Posudek vlivu na životní prost edí vývozního projektu. s ro ní kapacitou 2,3-2,5 milion tun istého uhlí v lokalit Czechowice-Dziedzice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posudek vlivu na životní prost edí vývozního projektu. s ro ní kapacitou 2,3-2,5 milion tun istého uhlí v lokalit Czechowice-Dziedzice"

Transkript

1 Posudek vlivu na životní prost edí vývozního projektu,,investice do ernouhelného dolu Silesia s ro ní kapacitou 2,3-2,5 milion tun istého uhlí v lokalit Czechowice-Dziedzice v zemi kone ného ur ení (Polsko)

2 A. Uvedení, podle jakých mezinárodních pravidel, pop ípad norem i smluv byl posudek vypracován. The newrevised Council Recommendation on Common Approaches on the Environment and Officially Supported Export Credits adopted by the Organisation for Economic Cooperation and Development Council (Trade and Agriculture Directorate Trade Committee, Working Party on Export Credits and Credit Guarantees) on 12 June 2007, TAD/ECG(2007)9. Dz.U USTAWA z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i egoochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko Dz.U j.t. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawowodne Dz.U j.t. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach B. Popis vývozního projektu: I. Základní údaje: 1. Název vývozního projektu, jeho kapacita (rozsah) a umíst ní. Investice do ernouhelného dolu Silesia s ro ní kapacitou 2,3-2,5 milion tun istého uhlí v lokalit Czechowice-Dziedzice v zemi kone ného ur ení (Polsko). 2. Podrobn jší specifikace projektu: PG Silesia (Przedsi biorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o., ul. Nad Bia k 3, Czechowice-Dziedzice, Polsko) je spole nost, jejímž p edm tem innosti je t žba a prodej erného uhlí, p evážn pro energetické ú ely. Spole nost PG Silesia je t žební spole nost p sobící na jihu Polska. Zam uje se na t žbu vysoce kvalitního erného uhlí ur eného primárn pro energetický sektor i na produkci uhlí pro drobné spot ebitele. Vedle t žby uhlí se PG Silesia mimo jiné soust e uje i na poskytování ešení v oblasti ekologického ukládání energetických minerál. PG Silesia je sou ástí skupiny Energetický a pr myslový holding (EP holding), jenž je dlouhodobým strategickým investorem v energetice. Zahrnuje více než 20 podnik p sobících v oblasti t žby uhlí, výroby elekt iny a tepla, obchodu s elekt inou i její dodávky i distribuce energií koncovým zákazník m. EP Holding v konsorciu (50/50) se Skupinou EZ ovládá n meckou t žební spole nost MIBRAG s ro ní produkcí 20 milion tun hn dého uhlí. 2

3 Za uvedeným ú elem nakoupila PG Silesia v prosinci roku 2010 ást organizované ásti státního podniku od KW s.a. (Kompania W glowa). Cílem PG Silesia je zhruba do dvou let dosáhnout výkonu 3 miliony tun vyt žené hmoty ro n. KompaniaW glowa je nejv tší spole nost v Evropské unii v t žb energetického uhlí. Provozuje 15 dol a zam stnává více než 61 tisíc osob. Její celková t žba dosahuje42 milion tun erného uhlí ro n. Podstatou vývozního projektu je financování investi ních a provozních výdaj spojených s inností PG Silesia v letech ve výši cca polských zlotých (PLN) 600 milion (75% z celkové investice cca PLN 800 mln) inností PG Silesia je hlubinná t žba erného uhlí. KompaniaW glowa a PG Silesia podepsaly smlouvu o p evodu ernouhelného dolu KWK Silesia na spole nost PG Silesia. Tím byla dokon ena celá prodejní transakce a PG Silesia pln p evzala veškeré operace dolu KWK Silesia. Spole nost PG Silesia je sou ástí skupiny Energetický a pr myslový holding Energetický a pr myslový holding. V rámci smlouvy o p evzetí dolu byla na spole nost PG Silesia p evedena i t žební koncese pro KWK Silesia. D l KWK Silesia se nachází zhruba 30 km od hranic eské republiky a jeho geologické zásoby p evyšují 500 milion tun nízkosirnatého erného uhlí. PG Silesia již také uzav ela sociální dohodu se všemi p ti odborovými organizacemi. Tato sociální dohoda každému z celkem 738 zam stnanc dolu KWK Silesia mj. garantuje pokra ování pracovní smlouvy a udržení dosavadní výše mzdy. Energetický a pr myslový holding, a. s., jako p ední strategický investor v energetickém sektoru, považuje Polsko za velmi atraktivní trh s dlouhodobým rozvojovým potenciálem. B hem následujících t í let plánuje v KWK Silesia investovat celkem 100 až 150 milion euro do modernizace dolu tak, aby dosáhl t žby na úrovni zhruba 3 miliony tun ro n. To sou asn povede k vytvo ení významného po tu nových pracovních míst. P edpokládá se, že plné úrovn t žby d l KWK Silesia dosáhne v roce Realizace projektu byla zahájena p evodem aktiv dolu od p edešlého vlastníka v prosinci Umíst ní projektu je dáno lokací uhelného ložiska. 3

