Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Diplomová práce Autor: Bc. Jan Heřmanský Finance Vedoucí práce: Ing. Jiří Anděl, CSc. Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Chotěšově, dne 25. dubna 2012 Bc. Jan Heřmanský

3 Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat vedoucímu této diplomové práce panu Ing. Jiřímu Andělovi, CSc., za odbornou konzultaci, dále za rychlé připomínkování předložených dílčích částí diplomové práce a za pomoc při zpracování této diplomové práce.

4 Anotace Cílem diplomové práce je sestavení návrhu investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta. Teoretické zaměření této práce spočívá zejména v popisu finančních trhů jako celku včetně podrobné analýzy jednotlivých investičních instrumentů, které se na finančních trzích obchodují, a to včetně jejich rozdělení dle jednotlivých segmentů finančního trhu. Zaměření také spočívalo v definici rizika, výnosu a likvidity, a to zejména v interakci s investičním portfoliem jako celku včetně jeho diverzifikace. V teoretické části jsem se také zaměřil na rizikový profil investora, který je nutné si před samotným návrhem přesně a objektivně stanovit. Výsledkem teoretické části je zejména úmysl zpřehlednit investorovi investiční možnosti, které finanční trhy nabízejí. Praktická část je již zaměřena na konkrétní investiční instrumenty vhodné pro rizikově tolerantního klienta se závěrečným výběrem investičních instrumentů vkládaných do investičního portfolia vytvořeného na míru konkrétnímu investorovi. Klíčová slova: Finanční trh, peněžní trh, kapitálový trh, trh cenných papírů, výnos, riziko, likvidita, investiční portfolio, diverzifikace, akciové indexy, akcie, investiční drahé kovy Annotation The aim of this thesis is the drawing up of the investment portfolio for risk-tolerant clients. The theoretical focus of this work lies mainly in the description of the financial markets as a whole, including detailed analysis of various investment instruments that are traded in financial markets, including their classification according to the individual segments of the financial market. The focus also consisted in the definition of risk, return and liquidity, especially in interaction with the investment portfolio as a whole, including its diversification. In the theoretical part, I also focused on the investor's risk profile, which is necessary before the proposal can accurately and objectively determined. The result is mainly theoretical part of the investor's intention to streamline the investment opportunities offered by financial markets. The practical part is focused on specific investment instruments suitable for risk-tolerant client with the final selection of investment instruments inserted into the investment portfolio created "tailor" a particular investor. Key words: Financial market, money market, capital market, securities market, yield, risk, liquidity, investment portfolio, diversification, stock indices, equities, precious metals investment

5 Obsah Obsah... 5 Úvod Analýza finančních trhů Peněžní trh Trh krátkodobých úvěrů Trh krátkodobých cenných papírů Kapitálový trh Trh dlouhodobých úvěrů Trh dlouhodobých cenných papírů Trh cenných papírů Primární trhy cenných papírů Sekundární trhy cenných papírů Veřejné trhy cenných papírů Neveřejné trhy cenných papírů Význam trhů cenných papírů Důležité aspekty při tvorbě investičního portfolia Výnos Riziko Likvidita Diverzifikace portfolia Výnosová míra portfolia Riziko portfolia Investor a jeho vztah k riziku Výběr produktů FT vhodných pro investiční portfolio rizikovějšího charakteru Akciové indexy DAX

6 FTSE DJIA NASDAQ S&P Investiční drahé kovy Státní dluhopisy, depozitní certifikáty, spořicí účty, termínované vklady Sestavení investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Závěr Seznam použité literatury Seznam grafů Seznam obrázků Seznam rovnic Seznam tabulek

