Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, 267 61 Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Drozdov 106, Cerhovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 1

2 Základní údaje o škole Název: Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun Sídlo: Drozdov 106, Cerhovice Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor školy : Údaje o vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Eva Peksová zástupkyně ředitelky školy: p. Marcela Štichová Adresa pro dálkový přístup: Telefon: Zřizovatel: Název: Obec Drozdov Adresa: Drozdov 104, Cerhovice Kontakt: Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola Drozdov funguje od jako samostatný právní subjekt. Tato příspěvková organizace má čtyři součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Základní škola v Drozdově je neúplná dvojtřídní vesnická škola, do které chodilo ve školním roce 2013/ žáků ročníku. V I. třídě byli vyučováni žáci 1., 2. a 4. roč. /celkem 21 /, ve II. třídě 3. a 5. roč. / celkem 20/. Mateřská škola v Drozdově je jednotřídní s celodenním provozem. V tomto šk. roce bylo zapsáno 28 žáků. Školní družina zajišťovala pro žáky provoz před i po vyučování. Přihlášeno bylo 25 dětí. Školní jídelna je společná pro žáky základní i mateřské školy, zajišťuje také stravování pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky. Součásti školy: Kapacita: Základní škola 45 Školní družina 25 Mateřská škola 28 Školní jídelna 200 2

3 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/ žáků Mateřská škola stupeň ZŠ 2 41 Školní družina 1 25 Školní jídelna X 67 Údaje o školské radě: Členové:. Irena Němečková - předsedkyně Marcela Homolková Jitka Humlová Kontakt: p. Irena Němečková, tel.: Materiálně technické podmínky školy: Učebny, herny Knihovna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním náčiním. Vybavení učebnicemi a učebními texty. Výuka probíhá ve 2 kmenových třídách, v případě potřeby také v herně školní družiny. MŠ má k dispozici 2 třídy. Pro potřeby žákovské knihovny slouží menší místnost na chodbě v 1. poschodí budovy. Půjčovní doba - kdykoli po domluvě s knihovnicí. V areálu školy se nachází školní zahrada, která slouží k relaxaci a odpočinku dětí ZŠ, MŠ i ŠD. Je vybavena dřevěnými herními prvky: kládovou houpačkou, dvěma pružinovými houpačkami, závěsnou houpací sestavou se skluzavkou, prolézačkou a pískovištěm. K relaxaci dětí slouží také školní dvůr. ZŠ nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště, využívá proto tělocvičnu v budově OÚ v Drozdově, školní zahradu a školní dvůr, hřiště TJ Drozdov, přírodní prostory v areálu koupaliště, případně sportovní areál při ZŠ a MŠ Cerhovice. Třídy jsou vybaveny lavicemi a židlemi s nastavitelnou výškou, počítačovými stoly a otočnými židlemi, novými skříňkami na ukládání knih a sešitů a regálem na kufříky. Škola je vybavena základními moderními učebními pomůckami /interaktivní tabule, zpětný projektor, promítací přístroj, nástěnné obrazy a přehledy učiva, didaktické hry a soubory, škola vlastní řadu výukových programů na PC a další učeb. pomůcky dle povahy jednotlivých vyučovacích předmětů/. Nákup dalších učebních pomůcek je závislý na finančních prostředcích školy. Hračky ve ŠD a v MŠ jsou dle potřeby doplňovány a obměňovány. Škola má k dispozici základní sportovní nářadí a náčiní. O hlavních prázdninách byla do I. třídy zakoupena nová tabule s keramickým povrchem. Žáci používají moderní učebnice a učební texty opatřené doložkou MŠMT. Fond učebnic škola dle finančních možností postupně obměňuje. 3

