Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko"

Transkript

1 Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa chránné krajinné oblasti Kivoklátsko , Zbeno. 5 Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko na období

2 2

3 Obsah strana 1. Úvod Základní údaje Strategie ochrany pírody a krajiny v CHKO 5 2. Cíle ochrany pírody Ochrana pírody CHKO Návrhy na úpravu hranic Návrhy na zmnu bližších ochranných podmínek Návrhy na zmnu zonace CHKO Vybraná zvlášt chránná území Návrhy vyhlášení nových zvlášt chránných území Pehlášení i úpravy stávajících zvlášt chránných území Poteba zajištní vybraných zvlášt chránných území Lokality soustavy Natura Památné stromy Návrh vyhlášení nových památných strom Opatení k ochran památných strom Druhy rostlin a živoich významné pro OPK Záchrana genofondu chránných nebo významných druh Rostlinná spoleenstva Rostliny Živoichové Invazní a geograficky nepvodní druhy Neživá píroda Územní systémy ekologické stability (ÚSES) Cíle OPK v ochran krajinného rázu Monitoring, výzkum Cíle OPK v oblasti terénní služby Lidské innosti ovlivující stav pírody a krajiny Lesní hospodáství Cílový stav lesa (dlouhodobý cíl) Stedndobé cíle a zpsoby pée o lesy Podporované aktivity lesního hospodáství Limity pro lesní hospodáství Ponechávání ástí lesa samovolnému vývoji Hospodaení na zemdlské pd šetrné k životnímu prostedí ový stav na ZPF Cíle OPK na významných nelesních biotopech Další obecná doporuení k aktivitám na zemdlské pd Myslivost a rybáství Cíle OPK v péi o zv Cíle OPK v péi o rybáské revíry Cíle OPK v hospodaení na rybnících Cíle OPK ve vodním hospodáství Pée o vodní plochy a toky Požadavky OPK na regulaci vodárenského využívání povrchových i podzemních vod Hospodáské aktivity a rozvojové zámry Rozvojové aktivity sluitelné s posláním CHKO 25 3

4 Cíle OPK v oblasti výstavby Cíle OPK v oblasti dopravy Prmysl, drobná výroba, obchod, sklady a zacházení s odpady Zásady umísování technické infrastruktury a inženýrských sítí Cíle OPK v oblasti tžby nerostných surovin Rekreace, sport, turistika innosti v konfliktu s OPK Trvale udržitelné využívání oblasti s ohledem na turistiku, rekreaci a sport Stedndobé a krátkodobé cíle OPK Cíle OPK v oblasti práce s veejností Závrený pehled prioritních úkol za celou CHKO Literatura Pílohy.1 Naízení vlády, kterým se vyhlašuje CHKO Kivoklátsko.2 Rámcové smrnice pée o les 4

5 1. Úvod 1.1. Základní údaje Plán pée o CHKO je odborný a koncepní dokument ochrany pírody, který na základ údaj o dosavadním vývoji a souasném stavu zvlášt chránného území navrhuje opatení na zachování nebo zlepšení stavu pedmtu ochrany ve zvlášt chránném území ( 38, odst. 1 zákona). Zpracování plán pée o CHKO zajišuje Ministerstvo životního prostedí eské republiky (dále MŽP) prostednictvím Agentury ochrany pírody a krajiny R (dále AOPK), zejména píslušné správy CHKO. Podrobnosti ke zpsobu zpracování a obsahu plán pée jsou stanoveny provádcím pedpisem a pro CHKO dále rozpracovány v metodickém pokynu MŽP, zveejnném ve Vstníku MŽP. 6/2004. Plán pée slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokument a pro rozhodování orgán ochrany pírody. Pro fyzické ani právnické osoby není závazný. Plán pée o CHKO Kivoklátsko je zpracován na období let 2007 až 2016 a navazuje na pedchozí plán pée schválený na období 1997 až Byl zpracován kolektivem autor složeným z pracovník správy CHKO Kivoklátsko a oddlení plán pée AOPK Praha Strategie ochrany pírody a krajiny v CHKO CHKO Kivoklátsko je rznorodou harmonicky utváenou krajinou s charakteristickým reliéfem. Osou oblasti je eka Berounka, která se významn podílí na geomorfologické rozmanitosti území. Ta spolu s geologicky pestrou skladbou a historicky podmínnými specifiky hospodaení umožnila vznik a zachování široké škály rostlinných i živoišných spoleenstev s adou chránných druh. Dlouhodobým cílem ochrany pírody a krajiny v CHKO je uchování typického rázu krajiny pi zachování pestré škály druhov bohatých pirozených a polopirozených spoleenstev se vzácnými druhy rostlin a živoich. V ochran pírody bude pozornost zamena na následující okruhy: - zachování, ochranu a rozvoj všech vyskytujících se pirozených lesních spoleenstev - trvalé udržování celistvosti komplex lesních porost tvoených stanovištn pvodními druhy devin - zvyšování ekologické stability lesních porost - udržování druhové pestrosti území péí o cenná spoleenstva travinných porost - udržování, píp. vytváení vhodných životních podmínek pro vzácné a chránné druhy rostlin a živoich V ochran krajiny bude pozornost soustedna na zachování a ochranu typického krajinného rázu, jeho pestrosti, vetn urbanizmu a architektury sídel. Prostor centrální ásti CHKO Kivoklátsko se opakovan objevuje v úvahách o vyhlášení národního parku. Ve Státním programu ochrany pírody a krajiny (SPOPK) z roku 1998 je obsažen úkol: Provit centrální ást CHKO Kivoklátsko z hlediska možnosti pehlášení tohoto území jako národního parku. V rámci ešení tohoto úkolu SPOPK byla zpracována studie a v letech ešen výzkumný úkol VaV 620/03/03 Zhodnocení rizik a pínos uvažovaného vyhlášení Národního parku Kivoklátsko, vetn ekonomického zhodnocení. Výsledky obou prací nejsou jednoznané, ale celkov vyhlašování národního parku spíše nedoporuují. Za nejdležitjší argumenty lze považovat: - vysoký podíl výrazn zmnných lesních ekosystém (mozaikovit na celém území) 5

6 - absence uceleného území vhodného k vymezení I. zóny NP - vysoký podíl soukromého vlastnictví les - negativní postoj rozhodujících subjekt k vyhlášení Znovu se úvaha o národním parku na Kivoklátsku objevila v materiálu Koncepce ochrany pírody a krajiny Stedoeského kraje v letech , podle které má být v roce 2007 za úasti všech zainteresovaných subjekt, obcí a vlastník uspoádána konference k zámru vyhlášení NP Kivoklátsko a pípadn podle jejích závr zpracovány inicianí podklady pro vyhlášení. Plán pée je koncipován pro udržení a zlepšení stavu pírody a krajiny CHKO a nepoítá s vyhlášením národního parku. 6