7 Úvod Investování na finančních trzích se stále více stává oblíbenější u menších soukromých investorů, kteří mají přebytek finanční hotovosti a nechtějí je nechávat jen tak ležet na běžných účtech bank s nízkým úrokem s výší hodně pod každoročně vyhlašovanou cenovou hladinou inflací. Takto uložená finanční hotovost si totiž každoročně snižuje svojí reálnou hodnotu. Tato skutečnost podněcuje více a více soukromých investorů k aktivnějšímu přístupu ke svým finančním přebytkům. Místem, kde je možné zhodnocovat finanční přebytky, jsou právě finanční trhy. Finanční trhy sice ve světě existují již velice dlouhou dobu, v České republice však tento fenomén nemá mezi menšími soukromými investory dlouhou tradici. A právě z důvodu dlouhého historického vývoje finančních trhů ve světě je pro menšího soukromého investora stále složitější se v tomto prostředí pohybovat. Cílem této diplomové práce je tedy zpřehlednit finanční trhy, popsat jednotlivé jejich segmenty a vytvořit přehledný seznam existujících investičních instrumentů. Investování má, jako každé podnikání, svá úskalí, na které je dobré se před vstupem na finanční trhy zaměřit a počítat s nimi. Jedná se zejména o rizika spojená s investováním. Není totiž dáno, že každý investiční instrument přináší určitý výnos bez rizika. Tento fakt bývá docela často přehlížen vidinou pohádkových zisků, kterých lze na finančních trzích dosáhnout. Výsledkem pak může být ztráta veškerého finančního přebytku. Z výše uvedených důvodů je nutné budoucího investora připravit právě na úskalí, která ho čekají v podobě hrozícího rizika ze ztráty hodnoty nakoupeného investičního instrumentu. Tyto rizika je možné určitým způsobem omezit či snížit, a to například diverzifikací, anebo vhodnou skladbou investičního portfolia či aktivnějším přístupem k jeho řízení, které ale vyžaduje již určité znalosti konkrétního investičního instrumentu. Pro začínajícího investora je právě diverzifikace portfolia nejdůležitější částí přežití na finančních trzích beze ztráty. Dále je také nutné si uvědomit, že investiční instrumenty není možné získat bez přidaných nákladů, přičemž nejvýznamnější jsou právě transakční náklady brokerům, přes které se lze investiční instrumenty nakupovat a prodávat. Takové transakční náklady při neuváženém nakupování a prodávání, či nevhodném výběru brokera, mohou velice snadno přesáhnout výnosy přinášející investiční instrumenty. Další důležitou součástí příprav ke vstupu na finančních trzích je určit si objektivním pohledem na sebe sama svůj vztah k riziku. Není možné vstupovat do rizikových investičních 7

8 instrumentů s averzí proti riziku. Pocit takového investora při pohledu na menší korekci proti plánovanému pohybu může být velice nebezpečný, a to v například podobě neuvážených, zbrklých či neracionálních kroků, které mohou nakonec vyústit ve ztrátu. Toto všechno jsou skutečnosti, které musí investor bezpodmínečně dodržovat. V praktické části budou následně vymezeny ty investiční instrumenty, které budou vhodné do investičního portfolia rizikově tolerantního klienta, ze kterých následně sestavíme portfolio konkrétnímu investorovi připravenému vstoupit do světa finančních trhů. 8

9 1. Analýza finančních trhů Finanční trh je systém institucí a instrumentů zabezpečující pohyb peněz a kapitálu (nabízeného ve formě cenných papírů) ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty, a to na základě poptávky a nabídky (1). Obecněji se tedy dá říci, že na finančním trhu jako celku se soustřeďuje nabídka a poptávka po finančních instrumentech včetně peněz. Poptávku na finančním trhu tvoří subjekty (domácnosti, podniky a stát) mající nedostatek peněžních prostředků (deficitní subjekty), přičemž jim tento nedostatek brání v realizaci zamýšlených činností. Na druhé straně nabídku na finančním trhu tvoří subjekty (domácnosti, podniky a stát) mající volné peněžní prostředky (přebytkové subjekty). Úkolem finančního trhu je tedy přemístit volné peněžní prostředky od přebytkových subjektů k subjektům deficitním. Finanční trh lze členit z různých hledisek. Nejčastější členění finančního trhu však vychází z jednotlivých druhů finančních instrumentů, které se na dílčích segmentech finančního trhu obchodují. Jak vyplývá z následujícího obrázku 1, v rámci finančního trhu funguje celá řada dílčích segmentů, a to především trh peněžní a trh kapitálový, přičemž se sem ještě řadí i poněkud specifické trhy s cizími měnami a trhy drahých kovů. A pokud se jedná o další návazné členění peněžního a kapitálového trhu, je možno je dále rozdělit na trhy krátkodobých a dlouhodobých úvěrů a trhy krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů, které dohromady tvoří trh cenných papírů jako takový (2). Obrázek 1: Nejčastější členění finančního trhu 9

