TŘÍDNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍDNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN"

Transkript

1 Mateřská škola Duha Oslavany, okres Brno- venkov,příspěvková organizace Odloučené pracoviště Padochov 160 Třída Modrá Školní rok: 2013/2014 TŘÍDNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN Obsah: I. Identifikační údaje o škole II. Charakteristika školy III. Podmínky a organizace vzdělávání IV. Vzdělávací obsah V. Evaluace VI. Integrované celky - nabídka Příloha : Projekt V Padochově v Růžové, máme šnečky africké. Modrásky tu nové máme, tak jim šnečky odchováme. Vypracovala: Vařejková Ivana

2 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Mateřská škola Duha Oslavany, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Sportovní 12, Oslavany IČO: Zřizovatel školy: Město Oslavany Ředitel školy: pí Bc. Hana Küfhaberová Zástupce ředitele školy pro MŠ: pí. Ivanka Janačíková Dis. Adresa odloučeného pracoviště školy: Mateřská škola, Padochov 160, Oslavany, PSČ: Ivančice Telefonní číslo školy: Web. stránky : Třídní učitelky: Ivana Vařejková, Lenka Sobotková Počet pedagogických pracovníků ve třídě: 2 osoby učitelky, v přepočtu na úvazky 1 a kvalifikovaná učitelka 1, nekvalifikovaná učitelka 1 (studující Učitelství pro mateřské školy v Brně), v přepočtu na úvazky 0,33. Počet provozních zaměstnanců ve třídě: 1 osoba školnice, topička, výdej stravy, v přepočtu na úvazky 1, 1 osoba uklízečka, přepočtu na úvazky 0,33. Počet dětí a jejich skladba: Do třídy je zapsáno pro letošní školní rok 28 dětí, z celkového počtu je ve třídě 13 dívek a 15 chlapců ve věku od 2,5 let do 6 let věku. Jejich věkové složení je: 2,5 letí 4 děti, 3letí 10 dětí, 4 letí 3 děti, 5letí 7 dětí, 6 letí s odloženou docházkou 2, 9 dětí jsou předškoláci. Provoz školy - celodenní, od 6.00 do hodin

3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Budova MŠ je celá kompletně opravena a od letošního roku je v přízemí zřízena po stavebních úpravách ještě jedna třída / byly odstraněny všechny nedostatky/. Školka se nachází v přízemí a prvním patře třípodlažní budovy, má samostatný vchod. Suterén budovy je využíván k volno odpočinkovým aktivitám místních občanů /městská knihovna a zájmové kluby/. Budova mateřské školy je umístěna v městské zástavbě a sousedí se školní zahradou, která je řádně oplocena a vybavena herním prvkem a pískovištěm. Na pobyt venku děti chodí i do nedalekého lesíku, kde poznávají přírodu. Mateřská škola má dlouhodobou tradici a její prostředí nabízí téměř rodinnou atmosféru. V loňském školním roce se podařilo : Vybavení školní zahrady herním prvkem a pískovištěm. V tomto školním roce doplníme toto vybavení: Dovybavení zahrady herními prvky. III. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky: Třída se nachází v přízemí budovy. Pro pobyt a činnosti dětí jsou určeny hlavně 2 velké místnosti. První slouží jako třída a jídelna, druhá místnost je určena mimo jiné pro odpolední odpočinek. Současně mají děti k dispozici šatnu a hygienické zařízení /které slouží zároveň jako sprchový kout/. Třída, hygienické zařízení pro děti i ložnice odpovídá náležitým hygienickým, mikroklimatickým a bezpečnostním normám. V blízkosti je také hygienické zařízení pro zaměstnance školy. Třída je průměrně vybavena nábytkem, tělovýchovným náčiním, hudebními nástroji, pomůckami a hračkami a didaktickými pomůckami, splňujícími příslušné hygienické a bezpečnostní normy. Třídy jsou rozděleny na hrací kouty / k námětovým, konstruktivním hrám, výtvarné a pracovní činnosti/. Dostatečný prostor je i pro volný pohyb dětí. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby jejich rozmístění dětem vyhovovalo, byly volně dostupné a neohrožovaly bezpečnost dětí. Děti také mají vymezené místo pro ukládání osobních pomůcek a věcí. V průběhu školního roku plánujeme obměnu hracích koutků podle přání a potřeb dětí. Děti mají dostatek prostoru k prezentaci výsledků své práce /police, volný prostor, nástěnka/. Vše je umístěno tak, aby mohly být děti vedeny k samostatné sebeobsluze a prezentaci před ostatními dětmi, učitelkou i rodiči. K vystavování slouží také nástěnky v šatně i v ostatních prostorách budovy, kde děti prezentují výsledky své práce. Prostory třídy a ložnice vybavujeme a vyzdobujeme tak, aby působily útulně a příjemně, přitom aby byly také inspirativní a podnětné. Na výzdobě celé školky se podílí děti spolu s učitelkami.

