EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Edouard Martin DT\ doc PE v01-00 Jednotná v rozmanitosti

2 Průběžná zpráva Tato zpráva byla vypracována na základě úvah a návrhů vyplývajících z diskuzí vedených s vedoucími pracovníky podniků, se zástupci zaměstnaneckých odborů a s regionálními orgány během našich návštěv v terénu. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří konání těchto návštěv umožnili. Úvod Od roku 2008 byly v Evropské unii uzavřeny kapacity produkující více než 40 milionů tun oceli, čímž došlo ke zrušení více než přímých a nepřímých pracovních míst. Tato ztráta byla způsobena prudkým poklesem poptávky, která mezi lety 2007 a 2014 poklesla o 40 milionů tun. Postupné uzavírání evropských zařízení na elektrolýzu hliníku nebylo způsobeno poklesem evropské poptávky po hliníku, ale nárůstem cen elektřiny a vzrůstající volatilitou těchto cen. V rámci těžebního a zpracovatelského průmyslu obecných kovů představují ocel a hliník dva příklady bezprecedentní krize v investicích. I. Průmyslové odvětví základních kovů: základní a strategická nutnost pro Evropu Evropa postrádá většinu základních kovů kvůli nedostatku důlní těžby a hutnického průmyslu a dále kvůli nedostatečnému využití druhotných surovin. Využití druhotných kovů musí být rozvíjeno formou konkurenceschopného oběhového hospodářství, současně však tento typ využití nemůže uspokojit poptávku evropských ekonomik po těchto kovech z hlediska kvality ani množství. To platí především pro přechod na jiné zdroje energie, neboť v oblasti nových technologií, na nichž přechod spočívá, jsou základní kovy zcela zásadní. 1 1 Základní kovy: průmysl zaměstnávající vysoce kvalifikovanou pracovní sílu Při rozhodování o investicích v dnešním moderním ocelářství jsou náklady na emisní a energetická řešení vyšší než náklady na pracovní sílu, což uznávají i sociální partneři v oboru. II. Nutnost maximálně snížit dopady na životní prostředí a na zdraví pracovníků a obyvatel žijících v okolí Evropský průmysl základních kovů musí jít v oblasti životního prostředí příkladem a maximálně snížit dopady jak na pracovníky, tak na obyvatele žijící v okolí. Právě tato podmínka je základem rozvoje udržitelného evropského průmyslu základních kovů. Jednou z cest, která si zasluhuje pozornost, je otevření správy nejcitlivějších a nejdůležitějších strategických podniků interním i externím zainteresovaným subjektům, které jsou reprezentativní z hlediska územního zastoupení. PE v /5 DT\ doc

3 III. Nutnost boje proti změně klimatu 3 1: Opatření na hranicích jako nástroj boje proti změně klimatu v Evropě a mimo ni Vytvořením trhu s uhlíkem v roce 2005 (směrnice 2003/87/ES) Evropská unie zahájila strategii ofenzivního boje proti změně klimatu prostřednictvím investic, které měly snížit uhlíkové emise. Nejen že se tento plán z mnoha důvodů neosvědčil, ale navíc vzrostla hrozba úniku emisí uhlíku, a to navzdory štědrému přidělování bezplatných povolenek. Opatření na hranicích se tak jeví jako řešení, jímž lze předejít dvěma problémům: Narůstající ceně bezplatných povolenek emisních kvót, která bude důsledkem růstu ceny CO2 na trhu. Upuštění od povinných povolenek na emise, které byly zavedeny pro energeticky náročné průmyslové podniky, dokud nebude podepsána mezinárodní dohoda. V obou případech stojíme před problémem rezignace na boj proti změně klimatu ze strany evropských energeticky náročných podniků. IV. Opatření na hranicích Umožnit zavedení opatření na hranicích znamená zrovnoprávnit hospodářskou soutěž pro výrobce v Evropě i mimo ni, a to jak v rámci vnitřního trhu, tak v rámci vývozu. Toho lze dosáhnout tak, že dovoz bude podléhat stejným pravidlům pro nákup emisí na trhu s uhlíkem, jaká platí pro evropské výrobce, na základě celního prohlášení o obsahu uhlíku v dovážených výrobcích; a dále tak, že vývoz nakoupených emisních povolenek bude osvobozen od daně. Oblast působnosti těchto opatření bude shodná se stávající působností emisních povolenek. 4 1 Opatření na hranicích neznamená daň 4 2 Opatření na hranicích neznamená ani překážku v obchodování ani protekcionistický krok Cílem opatření na hranicích je zrovnoprávnit evropské dovozce a výrobce vzhledem k jejich shodným povinnostem dodržovat emisní normy CO2 u výrobků prodávaných na evropském trhu. Jedná se o legitimní opatření na ochranu veřejného zdraví s celosvětovým dopadem v souladu se závazky evropských zemí vůči Světové obchodní organizaci (článek XX GATT). 4 3 Kompenzace nepřímých emisí: nekalá hospodářská soutěž mezi evropskými zeměmi Evropská komise připustila nerovnost hospodářské soutěže způsobenou zvyšováním ceny elektřiny jako produktu obchodu s emisemi CO2, kterou platí výrobci elektřiny, a tím povolila provádění kompenzace ze strany orgánů jednotlivých států (sdělení SWD, 2012). Například Španělsko tak v rozmezí 3 let ( ) na toto opatření věnovalo 5 milionů EUR, zatímco výdaje Německa za stejné období dosahují 756 milionů EUR. DT\ doc 3/5 PE v01-00

