Tento školní řád vstupuje v platnost projednáním na pedagogické radě dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento školní řád vstupuje v platnost projednáním na pedagogické radě dne 2. 9. 2013"

Transkript

1 Ředitel Základní školy a mateřské školy Vacov, příspěvkové organizace se sídlem Miřetice 38, Vacov vydává na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) tento školní řád. Tento školní řád vstupuje v platnost projednáním na pedagogické radě dne Dnem přijetí tohoto školního řádu se ruší platnost řádu předchozího.

2 Školní řád je zpracován na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami); zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů; zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami; Listiny základních práv a svobod; Úmluvy o právech dítěte a dalších zákonných předpisů ČR. Školní řád upravuje: a) podrobnosti k výkonu práv a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků e) Školní řád obsahuje také jako přílohu pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

3 Obsah 1 Obecná ustanovení Základní práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole Práva žáků Povinnosti žáků Zákazy Práva zákonných zástupců žáků Povinnosti zákonných zástupců žáků Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Provoz a vnitřní režim školy Vnitřní režim školy Režim školní jídelny Režim při akcích mimo školu Podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti žáků z vyučování Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení žáka ve škole Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků Hodnocení výsledků žáků Základní pravidla Stupně hodnocení a klasifikace Celkové hodnocení žáka na vysvědčení Výchovná opatření Pochvaly a ocenění Kázeňská opatření... 38

4 1 Obecná ustanovení Školní řád upravuje podmínky soužití na ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38 (dále jen škola ) ve smyslu 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona). Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastnými na vyučování. Jeho součástí jsou podmínky provozu a vnitřního režimu školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád dále stanoví podmínky zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání. Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, které se uskutečňují mimo budovu školy. Všem osobám účastným na vyučování je v rámci školního vyučování a v rámci činností, které spadají do působení školy, poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte, a dbá na jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení a náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst. Školní řád je vždy nadřazen Třídním pravidlům. Přílohami školního řádu jsou, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 1

5 2 Základní práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 2.1 Práva žáků Žáci mají právo a) na vzdělávání a školské služby podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; c) zakládat v rámci školy samostatné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat; d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje; e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona; f) na rozvoj své osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností; g) na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku; h) nárok na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy i na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami; i) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku; j) na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitelem školy; k) na slušné jednání ze strany všech zaměstnanců školy; l) na svobodu myšlení, náboženství a projevu; m) na respektování svého soukromí i své rodiny; n) na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se jich týkají, vždy ale přiměřenou formou podle zásad slušnosti; o) vyžádat si pomoc vyučujícího, pokud neporozuměli učivu, byli dlouhodobě nemocni nebo si potřebují doplnit své znalosti; p) výběru nepovinného předmětu nebo zájmového útvaru, přičemž platí, že po přihlášení je docházka do nepovinného předmětu nebo zájmového útvaru povinná a vztahují se na ni pravidla omlouvání absence žáků. 2

6 2.2 Povinnosti žáků Žáci mají povinnost a) docházet včas a řádně upraven do školy a řádně se vzdělávat, účastnit se výuky podle rozvrhu hodin a neopouštět bez vědomí vyučujícího třídu, školu ani školní akci; b) dodržovat školní řád, řády odborných učeben a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni; c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem; d) chránit zdraví své i svých spolužáků; e) zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality; při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat třídního učitele, nebo vedení školy; f) dodržovat přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy; g) zacházet šetrně s majetkem školy, svým, příp. svých spolužáků; h) starat se o své osobní věci; i) dodržovat zasedací pořádek stanovený třídním učitelem nebo příslušným vyučujícím; j) účastnit se veškerých akcí, které vyhlásí ředitel školy za povinné; k) účastnit se výuky nepovinných předmětů a mimoškolních aktivit, na které se přihlásil; l) doplnit si učivo a informovat se na průběh vzdělávání za období své neplánované nepřítomnosti, doba na doplnění učiva je shodná s dobou nepřítomnosti žáka, maximálně však 7 kalendářních dní, při dlouhodobé absenci se postupuje individuálně; m) dodržovat základní normy společenského chování a dohodnutá pravidla (např.: dbát na pořádek a čistotu ve škole i v areálu školy, ve škole se přezouvat, zdravit všechny zaměstnance školy včetně hostů, odkládat pokrývku hlavy v prostorách školy, nezakrývat si obličej šátkem, své názory vyjadřovat slušným způsobem, ); n) předcházet vzniku konfliktních situací a usilovat o jejich vhodné a konstruktivní řešení podle svých schopností a možností; o) zapsat si do žákovské knížky informace o veškerých změnách v provozu školy a informovat o těchto změnách své rodiče (zákonné zástupce). 3