4 3. Možnost kumulace s jinými projekty. Projekt je realizován v Osv timské uhelné pánvi, kde probíhá již po n kolik staletí zprvu pomístn povrchová, následn pak systematicky hlubinná t žba erného uhlí. Kumulace posuzovaného vývozního projektu nastává p edevším ve sfé e vypoušt ní d lních vod do eky Wisly, které je rozhodnutím polských vodohospodá ských orgán koordinováno tak, jak je dále uvedeno. 4. Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu zvažovaných variant (i nulové varianty) a hlavních d vod (z hlediska životního prost edí, ekonomických hledisek atd.) pro jejich výb r, resp. odmítnutí. P edložený projekt zvažuje pouze aktivní variantu. V p ípad nerealizace projektu by došlo k uplatn ní nulové varianty ( innost dolu byla minulým vlastníkem utlumena, technické vybavení dolu by nebylo modernizováno, od erpávání d lních vod by se zastavilo, d l by byl postupn spontánn zatopen s riziky ve sfé e hydrogeologické nekontrolovatelné úniky d lních vod podložím i ve sfé e krajinn ekologické terénní deprese apod.). 5. Popis technického a technologického ešení vývozního projektu. Investi ní výdaje jsou soust ed ny zejména do vybavení hlubinného dolu (st nové t žební kombajny, kombajny pro ražbu chodeb, výztuže chodeb atp.) a do rekonstrukce povrchové infrastruktury - úpravny uhlí, t žního a skipového za ízení a dále pokrývá výdaje související s p ípravou t žby pod povrchem (p edevším ražba chodeb ke st nám, p íprava st n k t žb atp.). Cílem projektu je t žba cca 2,3-2,5 milion tun istého erného energetického uhlí ro n, ehož bude dosaženo soub žnou t žbou dvou st n. Projekt znovuuvedení dolu do provozu po ítá s modernizací infrastruktury a po ízením d lní technologie. Úvodní ást projektu krom modernizace a dovybavení t žební technologie rovn ž zahrnuje ražbu p ístupových cest k t žebním st nám (první st na bude otev ena cca 04/2012 a druhá cca 01/2013). Pot eba investi ního a provozního financování je dána jednak nutností po ízení zcela nových investic fakticky umož ujících t žbu uhlí (bývalý vlastník do dolu zhruba deset let neinvestoval a t žba byla utlumena), resp. provedení generálních oprav vybraných za ízení a jednak nutností financovat po ur itou dobu výdaje související s p ípravou t žby. 6. P edpokládaný termín zahájení realizace vývozu a jeho dokon ení. Dokon ení rozhodujících investic a t žba plánované kapacity je plánováno na 3/

5 II. Údaje o vstupech: 1. P da (nap íklad druh, t ída ochrany, velikost záboru). Spole nost PG Silesia vlastní m 2 vlastních pozemk a dalších m 2 pozemk má pronajato od státu na dobu 99 let. Vlastní t žba je povolena hornickým ú adem pod pozemky o celkové rozloze cca 21,6 km Voda (nap íklad zdroj vody, spot eba). Voda se ve spole nosti PG Silesia využívá ke dv ma hlavním ú el m. Je zdrojem pitné vody pro zam stnance a dále se spot ebovává v technologickém procesu samotné t žby uhlí, kde se využívá jako pohlcova uhelného prachu. Zdrojem vody je místní vodovod, technologické vody p ilehlý rybník. Spot eba technologické vody v roce 2010 inila cca m 3, pitné vody cca m Ostatní surovinové a energetické zdroje (nap íklad druh, zdroj, spot eba). Ostatními hlavními zdroji je zejména spot eba elektrické energie, kterou PG Silesia nakupuje b žn na energetickém trhu v Polsku a spot eba tepla, které je nakupováno od spole nosti NSE, která má sv j výrobní zdroj p ímo v areálu PG Silesia. PG Silesia prodává NSE uhlí. Skute ná spot eba: elektrická energie MWh, teplo GJ (uvád ná ísla spot eby jsou skute ností za rok 2010, v dalším období bude spot eba stoupat spolu se stoupající výrobou). 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (nap íklad pot eba souvisejících staveb). Ze sou asných informací nevyplývají dodate né nároky na vybudování zvláštní dopravní infrastruktury. Uhlí je expedováno dv ma hlavními cestami, vlakem a nákladními vozidly. Kapacita vlastní vle ky je dostate ná, stejn tak silnice, po které bude expedováno uhlí retailovým zákazník m nákladními vozidly. Jedinou dopravní infrastrukturou, o které se v sou asné dob uvažuje, je vybudování cesty pro vývoz vyt ženého kamene. Tato cesta by však byla budována v rámci vlastního areálu, a to z vyt ženého materiálu. 5

