spoleenosti v prime podfizenosti generalniho reditele jsou: odbor pravni; odbor vnitmi bezpecnosti a interniho auditu sekretariat generalniho reditele a podatelna; odbor obchodovani a cennych papiru; odbor technickeho rozvoje a provozu odbor v)'voje software; odbor ekonomiky a spravy; odbor externi komunikace. Burza cennych papiru Praha, a.s. 5

11 cetni zaverka k 31. prosinci ldentifikace skupiny BCPP Struktura k 31. prosinci 214 Burza cennych papiru Praha, a.s. Organizator trhu s cennymi papiry 11', Centralni depozitar cennych papiru, a.s. zuetovani a vyporadani trhu s cennymi papiry a elektrinou 1% Energy Clearing Counterparty, a.s. Protistrana pro ueastnfky obchodovanr pti uzavrrani obchodu s elektrinou Power Exchange Central Europe, a.s. Organizator trhu s elektrinou Inforrnace o spolecnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s (dalejen,,pxe").: Dne 8. ledna 27 byla sepsana zakladatelska smlouva o zalofoni Energeticke burzy Praha, sidlem Rybna 14/682, Praha 1. Zakladatele: Burza cennych papiru Praha, a.s. UNIVYC, a.s. (Centralni depozitar cennych papini, a.s.) Centralni depozitar, a.s. (CENTRAL COUNTERP ARTY, a.s.) vklad 2 tis. Kc vklad 2 tis. Kc vklad 2 tis. Kc Spoleenost byla zapsana do obchodniho rejstriku dne 5. brezna 27. Spoleenost Energeticka burza Praha byla k 1. cervenci 29 premenena na akciovou spoleenost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Tato spoleenost ziskala dne 4. t'.mora 29 od Ceske narodni banky (dale jen,,cnb") licenci na organizovani trhu s komoditnimi derivaty. Na komoditni derivaty, se kterymi se pravidelne obchoduje na organizovanem trhu, je podle novely zakona o podnikani na kapitalovem trhu c. 23/28 Sb., ktera byla prijata v roce 28, nove nahlifono jako na investicni nastroje, a proto kazdy subjekt organizujici trh s temito nastroji podleha dozoru CNB a vyfaduje se jeho licencovani od CNB. Licence nove umoznuje PXE organizovat trh nejen s derivaty s fyzickym vyporadanim, ale i vypsani produktu s financnim vyporadanim. Da!Sim prinosem je fakt, ze je licence regulatora financniho trhu uznavana na celem uzerni Evropske unie. Burza cennych papiru Praha, a.s. 6

