Řád školy ZŠ a Mateřské školy Březí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řád školy ZŠ a Mateřské školy Březí"

Transkript

1 Řád školy ZŠ a Mateřské školy Březí Každý pracovník školy, žák a jeho zákonný zástupce - je rovnoprávným členem společenství pedagogů, ostatních pracovníků školy, žáků a jejich rodičů tvořících školu - je svobodný do míry, ve které svoji činností neomezuje práva ani odpovědnost ostatních - je odpovědný za své jednání, které ke všem členům společenství je tolerantní, partnerské, naplněné vzájemnou úctou a respektem - je odpovědný za vytváření dobrého partnerského vztahu a za otevřenou a důvěrnou vzájemnou komunikaci. DODRŽUJ TATO ZÁKLADNÍ SPOLEČENSKÁ PRAVIDLA VSTOUPIL JSI - POZDRAV CHCEŠ-LI NĚCO - ŘEKNI PROSÍM DOSTANEŠ-LI - PODĚKUJ ODCHÁZÍŠ - ROZLUČ SE A. Informace k provozu školy 1. Školní budova se otvírá v 7,25 hodin pro všechny žáky. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně přichází k hlavnímu vchodu. Škola se zavírá po ukončení poslední akce tohoto dne. 2. Do školní jídelny odchází žáci 1. až 5. ročníku společně se třídou v doprovodu vyučujícího poslední hodiny tohoto dne. Žáci ročníku odchází do jídelny sami. Před vstupem do jídelny si odloží věci v šatně. Po obědě odchází děti z jídelny přímo do družiny, popřípadě domů. 3. Třídní žákovská služba plní své povinnosti: pečuje o třídní knihu, zajistí celkový pořádek v učebně, kterou po uplynulé hodině třída opouští utřená tabule, zvednuté židličky, posbírané papíry a ostatní věci, zhasnutá světla, uzavřená voda a okna, uzamčená šatna. 4. V prostorách školy je přísně zakázáno kouření, užívání a distribuce drog. 5. Vedení školy nedoporučuje nosit mobilní telefony a cenné věci do školy, případné ztráty nebudou školou hrazeny. 6. Každý úraz ihned hlásit vyučujícímu, dozorujícímu nebo svému třídnímu učiteli.

2 B. Práva žáků a zákonných zástupců Žák má právo 1. Sám nebo s pomocí druhých (zákonných zástupců, spolužáků, pedagogů) sdělovat ve škole své názory, obhajovat své skutky a diskutovat o nich. 2. Získávat vědomosti s přihlédnutím k jeho věku. 3. Být v demokratických volbách zvolen zástupcem třídy v žákovském parlamentu školy a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy spolužáků i své vlastní. 4. O přestávce se volně pohybovat jen na poschodí, kde se nachází jeho učebna tak, aby neohrožoval zdraví své a ostatních. 5. V nutných případech použít telefon školy nebo se svolením pedagoga svůj vlastní mob. Telefon. 6. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. Zákonný zástupce žáka má právo 1. Po dohodě s vyučujícím být přítomen vyučování i ostatním činnostem ve škole. 2. Jednat s kterýmkoliv zaměstnancem školy o záležitostech souvisejících se vzděláváním a dalšími činnostmi svého dítěte. 3. Vyjádřit se ke stravování svého dítěte. 4. Být v demokratických volbách zvolen zástupcem třídy ve výboru sdružení rodičů, zde předkládat o obhajovat potřeby a zájmy všech žáků školy, ostatních zákonných zástupců žáků i své vlastní. C. Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků Žák je povinen 1. Přicházet do školy řádně upraven, včas tj. nejpozději 10 minut před zahájením výuky 7,35, připraven na vyučování a vybaven potřebnými pomůckami. Přesunout se do příslušné učebny jednu minutu před zvoněním. 2. Při vstupu do školy se v šatně přezouvat a v šatnách se nezdržovat. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Nezdržovat se v prostorách chodby před jídelnou. 3. Respektovat pedagogy i ostatní zaměstnance školy (sekretářku, uklizečky, zaměstnance školní jídelny, školníka). 4. Slušně pozdravit každého pracovníka školy včetně ostatních dospělých osob ve škole. 5. Svůj pozdní příchod do školy omluvit třídnímu učiteli nejpozději do dvou vyučovacích dnů písemným vyjádřením jednoho z rodičů nebo potvrzením ošetřujícího lékaře. 6. Udržovat ve škole i jejím okolí pořádek, v případě, že žák úmyslně poškodí nebo zničí ve škole majetek či zařízení školy nebo jiné osoby, uhradí škodu jeho rodiče.

