8. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 1/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 1/3"

Transkript

1 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 8. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 1/3

2 Předpoklady úspěchů práce učitele MŠ - balanc mezi odborností, pedagogickým umem a osobnostními vlastnostmi učitele Metodická a osobnostní připravenost pro práci učitele mš Moderní doba je zaměřena na výsledky a na výkon, je rychlá a usiluje o úsporu času, je plná technických vymožeností a touhou vlastnit, je charakterizovaná osobním odcizením a na druhé straně zvýšenou potřebou mít na blízku komunitu, se kterou sdílíme svoje radosti a starosti. Je jednoduché se v takové době ztratit. Školy připravují nové učitele, kteří jsou většinou dobře vybaveni spoustou teoretických informací, nejnovějších poznatků i prvními praktickými dovednostmi. Klasik Seneca v jedné ze svých myšlenek říká: Nejmocnější je ten, kdo ovládá sám sebe. Tajemství úspěchu spočívá z velké míry v dobré přípravě. Být dobře připraven pro práci v mateřské škole tedy předpokládá mít kromě kvalitního vzdělání i sám sebe pod kontrolou, znát sám sebe, být si vědom svých silných stránek a dále je rozvíjet. A současně pracovat na rezervách, které učitele limitují nebo dokonce brzdí v cestě za úspěchem a osobní spokojeností. KDO JSEM? je tedy stěžejní otázkou přípravy učitele. KDO jsem a jaká je moje ROLE v práci. 80% konfliktů na pracovišti vzniká ze střetu očekávání. Do metodické připravenosti tedy spadá i aktuální poptávka po tom ujasnit si svoji ROLI učitele, nadefinovat její jednotlivé aspekty a zmonitorovat si na škále od 1 do 10 sílu a zralost v jednotlivých kompetencích. Ocenit se za to, co se daří a funguje, oslavit si svůj úspěch. Dále si stanovovat svoje průběžné cíle pro jejich další naplňování ke spokojenosti sebe, nadřízených a zejména klientů, tedy dětí a jejich rodičů. Současný trend předškolního vzdělávání vyžaduje od pedagogů zpracovávat školní a třídní vzdělávací program. Pracovat koncepčně, systematicky, cílevědomě, v souvislostech. Promýšlet, analyzovat, argumentovat, zpracovat vše vhodnou písemnou formou. Osvojit si metody podporující integrované tematické učení hrou, prožitkové, interaktivní, kooperativní učení. Každý pedagog se musí naučit připravovat integrované bloky, projektovat, plánovat, analyzovat, vyhodnocovat vzdělávací proces, evaluovat. Osvojit si metody pedagogické diagnostiky a umět je použít v praxi. Kriticky uvažovat, samostatně se rozhodovat a nést vlastní zodpovědnost za vše, co učiní a co dětem předá. Pedagogové se musí naučit pracovat týmově, naučit se sebereflexi, kriticky hodnotit svůj postoj k dětem, rodičům, kolegům. V neposlední řadě naučit se vystupovat s profesionálním sebevědomím. Z tohoto, pouze stručného a neúplného výčtu, je zřejmé, že pedagogové v mateřských školách si potřebují osvojit řadu nových kompetencí, potřebují chápat jiné hodnoty, získat nové dovednosti, proměnit své postoje. Od pedagoga, který nepochopí a především vnitřně nepřijme zásady jiného přístupu k předškolnímu vzdělávání orientovanému na dítě, těžko mohou odcházet děti samostatné, sebevědomé, svobodné a tvořivé. Stejně tak pokud pedagog ukazuje dětem pouze svoji autoritu, kterou je nutné poslechnout za každou cenu, nebere ohledy na individuální potřeby dětí, jejich city a emoce, nepředá dětem nic takového, jako je empatie, kooperace, prosociálnost. Barešová, Vladimíra. Otazníky nad vzděláváním učitelek MŠ. Učitelské noviny 06/2009. Dostupné na WWW: (kontrola zdroje ). 2

