O historii školy v Perninku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O historii školy v Perninku"

Transkript

1 O historii školy v Perninku Nejstarší písemné doklady o historii školství a školy v Perninku pocházejí z roku Tehdy byl učitelem pan Heinrich Koller, nebyl však pedagogem prvním. Jména jeho předchůdců se nám ale nedochovala. Je tedy prvním jménem známým na naší pouti historií. Bylo to v roce 1568, kdy do učitelského místa nastoupil pan Heinrich Koller. Mimo své učitelské povolání, které by jej ostatně neuživilo, vykonával v obci funkci soudního písaře. Protože v té době neměla obec vlastního faráře, patřily k učitelské profesi i povinnosti duchovního. Sloužil v kostele nedělní mše, křtil, oddával i pohřbíval. Kromě toho, jak bylo tehdy zvykem, vedl i obecní matriku, zapisoval do pozemkových knih a evidoval půjčky obyvatel, ať už u obce nebo mezi sebou. Ve volném čase pak vyučoval hře na hudební nástroje a sborovému zpěvu. Při takovém vytížení není divu, že roku 1596 po 28 letech služby požádal a penzionování. Na jeho místo nastoupil pan Mikoláš Ullman, ale i on ani jeho nástupce, pan Samuel Schwarzenbach, nevykonávali svoji funkci dlouho. Teprve Daniel Buttendorfer, povolaný do Perninku rychtářem a obecní radou z Božího Daru, působil zde 12 let a po něm David Buttendorfer 10 let. Také oni byli pověření kromě vyučování vedením obecních knih a vykonáváním bohoslužeb. V následujících letech se učitelé v krátkých intervalech střídali, teprve roku 1697 byl přijat na učitelské místo Jan Jakub Bauer. Ten požíval v obci úcty pro své úspěchy pedagogické a především pak pro své krásné a dobře čitelné písmo. Kromě povolání učitelského vykonával i on funkci městského a markraběcího písaře, varhaníka a sbormistra chrámového zpěvu. Přes veškerou úctu a vážnost však nebyl v obci spokojen, neboť mu obecní rada dlužila mzdu a palivový deputát za celých 11 let. Finanční poměry učitelů nebyly ani tehdy, jak patrno ze zápisu, nijak záviděníhodné. Výjimku zřejmě tvořil pan Jan Zachariáš Endt z Božího Daru, vzatý do přísahy jako učitel a soudní písař roku Ten mohl ze svých příjmů věnovat místnímu kostelu křtitelnici a nechal vyzdobit i varhany. Další významnou osobností, která se zasloužila o mnohé změny v obci byl učitel Franz Leopold Josef Karel Parthl z Kovářské. Ten zde působil celých 55 let až do své smrti v roce Také on byl zaneprázdněn řadou mimoškolních povinností a úkolů. Zavedl v obci číslování domů podle nového císařského patentu z roku 1771, provedl evidenci obyvatel a mládeže školou povinné. Vyučoval hře na několik hudebních nástrojů a sborovému zpěvu. To mu zabíralo spoustu času, proto se obrátil na obec s žádostí o povolení držet si preceptora. To mu bylo laskavě povoleno pod podmínkou, že se s ním bude dělit o svoji mzdu a obec nebude mít další výdaje. Jelikož obec neplatila dostatečně ani Parthla, byla práce preceptora převážně charitativní činnosti. A to bylo v té době do školy zapsáno 224 dětí! I za těchto podmínek si zdejší žáci odnášeli do života značné vzdělání, především v oblasti hudební. Mnozí odcházeli pak do zahraničí, kde se hudbou živili. Až v roce 1798 určil krajský úřad v Lokti, že v Perninku je třeba dvou učitelů. Od té doby nebyla už obci škola jednotřídní. Původní školní budova stála v blízkosti kostela a fary. Postavena byla pravděpodobně někdy v 1. polovině 16. století a není tedy divu, že se i při péči obce o budovu v roce 1653 zřítila. Bylo to ostatně pouhá dřevěná přízemní budova. V posledních letech své existence byla už patrně v povážlivě havarijním stavu, neboť obec uvažovala o stavbě nové budovy, na jejích výstavbu se jaksi stále nedostávalo peněz. Vedle zřícené školní budovy stála opuštěná, a po odchodu protestantského kněze do exilu nevyužitý fara - i vyučovalo se v následujících letech na faře. Když však roku 1765 získal Pernink vlastního faráře, vyvstal problém školní budovy nanovo. I tentokrát však bylo bez velkých investic obci pomoženo. Tehdejší učitel Franz Parthl měl v Perninku vlastní dům a byl ochoten zřídit v něm školu, za což mu byla odpuštěna domovní daň. Když však vypověděl obci svou učitelskou smlouvu, byl tu zase problém