7 2.3 Zákazy Žáci mají zakázáno a) nosit do školy věci nesouvisející s výukou (např. cennosti, vyšší obnos peněz, nevhodné šperky); b) nosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz, předměty nebezpečné (zbraně, výbušniny apod.); c) nosit, distribuovat a zneužívat návykové látky ve škole, v areálu školy a na akcích organizovaných školou (v případě podezření z požití a manipulace a návykovou látkou škola učiní oznámení policejním orgánům); d) kouřit v prostorách školy, v areálu školy a při akcích organizovaných školou; e) otevírat okna bez souhlasu učitele (mimo větrání v poloze ventilace), například během přestávky a cokoli z oken vyhazovat; f) používat veškerá elektronická zařízení ve výuce (mobilní telefony, přehrávače, záznamová zařízení, fotoaparáty apod.) bez souhlasu vyučujícího, včetně pořizování obrazových a zvukových záznamů a jejich následného šíření; g) používat při vyučování mobilní telefon (mimo přestávky a volné hodiny); h) mít při vyučování telefon zapnutý; i) používat mobilní telefon k fotografování a k filmování. Porušení zákazu používání mobilních telefonů bude kázeňsky potrestáno. Za škodu způsobenou krádeží mobilního telefonu škola neodpovídá. Mobilní telefony, ostatní elektroniku, cennosti, peníze, šperky si žák do školy nosí na vlastní riziko a škola za tyto věci nijak nezodpovídá. Při zjištění konkrétního pachatele předá škola případ k řešení Policii ČR. 4

8 2.4 Práva zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci mají právo a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků; b) znát kritéria hodnocení; c) seznámit se se školním vzdělávacím programem uloženým u vedení školy nebo na webových stránkách školy; d) volit a být voleni do školské rady; e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáků, vznášet podněty a připomínky k práci školy, pedagogickým pracovníkům, vedení školy, školské radě, odvolat se třídnímu učiteli svého žáka, případně řediteli školy, pokud jsou přesvědčeni o nespravedlivém hodnocení - přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost; f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona; g) být včas a prokazatelným způsobem informováni o zhoršení prospěchu nebo chování žáka; h) na slušné jednání ze strany všech zaměstnanců školy; i) písemně požádat o zdůvodněné uvolnění žáka z výuky; j) písemně požádat ředitele školy o uvolnění žáka ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; k) písemně požádat ředitele školy o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu; zákonný zástupce je povinen vytvořit pro vzdělávání odpovídající podmínky; l) v případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka (nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení); komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka; m) v případě splnění povinné školní docházky u žáka, který nezískal základní vzdělání, požádat o pokračování v základním vzdělávání. 5

9 2.5 Povinnosti zákonných zástupců žáků Zákonní zástupci mají povinnost a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy dle rozvrhu hodin včetně školních akcí; b) dbát na přípravu žáka do školy, pravidelně kontrolovat jeho školní práci (oceňovat úspěchy a podpořit při neúspěchu), informovat se na hodnocení a chování žáka dle možností informačního systému školy; c) denně kontrolovat žákovskou knížku žáka, mj. kvůli možným informacím o změnách v rozvrhu; d) na vyzvání pedagogických pracovníků se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka; e) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; f) dokládat důvody nepřítomnosti žáka na vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem; g) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích; h) spolupracovat a podílet se na řešení škod, které žák způsobil svým nevhodným chováním a úmyslným ničením školního majetku; i) řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy. 6

