INVESTICE DO DRAHÝCH KOVŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO DRAHÝCH KOVŮ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance INVESTICE DO DRAHÝCH KOVŮ Investments in Precious Metals Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Martin SVOBODA, Ph.D. Autor: David DLABAJA Brno, 2014

2

3

4 Jméno a příjmení autora: David Dlabaja Název bakalářské práce: Investice do drahých kovů Název bakalářské práce anglicky: Investments in Precious Metals Katedra: Financí Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem bakalářské práce Investice do drahých kovů je analyzovat moţnosti investování do drahých kovů, jakoţto investičních instrumentů finančního trhu. První část práce je zaměřena obecně na charakteristiku drahých kovů. Pozornost je věnována zlatu, stříbru, platině a palladiu. Poté jsou popsány moţnosti investování do drahých kovů, výhody a nevýhody těchto investic. V závěru práce jsou shrnuty poznatky a formulována doporučení ohledně investování do drahých kovů. Annotation The subject of this bachelor thesis Investments in precious metals is to analyze opportunities to invest in precious metals, as an investment instruments on financial market. The first part of the work is focused on characteristics of precious metals in general. Attention is given to gold, silver, platinum and palladium. Then, opportunities of investing in precious metals, advantages and disadvantages are described. In the conclusion, findings are summarized and recommendations on investing in precious metals are formulated. Klíčová slova drahé kovy, investice, zlato, stříbro, platina, palladium Keywords precious metals, investments, gold, silver, platinum, palladium

5 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci Investice do drahých kovů vypracoval samostatně pod vedením doc. Ing. Martina Svobody, Ph.D. a uvedl v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 12. dubna 2014 Podpis

6

7 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval svému vedoucímu doc. Ing. Martinu Svobodovi, Ph.D. za odborné rady a cenné připomínky, které byly uţitečné při tvorbě této bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval své rodině a kamarádům, kteří mě po celou dobu psaní této práce podporovali.

8

9 OBSAH Úvod Charakteristika drahých kovů Zařazení drahých kovů mezi komodity Definice drahých kovů Drahé kovy Zlato Historie zlata Nabídka a poptávka zlata Vývoj ceny zlata Stříbro Historie stříbra Nabídka a poptávka stříbra Vývoj ceny stříbra Platina Historie platiny Nabídka a poptávka platiny Vývoj ceny platiny Palladium Historie palladia Nabídka a poptávka palladia Vývoj ceny palladia Moţnosti investování do drahých kovů Přímé investování Nepřímé investování Výhody a nevýhody spojené s investováním do drahých kovů Výhody Nevýhody Investice do drahých kovů a investiční doporučení Závěr Seznam pouţitých zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků... 53

10

11 ÚVOD V poslední době se opět rozvířily diskuze na téma drahé kovy. Nejen zlato, ale také stříbro, platina nebo palladium zaţívají v dobách celosvětových ekonomických a potaţmo také finančních problémů období, kdy se o nich mnohem více neţ jindy mluví jako o investičních nástrojích. Nedávná finanční krize je toho důkazem. Zlato a stříbro jsou mezi lidmi uznávány jako něco vzácného jiţ od starověku. Jejich dlouhá historie je dobře známa po celém světě a téměř kdekoliv je na tyto kovy pohlíţeno s obdivem. Naproti tomu platina a palladium za sebou nemají tak dlouhou a bohatou historii. Byly objeveny teprve nedávno, ale i přesto si je pod pojmem drahé kovy vybaví jiţ téměř kaţdý člověk. Investování do drahých kovů má mnoho podob. Jako kaţdá investice přináší i investice do drahých kovů svá rizika, ale také určitá pozitiva. Tato práce se tedy zabývá investováním do těchto drahých kovů. Cílem této bakalářské práce je nejdříve analyzovat drahé kovy jako samostatnou třídu aktiv, poté zhodnotit způsoby (moţnosti) investování do drahých kovů a na závěr formulovat doporučení ohledně investování do drahých kovů. Tato práce je rozdělena do pěti kapitol. V první části se zaměřím na začlenění drahých kovů mezi komodity. Drahé kovy vymezím jako samostatnou třídu aktiv, nastíním přehled těchto kovů a jejich obecné vlastnosti. Ve druhé kapitole jsou rozebrány čtyři nejznámější drahé kovy zlato, stříbro, platina a palladium. Blíţe se podívám na jejich vlastnosti a historii. Podobně jako na ostatních trzích i na trhu drahých kovů se utváří cena na základě nabídky a poptávky, proto se v této části věnuji také této oblasti. U všech zmíněných kovů je také diskutována jejich cena a její moţný budoucí vývoj. Ve třetí části více přiblíţím jednotlivé moţnosti investování do drahých kovů. Investice rozdělím na přímé (fyzické, hmotné) mezi které patří zejména cihly a mince, a nepřímé (nehmotné) sem můţeme zařadit futures, certifikáty, akcie, dluhopisy a fondy. Ve čtvrté kapitole jsou diskutovány výhody a nevýhody investování do drahých kovů. V poslední části jsou pak shrnuty dosavadní poznatky o této problematice. Jsou zde také formulována doporučení, zda je vhodné investovat do drahých kovů. A pokud ano, tak kdy se to vyplatí a proč vůbec do drahých kovů investovat. K vypracování této bakalářské práce jsou vyuţity tyto metody: analýza, syntéza, komparace. 11