7 2. Cíle ochrany pírody 2.1. Ochrana pírody CHKO Návrhy na úpravu hranic Hranice CHKO uvedená ve výnosu z roku 1978 je vtšinou vedena po jasn definovaných liniích, zejména silnicích. Výjimkou je nkolik úsek, kde hranice ve výnosu není pesn definována nebo v terénu zanikly místní komunikace, po kterých byla vedena (ást u Poteplí, u Knížkovic). Zmna hranice je žádoucí také v ásti na jihozápad oblasti, kde do CHKO zasahuje dálnice D5. Dílí cíl - dosažení pehlášení podle návrhu vládního naízení, které zpesuje hranice CHKO a upravuje bližší ochranné podmínky CHKO (píloha.1) Návrhy na zmnu bližších ochranných podmínek Výnos z roku 1978 je zastaralý i z hlediska legislativního. Nkteré bližší ochranné podmínky v nm uvedené jsou dnes zajištny základními ochrannými podmínkami CHKO. Zkušenosti Správy CHKO ukazují nutnost regulovat nkteré innosti ohrožující nebo poškozující pírodní prostedí CHKO vázáním innosti na souhlas pomocí bližších ochranných podmínek. Dílí cíl - dosažení pehlášení podle návrhu vládního naízení, které zpesuje hranice CHKO a upravuje bližší ochranné podmínky CHKO (píloha. 1) Návrhy na zmnu zonace CHKO Správa chránné krajinné oblasti Kivoklátsko uvažuje o nkolika dílích zmnách v souasn platné schválené zonaci. K aktualizaci zón by mohlo dojít v delším asovém horizontu (pi další obnov plánu pée), kdy po schválení evropsky významných lokalit v rámci soustavy Natura 2000 bude provedena analýza zonace ve vztahu k pedmtm ochrany EVL a požadavkm na zajištní administrativní ochrany EVL. - zabezpeení odpovídající ochrany území CHKO, vetn lokalit soustavy Natura 2000 Navrhovaná opatení - provést analýzu evropsky významných lokalit ve vztahu k zonaci CHKO a ochranným podmínkám zón a pípadn zpracovat návrh úprav zonace CHKO 7

8 Vybraná zvlášt chránná území Území chránné v MZCHÚ podchycuje nejvýznamnjší typy stanoviš, nejdležitjší lokality výskytu chránných druh a adu geologických fenomén. V MZCHÚ mají nejvtší zastoupení lesní, lesostepní nebo skalní ekosystémy. MZCHÚ tvoí tém 2% plochy CHKO (cca 1200 ha). V MZCHÚ nejsou chránny cenné luní ekosystémy. - udržení nebo zlepšení pírodního prostedí v MZCHÚ umožující udržení a rozvoj dochovaných spoleenstev a populací vzácných a ohrožených druh v nich Návrhy vyhlášení nových zvlášt chránných území - doplnit sí maloplošných zvlášt chránných území o významné botanické lokality luních ekosystém vyhlášením lokality "Brejl" s výskytem více chránných druh rostlin (Gentianella *baltica, Orchis morio, O. ustulata, Phyteuma orbiculare) v kategorii PP nebo PR a zajistit management lokality Pehlášení i úpravy stávajících zvlášt chránných území - nenavrhují se Poteba zajištní vybraných zvlášt chránných území - prbžn zajišovat obnovu plán pée o MZCHÚ v souladu s metodickými materiály ješt ped skonením jejich platnosti (plány pée o všechna MZCHÚ v CHKO jsou zpracovány a schváleny) - zamit MZCHÚ, kde je teba ešit vlastnické vztahy - pravidelná údržba stávajících informaních tabulí v MZCHÚ a jejich doplnní na pístupové cesty k ostatním MZCHÚ Lokality soustavy Natura 2000 CHKO Kivoklátsko je pro svou celkovou zachovalost a pestrost biotop významným územím i z pohledu soustavy Natura V roce 2004 zde byla vyhlášena ptaí oblast Kivoklátsko, zaujímající pes 50% rozlohy CHKO. Dále se v oblasti CHKO nachází 10 evropsky významných lokalit (EVL) zaazených do národního seznamu ( 45 a zákona). Jelikož se ptaí oblast nachází celá uvnit CHKO, její ochrana a management jsou z velké ásti pokryty plány pée o CHKO a MZCHÚ, vhodná opatení jsou i souástí rámcových smrnic pée o lesy. Totéž platí i pro velkou ást evropsky významných lokalit. Ochrana EVL se nedostává do konfliktu s dosavadní ochranou MZCHÚ. - zachování nebo zlepšení stavu populací druh pták, které jsou pedmtem ochrany v ptaí oblasti - zachování stavu biotop nebo druh, které jsou pedmtem ochrany v EVL Navrhovaná opatení pro ptaí oblast: - zachovat lesy s pirozenou druhovou a vkovou skladbou 8

9 - pi hospodaení v lesích využívat pírod blízké zpsoby hospodaení, podporovat pvodní druhy lesních devin, ponechávat v porostech i stromy trouchnivjící a odumelé, a stromy doupné a vhodné pro založení hnízd (nap. silné staré stromy pro hnízda ápa erného nebo orla moského) - ízenou péí zvýšit a udržet kvalitu lokalit druh obývajících koviny a lesostepní oblasti, podpoit lenitost krajiny výsadbou remízk a stromoadí - snížit stavy vysoké a erné zve a podpoit tak zmlazování a pirozenou obnovu lesa - provádt monitoring hnízd, hnízdních lokalit a stavu populací druh pták, uvedených v píloze I. smrnice 79/409/EHS, vyskytujících se v oblasti - zachovat pirozený charakter beh vodních tok, zejména obnažených behových stn vhodných pro hnízdní ledáka íního - na lokalitách pnice vlašské zabránit úplné likvidaci kovin a vypalování, zvlášt v dob hnízdní - omezit rušivou innost v okolí hnízd ápa erného, dravc a sov (uvedených v píloze I.) v dob hnízdní a vyvádní mláat - v pípad poteby vhodným zpsobem usmrnit turistický ruch a chování návštvník - zvýšit informovanost veejnosti o ptaí oblasti a soustav Natura 2000 pro Evropsky významné lokality: - monitorovat xerotermní bezlesí (T3.1 a K4A v EVL Týov-Ouposký potok, T6.1 v EVL Lánská obora) a v pípad poteby provádt managementová opatení (potlaování sukcese) - pravidelnou seí udržovat mezofilní louky (T1.1) v EVL Týov-Ouposký potok - v EVL Týov-Ouposký potok, Lánská obora a Vznice nepipustit pi lesnickém hospodaení degradaci druhové skladby devin v lesních biotopech, které jsou pedmtem ochrany - v EVL Lánská obora vyhodnotit vliv oborního hospodaení na pedmty ochrany, u lesních biotop se zamit na ruderalizaci bylinného patra a (výbrový) okus devin - v EVL Lánská obora i nadále ponechávat nkteré duby na dožití (z dvodu ochrany významných živoišných druh) - v EVL Týov-Ouposký potok minimalizovat negativní vliv nepvodní zve (muflon) na lokalitu - v EVL Rakovník-za koupalištm udržovat vhodný management lokality modráska bahenního, tzn. jednosené mozaikovité (nejlépe runí) kosení, a to ped dobou letu modrásk, tj. do ervna, a zamezení odvodování a úpravy vodního režimu na lokalit - v EVL Jabrek trvat na extenzivním využívání rybníka a zachování litorálního porostu, pípadné úpravy beh a blízkého okolí konzultovat se správou CHKO Památné stromy Cílevdomá ochrana významných strom je v CHKO dlouhodob uplatována. V krajin je zachováno velké množství významných strom, vetn nkolika významných alejí. Velké množství již vyhlášených památných strom vyžaduje pravidelné sledování jejich stavu a odpovídající údržbu. V krajin se vyskytují další významné stromy vhodné k vyhlášení. - zachování významných strom 9