4 Vybavení kabinetů Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou. Hygienické zázemí Stravování Školní družina Bezpečnost žáků K ukládání učebních pomůcek a materiálu slouží kabinet na chodbě v 1. poschodí, některé učební pomůcky jsou uloženy také ve třídách. Učitelé se scházejí v ředitelně školy, která slouží zároveň jako sborovna. Je vybavena výpočetní a kopírovací technikou. Všechna zařízení slouží pedagogům pro jejich práci. Základní škola je vybavena interaktivní tabulí, 1 televizorem a 1 DVD přehrávačem, technikou na přehrávání mg. kazet a CD, kopírovací technikou, ve školním roce 2012/2013 bylo do školy pořízeno celkem 11 nových počítačů pro žáky, všechny s trvalým připojením k internetu, jeden notebook pro práci učitele na INT tabuli a nová laserová multifunkční tiskárna. Dále vlastní škola starší typ laserové tiskárny a scanner. Dalších 6 počítačů se 4 tiskárnami slouží zaměstnancům školy pro administrativní účely a učitelům na přípravu na vyučování. Škola disponuje moderním sociálním zařízením / umývárny, toalety/ v souladu s hygienickými normami. V červnu 2012 byla škola vybavena novými dřevěnými šatními skříňkami. Žáci i zaměstnanci školy se mohou stravovat ve školní jídelně, která se nachází v přízemí školní budovy. Školní jídelna nabízí žákům dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu /pro děti ze ŠD/. Je vybavena novým nábytkem. O hlavních prázdninách byla z důvodu bezpečnosti provedena výměna výdejních okének ve školní kuchyni za stahovací roletky. Školní jídelna zajišťuje také stravování pro děti z MŠ, zaměstnance školy a mimoškolní strávníky. ŠD má pro své činnosti samostatnou místnost, zajišťuje pro děti provoz před i po vyučování. Je vybavena moderními stolky a židlemi, počítačovým koutkem pro žáky, skříňkami na ukládání materiálu a pomůcek. Podlahovou krytinu ve všech třídách tvoří linoleum. Do odpočinkové zóny ve třídách a hernách byly pořízeny koberce. Nebezpečná místa (první a poslední schod na schodišti) jsou označena žlutou barvou. O hlavních prázdninách se v budově školy malovaly prostory mateřské školy, školní jídelny, šatny a sociálního zařízení ZŠ, vymalovány byly také chodby a vestibul. Přehled pracovníků školy: Základní údaje o pracovnících školy: Fyzické osoby: Počet pracovníků celkem 9 4

5 Přehled o pedagogických pracovnících: Pracovník Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace Eva Peksová Ředitelka 1,000 VŠ - PF Učitelství pro1.st. ZŠ Irena Němečková Učitelka ZŠ 1,000 VŠ PF Učitelství pro1.st. ZŠ Marcela Štichová Učitelka ZŠ 0,455 SŠ - SpgŠ Vychovatelství Ludmila Mottlová Učitelka ZŠ 0,136 VŠ - PF Učitelství pro1.st. ZŠ Alena Štochlová Vedoucí učitelka 1,000 SŠ - SpgŠ Učitelka MŠ MŠ Soňa Matějková Učitelka MŠ 0,968 Studium pro asistenty Asistentka pedagoga pedagoga Marie Lisá Vedoucí učitelka MŠ 1, 000 (květen SŠ - SpgŠ Učitelka MŠ Soňa Matějková Asistentka pedagoga ZŠ červenec 2014) 0,25 Studium pro asistenty pedagoga Asistentka pedagoga Marcela Štichová Vychovatelka ŠD 0,771 SŠ- SpgŠ Vychovatelství Irena Němečková Vychovatelka ŠD 0,197 SŠ - Spgš Vychovatelství Pozn.: Ve šk. roce 2013/2014 získala škola souhlas OŠMS Krajského úřadu Středočeského kraje ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve II. třídě ( 3. a 5. roč.) ZŠ, ve které se vzdělávali 2 žáci se zdravotním postižením. Funkci asistenta pedagoga zastávala paní Soňa Matějková. Údaje o nepedagogických pracovnících: Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Jaroslava Mottlová Školnice v ZŠ 0,875 pro práci způsobilá Jaroslava Mottlová Pomocná kuchařka 0,125 pro práci způsobilá Jaroslava Mottlová Topič 0,188 pro práci způsobilá Lada Růžičková Školnice v MŠ 1,000 pro práci způsobilá Miroslava Drsková Kuchařka 1,000 Kvalifikovaná Alena Vaicová Vedoucí ŠJ 0,375 pro práci způsobilá 5

6 Základní škola: Obory vzdělání: Učební plány vycházely v roč. ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání č.j. 83/2013 ze dne Údaje o zápisu k povinné školní docházce: Děti jsou do školy přijímány na základě zápisu k povinné školní docházce. Zápis proběhl v souladu se školským zákonem č. 561/2004 (v platném znění). K zápisu se dostavilo celkem 9 dětí, z toho jednomu dítěti byl povolen odklad školní docházky o jeden rok. Výsledky vzdělávání žáků: Přehled o prospěchu: Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Celkem Přehled o chování: Ročník Počet žáků Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ Pochvaly TU TU Celkem Snížená známka z chování nebyla udělena žádnému žákovi. Pochvaly třídního učitele: Pochvaly třídního učitele byly uděleny žákům za reprezentaci školy v pěvecké, literární matematické a sportovní soutěži a za reprezentaci v soutěži v anglickém jazyce. Šesti žákům byl udělen pochvalný list za zajišťování akce Vítání občánků v obci Drozdov. Deseti dětem byly uděleny pochvalné listy za úspěšnou práci v kroužku Tvořivé činnosti při školní družině. Osmnáct dětí obdrželo pochvalný list Putování s lvíčkem Fogem za úspěšnou práci ve Sportovním a turistickém kroužku. 6

