Řád Základní školy a Mateřské školy Zdíkov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řád Základní školy a Mateřské školy Zdíkov"

Transkript

1 Řád Základní školy a Mateřské školy Zdíkov Pro žáky základní školy, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky I.Režim školy 1. Škola se otevírá v 7 40 hodin. Dřívější příchod je možný pouze do družiny (6 15 hod.) nebo na ranní aktivity vedené učitelem. 2. Všichni žáci po příchodu do budovy odkládají obuv a svršky na určené místo v šatnách a v 7 40 odcházejí do svých tříd, kde začíná v tuto dobu pedagogický dozor.v šatnách se žáci chovají slušně a ohleduplně.v průběhu vyučování jsou šatny uzamčeny, přístup do nich je povolen pouze se svolením vyučujícího. 3. Před zahájením výuky provede služba určená třídním učitelem kontrolu pořádku v šatnách a šatnu uzamkne. O závadách a nepořádku informuje neprodleně třídní učitele. Po skončení vyučování opět odemyká šatny uklízečka. 4. Vyučování se řídí rozvrhem hodin a rozvrhem přestávek. Hodiny a přestávky 1.hodina ,45 h. 2. 8,55-9,40 h ,00-10,45 h ,55-11,40 h. polední přestávka 5. 11,50-12,35 h ,50-12,35 h ,25-13,10 h. 6. polední přestávka 6.12,45-13,30 h. 13,20-14,05 h. 7. polední přestávka 8. 14,00-14,45 h. 5. Přestávka po 2.vyučovací hodině je určena k relaxaci, v případě vhodného počasí i k pobytu na nádvoří. 6. Stravování žáků se řídí řádem školní jídelny. 7. Pobyt žáků ve školní družině se řídí řádem školní družiny. 8. Cizí osoby hlásí návštěvu v ředitelně nebo sborovně školy. II. Práva žáků a jejich zákonných zástupců V souladu s ustanovením 21 Zákona č. 561/2004 Sb. žáci mají právo : 1. na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona 2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje

2 4. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 5. na vzdělání, odpočinek a volný čas 6. na přístup k informacím, které podporují jeho duševní, morální a sociální rozvoj 7. na ochranu před informacemi,které škodí jeho zdárnému vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku 8. na vyjádření vlastního názoru formou, která neodporuje zásadám slušnosti a občanského soužití (a to ke všem zaměstnancům školy) 9. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nepřiměřeným zacházením 10. na ochranu před sociálně patologickými jevy, narkotiky a psychotropními látkami 11. na poskytování pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích 12. na pomoc v případě prospěchových problémů 13. na zvláštní péči v odůvodněných případech ( vývojových poruch, zdravotních postižení, onemocnění) 14. na zvláštní péči v případech mimořádných schopností a talentu 15. spolupodílet se v dotazníkových šetřeních i vyjádřením svého názoru na tvorbu a doplňování závažných dokumentů školy jako je školní řád a plán práce školy 16. prostřednictvím třídního učitele přicházet s podnětnými nápady na zlepšování prostředí, na tvorbu projektů, na organizování charitativních akcí atd. 17. ze závažných důvodů žádat písemně prostřednictvím svých zákonných zástupců o uvolnění z výuky svého třídního učitele ( do jednoho týdne absence ) nebo ředitele školy ( více než jeden týden ) 18. účastnit se, po písemném přihlášení zákonnými zástupci, mimoškolní činnosti 19. na konzultace s vyučujícími a na konzultaci s výchovnou poradkyní školy po předchozí dohodě 20. na využívání vybavení školy v rámci mimoškolní činnosti ( knihovna, počítače, internet, sportoviště atd. ) 21.za polední přestávky se mohou žáci zdržovat venku, na hřišti,ve školní družině, odejít domů na oběd, škola v těchto případech neodpovídá za jejich bezpečnost vyjma pobytu ve školní družině - zákonní zástupci mají právo : 1. volit a být volení do školské rady 2. zakládat v rámci školy samosprávní orgány a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel je povinen se jejich stanovisky zabývat 3. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte 4. na konzultace s vyučujícími, s výchovnou poradkyní a s vedením školy po předcházející dohodě 5. na účast na třídních schůzkách III. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců - žáci mají povinnost : (V souladu s ustanovením 22 Zákona č. 561/2004 Sb ) 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat 2. dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 3. plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