3 7. Dodržovat pravidla kulturního chování. Žáci nesmí svým chováním a jednáním omezovat osobní svobodu nebo důstojnost jiných žáků, či zaměstnanců školy. 8. Pokud učitel pro přestávku předem jednotlivým žákům, či třídě vymezí další prostor navazující na budovu školy (např. tělocvičnu, hřiště, školní dvůr), neopouštět vymezený prostor. 9. Žákům se v prostorách školy a na akcích pořádaných školou zakazuje kouření, držení, nošení, rozšiřování a zneužívání návykových látek. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. Při podezření, že je žák pod vlivem alkoholu, může být zkontrolován pomocí dechové zkoušky. 10. Všichni žáci se chovají ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob, nepoškozovali dobré jméno školy, dodržují hygienické návyky, zákaz žvýkání v hodinách. 11. Žák je zodpovědný za svou činnost ve škole. Podle toho je hodnocen. 12. Klasifikace chování při neomluvené nepřítomnosti: Do 6 hodin-důtka ředitele školy, do 18 hodin-ii.stupeň, nad 18 hodin-iii.stupeň. 13. Chovat se ke svým spolužákům tak, aby svým jednáním neodváděli jejich pozornost od výuky. 14. Vyučování nesmí být rušeno používáním mobilních telefonů. Jeho použití ve vyučovací hodině je možné pouze se souhlasem. 15. Mít při vyučování žákovskou knížku, její případné zapomenutí omluvit na začátku vyuč. hodiny. 16. Předávat svým rodičům písemné informace o průběhu svého vzdělávání v nezkreslené podobě. Žáci nemohou bez souhlasu vepisovat do žákovské knížky jakékoli informace. Žákům je zakázáno pozměňovat listiny vydávané školou. Porušení těchto povinností má za následek udělení kázeňského opatření. Sledování záškoláctví 1. Třídní učitel sleduje každodenně absenci žáků. Při absenci třídního ji sleduje pověřený učitel. 2. Jestliže žák chybí druhý den bez omluvy rodičů okamžitě provede TU opatření ke zjištění důvodu absence. To znamená: spojí se s rodiči v zaměstnání, doma nebo přes příslušný obecní úřad. 3. Při neúspěchu v bodě 2 nahlásí tuto situaci vedení školy. 4. Vedení školy ve zvlášť závažných případech hlásí absenci policii, příslušnému obecnímu úřadu a Odboru sociálních věcí Mikulov.

4 Zákonný zástupce žáka je povinen 1. Vhodně reagovat na zápisy obsažené v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu potvrzovat podpisem. 2. Oznámit nepřítomnost dítěte s udáním důvodu do 48 hodin od počátku nepřítomnosti příslušnému třídnímu učiteli, ředitelce školy popř. sekretářce školy, známou nepřítomnost sdělit předem, jednodenní a dvoudenní nepřítomnost povoluje tř. učitel, delší nepřítomnost žáka schvaluje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů (předtištěný formulář je k dispozici v kanceláři školy). 3. Oznámit závažné zdravotní problémy či omezení dítěte. 4. Na požádání, ředitelky školy se dostavit do školy a projednat jakoukoliv záležitost týkající se žáka. 5. Uhradit veškeré pomůcky potřebné k výuce v daném termínu. 6. Svým jednáním souvisejícím s činností školy přispívat k pozitivní atmosféře zde vytvářené. 7. Dodržovat tento řád školy. Kázeňská opatření 1. Napomenutí třídního je udělováno žákům za drobná porušování školního řádu. Prohřešky žáka jsou takového rázu, že neohrožují bezpečnost a zdraví pracovníků a žáků školy. Napomenutí je možné žákovi udělit za prohřešek, který porušuje pravidla dobrých mravů a soužití v případě, že se jedná o ojedinělý prohřešek jinak bezproblémového žáka. 2. Důtka třídního je udělována žákům, jejichž chování porušuje školní řád nebo může vést k ohrožení bezpečnosti a zdraví žáků a pracovníků školy. Dále je důtka udělena, jestliže předchozí kázeňské opatření (napomenutí třídního ) se minulo účinkem. Udělení důtky je neprodleně oznámeno řediteli školy. 3. Důtka ředitele školy je udělována žákům, kteří svým chováním trvale porušují školní řád nebo ohrožují bezpečnost a zdraví žáků a pracovníků školy. Důtka ředitele školy bude udělena žákovi, který bez vědomí pedagogického pracovníka opustí svévolně školní budovu nebo jiné mu určené pracoviště v průběhu školního vyučování. Toto kázeňské opatření lze udělit pouze po projednání v pedagogické radě. Klasifikační řád ZŠ a Mateřské školy Březí Klasifikace v předmětech výchovného a umělecko - odborného zaměření Tv, Hv, Vv, Vp, Rv a) stupeň tvořivosti a samostatn osti b) osvojení vědomostí tvořivě, samostatně tvořivě aplikuje podle tvořivý, převážně samostatný méně tvořivý a samostatný častější mezery, málo aktivní minimální pasivní neuspokojivé

