INVESTICE DO DRAHÝCH KOVŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO DRAHÝCH KOVŮ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance INVESTICE DO DRAHÝCH KOVŮ Investments in Precious Metals Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Martin SVOBODA, Ph.D. Autor: David DLABAJA Brno, 2014

2

3

4 Jméno a příjmení autora: David Dlabaja Název bakalářské práce: Investice do drahých kovů Název bakalářské práce anglicky: Investments in Precious Metals Katedra: Financí Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem bakalářské práce Investice do drahých kovů je analyzovat moţnosti investování do drahých kovů, jakoţto investičních instrumentů finančního trhu. První část práce je zaměřena obecně na charakteristiku drahých kovů. Pozornost je věnována zlatu, stříbru, platině a palladiu. Poté jsou popsány moţnosti investování do drahých kovů, výhody a nevýhody těchto investic. V závěru práce jsou shrnuty poznatky a formulována doporučení ohledně investování do drahých kovů. Annotation The subject of this bachelor thesis Investments in precious metals is to analyze opportunities to invest in precious metals, as an investment instruments on financial market. The first part of the work is focused on characteristics of precious metals in general. Attention is given to gold, silver, platinum and palladium. Then, opportunities of investing in precious metals, advantages and disadvantages are described. In the conclusion, findings are summarized and recommendations on investing in precious metals are formulated. Klíčová slova drahé kovy, investice, zlato, stříbro, platina, palladium Keywords precious metals, investments, gold, silver, platinum, palladium

5 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Investice do drahých kovů vypracoval samostatně pod vedením doc. Ing. Martina Svobody, Ph.D. a uvedl v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 12. dubna 2014 Podpis

6

7 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu doc. Ing. Martinu Svobodovi, Ph.D. za odborné rady a cenné připomínky, které byly uţitečné při tvorbě této bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval své rodině a kamarádům, kteří mě po celou dobu psaní této práce podporovali.

8

9 OBSAH Úvod Charakteristika drahých kovů Zařazení drahých kovů mezi komodity Definice drahých kovů Drahé kovy Zlato Historie zlata Nabídka a poptávka zlata Vývoj ceny zlata Stříbro Historie stříbra Nabídka a poptávka stříbra Vývoj ceny stříbra Platina Historie platiny Nabídka a poptávka platiny Vývoj ceny platiny Palladium Historie palladia Nabídka a poptávka palladia Vývoj ceny palladia Moţnosti investování do drahých kovů Přímé investování Nepřímé investování Výhody a nevýhody spojené s investováním do drahých kovů Výhody Nevýhody Investice do drahých kovů a investiční doporučení Závěr Seznam pouţitých zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků... 53

10

11 ÚVOD V poslední době se opět rozvířily diskuze na téma drahé kovy. Nejen zlato, ale také stříbro, platina nebo palladium zaţívají v dobách celosvětových ekonomických a potaţmo také finančních problémů období, kdy se o nich mnohem více neţ jindy mluví jako o investičních nástrojích. Nedávná finanční krize je toho důkazem. Zlato a stříbro jsou mezi lidmi uznávány jako něco vzácného jiţ od starověku. Jejich dlouhá historie je dobře známa po celém světě a téměř kdekoliv je na tyto kovy pohlíţeno s obdivem. Naproti tomu platina a palladium za sebou nemají tak dlouhou a bohatou historii. Byly objeveny teprve nedávno, ale i přesto si je pod pojmem drahé kovy vybaví jiţ téměř kaţdý člověk. Investování do drahých kovů má mnoho podob. Jako kaţdá investice přináší i investice do drahých kovů svá rizika, ale také určitá pozitiva. Tato práce se tedy zabývá investováním do těchto drahých kovů. Cílem této bakalářské práce je nejdříve analyzovat drahé kovy jako samostatnou třídu aktiv, poté zhodnotit způsoby (moţnosti) investování do drahých kovů a na závěr formulovat doporučení ohledně investování do drahých kovů. Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. V první části se zaměřím na začlenění drahých kovů mezi komodity. Drahé kovy vymezím jako samostatnou třídu aktiv, nastíním přehled těchto kovů a jejich obecné vlastnosti. Ve druhé kapitole jsou rozebrány čtyři nejznámější drahé kovy zlato, stříbro, platina a palladium. Blíţe se podívám na jejich vlastnosti a historii. Podobně jako na ostatních trzích i na trhu drahých kovů se utváří cena na základě nabídky a poptávky, proto se v této části věnuji také této oblasti. U všech zmíněných kovů je také diskutována jejich cena a její moţný budoucí vývoj. Ve třetí části více přiblíţím jednotlivé moţnosti investování do drahých kovů. Investice rozdělím na přímé (fyzické, hmotné) mezi které patří zejména cihly a mince, a nepřímé (nehmotné) sem můţeme zařadit futures, certifikáty, akcie, dluhopisy a fondy. Ve čtvrté kapitole jsou diskutovány výhody a nevýhody investování do drahých kovů. V poslední části jsou pak shrnuty dosavadní poznatky o této problematice. Jsou zde také formulována doporučení, zda je vhodné investovat do drahých kovů. A pokud ano, tak kdy se to vyplatí a proč vůbec do drahých kovů investovat. K vypracování této bakalářské práce jsou vyuţity tyto metody: analýza, syntéza, komparace. 11