3 Model kompetencí učitele mateřské školy 1. Řízení vzdělávacího procesu Plánování je cílené s důrazem na rozvoj kompetencí dítěte. Východiskem plánování je znalost skupiny a situací, ve kterých se děti nacházejí. Volba metod a obsahu vzdělávání (činností) je v souladu s cíli a složením třídy. Vzdělávání dětí je individualizováno na základě znalosti dětí a jejich rodinného zázemí tak, aby dosahovaly maxima svých možností. Dětem jsou nabízeny různé typy činností na základě jejich zájmu, schopností a možností. Děti jsou podporovány v samostatnosti. Ukazatele kvality Vzdělávání ve třídě vychází z prožitkového učení (má všechny znaky). Výrazněji převládá využívání aktivizujících metod. Děti jsou během dne ponořené jak do spontánních, tak řízených činností. Oba typy činností běží vedle sebe. Ze záznamů o dětech je patrné, v čem jsou dobré, v čem mají problémy a jak rozvinuté jsou jejich kompetence. 2. Komunikace a organizace vzdělávacího procesu Efektivní komunikace s dětmi, rodiči, kolegyněmi. Vytváření příznivého, otevřeného a bezpečného klimatu. Tvořivý a konstruktivně kritický postoj k inovacím. Týmová práce a spolupráce. Vytváření prostoru pro vzájemnou spolupráci dětí a učení se od sebe navzájem. Výběr organizačních forem vzhledem k cílům a složení třídy. Pravidelná a smysluplná setkávání s rodiči. Pravidelná a promyšleně vedená dokumentace. Ukazatele kvality Učitelka: povzbuzuje děti, aby říkaly své názory; klade otevřené otázky a čeká na odpověď; povzbuzuje děti, aby se ptaly; při hovoru s dítětem snižuje polohu; podněcuje děti, aby spolu hovořily; konstruktivně připomínkuje a aktivně se účastní rozhovorů na pedagogických radách; k udržení kázně využívá pravidla soužití, která byla vytvořena společně s dětmi; dává dětem zpětnou vazbu o jejich pokrocích a chování; informace o dětech od rodičů a jejich názory přijímá bez kritiky; řízené činnosti jsou realizovány především individuálně a skupinově; Prokazatelné: v plánech tematických částí v pozorování v záznamech o dětech v pedagogických radách ve viditelnosti pravidel soužití ve třídě v analýze dokumentů v záznamech o schůzkách s rodiči 3

4 prostředí ve třídě umožňuje dětem vybírat si hry i herní kouty samy (jsou na dosah, odpovídají zájmům dětí, poskytují možnost realizovat se); vítá přítomnost rodičů ve třídě a jejich spolupodílení se na plánování rozvoje dítěte; poskytuje rodičům odborné informace o pokrocích jejich dětí. 3. Sebereflexe a vlastní rozvoj Reflexe a následné zdokonalování vzdělávací práce. Převzetí odpovědnosti za výsledky dětí. Vytvoření vlastní reálné představy o svých kompetencích, o svých silných a slabých stránkách. Rozvíjení sebe samé. Ukazatele kvality Učitelka: pravidelně vyhodnocuje svou práci; své přístupy k dětem, metody a formy práce upravuje na základě hodnocení; efektivitu svých postupů si vyhodnocuje různými metodami a nástroji; využívá vzájemného hodnocení s kolegyněmi; má svůj plán profesního růstu; orientuje se v odborné literatuře; sleduje poznatky a výsledky výzkumu v oblasti pedagogiky a psychologie; zúčastňuje se dalšího vzdělávání; ze špatných výsledků vzdělávání neobviňuje děti či rodiče. Prokazatelné: v sebereflektivních nástrojích (deník, videonahrávky, dotazník apod.) v pozorování v záznamech z hospitací v záznamech z pedagogických rad v rozhovorech Cvičení: Jaké jsou tedy všechny moje role? Moje role Zamyslete se prosím nad tím, jaké všechny role zastáváte a jak se vám je podaří naplňovat na stupnici 1-10, přičemž 1 znamená velmi malou spokojenost s danou rolí a 10 maximální spokojenost. 4

