KUriSP80O?SIE. _. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, ». V OR EVřSOPSKA UNIE MIÁUEÍE A TÍLOV^CHOVY p» mmmmmimtmm INVESTICE DO -ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUriSP80O?SIE. _. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, -. -.-». V OR EVřSOPSKA UNIE MIÁUEÍE A TÍLOV^CHOVY p» mmmmmimtmm INVESTICE DO -ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 KUriSP80O?SIE _. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, ». V OR EVřSOPSKA UNIE MIÁUEÍE A TÍLOV^CHOVY p» mmmmmimtmm INVESTICE DO -ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Moravskoslezský kraj DODATEK č. 2 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji IX Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ev. č /2012/RRC ve znění Dodatku č. 1 ze dne /dále jen dodatek"/ Článek Z Smluvní strany 1_ Zprostředkující subjekt (dále jen Poskytovatel") ( yjarhi a se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: smluvní strana je plátcem DPH 2. Smluvní strana (dáiejen Příjemce' se sídlem: zastoupena: kontaktní adresa: v IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: smluvní strana je plátcem DPH '' 4 A\AyY.! ',Lp/ - SK:^<<Ai ^YAYYYA Y^^SWAJ) 28. října 117, Ostrava Martinem Sikorou náměstkem hejtmana kraje CZ UniCredit Bank Czech Republic, a. s., pobočka Ostrava / Listopadu 2172/15, Ostrava - Porubá prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc, rektorem 17. Listopadu 2172/15, Ostrava - Porubá CZ Československá obchodní banka, a.s /0300 Článek II Základní ustanovení 1. Dne uzavřely smluvní strany Smlouvu o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, ev. č /2012/RRC (dáiejen Smlouva"). zkr.

2 2. K uvedené smlouvě byl dne pod evidenčním číslem 00275/2012/Di/2014/RRC uzavřen dodatek č. 1 týkající se změny data ukončení realizace projektu a změny rozpočtu grantového projektu. 3. V rámci projektu bylo vytvořeno několik autorských děl, k nímž je příjemce povinen dle či. VIII odst. 2 smlouvy poskytovateli poskytnout bezplatnou licencí k užití práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence. 4. Jelikož k vytvoření těchto děl bylo použito speciální programové vybavení, některé materiály byly čerpány ze zahraničí a jejich šíření je omezeno, není objektivně možné k těmto autorským dílům licenci poskytnout. Z tohoto důvodu požádal příjemce o podstatnou změnu projektu. Článek III Změna Smlouvy 1. Vzhledem kvýše uvedenému poskytovatel souhlasí s podstatnou změnou v grantovém projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/ ) uvedenou v žádosti Příjemce dle pnlohy č. 1 tohoto dodatku. 2. Smiuvní strany se dohodly na této změně smiouvy: Povinnost příjemce týkající se poskytnutí licence k užití práv duševního vlastnictví kvytvořeným produktům stanovená včl. VIII odst. 2 smlouvy se netýká těchto multimediálních pořadů: Záhadní mimozemšťané",» Cesty energií*, Adrenalinový vesmír" a Malý třesk v podzemí", a to na základě Výjimky z postupů 5. verze Příručky pro příjemce finanční podpory z OPVK při realizaci projektu Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy" CZ.i.07/1.1.24/ , udělené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. MSMT-909/ ze dne Článek IV Závěrečná ustanovení 1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž tři obdrží poskytovatel a jeden příjemce. 3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3 4. Doložka platnosti právního jednání die 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 65/5214 ze dne Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1: Oznámení o změnách/žádost o schválení podstatných změn v GP/IP OPVK Příloha č, 2: Výjimka z postupů 5. verze Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK při realizaci projektu Kosmické souvislostí aneb astronomie pro školy" CZ.1.07/1.1.24/ , C. j. MSMT-909/ V Ostravě dne l DG. ijh V dne za poskytovatele Martin Sikora na základě pověření hejtmana kraje <AAAy, ŠYAČA IYYY0 IJYAi "APza pnjemce prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc... rektor. ; ZVYSOKA J.;kOLA i-..* A-

4 e P fč h^/ 2 o 12k / D R Rd c atku " Sm ' UVy fl ání grantového projektu evropský sociální fondvcr EVROPSKÁ UNIB INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ vgpopvk att#ch změn Příloha č. í7_kmzopykj Platné od

