Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Halenkovice Charakteristika školského zařízení 1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště. Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace. Pláňavy 550, Halenkovice 2. Zřizovatel, adresa zřizovatele. Obec Halenkovice, Pláňavy 76, Halenkovice 3. Právní forma školy ( právní subjekt od kdy, organizační složka obce) Příspěvková organizace od , IČO Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární orgán. Mgr. Vojtěch Tělupil 5. Kontakt na zařízení (tel., fax,, ), jméno pracovníka pro informace. Hana Huťková, tel , e mail / 6. Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti, identifikační číslo ředitelství v síti škol , aktualizace v síti , IZO Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. Základní škola 240 ţáků IZO Mateřská škola 64 dětí IZO Školní druţina 50 ţáků IZO Školní jídelna IZO Školní jídelna - výdejna IZO Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2010 / 2011 Počet tříd /skupin/ Počet ţáků Počet ţáků na třídu /skupinu/ Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj/ Počet ţáků na ped.úvazek 1. stupeň ,2 5,27 16,3 2. stupeň ,8 6,23 10,8 Školní druţina ,69 25 Školní klub* Mateřská škola ,38 14,38 Školní jídelna x 172 x 3,5 x jiné x x x x x

2 9. Rada školy zřízena : ANO Datum zřízení : Počet členů : 6 Počet jednání : Seznam školních nebo občanských sdružení při škole (sdružení rodičů, nadační fond, sportovní klub apod.). SRPŚ ŠSK Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2010/11 v ročnících počet ţáků Národní škola x x x Obecná škola x x x Základní škola 16847/ Jiné * Veselá škola , Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání. Ne 2.Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné : Vedení domácnosti, Ruční práce a šití, Technické kreslení, Informatika, Vyuţití digitálních technologií, Svět práce. Nepovinné předměty : Náboţenství 3.Kurzy k doplnění základního vzdělání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných absolventů. NE 4.Mezinárodní spolupráce a programy. Pokračování druţby se školou a školkou v Kreische v Německu. Delegace navštívila Halenkovice v rámci Výletu do pohádky od do Přivezla pro děti dárky a společně byly zasazeny stromy v parku před školou a na dětském hřišti v MŠ. Slavnostní setkání se uskutečnilo ve školní jídelně a sobotní program byl vyplněn účastí ve Výletu do pohádky. Akce se hostům velmi líbila a jiţ se společně těšíme na další společné akce. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 16,34 Externí pracovníci 0 0 2

3 3 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011: (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1 Ředitel 1 VŠ, uč ročníku 32 2 Zástupce ředitele 1 VŠ, M,OV 31 3 Vedoucí učitelka MŠ 1 SŠ,uč. MŠ 30 4 D Učitel 1 VŠ, uč ročníku - 5 Učitelka 1 VŠ, uč ročníku 32 6 Učitelka 1 VŠ, uč ročníku 17 7 Učitelka 1 VŠ, uč ročníku 12 8 Učitel 1 VŠ, uč ročníku 15 9 Učitelka 1 VŠ, Jč, Vv Učitel 1 VŠ Př, Pv 5 11 Učitelka 1 VŠ, M, Ch Učitel 1 VŠ, Tv.,Z Učitelka MŚ 0,88 SŠ, uč. MŠ 4 14 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ Učitelka MŠ 0,5 SŠ, uč. MŠ 1 17 Vychovatelka, učitelka 0,96 SŠ,vychovatelka 1 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje : Věkový průměr pracovníků: 44,5 roků. Odchody pedagogických pracovníků: 1 /učitel - důchodce./ Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : v % Poţadovaný stupeň vzdělání : 97,5 Aprobovanost výuky : 79,4 Komentář k dané problematice. Chybí aprobace : JA, Hv, Rv, Dě Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 8,88 Externí pracovníci 0 0 Roků ped. praxe 3