10 2.6 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky a) Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. b) Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálního násilí a zneužívání; dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými; nevměšují se do jejich soukromí; zjistí-li, že je žák týrán, krutě trestán nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se s výchovnou poradkyní a orgány na pomoc dítěti; speciální pozornost věnují ochraně před návykovými látkami. c) Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi, jsou důvěrné; všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. d) Vyzve-li pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. e) Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání; v případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka dotyčný zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem. 7

11 3 Provoz a vnitřní režim školy 3.1 Vnitřní režim školy a) Školní budova je pro žáky otevřena od 7:00 hod. Žáci vstupují do školy hlavním vchodem a po spodním schodišti odchází do šatny. b) Do budovy školy nevjíždějí žáci na koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích ani na tzv. kolečkových botách apod. c) Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky do šatny. Nepřezutí žáka bude klasifikováno jako úmyslné porušení školního řádu a řešeno kázeňským opatřením. d) V šatnách se žáci zbytečně nezdržují a ihned odchází do ranní družiny (všichni žáci prvního i druhého stupně). Provoz družiny je ráno zajištěn od 7:00. Do ranní družiny se není třeba přihlašovat. e) V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího nebo provozních zaměstnanců školy. f) Žák vstupuje do školy nejpozději 10 minut před zahájením výuky prostorem šaten, kde si odloží svršky a přezuje se do hygienicky a bezpečnostně nezávadné obuvi (sportovní obuv jen na sportovní činnosti). Nejpozději v 7.55 hodin opouštějí žáci šatny. g) Ve škole žáci nenosí čepice ani jiné pokrývky hlavy. h) Třídy jsou otevřeny od 7:40 hod. Od této chvíle probíhají i dohledy a žáci se mohou přesouvat z ranní družiny do tříd. i) Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí zvoněním, případně pokynem vyučujícího. j) Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit, spojovat a organizovat jinou formou. Vyučování na celé škole může také probíhat v projektech, blocích a podobně. Odlišná doba ukončení vyučování je oznámena zákonným zástupcům (nejpozději den předem). 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 8:00 8:55 9:55 10:50 11:45 12:25 13:20 14:15 8:45 9:40 10:40 11:35 12:30 13:10 14:05 15:00 k) Po zazvonění čekají žáci na svých místech na příchod vyučujícího a mají připraveny všechny potřeby pro nastávající hodinu (zejména žákovskou knížku, psací potřeby, sešit, učebnici apod.). Přicházejícího vyučujícího zdraví žáci mlčky a povstáním. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí toto žákovská služba vedení školy a v jejich nepřítomnosti v kanceláři školy. 8

12 l) Jestliže se žák nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování nebo nemá v pořádku pomůcky, omluví se na začátku vyučovací hodiny. Při vyučování nevyrušuje, aktivně se účastní práce v hodině a udržuje své pracovní místo v pořádku a čistotě. Zadané úkoly si zapisuje. Po skončení vyučování žáci uklidí místnost, ve které se učili. m) V každé třídě jsou třídním učitelem vždy týden dopředu a zpravidla na dobu jednoho týdne stanoveny žákovské služby, které plní tyto povinnosti: o dbají na pořádek v učebně o přestávkách, i během vyučování, o dbají na čistotu tabule před zahájením vyučovací hodiny a na dostatek kříd, o hlásí v kanceláři školy případnou nepřítomnost vyučujícího v hodině, o na začátku každé hodiny hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky, o přináší a odnáší pomůcky vyučujícím (pokud není určeno jinak), o neprodleně ohlašují vyučujícímu zjištěné závady na zařízení v učebně. n) Do odborných učeben, které nejsou kmenovými učebnami tříd, vstupují žáci jen s vyučujícím a na jeho přímý pokyn. Žáci jsou na začátku roku poučeni o dodržování bezpečnosti při výuce odborných předmětů, s řády odborných učeben a jsou povinni pravidla bezpečnosti dodržovat. O poučení provede učitel záznam do třídní knihy. o) Po skončení vyučování (dopoledního i odpoledního) odcházejí žáci z uklizené třídy za dohledu učitele vyučujícího poslední vyučovací hodinu k šatně nebo do školní družiny. p) Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně jen po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy. q) Žák pravidelně nosí do školy žákovskou knížku, kterou předkládá na vyzvání vyučujícímu. Zapomenutí žákovské knížky nahlásí vyučujícímu příslušného předmětu a TU. Žákovskou knížku udržuje v čistotě a pořádku. Při ztrátě nebo poškození žákovské knížky může být žákovi uděleno napomenutí třídního učitele. O ztrátě žákovské knížky žák neprodleně informuje TU. O vydání duplikátu žákovské knížky, který je zpoplatněn, žádá žák u zástupce ředitele školy. 9

