TŘÍDNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍDNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN"

Transkript

1 Mateřská škola Duha Oslavany, okres Brno- venkov,příspěvková organizace Odloučené pracoviště Padochov 160 Třída Modrá Školní rok: 2013/2014 TŘÍDNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN Obsah: I. Identifikační údaje o škole II. Charakteristika školy III. Podmínky a organizace vzdělávání IV. Vzdělávací obsah V. Evaluace VI. Integrované celky - nabídka Příloha : Projekt V Padochově v Růžové, máme šnečky africké. Modrásky tu nové máme, tak jim šnečky odchováme. Vypracovala: Vařejková Ivana

2 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Mateřská škola Duha Oslavany, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Sportovní 12, Oslavany IČO: Zřizovatel školy: Město Oslavany Ředitel školy: pí Bc. Hana Küfhaberová Zástupce ředitele školy pro MŠ: pí. Ivanka Janačíková Dis. Adresa odloučeného pracoviště školy: Mateřská škola, Padochov 160, Oslavany, PSČ: Ivančice Telefonní číslo školy: Web. stránky : Třídní učitelky: Ivana Vařejková, Lenka Sobotková Počet pedagogických pracovníků ve třídě: 2 osoby učitelky, v přepočtu na úvazky 1 a kvalifikovaná učitelka 1, nekvalifikovaná učitelka 1 (studující Učitelství pro mateřské školy v Brně), v přepočtu na úvazky 0,33. Počet provozních zaměstnanců ve třídě: 1 osoba školnice, topička, výdej stravy, v přepočtu na úvazky 1, 1 osoba uklízečka, přepočtu na úvazky 0,33. Počet dětí a jejich skladba: Do třídy je zapsáno pro letošní školní rok 28 dětí, z celkového počtu je ve třídě 13 dívek a 15 chlapců ve věku od 2,5 let do 6 let věku. Jejich věkové složení je: 2,5 letí 4 děti, 3letí 10 dětí, 4 letí 3 děti, 5letí 7 dětí, 6 letí s odloženou docházkou 2, 9 dětí jsou předškoláci. Provoz školy - celodenní, od 6.00 do hodin

3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Budova MŠ je celá kompletně opravena a od letošního roku je v přízemí zřízena po stavebních úpravách ještě jedna třída / byly odstraněny všechny nedostatky/. Školka se nachází v přízemí a prvním patře třípodlažní budovy, má samostatný vchod. Suterén budovy je využíván k volno odpočinkovým aktivitám místních občanů /městská knihovna a zájmové kluby/. Budova mateřské školy je umístěna v městské zástavbě a sousedí se školní zahradou, která je řádně oplocena a vybavena herním prvkem a pískovištěm. Na pobyt venku děti chodí i do nedalekého lesíku, kde poznávají přírodu. Mateřská škola má dlouhodobou tradici a její prostředí nabízí téměř rodinnou atmosféru. V loňském školním roce se podařilo : Vybavení školní zahrady herním prvkem a pískovištěm. V tomto školním roce doplníme toto vybavení: Dovybavení zahrady herními prvky. III. PODMÍNKY A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky: Třída se nachází v přízemí budovy. Pro pobyt a činnosti dětí jsou určeny hlavně 2 velké místnosti. První slouží jako třída a jídelna, druhá místnost je určena mimo jiné pro odpolední odpočinek. Současně mají děti k dispozici šatnu a hygienické zařízení /které slouží zároveň jako sprchový kout/. Třída, hygienické zařízení pro děti i ložnice odpovídá náležitým hygienickým, mikroklimatickým a bezpečnostním normám. V blízkosti je také hygienické zařízení pro zaměstnance školy. Třída je průměrně vybavena nábytkem, tělovýchovným náčiním, hudebními nástroji, pomůckami a hračkami a didaktickými pomůckami, splňujícími příslušné hygienické a bezpečnostní normy. Třídy jsou rozděleny na hrací kouty / k námětovým, konstruktivním hrám, výtvarné a pracovní činnosti/. Dostatečný prostor je i pro volný pohyb dětí. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby jejich rozmístění dětem vyhovovalo, byly volně dostupné a neohrožovaly bezpečnost dětí. Děti také mají vymezené místo pro ukládání osobních pomůcek a věcí. V průběhu školního roku plánujeme obměnu hracích koutků podle přání a potřeb dětí. Děti mají dostatek prostoru k prezentaci výsledků své práce /police, volný prostor, nástěnka/. Vše je umístěno tak, aby mohly být děti vedeny k samostatné sebeobsluze a prezentaci před ostatními dětmi, učitelkou i rodiči. K vystavování slouží také nástěnky v šatně i v ostatních prostorách budovy, kde děti prezentují výsledky své práce. Prostory třídy a ložnice vybavujeme a vyzdobujeme tak, aby působily útulně a příjemně, přitom aby byly také inspirativní a podnětné. Na výzdobě celé školky se podílí děti spolu s učitelkami.