4 V loňském školním roce se podařilo : Zástěny na WC. Koberec do ložnice. Doplnění šatních skříněk. Dokoupení židliček a stolků. Zakoupení lehátek. Věšáky na ručníky pro děti. V tomto školním roce doplníme toto vybavení: Hračky a didaktické pomůcky a tělovýchovné zařízení pro děti. Košíky a boxy na stavebnice. Rámečky a klipy na obrázky. Zrcadla do umýváren. Školní knihovnu doplnit o další odbornou i dětskou literaturu, zvukové záznamy pohádek, relaxační hudby a písniček. Dopravní koberec. Personální podmínky: Vařejková Ivana: vzdělání střední odborné s maturitou SPgŠ Znojmo, praxe 31 let Sobotková Lenka: vzdělání vyšší odborné VOŠ Informačních a knihovnických služeb, Brno (od září 2012 zahájení studia na Masarykově univerzitě v Brně, obor Učitelství pro mateřské školy), praxe 0 rok. V letošním školním roce se budeme opět vzdělávat v rámci DVPP, absolvovat akreditované kursy, vzdělávat samostudiem z doporučených knih a čtením článků z odborných časopisů a internetu. Životospráva: Dětem je zajištěna plnohodnotná a vyvážená strava, která zohledňuje místní zvyklosti /skladbou jídelníčku/. Děti se stravují třikrát denně, svačiny mají volný charakter, mezi jednotlivými jídly je stanovena maximální tříhodinová prodleva. Zohledňujeme individuální potřebu jídla a pěstujeme u dětí správné výživové a stravovací návyky. Do jídla děti nenutíme, ale vedeme je k výběru alespoň části jídla a ochutnávce. U dětí s adaptačními obtížemi se domlouváme na postupech, týkajících se stravování a pitného režimu, s rodiči dítěte.

5 Dětem je zajištěn pitný režim. Děti mají v nabídce pitnou vodu, míchané nápoje /sirup, rozpustné nápoje/ a čaj. Děti jsou k pití často vybízeny, dokud si neosvojí dodržování pitného režimu. Vedeme děti k správným stravovacím návykům. Děti tráví venku 2 hodiny dopoledne tak, jak to odpovídá požadavkům příslušných norem. Výjimku tvoří případy silného mrazu, větru, deště nebo jiných krajně nepříznivých klimatických podmínek, dle zvážení učitelky. Oběd bude vydáván pro obě třídy v Růžové třídě postupnou formou. Po obědě děti odpočívají na lůžku po dobu 30 minut. Jsou vedeny k odpočinku a relaxaci nenásilnou formou, děti uklidňujeme prostřednictvím reprodukce relaxační hudby, četby či vyprávění. Děti nejsou nuceny spát. Po této době mohou děti, které nespí, vstát z lůžka a věnovat se různým klidovým činnostem. V loňském školním roce se podařilo : Zakoupení nového nádobí. V tomto školním roce se zaměříme: Některá jídla mají poměrně nešťastnou kombinaci (domluva s vedoucí školní jídelny). Výživové návyky se budeme snažit ovlivňovat osvětou rodičů / předáváním receptur a ochutnávkami při setkáních s rodiči/. Psychosociální podmínky: Vytváříme klidnou a pohodovou atmosféru ve třídě, prostředí, které je pro dítě přehledné, srozumitelné a příjemné. Vyvarujeme se stresování dětí. Respektujeme potřeby dětí /biologické, psychické a sociální/. Zohledňujeme přitom věkové a individuální zvláštnosti dětí, zřetel bereme také na charakter narušení komunikační schopnosti. Se všemi dětmi sympatizujeme a povzbuzujeme je v nejrůznějších aktivitách. Usilujeme o to, aby se děti samostatně věnovaly činnostem, které je těší a baví, které znají a zvládají je. Vedeme děti k samostatnosti a soběstačnosti v běžných činnostech. Dále děti podporujeme ve volbě činností dle vlastního výběru a ve vlastní aktivitě. Vedeme děti k tomu, aby hru dokončily. Sledujeme, aby děti udržovaly ve třídě pořádek pro přehlednost svého životního prostředí. Děti mají možnost hru případně odmítnout a věnovat se jiné činnosti. Jednáme s dětmi pokud možno pozitivně, jsme spolehlivé a zdvořilé. Dětmi nemanipulujeme, nezesměšňujeme je, naopak: dbáme na to, aby komunikace s námi pro ně byla příjemná, a abychom si jejím prostřednictvím vytvářeli s dětmi důvěrný vztah. Jdeme dětem vždy příkladem. Intenzivně se věnujeme vztahům dětí ve třídě. Dbáme na spravedlnost v právech a povinnostech dětí. Vedeme děti ke zdravému sebeprosazování a sebedůvěře, ale zároveň se vyvarujeme nezdravé soutěživosti. Vedeme děti prosociálně /ke vzájemné podpoře při hrách, konstruktivnímu řešení problémů, toleranci vůči odlišnostem ostatních dětí/ a vytváříme ve třídě kolektiv kamarádů. Současně pěstujeme v dětech zodpovědnost za kvalitu vztahů a zájem o dobrou atmosféru ve třídě. K dobré atmosféře ve třídě přispíváme i naším vzájemným přátelským vztahem. V průběhu pobytu dětí ve škole se snažíme maximálně využít prvků neverbální komunikace.