6 III. Údaje o výstupech: 1. Ovzduší (nap íklad p ehled zdroj zne iš ování, druh a množství emitovaných škodlivin, zp soby a ú innost zachycování zne iš ujících látek). PG Silesia nevlastní ani neprovozuje žádný spalinový zdroj zne išt ní ovzduší, elektrickou energii i teplo nakupuje od t etích osob. Metan uvol ovaný p i t žební innosti je v p evážné v tšin zachytáván a prodáván k další spot eb, k jeho velkému úniku do ovzduší nedochází. 2. Odpadní vody (nap íklad p ehled zdroj odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypoušt ní, vypoušt né zne išt ní, isticí za ízení a jejich ú innost). Odpadní vody mají dvojí charakter: a) b žné odpadní vody. Jsou zachytávány a odvád ny kanaliza ním potrubím do isti ky odpadních vod (externí). V roce 2010 bylo do kanalizace vypušt no cca 88 tis. m 3 odpadních vod b) d lní vody. Jde o slanou podzemní vodu smísenou s užitkovou vodou využívanou p i t žb uhlí. Tato voda je potrubím odvád na do vlastní reten ní nádrže PG Silesia na pozemcích PG Silesia, kde dochází k sedimentaci kal. Pak je voda v souladu s platnými p edpisy vypoušt na do eky Wisly, což je zpoplatn no. Množství cizorodých látek (soli), které tato voda obsahuje, je pravideln sledováno a rozborováno (vlastní monitoring, monitoring státní správy). Množství vypoušt né vody je cca 1,8 mil. m 3 za rok.. 3. Odpady (nap íklad p ehled zdroj odpad, kategorizace a množství odpad, zp soby nakládání s odpady). P i t žební innosti nedochází ke vzniku žádných speciálních odpad (s výjimkou výše uvedené slané vody). V tšina odpad tak vzniká v souvislosti s provozem stroj (nap. oleje atp.). S odpady se nakládá v souladu s platnými p edpisy, norma ISO není vzhledem k nedávnému p evzetí ve spole nosti PG Silesia prozatím zavedena a její zavedení je však nedílnou sou ástí celého projektu. 4. Ostatní (nap íklad hluk a vibrace, zá ení, zápach, jiné výstupy - p ehled zdroj, množství emisí, zp soby jejich omezení). Ostatní výstupy (nap íklad hluk a vibrace, zá ení, zápach, jiné výstupy - p ehled zdroj, množství emisí, zp soby jejich omezení) nejsou podstatné. 6

7 5. Dopl ující údaje (nap íklad významné terénní úpravy a zásahy do krajiny). P i t žební innosti dochází k vyzvednutí pom rn velkého množství d lního kamene (cílov cca 0,5-0,6 mln tun ro n ), který bude bu skládkován na povrchu dolu a bude tedy tvo it haldu, nebo bude po dohod s ú ady využit p i tvorb protizáplavových hrází eky (cíl). PG Silesia bude tudíž p i nakládání s kamenem postupovat následovn : vyrovnání nerovností ve vlastním areálu a získání tak kvalitn jších ploch pro skladování uhlí a dalšího majetku; stavba protipovod ových hrází bránících pr niku vody do oblastí, na kterých se dohodne s místní samosprávou; stavba valu okolo PG Silesia, který bude eliminovat zatopení území PG Silesia; vývoz do uzav eného lomu, který bude následn rekultivován; pokud bude taková možnost, drcení a prodej pro stavební ú ely. Po vyt žení jednotlivých st n (zásob uhlí), dochází v podzemí k jejich ízenému zavalení, p esto se t žba v pr b hu asu (obvykle 1-6 let) na povrhu projeví propadem p dy v ádech desítek cm. Podle toho, jakého území a zda se propad dotkne, m že vzniknout požadavek na vyrovnání povrchu. Sou ástí areálu je um lá nádrž na sedimentaci kal. Ta bude po uzav ení dolu rekultivována zp sobem, který bude p edepsán hornickým ú adem. 7

8 C. Údaje o stavu životního prost edí v území, kde bude vývozní projekt realizován: Zem pisná poloha a administrativní údaje Oblast t žby, "Czechowice II", ve které je hlavní minerální surovinou erné uhlí a metan jako uhelného dolu KWK Silesia leží na okraji Osv timské kotliny, ohrani ený na západ oblastí Wy yn l sk (Slezská vyso ina), a na jihu Pogórzem l skim (Slezské p edh í). Vymezení oblasti je administrativní hranicí Slezska a zahrnuje následující administrativní jednotky: a) Urz d Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice - miasto Czechowice- Dziedzice, powiat bielskobialski b) Urz dmiasta i Gminy Pszczyna miejscowo ci Rudo towice i wiklice, powiat pszczy ski Obr. 1. Zem pisná poloha oblasti Czechowice-Dziedzice (zdroj: Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Czechowice- Dziedzice 2004 Zdrój, powiat pszczy ski c) Urz d Gminy Gocza kowice miejscowo Gocza kowice d) Urz d Gminy Mied na miejscowo Grzawa, powiat pszczy ski e) Urz d Gminy Bestwina miejscowo Kaniów, powiat bielsko-bialski. Dot ená oblast Czechowice-Dziedzice leží v jižním Polsku, ve Slezském wojvodství, v okrese Bielsko. Podle údaj z roku 2002Czechowice-Dziedzice má obec (katastr obce) rozlohu km². 8