10 1.1. Peněžní trh Základní charakteristickou vlastností peněžního trhu je krátkodobost na něm uzavíraných obchodů. Obchodují se zde finanční instrumenty s krátkou dobou splatnosti, zpravidla do jednoho roku. Dalšími charakteristikami finančních instrumentů obchodovaných na peněžním trhu jsou menší riziko, nižší výnos a vysoká likvidita. Obecně lze považovat finanční instrumenty peněžního trhu za bezpečnější investice než investice do finančních instrumentů kapitálového trhu. Nejvýznamnější funkcí peněžního trhu je financování provozního kapitálu podniků a poskytování krátkodobých peněžních úvěrů či půjček jak domácnostem, podnikům, tak i vládám jednotlivých států. Vedle toho však poskytuje finance i pro spekulativní nákupy jak cenných papírů, tak komodit (2) Trh krátkodobých úvěrů Trh krátkodobých úvěrů umožňuje poskytování různých typů krátkodobých úvěrů, a to zejména obchodními bankami nebo jinými licencovanými finančními institucemi. Krátkodobý úvěr, resp. půjčka může být také individuálně poskytnuta přímo fyzickou osobou v rámci její investiční strategie, ale samozřejmě i mimo ní (např. jednorázová půjčka známému, osobě blízké, apod.). Takovéto počínání ovšem může být do jisté míry značně rizikové, neboť v rámci poskytnutí takovéto půjčky nebývají ve většině případů analyzovány důležité aspekty pro posouzení bonity dlužníka. Nejvýznamnější pozici na trhu krátkodobých úvěrů však zaujímá mezibankovní trh, protože se zde realizuje nejvíce objemů transakcí. Jde o operace mezi bankami, které si navzájem půjčují peněžní prostředky nebo mají smluvené jiné finanční obchody. Řadíme zde i obchody mezi bankou a Českou národní bankou, kdy si banka může své přebytečné likvidní prostředky uložit u centrální banky. V době splatnosti této transakce, která obvykle trvá čtrnáct dní, získá banka zpět své vložené prostředky a navíc i úrok, který je odvíjen od aktuálního sazebníku České národní banky a je označována jako repo sazba (3). Mezi instrumenty trhu krátkodobých úvěrů řádíme zejména: 1. Bankovní půjčka 2. Spotřebitelský úvěr 3. Kontokorent 4. Obchodní úvěry (poskytují si je podnikatelské subjekty samy mezi sebou a nejčastěji souvisí s dodávkami zboží nebo služeb) 10

11 5. Lombardní úvěr (poskytuje ČNB komerčním bankám) Dále sem samozřejmě patří i krátkodobé vklady ukládané u obchodních bank, a to jak obyvatelstvem, tak i podniky, obcemi, případně některými státními organizacemi. Pochopitelně sem též patří i vklady obchodních bank anebo státu na účtech u centrální banky (2). Sem řadíme zejména: 1. Vklady na běžném účtu 2. Spořicí účty 3. Termínované vklady 4. Repo operace Trh krátkodobých cenných papírů Na trzích krátkodobých cenných papírů se ekonomické subjekty poptávající peníze obracejí s nabídkou cenných papírů (krátkodobých dluhopisů) na vhodné zájemce, a to buď přímo, nebo prostřednictvím specializovaných finančních institucí (2). Cenných papírů na peněžním trhu je spousta. Nejčastějšími z nich jsou směnky a šeky. Mezi cenné papíry peněžního trhu také patří depozitní certifikáty, které vydávají banky ve snaze získat krátkodobé prostředky. Mají vyšší úrokovou sazbu než běžné termínované vklady, a proto lákají potencionální investory, kteří však musejí mít k dispozici větší množství finančních prostředků, protože nominální hodnota certifikátů je vysoká. Do této skupiny cenných papírů také zařazujeme státní pokladniční poukázky, které vydává Ministerstvo financí a pokladniční poukázky České národní banky. Tyto poukázky jsou krátkodobými dluhopisy s vysokou nominální hodnotou (jeden milion Kč) a vydávané pouze v elektronické podobě. Avšak ještě vyšší nominální hodnoty, které dosahují více jak deset milionů Kč, nesou komerční papíry, které jsou emitovány velkými společnostmi. Tyto podnikové směnky mají velmi nízkou likviditu, ale na oplátku nám přinášejí vysoký výnos (3). Mezi instrumenty trhu krátkodobých cenných papírů řádíme zejména: 1. Směnky 2. Šeky 3. Depozitní certifikáty 4. Státní pokladniční poukázky 5. Pokladniční poukázky České národní banky 6. Krátkodobé státní a komunální dluhopisy 7. Krátkodobé podnikové dluhopisy 11