4 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011: 4 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1 Školník, topič 1,5 Vyučen, klempíř 2 Uklizečka 0,97 Základní 3 Uklizečka 0,88 Vyučena, plastikářka 4 Uklizečka 0,53 Vyučena, koţeluţský chemik 5 Ved. ŚJ, účetní 1 SŠ obchodně technická 6 Kuchařka 1 Vyučena v oboru 7 Kuchařka 1 Vyučena v oboru 8 Kuchařka 1 Vyučena v oboru 9 Uklizečka 1 Základní Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se pracovníci zúčastnili, počet účastníků. DVPP je velmi významnou oblastí, do které škola vkládá určitý objem finančních prostředků z kapitoly ONIV. Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků není finančně nijak limitována, ale objem financí nedokáţe pokrýt poţadavky a je naprosto nedostačující. Semináře pro učitele. : 8/9 /seminářů/ Semináře pro účetní a vedoucí ŠJ, kuchařky: 5/7 Finanční náklady na DVPP pedagogických pracovníků: 5 720,- Kč. Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků: 3 690,- Kč. Údaje o zařazování dětí a ţáků Zapsaní a zařazení ţáci a děti ve školním roce 2010/2011: Zapsaní do 1. Počet ţádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet ţádostí Nastoupí do třídy 2010 o odklad 1. třídy 2010 tříd 2011 o odklad 1. třídy

5 Výsledky výchovy a vzdělávání 5 Celkový prospěch ţáků ve škole za uplynulý školní rok 2010/2011: Ročník Počet ţáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně Celkem 1.stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem Počty ţáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011: Gymnázium SOŠ SOU, U OU, PrŠ 8 leté 6 leté 4 leté vč.konzervatoří přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Hodnocení výsledků výchovného působení : Problematika výchovného poradenství na škole. Problematika volby povolání se nevyučuje jako samostatný předmět, ale je výchovným poradcem rozvrţena do řady vyuč. předmětů. Školu navštěvovali náboroví pracovníci, na třídních schůzkách byli o problematice informováni rodiče, pomoc při výběru povolání poskytl i Úřad práce ve Zlíně, který ţáci, v doprovodu výchovného poradce, navštívili. Ţáci při svém rozhodování vyuţívají programu na počítačích nebo internet web kde najdou podrobné informace o přijímacím řízení a termíny otevřených dveří na jednotlivých školách.. Nadále byla zajišťována úzká spolupráce výchovného poradce s třídním učitelem a vyučujícími integrovaných ţáků. Zlepšila se i spolupráce se školským poradenským zařízením PPP Zlín. Škola dále pokračovala v péči o ţáky s diagnostikovanými poruchami učení individuální plány, návštěva dyslektického krouţku.. Výsledky prevence sociálně patologických jevů. Se začátkem školního roku 2010/2011byl preventistou ve spolupráci s vedením školy zpracován program prevence na školní rok, který byl z větší části realizován a naplněn. Pravidelně byly obměňovány vzdělávací materiály směřující k problematice prevence ( díky průřezovým tématům RV a OV byly materiály poměrně velmi často aktualizovány ). Řešeny problémy : kouření, neplnění školních povinností, nekázeň, hrubého, vulgárního vyjadřování. 5

6 Pochvaly a ocenění (Uvede se počet žáků, kdo udělil, důvod.) ţáků obdrţelo kniţní odměnu za prospěch, reprezentaci školy, sběrovou činnost hrazeno z finančních prostředků SRPŠ. 1 ţák věcný dar nejlepší ţákyně školy cenu věnovali starostové obce Halenkovice a Spytihněv. 10 ţáků pochvalu třídního učitele panel cti Napomenutí a důtky ( Uvede se počet žáků, typ opatření, kdo udělil, důvod) Napomenutí třídního učitele 4 ţáci - neplnění školních povinností. Důtka třídního učitele 6 ţáků - neplnění školních povinností a vulgární chování. Důtka ředitele školy 4 ţáci neplnění školních povinností, váţné prohřešky proti školnímu řádu. Počet % ze všech ţáků školy 2 uspokojivé neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011 Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 0 0 za školní rok 0 0 Údaje o integrovaných ţácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2010/2011 Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení 0 0 Zrakové postiţení 0 0 S vadami řeči 0 0 Tělesné postiţení 0 0 S kombinací postiţení 0 0 S vývojovými poruchami učení 4.,6. 2 6