12 1 CHARAKTERISTIKA DRAHÝCH KOVŮ Zřejmě kaţdý dospělý člověk jiţ ve svém ţivotě slyšel o drahých kovech minimálně tedy o zlatě a stříbře. Tyto kovy fascinují lidstvo uţ několik staletí. Například počátky pouţívání nejznámějšího drahého kovu, zlata, se datují aţ do roku 4000 př. n. l. 1 Drahé kovy jsou v současné době, kromě jiného, brány jako investiční instrumenty a proto se jimi tato práce zabývá. Nejprve se zaměřím na to, do jaké třídy aktiv drahé kovy řadíme, které kovy do této skupiny patří a jak můţeme drahé kovy definovat. 1.1 Zařazení drahých kovů mezi komodity Drahé kovy jsou typicky řazeny mezi komodity. 2 Do styku s komoditami přicházíme prakticky kaţdý den. Mezi komodity patří většina základních surovin. Jako příklad si můţeme uvést pšenici, kukuřici, maso, ropu, zlato, bavlnu atd. 3 Komodity si tedy můţeme představit jako základní suroviny, které se pouţívají k obchodnímu styku a které jsou zaměnitelné s jinými komoditami stejného typu (trojská unce 4 zlata vytěţená v Jihoafrické republice je stejná jako trojská unce zlata vytěţená v Rusku). Komodity se nejčastěji pouţívají jako vstupy při výrobě jiného zboţí. Kvalita dané komodity se můţe mírně lišit, ale jejich forma je v podstatě jednotná od všech výrobců. Pokud jsou komodity obchodovány na burze, musí také splňovat stanovené minimální standardy. 5 Obchodování s komoditami probíhá na specializovaných burzách. Na světě je asi 20 komoditních burz nejznámější v Chicagu a Londýně. Zboţí se na těchto burzách ovšem fyzicky nenachází. 6 Burza funguje pouze jako organizátor trhu a zprostředkovatel. Komodity se dělí do několika skupin. Server commodities.about.com poskytuje rozdělení komodit do těchto pěti skupin: Zrna (semena) kukuřice, sojové boby, pšenice, rýţe Energie ropa, topný olej, benzín, zemní plyn Kovy zlato, stříbro, platina, paladium, měď, olovo Softs ( měkké ) komodity káva, kakao, cukr, pomerančový koncentrát, bavlna Hospodářská zvířata skot, prasata 7 1 STRUZ NKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s ISBN FABOZZI F. J., FÜSS R., KAISER D. G. The Handbook of Commondity Investing. New Jersey: John Wiley & Sons, s ISBN NESNÍDAL, Tomáš a Petr PODHAJSKÝ. Obchodování na komoditních trzích: průvodce spekulanta. 1. vyd. Praha: Grada, s. 13. ISBN X 4 jednotka váhy při obchodování s drahými kovy, 1 trojská unce = 31,103 gramů 5 Commodity. In: Investopedia.com [online] [cit ]. Upraveno. Dostupné z: 6 MELLON, Jim. 10 nejlepších investic na příštích 10 let: [spořte, investujte, prosperujte]. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, vi, s. 99. ISBN Commodities Profiles - Types of Commodities and Futures to Trade. In: About.com [online] [cit ]. Upraveno. Dostupné z: 12

13 Dosti podobné rozdělení nabízí i další servery zabývající se komoditami. Jedním z nich je například server CommodityHQ.com. Jako další členění komodit můţe poslouţit rozdělení na těţké a lehké (měkké) komodity. Lehké komodity se dále dělí na hospodářská zvířata, průmyslové zemědělské plodiny a jedlé plodiny. Těţké komodity můţeme rozčlenit na energie a kovy, do kterých samozřejmě patří mimo jiné také drahé kovy. 8 Podrobnější rozčlenění nabízí následující schéma: Obrázek 1 Dělení komodit Zdroj: Vlastní zpracování dle FABOZZI F. J., FÜSS R., KAISER D. G. The Handbook of Commondity Investing. New Jersey: John Wiley & Sons, s. 8. ISBN Definice drahých kovů Podle zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů povaţujeme za drahé kovy zlato, stříbro, platinu, palladium, iridium, rhodium, ruthenium, osmium. 9 8 FABOZZI F. J., FÜSS R., KAISER D. G. The Handbook of Commondity Investing. New Jersey: John Wiley & Sons, s ISBN DROZEN, František. Drahé kameny a kovy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 45. Edice základů oceňování majetku, 2. ISBN