7 Údaje o zameškaných hodinách: Třídy Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ Jméno Název akce Datum Cena Eva Peksová, Mgr. Jak obohatit hodiny čtení Irena Němečková, Mgr. Marcela Štichová Ludmila Mottlová, Mgr. Třídní klima Škola jako bezpečné prostředí Školení o PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance Využití zážitkové pedagogiky Třídní klima budování pozit. vztahů ve třídě Jak obohatit hodiny čtení Třídní klima Škola jako bezpečné prostředí Využití zážitkové pedagogiky Třídní klima budování pozit, vztahů ve třídě Třídní klima Škola jako bezpečné prostředí Využití zážitkové pedagogiky Třídní klima budování pozit, vztahů Celkem vynaloženo na DVPP: 1504,- Kč. Literatura: ve třídě Výuka AJ (Academie Remis) ,- Kč (hrazeno z projektu EU Peníze školám) zdarma hrazeno z ESF 484,- Kč zdarma hrazeno z ESF 510,- Kč (hrazeno z projektu EU Peníze školám) zdarma hrazeno z ESF zdarma hrazeno z ESF zdarma hrazeno z ESF zdarma hrazeno z ESF hrazeno z EF Řízení málotřídní školy (CD) ,- Kč E learningové kurzy (DVD).. zdarma Resuscitace rizika v horách, gymnastika (DVD). zdarma Buď toho součástí: Podporuj muziku (DVD). zdarma 7

8 Periodika: Učitelské noviny Informatorium Školství Celkem : 714,- Kč Výsledky inspekce: Ve školním roce 2013/2014 proběhla dnech 2. a 3. června 2014 inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, mateřskou školou a školní družinou, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a hodnocení výsledků podle příslušných školních vzdělávacích programů, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Ve všech sledovaných oblastech zajišťuje škola vzdělávání na požadované úrovni. Blíže viz inspekční zpráva čj. ČŠIS 1410/14-S. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmové kroužky: Sportovní a turistický kroužek Kroužek anglického jazyka Tvořivé činnosti / v rámci ŠD / Vítání občánků / hudebně - recitační kroužek s nepravidelnou činností / Hra na hudební nástroje zajišťovala soukromá hudební škola Píšťalička Soutěže: Školní kola soutěží: Soutěž v recitaci Soutěž ve zpěvu Pythagoriáda matematická soutěž pro žáky 5. roč. Matematická olympiáda Klokan - kategorie Cvrček pro roč. - kategorie Klokánek pro roč. Atletický trojboj Soutěž ve sběru papíru Soutěž ve sběru kaštanů Literární a výtvarná soutěž Pohádková knížka Třídilka Zapojení školy do okresních kol soutěží: Logická olympiáda Soutěž v sólovém zpěvu Králodvorská koruna Pythagoriáda matematická soutěž pro žáky 5. roč. v Berouně Matmatická olympiáda kategorie Z6 v Berouně Fotbalový turnaj - Mc Donalds Cup ( postup z okrskového do okresního kola) v Hořovicích Komiksy v angličtině Literární a výtvarná soutěž Pohádková knížka Třídilka 8