6 přivítání a rozloučení plácnutí si na dvě ruce svolávání do kruhu zvukem tamburíny neverbální komunikací na znamení úklidu /ozvučná dřívka/ postupná svačinka zvukem zvonečku přání dobré chuti čtení, poslech před spaním Zavádění pravidel plánujeme také v rámci vzájemného soužití dětí, jejich komunikace a řešení problémových situací. K tomuto účelu nám poslouží diskusní kruh, kde se budou děti učit vzájemné partnerské komunikaci /vyjádřit svůj názor, klást otázky, naslouchat ostatním, formulovat závěry přijatelné pro ně i pro ostatní/ a sdružovacích her a her, vyžadujících vzájemnou spolupráci dětí. Tradičně plánujeme v průběhu školního roku uspořádat následující akce: zahájení školního roku - pravidelné návštěvy divadelních, hudebních a jiných kulturních představení, návštěvu kostela v adventním čase, mikulášskou nadílku, vánoce pro děti, maškarní karneval, tradiční sportovní olympiádu, Den otevřených dveří, spojený se zápisem do MŠ, hru o poklad, oslavu Dne matek, předplavecký výcvik, oslavu MDD, výlety různými dopravními prostředky, exkurze do knihovny, ZUŠ, do ZŠ, návštěvy různých obchodů, rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ, pořádání ozdravného pobytu dětí v přírodě, společné i individuální fotografování dětí, zakončení školního roku rozlučkou. V tomto školním roce se zaměříme: Větší využití neverbální komunikace. Méně děti organizovat. Organizační podmínky: Děti jsou zpravidla přijímány od 2,5 let věku, složení třídy je heterogenní. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na indiv.možnosti dětí, na jejich aktuálně změněné potřeby. Vytváříme ve třídě dobré hygienické podmínky /větrání, oblékání se úměrně teplotě vzduchu ve třídě, otužování vzduchem, přiměřená hlučnost dětí při hře /. Děti jsou průběžně seznamovány s bezpečnostními pravidly atd. Jsou vedeny k nabývání správných návyků, podporujících jejich zdravý a bezpečný životní styl. Zajišťujeme bezpečí a spokojenost všech dětí ve třídě. Poskytujeme dětem pocit jistoty, přičemž navazujeme na individuální zkušenosti dětí z domova. Nově příchozím dětem umožňujeme ve spolupráci s rodinou dítěte individuální adaptační režim. Společenské návyky dětí postupně upevňujeme na základě pravidel, která s dětmi průběžně vytváříme, až po jejich úspěšné adaptaci na režim třídy. Děti mají dostatek možností k pohybovému vyžití v průběhu pobytu ve třídě. Třída je uzpůsobena pohybovým hrám a vybavena různými pomůckami k tělovýchově. Mají dostatek příležitostí k pohybovému vyžití i ke klidovým činnostem v souladu s vlastními potřebami a zájmy. Jsou vytvářeny podmínky pro indiv. skupinové i frontální činnosti. Děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Je dostatečně