14 Všechny tyto kovy můţeme nalézt v periodické soustavě prvků, a to konkrétně ve skupinách VIII. B a I. B. a periodě 5 a Zlato a stříbro se pouţívají jiţ několik tisíciletí, ostatní drahé kovy byly objeveny teprve relativně nedávno (těchto šest zbylých drahých kovů platina, palladium, iridium, rhodium, ruthenium, osmium patří do skupiny platinových kovů, někdy také označovaných jako PGM platinum group metals). Tyto kovy a jejich slitiny se pouţívají například v lékařství, automobilovém, leteckém, textilním a chemickém průmyslu, při výrobě elektroniky nebo šperků. 11 Všechny tyto kovy mají velmi vysoké hustoty (v rozmezí od stříbra 10,5 g/cm 3 aţ po iridium 22,6 g/cm 3 ), relativně dobrou odolnost proti korozi, dobrou vodivost elektrického proudu. Mezi další jejich vlastnosti patří například lesklý vzhled, coţ je jeden z důvodů, proč se hojně vyuţívají jako šperky. Protoţe jsou velmi vzácné a v přírodě je nenajdeme na kaţdém kroku, je běţná jejich recyklace. S tím souvisí, také jejich těţba, která je velmi nákladná. 12 Zajímavostí můţe být, ţe pokud bychom z našeho výčtu drahých kovů vynechali stříbro, tak více neţ 50 % roční produkce drahých kovů pochází z loţisek v Rusku a Jihoafrické republice. 13 Chemicky jsou drahé kovy mnohem méně reaktivní neţ většina jiných prvků. Mají dobrou taţnost, díky tomu je moţné tyto kovy zpracovat do nejrůznějších tvarů. Další z vlastností drahých kovů je jejich vysoký bod tání teplota nutná k roztavení a zpracování kovu. 14 Podrobnějšímu popisu vybraných drahých kovů se věnuje následující kapitola. 10 Definition of precious metals. In: About.com [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Precious Metals. In: KEYtoMETALS.com [online]. [cit ]. Dostupné z: 12 Tamtéţ. 13 Precious Metals Definition - What is Precious Metals? In: InvestorGlossary.com [online]. [cit ]. Dostupné z: 14 Precious Metals. In: KEYtoMETALS.com [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

15 2 DRAHÉ KOVY Jak jiţ bylo zmíněno výše, mezi drahé kovy řadíme zlato, stříbro, platinu, palladium, iridium, rhodium, ruthenium a osmium. V této práci se budu věnovat pouze čtyřem a to těm nejznámějším zlatu, stříbru, platině a palladiu. U kaţdého z těchto kovů si přiblíţíme jeho vlastnosti a historii, podíváme se, jaká je nabídka těchto kovů a také poptávka po nich. A v neposlední řadě se zaměříme na vývoj cen těchto drahých kovů a jejich moţný budoucí vývoj. 2.1 Zlato Jednoznačně nejznámějším drahým kovem je bezpochyby zlato. Jiţ od pradávna vnímá člověk tento drahý kov jako něco vzácného, neobyčejného a mimořádného. Zlato (latinsky Aurum, chemická značka Au) jedná se o nejkujnější a také nejtvárnější kov. Tomuto kovu přispívá k oblibě jeho stálost a odolnost vůči vnějším vlivům (reaguje pouze s lučavkou královskou a s roztoky kyanidů). Mezi kladné vlastnosti patří také tepelná a elektrická vodivost. Kujnost je další z předností tohoto kovu. Jednu trojskou unci zlata lze zpracovat do drátu o délce 50 mil (asi 80,5 km). 15 Výskyt zlata v přírodě je častý v jeho ryzí podobě. Nejčastěji ve formě zrnek, šupin nebo valounů. Největší valoun byl nalezen v roce 1869 v Austrálii. Váţil 70,9 kg. Na jednu tunu horniny v zemské kůře připadá v průměru 0,0035 gramu zlata. 16 Typickou barvou zlata je ţlutá barva. Nelze také zanedbat jeho vysokou lesklost, díky které má jiţ po tisíciletí důleţitou roli při výrobě šperků. Protoţe je ryzí zlato poměrně měkké a pouţíváním nebo nošením by se rychle opotřebilo, pouţívá se při výrobě zlatých šperků slitin zlata s jinými kovy. Ryzost (obsah drahého kovu ve slitině) se uvádí v tisícinách nebo v karátech. Za nejniţší zákonnou ryzost se v České republice povaţuje ryzost 589/1000 u zlatého cizího zboţí a 585/1000 u zlatého starého zboţí. 17 Tabulka 1 Obsah zlata ve špercích Zdroj: Vlastní zpracování dle Buy Gold: Gold Purity. In: goldprice.org [online] [cit ] Dostupné z: 15 Fyzikální vlastnosti zlata. In: TrustWorthyInvestment.com [online]. [cit ]. Dostupné z: 16 STRUŢ, Jan a Bohumil J. STUDÝNKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s. 37. ISBN DROZEN, František. Drahé kameny a kovy. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 53. Edice základů oceňování majetku, 2. ISBN