9 Ocenění získaná v okresních kolech soutěží: Králodvorská koruna soutěž ve zpěvu 3. místo - Josef Čerpl 4. roč., Marie Čerplová 3. roč. 2. místo Zuzana Papertová - 4. roč., Kateřina Papertová 2. roč., Matěj Eška 2. roč. 1. místo Michal Papert 2. roč., Nikolas Wacker (3. roč.) Anna Ešková (5. r.) a Anežka Fryaufová (5. r.) Pythagoriáda (matematická olympiáda) pro 5. ZŠ 2. místo - Veronika Písková (5.r.) Matematická olympiáda, kategorie Z6 Veronika Písková úspěšný řešitel Komiksy v angličtině aneb Hrajeme s Oxford University Press ZŠ s MŠ Drozdov získala 3. místo (skupina dětí 5. a 4. roč. Vanessa Gruntová, Aleš Huml, Dita Kottová, Adéla Křivánková, David Vopasek, Anežka Fryaufová, Eva Wimmerová, Eliška Provázková, Aneta Frühaufová Literární soutěž Pohádková knížka Třídilka pořádáno pod záštitou Středočeského kraje Do vybraných TOP 16 pohádek byla zařazena práce Veroniky Pískové (5. roč.) s názvem Princezna z království Čistověže Pozn. Všech 16 vybraných pohádek včetně práce naší žákyně bylo použito pro vytvoření knížky Třídilky, tato kniha byla rozeslána do mateřských škol ve Středočeském kraji. Fotbalový turnaj - Mc Donalds Cup v Hořovicích - 3. místo ( složení mužstva: Nikolas Wacker, Jaroslav Wimmer, Tomáš Zavázal, Vojtěch Brotánek, Petr Homolka, Martin Buben, Patrik Šubert, Samuel Frühauf) Významné akce základní školy: Září: - slavnostní zahájení nového školního. roku a přivítání žáků 1.ročníku - výlet do Mníšku pod Brdy naučná stezka Káji Maříka, zámek Mníšek pod Brdy - Tlustice Integrovaný záchranný systém- hasiči, policie, záchranná služba, Besip, Hasík - cvičení v přírodě-beseda s členkou MS Holý vrch, ochrana člověka za mimořádných situací- evakuační zavazadlo, cvičný poplach PO, BESIP 9

10 Říjen: - projekt Ručička roč. - beseda Proč - vztahy mezi dětmi - výlet turistického kroužku Praha-výstava Faraonovo tajemství, Vyšehrad - výlet Praha exkurze v Národním divadle, návštěva multikina Zličín Listopad: - projekt Já o sobě, vy o mě 4.roč. - projekt Strom přátelství 2. roč. - volby do školního parlamentu - nácvik vánočního vystoupení žáků Putování do Betléma - hudebně naučný pořad Jan Kaufelrs populární hudba, - charitativní akce- Fond Sidus prodej výrobků - návštěva žáků MŠ v 1. roč. společná výuka Prosinec: - nahrávání koled na vánoční vystoupení - výlet Čechova stodola- tvořivé dílna s vánoční tematikou - Mikulášská nadílka - zajišťovalo SRPŠ a ŠJ - generální zkouška na vánoční vystoupení - zdobení stromu před školou vlastnoručně vyrobenými ozdobami dětí - výzdoba školy s vánoční tematikou - veřejné vánoční vystoupení žáků Putování do Betléma / spolupráce s OÚ v Drozdově a zájmovými složkami v obci/ - Vánoce ve ŠD,,Den otevřených dveří ve ŠD, tvůrčí dílny - posezení s dětmi u stromečku, rozdávání dárků, vánoční tradice Leden - návštěva učitelky 1. roč. ZŠ v MŠ - beseda Proč - vzájemné vztahy mezi žáky - příprava plesu SRPŠ, - VII. školní ples SRPŠ na podporu ZŠ a MŠ - zápis žáků do 1. ročníku téma Zápis v pirátské škole Únor - Vítání občánků- přednes básní, zpěv písní, hra na flétnu - práce na školním časopise - zahájení plaveckého výcviku Březen: - okresní kolo pěvecké soutěže- Králodvorská Koruna - školní kolo recitační soutěže - Matematická olympiáda-,,kategorie Cvrček a Klokan Duben: - Matematická olympiáda- okresní kolo 10

11 - velikonoční výzdoba školy - zdobení stromu na návsi velikonočními kraslicemi - soutěž O nejhezčí kraslici - projekt Mezinárodní Super Star - Den otevřených dveří v ZŠ Cerhovice, společná výuka žáků 5. roč. - výlet turistického kroužku- Praha- muzeum K. Zemana, výtvarné dílny - Den otevřených dveří ve ŠD - velikonoční zvyky a tradice, tvůrčí dílny - ukončení plaveckého výcviku - Den Země enviromentální výchova ( úklid kolem školy) - projekt Po stopách lesního mužíčka - poznávání stromů, keřů a rostlin,práce s přírodninami- pomocníci lesního mužíčka - projekt,,čarodějný den - převleky, soutěže, čarodějné učení, Květen: - turnaj v kopané MC Donald Cup - okrskové - turnaj v kopané MC Doonald Cup okresní kolo - beseda Proč? - Vítání občánků Červen - MDD v obci - ZOO spolupráce se SRPŠ a ostatními složkami v obci - školní výlet- Tábor husitské slavnosti, husitské muzeum, podzemí Tábora - fotografování žáků - sportovní den,,atletický trojboj - dramatizace pohádky v Aj a Čj žáci z kroužku Aj - vyhodnocení soutěží a sběrů - rozloučení se žáky 5. roč. Spolupráce se SRPŠ Rodiče žáků spolupracují při zajištění některých akcí jako např. Mikulášská nadílka Betlémské zastavení pomoc při výrobě kostýmů Školní ples SRPŠ organizační zajištění Čarodějný den materiálové zajištění akce ze strany rodičů MDD organizační zajištění Spolupráce se OÚ Drozdov a Sborem pro občanské záležitosti Zajišťování akce Vítání občánků (4x ročně) Vystoupení u vánočního stromu na návsi Výroba dárků pro seniory ( posezení v Točníku) Školní ples finanční příspěvek obce na pořádání plesu MDD v obci spolupráce s ostatními složkami v obci Spolupráce s mysliveckým sdružením v obci /MS Holý vrch/ Zajištění vánočních stromků a klestu na výzdobu školy o Vánocích Vycházka ke krmelci děti nosí krmivo pro lesní zvěř Beseda se členem MS Pořádání soutěží pro děti / soutěž ve sběru kaštanů/ Podpora školního plesu - finančně 11