4 V loňském školním roce se podařilo : Zástěny na WC. Koberec do ložnice. Doplnění šatních skříněk. Dokoupení židliček a stolků. Zakoupení lehátek. Věšáky na ručníky pro děti. V tomto školním roce doplníme toto vybavení: Hračky a didaktické pomůcky a tělovýchovné zařízení pro děti. Košíky a boxy na stavebnice. Rámečky a klipy na obrázky. Zrcadla do umýváren. Školní knihovnu doplnit o další odbornou i dětskou literaturu, zvukové záznamy pohádek, relaxační hudby a písniček. Dopravní koberec. Personální podmínky: Vařejková Ivana: vzdělání střední odborné s maturitou SPgŠ Znojmo, praxe 31 let Sobotková Lenka: vzdělání vyšší odborné VOŠ Informačních a knihovnických služeb, Brno (od září 2012 zahájení studia na Masarykově univerzitě v Brně, obor Učitelství pro mateřské školy), praxe 0 rok. V letošním školním roce se budeme opět vzdělávat v rámci DVPP, absolvovat akreditované kursy, vzdělávat samostudiem z doporučených knih a čtením článků z odborných časopisů a internetu. Životospráva: Dětem je zajištěna plnohodnotná a vyvážená strava, která zohledňuje místní zvyklosti /skladbou jídelníčku/. Děti se stravují třikrát denně, svačiny mají volný charakter, mezi jednotlivými jídly je stanovena maximální tříhodinová prodleva. Zohledňujeme individuální potřebu jídla a pěstujeme u dětí správné výživové a stravovací návyky. Do jídla děti nenutíme, ale vedeme je k výběru alespoň části jídla a ochutnávce. U dětí s adaptačními obtížemi se domlouváme na postupech, týkajících se stravování a pitného režimu, s rodiči dítěte.

5 Dětem je zajištěn pitný režim. Děti mají v nabídce pitnou vodu, míchané nápoje /sirup, rozpustné nápoje/ a čaj. Děti jsou k pití často vybízeny, dokud si neosvojí dodržování pitného režimu. Vedeme děti k správným stravovacím návykům. Děti tráví venku 2 hodiny dopoledne tak, jak to odpovídá požadavkům příslušných norem. Výjimku tvoří případy silného mrazu, větru, deště nebo jiných krajně nepříznivých klimatických podmínek, dle zvážení učitelky. Oběd bude vydáván pro obě třídy v Růžové třídě postupnou formou. Po obědě děti odpočívají na lůžku po dobu 30 minut. Jsou vedeny k odpočinku a relaxaci nenásilnou formou, děti uklidňujeme prostřednictvím reprodukce relaxační hudby, četby či vyprávění. Děti nejsou nuceny spát. Po této době mohou děti, které nespí, vstát z lůžka a věnovat se různým klidovým činnostem. V loňském školním roce se podařilo : Zakoupení nového nádobí. V tomto školním roce se zaměříme: Některá jídla mají poměrně nešťastnou kombinaci (domluva s vedoucí školní jídelny). Výživové návyky se budeme snažit ovlivňovat osvětou rodičů / předáváním receptur a ochutnávkami při setkáních s rodiči/. Psychosociální podmínky: Vytváříme klidnou a pohodovou atmosféru ve třídě, prostředí, které je pro dítě přehledné, srozumitelné a příjemné. Vyvarujeme se stresování dětí. Respektujeme potřeby dětí /biologické, psychické a sociální/. Zohledňujeme přitom věkové a individuální zvláštnosti dětí, zřetel bereme také na charakter narušení komunikační schopnosti. Se všemi dětmi sympatizujeme a povzbuzujeme je v nejrůznějších aktivitách. Usilujeme o to, aby se děti samostatně věnovaly činnostem, které je těší a baví, které znají a zvládají je. Vedeme děti k samostatnosti a soběstačnosti v běžných činnostech. Dále děti podporujeme ve volbě činností dle vlastního výběru a ve vlastní aktivitě. Vedeme děti k tomu, aby hru dokončily. Sledujeme, aby děti udržovaly ve třídě pořádek pro přehlednost svého životního prostředí. Děti mají možnost hru případně odmítnout a věnovat se jiné činnosti. Jednáme s dětmi pokud možno pozitivně, jsme spolehlivé a zdvořilé. Dětmi nemanipulujeme, nezesměšňujeme je, naopak: dbáme na to, aby komunikace s námi pro ně byla příjemná, a abychom si jejím prostřednictvím vytvářeli s dětmi důvěrný vztah. Jdeme dětem vždy příkladem. Intenzivně se věnujeme vztahům dětí ve třídě. Dbáme na spravedlnost v právech a povinnostech dětí. Vedeme děti ke zdravému sebeprosazování a sebedůvěře, ale zároveň se vyvarujeme nezdravé soutěživosti. Vedeme děti prosociálně /ke vzájemné podpoře při hrách, konstruktivnímu řešení problémů, toleranci vůči odlišnostem ostatních dětí/ a vytváříme ve třídě kolektiv kamarádů. Současně pěstujeme v dětech zodpovědnost za kvalitu vztahů a zájem o dobrou atmosféru ve třídě. K dobré atmosféře ve třídě přispíváme i naším vzájemným přátelským vztahem. V průběhu pobytu dětí ve škole se snažíme maximálně využít prvků neverbální komunikace.