10 Návrh vyhlášení nových památných strom - vyhlásit následující památné stromy: Beky pod Strážovem - pt mohutných bek ve smíšeném porostu Dub pod Strážovem mohutný dub na kižovatce cest na severním úpatí Strážova Lípa v astonicích dominantní lípa u vjezdu do statku, který byl prohlášen kulturní památkou Habr u Kalubic výjimený jedinec rostoucí uprosted polí Opatení k ochran památných strom - zabezpeit uchování památných alejí ošetováním a výsadbou nových strom na míst strom uhynulých nebo chadnoucích - provést nutná opatení ke zlepšení zdravotního stavu památných strom (zdravotní oez, ošetení dutin, ukotvení koruny, odstranní výmladk apod.), zejména u následujících strom: Všivý dub, Dub v Mrchovišti, Dub u senné klny 1, Rohanv dub, Bek u Kouimecké rybárny, Dub u Kouimecké rybárny, Lípa u Hebenické lesovny, Modejovická lípa, Duby na Brejli, Lípa v Bli, Stradonický dub, Dub u Skalk, Požárecký buk, Betislavv dub, Dub u Horního rybníka, Dub nad Balatonem - prbžn monitorovat stav všech památných strom, v pípad zhoršení zdravotního stavu provést vhodné opatení ke zlepšení - ve spolupráci s obcemi a správci les aktualizovat seznam ostatních významných strom a stromoadí a u tchto strom dohodnout jejich ponechání na dožití bez nutnosti vyhlašovat je za stromy památné; u strom mimo les zpracovat návrh nutného ošetení a dohodnout jeho provedení ve spolupráci s vlastníkem nebo obcí Druhy rostlin a živoich významné pro OPK Záchrana genofondu chránných nebo významných druh Rostlinná spoleenstva CHKO Kivoklátsko se vyznauje vysokou lesnatostí, neobvyklou pro stedoevropské pahorkatiny. V oblasti je pomrn vysoké zastoupení porost s pirozenou druhovou skladbou devin, v centrální ásti Kivoklátska pak porosty s pestrou smsí pvodních devin pevládají. V celkovém soutu však v oblasti pevažují lesní kultury s nepvodními devinami (podle výsledk mapování biotop pes 55 %). Na vysoký stupe biodiverzity stanoviš a organism má píznivý vliv pestré geologické podloží, velmi rznorodé orografické podmínky, spojené s psobením vrcholového a údolního fenoménu, a astá inverze vegetaní stupovitosti. Na kaon Berounky a pilehlá boní údolí je vázán celý komplex mozaikovit roztroušené xerotermní vegetace, která navazuje na sousední eský kras a smrem k západu vyznívá. V nejsevernjší ásti oblasti se ojedinle vyskytují i drobná rašeliništ. V lesích jsou roztroušeny luní enklávy, z valné vtšiny trpící absencí pée v novjší dob. - zvýšení zastoupení druh pirozené druhové skladby v lesích - udržení luních spoleenstev na dostatených plochách ve stavu píznivém z hlediska ochrany pírody - zachování xerotermní vegetace v souasném rozsahu 10

11 Dílí cíle - údržba luních a mokadních porost s výskytem druh erveného seznamu R, v návaznosti na inventarizaci luk v CHKO - pée o xerotermní spoleenstva Navrhovaná opatení - pi obnov lesních porost nedopustit zvyšování zastoupení stanovištn nepvodních devin (viz kap ) - v MZCHÚ nevysazovat žádné stanovištn nepvodní deviny a odstranit i jejich pípadné samovolné zmlazení - inventarizovat vlhké louky v CHKO, pedevším sv. Molinion a Calthion - zjistit souasný stav reliktního spoleenstva Potentillo albae-festucetum rubrae v údolí Berounky - peovat o cenné luní porosty, aby byla zachována plná diverzita jejich spoleenstev i druh (pravidelná se, naasovaná podle typu spoleenstva a období kvtu cílových druh) - monitorovat významné komplexy primární xerotermní vegetace a pi objevení ohrožujících faktor zasáhnout (pedevším odstraování devin) - zabránit likvidaci skalní vegetace tžbou (viz kap ) - eliminovat škody psobené mufloní zví (viz kap ), aby nedocházelo k další devastaci botanicky cenných lokalit (pedevším centrální ást CHKO) - udržovat sekundární stepní trávníky (nap. PR Na Bab, PP Stará ves), nejlépe pastvou (pípadn odstraováním devin i seí) Rostliny Kivoklátsko je velmi floristicky bohaté, novji zde bylo potvrzeno 73 pvodních chránných druh. Celostátn významné jsou populace Taxus baccata a Botrychium matricariifolium. Gentianella *baltica zde má jednu ze dvou lokalit v R, v posledních letech však došlo k výraznému poklesu poetnosti. Praktická ochrana vtšiny druh spoívá v zachování jejich stanoviš a je uskuteována údržbou spoleenstev (viz pedchozí kapitolu). - uchování diverzity rostlinných druh Dílí cíle - aktivní podpora populací vybraných ohrožených druh Navrhovaná opatení - zajistit ochranu a rozvoj populací ohrožených a v hospodáských lesích opomíjených devin (viz kap ) - pi inventarizaci vlhkých luk v CHKO (viz výše), se zamit na výskyt chránných druh (Dactylorhiza majalis, Gentiana pneumonanthe, Iris sibirica, Ophioglossum vulgatum, Parnassia palustris, Phyteuma orbiculare, Pedicularis palustris, P. sylvatica, Trollius altissimus) - sledovat populaci Gentianella *baltica a provádt aktivní management k udržení lokality (se, pastva, narušování pdního povrchu), v pípad poteby iniciovat zachování druhu v kultue 11