12 1.2. Kapitálový trh Kapitálový trh je trhem pro obchodování těch finančních investičních instrumentů, které mají povahu dlouhodobých finančních investic (více jak jeden rok). Jeho prostřednictvím jsou poskytovány jak dlouhodobé úvěry, tak jsou na něm obchodovány dlouhodobé cenné papíry (2). Kapitálový trh představuje celý akciový trh a část trhu s dluhovými finančními nástroji (4). Hlavními charakteristikami finančních instrumentů obchodovaných na kapitálovém trhu jsou vyšší riziko, vyšší výnos a nízká až střední likvidita Trh dlouhodobých úvěrů Dlouhodobé úvěry jsou poskytovány především komerčními bankami, případně i jinými finančními institucemi. S ohledem na jejich dlouhodobost a zpravidla i většímu objemu zapůjčených peněžních prostředků (a tím i k vyšší míře podstupovaného rizika) bývají nejčastěji ručeny reálným majetkem, zpravidla nemovitostmi. Vedle nich se i pochopitelně též jedná i o dlouhodobé vklady s dobou splatnosti delší než jeden rok (2) Trh dlouhodobých cenných papírů Za nejvýznamnější druhy cenných papírů bývají na kapitálovém trhu považovány zejména akcie a dlouhodobé dluhopisy. Tyto skutečnosti dávají trhu dlouhodobých cenných papírů označení pouze jako trh cenných papírů. Významnou předností instrumentů trhu cenných papírů od trhu dlouhodobých úvěrů je jejich převoditelnost, resp. obchodovatelnost. Toto dává obrovskou výhodu především investorům, kteří nakoupené finanční instrumenty nemusí držet po celou dobu jejich životnosti a mohou je kdykoliv prodat a tím zpět získat likvidní peněžní prostředky. Tato výhoda nejen zvyšuje zájem investorů o tyto finanční instrumenty, ale také dává výhodu emitentům těchto finančních instrumentů, neboť velký zájem přináší větší pravděpodobnost emitentům získat dlouhodobé peněžní zdroje. Fakt, že transakce s dlouhodobými cennými papíry několikanásobně převyšují objem transakcí dlouhodobých úvěrů, je způsoben zejména tím, že investiční požadavky zažívají poslední dobou rapidní nárůst, přičemž jejich uspokojení několika málo subjekty (především bankami) bývá od určité meze neúnosně riskantní. Cenné papíry tím, že jsou nakupovány ve velké množství různými druhy investorů, umožňují toto riziko rozložit, přičemž současné vlastnictví několika druhů cenných papírů snižuje zároveň míru jimi podstupovaného rizika. Navíc jednotlivý investoři mohou dle vlastního uvážení průběžně měnit strukturu svého portfolia, 12

13 přičemž obchodováním s cennými papíry ve výše uvedeném smyslu napomáhají zvyšovat i jejich likviditu (2). Mezi instrumenty trhu dlouhodobých cenných papírů řádíme zejména: 1. Akcie 2. Podílové listy 3. Státní dluhopisy 4. Korporátní dluhopisy 5. Cenné papíry kolektivního investování 6. Komodity 7. Deriváty 1.3. Trh cenných papírů Jak již bylo uvedeno výše, trh cenných papírů je tvořen trhem krátkodobých cenných papírů a trhem dlouhodobých cenných papírů. Trh cenných papírů je ovšem možné členit podle spousty dalších hledisek, přičemž nejčastěji používaný způsob členění je znázorněn dále na obrázku 2. Obrázek 2: Členění trhu cenných papírů 13

