ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (IČ )

2 OBSAH PREAMBULE... 3 PARTNERSTVÍ MEZI ŠKOLOU A RODIČI... 4 PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ... 4 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ... 5 OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ... 5 ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY, JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ A DĚTÍ... 6 PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY... 6 KOMUNIKACE MEZI ŠKOLOU A RODIČI... 8 INFORMAČNÍ CESTY MEZI ŠKOLOU A RODIČI... 8 ROZVOJ DÍTĚTE... 9 PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SE ŠKOLOU... 9 PÉČE O DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI... 9 Stránka 2/9

3 PREAMBULE 1. Mateřská škola při Základní škole Didaktis s.r.o. vytváří v průběhu působení na děti s rodiči těchto dětí vztah založený na partnerství, v němž jednotlivé strany spolu navzájem transparentně komunikují, aby podnítily všestranný rozvoj dítěte. Podmínkou pro zdárné naplnění takového vztahu je vyjasnění rolí, jež jednotliví účastníci procesu vzdělávání mají. Tento školní řád proto vzniká jako základní úmluva mezi školou a rodiči dětí nastavuje pravidla, práva, ale i zodpovědnosti, jejichž respektováním je podmíněno rozvinutí potenciálu každého dítěte. 2. Organizační a provozní ustanovení školního řádu i jeho celkové pojetí vycházejí ze základní koncepce mateřské školy při Základní škole Didaktis s.r.o., vyjádřené příslušným školním vzdělávacím programem. Jednotlivá ustanovení koncepci školy dále rozvíjejí do konkrétních podmínek každodenního fungování školy. 3. Základní škola Didaktis s.r.o. a rovněž při ní zřízená mateřská škola jsou zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Svou vzdělávací činnost jsou proto povinny podřídit platné školské legislativě, zejména zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školský zákon, v platném znění a vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, dále jen vyhláška o předškolním vzdělávání, v platném znění. Potřebná ustanovení těchto právních předpisů jsou včleněna do tohoto školního řádu. 4. Školní řád je vydán na základě 30 odst. 1 2 školského zákona, a pro obě strany je proto závazný. Navazuje rovněž na smlouvu o poskytování vzdělávání mezi školou a zákonnými zástupci dítěte, jejíž je nedílnou součástí. Škola je oprávněna školní řád se souhlasem školské rady v průběhu vzdělávání měnit, a to v rámci ustanovení platné legislativy a smlouvy o poskytování vzdělávání. Stránka 3/9

4 PARTNERSTVÍ MEZI ŠKOLOU A RODIČI PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ Úspěšné naplnění partnerského vztahu mezi školou a rodiči předpokládá znalost práv a povinností, které každá ze zúčastněných stran má. Základní práva dětí vyjmenovává Úmluva o právech dítěte, která je součástí právního řádu České republiky. Některá z práv a povinností zákonných zástupců dětí výslovně vyjmenovává školský zákon. V souladu s 30 odst. 1 písm. a) školského zákona jsou práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců citovány i v tomto školním řádu. 5. Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních právech dítě má: a. právo na přežití, jež zaručuje uspokojení základních potřeb dítěte, b. právo na rozvoj, v němž je obsaženo také právo na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání, c. právo na ochranu před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání, d. právo na účast, jež mu zaručuje možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají. 6. Děti mají s ohledem na 22 školského zákona povinnost: a. dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny, b. plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 7. Zákonní zástupci dětí mají v souladu s 21 odst. 1 právo: a. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dětí, b. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, c. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte. 8. Školský zákon v 22 odst. 3 písm. c) stanovuje povinnosti zákonných zástupců dětí takto: (3) Zákonní zástupci dětí jsou povinni a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole údaje podle 28 odstavce 2 1 (...) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích odst. 2 stanovuje: Školní matrika podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti: a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození ( ), státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky, b) údaje o předchozím vzdělávání ( ), f) údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno; popřípadě údaj o tom, zda je dítě sociálně znevýhodněno, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem nezletilého dítěte poskytnut, g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh Stránka 4/9

