ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (IČ )

2 OBSAH PREAMBULE... 3 PARTNERSTVÍ MEZI ŠKOLOU A RODIČI... 4 PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ... 4 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ... 5 OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ... 5 ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY, JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ A DĚTÍ... 6 PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY... 6 KOMUNIKACE MEZI ŠKOLOU A RODIČI... 8 INFORMAČNÍ CESTY MEZI ŠKOLOU A RODIČI... 8 ROZVOJ DÍTĚTE... 9 PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SE ŠKOLOU... 9 PÉČE O DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI... 9 Stránka 2/9

3 PREAMBULE 1. Mateřská škola při Základní škole Didaktis s.r.o. vytváří v průběhu působení na děti s rodiči těchto dětí vztah založený na partnerství, v němž jednotlivé strany spolu navzájem transparentně komunikují, aby podnítily všestranný rozvoj dítěte. Podmínkou pro zdárné naplnění takového vztahu je vyjasnění rolí, jež jednotliví účastníci procesu vzdělávání mají. Tento školní řád proto vzniká jako základní úmluva mezi školou a rodiči dětí nastavuje pravidla, práva, ale i zodpovědnosti, jejichž respektováním je podmíněno rozvinutí potenciálu každého dítěte. 2. Organizační a provozní ustanovení školního řádu i jeho celkové pojetí vycházejí ze základní koncepce mateřské školy při Základní škole Didaktis s.r.o., vyjádřené příslušným školním vzdělávacím programem. Jednotlivá ustanovení koncepci školy dále rozvíjejí do konkrétních podmínek každodenního fungování školy. 3. Základní škola Didaktis s.r.o. a rovněž při ní zřízená mateřská škola jsou zapsány v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Svou vzdělávací činnost jsou proto povinny podřídit platné školské legislativě, zejména zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školský zákon, v platném znění a vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, dále jen vyhláška o předškolním vzdělávání, v platném znění. Potřebná ustanovení těchto právních předpisů jsou včleněna do tohoto školního řádu. 4. Školní řád je vydán na základě 30 odst. 1 2 školského zákona, a pro obě strany je proto závazný. Navazuje rovněž na smlouvu o poskytování vzdělávání mezi školou a zákonnými zástupci dítěte, jejíž je nedílnou součástí. Škola je oprávněna školní řád se souhlasem školské rady v průběhu vzdělávání měnit, a to v rámci ustanovení platné legislativy a smlouvy o poskytování vzdělávání. Stránka 3/9

4 PARTNERSTVÍ MEZI ŠKOLOU A RODIČI PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DĚTÍ Úspěšné naplnění partnerského vztahu mezi školou a rodiči předpokládá znalost práv a povinností, které každá ze zúčastněných stran má. Základní práva dětí vyjmenovává Úmluva o právech dítěte, která je součástí právního řádu České republiky. Některá z práv a povinností zákonných zástupců dětí výslovně vyjmenovává školský zákon. V souladu s 30 odst. 1 písm. a) školského zákona jsou práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců citovány i v tomto školním řádu. 5. Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních právech dítě má: a. právo na přežití, jež zaručuje uspokojení základních potřeb dítěte, b. právo na rozvoj, v němž je obsaženo také právo na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání, c. právo na ochranu před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání, d. právo na účast, jež mu zaručuje možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají. 6. Děti mají s ohledem na 22 školského zákona povinnost: a. dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny, b. plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 7. Zákonní zástupci dětí mají v souladu s 21 odst. 1 právo: a. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dětí, b. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, c. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte. 8. Školský zákon v 22 odst. 3 písm. c) stanovuje povinnosti zákonných zástupců dětí takto: (3) Zákonní zástupci dětí jsou povinni a) zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, e) oznamovat škole údaje podle 28 odstavce 2 1 (...) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích odst. 2 stanovuje: Školní matrika podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti: a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození ( ), státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky, b) údaje o předchozím vzdělávání ( ), f) údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněno; popřípadě údaj o tom, zda je dítě sociálně znevýhodněno, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem nezletilého dítěte poskytnut, g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh Stránka 4/9