12 1 CHARAKTERISTIKA DRAHÝCH KOVŮ Zřejmě kaţdý dospělý člověk jiţ ve svém ţivotě slyšel o drahých kovech minimálně tedy o zlatě a stříbře. Tyto kovy fascinují lidstvo uţ několik staletí. Například počátky pouţívání nejznámějšího drahého kovu, zlata, se datují aţ do roku 4000 př. n. l. 1 Drahé kovy jsou v současné době, kromě jiného, brány jako investiční instrumenty a proto se jimi tato práce zabývá. Nejprve se zaměřím na to, do jaké třídy aktiv drahé kovy řadíme, které kovy do této skupiny patří a jak můţeme drahé kovy definovat. 1.1 Zařazení drahých kovů mezi komodity Drahé kovy jsou typicky řazeny mezi komodity. 2 Do styku s komoditami přicházíme prakticky kaţdý den. Mezi komodity patří většina základních surovin. Jako příklad si můţeme uvést pšenici, kukuřici, maso, ropu, zlato, bavlnu atd. 3 Komodity si tedy můţeme představit jako základní suroviny, které se pouţívají k obchodnímu styku a které jsou zaměnitelné s jinými komoditami stejného typu (trojská unce 4 zlata vytěţená v Jihoafrické republice je stejná jako trojská unce zlata vytěţená v Rusku). Komodity se nejčastěji pouţívají jako vstupy při výrobě jiného zboţí. Kvalita dané komodity se můţe mírně lišit, ale jejich forma je v podstatě jednotná od všech výrobců. Pokud jsou komodity obchodovány na burze, musí také splňovat stanovené minimální standardy. 5 Obchodování s komoditami probíhá na specializovaných burzách. Na světě je asi 20 komoditních burz nejznámější v Chicagu a Londýně. Zboţí se na těchto burzách ovšem fyzicky nenachází. 6 Burza funguje pouze jako organizátor trhu a zprostředkovatel. Komodity se dělí do několika skupin. Server commodities.about.com poskytuje rozdělení komodit do těchto pěti skupin: Zrna (semena) kukuřice, sojové boby, pšenice, rýţe Energie ropa, topný olej, benzín, zemní plyn Kovy zlato, stříbro, platina, paladium, měď, olovo Softs ( měkké ) komodity káva, kakao, cukr, pomerančový koncentrát, bavlna Hospodářská zvířata skot, prasata 7 1 STRUZ NKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s ISBN FABOZZI F. J., FÜSS R., KAISER D. G. The Handbook of Commondity Investing. New Jersey: John Wiley & Sons, s ISBN NESNÍDAL, Tomáš a Petr PODHAJSKÝ. Obchodování na komoditních trzích: průvodce spekulanta. 1. vyd. Praha: Grada, s. 13. ISBN X 4 jednotka váhy při obchodování s drahými kovy, 1 trojská unce = 31,103 gramů 5 Commodity. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Upraveno. Dostupné z: 6 MELLON, Jim. 10 nejlepších investic na příštích 10 let: [spořte, investujte, prosperujte]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, vi, s. 99. ISBN Commodities Profiles - Types of Commodities and Futures to Trade. In: About.com [online] [cit ]. Upraveno. Dostupné z: 12

13 Dosti podobné rozdělení nabízí i další servery zabývající se komoditami. Jedním z nich je například server CommodityHQ.com. Jako další členění komodit můţe poslouţit rozdělení na těţké a lehké (měkké) komodity. Lehké komodity se dále dělí na hospodářská zvířata, průmyslové zemědělské plodiny a jedlé plodiny. Těţké komodity můţeme rozčlenit na energie a kovy, do kterých samozřejmě patří mimo jiné také drahé kovy. 8 Podrobnější rozčlenění nabízí následující schéma: Obrázek 1 Dělení komodit Zdroj: Vlastní zpracování dle FABOZZI F. J., FÜSS R., KAISER D. G. The Handbook of Commondity Investing. New Jersey: John Wiley & Sons, s. 8. ISBN Definice drahých kovů Podle zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů povaţujeme za drahé kovy zlato, stříbro, platinu, palladium, iridium, rhodium, ruthenium, osmium. 9 8 FABOZZI F. J., FÜSS R., KAISER D. G. The Handbook of Commondity Investing. New Jersey: John Wiley & Sons, s ISBN DROZEN, František. Drahé kameny a kovy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 45. Edice základů oceňování majetku, 2. ISBN

14 Všechny tyto kovy můţeme nalézt v periodické soustavě prvků, a to konkrétně ve skupinách VIII. B a I. B. a periodě 5 a Zlato a stříbro se pouţívají jiţ několik tisíciletí, ostatní drahé kovy byly objeveny teprve relativně nedávno (těchto šest zbylých drahých kovů platina, palladium, iridium, rhodium, ruthenium, osmium patří do skupiny platinových kovů, někdy také označovaných jako PGM platinum group metals). Tyto kovy a jejich slitiny se pouţívají například v lékařství, automobilovém, leteckém, textilním a chemickém průmyslu, při výrobě elektroniky nebo šperků. 11 Všechny tyto kovy mají velmi vysoké hustoty (v rozmezí od stříbra 10,5 g/cm 3 aţ po iridium 22,6 g/cm 3 ), relativně dobrou odolnost proti korozi, dobrou vodivost elektrického proudu. Mezi další jejich vlastnosti patří například lesklý vzhled, coţ je jeden z důvodů, proč se hojně vyuţívají jako šperky. Protoţe jsou velmi vzácné a v přírodě je nenajdeme na kaţdém kroku, je běţná jejich recyklace. S tím souvisí, také jejich těţba, která je velmi nákladná. 12 Zajímavostí můţe být, ţe pokud bychom z našeho výčtu drahých kovů vynechali stříbro, tak více neţ 50 % roční produkce drahých kovů pochází z loţisek v Rusku a Jihoafrické republice. 13 Chemicky jsou drahé kovy mnohem méně reaktivní neţ většina jiných prvků. Mají dobrou taţnost, díky tomu je moţné tyto kovy zpracovat do nejrůznějších tvarů. Další z vlastností drahých kovů je jejich vysoký bod tání teplota nutná k roztavení a zpracování kovu. 14 Podrobnějšímu popisu vybraných drahých kovů se věnuje následující kapitola. 10 Definition of precious metals. In: About.com [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Precious Metals. In: KEYtoMETALS.com [online]. [cit ]. Dostupné z: 12 Tamtéţ. 13 Precious Metals Definition - What is Precious Metals? In: InvestorGlossary.com [online]. [cit ]. Dostupné z: 14 Precious Metals. In: KEYtoMETALS.com [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