5 Seznámení se základními didaktickými principy a metodami práce s dětmi Základní pravidla didaktického procesu jsou: Zásada přiměřenosti a individuálního přístupu Vychází ze zohlednění věku, zdravotního stavu, pohybové zkušenosti a vstupní úrovně pohybových schopností a dovedností. (Čím mladší žáci, tím je třeba volit pestřejší formy výuky, kratší vyučování nebo konkrétnější učivo.) Zásada uvědomělosti a aktivity Vycházíme z vnitřního zájmu dítěte, uvědomění si podstaty a záměru prováděných činností. (Dítě rozumí tomu, čemu se učí, zná cíl a smysl toho, co se učí.) Zásada postupnosti můžeme postupovat těmito postupy: od jednoduchého k složitému od blízkého ke vzdálenému od konkrétního k abstraktnímu od obecného k zvláštnímu Zásada soustavnosti (systematičnosti) a cílevědomosti promyšlené (logické, systematické) a cílevědomé řazení učiva Zásada trvalosti upevnění (pochopení) učiva, budování předpokladů k aplikaci učiva v aktuálních podmínkách Zásada názornosti vzájemné propojení informačích zdrojů k vytvoření představy - názornost je prostředkem nikoliv cílem Zásada spojení teorie s praxí spojení teoretické (informační) roviny s praktickou (činnostní) rovinou Jak vysvětlovat? Pravidla vysvětlovaní jsou odvozena od procesu předávání informací. Nejprve je vždy potřeba navázat kontakt. Zde ještě nejde o předávání informací, ale o přípravu obou stran na komunikaci. V případě nedodržení této fáze dochází k nedorozumění. Smysl fáze chyby Vnímej mě - já vnímám tebe. navázání kontaktu rychlost, překvapení partnera, vyrušení O čem to bude. uvedení rámce bez úvodu, zaujetí vlastním myšlením Je to tak a tak. popis skákání, různé úrovně dialogu, slang Chci vědět, že víš, že tě vnímám. zpětná vazba direktivní přístup, spěch Toto je nejdůležitější. shrnutí nezdůraznění priorit, neurčení časových kroků 5

6 Uvedení rámce nám umožňuje využít našich zkušeností a vědomostí při přenosu informace. Tím, že nás mluvčí uvádí do problému, objevujeme zkušenosti a vědomosti, které lze využít. Popis je už vlastní informace, kterou předáváme. Při popisu se snažíme vyjít z pohledu toho, komu informaci sdělujeme. Popis musí mít svou strukturu a logiku, která by se neměla v průběhu popisu měnit. Velmi důležitým prvkem je sladění terminologie. Zpětná vazba je základním momentem pro udržení společné představy. Jinými slovy zabrání mluvit o voze a o koze. Zpětná vazba umožňuje aktuálně reagovat na případné nepochopení, respektive nesouhlas. Pokud nesouhlas není okamžitě zpracován, snižuje koncentraci na zbytek sdělení. Shrnutí uzavírá informaci, dává jí další řád. Vytváří kotvy k zachycení informace a k vypíchnutí podstatného. Je podporou sděleného na jedné straně a pomocí pro posluchače na straně druhé. Výhody interaktivního přístupu k dětem a rodičům Interakce je pojem, který se dá vyjádřit jako vzájemná komunikace. Komunikace je jako cesta. Je to vztah mezi vysílačem (tím, který sděluje informaci) a vysílačem (tím, kdo informaci přijímá). Během přenosu informací však mohou vznikat různé překážky a šumy, které mohou změnit vyznění sdělení nebo vedou k nedorozumění či dokonce ke konfliktům. Mezi rušivé činitele patří např. skákání do řeči, nepozornost posluchače, hluk, vyrušování okolím, přemýšlení nad odpovědí, porovnávání se s mluvčím, odbíhání od tématu, prožitek silné emoce, apod. Atmosféru komunikace také výrazně ovlivňuje řeč těla. Mluvčího i posluchače. Jedno přísloví dokonce říká - Tvoje řeč těla tak křičí, že neslyším, co říkáš. Interaktivní přístup je tedy skvělým předpokladem pro eliminaci nedorozumění a pro ověření si, jak posluchač chápe sdělení. Interaktivní způsob komunikace dává učiteli příležitost dostat okamžitou zpětnou vazbu na svoje vystoupení a dětem a rodičům možnost vyjádřit se a mít prostor pro svoje sdělení. Náš vnitřní dialog je mnohdy plný domněnek, strachů i bloků. Využívat interaktivní přístup znamená mít po celou dobu svoje posluchače a dění ve skupině pod kontrolou a mít otevřenou mysl pro to, co právě probíhá. Je-li interakce vzájemná komunikace, pak omezme naše tendence k dlouhým a monotónním monologům a pěstujme už v mateřských školách kulturu respektu ve vzájemném DIALOGU. 6