5 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ Bezpečný provoz školy a ochrana zdraví dětí, které se po dobu pobytu v mateřské škole nacházejí mimo dohled a péči svých rodičů, patří k základním podmínkám fungování školy. Školní řád proto v souladu s 30 odst. 1 písm. c) školského zákona stanovuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 9. Povinnosti školy při péči o zdraví a bezpečnost dětí stanovuje 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání: (1) Právnická osoba, která vykonává činnosti mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Písemné pověření obsahuje jméno a příjmení osoby pověřené k vyzvednutí dítěte a její datum narození a je zákonným zástupcem vlastnoručně podepsáno. Za platné je považováno jen takové pověření, které zákonný zástupce škole odevzdá osobně nebo které je opatřeno notářským ověřením pravosti podpisu. Osoba pověřená k vyzvednutí dítěte je škole povinna doložit svou identitu platným občanským průkazem nebo pasem. 10. Vstup do budovy je po většinu dne z venkovní strany uzamčen. Zákonní zástupci použijí pro vstup do mateřské školy zvonek umístěný v zádveří nebo (v případě jeho dočasné nefunkčnosti) kontaktují učitelku v mateřské škole na telefonním čísle Pracovníci školy, kteří vykonávají nad dětmi dohled, udělují dětem pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, a to zejména na začátku školního roku a před školní akcí konanou mimo prostory školy. 12. S ohledem na ochranu zdraví dětí umístěných v mateřské škole je zakázáno, aby kdokoli přivedl do prostor mateřské školy dítě s infekčním onemocněním nebo zavšivené dítě. Pokud pedagogický pracovník získá v průběhu dne důvodné podezření, že dítě je nemocné nebo že má vši, kontaktuje zákonného zástupce, který bez zbytečného odkladu zajistí vyzvednutí dítěte z mateřské školy. OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ Vytváříme otevřené a respektující prostředí, v němž děti zažívají pocit bezpečí a jistoty. Péče o funkční psychosociální klima je jednou z priorit školy školní řád se proto v souladu s 30 odst. 1 písm. c) školského zákona vyjadřuje i k této oblasti, zejména k požívání alkoholu, zákonem zakázaných omamných a psychotropních látek a k projevům diskriminace, nepřátelství a násilí. 13. Všichni, kdo pobývají v prostorách školy, dodržují zákaz kouření. 2 Tento zákaz platí i na akcích pořádaných školou mimo její prostory. vzdělávání ( ), i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení. 2 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů v platném znění, se uvádí: Zakazuje se kouřit ( ) ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení. Stránka 5/9

6 14. S konceptem bezpečné školy je zásadně neslučitelné, aby kdokoli v prostorách školy požíval alkohol nebo zákonem zakázané omamné a psychotropní látky nebo je distribuoval. 15. Pedagogičtí pracovníci průběžně sledují klima v mateřské škole a v případě, že zjistí projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, situaci bez zbytečného prodlení řeší. Postupují přitom v souladu s minimálním preventivním programem školy. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY, JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ A DĚTÍ Základní škola Didaktis s.r.o. se nachází v pronajatých prostorách a její vybavení je pořízeno z finančních prostředků zakladatele o své materiální zázemí se proto stará s péčí řádného hospodáře. Školní řád obsahuje z těchto důvodů a v souladu s 30 odst. 1 písm. b) také podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí. Dále ošetřuje podmínky pro zacházení s majetkem zaměstnanců a dětí ze strany dětí. 16. Děti se podílejí na péči o materiální vybavení školy tím, že se v prostorách pronajatých škole přiměřeně své psychické zralosti chovají ohleduplně a s majetkem školy zacházejí šetrně. 17. Dítě nebo jeho zákonný zástupce, který zjistí, že došlo k poškození majetku školy nebo majetku škole pronajatého, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného prodlení učiteli nebo řediteli školy. 18. Pokud dítě svévolně poškodí nebo zničí majetek školy (nebo majetek škole pronajatý), majetek jiného dítěte nebo zaměstnance školy, je za tuto škodu odpovědný zákonný zástupce dítěte. 19. Pokud dojde v prostorách školy ke ztrátě věci dítěte, ohlásí tuto skutečnost dítě nebo jeho zákonný zástupce bez zbytečného prodlení učiteli nebo řediteli školy, kteří zajistí prošetření ztráty a o výsledku šetření vyrozumí zákonného zástupce dítěte. 20. Děti nosí do školy především věci potřebné k pobytu ve škole. Pokud zákonní zástupci dítěte chtějí uschovat nějakou věc, obracejí se na učitele nebo ředitele školy, kteří tuto věc uloží na bezpečném místě školy. Za ztrátu cennosti, kterou si dítě do školy přineslo a zákonný zástupce nezajistil její úschovu na bezpečném místě školy, nenese škola odpovědnost. Za cennost je v tomto školním řádu považována věc, jejíž pořizovací hodnota činí nejméně Kč. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY Školní řád v souladu s 30 odst. 1 písm. b) školského zákona specifikuje provozní a organizační podmínky, za jakých škola dětem poskytuje vzdělávání. Následující ustanovení se týkají režimu dne a výdeje stravy. 21. Podrobnosti o organizaci mateřské školy upravuje 1a vyhlášky o předškolním vzdělávání: (2) Předškolní vzdělávání má 3 ročníky, V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. V souladu s 3. odstavcem citovaného paragrafu jsou v naší mateřské škole děti z různých ročníků zařazovány do jedné třídy. 22. Vstup do budovy školy je z bezpečnostních důvodů uzavřen. Rodiče, kteří přicházejí do školy, se hlásí u vstupu do budovy domácím telefonem a čekají na dálkové otevření zámku dveří. Po otevření vstupních dveří dbají na to, aby spolu s nimi do budovy nevstoupila cizí osoba. Pokud se tak nedopatřením stane nebo pokud si všimnou volného pohybu cizích nebo podezřele se Stránka 6/9