15 2 DRAHÉ KOVY Jak jiţ bylo zmíněno výše, mezi drahé kovy řadíme zlato, stříbro, platinu, palladium, iridium, rhodium, ruthenium a osmium. V této práci se budu věnovat pouze čtyřem a to těm nejznámějším zlatu, stříbru, platině a palladiu. U kaţdého z těchto kovů si přiblíţíme jeho vlastnosti a historii, podíváme se, jaká je nabídka těchto kovů a také poptávka po nich. A v neposlední řadě se zaměříme na vývoj cen těchto drahých kovů a jejich moţný budoucí vývoj. 2.1 Zlato Jednoznačně nejznámějším drahým kovem je bezpochyby zlato. Jiţ od pradávna vnímá člověk tento drahý kov jako něco vzácného, neobyčejného a mimořádného. Zlato (latinsky Aurum, chemická značka Au) jedná se o nejkujnější a také nejtvárnější kov. Tomuto kovu přispívá k oblibě jeho stálost a odolnost vůči vnějším vlivům (reaguje pouze s lučavkou královskou a s roztoky kyanidů). Mezi kladné vlastnosti patří také tepelná a elektrická vodivost. Kujnost je další z předností tohoto kovu. Jednu trojskou unci zlata lze zpracovat do drátu o délce 50 mil (asi 80,5 km). 15 Výskyt zlata v přírodě je častý v jeho ryzí podobě. Nejčastěji ve formě zrnek, šupin nebo valounů. Největší valoun byl nalezen v roce 1869 v Austrálii. Váţil 70,9 kg. Na jednu tunu horniny v zemské kůře připadá v průměru 0,0035 gramu zlata. 16 Typickou barvou zlata je ţlutá barva. Nelze také zanedbat jeho vysokou lesklost, díky které má jiţ po tisíciletí důleţitou roli při výrobě šperků. Protoţe je ryzí zlato poměrně měkké a pouţíváním nebo nošením by se rychle opotřebilo, pouţívá se při výrobě zlatých šperků slitin zlata s jinými kovy. Ryzost (obsah drahého kovu ve slitině) se uvádí v tisícinách nebo v karátech. Za nejniţší zákonnou ryzost se v České republice povaţuje ryzost 589/1000 u zlatého cizího zboţí a 585/1000 u zlatého starého zboţí. 17 Tabulka 1 Obsah zlata ve špercích Zdroj: Vlastní zpracování dle Buy Gold: Gold Purity. In: goldprice.org [online] [cit ] Dostupné z: 15 Fyzikální vlastnosti zlata. In: TrustWorthyInvestment.com [online]. [cit ]. Dostupné z: 16 STRUŢ, Jan a Bohumil J. STUDÝNKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s. 37. ISBN DROZEN, František. Drahé kameny a kovy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 53. Edice základů oceňování majetku, 2. ISBN

16 Přidáváním jiných kovů ke zlatu se samozřejmě mění také jeho barva. Například bílé zlato vzniká příměsí palladia nebo niklu, červené příměsí mědi, zelené spojením zlata se stříbrem nebo kadmiem, modré potom sloučením zlata s ocelí. 18 Vybrané fyzikální a chemické vlastnosti zlata: teplota tání: 1064,43 C hustota: 19,32 g/cm 3 elektrická vodivost: 4,5*10 7 S m -1 tvrdost: 2,5 zařazení: přechodné kovy 19 Investiční zlato má také oproti ostatním drahým kovům tu výhodu, ţe je podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno za splnění určitých podmínek (např. minimální ryzosti) od této daně Historie zlata Zcela jistě by se o dějinách zlata dala napsat celá závěrečná práce či dokonce kniha. Nicméně cílem této práce není znát podrobně historii jednotlivých drahých kovů. Přesto si myslím, ţe je důleţité a moţná dokonce i nezbytné se o historii zlata alespoň stručně zmínit. Na následujících řádcích se podíváme na historii zlata jako kovu a také jako prostředku směny, tedy peněz. Pravěk a starověk Zlato se na zemi nachází jiţ od pradávna. Poprvé jej pravěcí lidé začali pouţívat okolo roku 4000 př. n. l. Nejdříve k výrobě jiných nástrojů, ale postupem času zjistili, ţe se k tomuto účelu kvůli své měkkosti nehodí a zlato se začalo pouţívat například jako šperk nebo později jako prostředek směny. Zřejmě nejstarší naleziště zlata byla v Egyptě. S těţbou se zde podle odhadů začalo jiţ mezi 5. a 4. tisíciletím př. n. l. Pravděpodobně nejznámější oblastí těţby starověkého Egypta byla Núbie. Je obdivuhodné, ţe jiţ v té době zlatníci znali techniky k pozlacování nebo barvení zlata. Egyptští králové byli dokonce se zlatem pohřbíváni. Většina hrobek byla ale bohuţel vykradena. Nejznámější a největší objev zlata pocházejícího z tohoto období je zajisté zlatá rakev faraona Tutanchamona z poloviny 14. století př. n. l. (k objevu došlo v roce 1922). Dalším významným nalezištěm tohoto drahého kovu byla později ve středověku oblast západní Afriky (dnešní Ghana, Mali). 20 Další starověkou kulturou, která se zabývala zlatem, byla Mezopotámie. I přesto, ţe se v údolí mezi řekami Eufratem a Tigridem nenacházela téměř ţádná naleziště zlata, vydobyl si zde tento kov významné postavení. Většina zlata se na toto území dostala díky obchodu s Egyptem nebo jako kořist z vítězných taţení. Nejstarší nalezené zlato z této oblasti pochází také ze 4. tisíciletí př. n. l. Pouţívalo se hlavně k výrobě šperků a malých předmětů. Mezi další asijská území s velkou tradicí zlata patřila Malá Asie, Persie, Indie nebo Čína STRUŢ, Jan a Bohumil J. STUDÝNKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s. 45. ISBN Zlato, chemický prvek Au, popis a vlastnosti. In: prvky.com [online] [cit ]. Dostupné z: 20 STRUŢ, Jan a Bohumil J. STUDÝNKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s ISBN Tamtéţ. 16