5 Moravskoslezský kraj evropský sociální fond v CR EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNI WVUéUvM Číslo Prioritní osy; Oblast podpory:; Název GG l : Příjemce; Název projektu: Registrační čisto projektu: 7.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání - l.l CZ.1.07/1,1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském krajief VŠB TU Ostrava Kosmické souvislosti aneb astronomie pro Školy CZ.1.07/U Na základě zovvkp CZ.1.07/1 Změny v projektu výjimky z postupů 5. Verze Příručky pro příjemce fmanfiní podpory realizaci projektu Kosmické souvislosti aneb astronomie pro Školy" s reg. i Žádáme o úprava textu Smlouvy o financováni grantového projektu grantu CZ.1.07/ Zvyšování kvality ve vzdělávání krajt B Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost základě uplatněni schválené výjimky. Jejž text je přílohou této žádosti v rámci v 11. Souhlas partnerů se změnami projektu" Statutami zástupce Potvrzuji, Že souhlasím Gymnázium MikuláSe Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, Bílovec Mgr, Vít Schindler, zástupce statutárního orgánu i Vyplňuje jen příjemce GP, pro příjemce IP není relevantní a proskrfcne. * Vyplňuje se v případě, že příjemce má v projektu partnera. Platné od

6 sociální _ fond v ČR EVROPSKÁ UNIE OPVJ_*l4Wkní j«o (wfltairtňcmchopiiost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Ist International Scbool of Ostrava - základní Škola a gymnázium, s. r. o.. Gregorova 3, Ostrava Mgr. Ivo Helebrant, ředitel střední školy zmčnpu projektu. W A^sXjJc^ Statutární zástupe 6 partnera/oprávněné osoba Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Porubá* příspěvková organizace Marie Majerové 1691, Ostrava - Porubá Mgr. Jana Huvarová, ředitelka školy A tthk&t a uvedenou podstatnou Gymnázium Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Volgogradská 6a, Ostrava - Zábřeh RNDr. Jiří Chmela, ředitel školy fór -^ >^ Obchodní akademie, Ostrava - Porubá, příspěvkové organizace Polská 6/1543, Ostrava - Porubá Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy ^&?*»?rt*-^>^ Platné od

7 sociální foridvcr EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OP VatHérttat Organizace/subjekt partnera/oprávněná osoba Wichterlovo gymnázium, Ostrava - Porubá, příspěvková organizace Čs. Exilu 669, Ostrava - Porubá * <Y C^^ *-V +A, /r / Sfdto partnera zm&touprojektu. Základní Škola Generála Svobody Generála Svobody 16/284, Havířov - Šumbark Mgr. Dagmar KondSlková, ředitelka základní školy $if,- Wi^>a%A yá&rfťťth-a, ZÁKLADNÍ ŠKOLA RAVlftOV SuillbCrt.; Gen. Svobod 16/ 2tí i okres Ká fíita PSČ 73Ů Oi. lť, t«.:s a. rm b 73S C.T2 T0.j Základní Škola, Ostrava - Porubá, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace K. Pokorného 56/1382, Ostrava - Porubá Mgr. Radmila Mikova, ředitelka školy áu'&twc f Základní Škola Ostrava-Poruba K. Pokorného 1382 příspěvková organizace zračnou projektu. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Komenského 5, Opava Petr Pavlíček, ředitel gymnázia Yyy^ Plataéodl.62009

8 evropský sociální ffihsraragm^hsi MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ fondvcr EVR0PSKÁUN1E v, *_ - _i AÍL.CV;.:* OP VzdílAviní pni IwntuirwwtBiMdwpnwt INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V Ostravě-Porubě dne... j_.6.ř82". Jméno a podpis statutárního zástupce/oprávněné osoby žádajícího subjektu a razítko: prof. íng. Vojtech Dimer, CSc, děkan Hornicko-geologické fakulty Realizováno v rámcř projektu OP VK Kosmické souvislosti gneb.astronomie pro školy rsg, číslocz.1.07/1.1.24k)1.012b rr% INVESTICE 00 ROZVOJE VZDĚLÁVÁN: Plalnč od _^

9 Příloha č, 2 k Dodatku ev. č /20I2/RRC č» 2 Smlouvy o financování grantového projektu [listy:. Kraisfcy "tatí -*-! o ofe / KUMSP00SP6LV fr.:havsfto*tj-úillt MUU opájelo; _řmfctat*tmi LJs-y. jl; frlt!i}>if. =š^= ~------PETRA BARTÁKOVÁ námčstkyné ministra školství, mládeže a tělovýchovy 2015 /2015 Splsm Sun.*. ^3. VPrazedne Icdna20t5 Č.J.: MSMT-909/ Výjimka a posíupů S. vense P_frafiky pro příjemce finanční podpory z OP VK při realizaci.projektu Kosmické souvislostí aneb astronomie pro Skorý" CZ.1.0*?/Í.1JW/0Í.0I28 Výjimka pro Předmřt výjimky 63/9 CZ.1.07/1.1.24/Q1.012S Změna postupů uvedených v Přiruňce_ pro příjemce finanční podpory OP TK verze Č. 5 podkapitoly 2.5 Autorská práva kproduktům vytvořeným v rámd, realizace projektu pro 4 audiovizuální pořady pro planetária (výstupy KA č. 2), a to takto: Příjemce je povinen-bezplatné vsechny nové Vytvořené produkty nebo jísjich kopie (vždy v$e v jednom vyhotovení, podle povahy prodnktii buď v písemné podobí nebo na elektronickém nosiči) předat do vlastnictví poskytovatele, a to nejpozději před odesláním nebo spolu se závěrečnou monitorovací zprávou. Poskytovatel je oprávněn předané produkty uchovávat, využívat, >vat třatůa onobám a. SlHt faeggptotoé ť & tov časově, úzamně-a 21a poskytovatele je nutno v tomto případs povnžovm váailý i A&Š&ÍT. fr&j^oě já-pevinqn umpžnifr^e4né Pťfjemoft ja povinen-gajígtit smluvně.nebo jiným vhodným apneobem, bhy nositelé ohmnenýoh práv dučovsiiho vloatniotví vsmildýoh v soavialésl- ^B re H3B&&- veskerá- k-afcy je zajisténi ( pookytovatolo podpory kvýkonn prior užit nntorofeé.dílo. '.' : ;( ;"." ( 'KTvt." ^ l