7 dbáno na osobní soukromí dětí. Mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Ve třídě je přítomna vždy jedna učitelka, aby mohla nepřetržitě zajišťovat pedagogický dohled nad dětmi. V případě práce s pomůckami, které by mohly ohrozit zdraví dětí /nůžky, drobné korálky, velké stavebnicové díly atp./, zajišťujeme náležitý dohled. Pobyt venku tráví většinou na dětském hřišti, v blízkém lese a prostorách města a jeho okolí. V případě pobytu venku odpovídá jedna učitelka maximálně za 21 dětí. Na školní zahradě zajišťujeme potřebný dohled dětí všude, kde hrozí nebezpečí úrazu /průlezky, houpačky atp./. Při vycházkách učíme děti chodit ve dvojicích a zástupu tak, abychom zajistily jejich bezpečný pohyb po ulicích. V loňském školním roce se podařilo : V tomto školním roce se zaměříme: Dodržet vyváženost spontánních a řízených činností. Využívat prožitkové učení. USPOŘÁDÁNÍ DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Uspořádání dne respektuje intervaly mezi jídly, zajišťuje dětem odpočinek (mladším spánek) a zajišťuje zdravý a harmonický rozvoj dětské osobnosti scházení dětí, postupná svačina, hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce s dětmi, řízené činnosti příprava na pobyt venku a pobyt venku příprava na oběd, oběd odpočinek, spánek dle potřeby dětí, klidné hry a činnosti postupná svačina, individuální práce s dětmi, hry a činnosti do odchodu dětí Organizace činností je ponechána na volbě učitelek. Musí však zajišťovat zdravý, bezpečný a radostný pobyt dětí v mateřské škole.

8 Spolupráce s rodiči a ostatními institucemi: Rodiče mají volný přístup do MŠ, mohou se zúčastňovat různých programů a aktivit svých dětí. Denně mohou projednávat drobné připomínky s příslušnou učitelkou a v určených konzultačních hodinách prodiskutovat závažnější záležitosti. Úterý hod Rodiče jsou průběžně informováni o učebních pokrocích dětí, učitelky s nimi domlouvají jednotný postup. Rodiče předškolních dětí si mohou objednat termín i čas konzultace s příslušnou uč. MŠ v době před zápisem dětí do ZŠ. Jsou zvaní na informativní schůzky s učitelkou ZŠ. Rodiče jsou informováni na nástěnkách a www stránkách o obsahu vzdělávání dětí a akcích školky. Mají možnost vznášet své připomínky i náměty k ŠVP a TVP. Mohou pomáhat škole také sponzorskými dary. Své představy, požadavky i hodnocení mohou předkládat učitelce. Pravidelně jsou oslovováni k vyjádření svého názoru v anonymních dotaznících předkládaných MŠ. Spolupracujeme s ostatními MŠ v blízkém okolí /na Havířské ulici, v Oslavanech v rámci školního výchovně-vzdělávacího plánu / i s MŠ z blízkých obcí /formou návštěv a společných akcí/. Máme navázanou spolupráci i se ZUŠ Oslavany /formou návštěvy výchovných koncertů/ i s řadou kulturních institucí, z důvodu návštěv divadelních, filmových a koncertních představení, zábavných pořadů atd. /KIS Oslavany, knihovna Padochov, divadly v Brně atd. v rámci školního výchovně-vzdělávacího plánu/. V ZŠ navštěvujeme první ročníky ve spojení se zápisem předškoláků do ZŠ. V loňském školním roce se podařilo : V tomto školním roce se zaměříme: Zapojovat rodiče více do sponzorování tříd dle jejich možností. IV. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Výchovně vzdělávací práce: Základním cílem výchovně-vzdělávací práce je rozvíjet osobnost dítěte ve všech jejích oblastech v úzkém sepětí s životním prostředím dítěte. Učitelky mají za úkol: pozitivně přijmout dítě a uvést je do prostředí mateřské školy, zohlednit počáteční bariéry dítěte, poskytnout dostatečný prostor pro seznámení se dítěte a jeho rodiny s prostředím mateřské školy, poskytnout pomoc dítěti při adaptaci na nové podmínky, případně rodině pomoci se s novou situací vyrovnat