13 3.2 Režim školní jídelny a) Před obědem provedou žáci očistu rukou ve své třídě, případně v jídelně. b) K jídelně se žáci přesouvají pod dohledem svého vyučujícího. Tašky a batohy si nechávají ve třídě, v šatně výjimečně na chodbě před jídelnou. Do jídelny vstupují žáci ukázněně pod dohledem vyučujícího. c) Při stolování žáci dbají pokynů dozírajících učitelů, vychovatelky, vedoucí školní jídelny a kuchařek. d) Žáci zachovávají v jídelně pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. e) Ve frontě na jídlo se žáci chovají ukázněně, nepředbíhají a jsou v tichosti. f) V jídelně je zakázáno pobíhání, poskakování a další činnosti, které by mohly zavinit úraz. g) Jídlo a nápoje konzumují žáci výhradně v sedě. h) Po dojedení jídla opouští žák své místo v jídelně a odnáší použité nádobí. Své místo opouští žák uklizené, na stole a pod stolem nejsou po žákovi zbytky jídla, židle je zastrčená. i) Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, ve frontě, při stolování a odnášení stravy. Dozor dbá na dodržování pravidel slušného chování, stolování a dbá na bezpečnost žáků. j) Pedagogický dozor určuje službu, která uklízí jídelnu. k) Služba má za úkol otřít stoly mokrým a následně suchým hadrem. Služba, která uklízí jídelnu po 12:30 má za úkol ještě zvednout židle. 10

14 3.3 Režim při akcích mimo školu a) Při akcích mimo školu zajišťují učitelé nebo zaměstnanci školy dohled 15 minut před stanovenou dobou shromáždění. Místo, čas shromáždění žáků a skončení akce prokazatelně oznámí pedagogičtí pracovníci zajišťující dohled nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům prostřednictvím žákovské knížky nebo informačního lístku s návratkou. b) Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. c) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu těchto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků těchto zařízení. d) Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. e) Součástí výuky je také výuka plavání a lyžařský výcvik ve vybraných třídách. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, cyklistika, pobyt v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné potvrzení. f) Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení. Pro závažnou nekázeň na těchto akcích může být žák při pořádání dalších akcí vyřazen a bude mu ve škole určen náhradní program. 11