5 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ Bezpečný provoz školy a ochrana zdraví dětí, které se po dobu pobytu v mateřské škole nacházejí mimo dohled a péči svých rodičů, patří k základním podmínkám fungování školy. Školní řád proto v souladu s 30 odst. 1 písm. c) školského zákona stanovuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 9. Povinnosti školy při péči o zdraví a bezpečnost dětí stanovuje 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání: (1) Právnická osoba, která vykonává činnosti mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Písemné pověření obsahuje jméno a příjmení osoby pověřené k vyzvednutí dítěte a její datum narození a je zákonným zástupcem vlastnoručně podepsáno. Za platné je považováno jen takové pověření, které zákonný zástupce škole odevzdá osobně nebo které je opatřeno notářským ověřením pravosti podpisu. Osoba pověřená k vyzvednutí dítěte je škole povinna doložit svou identitu platným občanským průkazem nebo pasem. 10. Vstup do budovy je po většinu dne z venkovní strany uzamčen. Zákonní zástupci použijí pro vstup do mateřské školy zvonek umístěný v zádveří nebo (v případě jeho dočasné nefunkčnosti) kontaktují učitelku v mateřské škole na telefonním čísle Pracovníci školy, kteří vykonávají nad dětmi dohled, udělují dětem pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, a to zejména na začátku školního roku a před školní akcí konanou mimo prostory školy. 12. S ohledem na ochranu zdraví dětí umístěných v mateřské škole je zakázáno, aby kdokoli přivedl do prostor mateřské školy dítě s infekčním onemocněním nebo zavšivené dítě. Pokud pedagogický pracovník získá v průběhu dne důvodné podezření, že dítě je nemocné nebo že má vši, kontaktuje zákonného zástupce, který bez zbytečného odkladu zajistí vyzvednutí dítěte z mateřské školy. OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ Vytváříme otevřené a respektující prostředí, v němž děti zažívají pocit bezpečí a jistoty. Péče o funkční psychosociální klima je jednou z priorit školy školní řád se proto v souladu s 30 odst. 1 písm. c) školského zákona vyjadřuje i k této oblasti, zejména k požívání alkoholu, zákonem zakázaných omamných a psychotropních látek a k projevům diskriminace, nepřátelství a násilí. 13. Všichni, kdo pobývají v prostorách školy, dodržují zákaz kouření. 2 Tento zákaz platí i na akcích pořádaných školou mimo její prostory. vzdělávání ( ), i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. 2 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů v platném znění, se uvádí: Zakazuje se kouřit ( ) ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení. Stránka 5/9