7 Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2010/2011: 7 Název soutěţe, přehlídky Školní kolo/ okrskové Počty účastníků : Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Přírodovědný klokan Biologická olympiáda Dějepisná olympiáda 36 0 Poznej a chraň 10/ Matematická Pythagoriada Recitační soutěţ 15/ Klokan 115/ Literární soutěţe 17 2 Speling Pěvecká soutěţ 1.st. 35/ Výtvarná soutěţ 38/ Vybíjená 1.st. 30/ Turnaj ve vybíjené Ţlutava Přespolní běh- Trnava Florbalová liga 32/ Atletický čtyřboj 10 0 Veslařský kopeček 9 Sálová kopaná 12 Minikopaná 12 Plavecké závody -3. tř Dopravní soutěţ 69/ Partyzánský samopal 0/ Zlínský Vorvaň Vyšší nároky a poţadavky, v silném konkurenčním prostředí kolektivů i jednotlivců ze škol městských, bere našim ţákům šanci výrazněji se prosadit. Na těchto školách je výběr do soutěţí snadnější a rovněţ zájem a ochota ţáků pracovat nad rámec základních povinností odpovídá jejich zájmu dosáhnout co nejlepšího postavení v kolektivu třídy a školy. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy:. Škola organizovala zájezdy, exkurze, vycházky na : o divadelní představení do Slováckého divadla v Uherském Hradišti o poznávací - různá místa v republice v rámci školních výletů o Velká Morava o Dlouhé Stráně o ZOO Lešná s výukovým programem o Sbírkové skleníky Flora Olomouc o městská knihovna Napajedla o obuvnické muzeum Zlín 7

8 přednášky : 8 o debata s policií drogy, alkohol, kouření, sexuální deviace o kosmetické minimum Ţáci 1.,2.,3. ročníku se zdokonalovali v plavání, 3.,4. ročníku v dopravní výchově. Průkaz cyklisty získalo 10 ţáků. Pro ţáky 7. ročníku připravil ČČK zdravotní kurz. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Významné mimoškolní aktivity pedagogů: vedení kroužků, aj. o o o o o o sportovní gymnastika, florbal taneční divadelní dyslektický výtvarný - keramika anglický jazyk 1. třída Pedagogové pracují v těchto občanských aktivitách: sbor pro občanské záleţitosti příprava vystoupení k vítání občánků, setkání důchodců kulturní komise obce příprava různých kulturních akcí v redakční radě obecního zpravodaje ČČK vedení kurzu pro ţáky ČZS Významné mimoškolní aktivity žáků: Účast ve sběrových soutěţích druhotné suroviny 21 t zakoupeny školní potřeby pro ţáky. Spolupráce školy a dalších subjektů: TJ Halenkovice, Biatlon klub Halenkovice, ČČK, SDH, Modeláři, Sportovní komise při OÚ drakiáda, SRPŠ - Výlet do pohádky, ZUŠ Napajedla detašované pracoviště, obor hudební a výtvarný Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2010/2011 neprováděla ČŠI na naší škole kontrolu. 8

9 9 Hospodaření za kalendářní rok 2010: Část A : Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu : Poskytnuto k Vyčerpáno k Neinvestiční dotace v tom ,- Kč ,- Kč Průměrné náklady na vzdělávání v tom a/ platy b/ OON c/ ostatní (pojistné, FKSP,ONIV) ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Dotace z kraje celkem ,- Kč ,- Kč Část B: Finanční vypořádání dotací z obce a jiných příjmů: Příjmy za rok ,02,- Kč A/ Obec Halenkovice B/ Stravné C/ Úroky D/ Pronájem tělocvičny E/ Úplata na předškolní vzdělávání F/ Pouţití rez. fondu G/ Jiné ostat. výnosy H/ Finanční dar (Děti- kultura- sport) CH/ Pouţ. fon. reprod. (osvět. těloc., galerie) ,- Kč ,- Kč ,07- Kč ,- Kč ,- Kč ,78-Kč ,-Kč ,- Kč ,17,- Kč Výdaje za rok ,69,- Kč Spotřební materiál ,99,-Kč z toho Čistící prostředky ,25 Materiál na opravy 9 903,- Kancelářské potřeby ,- Knihy časopisy 7 061,- Zdravotní materiál 458,- Ostatní materiál ,94,- Materiál pro výuku 6 969,- DDHM ,80,- Drobný majetek ,- PHM 978,- Energie ,91,- Kč z toho Elektrická energie ,- Plyn ,91,- Voda ,- Cestovné 3 179,- Kč Sluţby ,26,-Kč z toho Telefon ,46,- Poštovné 2 165,- 9