12 Spolupráce s tělovýchovnou jednotou Drozdov Využívání hřiště pro potřeby Tv ve škole TJ zabezpečuje mimoškolní sportovní vyžití žáků školy Spolupráce při přípravě žáků na fotbalový turnaj Mc Donalds Cup Podpora školního plesu - finančně Spolupráce s Klubem leteckých modelářů Společná schůzka zástupců KLM, vedení školy a třídních důvěrníků SRPŠ týkající problematiky získání zájmu dětí a rodičů o činnost v KLM Akce k prevenci sociálně patologických jevů: - pravidelné besedy Proč? anonymní otázky dětí, rozhovory o problémech, které děti trápí - informování rodičů o aktuálních problémech, předávání informačních materiálů - školní parlament tvorba třídních pravidel, návrhy školních akcí - charitativní akce prodej výrobků pro fond SIDUS, nadace Chrpa, Kapka naděje apod. Akce k enviromentální výchově - vycházky do přírody, kartotéky listů 4. a 5. roč. - vycházka ke krmelci pomáháme zvířatům - Den Země příroda a její ochrana - třídění odpadu - ve škole jsou umístěny kontejnery na sklo, papír a plasty Projekty: Po celý školní rok probíhaly projekty Zdravé zuby, Ovoce do škol, EU - Peníze školám, Proškoly.cz. Projekt Zdravé zuby je preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na 1. stupni základních škol v celé ČR. Podporuje u žáků správnou péči o chrup. Projekt Ovoce do škol podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomocí evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do škol zpravidla 1x za 14 dní. Projekt EU Peníze školám projekt dotovaný EU zaměřený na zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění ICT vybavení školy, vytvoření digitálních učebních materiálů pro použití ve výuce a zkvalitnění výuky díky využití moderních ICT technologií. Projekt EU Peníze školám skončil v únoru Projekt Proškoly.cz slouží k průběžnému ověřování schopností dětí formou testů, testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu s okamžitým on-line vyhodnocením. 12

13 Zpráva o činnosti mateřské školy v Drozdově ve školním roce 2013/2014 Počet zapsaných dětí : 28 ve věku od 3 do 6 let Provoz MŠ: hod Vedoucí učitelka: Alena Štochlová, kvalifikovaná - SPgŠ obor učitelství na mateřských školách. Marie Lisá, kvalifikovaná Spgš - obor učitelství na mateřských školách (květen červenec 2014). Učitelka: Soňa Matějková, nekvalifikovaná studium na SPgŠ Školnice: Lada Růžičková Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Pořadatel Název programu Jméno účastníka Termín VISK Příbram Třída plná pohody Alena Štochlová Listopad Kč J.K. marketing s.r.o. Brno SpgŠ Beroun Školení o PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance Doplňování kvalifikace Alena Štochlová Prosinec Kč Soňa Matějková Celkové náklady na DVPP pg. pracovníků MŠ: 1234 Kč Periodika: Informatorium Údaje o přijímacím řízení do mateřské školy: Průběžně Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě přijímacího řízení. Žádosti o přijetí podávali zákonní zástupci dětí v předem stanoveném termínu a to dne Celkem bylo podáno 9 žádostí, všechny děti byly přijaty. Výchovně vzdělávací práce Vychází ze školního vzdělávacího programu Dobré ráno, dobrý den, který je rozpracován do jednotlivých měsíců a tématických celků. Z důvodu přítomnosti druhé učitelky se v době od hod. výchovná práce dělila na dvě skupiny. Skupina předškolních dětí pod vedením paní učitelky Aleny Štochlové využívala pro svou práci mimo jiné i pracovní sešit Kuliferda. Mladší děti pracovaly pod vedením paní učitelky Soňi Matějkové. Toto rozdělení po dobu výchovné práce se velmi osvědčilo. Děti pracují v menších skupinách a učitelky s nimi mohou více pracovat individuálně zcela v souladu se ŠVP. 13