6 14. S konceptem bezpečné školy je zásadně neslučitelné, aby kdokoli v prostorách školy požíval alkohol nebo zákonem zakázané omamné a psychotropní látky nebo je distribuoval. 15. Pedagogičtí pracovníci průběžně sledují klima v mateřské škole a v případě, že zjistí projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, situaci bez zbytečného prodlení řeší. Postupují přitom v souladu s minimálním preventivním programem školy. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY, JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ A DĚTÍ Základní škola Didaktis s.r.o. se nachází v pronajatých prostorách a její vybavení je pořízeno z finančních prostředků zakladatele o své materiální zázemí se proto stará s péčí řádného hospodáře. Školní řád obsahuje z těchto důvodů a v souladu s 30 odst. 1 písm. b) také podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí. Dále ošetřuje podmínky pro zacházení s majetkem zaměstnanců a dětí ze strany dětí. 16. Děti se podílejí na péči o materiální vybavení školy tím, že se v prostorách pronajatých škole přiměřeně své psychické zralosti chovají ohleduplně a s majetkem školy zacházejí šetrně. 17. Dítě nebo jeho zákonný zástupce, který zjistí, že došlo k poškození majetku školy nebo majetku škole pronajatého, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného prodlení učiteli nebo řediteli školy. 18. Pokud dítě svévolně poškodí nebo zničí majetek školy (nebo majetek škole pronajatý), majetek jiného dítěte nebo zaměstnance školy, je za tuto škodu odpovědný zákonný zástupce dítěte. 19. Pokud dojde v prostorách školy ke ztrátě věci dítěte, ohlásí tuto skutečnost dítě nebo jeho zákonný zástupce bez zbytečného prodlení učiteli nebo řediteli školy, kteří zajistí prošetření ztráty a o výsledku šetření vyrozumí zákonného zástupce dítěte. 20. Děti nosí do školy především věci potřebné k pobytu ve škole. Pokud zákonní zástupci dítěte chtějí uschovat nějakou věc, obracejí se na učitele nebo ředitele školy, kteří tuto věc uloží na bezpečném místě školy. Za ztrátu cennosti, kterou si dítě do školy přineslo a zákonný zástupce nezajistil její úschovu na bezpečném místě školy, nenese škola odpovědnost. Za cennost je v tomto školním řádu považována věc, jejíž pořizovací hodnota činí nejméně Kč. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY Školní řád v souladu s 30 odst. 1 písm. b) školského zákona specifikuje provozní a organizační podmínky, za jakých škola dětem poskytuje vzdělávání. Následující ustanovení se týkají režimu dne a výdeje stravy. 21. Podrobnosti o organizaci mateřské školy upravuje 1a vyhlášky o předškolním vzdělávání: (2) Předškolní vzdělávání má 3 ročníky, V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. V souladu s 3. odstavcem citovaného paragrafu jsou v naší mateřské škole děti z různých ročníků zařazovány do jedné třídy. 22. Vstup do budovy školy je z bezpečnostních důvodů uzavřen. Rodiče, kteří přicházejí do školy, se hlásí u vstupu do budovy domácím telefonem a čekají na dálkové otevření zámku dveří. Po otevření vstupních dveří dbají na to, aby spolu s nimi do budovy nevstoupila cizí osoba. Pokud se tak nedopatřením stane nebo pokud si všimnou volného pohybu cizích nebo podezřele se Stránka 6/9

7 chovajících osob v prostorách školy, neprodleně vyrozumí kteréhokoli pracovníka školy nebo přímo ředitele školy. 23. Škola zajišťuje docházku dítěte do mateřské školy v dopoledním režimu (do hod.) nebo v celodenním režimu (do hod.). Provoz mateřské školy začíná každý pracovní den v 7 hod. a končí v 17 hod. Škola neumožňuje docházku dítěte o sobotách a nedělích, o státních svátcích a v období 24. prosince až 1. ledna. 24. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba přivádí dítě do třídy mateřské školy v době od 7.00 do 8.30 hod. Po předchozí domluvě se lze dostavit s dítětem i v jiné době. 25. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba dítě v šatně převlékne a věci uloží na místo označené značkou dítěte. Zákonný zástupce odpovídá za dítě až do jeho předání učiteli. Při předání dítěte informuje učitele o zdravotním stavu dítěte. 26. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba si děti vyzvedává mezi až hod. (při dopolední docházce) a mezi až hod. při celodenní docházce. 27. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba se pro dítě dostaví nejpozději 10 minut před koncem provozní doby. Pokud nebude dítě předáno do konce provozní doby, budou rodiče kontaktováni všemi dostupnými způsoby. Po uplynutí nejméně půl hodiny od konce provozní doby bude o nevyzvednutém dítěti vyrozuměn úřad městské části nebo Policie ČR a škola bude dále postupovat v souladu s jejich pokyny. 28. V případě, že dítě nebude v mateřské škole přítomno, oznámí zákonný zástupce dobu nepřítomnosti dítěte škole (osobně, telefonicky nebo em), a to nejpozději první den absence dítěte do Tímto oznámením je absence dítěte považována za omluvenou. 29. Podmínky stravování (např. způsob přihlašování a odhlašování dítěte, výše stravného a platební styk) stanovuje provozovatel stravovacích služeb, s nímž škola sjednala smlouvu o zajištění školního stravování. Zákonný zástupce odhlašuje dítě ze stravy nejpozději do 8.30 hod. předchozího dne, a to informováním školy o době, po kterou dítě stravu nebude odebírat. Škola poté provede odhlášku u provozovatele stravovacích služeb. 30. Denní režim je v mateřské škole upraven takto: Příchod dětí, volná hra dětí podle vlastního výběru Naplňování denního programu, svačina, pobyt venku, oběd, případné vyzvedávání dětí Odpočinek / předškolní příprava starších dětí, svačina, zájmové činnosti, vyzvedávání dětí Stránka 7/9