3 4. přicházet do školy od 7 40 do 7 55 hodin 5. po příchodu do školy se přezout v určených šatnách, kde si odloží i svrchní oděv, v šatnách si nenechávají cenné věci, mobilní telefon a peníze 6. žák je povinen chodit do školy čistě oblečen 7. zdravit dospělé osoby 8. v učebnách, na chodbách i na hřištích respektovat pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví 9. k ostatním žákům školy se chovat ohleduplně 10.hlásit ihned každý úraz, poranění žáků, poškození majetku pedagogickým pracovníkům nebo jiným dospělým osobám 11.hlásit okamžitě ztrátu vlastních předmětů, cenností, mobilních telefonů apod. - zákonní zástupci mají povinnost : 1. zajistit, aby žáci řádně docházeli do školy 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání 4. doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to písemně třídnímu učiteli nebo vedení školy. ( 50, zák. 561/2004 Sb. ) - po ukončení absence zákonný zástupce omluví v omluvném listě žákovské knížky celkovou dobu absence - v odůvodněných případech může škola vyžadovat doložení nepřítomnosti lékařským potvrzením 5. oznamovat škole údaje o žákovi podle 28 odst.2 a 3 potřebné do školní matriky včetně rodného čísla a další údaje, které jsou potřebné pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáka a změny v těchto údajích 6. uhradit veškerou škodu, kterou prokazatelně způsobilo jejich dítě nevhodným chováním, popřípadě úmyslným ničením majetku - žáci mají zakázáno : 1. opouštět v době vyučování budovu školy, výjimkou je pouze uvolnění na základě písemné žádosti rodičů, která je předána třídnímu učiteli ( popřípadě zastupujícímu učiteli ) 2. užívat v celém areálu školy návykové látky, kouřit, pít alkohol 3. nosit do školy zápalné prostředky ( zapalovač, zápalky ), třaskaviny a pyrotechnické zábavné prostředky 4. nosit do školy jakékoliv bodné a střelné zbraně, včetně nožů, šípů, kovových šipek apod. 5. používat v budově školy zapáchající látky, hračky a další prostředky, které znepříjemňují pobyt ostatním žákům 6. úmyslně poškozovat fyzické a psychické zdraví žáků a pracovníků školy 7. přivlastňovat a půjčovat si bez svolení cizí majetek, nalezené věci musí ihned odevzdat do kanceláře školy 8. vyklánět se z oken, popř. z nich házet předměty nebo plivat, otevírat okna bez svolení pedagogických pracovníků 9. navštěvovat v době vyučování pohostinská zařízení a používat hrací automaty jakéhokoli druhu 10. manipulovat s elektronickýmí ovladači topného systému 11. propagovat jakýmkoli způsobem návykové látky, prvky násilí, fašismu, ponižování lidské důstojnosti a pornografii 12.v počítačových učebnách na internetu navštěvovat nevhodné stránky Porušování výše uvedených zákazů bude vždy klasifikováno jako hrubý přestupek.

4 IV. Příprava na vyučování 1. Žák je povinen po příchodu do třídy připravit se na vyučováni. 2. Před vyučováním a o přestávkách se chová tak, aby nedocházelo k poškozováná zařízení učebny a poškozování zdraví spolužáků. 3. Do odborných učeben odcházejí žáci těsně před zvoněním.vyučující poslední vyučovací hodiny doprovodí žáky do šatny a a poté do jídelny.žáci se již zpět do tříd nevracejí.na hodiny TV odcházejí žáci nejdříve 5 min.před zvoněním a čekají před vstupem do spojovací chodby na vyučující. V. Při vyučování 1. Každý žák je povinen mít připraveny všechny věci a pomůcky potřebné k hodině. Nenosí do školy zbytečné, cenné a nebezpečné předměty a vyšší peněžní hotovost. 2. Každý žák zodpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Poškodí-li úmyslně zařízení učebny nebo věci svých spolužáků, jsou jeho rodiče povinní vzniklou škodu v plné míře uhradit. 3. Nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí žáci na začátku hodiny. 4. Žák musí mít při vyučování žákovskou knížku. 5. Po ukončení hodiny zůstávají žáci na svých místech, své věci skládají až na pokyn učitele, pak uklidí řádně své místo a okolí. 6. Za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě po odchodu žáků ze třídy zodpovídá služba a vyučující učitel. 7. Mobilní telefony jsou při vyučování vypnuté. Žáci nepoužívají mobilní hudební přehrávače. 8. Pokrývky hlavy se při vyučování nenosí. VI. O přestávkách a po ukončení vyučování 1. Hodinu končí učitel, žáci pozdraví a přecházejí do jiné pracovny. 2. Je zakázáno setrvávat na schodišti, naklánět se přes zábradlí a hrát míčové hry. 3. Na WC se zdržují žáci jen nezbytně nutnou dobu. 4. Do místnosti,kde se zdržují dospělí,vstupují žáci na vyzvání. 5. Po ukončení výuky žáci odcházejí z budovy školy, bez dozoru učitelů není v budově školy pobyt žáků možný. Na zájmové aktivity žáci přicházejí 5 minut před zahájením. Po ukončení budovu ihned opouštějí. VII. Režim stravování a pitný režim 1. Ve ŠJ se žáci stravují za předpokladu, že mají zaplacené stravné a plní všechna pravidla školního řádu, včetně pokynů dozírajících a hospodářky školní kuchyně. 2. Do ŠJ přicházejí žáci v určený čas. Zbytečně se zde nezdržují. 3. Žáci, kteří mají volno, neruší probíhající výuku. 4. Ve ŠJ se žáci chovají ukázněně, dbají všech pravidel společenského chování, při jídle nehlučí. Po obědě uklidí své místo, odnesou nádobí a zasunou židle. 5. Dotované obědy pro nemocné žáky budou vydávány pouze první den nepřítomnosti. 6. Pitný režim je zajišťován ve školní jídelně, popř.si mohou nápoje zakoupit v nápojovém automatu.