16 Přidáváním jiných kovů ke zlatu se samozřejmě mění také jeho barva. Například bílé zlato vzniká příměsí palladia nebo niklu, červené příměsí mědi, zelené spojením zlata se stříbrem nebo kadmiem, modré potom sloučením zlata s ocelí. 18 Vybrané fyzikální a chemické vlastnosti zlata: teplota tání: 1064,43 C hustota: 19,32 g/cm 3 elektrická vodivost: 4,5*10 7 S m -1 tvrdost: 2,5 zařazení: přechodné kovy 19 Investiční zlato má také oproti ostatním drahým kovům tu výhodu, ţe je podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno za splnění určitých podmínek (např. minimální ryzosti) od této daně Historie zlata Zcela jistě by se o dějinách zlata dala napsat celá závěrečná práce či dokonce kniha. Nicméně cílem této práce není znát podrobně historii jednotlivých drahých kovů. Přesto si myslím, ţe je důleţité a moţná dokonce i nezbytné se o historii zlata alespoň stručně zmínit. Na následujících řádcích se podíváme na historii zlata jako kovu a také jako prostředku směny, tedy peněz. Pravěk a starověk Zlato se na zemi nachází jiţ od pradávna. Poprvé jej pravěcí lidé začali pouţívat okolo roku 4000 př. n. l. Nejdříve k výrobě jiných nástrojů, ale postupem času zjistili, ţe se k tomuto účelu kvůli své měkkosti nehodí a zlato se začalo pouţívat například jako šperk nebo později jako prostředek směny. Zřejmě nejstarší naleziště zlata byla v Egyptě. S těţbou se zde podle odhadů začalo jiţ mezi 5. a 4. tisíciletím př. n. l. Pravděpodobně nejznámější oblastí těţby starověkého Egypta byla Núbie. Je obdivuhodné, ţe jiţ v té době zlatníci znali techniky k pozlacování nebo barvení zlata. Egyptští králové byli dokonce se zlatem pohřbíváni. Většina hrobek byla ale bohuţel vykradena. Nejznámější a největší objev zlata pocházejícího z tohoto období je zajisté zlatá rakev faraona Tutanchamona z poloviny 14. století př. n. l. (k objevu došlo v roce 1922). Dalším významným nalezištěm tohoto drahého kovu byla později ve středověku oblast západní Afriky (dnešní Ghana, Mali). 20 Další starověkou kulturou, která se zabývala zlatem, byla Mezopotámie. I přesto, ţe se v údolí mezi řekami Eufratem a Tigridem nenacházela téměř ţádná naleziště zlata, vydobyl si zde tento kov významné postavení. Většina zlata se na toto území dostala díky obchodu s Egyptem nebo jako kořist z vítězných taţení. Nejstarší nalezené zlato z této oblasti pochází také ze 4. tisíciletí př. n. l. Pouţívalo se hlavně k výrobě šperků a malých předmětů. Mezi další asijská území s velkou tradicí zlata patřila Malá Asie, Persie, Indie nebo Čína STRUŢ, Jan a Bohumil J. STUDÝNKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s. 45. ISBN Zlato, chemický prvek Au, popis a vlastnosti. In: prvky.com [online] [cit ]. Dostupné z: 20 STRUŢ, Jan a Bohumil J. STUDÝNKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s ISBN Tamtéţ. 16