6 přivítání a rozloučení plácnutí si na dvě ruce svolávání do kruhu zvukem tamburíny neverbální komunikací na znamení úklidu /ozvučná dřívka/ postupná svačinka zvukem zvonečku přání dobré chuti čtení, poslech před spaním Zavádění pravidel plánujeme také v rámci vzájemného soužití dětí, jejich komunikace a řešení problémových situací. K tomuto účelu nám poslouží diskusní kruh, kde se budou děti učit vzájemné partnerské komunikaci /vyjádřit svůj názor, klást otázky, naslouchat ostatním, formulovat závěry přijatelné pro ně i pro ostatní/ a sdružovacích her a her, vyžadujících vzájemnou spolupráci dětí. Tradičně plánujeme v průběhu školního roku uspořádat následující akce: zahájení školního roku - pravidelné návštěvy divadelních, hudebních a jiných kulturních představení, návštěvu kostela v adventním čase, mikulášskou nadílku, vánoce pro děti, maškarní karneval, tradiční sportovní olympiádu, Den otevřených dveří, spojený se zápisem do MŠ, hru o poklad, oslavu Dne matek, předplavecký výcvik, oslavu MDD, výlety různými dopravními prostředky, exkurze do knihovny, ZUŠ, do ZŠ, návštěvy různých obchodů, rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ, pořádání ozdravného pobytu dětí v přírodě, společné i individuální fotografování dětí, zakončení školního roku rozlučkou. V tomto školním roce se zaměříme: Větší využití neverbální komunikace. Méně děti organizovat. Organizační podmínky: Děti jsou zpravidla přijímány od 2,5 let věku, složení třídy je heterogenní. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na indiv.možnosti dětí, na jejich aktuálně změněné potřeby. Vytváříme ve třídě dobré hygienické podmínky /větrání, oblékání se úměrně teplotě vzduchu ve třídě, otužování vzduchem, přiměřená hlučnost dětí při hře /. Děti jsou průběžně seznamovány s bezpečnostními pravidly atd. Jsou vedeny k nabývání správných návyků, podporujících jejich zdravý a bezpečný životní styl. Zajišťujeme bezpečí a spokojenost všech dětí ve třídě. Poskytujeme dětem pocit jistoty, přičemž navazujeme na individuální zkušenosti dětí z domova. Nově příchozím dětem umožňujeme ve spolupráci s rodinou dítěte individuální adaptační režim. Společenské návyky dětí postupně upevňujeme na základě pravidel, která s dětmi průběžně vytváříme, až po jejich úspěšné adaptaci na režim třídy. Děti mají dostatek možností k pohybovému vyžití v průběhu pobytu ve třídě. Třída je uzpůsobena pohybovým hrám a vybavena různými pomůckami k tělovýchově. Mají dostatek příležitostí k pohybovému vyžití i ke klidovým činnostem v souladu s vlastními potřebami a zájmy. Jsou vytvářeny podmínky pro indiv. skupinové i frontální činnosti. Děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Je dostatečně

7 dbáno na osobní soukromí dětí. Mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Ve třídě je přítomna vždy jedna učitelka, aby mohla nepřetržitě zajišťovat pedagogický dohled nad dětmi. V případě práce s pomůckami, které by mohly ohrozit zdraví dětí /nůžky, drobné korálky, velké stavebnicové díly atp./, zajišťujeme náležitý dohled. Pobyt venku tráví většinou na dětském hřišti, v blízkém lese a prostorách města a jeho okolí. V případě pobytu venku odpovídá jedna učitelka maximálně za 21 dětí. Na školní zahradě zajišťujeme potřebný dohled dětí všude, kde hrozí nebezpečí úrazu /průlezky, houpačky atp./. Při vycházkách učíme děti chodit ve dvojicích a zástupu tak, abychom zajistily jejich bezpečný pohyb po ulicích. V loňském školním roce se podařilo : V tomto školním roce se zaměříme: Dodržet vyváženost spontánních a řízených činností. Využívat prožitkové učení. USPOŘÁDÁNÍ DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Uspořádání dne respektuje intervaly mezi jídly, zajišťuje dětem odpočinek (mladším spánek) a zajišťuje zdravý a harmonický rozvoj dětské osobnosti scházení dětí, postupná svačina, hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce s dětmi, řízené činnosti příprava na pobyt venku a pobyt venku příprava na oběd, oběd odpočinek, spánek dle potřeby dětí, klidné hry a činnosti postupná svačina, individuální práce s dětmi, hry a činnosti do odchodu dětí Organizace činností je ponechána na volbě učitelek. Musí však zajišťovat zdravý, bezpečný a radostný pobyt dětí v mateřské škole.