5 VIII. Okolí školy 1. Žáci dbají na čistotu okolí školy. Neničí okrasné dřeviny, nevstupují na travnaté plochy. 2. Na prostranství před školou a v parku se v době mimo vyučování žáci chovají slušně a dodržují normy společenského chování. IX.Třídní služby 1. Službu třídy určuje třídní učitel. Sám volí formu střídání. Přehled je k dispozici v třídní knize. X. Školní výlety 1. Žáci dbají všech pokynů pedagogického doprovodu. 2. Výlet organizuje vyučující po dohodě s rodiči za dodržení zásad bezpečnosti dle Školského zákona. 3. Žáci a doprovázející osoby dodržují pravidla bezpečnosti. Žáci dbají všech pokynů doprovodu. Vedoucím výletu je určen zpravidla třídní učitel. XI. Lyžařské kurzy 1. Organizuje pověřený učitel TV pro žáky 7.ročníku. 2. Za organizaci a bezpečnost odpovídá vedoucí LVZ, určený ředitelem školy. 3. Místo pobytu dojedná vedoucí LVZ. XII.Výuka plavání 1. Je uskutečňována v souladu se školním vzdělávacím programem pro třídy 1. stupně. 2. Účast žáků je povinná, pouze zdravotní důvody a lékařské potvrzení mohou neúčast žáka omluvit. XIII. Mimoškolní činnost 1. Je organizována v odpoledních hodinách pro žáky školy. 2. Vedoucí zájmových útvarů zodpovídají za bezpečnost žáků, kvalitu činnosti a včasné odevzdání výkazu. 3. Nabídku mimoškolní činnosti dostávají žáci po zahájení školního roku, jejich zákonní zástupci je přihlašují na vybrané aktivity písemně, stejně tak i odhlašují. XIV. Řády odborných pracoven 1. Žáci dodržují řády odborných učeben, které vytvářejí správci učeben a po odsouhlasení ředitelem školy je vyvěsí v učebnách. 2. Kromě respektování řádu dbají i dalších pokynů vyučujících a přísně dodržují všechna bezpečnostní opatření. XV. Zacházení s majetkem 1. Žáci ochraňují majetek vlastní, majetek ostatních osob i majetek školní. 2. Každé i neúmyslné poškození majetku ihned hlásí vyučujícímu. 3. Své pracovní místo pečlivě kontrolují a nepoškozují. 4. Se svěřenými učebními pomůckami a zapůjčenými učebnicemi zacházejí tak, aby je nepoškozené mohli vrátit. V případě úmyslného poškození se podílí na úhradě škody.