15 3.4 Podmínky pro uvolňování a omlouvání neúčasti žáků z vyučování a) Zákonný zástupce nebo jiná osoba odpovědná za výchovu oznámí (osobně, telefonicky, elektronicky nebo dopisem) důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Po ukončení nepřítomnosti písemně žáka omluví prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce (notýsku) nebo elektronické ŽK třídnímu učiteli nejpozději do 3 pracovních dnů. Zpětné omlouvání hodin nebude školou akceptováno, a to ani na základě lékařského potvrzení. V případě nesplnění této povinnosti bude nepřítomnost považována za neomluvenou a mohou z ní vyplývat výchovná opatření. Neomluvená absence je závažným porušením školního řádu a zákona o rodině. b) Nepřítomnost žáka může být omluvena zdravotními či závažnými rodinnými důvody. Škola, pokud to považuje za nezbytné, může požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci lékařem, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem. c) Předem známou nepřítomnost žáka ve škole omluví zákonný zástupce s dostatečným předstihem a požádá o uvolnění před jejím započetím: z jedné vyučovací hodiny příslušného vyučujícího (se souhlasem TU), z jednoho až dvou dnů třídního učitele, ze tří a více dnů ředitele školy, který určí náhradní způsob vzdělávání žáka. d) V době vyučování je žák 1. stupně uvolněn pouze při osobním vyzvednutí zákonným zástupcem. Žáci 2. stupně jsou uvolněni i na základě písemné žádosti zákonného zástupce s náležitostmi dle vzoru na webu školy. Žádosti o uvolnění telefonem, SMS nebo mailem nebudou akceptovány. e) Při souvislé neplánované nepřítomnosti přesahující dva týdny konzultuje zákonný zástupce s třídním učitelem zajištění optimálního průběhu vzdělávání plnění povinné školní docházky. f) Neomluvenou nepřítomnost projedná třídní učitel se zákonným zástupcem žáka. Při nárůstu počtu neomluvených hodin může svolat ředitel školy nebo jím pověřená osoba výchovnou komisi. Při podezření na zanedbávání školní docházky je škola povinna informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí v místě bydliště dítěte. 12

16 4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a) Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili život, zdraví ani majetek svůj či jiných osob. b) Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehledy pověřených osob jsou vyvěšeny na všech úsecích, kde dohledy probíhají. c) Žáci se mimo vyučování nezdržují v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. d) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým zařízením. e) Větrání tříd velkými okny se provádí jen v průběhu vyučovací hodiny a pod dohledem vyučujícího. O přestávkách se může větrat pomocí ventilace, kterou žák nesmí zcela vyklopit. Žáci mají zakázáno vyhazovat cokoliv z oken. f) Při výuce ve všech odborných učebnách, v tělocvičnách, hale, dílnách, na pozemcích, hřišti apod. zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam. Poučení o bezpečnosti se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami a ředitelským volnem. g) Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. h) Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. i) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu. j) Při úrazu zaměstnanci školy poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam v evidenci úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Bez zbytečného odkladu informují zákonné zástupce. k) Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola odpovídá za žáky v době dané jejich rozvrhem výuky včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování. 13

17 l) Všichni zaměstnanci školy se řídí Minimálním preventivním programem školy a pokyny koordinátora primární prevence. Průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikového chování, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. m) Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. n) Projevy šikanování, rasismu, xenofobie, násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. o) Výchovná opatření při zjištění šikany a kyberšikany škola využije běžných výchovných opatření dle závažnosti (napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) a zohlední při hodnocení chování na vysvědčení, v mimořádných případech doporučí rodičům agresora jeho vyšetření, popř. diagnostický pobyt ve SVP a celý případ předá orgánům sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, dojde-li k podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, bude skutečnost oznámena Policii ČR 14

18 5 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a) Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou a je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy. b) Žák šetrně zachází s učebnicemi a se všemi věcmi, které mu byly svěřeny do osobního užívání. c) Žák udržuje své pracovní místo v pořádku. Před odchodem ze třídy si uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Po skončení poslední vyučovací hodiny uloží židli na lavici. d) Žáci nemanipulují s vybavením odborných učeben, s exponáty, modely, elektrickými spotřebiči, ventilacemi, žaluziemi bez přítomnosti vyučujících. e) Dojde-li ke škodě na majetku školy způsobené žákem, prošetří třídní učitel žáka okolnosti, za kterých došlo ke vzniku škody. Následně zváží výchovná opatření a dle situace vyhodnotí případné vymáhání škody. f) Při svévolném poškození majetku vyzve vedení školy zákonné zástupce k úhradě vzniklé škody (např. úhradu nákladů na opravu) nebo k opravení majetku (dle situace žákem, zákonným zástupcem žáka nebo kvalifikovaným pracovníkem). g) Při úmyslném zničení majetku školy nebo při jeho ztrátě vyzve vedení školy zákonné zástupce k úhradě vzniklé škody nebo k věcné náhradě (např. při ztrátě učebnice budou zákonní zástupci vyzváni k úhradě příslušné částky nebo k dodání nové učebnice). h) Úhradu škody způsobenou na majetku školy žákem bude škola vymáhat u zákonného zástupce žáka. i) Projevy vandalismu jsou posuzovány jako hrubé porušování školního řádu. 15