5 a návyky, jejich aplikace c) kvalita projevu požadavků učebních osnov esteticky působivý, esteticky působivý potřebuje pomoc málo působivý originální d) zájem výrazně aktivní aktivní nemá dostatečný zájem e) přístup k předmětu úspěšně rozvíjí rozvíjí dostatečně nerozvíjí málo uspokojující malý nerozvíjí chybný, neestický neprojevuje neprojevuje Aplikace v předmětech Čj, Cj, D, On, Z, M, Př, F, Ch, Vp a) ovládnutí učiva b) intelektuální a motorické činnosti c) schopnost uplatňovat řešení úkolů uceleně, přesně a úplně chápe vztahy pohotově, bystře, dobře chápe souvislosti samostatn ě a tvořivě v podstatě uceleně, přesně a úplně chápe vztahy pohotově samostatně podle ch podnětů nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti nevykonává vždy přesně, za pomoci koriguje s chybami podle podnětů závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti málo pohotový, má větší závažnější chyby, nesamostatnost závažné a značné mezery podstatné velmi závažné chyby, ani s pomocí d) kvalita myšlení logicky správně, samostatn ě a tvořivě e) Aktivita aktivní, svědomitý, se zájmem f) ústní a písemný projev g) kvalita výsledků činnosti i) osvojení samostatnéh o studia správný, přesný, výstižný, estetický kvalitní, pouze s mi samostatn é správně, projevuje se logika a tvořivost svědomitý proti správnosti a výstižnosti.. bez podstatných nedostatků samostatné s pomocí správně, není vždy tvořivé potřebuje podněty není vždy správný, přesný častější podle návodu závažné chyby, málo tvořivé malý zájem, potřebuje stálé podněty vážné ve správnosti nekvalitní má těžkosti i podle návodu časté logické, nesamostatné pomoc a pobízení neúčinné závažné ve správnosti na nízké úrovni, ani s pomocí nedovede ani s návodem Klasifikace v předmětech s převahou praktického zaměření Rv, Vp

6 a) vztah k práci b) osvojení praktických dovedností a návyků kladný převážně bez zájmu a nejeví zájem kladný, vztahu k práci výkony soustavně kladný pohotově a samostatně samostatně, jistota za pomoci větší chyby, soustavná pomoc nedovede ani s pomocí, podstatné c) využívání teoretickýc h vědomostí pohotově a samostatně d) aktivita aktivně překonává překážky samostatně, bez podstatných chyb svědomitý uplatňuje za pomoci potřebuje podněty jen s pomocí malý zájem, potřebuje stálé podněty nedovede ani s pomocí pomoc a pobízení neúčinné e) kvalita výsledků činnosti f) organizace vlastní práce chyby drobné účelná, udržuje pořádek účelná, udržuje pořádek závažné méně účelná, udržuje pořádek za pomoci nedokončené, neúplné nedovede zorganizovat, nepořádek g) dodržování předpisů h) hospodárn ost v práci i) obsluha a údržba zařízení uvědomělé uvědomělé dodržuje méně dobré neovládá hospodárný malé chyby s podněty vzorná drobné časté podněcová ní porušuje zásady závažné nevyužívá neovládá Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním, b) prospěl(a), c) neprospěl(a). Žák je hodnocen stupněm a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle 14 odst.1 písm. e), b) prospěl(a),

7 není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: a) pracoval(a) úspěšně, b) pracoval(a). Hodnocení žáků 1. Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu: a) zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou jsou vyjádřeny ve školním řádu pro žáky odst. 16, 17 a platí i na akcích pořádaných školou kromě odst. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a je specifikován podle konkrétní akce. b) zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků je takové, aby vedlo žáka k sebeuvědomění, poznání vlastních možností a schopností pracovat na sobě samém c) stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku vyjadřuje klasifikační řád, včetně předem stanovených kritérií, která jsou tato systém bodový, počet chyb, srovnávání vlastních či obecných výkonů, sledování aktivity, pracovitosti, postupného odstraňování nedostatků, kolektivní, skupinové práce. d) zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s 15 odst. 2, včetně předem stanovených kritérií, je dáno jednoznačností a srozumitelností. Dosažené výsledky se posuzují z hlediska schopností a možností samotného žáka. e) zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace jsou dány srovnáním slovního hodnocení s klasifikačním řádem a postupem podle vyhlášky o základním vzdělávání 15/odst.7 f) způsob získávání podkladů pro hodnocení: prověřování ústní, písemné, praktické činnosti, výrobky, motorické dovednosti. g) komisionální a opravné zkoušky prověřují znalosti podle osnov a písemně stanovených oblastí daného předmětu, vyučující vypíše termíny konzultací a konání zkoušky h) způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí metodickým pokynem MŠMT. 2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: a) jednoznačné, b) srozumitelné, c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii, d) věcné, e) všestranné.