9 Zem pisná poloha: Czechowice-Dziedzice se nachází v jižní ásti Polska, na jižním okraji Osv timské pánve. P evážná ást obce leží v Karpatské p edhlubni. P irozená hranice dot ené oblasti jsou: z východu eka Bia a na severu - eka Wis a ze severozápadu jezero Gocza kowickie Katastr Czechowice-Dziedzice Obecje rozd len do oblastí: m sto Czechowice-Dziedzice km 2 2 mimom stská ást: km - obce: vesnice Bronów, Ligota, Zabrzeg Celková rozloha mimom stské ásti je 66 km 2 nejvyšší bod m nad mo em nejnižší bod m nad mo em Sousedící obce (katastry) z jihu: Jasienica,Bielsko-Biala ze severu:pszczyna,gocza kowice od východu:bestwina ze západu Chybie Obr.2. geografická poloha dot ené oblasti Czechowice-Dziedzice jsou obcí ležící na jižním okraji Osv timské pánve tvo ené p edevším mo skými usazeninami terciérního stá í, pod kterou se nachází karbonské vrstvy náležející k Hornoslezské uhelné pánvi. Charakteristickým rysem obce je rozd lení území z fyzickogeografického hlediska, kdy je obec tvo ena dv ma základními jednotkami rozd lenými údolím horního povodí Wisly. Oblast Czechowice-Dziedzice je význa ná výraznou rozmanitostí krajiny, v etn velkých rozdíl v relativních výškách, hustou sítí ek a roklí se strmými svahy, podmín nými sprašovými substráty. Nicmén, p evažující oblastí je rovinaté území, ploché nivní terasy údolí eky Wisly, I ownicy, Wapienicy, Jasienicy a Bialé. Charakteristickým rysem krajiny je množství rybni ních nádrží v nivních polohách. Velké plochy rybník a í ních údolí jsou p írodní pta í úto išt, a tento fakt rozhodl, že 9

10 tém polovina rozlohy katastru obce se nachází v oblasti Natura 2000 s názvem "Údolí Horní Wisly", vyhlášeném v rámci Evropské ekologické sít zemí Evropské unie. P ÍRODNÍ POM RY Geologická charakteristika Zájmové území je sou ásti Hornoslezské pánve, která je rozsáhlým sedimenta ním prostorem situovaným ve východní periférii variského horstva. Dnes má zaoblen trojúhelníkový obrys. Osv timská pánev je podjednotkou Hornoslezské pánve. V hornoslezské pánvi jsou význa né tektonické sm ry, a to hlavní, podélný, ve sm ru SSV - JJZ a p í ný ve sm ru zhruba Z - V. Výška skoku m že být až stovky m. Podobn vrásové struktury mají také sm r SSV JJZ. Obr. 3. Geologická mapa Hornoslezské pánve. Tr terciér, J-jura, T- trias, P-Perm, C-karbon (podle Pluta I 2005) 10

11 Obr. 4. Litostratigrafické len ní karbonu hornoslezské pánve eská a polská ást (podle Dopity et al. 1997, upraveno). 11

12 Povrch karbonu je nerovný, nadložní t etihorní souvrství (miocén) má proto mocnost p ibližn mezi m. Z hornin p evládají jíly, jílovce a písky. Prostor mezi eským masivem, Karpaty a Podolským masivem byl ve st edním miocénu vypln n mo ským zálivem. V obdobích, kdy siln p evládal výpar nad p ítokem, docházelo k usazování evaporit (sádrovec, soli). Na poddolovaném území se voda obohacená solemi dostává do prostor vlastního dolu, odkud je erpána na povrch. Kvartérní sedimenty, p evážn hlíny a písky, mají mocnost n kolik m až desítky m. P evážn jde o nivní sedimenty Wisly a jejich p ítok. Sedimenty zde tvo í významná ložiska. Po vyt žení písku z stává prostor zatopen jezerem o n kolikametrové hloubce. Na západní stran dobývacího prostoru je ložisko rašeliny mocné až 4 m. Ve sníženinách vznikají menší slatiništ. Antropogenní sedimenty jsou, vzhledem k dlouholeté t žb uhlí, asto p ekryty navážkou hlušiny. Na více místech je hlušina vypálena požáry. Využití krajiny Dot ené území oblasti Czechowice-Dziedzice z hlediska využití krajiny je roz len no na zem d lské p dy (orné p dy, pastviny, louky a pastviny komplexy sad, zahrad, farem), zaujímající cca 40% rozlohy, lesy (cca 16%), vodní toky a vodních plochy - v etn eky Wisly, Bialé, I ownicy a dalších vodote í, rybník a jezer (7%), m stskou zele - parky, trávníky, zelené sídlišt, prostory a sportovní za ízení, h bitovy (6%). Zastav né plochy, v etn obytných a pr myslových oblastí a komunikací zaujímají cca 31%. zem d lská p da lesy vody m stská zele zastav né plochy Obr. 5. Pom rné využití krajiny (land use). Orig. 12

13 Obr. 6.: Land use oblasti Slezsko: Orig.: Janusz Krupanek- Instytut Ekologii Terenów Uprzemys owionych Vegeta ní charakteristika Vegetace je velmi diferencovaná v závislosti na využívání jednotlivých ástí území. P vodním vegeta ním krytem celé oblasti byly listnaté lesy nižších poloh, ke kterým by též sm ovala potenciální p irozená vegetace (Obr. 6.). Hlavní složky sou asného vegeta ního krytu jsou lesní porosty (p evážn druhotné, kulturní lesy), zem d lské p dy (agrocenózy), rašeliništ a mok ady a vodní plochy (obr. 5.). Lesní plochy jsou relativn diferencované v díl í fragmenty p vodních pop. p irozených porost, produk ní lesy jsou zastoupeny výrazn mén. Významnými složkami lesních porost jsou zejména: Lesní komplexy v okolí Zabrzega, nejlépe zachované fragmenty v prostoru rezervace Rotuz. (Calamagrostio villosae - Pinetum, Molinio - Pinetum, Vaccinio uliginosi- Pinetum,Querco roboris-pinetum) zbytkové fragmenty listnatých les v lesních komplexech mezi Zbijowem a Swierkowicami (Tilio-Carpinetum) Remiza lesna Bazaniec chrán né území v oblasti Czechowice-Dziedzice - fragmenty listnatých lesù (Fraxino-Ulmetum) 13