12 Dcetni zaverka k 31. prosinci 214 Diky tomu muz.e spolecnost flexibilne resit otazky da!si expanze v regionu stfedni a v)'chodni Evropy. V prosinci 213 spoleenost PXE ve spolupraci se spolecnosti Central European Gas Hub AG, se sidlem v Rakousku, otevfela burzovni trh s plynem v Ceske republice. Nabidka komodit na PXE se tak rozsirila o derivatove produkty s plynem s dodanim na cesky trh. Z duvodu filze spoleenosti Energy Clearing Counterparty, a.s. (dale jen,,encc"), CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. (dale jen,,ccp") a Central Clearing Counterparty, a.s. (dale jen,,ccc") k 1. lednu 214 doslo k tomuto datu ke zmene akcionare PXE. Obchodni podil v PXE pfesel ze spoleenosti CCP na spolecnost EnCC. Informace o spoleenosti Centralni depozitar cennych papiru, a.s. (dale jen,,cdcp"): Spolecnost Centralni depozitaf cennych papiru, a.s., (drive,,univyc, a.s.") se sidlem Rybna 14/682, Praha 1, byla zapsana do obchodniho rejstfiku dne 8. rijna Vznikla pfemenou Burzovniho registru cennych papiru, s.r.o., jehoz je pravnim nastupcem. Jejimjedinym akcionafemje Burza cennych papiru Praha, a.s. Zakladni kapital Centralniho depozitare cennych papiru, a.s. k 31. prosinci 214 cini 1 tis. Kc. Soucasne s udelenim licence PXE byla rovnez rozsirena licence spoleenosti UNIVYC, a.s., ktera provozuje vyporadaci system pro vsechny obchody uzavfene na Energeticke burze Praha. Spolecnost UNIVYC, a.s. pozadala regulatora kapitaloveho trhu o povoleni k cinnosti centralniho depozitafe podle 1 zak. c. 256/24 Sb, o podnikani na kapitalovem trhu. Rozhodnutim Ceske narodni hanky ze dne 14. srpna 29 ziskala spolecnost UNIVYC, a.s., povoleni k cinnosti centralniho depozitafe. Na zaklade tohoto povoleni spolecnost UNIVYC, a.s. zmenila obchodni firmu na Centralni depozitaf cennych papiru, a.s. Cinnost centralniho depozitafe na zaklade povoleni Ceske narodni banky byla zahajena dne 7. cervence 21. K tomuto dni byl uspesne dokoncen pfevod evidenci zaknihovanych a imobilizovanych cennych papiru ze Stfediska cennych papinl. K zakladnim cinnostem Centralniho depozitafe patfi provozovani vyporadaciho systemu pro vypofadani burzovnich i mimoburzovnich obchodu s investicnimi nastroji, pujeovani cennych papiru, administrace a sprava garanenich prostredku, uschova a sprava investicnich nastroju, vyporadani obchodu s elektrickou energii (do 1. zari 213), vedeni centralni evidence zaknihovanych cennych papiru vydanych v Ceske republice a pridelovani identifikacniho oznaceni - ISIN - investicnim nastrojum. Centralni depozitar pracuje na ucastnickem principu. Prostrednictvim ucastniku poskytuje sve sluzby spojene s vedenim evidence cennych papiru a vyporadanim obchodu. Emitentum cennych papiru poskytuje sluzby spojene s vedenim emisi cennych papiru. Informace o spoleenosti Energy Clearing Counterparty, a.s. (dalejen,,encc"): Spoleenost se sidlem Rybna 14/682, Praha 1, byla zalozena na zaklade zakladatelske listiny dne 18. cervence 28. Burza cennych papiru Praha, a.s. 7

13 cetni zaverka k 31. prosinci 214 Do obchodniho rejstfiku byla zapsana dne 6. srpna 28. Zakladni kapital je ve v)'si 2 tis. Kc. Predmetem podnikani je pronajem nemovitosti, bytu a nebytov)'ch prostor a obchod s elekti'inou.,,encc" pfevzala k jmeni zanikajicich spolefoosti,,ccp" a,,ccc" vcetne prav a povinnosti z pracovnepravnich vztahu a stala se tak univerzalnim pravnim nastupcem zaniklych spolefoosti. Dne 8. prosince 28 doslo k prodeji vetsinoveho podilu Spolecnosti CEESEG AG ve v)'si 92,74 % akcii Spolecnosti. Pocet akcionaru se snizil z 27 na 1. V race 214 doslo ke snizeni akcionaru v dusledku odkupu vlastnich akcii, soucasny pocet akcionaru cini 7 (viz bod 3.7). 1.5 Burzovni komora a dozorci rada k 31. prosinci 214 Burzovnl komora Dozor~I rada Funkce Pfedseda Clen CI en Jmeno Ing. Petr Koblic Michael Buhl Dr. Ludwig Niessen Ing. Helena Cacka Ing. David Kul'.era Ing. JanVedral Ing. Jan Sykora JUDr. Martin Roman Martin Novak Ing. Daniel Heier V roce 214 doslo ke zmene ve slofoni dozorci rady. Misto Ing. Jana Klenora se stal 3. cervna 214 clenem dozorci rady Martin Novak. Burza cennych papiru Praha, a.s. 8