2 s budovou. Tehdy obec zakoupila dům č. 101, což bylo opět řešení levnější než stavba. Teprve když se ukázalo, že budova neodpovídá předpisu o výstavbě a vybavení škol, uznala obec, že stavba nové budovy je skutečně nevyhnutelná. Nově vystavěná škola byla slavnostně otevřená 19. listopadu Úřední správa říká, že tehdy to byla jedna z nejkrásnějších škol v celém loketském kraji. Brzy se však ukázalo, že budova nebyla dobře postavena. Záhy byly nutné opravy, pro učitele musela být přistavěna komora a ukázalo se, že stavba je i zdraví škodlivá. Po stěnách tekla voda, proto musely být dodatečně obkládány cihlami, děti trpěly zimou a budova vlivem vlhka rychle chátrala. V roce 1817 byla podle hodnocení školního dozorce blízka zřícení. Všechny opravy byly nouzovým řešením a nezbylo než situaci řešit radikálně. V roce 1820 byla vystavěna již na místě dnešní školy nová budova, i když jen přízemní. O 70 let později byla zvýšena na jednopatrovou díky místním mecenášům Karlovi a Adalbertovi Meinlovým. V letech došlo k přistavění 2. patra a současně byla postavena i tělocvična. Tak dostala škola svou téměř už dnešní podobu. V průběhu celého 18. století docházelo do školy kolem 200 dětí. Aby se školní docházky mohly zúčastnit i děti nemajetných rodičů, založili Anton a Franziska Eiglerovi nadaci, z níž byly hrazeny školní učebnice a psací potřeby pro chudé děti. Snahy o pozdvižení úrovně vzdělanosti v obci nebyly marné. V roce 1735 uměl ze 14 radních číst a psát 6 členů, v roce 1753 jich byla gramotných polovina, v roce 1801 už čtení a písmo ovládalo 70% radních. O pozdvižení úrovně vzdělání se snažili i nadřízené školské orgány. Aby se zlepšila píle dětí při školní práci, vypláceli školní inspektoři nejlepším žákům finanční odměny. Zatímco žáci byli takto motivováni, o platových podmínkách si můžeme udělat obrázek z následujících údajů. Učitel měl k dispozici loučku nad panských mlýnem, malou zahrádku a zahradu na trávu. Byl z valné většiny závislí na vlastní zemědělské produkci, jak je patrné z výše finančních prostředků vyplácených obcí. V penězích dostával učitel týdenní mzdu podle počtu žáků, za soudní písařství byla suma o něco vyšší. Zvlášť se platilo za každý církevní obřad (svatba, křtiny), za péči o kostel a psaní pamětních listů. Kromě toho měl učitel nárok na deputátní dřevo pro vlastní potřebu i zajištění provozu školy. Školné tvořilo necelou třetinu celkové částky, živili učitele především činnosti vedlejší. Mzdu od obce si měl učitel vybírat čtvrtletně, často se však stávalo, že musel na svou mzdu čekat, což obec zdůvodňovala nízkými výtěžky, špatným odváděním poplatků občanů a celkovým neutěšeným stavem obecní pokladny. Pak učiteli nezbývalo než nakupovat na dluh a ten pak splácet i s úroky. Se zvýšeným počtem pedagogických pracovníků se situace nezlepšila, naopak v souvislosti se zavedením povinné školní docházky stoupl počet žáků navštěvujících školu. Teprve počátkem 20. století si učitelé polepšili. Za stejný plat mohli vykonávat už jen své pedagogické povinnosti.