14 Nivní a pob ežní porosty v komplexu sukcesních fází s pob ežními vrbinami v niv Wisly, asto antropogenn podmín né (Salicetum albo-fragilis, Salicetum triandroviminalis) Zem d lské p dy tvo í základní charakter krajiny, ale jsou zbaveny ady cenných rostlinných spole enstev z hlediska výskytu vzácných a ohrožených druh. Vyskytují se spole enstva t ídy Stellarietea mediae. Existence mnoha cenných druh pták. Rašeliništ a mok ady - jsou v regionálním m ítku nejcenn jšími ekosystémy. Významn se rozvíjejí v p írodní rezervaci Rotuz - mimo jiné Rhynchosporetum albae a rašeliništ se Sphagnetumm agellanici. Vodní toky a nádrže jsou zna n diferencované z pohledu p írodních hodnot. Za pozornost stojí zejména rostlinná spole enstva Trapetum natantis a Lemno minoris-salvinietum natantis. Cenné elementy flóry i fauny Flóra v oblasti Czechowice-Dziedzice je dob e prozkoumána. Jsou zaznamenány následující druhy rostlin p ísn chrán né podle polské legislativy: 1. Blechnum spicant p írodní rezervace Rotuz. 2. Cephalanthera rubra okraje les v okolí Zabrzeg-Czarnolesie. 3. Dactylorhiza maculata mokré louky oblasti, p írodní rezervace Rotuz. 4. Dactylorhiza majalis mokré louky oblasti, p írodní rezervace Rotuz. 5. Daphne mezereum okolí Zbijowa 6. Drosera rotundifolia p írodní rezervace Rotuz. 7. Epipactis helleborine lesy, parky, roztroušen v celé oblasti 8. Equisetum telmateia okolí Zbijowa. 9. Hedera helix lesy, parky, roztroušen v celé oblasti, asto antropogenní stanovišt, kde nepodléhá ochran 10. Lycopodiella inundata p írodní rezervace Rotuz. 11. Lycopodium annotinum p írodní rezervace Rotuz. 12. Najas minor výskyt ve spole enstvech:typhetum latifoliae, Glycerietum maximae, Ceratophylletum demersi, Elodeetum canadensis, Myriophylletum spicati, vytvá í též specifická spole enstva s dominancí Najas minor Najas marina. 13. Nuphar lutea ramena Wisly. 14. Nymphaea alba ramena Wisly. 15. Ranunculus aquatilis výskyt ve spole enstvech Potametumnatantis (nap.bestwi skie rybníky), ve kterých je dominantní. 16. Salvinia natans rybníky Renardowice, Bronów, Nebracz. 17. Trapa natans-vytvá í v zájmové oblasti etné fytocenozy: Trapetum natantis, Lemno minoris-salvinion natantis, Ceratophylletum demersi. Rybník Kopalniok. 18. Utricularia vulgaris- etná p ítomnost tohoto druhu zaznamenána na rybnících v Kaniowo, kde vytvá í vlastní spole enstvo. Jinak ve spole enstvech s Najas marina a Najas minor. 19. Vinca minor k oviny, zahrady - asto antropogenní stanovišt, kde nepodléhá ochran Nejvýzna n jšími zástupci fauny dot ené oblasti jsou ptáci, vázaní p edevším na nádrže stojaté vody (t n, rybníky) v údolí Wisly, dále pak významné skupiny obojživelník. 14

15 Obr. 6.: Potenciální p irozená vegetace dot ené oblast. Zdroj: SILESIA/sil/econet_polska.html 15

16 Natura 2000 V oblasti Czechowice-Dziedzice byla na ízením ministra životního prost edí dne 21. ervence 2004 z ízena zvláštní oblast ochrany pták Natura 2000 "Údolí Horní Visly". Ozna ení Natura 2000 se v Polsku používá od roku 2001 a je sou ástí ochrany ohrožených druh voln žijících živo ich evropského kontinentu-evropské ekologické sít Natura2000 v rámci tzv. Sm rnice o ptácích 79/409/EHS (1979) a Sm rnice o stanovištích 92/43/ EHS (1992). Tyto sm rnice vyžadují od lenských stát EU ochranu voln žijících pták a jejich stanoviš a významných stanoviš druh rostlin a živo ich. Natura 2000 poskytuje základ pro harmonické soužití lov ka s p írodou, hledáním kompromisu mezi akutními hospodá skými výhodami a ochranou životního prost edí. V sou asné dob jev Polsku založeno 72 oblastí Natura 2000 pta ích oblastí. V dot eném území se nachází oblast Natura 2000 Horního údolí eky Wisly, která zaujímá plochu ha, z toho do oblasti Czechowice-Dziedzice spadá ha, tj.12,8% všech výše uvedených oblasti. Obr.7.: NATURA 2000 v zájmové oblasti Czechowice-Dziedzice 16