14 Dcetni zaverka k 31. prosinci UCETNiPOSTUPY 2.1 Zakladni zasady zpracovani ucetni zaverky Dcetni zaverka byla pripravena na zaklade ucetnictvi vedeneho v souladu se zakonem o ucetnictvi a prislusnyrni nafizenirni a vyhlaskarni platnymi v Ceske republice. Tato ucetni zaverka je pripravena v souladu s vyhlaskou MF CR c. 5/22 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu, pro ucetni jednotky, ktere jsou podnikateli uctujicirni v soustave podvojneho ucetnictvi. Udaje v teto ucetni zaverce jsou vyjadreny v tisicich korunach cesk}'ch (tis. Kc), pokud neni uvedeno jinak. Tato ucetni zaverka neni konsolidovana. 2.2 Dlouhodoby hmotny majetek Hmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a porizovaci cena prevysuje 3 tis. Kc za polozku, je povafovan za dlouhodoby hmotny majetek. Nakoupeny dlouhodoby hmotny majetek je vykazan v porizovacich cenach, ktere zahrnuji cenu pofizeni a naklady s jeho porizenim souvisejici. Hmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a porizovaci cena neprevyfoje 3 tis. Kc za polozku, neni vykazovan v rozvaze, je uctovan do nakladu v roce jeho ponzeni a je veden v operativni evidenci. Dlouhodoby hmotny majetek je odpisovan metodou rovnomemych odpisu na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti nasledujicim zpusobem: Kategorie majetku V)rpo~etnf technika Nabytek a zarfzenf Drobny hmotny majetek Ucetni odpis 3 roky 3 roky 2-3 roky Zpusob tvorby opravnych polofok Pokud zustatkova hodnota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hodnota snizena na tuto castku prostrednictvim opravne polozky. Naklady na opravy a udrzbu dlouhodobeho hmotneho majetku se uctuji primo do nakladu. Technicke zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku je aktivovano. Burza cennych papiru Praha, a.s. 9

15 cetni zaverka k 31. prosinci Dlouhodoby nehmotny majetek Nehmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez 1 rok a pofizovaci cena prevysuje 4 tis. Kc za polozku, je povafovan za dlouhodoby nehmotny majetek. Nakoupeny nehmotny majetek je vykazan v porizovacich cenach, ktere zahmuji cenu porizeni a naklady s jeho porizenim souvisejici. Nehmotny majetek, jehoz doba pouzitelnosti je de!si nez 1 rok a porizovaci cena neprevysuje 4 tis. Kc za polozku, neni vykazovan v rozvaze, je uctovan do nakladu v race jeho porizeni a je veden v operativni evidenci. Dlouhodoby nehmotny majetek je odpisovan metodou rovnomernych odpisu na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti nasledujicim zpusobem: Kategorie majetku Software Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Drobny nehmotny majetek UCetni odpis 3 roky 3 roky 2-3 roky Zpusob tvorby opravnych polozek Pokud zustatkova hodnota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hodnota snizena na tuto castku prostrednictvim opravne polozky. 2.4 Podily v ovladanych a rizenych osobach a podily v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem Podily v ovladanych a rizenych osobach predstavuji podniky, ktere jsou ovladane nebo rizene Spolecnosti (dale tez,,dcerina spoleenost"). Podily v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem predstavuji podniky, v nichz Spolecnost vykonava podstatny vliv, ale nema momost tuto spoleenost ovladat, nebo ridit (dale tez,,pridrufona spolecnost"). Podily v dcefinych spolecnostech a v pridruzenych spolecnostech jsou oceneny porizovaci cenou zohlednujici pripadne snifoni hodnoty. Porizovaci cena zahrnuje prime naklady souvisejici s porizenim, napriklad poplatky a provize maklerum a poradcum. 2.5 Ostatni cenne papiry a podily Spoleenost rozdeluje cenne papiry a podily, ktere nejsou podilem v dcerine nebo pridrufone spolecnosti, do nasledujicich kategorii: cenne papiry k obchodovani a cenne papiry ddene do splatnosti. Cenne papiry k obchodovani jsou cenne papiry, ktere Spolecnost drzi za ucelem provadeni transakci s cilem dosahovat zisku z cenov)'ch rozdilu v kratkodobem horizontu, maximalne vsak roenim. Burza cennych papiru Praha, a.s. 1