17 V období starověkého Řecka a Říma se na jejich územích příliš nalezišť zlata nenacházelo, a tak zlato do těchto říší proudilo spíše z provincií a dobytých území. Konkrétně u Říma například z jiţ zmíněného Egypta, Hispánie, nebo Dácie. 22 Středověk V období středověku se v Evropě objevovala další naleziště - například v Čechách, Durynsku, Sasku nebo Karpatech. Další větší příliv zlata do Evropy se udál aţ během kříţových výprav. Válečníci jej dovezli ať uţ ze Svaté země nebo z Konstantinopole. Po objevení Ameriky v roce 1492 se někteří španělští dobrodruzi vydali přes oceán nalézt zlato v Novém světě. Na území mayské a aztécké říše se ovšem ţádné naleziště nenacházela. Bylo tu pouze zlato ve formě pokladů. Nejstarší zmínky o zpracování zlata v jiţní Americe pocházejí z roku 1900 př. n. l. Na území dnešního Peru se rozkládala říše Inků. Inkové rýţovali zlato ve vysokohorských řekách nebo ho těţili v mělkých šachtách. I toto území Evropané dobyli a zlatou kořist odvezli do Evropy. Jen z Kolumbie, kde byla největší naleziště zlata, bylo v 16. a 17. století vyvezeno zlato o váze 185 tun. Ve středověku se také objevovali první pokusy o vyrobení zlata. Pokoušeli se o to zejména alchymisté (i na dvoře císaře Rudolfa II.), ovšem neúspěšně. 23 Zlaté horečky Nová éra objevování zlata (a s ním spojené tzv. zlaté horečky) je datována do 19. století. Na území Ruska bylo nalezeno zlato jiţ dříve, ale jednalo se pouze o nevýznamné mnoţství. Změna nastala částečně jiţ v 18. století na Urale, ale největší boom přišel v roce 1823, kdy byla objevena naleziště zlata na Sibiři. Tento objev pomohl mimo jiné také ke stavbě Transsibiřské magistrály. Od poloviny 18. století aţ do začátku 20. století bylo v Rusku vytěţeno okolo tun zlata. V době největšího rozmachu se ovšem pozornost zlatokopů přesunula na jiný kontinent. 24 V Kalifornii začala zlatá horečka v roce Během pár let se sem přestěhovalo několik tisíc lidí v touze rychle zbohatnout. Zlato se rýţovalo převáţně na řece Sacramento. Týdně bylo moţné vydělat těţbou zlata aţ padesátinásobek mzdy běţné na východním pobřeţí Ameriky. Na začátku padesátých let se v této oblasti těţilo přes 70 tun zlata ročně. Asi ve stejné době bylo nalezeno také zlato v Austrálii a i tam propukla zlatá horečka. Díky tomu počet obyvatel Austrálie vzrostl jen během jednoho roku téměř na dvojnásobek. V 19. století se v Austrálii vyprodukovalo přes tun zlata. V roce 1886 vypukla další honba za zlatem, tentokrát v Jihoafrické republice. Rozdíl byl ovšem v tom, ţe se zde zlato nerýţovalo, ale těţilo z tvrdé horniny. K těţbě zlata byly nutné strojní mechanismy, a proto byl tento způsob také nákladnější a byl potřebný určitý vstupní kapitál. Jiţ 13 let po objevení zlata v této lokalitě byla JAR na prvním místě světových těţařů zlata. Klondike je posledním místem, které přilákalo koncem 19. století tisíce zlatokopů. Avšak i kvůli těţkým podmínkám na Aljašce bylo v této oblasti vytěţeno jen asi 78 tun zlata. 25 Těţbě zlata v současnosti se částečně věnuje kapitola Zlato v českých zemích Na našem území se zlato v dávných dobách získávalo především rýţování. Hlubinná těţba začala aţ ve 13. století. Do 14. století bylo na našem území vytěţeno asi 90 tun 22 STRUŢ, Jan a Bohumil J. STUDÝNKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s ISBN Tamtéţ. 24 STRUŢ, Jan a Bohumil J. STUDÝNKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s ISBN Tamtéţ. 17