10 Odpady ,- Školení 5070,- Revize ,- Licence účetního programu, počítač. tř ,- Praní, střeţení ,20,- Poplatky bankovní 4 744,- Nájem bazénu ,- Zpracování mezd ,- Pořízení DDNM 0,- Ostatní daně a poplatky 1 190,- Pojištění 3 640,- Kč Odpisy ,- Kč Spotřeba potravin ,56,-Kč Mzdy HOČ ,- Kč Údrţba ,- Kč VYUŢITÍ FONDU REPRODUKCE ,17,- Kč Zůstatek k ,33,- Kč 10 Po schválení zastupitelstvem obce zisk převeden na: rezervní fond ,33,- Kč fond odměn ,- Kč Závěr výroční zprávy Činnost základní i mateřské školy vycházela z celoročního plánu práce a většina úkolů byla splněna. Důleţitým úkolem bylo zahájení výuky podle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Veselá škola a to v 1.,2. 3.,4.,6.,7.,8.,9. ročníku. Pouze v 5.ročníku se vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola. Po celý školní rok se škola, v rámci celoškolního projektu, připravovala na oslavy školství v Halenkovicích, které se uskutečnily 2. a 3. října V sobotu se oslavy konaly pro pozvané hosty a bývalé zaměstnance školy. Při vstupu do budovy školy všichni obdrţeli Almanach, tašku s potiskem školy a od ţáků dárek z keramiky. Slavnostní uvítání s krátkým projevem se uskutečnilo ve školní jídelně a pak následovala prohlídka jednotlivých budov. Pochlubili jsme se dokončenou galerií, kde vznikly prostory pro novou školní druţinu a knihovnu a zrekonstruovanou tělocvičnou nové nátěry podlahy a hygienickým normám odpovídající osvětlení. Tělocvična, přeměněná ve výstavní síň obrazů bývalých ţáků naší školy, všechny přítomné mile překvapila. Poloţením kytice na hrob bývalého ředitele školy pana Karla Zezuly jsme zavzpomínali na člověka, který měl největší zásluhu na tom, ţe ţáci od roku 1960 jiţ nemuseli docházet na II. stupeň do Napajedel a halenkovická škola se stala úplnou. Po prohlídce budovy I. st., která patří k nejstarším objektům v obci, všichni obdivovali prostory mateřské školy, kde byla kontejnerovým způsobem přistavěna třída, šatna, hygienické zázemí a dětské hřiště s novými hracími prvky, které 10

11 11 bude slouţit i ţákům I. stupně. Po slavnostním obědě a akademii ţáků v kulturním domě následovala volná zábava. V neděli se uskutečnil Den otevřených dveří pro širokou veřejnost a akademie všech tříd a dětí MŠ. Všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslav patří velký dík. Všichni ţáci základní školy mohli nakupovat dotované mléčné výrobky a ţáci I. stupně dostávali zdarma ovoce z projektu Ovoce do škol. Pro ţáky 7. a 8. ročníku se uskutečnil lyţařský kurz. Ţáci 8. ročníku nacvičili pro veřejnost hru Zkáza Titaniku.. Ţáci 8.,9. ročníku překvapili návštěvníky tradičního rodičovského plesu svým předtančením. Svoji sportovní zdatnost si prověřili v přespolním Pouťovém běhu, kterého se zúčastnila i druţstva z okolních škol. Vítězové obdrţeli věcné ceny, diplomy a všichni závodnici se mohli zdarma vozit na pouťových atrakcích. V průběhu školního roku ţáci přispívali básněmi a povídkami do Halenkovického zpravodaje, připravovali výrobky na Vánoční jarmark jejich prodejem a doplněním z pokladny SRPŠ byla získána částka ,- Kč, která byla předána SOS vesničce ve Chvalčově. Dále byly pořádány sbírky pro fond Chrpa a Sidus. Ţáci se zapojili do těchto třídních projektů : Voda Plasty Národní divadlo Střední Evropa Správná výţiva Halenkovický kroj Ţivot našich babiček Kraje a regiony Zdravé zuby Dušičkový den Kníţka pro prvňáčka Rodina Také školní druţina pokračovala ve výuce podle svého vzdělávacího programu Správný kluk a správná holka. V průběhu roku připravovala pro děti řadu soutěţí: atletickou miniolympiádu, turnaj v šipkách, atletický čtyřboj, drakiádu, vycházky do okolí s opékáním špekáčků, pěveckou soutěţ Doremi, dárky, přáníčka pro budoucí prvňáčky i zaměstnance školy, zasílala práce do výtvarných soutěţí. Prázdninovou rekonstrukcí byla zřízena a v listopadu 2010 otevřena další třída MŠ. MŠ má tři třídy Sluníčka, Skřítky a Berušky. Kaţdá třída má svou šatnu a sociální zařízení. Dvě třídy jsou smíšené, takţ. sourozenci, kamarádi mohou být spolu ve třídě a tím do určité míry dávají moţnost lepší adaptace při vstupu do MŠ v době prvního odloučení od rodičů. V těchto třídách se 11