12 - sledovat populace a udržovat lokality ohrožených rašelinných druh (Drosera rotundifolia, Epipactis palustris, Salix repens) a orchidejí (Orchis morio, O. purpurea, O. ustulata), pedevším pravidelnou seí (u D. rotundifolia také tvorbou drobných tnk) - sledovat lokality dalších chránných, vzácných a ohrožených druh s cílem zabránit jejich možné likvidaci (nap. zavážením, odvodnním nebo lesní tžbou) a nepipustit jejich omezování a poškozování Živoichové Díky charakteru CHKO Kivoklátsko zstaly v území zachovány cenné populace vzácných a rznou mrou ohrožených druh živoich. asto se však jedná o populace, které jsou ve svém výskytu v širším okolí znan izolované a tím také velmi zranitelné. V dobrém stavu jsou druhy vázané na lesní prostedí, pedevším druhy dutinové a druhy starých listnatých les. Na druhou stranu jsou v celém území vzácnjší druhy vyžadující opakované zásahy k zabránní sukcese a druhy otevených ploch. Zranitelná je také vodní fauna. Udržení stabilních populací nkterých druh se dnes již neobejde bez trvalé pée a cílených zásah. Nejvtší ohrožení fauny lze spatovat v možném zániku lokalit (zarstání stepních lokalit, zneišování vodních tok apod.) a psobení nepvodních druh živoich (zejména norek americký). - stabilizace a rozvoj populací vzácných a ohrožených druh živoich - dsledná ochrana biotop výskytu ohrožených druh živoich a zajištní ízené pée o vybrané lokality Dílí cíle - udržování vhodných vybraných ploch ped postupem sukcese (lesostepní lokality, luní porosty na lokalitách ohrožených druh motýl, malé tky, náspy cest, zídky) - ochrana zachovaných lesních porost a pírod blízké lesní hospodaení - vypracování lokálních managementových opatení pro zvlášt ohrožené druhy živoich, které povedou k udržení a zlepšení stavu biotop tchto druh a k posílení a stabilizaci jejich populací Navrhovaná opatení - intenzivn monitorovat hnízda - pedevším hnízda velkých dravc, ápa erného a nkterých dalších ohrožených druh (nap. sovy); na monitoring bude navazovat cílené zajištní jejich ochrany v dob hnízdní, pedevším v pípadech konfliktu hnízdní lokality s lidskou inností (nap. tžbou deva) - zajistit kontinuální petrvání starých, zejména listnatých strom na vhodných lokalitách (nutno ešit dohodou s vlastníkem, náhrady újmy ) - chránit, udržovat a zakládat rozptýlenou zele v krajin solitérní stromy, aleje, pásy kovin a remízky - vhodné lokality udržovat proti plošnému zarstání (výez devin, kosení), osévat vybrané plošky smsí bylin a travin vhodnou pro semenožravé druhy pták, omezit používání biocid a hnojiv ve vybraných lokalitách - kosit vybrané luní porosty z dvod ochrany a zachování populací ohrožených druh motýl, pedevším modrásk (Maculinea telejus, M. nausithous, M. arion); jedná se pedevším o management vlhkých luk; kosení luk je vhodné provádt mozaikovit, run a mimo letové období modrásk rodu Maculinea (vhodný je erven nebo podzim), pi 12

13 nevhodn naasovaném kosení je možné na lokalit ponechat nepokosené nkolikametrové píné pásy i širší okraje jako refugia populací modrásk do dalšího roku; nepípustné je další odvodování vlhkých luk i zalesování stávajících lokalit; modrásek ernoskvrnný (M. arion) potebuje plochy výslunných strání s nízkým a ídkým drnem, kde mohou pežívat poetné kolonie hostitelského mravence, a je tedy závislý na extenzivní pastv - na základ monitoringu zajistit na vhodných místech (úhory na vlhkých místech - mokiny, lemy vodoteí) odpovídající management lokalit pro chástala polního - nepoužívat pesticidy, nepepásat, kosení od stedu nebo ástené, po vyvedení mláat - vyhledávat a monitorovat letní úkryty netopýr, zajistit odpovídající ochranu - prosazovat a podporovat vytváení vhodných nových biotop pro obojživelníky - obnova zanikajících tní, pée o známé biotopy hromadného výskytu a rozmnožování, každoroní zajištní transferu pi jarním tahu na frekventovaných komunikacích, kde dochází ke kolizi - v údolí Berounky udržovat vhodné biotopy ještrky zelené, pedevším náspy cest a železnice, ped zarstáním - sledovat kvalitu vodních tok a ploch; revitalizovat horní ásti tok, které asto procházejí obhospodaovanou zemdlskou krajinou - zpracovat návrhy managementových opatení pro vybrané ohrožené druhy živoich (nap. rak kamená, velevrub tupý, stevle potoní) a prosazovat je v praxi Invazní a geograficky nepvodní druhy Invazními druhy rozumíme geograficky nepvodní taxony, které se v území nekontrolovan šíí. asto mají sklony vytváet celé porosty a negativn tak ovlivují pvodní vegetaci. Nejohroženjší jsou stepní spoleenstva, která mohou být invazí devin (pedevším akát /Robinia pseudacacia/ a škumpa /Rhus typhina/) naprosto zniena. Více druhy bývají invadovány nivy tok (nap. kídlatky /Reynoutria sp. div/), ale i neudržované suché trávníky (nap. celíky /Solidago sp. div./). Nepíznivý vliv na cenná spoleenstva mohou mít také pvodní, masivn se šíící druhy, oznaované jako expanzivní (nap ttina kovištní /Calamagrostis epigejos/). I mezi živoichy se na Kivoklátsku vyskytují druhy nepvodní a invazní. Nkteré nemají na pírodní biotopy tém žádný negativní vliv, jiné (nap. norek americký, stevlika východní, muflon, sika východní) psobí v ekosystémech znané škody. - zamezení výskytu a rozšiování invazních druh - pednostn na cenných lokalitách, vetn likvidace jejich ohnisek v okolí - zamezení výskytu expanzivních druh na lokalitách, kde dochází ke stetu s pedmtem ochrany Dílí cíle - zabránní šíení invazních i expanzivních druh rostlin na pírodovdn hodnotných plochách - odstraování stávajících výskyt invazních i expanzivních druh rostlin na lokalitách vzácných a ohrožených spoleenstev a druh - likvidace ohnisek i všech výskyt v území u vybraných invazních druh rostlin - eliminace vybraných nepvodních a invazních druh živoich 13