14 Primární trhy cenných papírů Označení primárního trhu cenných papírů spočívá v tom, že se na něm obchoduje s novou emisí cenných papírů, tedy s takovou emisí, která je poprvé uváděna na finanční trh. Každé další obchodování již probíhá na sekundárním trhu. Nová emise cenných papírů představuje převod hotovosti od investora k emitentovi. Operace na primárním trhu má tedy emitent plně pod svou kontrolu. Kromě stanovení hodnoty nabízeného cenného papíru může emitent rozhodnout o tom, kdo se stane či kdo se naopak nemůže stát prvním nabyvatelem vydaného cenného papíru. Emitent však na druhé straně nemá jistotu o zájmu jeho emise. Funkce primárního trhu tedy spočívá v získávání nových peněžních prostředků a v jejich přeměně ve zdroje dlouhodobé, které jsou zapotřebí především pro financování investic velkých korporací, obcí nebo státu. Na druhé straně jsou investorům poskytujícím potřebný kapitál prodávány nově emitované cenné papíry. Fungování primárních trhů je ovšem do značné míry závislé na kvalitě fungování s nimi souvisejících trhů sekundárních, protože zájem investorů o nově emitované a do oběhu poprvé uváděné cenné papíry totiž závisí jak na vývoji tržních cen obdobných (resp. těch samých) cenných papírů obchodovaných na sekundárním trhu, tak na jejich likviditě (2) Sekundární trhy cenných papírů Na sekundárním trhu se obchodují již dříve emitované cenné papíry, které byly nakoupeny na trhu primárním. Funkce sekundárního trhu je tedy dána v určování tržních cen cenných papírů a hlavně také v zajišťování jejich likvidity. Vysoká likvidita poskytuje investorům jednodušší transformaci cenného papíru zpět v hotové peníze, které mohou být následně opět použity k nákupu jiného cenného papíru nebo k další finanční investici. Aktivní sekundární trh je také třeba pro aktivní fungování primárního trhu. Sekundární trhy přispívají k efektivnosti primárního trhu tím, že poskytují informace o ceně. Informace o sekundárním trhu také ovlivňují chování účastníků primárního trhu (4). Obchodování na sekundárním trhu je zejména u dlouhodobých cenných papírů objemnější než na primárním trhu, a to z důvodu opakovaného obchodování cenných papírů, které je možné zobchodovat na primárním trhu pouze jednou. Co se týče krátkodobých cenných papírů peněžního trhu, jsou objemy transakcí vzhledem k jejich krátkodobé životnosti a nutnosti jejich časté obnově daleko vyšší než na sekundárním trhu krátkodobých cenných papírů peněžního trhu (2). 14

15 Veřejné trhy cenných papírů Obchody realizované na primárních a sekundárních trzích probíhají na dvou typech trhů, kterými jsou hlavně trhy veřejné a trhy neveřejné. Diference mezi nimi spočívá zejména v tom, že na veřejných trzích mají přístup a mohou se zde obchodování zúčastnit všichni potencionální investoři, což způsobuje efekt prodeje cenného papíru za nejvyšší nabídnutou cenu. Na neveřejném trhu jsou realizovány pouze tzv. smluvní obchody, které jsou vypořádány na základě individuálně dohodnutých podmínek. Veřejné primární trhy poskytují emitentům cenných papírů umisťovat své cenné papíry různými způsoby, kterými může být např. reklamní kampaň, inzerce, apod. Široký rozsah zveřejnění záměru prodeje primární emise může zvýšit zájem o emitované cenné papíry mezi investory, přičemž konečný efekt takovéto emise může ve finále skončit i finančně nad očekáváním emitenta. Ovšem toto není pravidlem. Finanční a časová náročnost primární emise bude mít vždy rozhodující vliv při záměru její umístění na primárním veřejném trhu. Veřejné trhy sekundární můžeme dále rozdělit na veřejné sekundární organizované trhy a veřejné sekundární neorganizované trhy, přičemž organizované trhy jsou reprezentovány burzami nebo případně i jinými (mimoburzovními) licencovanými organizátory veřejného trhu, a neorganizované trhy jsou reprezentovány zejména bankami nebo jinými institucionálními či soukromými obchodníky s cennými papíry, které jsou obecně definovány jako OTC (over the counter přes přepážku) trhy. Potencionální investoři se v případě zájmu o instrumenty neorganizovaného trhu obracejí přímo na svoji banku nebo na jiného obchodníka s cennými papíry, kteří požadovaný obchod zpravidla zprostředkují s některým ze svých obchodních partnerů. Nevýhodou neorganizovaného trhu je zejména jejich nízká regulovatelnost prostřednictvím státu. Na druhé straně jsou organizované trhy silně regulovány (2) Neveřejné trhy cenných papírů Neveřejné trhy jsou charakteristické osobní nebo zprostředkovatelskou dohodou emitenta s investorem nebo investory. Na neveřejném primárním trhu jsou obchodovány tzv. uzavřené emise, ve kterých je emitent již předem dohodnut s potenciálními investory o prodeji svých nově emitovaných cenných papírů. Na neveřejném sekundárním trhu probíhá prodej cenných papírů stávajících vlastníků novým potencionálním zájemcům. Obchody jsou stejně jako na neveřejném primárním trhu předem smluvně dohodnuty. 15