8 Spolupráce s rodiči a ostatními institucemi: Rodiče mají volný přístup do MŠ, mohou se zúčastňovat různých programů a aktivit svých dětí. Denně mohou projednávat drobné připomínky s příslušnou učitelkou a v určených konzultačních hodinách prodiskutovat závažnější záležitosti. Úterý hod Rodiče jsou průběžně informováni o učebních pokrocích dětí, učitelky s nimi domlouvají jednotný postup. Rodiče předškolních dětí si mohou objednat termín i čas konzultace s příslušnou uč. MŠ v době před zápisem dětí do ZŠ. Jsou zvaní na informativní schůzky s učitelkou ZŠ. Rodiče jsou informováni na nástěnkách a www stránkách o obsahu vzdělávání dětí a akcích školky. Mají možnost vznášet své připomínky i náměty k ŠVP a TVP. Mohou pomáhat škole také sponzorskými dary. Své představy, požadavky i hodnocení mohou předkládat učitelce. Pravidelně jsou oslovováni k vyjádření svého názoru v anonymních dotaznících předkládaných MŠ. Spolupracujeme s ostatními MŠ v blízkém okolí /na Havířské ulici, v Oslavanech v rámci školního výchovně-vzdělávacího plánu / i s MŠ z blízkých obcí /formou návštěv a společných akcí/. Máme navázanou spolupráci i se ZUŠ Oslavany /formou návštěvy výchovných koncertů/ i s řadou kulturních institucí, z důvodu návštěv divadelních, filmových a koncertních představení, zábavných pořadů atd. /KIS Oslavany, knihovna Padochov, divadly v Brně atd. v rámci školního výchovně-vzdělávacího plánu/. V ZŠ navštěvujeme první ročníky ve spojení se zápisem předškoláků do ZŠ. V loňském školním roce se podařilo : V tomto školním roce se zaměříme: Zapojovat rodiče více do sponzorování tříd dle jejich možností. IV. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Výchovně vzdělávací práce: Základním cílem výchovně-vzdělávací práce je rozvíjet osobnost dítěte ve všech jejích oblastech v úzkém sepětí s životním prostředím dítěte. Učitelky mají za úkol: pozitivně přijmout dítě a uvést je do prostředí mateřské školy, zohlednit počáteční bariéry dítěte, poskytnout dostatečný prostor pro seznámení se dítěte a jeho rodiny s prostředím mateřské školy, poskytnout pomoc dítěti při adaptaci na nové podmínky, případně rodině pomoci se s novou situací vyrovnat