16 cetni zaverka k 31. prosinci 214 Dluhove cenne papfry, ktere Spolecnost zamysli a je schopna drfot do splatnosti, jsou klasifikovany jako cenne papfry drzene do splatnosti a zahmuty do dlouhodobeho majetku, pokud jejich splatnost nenastane behem 12 mesicu od data ucetnf zaverky. v pfipade kratsf splatnosti nezli 12 mesicu, jsou dluhove cenne papfry zafazeny do kratkodobeho majetku. Cenne papfry a podily jsou pri nakupu vykazany v porizovaci cene vcetne transakcnich nakladu. Cenne papfry drzene do splatnosti jsou nasledne ocenovany nabehlou hodnotou. Ostatnf cenne papfry jsou ocenovany realnou hodnotou. Jako realnou hodnotu Spolecnost pouziva trfof hodnotu cennych papiru k datu ucetni zaverky. Oceneni cennych papiru neobchodovanych na verejnych trzich je provedeno na zaklade kvalifikovaneho odhadu provedeneho vedenfm Spolecnosti zalozeneho na uznavanych modelech a zpiisobech ocenovani. Zisky a ztraty vypl}'vajici ze zmen realne hodnoty cennych papirii k obchodovanf jsou vykazany ve rykazu zisku a ztraty v obdobf, ve kterem nastanou. Pokud ziistatkova hodnota cennych papirii drfonych do splatnosti prevysuje jejich odhadovanou zpetne zfskatelnou castku, pak je k temto cennym papirum vytvorena opravna polozka. 2.6 Penize a penefoi ekvivalenty Penefoi prostredky jsou penize v hotovosti vcetne cenin a penefuich prostredku na uctu vcetne precerpanf befoeho nebo kontokorentniho uctu. Penefofrni ekvivalenty se rozurni kratkodoby likvidnf financni majetek, ktecy je snadno a pohotove smenitelny za predem znamou castku penefoich prostredkii a u tohoto majetku se nepfedpokladajf ryznarnne zmeny hodnoty v case. Za penefof ekvivalenty jsou povafovany penefof ulozky s nejv}'se tfimesicni rypovedni lhiitou a likvidnf cenne papiry k obchodovani na verejnem trhu Pfepocet cizich men Transakce provadene v cizfch menach jsou prepocteny a zauctovany devizorym kurzem vyhlasovanym Ceskou narodni bankou v den transakce. Ziistatky penefuich aktiv, pohledavek a zavazku vedenych v cizfch menach byly prepocteny devizovym kurzem zverejnenym Ceskou narodni bankou k rozvahovemu dni. Vsechny kurzove zisky a ztraty z prepoctu penefoich aktiv, pohledavek a zavazkii jsou uctovany do rykazu zisku a ztraty. 2.8 Pohledavky Pohledavky jsou vykazany v norninalni hodnote snifone o opravnou polozku k pochybnym pohledavkam. Opravna polozka k pohledavkam je vytvorena na zaklade vekove struktury pohledavek a individualniho posouzenf bonity dlufofkii. Spoleenost nevytvafi opravne polozky k pohledavkam za spffznenyrni stranarni. Nedobytne pohledavky se odepisujf az po skonceni konkurzniho fizenf dlufofka. Burza cennych papiru Praha, a.s. 11