16 Význam trhů cenných papírů Volnými peněžními prostředky disponují ve vyspělých státech především domácnosti, přičemž objemné finanční toky se pohybují zejména od domácností (věřitelů) k podnikům a veřejnému sektoru (dlužníkům). Na základě ziskové motivace investorů dochází k alokaci peněžních prostředků do těch sektorů a aktivit, kde lze očekávat nejvyšší výnos vzhledem k riziku. Trh cenných papírů však vzhledem ke svému obrovskému rozměru umožňuje investorům diverzifikovat svůj majetek mezi velký počet finančních instrumentů, a tím snižovat své riziko. Tím se stává trh cenných papírů dostupný i pro začínající či méně známé firmy s žádným nebo nízkým ratingem. Diverzifikací portfolia lze právě investovat i do nákupu cenných papírů takto rizikových firem. O diverzifikaci portfolia bude psáno dále v této diplomové práci. Význam trhů cenných papírů je tedy dán tím, že umožňuje peněžním prostředkům pohybovat se od těch, kteří nemají produktivní příležitost, k těm, kteří takové možnosti mají. Tím přispívají trhy cenných papírů, tedy řekl bych spíše finanční trh jako celek, k vyšší produktivitě a efektivnosti ekonomiky jako celku (5). Trh cenných papírů bych dále rozdělil podle instrumentů, se kterými lze na trhu cenných papírů obchodovat: 1. Akciové trhy 2. Trhy dluhopisů 3. Trhy finančních derivátů Ad 1) Na akciových trzích se obchoduje s akciemi rozsáhlého počtu obchodních akciových společností. Ve vyspělých státech jsou akciové společnosti převládající právní formou firem s naprosto rozhodujícím podílem na průmyslové výrobě, obchodu a peněžnictví. Zde je však nutné uvést, že pouze malá část akciových společností má své akcie kótovány na burzách a lze tedy s nimi obchodovat na sekundárních trzích. Například v České republice je zaregistrováno zhruba akciových společností, přičemž pouze 27 z nich je emitováno na Burze cenných papírů Praha (stav k (6)). 16

17 Obrázek 3: BCPP - emise akcií ke dni RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s., nabízí k obchodování celkem 26 akcií, jejichž výčet je uveden níže na obrázku 4 (7). Obrázek 4: RM-SYSTÉM, počet akcií k obchodování 17