9 poznávat dítě a akceptovat jeho osobnostní kvality, vytvářet a udržovat partnerský vztah s dítětem, přijímat ho vždy vstřícně a kladně a nenásilně formovat jeho vlastní sebekontrolu podněcovat zdravý vývoj dítěte po stránce psychomotorické, intelektuální i sociální, pozitivně ovlivňovat jeho postupnou socializaci do školního prostředí, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, k nejrůznějším činnostem dle vlastního zájmu, podporovat řečový vývoj, cvičit schopnosti a dovednosti dítěte, připravovat dítě na odchod do základní školy. Při plnění těchto základních úkolů v největší míře využijeme spontánních hrových aktivit dětí, námětových her a kooperativních her, vlastních sociokulturních zkušeností dětí, psychomotorických cvičení, manipulací a experimentů, nejrůznějších motorických, kognitivních, estetických a jiných činností, v menší míře také výlety, exkurze, třídění odpadu a jiné mimořádné aktivity. Kromě toho se budeme věnovat také činnostem řízeným. Vyjadřovací schopnosti budeme výrazně podporovat také formou dramatické, literární, hudební či jiné aktivity nebo prostou podporou vzájemné komunikace při hrách a formulací otázek a odpovědí v diskusním kruhu. Budeme usilovat o styl prožitkového učení dětí. Významnou součástí bude také zavádění a dodržování pravidel, rituálů a zvyků. Plnění zmíněných úkolů rozčleníme do pěti základních oblastí očekávaných kompetencí dítěte: Dítě a jeho tělo - poznat vlastní tělo a tělesný stav /zdraví a nemoc/, vlastní identitu, rozvíjet své pohybové a další dovednosti, smyslové vnímání, získávat praktické návyky a dovednosti, návyky spojené se zdravým životním stylem /hygienické návyky, sebeobslužné návyky, soběstačnost a samostatnost v běžných životních situacích/ atd. Dítě a jeho psychika - uvědomovat si svoji identitu, rozvíjet narušenou komunikační schopnost dle vlastních možností, rozvíjet smyslové vnímání, pozornost, myšlení a paměť, rozvíjet tvořivost a zájem o učení, rozvíjet vlastní city, sebekontrolu, kultivovat vlastní mravní a estetické cítění Dítě a ten druhý - ochraňovat vlastní zdraví a soukromí ve vztahu k druhému, navazovat kontakty s ostatními dětmi, rozvíjet dětská přátelství, chovat se prosociálně, na základě pravidel komunikovat s dětmi i dospělými Dítě a společnost získávat společenské a kulturní návyky, být schopný žít ve společenstvích a přejímat v nich různé sociální role, přijímat autoritu cizí osoby, naslouchat a komunikovat, rozvíjet své estetické dovednosti a získávat vztah k okolí Dítě a svět vytvářet si vztah k nejbližšímu životnímu prostředí, osvojit si dovednosti, spojené s péčí o životní prostředí, vytvořit si povědomí o světě a životě, o změnách a rozmanitosti, o vlastní sounáležitosti se světem.

10 Ve školním roce 2013/2014 budeme pracovat podle nového školního vzdělávacího programu Barevný rok v Duhové škole Barvy spadlého listí (září, říjen, listopad) Paní Zima bílou září (prosinec, leden, únor) Jaro v barevném kabátku (březen, duben, květen) Léto se zlatými paprsky (červen)

11 V. EVALUACE Co Kdy Kdo Záznam Pedagogická diagnostika 2 x ročně Ivana Vařejková písemně Třídní vzdělávací program 1x ročně Ivana Vařejková písemně naplnění požadavků ŠVP Podtémata dílčí vzdělávací průběžně Ivana Vařejková ústně cíle Tématické části po ukončení Ivana Vařejková hodnotící list tématické části Podmínky školy 1x ročně všichni pracovníci hodnocení školy Spokojenost rodičů s MŠ 1x ročně rodiče dotazník pro rodiče V rámci třídy budeme hodnotit plnění dílčích plánů ústně. Mimoto budeme společně rozebírat různé pedagogické situace s dětmi, s rodiči i učitelkami z ostatních tříd. Závěry ze společných diskusí zohledníme při dalším plánování. Stejně budeme sledovat, jak se nám daří zlepšovat podmínky vzdělávání. Na závěr školního roku zhodnotíme roční plán jako výchozí analýzu pro další školní rok. Předtím také uspořádáme dotazníkovou anketu, abychom zjistily, jaký názor na naši práci mají rodiče a širší veřejnost. Účastníme se také evaluace v rámci MŠ.

12 Akce na školní rok 2013/2014 Září Mámo, táto, pojď si hrát Říjen Návštěva knihovny Chovejme se bezpečně Listopad Pracovní dílna s rodiči Vycházky po významných místech našeho města Prosinec Mikulášská nadílka pro děti Vánoce pro děti Leden Návštěva předškoláků v ZŠ Zimní EKO vycházka s nadílkou zvířátkům Únor Karnevalový rej Březen Návštěva knihovny Duben Jarní výstava Den Země Květen Den otevřených dveří Tvořivá dílna s maminkou Školní výlet Červen Olympiáda Cesta za pokladem s opékáním buřtů Rozloučení s předškoláky Akce budou obohaceny o představení dle nabídky, v divadle Radost, v ZUŠ a v KIS Oslavany.