14 Navrhovaná opatení - pravideln odstraovat akát a škumpu z cenných stepních ploch; krom mechanické likvidace je vhodná taká individuální aplikace herbicidu (na paez i výmladky), plošný postik nelze použít - zahájit likvidaci ohnisek, z kterých se akát a škumpa rozšiují na hodnotné lokality; zde je možné i plošné použití herbicidu, za pedpokladu vylouení poškození dalších složek životního prostedí - omezit výskyt i šíení ttiny kovištní na cenných lokalitách; doporuuje se astá se (3-5 krát za rok) - soustavn potlaovat výskyt bolševníku a kídlatek na celém území CHKO - možná je kombinace postiku herbicidem a kosení; bolševníku je teba zabránit v kvtu, u kídlatky je vhodný postik ke konci vegetaní sezóny - monitorovat výskyt dalších invazních a expanzivních druh rostlin na celém území CHKO, pedevším na pírodovdn hodnotných lokalitách - eliminovat nepvodní a invazní druhy živoich - do budoucna prosadit likvidaci norka amerického a ve spolupráci s osobami oprávnnými pro výkon práva myslivosti a rybáství zajišovat metodickou i praktickou stránku opatení; v pípad zjištní stevliky východní likvidace zdroje ve spolupráci s rybáskou organizací - sledovat výskyt a šíení nepvodních druh rak a raího moru, v pípad poteby pijmout vhodná preventivní opatení (zásady pro stavební innosti na toku, transfery živoich apod.) Neživá píroda CHKO Kivoklátsko je geologicky pestré území, pevládají zde starohorní usazeniny a vyveliny. Ochrana vtšiny významných geologických lokalit proterozoického stáí je dostaten zajištna tím, že jsou souástí vyhlášených zvlášt chránných území. Dosud nechránny jsou však objekty mladších útvar, piemž zdejší kambrické sedimenty jsou mezinárodn významné. Ohrožená jsou jen nalezišt zkamenlin u Skryjí. - zachování všech významných geologických lokalit - údržba významných stratigrafických profil Navrhovaná opatení - zabránit nevhodným rekultivacím i zavážení starých pískoven a lom - zabezpeit dozor na paleontologických lokalitách Luh, Buchava, Pod hruškou a Karáskova rokle u Skryjí za úelem zabránní nepovoleným vykopávkám - udržovat profily u Týovic, Skryjí a Toníku, vetn informaních tabulí Územní systémy ekologické stability (ÚSES) Prakticky celé území CHKO Kivoklátsko je pokryto dokumentací ÚSES. Byla zpracovávána postupn v období 1993 až 2005, a to nkolika firmami s nejednotným pístupem. Zpracovaný ÚSES hodnotí stávající kostru ekologické stability vtšinou jako funkní, bez poteby dalšího doplnní. Jen malá ást území CHKO byla dotena v minulosti uplatnnými intenzifikaními opateními. Zde bude upednostnna praktická realizace prvk ÚSES. 14

15 ást obcí v CHKO má již zpracované a schválené územn plánovací dokumentace, ímž se do nich zakomponovaný ÚSES stal závazným. Pi schvalování nové i revizích stávající ÚPD bude nutné zajistit jednotný pístup k vymezení prvk ÚSES (hlavn návaznosti mezi katastry). - realizace ÚSES v krajin prostednictvím KPÚ na základ jednotného pojetí ÚSES zapracovaného do ÚPD Navrhovaná opatení - pi schvalování ÚPD revidovat vymezené prvky ÚSES s cílem zajistit jednotné pojetí v CHKO - iniciovat realizace navržených prvk ÚSES (biokoridory a interakní prvky) v rámci projekt KPÚ, prosazovat výsadbu ovocných devin, obnovu trvalých protierozních prvk (mezí, vedení polních cest po vrstevnici apod.), obnovu druhov bohatých luk Cíle OPK v ochran krajinného rázu Krajinný ráz je tvoen souborem pírodních i lovkem vytváených podmínek daného prostoru, které v komplexu tvoí obraz dané krajiny. Jeho ochrana se týká nejen pírody samotné, ale v souasné dob zejména charakteru využívání zemského povrchu lovkem. Území CHKO je velmi lenité a mnohé oblasti krajinného rázu jsou pohledov uzavené bez výrazných dominant. Nkteré ásti se však díky jejich vyvýšení nad okolní krajinou uplatují v dálkových pohledech a narušení krajinného rázu hrozí i pi relativn malých zásazích (nap. jednotlivé stavby). Z hlediska ochrany krajinného rázu jsou nejvíce ohroženy bezlesé enklávy, kde probíhá ada forem hospodáského využití. Problémy ve vztahu ke krajinnému rázu mže psobit pedevším výstavba, zejména výrazné stavby (nap. zemdlská sila nebo telekomunikaní vže), ale velký vliv má i lesní a zemdlské hospodáství (nebo jeho absence) a tžba nerostných surovin. Podle zákona ( 12) je na území CHKO k innostem, které by mohly snížit nebo zmnit krajinný ráz, nezbytný souhlas orgánu ochrany pírody. Dále uvedená opatení platí obecn pro celé území CHKO, piemž hlavní draz je kladen na pohledov exponované plochy. - uchování souasného stavu tam, kde se zachovaly pírodní prvky nebo kde je hospodáské využívání provádno tradiními zpsoby šetrnými k pírod - v pohledov nejexponovanjších místech postupná náprava nevhodných zásah z minulosti Navrhovaná opatení - smrovat výstavbu do urbanizovaných ploch, v územích s vysokou hodnotou krajinného rázu (dle studie Preventivní hodnocení krajinného rázu v CHKO Kivoklátsko) dbát na používání tradiních architektonických prvk - nepovolovat novou tžbu nerostných surovin - zabránit výstavb plošných areál a nových komunikací (nebo výraznému rozšiování stávajících) v pohledov exponovaných lokalitách, kde by došlo ke snížení estetické hodnoty krajiny - omezovat výstavbu dalších bodových a liniových prvk technického charakteru (nadzemní vedení vysokého naptí, vysílae apod.), pípadn pro jejich umístní volit stávající stavby 15

16 - v lesnictví omezit používání holých seí geometrických tvar na pohledov exponovaných svazích - obnovit mozaiku menších ploch luk a orné pdy - udržovat a doplovat nelesní zele ve volné krajin, v sídlech i podél komunikací - podporovat pístupnost krajiny (nerušit polní cesty, umožnit prchod po cestách pes pastevní areály, nezakládat obory apod.) - ve spolupráci se stavebními úady usilovat o odstranní negativních dominant v krajin, zvlášt výškových staveb v opuštných zemdlských areálech (silážní vže) - nepodporovat pípadné zalesování vtších ploch v bezlesých enklávách - nepovolovat zizování golfových hiš a jiných plošných sportovních areál v oblastech s vysokou hodnotou krajinného rázu Monitoring, výzkum V CHKO Kivoklátsko byla nejvtší pozornost vnována cévnatým rostlinám a jejich spoleenstvm, o nichž byly zpracovány ucelené studie pro celou CHKO. Pedevším údaje o ohrožených druzích je však teba prbžn aktualizovat. Opomíjeny byly doposud houby, mechorostm je vnována pozornost až v posledních letech. Zoologické przkumy se zamovaly na obratlovce, z bezobratlých pak nejvíce na pavoukovce a nkteré skupiny brouk. Staršího data jsou údaje o mkkýších, v posledních letech jsou zpracováváni motýli. Z nkterých MZCHÚ dosud chybí jakékoliv zoologické údaje. Pro další zajištní následné pée o druhy, stanovišt i krajinu je nutné sledovat a vyhodnocovat provádné managementové zásahy, stejn jako vliv dalších initel na cílovou biotu (hospodaení, tlak zve, sukcese apod.). - získání uceleného pehledu znalostí o aktuálním stavu rostlinných a živoišných druh i jejich spoleenstvech, o jejich vývoji a dlouhodobjších zmnách - definování významných ohrožujících faktor a stanovení vhodných managementových opatení pro jednotlivé druhy i celá spoleenstva (jako základní podklad pro praktickou ochranu pírody v území) Dílí cíle - komplexní inventarizace území pipravovaných k vyhlášení - zpracování inventarizaních przkum pro MZCHÚ a taxonomické skupiny, které nebyly dosavadními výzkumy pokryty nebo pro nž jsou údaje již zastaralé - monitoring výskytu ohrožených druh v CHKO - vyhodnocování vlivu managementových opatení na cílové druhy i spoleenstva Navrhovaná opatení - komplexn zpracovat lokalitu Brejl, píp. další území pipravovaná jako MZCHÚ - inventarizovat PR Jezírka (geologie, mykologie, zoologie) - provést mykologické przkumy, pedevším v NPR a vybraných PR (Stíbrný luh, U Eremita aj.) - zpracovat botanické przkumy v MZCHÚ, kde nebyly v posledních 20 letech provedeny (ertova skála, Jouglovka, Na Bab, Vraní skála) - ornitologický výzkum zamit na PR Brdatka, PR Stíbrný luh (poslední údaje z 80. let) a NPR Vznice (návaznost na dívjší przkum, rozšíení metod) 16