14 Děti si velmi oblíbily tématické bloky, ve kterých se hravou a trochu netradiční formou seznamují s různými dovednostmi. Cílem tématických bloků bylo: Podporovat a pozvolna rozvíjet citlivost a přirozenou zvídavost dětí. Jednotlivými tématickými bloky pomáhat dětem vcítit se a lépe porozumět svým pocitům i pocitům ostatních. Pomáhat dětem zažít nové zkušenosti a rozšířit jejich obzory. Uspořádat den tak, aby byl co nejpestřejší. Kombinovat hry společné i samostatné, aktivní i klidné, aktivity venku i uvnitř... Vytvořit přátelskou náladu, dětem pozorně naslouchat, ukázat jim že jsou hodny naší pozornosti a že si jich vážíme každého jednotlivě. Dovolit dětem, aby si vytvořily příjemné prostředí ve své třídě výstavkou svých prací, koutkem přírody, výstavkou knih, které čtou nebo výstavou fotografií. V přírodě je seznámit s hodnotami života a potřebami přírody. 1) ZVÍŘÁTKOVÝ TÝDEN 2) BAREVNÝ TÝDEN 3) TÝDEN PLNÝ CHUTÍ 4) POHÁDKOVÝ TÝDEN Zvířátkový týden- děti si mohou na celý týden donést do školy svá domácí zvířátka, povídají si o nich a učí se o ně pečovat. Barevný týden každý den se děti oblečou do jiných barev a hrají si s barvami. Týden plný chutí v tomto týdnu si dětí procvičují své chuťové pohárky. Ke slovu přijdou i ostatní smysly při různých hrách. Pohádkový týden každý den dětem číst. Údaje o aktivitách MŠ AKCE NA ZÁŘÍ Indiánská výprava na Třenickou horu Divadlo Cerhovice Jak Honza potkal medvěda Workshop Indiánské bubnování AKCE NA ŘÍJEN Solná jeskyně - zahájení Zahájení činnosti zájmových kroužků Týden plný chutí Podzimní skřítkové /spolupráce se ŠD/ Divadlo v MŠ O rybáři a rybce 14

15 AKCE NA LISTOPAD Hallowen Česko čte dětem / spolupráce s rodiči / Planetárium Předvánoční fotografování AKCE NA PROSINEC Mikulášská nadílka Zahájení adventu vystoupením na návsi Divadlo S+H Solná jeskyně - ukončení AKCE NA LEDEN Zahájení plaveckého výcviku plavecká škola KAPKA Pohádkový týden Divadlo v MŠ Výlet do pohádky AKCE NA ÚNOR masopust v Drozdově VII. školní ples Maškarní ples AKCE NA BŘEZEN Barevný týden Výzdoba stromu Vajíčkovníku u kapličky na návsi Workshop - Zoubky AKCE NA DUBEN Divadlo MŠ Cerhovice Kuba a líný drak Fotografování na tablo AKCE NA KVĚTEN Hudební pohádka Tancování s Popelkou Barevný týden Zvířátkový týden AKCE NA ČERVEN Výlet na zámek Berchtold (Kunice Vidovice) Olympiáda Besídka Doktor Bolíto 15