9 poznávat dítě a akceptovat jeho osobnostní kvality, vytvářet a udržovat partnerský vztah s dítětem, přijímat ho vždy vstřícně a kladně a nenásilně formovat jeho vlastní sebekontrolu podněcovat zdravý vývoj dítěte po stránce psychomotorické, intelektuální i sociální, pozitivně ovlivňovat jeho postupnou socializaci do školního prostředí, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, k nejrůznějším činnostem dle vlastního zájmu, podporovat řečový vývoj, cvičit schopnosti a dovednosti dítěte, připravovat dítě na odchod do základní školy. Při plnění těchto základních úkolů v největší míře využijeme spontánních hrových aktivit dětí, námětových her a kooperativních her, vlastních sociokulturních zkušeností dětí, psychomotorických cvičení, manipulací a experimentů, nejrůznějších motorických, kognitivních, estetických a jiných činností, v menší míře také výlety, exkurze, třídění odpadu a jiné mimořádné aktivity. Kromě toho se budeme věnovat také činnostem řízeným. Vyjadřovací schopnosti budeme výrazně podporovat také formou dramatické, literární, hudební či jiné aktivity nebo prostou podporou vzájemné komunikace při hrách a formulací otázek a odpovědí v diskusním kruhu. Budeme usilovat o styl prožitkového učení dětí. Významnou součástí bude také zavádění a dodržování pravidel, rituálů a zvyků. Plnění zmíněných úkolů rozčleníme do pěti základních oblastí očekávaných kompetencí dítěte: Dítě a jeho tělo - poznat vlastní tělo a tělesný stav /zdraví a nemoc/, vlastní identitu, rozvíjet své pohybové a další dovednosti, smyslové vnímání, získávat praktické návyky a dovednosti, návyky spojené se zdravým životním stylem /hygienické návyky, sebeobslužné návyky, soběstačnost a samostatnost v běžných životních situacích/ atd. Dítě a jeho psychika - uvědomovat si svoji identitu, rozvíjet narušenou komunikační schopnost dle vlastních možností, rozvíjet smyslové vnímání, pozornost, myšlení a paměť, rozvíjet tvořivost a zájem o učení, rozvíjet vlastní city, sebekontrolu, kultivovat vlastní mravní a estetické cítění Dítě a ten druhý - ochraňovat vlastní zdraví a soukromí ve vztahu k druhému, navazovat kontakty s ostatními dětmi, rozvíjet dětská přátelství, chovat se prosociálně, na základě pravidel komunikovat s dětmi i dospělými Dítě a společnost získávat společenské a kulturní návyky, být schopný žít ve společenstvích a přejímat v nich různé sociální role, přijímat autoritu cizí osoby, naslouchat a komunikovat, rozvíjet své estetické dovednosti a získávat vztah k okolí Dítě a svět vytvářet si vztah k nejbližšímu životnímu prostředí, osvojit si dovednosti, spojené s péčí o životní prostředí, vytvořit si povědomí o světě a životě, o změnách a rozmanitosti, o vlastní sounáležitosti se světem.

10 Ve školním roce 2013/2014 budeme pracovat podle nového školního vzdělávacího programu Barevný rok v Duhové škole Barvy spadlého listí (září, říjen, listopad) Paní Zima bílou září (prosinec, leden, únor) Jaro v barevném kabátku (březen, duben, květen) Léto se zlatými paprsky (červen)

11 V. EVALUACE Co Kdy Kdo Záznam Pedagogická diagnostika 2 x ročně Ivana Vařejková písemně Třídní vzdělávací program 1x ročně Ivana Vařejková písemně naplnění požadavků ŠVP Podtémata dílčí vzdělávací průběžně Ivana Vařejková ústně cíle Tématické části po ukončení Ivana Vařejková hodnotící list tématické části Podmínky školy 1x ročně všichni pracovníci hodnocení školy Spokojenost rodičů s MŠ 1x ročně rodiče dotazník pro rodiče V rámci třídy budeme hodnotit plnění dílčích plánů ústně. Mimoto budeme společně rozebírat různé pedagogické situace s dětmi, s rodiči i učitelkami z ostatních tříd. Závěry ze společných diskusí zohledníme při dalším plánování. Stejně budeme sledovat, jak se nám daří zlepšovat podmínky vzdělávání. Na závěr školního roku zhodnotíme roční plán jako výchozí analýzu pro další školní rok. Předtím také uspořádáme dotazníkovou anketu, abychom zjistily, jaký názor na naši práci mají rodiče a širší veřejnost. Účastníme se také evaluace v rámci MŠ.

12 Akce na školní rok 2013/2014 Září Mámo, táto, pojď si hrát Říjen Návštěva knihovny Chovejme se bezpečně Listopad Pracovní dílna s rodiči Vycházky po významných místech našeho města Prosinec Mikulášská nadílka pro děti Vánoce pro děti Leden Návštěva předškoláků v ZŠ Zimní EKO vycházka s nadílkou zvířátkům Únor Karnevalový rej Březen Návštěva knihovny Duben Jarní výstava Den Země Květen Den otevřených dveří Tvořivá dílna s maminkou Školní výlet Červen Olympiáda Cesta za pokladem s opékáním buřtů Rozloučení s předškoláky Akce budou obohaceny o představení dle nabídky, v divadle Radost, v ZUŠ a v KIS Oslavany.

13 PROJEKT V Padochově v Růžové, máme šnečky africké. Modrásky tu nové máme, tak jim šnečky odchováme. Kam se plazí malý šneček? Ukrývá se pod domeček. Je to silák! Tenhle šnek! Nosí si svůj příbytek.