17 - provést inventarizace obojživelník a plaz ve vybraných MZCHÚ (PR Nezabudické skály, NPR Týov, NPR Velká Pleš, PR Stíbrný luh, PR Na Bab), údaje zde pocházejí ze 70. a 80. let - zpracovat faunu bezobratlých v dosud neprozkoumaných MZCHÚ (PP Trubínský vrch, PP Vraní skála, PR Nezabudické skály, PR Lípa, PR ervený kíž), zamit se na indikaní skupiny (pavouci, mkkýši, brouci) - aktualizovat údaje o bezobratlých z NPR Kohoutov, PR Stíbrný luh, PR U Eremita, PR Jouglovka a PR Dubensko (przkumy jsou pes 20 let staré) - pokraovat ve sledování a vyhodnocování trvalých oplocených ploch v NPR Velká Pleš a NPR Týov ke zjištní vlivu nepvodních muflon na vzácná stepní spoleenstva - monitorovat známá místa hromadného rozmnožování obojživelník - vždy po 5 letech opakovat monitoring na trvalých plochách v NPR Vznice a NPR Velká Pleš - monitorovat PR Prameny Klíavy (vliv kolísání vody, rychlost samovolného zazemování odvodovacích kanál, výskyt nepvodních a invazních druh) - podílet se na monitoringu evropsky významných lokalit a bezzásahových území v lesích - pebírat vdecké údaje a informace, získávané na území CHKO jinými institucemi - aplikovat výsledky výzkumu i monitoringu pi odborné péi o CHKO - vytvoit a doplovat botanickou a zoologickou databázi CHKO Kivoklátsko, zprvu se zamit na chránné a ohrožené druhy - zpracovat studii ekologické optimalizace zemdlského hospodaení a rozvoje multifunkního zemdlství v CHKO - iniciovat výzkum sukcese neobdlávaných ploch zemdlské pdy Cíle OPK v oblasti terénní služby Nejcennjší lokality CHKO Kivoklátsko jsou pístupny jen omezen (NPR Týov, NPR Vznice), nebo je v nich návštvnost vylouena (NPR Kohoutov, NPR Velká Pleš). Pesto má terénní služba velký význam v prevenci poškození pírody v místech s koncentrovanou návštvností. Výrazný vliv na usmrnní a ovlivnní návštvník má vedle terénního znaení stráž pírody, organizovaná jako dobrovolná služba nebo jako souást innosti nkterých pracovník Správy CHKO Kivoklátsko. Z hlediska rekreace je nejzatíženjší ástí CHKO údolí eky Berounky, v nmž je umístno nejvíce rekreaních objekt a pevážná ást veejných táboiš. Hlavním problémem je udržení terénního informaního systému ve funkním stavu, nebo dochází asto k jeho poškozování. - udržení terénního informaního systému ve funkním stavu - funkní stráž ochrany pírody plnící funkci informaní, kontrolní, pípadn i v nezbytném rozsahu represivní Navrhovaná opatení - prbžn udržovat nauné stezky zízené správou CHKO, informaní panely a zaízení usmrující pohyb návštvník v MZCHÚ - zajistit opravu zaízení na nauné stezce U Eremita - podporovat jiné subjekty (obce, vlastníky les) pi zizování objekt informaního charakteru a spolupracovat s nimi pi zajištní odborné úrovn podávaných informací 17

18 - personáln posílit a stabilizovat stráž pírody CHKO Kivoklátsko, dosáhnout potu 3 profesionálních strážc a udržet alespo 12 dobrovolných strážc - organizovat dvakrát ron pravidelná setkání stráže pírody spojená se školením len, se zkvalitováním jejich informovanosti a vlastní práce v terénu podle aktuálních poteb - materiáln a finann podporovat innost dobrovolných strážc - spolupracovat se zájmovými organizacemi (KT, HS) pi sledování stavu pírody a pi pedcházení jejího poškozování 2.2. Lidské innosti ovlivující stav pírody a krajiny Lesy a lesní hospodáství CHKO Kivoklátsko má velkou lesnatost, vyšší než je republikový prmr i než je prmr v CHKO R, a lesní hospodáství je pro stav území rozhodující lidskou inností. Vtšina les CHKO je ve II. zón a rozsáhlou I. zónu CHKO tvoí pouze lesy. Vlastnictví les v CHKO je rznorodé (nkolik typ státního vlastnictví, velký soukromý majetek, obce, drobní soukromí vlastníci) s rozhodujícím podílem státu. Lesy vytváí souvislé komplexy (mimo SZ CHKO). Významná ást je souástí obory a les vojenských. Hlavním problémem je udržení podílu stanovištn pvodních druh devin pi obnov lesa a stávajícího podílu starých listnatých porost Cílový stav lesa (dlouhodobý cíl) Cílový stav lesa je popisován v asovém horizontu jednoho obmýtí ( let). Jako stanovištn (ne)pvodní devina je oznaen druh deviny, který se na daném typu stanovišt pirozen (ne)vyskytoval. I. zóna V I. zón jsou cílen pstovány porosty stanovištn pvodních devin (v závislosti na stanovištích zejména listnáe a JD) a geograficky nepvodní druhy se nevyskytují nebo se vyskytují vtroušen na omezené ploše. Lesní porosty jsou jednotliv nebo skupinov smíšené, druhov, vkov a prostorov diferencované, s vysokou ekologickou stabilitou. Pi obnov lesních porost se maximáln využívá pirozená obnova, v závislosti na ekologických nárocích devin jsou pi obnov využívány výbrné principy, pípadn maloplošné obnovní prvky. V lesích bžn zstává ást odumelého deva rzných dimenzí pro udržení biodiverzity. V ásti I. zóny (vtšina NPR, PR) jsou lesy ponechány samovolnému vývoji. II. zóna Ve II. zón jsou pstovány druhov bohaté, vkov a prostorov diferencované lesní porosty tvoené stanovištn pvodními (min. 50 %) i produkn významnými geograficky pvodními druhy. Pevažuje pirozená obnova porost, bžné je použití clonných seí a násek, výbrné principy se uplatují pomístn. V lesích zstává ást odumelého deva, pi obnov jsou malé skupiny ponechávány na dožití. III. zóna Ve III. zón se pstují porosty produkn významných geograficky pvodních druh s pímsí stanovištn pvodních druh zajišujících jejich ekologickou stabilitu (min %). Porostní 18