13 PROJEKT V Padochově v Růžové, máme šnečky africké. Modrásky tu nové máme, tak jim šnečky odchováme. Kam se plazí malý šneček? Ukrývá se pod domeček. Je to silák! Tenhle šnek! Nosí si svůj příbytek.

14 Vzhledem k tomu, že v naší školce přibyla Modrá třída, děti z třídy Růžové se rozdělily a do každé z tříd přijde letos plno malých, nových dětí, jsme se rozhodly, že budeme pokračovat v loňském projektu o šnečcích. Od loňského roku máme ve školce dva africké šnečky Achatina Achatina o které jsme se s dětmi starali, povídali si o tom, odkud šnek pochází, jak to v Africe vypadá i to, která tam s ním žijí jiná zvířátka. Říkali jsme si, jak šneček vypadá, jak se narodil, co všechno potřebuje k životu a co má rád k jídlu. Tohle všechno naučíme i nové kamarády. Práci na projektu obohatíme o různé básničky, pohádky, pracovní listy i omalovánky šneků a vše zajímavé, co s ním a s Afrikou souvisí. Loňské děti své nové kamarády naučí, jak se o šneky starat, čím je krmit, jak se k nim chovat i třeba to, jak si je vzít opatrně na dlaň, když si je budou chtít prohlédnout. Děti se tak budou učit starat o svěřeného tvora, který je nenáročný na chov, starost o něj nezatěžuje běžnou výuku, je vhodný i pro děti trpící různými alergiemi. Chceme třídě Modrásků odchovat nové malé šnečky, aby i oni se o ně mohli v koutku živé přírody starat. Než se nám to podaří, budou Modrásci za šnečky chodit k nám do Růžové třídy a tato spolupráce napomůže i tomu, že se děti obou tříd vzájemně mezi sebou poznají. Loni se projekt dětem moc líbil a tak se do šnečků zamilovali, že se i doma začali starat o své šnečky, které si buď koupili, nebo i přinesly z lesa. Někteří odcházející předškoláci si malé školkové šnečky odnesli domů na památku a mají tak hezkou vzpomínku na školku. Projekt je v letošním školním roce platný pro obě třídy pracoviště Padochov.

15 Integrované celky pro školní rok 2013/14 1. Těšíme se do školky na kluky a na holky. Záměr: Seznamování se jmény, značkami dětí, posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, volná adaptace na prostředí školy. Vzpomínání na prázdniny, rozhovory o prázdninách a o mateřské škole, znovu utváření pravidel jako základů společného soužití. Seznamování s prostředím třídy, vybavením třídy, možnostmi tvoření ve třídě, vybavením koutků ke hře a k činnostem, s místem k hygieně a k odpočinku. Uvědomování si vlastní identity. Rozvíjení komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. Posilování kladných prosociálních postojů (v rodině, v MŠ, v herní skupině dětí). Postupné seznamování s okolím MŠ. Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.

16 2. Jablka a hruštičku, sklízíme do košíčku. Záměr: Pracovní činnosti při výrobě bramborových zvířátek, rozhovory o sadbě, růstu, sklizni a užití, zpracování brambor nejen doma, ale také při tvořivé hře. Rozvoj fantazie, tvořivosti a představivosti dětí. Rozvoj jemné motoriky prstů. Poznávání a pojmenování některých druhů ovoce a zeleniny. Utváření povědomí o rozdělení na ovoce a zeleninu. Zapojení smyslů při rozlišování vnímaných jevů- chuť, čich, hmat Úloha vitamínu pro naše zdraví, rozhovory o tom, kde je najdeme. Využití přírodnin k rozvoji fantazie a tvořivosti ve skupinách. Sběr a lisování listí, třídění dle rozličných tvarů a barev, sběr kaštanů a jiných podzimních plodů pro tvořivé hry s nimi. Sběr přírodnin a tvoření z nich. Vycházky do podzimního lesa, vytváření obrazců a staveb přímo v přírodě. Význam společenství lesa pro život na naší planetě. Listnaté a jehličnaté stromy, ptáci a zvířátka, co patří a nepatří do lesa. Základy ekologického chování. 3. Listí létá, poletuje, dráček nám z mraků vykukuje. Záměr: Vnímání změn počasí, přímé pozorování, slovní vyjádření popisu aktuálního počasí. Vnímání změn počasí v souvislosti se střídáním ročních období. Jak vzniká vítr a déšť, co je mlha Pracovní činnosti při výrobě draků, rozhovory o počasí v souvislosti s podzimem, pozorování změny větru, jak vzniká vítr a jak může být nebezpečný. Různá dechová cvičení, využití větrné energie, vytváření základů ekologického smýšlení. Objevování příčin proč drak letí a co k tomu potřebuje /úloha rovnováhy a těžiště/. Charakterizování změn v přírodě souvisejících se změnou ročních dob. Zdůrazňování významu cvičení pro naše zdraví jako základ zdravého životního stylu, kvalita prováděných cviků, dýchání, držení těla, relaxační a uvolňovací cviky. Sporty a sportování v našem životě. Jak sportuji s rodinou? Rozhovory a přímé činnosti, které nám zpříjemní prožití sychravých podzimních dnů. Mít povědomí o zdraví a nemocech souvisejících se změnou počasí, potřebou změny v oblékání, prevence, vědět o tom, kde v případě nemoci hledat pomoc. Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.