14 Vzhledem k tomu, že v naší školce přibyla Modrá třída, děti z třídy Růžové se rozdělily a do každé z tříd přijde letos plno malých, nových dětí, jsme se rozhodly, že budeme pokračovat v loňském projektu o šnečcích. Od loňského roku máme ve školce dva africké šnečky Achatina Achatina o které jsme se s dětmi starali, povídali si o tom, odkud šnek pochází, jak to v Africe vypadá i to, která tam s ním žijí jiná zvířátka. Říkali jsme si, jak šneček vypadá, jak se narodil, co všechno potřebuje k životu a co má rád k jídlu. Tohle všechno naučíme i nové kamarády. Práci na projektu obohatíme o různé básničky, pohádky, pracovní listy i omalovánky šneků a vše zajímavé, co s ním a s Afrikou souvisí. Loňské děti své nové kamarády naučí, jak se o šneky starat, čím je krmit, jak se k nim chovat i třeba to, jak si je vzít opatrně na dlaň, když si je budou chtít prohlédnout. Děti se tak budou učit starat o svěřeného tvora, který je nenáročný na chov, starost o něj nezatěžuje běžnou výuku, je vhodný i pro děti trpící různými alergiemi. Chceme třídě Modrásků odchovat nové malé šnečky, aby i oni se o ně mohli v koutku živé přírody starat. Než se nám to podaří, budou Modrásci za šnečky chodit k nám do Růžové třídy a tato spolupráce napomůže i tomu, že se děti obou tříd vzájemně mezi sebou poznají. Loni se projekt dětem moc líbil a tak se do šnečků zamilovali, že se i doma začali starat o své šnečky, které si buď koupili, nebo i přinesly z lesa. Někteří odcházející předškoláci si malé školkové šnečky odnesli domů na památku a mají tak hezkou vzpomínku na školku. Projekt je v letošním školním roce platný pro obě třídy pracoviště Padochov.

15 Integrované celky pro školní rok 2013/14 1. Těšíme se do školky na kluky a na holky. Záměr: Seznamování se jmény, značkami dětí, posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, volná adaptace na prostředí školy. Vzpomínání na prázdniny, rozhovory o prázdninách a o mateřské škole, znovu utváření pravidel jako základů společného soužití. Seznamování s prostředím třídy, vybavením třídy, možnostmi tvoření ve třídě, vybavením koutků ke hře a k činnostem, s místem k hygieně a k odpočinku. Uvědomování si vlastní identity. Rozvíjení komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. Posilování kladných prosociálních postojů (v rodině, v MŠ, v herní skupině dětí). Postupné seznamování s okolím MŠ. Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.

16 2. Jablka a hruštičku, sklízíme do košíčku. Záměr: Pracovní činnosti při výrobě bramborových zvířátek, rozhovory o sadbě, růstu, sklizni a užití, zpracování brambor nejen doma, ale také při tvořivé hře. Rozvoj fantazie, tvořivosti a představivosti dětí. Rozvoj jemné motoriky prstů. Poznávání a pojmenování některých druhů ovoce a zeleniny. Utváření povědomí o rozdělení na ovoce a zeleninu. Zapojení smyslů při rozlišování vnímaných jevů- chuť, čich, hmat Úloha vitamínu pro naše zdraví, rozhovory o tom, kde je najdeme. Využití přírodnin k rozvoji fantazie a tvořivosti ve skupinách. Sběr a lisování listí, třídění dle rozličných tvarů a barev, sběr kaštanů a jiných podzimních plodů pro tvořivé hry s nimi. Sběr přírodnin a tvoření z nich. Vycházky do podzimního lesa, vytváření obrazců a staveb přímo v přírodě. Význam společenství lesa pro život na naší planetě. Listnaté a jehličnaté stromy, ptáci a zvířátka, co patří a nepatří do lesa. Základy ekologického chování. 3. Listí létá, poletuje, dráček nám z mraků vykukuje. Záměr: Vnímání změn počasí, přímé pozorování, slovní vyjádření popisu aktuálního počasí. Vnímání změn počasí v souvislosti se střídáním ročních období. Jak vzniká vítr a déšť, co je mlha Pracovní činnosti při výrobě draků, rozhovory o počasí v souvislosti s podzimem, pozorování změny větru, jak vzniká vítr a jak může být nebezpečný. Různá dechová cvičení, využití větrné energie, vytváření základů ekologického smýšlení. Objevování příčin proč drak letí a co k tomu potřebuje /úloha rovnováhy a těžiště/. Charakterizování změn v přírodě souvisejících se změnou ročních dob. Zdůrazňování významu cvičení pro naše zdraví jako základ zdravého životního stylu, kvalita prováděných cviků, dýchání, držení těla, relaxační a uvolňovací cviky. Sporty a sportování v našem životě. Jak sportuji s rodinou? Rozhovory a přímé činnosti, které nám zpříjemní prožití sychravých podzimních dnů. Mít povědomí o zdraví a nemocech souvisejících se změnou počasí, potřebou změny v oblékání, prevence, vědět o tom, kde v případě nemoci hledat pomoc. Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.