7 Úskalí metodické nepružnosti a stereotypů v práci učitele Obecně platí, že lidé nemají rádi změny. A pokud ano, tak jsou to většinou ty, které vycházejí z jejich potřeb, sami se pro ně rozhodnou a chtějí je uskutečnit. Ve vztahu ke změnám můžeme být v pozici iniciátora. To je typ člověka, který miluje změny, vyvolává je, iniciuje, produkuje. Ale mnohdy má kolem sebe i lidi, kteří je pak musí zrealizovat. Další pozice je hybatel. Jedná se o člověka, který návrh ke změně rychle vezme za svůj a pomáhá ho dál prosadit nebo zrealizovat. Většina z nás se pak nachází v pozici příjemce. To je v situaci, kdy máme přijmout nějakou změnu a začít se chovat jinak. Podnět, který narušuje naše pohodlí, určitý zvyk a zažitý stereotyp, nás ze zóny komfortu dostává do dočasné zóny nekomfortu. Zůstáváme tzv. vykolejeni, vyvedeni z míry nebo jsme až paralyzováni. Většinou tento jev provází i akutní stres. Cílem přípravy dobrého učitele by měla být i průprava k účinné improvizaci a posilování osobní odolnosti neboli residence. Jedná se o vlastnost člověka, na základě které přistupujeme ke změnám a podnětům v našem životě: s klidem, vnitřní vyrovnaností, s lidskostí, pozitivně, s disciplinou a důsledností. Podle osobnostní typologie MBTI jsou dle přístupu ke změnám definovány u lidí čtyři základní postoje: 1. zachovejme to, 2. pojďme to udělat, 3. jaké máme další možnosti, 4. změňme to. I z těchto jednoduchých charakteristik je zřejmé, že odlišné postoje mohou být příčinou odlišného vnímání jedné situace a mohou vytvořit přímo výživné podhoubí pro nedorozumění mezi učiteli a žáky a významně i mezi učiteli a rodiči. Největší past pro udržování metodické kondice učitele může být spokojenost s dosavadním stavem výuky a osobní přesvědčení, že když to vždycky fungovalo a teď funguje, tak je to vlastně dobré. Dobrý je největší nepřítel nejlepšího! A platí to v životě i v práci. Je skvělé posilovat se RITUÁLY - drobnými opakovanými vědomými obřady, které nás dobíjejí pozitivní energií, vytvářejí prostor pro silný okamžik prožitku TADY & TEĎ a jsou pevnými kotvami ve světě změn. STEREOTYP je naopak typ chování, který mnohdy děláme nevědomě, automaticky a s minimem tvůrčí energie. Je to jednání podle naučených vzorců, bez pružnosti a s malou mírou přizpůsobivosti. I stereotyp, tedy jakýsi automatický pilot patří do rejstříku zkušených učitelů. Je však třeba se udržovat v takové fyzické, mentální, psychické a sociální kondici, aby měl učitel dostatek energie a tvůrčí síly mít nadhled nad sebou samým i nad novými trendy v oboru výuky i v metodice. Cvičení: Autodiagnostika Odpovězte si na následující otázky: Jaká je moje pedagogická činnost? Jaká by měla být moje pedagogická činnost? Co musím udělat proto, abych svoji pedagogickou činnost změnil? (Jaký jsem pedagog?) (Jakým bych chtěl být pedagogem?) (Co musím udělat pro to, abych se takovým pedagogem stal?) Abychom zůstávali myšlenkově otevřeni novým možnostem, je možné vyzkoušet si principy z knihy Michaela Gelba ve své knize Myslete jako Leonardo da Vinci. 7

8 Základní principy můžeme shrnout takto: Buďte zvídavější Zpochybňujte získané moudrosti a autoritu. Riskujte, že budete chybovat. Snažte se získat co nejvíce znalostí. Hledejte spojitosti ve všech věcech. Dělejte si vlastní závěry. Myslete vědecky Klaďte si vědecké otázky. Otestujte si své hypotézy pomocí pozorování. Pokračujte se svými myšlenkami až do konce. Ze základů neúspěchů budujte nové koncepty. Trénujte kreativitu Veďte si detailní ilustrovaný deník. Snažte se vidět jasně. Rozhazujte velké sítě. Cvičení: 8

9 Pedagogický takt jako základ partnerského přístupu k dětem a rodičům Cílem pedagogiky by mělo být rozvíjení těch druhů inteligence, které dítě má, nikoli nátlak ve směru, kde dítěti talent chybí. Pak může dítě přijít i o to, co má. Koukolík, F. Co je to vlastně inteligence. Dostupné na WWW: (kontrola zdroje ). Definice pojmu IQ a EQ IQ vyjadřuje jakýsi stupeň, ve kterém se pohybuje úroveň rozumových schopností, zatímco emoční kvocient vypovídá hlavně o tom, jak jsme schopni zacházet s emocemi v rámci sebe samého, ale také ve vztahu ke svému sociálnímu okolí. Rozdíl mezi klasickým IQ a EQ znázorňuje následující tabulka: IQ - inteligence shromažďování faktů a údajů rozpoznat smysl logické rozhodování čas a klid hlavou tvrdá fakta analyticky vedena rozumem levá hemisféra zvažovat myslet zkoušet, ověřovat slova a čísla egocentrický rozum vzdělání mužský faktor EQ - inteligence hledání noých ideí vytvářet smysl rozhodování metodou pokusu a omylu tempo, netrpělivost intuitivně měkké informace celostně vedena pocity pravá hemisféra spontánní rozhodnutí cítit věřit ve správnost vlastního rozhodování lidé a situace skupinově zaměřený cit vývoj emocí ženský faktor 9