7 chovajících osob v prostorách školy, neprodleně vyrozumí kteréhokoli pracovníka školy nebo přímo ředitele školy. 23. Škola zajišťuje docházku dítěte do mateřské školy v dopoledním režimu (do hod.) nebo v celodenním režimu (do hod.). Provoz mateřské školy začíná každý pracovní den v 7 hod. a končí v 17 hod. Škola neumožňuje docházku dítěte o sobotách a nedělích, o státních svátcích a v období 24. prosince až 1. ledna. 24. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba přivádí dítě do třídy mateřské školy v době od 7.00 do 8.30 hod. Po předchozí domluvě se lze dostavit s dítětem i v jiné době. 25. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba dítě v šatně převlékne a věci uloží na místo označené značkou dítěte. Zákonný zástupce odpovídá za dítě až do jeho předání učiteli. Při předání dítěte informuje učitele o zdravotním stavu dítěte. 26. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba si děti vyzvedává mezi až hod. (při dopolední docházce) a mezi až hod. při celodenní docházce. 27. Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba se pro dítě dostaví nejpozději 10 minut před koncem provozní doby. Pokud nebude dítě předáno do konce provozní doby, budou rodiče kontaktováni všemi dostupnými způsoby. Po uplynutí nejméně půl hodiny od konce provozní doby bude o nevyzvednutém dítěti vyrozuměn úřad městské části nebo Policie ČR a škola bude dále postupovat v souladu s jejich pokyny. 28. V případě, že dítě nebude v mateřské škole přítomno, oznámí zákonný zástupce dobu nepřítomnosti dítěte škole (osobně, telefonicky nebo em), a to nejpozději první den absence dítěte do Tímto oznámením je absence dítěte považována za omluvenou. 29. Podmínky stravování (např. způsob přihlašování a odhlašování dítěte, výše stravného a platební styk) stanovuje provozovatel stravovacích služeb, s nímž škola sjednala smlouvu o zajištění školního stravování. Zákonný zástupce odhlašuje dítě ze stravy nejpozději do 8.30 hod. předchozího dne, a to informováním školy o době, po kterou dítě stravu nebude odebírat. Škola poté provede odhlášku u provozovatele stravovacích služeb. 30. Denní režim je v mateřské škole upraven takto: Příchod dětí, volná hra dětí podle vlastního výběru Naplňování denního programu, svačina, pobyt venku, oběd, případné vyzvedávání dětí Odpočinek / předškolní příprava starších dětí, svačina, zájmové činnosti, vyzvedávání dětí Stránka 7/9