17 V období starověkého Řecka a Říma se na jejich územích příliš nalezišť zlata nenacházelo, a tak zlato do těchto říší proudilo spíše z provincií a dobytých území. Konkrétně u Říma například z jiţ zmíněného Egypta, Hispánie, nebo Dácie. 22 Středověk V období středověku se v Evropě objevovala další naleziště - například v Čechách, Durynsku, Sasku nebo Karpatech. Další větší příliv zlata do Evropy se udál aţ během kříţových výprav. Válečníci jej dovezli ať uţ ze Svaté země nebo z Konstantinopole. Po objevení Ameriky v roce 1492 se někteří španělští dobrodruzi vydali přes oceán nalézt zlato v Novém světě. Na území mayské a aztécké říše se ovšem ţádné naleziště nenacházela. Bylo tu pouze zlato ve formě pokladů. Nejstarší zmínky o zpracování zlata v jiţní Americe pocházejí z roku 1900 př. n. l. Na území dnešního Peru se rozkládala říše Inků. Inkové rýţovali zlato ve vysokohorských řekách nebo ho těţili v mělkých šachtách. I toto území Evropané dobyli a zlatou kořist odvezli do Evropy. Jen z Kolumbie, kde byla největší naleziště zlata, bylo v 16. a 17. století vyvezeno zlato o váze 185 tun. Ve středověku se také objevovali první pokusy o vyrobení zlata. Pokoušeli se o to zejména alchymisté (i na dvoře císaře Rudolfa II.), ovšem neúspěšně. 23 Zlaté horečky Nová éra objevování zlata (a s ním spojené tzv. zlaté horečky) je datována do 19. století. Na území Ruska bylo nalezeno zlato jiţ dříve, ale jednalo se pouze o nevýznamné mnoţství. Změna nastala částečně jiţ v 18. století na Urale, ale největší boom přišel v roce 1823, kdy byla objevena naleziště zlata na Sibiři. Tento objev pomohl mimo jiné také ke stavbě Transsibiřské magistrály. Od poloviny 18. století aţ do začátku 20. století bylo v Rusku vytěţeno okolo tun zlata. V době největšího rozmachu se ovšem pozornost zlatokopů přesunula na jiný kontinent. 24 V Kalifornii začala zlatá horečka v roce Během pár let se sem přestěhovalo několik tisíc lidí v touze rychle zbohatnout. Zlato se rýţovalo převáţně na řece Sacramento. Týdně bylo moţné vydělat těţbou zlata aţ padesátinásobek mzdy běţné na východním pobřeţí Ameriky. Na začátku padesátých let se v této oblasti těţilo přes 70 tun zlata ročně. Asi ve stejné době bylo nalezeno také zlato v Austrálii a i tam propukla zlatá horečka. Díky tomu počet obyvatel Austrálie vzrostl jen během jednoho roku téměř na dvojnásobek. V 19. století se v Austrálii vyprodukovalo přes tun zlata. V roce 1886 vypukla další honba za zlatem, tentokrát v Jihoafrické republice. Rozdíl byl ovšem v tom, ţe se zde zlato nerýţovalo, ale těţilo z tvrdé horniny. K těţbě zlata byly nutné strojní mechanismy, a proto byl tento způsob také nákladnější a byl potřebný určitý vstupní kapitál. Jiţ 13 let po objevení zlata v této lokalitě byla JAR na prvním místě světových těţařů zlata. Klondike je posledním místem, které přilákalo koncem 19. století tisíce zlatokopů. Avšak i kvůli těţkým podmínkám na Aljašce bylo v této oblasti vytěţeno jen asi 78 tun zlata. 25 Těţbě zlata v současnosti se částečně věnuje kapitola Zlato v českých zemích Na našem území se zlato v dávných dobách získávalo především rýţování. Hlubinná těţba začala aţ ve 13. století. Do 14. století bylo na našem území vytěţeno asi 90 tun 22 STRUŢ, Jan a Bohumil J. STUDÝNKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s ISBN Tamtéţ. 24 STRUŢ, Jan a Bohumil J. STUDÝNKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s ISBN Tamtéţ. 17