17 4. Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Záměr: Rozvoj fantazie za pomoci různých činností výtvarných, pracovních, pohybových i hudebně pohybových. Dokázat slovně vyjádřit fantazijní představy. Probouzení snů dětí a vyhledávání možnosti pro jejich plnění. Důležitost uchování si fantazie pro budoucí život jako základ životního stylu, jako protipól pouhého přijímání hotových materiálních produktů. Vedení dětí k dovednosti soustředěně naslouchat předčítanému textu. Postupné prodlužování doby, kdy jsou děti schopné udržet pozornost, a to i při prohlížení ilustrací. Šetrné zacházení s knihou. Významní a oblíbení ilustrátoři. Film a divadlo jako další součásti literárního umění. Hry se slovy, utváření citu pro rým, hledání rozdílů mezi prózou a poezií, utváření základního povědomí o rozdílu mezi jednotlivými literárními formami. Žertovné verše v literatuře. Procvičování paměti zapamatováním si jednoduchých básní odpovídajících věku i zájmu dětí. Rozvíjení fantazie, posilování výtvarných a pracovních dovedností. Upevňování správných návyků souvisejících s užíváním výtvarného a pracovního materiálu. Rozvoj odpovídajících motorických dovedností. Posilování radosti z vytváření a z rozvoje fantazie, jako přirozené součásti světa předškolního dítěte. Přibližování dětem vánočních zvyků a tradic, příprava dárků pro své nejbližší kamarády, koledy a vánoční písně, poslech i zpěv. Příprava nadílky v MŠ, společná výzdoba třídy, zdobení vánočního stromku tím, co samy děti vyrobí. Zdobíme stromek v lese pro zvířátka. Radostné prožívání předvánočního období v činnostech výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových, vyhledávání a předčítání literárních textů. Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.

18 5. Naše zima, zimička, hází bílá peříčka. Záměr: Výtvarné činnosti s rozličným materiálem na různých formátech papíru, rozvoj fantazie při zpracování tématu, samostatná příprava i úklid výtvarných potřeb při těchto činnostech. Prohlížení některých výtvarných děl. Rozhovory o tom, co se líbí a proč. Zdůraznění individuálního pohledu v této oblasti jako nedílné součásti výtvarného umění. Charakterizování zimního období ve spojení s činnostmi, které v tomto období provádíme. Bobování, hry na sněhu a se sněhem, klouzání na prodloužených vycházkách. Zimní sporty kolem nás. Vlastnosti sněhu a ledu. Pokusy se sněhem a ledem. Tělovýchovné činnosti s poznáváním částí našeho těla, jejich vědomé používání/ pravá, levá strana/. Význam a funkce některých orgánů lidského těla, rozvoj všech pěti smyslů za pomoci smyslových her a cvičení. Umožnění volné reakce dětí na dění v MŠ- vyjádření pocitů a dojmů. Aktivace dětí k zájmu o vše kolem nich. Podpora dětské zvídavosti jako přirozenosti v tomto období. Vyhledávání opaků ve výrazu tváře při citovém prožitku každého z nás / veselý x smutný, uplakaný x usměvavý / 6. Přišlo ptáčkům pozdravení, neseme jim pohoštění. Záměr: Přibližování časových pojmů: ráno, poledne, odpoledne, večer ve spojení s činnostmi, které v tuto dobu provádíme. Den a noc, slunce, měsíc, v souvislosti s naší planetou Zemí. Význam režimových činností pro naše zdraví. Rozvoj pozorovacích schopností při vycházkách do přírody. Poznávání a určování druhů ptáků a zvířat žijících ve volné přírodě Posilování psychické i fyzické zdatnosti prostřednictvím her v přírodě v prodloužených vycházkách do okolí. Vnímání přirozené přírodní krásy a harmonie. Upevňování správného chování v přírodě, udržování čistoty při pobytech v tomto prostředí. Uvědomování si, že člověk svou činnost může toto prostředí chránit a spoluvytvářet, ale také ničit. Příprava na školní karneval výrobou masek, výzdobou třídy a prostředí školy, tradice a zvyky v období masopustu. Připomenutí tradic souvisejících s Masopustem. Příprava programu na karneval. Ochutnávka koblihů. Karnevalová veselice, zapojení rodičů do příprav masek a pohoštění pro děti. Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.