18 zlata. V dalších staletích byla těţba zlata téměř zastavena. Pokud se objevilo nějaké nové naleziště, tak bylo většinou po několika letech, kvůli vysokým nákladům, uzavřeno. 26 Peníze a zlato Není ţádným tajemstvím, ţe díky poměrně dobré dělitelnosti, snadné rozpoznatelnosti a vzácnosti, bylo zlato prostředkem směny a mělo tedy funkci peněz. Před vznikem mincí ze zlata byla naprosto běţná naturální (barterová) směna. Poté se k obchodování pouţívaly jiné komodity, např. dobytek, plátna, mušle a jiné. První zlaté mince, pouţívané jako peníze, se objevily v 7. století př. n. l. v Lýdské říši na území dnešního Turecka. Jednalo se o tzv. plnohodnotné mince vyrobené ze slitiny zlata a stříbra. Jak se ale říše rozrůstaly, docházelo k nedostatku drahých kovů a tak byly stále častěji raţeny neplnohodnotné mince, které měly menší obsah drahého kovu. Postupem času (asi v 10. století) se na území Číny objevily papírové státovky. Tyto peníze se emitovaly zejména v době, kdy nebyl ve státní pokladně dostatek zlatých nebo stříbrných mincí ke krytí výdajů státní pokladny. Později, se vznikem prvních obchodních bank, docházelo také k emisi bankovek, které byly částečně kryty zlatem a částečně obchodními směnkami. Se vznikem centrálních bank se postupně objevuje monopol na vydávání peněz pouze těmito bankami. 27 Coţ platí u hotovostních peněz dodnes. Zlatý standard V historii existovalo hned několik tzv. zlatých standardů. Jako příklady mohu uvést standard zlaté mince, standard zlatého slitku, zlaté rezervy nebo zlaté devizy. Jednotlivé způsoby krytí měny zlatem se objevovali v různých zemích a obdobích ve většině míst vyspělého světa. Období od poslední třetiny 19. století aţ do vypuknutí 1. světové války je metalisty (zastánci peněz krytých zlatem) povaţováno za zlatý věk zlatého standardu. V této době bylo toto opatření zavedeno ve všech významných zemích tehdejší doby. Dalším způsobem krytí peněz zlatem je standard zlaté měny. Jedná se o poslední krytí měny tímto drahým kovem. Po druhé světové válce začal platit tzv. brettonwoodský systém měnových kurzů. Jednotlivé národní měny měly stanoven mezi sebou téměř pevný měnový kurz a zlato bylo moţné vyměnit pouze za dolary a to v poměru 35 USD za 1 trojskou unci. Tento stav byl však dlouhodobě neudrţitelný a v roce 1971 byl prezidentem Nixonem tento systém zrušen. Tímto rozhodnutím skončila vazba peněz na zlato. 28 Někteří zastánci zlatého standardu usilovně volají po jeho obnovení. Avšak tato moţnost se nejen kvůli omezené nabídce zlata jeví v současné době jako nereálná. Nelze samozřejmě vyloučit moţnost, ţe se mohou na mezinárodní úrovni při velkých obchodech obě strany domluvit na platbě ve fyzickém zlatě, ale tato praxe je opravdu jen zcela výjimečná. Platba zlatem v kaţdodenním ţivotě se dnes jeví spíše jako science fiction STRUŢ, Jan a Bohumil J. STUDÝNKA. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, s ISBN REVENDA, Zbyněk. Peníze a zlato. Vyd. 1. Praha: Management Press, s ISBN Tamtéţ. 29 REVENDA, Zbyněk. Peníze a zlato. Vyd. 1. Praha: Management Press, s ISBN

19 2.1.2 Nabídka a poptávka zlata Nabídka zlata je tvořena těţebními společnostmi a také recyklovaným zlatem. Poptávku po zlatě můţeme rozdělit na šperkařství, investování a průmyslovou výrobu. Některé zdroje uvádí na straně nabídky také centrální banky. Jiné zdroje zase berou zlaté rezervy centrálních bank pouze jako poptávku. Protoţe tyto instituce v posledních letech více zlata nakupují (poptávají), neţ prodávají (nabízejí), zařadím v této práci centrální banky na stranu poptávky. 30 Nabídka Poměr mezi dvěma sloţkami nabídky těţbou a recyklovaným zlatem je zaznamenán na následujícím grafu. Graf 1 Poměr mezi těţbou zlata a recyklovaným zlatem průměr Těžba zlata (61,4 %) Recyklace zlata (38,6 %) Zdroj: Upraveno dle Demand and supply. In: World Gold Council [online] [cit ]. Dostupné z: Podle očekávání téměř dvě třetiny nabídky tvoří těţba zlata. Tento drahý kov se těţí na všech kontinentech kromě Antarktidy, kde je těţba zakázána. V současné době je produkce zlatých dolů poměrně stabilní. Jedná se průměrně o tun ročně. Stabilita je také do určité míry dána tím, ţe pokud se otevře nový důl, tak pouze nahrazuje jiný, který svoji činnost ukončuje. Otevírání a uzavírání dolů je velmi sloţité, a proto nejsou těţařské společnosti schopné rychle reagovat na změnu trţní ceny zlata. 31 Pouze v deseti zemích světa se vytěţí ročně téměř 1900 tun zlata. To odpovídá přibliţně 67 % veškeré produkce. 32 Graf níţe ukazuje, o které státy se jedná. 30 Demand and supply. In: World Gold Council [online] [cit ]. Dostupné z: 31 Tamtéţ. 32 Top 10 Gold Producing Countries In The World. In: FinancesOnline.com [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 Graf 2 Těţba zlata v 10 zemích s největší produkcí v roce 2011 (v tunách) Zdroj: Zpracováno autorem dle Top 10 Gold Producing Countries In The World. In: FinancesOnline.com [online] [cit ]. Dostupné z: Uzbekistán je v tomto grafu sice na posledním místě, ale můţe se pyšnit největším povrchovým dolem na světě. V Indonésii je vůbec největší zlatý důl na světě, který ovšem také nejvíce znečišťuje ţivotní prostředí. Jednou ze zemí s největším potenciálem růstu těţby je Peru, které během poslední dekády vytěţilo téměř čtyřnásobně více neţ v minulosti. 33 Na prvních třech místech jsou USA, Austrálie a na prvním místě s velkým náskokem, a také ještě velkým potenciálním růstem těţby, Čína. Zlaté rezervy v 900 dolech po celém světě jsou odhadovány přibliţně na tun. 34 Více neţ třetinu celkové nabídky zlata tvoří jeho recyklace. Na rozdíl od těţby je elastičtější částí. Pokud se cena zlata zvyšuje, zvětšuje se i objem recyklovaného zlata a naopak. 35 Poptávka Poptávka po zlatu je samozřejmě rozprostřena po celém světě. Indie, Čína, Hongkong, Taiwan, Turecko a USA společně představují více neţ polovinu světové poptávky po zlatě. Jako jedny z hlavních faktorů, které ovlivňují poptávku, lze povaţovat sociálněekonomické a kulturní prostředí společně s demografickým vývojem. 36 Celková poptávka se v posledních letech pohybuje mezi tun. 37 Poměr mezi čtyřmi sloţkami poptávky šperkařstvím, investicemi, průmyslovým vyuţitím a zlatými rezervami centrálních bank je znázorněn na následujícím grafu. 33 Top 10 Gold Producing Countries In The World. In: FinancesOnline.com [online] [cit ]. Dostupné z: 34 FABOZZI F. J., FÜSS R., KAISER D. G. The Handbook of Commondity Investing. New Jersey: John Wiley & Sons, s ISBN Demand and supply. In: World Gold Council [online] [cit ]. Dostupné z: 36 Tamtéţ. 37 Gold demand trends Q In: World Gold Council [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.gold.org/download/pub_archive/pdf/gdt_q3_2013.pdf 20