18 zlata. V dalších staletích byla těţba zlata téměř zastavena. Pokud se objevilo nějaké nové naleziště, tak bylo většinou po několika letech, kvůli vysokým nákladům, uzavřeno. 26 Peníze a zlato Není ţádným tajemstvím, ţe díky poměrně dobré dělitelnosti, snadné rozpoznatelnosti a vzácnosti, bylo zlato prostředkem směny a mělo tedy funkci peněz. Před vznikem mincí ze zlata byla naprosto běţná naturální (barterová) směna. Poté se k obchodování pouţívaly jiné komodity, např. dobytek, plátna, mušle a jiné. První zlaté mince, pouţívané jako peníze, se objevily v 7. století př. n. l. v Lýdské říši na území dnešního Turecka. Jednalo se o tzv. plnohodnotné mince vyrobené ze slitiny zlata a stříbra. Jak se ale říše rozrůstaly, docházelo k nedostatku drahých kovů a tak byly stále častěji raţeny neplnohodnotné mince, které měly menší obsah drahého kovu. Postupem času (asi v 10. století) se na území Číny objevily papírové státovky. Tyto peníze se emitovaly zejména v době, kdy nebyl ve státní pokladně dostatek zlatých nebo stříbrných mincí ke krytí výdajů státní pokladny. Později, se vznikem prvních obchodních bank, docházelo také k emisi bankovek, které byly částečně kryty zlatem a částečně obchodními směnkami. Se vznikem centrálních bank se postupně objevuje monopol na vydávání peněz pouze těmito bankami. 27 Coţ platí u hotovostních peněz dodnes. Zlatý standard V historii existovalo hned několik tzv. zlatých standardů. Jako příklady mohu uvést standard zlaté mince, standard zlatého slitku, zlaté rezervy nebo zlaté devizy. Jednotlivé způsoby krytí měny zlatem se objevovali v různých zemích a obdobích ve většině míst vyspělého světa. Období od poslední třetiny 19. století aţ do vypuknutí 1. světové války je metalisty (zastánci peněz krytých zlatem) povaţováno za zlatý věk zlatého standardu. V této době bylo toto opatření zavedeno ve všech významných zemích tehdejší doby. Dalším způsobem krytí peněz zlatem je standard zlaté měny. Jedná se o poslední krytí měny tímto drahým kovem. Po druhé světové válce začal platit tzv. brettonwoodský systém měnových kurzů. Jednotlivé národní měny měly stanoven mezi sebou téměř pevný měnový kurz a zlato bylo moţné vyměnit pouze za dolary a to v poměru 35 USD za 1 trojskou unci. Tento stav byl však dlouhodobě neudrţitelný a v roce 1971 byl prezidentem Nixonem tento systém zrušen. Tímto rozhodnutím skončila vazba peněz na zlato. 28 Někteří zastánci zlatého standardu usilovně volají po jeho obnovení. Avšak tato moţnost se nejen kvůli omezené nabídce zlata jeví v současné době jako nereálná. Nelze samozřejmě vyloučit moţnost, ţe se mohou na mezinárodní úrovni při velkých obchodech obě strany domluvit na platbě ve fyzickém zlatě, ale tato praxe je opravdu jen zcela výjimečná. Platba zlatem v kaţdodenním ţivotě se dnes jeví spíše jako science fiction STRUŢ, Jan a Bohumil J. STUDÝNKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s ISBN REVENDA, Zbyněk. Peníze a zlato. Vyd. 1. Praha: Management Press, s ISBN Tamtéţ. 29 REVENDA, Zbyněk. Peníze a zlato. Vyd. 1. Praha: Management Press, s ISBN

19 2.1.2 Nabídka a poptávka zlata Nabídka zlata je tvořena těţebními společnostmi a také recyklovaným zlatem. Poptávku po zlatě můţeme rozdělit na šperkařství, investování a průmyslovou výrobu. Některé zdroje uvádí na straně nabídky také centrální banky. Jiné zdroje zase berou zlaté rezervy centrálních bank pouze jako poptávku. Protoţe tyto instituce v posledních letech více zlata nakupují (poptávají), neţ prodávají (nabízejí), zařadím v této práci centrální banky na stranu poptávky. 30 Nabídka Poměr mezi dvěma sloţkami nabídky těţbou a recyklovaným zlatem je zaznamenán na následujícím grafu. Graf 1 Poměr mezi těţbou zlata a recyklovaným zlatem průměr Těžba zlata (61,4 %) Recyklace zlata (38,6 %) Zdroj: Upraveno dle Demand and supply. In: World Gold Council [online] [cit ]. Dostupné z: Podle očekávání téměř dvě třetiny nabídky tvoří těţba zlata. Tento drahý kov se těţí na všech kontinentech kromě Antarktidy, kde je těţba zakázána. V současné době je produkce zlatých dolů poměrně stabilní. Jedná se průměrně o tun ročně. Stabilita je také do určité míry dána tím, ţe pokud se otevře nový důl, tak pouze nahrazuje jiný, který svoji činnost ukončuje. Otevírání a uzavírání dolů je velmi sloţité, a proto nejsou těţařské společnosti schopné rychle reagovat na změnu trţní ceny zlata. 31 Pouze v deseti zemích světa se vytěţí ročně téměř 1900 tun zlata. To odpovídá přibliţně 67 % veškeré produkce. 32 Graf níţe ukazuje, o které státy se jedná. 30 Demand and supply. In: World Gold Council [online] [cit ]. Dostupné z: 31 Tamtéţ. 32 Top 10 Gold Producing Countries In The World. In: FinancesOnline.com [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 Graf 2 Těţba zlata v 10 zemích s největší produkcí v roce 2011 (v tunách) Zdroj: Zpracováno autorem dle Top 10 Gold Producing Countries In The World. In: FinancesOnline.com [online] [cit ]. Dostupné z: Uzbekistán je v tomto grafu sice na posledním místě, ale můţe se pyšnit největším povrchovým dolem na světě. V Indonésii je vůbec největší zlatý důl na světě, který ovšem také nejvíce znečišťuje ţivotní prostředí. Jednou ze zemí s největším potenciálem růstu těţby je Peru, které během poslední dekády vytěţilo téměř čtyřnásobně více neţ v minulosti. 33 Na prvních třech místech jsou USA, Austrálie a na prvním místě s velkým náskokem, a také ještě velkým potenciálním růstem těţby, Čína. Zlaté rezervy v 900 dolech po celém světě jsou odhadovány přibliţně na tun. 34 Více neţ třetinu celkové nabídky zlata tvoří jeho recyklace. Na rozdíl od těţby je elastičtější částí. Pokud se cena zlata zvyšuje, zvětšuje se i objem recyklovaného zlata a naopak. 35 Poptávka Poptávka po zlatu je samozřejmě rozprostřena po celém světě. Indie, Čína, Hongkong, Taiwan, Turecko a USA společně představují více neţ polovinu světové poptávky po zlatě. Jako jedny z hlavních faktorů, které ovlivňují poptávku, lze povaţovat sociálněekonomické a kulturní prostředí společně s demografickým vývojem. 36 Celková poptávka se v posledních letech pohybuje mezi tun. 37 Poměr mezi čtyřmi sloţkami poptávky šperkařstvím, investicemi, průmyslovým vyuţitím a zlatými rezervami centrálních bank je znázorněn na následujícím grafu. 33 Top 10 Gold Producing Countries In The World. In: FinancesOnline.com [online] [cit ]. Dostupné z: 34 FABOZZI F. J., FÜSS R., KAISER D. G. The Handbook of Commondity Investing. New Jersey: John Wiley & Sons, s ISBN Demand and supply. In: World Gold Council [online] [cit ]. Dostupné z: 36 Tamtéţ. 37 Gold demand trends Q In: World Gold Council [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/gdt_q3_2013.pdf 20