3 O české škole v Perninku V roce 1934 byla v Perninku otevřena česká škola. Do té doby dojížděly české děti do obecné školy v Potůčkách. Časem jejich počet vzrostl nad 20 a tak se čeští obyvatelé rozhodli požádat o zřízení školy s českým vyučovacím jazykem. Rodiče Jaroslav Černý, místní poštmistr, Jaroslav Frkal, telegrafní dozorce a Josef Jiskra, státní lesník, podali žádost na ministerstvo školství. To jim vyhovělo a výnosem z 29. srpna 1934 povolilo zřízení první české jednotřídní obecné školy v Perninku. Vyučování bylo zahájeno po nejnutnějších stavebních úpravách 12. listopadu Prvním učitelem a současně správcem školy byl ustanoven pan Jindřich Bušek, který se přistěhoval do Perninku ze Dvorů u Karlových Varů. Vyučování bylo zahájeno s 28 žáky, z nichž ale většina pocházela se smíšených manželství a český jazyk příliš neovládala. Po volbách v roce 1938 byl vyvíjen tlak proti české škole. Potěšitelné bylo, že rodiče ze smíšených nebo i německých rodin své děti nepřehlásili a škola byla uzavřena až po mnichovském diktátu. Po šesti válečných letech a po odsunu německého obyvatelstva zůstalo v obci jen několik německých rodin. Teprve postupně přicházeli původní obyvatelé nebo dosídlenci z vnitrozemí. Mezi těmi, kdo zůstali, byl i pan Franz Hoffmann, který skrýval po celou dobu války českou školní kroniku. Hned po osvobození byly zahájeny přípravy ke znovuotevření školy. Budova sice stála, ale chybělo vybavení školními pomůckami a potřebami. Přesto se podařilo opatřit alespoň nejzákladnější vybavení a 16. září 1945 byl v bývalé německé měšťanské škole zahájen první poválečný školní rok. První a v té době jediným učitelem byl pan Jan Kučera, který přišel do Perninku z okresu Přeštice. Na počátku bylo na obecnou a měšťanskou školu zapsáno celkem 120 žáků z českých a německých rodin. Vyučovalo se v jedné třídě střídavě pro všechny postupné ročníky. Současně byl při škole zřízen internát pro přespolní žáky. V prvním roce provozu jej obývalo 36 dětí. Od listopadu 1945 byla mateřská škola, obecná škola i měšťanská škola pod společnou správou odborného učitele pana Stanislava Rohana. V září 1948 byla provedena reorganizace školy a správa bývalé měštanky (nyní střední škola) byla oddělena od mateřské a obecné školy, které získaly samosprávu. Při škole se začala rozvíjet i mimoškolní činnost, vznikly zájmové kroužky, došlo k nebývalému rozkvětu tělovýchovné činnosti. Už prvních lyžařských závodů v Kraslicích se zúčastnilo družstvo žáků a získalo v jednotlivých disciplínách celkem pět medailí (Alois Fischer, Jindřich Mach, Josef Wüsetschläger, Ferdinant Kettner a Alfréd Wagner). Během školních prázdnin se měnila školní budova na ozdravovnu pro děti Jáchymovského okresu. Školní rok zahájila jednotná devítiletá škola vzniklá se škol národní a střední. Současně byly k obci přiděleny i další spádové obce, takže se sem začínají sjíždět děti z Potůčků, Horní Blatné, Abertam, Pstruží a Merklína. Celkem jich bylo 270, což byl nejvyšší dosud zaznamenaný počet. V následujících letech počet školních dětí pomalu stoupl až na 300, teprve v sedmdesátých letech opět nastal pokles. Školní děti se od počátku aktivně zúčastňovaly dění v obci, žáci pomáhali při obnově lesního hospodářství, parkových úpravách, sběru druhotných surovin. Více než polovina dětí se pravidelně zapojovala do práce v zájmových kroužcích a úspěšně reprezentovala školu na okresních soutěžích. V roce 1960 se 40 žáků zúčastnilo celostátní spartakiády v Praze. V lednu 1961 došlo k likvidaci Jáchymovských dolů, což znamenalo zásadní změnu v životě jak obce tak i školy samotné. Horníci se stěhovali na Příbramsko a počet ve třídách se snížil. V dalších dvou letech byly podmínky pro vyučování značně ztíženy, protože probíhala