6 5. V počítačových učebnách pracují podle pokynů vyučujících, úmyslně nemění a nepoškozují nastavení počítačů. 6. Stěny, nábytek, dveře apod. nepoškozují kresbami, v případě prokázání přestupku se budou plně podílet na úhradě škody. XVI. Ztráty, úrazy, pojištění 1. Veškeré ztráty osobních věcí hlásí postižený žák ihned třídnímu učiteli, který provede první šetření. 2. Po prošetření je žákovi předán formulář pro pojišťovnu, který vyplní zákonní zástupci a předají zpět do kanceláře školy. 3. Formulář je odeslán na pojišťovnu, která žádost o odškodnění posoudí. 4. Za odložené věci na místa, která k tomu nejsou určená,škola nenese zodpovědnost ( například odložení mobilu do šatny, ponechání peněz a jiných cenností v šatně atd. ). 5. Úraz způsobený žákovi ve škole nebo na akcích pořádaných školou je pedagogickým pracovníkem zapsán do knihy úrazů. Žákovi je předán formulář pro pojišťovnu a pro lékaře. Žák, nebo jeho zákonný zástupce je povinen hlásit úraz ihned. U hlášení úrazů je nutná účast svědka, který se podepisuje na formulář o školním úrazu. XVII. Povinnosti a práva pedagogických a provozních pracovníků školy Pro všechny pracovníky jsou závazné pokyny dané Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j / , Zákoníkem práce, Školským zákonem č. 561/2004 Sb., Vyhláškou o základním vzdělávání 48/2005 Sb., dále školním řádem, organizačním řádem, pracovními náplněmi a pokyny ředitele školy. Dále se řídí následujícími pravidly: 1. Všichni učitelé přicházejí do školy nejpozději 10 minut před začátkem své první vyučovací hodiny, pohotovosti, nebo dozoru, pokud ředitel neurčí jinak.. Nemůže-li se vyučující dostavit do školy, je povinen včas uvědomit vedení školy. 3. Vyučující je povinen každý den se seznámovat s pokyny a sledovat suplování. 4. Dozor konající učitel vykonává službu podle rozvrhu. 5. Na začátku hodiny vyučující zkontroluje přípravu žáků. Nepřítomné žáky zapíše do třídní knihy. V dalších hodinách kontroluje docházku. 6. Učitelé nosí třídní knihu na každou vyučovací hodinu a odnášejí ji po hodině do sborovny. Za zápisy v třídní knize zodpovídá každý vyučující. 7. Učitel nese odpovědnost za čistotu, pořádek a úpravu třídy. 8. Končí-li třída vyučování, učitel zajistí kontrolu zvednutí židlí, uzavření oken a užamčení třídy. 9. Každý vyučující zodpovídá za vedení klasifikace v ŽK ve svém předmětu. 10. Všichni učitelé jsou povinni vyžadovat jednotným způsobem dodržování školního řádu od všech žáků, i když sami nemají službu. 11. Řídí se školním řádem. 12. Pro upevnění kázně a pořádku užívají systém pochval a kázeňských opatření daných klasifikačním řádem. 13 Dodržují utajení služebních informací, např. informace o rodinách dětí, o zdravotním stavu dětí, informace o jednání pedag. porad, výchovných komisí atd. 14. Na každé uvolnění je učitel povinen žádat ředitele školy předem a po nástupu do práce dodat potvrzení důvodů absence.

7 Třídní učitel 1. probere s žáky na začátku roku Školní řád a základní pravidla bezpečnosti, poučení zapíše do třídní knihy. 2. je povinen denně sledovat docházku žáků, zjišťovat příčinu zameškaných hodin a týdně provádět v třídní knize omluvení nebo neomluvení zameškaných hodin. Neomluvené hodiny hlásí ihned zástupci ředitele školy. Chybí-li některý žák častěji, informuje se u rodičů telefonicky a prověřuje si omluvenky. 3. kontroluje týdně zápisy v třídní knize, dělá závěry z pozdních příchodů žáka. 4. zodpovídá za vedení ŽK všech svých žáků, provádí kontroly ŽK. 5. rodiče těch žáků, kteří špatně pracují nebo se častěji proviňují proti školnímu řádu, zve včas do školy. Pedagogičtí pracovníci 1. Musí sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní patologické jevy (vášnivé hráčství, šikanování, vandalismus, rasismus apod.) a ihned navrhovat cílená opatření. Ve spolupráci s vedením školy je třeba ihned kontaktovat rodiče žáka. 2. K zajištění ukázněného chování žáků a pořádku na škole vykonávají učitelé dozor podle týdenního rozvrhu. 3. Učitelé dozírající na chodbách kontrolují pravidelně i chování žáků na záchodech. 4. Třídní učitel je povinen vyvodit důsledky z opakovaných pozdních příchodů žáka do školy. 5. Kontrolu přezouvání provádí průběžně třídní učitelé a školník. 6. Dozory v jídelně nastupují učitelé včas. Řádně provádějí kontrolu kázně a slušného stolování žáků. XVIII. Další závazná pravidla školního řádu 1. Stravováni důchodců je umožněno pouze ve stanovený čas, odděleně od dětí. 2. Organizace, které jsou v pronájmu, se řídí školním řádem, což je zaneseno i v nájemních smlouvách. 3. Z důvodů bezpečnosti není dovoleno používat elektropřístrojů, které nemají provedenou platnou revizi. Řád projednán a schválen Pedagogickou radou školy dne Řád projednán a schválen Radou školy dne