21 Graf 3 Poměr mezi sloţkami poptávky po zlatu průměr Investiční zlato (36,3 %) Průmyslové využití (10,8 %) Šperkařství (49 %) Zlaté rezervy CB (3,9 %) Zdroj: Upraveno dle Demand and supply. In: World Gold Council [online] [cit ]. Dostupné z: Dlouhodobě největší částí poptávky je šperkařství. V roce 2012 byla největším poptávajícím zlatých šperků Indie (28 %). V souvislosti s finanční krizí klesla v letech ochota lidí utrácet nejen za zlaté šperky téměř po celém světě s výjimkou asijských zemí. Nejvíce ovlivňujícími faktory je cenová dostupnost a přitaţlivost. Pokud jsou ceny stabilní, zvyšuje se i mnoţství prodaných šperků. V případě volatility cen je tomu přesně naopak. Největší potenciál v nárůstu této části poptávky mají Indie a Čína. 38 Druhou největší částí poptávky je, v souvislosti s touto prací nejdůleţitější, oblast investičního zlata. Tento díl zabírá více neţ třetinu. Od roku 2003 zaznamenala tato sloţka největší nárůst. Je mnoho faktorů, které ovlivňují poptávku individuálních i investičních investorů. Jako hlavní lze označit ochranu proti riziku a nestabilitě. Další příčinou zvýšení poptávky po investičním zlatu bylo zavedení prodeje zlata online a vznik nových ETF fondů. Existuje mnoho dalších způsobů jak do tohoto drahého kovu investovat. 39 Způsobu investic do zlata a dalších drahých kovů se věnuje kapitola 3. Třetí největší částí poptávky je v současné době průmysl. Zlato se pouţívá při výrobě elektroniky nebo v zubním lékařství. Jeho uţití v těchto oblastech je umoţněno vlastnostmi, které tento drahý kov má. Jedná se především o elektrickou vodivost. V lékařství se pouţívalo zlato jiţ ve starověkém Egyptě. Vyuţívá se jeho odolnosti vůči bakteriím a korozi. Nedávný výzkum odhalil další moţnosti vyuţití zlata. Jako příklad lze uvést omezení znečišťování ovzduší nebo léčbu rakoviny. 40 Nejmenší část poptávky tvoří zlaté rezervy centrálních bank. Centrální banky a mezinárodní instituce (např. MMF) drţí přibliţně pětinu dosud vytěţeného zlata jako své rezervy. Průměrně mají banky ve zlatě přibliţně 15 % oficiálních rezerv, tato hodnota se samozřejmě liší v jednotlivých zemích (viz tabulka níţe). Jako důsledek zlatého standardu mají vyšší rezervy ve zlatě země západní Evropy a USA (nad 40 %). U rozvojových zemí je to do 5 %. V poslední době nastaly změny v oblasti nákupu a prodeje zlata centrálními bankami. Po dvaceti letech, kdy byly centrální banky čistými prodejci zlata, se v letech 2009 a 2010 naopak staly nakupujícími tohoto drahého kovu. Největší nárůst nákupu zlata byl zaznamenán v rozvojových zemích. Hlavním důvodem byl pokus o znovu nastolení rovnováhy mezi devízovými rezervami a zlatem. Niţšímu 38 Demand and supply. In: World Gold Council [online] [cit ]. Dostupné z: 39 Tamtéţ. 40 Tamtéţ. 21