10 Teorie mnohočetné inteligence Teorii mnohonásobné inteligence vyvinul americký psycholog Howard Gardner, profesor Harvardské univerzity, který ve své knize Frames of Mind z roku 1983 rozdělil inteligenci na sedm (později osm) typů. Podle Gardnera a jeho následovníků má v sobě každý člověk všechny typy inteligence, a to v různém poměru. O tom, který typ převládne, rozhoduje nejrozvinutější část mozku, vliv prostředí a situace, ve kterých se člověk během prvních deseti let života ocitne. Lingvistická inteligence Představuje řečové schopnosti zahrnující mechanismy spojené s fonologií (zvuky řeči), syntaxí a morfologií (gramatika), sémantikou (význam) a pragmatikou (důsledky a použití jazyka v různých situacích). Užívá se při čtení knih, psaní vědeckých prací, básní, novel, chápání obsahu mluvených pojmů. Logicko matematická inteligence Jedná se o schopnost aplikovat a vnímat vztahy v nepřítomnosti objektů nebo činností, schopnost abstraktního myšlení. Používá se např. při řešení matematických úloh a provádění důkazů, dosahování finanční rovnováhy domácnosti a při logickém usuzování. Prostorová inteligence Schopnost vnímat zrakové a prostorové informace, modifikovat je a přetvářet zrakové obrazy bez vztahu k původnímu podnětu. Řadí se zde i schopnost vytváření trojrozměrných obrazů a manipulace s nimi. Tento typ inteligence se užívá např. při přesunech z místa na místo, čtení mapy, řešení otázek prostorového uspořádání objektů. Tělesně kinestetická inteligence Reprezentuje schopnost využívat všech částí těla při řešení problémů, ovládání hrubé a jemné motoriky, manipulace s předměty. Používá se např. při tanci, basketbalu, běhu a u jiných sportů. Hudební inteligence Schopnost tvořit, zprostředkovávat a chápat významy složené ze zvuků. Řadí se zde i mechanismy spojené s výškou, rytmem, zabarvením zvuku. Tento typ inteligence se používá při zpívání, komponování skladeb, hře na hudební nástroje, při vyhodnocení struktury hudebního díla apod. Interpersonální inteligence Znamená schopnost rozpoznávat a diferencovat pocity, záměry a přesvědčení druhých lidí. Užívá se ve vztahu k druhým lidem, např. sem patří snaha pochopit jejich emoce, chování, motivaci. Intrapersonální inteligence Schopnost uvědomovat si vlastní pocity, záměry i motivy. Používá se tedy tehdy, chceme-li porozumět sami sobě. Je základem pochopení, kdo jsme, co nás motivuje, jak se vyvíjíme ve vztahu k existujícím mezím svých schopností a zájmů. Přírodovědná inteligence Porozumění fungování přírody a přírodním zákonům. Používá se při snaze pochopit, jak je uspořádána příroda. Vzhledem k tomu, že inteligence je podmíněna geneticky asi z 50%, je třeba při vzdělávání a výchově dětí věnovat velkou pozornost rozvoji všech forem inteligence, stejně jako rozvoji inteligence emoční EQ. 10

11 EQ emoční inteligence Emoční inteligence je charakterizována a popisována jako: Schopnosti vztahující se k vlastní osobě. Znalost vlastních emocí sebeuvědomění - rozpoznání vlastních pocitů schopnost orientovat se ve svých duševních pochodech sebeporozumění a sebepřijetí Zvládání emocí pořádek ve vlastním citovém životě přizpůsobivost novým situacím uplatnění tvořivosti při zpracování emocí Schopnost sám sebe motivovat odložení momentálního uspokojení iniciativa a ochota překonávat překážky optimismus víra a naděje Schopnosti v oblasti mezilidských vztahů empatie naslouchání a vcítění se do pocitů jiných lidí pochopení pro jejich potřeby a zájmy vyjádření podpory Umění mezilidských vztahů komunikační dovednosti zvládání konfliktů schopnost týmové práce Emoce jsou popudy k jednání, vznikají nezávisle na naší vůli. Mezi základní emoční repertoár patří: Hněv zrychlení srdeční frekvence, připravenost k akci, uvolnění energie (vztek, zuřivost, hrubost, nenávist, zloba, popuzenost, rozhořčení, roztrpčenost, zatrpklost, zaujatost, podrážděnost, nenávist ) Strach nahromadění krve do svalů, napětí, ostražitost, příprava na reakci (úzkost, ustaranost, nervozita, obavy, zděšení, ostýchavost, pochybnosti, hrůza, děs, fobie, panika...) Smutek vyrovnání se s významnou ztrátou, vyvolává pokles energie a nadšení (žal, zármutek, sklíčenost, apatie, melancholie, osamělost, zoufalství, deprese...) Radost zvýšená aktivita, uvolnění energie, nadšení a příprava na další úkoly (štěstí, nadšení, úleva, spokojenost, potěšení, hrdost, zadostiučinění, rozkoš, vzrušení, zanícení, euforie, rozmarnost, mánie...) 11