4 rekonstrukce školní budovy a třídy byly rozmístěny v náhradních po celé obci. Dvě třídy byly umístěny v klubovně mládeže a cvičné kuchyňce (budova vedle školy) a v klubovně Sboru požární ochrany. Ačkoliv plán předpokládal ukončení celé akce do října 1963, ještě celý rok pokračovala výuka v provizoriu. Teprve školní rok se učilo zase ve škole. Nekvalitně provedená oprava střechy však způsobila, že za jarního tání byla budova vytopena. Promáčené parkety se o metr zvedly a budova se opět stala neschopna provozu. Karanténa na žloutenku v roce 1964 vyřadila žáky perninské školy z účasti na celostátní spartakiádě. Změny v politickém životě ve 2. polovině 60. let se odrazily i v životě školy. Poklesl zájem o mimoškolní práci s dětmi, především ze strany dospělých vedoucích. Od 2. poloviny 60. let měla škola každoročně potíže s personálním obsazením školy. Učitelé sem přicházeli jen na přechodnou dobu především proto, že obec pro ně neměla k dispozici byty a dojíždění bylo časově i finančně náročné. Současně došlo k poklesu počtu žáků ve třídách, jen z Perninku vysídlilo během jednoho roku 40 rodin, další odešly z okolních obcí. Přesto škola žila dál bohatým vnitřním životem. Každoročně pořádala akademií, pracoval zde sportovní, výtvarný i modelářský kroužek. Žáci se úspěšně účastnili okresních soutěží. Mezi školní budovou a tělocvičnou byl vybudován koridor a šatny, v budově školní družiny vznikla nová cvičná kuchyňka a dílny pro výuku, modernizovanou pracovnu fyziky obdivovali i účastníci exkurze z plzeňské fyzikální katedry Pedagogické fakulty. V roce 1979 oslavili žáci a učitelé 45. výročí založení české školy v Perninku. V následujícím roce se starší žákyně zúčastnili celostátní spartakiády. Zajímavý údaj jsme objevili v zápisu v kronice z roku 1984, kdy škola oslavila 50 let svého trvání. Za tu dobu se zde vystřídalo 10 ředitelů, 187 pedagogů, 15 vychovatelek a 4 skupinové vedoucí PO SSM. V posledních deseti letech stojí za zmínku úspěchy žáků ve střeleckých soutěžích, minikopané i lyžařských závodech. Pěkných umístění dosáhli žáci i v okresní literární soutěži Dětí, mír a umění a v regionální literární soutěži, kde získali žáci školy 2. místo v okrese.

5 Novodobé dějiny školy Škola je od je právním subjektem. Od se stala součástí školy i mateřská škola. Obec Pernink, která je zřizovatelem školy, každý rok ve svém rozpočtu pamatuje nemalou částkou na modernizaci školy. Například došlo k vybudování plynové kotelny a škola přešla na ekologické vytápění plynem, budova školy dostala novou střechu a fasádu, ve školní jídelně byla vybudována vzduchotechnika, vybudovaly se prostory pro MŠ a byt pro učitele. Dále byly ve škole zrekonstruovány WC, zařízena počítačová učebna, ve všech třídách bylo vyměněno osvětlení a postupně byly třídy vybaveny novým nábytkem. V minulých letech byla v MŠ vybudována pohybová třída, v budově školy byla zřízena moderní učebna pro besedy vybavená počítači s přístupem na internet, audiovizuální technikou a interaktivní tabulí. Jako poslední akci uvádíme vybavení zahrady mateřské školy hradem se skluzavkou,řetězovou sítí, provazovým žebříkem a šikmým chodníkem a novým pískovištěm pro radost nejmenším. Škola každým rokem pořádá velké množství sportovních a kulturních akcí. Největší tradici má každoroční Akademie.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Dějiny českého školství v Horní Suché

Dějiny českého školství v Horní Suché Dějiny českého školství v Horní Suché V Horní Suché byla první škola založena v roce 1810. Školní budovou byla podezděná dřevěná chalupa na tak zvaném starém dvoře. Dnes již tato budova neexistuje. Prvním

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav. Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Česká obecná menšinová, obecná a národní škola ve Velkých Losinách 1934-1953 (bakalářská diplomová práce) Vladislav Mikmek Vedoucí práce:

Více

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ

SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ SLOVNÍK HOSTIVICKÝCH UČITELŮ do roku 1950 Hostivice, březen 2011 Učitelé do roku 1950 2 Sestavil Jiří Kučera Při zpracování podkladů spolupracovali Josef Kučera a Alena Kučerová Stránky jsou upraveny pro

Více

Mašovice. 100 Let obecné školy. 960 let obce 1046 2006

Mašovice. 100 Let obecné školy. 960 let obce 1046 2006 Mašovice 100 Let obecné školy 1907 2007 960 let obce 1046 2006 Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou. Jan Amos Komenský Obsah 100 let obecné školy

Více

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově

Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Anna Uhlířová 100 let od založení školy na Pavlovské ulici v Mikulově Budova školy na Pavlovské ulici v Mikulově (foto školní archiv) Z dochovaných písemných materiálů je zřejmé, že rodiče dětí z horního