AKTUÁLNÍ MOŢNOSTI INVESTOVÁNÍ DO KOMODIT PROSTŘEDNICTVÍM FUTURES KONTRAKTŮ

AKTUÁLNÍ MOŢNOSTI INVESTOVÁNÍ DO KOMODIT PROSTŘEDNICTVÍM FUTURES KONTRAKTŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance AKTUÁLNÍ MOŢNOSTI INVESTOVÁNÍ DO KOMODIT PROSTŘEDNICTVÍM FUTURES KONTRAKTŮ Actual possibilities of investing in commodities futures

Více

Investování do komodit

Investování do komodit Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Investování do komodit Diplomová práce Autor: Bc. Robin Svačina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Michal Grubl Praha Duben,

Více

Komoditní trh a drahé kovy

Komoditní trh a drahé kovy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Komoditní trh a drahé kovy Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Michálková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Doc. JUDr. Lubomír Grúň,

Více

Komoditní burzy ve světě a v ČR

Komoditní burzy ve světě a v ČR Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Komoditní burzy ve světě a v ČR Commodity Exchanges in the World and in the CR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Housing prices in the CR: Statistical Analysis Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

Klíčové faktory investičního rozhodování

Klíčové faktory investičního rozhodování Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Klíčové faktory investičního rozhodování Diplomová práce Autor: Bc. Martina Holcová Finance Vedoucí práce: Ing. Přemysl Rohlíček

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj cen hutního materiálu v podniku Zuzana Rybová Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů

Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů VYSOKÁ ŠKOLA EKONOLMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Katedra měnové teorie a politiky Hlavní specializace: Finance Analýza investiční příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů Autor diplomové

Více

Vyhodnocení výnosu a rizika vybraných komodit na světových trzích

Vyhodnocení výnosu a rizika vybraných komodit na světových trzích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Bakalářská

Více

Burzy cenných papírů ve střední a východní Evropě

Burzy cenných papírů ve střední a východní Evropě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Burzy cenných papírů ve střední a východní Evropě Diplomová práce Autor: Bc. Karolína Otcová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bakalářská práce Autor: Adam Kuchtiak Makléř Vedoucí práce: Ing. Stanislav

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Obchodování na komoditní burze. Kristýna Bukáčková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Obchodování na komoditní burze. Kristýna Bukáčková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Obchodování na komoditní burze Kristýna Bukáčková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ The economic significance of stock indices Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Těžba ropy v Rumunsku

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Těžba ropy v Rumunsku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Jan MACHÁČEK Těžba ropy v Rumunsku Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Irena SMOLOVÁ, Ph.D. Olomouc 2009 Prohlašuji, ţe zadanou

Více

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích

Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Investiční instrumenty na burzovních a mimoburzovních trzích Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocourek studijní obor: Finance

Více

TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic

TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic Diplomová práce Vedoucí

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ

HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance HYPOTEČNÍ ÚVĚRY A JEJICH REFINANCOVÁNÍ Mortgage loans and their refinancing Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ KINDS AND SOURCES OF FINANCING OF LIVING

FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ KINDS AND SOURCES OF FINANCING OF LIVING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FORMY A ZDROJE

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

AMERICKÁ HYPOTEČNÍ KRIZE A JEJÍ DŮSLEDKY PRO EVROPU

AMERICKÁ HYPOTEČNÍ KRIZE A JEJÍ DŮSLEDKY PRO EVROPU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance AMERICKÁ HYPOTEČNÍ KRIZE A JEJÍ DŮSLEDKY PRO EVROPU American mortgage loan crisis and its consequences for Europe Diplomová práce

Více

Metodika 2. modul Finanční gramotnost

Metodika 2. modul Finanční gramotnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 2. modul Finanční gramotnost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

TRENDY NA TRHU HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ

TRENDY NA TRHU HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance TRENDY NA TRHU HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ Trends of mortgage credits Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor:

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Stanislav Beran, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Investiční fondy v České republice Lucie Peukerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Irský dluhový problém příběh skomírajícího keltského tygra

Irský dluhový problém příběh skomírajícího keltského tygra Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Irský dluhový problém příběh skomírajícího keltského tygra Bakalářská práce Autor: Filip Čech Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Obchodování na měnovém trhu FOREX

Obchodování na měnovém trhu FOREX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Obchodování na měnovém trhu FOREX Diplomová práce Autor: Bc. Marek Souček Finance Vedoucí práce: Ing. Vladimír Nergl Praha

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více