16 Rozloučení se školáky na OÚ Anglická pohádka spolupráce se školou /p. uč. L. Mottlová/ Spolupráce s OÚ Stalo se již tradicí, že úzce spolupracujeme při přípravě vystoupení u rozsvěcení vánočního stromku. Další tradiční akce je oslava MDD, na které se podílejí též všechny zájmové složky v obci. Obecní úřad nám také finančně pomáhá při Olympiádě. Zpracovala Soňa Matějková Zpráva o činnosti školní družiny při ZŠ a MŠ Drozdov / 2014 Počet oddělení: 1 Počet zapsaných žáků: 25 Počet pedagogických pracovnic: 2 / na částečný úvazek / Charakteristika školní družiny: Školní družina při Základní škole a Mateřské škole v Drozdově je součástí školy. Nachází se v její budově v prvním patře, kde má svoji samostatnou místnost. Školní družina využívá i další prostory školy - třídy ZŠ a MŠ, školní jídelnu, zahradu a dvůr. Vzdělávání ve školní družině se uskutečňovalo podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání - Svět kolem nás je velký zdroj poznání a zábavy. Školní družina je zařízení pro volný čas, založený na dobrovolnosti a zájmu účastníků. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce, umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Činnost školní družiny je přizpůsobena potřebám žáků / hry, soutěže, přírodovědné, sportovní, výtvarné a pracovní činnosti, práce s počítačem, pobyt venku apod./. Provoz ŠD mohou využívat i žáci v souvislosti s organizací výuky a zájmových kroužků. Školní družina zabezpečovala provoz před vyučováním a po vyučování. Provoz před vyučováním od 6.30 do 7.40 hod. zabezpečovaly střídavě vychovatelky ŠD Marcela Štichová a Irena Němečková. Provoz školní družiny po vyučování začínal v a končil v hodin. Každé sudé úterý pracoval při ŠD kroužek Tvořivé činnosti, který mohli navštěvovat i žáci, kteří nebyli přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD. Provoz školní družiny po vyučování od do hodin a činnost kroužku Tvořivé činnosti od do hodin zajišťovala vychovatelka Marcela Štichová. Provoz školní družiny od do hodin zajišťovaly střídavě vychovatelky ŠD Marcela Štichová a Irena Němečková. Činnost se uskutečňovala v prostorách ŠD. 16

17 Akce školní družiny, které se uskutečnily ve šk. roce 2013/2014 září - Slavnostní zahájení školního roku 2013/2014 za přítomnosti zástupců obce, rodičů a žáků / ve spolupráci se ZŠ a OÚ Drozdov / 2/ Informační schůzka rodičů žáků 1. ročníku navštěvujících ŠD / informace související s organizací ŠD / 2/ Informační schůzka rodičů žáků ročníků navštěvujících ŠD / informace související s organizací ŠD / 5/ Výlet do Mníšku pod Brdy / zámek, naučná stezka / Kája Mařík / 12/ říjen - Sběr kaštanů / spolupráce s MS Holý vrch / Podzimní skřítkové - práce s přírodninami - soutěž o nejhezčího panáčka z listí / společně s MŠ / 24/ Naučný výlet Praha - exkurse v Národním divadle, multikino Zličín / ve spolupráci se ZŠ / 31/ listopad - Výroba vánočních dekorací - hvězdičky ze slaného těsta - ozdoba na vánoční stromek pro návštěvníky akce Putování do Betléma v Drozdově Výroba vánočních dekorací na prodejní charitativní výstavu - zápich hvězdička, slaměné ozdoby, vánoční ozdoby z ořechových skořápek, bukvic, šišek, vánoční aranžmá v květináči, dekorativní větvička, dekorace - stromeček Výroba vánočních dekorací / pro žáky domů / Vánoční dekorace - květináč s ozdobou Třídní schůzky - informace pro rodiče žáků ŠD 21/ Den otevřených dveří ve ŠD Prožijte s námi příjemné odpoledne s vánočními zvyky a tradicemi - příprava akce školní družiny pro rodiče a veřejnost prosinec - Výroba pozvánek na vánoční akci školní družiny Příprava vánoční výzdoby ZŠ a ŠD Výlet do Bukové u Příbrami - Čechova stodola - vánoční dílny 2/ / ve spolupráci se ZŠ / Putování do Betléma - vystoupení pro veřejnost na návsi / spolupráce s OÚ a zájmovými složkami v obci / 7/

18 Charitativní akce - nadační fond Kapka naděje - Pomáháme nemocným / prodejní výstava vánočních dekorací - na návsi u vánočního stromu při akci Putování do Betléma 7/ Výroba vánočních dekorací / pro žáky domů Vánoční dekorace - květináč s ozdobou Den otevřených dveří ve ŠD Prožijte s námi příjemné odpoledne s vánočními zvyky a tradicemi - vánoční dílny + doprovodný program - básně, písně, kouzlení, sportovní vystoupení, tanec apod. / akce školní družiny pro rodiče a veřejnost / 17/ leden - Závody na sněhu - sjezd na bobech 17/ Výroba dárků pro děti k zápisu do 1. ročníku / omalovánky na desce / Příprava na VII. Ples ZŠ a MŠ Drozdov / spolupráce se SRPŠ / VII. Ples ZŠ a MŠ Drozdov 25/ V rámci zápisu do1.tř. ZŠ - zjištění zájmu o ŠD / prohlídka třídy ŠD, hry žáků s kamarády, předání dárku - omalovánky na desce 29/ únor - Pomáháme zvířatům - vycházka do lesa ke krmelci / zajištění potravy pro lesní zvěř, pozorování zvířat, určování stop / Hry na sněhu - soutěž O nejhezčího sněhuláka 21/ březen - Člověče, nezlob se - soutěž ve stolní hře / společně s MŠ / 27/ duben - sběr papíru Příprava velikonoční výzdoby ZŠ a ŠD Výroba velikonočních kraslic pro návštěvníky ŠD / v rámci dne otevřených dveří ve ŠD / Výroba velikonočních dekorací / pro žáky domů / Velikonoční dekorace - kraslice s peříčkem v misce Příprava akce v rámci dne otevřených dveří ve ŠD Přijďte mezi nás - zvyky a tradice - velikonoční dílny 18