17 Ocetni zaverka k 31. prosinci Financni derivaty Spolecnost vyuziva k eliminaci financnich rizik financni derivaty. Prestoze tyto nastroje jsou urceny ke snizeni ekonomickych rizik, Spolecnost nevyuziva zajist'ovaci ucetnictvi, nebot' zajist'ovane polozky jsou zpravidla ocenovany realnou hodnotou se zmenami realne hodnoty uctovanymi do v)'nosii nebo nakladii. Finaneni derivaty, vcetne menov)'ch obchodii, menov)'ch swapii a ostatni financni derivaty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v porizovaci cene a nasledne precenovany na realnou hodnotu. Realne hodnoty jsou odvozeny z trfoich cen, z modelii diskontovanych penefoich tokii nebo modelii pro ocenovani opci. Vsechny derivaty jsou vykazovany v polofoe jine pohledavky, maji-li pozitivni realnou hodnotu, nebo v polofoe jine zavazky, je-li jejich realna hodnota pro Spoleenost zapoma. Zmeny realne hodnoty financnich derivatii k obchodovani jsou soucasti ostatnich financnich v)'nosii nebo ostatnich financnich nakladii. 2.1 Rezervy Spolecnost tvori rezervy, pokud ma soucasny zavazek, je-li pravdepodobne, ze bude na vyporadani tohoto zavazku treba vynalozit vlastni zdroje a existuje spolehliv)' odhad v)'se zavazku Odlozena daii Odlozena dan se vykazuje u vsech prechodnych rozdilii mezi ziistatkovou hodnotou aktiv nebo zavazkii vykazanych v rozvaze a jejich danovou hodnotou. Odlozena danova pohledavka je zauctovana, pokud je pravdepodobne, Ze ji bude mofoe danove uplatnit v budoucnosti Vlastni akcie Akcie mohou b)'t prevedeny na jine osoby jen s predchozim souhlasem burzovni komory. K platnosti tohoto souhlasu se vyfaduje dvoutretinova vetsina pritomnych clenii burzovni komory. Spoleenost je povinna odkoupit vlastni akcie, pokud burzovni komora nesouhlasi s prevodem na jinou osobu. Spolecnost je povinna tyto akcie prodat do tfi let od nabyti, a nejsou-li akcie v teto lhiite prodany, je Spolecnost povinna je vzit z obehu a o jejich nominalni hodnotu snizit zakladni kapital, jak vypl)'va z platnych stanov ke dni sestaveni ucetni zaverky. Odkoupene vlastni akcie Spolecnost vykazuje v porizovaci cene jako polozku snifujici zakladni kapital Spriznene strany Spriznenymi stranami Spoleenosti se rozurni: akcionari, kteri primo nebo neprimo mohou uplatnovat podstatny nebo rozhodujici vliv u Spolecnosti, a spolecnosti, kde tito akcionari maji rozhodujici vliv; Burza cennych papirii Praha, a.s. 12

18 Dcetni zaverka k 31. prosinci 214 clenove burzovni komory, dozorci rady a ridicich organu Spoleenosti, nebo jeji materske spolecnosti a osoby blizke temto osobam, vcetne podniku, kde tito clenove a osoby maji podstatny nebo rozhodujici vliv; dcefine a pfidruzene spolecnosti. Vyznamne transakce a zustatky se spriznenyrni stranarni jsou uvedeny v poznarnkach 3.5.6, a Vynosy Trzby jsou zauctovany k datu poskytnuti slufob a jsou vykazany po odecteni slev a <lane z pridane hodnoty Leasing Spolecnost uziva majetek porizeny formou operativniho pronajmu. Pofizovaci cena majetku ziskaneho formou operativniho leasingu neni aktivovana do dlouhodobeho majetku. Leasingove splatky jsou uctovany do nakladu rovnomeme po celou dobu trvani leasingu. Budouci leasingove splatky, ktere nejsou k rozvahovemu dni splatne, jsou vykazany v priloze k ucetni zaverce, ale nejsou zachyceny v rozvaze Penzijni pfipojisteni a zivotni pojisteni Spolecnost poskytuje sv)'m zamestnancum penzijni pfipojisteni prostrednictvim prispevku do nezavislych penzijnich fondu, dale poskytuje prispevek zamestnavatele k zivotnimu pojisteni Skupinova registrace DPH Spolecnosti Burza cennych papiru Praha, a.s., PXE a CDCP (dale jen,,skupina") vytvorily s ucinnosti od 1. ledna 29 skupinu pro ucely <lane z pfidane hodnoty podle zakona c. 235/24 Sb., v platnem zneni. K 1. lednu 211 se soucasti Skupiny staly i spolecnosti CCC, EnCC a CCP. V dusledku teto skutecnosti maji vsechny v)'se uvedene spolecnosti jedine a spolecne danove identifikacni cislo. K 31. prosinci 213 vystoupily ze Skupiny z duvodu fuze spoleenosti CCC a CCP. K 1. lednu 214 Skupina pouzivala zalohov)' koeficient 93% (k 1. lednu 213: 93 %). Timto koeficientem narokovala Skupina cely rok 214 odpocet u plneni na vstupu. V pfiznani k DPH za mesic prosinec 214 by! vypocten vyporadaci koeficient pro rok 214, ktery cini 94% a je zaroven zalohov)'m koeficientem pro rok 215. Rozdil mezi uplatnenym odpoctem na zaklade zalohoveho koeficientu v prubehu celeho kalendarniho roku a odpoctem DPH vypoctenem na zaklade vyporadaciho koeficientu byl vyporadan v prosinci 214. Pfiznani k DPH podava za Skupinu jeji zastupujici clen, tj. BCPP. Ostatni clenove Skupiny uctuji o na ne pripadajici casti vlastni danove povinnosti, resp. nadmemeho odpoctu a ve svem ucetnictvi eviduji zavazek, resp. pohledavku za BCPP. Burza cennych papiru Praha, a.s. 13