19 7. Už nám venku maličko, občas hřeje sluníčko. Záměr: Všímat si změn počasí s roční dobou. Některé tradice související s příchodem jara a vyháněním zimy /Vynášení Morany/. Proč vítáme jaro a na co se těšíme. Příprava oslav jara, samostatné činnosti související s přicházejícím jarem a jarními svátky. Přípravy a realizace společných zábav a slavností, slavnosti v rámci zvyků a lidových tradic, kulturní programy. Rozvíjení si praktických dovedností, přiměřeně věku. Rozvoj všech dovedností souvisejících s hudební výchovou. Hudební, pohybové a taneční činnosti, rozdíl mezi notovým zápisem a ostatní literaturou. Jak se zapisuje písnička. Co je opera. Hudební nástroje a jejich zvuk. Využití orfových nástrojů. Poslech vhodné klasické hudby při využití relaxačních technik nebo pohybové improvizace např. se šátky apod. - vyjádření hudby řečí těla. 8. Kamarádi zvířátka, klepají nám na vrátka. Záměr: Pojmenování domácích zvířat, znát jejich užitek. Vědět jak se jmenují mláďata, jaké vydávají zvuky, jak se dorozumívají. Popis obrázků, výběr ze širšího spektra. Které zvíře kam patří? Poznávání a pojmenování některých volně rostoucích květin. Mít povědomí o tom, co potřebují rostliny k životu. Znát některé druhy hmyzu, které můžeme vidět na louce/ např. včely, mravence, motýly, slunéčko sedmitečné /. Využití relaxační hudby se zvuky z přírody k rozvoji představivosti a k nácviku uvolnění celého těla. Získávání povědomí o koloběhu vody a různých podobách v přírodě / potok, řeka, rybník, jezero /. Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.

20 9. Rodina, ves, města, to je ta naše zem česká. Záměr: Radostné prožívání oslavy Dne matek. Povzbuzování úsilí dítěte při přípravě pásma veršů a písní pro maminky. Vyjadřování představ a poznatků co pro náš život maminka znamená. Vědět, že babička je maminka naší maminky nebo tatínka. Chápat jednoduché rodinné vztahy a úlohu jednotlivých členů. Vnímat důležitost sounáležitosti a pospolitosti tohoto společenství a jeho nezastupitelnost v životě jednotlivce. Uvědomění si kam patřím, kdo patří ke mně, jak si pomáháme. Význam rodiny pro psychickou pohodu každého jedince. Nezastupitelnost a charakteristické postavení jednotlivých členů rodiny, vztahy mezi sebou, zaměstnání rodičů. Naše obec, město, domov, vlast. Zařízení domácností, místností v domě. Sídliště i rodinné domy, rozličné stavby, architektura. Podoba s geometrickými tvary staveb a domů. Vycházky do okolí s určením a bližším pozorováním místa bydliště a s přímým pozorováním různých profesí. Posilování kontaktů dětí se zaměstnanci MŠ. Činnosti na rozvoj komunikativních a řečových dovedností, rozeznávání hlásky na začátku i na konci slova, rytmické rozdělování slova na slabiky- rytmizace slov, slabik za pomoci hry na tělo s rytmickými nástroji. Upevňování správné výslovnosti a výraznosti řeči. Vědět, že slovo lze písemně zaznamenat. Ukázka napsaného vlastního jména. Dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy vycházejí z ŠVP viz příloha.

Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace. ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN v ORANŽOVÉ logopedické třídě

Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace. ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN v ORANŽOVÉ logopedické třídě Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace Sportovní 12, 664 12 Oslavany Školní rok: 2013/2014 ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN v ORANŽOVÉ logopedické třídě OBSAH: 1/ Informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Roční výchovně - vzdělávací plán

Roční výchovně - vzdělávací plán Mateřská škola Duha Oslavany Okres Brno venkov Příspěvková organizace Sportovní 12, 664 12 Oslavany Školní rok: 2010/2011 Roční výchovně - vzdělávací plán MODRÁ TŘÍDA Obsah: 1) Informace o třídě 2) Podmínky

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTTO: Jaro, léto, podzim, zima - v naší školce je vždy prima ZŠ a MŠ Nerudova 9 České Budějovice Pracoviště MŠ K. Šatala 17 370 10 České Budějovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program

Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program Mateřská škola Dráček Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany Školní vzdělávací program 1 Obsah ŠVP 1. Název školního vzdělávacího programu 3 2. Identifikační údaje 3 3. Vize MŠ 4 4. Podmínky vzdělávání 4

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 2.1. Historie školy 4 2.2. Areál školy...4 3. Podmínky vzdělávání.6

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola, Stračov Školní vzdělávací program Já a ty jsme kamarádi, s přírodou se máme rádi Vypracován dle RVP pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT pod č. j. 32405/2004/22, dne 28.8.2013. Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Olomouc Helsinská 11, příspěvková organizace Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Je nám dobře na světě Aktualizace byla projednána na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT. Mateřská škola PASTELKA, Úštěk. Vilová čtvrť 204 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT Mateřská škola PASTELKA, Úštěk Vilová čtvrť 204 J. Á. Komenský: Cílem naší didaktiky budiž od začátku do konce: hledati a nalézati způsob,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. UŽ VÍM, PROČ Motto: Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více