12 Láska psychický stav klidu, relaxace, podpora spolupráce (přátelství, důvěra, tolerance, vřelost, přijetí, laskavost, přitažlivost, vášeň, obdiv, zamilovanost, oddanost...) Překvapení rozšíření zorného pole, lepší informovanost, orientace a hledání řešení situace (šok, údiv, ohromení, úžas...) Odpor pokus o uzavření smyslů, ochrana před škodlivými nebo nežádoucími vlivy (opovržení, pohrdání, znechucení, přezíravost, nelibost, zhnusení, stranění se...) Hanba stažení se do sebe, snaha schovat se, získat čas na přemýšlení (vina, stud, zármutek, zklamání, výčitky, méněcennost, poníženost, pokoření, lítost, kajícnost...) Pro vlastní sebepoznání je velmi vhodné prostřednictvím EQ testu zjistit, jak jsme na tom s emoční inteligencí sami. Snad nejvýznamnější rozdíl mezi EQ a IQ je ten, že EQ je mnohem méně geneticky zatíženo, což poskytuje rodičům a vychovatelům příležitost navázat tam, kde příroda skončila, a zvětšit šance dítěte na úspěch. Tipy, jak rozvíjet emoční inteligenci: Buďte si vědomi emocí dětí. Pokuste se tyto emoce rozpoznat a využít je k tomu, abyste o nich spolu mluvili. Vy sami buďte empatičtí a nesnižujte emoce dětí. Pomáhejte dětem, aby našly slova, kterými emoce pojmenují. Hledejte s dětmi řešení, jak problémy vyřešit. A rozhodně je neshazujte tím, že jim budete předhazovat, že jsou emocionální. 12

13 Práce s emocemi a základní techniky empatických reakcí Emoce city jsou kořením našeho života a mohou nám až pěkně opepřit život :-). City nás motivují k mnoha činnostem v našem životě. Popohání nás láska, brzdí nás strach, sžírá nás pomsta a nemůžeme usnout touhou po něčem či po někom. Emocionální stav vypovídá o tom, jak se cítíme. CIT je psychický proces, který vyjadřuje vztah člověka k sobě, ale také k druhým lidem, věcem a dění kolem sebe. Pozitivní emoce podporují dobrou energii v nás, negativní emoce spíše vyčerpávají, maří a brzdí. V jednom okamžiku v naší mysli nemohou být kladné a záporné emoce pospolu. Jen jedna může zvítězit. Pro práci s dětmi i jejich rodiči je důležité si uvědomit, že nemáme-li naše emoce pod kontrolou, nemůžeme pečovat o emoce druhých. Znát tedy sám sebe, rozumět svým pocitům a vědomě s nimi pracovat patří mezi základní předpoklady dobrého učitele a profesionála. Výborně v této oblasti fungují sebekoučovací techniky s otázkami typu: Co se děje? V které části těla to prožívám? apod. Ustát emoce druhých a vhodně reagovat není vždy jednoduché. V naší kultuře jsou běžné reakce, které jsou mnohdy neobratné a spíše emoční napětí zhoršují, zanechávají v lidech rozpačité dojmy nebo hořkost. Patří mezi ně např. dávání nevyžádaných rad, objektivizování, vyslýchání, litování, zlehčování, racionalizace, kritika nebo reakce typu: A to já... Možná, že ojediněle některá z nich může dobře zafungovat, ideální a zralé je však dávat empatickou reakci. Indiánské přísloví říká: Nesuď, dokud jsi neušel míli v mých mokasínech. S. Covey ve své knize Sedm návyků skutečně efektivních lidí doporučuje: Pochop a budeš snáze pochopen. Síla empatie jako prevence před vznikem konfliktů a nedorozumění Empatie Empatie je ochota naladit se na pocity ostatních lidí, všímat si jejich nevyslovených přání a rozumět jejich potřebám. Empatie je schopnost vcítit se do pocitů druhého člověka. Naladit se na momentální emoční hladinu a úhel pohledu druhého člověka. Své pochopení můžeme vyjádřit jak verbálně, tak i neverbálně. Účinná je STOP technika, která pomáhá rychle se zorientovat v sobě, ve vzniklé situaci a zbytečně se neunáhlit v reakci. S (Step back odstup si od dané situace, podívej se na ni z jiného úhlu pohledu) T (Think přemýšlej, zvažuj možnosti) O (Organize your thoughts uspořádej si myšlenky) P (Proceed jednej) Techniku STOP můžeme využít několikrát denně. Výsledkem může být méně konfliktů a více spokojenosti. Vcítit se do pocitů druhých je dovednost, která je částečně závislá na naší emoční inteligenci. Verbálně empatii můžeme vyjádřit slovy: Chápu tě. Rozumím tomu, co říkáš. Vnímám, že je to pro Tebe citlivé. Vidím, že tě to trápí. Rozumím ti. Chápu, jak ti je. Rozumím vám. Vidím, jak se cítíš. Důležitou složkou vyjádření 13