8 3. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - dobrý, d) 4 - dostatečný, e) 5 - nedostatečný. Závěrečná ustanovení 1. Tento řád školy vznikl spoluprací učitelů, žáků i rodičů. 2. Každý žák, učitel i zákonný zástupce má právo vznést návrh na doplnění nebo změnu, která vstoupí v platnost až po projednání a následném schválení. 3. Vážné porušení tohoto řádu školy ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, případně z velmi vážných důvodů i požádání rodičů o převedení žáka na jinou základní školu. Tento řád je platný pro školní rok 2012/2013 a pozbývá platnost předcházející. V Březí Mgr. Jiří Staša ředitel školy

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Určuje pravidla, práva a povinnosti pro žáky, zaměstnance a v přímé míře i pro rodiče a další osoby, které se v

Více

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ Ř Á D. Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace ŠKOLNÍ Ř Á D Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou

Více

Š k o l n í ř á d Práva žáků a jejich zákonných zástupců . Žák má právo: Zákonný zástupce žáka má právo

Š k o l n í ř á d Práva žáků a jejich zákonných zástupců . Žák má právo:  Zákonný zástupce žáka má právo Š k o l n í ř á d Základní škola Rostěnice Zvonovice 98, okr. Vyškov Platnost od : 1. 9. 2010 Řád školy je zpracován na základě nového zákona 561/2004 Sb. a dalších předpisů a vyhlášek, které na tento

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace. (platný od 1. září 2014)

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace. (platný od 1. září 2014) ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace (platný od 1. září 2014) I. PREAMBULE Všichni žáci, kteří plní povinnou školní docházku na Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk,

Více

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád)

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí nad Labem; IČO 44555229 SMĚRNICE č. 4/2012 Školní řád Obsah: ČL. 1 Obecná ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Křesťanské ZŠ a MŠ Jana Husa

ŠKOLNÍ ŘÁD. Křesťanské ZŠ a MŠ Jana Husa ŠKOLNÍ ŘÁD Křesťanské ZŠ a MŠ Jana Husa 1 OBSAH I. Výkon práv a povinností žáků a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky str.3 II. Výkon práv a povinností zákonných zástupců žáků a pravidla

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc

S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á a o b c h o d n í, Kosinova 4, Olomouc V souladu s 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) je vydán

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk příspěvková organizace v Zábřehu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: O - 1 Vypracoval: Schválil: Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE Školní řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. 2 Účinnost: od 1.9.2009 Skartační znak: A5 Počet stran: 25 Schváleno pedagogickou radou dne: 1.9.2009 Schváleno radou školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD ÚČINNOST OD 1. ZÁŘÍ 2005 PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE: 31.8. 2005 SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE: 27.9.2005 ZMĚNY PROJEDNÁNY DNE:

Více

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Školní řád Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMEČNO okres Kladno Školská 284 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád vydávaný ředitelem školy je závazný pro všechny žáky základní školy a pro zákonné zástupce nezletilých žáků. Školní řád vychází ze zákona

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

Školní řád. Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1. Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012. Počet stran: 25.

Školní řád. Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1. Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012. Počet stran: 25. Č.j. 3/10-2012 Základní škola Horažďovice, Účinnost: 1. 9. 2012 Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012 Počet stran:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc Účinnost: 3.9.2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 24 Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro školní rok 2009/2010:

ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro školní rok 2009/2010: ŠKOLNÍ ŘÁD platný pro školní rok 2009/2010: Program Základní školy v Hostivici je orientován na žáka, respektuje jeho dosavadní životní zkušenosti, pracovní dovednosti a individuální potřeby. Umožňuje

Více

A Školní řád pravidla vzájemných vztahů. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád pravidla vzájemných vztahů. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Každý má svou šanci Škola: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Školní řád A Školní řád

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: 1. Základní práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků... 2 2. Provoz a vnitřní režim školy...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.cz ŠKOLNÍ ŘÁD 1) Úloha školního řádu Školní řád je základní

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín OBSAH:

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín OBSAH: Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín Školní řád Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sídlo organizace: Sluhy 29, 250 63, p. Mratín Identifikační číslo organizace:

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vydává tento ŠKOLNÍ

Více