21 Graf 3 Poměr mezi sloţkami poptávky po zlatu průměr Investiční zlato (36,3 %) Průmyslové využití (10,8 %) Šperkařství (49 %) Zlaté rezervy CB (3,9 %) Zdroj: Upraveno dle Demand and supply. In: World Gold Council [online] [cit ]. Dostupné z: Dlouhodobě největší částí poptávky je šperkařství. V roce 2012 byla největším poptávajícím zlatých šperků Indie (28 %). V souvislosti s finanční krizí klesla v letech ochota lidí utrácet nejen za zlaté šperky téměř po celém světě s výjimkou asijských zemí. Nejvíce ovlivňujícími faktory je cenová dostupnost a přitaţlivost. Pokud jsou ceny stabilní, zvyšuje se i mnoţství prodaných šperků. V případě volatility cen je tomu přesně naopak. Největší potenciál v nárůstu této části poptávky mají Indie a Čína. 38 Druhou největší částí poptávky je, v souvislosti s touto prací nejdůleţitější, oblast investičního zlata. Tento díl zabírá více neţ třetinu. Od roku 2003 zaznamenala tato sloţka největší nárůst. Je mnoho faktorů, které ovlivňují poptávku individuálních i investičních investorů. Jako hlavní lze označit ochranu proti riziku a nestabilitě. Další příčinou zvýšení poptávky po investičním zlatu bylo zavedení prodeje zlata online a vznik nových ETF fondů. Existuje mnoho dalších způsobů jak do tohoto drahého kovu investovat. 39 Způsobu investic do zlata a dalších drahých kovů se věnuje kapitola 3. Třetí největší částí poptávky je v současné době průmysl. Zlato se pouţívá při výrobě elektroniky nebo v zubním lékařství. Jeho uţití v těchto oblastech je umoţněno vlastnostmi, které tento drahý kov má. Jedná se především o elektrickou vodivost. V lékařství se pouţívalo zlato jiţ ve starověkém Egyptě. Vyuţívá se jeho odolnosti vůči bakteriím a korozi. Nedávný výzkum odhalil další moţnosti vyuţití zlata. Jako příklad lze uvést omezení znečišťování ovzduší nebo léčbu rakoviny. 40 Nejmenší část poptávky tvoří zlaté rezervy centrálních bank. Centrální banky a mezinárodní instituce (např. MMF) drţí přibliţně pětinu dosud vytěţeného zlata jako své rezervy. Průměrně mají banky ve zlatě přibliţně 15 % oficiálních rezerv, tato hodnota se samozřejmě liší v jednotlivých zemích (viz tabulka níţe). Jako důsledek zlatého standardu mají vyšší rezervy ve zlatě země západní Evropy a USA (nad 40 %). U rozvojových zemí je to do 5 %. V poslední době nastaly změny v oblasti nákupu a prodeje zlata centrálními bankami. Po dvaceti letech, kdy byly centrální banky čistými prodejci zlata, se v letech 2009 a 2010 naopak staly nakupujícími tohoto drahého kovu. Největší nárůst nákupu zlata byl zaznamenán v rozvojových zemích. Hlavním důvodem byl pokus o znovu nastolení rovnováhy mezi devízovými rezervami a zlatem. Niţšímu 38 Demand and supply. In: World Gold Council [online] [cit ]. Dostupné z: 39 Tamtéţ. 40 Tamtéţ. 21

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_20

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. a) určeno pro učitele b) obsahuje základní informace stříbru a zlatu c) Vhodné pro shrnutí a zopakování učiva

Moravské gymnázium Brno s.r.o. a) určeno pro učitele b) obsahuje základní informace stříbru a zlatu c) Vhodné pro shrnutí a zopakování učiva Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - prvky 2. ročník Datum tvorby 11.3. 2013 Anotace a) určeno pro

Více

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů

SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů Tisková zpráva SAFINA utržila za první čtvrtletí více než 150 mil. Kč v segmentu investičních drahých kovů -Společnost rovněž hodnotí hlavní trendy ve vývoji trhu s investičními drahými kovy za dané období-

Více

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva

Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Rostoucí význam komodit jako investičního aktiva Praha 20. 10. 2011 Přednášející: Jan Korb Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424

Více

INVESTICE DO DRAHÝCH KOVŮ

INVESTICE DO DRAHÝCH KOVŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance INVESTICE DO DRAHÝCH KOVŮ Investments in Precious Metals Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Martin SVOBODA, Ph.D. Autor: Bc.

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

Vyplatí se investovat do komodit? Ing. Milan Tomášek ČP INVEST tomasek@cpinvest.cz

Vyplatí se investovat do komodit? Ing. Milan Tomášek ČP INVEST tomasek@cpinvest.cz Vyplatí se investovat do komodit? Ing. Milan Tomášek ČP INVEST tomasek@cpinvest.cz Zatímco cena akcií či dluhopisů může klesnout na nulu, u komodit se to stát nemůže. Proč investovat do komodit + charakteristiky

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách

Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Analýza vývoje objemů uzavřených kontraktů na světových komoditních burzách Ing. Kamil Smolík, Ing. Martin Srna Ústav ekonomiky, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading)

rními komoditami futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Obchodování s agrárn rními komoditami na světových komoditních burzách futures a opce (World Agricultural Futures and Options Trading) Jindřich ich Špička Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Research