10 Vážený pane rektore, Výsledkem saíiíové aktivity (KA fi.2) jsou fityřímultimediální pořady pro pianetárkim: I. Záhadní mimozerasťané X Gesty energii, 3. Adrenalinový vesmír. 4. Malý tfcesk v podzemí. Při jejich výrobě bylo používáno speciální programové vybavení na tvorbu videí průletu vesmírem* zároveň byly néfcteré materiály (zejména obrazové zdroje) čerpány ze zahraničí, především ze zdrojů získaných v rámci vesmírného programu, např. materiály NASA. Vzhledem k povaze tčchto materiálů je jejich volné šíření omezeno. Rovněž využili pořadů je omezené. Jsou určeny pro projekci v prostředí planetárií (projekční plochou je kopule planetária), konkrétné v Planetáriu Ostrava. Při projekci na rovnou plochu pozbývá pořad svou kvalitu. S ohledem na výše uvedené skutečnosti není možné předat autorská práva na tyto výstupy poskytovateli dotace, nebo by to bylo značné komplikované. " na základe Váží žádostí doručené ze dne 9. ledna 2015 uděluji výjimku, která u projektu Kosmické souvislosti aneb astronomie pro Školy*' CZ.1.07/1.1,24/ ; umožní upravit jgoviňňosti stanovené ve Smlouvé o realizaci grantového projektu v případe S^^^rovízuáínícli pořadů pro pláratária (výstupy KA fi.2). S pozdravem Váženýpan Prof. RNDr.Ing. Ivo Vondrák, CSc, rektor ' ;, y. VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu Ostrava Ná vědomí Vážený pan Mgr. Martin Rsdvan, UUM. vedoucí odboru regionálního rozvoje a -cestovního ruchu Krajský úřad Moravskoslezský kraj 28. října Ostrava fond «; C3ÍÍ ; ííttsř-sluíjwe (WESTtCE DO R02W&E VZDĚUÍMANf 10

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^'

^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' li ^AAAA u ' y^y^a^^ý^^' KUHSP08G67CG - AAAA:A"A^AKA Aí ý0 SMLOUVA ' ya!a _] ^k 'AZZáb. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskosiezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ]

Část I Obecné vymezení. 1. Specifikace příjemce [PO název] [PO adresa sídla] Statutární orgán: [ ] VZOR PODMÍNEK POUŽITÍ PODPORY PRO SITUACE, KDY PŘÍJEMCEM JE OSS, JEJÍMŽ ZŘIZOVATELEM NENÍ MŠMT PODMÍNKY POUŽITÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ, VZDĚLÁVÁNÍ (DÁLE JEN PODMÍNKY ) Na základě žádosti

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 4 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 30. 6. 2010 DATUM ÚČINNOSTI: 1. 8. 2010 2 Obsah: ÚVOD

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 6 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 29.6.2012 DATUM ÚČINNOSTI: 29.6.2012 Obsah: ÚVOD 7 1.

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

KUriSP00F54LM n/,-_,! _,- /*<,

KUriSP00F54LM n/,-_,! _,- /*<, }MOKAV::-KYií>Í r'/a'k ;' '-AA. \ ČÍSLO SMI DI ;\ 'AVA.Y KUriSP00F54LM n/,-_,! _,- /*

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUMSP00QGIBF SMLOUVA LlJi^í-.. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje MORAVSKOSÍ t-7sj

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje S m l o u v a o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/879/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 4. 3. 2014 usnesením č. 324/14/RK Smluvní strany : Liberecký kraj se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příloha č. 1 k Metodice vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

evropský SOCialni^ 1 _ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost

evropský SOCialni^ 1 _ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost KUMSP08K0812 evropský SOCialni^ 1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNI Licenční smlouva Moravskoslezský

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast Investiční dotace evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1921/SOC/2014 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více