18 Pro přehled dále v tabulce 1 uvádím přehled kotovaných akciových společností na vybraných zahraničních burzách v letech 1960 až 2009 (5). Název burzy NYSE Londýn Německá burza Tokio Shanghai Tabulka 1: Počet kotovaných společností na vybraných burzách ( ) Akcie takto veřejných společností mají zpravidla charakter vysoce likvidních prostředků, poněvadž je lze za poměrně nízkých transakčních nákladů přeměnit na disponibilní finanční prostředky. Ad 2) Trhy dluhopisů rozlišujeme z hlediska podstatných investičních charakteristik na krátkodobé dluhové instrumenty a dlouhodobé dluhové instrumenty. Krátkodobé dluhové instrumenty jsou obchodovány na trhu peněžním. Tento trh má, jak jsem již uvedl výše, charakter velkoobchodního trhu, poněvadž dominantní roli na něm hrají banky, brokerské firmy, institucionální investoři, velké korporace a centrální banka. Rozhodující roli zde hrají jednotlivé banky, které si na peněžním trhu upravují svoji likviditu buď přímo mezi sebou, nebo prostřednictvím refinančního systému centrální banky. Pro centrální banku je peněžní trh důležitým místem pro provádění měnové politiky (5). Krátkodobé dluhové instrumenty mají sekuritizovanou podobu. Jsou charakteristické určitými rozdíly oproti peněžním transakcím: Vyznačují se vysokou flexibilitou (možnost předčasného prodeje či umoření) Jsou obchodovány na sekundárních trzích, což vede ke kolísání jejich výnosové míry a vzniku kursového rizika Jsou více přístupné široké investiční veřejnosti Za základní druhy krátkodobých dluhových instrumentů považujeme: Státní pokladniční poukázky Depozitní certifikáty Komerční papíry 18

19 Státní pokladniční poukázky jsou emitovány pro pokrytí schodku státního rozpočtu. Tyto instrumenty jsou ve většině vyspělých států považovány za bezrizikové cenné papíry, poněvadž téměř neexistuje nebezpečí nesplacení těchto instrumentů ze strany státu a pro svoji krátkou dobu splatnosti mají i velmi nízké kursové riziko. Státní pokladniční poukázky mají dobu splatnosti do 12 měsíců, avšak často i pouze několik týdnů. Jsou tradičně obchodovány na diskontované bázi. Trh pokladničních poukázek je velmi likvidní trh. Pro informaci níže uvádím seznam emitovaných pokladničních poukázek a poukázek ČNB za rok 2011 (8). Obrázek 5: Seznam emitovaných pokladničních poukázek a poukázek ČNB Vývoj na trhu státních pokladničních poukázek je investory velmi pozorně sledován, poněvadž výnosová míra z pokladničních poukázek je používána za bezrizikovou výnosovou míru, která je výchozím prvkem při odvození požadované výnosové míry alternativních investičních instrumentů (5). Vzhledem k tomu, že jsou státní pokladniční poukázky emitovány pod jmenovitou hodnotou, je výnos plynoucí investorům dán rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a emisní 19

20 cenou. Na rozdíl od dlouhodobých instrumentů, nejsou ze státních pokladničních poukázek vypláceny žádné úroky. Depozitní certifikáty emitují jednotlivé banky s cílem získat krátkodobé zdroje. Mají dobu splatnosti zpravidla do 12 měsíců. Jsou obchodovány na diskontované bázi podobně jako státní pokladní poukázky. Depozitní certifikáty můžeme dále rozlišovat na: a) Velkoobchodní depozitní certifikáty jsou emitovány ve vysokých jmenovitých hodnotách a investory jsou zpravidla fondy peněžního trhu, pojišťovny nebo jiní institucionální investoři. Pro tyto instrumenty existuje zpravidla poměrně likvidní sekundární trh. b) Maloobchodní depozitní certifikáty jsou emitovány v poměrně nízkých jmenovitých částkách a jsou určeny pro drobné vkladatele bank. Výnosová míra z depozitních certifikátů je pravidelně vyšší než ze státních pokladničních poukázek, poněvadž depozitní certifikáty jsou více rizikové a zpravidla mají nižší likviditu. Rozpětí mezi výnosem ze státních pokladničních poukázek a z depozitních certifikátů kolísá podle hospodářského cyklu a stavu v důvěře v bankovní systém (5). Depozitní certifikáty jsou vlastně poukázky banky, které potvrzují přijetí pevné částky vkladu zpravidla na kratší lhůtu splatnosti. Vydáním depozitního certifikátu bankou se z něho stává krátkodobý obchodovatelný cenný papír. V ČR nejsou depozitní certifikáty obchodovatelné na burze, ale mohou obíhat jako platidlo mezi subjekty. V zahraničí jsou obchodovatelné na finančním trhu. Banky je vydávají v termínech od jednoho měsíce po tři roky. Pro banku je to další možnost, jak nakoupit volné peněžní prostředky. Úročí se, přičemž úrok závisí na situaci na peněžním trhu a na době splatnosti depozitního certifikátu. Výhody pro banku: je to hromadně emitovaný cenný papír tím osloví nejen své klienty, ale celou širokou veřejnost zakoupením certifikátu získá banka neodvolatelný vklad na určitou dobu (zdroj pro úvěry nebo investování, zvyšuje likviditu banky) Výhody pro investora: klient má pohledávku za bankou, ale v případě nutné potřeby peněz může certifikát prodat někomu jinému, ale ne bance zpravidla je zde vyšší úročení než u termínovaných nebo spořících vkladů 20