Více

STŘÍBRO LONG: Průmyslová poptávka tlačí cenu stříbra vzhůru

STŘÍBRO LONG: Průmyslová poptávka tlačí cenu stříbra vzhůru STŘÍBRO LONG: Průmyslová poptávka tlačí cenu stříbra vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 14. 10. 2010 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna

B U R Z O V N Í O B C H O D Y. Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna B U R Z O V N Í O B C H O D Y Ing. Marie Zvěřinová BOR s.r.o Choceň, expozitura Slavkov u Brna 1) Historie burzy 2) Globalizace světového hospodářství konsolidaci burzovních trhů 3) Historie českého burzovnictví

Více

DRAHÉ KOVY A MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO NICH V ČESKÉ REPUBLICE

DRAHÉ KOVY A MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO NICH V ČESKÉ REPUBLICE MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finance DRAHÉ KOVY A MOŽNOSTI INVESTOVÁNÍ DO NICH V ČESKÉ REPUBLICE Precious metals and investment possibilities in the Czech Republic Diplomová

Více

Platina - LONG. Cena platiny je těsně nad produkčními náklady. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012

Platina - LONG. Cena platiny je těsně nad produkčními náklady. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012 Platina - LONG Cena platiny je těsně nad produkčními náklady Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888

Více

Propagační materiál* 1. místo v kategorii Nejlepší Privátní Banka v ČR

Propagační materiál* 1. místo v kategorii Nejlepší Privátní Banka v ČR Obchodování s drahými kovy Propagační materiál* 1. místo v kategorii Nejlepší Privátní Banka v ČR Praha 5. listopadu 2012 Srovnání obchodů s drahými kovy S UniCredit Privátn tním Bankovnictv ankovnictvím

Více

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO

: Finanční gramotnost, VY_62_IINOVACE_19_FO 19. BURZY Zvláštní forma trhu, střetává se nabídka s poptávkou. Zvláštnostmi tohoto trhu jsou podstatné znaky burzy: 1. Obchody se uzavírají zastupitelnými předměty, se kterými je přípustné obchodovat.

Více

Platina long. Nákup platiny spekulace na růst ceny. Říjen 2003

Platina long. Nákup platiny spekulace na růst ceny. Říjen 2003 Platina long Nákup platiny spekulace na růst ceny Říjen 2003 1 Platina na vzestup Přestože patří platina mezi drahé kovy, má velké využití také jako kov průmyslový. Právě tato kombinace způsobuje, že poptávka

Více

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 Investiční espresso 4/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 1 Komodity Dnes se v espressu zaměříme na jeden z největších finančních trhů světa a to

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Allianz investiční fondy

Allianz investiční fondy Allianz investiční fondy Napětí na blízkém východě a katastrofa v Japonsku způsobily pokles na akciovém trhu. Komentář k vývoji na finančních trzích Úvod Začátek prvního kvartálu roku 2011 byl ve znamení

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Nařízení č. 06/CZ/08. předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 29. dubna 2008

Nařízení č. 06/CZ/08. předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 29. dubna 2008 Nařízení č. 06/CZ/08 předsedy představenstva X-Trade Brokers DM S.A. z 29. dub 2008 V souladu s ustanoveními v Obchodních podmínkách o poskytování zprostředkovatelských služeb a provádění příkazů při obchodování

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP

Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu. 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost v sekundéru a její podíl na HDP Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ekonomická geografie I Cvičení z geografie průmyslu 1. Hrubý domácí produkt vybraných států světa a zaměstnanost

Více

CRB index long. Nákup CRB indexu spekulace na růst kurzu. Listopad 2003

CRB index long. Nákup CRB indexu spekulace na růst kurzu. Listopad 2003 CRB index long Nákup CRB indexu spekulace na růst kurzu Listopad 2003 1 CRB index na vzestup Naše analýzy z tohoto roku mají až na jednu výjimku něco společného, a tím je směr očekávaného budoucího vývoje

Více

Káva long. Nákup kávy C spekulace na růst ceny. Kamil Bednář. Listopad 2004

Káva long. Nákup kávy C spekulace na růst ceny. Kamil Bednář. Listopad 2004 Káva long Nákup kávy C spekulace na růst ceny Kamil Bednář Listopad 2004 1 Káva na vzestup Káva v současné době reprezentuje velmi zajímavou obchodní příležitost. Kombinace fundamentálních a technických

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Cameco Corp. CAMECO Corp. Kanadská společnost Cameco Corp. se zabývá výzkumem nových nalezišť, těžbou, zušlechťováním a prodejem uranu. Jedná se o největšího

Více

Paládium long. Nákup paládia spekulace na růst ceny. Září 2003

Paládium long. Nákup paládia spekulace na růst ceny. Září 2003 Paládium long Nákup paládia spekulace na růst ceny Září 2003 1 Paládium na vzestup Téměř tři roky trvající sestupný trend na trhu s paládiem je u konce. Díky očekávanému silnému ekonomickému růstu především

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

ZLATO LONG Obchod na růst ceny zlata

ZLATO LONG Obchod na růst ceny zlata ZLATO LONG Obchod na růst ceny zlata Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz, tel. 2460 888 88 18/06/ 2007 Štěpán Pírko, analytik pirko@colosseum.cz, tel. 2460 888 88 Souhrn Přibližně od začátku května

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: EKRZU_EKONOMIKA2_08 Název materiálu: PENÍZE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Paládium long Nákup podhodnocené komodity

Paládium long Nákup podhodnocené komodity Souhrn Paládium long Nákup podhodnocené komodity Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 04.02.2008 Drahé kovy v současnosti kralují komoditním trhům. Cena zlata nebo platiny prudce roste a každým

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

Stříbro long. Nákup stříbra spekulace na růst ceny. Říjen 2004

Stříbro long. Nákup stříbra spekulace na růst ceny. Říjen 2004 Stříbro long Nákup stříbra spekulace na růst ceny Říjen 2004 1 Stříbro na vzestup Stříbro je zpátky. Tento trh je nyní mnohem zajímavější a skrývá v sobě vyšší ziskový potenciál než kdykoliv předtím. Podle