Více

Základní škola Tatenice 1886-2006

Základní škola Tatenice 1886-2006 Základní škola Tatenice 1886-2006 V roce 2006 uplynulo 120 let od založení školy v Tatenici a 10 let od opravy a přístavby budovy Základní školy v Tatenici. K tomuto výročí založení školy v naší obci je

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

Školství ve Vnorovech

Školství ve Vnorovech Školství ve Vnorovech Vystopovat počátky školství v naší obci je dnes již velmi obtížné. V minulosti patřily školy pod správu církve a existovaly vždy v sídlech farností. Byly to vlastně jakési církevní

Více

SLOUČENÝCH OBCÍ PIŠTÍN ČEŠNOVICE PAŠICE ZÁLUŽICE 2001 / 1 Č. 1, ROK 2001

SLOUČENÝCH OBCÍ PIŠTÍN ČEŠNOVICE PAŠICE ZÁLUŽICE 2001 / 1 Č. 1, ROK 2001 2001 / 1 Č. 1, ROK 2001 Z P R A V O D A J SLOUČENÝCH OBCÍ PIŠTÍN ČEŠNOVICE PAŠICE ZÁLUŽICE Na fotografii z roku 2000 je školní budova v Pištíně, která byla vystavena v roce 1843 a svému účelu sloužila

Více

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ DĚJINY ŠKOLY V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ Proměny venkovské školy v letech 1869-1948 Macková Eva Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 4 I. Prolog... 5 1. Obecný vývoj školství do r. 1869... 5 2. První zprávy

Více

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU

NEJSTARŠÍ OBDOBÍ ELEMENTÁRNÍHO ŠKOLSTVÍ V MĚSTEČKU Vážený čtenáři, při příležitosti sta let od otevření veřejné měšťanské školy v Olešnici a pětadevadesáti let od otevření budovy školy na olešnickém náměstí se rozhodlo zastupitelstvo města Olešnice a vedení

Více

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o.

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. OBEC HLOHOVEC Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. 100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1912-2012 OBSAH Úvodní slovo starostky obce... 5 Úvodní slovo ředitelky školy... 6 Historie školství v obci za

Více

Dějiny soběslavského školství

Dějiny soběslavského školství Dějiny soběslavského školství Petr Lintner Učitelský ústav byl jednou z nejvýznamnějších staveb v dějinách Soběslavi (fotografie z konce 19. století pochází ze sbírek Blatského muzea v Soběslavi) My všichni

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PLZEŇ CHVÁLENICKÁ Alena Janoušková Vedoucí práce: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. Plzeň, 2014 Potvrzuji, že jsem

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě

100 LET NAŠÍ ŠKOLY. Počátky vzdělání v našem městě Počátky vzdělání v našem městě Nejstarší zmínka o vyučování v našem blízkém okolí se vztahuje k městu Gmünd a roku 1387. V obcích, kde stál kostel, byly zřizovány farní triviální školy, ve kterých se kromě

Více

Gymnasium Františka Josefa v roce 1905

Gymnasium Františka Josefa v roce 1905 Historie školy Historie naší školy se začala psát r. 1888. V národnostně složité situaci se královédvorská obec v čele se starostou MUDr. Josefem Moravcem rozhodla podpořit český živel ve Dvoře Králové

Více

Základní devítiletá škola 1. - 5. ročník Žebnice 1863-1973. EL NAD č.: 510 AP č.: 167

Základní devítiletá škola 1. - 5. ročník Žebnice 1863-1973. EL NAD č.: 510 AP č.: 167 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích Základní devítiletá škola 1. - 5. ročník Žebnice 1863-1973 Inventář EL NAD č.: 510 AP č.: 167 Petr Hubka Plasy 2007

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Základní škola Dolní Újezd v letech 1945 1989 Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství

I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství I. Vztahy k hlavnímu městu Praha v oblasti školství I.A. Rozdělení kompetencí v oblasti obecního školství Městská část Praha Zličín zajišťuje úkoly, které pro ni vyplývají ze zákona č. 561/2004 Sb., v

Více

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 19.

Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně 19. Vlastivědný kroužek Kulturního a společenského střediska Mariánské Lázně Ročník VIII. (96.) 19. Mariánské Lázně 20. října 1980 Pozvánka na pracovní schůzku kroužku Dne 29. října 1980 v 19: 30 hod., koná

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71 tel.323 602 794 www.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3 Zpracovala : Mgr.Svatava Škroníčková I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71

Více