17 Soustava evropsky významných území Natura 2000 Vstupem Polské republiky do Evropské unie byla ochrana p írody a krajiny v Polsku povýšena na evropskou úrove. Pro Polskou republiku vznikla povinnost za lenit (transponovat) do svého právního ádu mimo jiné i povinnosti vyplývající ze dvou základních sm rnic, upravujících ochranu p írody v EU: Sm rnici Rady 79/409/EHS, o ochran voln žijících pták a Sm rnici Rady 92/43/EHS, o ochran p írodních stanoviš voln žijících živo ichu a plan rostoucích rostlin. Sm rnice Rady 79/409/EHS, o ochran voln žijících pták (Birds directive) je historicky první právní p edpis zemí Evropských spole enství na ochranu p írody. Sm rnice má 19 lánk a 5 p íloh. Podle lánku. 4 sm rnice mají lenské státy za povinnost pro druhy a poddruhy pták, uvedených v p íloze I a dále pro pravideln se vyskytující tažné druhy pták z izovat tzv. území zvláštní ochrany (SPA: Special Protection Areas tzv. Pta í oblasti). Jednotlivé p ílohy sm rnice, obsahující druhové seznamy, byly postupn novelizovány. Podle této sm rnice jsou ovšem chrán ny v krajin i všechny ostatní struktury, sloužící ochran t chto pta ích druh Sm rnice Rady 92/43/EHS, o ochran p írodních stanoviš, voln žijících živo ich a plan rostoucích rostlin (Habitats directive) stanovila p vodn termín vzniku seznamu chrán ných lokalit celého Spole enství na rok Díky prodlevám lenských státu s transpozicí sm rnice byly první tzv. národní seznamy p edloženy Evropské komisi až po uvalení sankcí na n které státy v roce Cílem sm rnice je p ispívat k zabezpe ení biologické rozmanitosti prost ednictvím ochrany p írodních stanoviš a voln žijící fauny a flóry na evropském území lenských stát. Sm rnice je tvo ena 24 lánky a 6 p ílohami. V roce 1997 byla sm rnice novelizována (zejména její p ílohy I a II), další dopln ní druhových seznamu v p ílohách sm rnice navrhly nov p istupující lenské státy v etn Polské republiky. O pln ní povinností, vyplývajících ze Obr. 8.: NATURA sm rnice, musí lenské státy v šestiletých intervalech informovat Evropskou komisi. Nejrozsáhlejší povinností, plynoucí 17

18 ze sm rnice, je vytvo ení a aktivní ochrana soustavy lokalit, pro niž se zavádí název Natura Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupn m ochrany, která umož uje zachovat p írodní stanovišt a stanovišt druh v jejich p irozeném areálu rozší ení ve stavu p íznivém z hlediska ochrany nebo pop ípad umožní tento stav obnovit. V Polské republice je soustava Natura 2000 tvo ena dv ma typy území: pta ími oblastmi (viz Birds directive) a evropsky významnými lokalitami (viz Habitats directive). Pta í území Významná Pta í území (Bird Areas) mezinárodního významu zahrnuje v ásti Horní Wisly údolní nádrž Gocza kowicka a etné rybni ní komplexy. Byla stanovena na základ tzv. Sm rnice o ptácích zabývající se ochranou voln žijících pták. Kulturní nádrže (rybníky) roztroušené plošn po celém území, mají významnou hospodá skou i ekologickou funkci. Tyto vodní útvary jsou asto pokryté emerzní, submerzní i litorární vegetací, na hrázích asto rostou staré listnaté stromy. Rybníky jsou napájeny vodami eky Wisly a jejích p ítok. V Pta ím území Horního údolí eky Wisly z staly terestrické biotopy, fragmenty lužních les, bažiny a rašeliništn se specifickou vegetací. V oblastech bez p irozených jezer a nádrží jsou rybni ní nádrže pro mnoho cenných druh rostlina živo ich náhradní mok adní prost edí. Obr.9.: NATURA 2000 Pta í územíhttp://www.2007.przyroda.katowice.pl/ostoje_ptakow.html 18