8 KOMUNIKACE MEZI ŠKOLOU A RODIČI INFORMAČNÍ CESTY MEZI ŠKOLOU A RODIČI Vzájemná informovanost a efektivní způsob komunikace mezi školou a rodiči patří k prioritám mateřské školy při Základní škole Didaktis s.r.o. Ve školním řádu jsou proto uvedeny osoby, které školu na různých úrovních její organizace reprezentují, jsou zde rovněž specifikovány cesty pro vzájemnou výměnu informací a popsána základní pravidla komunikace. Cílem těchto pravidel je předcházet případným nedorozuměním a vytvořit prostor pro efektivní sdílení informací. 31. Zákonní zástupci se mohou obracet na tyto osoby zejména v těchto případech: a. hlavní učitel v záležitostech týkajících se průběhu vzdělávání dítěte a v dalších organizačních a provozních věcech, b. ekonom v záležitostech týkajících se plateb školného, c. asistent ředitele v záležitostech týkajících se úředních potvrzení a poskytnutí běžných provozních a organizačních informací, d. ředitel školy v záležitostech týkajících se změn v průběhu vzdělávání včetně přijetí ke vzdělávání, zapojení rodičů do života školy a stížností, e. jednatel společnosti v záležitostech spadajících do pravomoci statutárního orgánu. 32. Zákonní zástupci dítěte se mohou na školu obracet osobně v sídle školy, telefonicky, em a písemně. Kontaktní údaje jsou zveřejněny na webových stránkách Zde jsou rovněž zveřejněny základní informace o škole. 33. Informace o průběhu vzdělávání dítěte je škola podle 21 odst. 2 školského zákona oprávněna poskytnout pouze zákonnému zástupci tohoto dítěte. 34. Škola chrání osobní citlivé údaje a předchází jejich zneužití. Při komunikaci se zákonnými zástupci dětí proto používá pouze ty kontaktní údaje, které jí zákonní zástupci poskytli. Stejně tak považuje za směrodatné pouze ty informace, které obdržela z telefonního čísla nebo ové adresy, jež jí zákonní zástupci poskytli. 35. Za účelem hromadného informování zákonných zástupců používá škola především ovou korespondenci. K hromadnému získání informací od zákonných zástupců dětí používá ankety a dotazníková šetření. 36. Zákonní zástupci se mohou obrátit na ředitele školy nebo učitele mateřské školy s žádostí o individuální konzultaci. Krátké konzultace s učitelem mateřské školy probíhají při přebírání dítěte od zákonných zástupců nebo během předávání dítěte zákonným zástupcům nebo (není-li to z objektivních důvodů možné např. z důvodu zajištění péče o děti přítomné v mateřské škole) v nejbližším možném termínu, který vyhovuje oběma stranám. Stránka 8/9