19 ucetni zaverka k 31. prosinci Pouziti odhadu Sestaveni ucetni zaverky vyfaduje pouziti odhadu a predpokladu, jez maji vliv na vykazovane hodnoty majetku a zavazku k datu ucetni zaverky a na vykazovanou v}'si vynosu a nakladu za ucetni obdobi. Vedeni spolecnosti je presvedceno, Ze pouzite odhady a predpoklady se nebudou v}'znamnym zpusobem lisit od skutecnych hodnot v naslednych ucetnich obdobich Udalosti po datu rozvahoveho dne Dopad udalosti, ktere nastaly mezi rozvahov}'m dnem a dnem sestaveni ucetni zaverky, je zachycen v ucetnich v}'kazech v pripade, Ze tyto udalosti poskytly doplilujici informace skutecnostech, ktere existovaly k rozvahovemu dni. v pripade, Ze mezi rozvahov}'m dnem a dnem sestaveni ucetni zaverky doslo k v}'znamnym udalostem predstavujicim skutecnosti, ktere nastaly po rozvahovem dni, jsou dusledky techto udalosti popsany v pfiloze ucetni zaverky, ale nejsou zauctovany v ucetnich v}'kazech. 2.2 Zmena ucetnich metod a postupu Spolecnost v roce 214 ani 213 nezmenila zadne ucetni metody a postupy. Burza cennych papiru Praha, a.s. 14

20 ucetni zaverka k 31. prosinci DOPLNUJiCi UDAJE K ROZVAZE A vykazu ZISKU A ZTRA TY 3.1 Dlouhodoby majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Poi'izovaci cena Stav k I. lednu 213 Pi'inistky Ubytky Stav k 3 I. prosinci 213 Pi'inistky Ubytky 214 Software I (udaje v tis. Kt) JinyDNM Celkem I Opravky Stav k I. lednu 213 Pi'inistky Ubytky Stav k 3 1. prosinci 213 Pi'inistky Ubytky Stav k31. prosinci 214 Software I (udaje v tis. Kt) J iny DNM Celkem I Zustatkova hodnota Stav k I. lednu Software I (udaje v tis. Kt) Jiny DNM Celkem I Pfirustky dlouhodobeho nehmotneho majetku Prirustky dlouhodobeho nehmotneho majetku ve vysi 187 tis. Kc (213: 47 tis. Kc) predstavuji predevsim nakup a technicke zhodnoceni SW. Ubytky dlouhodobeho nehmotneho majetku Ubytky dlouhodobeho nehmotneho majetku ve v}'si tis. Kc (213: 96 tis. Kc) predstavuji vyfazeni zastaraleho SW. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho majetku zauctovane do nakladu cinily: (udaje v tis. K<'.l) Odpis V roce 214 a 213 nebyly vytvoreny zadne opravne polozky k dlouhodobemu nehmotnemu majetku. Burza cennych papiru Praha, a.s. 15

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva o vztazích 6 Zpráva dozorčí rady 9 Zpráva auditora k výroční zprávě 10 Finanční část 13 Zpráva auditora k účetní

Více

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 214 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pob1efof 648/1 a 186 Praha 8 Ceska republika Telephone +42 222 123 111 Fax +42

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Výroční zpráva 2014. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s.

Výroční zpráva 2014. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s. Výroční zpráva 214 POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s. Obsah Profil společnosti... 3 Organizační struktura... 3 Činnost v roce 214... 4 Vývoj obchodování... 4 Aukce elektřiny pro koncové spotřebitele...

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KE KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Osobní náklady (3) -5 538-5

Více