4 Opatření na hranicích by umožnila opustit kompenzaci nepřímých emisí a čelit emisím uhlíku, což byl původní důvod zavedení tohoto opatření. Kompenzace byla zavedena jako dočasné řešení, které má být v krátkém časovém horizontu umenšeno a především má být uplatňováno na evropské úrovni, aby nevyústilo v narušení hospodářské soutěže mezi evropskými výrobci. 4 5: Zamezit úniku emisí uhlíku s ohledem na průmyslové odvětví Opatření na hranicích se musí vztahovat na všechny meziprodukty vzniklé transformací rud v kovy (tzv. kamínky) a také na hutnický koks, neboť přesouvání této výroby do třetích zemí pro zpětný dovoz je zdrojem úniku emisí uhlíku. 4 6 Opatření na hranicích jako dočasné a pružné opatření Po uzavření mezinárodní dohody o boji proti změně klimatu, která by výrobcům základních kovů zajistila rovné podmínky pro hospodářskou soutěž, by byla opatření na hranicích zbytečná. Stejná pravidla jsou podmínkou spravedlivé hospodářské soutěže. 4 7: Bezplatné povolenky za účelem investice do nízkouhlíkové výroby základních kovů Bezplatné emisní povolenky budou přidělovány podle plánovaných investic do nového vybavení, do vědy a výzkumu a do školení zaměstnanců během čtvrtého období, tedy let Opatření na hranicích tak bude počátkem pozitivního cyklu hospodářství základních kovů, který spojuje snižování emisí CO2 s investicemi do nízkouhlíkové výroby, přičemž tyto náklady se takto samy zúročí. 4 8 Obsah uhlíku v každém výrobku bude podléhat obchodování s emisemi Základním předpokladem pro vytvoření systému mezinárodního boje proti emisím skleníkových plynů je zavedení opatření na hranicích, které představuje model mezinárodního systému boje proti emisím CO Nezbytná transparentnost Navrhujeme, aby byly kvóty CO2 jako podrozvahové položky předmětem zveřejní při uveřejňování účetní závěrky Veřejné dotace politiky vědy a výzkumu V. Otázka smluv o dodávkách elektřiny Uzavírat dlouhodobé smlouvy bude i nadále možné, a to za určitých podmínek, kdy návratnost investic nebude kratší nežli 10 let v případě vysoce kapitálových průmyslových podniků. VI. Evropská ochrana obchodu se základními kovy: prevence je lepší než pozdní léčba Navrhujeme nejprve zahájit předběžné šetření ze strany Evropské komise v délce maximálně jednoho měsíce, přičemž toto první šetření se bude týkat stížností podaných na dumping a subvence. Na základě poznatků z těchto šetření bude Komise moci navrhnout preventivní PE v /5 DT\ doc

5 ochranná opatření, po němž by následovalo hlubší šetření. VII. Otázka opatření relevantních trhů v případě sloučení a akvizice V případě nerezové oceli jakož i v případě veškerých základních kovů, které podléhají celosvětové hospodářské soutěži, je neodkladně nutné, aby Evropská komise jako analyzovala jako referenční trh trh světový (podle definice relevantního trhu). Předběžný závěr Cílem této průběžné zprávy jako dílčí etapy naší práce je informovat o postupu našich úvah a návrhů a podnítit širší diskusi o podmínkách udržitelného rozvoje průmyslu základních kovů v Evropě. DT\ doc 5/5 PE v01-00

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 28.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 200/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01)

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE (2009/C 16/01) C 16/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE KOMISE Sdělení Komise Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících

Více

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1 Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 94 České vydání Právní předpisy Svazek 57 28. března 2014 Obsah I Legislativní akty SMĚRNICE Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Podniky. Nová průmyslová revoluce POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podniky Nová průmyslová revoluce Evropa musí nabýt zpět důvěru ve svou schopnost vynalézat, podnikat v nových oborech, inovovat a růst. Proto by se měla zaměřit na reálnou ekonomiku

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích

Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích Výzva ke sladění evropských politik za účelem boje proti hladu a prosazování drobného a udržitelného zemědělství v rozvojových zemích SHRNUTÍ V boji proti hladu a chudobě v rozvojových zemích hraje při

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH 2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 4 ******* 19. 11. 2011 ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ (ZAČLENĚNÍ DOHODNUTÝCH

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

Politika a výzvy v oblasti energetiky

Politika a výzvy v oblasti energetiky Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více