8 KOMUNIKACE MEZI ŠKOLOU A RODIČI INFORMAČNÍ CESTY MEZI ŠKOLOU A RODIČI Vzájemná informovanost a efektivní způsob komunikace mezi školou a rodiči patří k prioritám mateřské školy při Základní škole Didaktis s.r.o. Ve školním řádu jsou proto uvedeny osoby, které školu na různých úrovních její organizace reprezentují, jsou zde rovněž specifikovány cesty pro vzájemnou výměnu informací a popsána základní pravidla komunikace. Cílem těchto pravidel je předcházet případným nedorozuměním a vytvořit prostor pro efektivní sdílení informací. 31. Zákonní zástupci se mohou obracet na tyto osoby zejména v těchto případech: a. hlavní učitel v záležitostech týkajících se průběhu vzdělávání dítěte a v dalších organizačních a provozních věcech, b. ekonom v záležitostech týkajících se plateb školného, c. asistent ředitele v záležitostech týkajících se úředních potvrzení a poskytnutí běžných provozních a organizačních informací, d. ředitel školy v záležitostech týkajících se změn v průběhu vzdělávání včetně přijetí ke vzdělávání, zapojení rodičů do života školy a stížností, e. jednatel společnosti v záležitostech spadajících do pravomoci statutárního orgánu. 32. Zákonní zástupci dítěte se mohou na školu obracet osobně v sídle školy, telefonicky, em a písemně. Kontaktní údaje jsou zveřejněny na webových stránkách Zde jsou rovněž zveřejněny základní informace o škole. 33. Informace o průběhu vzdělávání dítěte je škola podle 21 odst. 2 školského zákona oprávněna poskytnout pouze zákonnému zástupci tohoto dítěte. 34. Škola chrání osobní citlivé údaje a předchází jejich zneužití. Při komunikaci se zákonnými zástupci dětí proto používá pouze ty kontaktní údaje, které jí zákonní zástupci poskytli. Stejně tak považuje za směrodatné pouze ty informace, které obdržela z telefonního čísla nebo ové adresy, jež jí zákonní zástupci poskytli. 35. Za účelem hromadného informování zákonných zástupců používá škola především ovou korespondenci. K hromadnému získání informací od zákonných zástupců dětí používá ankety a dotazníková šetření. 36. Zákonní zástupci se mohou obrátit na ředitele školy nebo učitele mateřské školy s žádostí o individuální konzultaci. Krátké konzultace s učitelem mateřské školy probíhají při přebírání dítěte od zákonných zástupců nebo během předávání dítěte zákonným zástupcům nebo (není-li to z objektivních důvodů možné např. z důvodu zajištění péče o děti přítomné v mateřské škole) v nejbližším možném termínu, který vyhovuje oběma stranám. Stránka 8/9

9 ROZVOJ DÍTĚTE PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ SE ŠKOLOU Vztahy mezi školou, rodiči a dětmi jsou postaveny na principu partnerství. V tomto duchu upravuje školní řád v souladu s 30 odst. 1 písm. a) školského zákona také pravidla vzájemných vztahů dětí (a zákonných zástupců) s pedagogickými pracovníky. 37. Dítě, jeho zákonný zástupce a pedagogický pracovník jsou v procesu vzdělávání partnery, jejich komunikace je založena na vzájemném respektu a je v souladu s pravidly slušného chování v případě dětí přiměřeně jejich psychické zralosti. 38. Pedagogický pracovník a zákonní zástupci dítěte chápou vzdělávání v mateřské škole jako proces, v němž si dítě přiměřeně své psychické zralosti ujasňuje své potřeby a učí se je ohleduplně realizovat. Pedagogický pracovník ve spolupráci s rodiči dítě tímto procesem citlivě doprovází. 39. Dítě, které začalo do mateřské školy docházet, prochází ve škole adaptačním programem, jehož cílem je minimalizovat stres dítěte a v souladu s jeho potřebami mu pomoci adaptovat se na nové prostředí, získat důvěru k pedagogickému pracovníkovi a začlenit se do skupiny dětí umístěných v mateřské škole. 40. Pedagogický pracovník se zákonným zástupcem průběžně komunikuje a informuje ho o dosaženém pokroku dítěte. Zákonný zástupce sděluje pedagogickému pracovníkovi aktuální informace o dítěti, které mohou napomoci při působení pedagogického pracovníka na dítě v mateřské škole. PÉČE O DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Mateřská škola při Základní škole Didaktis s.r.o. nevyděluje děti se specifickými poruchami učení a chování nebo s tělesným postižením pedagogové školy sdílejí filozofii integrace. Školní řád proto informuje o podmínkách a způsobech této integrace. 41. Školský zákon v 16 definuje děti se speciálními vzdělávacími potřebami takto: (1) Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. (5) Speciální vzdělávací potřeby dětí zjišťuje školské poradenské zařízení. 42. Pedagogičtí pracovníci průběžně posuzují vývoj dětí. V případě, že dítě vykazuje speciální vzdělávací potřeby, podává škola se souhlasem zákonného zástupce dítěte návrh na jeho vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, případně zákonnému zástupci takové vyšetření dítěte doporučí. Datum účinnosti: 1. září 2014 Brno, 1. září 2014 Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. ředitel školy Stránka 9/9