19 V rámci soustavy Natura 2000, je v Pta ím území Horní údolí eky Wisly identifikováno 29 druh pták ze seznamu tzv. Sm rnice o ptácích, a 8 druh polské ervené knihy PCK. V období rozmnožování žije v oblasti, nejmén 1% národní populace t chto druh pták (tabulka 1). V oblasti Horního údolí eky Wisly, která tvo í sou ást soustavy Natura 2000, se nachází p írodní rezervace Rotuz (na rozhraní územních jednotek obcí Czechowice-Dziedzice (10,4ha) a obce Chybie. Je to jediná rezervace v provincii Slezsko tvo ená hlubokými vrstvami rašeliny (až 4 metry). Toto území je významným úto išt m ohrožených druh v Polsku. Území Natura 2000 v územní jednotce Czechowice-Dziedzice je situováno do hust osídlené oblasti, s budovami roztroušenými v zem d lské krajin. V oblasti p sobnosti sm rnice o ptácích nestanoví podmínky Natura 2000 výrazné omezení innosti ekonomických aktivit, zem d lství, lesnictví, myslivosti a rybá ství, za p edpokladu, že neohrozí zachování p írodních stanoviš a vlivy na v druhy rostlin a živo ich, jejichž ochrana byla jmenována, nebude výrazn negativní. Ohrožení pta ích populací v Údolí Horní Wisly by mohlo nastat zejména likvidací nebo zm nou využití chovných rybník, odstra ování ostrov a nadm rným používáním chemických hnojiv a pesticid (Aktualizacja Programu Ochrony rodowiskadla Gminy Czechowice-Dziedzicena lata z perspektyw do roku 2016). "Údolí Horní Wisly" kód PLB Speciální oblasti ochrany ptactva (SPA), pat ící do Evropské sít Natura 2000 byla vyhlášena v dubnu 2004 a zaujímá plochu 24, hektar, z nichž pouze ha leží uvnit administrativních hranic obcí Czechowice-Dziedzice. Plocha speciální oblasti ochrany ptactva (SPA) zahrnuje ást Horní Wisly, údolní nádrž Gocza kowickie, rozsáhlé komplexy rybník a na dolním toku. Údolní nádrž Gocza kowickie je rekrea ní nádrží (koupání, vodní sporty), ryba ení je zde možné pouze ze b ehu a je omezeno vydáním povolení. Rybníky jsou vesm s intenzivn rybá sky obhospoda ované (intenzivní chov kapra), na podzim probíhá intenzivní lov vodního ptactva. Oblast je hust obydlená, s rozptýlenými objekty mezi zem d lskými kulturami. Lesy jsou zachovány pouze jako fragmenty. 19

20 mok ady orná p da listnaté lesy smíšené lesy kulturní lesy louky a pastviny zem d lské oblasti s vysokým podílem p írodních prvk vodní plochy komplexní systémy plodin a p dy Obr. 10.: Struktura krajinného pokryvu Pta ího území Údolí HorníVisly (pom rné hodnoty) Zdroj:: Standardow formular zdanych dla obszarów NATURA Aktualizacja Programu Ochrony rodowiska dla Gminy Czechowice-Dziedzice na lata z perspektyw do roku 2016). V Pta í oblasti, "údolí Horní Visly," je uvád no nejmén 29 druh pták, uvedených v p íloze I Sm rnice o ochran pták a 8 druh pták, které jsou uvedeny v polské ervené knize (Red Book). V období rozmnožování tuto oblast obývá alespo 1% populace t chto druh domácích pták. B hem migrace koncentrace mok adních pták p ekra uje 20 tisíc jedinc (tabulka 2). Tabulka: 1.: Seznam druh pták v oblasti "Údolí Horní Wisly"(Druhy vyjmenované v p íloze I Sm rnice o ochran pták 79/409/EWG) trvalé populace Kód Název druhu Trvalá Polsky esky (v decký název) populace Migra ní populace A021 B k buka velký (Botaurus stellaris) 15 m A022 B czek buká ek malý (Ixobrychus minutus) 7 18 p C A023 lepowron kvakoš no ní (Nycticorax nycticorax) 137 p A A026 Czaplana dobna volavka st íbrná (Egretta garzetta) 9 i D A027 Czapla bia a volavka bílá (Egretta alba) i C A031 Bocian bia y- áp bílý (Ciconia ciconia) 30 p C A038 ab d krzykliwy labu zp vná (Cygnus cygus) P D A072 Trzmiel ojada v elojed lesní (Pernis apivorus) 0 1 p D A075 Bielik orel mo ský (Haliaeetus albicilla) 1 p C A081 B otniak stawowy moták pochop (Circus aeruginosus) 11 p P A119 Kropiatka ch ástal kropenatý (Porzana porzana) 10 p C A120 Zielonka ch ástal malý (Porzana parva) 1 p D A122 Derkacz ch ástal polní (Crex crex) 1 5 m D A127 uraw je áb popelavý (Grus grus) 1 2 p C A132 Szablodziób tenkozobec opa ný (Recurvirostra 2 p A avosetta) A176 Mewa czarnog owa racek ernohlavý (Larus 1 4 p B melanocephalus) A193 Rybitwa rzeczna rybák obecný (Sterna hirundo) 230 p B A196 Rybitwa bia ow sa rybák bahenní (Chlidonias 200 p A Ozna ení vzhledem k po etnosti populací C 20