19 6 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale i mimo ni) po celý školní rok. Součástí školního řádu a zároveň školního vzdělávacího programu školy je i klasifikační řád. Cílem tohoto klasifikačního řádu je pomoci těmto pracovníkům a stanovit všem jednoznačně platná kritéria pro hodnocení. Hodnocení a klasifikace žáků základní školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení. Právní vymezení: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním vzdělávání (školský zákon) vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání žáků podle 51 školského zákona (1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. (2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikace), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady (3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. (4) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně. (5) V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v 44. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. 16

20 6.1 Zásady hodnocení žáka ve škole Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Hodnocení žáka vychází ze stanovení jasných cílů a konkrétních kritérií, jimiž lze žákovu činnost a její výsledky poměřovat, na jejichž základě může i žák hodnotit svou práci Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci 1. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 2. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 3. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Výjimku tvoří komisionální zkoušky podle čl. V odst Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Potom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 17

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace Olomoucká 116, 783 61 Hlubočky ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlubočky, okres Olomouc, příspěvková organizace (platný od 1. září 2009)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1 ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 2 ŠKOLNÍ ŘÁD Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21 I. PREAMBULE (platný od 1.9. 2014) Všichni žáci, kteří plní povinnou školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace. (platný od 1. září 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace. (platný od 1. září 2014) ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace (platný od 1. září 2014) I. PREAMBULE Všichni žáci, kteří plní povinnou školní docházku na Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE Školní řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. 2 Účinnost: od 1.9.2009 Skartační znak: A5 Počet stran: 25 Schváleno pedagogickou radou dne: 1.9.2009 Schváleno radou školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín OBSAH:

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín OBSAH: Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín Školní řád Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sídlo organizace: Sluhy 29, 250 63, p. Mratín Identifikační číslo organizace:

Více

Školní řád. Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1. Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012. Počet stran: 25.

Školní řád. Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1. Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012. Počet stran: 25. Č.j. 3/10-2012 Základní škola Horažďovice, Účinnost: 1. 9. 2012 Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012 Počet stran:

Více

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD ÚČINNOST OD 1. ZÁŘÍ 2005 PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE: 31.8. 2005 SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE: 27.9.2005 ZMĚNY PROJEDNÁNY DNE:

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád)

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004sb. o předškolním, základním, středním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc Účinnost: 3.9.2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 24 Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk příspěvková organizace v Zábřehu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: O - 1 Vypracoval: Schválil: Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ. Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA NA BALABENCE 800, PRAHA 9 - LIBEŇ Š k o l n í ř á d Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 Mgr. Božena Žižková ředitelka školy

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Školní řád Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Pravidla hodnocení žáků projednán na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2009 se schválenou platností od 1. 9. 2009 Obsah Úvod str. 3 Hodnocení žáků str. 3 Článek

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vydává tento ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Určuje pravidla, práva a povinnosti pro žáky, zaměstnance a v přímé míře i pro rodiče a další osoby, které se v

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Základní škola Zubří, okres Vsetín (č.j. 6/2011-2012) Pravidla hodnocení žáků ( příloha školního řádu školy ) projednán na pedagogické radě školy dne 31.8. 2011 se schválenou platností od 1. 9. 2011. ředitel

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: 1. Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků... 2 2. Provoz a vnitřní režim školy...

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

5.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Samostatná příloha školního řádu platnost od 1.9.2012 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Úvodní ustanovení Tento dokument upravuje pravidla pro hodnocení

Více