17 4. Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Záměr: Rozvoj fantazie za pomoci různých činností výtvarných, pracovních, pohybových i hudebně pohybových. Dokázat slovně vyjádřit fantazijní představy. Probouzení snů dětí a vyhledávání možnosti pro jejich plnění. Důležitost uchování si fantazie pro budoucí život jako základ životního stylu, jako protipól pouhého přijímání hotových materiálních produktů. Vedení dětí k dovednosti soustředěně naslouchat předčítanému textu. Postupné prodlužování doby, kdy jsou děti schopné udržet pozornost, a to i při prohlížení ilustrací. Šetrné zacházení s knihou. Významní a oblíbení ilustrátoři. Film a divadlo jako další součásti literárního umění. Hry se slovy, utváření citu pro rým, hledání rozdílů mezi prózou a poezií, utváření základního povědomí o rozdílu mezi jednotlivými literárními formami. Žertovné verše v literatuře. Procvičování paměti zapamatováním si jednoduchých básní odpovídajících věku i zájmu dětí. Rozvíjení fantazie, posilování výtvarných a pracovních dovedností. Upevňování správných návyků souvisejících s užíváním výtvarného a pracovního materiálu. Rozvoj odpovídajících motorických dovedností. Posilování radosti z vytváření a z rozvoje fantazie, jako přirozené součásti světa předškolního dítěte. Přibližování dětem vánočních zvyků a tradic, příprava dárků pro své nejbližší kamarády, koledy a vánoční písně, poslech i zpěv. Příprava nadílky v MŠ, společná výzdoba třídy, zdobení vánočního stromku tím, co samy děti vyrobí. Zdobíme stromek v lese pro zvířátka. Radostné prožívání předvánočního období v činnostech výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových, vyhledávání a předčítání literárních textů. Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.

18 5. Naše zima, zimička, hází bílá peříčka. Záměr: Výtvarné činnosti s rozličným materiálem na různých formátech papíru, rozvoj fantazie při zpracování tématu, samostatná příprava i úklid výtvarných potřeb při těchto činnostech. Prohlížení některých výtvarných děl. Rozhovory o tom, co se líbí a proč. Zdůraznění individuálního pohledu v této oblasti jako nedílné součásti výtvarného umění. Charakterizování zimního období ve spojení s činnostmi, které v tomto období provádíme. Bobování, hry na sněhu a se sněhem, klouzání na prodloužených vycházkách. Zimní sporty kolem nás. Vlastnosti sněhu a ledu. Pokusy se sněhem a ledem. Tělovýchovné činnosti s poznáváním částí našeho těla, jejich vědomé používání/ pravá, levá strana/. Význam a funkce některých orgánů lidského těla, rozvoj všech pěti smyslů za pomoci smyslových her a cvičení. Umožnění volné reakce dětí na dění v MŠ- vyjádření pocitů a dojmů. Aktivace dětí k zájmu o vše kolem nich. Podpora dětské zvídavosti jako přirozenosti v tomto období. Vyhledávání opaků ve výrazu tváře při citovém prožitku každého z nás / veselý x smutný, uplakaný x usměvavý / 6. Přišlo ptáčkům pozdravení, neseme jim pohoštění. Záměr: Přibližování časových pojmů: ráno, poledne, odpoledne, večer ve spojení s činnostmi, které v tuto dobu provádíme. Den a noc, slunce, měsíc, v souvislosti s naší planetou Zemí. Význam režimových činností pro naše zdraví. Rozvoj pozorovacích schopností při vycházkách do přírody. Poznávání a určování druhů ptáků a zvířat žijících ve volné přírodě Posilování psychické i fyzické zdatnosti prostřednictvím her v přírodě v prodloužených vycházkách do okolí. Vnímání přirozené přírodní krásy a harmonie. Upevňování správného chování v přírodě, udržování čistoty při pobytech v tomto prostředí. Uvědomování si, že člověk svou činnost může toto prostředí chránit a spoluvytvářet, ale také ničit. Příprava na školní karneval výrobou masek, výzdobou třídy a prostředí školy, tradice a zvyky v období masopustu. Připomenutí tradic souvisejících s Masopustem. Příprava programu na karneval. Ochutnávka koblihů. Karnevalová veselice, zapojení rodičů do příprav masek a pohoštění pro děti. Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.