21 hybridus) A197 Rybitwa czarna rybák erný (Chlidonias niger) 157 p B A229 Zimorodek led á ek í ní (Alcedo atthis) 10 p C A234 Dzi cio zielonosiwy žluna šedá (Picus canus) P D A236 Dzi cio czarny datel erný (Dryocopus martius) 1 2 p D A238 Dzi cio redni strakapoud prost ední (Dendrocopos 10 p D medius) A272 Podró niczek slavík modrá ek (Luscinia svecica) 2 3 p C A307 Jarz batka p nice vlašská (Sylvia nisoria) P D A321 Mucho ówka bia oszyja lejsek b lokrký (Ficedula albicollis) p C A338 G siorek uhýk obecný (Lanius collurio) P D A339 Dzierzba czarnoczelna- uhýk malý (Lanius minor) 0 1 p C A379 Ortolan strnad zahradní (Emberiza hortulana) 1 2 p D Tabulka: 2.: Seznam druh pták v oblasti "Údolí Horní Wisly"(Druhy vyjmenované v p íloze I Sm rnice o ochran pták 79/409/EWG) migrující populace Kód Název druhu Polsky esky (v decký název) Rozmnožující se populace A004 Perkozek potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 63 p C A005 Perkozd wuczuby potápka rohá (Podicep scristatus) 513 p 2130 i B A006 Perkozrd zawoszyi - potápka rudokrká (Podiceps 11 p C grisegena) A008 Zausznik - potápka ernokrká (Podiceps nigricollis) 666 p A A036 ab d niemy labu velká (Cygnus olor) 34 p C A051 Krakwa kop ivka obecná (Anas strepera) 54 p C A052 Cyraneczka írka obecná (Anas crecca) 5 p C A053 Krzy ówka kachna divoká (Anas platyrhynchos) 560 p A055 Cyranka írka modrá (Anas querquedula) 46 p C A056 P askonos - lži ák pestrý (Anas clypeata) 25 p 500 i C A059 G owienka - polák velký (Aythya felina) 274 p C A061 Czernica - (Aythya fuligula) 339 p B A118 Wodnik ch ástal vodní (Rallus aquaticus) 12 p C A123 Kokoszka slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 86 p C A125 yska - lyska erná (Fulica atra) 481 p C A136 Sieweczka rzeczna kulík í ní (Charadrius dubius) 26 p C A153 Kszyk bekasina otavní (Gallinago gallinaro) 3 p D A162 Krwawodziób tenkzobec opa ný (Tringa tetanus) 45 p C A179 mieszka racek chechtavý (Larus ridibundus) p B Ozna ení vzhledem k po etnosti populací Odhad velikosti populace daného druhu v oblasti,ve vztahu k po etnosti populace dané zem : - A %, B -2-15%, C -0-2%, D- po et jedinc je zanedbatelný, P- po et pár, a- po et jedinc, m- po et tokajících samc, P- neuveden p esný po et pár /jednotlivc Zdroj: standardní formulá údaj o území soustavy Natura

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podklad na p íkladu povodí Opavy TOMÁŠ CHUMAN Díl í v dní disciplíny fyzické geografie se p i vymezování nivy opírají o odlišné složky p írodního prost

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Umíst ní pr myslové zóny Srovnání výrobních kapacit v rámci R Základní data o investi ním zám ru Vliv na ŽP - hluk, dopravní zát ž Vliv na ŽP emise, ekologie

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440

Studie ochrany p ed povodn mi na území Olomouckého kraje 05440 Olomouc Stávající stav Olomouc leží na Severní Morav, jihozápadním sm rem od Ostravy. Olomouc je nejvýznamn jší historické m sto na Morav ležící na soutoku eky Moravy a Byst ice. M sto je centrem oblasti

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 732/202/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 732/202/2011 o cen obvyklé bytové jednotky. 1117/81, v budov.p. 1117 na pozemku. parc. 2692/48, v. p íslušenství a spoluvlastnického podílu na spole ných ástech domu.p. 1117 a pozemku.

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 .SPISU: EX 1932/03 NEMOVITOST : ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 2974-72/2010 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku Pozemky

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno P O S O U Z E N Í Alternativní koncepce komunika ní sít v širším okolí brn nské aglomerace Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno Zhotovitel: Ing.Milan Strnad autorizovaný inženýr Keltská 109,

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova

Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova Stavební úpravy stávajícího d tského h išt osazení nových prvk vybavení, na p.p.. 76/1, k.ú. Jeníkov u Duchcova Návrh ešení Pr vodní zpráva a souhrnná zpráva Zak.. 15JP2011 Arch.. 15-JP-2011PÚS Srpen 2011

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Autorský tým Mgr. Jakub Bucek Mgr. Jana Vi arová Ing. Dita Jane ková Ing. Jaromír Pokoj Velké pod kování pracovník m KU Zlínského Kraje odd lení životního

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

o veterinární pé i a o zm n kterých souvisejících zákon (veterinární zákon)

o veterinární pé i a o zm n kterých souvisejících zákon (veterinární zákon) 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. ervence 1999 o veterinární pé i a o zm n kterých souvisejících zákon (veterinární zákon) ve zn ní zákon. 29/2000 Sb.,. 154/2000 Sb.,. 102/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 120/2002

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Znalecký posudek þ. 3665/2012

Znalecký posudek þ. 3665/2012 Znalecký posudek þ. 3665/2012 o cenč nemovitosti - 1/4 bytové jednotky þ. 1160/47 v domč þ.p. 1160 na pozemku þ. parc. 2422 v kat. úz. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, vþetnč spoluvlastnického podílu

Více

1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ

1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN KYJE 1. VYMEZENÍ ZASTAV NÉHO ÚZEMÍ Zastav né území obce je v územním plánu vymezeno k datu 16.1.2008. Hranice zastav ného území je patrná z grafické ásti dokumentace (Hlavní výkres, Výkres

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

PŘÍLOHY: APPENDICES:

PŘÍLOHY: APPENDICES: PŘÍLOHY: APPENDICES: č. 1 Účetní závěrka za rok 2013 No. 1 The 2013 Financial Statements č. 2 Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady

Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady Rámcová doporu ení pro nakládání s povod ovými odpady MŽP, b ezen 2006 Zpracováno s využitím: KOTOULOVÁ, Z. a kol.: Situa ní zpráva k Realiza nímu programu Plánu odpadového hospodá ství R pro odpady ze

Více