19 Akce v rámci dne otevřených dveří ve ŠD - Přijďte mezi nás - zvyky a tradice - velikonoční dílny - zdobení kraslic a perníčků, ukázky prací žáků, pletení pomlázek, posezení u čaje a kávy fotodokumentace, videoprojekce apod. 15/ Den matek - výroba dárků pro maminky - Květina s motýlkem nebo srdíčkem Třídní schůzky - informace pro rodiče žáků ŠD 24/ Čarodějné odpoledne plné her a soutěží / společně s MŠ / 30/ květen - Den matek - výroba dárků pro maminky - Květina s motýlkem nebo srdíčkem McDonald s Cup - fotbalový turnaj v Hořovicích /okrskové kolo/ 6/ McDonald s Cup - fotbalový turnaj v Hořovicích /okresní kolo/ 19/ Co už dovedeme - soutěživé sportovní činnosti 16/ Příprava akce na oslavu MDD pro děti z MŠ červen - Pozvání dětí z MŠ do ŠD na oslavu MDD Odpoledne plné her a soutěží - sportovní soutěže na téma Včelky 3/ Školní výlet - Tábor - Housův mlýn - historie hrou, prohlídka husitského muzea / ve spolupráci se ZŠ / 10/ Posezení v pizzerii PERA s malým občerstvením - rozloučení s kamarády ze školní družiny / 5.r. /, kteří odcházející do ZŠ Cerhovice - předání dárků, pamětních knih a květin. 26/ Při školní družině pracoval kroužek Tvořivé činnosti, který navštěvovalo v 1. pololetí 12 žáků, ve 2. pololetí 10 žáků / na konci 1. pololetí se 2 žákyně odhlásily /. Scházeli jsme se každé sudé úterý v měsíci od do hodin ve ŠD. Náplní práce kroužku - různé výtvarné a tvořivé techniky. Některé výrobky, které žáci vytvořili, byly použity jako dárky k různým příležitostem nebo jako prodejní předměty v rámci charity ŠD. Za práci v kroužku obdrželo 10 žáků pochvalné listy. V průběhu školního roku uspořádala ŠD 2 charitativní akce. 19

20 Na návsi obce 7. prosince 2013 byl v rámci akce Putování do Betléma uskutečněn prodej vánočních dekorací, které žáci školní družiny vyrobili. Od návštěvníků akce bylo vybráno 1305,- Kč. Prodejní akce pokračovala v prostorách školy 17. prosince 2013 v rámci Dne otevřených dveří ve ŠD Prožijte s námi příjemné odpoledne s vánočními zvyky a tradicemi - vánoční dílny. Při této akci bylo vybráno 114,- Kč. Celkem bylo v rámci charity vybráno 1419,- Kč Po odečtení všech nákladů na materiál / 359, - Kč / činil čistý výtěžek 1060,-Kč. Celkový finanční obnos získaný z charitativních akcí školní družiny ve školním roce 2013/ ,- Kč byl odeslán na účet nadace Kapka naděje Akce, které byly uskutečněny ve spolupráci s MŠ, připravuje školní družina pro své mladší kamarády. Společnými akcemi jsou utvářeny kamarádské vztahy, které mají velký vliv na pozdější bezproblémový přechod do ZŠ. Ze všech akcí byla průběžně pořizována fotodokumentace, která byla na závěr školního roku zpracována jako prezentační DVD školní družiny. Za ŠD zpracovala: Marcela Štichová 20

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5.

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5. ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz Č.j.: 484/2013/Ř S.z.:

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2011/2012 Dolní Benešov: 12. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok 2007 2008. 1. Základní údaje o škole: Základní škola

Výroční zpráva. Základní škola Červená Voda. školní rok 2007 2008. 1. Základní údaje o škole: Základní škola Základní škola Červená Voda Výroční zpráva školní rok 2007 2008 -------------------------------------------------------------------------------- 1. Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 1. Základní údaje o škole: Název: Základní

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace IČ: 70632090 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Vypracovala: Mgr.Yvetta Romsyová Ve Frýdlantě nad Ostravicí,

Více