9 ROZVOJ DÍTĚTE PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SE ŠKOLOU Vztahy mezi školou, rodiči a dětmi jsou postaveny na principu partnerství. V tomto duchu upravuje školní řád v souladu s 30 odst. 1 písm. a) školského zákona také pravidla vzájemných vztahů dětí (a zákonných zástupců) s pedagogickými pracovníky. 37. Dítě, jeho zákonný zástupce a pedagogický pracovník jsou v procesu vzdělávání partnery, jejich komunikace je založena na vzájemném respektu a je v souladu s pravidly slušného chování v případě dětí přiměřeně jejich psychické zralosti. 38. Pedagogický pracovník a zákonní zástupci dítěte chápou vzdělávání v mateřské škole jako proces, v němž si dítě přiměřeně své psychické zralosti ujasňuje své potřeby a učí se je ohleduplně realizovat. Pedagogický pracovník ve spolupráci s rodiči dítě tímto procesem citlivě doprovází. 39. Dítě, které začalo do mateřské školy docházet, prochází ve škole adaptačním programem, jehož cílem je minimalizovat stres dítěte a v souladu s jeho potřebami mu pomoci adaptovat se na nové prostředí, získat důvěru k pedagogickému pracovníkovi a začlenit se do skupiny dětí umístěných v mateřské škole. 40. Pedagogický pracovník se zákonným zástupcem průběžně komunikuje a informuje ho o dosaženém pokroku dítěte. Zákonný zástupce sděluje pedagogickému pracovníkovi aktuální informace o dítěti, které mohou napomoci při působení pedagogického pracovníka na dítě v mateřské škole. PÉČE O DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Mateřská škola při Základní škole Didaktis s.r.o. nevyděluje děti se specifickými poruchami učení a chování nebo s tělesným postižením pedagogové školy sdílejí filozofii integrace. Školní řád proto informuje o podmínkách a způsobech této integrace. 41. Školský zákon v 16 definuje děti se speciálními vzdělávacími potřebami takto: (1) Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. (5) Speciální vzdělávací potřeby dětí zjišťuje školské poradenské zařízení. 42. Pedagogičtí pracovníci průběžně posuzují vývoj dětí. V případě, že dítě vykazuje speciální vzdělávací potřeby, podává škola se souhlasem zákonného zástupce dítěte návrh na jeho vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, případně zákonnému zástupci takové vyšetření dítěte doporučí. Datum účinnosti: 1. září 2014 Brno, 1. září 2014 Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. ředitel školy Stránka 9/9

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Více

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny Š K O L N Í Ř Á D 0 Obsah I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Obsah: Školní řád mateřské školy Ředitelka mateřské školy Waldorfské školy Příbram mateřské školy, základní školy a střední školy v souladu s 30 odst. 1 a 3zák. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov Tyršova 360, 798 27 Němčice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 666 / 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice

Více

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658

Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 16/658 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Marie Machátová, vedoucí vychovatelka ŠD Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: 3.9.2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz

Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace. IČO: 72741724 tel.: 485 143 076 e-mail: zs-vitkov@volny,cz Vydal: Základní škola a Mateřská škola,chrastava, Vítkov 69 - příspěvková organizace Č.j.: Spisový / Skartační znak: Název: A.1-ŘŠ ŠV-ORG-03-09/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ S5 Vypracovala: Mgr. Romana Sobotková,

Více

Práva dětí. Povinnosti dětí

Práva dětí. Povinnosti dětí Legislativní rámec: Ředitelka základní školy a mateřské školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Základní škola Kolová, příspěvková organizace se sídlem Kolová 97, 362 14 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Mgr. Bc. Petra Hnátková, ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily

Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily Školní řád Mateřské školy Pod Vartou Semily I. Přijímací řízení a) zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v souladu s rozhodnutím zřizovatele a o termínech zápisu je veřejnost informována

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ 181/12 Vypracoval: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Dolejší, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK

ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Tel. 241 731 467 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48 13

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se zákonem č.561/2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN čp. 154, 756 21 KATEŘINICE Vnitřní řád školní družiny č. j. 62/2014 Pedagogická rada projednala: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti od: 1. 9.

Více

Organizace předškolního vzdělávání při zdravotnickém zařízení

Organizace předškolního vzdělávání při zdravotnickém zařízení Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy při DOL Bukovany, Zámek 1, 262 72 Březnice Č. j.: 2016/58 Vypracoval: Mgr.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od

Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od Školní řád Mateřské školy Trivium Plus o. p. s. s účinností od 1. 9. 2016 Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Trivium Plus o. p. s. Školní řád byl zpracován v souladu s platnými

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a mateřská škola Stod, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům běžných a speciálních tříd ZŠ a MŠ Stod a vykonává činnost ve dnech