19 skladba i struktura je na malých plochách zjednodušená. V závislosti na ekologických nárocích devin a stanovištních podmínkách se uplatuje pirozená i umlá obnova. IV. zóna - lesy se tém nevyskytují (pro malé plochy v rámci obcí viz III. zóna) Stedndobé cíle a zpsoby pée o lesy - udržení pírod blízké skladby a genetické kvality porost - podpora druhové pestrosti stanovištn pvodních devin v lesních porostech - zlepšení vkové a prostorové diferenciace lesa - v I. zón CHKO postupný pechod k podrostnímu hospodaení úeln doplnnému o zpsob skupinov nebo jednotliv výbrný Stedndobé cíle pée o lesy v jednotlivých zónách vycházejí z dlouhodobých cíl a zpsoby pée jsou rozpracovány podle cílových hospodáských soubor, zón CHKO a aktuálního devinné skladby porostu v Rámcových smrnicích pée o les (píloha. 2) Podporované aktivity lesního hospodáství - podporovat vlastníky lesa pi používání pirozené i umlé obnovy stanovištn pvodních devin - podporovat vlastníky lesa pi pechodu k podrostnímu hospodaení (pípadn doplnnému o zpsob jednotliv nebo skupinov výbrný) a propagovat metody hospodáské úpravy lesa tento pechod podporující - soustedit se na podporu obnovy dubu zimního na jeho pirozených stanovištích (na kyselých pirozenou obnovou, na živných umlou obnovou) - prosazovat zvýšené používání jedle blokoré pi obnov lesních porost a vlastníky lesa pi jejím pstování podporovat - podporovat vlastníky lesa pi pstování vtroušených devin pirozené skladby vetn druh hospodásky nevýznamných a lesních ke - prosazovat a podporovat hospodaení v lese v souladu se zpracovanými rámcovými smrnicemi pée o les (píloha. 2) - zpracovat program obnovy rozšíení tisu erveného v oblasti - provádt pímou pomoc pi sbru reprodukního materiálu devin v lesních porostech vzácných (tis ervený, jeáb muk, jeáb bek, teše ptaí, jilm horský) a zajišovat pstování sadebního materiálu tchto druh u osvdených pstitel - ve spolupráci s lesním provozem zajistit zmapování výskytu chlumního ekotypu smrku ztepilého a sbr reprodukního materiálu - zmapovat ve spolupráci s lesním provozem výskyt starých a významných exemplá pvodních devin a dohodnout jejich trvalé ponechání v porostech - ponechávat ve spolupráci s lesním provozem jednotlivé stromy nebo jejich skupiny jako trvalé výstavky do úplného rozpadu, pednostn pi okrajích obnovních prvk apod. - vyhledávat a ve spolupráci s vlastníky lesa chránit vhodné doupné stromy, zlomy a padlé kmeny v pedmýtných porostech; ochrana vybraných strom bude spoívat v tom, že vlastník lesa je nebude odstraovat v prbhu výchovy nebo pi asananích tžbách, pípadn pro jejich zachování vhodn upraví obnovní postup - vytipovat vhodnou plochu k ponechání samovolnému vývoji, zajistit v dohod s vlastníkem respektování bezzásahového režimu a monitoring stavu a vývoje lesa 19

20 - provádt osvtu vlastník lesa a lesního personálu k vytváení jednotlivé smsi devin pi obnov a k zachování vtroušených druh strom a ke pi výchov Limity pro lesní hospodáství - místní populace lesních devin zachování a posílení místní populace tisu erveného zachování místní populace chlumního ekotypu smrku - geograficky nepvodní deviny (zámrné rozšiování zakázáno - možné pouze na základ výjimky ze zákona) MZCHÚ - hospodait dle schválených plán pée, modín nepoužívat pi umlé obnov, v pípad pirozeného zmlazení MD postupn redukovat a zámrn jeho zmlazení nepodporovat I. zóna mimo MZCHÚ - modín pi výchov porost postupn redukovat a zámrn nepodporovat jeho zmlazení, ostatní geograficky nepvodní druhy nepovolovat II. zóna - pouze MD na vhodných stanovištích do 5 % v cílové druhové skladb III. zóna - MD na vhodných stanovištích do 10 %, DG, JDO na vhodných stanovištích do 5 % v cílové druhové skladb Ponechávání ástí lesa samovolnému vývoji - ponechání samovolnému vývoji v NPR Kohoutov a v ásti NPR Týov deklarovat v plánech pée o tato území - managementovými zásahy pipravovat k ponechání samovolnému vývoji vhodné ásti území NPR Týov, NPR Velká pleš, PR Brdatka, PR Jezírka a PR Stíbrný luh Hospodaení na zemdlské pd šetrné k životnímu prostedí Podíl orné pdy (OP) a trvalých travních porost (TTP) je v pohledu celé CHKO 76,6 % ku 23,4 %. Na orné pd zcela pevládají obiloviny (pedevším pšenice a jemen) a olejniny (pedevším epka), a to zhruba v pomru 3:1, víceleté pícniny na orné pd se vyskytují zídka a pstování okopanin tém zaniklo. ást pozemk zstává ležet ladem a pomalu se mní v koviny a lesy, jinde jsou naopak obhospodaovány souvislé bloky orné pdy, dosahující až 100 ha. Velmi negativní vývoj nastal v oblasti chovu hospodáských zvíat, bhem uplynulých 10 let se stavy dobytka snížily na cca 1/5 stav ped zahájením transformace zemdlství. Nízké poty dobytka mají za následek i nižší úrove využití TTP, na mnoha místech ponechání travních porost ladem a jejich postupnou degradaci a spontánní zalesování náletem devin. Komplexní pozemkové úpravy, které by mly vytvoit podmínky pro realizaci ÚSES a zlepšit podmínky ady mimoprodukních funkcí zemdlské krajiny, se realizují jen velmi zvolna a zatím pevážn v okrajových ástech CHKO. Mimolesní zele není obvykle udržována, pedevším kvli nevyjasnným vlastnickým vztahm. Ovocné výsadby, pedevším aleje a stromoadí, staré sady apod. vesms chátrají a zarstají náletovými devinami 20

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Plán pé e o Chrán nou krajinnou oblast eský les

Plán pé e o Chrán nou krajinnou oblast eský les Agentura ochrany p írody a krajiny R Správa Chrán né krajinné oblasti eský les Nám stí republiky 110, 348 06 P imda Plán pé e o Chrán nou krajinnou oblast eský les na období 2007-2016 2 Obsah 1. Úvod...5

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území.