8

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ

Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ Š k o l n í ř á d Ve Středoklukách dne 28.8.2012 Mgr.Ivana Bádalová 2 Školní řád Základní školy a mateřské školy Středokluky, okr.praha západ

Více

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZSREP /2013 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) Zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov ŠKOLNÍ ŘÁD Tento řád školy je platný od 1. prosince 2012 do odvolání. Na začátku každého školního roku jsou s ním seznámeni žáci i učitelé. Zápis o poučení žáků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139

ŠKOLNÍ ŘÁD. ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ genpor. Františka Peřiny, Praha Řepy, Socháňova 1139 I. Všeobecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola D O L N Í M Ě S T O. Projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

Základní škola a mateřská škola D O L N Í M Ě S T O. Projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 se schválenou platností od 1. 9. Základní škola a mateřská škola D O L N Í M Ě S T O Š K O L N Í Ř Á D Projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 V Dolním Městě dne 29.8.2014... ředitel školy 2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠKOLNÍ ŘÁD Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb, 30, odstavce 1,2, a 3 vydávám školní řád Základní školy Svitavy, Sokolovská 1 s účinností od 1.

Více

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Švabinského 1702, 35601 Sokolov ŠKOLNÍ ŘÁD. Motto:

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Švabinského 1702, 35601 Sokolov ŠKOLNÍ ŘÁD. Motto: Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 Švabinského 1702, 35601 Sokolov ŠKOLNÍ ŘÁD Motto: K druhým se chovej vždy tak, jak ty chceš, aby se oni chovali k tobě. 1 Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Více

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 ŠKOLNÍ ŘÁD Čl. I Základní ustanovení 1. Školní řád vydává ředitel školy na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 2 - ŠKOLNÍ ŘÁD PRO ŽÁKY Číslo jednací: ZŠ/03/130/15 Vypracoval: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

(Vnitřní řád č. R3/2013 čj.: 103/13/doc )

(Vnitřní řád č. R3/2013 čj.: 103/13/doc ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, Hloubětínská 700 198 00 PRAHA 9 Hloubětín, IČO: 49625128, tel.: 281 867 071, e-mail: info@zshloubetin.cz, www.zshloubetin.cz I. Obecná ustanovení II. Provoz a vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost ode dne: 1.9.2012 Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: R07/2011 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace Školní řád Pedagogická rada schválila dne: 27. srpna 2007 Školská rada schválila dne: 30.srpna 2007 Platnost od: 1.

Více

I. Organizace vyučovacího dne:

I. Organizace vyučovacího dne: Č. j.: 1922/2012 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola Třebíč, Týnská 8 Obecná ustanovení Tuto směrnici vydávám na základě zákonného ustanovení jako statutární zástupce školy. Školní řád vychází zejména: -

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Loučka, okres Vsetín 756 44 Loučka 188 IČ 47658274 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Č-408/2005 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Mgr. Pavel Čučka, ředitel

Více

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mgr.Miroslav Patloka, ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2005 Změny ve směrnici

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Josef Fiala, ředitel školy Schválil: Josef Fiala, ředitel školy Školská rada

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 2 / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. srpna 2011 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov. Schválený pedagogickou radou dne 30. 8. ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAROMĚŘ - JOSEFOV Vodárenská 370, okres Náchod, 551 02 Jaroměř - Josefov TEL: 491 813 145 E-mail: josefovska.zs@tiscali.cz FAX: 491 812 954 www.zsjosefov.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Schválený pedagogickou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část : ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. : Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Č.j.: Vypracoval: Schválil: část: ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Školská rada schválila dne: 9. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE. okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ve Strupčicích dne: 30. 8. 2013 Vypracoval: Mgr. Jana Mišková, ředitelka školy Schválil: pedagogická rada dne 2. 9. 2013

Více