14 empatie je i řeč těla a tón hlasu. A nezbytností je velká tečka na konci sdělení ticho, které nechá vyznít to, co sdělujeme. Chybou začátečníků je vazba: Chápu Tě, ALE... Prostě pro někoho může být obtížné dát si po EMPATII STOP :-). Empatická reakce může v úvodu komunikace předejít konfliktu a nedorozumění. Říká se, že konflikt nezačíná první větou... Chceme-li dojít k věcnému jádru sdělení, je nutné nejdříve ošetřit emoce. V opačném případě i z malé jiskry může vzplanout velký požár. Co tím nepřímo vyjadřujeme? máš právo říct, jak to cítíš uznávám tě jako osobu s city a pocity rád bych opravdu slyšel tvůj názor tvoje myšlenky stojí za to vyslechnout Vyjádření pochopení je vhodné zejména v situacích, kdy druhého ovládají emoce (například vztek) a neslyší logické argumenty. Nejprve je potřeba překonat emoční bariéru, abychom se dostali ke konstruktivnímu řešení. EMPATICKÁ REAKCE Potřebujeme, aby druzí chápali a přijímali naše pocity. Vhodné postupy: 1.) NASLOUCHEJTE S ÚČASTÍ Hovořte málo, dejte druhému najevo, že vás zajímá, co prožívá, ale nechejte na něm, co vám o tom poví. Svůj zájem a účast dejte najevo neverbálně nebo krátkými slůvky ( Aha, hmm, chápu ). 2.) HOVOŘTE O TOM, CO DRUHÝ PROŽÍVÁ (oznamovací větou, nikoli otázkou) Pojmenujte pocit: Zdá se, že tě to zklamalo... To jsi musela být na Marušku hodně rozzlobená, že. hovořte o běžných reakcích: To člověka naštve, když někdo nedodrží slib..., To nás mrzí, když se nám nepodaří... Dejte najevo, že jste pochopili záměr nebo očekávání druhé osoby: Čekala jsi asi něco jiného..., Ty jsi moc chtěl... 3.) POPIŠTE CHOVÁNÍ Vidím, že váháš..., Vidím, že pláčeš... 4.) UMOŽNĚTE SPLNIT PŘÁNÍ DRUHÉHO VE FANTAZII Kdybych ty piškoty měla doma, jaké bys chtěl? Kakaové, nebo obyčejné?, Kdyby tu maminka už byla, co byste spolu dělali? 5.) REAGUJTE ČINEM Empatie skutkem musí jít v některých situacích ruku v ruce s tím, co říkáme (odstranění příčiny nepohody, fyzická pomoc...). 6.) VYJÁDŘETE PODPORU Držím ti palce, Když budeš chtít, tak mi zavolej., Kdybych ti mohla nějak pomoc, ozvi se. Pomáhá také dotek (kde je to vhodné). 14