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území. Výroková ást zmny: Z 1497 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1497 / 07 Mstská ást: Praha 4, Praha 12 Katastrální území: Hodkoviky, Modany Parcelní íslo: v rozsahu US Hodkoviky V Náklích Hlavní cíl zmny:

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Tebosko

Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Tebosko Agentura ochrany pírody a krajiny R Správa Chránné krajinné oblasti Tebosko Valy 121, 379 01 Tebo Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Tebosko na období 2008-2017 2 Obsah strana 1. Úvod 5 1.1.Základní

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Labské pískovce na období 2011 2020

Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Labské pískovce na období 2011 2020 Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa Chránné krajinné oblasti Labské pískovce Teplická 424/69, 405 02 Dín Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Labské pískovce na období 2011 2020 OBSAH

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) Nadregionální a regionální ÚSES Trasa nadregionálního a regionálního ÚSES byla převzata ze Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (2008). Jižním okrajem katastru

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Plán pée o PP Lom u Kozolup. na období 2009-2023

Plán pée o PP Lom u Kozolup. na období 2009-2023 Plán pée o PP Lom u Kozolup na období 2009-2023 1. Základní identifikaní a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenní kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Lom u Kozolup Kategorie PP Evidenní kód 691 Kategorie

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat

Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat Právní předpisy upravující tuto problematiku se poměrně rychle mění a doplňují, proto uvádíme pouze přehled, který slouží k základní orientaci. Aktuální

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Obecn závazná vyhláška. 1/2006 obce Tršice. kterou se vyhlašuje závazná ást územního plánu obce. Tršice

Obecn závazná vyhláška. 1/2006 obce Tršice. kterou se vyhlašuje závazná ást územního plánu obce. Tršice 1 Obecn závazná vyhláška. 1/2006 obce Tršice kterou se vyhlašuje závazná ást územního plánu obce Tršice Zastupitelstvo obce Tršice se na svém zasedání dne 10. 10. 2006 usneslo vydat na základ ustanovení

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví

Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví Agentura ochrany pírody a krajiny eské Republiky Správa Chránné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Husova 906/5, 784 01 Litovel Plán pée o Chránnou krajinnou oblast Litovelské Pomoraví na období 2009

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky Dopravn inženýrská opatení PRVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikaní údaje Název stavby: Nasavrky - dostavba splaškové kanalizace, II. etapa Místo stavby: Nasavrky Kraj: Pardubický Zahájení stavby: pedpoklad rok

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání Regulaní plán Litvínov - Osada Zmna. 5 Zadání (schválené zastupitelstvem msta) Listopad 2015 Zpracováno v souladu s 64 zákona. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy

Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy Preventivní hodnocení krajinného rázu území přřipravované CHKO Brdy Preventivní hodnocení krajinného rázu Zpracováváno jako standardní příloha všech plánů péče o CHKO dle metodických listů AOPK ČR Pro

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

KUNDRATICE Ú Z E M N Í P L Á N + OD VODN NÍ. - textová ást -

KUNDRATICE Ú Z E M N Í P L Á N + OD VODN NÍ. - textová ást - ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N KUNDRATICE + ODVODNNÍ - textová ást - Zpracovatelský kolektiv:

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková

Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí. RNDr. Alena Vopálková Naplňování cílů národních parků z pohledu Ministerstva životního prostředí RNDr. Alena Vopálková Právní rámec Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., (ZOPK) stanoví: Definiční znaky zvláště

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha

Základní údaje. Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha. NP Thayatal Vyhlášen ha. Ptačí oblast Podyjí vyhlášena ha Základní údaje Vyhlášen: 1991 NP 6267 ha OP 2822 ha NP Thayatal Vyhlášen 2000 1330 ha Ptačí oblast Podyjí vyhlášena 2004 7666 ha EVL Podyjí vyhlášena 2005 6273 ha - 13 biotopů - 13 druhů Zásady a východiska

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001

254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001 Ú p l n é z nní 254 ZÁKON ze dne 28. ervna 2001 o vodách a o zmn nkterých zákon (vodní zákon), ve znní zákona. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneištní, o integrovaném registru zneišování

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona

K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona K úastenství nevládních organizací ve stavebním ízení podle nového stavebního zákona Ekologický právní servis, 2010 Pavel erný Tato analýza byla vytvoena za finanní podpory Státního fondu životního prostedí

Více

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu

Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Jakub Čejka, Jiří Nyklíček 3. 11. 2016, Dolánky u Turnova www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Aktivity specifického

Více

Příloha č. 1. Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko

Příloha č. 1. Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko P Ř Í L O H Y Příloha č. 1 Rámcové směrnice péče o les v CHKO Křivoklátsko V Rámcových směrnicích péče o les pro I. a II. zónu CHKO Křivoklátsko jsou oproti OPRL pro PLO č. 8 Křivoklástko a Český kras

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV ING.ARCH. O.FÁRA ATELIER A.F.I. PLZE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST Železniní 28, 326 00 Plze, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail- afi.atelier@volny.cz

Více

Plán pé e o Chrán nou krajinnou oblast Blanský les

Plán pé e o Chrán nou krajinnou oblast Blanský les Agentura ochrany p írody a krajiny eské Republiky Správa Chrán né krajinné oblasti Blanský les Vyšný 59, 381 01 eský Krumlov Plán pé e o Chrán nou krajinnou oblast Blanský les na období 2008-2017 2 Obsah

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP

Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP Možnosti využití podpor při hospodaření v lesích z resortu MŽP Naděžda Urbaňcová Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Frýdek-Místek Podpory při hospodaření v lesích z resortu životního

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Obecná ochrana přírody a krajiny. Přednáška KGG/UOZP

Obecná ochrana přírody a krajiny. Přednáška KGG/UOZP Obecná ochrana přírody a krajiny Přednáška KGG/UOZP obecnou ochranu krajiny, (územní systém ekologické stability, významný krajinný prvek, krajinný ráz a přírodní park a přechodně chráněnou plochu, obecnou

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

SVATOSLAV Ú Z E M N Í P L Á N. návrh+od vodn ní. - textová ást -

SVATOSLAV Ú Z E M N Í P L Á N. návrh+od vodn ní. - textová ást - ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N SVATOSLAV návrh+odvodnní - textová ást - Zpracovatelský

Více

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Autor projektu - HIP Zodp. projektant ásti: Vypracoval: Investor Mstys Neustupov, Neustupov 94 Akce: KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Datum: I. 2015 Stupe: Obsah: PRVODNÍ ZPRÁVA Píloha: DSP Zak.

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 26439/2016 SpZn: KÚOK/25083/2016/OŽPZ/431 vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová tel.: 585 508 631 e-mail: m.kudynova@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1686 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1686 / 07 Mstská ást: Praha 12 Katastrální území: Cholupice Parcelní íslo: 361/17; 367/5; 370/18; 375; 376/15 a další Hlavní cíl zmny: Zmna

Více