21 Depozitní certifikáty nabízí většina českých komerčních bank. Pro příklad uvádím aktuální nabídku Raiffeisen bank, a.s., která depozitní certifikáty nabízí pod názvem produktu depozitní směnka. K tomu produktu Raiffeisen bank, a.s., uvádí následující: Alternativa pro výhodné zhodnocení Vašich volných peněžních prostředků. Jedná se o cenný papír, který je charakterizován dobou splatnosti, úrokovou sazbou a směnečnou sumou. Depozitní směnky se řídí Směnečným a šekovým zákonem č. 191/1950 Sb. Nepodléhají proto pojištění podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. Splatnost depozitní směnky na pevně stanovenou dobu splatnosti předepsanou bankou, tj. na 1, 3, 6, 12, 24, 36 měsíců. Úroková sazba, kterou je zhodnocována částka, na níž je depozitní směnka vystavena, je odvozena od aktuální úrokové sazby na mezibankovním trhu. Úroková sazba je stanovena aktuálním úrokovým lístkem - pro částky do 5 mil. Kč - a nebo dohodnuta s klientem individuálně při nákupu depozitní směnky pro částky nad 5 mil. Kč. Jako výhody Raiffeisen bank, a.s., uvádí: výhodnější úročení než na termínovaných vkladech nebo spořicích účtech bezpečný cenný papír vystavený bankou zřízení a úschova směnky zdarma operativní sjednávání obchodů možnost vystavení depozitní směnky v korunách i zahraničních měnách možnost sjednání individuální sazby u depozit větších objemů (9) Dále uvádím aktuální úrokový lístek Raiffeisen bank, a.s., týkající se depozitní směnky. Úrokový lístek je platný od (10): Doba trván splatnosti depozitní směnky (v měsících) Částka (v CZK) ,20 0,20 0,25 0,30 3 0,30 0,40 0,50 0,50 6 0,45 0,50 0,60 0, ,10 1,40 1,50 1, ,50 1,90 2,70 2, ,00 2,30 2,90 2,90 Úrokové sazby v % p. a. pro korunové depozitní směnky do KČ 21

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Strukturované investiční instrumenty

Strukturované investiční instrumenty Ing. Martin Širůček, Ph.D. Strukturované investiční instrumenty Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com strana 2 Základní charakteristika finanční investiční instrumenty slučující

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Finanční deriváty II.

Finanční deriváty II. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty II. strana 2 Obsah přednášky Princip opcí Druhy opcí Cena a spekulační efekt Kurzovní

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Finanční trhy. Finanční trhy

Finanční trhy. Finanční trhy Finanční trhy Finanční trhy Finanční trh Trh (obecně) je místo, kde se střetává nabídka statků, služeb a finančních prostředků s poptávkou po statcích, službách a finančních prostředcích. Jde o proces

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry strana

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakulta Jana Hnátková (UČO 174727) Finanční podnikání Magisterské (prezenční) studium Imatrikulační ročník 2005 Téma: Finanční deriváty Finanční trhy (PFFITR)

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum.

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum. POPIS ČÍSELNÍKU : Typy transakcí prováděných s obchodovatelnými nástroji. OBCHTR Použití číselníku v parametrech: P0504 P0544 Typy obchodů s CP : Výčet položek číselníku: 04 položky Nákup Převod peněžních

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Mezinárodní finance 5. Devizové operace: forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_E18.01

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Představení vánoční emise 2013

Představení vánoční emise 2013 Představení vánoční emise 2013 31. října 2013 Ing. Jan Fischer, CSc. ministr financí Stav financování v letošním roce mld. Kč plán na rok 2013 Strategie plán na rok 2013 Revize stav k 31.10.2013 Instrumenty

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více