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH PREAMBULE... 3 PARTNERSTVÍ MEZI ŠKOLOU, ŽÁKY A RODIČI... 4 PRÁVA A POVINNOSTI

Více

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov

Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Provozní řád zařízení Montessori školička Sluníčkov Informace o zařízení a předmět činnosti: Název zařízení: Montessori školička Sluníčkov Adresa subjektu: Na Kocandě 230, Veleň Telefon: 420 605 863 706

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 I. Úvodní ustanovení Š KOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY (k 3. 10. 2016) 1. Školní řád mateřské školy (dále MŠ) je součástí vnitřních předpisů příspěvkové

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 533 41 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 14. 11. 2016 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada mateřské školy Č.j.: 176/2014 Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: Vydáním

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: PD 111/ 2013 Vypracoval: Schválil: Mateřská škola Beroun, Tovární 44 ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Hana Štětková Hana Štětková

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace se sídlem Maleč 77, 582 76 Maleč VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. 259/14 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice

Více

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD Vypracovala : Myslikovjanová Ivana, vedoucí vychovatelka Schválil : Mgr. Skýpalová Monika, statutární zástupce Pedagogická rada schválila dne : 29. 8. 2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0344/2016 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2016 Spisový/skartační

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: V4/06 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola

Čl. 1 Informace o zařízení Mateřská škola ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Ing. Jana Marková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Mgr. Markéta Chmelová, ředitelka školy Č.j.: Spisový znak: 106 Skartační znak: A 5 Počet příloh: 0 Změny: ----------

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

! ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace

! ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ08 /2014 Vypracoval: Schválil: Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽĎÁRNÁ Vypracoval Schválil Na provozní poradě projednáno dne 25. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015 Směrnice zrušuje směrnici

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 12. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy Základní škola Františka Horenského,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MŠ Rad/377/2013 2014/2015 Vypracovala: Spáčilová Pavla Schválil: Mgr.Milan Král Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014

Více

Školní řád MŠ. Část první

Školní řád MŠ. Část první Školní řád MŠ Školní řád mateřské školy v Těchoníně vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), 30, odst. 1,

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Název školy: Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín Sídlo: Nový Hrozenkov 437, 756 04 Nový Hrozenkov IČ: 45211744 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Č.j.: ZŠ 128/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 118/15 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod Odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitel Mateřské školy

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 279 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 08. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 08. 2012 Mgr. Ivana Málková,

Více

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy ŠKOLNÍ ŘÁD Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání: Mateřská škola v rámci

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracovala: Schválila: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROTÍN, OKRES TÁBOR BOROTÍN č. 146, PSČ: 391 35 IČ: 71002464 E-mail: zsborotin@seznam.cz Tel.: 381 285 833, 739 572 481 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov 5. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j 117 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Alena

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

Školní řád - družina

Školní řád - družina Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Školní řád - družina Č.j.: 40/2013 Účinnost od: 1. 11. 2013 Projednán pedagogickou radou: 8. 10. 2013 Schválen

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Praha 7 Tusarova 21 Vnitřní řád školní družiny platný od 1. 9. 2016 1. Obecná ustanovení V souladu s ustanovením 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Škola: Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 Školní řád Spisový znak: S/R/6 Účinnost od: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Změny: V souladu s 30 odst 1 a 3 z.č 561/2004 Sb vydává ředitelka organizace ve spolupráci

Více

1. Termín a místo zápisu

1. Termín a místo zápisu Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy (2017) Obsah: 1. Termín a místo zápisu 2. Organizace zápisu 3. Věk dítěte 4. Práva a povinnosti rodičů 5. Kritéria pro přijímání žáků 6. Spádové obvody škol 7. Odklad

Více

1.2 Žák se ve ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.

1.2 Žák se ve ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace

Školní řád. spěvková. Mateřská. organizace Školní řád Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, přísp spěvková organizace Ředitelka Mateřské školy Zlín, Santražiny 4224, příspěvkové organizace vydává v souladu 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.

Více

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Vypracoval: Andrejsová Jitka Schválil: Mgr. Janischová Hana Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více