12 12 snaţíme vytvářet prostředí, ve kterém se děti učí vzájemné ohleduplnosti, sociálnímu cítění i snaze dosáhnout těch nejlepších výsledků, které jim jejich schopnosti a talent umoţňují. Veškeré činnosti, aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojily do činnosti, a zároveň však respektujeme i moţnosti neúčastnit se společných činností a vycházíme z potřeb a zájmů dítěte. V MŠ podporujeme rodinnou výchovu a snaţíme se rodičům pomáhat v péči o dítě. Ve vztazích pedagog rodič panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. V kulturní oblasti mají děti moţnost se seznámit s divadelními soubory různých loutkových divadel, které svá představení pořádají přímo v budově MŠ. Děti navštěvují Městské divadlo ve Zlíně i Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Nabízíme tyto nadstandardní aktivity: krouţek anglického jazyka logopedická prevence kurz předplavecké výchovy keramický krouţek centrum pro děti cvičení pro děti kurz grafomotoriky dny otevřených dveří spojené s aktivními tvořivými dílnami pro rodiče a děti týdenní škola v přírodě ve Velkých Karlovicích pohybové aktivity, které umoţňují nově instalované hrací prvky na zahradě MŠ Poděkování patří zřizovateli, za pravidelné zasílání finančních prostředků a za moţnost vyuţít odpisů k rekonstrukci nebo ke zlepšení vybavení školy. Děkuji také SRPŠ za organizování akcí a získávání prostředků na nákup školních potřeb, které ţáci dostávají zdarma, všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas dětem a zdarma vedou krouţky, ale i všem ochotným zaměstnancům školy, kteří vykonávají činnosti nad rámec svých povinností. Datum zpracování zprávy : Datum projednání v pedagogické radě: Datum projednání a schválení v radě školy: Podpis ředitele a razítko školy : 12

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu I. Základní údaje o škole 1. Název školy: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace

Více

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Hluk. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hluk Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Hluk, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace nám. Komenského 950, 687 25 Hluk Odloučené pracoviště ZŠ (1.

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Č.j. 2/2009-2010 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2008 / 2009 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Č.j. 2/2008-2009 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Zubří ve školním roce 2007 / 2008 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Právní forma školy: Ředitel školy: Zástupce statutárního orgánu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2013/2014 Z á k l a d n í š k o l a B a b i c e, o k r e s U h e r s k é H r a d i š t ě, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e ZŠ Babice, Babice 377, 687 03 Babice 572585065, e-mail: zsbabice@zsbabice.cz, web.

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2010/ 2011 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín příspěvková organizace Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 10.10.2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Lešná, okres Vsetín. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Základní škola Lešná, okres Vsetín, č.p. 133, 756 41 Lešná. Zřizovatel: Obec Lešná, se

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 1) Základní údaje o škole za školní rok 2009/2010 zpracována dle 7, odst.

Více

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Charakteristika školského zařízení Základní škola, Uherský Brod, Mariánské

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Velešín Družstevní 340 IČO 00 58 23 37 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Dle 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více