Více

Stříbro LONG. Obchod na vzestup ceny stříbra. Souhrn. Štěpán Pírko, 6. listopadu 2006

Stříbro LONG. Obchod na vzestup ceny stříbra. Souhrn. Štěpán Pírko, 6. listopadu 2006 Souhrn Stříbro LONG Obchod na vzestup ceny stříbra Štěpán Pírko, 6. listopadu 2006 Stříbro patří mezi nejzajímavější investice současnosti. Tato věta se pomalu stává klišé v našich analýzách, kde již dlouhou

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY

Přírodopis 9. Přehled minerálů PRVKY Přírodopis 9 10. hodina Přehled minerálů PRVKY Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí I. Prvky V přírodě existuje přes 20 minerálů tvořených samostatnými prvky. Dělí se na kovy: měď (Cu), stříbro (Ag),

Více

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Ferrari je italská automobilová značka, která proslula

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů

Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Co se hodí vědět při propadu akcií a dluhopisů Rizikovost investice lze ukázat v grafu, který informuje o tom, jak hluboko dokázaly akcie a dluhopisy v minulosti klesnout z předchozího maxima a jak dlouho

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Obilniny LONG. Souhrn. 7 důvodů, proč investovat do obilí. obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007. Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007

Obilniny LONG. Souhrn. 7 důvodů, proč investovat do obilí. obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007. Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007 Obilniny LONG obilniny a olejniny budou tahounem roku 2007 Štěpán Pírko, aktualizováno 8/1/2007 Souhrn Sektor obilnin a olejnin je oproti ostatním komoditním sektorům stále velmi levný a přitom existuje

Více

ZLATO JAKO INVESTICE

ZLATO JAKO INVESTICE ZLATO JAKO INVESTICE Jiû v roce 1966 napsal Alan Greenspan ve své stati Zlato a finanëní svoboda : «...bez zlatého standardu neexistuje moûnost, jak ochránit úspory p ed zcizením inflací. Bez nïj neexistuje

Více

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014 jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 1 05/2014 Obsah 1 Základní informace o BALANCE Index 6 2 Emitent podkladového aktiva 3 Parametry produktu 4 Popis

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Určování hustoty materiálů

Určování hustoty materiálů Určování hustoty materiálů 31 V řadě případů se nám dostanou ke zkoušení předměty, které nelze zkoušet na kameni bez poškození. Na XRF analyzátoru zase nejsme schopni zjistit složení základního materiálu,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. březen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 110.2-0.1 4.8 25.4 14.8 91.5 56.6 110.3 ropa - Brent 106.2-1.2 3.7 20.6 13.2 75.0 60.2

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku?

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Asi všichni máme zkušenost s tím, že nám rodiče spořili, a když jsme se k penězům v osmnácti letech dostali, nebylo z nich skoro

Více

Cín s kosočtverečnou strukturou: vzniká zahřátím cínu s krychlovou strukturou nad 161 C. Velmi křehký, snadno práškovatelný.

Cín s kosočtverečnou strukturou: vzniká zahřátím cínu s krychlovou strukturou nad 161 C. Velmi křehký, snadno práškovatelný. ZBYLÉ PRVKY Cín Cín s krychlovou strukturou: je stříbrobílý, lesklý kov, nepříliš tvrdý, ale znatelně tažný, dobrý vodič tepla a elektrického proudu. Cín je na vzduchu za běžných podmínek stály, za vyšší

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Kukuřice long. Nákup kukuřice spekulace na růst ceny. Srpen 2004. Kamil Bednář

Kukuřice long. Nákup kukuřice spekulace na růst ceny. Srpen 2004. Kamil Bednář Kukuřice long Nákup kukuřice spekulace na růst ceny Srpen 2004 Kamil Bednář 1 Kukuřice na vzestup Podle našeho názoru je cenový pokles kukuřice z posledních měsíců u konce a trh se nachází na začátku nové

Více

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ

ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ ALGORITHMIC TRADING STARÁME SE O VÁŠ ZISK w Jakým způsobem zhodnocujeme prostředky? Využíváme algoritmický obchodní systém Algoritmický obchodní systém je komplexní nástroj, který

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 55.0-3.7-12.0-51.3-42.7-41.9 55.0 145.3 ropa - Brent 52.3-3.6-11.5-53.3-44.3-43.3 52.0

Více

Finanční síla na energetickém trhu

Finanční síla na energetickém trhu Finanční síla na energetickém trhu Jakub Ţidoň, Energy Derivatives sales Konference: Hospodaření s energií v podnicích, 20.10.2011 Obsah prezentace 1. Proč zajišťovací deriváty na elektřinu či plyn? 2.

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

PLATINA LONG: Investice do rozvoje automobilismu

PLATINA LONG: Investice do rozvoje automobilismu PLATINA LONG: Investice do rozvoje automobilismu Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 21. 01. 2010 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420

Více

Zlatý poklad České republiky. Jan Dolista so-cool@ehm.cz

Zlatý poklad České republiky. Jan Dolista so-cool@ehm.cz Zlatý poklad České republiky Jan Dolista so-cool@ehm.cz 1.11.2009 Zlatý poklad neboli měnové zlato K čemu vlastně slouží? Měnové zlato tvoří část devizových rezerv. Slouží tedy jako mezinárodní platidlo

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov záliba investice Sběratelství potřebuje porozumění, čas a partnera, který sdílí Vaše zájmy. Bude nám ctí společně s Vámi budovat Vaši sbírku, hledat vzácné exempláře

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz Ropa WTI - short Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů Vít Jedlička, analytik jedlicka@colosseum.cz 3.12.2013 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

Investiční espresso 1/2011

Investiční espresso 1/2011 Investiční espresso 1/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 8.2. 2011 OBSAH 1. Ohlédnutí za rokem 2010 od získání licence po nastavení služby 2. Jak dopadla naše

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více