19 7. Už nám venku maličko, občas hřeje sluníčko. Záměr: Všímat si změn počasí s roční dobou. Některé tradice související s příchodem jara a vyháněním zimy /Vynášení Morany/. Proč vítáme jaro a na co se těšíme. Příprava oslav jara, samostatné činnosti související s přicházejícím jarem a jarními svátky. Přípravy a realizace společných zábav a slavností, slavnosti v rámci zvyků a lidových tradic, kulturní programy. Rozvíjení si praktických dovedností, přiměřeně věku. Rozvoj všech dovedností souvisejících s hudební výchovou. Hudební, pohybové a taneční činnosti, rozdíl mezi notovým zápisem a ostatní literaturou. Jak se zapisuje písnička. Co je opera. Hudební nástroje a jejich zvuk. Využití orfových nástrojů. Poslech vhodné klasické hudby při využití relaxačních technik nebo pohybové improvizace např. se šátky apod. - vyjádření hudby řečí těla. 8. Kamarádi zvířátka, klepají nám na vrátka. Záměr: Pojmenování domácích zvířat, znát jejich užitek. Vědět jak se jmenují mláďata, jaké vydávají zvuky, jak se dorozumívají. Popis obrázků, výběr ze širšího spektra. Které zvíře kam patří? Poznávání a pojmenování některých volně rostoucích květin. Mít povědomí o tom, co potřebují rostliny k životu. Znát některé druhy hmyzu, které můžeme vidět na louce/ např. včely, mravence, motýly, slunéčko sedmitečné /. Využití relaxační hudby se zvuky z přírody k rozvoji představivosti a k nácviku uvolnění celého těla. Získávání povědomí o koloběhu vody a různých podobách v přírodě / potok, řeka, rybník, jezero /. Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.

20 9. Rodina, ves, města, to je ta naše zem česká. Záměr: Radostné prožívání oslavy Dne matek. Povzbuzování úsilí dítěte při přípravě pásma veršů a písní pro maminky. Vyjadřování představ a poznatků co pro náš život maminka znamená. Vědět, že babička je maminka naší maminky nebo tatínka. Chápat jednoduché rodinné vztahy a úlohu jednotlivých členů. Vnímat důležitost sounáležitosti a pospolitosti tohoto společenství a jeho nezastupitelnost v životě jednotlivce. Uvědomění si kam patřím, kdo patří ke mně, jak si pomáháme. Význam rodiny pro psychickou pohodu každého jedince. Nezastupitelnost a charakteristické postavení jednotlivých členů rodiny, vztahy mezi sebou, zaměstnání rodičů. Naše obec, město, domov, vlast. Zařízení domácností, místností v domě. Sídliště i rodinné domy, rozličné stavby, architektura. Podoba s geometrickými tvary staveb a domů. Vycházky do okolí s určením a bližším pozorováním místa bydliště a s přímým pozorováním různých profesí. Posilování kontaktů dětí se zaměstnanci MŠ. Činnosti na rozvoj komunikativních a řečových dovedností, rozeznávání hlásky na začátku i na konci slova, rytmické rozdělování slova na slabiky- rytmizace slov, slabik za pomoci hry na tělo s rytmickými nástroji. Upevňování správné výslovnosti a výraznosti řeči. Vědět, že slovo lze písemně zaznamenat. Ukázka napsaného vlastního jména. Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ZŠ Speciální 2012/2013

ZŠ Speciální 2012/2013 měsíc třída aktivita popis zodpovídá hodnocení září 2012 říjen 2012 podzimní čas - barevný den 23.9. ZŠ Speciální 2012/2013 poučení o změnách v přírodě (oranžová, hnědá, červená) listopad 2012 5.11.2012

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více