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Školní řád mateřské školy Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

Dagmar Kuncová, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy

Dagmar Kuncová, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková organizace, 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684, DIČ: CZ43378684 Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne: 17.5.2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž se sídlem F. Vančury 3695, Kroměříž ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č. j.: 2013 Vypracoval: Schválil: Bc. Jindra Kučeříková,

Více

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám 44, příspěvková organizace Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno IČO: 48513997, tel: č. 547 227 171, e-mail: zsbosonohy@seznam.cz 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Mateřské školy Mokré Lazce, příspěvkové organizace, Hájová 271 v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SMĚRNICE Počet stran: 14 Počet příloh: 2 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SM-03/2011 č. j.: SM-03/2011-09-12 Ředitel Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, příspěvková organizace se sídlem 592 62 Nedvědice 80 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Josef Špaček,ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, příspěvková organizace se sídlem 592 62 Nedvědice 80 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Josef Špaček,ředitel školy Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, příspěvková organizace se sídlem 592 62 Nedvědice 80 ŠKOLNÍ ŘÁD část: 34. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 37/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou, příspěvková organizace se sídlem Ždírec nad Doubravou, Chrudimská 77, 58263 Ždírec nad Doubravou ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 77 /2014 Vypracoval:

Více

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy

Mgr. Hana Gorgolová, ředitelka školy část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZM/105/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. 08. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 09. 2013 Směrnice nabývá účinnosti ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERVENÝ KOSTELEC, NÁCHODSKÁ 270 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MŠN 121/2011 - HAN Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2011 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 2008/2009 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10

Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10 Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace, se sídlem Sudoměřice č. 29 část: 28. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10 Vypracoval:Jarmila

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola Pampeliška Mateřská 104/1, 165 00 Praha 6 Lysolaje IČ: 71294074 Školní řád mateřské školy Pampeliška Školní řád Školní řád je zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice)

Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, Kanice 135, 664 01 Š K O L N Í Ř Á D M Š K A N I C E (Příloha 1 ŠVP PV ZŠ a MŠ Kanice) Aktualizace k 1. 9. 2012 Obsah 1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola 1. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Školní řád mateřská škola Č.j.: Účinnost od: 1.9. 2011 Pedagogická rada projednala: 23.8.2011 Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 45/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2012 Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tovačov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 357/2012 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9.2012 Marie Polčáková,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Č. j. ZŠ 238/2012

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Č. j. ZŠ 238/2012 Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Č. j. ZŠ 238/2012 Vypracoval: Mgr. Sztefková Renáta Schválil: Mgr. Machýčková Ivana Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 2.část: A. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 251/2014 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne Školská rada schválila dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Mgr. Lenka Matoušovská,

Více

I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 7/2014 49. Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62

Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62 Školní řád Mateřské školy Brno, Hněvkovského 62 Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace IČ: 75024403 E-mail: brnomsi@seznam.cz Telefonní číslo: 543212405 Vydal: ředitelka Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: ZŠ / 91/ 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ZŠ a MŠ Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRUMOVICE

ZŠ a MŠ Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRUMOVICE ZŠ a MŠ Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY BRUMOVICE Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace 691 11 Brumovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: OLS-407/ 2014 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014 Mgr. Eva Pluskalová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY RŮŽENKA Č.j.: 828/20014 Číslo směrnice: 09/2014 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Procházková Mgr. Soňa

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Komenského 2, 664 44 Ořechov Školní řád mateřské školy Č.j.: Spisový znak Skartační znak 16/2014 Vypracovala:

Více

Školní řád MŠ 2014 1

Školní řád MŠ 2014 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 368/2014 Vypracovala a schválila: Miroslava Kopecká, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2014 I.

Více