15 Další souvislosti empatické reakce: 1.) Emoce nemůžeme hodnotit jako správné nebo nesprávné - nelze žádat, aby dotyčný cítil něco jiného (např.: Nic si z toho nedělej! Buď přece rozumná holčička! ) Dejte druhému najevo, že ho berete vážně, nezlehčujte jeho pocity ani je nesrovnávejte s vašimi vlastními. ( Mně se stalo něco podobného a zůstal jsem úplně klidný. ) 2.) Emoce ovlivňují naše vnímání a racionální myšlení. Čím silnější emoce, tím je jejich vliv větší. Proto se často logická argumentace míjí svým účinkem. Vysvětlování může pomoci, až když se emoce zklidní. 3.) Empatickou reakci je možné použít, i když se druhý chová agresivně. Empatie neznamená souhlas: Věta: Vidím, že máš na sestru pořádnou zlost, když jsi použila taková slova! je projevem porozumění, nikoli schvalováním agresivního chování. Pochopit můžeme všechny pocity, někdy lze ale žádat, aby druhý projevy svých emocí (zejména vzteku) ovládal a některé činy musíme omezovat: Vidím, že se na bratra zlobíš. Ale to se dá říct i slovy, ne pěstmi..., Dost! Žádné kopání! 4.) Umožněte druhému, aby sám přišel na to, co má dělat - nedávejte nevyžádané rady ( Měl bys... ). Návrhy řešení dávejte jen tehdy, když vás o to druhý požádá. 5.) Šetřete otázkami. ( Proč pláčeš? Co se ti stalo? ) 6.) Snažte se vyhnout hodnocení situace-obvykle pro to ani nemáme dost informací. Neobviňujte ( Můžeš si za to sám. Ten šéf je ale hulvát! ) ani neobhajujte ( Máš naprostou pravdu. Nediv se mu, má na to právo. ) 7.) Rozlišujte mezi projevy lítosti ( To je mi líto! ) a empatie ( To je ti asi líto! ) 8.) Empatie je první pomoc - ne celé řešení situace. Jsou to první věty, které přispívají ke zklidnění emocí a otvírají prostor pro používání dalších komunikačních dovedností. 9.) Empatických reakcí jsme obvykle schopni v situacích, kdy jsme celkem klidní. Pokud jsme sami v negativních emocích, používáme jiné komunikační dovednosti. 10.) Projevy empatie budují pozitivní vztahy, dětem pomáhají rozvíjet jejich emoční inteligenci. Zpracováno podle kurzu: Respektovat a být respektován. Dostupné na www: (kontrola zdroje ). Praktický nácvik a modelové situace Představte si následující situace. Jak byste v dané chvíli reagovali. Jaká by byla vaše první věta nebo reakce: Vaše kolegyně je rozrušená, protože se právě dozvěděla nepříznivou zprávu o zdravotním stavu svého otce. Rodiče se na schůzce rozčilují, že je školka v přírodě drahá. Maminka má obavy, že její syn neuspěje při zápisu do první třídy, protože může mít trému. Otec živějšího dítěte vám radí, jak máte pracovat s dětmi, aby se nenudily. 15

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz

DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ. Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTIKA PRÁCE S ICT V MŠ Mgr. Daniel Janata daniel.janata@seznam.cz DIDAKTICKÉ ZÁSADY (PRINCIPY) VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Didaktickými zásadami (principy) rozumíme nejobecnější pravidla didaktického procesu,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Slova, která fungují doma i v práci

Slova, která fungují doma i v práci Slova, která fungují doma i v práci staňte se mediátorem svého života Eva Mašková červen 2014 1 Jak dosáhnout co chceme? 2 Komunikace v globálním světě 3 Kdo má pravdu? Normální je se nedomluvit! 4 Řešení

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková

Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou. Tereza Vošahlíková Výsledky výzkumů Přínos kontaktu dětí s přírodou Tereza Vošahlíková Peter Grahn a kol. (1997) - Porovnání 2 MŠ: moderní městská a lesní vesnická - Rodiče dětí srovnatelné sociometrické ukazatele - Učitelé

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA INTEGRACE OČIMA ASISTENTA ASISTENT PEDAGOGA versus OSOBNÍ ASISTENT Asistent je zaměstnancem školy výhody: je součástí pedagog.sboru je více zapojován do dění ve škole má práva i povinnosti jako ostatní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie - psychologické aspekty výchovy a vyučování - Školní psychologie výchovné a vzdělávací problémy ve

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie

7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie 7.23 Pojetí vyučovaného předmětu Psychologie Pojetí vyučovacího předmětu Psychologie Obecné cíle výuky Psychologie Předmět a výuka Psychologie je koncipována tak, aby žáky vedla k utváření realistického

Více

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00 Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 20.9., 12:00- běhy 16:00 20.9., Kurzy Adaptace Kurz Worklife balance 10.10.,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více